keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 449/03.10.2006 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 /25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 449/03.10.2006
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 /25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. R22006-000701/18.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 356/25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud. Timiş;
Având în vedere adresa beneficiarilor documentaţiei nr. R22006-000701 din 12.09.2005;
Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean nr. 42 din 07.07.2006;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;
În conformitate cu prevederile art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind admninistraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006.


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 356/ 25.07.2006 astfel:
Art.1 va avea următorul conţinut: "Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş, conform Proiectului nr. P-09/2005, întocmit de S.C "ARHITECT TRAMBIŢAS" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat, în suprafaţă de 81847mp, este înscris în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 cu suprafaţa de 57947mp (arabil extravilan) şi CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafaţa de 23900mp (arabil în extravilan), fiind proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana.
Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara - Calea Aradului, jud Timiş, suprafaţa reglementată ce se se va introduce în intravilanul Municipiului Timişoara este de 81847mp, suprafaţă care va trece în Zona D de impozitare.
Faza V va rămîne cu interdicţie temporară de construire, conform Avizului Consiliului Judeţean Timiş nr. 42 din 07.07.2006;"

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Spaţii de depozitare şi producţie", extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor: Jivi Nicolae Ilie şi soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana;
-S.C. "ARHITECT TRAMBIŢAŞ" S.R.L.;
-Mass - media locale;Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_PUZ_C._Aradului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.R22006-000701/18.09.2006

REFERAT privind aprobarea modificării HCL nr. 356 din 25.07.2006 – privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic Zonal cu Caracter Director Timişoara Nord şi strategiei de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa înregistrată la noi cu numărul R22006-000701/18.09.2006 prin care se solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 356 din 25.07.2006 – Plan Urbanistic Zonal “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2235 din 27.04.2006, eliberat pentru nr. Top A330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 şi Certificatul de Urbanism nr. 4876 din 14.09.2005, eliberat pentru nr. Top A328/1/1/2;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a solicitării de modificare a HCL nr. 356 din 25.07.2006 Plan Urbanistic Zonal –“Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara- Calea Aradului, jud. Timiş. Planul Urbanistic Zonal a fost elaborat de S.C „ARHITECT TRAMBIŢAS” S.R.L., proiect nr. P-09/2005, la cererea beneficiarilori Jivi Nicolae Ilie, Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana.

Prin documentaţia aprobată iniţial cu HCL nr. 356 din 25.07.2006 terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal a fost de 81847mp din care s-a aprobat doar Faza Ib în suprafaţă de 4155mp deşi, documentaţia precum şi toate avizele şi acordurile au fost obţinute pentru întreaga suprafaţă.

Suprafaţa totală studiată, pentru care s-a întocmit documentaţia Plan Urbanistic Zonal – “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş. este de 81847mp, terenuri în proprietatea lui Jivi Nicolae Ilie, soţia Jivi Luminiţa Simona şi Vasilescu Nicoleta Adriana, cu interdicţie de înstrăinare şi grevare în favoarea S.C. MAHLE FILTERSYSTEME GmbH Germania. Terenurile studiate sunt înscrise în C.F. nr. 143110, nr. top A 330/1/1/2/1-A330/1/1/3/1/1 cu suprafaţa de 5,7947ha (arabil extravilan) şi CF nedefinitivă nr.136180, nr. top A 328/1/1/2 cu suprafaţa de 2,39ha (arabil în extravilan), în total 81847mp.

Deoarece nu s-a înţeles foarte bine din planşele anexate, că documentaţia a fost întocmită pentru întreaga suprafaţă conform Declaraţiei Notariale nr. 1520 din 26.04.2006, precum şi datorită faptului că Avizul Consiliului Judeţean nr. 42 din 07.07.2006 este dat cu condiţii pentru întreaga suprafaţă din documentaţie, respectiv 81847mp, se doreşte corectarea HCL prin modificarea suprafeţei şi aprobarea documentaţiei pentru întreaga suprafaţă de 81847mp ce conţine toate fazele şi cu menţinerea unei interdicţii temporare de construire pentru faza V, până la rezolvarea definitivă a intersecţiei cu Calea Aradului prin preluarea centurii feroviare şi rutiere.

Prevederile din documentaţia anterioară sunt neschimbate şi rămân aceleaşi doar că se aprobă toate fazele din documentaţie, care sunt pe suprafaţa de 81847mp. Prin aceast P.U.Z. – “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş se propune pe întreaga zonă studiată funcţiunea de spaţii comerciale şi de depozitare, realizarea drumurilor de deservire, a parcajelor şi echiparea tehnică aferentă. Accesul la parcelă, în etapa

finală, se va realiza din viitoarea bretea a intersecţiei DN69 cu drumul de centură. Soluţia provizorie se va realiza din drumul agricol existent la Km. 7+050 stânga, prin relaţie dreapta. Din acest drum agricol se va realiza un drum colector paralel cu DN69, amplasat la cca.100m faţă de acesta şi care va prelua traficul din zonă.

Faza Ib se referă la etapa de începere a construcţiilor de hale, urmând ca ulterior să se construiască şi pe celelalte terenuri deţinute de beneficiari – fazele de perspectivă II, III, IV şi V. Noile spaţii de depozitare şi producţie, din Faza Ib vor fi realizate pe suprafaţa de 4 155mp din totalul de 81847 mp. Pentru Faza Ia s-a elaborat Planul Urbanistic Zonal – “Corp administrativ-birouri”, Extravilan Timisoara - Calea Aradului, aprobat prin HCL nr. 284 din 28.06.2005.

In cazul în care prin elaborarea Studiului de Prefezabilitate, conform condiţiilor impuse prin avizul Consiliului Judeţean, cale ferată va trece prin zona de perspectivă se va putea construi pe faza V cu condiţia elaborării şi aprobării unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Indicii de construibilitate propuşi sunt cei aprobaţi prin HCL nr. 356 din 25.07.2006, respectiv:

POT maxim = 60 % CUT maxim = 1,5 Regim maxim de înălţime = P+2E Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ se va face cu

respectare condiţiilor impuse de deţinătorii de utilităţi prin avizele acestora. Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul

municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 81847mp va trece în zona D de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/08.06.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal - “Spaţii de depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara-Calea Aradului, jud. Timiş se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin Ciurariu

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare