Consiliul Local Timișoara

108/23.02.2018 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 449/21.11.2017- privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Armoniei, Nr. 23, înscris în CF407205, cu nr. topografic 2100-2101 în suprafaţă de 8198 mp proprietar TEPELIGA(SAMARGI) LILIANA, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

107/23.02.2018 privind aprobarea "Contract-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public"

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

106/23.02.2018 privind aprobarea operaţiunii de înscriere în cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445741 drum de exploatare (identic cu nr. cad. De 491), cu suprafaţa de 479 mp. şi drum de exploatare cu nr. cadastral 445740 (identic cu nr. cad. De 494)

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

105/23.02.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. Societatea de Transport Public Timişoara S.A.

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

104/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al SC Societatea de Transport Public Timişoara SA

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

103/23.02.2018 privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 până in data de 27.10.2018 pentru spatiul din Timişoara, str. Ciresului nr.1, catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

102/23.02.2018 privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

101/23.02.2018 privind Calendarul procedurii de recrutare şi selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie la S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

100/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018 pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

99/23.02.2018 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2018, în vederea repartizării unei locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţă socială sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

98/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire P+3E cu SAD la parter si locuinţe la nivelele superioare", Intrarea Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş nr. 3A (fosta str. Alexandru Lazăr, nr. 3A), Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

97/23.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă mixtă: comerţ, servicii, funcţiuni administrative şi birouri în regim de înălţime S+P+8E" Bulevardul Industriei nr. 2, Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

96/23.02.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

95/23.02.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei de membru pe anul 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID)

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

94/23.02.2018 privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2017

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

93/23.02.2018 privind actualizarea preţurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 58/21.02.2017 pentru serviciile de curăţenie efectuate de operator în vederea aplicării Hotărârii Consiliului Local nr. 209/27.05.2016 modificată prin Hotărârea nr. 130/31.03.2017, privind delegarea activităţii de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de curăţenie a WC-urilor publice din municipiul Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

92/23.02.2018 privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creşe Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

91/23.02.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.542/20.12.2017 privind stabilirea salariilor pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Timişoara

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

90/23.02.2018 privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

89/23.02.2018 privind aprobarea plăţii despăgubirilor negociate în şedinţa Comisiei de Negociere cu Terţii din data de 28.11.2017 cu proprietarii garajelor edificate pe terenul declarat ca fiind de interes public prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/15.09.2017

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

88/23.02.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 8, situat in Timisoara, str. Proclamatia de la Timisoara, nr. 5, et. I, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U42, nr. top 400669-C1-U42, la preţul de 78.500 euro

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

87/23.02.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

86/23.02.2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

85/23.02.2018 privind prelungirea Contractului de inchiriere nr. 1563/04.12.2012 pe o perioada de 3 ani a spatiului cu alta destinatie decat accea de locuinta situat in Timişoara, Bv. Regele Carol I nr. 15, subsol, catre Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania -Filiala Judeteana Timis si incheierea actului aditional

23.02.2018

Consiliul Local Timișoara

84/23.02.2018 privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional

23.02.2018