keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 429/30.07.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara

30.07.2013

Hotararea Consiliului Local 429/30.07.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-012532/25.07.2013- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/2011 -privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului" , modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2012;
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 67/18.07.2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., conform Acord nr. 353 din 30.04.2013, întocmit conform Proiectului nr. 1816.04.10, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P, acces auto si pietonal, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001213/30.05.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de min 5% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 5770/25.06.2013.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat in suprafata totala de 36.719 mp., este înscris în C.F. nr. 408483 - Timişoara (C.F. vechi nr. 105276), nr. top 408483, teren intravilan, curţi construcţii, proprietar fiind S.C. BEGA INVEST S.A.
Terenul reglementat in documentatie are o suprafata de 6207 mp., suprafaţa care urmează a fi dezmembrată.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier", str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.
- Proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 06_MOBILARE_URBANISTICA_FAZA_1.pdf

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

MOBILARE URBANISTICA FAZA 1

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

06

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

24-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.0492.63

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

92.15

92.34

92.03

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.04

92.0692.04

92.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11

3435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

Acces rutier existent care se reamenajeaza

7

Drum existent acces autocamioane aprovizionare, Servitute de trecere

3

TAXI TAXI TAXI

25

18

6

34

P ar

ca re

H el

a ex

is te

nt a

R1 5,

00

R20,00

R15,00

R20 ,00

R 12

,0 0

R 12

,0 0R12,00

R12 ,00

R20 ,00

R1 2.

00

post trafo 20/04KV-400KVA

str. HOLDELOR

S p.

ad m

in .

ST R

. I O

N IO

N E

SC U

D E

L A

B R

A D

totem

BR

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

REGIM INALTIMEP

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE IN INCIINTA

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

STAPLI POD RULANT EXISTENT

MAGAZIN LIDL

06 MOBILARE URBANISTICA FAZA 1 1:500

INCADRARE IN LOCALITATE

LEGENDA

10-IUL-13

Atasament: 05_PROPRIETATE_ASUPRA_TERENURILOR.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

05

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

15-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

Drum existent acces autocamioane aprovizionare, Servitute de trecere

ST R

. I O

N IO

N E

SC U

D E

L A

B R

A D

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

92.21

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.0492.63

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

92.39

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

92.15

92.34

92.03

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.04

92.06

92.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11

3435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

STR. HOLDELOR

STRADA PROPUSA CONF. P.U.G.

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURITICE

TERENURI PROPRIETATE PUBLICA DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA (ALE UNITATILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE) DE INTERES LOCAL

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA A S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. DUPA CEDARE - 6,097 MP

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC DE CATRE S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. - 110,00 MP

bascula

castel apa

pod rulant pod rulant

parc auto

S.C. STIZO S.A.

rampa

magazie materiale

S.C. SERVCON S.A.

platforma beton

rampa rampamagazie oxigen

rampa

atelier mecanic

atelier mecanic

confectii metaliceatelier

atelier

atelier

atelier electric

S.C. INVEST S.A.

atelier tamplarie

produse chimice magazie

mecanic magazie atelier

depozit materiale

platforma beton

rampa descarcare

pod rulant

pod rulant

depozit produse metalurgice

chimice magazie produse

birouri

birouri

rampa incarcare

vestiare

depozit materiale de constructii

descarcare

statie compresoare

depozit materiale

birouri

siloz ciment

S.C. SERVCON S.A.

depozit materiale

atelier

atelier

atelier

atelier

platforma beton

sina macara

rampa

magazie piese beton

platforma beton

depozit marfuri

bazin de retentie

S.C. SERVCON S.A. birouri

S.C. SERVCON S.A. centrala termica

beton platforma

hala ateliere

Baraci metalice (8 bucati)

S.C. MECTRANS S.A.

Scara A

Scara B

portarcabina punct alimentar

birouri

poligon

Scara D

Bloc A56Scara A

Scara B

Sc ar a E

Bloc A55

Scara C

Scara B

Sc ar a A

Bloc A57

Sc ar a C

Bloc A58

Sc ar a B

Sc ar a A

Bloc A59Scara A Scara B

Sc ar a B

laborator

mecanic atelier

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

carburanti depozit

platforma prajini foraj

platforma tehnologicadepozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburanti

cabina poarta Nr. 3

depozit carbid

ca bi na a ut o

ca nt ar

birou

centrala

depozit

depozit termica

rampa

si na m ac ar a

platforma tehnologica

sonda apa geotermala

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

atelier mecanic

atelier mecanic

si na m ac ar a

depou

Hala reparatii troleibuze

Depou troleibuze R.A.T.T

pod rulant

pod rulant

rampa

TIMIS S.C. VULCAN

depozit marfuri pod rulant

depozit

sediu administrativ

cabina poarta

mini COMAT magazin

birou

parcare

parcare

pod rulant

cabina poarta

post trafo

URBIS TIMIS

Bloc A 5

Bloc A 6

Bloc A 7

Bloc A 8

Scara B

Scara A

si na m ac ar a

S.C. CONFORT S.A.

st at ie o xi ge n

post trafo cabina portar

URBIS TIMIS

Scara A

birouri

Scara B Scara A

Bloc A1

Bloc A2

Scara B

Bloc 243

Bloc 244

Scara B

S.C. OCASION S.R.L.

Scara C

Scara A

Bloc A 4

Bloc A 3

Sc ar a B

Bloc A 11

Sc ar a C

Bloc A 12

Scara A

Bloc A 9

Scara A

Bloc A 10

Scara B

Scara B

Scara A

Scara B Bloc A 15

Bloc A 14

Scara A

Bloc A 15

Scara B

Bloc 245

Bloc 246

Bloc 247 Bloc 249

Sc ar a A

Bloc A 13

Bloc 248

Bloc 251

Sc ar a B

Sc ar a C

Bloc 252

S.C. FORADEX S.A.

Sc ar a A

Sc ar a B

Bloc A67

Bloc A66

Sc ar a C

Bloc A65

Sc ar a A

Bloc A 17

Sc ar a C

Sc ar a B

Bloc A18

Sc ar a A

Sc ar a B

Bloc A63Scara B

Bloc A64

Scara A

Scara A

Scara B Bloc A 16

Sc ar a B

Bloc A20

Sc ar a A

Scara A

Bloc A 22

Scara C

Scara B

Bloc A 21

Bloc A 25

Bloc A19

Sc ar a C

Bloc A28

Bloc A27 Bloc A26

Bloc A 25a

post trafo

Scara A

Bloc A 38

Bloc A 23

Sc ar a A

Bloc A 24

Sc ar a A

Bloc A 24a

Sc ar a A

Bloc A 33

Sc ar a B

Sc ar a B

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L.

Bloc A 31

Sc ar a C

Bloc A 32

Scara BScara A Bloc A 35

Sc ar a B

Sc ar a A

Scara B

Bloc A29Scara A

Scara B

Bloc A30

Scara B

Bloc A37

Scara A

Scara A

Scara B Bloc A 36

Post trafo

38

23

27

25

32

34

36B 36

36A

15

13

9A9

11

22

3A

3

3B 4

5

7

20A

12

8

10

6

10 7

10 5

9

12

10 3

21

26

16

1

3

14

17

15

18

19

2422

20

13

11

14

16

9

11

9

17

15

10

8

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA)

(STR. SILISTRA)

STR. GODEANU

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI (STR. HORIA MACELARIU)

ST R. V

ER DE

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI

ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

ST R. H OL DE LO R

ST R. H OL DE LO R

05 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR 1:500

INCADRARE IN LOCALITATE

LEGENDA

EXTRAS PUZ APROBAT PRIN HCL 186/2003 1:5000

Atasament: 04_REGLEMENTARI_-_ECHIPARE_EDILITARA.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

04

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

10-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

7.00 7.00

5.00 3.00

2.00 5.00 3.00

2.50 2. 50

2.50

2. 50

5.82

2.00

2.00

9.00

3.50

10 .0

0 2.

50 6.

00

3.4953.50

5.50 11.00

1.00

3.50

2.00

3.50

3.50 3.50

3.50 3.50

25.00

2.506.00

2.00

10.00 5.00

7.00

2.50

2.50

5.00

7.00

3.75

5.00

2.50

5.00

2.50

7.00 7.00

2. 50

5. 00

C

C

C

C

C

C C

C

15

ST R

. I O

N IO

N E

SC U

D E

L A

B R

A D

ACCES AUTO

A C

C E

S A

U TO

2,00 2,00

2,00

1,00

2,00 2,00

1,00R9,00

Drum existent acces autocamioane aprovizionare, Servitute de trecere

6 18

34

TAXITAXITAXI

6

6

7

24

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

92.21

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.0492.63

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

92.15

92.34

92.03

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.04

92.06

92.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11

3435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

STR. HOLDELOR

STRADA PROPUSA CONF. P.U.G. (CONTINUARE STR. HOLDELOR)

post trafo 20/04KV-400KVA

totem

A e

A e

A e

A e

C M

e C

M e

C M

e C

M e

A

A

A A A

A

CA

C

CM

CM

CPp

CPa

CPa CPa

CP a

CPa

CPp CPp

C M

CM

CM

BR

CR

De250mm

De63 mm

CPa

SH

D

C Pr

C Pr

SP

BR

THV

E E E E E E E E

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20KV

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20 K

V 20

K V

20KV

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

A RETEA APA PROPUSA

CM CANAL MENAJER PROPUS CPp CANAL PLUVIAL PARCARI PROPUS

Ae RETEA APA EXISTENTA

CMe CANAL MENAJER EXISTENT

CPa CANAL PLUVIAL ACOPERIS PROPUS

GAZ RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA EXISTENT

GAZ RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROPUS

BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROPUS

INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROPUS

POST REGLARE-MASURARE PROPUS

LES 20KV EXISTENTA

LES 20KV PROPUSA

LES 0,4KV PROPUSA

E

20KV

E

POST TRAFO 20/0,4KV-400KVA IN ANVELOPA PROPUS5,78X2,38

TABLOU GENERAL DE DISTRIBUTIETHV

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

D

SH

BR

SP

CPr CANAL PLUVIAL RAMPA PROPUS

DEBITMETRU PROPUS

SEPARATOR HIDROCARBURI PROPUS

STATIE POMPARE PROPUS

BAZIN RETENTIE PROPUS

STALP BETON LEA20KV EXISTENT

STALP BETON LEA20KV PROPUS

3.50 35.00

2.5 %

lim ita

pr op

rie tat

e

ca ros

ab il

tro tua

r zo na

ve rde

3.50

2.5 %

1.501.002.00

pis ta

de ci

cli sti

ca ros

ab il

3.50

2.5 %

lim ita

pr op

rie tat

ec aro

sa bil

tro tua

r

3.50

2.5 %

1.00 1.00

ca ros

ab il

pis ta

de ci

cli sti

pa rca

re

pa rca

re

dru m

ac ce

s p arc

are

5.00 3.00 5.00 1.50

tro tua

r

3.50 24.00

2.5 %

lim ita

pr op

rie tat

e

ca ros

ab il

tro tua

r

zo na

ve rde

3.50

2.5 %

2.001.002.00

pis ta

de ci

cli sti

ca ros

ab il

3.50

2.5 %

lim ita

pr op

rie tat

e

ca ros

ab il

tro tua

r

zo na

ve rde

3.50

2.5 %

2.00 1.00 2.00

pis ta

de ci

cli sti

ca ros

ab il

04 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA 1:500

INCADRARE IN LOCALITATE

LEGENDA

Profil transversal tip PTT 2 - 35M (se aplica pe strada I.I. DE LA BRAD faza 2)Profil transversal tip PTT 1 - 24M (se aplica pe strada Holdelor faza 2)

