keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 328/26.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II", Timişoara

26.07.2005

Hotararea Consiliului Local 328/26.07.2005
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32005-002669/ 08.07.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni - Buziaşului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/1999;
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2000;
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2004;
Având în vedere prevederile Planului Urbanistic de Detaliu "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV" aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2005;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin.1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II", Timişoara conform Proiectului nr. 1.01/2005, întocmit de S.C. Pilot Team S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II" Timişoara are suprafaţa totală de 135.960 mp, proprietatea lui Ciorica Marin Eugen, parcela cu nr. topo 512/2, înscrisă în C.F. nr. 1076 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 6458 mp. şi cu nr. topo A1504/1/5/b înscrisă în C.F. nr. 137823 Timişoara, cu suprafaţa de 9800 mp., Ciorîcă Marin Eugen şi Ciorîcă Luminiţa Maria, parcela cu nr. topo A1504/1/17 înscrisă în C.F. nr. 135128 Timişoara, cu suprafaţa de 45300 mp; nr. topo A1504/1/18 înscrisă în C.F. nr. 130579 Timişoara, cu suprafaţa de 17100 mp.şi cu nr. topo A 1504/1/20 înscrisă în C.F. nr. 135129 Timişoara cu suprafaţa de 30.000 mp., Werner Eugenia Maria, parcela cu nr. topo A1504/1/19 înscrisă în C.F. nr. 135140 Timişoara, cu suprafaţa de18600 mp., Szijarto Ilona, parcela cu nr. topo A1504/1/5/a, înscrisă în C.F. nr. 137900 Timişoara, cu suprafaţa de 8700 mp..

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planul Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II" Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea executării construcţiilor se va face după scoaterea terenului din circuitul agricol.
Drumurile prevăzute prin prezenta documentaţie vor deveni domeniu public, iar autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul Plan Urbanistic Zonal., se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public, conform declaraţiilor notariale autentificate sub nr. 2871/07.07.2005, nr. 2870/07.07.2005 şi nr. 2868/07.07.2005.

Art. 4: La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.
Edificarea pe parcelele nou propuse cu numerele .44-45, 55-76 se va realiza numai după devierea reţelelor de gaze naturale de medie şi înaltă presiune, în baza avizelor S.C. DISTRIGAZ-NORD S.A., respectiv S.C. TRANSGAZ S.A. Arad.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Ciorîcă Marin Eugen;
- Werner Eugenia;
- Szijarto Ilona;
-S.C. Pilot Team SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2_-_PUZ_zona_rezid._Buziasului.pdf

1000

S= 1,

86 h

a

A 15

04 /1

/1 4

A 15

04 /1

/1 5

S= 0,

58 h

a

A 15

04 /1

/1 6

S= 0,

58 h

a

A 15

04 /1

/1 7

S= 4,

53 h

a

A 15

04 /1

/1 8

S= 1,

71 h

a

A 15

04 /1

/1 9

A 15

04 /1

/2 0

S= 3,

00 h

a

H C

n 1502

De 1504/1/12 - 4m

HC n

15 05

A 15

04 /1

/9 /1

A 15

04 /1

/

1000

3 D

1 D

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

H W

HCn 1498

A 15

04 /1

/1 3

12 ,0

0

3, 00

6, 00

3, 00

S+P+2E+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

16,00

16.00

12,00

16,00

S +P

+6 E

+M

12 .0

0

10,50

6. 0

6. 0

D 1

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

co nd

uc ta

tr an

sg az

d ev

ia ta

co nd

uc ta

d ist

rig az

d ev

ia ta

12 ,0

0

10,50

12,00

6, 00

5, 10

1, 50

1, 90

1, 50 1, 50

10 ,5

0

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

12,00

12 ,0

0

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

10,50

10,50

6,00

10,50

10,65

6,00

GA S

GA S

6,00 6,00

6,00

6,00 6,00

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+M S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4 3

