Consiliul Local Timișoara

287/21.05.2019 privind aprobarea programului cultural prioritar Timişoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice şi a finanţării anuale pentru anul 2019

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

286/21.05.2019 privind aprobarea modificării ART. 2 şi eliminarea ART. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 460/2018 privind Planul Urbanistic Zonal „Zonă industrială, depozitare şi servicii" Calea Torontalului DN6, Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

285/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.288/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

284/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spatiu comercial in regim P" strada Lunei nr. 20, Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

283/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban", CF 431832, nr. cad 431832, Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

282/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE PARTIALA PUZ aprobat cu HCL nr. 303/18.12.2012", Zona Calea Torontalului, Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

281/21.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 3, Timisoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

280/21.05.2019 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

279/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/22.05.2018, pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

278/21.05.2019 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str. C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

277/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea şi dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente"şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

276/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

275/21.05.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finantare: „CONSTRUCTIE CLADIRE CU DESTINATIA CRESA, STR COCEA" Timisoara, str. Nicolae D. Cocea nr. 23A si a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

274/21.05.2019 privind aprobarea cererii de finanţare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional" şi a cheltuielilor aferente

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

273/21.05.2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional" prin POR 2014-2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

272/21.05.2019 privind alipirea imobilului cu Nr. Top. 12278, 12279, inscris in CF 426021 Timisoara(Nr. CF vechi 4572) - str. Odobescu, nr. 3 cu imobilul cu nr. cad.428487, inscris in CF nr. 428487 Timisoara (Nr. CF vechi 16587) - Bdul 16 Decembrie 1989, nr. 23

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

271/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. OBRESIA HOLDING S.R.L.

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

270/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.445717 Timişoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIMIOR COLLANT S.R.L. prin administrator Orlandi Laura, şi trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

269/21.05.2019 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului situat în Timişoara str. Circumvalaţiunii nr.1, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. TIM CARDENAS S.R.L.

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

268/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea imobilului -Teren intravilan împrejmuit - din Timişoara, strada Ecaterina Teodoroiu nr.8, înregistrat în C.F nr. 405160, nr.topo 405160, la preţul de 46.000 euro

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

267/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU COM 2, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U16, nr.top 240/XVIII, la preţul de 23.000 euro

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

266/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU COM 3, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U17, nr.top 240/XIX, la preţul de 17.000 euro

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

265/21.05.2019 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SPATIU COM 4, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud. Timis, înscris în C.F. nr.410686-C1-U18 , nr.top 240/XX, la preţul de 40.000 euro

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

264/21.05.2019 privind respingerea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara

21.05.2019

Consiliul Local Timișoara

263/21.05.2019 Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.502/24.10.2018 privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafeţe de fond forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc

21.05.2019