  • 04 REGLEMENTARI - ECHIPARE EDILITARA

Atasament: 03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

REGLEMENTARI URBANISTICE

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

03

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

15-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

BILANT TERITORIAL

INDICI URBANISTICI

2200

ZONE FUNCTIONALE

ZONA CONSTRUITA

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

ZONE VERZI AMENJATE

TOTAL

EXISTENT (mp) %

PROPUS (mp) %

0

0

0

6207

0

0

0

100 6207 100

3666

341

35,44

59,06

5,50

ZONE FUNCTIONALE

ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

ZONE VERZI AMENJATE

MAXIM PROPUS

70%

POT

2

CUT POT CUT

0,3535,44%

MINIM 5% 5,50%

C

C

C

C

C

C C

C

15

ST R

. I O

N IO

N E

SC U

D E

L A

B R

A D

ACCES AUTO

A C

C E

S A

U TO

2,00

1,00

2,00 2,00

1,00R9,00

Drum existent acces autocamioane aprovizionare, Servitute de trecere

6 18

34

TAXITAXITAXI

6

6

7

24

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

92.21

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.0492.63

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

92.15

92.34

92.03

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.04

92.0692.04

92.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11

333435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

STR. HOLDELOR

STRADA PROPUSA CONF. P.U.G. (CONTINUARE STR. HOLDELOR)

post trafo 20/04KV-400KVA

totem

BR

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA IMPLANTARE CONSTRUCTII / COMERT / SERVICII

ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII

ZONA UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE

ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA SI AMENAJARI AFERENTE DEZAFECTATE

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P, P+1, P+2

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAI MULT DE 3 NIVELURI

SPATII VERZI

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE IN INCIINTA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA EXISTENTE

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA PROPUSE

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

STALPI POD RULANT EXISTENT

03 REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE 1:500

INCADRARE IN LOCALITATE

LEGENDA

Atasament: Memoriu__I.I._de_la_Brad_Lidl.pdf

1

MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiect: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

Nr. pr.: 1816.04.10

Faza: PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu )

Data: Iulie 2013

Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS

Proiectant general: SC SUBCONTROL SRL

Proiectant de specialitate: SC PLANCONTROL SRL

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

2

COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: Jur. Ruxandra Badescu SC SUBCONTROL SRL Timisoara

Proiectant de arhitectura: Dipl. Arh. Oana Josan Dipl. Arh. Alin Margarit SC PLANCONTROL SRL Timisoara

Proiectant drumuri: Ing. Florin Cosoveanu Ing. Radu Chifu S.C. PROTON CONSULT S.R.L.

Proiectant instalatii electrice, telefonie: Ing. Ioan Lungu PROIECTANT PFA Proiectant edilitare: Ing. Ildico Strambei S.C. ELATIS S.R.L. Proiectant gaz: Ing. Florin Botos S.C. NOVASANIS INSTAL S.R.L. Protectia mediului: Ing. Marius Damian S.C. FELDAN CONSULT S.R.L Planuri cadastrale: Ing. Florian Feraru S.C. MULTILINES S.R.L.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

3

CUPRINS:

1. INTRODUCERE ....................................................................................................... 4

1.1. Date de recunoastere a documentatiei .............................................................. 4

1.2. Obiectul lucrarii .................................................................................................. 4

1.3. Surse documentare ............................................................................................ 4

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ...................................................................... 5

2.1. Evolutia zonei ..................................................................................................... 5

2.2. Incadrare in localitate ......................................................................................... 5

2.3. Elemente ale cadrului natural ............................................................................. 5

2.4. Circulatia ............................................................................................................ 6

2.5. Ocuparea terenurilor .......................................................................................... 6

2.6. Echipare tehnico-edilitara ................................................................................... 6

2.6.1. Lucrări de apă - canal existente ...................................................................... 6

2.6.2. Reţele de energie electrică - situaţia existentă ............................................... 6

2.6.3. Telecomunicaţii ............................................................................................... 6

2.6.4. Retele de gaze naturale – situatie existenta ................................................... 6

2.7. Probleme de mediu ............................................................................................ 6

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ..................................................... 6

3.1. Prevederi ale PUG ............................................................................................. 6

3.2. Inscrierea in programele PUG-ului ..................................................................... 7

3.3. Modernizarea circulatiei ..................................................................................... 7

3.4. Descrierea lucrarii ............................................................................................ 10

3.5. Valorificarea terenului ...................................................................................... 11

3.6. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici .......... 11

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare .......................................................................... 12

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE ............................................................... 20

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

4

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei • Denumire lucrare: Construire supermarket Lidl • Nr. Pr.: 1816.04.10 • Faza: PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu ) • Beneficiar: SC Lidl Romania SCS • Proiectant general: SC Subcontrol SRL • Proiectanti specialitate: SC Plancontrol SRL • Data elaborarii: Iulie 2013

1.2. Obiectul lucrarii Prezentul proiect are ca obiect elaborarea documentatiei scrise si desenate pentru obiectivul “Construire supermarket Lidl”, la faza PUD, conform temei de proiectare data de catre beneficiar. In cadrul acestui studiu, pentru zona studiata in cadrul P.U.D.-ului, propunerile de urbanism au prevazut :

• Extinderea zonei de activitati comerciale in partea de nord a municipiului Timisoara.

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste strategia si reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate. Studiul are in vedere urmatoarele categorii de probleme :

• Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat. • Zonificarea functionala a teritoriului, avand in vedere caracterul obiectivelor

propuse si folosirea optima a terenului. • Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea,

sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica telefonizare, alimentarea cu gaz.

• Conservarea si protectia mediului.

1.3. Surse documentare Pentru prezenta documentatie au fost studiate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei.

• Planul de amenajare al teritoriului national; • Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis; • Studiu topometric intocmit de SC Multilines SRL; • Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect

IPROTIM nr.34.233/010/B; • Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/Kb

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

5

• PUZ aprobat –186/2003 Zona unitati industriale existente; • Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD – indicativ

GM – 009 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000; • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; • Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si

completarile ulterioare; • Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

• HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

• Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei Zona luata in studiu se afla amplasata pe teritoriul administrativ si intravilan al Municipiului Timisoara; a avut in trecut o destinatie industriala, insa zona s-a dezvoltat cu vecinatati rezidentiale, comerciale si servicii, rolul industrial al zonei fiind diminuat.

2.2. Incadrare in localitate Amplasamentul vizat (fost BJATM) este un teren cu folosinta actuala de constructii industriale in suprafata de S=36927 mp, conf. CF nr. 408483 Timisoara. Din aceasta suprafata, doar 6207 mp sunt studiati si reprezinta zona de studiu a acestui Plan Urbanistic de Detaliu. Vecinatati:

- La Nord – hale de depozitare marfuri generale; - La Vest – platforma de depozitare laminate cu pod rulant. - La Est – drum acces interior si hala de depozitare Bega Invest ; - La Sud – str. I.I. de la Brad;

2.3. Elemente ale cadrului natural Studiul de faţă s-a întocmit la cererea beneficiarului pentru stabilirea condiţiilor de edificare, pentru o hală cu destinatie de supermarket si functiuni aditionale, în regim de înălţime parter, ce urmează să se execute pe amplasamentul situat pe str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, CF nr. 408483. Cadrul natural este puternic antropizat, avand in vedere destinatia indelungata industriala a zonei.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

6

2.4. Circulatia În zona amplasamentului studiat, str. Ion Ionescu de la Brad este în aliniament şi face legătura între Calea Sever Bocu şi str. Albinelor. Principala arteră din zonă este Calea Sever Bocu care duce spre comuna Dumbrăviţa. Arterele secundare sunt reprezentate de o mulţime de străzi care deservesc circulaţia auto a locuitorilor din zonă.

2.5. Ocuparea terenurilor Zona studiată prin proiect ( PUD) are o suprafaţa de 6207 mp din totalul suprafetei inscrise in CF 408483 Timisoara. Sub aspect juridic terenurile cuprinse in CF nr. 408483 sunt terenuri proprietate privată SC BEGA INVEST SA.

2.6. Echipare tehnico-edilitara

2.6.1. Lucrări de apă - canal existente În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele edilitare de alimentare cu apă şi canalizare.

2.6.2. Reţele de energie electrică - situaţia existentă În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de energie electrică.

2.6.3. Telecomunicaţii În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de telecomunicatii.

2.6.4. Retele de gaze naturale – situatie existenta În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de gaze naturale.

2.7. Probleme de mediu In prezent, datorita reglementarilor urbanistice aprobate o data cu planurile urbanistice dezvoltate anterior, nu exista probleme de mediu legate de dezvoltari constructive producatoare de poluare. Functiunea dominanta a zonei IS este cea de institutii publice si servicii de interes general. Singurele probleme de mediu sunt cele ce vizeaza canalizarea si asanarea pluviala si colectarea deseurilor pe considerente de sortare ecologica, probleme reglementate o data cu intrarea in vigoare a reglementarilor din planurile urbanistice anterioare si preluate de prezenta documentatie.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Prevederi ale PUG In conformitate cu P.U.G. Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Timişoara, încadrată în UTR 24 - cu funcţiunea propusă de zonă rezidenţială de locuinţe, instituţii publice şi servicii, unităţi de industrie şi depozitare, zonă de

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

7

gospodărie comunală, zonă de parcuri şi spaţii verzi, zonă circulaţie feroviară şi construcţii aferente.

3.2. Inscrierea in programele PUG-ului Proiectul se inscrie in Politica 6 din Masterplanul Timisoarei referitor la Planul Urbanistic General, privind Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii, avand aspecte comune cu acest program precum utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate, dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate, creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri precum si prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/ interculturale. Programul 3 al acestei politici a Masterplanului se refera la Obtinerea de zone rezidentiale prin reconversie si urbanizare. Accentul aici se pune pe delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative, concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice si asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare si a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale. Proiectul se mai raporteaza la Politica 5 privind Imbunatatirea calitatii si gestionarii fondului public, inscriindu-se in Programul 1 privind cresterea calitatii spatiului public urban.

3.3. Modernizarea circulatiei Amenajarea accesul rutier la obiectivul precizat se va realiza etapizat. Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura astfel:

• etapa 1 (actuala): din strada Ion Ionescu de la Brad, prin intermediul sensului giratoriu propus la intersectia strazilor Holdelor si I.I. de la Brad.

• etapa 2 (de perspectiva): din strada I.I. de la Brad, respectiv din strada Holdelor.

Pentru deservirea obiectivului proiectat ce face obiectul prezentei documentaţii, s-au prevăzut a se executa următoarele:- amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600- 2010 (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), privind amenajarea intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor.