2

1

29

28

27

26

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

P U

Z ap

ro H

C L

nr .3

27 di

n

12 ,0

0

GA S

2,00 3,00P U

D ap

ro ba

t p rin

H C

L nr

. 4 3

di n

22 .0

2. 20

05

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

11

12

30

31

32

33

34

35

54

53

52

51

36

37

50

49

38

39

40

48

47

46

41

45

42 43 44

66 67

68

69

70

65 71

7264

63 73

7462

61 75

7660

59

58

55

56

57

77

78

84

83

82

81

80

79

86

87

85

88

89

90

91

92

93

97

98

99

100

101

102

94

95

96

25

25

25

25 25

88.14

87.93

87.26 87.98

88.72

88.56

88.64

88.71

88.68

88.70

87.88

12,00

12,00

6,00

12,00

12,00

6,00

10 ,0

0

10 ,0

0

10 ,0

0

10 ,0

0

6, 00

6, 00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

5,00

10 ,0

0

5,00

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

5,00

5,00 6,00 6,00

5,00

5,00 6,00

6,00

6,00

5,00

5,00 6,00

6,00

5,00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

5, 00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

6, 00

6, 00

10,00

5,00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

5, 00

L02

L03

10.50

12.00

5, 00

5, 00

6, 00

6, 00

10 ,0

0

7, 00

S+P+3E+M

S +P

+2 E

+M

IS

LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI STUDIAT

DRUMURI, ALEI PROPUSE

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSA

SUBZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE / LOCUINTE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

LEA

CANAL

CONDUCTA GAZ INALTA PRESIUNE EXISTENTA in administrarea C.N. TRANSGAZ S.A. Arad

CONDUCTA GAZ INALTA PRESIUNE DEVIATA in administrarea C.N. TRANSGAZ Arad

CONDUCTA GAZ MEDIE PRESIUNE EXISTENTA in administrarea C.N. DISTRIGAZ S.A.

CONDUCTA GAZ MEDIE PRESIUNE DEVIATA in administrarea C.N. DISTRIGAZ S.A.

GAS

GAS

ZONE VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE / PROPUSE

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

Ciorica Eugen, Werner Eugenia, Szijarto Ilona

Calea Buziasului, Timisoara

1.01/2005

Mart./2005

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora Reglementari urbanistice 1 1:1000

05

Mai/2005

Culoar cu servitute de trecere pentru reteaua de irigatii

- Incadrare

CONDUCTA DE IRIGATIIHW

Scara 1:100

����� ����� ����� ����� ����� �����

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

������

����� ����� ����� ����� ����� �����

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

������

����� ����� ����� ����� ����� �����

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

� ��

�� � �� � � � � �� � � � �

������

PROFILE TRANSVERSALE

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE / INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTA

59,40 %80 789LOCUINTE - loturi individuale

SPATII VERZI de aliniament

100 %

19,35 %

14,51 %

2,24 %

4,50 %

26 668

3 046INSTITUTII, SERVICII, COMERT

135 960TOTAL

19 333SPATII VERZI

CIRCULATI si

6 124LOCUINTE colective SI SERVICII

SITUATIA PROPUSABILANT TERITORIAL

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE

Atasament: Anexa_-_PUZ_zona_rezid._Buziasului.pdf

De 15

118

120 122/A

A 15

04 /1

/1

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3

A 15

04 /1

/4

A 15

04 /1

/5 /a

A 15

04 /1

/6

A 15

04 /1

/7

A 1

108 110

114/A

116

112-114

11 5

LP

12.0

A 15

04 /1

/5 /c

16,00

16.00

S +P

+6 E

+M

12 .0

0

S T

R

R . A

N TI

P A

G R

IG O

R E

P U

D ap

ro ba

t p rin

H C

L nr

.1 92

di n

21 .1

2. 20

04

A 15

04 /1

/5 /b

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

S+P+2

8

7

6

5

4 3

2

1

33

34

P U

Z ap

ro ba

t p rin

H C

L nr

.3 27

di n

25 .0

1. 20

00

12 .0

12 ,0

0

12 ,0

0

S +P

+2 E

+M

S +P

+2 E

+M

3

2

1

97

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

88.84

100

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

A

GF

89.95

90.00

90.06

90.21

90.03

89.96 89.99

89.94

89.89

89.52

89.75

89.58

89.55

89.71

89.49 89.52

89.60

89.66

89.31

89.49 89.49

89.63

89.48 90.1990.02

90.04

89.51

89.66

89.59

89.49

89.40

89.12

89.28

89.22

89.29

89.38 89.42

89.09

89.03

88.72

88.86

88.89

88.82

88.30

89.09

88.66 88.62 88.47

89.10 89.15

88.34

88.74

88.83

89.28 89.23

89.13 89.14

89.3589.34

89.18

89.14

89.12

89.05

88.9989.07

89.01

88.41

88.23

89.01

88.99

88.29

88.15

88.3188.40

88.73

88.14

88.56

87.93

87.26 87.98

88.72

88.56

88.64

88.71

88.68

88.70 89.01

88.72

89.01

88.91

89.29

89.64

87.88

5,00

5, 00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,00

5,00

6,00

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

0

10 ,0

0

6,00

6, 00

2,00

M

L01

ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

Ciorica Eugen, Werner Eugenia, Szijarto Ilona

Calea Buziasului, Timisoara

1.01/2005

Mart./2005

Arh. Glad Tudora

Arh. Glad Tudora Reglementari urbanistice 2 1:1000

06

Mai/2005

LIMITE CONF. CARTII FUNCIARE

LIMITE PARCELE PROPUSE

LEGENDA:

LIMITA TERENULUI STUDIAT

DRUMURI, ALEI PROPUSE

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE PROPUSA

SUBZONA LOCUINTE COLECTIVE / INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE PROPUSA

ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXISTENTA

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

LEA

CANAL

CONDUCTA GAZ INALTA PRESIUNE EXISTENTA in administrarea C.N. TRANSGAZ S.A. Arad

CONDUCTA GAZ INALTA PRESIUNE DEVIATA in administrarea C.N. TRANSGAZ Arad

CONDUCTA GAZ MEDIE PRESIUNE EXISTENTA in administrarea C.N. DISTRIGAZ S.A.

CONDUCTA GAZ MEDIE PRESIUNE DEVIATA in administrarea C.N. DISTRIGAZ S.A.

GAS

GAS

ZONE VERZI / SPATII VERZI DE ALINIAMENT EXISTENTE / PROPUSE

CONDUCTA DE IRIGATIIHW

SUBZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE / LOCUINTE PROPUSA CONF. PUD / HCL 43/2005

ZONA DE INSTITUTII SI SERVICII EXISTENTA

59,40 %80 789LOCUINTE - loturi individuale

SPATII VERZI de aliniament

100 %

19,35 %

14,51 %

2,24 %

4,50 %

26 668

3 046INSTITUTII, SERVICII, COMERT

135 960TOTAL

19 333SPATII VERZI

CIRCULATI si

6 124LOCUINTE colective SI SERVICII

SITUATIA PROPUSABILANT TERITORIAL

Scara 1:200

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE

Atasament: Referat_-_PUZ_zona_rezid._Buziasului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U32005-002669/ 08.07.2005

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială

Calea Buziaşului – Etapa II”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni – Buziaşului aprobat

prin HCL 50/1999, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului aprobat prin

HCL 327/2000, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere zonă rezidenţială

cu funcţiuni complementare” aprobat prin HCL 192/2004, Având în vedere prevederile Planului Urbanistic de Detaliu “Zonă rezidenţială Calea

Buziaşului - IV” aprobat prin HCL 43/2005; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32005-002669/ 07.07.2005 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului – Etapa II”, Timişoara; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 786/18.02.2005;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului – Etapa II”, Timişoara. Planul Urbanistic Zonal este elaborat de proiectant S.C. Pilot Team SRL, proiect nr. 1.01/2005, la cererea beneficiarilor, proprietari ai terenului.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul extins al municipiului Timişoara, în zona de sud a Căii Buziaşului. Zona în care este situat terenul este o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare, în regim de înălţime P-P+2 cu caracter preponderant rezidenţial.

