keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 279/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara

22.05.2018

Hotararea Consiliului Local 279/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007244/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007244/08.05.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007244/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 46/26.10.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 09/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 09 din 30.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, având ca beneficiar pe SC 5U SEROR SRL, întocmit conform Proiectului nr. 07-SER-17, realizat de SC 5U STAMP SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift (la cladirile cu regim de inaltime peste P+3E);
- Funcţiune predominanta: locuinţe colective;
- Înălţime maximă: Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;
Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E;
Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax.loc.col.= 35%; POTmax.parcaj demisol= 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 1,9 (inclusiv parcaj demisol);
- Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere);
- Retragerea faţă de limita de la SE: minim 6,50 m fata de circulatia de perspectiva prelungire str. Liliacului din Dumbravita (PTT 1’ - 12m), asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus;
- Retragerea faţă de limita de la NV: minim 7 m;
- Retragerea din aliniamentul DE 494 modernizat de 6,5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 16-TRZ-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus;
- Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 09/30.01.2018 a Agentiei de Protectie a Mediului Timis;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 - 12m), prin accese cu raze de 6m, respectiv de pe DE 494 modernizat (PTT2 - 8m) pentru accesarea parcajelor propuse, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3564/ 02.11.2017;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1258/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59924/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017-019620 din 05.12.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 442091, nr. cadastral 442091, str. Tristan Tzara, teren intravilan în suprafaţă de 6.801 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. 5U SEROR S.R.L. (CIF: 37171271);

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si rezervarea suprafetei de cca. 705 mp pentru realizarea circulatiei de perspectiva, prelungirea strazii Liliacului (com. Dumbravita) pana la strada Marginii (mun. Timisoara) conform Proiectului nr. 07-SER-17, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2017-019620 din 05.12.2017. Terenul rezervat se va dezlipi dupa emiterea autorizaţiei de construire si va deveni domeniu public dupa reglementarea urbanistica, corelata a parcelei cu nr. top. 2133/2/2, cu respectarea avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-3564/02.11.2017.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Genarale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului S.C. 5U SEROR S.R.L. ;
- Proiectantului S.C. 5U STAMP S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 01ED_REGLEMENTARI_ECHIPARE_EDILITARA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

Ing. Orlescu Cristian

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZ

Februarie 2018

Zona predominant rezidentiala LOCUINTE COLECTIVE

1760

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

412224

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407488

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er P+1E+Er

P+1E

P+1E

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+ErP+1E+Er

P+1E+M

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

HORNBACH

Circulatie propusa prin noul PUG Etapa 3, Revizia 3

retragere 6,5m, aliniament corelat

cu PUZ in lucru pr. nr. 16-TRZ-17 -

5U Stamp S.R.L., asigurand min.

H/2 fata de aliniamentul opus

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

59,29

27,07

D+P+6E

C.F. nr. 442091 Timisoara nr. cad. 442091 Steren= 6801 mp

Str. Eugen Coseriu

D+P+5E

D+P+3E

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37

38

39

40

41

42

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

66

67

68

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

128

129

130

131

132

133

134 135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

155

156

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190 191

192

193

194

195

196

197

198

200

201

202203

204

205

212

213

214

215

216

217218

219

220

221

222 223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31

34

35

36

37

38

46

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

80

81

82

83

84

85

86

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

C

C

C

C

H

C

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

LEA

POST TRAFO

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara

St r.

Lil iac

ulu i

Str. Eugen Coseriu

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neinscris in CF)

(neinscris in CF)

DN 12

5 m m

DN 16

0 m m

DN 125 mm

DN 125 m m

DN 40

0 m m

DN 400 mm DN 125 mm

DN 400 mm

DN 125 mm

DN 40

0 m m

DN 12

5 m m

GNPR

GNPR

GNPR

PE 10

0-S DR

11 -D

90 mm

LES 20kV

LES 20kV

LES 20kV

LES 0,4kV

LES 0,4kV

LE S

0, 4k

V

Nr.Cad. 442123

Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

PUZ - in lucru "Zona predominant rezidentiala - Locuinte colective" , pr. nr. 16-TRZ-17 - S.C. 5U Stamp S.R.L. S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5

Nr.Cad. 434494

Nr.Cad. 433709

Retea gaze naturale presiune redusa montaj subteran - existenta Retea gaze naturale presiune redusa montaj subteran - proiectata Post de reglare masurare gaze naturale - proiectat Conducta apa DN 160mm / DN 125mm - existenta Conducta apa DN 125mm - proiectata

Bransament, camin apometru - proiectat Conducta canalizare DN 400mm - existenta

Racord, camin canalizare - proiectat

Conducta canalizare DN 400mm - proiectata

LES 20kV - existenta

Post de transformare 20 / 0,4 kV - proiectat

LES 20kV / 0,4kV - proiectata

Firida de distributie E 2+4 - proiectata Firida de distributie si contorizare - proiectata

Rezervor atmosferic ape pluviale - proiectat

Separator de hidrocarburi - proiectat

Camin canalizare pluviala potential poluata - proiectat

Canalizare pluviala potential poluata - proiectata

Gura de scurgere cu gratar din fonta tip geiger - proiectata

Camin canalizare pluviala conventional curata - proiectat Canalizare pluviala conventional curata - proiectata

LEGENDA

N

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA 01 ED

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Atasament: 01_INCADRARE_IN_TERITORIU.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Februarie

2018

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZZona predominant rezidentialaLOCUINTE COLECTIVEN