Etapa 1 - actuala

- lucrările rutiere pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv si pentru intersecţia tip giraţie, care va funcţiona cu un regim de circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului giratoriu, constau din următoarele:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

8

- insulă centrală, de formă circulară cu raza interioară de 9,00 m, amenajată provizoriu cu stalpi directionali reflectorizanti, şi o zonă de protecţie cu lăţimea de 1,0 m care este inclusă în insula centrală;

- în sensul giratoriu se va amenaja o bandă de circulaţie cu o lăţime carosabilă de 7,0 m; - razele de racordare intre strazile I.I. de la Brad si Holdelor au fost prevazute de R =

15,00 m pentru iesirea din giratie, respectiv R = 20,00 m pentru intrarea in giratie; - benzile de circulatie pe cele doua strazi au fost prevazute cu latimea de 4,00 m pentru

intrarea in giratie, respectiv de 4,50 m pentru iesirea din giratie, sensurile de circulatie fiind separate de o insulă triunghiulara delimitată cu bordură ridicată. In vederea continuizarii traficului pietonal in zona giratiei, au fost prevazute treceri de pietoni cu refugiu;

- amenajarea accesului rutier în incită, direct din giraţia propusa, având 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 4,50 m latime pentru banda de acces în incintă şi de 4,50 m lăţime pentru banda de ieşire din incintă, sensurile de circulaţie fiind separate de o insulă triunghiulara realizata din marcaj rutier;

- amenajarea accesului rutier având lă�imea totala de 9,00 m, racordat la marginea gira�iei cu raze de racordare R = 12,00 m;

- lucrările proiectate respectă, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998;

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848- 1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul din giratie;

- refacerea trotuarelor, a zonelor verzi şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea carosabilului existent;

- refacerea bordurilor afectate de lărgirea carosabilului existent. Etapa 2 – de perspectiva

Strazile Ion Ionescu de la Brad si Holdelor sunt prevazute a se moderniza in viitor ca strazi cu patru benzi de circulatie (doua benzi pe sens), avand latimea partii carosabile de 14,00 m, respectiv un prospect stradal de 24,00 m. Totodata, traseul strazii Holdelor este prevazut a se continua, pana la intersectia cu strada Constructorilor. Astfel, se impune reamenajarea sensului giratoriu propus in etapa 1 si a accesului rutier la obiectivul studiat. Lucrările rutiere pentru reamenajarea accesului rutier la obiectiv si pentru intersecţia tip giraţie care va funcţiona cu un regim de circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului giratoriu, constau din următoarele:

- reamenajarea in solutie definitiva, a sensului giratoriu propus in prima etapa, pe aceasi locatie, prin construirea unei insule centrală, de formă circulară cu raza interioară de 9,00 m, amenajată ca zonă verde, şi o zonă de protecţie cu lăţimea de 1,0 m care este inclusă în insula centrală;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

9

- în sensul giratoriu se vor amenaja doua benzi de circulaţie cu lăţimea carosabilă de 2 x 5,50 m;

- razele de racordare intre strazile I.I. de la Brad si Holdelor au fost prevazute de R = 20,00 m sau R = 25,00 m;

- benzile de circulatie pe cele doua strazi au fost prevazute cu latimea de 2 x 3,50 m, sensurile de circulatie fiind separate de o insulă triunghiulara delimitată cu bordură ridicată. In vederea continuizarii traficului pietonal in zona giratiei, au fost prevazute treceri de pietoni cu refugiu;

- se vor amenaja doua accese rutiere in incinta, unul pe strada I.I. de la Brad, iar altul pe strada Holdelor, ambele servind doar relatia de intrare dreapta – iesire dreapta;

- amenajarea celor doua accese rutiere in având lă�imea totala de 9,00 m, racordate direct la marginea partii carosabile cu raze de racordare R = 6,00 m sau R = 9,00 m;

- lucrările proiectate respectă, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998;

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848- 1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul din giratie;

- refacerea trotuarelor si bordurilor, a zonelor verzi şi a benzilor de încadrare afectate de amenajarea acceselor rutiere;

- in vederea continuizarii traficului pietonal, in zona acceslor rutiere proiectate, au fost prevazute treceri de pietoni.

Lucrari rutiere in incinta Lucrarile rutiere prevazute a se realiza in incinta obiectivului studiat constau in: amenajarea platformei carosabile şi a locurilor de parcare din incintă, a trotuarelor pietonale şi a rampei de încărcare – descărcare.

Pentru deservirea rutieră interioară a obiectivului, s-au prevăzut a se executa următoarele lucrări:

- amenajarea platformei carosabile de deservire a obiectivului având rol de circulaţie rutieră interioară;

- incadrarea platformei cu borduri prefabricate din beton, aşezate pe o fundaţie de beton; - colectarea apelor de pe platformă se va realiza prin pantele longitudinale şi tranversale

ale acesteia spre gurile de scurgere proiectate; - amenajarea conform « Normativulului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în

localităţi urbane, Indicativ P132-93» a 93 locuri de parcare (in etapa 1), respectiv a 101 locuri de parcare destinate autoturismelor, din care 4 locuri de parcare special având dimensiunile 3,75 x 5,00 m pentru persoane cu handicap, respectiv “mama şi copilul”;

- aplicarea de marcaje şi indicatoare de circulaţie pentru sistematizarea circulaţiei pe platforma interioară;

- amenajarea trotuarelor pietonale din jurul magazinului; - amenajarea rampei de încărcare/descărcare din beton de ciment rutier; - amenajarea spaţiilor verzi prin semanarea de gazon.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

10

3.4. Descrierea lucrarii Proiectul este amplasat pe un teren de forma cvasidreptunghiulara. Investitia va fi alcatuita dintr-o hala in regim parter, platforme, accese , parcari si anexe, cat si spatii verzi min. 5%. Accesul se va face de pe str. Ion Ionescu de la Brad. Infrastructura cladirii ce se va edifica va avea un sistem de fundatii cu bloc monolit si pahar prefabricat, cu grinzi de legatura prefabricate, cu mustati lasate pentru monolitizarea legaturii cu stalpii din beton armat. Structura este alcatuita din cadre de beton armat prefabricat cu stalpi incastrati in fundatii directe izolate, legati la partea superioara cu grinzi si centuri din beton armat . Pe directie longitudinala , la partea superioara a stalpilor principali se vor realiza grinzi din beton armat prefabricat precomprimat. Toti peretii din zidarie vor avea centuri de beton armat la partea superioara. Toti peretii exteriori vor fi masivi din zidarie, din blocuri de caramida cu mortar eficient termic. Acestia se vor tencui cu o tencuiala minerala, iar stalpii structurali si grinzile din beton armat se vor izola termic cu polistiren si apoi se vor tencui cu tencuiala exterioara minerala. Imbracarea frontonului, a paziei streasinii si a sageacului se realizeaza cu Alucobond. Ca structura portanta a acoperisului, acesta va avea grinzi din beton prefabricat precomprimat rezemate pe stalpii prefabricati. Inchiderea se face cu tabla profilata autoportanta termoizolata si membrana termosudata. Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramida eficienta si pereti de gipscarton. Finisajele interioare sunt : pardoseli cu gresie antiderapanta, pereti cu vopsitorie lavabila si faianta in zona WC-urilor, tavane casetate , tamplarie de aluminiu. Supermarketul va comercializa produse alimentare ambalate, sau in vrac, unele dintre ele necesitand refrigerare in vitrine frigorifice. Nu se vor face procesari si preambalari de produse alimentare. In domeniul produselor nealimentare se vor comerializa articole de menaj, imbracaminte, electrocasnice, papetarie, sportive. Nu se vor comercializa preparate chimice periculoase. Proiectul se inscrie in dezvoltarea socio-economica a zonei, printr-un aport de servicii comerciale cu marfuri alimentare si nealimentare, atat pentru locuitorii zonei, cat si pentru personalul societatilor care isi desfasoara activitatea in aceasta zona.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

11

3.5. Valorificarea terenului Terenul in discutie are o valoare imobiliara certa, fiind situat in partea de nord a Municipiului Timisoara. Functiunile propuse aduc clare avantaje zonei, pregatind zona pentru posibilele investitii ulterioare.

3.6. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Conform regulamentului aferent Planului Urbanistic General, aceasta zona cuprinde institutii publice, serviciile, unităţile comerciale existente şi propuse care nu sunt cuprinse în zona centrală. Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea şi confortul zonei; construcţii pentru activităţi de producţie, construcţii pentru creşterea animalelor. Este obligatorie respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil, şi Cap. II.6 al R.L.U.cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu. Criteriile principale de organizare urbanistica a zonei studiate au fost urmatoarele: - Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele

prevazute in tema; - Accesul la supermarket se va realiza in prima faza din str. Ion Ionescu de la Brad

si in faza a doua se va realiza din strada Holdelor, dupa extinderea acesteia pana in strada Constructorilor.

- Organizarea de drumuri si platforme pentru accesul la hala si asigurarea de parcari pentru autovehicule.

Regimul de aliniere al constructiilor In cadrul studiului, pentru parcela studiata s-a stabilit limita de implantare a constructiilor conform plansei de reglementari urbanistice. Sistematizarea pe verticala Este obligatorie corelarea terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru indepartarea excesului de umiditate.

Bilant teritorial:

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT (mp) % PROPUS

(mp) %

ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCTIE 0 0 2200 35,44

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

0 0 3666 59,06

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

12

ZONE VERZI AMENJATE 0 0 341 5,50

TOTAL 6207 100 6207 100

Indici urbanistici:

ZONE FUNCTIONALE

MAXIM PROPUS

POT CUT POT CUT

ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

70% 2 35,44% 0.35

ZONE VERZI AMENAJATE MINIM 5% 5.50%

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Alimentarea cu apa potabila

Se va face din reteaua de apa publica, apa calda utilizata in scop menajer se va obtine cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 30 l.

Canalizare Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reţeaua de canalizare de incintă prin intermediul căminelor de vizitare. Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate în reţeaua de canalizare stradală se vor încadra în valorile impuse de NTPA – 002. Apele pluviale vor fi preluate de un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare şi vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă. Apele pluviale de pe platforma si spatiile de parcare vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă dupa ce au fost trecute printr-un separator de hidrocarburi ACO OLEOPASS pentru un debit de 20l/s si un volum al bazinului decantor 2000 l, al separatorului de 2000 l. Apa de condens rezultată de la aparatele de climatizare şi lăzile frigorifice va fi colectată printr-o reţea de canalizare separată şi va fi evacuată într-o başă exterioară de unde se va infiltra în pământ printr-un strat de pietriş.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

13

Alimentare cu energie electrica Se va face din reteaua Electrica SA, printr-un post de transformare de 20/0,4 kV.

Alimentarea cu caldura Incalzirea spatiilor se va realiza cu o centrala termica proprie in care sunt instalate doua centrale termice in condensatie conectate in cascada.

Protectia mediului Activităţile propuse pe amplasament, respectiv activităţi de comerţ, au stat la baza analizei de mai jos. Nu se vor comercializa preparate chimice periculoase. Marfurile se descarca de la rampa de descarcare in depozitul de descarcare, de unde se sorteaza si se introduc in depozitul provizoriu, prevazut cu camera frigorifica, iar de aici fie in depozitul general, fie direct in sala de vanzare. In unele cazuri marfurile se dezambaleaza din ambalajele colective, care partial devin deseuri si partial se reutilizeaza, fiind preluate de furnizori. Deseurile si ambalajele reutilizabile se depoziteaza in spatii special amenajate. Din sala de vanzare cu amanuntul marfurile se transporta la casele de marcat cu carucioare si cosuri. De la casele marcat marfurile se transporta cu carucioarele la autovehiculele clientilor in parcare, sau in bagaje individuale. Marfurile nealimentare se posteaza in rafturi, expozitoare, umerase, etc., iar cele alimentare, functie de perisabilitate, in rafturi, vitrine frigorifice, navete. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI ale PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

CARACTERISTICILE PUD CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA : Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu. Elaborarea prezentului PUD este determinată de intenţia de a creea o zonă de servicii, în acord cu cerinţele socio-economice, prin activităţi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare locală.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