Prin P.U.Z. – “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - V”, Timişoara se propune lotizarea terenului studiat pentru funcţiunea de locuinţe – 109 loturi, parţial funcţiuni mixte de locuinţe colective şi servicii, şi o zonă pentru instituţii şi servicii, cu prevederea de zone verzi, realizarea drumurilor de deservire şi echiparea tehnică aferentă.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 135.960 mp. şi este proprietatea privată a următoarelor persoane:

− Ciorica Marin Eugen, parcelele cu nr. topo 512/2, înscrisă în C.F. nr. 1076 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 6458 mp. şi nr. topo A1504/1/5/b înscrisă în C.F. nr. 137823 Timişoara, cu suprafaţa de 9800 mp.

− Ciorîcă Marin Eugen şi Ciorîcă Luminiţa Maria, parcelele cu nr. topo A1504/1/17 înscrisă în C.F. nr. 135128 Timişoara, cu suprafaţa de 45300 mp; nr. topo A1504/1/18 înscrisă în C.F. nr. 130579 Timişoara, cu suprafaţa de 17100 mp.şi cu nr. topo A 1504/1/20 înscrisă în C.F. nr. 135129 Timişoara cu suprafaţa de 30.000 mp

− Werner Eugenia Maria, parcela cu nr. topo A1504/1/19 înscrisă în C.F. nr. 135140 Timişoara, cu suprafaţa de18600 mp.

− Szijarto Ilona, parcela cu nr. topo A1504/1/5/a, înscrisă în C.F. nr. 137900 Timişoara, cu suprafaţa de 8700 mp

Parcelele care fac obiectul P.U.Z. vor fi scoase din circuitul agricol pe cheltuiala proprietarilor, după aprobarea prezentei documentaţii.

Accesul pe parcele se va face din Calea Buziaşului prin extinderea drumului propus prin documentaţiile aprobate anterior: P.U.Z. Calea Urseni – Buziaşului aprobat prin HCL 50/1999, P.U.Z. Calea Buziaşului aprobat prin HCL 327/2000 şi P.U.D. „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” aprobat prin HCL 192/2004, respectiv P.U.D. “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV” aprobat prin HCL 43/2005.

Drumurile nou propuse din zona studiată vor trece în domeniul public al municipiului Timişoara, în conformitate cu declaraţiile notariale autentificate sub nr. 2871/07.08.2005, nr. 2870/07.08.2005 şi nr. 2868/07.08.2005. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Indicii propuşi prin prezenta documentaţie sunt: Pentru zona de locuinţe şi funcţiuni complementare: POT max. = 40 %, CUT max. = 0,8,

regim maxim de înălţime P+2E +M. Pentru zona mixtă de locuinţe colective şi servicii: POT max. = 60 %, CUT max. = 1,8,

regim maxim de înălţime P+2E+M. Pentru zona de instituţii şi servicii: POT max. = 80 %, CUT max. = 1,2, regim maxim de

înălţime P+3E+M.

Prin această documentaţie se propune şi translatarea parţială a zonei verzi situată pe parcela cu nr. topo A 1504/1/13, prevăzută conform PUG Timişoara şi PUZ Calea Urseni – Buziaşului, pe parcelele cu nr. topo A 1504/1/18, A 1504/1/19 şi A 1504//1/20, care sunt afectate de reţele de transport şi distribuţie gaze naturale (înaltă şi medie presiune), neputând fi utilizate pentru construcţii.

Prin această operaţiune, suprafaţa de spaţii verzi pe ansamblul zonei (între Hcn 1502, Hcn 1498, Hcn 1505, str. G. Antipa, Calea Buziaşului), se va mari faţă de cea prevăzută prin P.U.G.

Se vor respecta condiţiile impuse de prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Edificarea pe parcelele nou propuse cu numerele .44-45, 55-76 se va realiza numai după devierea reţelelor de gaze naturale de medie şi înaltă presiune, în baza avizelor S.C. DISTRIGAZ-NORD S.A. , respectiv S.C. TRANSGAZ S.A. Arad.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială Calea Buziaşului – Etapa II”, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Dr. Arh. Radu RADOSLAV ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Arh. Laura MĂRCULESCU Urb. Carmen FALNIŢĂ

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI Red./Dact. l.p.