L. E. A .

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

38

Ter. Adm. Timisoara

1

S=0.79ha A 493/1

DE 494

D E

49 1

D E

47 6

L. E

. A .1

10 kV

11 0k

V

S=1.07ha A 490/1

483 750

206250

206750 483 750

206500 484 000

206500 483 750

206500

206250 484 000

25

IN TR

. C .V

. 1 66

T IM

IS O

AR A

100

A 43

0/ 1

A 46

7/ 1/

1

10 9

21

19

131 4

Sistem de COTE Marea Baltica Sistem de proiectie STEREO70

De -4m

Bazin retentieapa pluviala

S p re

D U

M B

R A

V IT

A

483 500

Bazin retentieapa pluviala

483 500

11 0k

V

Bazin retentieapa pluviala

Hc n

91 -6

/1 .5

m

Hotar DUMBRAVITA

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

52

51

484 200

206200

C anexa

SOPRON

50

6

15

A 4 64/

1

S=4 .18

ha

301

1009 2.5

88

299

1009 4.1

01

298

1009 2.5

05 297

1009 2.4

90

296

1009 3.9

08

1009 2.3

81

294

1009 2.5

18

292

1009 3.6

73

290

1009 2.0

75

284

1009 4.0

92

278

1009 4.1

38

276

1009 4.0

88

275

1009 2.4

77

274

1009 3.8

60

273

1009 3.0

21

272

1009 2.5

30

271

1009 2.7

66

270

1009 2.2

53

269

1009 2.4

71 268

1009 2.2

58

267

1009 2.6

60

266

1009 0.8

39

265

1009 2.5

24

264

1009 0.8

19

263

1009 2.4

16

262

1009 2.3

19

260

1009 2.3

02

259

1009 2.3

95

258

1009 0.7

76

257

1009 2.2

08

256

1009 2.4

44 255

1009 2.1

44

254

1992 .82

1

253

1009 1.2

38

252

1009 2.5

15

251

1009 1.9

13

250

1009 2.2

44

249

1009 2.2

39

248

1009 2.3

68 247

1009 2.1

93

246

1009 1.8

93

245

1009 2.2

222 44

1009 1.7

92

243

1009 2.0

09

241

1009 2.0

33

240

1009 1.6

97

239

1009 1.9

20

238

1009 1.8

00

237

1009 1.8

18

236

1009 1.8

25 233

1009 2.1

35

232

1009 1.7

60

231

1009 2.0

11

230

1009 1.8

95

229

1009 2.0

17

228

1009 2.0

88

227

1009 2.0

64

226

1009 2.1

21 22 5

1009 2.1

66

224

1009 1.9

26 223

1009 3.7

71

222

1009 1.7

81

221

1009 2.0

55

220

1009 1.9

32 219

1009 2.2

09

218

1009 1.8

05

217

1009 1.9

26

216

1009 1.7

99

215

1009 1.8

71

214

1009 1.9

09

213

1009 1.8

99 212

1009 2.3

82

210

92. 499

205

92. 575

203

1009 2.3

56

202

1009 2.2

60 201

92. 496

200

1009 2.1

17

300 0

94. 712

181

1009 2.3

42

180

1009 2.3

97

179

1009 2.0

10

178

1009 2.0

01

177

1009 1.8

46

176

1009 1.9

61

175

1009 1.6

43

174

1009 2.0

91

173

1009 1.8

57

172

1009 2.1

46

171

1009 1.9

66

158

1009 2.1

32

157

1009 2.3

10

1009 2.2

72

155

1009 2.4

83

154

1009 2.2

82

153

1009 2.5

06

152

1009 2.3

28

151

1009 2.5

62

150

1009 2.7

33

149

1009 2.6

45

148

1009 2.5

51 14 7

1009 2.4

25

146

1009 2.4

70 145

1009 2.4

31

144

1009 2.4

25

143

1009 2.4

31

142

1009 1.9

28

141

1009 2.3

25

140

1009 2.5

23 139

1009 2.3

15 138

1009 2.2

16137

1009 2.4

04

136

1009 2.1

44

135

1009 2.2

47

134

1009 2.2

19

133

1009 2.3

66

132

1009 2.3

21

131

1009 2.4

92 130

1009 2.3

94

129

1009 2.5

76 128

1009 2.4

82

127

1009 2.4

00

126

1009 2.2

25

125

1009 2.2

14

124

1009 2.1

19

123

1009 1.9

95

122

1009 1.9

34

121

1009 1.9

45

120

1009 1.9

21

119

692 .44

3

118

1009 1.7

71 117

1009 1.2

86

116

1009 1.3

21 115

1009 1.2

8211 4

1009 2.0

34 113

1009 2.0

45

112

1009 1.7

45 111

1009 1.9

04

110

91. 963

109

1009 2.0

57

108

1009 2.0

44

107

1009 2.0

07

106

1009 2.1

66 105

1009 2.0

97

104

1009 1.9

87

103

1009 1.9

96

102

1009 1.9

66

101

1009 1.9

70

100

1009 1.8

44

99

691 .97

8

98

492 .11

3

97

1009 1.8

68

96

1009 1.3

96 95

591 .95

0

94

1009 1.7

68

93

591 .86

1

92

1009 1.8

79

91

1009 1.8

92

90

1009 1.3

988 9

491 .94

9

88

1009 1.8

78

87

491 .83

08 6

1009 1.3

28

85

1009 2.0

29 84

691 .95

7

83

1009 1.9

70

82

1009 1.8

85 81

1009 2.0

32 80

1009 2.2

37

79

1009 2.0

18

78

1009 2.1

61

77

1009 2.0

91

76

1009 2.1

42

75

1009 1.8

61 74

1009 2.0

08

73

1009 1.8

56

72

1009 1.9

64

71

1009 1.7

90

70

1009 1.8

30

69

1009 1.6

44 68

1009 1.7

83

67

1009 1.6

58 66

1009 1.7

69

65

1009 1.9

35

64

1009 2.1

14

63

1009 1.9

44 62

1009 2.1

36

61

1009 1.9

80

60

1009 2.1

04

59

1009 2.1

33 58

1009 2.3

48

57

1009 2.2

13

56

1009 2.4

80

55

1009 2.1

95

54

1009 2.4

87

53

1009 2.3

27

52

1009 2.4

52

51

1009 2.1

89

50

1009 2.2

03

49

1009 2.0

40

48

692 .13

4 47

692 .12

8

46

1009 2.1

29

45

1009 2.2

75

44

1009 2.2

57

43

1009 2.2

81

42

1009 2.4

02 41

1009 2.0

96

40

1009 2.4

28 39

1009 2.4

66

38

1009 2.3

55

37

1009 2.1

20

36

1009 2.2

22

35

1009 1.9

72

34

1009 2.1

61

33

1009 1.9

51

32

1009 2.0

83

31

1009 1.9

33

30

1009 2.1

09

192 .14

8

21

1009 1.6

46

20

1009 1.6

66

19

1009 1.5

64

18

1009 1.8

54

17

1009 2.0

35

16

1009 1.9

33

15

1009 2.0

42

14

1009 2.1

39

13

1009 2.1

94

12

1009 1.9

16

11

1009 2.2

15

10

1009 1.8

57

9

1009 2.0

11

8

1009 1.7

28

7

1009 1.8

86

6

1009 1.6

16

5

1009 1.6

68

4

1009 1.6

93

3

1009 1.7

37 2

1009 1.9

14

1

1009 1.9

24

200 0

92. 074

6

5

24

22 23 31

29

30

27

28

26

12 11

8

7

P.U.Z. aprobat cu Hotararea Consiliului Local Timisoara, nr. 187 din 29.07.2003

17

46 45

Sp re

T im

is oa

ra -

Se lg

ro s

18

2

3

4

21 20

21 20

A11 4/2

/2/1

S= 4,0

7ha

21 20

21 20

A11 4/2

/2/1

S= 4,0

7ha

Hc n

91

Ter. Adm. Dumbravita

206500

25

IN TR

. C .V

. 1 66

T IM

IS O

AR A

100

A 487

131 4

Hotar DUMBRAVITA

15 16

A 4 64/

1

S=4 .18

ha

305

1009 1.8

78

304

1009 2.1

48

303

1009 1.8

95

302

1009 1.6

07

301

1009 2.5

88

300

1009 2.3

24

299

1009 4.1

01

298

1009 2.5

05 297

1009 2.4

90

296

1009 3.9

08

295

1009 2.3

81

294

1009 2.5

18

293

1009 2.1

50

292

1009 3.6

73

291

1009 2.0

00

290

1009 2.0

75

289

1009 1.8

32

288

1009 1.9

75

1009 1.9

26

286

1009 1.8

752 85

1009 2.1

27

284

1009 4.0

92

283

1009 4.5

08

282

1009 2.4

99

281

1009 2.6

45

280

1009 4.1

54

279

1009 2.3

12

278

1009 4.1

38

277

1009 2.4

19

276

1009 4.0

88

275

1009 2.4

77

274

1009 3.8

60

273

1009 3.0

21

272

1009 2.5

30

271

1009 2.7

66

270

1009 2.2

53

269

1009 2.4

71 268

1009 2.2

58

267

1009 2.6

60

266

1009 0.8

39

265

1009 2.5

24

264

1009 0.8

19

263

1009 2.4

16

262

1009 2.3

19

261

1009 2.3

28

260

1009 2.3

02

259

1009 2.3

95

258

1009 0.7

76

257

1009 2.2

08

256

1009 2.4

44 255

1009 2.1

44

254

1992 .82

1

253

1009 1.2

38

252

1009 2.5

15

251

1009 1.9

13

250

1009 2.2

44

249

1009 2.2

39

248

1009 2.3

68 247

1009 2.1

93

246

1009 1.8

93

245

1009 2.2

222 44

1009 1.7

92

243

1009 2.0

09

242

1009 1.7

41

241

1009 2.0

33

240

1009 1.6

97

239

1009 1.9

20

238

1009 1.8

00

237

1009 1.8

18

236

1009 1.8

25

235

1009 1.8

82

234

1009 1.9

90

233

1009 2.1

35

232

1009 1.7

60

231

1009 2.0

11

230

1009 1.8

95

229

1009 2.0

17

228

1009 2.0

88

227

1009 2.0

64

226

1009 2.1

21 22 5

1009 2.1

66

224

1009 1.9

26 223

1009 3.7

71

222

1009 1.7

81

221

1009 2.0

55

220

1009 1.9

32 219

1009 2.2

09

218

1009 1.8

05

217

1009 1.9

26

216

1009 1.7

99

215

1009 1.8

71

214

1009 1.9

09

213

1009 1.8

99 212

1009 2.3

82

211

1009 1.9

09

210

1009 2.4

99

209

1009 2.0

58

208

1009 2.2

41

207

1009 2.0

61

206

1009 2.3

33 205

1009 2.5

75

204

1009 2.1

16

203

1009 2.3

56

202

1009 2.2

60 201

1009 2.4

96

200

1009 2.1

17

300 0

94. 712

181

1009 2.3

42

180

1009 2.3

97

179

1009 2.0

10

178

1009 2.0

01

177

1009 1.8

46

176

1009 1.9

61

175

1009 1.6

43

174

1009 2.0

91

173

1009 1.8

57

172

1009 2.1

46

171

1009 1.9

66

170

1009 0.9

17

169

1009 0.4

63

168

1009 1.0

70

167

1009 1.0

04

166

1009 1.1

88

165

1009 1.1

97

164

1009 1.7

44

163

1009 1.5

77

162

1009 1.8

98

161

1009 1.8

95

160

1009 2.0

88

159

1009 2.2

20

158

1009 2.1

32

157

1009 2.3

10

156

1009 2.2

72

155

1009 2.4

83

154

1009 2.2

82

153

1009 2.5

06

152

1009 2.3

28

151

1009 2.5

62

150

1009 2.7

33

149

1009 2.6

45

148

1009 2.5

51 14 7

1009 2.4

25

146

1009 2.4

70 145

1009 2.4

31

144

1009 2.4

25

143

1009 2.4

31

142

1009 1.9

28

141

1009 2.3

25

140

1009 2.5

23 139

1009 2.3

15 138

1009 2.2

16137

1009 2.4

04

136

1009 2.1

44

135

1009 2.2

47

134

1009 2.2

19

133

1009 2.3

66

132

1009 2.3

21

131

1009 2.4

92 130

1009 2.3

94

129

1009 2.5

76 128

1009 2.4

82

127

1009 2.4

00

126

1009 2.2

25

125

1009 2.2

14

124

1009 2.1

19

123

1009 1.9

95

122

1009 1.9

34

121

1009 1.9

45

120

1009 1.9

21

119

692 .44

3

118

1009 1.7

71 117

1009 1.2

86

116

1009 1.3

21 115

1009 1.2

8211 4

1009 2.0

34 113

1009 2.0

45

112

1009 1.7

45 111

1009 1.9

04

110

1009 1.9

63

109

1009 2.0

57

108

1009 2.0

44

107

1009 2.0

07

106

1009 2.1

66 105

1009 2.0

97

104

1009 1.9

87

103

1009 1.9

96

102

1009 1.9

66

101

1009 1.9

70

100

1009 1.8

44

99

691 .97

8

98

492 .11

3

97

1009 1.8

68

96

1009 1.3

96 95

591 .95

0

94

1009 1.7

68

93

591 .86

1

92

1009 1.8

79

91

1009 1.8

92

90

1009 1.3

988 9

491 .94

9

88

1009 1.8

78

87

491 .83

08 6

1009 1.3

28

85

1009 2.0

29 84

691 .95

7

83

1009 1.9

70

82

1009 1.8

85 81

1009 2.0

32 80

1009 2.2

37

79

1009 2.0

18

78

1009 2.1

61

77

1009 2.0

91

76

1009 2.1

42

75

1009 1.8

61 74

1009 2.0

08

73

1009 1.8

56

72

1009 1.9

64

71

1009 1.7

90

70

1009 1.8

30

69

1009 1.6

44 68

1009 1.7

83

67

1009 1.6

58 66

1009 1.7

69

65

1009 1.9

35

64

1009 2.1

14

63

1009 1.9

44 62

1009 2.1

36

61

1009 1.9

80

60

1009 2.1

04

59

1009 2.1

33 58

1009 2.3

48

57

1009 2.2

13

56

1009 2.4

80

55

1009 2.1

95

54

1009 2.4

87

53

1009 2.3

27

52

1009 2.4

52

51

1009 2.1

89

50

1009 2.2

03

49

1009 2.0

40

48

692 .13

4 47

692 .12

8

46

1009 2.1

29

45

1009 2.2

75

44

1009 2.2

57

43

1009 2.2

81

42

1009 2.4

02 41

1009 2.0

96

40

1009 2.4

28 39

1009 2.4

66

38

1009 2.3

55

37

1009 2.1

20

36

1009 2.2

22

35

1009 1.9

72

34

1009 2.1

61

33

1009 1.9

51

32

1009 2.0

83

31

1009 1.9

33

30

1009 2.1

09

29

1009 2.0

27

28

1009 1.8

70

27

1009 1.8

61

26

192 .14

8

25

691 .96

4

24

1009 1.6

30

23

1009 1.7

18

22

1009 1.6

28

21

1009 1.6

46

20

1009 1.6

66

19

1009 1.5

64

18

1009 1.8

54

17

1009 2.0

35

16

1009 1.9

33

15

1009 2.0

42

14

1009 2.1

39

13

1009 2.1

94

12

1009 1.9

16

11

1009 2.2

15

10

1009 1.8

57

9

1009 2.0

11

8

1009 1.7

28

7

1009 1.8

86

6

1009 1.6

16

5

1009 1.6

68

4

1009 1.6

93

3

1009 1.7

37 2

1009 1.9

14

1

1009 1.9

24

200 0

92. 074

6

5

22 23 31

29

30

27

28

26

7

3

4

1

Ho ta

r D UM

BR AV

IT A

24

8

A 464/1

18

2

S=4.18 ha

N

19

21

17

20

16,91

50 ,65

18,01

18,00

6,0 0

5,00

51 ,10

35 ,11

34 ,92

34 ,73

5,0 0

6,0 0

35 ,67

35 ,48

35 ,30

36 ,05

35 ,86

16,30 16,36

17,30 17,30

17,30 17,31

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,27

17,34

22,14 16,30

16,36 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,30 17,30

17,26 17,34

36 ,97

1,90

36 ,79

12,77

36 ,61

36 ,42

36 ,24

36 ,06

5,00

28,79

36 ,08

34 ,54

17,26 17,26

17,26 17,26

32,98 16,21

1,90

18,01 18,01 18,01

18,01 18,01 12,35

18,00 18,00

18,00 18,00

18,00 18,10

36 ,05

16 ,76

16 ,68

15 ,51

36 ,01

36 ,04

6,0 0

1,90

36 ,44

36 ,08

23,94 17,26

17,26 17,26

17,26 33,32

12,58

6,0 0

36,00

6,00

16 ,68

16 ,40

12,00

3,57

32 ,96

38 ,27

51 ,55

52 ,00

52 ,45

52 ,87

53 ,26

30 ,00

24,22

19,02

12,00 6,00

33,62

10 ,88

30,02

12,00

13 ,20

12 ,00

18,98

29,21

25,11 22,72

40 ,06

44 ,04

1,77 29,584,16

84 ,10

15 ,64

18 ,83

17 ,00

30,28

34,65

54 ,58

37,71

17,05

5,0 0

6,0 0

33,64

33,28

64 ,40

66,73

57,74

12,66

62 ,28

76,77

81,63

78 ,26

15,98

86,40

4,13

64 ,09

32 ,81

31 ,00

18,50 18,50

12 ,00

26,00

26,00

18,50 18,50

18,50 18,50

18,50 18,50

6,0 0

5,0 0

1,90

5,0 0

5,0 0

5,0 0

6,2 2

5,0 0

5,0 0

5,00

25,21

9,09

5,00

6,00

5,0 0

1,9 0

1,9 0

1,90 1,90

7,76 6,00

5,0 0

3,71

4,32

10 ,70

42,21

42,0023,01

19,00

19,00

23,21

6,0 016,91 6,00

37 ,20

40 ,75

17,17

20,13

4,6 2

6,0 0

4,0 0

5,00

4,0 0

5,00

12 ,00

68 ,68

1,9 0

1,9 0

6,0 0

12 ,00

12,00

14 ,33

22 ,86

R 20,00

R 3 5,00

A:600,48 m2 A:940,13 m 2

A:932,03 m2 A:923,95 m2

A:915,81 m2

A:601,24 m2 A:605,72 m2

A:612,20 m2 A:615,45 m2

A:618,71 m2 A:622,15 m2

A:6.801 m2

A:601,26 m2 A:600,38 m2 A:631,78 m2

A:628,56 m2 A:625,23 m2

A:608,94 m2

A: 95

1,5 0 m

2

A: 62

2,4 7 m

2

A: 62

2,4 7 m

2

A: 62

2,2 3 m

2

A: 62

2,0 0 m

2

A: 1.1

94 ,23

m 2

A:642,63 m 2

A: 1.2

25 ,88

m 2

A: 76

2,4 1 m

2

A:896,83 m2 A:955,98 m2

A:948,24 m2

A:674,51 m2 A:684,61 m 2

A:4.501,41 m2

A:672,30 m 2

A:600,16 m 2

A:600,33 m2

A:631,52 m 2

A: 80

1,0 1 m

2A:562,57 m2

A:846,49 m2 A:657,89 m2

A:301,60 m2

A:2.090,60 m2

L. E. A .110kV

S=0.79ha A 493/1

34 36

DE 494

D E

49 1

D E

47 6

17

20

39

22

10

42 43

18

5 6

40

30

35

4

24

38

33

23

37

41

3

26 27

25

28

32

7

8

9

15

16

14

31

19

S=1.07ha A 490/1

29

Bazin retentieapa pluviala

S p re

D U

M B

R A

V IT

A

483 500

Bazin retentieapa pluviala

11 0k

V

Bazin retentieapa pluviala

21

100 0

Hc n

11

13 12

DE 431

Bilant teritorial zona locuire: Suprafata teren A 464/1 - Arabil extravilan 41 800 mp

Locuire: 27947 mp 66,87% Circulatii: 9633 mp 23,04% Zona verde: 2090 mp 5 % Dotari: 2090 mp 5 % Utilitati (Bazine retentie) 40 mp 0,09 % S.Teren: 41800 mp 100 %

2

PTTA

PT TA

PTTB

PTTB

PT TA

PT TA

BR

BR

483 500

15,04 20,32

15,12

A;4.832 m2

10 9

38 A:625,23 m2

12 11

44

46 45

A 487

Denumire proiect:

Pop Maria, Someᗰan Dorin, Burza Aurora, Rusan Otilia, Ilie Rodica

PUZ Extindere zonူ rezidenᘰialူ, funcᘰiuni complementare ᗰi servicii zona Calea Aradului Sere Beneficiar:

Reglementူri urbanistice

arh. Georgeta Trimbitas

Faza: P.U.Z.

Nr. pr.:

Denumire plansa:Scara:

Nr. pl.:

arh. Georgeta Trimbitas

Timisoara, tel. +4-0744698012 tel./fax: +4 (0256) 432212

Proiectant:

Verificat:

Desenat:

Proiectat:

Sef proiect:

S.C. ARHITECT TRIMBITAS S.R.L.

arh. Georgeta Trimbitas

Data: aug.'06

arh. Camil Milincu 1:1000

47/2005

Reglementူri urbanistice

Plan Urbanistic Zonal

Legenda: limita zonei studiate limita teren drumuri de exploatare existente drumuri noi propuse LEA 110 kv zona interdictie de construire numar parcela ; suprafata zona locuire propusa zona servicii propusa zona verde propusa zona implantare constructii aliniament stradal zona pentru care se vor elabora PUD-uri ulterioare

Bilant teritorial zona servicii: Suprafata teren A 490/1 - Arabil extravilan 10 700 mp Suprafata teren A 493/1 - Arabil extravilan 7 900 mp Total : 18 600 mp

Circulatii: 2466 mp 13,25 % Servicii: 16134 mp 86,75 % din care zona verde 3227 mp 20,00 % S.Teren: 18600 mp 100 %

47 A02

EXTINDERE ZONA REZIDENTIALA cu FUNCTIUNI COMPLEMENTARE si SERVICII

Zona Locuire: POT Max locuire: 35% CUT Max locuire: 1,2 POT Max dotari: 40% CUT Max dotari: 1,5 Zona Servicii: POT Max 50% CUT Max se va stabili prin PUD

12 ,00

26,00

26,00

12,00

75 ,57

R 20,00

A: 62

4,1 3 m

2

A: 62

4,1 3 m

2

1

De 426/1-4m

D E

43 1

L. E

. A .1

10 kV

L. E

. A .1

10 kV

20

De 426/1-4m

DE 426/1

N

INCADRARE IN TERITORIU 01

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017

Extras Noul PUG Timisoara Etapa 3, Revizia 3

Teren intravilan C.F. nr. 442091 Timisoara

STEREN = 6801mp

ULiu - Zona de urbanizare Teren intravilan C.F. nr. 442091 Timisoara

STEREN = 6801mp

Extras PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

Teren intravilan C.F. nr. 442091

Timisoara STEREN = 6801mp

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

e f NA
PTTA - Profil transversal 12.00 m STRADA SECUNDARA (2 benzi) carosabil Te 7,00 12,00 domeniu public domeniu privat retrageri de 5m domeniu privat retrageri de 5m PTTB- Profil transversal 26.00 m STRADA PRINCIPALA (4 benzi) carosabil carosabil LL 1 _ | 5.00 , , , , , , , 5,00 domeniu privat 26,00 domeniu privat retrageri de 5m domeniu public retrageri de 5m
Cn <, £ REGLEMENT ZONIFICAREA TERIT LEGENDA m LIMITE fm = —1 LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTE fa! LIMIȚA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS. EEE LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA -| ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNC COMPLEXE DE INTERES GENERAL m ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI | GOMPLEMENTARE E [BM ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBI ZONA DEPOZITARE, ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE E ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR 1 EDILITARE E E —— ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTI LL.) AFERENTE EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE FE ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE APE, OGLINZI DE APA/ PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUI —] CENTURA OCOLITOARE- INELV/ = TURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE “ras m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI EHS TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARI » PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE - “PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. REGLEMENTARI mr ZONE. PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, | pruni) ET ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA «3 ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE - e ZONADE PROTECTIE CE. - EL] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO E FNT DE RISCURI TEPNOLOCICE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE _ E LITTLE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA _ S/ TERITORIUL ADMINISTRATIV SÂNMIHAIU ROMÂN IPADUREA VERDE) STATIE " 220/110 Kv SI 5 E lua E a e ŞI NNISTRATIV JL TIMIȘOARA IPROTIA PIETII S ||precor tehno ro, Rota sa iu E || sar. Proiect n ran daţi SCCIETATEA COMERCIALA | Proiect:P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA Nr proiect BE PROIECTARII REGLEMENTARI | "PENE Beneficiar: PRIVAFIA VANCPIULUI TIMISOARA PUG, | Sea REGLEMENTĂRI , ZONIFICAREA TERITORIULUI LAT || TIMISOARA | 7 fat amar dk DES | iectant sp. N ericat

Atasament: Memoriu_PUZ_SER_.pdf

Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE

AMPLASAMENT: Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisora, nr. cad. 442091

BENEFICIAR: S.C. 5U SEROR S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL DATA ELABORARII: FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A J35/2504/2011 CIF: RO29340981

Pr. Nr. 07-SER-17

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE

Amplasament Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisora, nr. cad. 442091

Beneficiar S.C. 5U SEROR S.R.L.

Proiectant general

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A arh. BAIA Dragos

Numar de proiect 07-SER-17

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii

FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A J35/2504/2011 CIF: RO29340981

Pr. Nr. 07-SER-17

LISTA DE SEMNATURI

Urbanism arh. urb. FOLEA Doru

arh. BAIA Dragos

arh. ONET Alexandra

ing. ORLESCU C-tin R. Cristian

SC 5U STAMP SRL Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A J35/2504/2011 CIF: RO29340981

Pr. Nr. 07-SER-17

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE DENUMIREA INVESTITIEI: Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE

AMPLASAMENT: Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442091 Timisora, nr. cad. 442091

BENEFICIAR: S.C. 5U SEROR S.R.L. PROIECTANT GENERAL: S.C. 5U STAMP S.R.L. FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII: FEBRUARIE 2018

1.1. OBIECTUL LUCRARII Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea elaborarii pe terenul studiat in suprafata

de 6801 mp a unui proiect in faza Plan Urbanistic Zonal care propune solutii si reglementari in scopul realizarii unor constructii pentru locuinte colective si dotari aferente.

Astfel, se stabilesc conditii pentru: - utilizarea functionala a terenului, in relatie cu functiunile din zona; - modernizarea drumurilor de exploatare DE 491, DE 494 si str. Tristan Tzara, necesare

functionarii obiectivelor propuse, in relatie cu strazile reglementate prin documentatiile de urbanism aprobate;

- modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor; - amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

1.2. SURSE DOCUMENTARE Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in

zona adiacenta amplasamentului, precum si planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL Timisoara nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

- Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006;

- Plan Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+1E+M Spatii de depozitare si apartamente de serviciu aprobat prin HCL Timisoara nr. 350/2013;

- Plan Urbanistic de Detaliu – Hala presatri servicii si depozitare aprobat prin HCL Timisoara nr. 365/2014;

- Plan Urbanistic Zonal – Construire centru comercial DECATHLON, servicii si birouri aferente aprobat prin HCL Timisoara nr. 323/2010;

- Plan Urbanistic Zonal – Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr. 42/2004; - Plan Urbanistic Zonal – Calea Aradului Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr.

358/2008; - Plan Urbanistic de Detaliu – Reconfigurare zona rezidentiala cu functiuni

complementare aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013. - Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, Revizia 3; - Aviz de Oprtunitate nr. 46 din 26.10.2017; - Ridicarea topografica pentru zona studiata.

Elaborarea documentatiei s-a realizat in baza urmatoarelor documente: - Legea nr. 350/2001 modificata prin OUG nr. 100/2016, privind amenajarea

teritoriului si urbanismul, actualizata; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata

si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 2.1. EVOLUTIA ZONEI

In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a teritoriului administrativ al Municipiului Timisoara este reglementat prin PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006, ca zona propusa de servicii pentru care s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentatii de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Functiunea finala. Teren afectat de sistematizarea zonei (largire drumuri existente). POT max. = 50%; Spatii verzi min. = 20% .

Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, nou constituite la periferia marilor aglomeratii urbane. Zonele de locuit, compacte sunt interpatrunse cu zone de servicii. Incepand cu 2004 si continuand pana in prezent pentru zona limitrofa strazilor Marginii si Stefan Procopiu s-au elaborat si aprobat o serie de planuri urbanistice care au definit caracterul zonei: locuinte individuale/colective cu regim de inaltime variabil de la P+1E+Er – S+P+Er+Er atingand punctual regim de inaltime de S+P+9E+Er si servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, DECATHLON). Mare parte din ele s-au concretizat prin constructii aflate in exploatare sau in diferite stadii de executie.