14

Astfel, municipiul Timişoara are tendinţa de a se extinde către zonele limitrofe, unde se amplasează, după model european, centre comerciale şi de servicii, care deservesc populaţia din zonă. Amplasamentul dezvoltat in acest proiect are 6207 mp si este situat în intravilanul municipiului Timisoara, o zonă cu bune premise de dezvoltare de tip urban, aflându-se în relaţie directă cu strada Ion Ionescu de la Brad. Utilizarea industrială prezentă necesită o regândire a infrastructurii şi a funcţiunilor actuale. Mobilarea propusă se integrează în nevoile de dezvoltare ale oraşului şi creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. Rezultă că în această zonă - prin realizarea proiectului propus în acest PUD - se va rezolva o problemă de infrastructură, de cerinţe socio-economice şi armonizarea cadrului general de funcţiuni propuse ale zonei, dezvoltare ce necesită o alocare resurse naturale, însă consumul acestora este scăzut. De asemenea, planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi compatibile şi nepoluante viitoare. Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele Datorită poziţionării amplasamentului într-o zonă urbană, planul se integrează sinergic în proiectele de investiţii cu caracter comercial si servicii dezvoltate in zonă. Astfel, PUD-ul propus se integrează în strategia de dezvoltare metropolitană, ce se va forma prin expansiunea arealului urban. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat următoarele obiective principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivul prevăzut. Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile Implementarea planului incumbă o dezvoltare care utilizează raţional resursele naturale şi garantează eficacitatea economică, fără a pierde din vedere finalităţile sociale. Principiul director cu conţinut de o însemnătate deosebită, care pune în relaţie cerinţele sociale şi economice, din teritoriul studiat, pe de-o parte, cu funcţiunile vocaţional- ecologice ale amplasamentului, pe de altă parte, integrează inerent considerentele dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

15

prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantatii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfasurarii activitatilor propuse, optimizarea traficului, ce va asigura funcţionalizarea zonei studiate. Implementarea planului ar rezolva atât cerinţe socio-economice, cât şi funcţionale, armonizând cerinţele cu potenţialul zonei. Actualmente terenul este încadrat ca teren cu constructii industriale. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program

• Apa: Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 (NTPA 002). Atât lucrările de alimentare cu apă, cât şi cele de canalizare includ şi lucrările de alimentare cu energie electrică necesare. Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele uzate vor fi evacuate în reteaua de canalizare municipala, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de Normativul NTPA 002/2002 . In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenţialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de hidrocarburi ACO OLEOPATOR, pentru un debit de 20l/s si un volum al bazinului decantor 2000 l, al separeatorului de 2000 l. Apele pluviale vor fi preluate de un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare şi vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă.

• Aerul: Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei, specifice funcţionării obiectivului, sunt:

- Surse staţionare dirijate – emisiile de poluanti antrenaţi de gazele de ardere de la centrala termică. Principalii poluanţi specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot (NOx).

- Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanţi sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului, precum şi în vecinătatea acestuia.

Conform Corinair emisiile anuale estimate din arderea gazului metan în centrala termică sunt:

CO2 CO CH4 NOx SO2 19000 3,3 0,4 16,4 0,2

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

16

kg kg kg kg kg Valorile limita ale emisiilor sunt: E pulberi

max = 50 mg/Nmc E CO

max = 100 mg/Nmc E SOx

max = 35 mg/Nmc E NOx

max = 350 mg/Nmc. Ordinul 462/1993, cu modificările ulterioare, prevede referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17): “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operaţiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima data în ţară a autovehiculelor de producţie indigenă sau importate, cât şi prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toată durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in ţară”.

• Solul: Suprafaţa, pe care se va edifica corpul de clădire propus, a avut o utilizare industrială. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului, suprafe�ele fiind betonate. Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de executie, - Surse specifice perioadei de exploatare. - In perioada de executie a investitiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi inlaturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Deseuri depozitate necontrolat. Dirigintele de şantier va fi responsabil cu gestionarea deşeurilor, care vor fi predate unei unităţi autorizate în acest sens. In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje şi menajere. In vederea eliminarii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

- Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier - Realizarea de platforme betonate pentru zonele de descărcare marfă - Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje

- Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi, cu plantaţii cu rol decorativ şi de protecţie.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

17

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare.

• Zgomot şi vibraţii: Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii se impart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de executie - Surse specifice perioadei de exploatare - Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevăzute sunt cu un grad ridicat de fiabilitate şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, a unor echipamente corespunzătoare, precum şi împrejmuirea şantierului cu panouri pentru evitarea propagării zgomotului şi vibratiilor, cat şi a prafului . După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, manevrele vehiculelor de marfă, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune. Astfel, conform HG 1756/2006 echipamentele de exterior nu vor fi introduse pe piaţă sau puse în funcţiune pană cand producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigură că echipamentele indeplinesc cerinţele legale referitoare la emisiile de zgomot in mediu, procedurile de evaluare a conformitatii au fost realizate, iar echipamentul poarta marcajul CE cu indicarea nivelului de putere acustică garantat şi este însoţit de o declaraţie de conformitate EC.

• Radiaţiile Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci această problemă de mediu nu este relevantă pentru plan. Relevanţa PUD pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente. Legislaţia naţională şi comunitară cu relevanţă pentru prezentul plan se referă la următoarele aspecte:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

18

Managementul deşeurilor: In incinta amplasamentului se vor genera urmatoarele categorii de deseuri, ca urmare a activitatii propuse:

- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere - Deşeuri de ambalaje - Deşeuri din separator-decantorul de produse petroliere - Deşeuri din perioadele de edificare a construcţiilor

Deşeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile personalului şi cele rezultate din ambalaje vor fi colectate selectiv in recipienţi cu această destinaţie, amplasaţi pe platforme betonate, si vor fi preluate de societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor. Nămolul din decantorul-separator de produse petroliere se va prelua de firme abilitate pentru eliminare. Pentru deşeurile din construcţii, se vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale. Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Toate contractele pentru lucrările de construcţii vor conţine prevederi legate de protecţia mediului. Pe amplasament nu vor fi prezente alte tipuri de deşeuri. Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in M.Of.nr. 837 din 25 noiembrie 2011, modif. prin Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in M.Of.nr.757 din 12 noiembrie 2012, prevederile HG 856/2002, precum şi ale HG 621/2005. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:

Perioada de execuţie Conform HG 856/2002 următoarele deşeuri clasificate ca periculoase, s-ar putea identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor de construcţii propuse: - 17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, cu continut de substante periculoase. În cazul identificării acestora prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii. b) perioada de funcţionare Din desfasurarea activitatii propuse nu rezulta deseuri de substante toxice si periculoase. Nu se vor manipula preparate chimice periculoase.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

19

Protecţia calităţii apelor: Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile din avizul de gospodărirea apelor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus. Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002, cu modificările ulterioare . De asemenea, se va respecta Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată în M.Of. nr. 85 din 8 febr. 2013, prin respectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de racordare eliberate de AQUATIM, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Protecţia calităţii aerului: Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protecţiei aerului se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicata in M.Of.nr.452 din 28 iunie 2011si ale Ord. 462/1993 cu modifcările ulterioare, astfel incât . instalatiile stationare noi trebuie echipate cu sisteme de retinere a poluantilor si exploatate pe tot parcursul existentei lor, astfel incat sa fie respectate normele de limitare a emisiilor. Utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului: La executarea lucrărilor de desfiintare si edificare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Din punct de vedere al deseurilor produse de activitatea obiectivului propus, se va respecta Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in M.Of.nr. 837 din 25 noiembrie 2011, modif. prin Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in M.Of.nr.757 din 12 noiembrie 2012, precum �i HG 856/2002 şi legislaţia aplicabilă deşeurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a nu se infiltra în sol substanţe organice poluante. CARACTERISTICILE EFECTELOR ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE CU PRIVIRE, IN SPECIAL, LA :

• probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

20

• natura cumulative a efectelor – nu este cazul. • natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. • riscul pentru sanatatea umana

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru perioada de execuţie şi funcţionare a obiectivelor ce fac obiectul prezentului plan. Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, ci sunt aşteptate cu interes de populaţie. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

• marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul • valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : - Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările ulterioare.

- Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depasesc valorile limita.

- Folosirea terenului in mod intensiv – se respectă indicii prevăzuti prin reglementările în vigoare.

• efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu e cazul.

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Prezentul PUD devine document necesar de coroborat si introdus in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia.

Principalele categorii de interventie care vor sustine materializarea programului de dezvoltare vizeaza in ordine urmatoarele aspecte:

- aprobarea PUZ prin concursul Consiliului Local Timis; - rezervarea zonelor necesare si suficiente pentru edificarea tramei stradale

in zona; - autorizarea cladirilor si amenajarilor exterioare in zona in conditiile

prezentului regulament si a legislatiei in vigoare pentru a se putea demara actiunile de edificare constructiva a zonei;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

21

- exploatarea continua si sustinuta a cadrului natural si construit in conditiile asigurarii unui climat propriu unei dezvoltari durabile si cresterii potentialului economic in zona;

Intocmit:

Dipl. Arh. Oana Josan 0726646556

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

Atasament: RAP_INF_SI_CONSULT_ION_IONESCU_DE_LA_BRAD_15.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   R E A B I L I T A R E   S I   C O N S E R V A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,  

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2013-010202/15.07.2013 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- Denumire proiect: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL - Amplasament: STR. ION IONESCU DE LA BRAD, NR. 15, TIMISOARA - Beneficiari: SC LIDL ROMANIA SCS - Proiectant: S.C. SUBCONTROL S.R.L.

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 25.06.2013 - 14.07.2013 la documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site- ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate ,prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro

Proprietari notificaţi : - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15 – SC BEGA INVEST SA; - Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 13 – SC TANCRAD SRL

