keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 28/26.01.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara

26.01.2010

Hotararea Consiliului Local 28/26.01.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2009-016903/15.01.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.154 din 11.01.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr 12/20.01.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.18/27.01.2009 si Raportul de Avizare Favorabil nr. 06/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara, având ca beneficiar Municipiul Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 5.03/2009, realizat de SC Pilot Team SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc indicii de construibilitate permisi pentru zona: regimul de înălţime de P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spaţii verzi de minim 34,8 % din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului pentru Protectia Mediului nr. 154/11.01.2010, acces auto in baza servitutii de trecere inscrisa in CF 409857 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda) si a acordului cu nr. 17513/20.11.2009 din partea SC Retim Ecologic Service SA, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2009-008167/ 26.11.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 20.000 mp, este înscris în CF nr. 409857, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda), nr. top 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2, teren aflat in domeniul privat al Municipiului Timişoara.
Accesul pe parcela : 4/ se va face prin servitute de trecere cu maşina şi piciorul pe o lungime de L = 263,34 m şi o lăţime de l = 3m.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale - Faza tratare", str. Ovidiu Cotrus - Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului Municipiul Timişoara - Directia de Mediu;
- Proiectantului SC Pilot Team SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 05_Mobilare.pdf

Atasament: 011_Incadrare.pdf

Atasament: Referat_PUZ_Statie_compostare.pdf

Cod FP 53 – 01, ver.

ROMÂNIA SE APROBA MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R CONSILIUL LOCAL Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA Nr. UR2009-016903/15.01.2010

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str. Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2009-016903/09.11.2009 cu completările ulterioare, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str. Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 12/20.01.2009, aprobat cu HCL 18/27.01.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 06/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 760/20.02.2009; Avand in vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 154 din 11.01.2010; Documentaţia PUZ „Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str.

Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara, beneficiar Municipiul Timisoara, proiectant SC Pilot Team SRL, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara în luna decembrie 2009;

Având in vedere dezbaterea publică organizată în data de 14.01.2010, la solicitarea doamnei Inge Kron, in calitate de presedinte al Consiliului consultativ de cartier Steaua – Fratelia, inregistrata cu nr. RU2009-001264/07.12.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Tinand cont de punctele de vedere formulate în dezbaterea publică, de către d-na Inge Kron si de catre vecinii din cartierul Steaua - Fratelia, la care au raspuns si au dat lamuriri initiatorii proiectului, asa cum rezulta din Procesul Verbal, anexat de la dezbaterea publica din 14.01.2010,; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str. Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de către Municipiul Timişoara şi a fost elaborată de proiectant SC Pilot Team SRL, proiect nr. 5.03/2009. Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud a oraşului, în zona industrială CET - SUD. Prin P.U.G. Timişoara amplasamentul este incadrat in UTR 60, pentru care este propusă funcţiunea de zonă unităţi industriale sau servicii, cu interdicţie de construire până la elaborare PUD sau PUZ.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal " Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str. Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara, nu se incalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Cod FP 53 – 01, ver.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Terenul studiat in suprafata totala de 20.000 mp, este înscris în CF nr. 409857, Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda), nr. top 694/1/1; 694/1/2; 695/1/1; 695/1/2/2, teren aflat in domeniul privat al Municipiului Timişoara. Accesul la parcela: 4/ se va face prin servitute de trecere cu maşina şi piciorul pe o lungime de L = 263,34 m şi o lăţime de l = 3m, servitute inscrisa in CF. Documentatia a fost elaborata in corelare cu planurile urbanistice aprobate in zona, precum si cu planurile de urbanism cu caracter director, care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului si anume: P.U.G. Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007 si R.L.U. aferent P.U.G., Studiu de fezabilitate ,,Transformarea biomasei in materiale refolosibile - Staţie de compostare a deşeurilor vegetale”, elaborat de catre DENKSTATT GMBh Viena – Austria, beneficiar Municipiul Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 12/27.01.2009, PUZ ,,Sistem integrat de management al deseurilor in jud. Timis, statie de transfer Timisoara”, elaborat de proiectant general SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L. Bucureşti, beneficiari Consiliul Judetean Timis si Primaria Municipiului Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 262/13.05.2008, P.U.D. ,,Statie de sortare pentru reciclarea deseurilor”, str. Energiei nr. 3/B, Timisoara, elaborat de S.C. ICK S.R.L. beneficiar SC Retim Ecologic Service SA Timisoara, aprobat prin H.C.L. 171/25.03.2008. In vederea respectarii legislatiei in domeniul reciclarii – revalorificarii, reducerii fluxurilor de deseuri spre depozitare si obtinerii unui material valorificabil in agricultura sau lucrari de imbunatatiri funciare (ameliorarea solului), Primaria Municipiului Timisoara intentioneaza realizarea statiei de compostare a deseurilor vegetale. Obiectivul se propune a fi realizat pe doua locatii: prima fiind cea care face obiectul prezentei documentatii, locatia A – pentru tratare, iar locatia pentru compostare, locatia B – este pentru moment considerata o locatie ipotetica, beneficiarul aflandu-se in curs de identificare a acesteia. Statia de tratare - locatia A, va fi amplasata in imediata apropiere a statiilor de transfer si sortare, investitii realizate de catre operatorul de salubritate. Prin PUG Timisoara si celalalte documentatii aprobate in zona, se prevede extinderea strazii Ovidiu Cotrus la 4 benzi de circulatie, respectiv la un profil transversal de 26 m, fiind prevazuta a face parte din viitorul Inel 5 de circulatie. Prin PUZ ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în jud. Timiş, staţie de transfer Timişoara”, beneficiari Consiliul Judetean Timis si Primaria Municipiului Timisoara, aprobat prin H.C.L. nr. 262/13.05.2008, este prevazuta realizarea unei strazi cu 2 benzi si un profil de 16m, perpendiculara pe strada Ovidiu Cotrus. Accesul pe terenul studiat, se va realiza din aceasta strada nou creata, pe terenul cu nr. top. 694/1/1, 694/1/2, 695/1/1, 695/1/2/2, in baza servitutii de trecere inscrisa in CF 409857 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 8442, Chisoda) si a acordului cu nr. 17513/20.11.2009 din partea SC Retim Ecologic Service SA, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie TH2009-008167/26.11.2009. Indicii urbanistici permisi, conform P.U.G. pentru zona unitati industriale si servicii, sunt: POT max= 55% CUTmax = 1,2 Regim de inaltime maxim P+2E Spaţii verzi minim 34,8% - conform Avizului pentru Protectia Mediului nr. 154/11.01.2010 Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G.

Cod FP 53 – 01, ver.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.) Planul Urbanistic Zonal " Statie de compostare deseuri vegetale – Faza tratare”, str. Ovidiu Cotrus – Zona C.E.T. Calea Sagului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact L.I.

Atasament: 02_Reglementari.pdf

Existent Propus - mp.- % - mp.- %

Teren studiat 20.000 100,00 20.000 100,00

Zonă cladiri industriale şi servicii 8.140 40,70

Zonă drumuri 568 2,84

Zone verzi 5.000 25,00

CirculaŃii, parcaje 6.292 31,46