De asemenea aceasta expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceasta zona a conturat adiacent str. Marginii si str. Grigore Alexandrescu (Inel IV) un puternic nucleu de noi locuinte colective (in parte executate) cu regim de inaltime variabil de la D+P+5E+Er la P+10E+Er.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE Zona studiata în prezenta documentaţie se află situata in partea de nord a oraşului

Timişoara, intre str. Tristan Tzara si str. Marginii. Terenul este delimitat astfel: - Nord-Vest: drum de pamant DE 491 (reglementat prin PUZ aprobat prin HCL

Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m); - Nord-Est: str. Tristan Tzara, drum cu imbracaminte asfaltica de cca. 7 m (reglementat

prin PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m);

- Sud-Est: parcela cu nr. top. 2133/2/2, proprietate privata, teren cu constructii pentru activitati agricole, in prezent dezafectate;

- Sud-Vest: drum de pamant DE 494 (reglementat prin PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 8 m) si teren extravilan neinscris in Cartea Funciara, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3;

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de

organizare urbanistica sau care ar trebui puse in valoare. Date climatologice

Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante: a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C - iulie

- media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie - maxima absolută : +400C - minima absolută : -350C

b. Precipitaţii : - media anuală: 600-700 mm c. Adîncimea de îngheţ - 0,70 m.

2.4. CIRCULATIA RUTIERA - situaţie existentă In prezent, accesul rutier la parcela este asigurat din str. Tristan Tzara, drum racordat la reţeaua majora de circulaţie (Calea Aradului si Inel IV de circulatie – str. Gr. Alexandrescu) prin intermediul str. Stefan Procopiu si str. Marginii.

Zona este deservita de mijloace de transport in comun, care asigura legatura cu centrul si cu alte arii ale oraşului.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Categoria de folosinta a imobilului reglementat conform cartii funciare este cea de curti

constructii in intravilanul extins al Municipiului Timisoara. Imobilul liber de sarcini, consta in teren in suprafata de 6801 mp, inscris in C.F. nr.

442091 Timisoara, nr. cad. 442091, aflat in proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L. Terenul este acoperit de vegetatie spontana joasa crescuta haotic. Relationari intre functiuni

In prezent zona studiata se afla intr-o zona de conflenta functionala, functiunea predominant de locuire este interpatrunsa spre nord-vest si sud-vest de zona de servicii/comert.

Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit Terenul studiat este liber de constructii. În situatia actuala, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0,00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0,00.

Asigurarea cu spatii verzi In stadiul actual, nu exista zone de spaţiu verde amenajat. Nu exista riscuri naturale. Principalele disfunctionalitati

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati: a) de circulaţie: configurarea precara a structurilor rutiere in zona. Desi au fost propuse

si aprobate prin documentatii de urbanism, modernizari ale tramelor stradale existente, pana in prezent acestea nu au fost realizate fizic.

b) functionale: zona aflata la limita administrativa a Municipiului Timisoara si existenta in sud-vestul parcelei studiate a unor terenuri nescrise in Cartea Funciara.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA Gabaritele si traseul retelelor existente in zona sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre detinatorii/furnizorii de utilitati. 2.6.1. Alimentarea cu apa - situaţia existenta Conform avizului tehnic de amplasament emis de S.C. Aquatim S.A., in zona exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat, pe str. Stefan Procopiu (Ø125 mm). 2.6.2. Canalizare - situaţia existenta In zona studiata exista canalizare publica, pe str. Stefan Procopiu (Dn 400 mm), fapt confirmat de avizului tehnic de amplasament emis de S.C. Aquatim S.A. 2.6.3. Alimentarea cu caldură - situatia existenta Conform avizului de amplasament, S.C. Colterm S.A. nu detine in zona amplasamentului retele termice si de apa rece hidrofor. 2.6.4. Alimentare cu gaze naturale - situatia existenta Exista obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale in zona studiata, pe str. Tristan Tzara, conform aviz S.C. DELGAZ Grid S.A. 2.6.5. Telefonie - situaţia existenta In zona aflata in studiu, TELEKOM nu are amplasate retele de comunicatii electronice. 2.6.6. Alimentarea cu energie electrica - situatia existenta Exista in exploatare retea electrica de distributie LES MT 20kV in zona, pe str. Tristan Tzara, conform aviz S.C. ENEL Distributie Banat S.A.

2.7. PROBLEME DE MEDIU - situaţia existenta Pana in 1990, terenurile aflate in zona studiata aveau un caracter agricol. Explozia investitiilor dupa 2000 a contribuit la sporirea solicitarilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale si servicii la periferia orasului, ceea ce a condus la un proces firesc de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de documentatii urbanistice. Terenurile extravilane cu destinatie agricola au fost introduse in intravilan si au devenit construibile. In consecinta, nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si zonele cu spatii verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si cu spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii. La nord de str. Tristan Tzara, pe terenul administrativ al Comunei Dumbravita sunt aprobate parcelari noi, avand edificate predominant locuinte colective si izolat locuinte unifamiliale, cu regim de inaltime P+M/P+1E+Er/P+2E. La sud si sud-vest sunt edificate imobile cu functiune de servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, DECATHLON). Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-ecosistem valoros pe suprafaţa studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale naturii. In vederea depistarii surselor de poluare existente in zona s-a impus relevarea modului şi tipului de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apa, aer, sol, zgomot etc. Calitatea aerului este in general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu exista. In privinta calitatii solului nu exista surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într- o masură neglijabilă. Calitatea apei nu este influenţată de nici un factor poluant. Apa potabilă furnizata in sistem centralizat este salubră din punct de vedere fizic, chimic, bacteriologic, etc. Poluarea fonică este generata de zgomotul produs de circulaţia de pe str. Marginii si str. Stefan Procopiu.

Efectele poluarii in zona studiata pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase, respectiv plantatii arbori, extinderea conductelor de canalizare pluviala si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Prezenta documentatie propune solutii si reglementari in scopul acomodarii unor constructii cu functiune predominanta pentru locuire colectiva. Initiativa de promovare a PUZ a fost adusa la cunostinta publicului prin afisarea informatiilor pe siteul Primariei Municipiului Timisoara si pe amplasament, precum si publicarea in presa locala, in ziarul Renasterea Banateana. Astfel publicul a trimis observatii si sugetii initiatorului PUZ, a participat la intalnirea cu proiectantul si la dezbaterea publica organizata la Primaria Municipiului Timisoara, conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE - elemente de temă Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal, zona este destinata functiunii de locuire colectiva si functiuni complementare, asa cum atesta documentatiile de urbanism aprobate in proximitatea amplasamentului:

- Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006;

- Plan Urbanistic de Detaliu – Construire imobil P+1E+M Spatii de depozitare si apartamente de serviciu aprobat prin HCL Timisoara nr. 350/2013;

- Plan Urbanistic de Detaliu – Hala presatri servicii si depozitare aprobat prin HCL Timisoara nr. 365/2014;

- Plan Urbanistic Zonal – Construire centru comercial DECATHLON, servicii si birouri aferente aprobat prin HCL Timisoara nr. 323/2010;

- Plan Urbanistic Zonal – Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr. 42/2004; - Plan Urbanistic Zonal – Calea Aradului Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr.

358/2008; - Plan Urbanistic de Detaliu – Reconfigurare zona rezidentiala cu functiuni complementare

aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013; - Locuinte colective si functiuni complementare, aprobat prin HCL Timisoara nr. 360/2008; - Aviz de Oportunitate nr. 23/08.12.2016 Locuinte colective, comert si servicii.

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona este de tip ULiu – zona de urbanizare, locuinte cu regim redus de inaltime dipuse pe un parcelar de tip urban.

Prin configurarea şi funcţiunile propuse, solutia creeaza legaturi cu vecinatatile, stimuland dezvoltarea partii de nord a Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca solutia propusa se integreaza perfect in functiunea zonei si poate satisfice cerintele actuale ale investitorilor din zona.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a teritoriului administrativ al Municipiului

Timisoara este reglementata prin PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL nr. 613/2006, ca zona propusa de servicii pentru care s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentatii de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Functiunea finala. Teren afectat de sistematizarea zonei (largire drumuri existente). POT max. = 50%; Spatii verzi min. = 20%.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale.

Zona studiată beneficiaza de un cadru natural favorabil, terenul este plan, fara vegetatie inalta. In realizarea solutiei urbanistice se va avea in vedere realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI - propuneri in zona studiata Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor,

amplasamentul fiind situat adiacent viitoarelor dezvoltari ale retelelor de circulatii reglementate anterior prin documentatii de urbanism.

In acest scop, amplasamentul studiat a fost corelat cu vecinantea adiacenta, propunerile din prezenta documentaţie tinand cont de trama stradala propusa, aliniamentele stradale si restrictiile stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in zona, respectiv de structura urbana propusa prin Noul PUG, Etapa 3, Revizia 3.

Astfel, solutia de configurare a structurii rutiere se va realiza avand ca punct de plecare reglementarile urbanistice aprobate in zona:

- modernizarea str. Tristan Tzara si DE 491 conform prevederilor PUD aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013 si PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m (PTT 1) si a str. Stefan Procopiu; - modernizarea in perspectiva a strazii Marginii la 4 benzi de circulatie, cu profil estimat de 24 m (PTT 70), conform Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3; - rezervarea unei suprafete de teren (cca. 705 mp) in perspectiva realizarii unei strazi noi, care va lega str. Marginii de str. Tristan Tzara, cu profil de 12 m (PTT 1’). Aceasta strada va deschide circulatia spre/dinspre Comuna Dumbravita, continuarea fireasca a str. Liliacului; - modernizarea DE 494 conform prevederilor PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 8 m (PTT 2) si prelungirea de perspectiva pana la str. Stefan Procopiu, pe imobilul cu nr. cad. A487/1 constand in teren extravilan, neintabulat, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Rev. 3, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, realizand asfel o retea de circulatie care sa permita fludizarea traficului in zona amplasamentului, venind totodata si in intampinarea solicitarilor locuitorilor zonei, explimate in cadrul dezbaterii publice.

Accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1), prin accese cu raze de 6m, rexpectiv de pe DE 494 modernizat (PTT2) pentru accesarea parcajelor propuse.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje preponderent la demisolul cladirilor. Organizarea circulatiilor interioare se va face functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT). Vor fi asigurate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in NP 118/1998.

Pentru lucrarile rutiere s-a emis avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003564/2017. Amenajarile propuse prin PUZ, nu afecteaza reteaua de transport in comun din zona.

3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Functiunea dominanta a zon: predominant - locuinte colective cu dotari aferente.

Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel: - Zona de locuinte colective: solutia urbanistica propune mobilarea terenului cu

locuinte colective dispuse in mai multe corpuri de cladiri, perimetral parcelei, cu regim de inaltime variabil, de la S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcelea invecinata in partea sud-estica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale DECATHLON, SELGROS; HORNBACH).

- Zona de circulatii: configurarea circulatiilor in incinta (drumuri, platforme si parcaje), cu racordarea la circulaţia auto propusa prin modernizarea DE 491 si str. Tristan Tzara, pentru realizarea sectorului de pe terenul reglementat a circulatiei de perspectiva, prelungire str. Liliacului din Dumbravita, asigurand legatura str. Marginii cu str. Tristan Tzara, strada care va deschide circulatia spre/dinspre Comuna Dumbravita, dupa reglementarea urbanistica corelata a parcelei cu nr. top. 2133/2/2.

- Zona spatii verzi. Zonificarea functionala a zonei studiate s-a facut tinand cont de functiunea

predominanta propusa si de proximitati urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiune si/sau indici urbanistici. Regimul maxim de inaltime

Regimul de inaltime maxim pentru constructiile propuse este: - S/D+P+3E, cu H max. atic = 14 m; H max. = 16 m; - S/D+P+5E, cu H max. atic = 20m; H max. = 22 m; - S/D+P+6E, cu H max.atic = 23 m; H max. = 25 m;

Amplasarea pe teren Constructiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a

constructiilor care defineste zona de implantare a constructiilor. − fata de limita de N-E: se va respecta retragerea din aliniament de 5 m, conform PUZ

aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2013; − fata de limita de S-E se va respecta retragerea minima de 6,50 m fata de circulatia de

perspectiva prelungire str. Liliacului din Dumbravita (PTT 1’), asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus;

− fata de limita de S-V se va respecta retragerea din aliniament de 6,50 m corelata cu PUZ in lucru – pr. nr. 16-TRZ-17 intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus al DE 494 modernizat (PTT2);

− fata de limita de N-V se va respecta retragere minim 7 m, fata de DE491 modernizat; Zona de implantare a constructiilor este conform plansei Reglementari urbanistice- zonificare, anexata prezentei documentatii.

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse prin prezenta documentatie, posturile de transformare si alte cladiri destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare. Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice pentru indepartarea excesului de umiditate. Bilantul teritorial s-a intocmit comparativ – situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp Terenul reglementat 6 801 100 6 801 Suprafata construita locuinte –max. - 35% 2 380,35

Suprafata pietonala, auto si parcaje - 40% 2 720,40 Spatiu verde – min. - 25% 1 700,25

Indici urbanistici POT (inclusiv parcaj demisol) - 40% CUT (locuinte) - 1,5 CUT (inclusiv parcaj demisol) - 1,9 Regim de inaltime maxim - S/D+P+3E – S/D+P+5E – S/D+P+6E Inaltime maxima Hmax. = 25 m (+119,46 mdMN / CTN + 94,46 mdMN)

Categoria de importanta Categoria de importanta a fost ìncadrata conform HGR nr. 766/11.1997 şi Legea privind calitatea ìn constructii – Legea 10/24.01.1995 – categoria C – Normala. Incadrarea ìn clasa de importanta

Incadrarea lucrarilor ìn clasa de importanta, a fost facuta ìn conformitate cu NP 100 - 2006 dupa cum urmeaza – clasa de importanta III.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii: bransament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila, racord la sistemul centralizat de canalizare, electricitate si gaz. 3.6.1. Alimentare cu apa - situatia propusa Alimentarea cu apa potabila a obiectivelor se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, prin extinderea retelei de apa existenta pe str. Stefan Procopiu (Ø125 mm). Fiecare cladire va fi prevazuta cu bransament individual. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara. Determinarea cantitatii de apa potabila Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Qzi med = 1000

1 ∑ N(i) qs(i) [mc/zi]

Ni = 200 persoane – numarul de utilizatori qs – debitul specific ( litri /consumator si zi ) qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi ) qg – debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi qp – debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi a) Debitul zilnic mediu de apa

Qzi med = 1000

1  200 (150 + 50) = 40 mc/zi

b) Debitul zinic maxim de apa

Qzi max = 1000

1 ∑ [N(i) q(i)  Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi – abaterea valorii consumului zilnic Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

Qzi max = 1000

1 200 (150+50) 1,20 = 48 mc/zi

c) Debitul orar maxim de apa

Qo.max = 1000

1 

24

1 ∑ N(i) qs(i)  Ko Kzi [mc/zi]

Ko – coeficient de variatie orara a debitului Ko = 3 (pentru 200 locuitori)

Qo.max = 1000

1 

24

1  200 (150+50) 3 1,20 = 3 mc/h

Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii. In consecinta se prevad tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte : - centrale termice proprii pentru fiecare apartament;

Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate prin bransamente la reteaua de distributie existenta pe str. Tristan Tzara. 3.6.2. Retea canalizare - situatia propusa Canalizare ape uzate menajere Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de canalizare a localitatii Timisoara, prin extinderea retelei de canalizare existenta in proximitea amplasamentului pe str. Stefan Procopiu (Dn 400 mm). Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVC Dn200 mm. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire. Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este: Qzi can. med. = 0,80  200 = 160 mc/zi Canalizare pluviala Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate la un rezervor de retentie ape pluviale. Apele pluviale de pe platformele rutiere si parcaje vor fi preluate prin intermediul rigolelor si vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi iar apoi colectate in rezervorul de retentie ape pluviale. Apele din rezervorul de retentie ape pluviale sunt folosite la udarea spatiilor verzi, respectiv descarcate la canalizarea orasului, prin pompare la 30 min. dupa terminarea ploii torentiale. 3.6.3. Alimentare cu energie electrica - situatia propusa Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin interceptare LES MT 20kV in exploatare existenta pe str. Tristan Tzara. Se propune realizarea de bransamente prin pozare subterana. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. sau de proiectanti autorizati si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari. 3.6.4. Alimentare cu gaze naturale - situatia propusa Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in zona. Avand in vedere prevederile actelor normative si a instructiunilor in vigoare, lucrarile de dezvoltare ale retelelor de distributie si de racordare a obiectivelor industriale se pot face numai in baza cotelor de gaze naturale aprobate, respectiv si de solicitarile agentilor economici.

3.7. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare.

3.8. IMBUNATATIREA MEDIULUI DE VIATA URBAN Conform studiilor si memoriului de specialitate, amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va face in zone sigure locuintelor, pe terenuri salubre. Terenurile nu prezinta risc de alunecari de teren, inundatii sau avalanse. In conformitate cu memoriul tehnic, alimentarea cu apa potabila se va face in conformitate cu normele legale in vigoare. Colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere si a apelor meteorice se va realiza printr-un sistem de canalizare, conform proiectelor de specialitate. Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se realizeaza asigurand insorirea acestora si a cladirilor invecinate pe durata de min. 1½ ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit. In cadrul fiecarei parcele destinate amplasarii cladirilor de locuinte se asigura: - platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere,

care vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, imprejmuite cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare;

- spatiu de joaca pentru copii, amenajat si echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

- spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit.

4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE La baza criteriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 realizarea unei dezvoltari urbane corelata cu necesitatile actuale ale pietei, cu legislatia in vigoaresi cu tendintele de dezvoltare urbana ale orasului;

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent;

 asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu. Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit Arh.BAIA Dragos Verificare Arh. FOLEA Doru

SC 5U STAMP SRL Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011 CIF: RO29340981

Pr. Nr. 07-SER-17

VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. Prezentul Regulament Local de Urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 Codul Civil;

 Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

 Legea nr. 350/2001 (republicata si actualizata), Ordin nr. 2701/2010, HG nr. 525/1996;

 Aviz de oportunitate Nr. 46 din 26.10.17, HCL nr.140/2011 modif. prin HCL nr.183/2017;

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-010- 2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Art. 3. Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Impartirea teritoriului pe functiuni s-a facut conform plansei Reglementari urbanistice – zonificare, care face parte integranta din prezentul regulament. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor. Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit.

Art. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Art. 5.1. Siguranta in constructii

Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa: - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si c-tiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin Ord. nr. 77/N/96. Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 5.2. Expunerea la riscuri naturale Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa. Pentru construirea cladirilor se vor lua masuri pentru evitarea poluarii mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurata.

Art. 5.3. Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

Art. 5.4. Asigurarea echiparii edilitare Autorizarea lucrarilor de constructii se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Retelele de alimentare cu apa, canalizare, gaze, energie electrica si drumuri sunt proprietatea publica a orasului.

Art. 5.5. Asigurarea compatibilitatii functiunilor Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei ce face obiectul PUZ. Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul zonei sunt prevazute in cap. II, Art. 6.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce priveste insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in RGU aprobat cu HG 525/1996 si OMS privind normele de idiena nr. 119/2014. Se recomanda ca in cazul cladirilor in care se desfasoara o activitate zilnica (administrativa) sa aiba asigurata iluminarea naturala a spatiilor pentru birouri si a celor pentru public. Amplasarea constructiilor de locuinte va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila să se asigure durata minima zilnica de insorire de 1 ½ h; Se recomanda pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord.

Art. 6.2. Amplasarea fata de aliniament Amplasarea constructiilor fata de aliniament (limita dintre domuniul public si cel privat) se va face conform plansei grafice Reglementari urbanistice-zonificare, in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse:

− fata de limita de N-E se va respecta retragerea din aliniament de 5 m; − fata de limita de S-V se va respecta retragerea din aliniament de 6,50 m corelata cu PUZ in lucru – pr. nr. 16-TRZ-17 intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L.;

Spatiul de retragere va putea fi folosit pentru circulatii pietonale, imprejmuiri, aparate de intrare, amenajari exterioare, spatii verzi, lucrari edilitare. Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse posturile de transformare si alte cladiri destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Art. 6.3. Amplasarea in interiorul parcelei Se vor respecta toate prevederile art. 24 – R.G.U. si cap. II 6 al R.L.U. Constructiile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei grafice Reglementari urbanistice-zonificare, astfel

− fata de limita de N-V se va respecta retragerea minima de 7m, fata de DE491 modernizat; − fata de limita de S-E se va respecta retragerea minima de 6,50 m fata de circulatia de perspectiva prelungire str. Liliacului din Dumbravita, asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus;

Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala. Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul posturilor de transformare si a altor cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, prevederile OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatie.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din norme si standarde. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare a satisfice exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale se propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la DE 491.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje preponderent la demisolul cladirilor. Organizarea circulatiilor interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echiparii edilitare Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, de canalizare, gaze naturale si de energie electrica. Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar. Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Se recomanda ca toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii sa se realizeze subteran.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea

Pentru a fi construibil un teren trebuie sa fie accesibil dintr-un drum public, avand caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Cladirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private. Datorita pozitiei si configuratiei amplasamentului fata de trama stradala si geometriei zonei de implantare, se permite divizarea ulterioara in maxim 3 parcele, cu respectarea art. 30 din R.G.U. aprobat cu H.G. nr. 525/1996.

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor este variabil, de la S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcela invecinata in partea sud-estica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale DECATHLON, SELGROS; HORNBACH) Se va urmari respectarea prevederilor art. 30, alin. 1 din RGU privitor la evitarea unei diferente mai mari de 2 nivele intre constructiile direct invecinate „autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de 2 niveluri cladirile imediat invecinate”.

Regimul de inaltime maxim pentru constructiile propuse este: - S/D+P+3E, cu H max. atic = 14 m; H max. = 16 m; - S/D+P+5E, cu H max. atic = 20m; H max. = 22 m; - S/D+P+6E, cu H max. atic = 23 m; H max. = 25 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii. Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente.

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului In cadrul prezentului regulament se stabilesc: POT locuinte maxim 35% CUT locuinte maxim 1,5 POT (inclusiv parcaj demisol) maxim 40% CUT (inclusiv parcaj demisol) maxim 1,9

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje

Stationarea vehicolelor necesare utilizarii constructiilor trebuie asigurata in interiorul parcelei. Numarul de locuri de parcare se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, cu respectarea prevederilor Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. In cadrul prezentului regulament se stabilesc zone verzi minim 25%. Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate. Spatiile verzi de aliniament adiacente drumurilor publice realizate pentru deservirea investitiei se vor amenaja cu arbori, conform HCL Timisoara nr. 4/28.01.2003 Spatiile verzi se vor asigura in concordanta cu prevederile OMS nr. 119/2014.

Art. 10.3. Imprejmuiri Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei. Inaltimea recomandata a imprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la nivelul trotuarului, iar stalpii nu vor depasi 2 m. Acestea vor fi transparente spre strada. Se admite ca in gruparile de cladiri realizate in condominiu, gardurile sa cuprinda intreaga grupare sau sa fie inlocuite cu un parapet de maxim 60 cm, dublat de gard viu. Se recomanda imprejmuiri vegetale sau transparente imbracate in vegetatie.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA Art. 11. Unitati si subunitati functionale

In cadrul zonei studiate se identifica o singura unitate functionala, ca zona predominant rezidentiala – Lc (locuinte colective) si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare).

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Zona predominant rezidentiala (Lc) - locuinte colective si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare):

Utilizari premise: - locuinte colective, cu regim de inaltime variabil S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent

zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcela invecinata in partea sud-estica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E;

- amenajari aferente locuintelor; - cai de acces carosabile si pietonale in incinta; - parcari la sol si parcaje la subsolul/demisolul cladirilor de locuinte; - spatii plantate, constructii pentru echipare edilitara si imprejmuiri.

Utilizari premise cu conditii: - functiuni tertiare: comert alimentar si nealimentar, servicii de interes si cu acces public,

servicii profesionale, cu indeplinirea conditiilor din RLU, cu ADC de max. 1000 mp, amplasate exclusiv la parterul constructiilor de locuinte. Accesul publicului cat si accesele de serviciu sa se faca separat de accesele locuintelor;

- activitati de tip tertiar ale locatarilor, desfasurate in interiorul locuintelor, fara conversie functionala, servicii profesionale/manufacturiere, prestate numai de catre proprietari/ocupanti, cu urmatoarele conditii: sa se desfasoare in apartamentul in cauza in paralel cu functiunea de locuire, suprafata ocupata de acestea sa nu depaseasca 30 mp, sa implice maxim 3 persoane, sa aiba acces public limitat, sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala.

Utilizari interzise: - activitati generatoare de discomfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie,

jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa; - orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt

incomode prin traficul generat; - depozitare en gross; - garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente; - constructii provizorii de orice natura; - statii de intretinere auto; - platforme de precolectare a deseurilor urbane sau depozite de deseuri; - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si

constructiile invecinate. V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

In cadrul teritoriului reglementat se identifica o singura unitate functionala, ca zona predominant rezidentiala (Lc) - locuinte colective si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare). Pentru aceasta se aplica prevederile specifice din cadrul prezentului regulament.

Bilantul teritorial s-a intocmit comparativ – situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp % mp Terenul reglementat 6 801 100 6 801 Suprafata construita locuinte –max. - 35% 2 380,35

Suprafata pietonala, auto si parcaje - 40% 2 720,40 Spatiu verde – min. - 25% 1 700,35

Indici urbanistici POT (inclusiv parcaj demisol) - 40% CUT (locuinte) - 1,5 CUT (inclusiv parcaj demisol) - 1,9 Regim de inaltime maxim - S/D+P+3E – S/D+P+5E – S/D+P+6E Inaltime maxima Hmax. = 25 m (+119,46 mdMN / CTN + 94,46 mdMN)

VI. CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in prezenta documentatie. Trasarea strazilor si limitelor de parcele se va face pe baza ridicarilor topografice in coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism. Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ-ului si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona. Intocmit Arh. BAIA Dragos Verificat FOLEA Doru

Atasament: 05_PROPUNERE_DE_MOBILARE_URBANISTICA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Februarie

2018

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZZona predominant rezidentialaLOCUINTE COLECTIVE

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

12,00 2,507,00 2,50

7,00

12,0

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er P+1E+Er

P+1E

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+ErP+1E+Er

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

HORNBACH P

PTT 1

Circulatie propusa prin noul PUG Etapa 3, Revizia 3

retragere 6,5m, aliniament corelat

cu PUZ in lucru pr. nr. 16-TRZ-17 -

5U Stamp S.R.L., asigurand min.

H/2 fata de aliniamentul opus

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

12 ,0

0

5, 00

8,0 0

6,5 0

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

59,29

27,07

6,50 12,00

6,5 0

D+P+6E

C.F. nr. 442091 Timisoara nr. cad. 442091 Steren= 6801 mp

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

87

88

89

90

91

92

97

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

129

136

138

139

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

2

3

4

11

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

27

29

30

31

35

37

38

39

4041

43 44

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

H

304

306

307

308

309

310

313

316

317

318

320

321

322

323

324

325

326

328

330

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara

St r.

Lil iac

ulu i

St r.

M ar

gin ii

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

Cc 49

3/1 /2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neintabulat)

(neintabulat)

Str. Marginii D+P+5E

D+P+3E

PT T

1 PT

T 2

PTT 1'

PT T

70

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7

re tra

ge re

m in

im a

fa ta

d e

cir cu

la tia

d e

pe rs

pe ct

iva 6

,5 m

ret rag

ere m

ini ma

fa ta

de lim

ita la

ter ala

7m

aliniament front

stradal 5m conform PUZ aprobat

prin HCL Timisoara

nr. 613/2006

Nr.Cad. 434494

Nr.Cad. 433709

Nr.Cad. 442123

Loc de joaca

Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

PUZ - in lucru "Zona predominant rezidentiala - Locuinte colective" , pr. nr. 16-TRZ-17 - S.C. 5U Stamp S.R.L. S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5

Acces auto - propus

Circulatii auto / pietonale in interiorul parcelei - propuse

Zona verde in interiorul parcelei - propusa

Terasa verde peste subsol - propusa

Teren extravilan, conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L .Timisoara nr. 131/2017

LEGENDA

Zona locuinte / constructii pt maxim 2 familii

Circulatii auto-pietonale existente

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective / constructii pt locuinte colective

Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan

Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG

Limita UAT Timisoara / Dumbravita

Zona servicii / constructii pt servicii si comert

Teren rezervat realizarii circulatiei de perspectiva (prelungire str. Liliacului - Dumbravita) cca. 705 mp

Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Spatii verzi de aliniament cu arbori reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Platforma depozitare deseuri menajere - propusa

Loc de joaca-propus

Constructii pt. locuinte colective si dotari aferente (activitati/ functiuni tertiare) - propuse

N

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Atasament: 04_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Februarie

2018

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZZona predominant rezidentialaLOCUINTE COLECTIVE

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

C.F. nr. 442091 Timisoara nr. cad. 442091 Steren= 6801 mp

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

59,29

27,07

12,00 1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

87

88

89

90

91

92

97

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

129

136

138

139

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

2

3

4

11

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

27

29

30

31

35

37

38

39

4041

43 44

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

H

304

306

307

308

309

310

313

316

317

318

320

321

322

323

324

325

326

328

330

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara

St r.

Lil iac

ulu i

St r.

M ar

gin ii

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

Cc 49

3/1 /2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neintabulat)

(neintabulat)

Str. Marginii

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

Nr.Cad. 434494

Nr.Cad. 433709

Nr.Cad. 442123

LEGENDA

Limita teren reglementat

Teren proprietate privata

Teren proprietate publica

Limita UAT Timisoara / Dumbravita

Teren rezervat realizarii circulatiei de perspectiva (prelungire str. Liliacului - Dumbravita) cca. 705 mp; renuntarea la dreptul de proprietate se va face dupa reglementarea urbanistica a parcelei cu nr. top. 2133/2/2

Teren proprietate privata a statului neinscris in C.F.

Constructii existente

N

04PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Atasament: 4._raport_minuta_rezultate_informare.pdf

st ROMÂNIA ra JUDEŢUL TIMIŞ REA MUNICIPIUL TIMISOARA ENI DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA arm Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ A dr Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 = e-mail:dezvoltareurbana PE primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-020906/22.02.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - PUZ- ,, ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”; - Amplasament: Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091, Timisoara; - Beneficiar: SC SU SEROR SRL; - Proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L,; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 — 02.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă și prin publicarea anunţului pe site- ul wWww.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Strada Tristan Tzara: nr.7, ap. 2, nr.9, ap. l, ap. 2, nr. 1 ap. 1, nr. 10, ap. 3, nr. 6 ap. 6, nr. 16 ap. 4, nr. 16, nr. 3, nr. 32, nr. 12 ap. 1, nr. 13 ap. 1, nr. 14, nr. 37 ap. 2; - Strada Eugen Coseriu nr. 8; - Strada Rozelor nr. 24B ap. 5, nr. 21, nr. 34, nr. 20 ap. 2;; - Strada Liliacului nr. | ap. 8, ap. 4, ap. 7; - Strada Arinului nr. 68; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SU STAMP S.R.L, organizata in data de 23.01.2018, intre orele 13,30 — 14,30, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-au prezentat 7 persoane din partea publicului interesat. Au fost formulate obiectii cu nr. de inregistrare: UR2018- 001451/31.01.2018 — Baldea Simona Bogdan, precum si | sesizare transmisa in format electrinic de catre Mitrea Ion Daniel in data de 25.01.2018.

1 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA II Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, din partea proprietarilor imobilelor din zonă (localitatea Dumbravita), vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „ ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA- LOCUINTE COLECTIVE”, Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091, Timişoara. La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ a raspuns prin adresele : UR2018-002011/08.02.2018 si UR2018-002014/08.02.2018. Conform acestui raspuns din partea proiectantului: A. Sesizari legate de problema aglomerarii tesutului urban al zonei, reclamate de: > d-na BREAZ Adriana „Proiectul in forma actuala asigura supraaglomerarea zonei”; > d-na BALDEA Simona „Nu intelegem beneficiile zonei si direct ale noastre (proprietarii) prin modificarea regimului de inaltime ... Solicitam pastrarea regimului de inaltime existent”, respectiv prin adresa inregistrata cu nr. UR2018-001451 din 31.01.2018; > d-na VAIDA Anamaria „In urma discutiei cu proiectantul nu vad nici un motiv obiectiv viabil pentru modificarea regimului de inaltime, cerut prin noul PUZ. Dezechilibru teritorial ... lipsa dezvoltare durabila”, respectiv prin adresa inregistrata cu nr. RU2018-000026 din 29.01.2018; > d-nul GYORGY Zoltan „PUZ-ul propus nu se incadreaza in tesutul zonei, creand aglomeratie intr-o zona de locuinte unifamiliale și locuinte colective cu regim P+I1E+Er”; > d-nul MITREA Daniel — adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018. Raspuns: In primul rand dorim sa subliniem ca imobilele se afla in municipiul Timisoara, strada Tristan Tzara, identificate cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, iar conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 sunt in zona propusa pentru servicii, teren afectat de sistematizarea zonei (largire drumuri existente) POTma = 50%; spatii verzimin, 20%. Conform cap. 3.5. Zonificare functionala — Reglementari — Bilant teritorial — Indici caracteristici, pentru zona propusa de servicii s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentatii de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Functiunea finala, astfel in momentul actual nu este reglementat regimul de inaltime, coeficientul de utilizare a terenului si nici functiunea zonei din care fac parte imobilele cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091. Prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006, pentru zona de locuinte unifamiliale s-a reglementat Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) max. 1.5, coeficient preluat in documentatiile de urbanism pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, pentru functiunea propusa de locuinte colective.

| ROMÂNIA i JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Qprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, nou constituite la periferia marilor aglomeratii urbane. Zonele de locuit compacte, majoritatea pe teritoriul administrativ al Comunei Dumbravita sunt interpatrunse in partea sudica de zona de servicii/comert dezvoltata pe teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara. Incepand cu 2004 si continuand pana in prezent pentru zona limitrofa strazilor Marginii si Stefan Procopiu s-au elaborat si aprobat o serie de documentatii de urbanism care au definit caracterul zonei: locuinte individuale/colective cu regim de inaltime variabil de la P+1E+Er — S+P+4E+Er atingand punctual regim de inaltime de S+P+9E+Er (cladire de locuinte colective existenta pe strada Marginii nr. 2) si servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, DECATHLON). Mare parte din ele s-au concretizat prin constructii aflate in exploatare sau in diferite stadii de executie. Conform art. 31 din Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996 actualizata, autorizarea constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate. In sensul prezentului regulament, cladirile imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii. ln acest sens dorim sa precizam ca, imobilele reglementate cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091 nu se invecineaza alaturat, pe acceasi parte a strazii cu nici o cladire, semnatarii sesizarilor fiind locuitori in majoritate ai Comunei Dumbravita, fie de pe partea cealalta a strazii Tristan Tzara (locuinte colective in regim P+1E+Er) fie ai strazilor adiacente Liliacului, Rozelor, Eugen Coseriu sau Horia Holubei (locuinte individuale sau colective in regim maxim D+P+1E+Er). In temeiul aceluiasi regulament fac exceptie constructiile ce sunt cuprinse in planuri urbanistice zonale, aprobate conform legii. Conform art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului si urbanismul, actualizata, art.32 alin.(5) lit.(a) scopul Planului Urbanistic Zonal este de a stabili reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei. In sensul legilor enumerate mai sus solutia urbanistica propusa prin documentatiile de urbanism, pentru imobilele cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, a urmarit mobilarea terenului cu locuinte colective dispuse in mai multe corpuri de cladiri, perimetral parcelei, cu regim de inaltime variabil, de la S/D+P+3E (2 nivele supraterane fata de cladirile existente in regim P+1E+Er pe partea opusa a strazii Tristan Tzara), la S/D+P+5E spre strada nou propusa si accent volumetric spre strada Marginii, in regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale SELGROS si HORNBACH). Conform art.3, Cap. | din OMS nr. 119/2014, amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a cladirilor invecinate va avea o durata de minimum 1% ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit, din cladire si din locuintele invecinate. In

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţți PUG/ PUD/ PUZ Bd Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana QEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin.(1). Dupa cum se poate vedea din plansele grafice „Reglementari urbanistice - Zonificare” a documentatiilor de urbanism, pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, zona de implantare a constructiilor este stabilita cu aliniament la 5 m fata de strada Tristan Tzara, astfel incat distanta de 22m, dintre cladirile invecinate, este mai mare decat inaltimea cladirii propuse la strada Tristan Tzara (S/D+P+3E), care este 16 m. B. Sesizari legate de problema traficului generat in zona, reclamate de: > d-na BREAZ Adriana „Nu exista drumuri suficiente pentru traficul preconizat”; > d-na BALDEA Simona „Cresterea aglomeratiei rutiere, blocarea accesului stradal .... ”, respectiv prin adresa inregistrata cu nr. UR2018-001451 din 31.01.2018; > d-na VAIDA Anamaria „Suprasolicitarea infrastructurii”; > d-nul MUNTEAN Marcel „Nu sunt de acord. O sa fie trafic foarte mare. Tristan Tzara nu o sa faca fata traficului”; > d-nul LIUBA Mircea „Traficul in zona nu se va putea gestiona în mod fluent”. Raspuns: Din punct de vedere al circulației in zona, propunerea de reglementare a imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091 a fost corelata cu vecinatatea adiacenta, preluand tramele stradale stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in zona (Planul Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006, respectiv Noul PUG Etapa 3, Revizia 3), astfel: - modernizarea strazii Tristan Tzara si a DE 491 conform prevederilor PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12m (PTT 1), asigurand legatura directa cu str. Marginii; - modernizarea DE 494 conform propunerilor din PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 la profil de 8m (PTT 2); - modernizarea in perspectiva a strazii Marginii la 4 benzi de circulatie, cu profil estimat de 24m (PTT 70), conform Noul PUG, etapa3, revizia 3. De asemenea, in scopul fluidizarii traficului in zona, am rezervat o suprafeta de teren (cca. 705 mp) in perspectiva realizarii legaturii strazii Marginii cu strada Tristan Tzara, la profil de 12m (PTT 1), pentru continuarea fireasca a strazii Liliacului. Aceasta legatura (noua strada) va prelua din fluxurile de trafic din zonele de locuit, si le va dirija, pe str. Marginii, spre artera Calea Adarului, Astfel, nefiind necesara extinderea structurii rutiere existente/reglementate in procedura de avizare, nu a fost solicitat studiul de trafic de catre forurile avizatoare. Solutia rutiera, respectiv modul de asigurare a locurilor de parcare au primit avizul Comisie de Circulatie

JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ | —— Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro nr. DT2017-003565/02.11.2017 ( pentru imobilul nr.cad. 442123), respectiv avizul Comisie de Circulatie nr. DT2017-003564/02.11.2017 (pentru imobilul nr.cad. 442091). In concluzie structura rutiera propusa a fi realizata prin documentatiile de urbanism pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, poate fi considerata un beneficiu adus tuturor locuitorilor din zona, nu doar al viitorilor locuitori ai ansamblului de locuinte colective propus. C. Sesizari legate de asigurarea utilitatilor in zona, reclamate de: 735 > d-na VAIDA Anamaria „Suprasolicitarea infrastructurii”; > d-nul LIUBA Mircea „Utilitatile zonei nu permit asa multe apartamente în zona”. Raspuns: Pentru documentatia P.U.Z - ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA - LOCUINTE COLECTIVE, in mun. Timisoara, str. Tristan Tzara, nr.cad. 442123 au fost emise de catre furnizorii de utilitati urmatoarele avize: - Aviz Tehnic nr. 59925/DT-ST/22.11.2017 emis de SC AQUATIM SA, privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, in urmatoarea solutie tehnica : o debitul de apa solicitat in breviarul de calcul va fi asigurat de la reteaua publica de apa potabila prin extinderea retelei existente pe str. Stefan Procopiu (sector mun. Timisoara) si realizarea bransamentelor de apa. o evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea publica prin extinderea canalizarii existente pe str. Stefan Procopiu (sector mun. Timisoara) si realizarea racordurilor. - Aviz de amplasament favorabil nr. 200410996/17.11.2017 emis de E-Distributie Banat SA, privind furnizarea energiei electrice. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivelor, se va solicita catre UO MTJT Timisoara Municipal un aviz tehnic de racordare. - Aviz de principiu nr. 5677/05.12.2017 emis de Delgaz Grid SA, privind furnizarea gazelor naturale, prin racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale existent pe strada Tristan Tzara. Pentru documentatia P.U.Z - ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA - LOCUINTE COLECTIVE, in mun. Timisoara, str. Tristan Tzara, nr. cad. 442091 au fost emise de catre furnizorii de utilitati urmatoarele avize: - Aviz Tehnic nr. 59924/DT-ST/22.11.2017 emis de SC AQUATIM SA, privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal, in urmatoarea solutie tehnica : o debitul de apa solicitat in breviarul de calcul va fi asigurat de la reteaua publica de apa potabila prin extinderea retelei existente pe str. Stefan Procopiu (sector mun. Timisoara) si realizarea bransamentelor de apa.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ ZE Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www,.primariatm.ro e evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea publica prin extinderea canalizarii existente pe str. Stefan Procopiu (sector mun. Timisoara) si realizarea racordurilor. - Aviz de amplasament favorabil nr. 200412266/17.11.2017 emis de E-Distributie Banat SA, privind furnizarea energiei electrice. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivelor, se va solicita catre UO MTJT Timisoara Municipal un aviz tehnic de racordare. - Aviz de principiu nr. 5677/05.12.2017 emis de Delgaz Grid SA, privind furnizarea gazelor naturale, prin racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale existent pe strada Tristan Tzara. Prin procedura de implicare si consultare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului nu se urmareste colectarea acordului privind investitia sau obtinerea unor „beneficii directe” ale locuitorilor din zona, cat dezbaterea in vederea configurarii optime a investitiei cu precadere in raport cu vecinatatile. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi:'RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu. privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA- LOCUINTE COLECTIVE ”, Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091, Timisoara, beneficiar SC SU SEROR SRL; a fost finalizată şi se va puteatiicepe circuitul legal de avizare. CONSILIER Steluta URSU red — SU.-2 ex

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro MINUTA DEZBATERII PUBLICE din data de 15 FEBRUARIE 2018 a Planurilor Urbanistice Zonale: > “Zonă predominant rezidențială-locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442123 > “Zonă predominant rezidențială-locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442091 În data de 15 FEBRUARIE 2018 Direcţia Generală de Urbanism și Dezoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a organizat dezbaterea publică a documentațiilor de urbanism de tip PUZ: “Zonă predominant rezidențială — locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442123 şi "Zonă predominant rezidențială — locuinfe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442091. La dezbaterea publică au participat: o din partea beneficiarilor S.C. SU SEROR S.R.L.: d-nul Orlescu Constantin Robert Cristian; e din partea personaelor interesate: d-na Vaida Ana Maria și Bâldea Simona, d-nul Muntean Marcel, Liuba Mircea și Bercea Octavian. Din cadrul Direcţiei Generale de Urbanism și Dezoltare Urbană — Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ: d-nul Emilian Sorin Ciurariu - Arhitect Șef, d-na Steluţa Ursu, Liliana Iovan şi Monica Mitrofan — consilieri. Proiectant S.C. SU STAMP S.R.L.: d-nul arh. Baia Dragoş Daniel. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: La început am să dau cuvântul proiectantului care o să prezinte pe scurt proiectul după care, am să vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere pentru care ați venit aici şi numele ca să putem redacta procesul verbal. Dau cuvântul echipei de proiectare, vă rog o succintă prezentare, și a ceea ce s-a desfăşurat până acuma în etapa de consultare. Proiectant arh. Baia Dragoș: Bună ziua, mă numesc Baia Dragoş şi sunt proiectantul acestui proiect. Probabil ştiţi dar o să repet, proiectul nostru se referă la cele două parcele pe care le arăt aici pe ecran, care se află pe Tristan Tzara și conform PUZ-ului din 2006, 613 per 2006, pe terenurile astea s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentații de urbanism, adică orice facem pe terenul asta, trebuie să facem o documentație de urbanism. Nu se mai poate face un PUD, se face PUZ. Deci orice am fi făcut, că făceam P+l, P+2, P+6, noi trebuia să facem o documenție de urbanism, şi din această cauză am făcut proiectul ăsta. Acum, ştiţi despre ce e vorba, dacă aveţi întrebări, sau alte întrebări - față de cele de data trecută, noi suntem aici.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro D-na Vaida Ana Maria: Bună, numele meu este Vaida Ana Maria, stau pe Eugen Coșeriu numărul l, am cumpărat terenul în 2003, fiind zona aceasta, zona Aradului sere, fiind prevăzută sub acelaşi PUZ. Ne-am mutat din Timişoara ca să scăpăm de aglomerație, să ne mutăm într-o zonă rezidențială. Am renunțat la şcoli, transport în comun pentru ca să stăm într-o zonă rezidențială unde să nu avem probleme cu traficul, cu parcările, cu aşa mai departe. Bun, principala mea problemă este schimbarea regimului de înălțime, am fost și data trecută la şedinţa cu beneficiarii, proiectanții, respectivii doi domni, aşa, și mi-am exprimat părerea că nu văd nici un beneficiu adus zonei şi orașului, nu neapărat locatarilor direct, așa cum s-a insinuat în răspunsul pe care l-am primit, l-ați transmis primăriei, ci așteptăm ca zona să se dezvolte într-un mod viabil și într-un mod propice acestui oraş de cinci stele . nu 1?! ,.. am înțeles data trecută din discuţiile cu domnul Dragoş că, a fost, care este obligativitatea modificării PUZ-ului, am prins, am prins ideea, dar nu am prins ideea necesității modificării regimului de înălțime. Am povestit data trecută despre acel CUT, tot nu am înțeles, singurul obiectiv care se va atinge prin aceasta modificare de înălțime este așa cum spuneați dumneavoastră configurarea optimală a investiţiei, adică nu contează locuitorii, beneficiarii, dacă nu sunt beneficii directe dar, suntem interesați de configurarea optimală a investiţiei. Sunteţi de acord că? Proiectant arh. Baia Dragoş: Normal că sunt de acord. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Doriţi să vi se răspundă la fiecare subiect sau exprimați toate problemele dumneavoastră, să îmi spuneți cum să facem să fim eficienți. D-na Vaida Ana Maria: Nu ştiu, adică, nu ştiu care sunt procedurile, eu nu sunt obişnuită a primăriei. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Procedural la acest tip de consultare, dezbatere publică, fiecare cetățean îşi exprimă un punct de vedere şi proiectantul sau beneficiarul, în cazul ăsta, înțeleg că sunt doar proiectanții și beneficiarul, aşa, pot să dea răspunsuri de așa natură încât dialogul să ducă înspre lămurirea celor două poziții divergente care au dat naştere la aceasta consultare. Nu înseamnă că vom judeca, nu înseamnă că vom trage concluzii, înseamnă doar că avem o platformă democratică şi civilizată în care să aşezăm problemele şi să găsim eventuale punți de legătură, spre rezolvarea lor. D-na Vaida Ana Maria: Ok, am să spun până la final observațiile mele, care, referitor la acest răspuns primit în urma întâlnirii de data trecută. Chiar dacă nu sunt un vecin pe aceeaşi parte, oricum bănuiesc că contează părerile noastre, e mai greu să aveți vecini de aceeaşi parte, că am înțeles că ăia ar fi cei mai importanți, ținând cont că în spate aveţi un teren şi aveți ca vecini direcţi doar doi, adica e foarte complicat. Aşa, unul din argumentele pe care le-aţi adus aici ar fi fost că o să aveţi un aliment la cinci metri față de stradă și asta nu va fi o problemă cu nimic, cu umbrirea sau altceva, vreau să vă reamintesc că pe Eugen Coșeriu şi în zona unde există PUZ-ul vechi aliniamentul era la 5,5 metri şi nu erau blocuri O altă observație ar fi legată de faptul că în această notă, sau cum să-i spun, vă referiți în continuare și insistați asupra zonei Marginii, strada Marginii, că este o stradă în care se vor face blocuri cu, sunt făcute două blocuri cu nouă etaje şi vor fi blocuri cu zece etaje, vreau din nou să vă reamintesc că nu stau pe zona Marginii, eu m-am mutat într-o zona rezidențială, unde făceau şi acestea două parte, iar pe strada Marginii, momentan este o singură casă, care bănuiesc că funcţionează ca şi atelier auto sau ceva de genul asta, aşa că, comparația nu cred că îşi are rostul, între zona în care

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro locuim noi și strada Marginii. Într-adevăr ne-am pus problema mare ce se va întâmpla cu traficul, î continuare este o mare problemă pentru că vor fi 180 de apartamente, da ştiu respectați legea se cere o singură loc de parcare pentru o singură maşină de apartament, dar revin, cine se mută în acea zonă nu poate să se descurce cu o singură maşină, faptul că din nou în acest PUG, care încă nu este aprobat, dar este de atâția ani nu se cere decât un loc de parcare plus cincișpe la sută de apartament, cred că este o anomalie pentru zonele atât de alătura, de departe de orice şcoală, orice mijloc de transport în comun și așa mai departe. Dumneavoastră arătați aici, la un moment dat că sunt niște disfuncționalități. În, scuze, în acest memo, așa și de circulație şi funcționale şi cu toate astea răspunsul pe care îl dați, ne explicați că toate astea funcționează perfect, că dumneavoastră nu vă bazați decât pe nişte chestii pe hârtie care arată foarte bine. Cam atâtea vreau să spun, și aș vrea, aş fi vrut să exprim părerile pe care le am cuiva cu putere de decizie, da și nu unui beneficiar care are ca prim scop doar optimizarea costurilor, deci acolo, dacă ne dorim într-adevăr un oraş cât de cât locuibil. Atât am avut de spus. Mulţumesc. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Un răspuns, dacă îl aveți, dacă-l reiterați sau . Proiectant arh. Baia Dragoş: Legat de circulații, aşa ca un beneficiu adus zonei, orice investiție nu văd ce beneficiu ar trebui să aducă zonei prin construirea de locuințe, fiind o zonă de locuire, beneficii directe mă refer, dar prin intermediul circulațiilor care le-am propus, ăsta ar putea fi un beneficiu, un beneficiu adus atât locuințelor care le propunem noi, cât şi zonei, pentru că noi D-nul Muntean Marcel: Care beneficiu? Că nu am înțeles Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Nu. Vă rog să respectați protocolul. Puteţi pune întrebări, dacă nu ați înțeles, dar fiecare pe rând. Proiectant arh. Baia Dragoş: Aici avem trecută doar una dintre parcele, cealaltă este în partea stângă a ei, Acum, noi am propus unirea, prelungirea străzii Marginii cu Liliacului pe parcela noastră, asta ar fi un punct bun pentru zonă pentru că se decongestionează un pic circulația care altfel se face doar pe Tristan Tzara, cu toată zona aia de sus. În situația asta se poate face direct. Acum ce propunem noi, poate ar putea teoretic nici să nu folosească strada Tristan Tzara pentru că ar avea strada asta de aici, care se modernizează şi se uneşte cu strada Marginii, plus strada asta pe care am propus-o pe zona asta, deci teoretic investiția propusă de noi e, ar putea funcționa fără să aibă acces la strada Tristan Tzara, deci nu văd de ce acesta ar putea fi ăsta un punct de aglomerare în zonă, pentru că aglomerarea nu se produce din cauza a ceea ce propunem noi, toată zona asta de sus este locuită și sunt multe străzi care toate dau în astea două, de fapt într-una singură, Ştefan Procopiu, care dă în Aradului. Noi propunem o alternativă, o stradă paralelă cu Procopiu care se duce tot în zona de oraș. Ca şi circulații nu cred că o să fie mai mult sau mai puțină aglomerație în zonă de cât este în momentul de față. Gândiţi-vă că la zona asta de supermarketuri Selgros, Auchan sunt aproximativ 2.000 de parcaje, 2.000 de maşini, v-aţi gândit că poate şi din cauza asta se produc aglomerări în zonă? 200 - 180 de parcaje pe care le propunem noi față de 2000 câte sunt în imediata vecinătate, e foarte puțin. D-na Bâldea Simona: Să înțeleg că strada care face legătura între Tristan Tzara și Marginii va fi stradă'cu două sensuri de circulație sau cu Sens unic?"

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Proiectant arh. Baia Dragoş: Asta care face legătura cu Liliacului, asta de aici? Da, două sensuri. Avem şi comisia de circulație, D-na Bâldea Simona: Noi locuitorii din zonă, având în vedere că locuim acolo de peste 8 ani, probabil ştiţi dacă aţi fost pe teren că maşinile, excedentul de maşini, cum să mă exprim altfel, mașinile care nu vor avea loc de parcare prevăzut de către dezvoltator se parchează pe stradă. Personal sunt ferm convinsă că acea stradă va fi blocată de maşini şi colegii mei cred că Proiectant arh. Baia Dragoş: Conform comisiei de circulație aceasta este legătura între strada Marginii, aici jos, unde arăt eu cu, cursorul, şi ea este aşa propusă până la Liliacului. Este cu două benzi de circulație cu trotuar pe o singură parte, pentru că așa se continuă şi strada Marginii, tot așa cu trotuar pe partea dreaptă cum ne uităm în sus. Aceasta este comisia de circulație și toate parcajele propuse de noi sunt asigurate în interiorul parcelelor, majoritatea sunt în demisol. D-nul Muntean Marcel: Locuiesc pe Tristan Tzara numărul [4 pe partea de Dumbrăvița Dumneavoastră ați spus că o să asiguraţi 180 de locuri de parcare. Ce o să faceți cu diferența de mașini? Eventual mașinile vizitatorilor care o să vină în zonă, cum v-aţi gândit să le oferiţi locurile de parcare, pentru că din câte zicea şi vecina noastră sigur n-o să fie 180 de apartamente cu 180 de maşini. V-ati gândit cumva la parcarea de la Hornbach să fie o alternativă, sau? Proiectant arh. Baia Dragoş: Nu, nu m-am gândit, că nici nu am voie să fac asta. Propunerea noastră de, pentru locuințe asigură parcajele, majoritatea lor la demisol, avem aici în partea dreaptă cum va arăta demisolul propus, una dintre investiții, şi o parte din ele sunt supraterane. Tot ce facem noi ca și apartamente au asigurate locurile de parcare cu un plus de cinsprezece la suta așa cum cere legea. D-nul Muntean Marcel: Da, dar nu domnul Boris, care este de asemenea beneficiar a construit vecin cu mine și dânsul nici el nu a calculat foarte bine locurile de parcare pentru că în fiecare zi sunt cel puțin cinci sau zece mașini lăsate pe stradă. Oare de ce, dacă e același beneficiar, de ce nu s-a gândit şi înainte dacă era aşa imprevizibil sau? Proiectant arh. Baia Dragoș: Nu ne putem gândi acum că unul dintre apartamente o să aibă cinci maşini, ne gândim după regulamentul pe care îl avem în față și conform lui proiectăm. D-nul Muntean Marcel: Dacă vă uitaţi la parcela unde locuiesc eu, care este vizavi chiar de pacele dumneavoastră, este o parcelă poate, nu semnificativ mai mică, să zic 80% din cât aveți dumneavoastră acolo. Gradul de ocupare acolo ar fi de maxim 70 apartamente. De ce dumneavoastră pe o suprafață aproape egală vreți să faceți 180 de apartamente? De ce nu păstraţi specificul zonei, să zic aşa? Proiectant arh. Baia Dragoș: Apartamentele, 180 de apartamente sunt pe ambele investiții, nu doar pe una. D-nul Muntean Marcel: Exact, pe ambele investiții. Zona, dacă puneţi vă rog primul desen care l- ați făcut. Aşa, deci eu vorbesc de zona aceea care este vizavi cu gri și sunt două case galbene în care, în una locuiesc eu şi celelalte sunt blocuri cu maxim cinci apartamente. Dacă facem un calcul sunt paişpe parcele. Am luat capacitatea maximă de cinci apartamente pe o parcelă, ar 'veni '70 de apartamente. Eu am numai două apartamente pe o parcelă, să zic 70 de apartamente la o suprafață

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro aproximativ egală cu ce aveți dumneavoastră, poate puțin mai mică. De ce dumneavoastră vreţi să faceți 180 de apartamente, din moment ce acolo 70 s-au făcut și oricum este înghesuială? Proiectant arh. Baia Dragoş: Este opţiunea beneficiarului să construiască ce doreşte, nu să facă ce e în zonă neapărat. Dacă legea ne permite să construim aici locuințe colective cu un regim de înălțime, hai să zic, nu exagerat. D-nul Muntean Marcel: Ba, este exagerat din punctul nostru de vedere. Proiectant arh. Baia Dragoş: Nu, pentru că în imediata apropiere noi avem propus un P+3, peste stradă. D-nul Muntean Marcel: Dumneavoastră cum o să prelungiți Liliacului din moment ce jumătate din strada aceea nu este pe parcela dumneavoastră, aveţi în vedere să cumpăraţi şi parcela de lângă? Proiectant arh. Baia Dragoş: Nu, eu pot să fac propuneri doar pe terenul pe care îl am eu. D-nul Muntean Marcel: Exact, deci nu puteți să faceți până la Margini. Proiectant arh. Baia Dragoş: Dar pot să propun. D-nul Muntean Marcel: Puteți propune, da, dacă nu puteți face. E pot să propun să îmi iau elicopter ca să plec de acasă, dar nu o să pot să îmi iau niciodată. Proiectant arh. Baia Dragoş: Păi, gândiți-vă că ar putea fi parcela dumneavoastră asta din dreapta. D-nul Muntean Marcel: Da, da şi eu'nu o să vreau să o cedez deocamdată, că nu vreau să fac nimic pe ca, vreau să cresc fân. Cum puteţi dumneavoastră să faceţi şosea pe terenul meu. Proiectant arh. Baia Dragoş: Și terenul ăsta va fi studiat la rândul lui. D-nul Muntean Marcel: Dar când? Asta e întrebarea, când? Dumneavoastră ați zis că veniți cu beneficiu că prelungiți strada Liliacului, dar asta nu o să puteți face pentru că parcela numai jumătate e a dumneavoastră, jumătate nu e a dumneavoastră, deci pică partea asta cu prelungirea. Proiectant arh. Baia Dragoş: Una dintre ele se poate face direct, asta se va și executa. D-nul Muntean Marcel: Nu, că nici aia nu, partea dinspre Hornbach nu este a dumneavoastră. Proiectant arh. Baia Dragoş: Conform comisiei de circulație putem face drumul ăsta, ca să putem face legătura cu Margini de aici. D-nul Muntean Marcel: Nu. Aveţi acte pe drumul acela? Aveţi autorizație de construcţie pentru drum? Proiectant arh. Baia Dragoş: În urma PUZ-ului o să avem. Deocamdată e un PUZ în discuție, D-nul Muntean Marcel: Și încă o întrebare, la mine distanța de la Tristan Tzara până la mine în casă este de aproximativ şase metri jumate. Dumneavoastră de ce vreți să oferiţi numai cinci metri jumate, fiind şi Timişoara? Partea de Dumbrăvița este retragerea măi maie decât ce le oferiţi dumneavoastră. '

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Beneficiar Orlescu Cristian: Dacă îmi permiteți, Cristian Orlescu sunt şi reprezint beneficiarul. Pe partea de Dumbrăvița, într-adevăr este o retragere de șase metri dacă rețin bine, poate nu de şase metri jumate, a fost stabilită prin alt regulament de urbanism fiind alt teritoriu şi prin alt PUZ, În PUZ-ul de care vorbim noi, pe care şi lucrăm acum, retragerea este de cinci metri față de stradă. D-na Vaida Ana Maria: Bună, pentru PUZ-ul vechi era de cinci metri jumate pentru Timişoara, că ştiu că aveți o problemă cu Dumbrăvița, pentru Timişoara era de cinci metri jumate. Asta doar așa revin, ca să vă reiterez. Ce putem face domnul arhitect pentru aceste proiecte care se fac pe nişte supoziții, cum că ar fi Procopiu o stradă cu două, cu patru benzi, două pe sens, ştiţi foarte bine că nu este așa, știți foarte bine că asta poate dura foarte mult timp sau poate nu se va face niciodată. Ce putem să facem? Marginii la patru benzi, este la două benzi şi nici măcar acolo nu au fost în stare să facă un unghi de 90 de grade la colț la Hornbach, este acolo așa o chestie, în care nu pot trece două mașini una pe lângă alta, Ce putem face? Care ar fi modalitățile să cerem să se dea autorizații doar pe ceea ce există, nu pe supoziții care probabil nu se vor întâmpla niciodată, niciodată, Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Eu pot doar să vă spun două aspecte, primul este legat de obligativitatea preluării continuării străzii, pe care ei au făcut-o, asta a fost impusă de comisia de urbanism, a fost una din condiții, condiție care încearcă să genereze un anumit pas al străzilor din zonă şi să lege cumva modul de urbanizare al Dumbrăviței de modul de urbanizare al Timişorii. A fost o condiție imperativă, nu au avut cum să nu o preia, chiar dacă vine acuma cea de a doua și a treia discuție. Cea de a doua discuție este că în două unități teritoriale administrative diferite, nu există _-- un document unificator între două unități, nu există, nu avem un plan de amenajare a zonei periurbane care să țină cont de relationările între unul şi altul. Nu se impune ierarhic niciodată o abordare, singurul organism care de obicei arbitrează şi ia decizii este consiliul județean în general prin avizul lor și prin comisia lor tehnică. Întotdeauna când faci un plan urbanistic trebuie să vezi mai mult și într-o perioadă asta era obligatoriu, dar cum legea 350 s-a schimbat de câteva ori ani în ultimii ani şi în ultimii zece ani de treizeci de ori, au existat momente când se cerea reglementare fie pe suprafețe mai mari, fie între drumuri existente, indiferent de situația în care acestea s-ar putea şi când anume s- ar putea dezvolta. Așa că răspunsul la a treia problemă este că noi trebuie să prevedem ce se va întâmpla chiar dacă nu se întâmplă acum, nu avem ce face, am avut zeci de situații şi emisiuni televizate și procese în care mi s-a reproșat că am cerut proiectanților să deseneze ce se întâmplă în altă parte decât ei pot reglementa. Nu va avea caracter de reglementare, dar va avea caracter de recomandare, asta înseamnă că atunci când următorul dezvoltator sau următorul moment de intervenție investițională în zonă va veni către autoritatea locală îi vom arăta ce are de făcut, vrea bine, nu vrea mai aşteptăm. Din păcate politica de dezvoltare urbană a României nu permite impunerea dezvoltării urbane de către administrațiile locale, ci administrația locală poate să își ia măsuri de prevedere şi aici aveți de-a face cu măsuri de prevedere. Deci eu, în partea de vest a Europei, pe frontiera olandeză să zicem, pe acolo dezvoltările se fac de către autoritatea locală care invită investitorii din zonă şi spun, uite vrem să facem asta, asta e planul, astea sunt nevoile comunității şi voi descurcați-vă, e în România postcomunistă acest lucru nu s-a putut impune deşi s-a încercat prin lege de câteva ori, așa cum v-am spus şi în condițiile acestea ne aflăm pe un teritoriu de frontieră în care organismul de echilibrare poate fi Comisia Tehnică a Consiliului Judeţean, poate fi am spus şi în care fiecare dintre noi-poate fără să ne punem-problema- vreodata că suntem unii împotriva celorlalți, că dacă stăm să ne gândim Dumbrăvița a devenit cea mai bogată comună din România

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro pentru că s-au mutat timişorenii acolo, nu pentru că a avut o creștere extraordinară a populației locale cu o cultură şi cu o civilizație specifică. În condițiile astea, în lipsa unei reglementări precise zone periurbane sau metropolitane, că nu există în România o asemenea lege, autoritatea locală are putere discreționară de decizie. Eu nu am comentat niciodată nici PUZ-ul, nici PUG-ul Dumbrăviței, nici incapacitatea lor de a genera conexiuni cu Timişoara, am preferat să nu am această poziție pentru că s-ar fi simțit o anumită autoritate a oraşului asupra comunității. În realitate însă eforturile de conectare din această zonă le-a făcut Timişoara, nu Dumbrăvița. Ambele eforturi de conectare a Dumbrăviţei în această zonă a Timişorii le-a făcut Timişoara. Și mai mult de atât nu pot să vă spun acum, dar v- am confirmat că solicitarea de conectare cu o rețea din zona de nord a Timişorii cu zona de nord a Dumbrăviței a fost impusă de comisia noastră tehnică, nu a trebuit să aşteptăm să ne zică Consiliul Judeţean ce şi cum. Legat de ce se va întâmpla mai departe vom vedea, e o zonă dinamică, e o zonă în care se preconizează să ajungă autostrada pentru că ați văzut și dumneavoastră dacă aveți treabă să ieşiţi din Timișoara ați văzut cum s-au plantat și stâlpii aia, adică politicile de colaborare sunt incredibile pe accesul pe autostrada. O să avem un alt acces pe autostrada, direct în Calea Aradului, acces de care vor beneficia cred foarte mulți pentru că se va face pe drum expres, nu se va face pe o singură bandă strâmtă și atunci, cumva, vrem, nu vrem suntem legați, iar zona aceasta va fi o zonă prin care se va intra şi se va ieși de pe accesul asta pe autostradă mult mai facil decât de pe celălalt. Probabil că această investiție este una din cele care urmează, e un alt tip de abordare, dacă acolo s-a abordat într-o locuire colectivă pe unități mici și cu un număr de apartamente aici, sunt unităţi mai mari cu un confort mai scăzut. D-na Vaida Ana Maria: Atunci eu ca şi locuitor al Timișoarei care de bună încredere mă mut într-o zonă rezidențială şi investesc în acea zonă rezidențială și în locuința mea, şi aşa mă aflu într-o situaţie în care cum spuneți, cineva bazîndu-se pe nişte supoziții încearcă să dezvolte o zonă, da e treaba Consiliului Judeţean, am mers la ei şi ne-au spus că, ştiţi până nu pleacă hârtiile de la primărie noi nu putem face nimica, deci suntem într-un cerc vicios. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Nu, nu suntem într-un cerc vicios. D-na Vaida Ana Maria: Pentru mine suntem, că nu ştiu cum am putea să ies din el în mod normal, nu optim şi nu favorabil, ci pur şi simplu într-o stare normală, şi nu ştiu ce să fac pentru că ştiţi şi dumneavoastră chestiile cu parcările, atîtea discuții, chestiile cu aglomerația şi nu se face nimic din păcate, ok nu avem nimic personal cu nici unul dintre beneficiari, nu aşa se pune problema, nu mă interesează că sunt ei sau sunt alții, tot ce am cerut, cel puţin eu personal să se păstreze regimul de înălțime, nu cred că este o chestie aberantă, adică în momentul în care mă mut într-o zonă în care primăria îmi promite, că orice PUZ este o promisiune, asta va fi o zonă rezidențială şi mă trezesc în câțiva ani că cineva care care eludează legea îşi face blocuri lângă casa mea, așa şi pentru că nu am fost acasă m-am trezit după şase luni când am venit că am un bloc lângă casă şi nu mai pot să fac nimica, iar acum a doua oară se încearcă iarăşi crearea de blocuri în zonă e chestia aia cu precedentul după ce s-a făcut precedentul nu mai poți să-l opreşti, iar noi suntem în momentul ăsta să încerc să nu se creeze precedentul. Ce pot să fac, legea este așa cum e, fiecare o interpretează cum îi pică bine. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Pot să vă confirm că legea va fi respectată, nici nu s-a pus - problema să: discutăm“ despre altceva, atâta numai că dinamica dezvoltării urbane a căpătat în Timişoara și în împrejurimi valențe neaşteptate, adică comunele limitrofe Timişoarei şi-au mărit

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 i e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro intravilanul de cinci ori, fără să aibă un plan serios de a compensa această mărime şi mărire cu infrastructură sau cu capacități care să dea naştere unei calități a vieții și ăsta este un lucru care şi pentru noi a fost la început o problemă, să zicem de discutat şi în final ne-am dat seama că această dinamică aparține unor vectori care nu pot fi gestionați prin planuri urbanistice, n-ai cum să gestionezi într-un plan pe care îl generezi să zicem în cazul cel mai fericit în cinci ani de zile, cu. valabilitate zece ani, tendințe imobiliare care se nasc şi dispar într-un orizont de timp de doi sau trei ani şi atunci trebuie să ai acest instrument asupra căruia ne aplecăm noi azi, şi anume planul urbanistic zonal care la rândul lui permite o anumită flexibilitate investițională, dar permite în acelaşi timp şi o platformă democratică de dezbateri cum e asta şi cum sunt şi alte momente, care să genereze la un moment dat o bună cunoaştere a vecinătăților, a intențiilor şi în final să genereze un document perfect legal, reiterez nu se va pune problema să existe vreo formulă de promovare, dar ceea ce spuneam şi anume câștigul democratic pe care aceşti ani l-au adus încoace ne obligă să dezbatem, ne obligă să încercăm să înțelegem, ne obligă să luăm decizii, indiferent dacă aceste decizii sunt favorabile sau nefavorabile cuiva, în așa măsură încât să asigurăm un echilibru al dinamicii și când mă refeream la partea asta de CJ, mă refeream la obligativitatea, nu la să spunem o poziție oarecum distantă. Ei sunt obligați ca să aibă o poziție tranșantă privitor la ceea ce se întâmplă pe frontiera unităților teritoriale administrative, fiind singurul organism abilitat să gestioneze asemenea situații. Pe de altă parte noi am avut aproape întotdeauna o atitudine de o anumită rezervă privitor la dezvoltările şi la promisiunile adiacente, uitați-vă nu numai la Dumbrăvița, uitați-vă la Giroc, cum se termină Timişoara, cum încep blocurile în Giroc. Adică eu îmi închei orașul în sud printr-un cartier de case și în cinci metri mă trezesc cu blocuri, la sud de casele alea şi atunci nu am de ales, sunt în situația în care trebuie să accept că această dinamică se tratează democratic. Nu pot să îmi exprim opiniile personale, sunt obligat să le exprim numai pe alea legale și asta o să fac, aici din punctul de vedere al lucrurilor pe care dumneavoastră le-aţi ridicat, multe dintre ele nu sunt legate de acest PUZ, sunt legate de ceea ce am încercat eu să vă spun și anume de o slabă instrumentare a gestiunii de vecinătate între două UAT- uri, dar nu înseamnă că nu există pârghii, și nu înseamnă că nu am putea avea un dialog la un alt moment şi un alt nivel privitor la, să vă dau un exemplu existența unei linii de transport în comun care ar deservi deopotrivă oraşul şi care ar putea să facă o buclă în această zonă pentru că am o dezvoltare de retale majoră în această zonă și care să fie accesibilă și locuitorilor din această parte a Dumbrăviței, deci soluții s-ar putea găsi pentru decongestionare, noi suntem tributari momentului în care autoturismul nu mai este un lux, suntem tributari momentului în care vehiculul personal devine un mod de viață şi de expresie, în condițiile astea orașul suferă, vecinătățile suferă, cei care s-au mutat pentru calitatea locuirii în periurban sunt obligați, și-o spun cu toată responsabilitatea, să-și asigure singuri această pulsiune cu centrul oraşului şi în condițiile astea suntem undeva la mijlocul drumului şi încercăm să găsim soluţii şi eu vă spun în afară de PUZ-ul de acum, care el, ar trebui să ne focalizăm pe problematicile care le propune şi să vedem ce opinii avem, asta e o problemă care trebuie rezolvată şi eu cred că o putem rezolva dacă pe partea de transport public vă adresați către societatea metropolitană de transport şi s- ar putea să apară o linie metropolitană care să facă o buclă aici şi care să meargă până în centru, nu văd o problemă, nu un troleibuz cu stâlpi în mijlocul drumului, deci chestia aia va rămâne în istoria dezvoltăriilor noastre. D-na Vaida Ana Maria: Momentan nu ne putem descurca nici măcar pietonal, că nu sunt trotuare, până la mijloc de transport în comun, ce cale lungă e.

D-nul Muntean Marcel: Exact, chiar asociatul dumneavoastră domnul Botis a calculat locurile de parcare chiar la blocurile de lângă mine neluînd în calcul trotuarul acolo, deci eu la mine la casă am trotuar în fața casei, dânsul a calculat loc de parcare în loc de trotuar, deci despre ce vorbim, exact aceeaşi situație o să fie și la dumneavoastră, sunt convins. Beneficiar Orlescu Cristian: Dacă îmi permiteți aş dori să revenim la subiectul acestei dezbateri, respectiv cele două PUZ-uri, aş începe cu ce a spus doamna Ana Maria, modificarea regimului de înălțime, aş dori să se înțeleagă că prin acest prin aceste proiecte, că vorbim de amândouă, nu se modifică regimul de înălțime, ci se stabileşte regimul de înălțime. Am ales un regim de înălțime, nu a fost stabilit dacă vă uitaţi în documentația din 2006 aprobată prin HCL numărul 613, pentru această zonă s-a stabilit întocmirea de documentații de urbanism pentru stabilire regim de înălțime, CUT şi funcţiune finală. Prin documentaţia inițială din 2016 s-au aprobat doar procentul de ocupare al acestor terenuri, 50%, respectiv zonele verzi în cuantum de 20%. În documentațiile de urbanism propuse de noi procentul de ocupare al terenului a fost diminuat de la 50% la 40%, respectiv 45% pentru parcaje şi 35% pentru funcțiunea de locuire colectivă, iar spațiile verzi au fost majorate de la 20 la 25%, având chiar zone compacte în procent, spun eu, de peste 15% de zone verzi pe care puține dezvoltări reuşesc să le atingă. Referitor la CUT, regim de înălțime și funcțiune finală acea documentație de urbanism 613 din 2006 prevede clar obligativitatea de întocmire de documentaţii de urbanism. Punctual, regimul de înălțime adiacent străzii Tristan Tzara, am propus un regim de înălțime demisol, parter și trei etaje, pe latura cealaltă a străzii Tristan Tzara găsim locuințe colective, adică aceeași funcțiune, cu regim de înălțime parter, etaj şi etaj retras, respectăm prevederea regulamentului g general de urbanism articolul 31, dacă rețin bine, de a depăşi cu maxim două niveliri clădirile adiacente, nu de cealaltă parte a străzii. Tot referitor la regimul de înălțime, creşte treptat; P+4, P+3 până la P+6, spre centrele comerciale Selgros şi Decathlon. Dumneavoastră încontinuu vorbii de acel P+6, pot să vă spun că distanța de la acel P+6, până la locuințele colective, adică cu aceeaşi funcțiune, de pe Tristan Tzara este de minim 60 metri, iar față de locuirea rezidențială de care vorbiți dumneavoastră, peste strada Ștefan Procopiu, adică pe străzile Horia Hulubei, Eugen Coșeriu şi Tristan Tzara este de 120 metri, minimă, de la acel P+6 până la case. Eu vă spun, că am măsurat-o pe proiectul nostru şi distanța minimă, repet, de la P+6 până la zona rezidențială de care dumneavoastră vorbiți este de 120 de metri. D-na Vaida Ana Maria: Cum am spus, nu respectați nici măcar aliniamentul de pe aceeaşi parte a străzii Tristan Tzara care continuă în partea cealaltă. Beneficiar Orlescu Cristian: O să continui cu aliniamentul în acest caz. Aliniamentul stabilit pe străzile Horia Hulubei, Eugen Coşeriu, a fost stabilit prin alte documentație de urbanism. Este posibil să fie 5,5 metri, dar în documentația de urbanism aprobată, pot să deschid acum de pe site-ul primăriei, să vă arăt planșa de reglementări. Eu am deschis pe telefon, am vrut să verific, pentru ca atât de mult a-ţi insistat, aş putea să vă arăt. Aş putea să vorbesc între timp, referitor la coeficientul de utilizare al terenului, coeficient reglementat prin documentațiile de urbanism propuse de noi. Prin documentația din 2006, HCL numărul 613, coeficientul de utilizare al terenului aprobat pentru locuințele individuale din acea zonă a fost de 1,5 iar coeficientul pentru funcțiunea de locuire colectivă pe care o propunem noi este aceelaşi de 1,5. Îmi pare rău, nu reuşesc să conectez laptop-ul să vă arat acest lucru, dâr dacă vă este suficient vă arăt pe telefonul meu, aici am reusit să deschid. ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm. ro

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro D-na Vaida Ana Maria: Într-o zona de locunțe individuale se prevede un procent de ocupare al terenului, POT de maxim 35% şi coeficientul de CUT era maxim 1,5 Beneficiar Orlescu Cristian: Acelaşi CUT îl păstrăm, adică respectăm ce este reglementat în zonă, acelaşi CUT, dacă observați, este propus și în documentațiile noastre de urbanism pentru funcțiunea, repet de locuințe colective, pentru care în general este mai mare decât CUT-ul locuințelor individuale. D-na Vaida Ana Maria: Cât aveți POT-ul? Că n-am reținut. Beneficiar Orlescu Cristian: POT-ul pentru locuirea colectivă, pentru funcțiunea de locuire este de 35%, doar pentru parcaje, pentru o funcțiune conexă locuirii este de 45%, respectiv 40%. Pe unul dintre terenuri este 45% pentru că este mai mic şi nu ne este suficient 40%, dar acest lucru eu îl observ doar ca un beneficiu, acele parcaje duse în demisolul, e o funcțiune de locuire trebuie să avem şi Zone verzi, cum am spus avem peste 15% zone verzi compacte. Am preferat să ducem aceste parcaje în demisol. D-na Vaida Ana Maria: Oricum înainte pentru zonele cu funcțiuni complementare, cum ziceţi de parcaje era maxim 40%. Beneficiar Orlescu Cristian: Dar, dacă vă uitaţi în acelaşi regulament, al PUZ-ului pe care îl aveţi în mână, pentru cele trei parcele propuse de servicii, exact parcelele pe care le reglementăm noi acum, POT-ul este propus de 50%, respectiv zone verzi de 20%, în continuare o să găsiți, îmi ia o secundă să vă arăt. Exact cum spuneam și în răspunsul proiectantului la capitolul 3.5. din acest PUZ alineatul 2 prevede realizarea unei zone de servicii pentru parcele, de la acea vreme, A490/1 și A490/3, respectiv trei-parcele destinate dezvoltării serviciilor pentru această zonă. Pentru zona de servicii se va institui obligativitatea întocmirii de documentaţii de planuri urbanistice, prin care se vor reglementa coeficientul de utilizare a terenului, regimul de înălțime şi funcțiunea finală. D-na Vaida Ana Maria: Într-un alt document pe care îl am eu, proiectul 95 din 2011, pentru zona respectivă spune, zonă de dotări şi servicii publice, POT maxim 45%, CUT maxim | și înălțimi maxim, aici am văzut undeva, că am subliniat, maxim clădiri de nouă metri, înălțimea maximă în zonă. Nu mai ştiu care, că l-am tot subliniat. Deci, CUT-ul apare, depinde de 2006, de 2011, într-un loc e |, într-unul e 3 sau 1,5, dar oricum este înălțimea maximă de cornișă a construcțiilor este maxim nouă metrii. Beneficiar Orlescu Cristian: Da, cea reglementată, adică pentru zona reglementată. Pentru zona propusă de la capitolul 3.5., v-am citit din hârtiile dumneavoastră și cele care se găsesc pe site-ul Primariei Municipiului Timişoara şi în arhivă. Regimul de înălțime se va stabili ulterior. D-nul Muntean Marcel: Vreau să mai pun o întrebare. Unde este acea stradă care vine de la Decathlon, care este trecută cu PT73, aceea ce, câte benzi este pe sens? Beneficiar Orlescu Cristian: Scuze, nu am înțeles. Proiectant arh. Baia Dragoş: Două pe sens, se modernizează. - D:nul Muntean Marcel: Strada Procopie. " !

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Beneficiar Orlescu Cristian: A, Ștefan Procopiu. O secundă, o să vă arăt, PTT73, profilul transversal este prevăzut în Noul PUG, în curs de aprobare. D-nul Muntean Marcel: Și câte benzi pe sens? Beneficiar Orlescu Cristian: Aveţi pe ecran profilul transversal. D-nul Muntean Marcel: Exact. Și când credeți că o să fie liniile de înaltă tensiune băgate la pe sub pământ, ca să se poată face strada aceasta, care spuneți dumneavoastră Beneficiar Orlescu Cristian: Îmi este la fel de greu ca și dumneavoastră să fac aceste previziuni, nu țin de noi, nu ştim să vă spunem, D-nul Muntean Marcel: Păi, nu dar, la gradul de ocupare de acolo, care l-au făcut domnii de la primărie, se prevede două benzi pe sens, deci patru bezi de circulație. Din câte am înțeles, nefiind liniile de înaltă tensiune băgate la subsol, nu se poate face patru benzi, deci două benzi pe sens. Asta e întrebarea mea la domnul architect. Când s-ar putea face acel drum la patru benzi? Și dacă o să se poată face vreodată. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Este o altă zonă de discuție, cu drag vă invit la momentul aprobării PUG-ului Timişoarei, profilul ăsta va fi lege, când se va face, un răspuns pe care l-aş putea estima, dar acest profil va deveni lege locală, odată cu aprobarea PUG-ului. Adică, partea de previziuni a PUG-ului e necesară, e obligatorie chiar, așa că orice lucrare se va face în acestă zonă va trebui să țină cont şi să rezerve un profil de acest tip. Când se va face, n-am de unde şti, pentru că PUG-ul deşi prevede un set de investiții multianuale, nu poate face proiecția bugetară. După cum vedeți anul ăsta avem un buget mai mic decât anul trecut, în condițiile astea executarea lui şi previziunea lui se face de la an la an, dar legea locală va fi asta care o vedeți în fața dumneavoastră, în legea locală a Municipiului Timişoara, această stradă este prevăzută a se face așa şi în următorii zece ani, sau poate douăzeci cât o să țină noul PUG, asta va fi legea, toată lumea va ține cont de ea, cînd se va realiza probabil că atunci când îi va veni rândul. D-nul Muntean Marcel: Păi, și atunci nu ar fi mai bine să facă şi dânșii cele 180 de apartamente, când o să fie toate condițiile îndeplinite. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Acuma, eu înțeleg că una din funcțiunile esențiale ale noastre este să facem pe cale de consecință raționamente, dar hai să judecăm cu dreapta măsură, PUG-ui PUG şi PUZ-ui PUZ, PUZ-ul aşa cum v-am spus în prima mea intervenție ține de dinamica dezvoltării investiționale şi de interacțiunea cu vecinătățile, iar PUG-ul ține de o reglementare atât strategică, cât şi operațională privitor la dezvoltarea unui întreg oraş, asta nu este o dezvoltare doar de interes local, acest profil este gândit să fie preluat şi de Dumbrăvița când o vrea, şi când o dori şi când o putea, și când o să-l facă, dar noi ca oraș trebuie să ne asigurăm ca în cazul în care ei au nevoie de acest profil, noi îl putem oferi. D-nul Muntean Marcel: Păi, şi dacă o să se blocheze traficul acolo, în zona Decathlon, de la cele 180 de apartamente şi celelalte, cel puțin 300 care sunt acuma în zonă, oare nu tot la dumneavoastră la primărie o să vină să - - - - - - . -

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.r Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Încă o dată vă spun, despre blocajul traficului, Comisia de Circulaţie este cea care este indrituită să stabilească capacitățile, să dea avizele și inclusiv avizul pe aceste tipuri de profile l-am primit de la Comisia de Circulaţie, adică există lucruri care ne îndeamnă să ne transformăm. Îmi aduc aminte că în tinerețe am văzut un videoclip superb, în care era o autostradă blocată şi oameni cântau, era o melodie superbă, și poate că ar trebui să ne spună multe despre ce însemnă traficul blocat într-un oraş ca Timişoara. Vă amintesc, că indicele de motorizare al acestei zone este cel mai mare din România, vă amintesc că lățimea străzilor este aproape aceeaşi ca acum treizeci de ani, iar numărul de vehicule este de cincisprezece ori mai mare, şi cam despre asta este lumea în care noi încercăm să supraviețuim, nu pot rezolva o problemă globală printr-un PUZ local, chiar dacă sunt două PUZ-uri, încerc însă să fiu cât se poate de corect față de prezența dumneavoastră aici şi să vă dau nişte informații despre cum analizăm, cum gândim, chiar dacă nu pot să vă dau un răspuns sau să vă rezolv o problemă. Vă mulţumim şi sperăm că câteva din problemele pe care le-aţi ridicat, poate le puneţi pe hârtie într-o scrisoare, ca să pot să le transmit elaboratorilor PUG-ului. Ar fi un câştig pentru întreaga comunitate, chiar dacă poate unii dintre dumneavoastră sunteți rezidenți de Dumbrăvița nu însemnă că nu puteți să spuneți lucrurile astea şi eu nu voi ține cont de ele. Voi ține cont şi le voi trimite chiar și la elaboratorii PUG-ului. CONSILIER Steluţa WRS Red./dact: SU —2 ex.

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISMSI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017-020906/09.02.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ- ,, ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”; - Amplasament: Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091, Timisoara; - Beneficiar: SC SU SEROR SRL; - Proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 — 02.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul wWww.primariatm.ro. Proprietari notificați: - Strada Tristan Tzara: nr.7, ap.2, nr.9, ap. 1, ap.2, nr. 11 ap. 1, nr. 10, ap. 3, nr. 6 ap. 6, nr. 16 ap.4, nr. 16, nr. 3, nr. 32, nr. 12 ap. 1, nr. 13 ap. 1, nr. 14, nr. 37 ap. 2; - Strada Eugen Coseriu nr. 8; - Strada Rozelor nr. 24B ap. 5, nr. 21, nr. 34, nr. 20 ap. 2;; - Strada Liliacului nr. 1 ap. 8, ap. 4, ap. 7; - Strada Arinului nr. 68; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. SU STAMP S.R.L, organizata in data de 23.01.2018, intre orele 13,30 — 14,30, la sediul PMT — Directia de Urbanism, s-au prezentat 7 persoane din partea publicului interesat. Au fost formulate obiectii cu nr. de inregistrare: UR2018-001451/31.01.2018 — Baldea Simona Bogdan, precum si l sesizare transmisa in format electrinic de catre Mitrea Ion Daniel in data de 25.01.2018. La aceste sesizari, proiectantul a raspuns prin adresele : UR2018-002011/08.02.2018 si UR2018- 002014/08.02.2018. ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU II CONSILIER Steluta N

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007244/08.05.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 10.05.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE” , str. Tristan Tzara , nr. cad 442091, Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr. 442091 Timişoara rezultă următoarea situație juridică: - terenul în suprafață 6.801 mp, nr. cad. 442091, categoria de folosință curți construcţii, intravilan este proprietatea S.C ”SU SEROR ” SRL beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datate 23.04.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-007244/08.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE”, str. Tristan Tzara , nr. cad 442091, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 442091 Timişoara cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă predominant rezidențială LOCUINŢE COLECTIVE”, str. Tristan Tzara ,„ nr. cad 442091, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2018-007244/08.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007244/08.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, prin care se propune realizarea unei zone predominant rezidentiale cu locuinte colective.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007244/04.05.2018, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 46/26.10.2017 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 09/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 702/28.02.2017 cu termen de valabilitate prelungit pana la 27.02.2019, precum si Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 09 din 03.01.2018;

La intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L, organizata in data de 23.01.2018, intre orele 13,30 – 14,30 la sediul PMT – Directia de Urbanism, s-au prezentat 6 persoane din partea publicului interesat. Au fost formulate obiectii avand numerele de inregistrare: UR2018-1451/31.01.2018 – Baldea Simona, RU2018-26/29.01.2018 – Vaida Anamaria, si adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018 – Mitrea Daniel.

La aceste sesizari, proiectantul a raspuns prin adresa: UR2018-002014/08.02.2018. Prin cererea cu numarul RU2018-000026/29.01.2018, doamna Vaida Anamaria

depune la registratura Primariei Municipiului Timisoara o solicitare de organizare a unei dezbateri publice pe marginea acestei documentatii de urbanism. Ca atare, in data de 15.02.2018 a fost organizata dezbatere publica pentru documentatia P.U.Z. - „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, la

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

care au participat 5 persoane. Acestia si-au exprimat nemultumirea fata de propunerea beneficiarului de realizarea a locuintelor colective.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, beneficiar S.C. 5U SEROR S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada căreia s-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, atât din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., organizata in data de 23.01.2018 la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, înregistrate la Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. UR2018-1451/31.01.2018 – Baldea Simona, RU2018-26/29.01.2018 – Vaida Anamaria, si adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018 – Mitrea Daniel.

La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2018-002014/08.02.2018.

Etapa 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 pentru documentaţia Planul Urbanistic Zonal „ Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara a fost finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 22.02.2018 a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-020906/22.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., proiect nr. 07-SER-17, la cererea beneficiarului S.C. 5U SEROR S.R.L.

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din strada Tristan Tzara, fiind delimitat la N-V de

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

drum de pamant DE 491, la N-E de str. Tristan Tzara, iar la S-E de parcela cu nr. top. 2133/2/2, proprietate privata, teren cu constructii pentru activitati agricole, in prezent dezafectate, iar la S-V de drum de pamant DE 494 si teren extravilan neinscris in Cartea Funciara, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă de 6801 mp este înscris în C.F. nr. 442091 Timişoara, nr. cad. 442091, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective cu regim de inaltime de variabil S/D+P+3E – S/D+P+5E – S/D+P+6E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura din DE 491 si strada Tristan Tzara modernizate (PTT1 – 12m), respectiv de pe DE 494 modernizat (PTT2 – 8m) pentru accesarea parcajelor propuse, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017- 3564/ 02.11.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., şi în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: - Regim de construire: maxim S/D+P+3E – S/D+P+5E – S/D+P+6E; - Funcţiune predominanta: locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;

Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E; Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax.loc.col.= 35%;POTmax.parcaj demisol= 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 1,9 (inclusiv parcaj demisol);

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

- Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere); - Retragerea faţă de limita de la SE: minim 6,50 m fata de circulatia de perspectiva prelungire str. Liliacului din Dumbravita (PTT 1’ – 12m), asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus; - Retragerea faţă de limita de la NV: minim 7 m; - Retragerea din aliniamentul DE 494 modernizat de 6,5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 16-TRZ-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus; - Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 09/30.01.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 – 12m), prin accese cu raze de 6m, respectiv de pe DE 494 modernizat (PTT2 – 8m) pentru accesarea parcajelor propuse, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3564/ 02.11.2017; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului; - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1258/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59924/DT-ST din 22.11.2017 – S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017- 019620 din 05.12.2017.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

5

art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Analizarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. 5U SEROR S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 07-SER-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regim de construire: maxim S/D+P+3E – S/D+P+5E – S/D+P+6E; - Funcţiune predominanta: locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;

Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E; Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax.loc.col.= 35%;POTmax.parcaj demisol= 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 1,9 (inclusiv parcaj demisol); - Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere); - Retragerea faţă de limita de la SE: minim 6,50 m fata de circulatia de perspectiva prelungire str. Liliacului din Dumbravita (PTT 1’ – 12m), asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus; - Retragerea faţă de limita de la NV: minim 7 m; - Retragerea din aliniamentul DE 494 modernizat de 6,5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 16-TRZ-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., asigurand distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus; - Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

6

09/30.01.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis; - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 – 12m), prin accese cu raze de 6m, respectiv de pe DE 494 modernizat (PTT2 – 8m) pentru accesarea parcajelor propuse, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3564/ 02.11.2017; - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului; - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1258/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59924/DT-ST din 22.11.2017 – S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017- 019620 din 05.12.2017.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă de 6801 mp este înscris în C.F. nr. 442091 Timişoara, nr. cad. 442091, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public si rezervarea suprafetei de cca. 705 mp pentru realizarea circulatiei de perspectiva, prelungirea strazii Liliacului (com. Dumbravita) pana la strada Marginii (mun. Timisoara) conform Proiectului nr. 07-SER-17, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

7

conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2017-019620 din 05.12.2017. Terenul rezervat se va dezlipi dupa emiterea autorizaţiei de construire si va deveni domeniu public dupa reglementarea urbanistica, corelata a parcelei cu nr. top. 2133/2/2, cu respectarea avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-3564/02.11.2017.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timişoara îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Steluta URSU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA

JUDETUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2018-007244/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara

Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din str. Tristan Tzara, delimitat la SE de terenuri proprietate privata, la SV de drum de pamant DE 494, la NE de str. Tristan Tzara, iar la NV de drum de pamant DE 491.

Terenul reglementat în suprafaţă de 6801 mp este înscris în CF 442091 Timişoara, nr. cad. 442091, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective.

Alte informaţii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentatia PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara, a fost obţinut Certificatului de Urbanism nr. 702/28.02.2017 – prelungit pana la data de 27.02.2019, Decizia etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş cu nr. 09 din 30.01.2018 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu, si de Avizul Arhitectului Sef nr. 09/29.03.2018;

Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442091, Timisoara, având ca beneficiar pe SC 5U SEROR SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune,

în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Februarie

2018

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZZona predominant rezidentialaLOCUINTE COLECTIVE

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

C.F. nr. 442091 Timisoara nr. cad. 442091 Steren= 6801 mp

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er P+1E+Er

P+1E

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+ErP+1E+Er

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

HORNBACH P

PT T 2

PTT 1

Circulatie propusa prin noul PUG Etapa 3, Revizia 3

P+1E+M

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

59,29

27,07

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

87

88

89

90

91

92

97

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

129

136

138

139

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

2

3

4

11

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

27

29

30

31

35

37

38

39

4041

43 44

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

H

304

306

307

308

309

310

313

316

317

318

320

321

322

323

324

325

326

328

330

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara

St r.

Lil iac

ulu i

St r.

M ar

gin ii

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

Cc 49

3/1 /2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neintabulat)

(neintabulat)

Str. Marginii

PT T

70

PT T

70

PT T

1

PTT 1

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7

Nr.Cad. 434494

Nr.Cad. 433709

Nr.Cad. 442123

Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

PUZ - in lucru "Zona predominant rezidentiala - Locuinte colective" , pr. nr. 16-TRZ-17 - S.C. 5U Stamp S.R.L. S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5

Teren extravilan, conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L .Timisoara nr. 131/2017

LEGENDA

Circulatii auto-pietonale existente

Limita teren reglementat

Zona locuinte colective / constructii pt locuinte colective

Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan

Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG

Limita UAT Timisoara / Dumbravita

Zona servicii / constructii pt servicii si comert

Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Spatii verzi de aliniament cu arbori reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Zona locuinte / constructii pt maxim 2 familii

2,00 1,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,50 1,50 2,00 24,00

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

ZO N

A VE

R D

E

1,00 1,50 3,50 3,50 1,50 1,00 12,00

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

ZO N

A VE

R D

E

1,00 50

3,25 3,25 8,00

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E -d

e pr

ot ec

tie

N

PTT 1

PTT 70

Profil stradal reglementat prin PUD aprobat prin H.C.L. Dumbravita nr. 27/2013 si prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 Scara 1:300

Profil stradal propus prin noul PUG (ETAPA3, REVIZIA 3, ANEXA 6 PTT 70) Scara 1:300

PTT 2

Profil stradal reglementat prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 Scara 1:300

02SITUATIA EXISTENTA

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D. Februarie

2018

Timisoara, str. Tristan Tzara C.F. nr. 442091 Timisoara

S.C. 5U Seror S.R.L.

07-SER-17

PUZZona predominant rezidentialaLOCUINTE COLECTIVE

1

1 7 1 7 1 0 / 0 8

5087 8

408563

411696

407560

407563

407494

407490

407489

407491 407573

407568

407625 407501

407499

407500

G

G

G

C C

C

2,50

7,00

2,50

12,00

6,5 0

4,0 0

4,0 0

12,00

PT T 2

PTT 1

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+Er P+1E+Er

P+1E

P+1E+Er

P+1E+Er

P+1E+ErP+1E+Er

P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

HORNBACH P

nr. cad. 442091

Circulatie propusa prin noul PUG Etapa 3, Revizia 3

H

H

483500 483500

483600 483600

20 66

00 20

66 00

20 67

00 20

67 00

retragere 6,5m, aliniament corelat

cu PUZ in lucru pr. nr. 16-TRZ-17 -

5U Stamp S.R.L., asigurand min.

H/2 fata de aliniamentul opus

PT T 2

80 ,51

13 ,7

6

4, 17

64 ,00

3,71

81,63

59,29

27,07

12 ,0

0

5, 00

PT T

1

PTT 1

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

61

62

63

64

65

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

87

88

89

90

91

92

97

100

101

102

103

104

105

106

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

127

129

136

138

139

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278 279

280

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

2

3

4

11

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

27

29

30

31

35

37

38

39

4041

43 44

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

G

G

G

G

G

G

C

C

C

C

H

304

306

307

308

309

310

313

316

317

318

320

321

322

323

324

325

326

328

330

Str. Tristan Tzara

Str. Tristan Tzara

St r.

Lil iac

ulu i

St r.

M ar

gin ii

DE 494

Cc 493/1/2

DE 49

1

Cc 493/1/2

Cc 49

3/1 /2

S=2613mp

nr.top.2133/2/2

A 487/1 S=8564mp

A 495/1

(neintabulat)

(neintabulat)

PTT 1' Str. Marginii

Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

PT T

70

re tra

ge re

m in

im a

fa ta

d e

cir cu

la tia

d e

pe rs

pe ct

iva 6

,5 m

aliniament front

stradal 5m conform PUZ aprobat

prin HCL Timisoara

nr. 613/2006

TERITORIU ADMINISTRATIV

COMUNA DUMBRAVITA

TERITORIU ADMINISTRATIV

MUNICIPIUL TIMISOARA

1 2

3

4

5

6

7

ret rag

ere m

ini ma

fa ta

de lim

ita la

ter ala

7m

Regim de inaltime max. S/D+P+6E Hmax. atic = 23 m Hmax. = 25 m

Regim de inaltime max. S/D+P+5E Hmax. atic = 20 m Hmax. = 22 m

Regim de inaltime max. S/D+P+3E Hmax. atic = 14 m Hmax. = 16 m

max P+4E

Nr.Cad. 434494

Nr.Cad. 433709

Nr.Cad. 442123 PUZ - in lucru "Zona predominant rezidentiala - Locuinte colective" , pr. nr. 16-TRZ-17 - S.C. 5U Stamp S.R.L. S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5

Teren extravilan, conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L .Timisoara nr. 131/2017

LEGENDA

Zona locuinte / constructii pt maxim 2 familii

Circulatii auto-pietonale existente

Zona locuinte colective / constructii pt locuinte colective

Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan

Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG

Limita UAT Timisoara / Dumbravita

Zona servicii / constructii pt servicii si comert

Zona de implantare constructii - propusa

Zona locuinte colective - propusa

Zona spatii verzi / circulatii / parcaje - propusa

Zona verde - propusa

Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Spatii verzi de aliniament cu arbori reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Zona predominant rezidentiala - locuinte colective si dotari aferente (activitati/ functiuni tertiare) - propusa

Circulatii de perspectiva in afara zonei reglementate (prelungire DE 494 si modernizare DE 491) Circulatii de perspectiva in afara zonei reglementate (prelungire str. Liliacului - Dumbravita, modernizare DE 491 si prelungire DE 494)

Teren rezervat realizarii circulatiei de perspectiva (prelungire str. Liliacului - Dumbravita) cca. 705 mp

Prospect stradal realizat de beneficiar pentru deservirea obiectivului cca. 2185 mp

Acces auto propus

Limita teren reglementat

2,00 1,50 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,50 1,50 2,00 24,00

ZO N

A VE

R D

E

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

ZO N

A VE

R D

E

1,00 1,50 3,50 3,50 1,50 1,00 12,00

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E

ZO N

A VE

R D

E

50 3,25 3,25 1,50 2,00 1,50 12,00

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

TR O

TU AR

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

PI ST

A D

E BI

C IC

LE TE

-d ub

lu s

en s

ZO N

A VE

R D

E

1,00 50

3,25 3,25 8,00

TR O

TU AR

C AR

O SA

BI L

C AR

O SA

BI L

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

ZO N

A VE

R D

E -d

e pr

ot ec

tie

N

PTT 1

PTT 70

Profil stradal reglementat prin PUD aprobat prin H.C.L. Dumbravita nr. 27/2013 si prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 Scara 1:300

Profil stradal propus prin noul PUG (ETAPA3, REVIZIA 3, ANEXA 6 PTT 70) Scara 1:300

PTT 1'

Profil stradal circulatie de perspectiva (prelungire str. Liliacului - Dumbravita) Scara 1:300

PTT 2

Profil stradal reglementat prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 Scara 1:300

±0,00

+1,50

+4,50

+7,50

+10,50

+13,50

+16,50

+19,50

+23,00 +25,00

5,00 12,00 5,00

6,50

8,00

5,00P

P+1E

P+1E+Er

P

P+1E

P+2E

P+3E

D

fro nt

st ra

da l

P

P+1E

P+2E

P+3E

D

P+4E

P+5E

P+6E

str. Tristan Tzara

Teritoriu administrativ Mun. TimisoaraTeritoriu administrativ Com. Dumbravita

H/ 2H/2

H

H/2 H/2

Locuinte colective existente

P+4E

P+5E

fro nt

st ra

da l

H

L

HL= H

fro nt

st ra

da l

H/2

H

H/2 03

1:1000

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

Suprafata construita locuinte max. 2 380,35 35% Suprafata pietonala, auto si parcaje 2 720,4040%

6 801 mp

CUT max.(inclusiv parcaj demisol)

POT max.(inclusiv parcaj demisol)

Situatia existenta Situatia propusa

Terenul reglementat

1,9 Regim de inaltime maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E

mp

40% Spatiu verde minim 25%

-

-

6 801 %

100%

- -

1 700,25- -

CUT max. (locuinte) 1,5

Sectiunea H-H Inaltime maxima Hmax. = 25 m (+119.46 mdMN /CTN +94.46 mdMN)

PLAN URBANISTIC ZONAL Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Nota: Datorita pozitiei,conformarii amplasamentului fata de trama stradala si geometriei zonei de implantare, se permite divizarea ulterioara in maxim 3 parcele, cu respectarea art. 30 din R.G.U. aprobat cu H.G. nr.525 /1996