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

Pentru ARHITECT ŞEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

SEF SERVICIU CONSILIER CIPRIAN SILVIU CADARIU MIHAELA NEAMTI

Red/Dact M.N. – 2ex

Atasament: ATTJNDR0.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

INCADRARE IN TERITORIU

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

01

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

10-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

100ST 91.89Statie

101OR 92.31Statie

200ST 91.70Statie

300ST 92.05Statie

2 92.28CCbet

3 92.26CCbet

4 92.34CCbet

5 92.26SC6

92.45SC

7 92.43SC8

92.27SC

9 92.45SC10

92.28SC 11

92.44SC

12 92.25SC

13 92.13CCbet

14 91.89CCbet

15 91.95CCbet

16 91.87CCbet

17 92.01CCbet

18 92.04CGmet

19 92.05CCbet

20 92.05CCbet

21 92.21CCbet

22 91.98CCbet

23 92.02CCbet

24 92.06CCbet

25 92.08CCbet

26 91.88CCbet

27 91.98CCbet

28 92.02CCbet

29 92.19CCbet

30 92.04CCbet

31 92.63CCbet

32 91.92MgAlee

33 91.95MgAlee

34 97.07StBet

201 91.90CCbet202

91.84CCbet 203 91.85CGpls

204 91.69Rigola

205 91.85B

206 91.74B

207 91.80B

208 91.86CGpls

209 91.92CGpls

210 91.89CGpls

211 91.96CGpls

212 91.88STP

213 91.90CGpls

214 91.84CGpls

215 91.84CGpls216 91.85STP

217 91.72B

218 91.61B

219 91.68B

220 91.64CCbet

221 91.80CCbet

222 94.69CCbet

223 96.46CCbet

224 95.68CCbet

225 95.66CCbet

226 95.40CCbet

227 95.42CCbet

228 95.21CCbet229

91.97CCbet

230 91.89CCbet

231 91.93CCbet

232 91.91CCbet

233 91.97CCbet

234 91.93CCbet

235 91.97CCbet

236 91.94CCbet

237 97.29COP

238 97.04COP

239 98.95COP

240 91.83STP

241 91.85STP

242 91.88STP

243 91.91STP

244 91.97STP 245 91.95STP

246 91.96STP

247 91.96STP248

91.99CGpls

249 91.98STP250

90.81CGpls

251 92.00CGpls

252 92.00STP

253 92.01CGpls

254 92.06STP

255 92.06STP

256 92.05CGpls

257 92.05STP

258 92.06CGpls

259 92.09STP

260 92.08STP261

92.34CGpls

262 92.12CGpls

263 92.12STP

264 92.15STP

301 92.44CCmet

302 92.21CCmet

303 92.47CCmet

304 94.90CCmet

305 94.50CCmet

306 96.35CCmet

307 92.36CCmet

308 92.24CCmet

309 92.43CCmet

310 91.93CCbet

311 92.12CCbet

312 92.63CCbet

313 92.68CCbet

314 92.25CCbet

315 92.66CCbet

316 92.26CCbet

317 92.11CCbet

318 92.24CCbet

319 92.23CCbet

320 92.34CCmet

321 92.28CCmet

322 92.27CCmet

323 92.29CCbet

324 91.84CVC 325

91.94COP

326 91.85Rigola

327 91.87Rigola

328 91.81Rigola

329 91.90COP

330 91.92CCbet

331 92.43CCbet

332 91.86Rigola

333 91.86CVC334

91.91COP

335 91.81Rigola

336 91.79Rigola

337 91.73CVC

1000 92.21MgDrAsf

1001 92.23CGbet

1002 94.37CCbet

1003 94.44CCbet

1004 92.32CCbet

1005 92.27CGmet

1006 92.39MgDrAsf

1007 92.29StBet

1008 92.06CGpls

1009 92.01CGpls

1010 92.39MgDrAsf

1011 92.10MgDrAsf

1012 91.85MgDrAsf

1013 91.87MgDrAsf

1014 91.85MgDrAsf

1015 91.97MgDrAsf

1016 91.73Rigola

1017 92.00StBet

1018 92.03MgDrAsf

1019 91.99CVC

1020 91.97CVC

1021 91.93MgDrAsf

1022 91.84MgDrAsf1023

92.06CVC

1024 92.15CVC

1025 92.05MgDrAsf

1026 92.15MgDrAsf

1027 92.34Lampadar

1028 92.03MgDrAsf

1029 91.99StBet

1030 91.84MgDrAsf

1031 91.70MgDrAsf

1032 91.73MgDrAsf

1033 91.93MgDrAsf 1034

91.72CV

1035 91.89MgDrAsf 1036

91.74Rigola

1037 91.86MgDrAsf 1038 92.06StBet

1039 91.95MgDrAsf

1040 92.15StBet 1041 92.11MgAlee

1042 92.12MgAlee

1043 92.44MgAlee

1044 92.55MgAlee

1045 92.32MgDrAsf1046

92.32MgDrAsf

1047 92.58CVC

1048 92.60StBet

1049 92.56MgAlee

1050 92.71MgAlee

1051 93.40MgDrAsf

1052 92.46CGpls

1053 92.36b

1054 92.74CGpls

1055 92.78CGpls

1056 92.62CGpls

1057 92.76CGpls

1058 92.28b

1059 92.22b

1060 92.20b 1061 92.23b

1062 92.59b

1063 92.58Lampadar

1064 92.17b

1065 92.45Lampadar1066

92.46tot

1067 92.32tot

1068 92.14b

1069 92.27b

1070 92.32b

1071 92.05bariera

1072 92.12bariera1073

92.10b 1074 92.23b

1075 92.30b

1076 92.36CVC

1077 92.24CScara

1078 92.43CScara

1079 92.46CScara

1080 92.28CScara

1081 92.10StBet

1082 92.18b

1083 92.25CScara

1084 92.49CScara

1085 92.46CScara

1086 92.31CScara

1087 92.27CVC

1088 92.27CVC

1089 92.26CV C

1090 92.28CV

C

1091 91.85b1092

91.88b

1093 92.01b1094

92.01b

1095 92.00b

1096 91.82StPoarta

1098 91.89StPoarta

1099 91.94StPoarta

1100 91.89MgAlee

1101 91.98MgAlee1102

91.99MgDrAsf

1103 91.86b1104

91.87b

1105 91.68CVC

1106 91.81CVC

1107 91.96b

1108 92.24StBet

1109 92.18StBet

1110 91.96StPoarta

1111 91.99StPoarta

1112 91.96CGpls

1113 91.99MgDrAsf

1114 92.07MgDrAsf

1115 92.09MgDrAsf1116

92.41CGbet 1117 92.11MgDrAsf

1118 92.29CGbet1119

92.20MgDrAsf

1120 92.00MgDrAsf

1121 91.94MgDrAsf

1122 91.89MgDrAsf

1123 91.85MgDrAsf

1124 91.88MgDrAsf1125

92.12StBet

1126 92.11StBet

1127 91.67CGpls

1128 91.59CGpls

1129 91.73s1130

91.73s 1131 91.74s

1132 91.76s

1133 91.55Rigola

1134 91.50Rigola

1135 91.50CVC 1136

91.69CVC

1137 91.68CVC

1138 91.65Rigola

1139 91.69CGpls

1140 91.80CVC

1141 91.88s1142

91.88s

1143 91.94s

1144 91.92s

1145 91.71Rigola

1146 91.75CGpls

1147 91.87CVC

1148 91.82StPoarta

1149 91.86StPoarta

1150 91.94s1151

91.93s 1152 91.92s

1153 91.91s

1154 92.02s1155

92.04s

1156 92.06s

1157 92.04s

1158 91.91CGpls

1159 92.06CGpls

1160 92.17CGpls

1161 92.22s1162

92.23s

1163 92.21s1164

92.21s

1165 92.23s

1166 92.23s

1167 92.28s

1168 92.34CGpls

1169 92.31CGpls

1170 92.34s

1171 92.34s 1172 92.33s

1173 92.32s1174

92.31s

1175 92.30s

1176 92.31s

1177 92.40CGpls

1178 92.41s1179

92.40s

1180 92.37s

1181 92.41s1182

92.43s

1183 92.43s

1184 92.37s 1185 92.31s1186

92.37s

1187 92.37StBet

1188 92.35s 1189 92.36s1190

92.36s

1191 92.41sf1192

92.42sf

1193 92.43sf

1194 92.33s1195

92.33s 1196 92.33s

1197 92.36CVC

1198 92.30s1199

92.34s 1200 92.27s1201

92.26s

1202 92.33StBet

1203 92.24s

1204 92.26s

1205 92.24s1206

92.22s

1207 92.35PeGard

1208 92.35PeGard

1209 92.29CGpls

1210 92.25CVC

1211 92.09Rigola

1212 92.21CVC

1213 92.17CVC

1214 92.18CGpls

1215 92.11Rigola

1216 92.08CVC

1217 92.11CGpls

1218 92.06CVC

1219 92.03Rigola

1220 92.04CGpls

1221 92.02CGpls

1222 91.97Rigola

1223 91.91CVC

1224 92.25StPoarta

1225 92.07StPoarta1226

92.02StPoarta 1227 92.45CGpls

1228 91.91StPoarta

1229 91.97CVC

1230 92.13CVC 1231

91.99CVC

1232 92.18StBet

1233 92.23StBet

1234 92.19StBet

1235 92.11StBet

1236 92.04StBet

1237 91.96StBet

1238 91.99StBet

1239 91.88CVC

1240 92.08StBet

1241 92.06StBet

1242 92.16StBet

1243 92.44StBet

1244 92.71StBet

1245 92.46StBet

1246 92.17StBet

1247 92.06StBet

1248 92.28s1249

92.28s

1250 92.30s

1251 92.16s1252

92.16s

1253 92.15s1254

92.14s

1255 92.07s1256

92.08s

1257 92.09s

1258 92.08s

1259 92.01s1260

92.03s

1261 92.04s

1262 92.03s

1263 91.93Cota

1264 92.00Cota

1265 92.10Cota

1266 92.12s1267

92.12s

1268 92.15s

1269 92.13s

1270 92.09s

1271 92.10s

1272 92.13s

1273 92.12s

1274 92.08Cota

1275 92.00Cota

1276 91.92Cota

1277 91.81Cota

1278 91.90Cota

1279 91.95Cota

1280 92.00s1281

91.98s

1282 91.99s1283

91.98s

1284 91.98s 1285 91.98s

1286 91.97s

1287 91.95s

1288 91.92Cota

1289 91.90Cota

1290 91.81Cota

1291 91.74Cota

1292 91.64Cota

1293 91.71Cota

1294 91.82Cota

1295 91.86Cota

Str. Ion Ionescu De La Brad

Bloc

CantinaHela

H al

a

101Or

100St

200St

300St A

ne xa

Anexa

Anexa

A ne

xa

A ne

xa

A ne

xa

H A L A D E P R O D U C T I E P R E L U C R A R E L E M N

C O R P A D M I N I S T R A T I V

B I R O U R I

D E P O Z I T P R O D U S E F I N I T E

DE PO

Z I T M

A T E R

I A L E

B I R O U R I

M A G A Z I I M E T A L I C E

AT. METALIC par t ia l demolata

C E N T R A L A T E R M I C A

M A C I N A T O R

C O R P I N T R A R E

CL AD

I R E

UM I D

I F I C

A R E

A T E L I E R M E T A L I C

H A L A

C 1

C 2

C 4

C 3

C 5

C 6

C 1 0

C 9

C 1 2

C 1 3

C 1 4

C 1 7

C 1 1

C 8

C 7

C 1 8

linia de dezmembrare

T U R N A P A

C O R P I N T R A R E

St r.

Ve rd

e

C4 Corp administrativ P+3E

C2 Cladire post trafo

C3 Grup sanitar

C5 D

ep oz

it un

iv er

sa l

C6 H

al a

de zm

em br

ar ii

au to

C7 H

al a

st ru

ct ur

a m

et al

ica

str. Constructorilor

01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA 1:1300

SUPRAFATA DE INTERES LIDL

SUPRAFATA DE INTERES LIDL

SUPRAFATA DE INTERES LIDL

P.U.G. MUNICIPIUL TIMISOARA

EXTRAS DIN P.U.G. - UTR 24

Z E
  • 01 INCADRARE IN TERITORIU

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Nicolae ROBU Nr. UR2013-012532/25.07.2013

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare

în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-012532/24.07.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliul " Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Favorabil cu condiţii nr. 67/18.07.2013 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1255/22.04.2013 precum si Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5770 din 25.06.2013;

Documentatia PUD „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna iunie 2013, cu ocazia demararii Etapei 1 – etapa elaborarii propunerilor PUD si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 15.07.2013, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2013-010202/15.07.2013;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificată şi completată prin HCL 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD ,, „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara se incadreaza in etapa aprobarii PUD si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011) , 2011 modificată şi completată prin HCL 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

2

Documentatia, Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara, este elaborata de proiectantul S.C. SUBCONTROL S.R.L., proiect nr. 1816.04.10, la cererea beneficiarului S.C. LIDL ROMANIA S.C.S.- conform ACORD 353/30.04.2013, proprietar fiind S.C. BEGA INVEST S.A..

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in U.T.R. 24, in zona Ion Ionescu de la Brad, prevazut prin PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 si prelungit prin H.C.L. nr. 139/2007, respectiv HCL 105/2012, ca zonă industrială, fiind delimitat: la nord de hale de depozitare mărfuri generale, la est de drum acces interior şi hale de depozitare Bega Invest, la sud de strada Ion Ionescu de la Brad, la vest de platformă de depozitare laminate cu pod rulant.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 36.927 mp, este inscris in C.F. 408483 – Timişoara (CF vechi nr. 105276), nr. top 408483, teren intravilan, curţi construcţii, proprietar fiind S.C. Bega Invest S.A. Suprafaţa terenului reglementat este 6.207 mp, suprafaţa care urmează a fi dezmembrată.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara se propune realizarea unei hale în regim parter, platforme, accese auto şi pietonale, parcări şi anexe, cât şi spaţii verzi, minim 5%. Accesul auto pentru parcajele realizate în incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcelă) pentru terenul destinat supermarketului, se va face din strada Ion Ionescu de la B rad, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001213/30.05.2013.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007, respectiv HCL 105/2012.

Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 70 % CUT max = 2 Regim de înalţime max. P Spaţii verzi min 5% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 5770/25.06.2013

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ț I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 1

3

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T.( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire Supermarket Lidl şi amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate şi faţadă, amplasare totem, împrejmuire proprietate, organizare de şantier”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PENTRU ARHITECT ŞEF, Emilian Sorin CIURARIU

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, Ciprian Silviu CĂDARIU Mihaela NEAMŢI

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact – M.N. – 2ex

Atasament: 07_MOBILARE_URBANISTICA_FAZA_2.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

MOBILARE URBANISTICA FAZA 2

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

07

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

10-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

C

C

C

C

C

C C

C

15

ST R

. I O

N IO

N E

SC U

D E

L A

B R

A D

ACCES AUTO

A C

C E

S A

U TO

2,00

1,00

2,00 2,00

1,00R9,00

Drum existent acces autocamioane aprovizionare, Servitute de trecere

6 18

34

TAXITAXITAXI

6

6

7

24

C

C C

C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

C

C

C

C

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

92.21

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.0492.63

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

92.12

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

92.15

92.34

92.03

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.0292.04

92.0692.04

92.0492.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11

333435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

STR. HOLDELOR

STRADA PROPUSA CONF. P.U.G. (CONTINUARE STR. HOLDELOR)

post trafo 20/04KV-400KVA

totem

BR

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

REGIM INALTIMEP

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE IN INCIINTA

ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR EDILITARE

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

MAGAZIN LIDL

07 MOBILARE URBANISTICA FAZA 2 1:500

INCADRARE IN LOCALITATE

LEGENDA

  • 07 MOBILARE URBANISTICA FAZA 2

Atasament: ATTCIHY4.pdf

1

MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiect: CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL

Nr. pr.: 1816.04.10

Faza: PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu )

Data: Iulie 2013

Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS

Proiectant general: SC SUBCONTROL SRL

Proiectant de specialitate: SC PLANCONTROL SRL

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

2

COLECTIV DE ELABORARE Proiectant general: Jur. Ruxandra Badescu SC SUBCONTROL SRL Timisoara

Proiectant de arhitectura: Dipl. Arh. Oana Josan Dipl. Arh. Alin Margarit SC PLANCONTROL SRL Timisoara

Proiectant drumuri: Ing. Florin Cosoveanu Ing. Radu Chifu S.C. PROTON CONSULT S.R.L.

Proiectant instalatii electrice, telefonie: Ing. Ioan Lungu PROIECTANT PFA Proiectant edilitare: Ing. Ildico Strambei S.C. ELATIS S.R.L. Proiectant gaz: Ing. Florin Botos S.C. NOVASANIS INSTAL S.R.L. Protectia mediului: Ing. Marius Damian S.C. FELDAN CONSULT S.R.L Planuri cadastrale: Ing. Florian Feraru S.C. MULTILINES S.R.L.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

3

CUPRINS:

1. INTRODUCERE ....................................................................................................... 4

1.1. Date de recunoastere a documentatiei .............................................................. 4

1.2. Obiectul lucrarii .................................................................................................. 4

1.3. Surse documentare ............................................................................................ 4

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII ...................................................................... 5

2.1. Evolutia zonei ..................................................................................................... 5

2.2. Incadrare in localitate ......................................................................................... 5

2.3. Elemente ale cadrului natural ............................................................................. 5

2.4. Circulatia ............................................................................................................ 6

2.5. Ocuparea terenurilor .......................................................................................... 6

2.6. Echipare tehnico-edilitara ................................................................................... 6

2.6.1. Lucrări de apă - canal existente ...................................................................... 6

2.6.2. Reţele de energie electrică - situaţia existentă ............................................... 6

2.6.3. Telecomunicaţii ............................................................................................... 6

2.6.4. Retele de gaze naturale – situatie existenta ................................................... 6

2.7. Probleme de mediu ............................................................................................ 6

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA ..................................................... 6

3.1. Prevederi ale PUG ............................................................................................. 6

3.2. Inscrierea in programele PUG-ului ..................................................................... 7

3.3. Modernizarea circulatiei ..................................................................................... 7

3.4. Descrierea lucrarii ............................................................................................ 10

3.5. Valorificarea terenului ...................................................................................... 11

3.6. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici .......... 11

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare .......................................................................... 12

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE ............................................................... 20

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

4

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei • Denumire lucrare: Construire supermarket Lidl • Nr. Pr.: 1816.04.10 • Faza: PUD ( Plan Urbanistic de Detaliu ) • Beneficiar: SC Lidl Romania SCS • Proiectant general: SC Subcontrol SRL • Proiectanti specialitate: SC Plancontrol SRL • Data elaborarii: Iulie 2013

1.2. Obiectul lucrarii Prezentul proiect are ca obiect elaborarea documentatiei scrise si desenate pentru obiectivul “Construire supermarket Lidl”, la faza PUD, conform temei de proiectare data de catre beneficiar. In cadrul acestui studiu, pentru zona studiata in cadrul P.U.D.-ului, propunerile de urbanism au prevazut :

• Extinderea zonei de activitati comerciale in partea de nord a municipiului Timisoara.

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste strategia si reglementarile necesare rezolvarii problemelor de ordin functional, tehnic si estetic din cadrul zonei studiate. Studiul are in vedere urmatoarele categorii de probleme :

• Amenajarea urbanistica a teritoriului considerat. • Zonificarea functionala a teritoriului, avand in vedere caracterul obiectivelor

propuse si folosirea optima a terenului. • Asigurarea echiparii tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apa, canalizarea,

sistemul de incalzire, alimentarea cu energie electrica telefonizare, alimentarea cu gaz.

• Conservarea si protectia mediului.

1.3. Surse documentare Pentru prezenta documentatie au fost studiate atat planurile urbanistice aprobate din vecinateatea terenului studiat cat si planurile urbanistice cu caracter director care stabilesc directia de dezvoltare a zonei.

• Planul de amenajare al teritoriului national; • Planul de amenajare a teritoriului judetean Timis; • Studiu topometric intocmit de SC Multilines SRL; • Planul de amenajare a teritoriului administrativ al municipiului Timisoara proiect

IPROTIM nr.34.233/010/B; • Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara proiect IPROTIM

nr.34.233/010/Kb

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

5

• PUZ aprobat –186/2003 Zona unitati industriale existente; • Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD – indicativ

GM – 009 – 2000 aprobat cu ordinul MLPAT nr. 37 / N / 08.06.2000; • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului; • Legea 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor cu modificarile si

completarile ulterioare; • Ordinul MLPAT nr. 1943/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

• H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism si alte documente sau norme cu caracter de reglementare;

• HG nr. 1076/8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, modificata prin HG 1000/2012;

• Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 privind normele de igiena.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei Zona luata in studiu se afla amplasata pe teritoriul administrativ si intravilan al Municipiului Timisoara; a avut in trecut o destinatie industriala, insa zona s-a dezvoltat cu vecinatati rezidentiale, comerciale si servicii, rolul industrial al zonei fiind diminuat.

2.2. Incadrare in localitate Amplasamentul vizat (fost BJATM) este un teren cu folosinta actuala de constructii industriale in suprafata de S=36927 mp, conf. CF nr. 408483 Timisoara. Din aceasta suprafata, doar 6207 mp sunt studiati si reprezinta zona de studiu a acestui Plan Urbanistic de Detaliu. Vecinatati:

- La Nord – hale de depozitare marfuri generale; - La Vest – platforma de depozitare laminate cu pod rulant. - La Est – drum acces interior si hala de depozitare Bega Invest ; - La Sud – str. I.I. de la Brad;

2.3. Elemente ale cadrului natural Studiul de faţă s-a întocmit la cererea beneficiarului pentru stabilirea condiţiilor de edificare, pentru o hală cu destinatie de supermarket si functiuni aditionale, în regim de înălţime parter, ce urmează să se execute pe amplasamentul situat pe str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 15, CF nr. 408483. Cadrul natural este puternic antropizat, avand in vedere destinatia indelungata industriala a zonei.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

6

2.4. Circulatia În zona amplasamentului studiat, str. Ion Ionescu de la Brad este în aliniament şi face legătura între Calea Sever Bocu şi str. Albinelor. Principala arteră din zonă este Calea Sever Bocu care duce spre comuna Dumbrăviţa. Arterele secundare sunt reprezentate de o mulţime de străzi care deservesc circulaţia auto a locuitorilor din zonă.

2.5. Ocuparea terenurilor Zona studiată prin proiect ( PUD) are o suprafaţa de 6207 mp din totalul suprafetei inscrise in CF 408483 Timisoara. Sub aspect juridic terenurile cuprinse in CF nr. 408483 sunt terenuri proprietate privată SC BEGA INVEST SA.

2.6. Echipare tehnico-edilitara

2.6.1. Lucrări de apă - canal existente În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele edilitare de alimentare cu apă şi canalizare.

2.6.2. Reţele de energie electrică - situaţia existentă În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de energie electrică.

2.6.3. Telecomunicaţii În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de telecomunicatii.

2.6.4. Retele de gaze naturale – situatie existenta În prezent în zona de amplasament a PUD-ului există reţele de gaze naturale.

2.7. Probleme de mediu In prezent, datorita reglementarilor urbanistice aprobate o data cu planurile urbanistice dezvoltate anterior, nu exista probleme de mediu legate de dezvoltari constructive producatoare de poluare. Functiunea dominanta a zonei IS este cea de institutii publice si servicii de interes general. Singurele probleme de mediu sunt cele ce vizeaza canalizarea si asanarea pluviala si colectarea deseurilor pe considerente de sortare ecologica, probleme reglementate o data cu intrarea in vigoare a reglementarilor din planurile urbanistice anterioare si preluate de prezenta documentatie.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Prevederi ale PUG In conformitate cu P.U.G. Timişoara zona este cuprinsă în intravilanul Municipiului Timişoara, încadrată în UTR 24 - cu funcţiunea propusă de zonă rezidenţială de locuinţe, instituţii publice şi servicii, unităţi de industrie şi depozitare, zonă de

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

7

gospodărie comunală, zonă de parcuri şi spaţii verzi, zonă circulaţie feroviară şi construcţii aferente.

3.2. Inscrierea in programele PUG-ului Proiectul se inscrie in Politica 6 din Masterplanul Timisoarei referitor la Planul Urbanistic General, privind Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii, avand aspecte comune cu acest program precum utilizarea responsabilă a terenurilor în dezvoltarea imobiliară prin impunerea densităţii adecvate, dezvoltare urbană sustenabilă în raport cu utilităţile şi serviciile publice existente sau planificate, creşterea atractivităţii municipiului pentru tineri precum si prevenirea segregării sociale şi a conflictelor sociale/ interculturale. Programul 3 al acestei politici a Masterplanului se refera la Obtinerea de zone rezidentiale prin reconversie si urbanizare. Accentul aici se pune pe delimitarea suprafeţelor de dezvoltare imobiliară pe tipuri şi densităţi locative, concentrarea pe zone bine deservite cu utilităţi şi servicii publice si asigurarea, prin implementarea sistemului de reparcelare, unei structuri teritoriale şi funcţionale coerente, cu desemnarea suprafeţelor pentru dotări comunitare si a spaţiilor verzi, în cadrul unor planuri urbanistice zonale. Proiectul se mai raporteaza la Politica 5 privind Imbunatatirea calitatii si gestionarii fondului public, inscriindu-se in Programul 1 privind cresterea calitatii spatiului public urban.

3.3. Modernizarea circulatiei Amenajarea accesul rutier la obiectivul precizat se va realiza etapizat. Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura astfel:

• etapa 1 (actuala): din strada Ion Ionescu de la Brad, prin intermediul sensului giratoriu propus la intersectia strazilor Holdelor si I.I. de la Brad.

• etapa 2 (de perspectiva): din strada I.I. de la Brad, respectiv din strada Holdelor.

Pentru deservirea obiectivului proiectat ce face obiectul prezentei documentaţii, s-au prevăzut a se executa următoarele:- amenajarea acceselor rutiere se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/2001 şi a buletinului tehnic AND 600- 2010 (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), privind amenajarea intersecţiilor la nivel din interiorul localităţilor.

Etapa 1 - actuala

- lucrările rutiere pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv si pentru intersecţia tip giraţie, care va funcţiona cu un regim de circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului giratoriu, constau din următoarele:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

8

- insulă centrală, de formă circulară cu raza interioară de 9,00 m, amenajată provizoriu cu stalpi directionali reflectorizanti, şi o zonă de protecţie cu lăţimea de 1,0 m care este inclusă în insula centrală;

- în sensul giratoriu se va amenaja o bandă de circulaţie cu o lăţime carosabilă de 7,0 m; - razele de racordare intre strazile I.I. de la Brad si Holdelor au fost prevazute de R =

15,00 m pentru iesirea din giratie, respectiv R = 20,00 m pentru intrarea in giratie; - benzile de circulatie pe cele doua strazi au fost prevazute cu latimea de 4,00 m pentru

intrarea in giratie, respectiv de 4,50 m pentru iesirea din giratie, sensurile de circulatie fiind separate de o insulă triunghiulara delimitată cu bordură ridicată. In vederea continuizarii traficului pietonal in zona giratiei, au fost prevazute treceri de pietoni cu refugiu;

- amenajarea accesului rutier în incită, direct din giraţia propusa, având 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 4,50 m latime pentru banda de acces în incintă şi de 4,50 m lăţime pentru banda de ieşire din incintă, sensurile de circulaţie fiind separate de o insulă triunghiulara realizata din marcaj rutier;

- amenajarea accesului rutier având lă�imea totala de 9,00 m, racordat la marginea gira�iei cu raze de racordare R = 12,00 m;

- lucrările proiectate respectă, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998;

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848- 1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul din giratie;

- refacerea trotuarelor, a zonelor verzi şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea carosabilului existent;

- refacerea bordurilor afectate de lărgirea carosabilului existent. Etapa 2 – de perspectiva

Strazile Ion Ionescu de la Brad si Holdelor sunt prevazute a se moderniza in viitor ca strazi cu patru benzi de circulatie (doua benzi pe sens), avand latimea partii carosabile de 14,00 m, respectiv un prospect stradal de 24,00 m. Totodata, traseul strazii Holdelor este prevazut a se continua, pana la intersectia cu strada Constructorilor. Astfel, se impune reamenajarea sensului giratoriu propus in etapa 1 si a accesului rutier la obiectivul studiat. Lucrările rutiere pentru reamenajarea accesului rutier la obiectiv si pentru intersecţia tip giraţie care va funcţiona cu un regim de circulaţie în care se adoptă prioritatea pentru vehiculele care circulă pe calea inelară (prioritate de stânga), ceea ce conduce la evitarea blocării sensului giratoriu, constau din următoarele:

- reamenajarea in solutie definitiva, a sensului giratoriu propus in prima etapa, pe aceasi locatie, prin construirea unei insule centrală, de formă circulară cu raza interioară de 9,00 m, amenajată ca zonă verde, şi o zonă de protecţie cu lăţimea de 1,0 m care este inclusă în insula centrală;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

9

- în sensul giratoriu se vor amenaja doua benzi de circulaţie cu lăţimea carosabilă de 2 x 5,50 m;

- razele de racordare intre strazile I.I. de la Brad si Holdelor au fost prevazute de R = 20,00 m sau R = 25,00 m;

- benzile de circulatie pe cele doua strazi au fost prevazute cu latimea de 2 x 3,50 m, sensurile de circulatie fiind separate de o insulă triunghiulara delimitată cu bordură ridicată. In vederea continuizarii traficului pietonal in zona giratiei, au fost prevazute treceri de pietoni cu refugiu;

- se vor amenaja doua accese rutiere in incinta, unul pe strada I.I. de la Brad, iar altul pe strada Holdelor, ambele servind doar relatia de intrare dreapta – iesire dreapta;

- amenajarea celor doua accese rutiere in având lă�imea totala de 9,00 m, racordate direct la marginea partii carosabile cu raze de racordare R = 6,00 m sau R = 9,00 m;

- lucrările proiectate respectă, prevederile conţinute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998;

- dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848- 1 din decembrie 2011, asigurând prioritate pentru traficul din giratie;

- refacerea trotuarelor si bordurilor, a zonelor verzi şi a benzilor de încadrare afectate de amenajarea acceselor rutiere;

- in vederea continuizarii traficului pietonal, in zona acceslor rutiere proiectate, au fost prevazute treceri de pietoni.

Lucrari rutiere in incinta Lucrarile rutiere prevazute a se realiza in incinta obiectivului studiat constau in: amenajarea platformei carosabile şi a locurilor de parcare din incintă, a trotuarelor pietonale şi a rampei de încărcare – descărcare.

Pentru deservirea rutieră interioară a obiectivului, s-au prevăzut a se executa următoarele lucrări:

- amenajarea platformei carosabile de deservire a obiectivului având rol de circulaţie rutieră interioară;

- incadrarea platformei cu borduri prefabricate din beton, aşezate pe o fundaţie de beton; - colectarea apelor de pe platformă se va realiza prin pantele longitudinale şi tranversale

ale acesteia spre gurile de scurgere proiectate; - amenajarea conform « Normativulului pentru proiectarea parcajelor de autoturisme în

localităţi urbane, Indicativ P132-93» a 93 locuri de parcare (in etapa 1), respectiv a 101 locuri de parcare destinate autoturismelor, din care 4 locuri de parcare special având dimensiunile 3,75 x 5,00 m pentru persoane cu handicap, respectiv “mama şi copilul”;

- aplicarea de marcaje şi indicatoare de circulaţie pentru sistematizarea circulaţiei pe platforma interioară;

- amenajarea trotuarelor pietonale din jurul magazinului; - amenajarea rampei de încărcare/descărcare din beton de ciment rutier; - amenajarea spaţiilor verzi prin semanarea de gazon.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

10

3.4. Descrierea lucrarii Proiectul este amplasat pe un teren de forma cvasidreptunghiulara. Investitia va fi alcatuita dintr-o hala in regim parter, platforme, accese , parcari si anexe, cat si spatii verzi min. 5%. Accesul se va face de pe str. Ion Ionescu de la Brad. Infrastructura cladirii ce se va edifica va avea un sistem de fundatii cu bloc monolit si pahar prefabricat, cu grinzi de legatura prefabricate, cu mustati lasate pentru monolitizarea legaturii cu stalpii din beton armat. Structura este alcatuita din cadre de beton armat prefabricat cu stalpi incastrati in fundatii directe izolate, legati la partea superioara cu grinzi si centuri din beton armat . Pe directie longitudinala , la partea superioara a stalpilor principali se vor realiza grinzi din beton armat prefabricat precomprimat. Toti peretii din zidarie vor avea centuri de beton armat la partea superioara. Toti peretii exteriori vor fi masivi din zidarie, din blocuri de caramida cu mortar eficient termic. Acestia se vor tencui cu o tencuiala minerala, iar stalpii structurali si grinzile din beton armat se vor izola termic cu polistiren si apoi se vor tencui cu tencuiala exterioara minerala. Imbracarea frontonului, a paziei streasinii si a sageacului se realizeaza cu Alucobond. Ca structura portanta a acoperisului, acesta va avea grinzi din beton prefabricat precomprimat rezemate pe stalpii prefabricati. Inchiderea se face cu tabla profilata autoportanta termoizolata si membrana termosudata. Compartimentarile interioare sunt realizate din zidarie de caramida eficienta si pereti de gipscarton. Finisajele interioare sunt : pardoseli cu gresie antiderapanta, pereti cu vopsitorie lavabila si faianta in zona WC-urilor, tavane casetate , tamplarie de aluminiu. Supermarketul va comercializa produse alimentare ambalate, sau in vrac, unele dintre ele necesitand refrigerare in vitrine frigorifice. Nu se vor face procesari si preambalari de produse alimentare. In domeniul produselor nealimentare se vor comerializa articole de menaj, imbracaminte, electrocasnice, papetarie, sportive. Nu se vor comercializa preparate chimice periculoase. Proiectul se inscrie in dezvoltarea socio-economica a zonei, printr-un aport de servicii comerciale cu marfuri alimentare si nealimentare, atat pentru locuitorii zonei, cat si pentru personalul societatilor care isi desfasoara activitatea in aceasta zona.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

11

3.5. Valorificarea terenului Terenul in discutie are o valoare imobiliara certa, fiind situat in partea de nord a Municipiului Timisoara. Functiunile propuse aduc clare avantaje zonei, pregatind zona pentru posibilele investitii ulterioare.

3.6. Zonificarea functionala – reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici

Conform regulamentului aferent Planului Urbanistic General, aceasta zona cuprinde institutii publice, serviciile, unităţile comerciale existente şi propuse care nu sunt cuprinse în zona centrală. Se interzice amplasarea construcţiilor şi amenajărilor care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea şi confortul zonei; construcţii pentru activităţi de producţie, construcţii pentru creşterea animalelor. Este obligatorie respectarea distanţelor minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei conform Codului Civil, şi Cap. II.6 al R.L.U.cât şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu. Criteriile principale de organizare urbanistica a zonei studiate au fost urmatoarele: - Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele

prevazute in tema; - Accesul la supermarket se va realiza in prima faza din str. Ion Ionescu de la Brad

si in faza a doua se va realiza din strada Holdelor, dupa extinderea acesteia pana in strada Constructorilor.

- Organizarea de drumuri si platforme pentru accesul la hala si asigurarea de parcari pentru autovehicule.

Regimul de aliniere al constructiilor In cadrul studiului, pentru parcela studiata s-a stabilit limita de implantare a constructiilor conform plansei de reglementari urbanistice. Sistematizarea pe verticala Este obligatorie corelarea terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru indepartarea excesului de umiditate.

Bilant teritorial:

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT (mp) % PROPUS

(mp) %

ZONA IMPLEMENTARE CONSTRUCTIE 0 0 2200 35,44

PLATFORME/ACCESE/ PARCARI SI ANEXE

0 0 3666 59,06

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

12

ZONE VERZI AMENJATE 0 0 341 5,50

TOTAL 6207 100 6207 100

Indici urbanistici:

ZONE FUNCTIONALE

MAXIM PROPUS

POT CUT POT CUT

ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

70% 2 35,44% 0.35

ZONE VERZI AMENAJATE MINIM 5% 5.50%

3.7. Dezvoltarea echiparii edilitare

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Alimentarea cu apa potabila

Se va face din reteaua de apa publica, apa calda utilizata in scop menajer se va obtine cu ajutorul unui boiler electric cu capacitatea de 30 l.

Canalizare Evacuarea apelor uzate menajere se va face la reţeaua de canalizare de incintă prin intermediul căminelor de vizitare. Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate în reţeaua de canalizare stradală se vor încadra în valorile impuse de NTPA – 002. Apele pluviale vor fi preluate de un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare şi vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă. Apele pluviale de pe platforma si spatiile de parcare vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă dupa ce au fost trecute printr-un separator de hidrocarburi ACO OLEOPASS pentru un debit de 20l/s si un volum al bazinului decantor 2000 l, al separatorului de 2000 l. Apa de condens rezultată de la aparatele de climatizare şi lăzile frigorifice va fi colectată printr-o reţea de canalizare separată şi va fi evacuată într-o başă exterioară de unde se va infiltra în pământ printr-un strat de pietriş.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

13

Alimentare cu energie electrica Se va face din reteaua Electrica SA, printr-un post de transformare de 20/0,4 kV.

Alimentarea cu caldura Incalzirea spatiilor se va realiza cu o centrala termica proprie in care sunt instalate doua centrale termice in condensatie conectate in cascada.

Protectia mediului Activităţile propuse pe amplasament, respectiv activităţi de comerţ, au stat la baza analizei de mai jos. Nu se vor comercializa preparate chimice periculoase. Marfurile se descarca de la rampa de descarcare in depozitul de descarcare, de unde se sorteaza si se introduc in depozitul provizoriu, prevazut cu camera frigorifica, iar de aici fie in depozitul general, fie direct in sala de vanzare. In unele cazuri marfurile se dezambaleaza din ambalajele colective, care partial devin deseuri si partial se reutilizeaza, fiind preluate de furnizori. Deseurile si ambalajele reutilizabile se depoziteaza in spatii special amenajate. Din sala de vanzare cu amanuntul marfurile se transporta la casele de marcat cu carucioare si cosuri. De la casele marcat marfurile se transporta cu carucioarele la autovehiculele clientilor in parcare, sau in bagaje individuale. Marfurile nealimentare se posteaza in rafturi, expozitoare, umerase, etc., iar cele alimentare, functie de perisabilitate, in rafturi, vitrine frigorifice, navete. CRITERII PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI ale PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

CARACTERISTICILE PUD CU PRIVIRE ÎN SPECIAL LA : Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu. Elaborarea prezentului PUD este determinată de intenţia de a creea o zonă de servicii, în acord cu cerinţele socio-economice, prin activităţi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare locală.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

14

Astfel, municipiul Timişoara are tendinţa de a se extinde către zonele limitrofe, unde se amplasează, după model european, centre comerciale şi de servicii, care deservesc populaţia din zonă. Amplasamentul dezvoltat in acest proiect are 6207 mp si este situat în intravilanul municipiului Timisoara, o zonă cu bune premise de dezvoltare de tip urban, aflându-se în relaţie directă cu strada Ion Ionescu de la Brad. Utilizarea industrială prezentă necesită o regândire a infrastructurii şi a funcţiunilor actuale. Mobilarea propusă se integrează în nevoile de dezvoltare ale oraşului şi creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUD referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. Rezultă că în această zonă - prin realizarea proiectului propus în acest PUD - se va rezolva o problemă de infrastructură, de cerinţe socio-economice şi armonizarea cadrului general de funcţiuni propuse ale zonei, dezvoltare ce necesită o alocare resurse naturale, însă consumul acestora este scăzut. De asemenea, planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi compatibile şi nepoluante viitoare. Gradul în care Planul Urbanistic de Detaliu influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele Datorită poziţionării amplasamentului într-o zonă urbană, planul se integrează sinergic în proiectele de investiţii cu caracter comercial si servicii dezvoltate in zonă. Astfel, PUD-ul propus se integrează în strategia de dezvoltare metropolitană, ce se va forma prin expansiunea arealului urban. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat următoarele obiective principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivul prevăzut. Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile Implementarea planului incumbă o dezvoltare care utilizează raţional resursele naturale şi garantează eficacitatea economică, fără a pierde din vedere finalităţile sociale. Principiul director cu conţinut de o însemnătate deosebită, care pune în relaţie cerinţele sociale şi economice, din teritoriul studiat, pe de-o parte, cu funcţiunile vocaţional- ecologice ale amplasamentului, pe de altă parte, integrează inerent considerentele dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuând caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

15

prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantatii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfasurarii activitatilor propuse, optimizarea traficului, ce va asigura funcţionalizarea zonei studiate. Implementarea planului ar rezolva atât cerinţe socio-economice, cât şi funcţionale, armonizând cerinţele cu potenţialul zonei. Actualmente terenul este încadrat ca teren cu constructii industriale. Probleme de mediu relevante pentru plan sau program

• Apa: Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea şi completarea HG 188/2002 (NTPA 002). Atât lucrările de alimentare cu apă, cât şi cele de canalizare includ şi lucrările de alimentare cu energie electrică necesare. Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele uzate vor fi evacuate în reteaua de canalizare municipala, cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de Normativul NTPA 002/2002 . In zona acceselor rutiere ale amplasamentului, dat fiind potenţialul aport de produse petroliere, prin antrenarea apelor meteorice, se va monta un separator de hidrocarburi ACO OLEOPATOR, pentru un debit de 20l/s si un volum al bazinului decantor 2000 l, al separeatorului de 2000 l. Apele pluviale vor fi preluate de un sistem de jgheaburi şi burlane exterioare şi vor fi evacuate la reţeaua de canalizare de incintă.

• Aerul: Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei, specifice funcţionării obiectivului, sunt:

- Surse staţionare dirijate – emisiile de poluanti antrenaţi de gazele de ardere de la centrala termică. Principalii poluanţi specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot (NOx).

- Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanţi sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule în incinta amplasamentului, precum şi în vecinătatea acestuia.

Conform Corinair emisiile anuale estimate din arderea gazului metan în centrala termică sunt:

CO2 CO CH4 NOx SO2 19000 3,3 0,4 16,4 0,2

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

16

kg kg kg kg kg Valorile limita ale emisiilor sunt: E pulberi

max = 50 mg/Nmc E CO

max = 100 mg/Nmc E SOx

max = 35 mg/Nmc E NOx

max = 350 mg/Nmc. Ordinul 462/1993, cu modificările ulterioare, prevede referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17): “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere, operaţiune ce se efectuează la înmatricularea pentru prima data în ţară a autovehiculelor de producţie indigenă sau importate, cât şi prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe toată durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in ţară”.

• Solul: Suprafaţa, pe care se va edifica corpul de clădire propus, a avut o utilizare industrială. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului, suprafe�ele fiind betonate. Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de executie, - Surse specifice perioadei de exploatare. - In perioada de executie a investitiei nu există surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ şi pot fi inlaturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Deseuri depozitate necontrolat. Dirigintele de şantier va fi responsabil cu gestionarea deşeurilor, care vor fi predate unei unităţi autorizate în acest sens. In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje şi menajere. In vederea eliminarii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

- Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier - Realizarea de platforme betonate pentru zonele de descărcare marfă - Realizarea de spaţii adecvate pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje

- Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi, cu plantaţii cu rol decorativ şi de protecţie.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

17

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursă de poluare.

• Zgomot şi vibraţii: Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii se impart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de executie - Surse specifice perioadei de exploatare - Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevăzute sunt cu un grad ridicat de fiabilitate şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, a unor echipamente corespunzătoare, precum şi împrejmuirea şantierului cu panouri pentru evitarea propagării zgomotului şi vibratiilor, cat şi a prafului . După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, manevrele vehiculelor de marfă, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune. Astfel, conform HG 1756/2006 echipamentele de exterior nu vor fi introduse pe piaţă sau puse în funcţiune pană cand producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigură că echipamentele indeplinesc cerinţele legale referitoare la emisiile de zgomot in mediu, procedurile de evaluare a conformitatii au fost realizate, iar echipamentul poarta marcajul CE cu indicarea nivelului de putere acustică garantat şi este însoţit de o declaraţie de conformitate EC.

• Radiaţiile Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci această problemă de mediu nu este relevantă pentru plan. Relevanţa PUD pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente. Legislaţia naţională şi comunitară cu relevanţă pentru prezentul plan se referă la următoarele aspecte:

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

18

Managementul deşeurilor: In incinta amplasamentului se vor genera urmatoarele categorii de deseuri, ca urmare a activitatii propuse:

- Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere - Deşeuri de ambalaje - Deşeuri din separator-decantorul de produse petroliere - Deşeuri din perioadele de edificare a construcţiilor

Deşeurile menajere constituite din resturile care provin din consumurile personalului şi cele rezultate din ambalaje vor fi colectate selectiv in recipienţi cu această destinaţie, amplasaţi pe platforme betonate, si vor fi preluate de societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor. Nămolul din decantorul-separator de produse petroliere se va prelua de firme abilitate pentru eliminare. Pentru deşeurile din construcţii, se vor respecta standardele privind protecţia mediului: pot părăsi amplasamentul numai containerele închise, vehiculele trebuie spălate înainte de părăsirea amplasamentului, documentele de însoţire a transportului trebuie întocmite conform cerinţelor legale. Antreprenorii vor aplica standarde şi proceduri de construcţii nedăunătoare mediului. Toate contractele pentru lucrările de construcţii vor conţine prevederi legate de protecţia mediului. Pe amplasament nu vor fi prezente alte tipuri de deşeuri. Nu exista efecte reversibile. Vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in M.Of.nr. 837 din 25 noiembrie 2011, modif. prin Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in M.Of.nr.757 din 12 noiembrie 2012, prevederile HG 856/2002, precum şi ale HG 621/2005. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase:

Perioada de execuţie Conform HG 856/2002 următoarele deşeuri clasificate ca periculoase, s-ar putea identifica pe amplasament pe parcursul lucrărilor de construcţii propuse: - 17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, cu continut de substante periculoase. În cazul identificării acestora prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să asigure un grad ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. - Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii. b) perioada de funcţionare Din desfasurarea activitatii propuse nu rezulta deseuri de substante toxice si periculoase. Nu se vor manipula preparate chimice periculoase.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

19

Protecţia calităţii apelor: Pe perioada implementării proiectului se vor respecta condiţiile din avizul de gospodărirea apelor. După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, iar apa uzată se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus. Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 din 28 februarie 2002, cu modificările ulterioare . De asemenea, se va respecta Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată în M.Of. nr. 85 din 8 febr. 2013, prin respectarea conditiilor calitative si cantitative de descarcare a apelor uzate in sistemele publice de canalizare, stabilite prin acordurile de preluare si avizele de racordare eliberate de AQUATIM, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Protecţia calităţii aerului: Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protecţiei aerului se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicata in M.Of.nr.452 din 28 iunie 2011si ale Ord. 462/1993 cu modifcările ulterioare, astfel incât . instalatiile stationare noi trebuie echipate cu sisteme de retinere a poluantilor si exploatate pe tot parcursul existentei lor, astfel incat sa fie respectate normele de limitare a emisiilor. Utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului: La executarea lucrărilor de desfiintare si edificare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Din punct de vedere al deseurilor produse de activitatea obiectivului propus, se va respecta Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in M.Of.nr. 837 din 25 noiembrie 2011, modif. prin Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in M.Of.nr.757 din 12 noiembrie 2012, precum �i HG 856/2002 şi legislaţia aplicabilă deşeurilor rezultate din ambalaje, respectiv HG 621/2005, pentru a nu se infiltra în sol substanţe organice poluante. CARACTERISTICILE EFECTELOR ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATE CU PRIVIRE, IN SPECIAL, LA :

• probabilitatea , durata , frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

20

• natura cumulative a efectelor – nu este cazul. • natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. • riscul pentru sanatatea umana

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru perioada de execuţie şi funcţionare a obiectivelor ce fac obiectul prezentului plan. Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, ci sunt aşteptate cu interes de populaţie. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

• marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul • valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : - Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările ulterioare.

- Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depasesc valorile limita.

- Folosirea terenului in mod intensiv – se respectă indicii prevăzuti prin reglementările în vigoare.

• efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu e cazul.

4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Prezentul PUD devine document necesar de coroborat si introdus in prevederile PUG Timisoara odata cu refacerea acestuia.

Principalele categorii de interventie care vor sustine materializarea programului de dezvoltare vizeaza in ordine urmatoarele aspecte:

- aprobarea PUZ prin concursul Consiliului Local Timis; - rezervarea zonelor necesare si suficiente pentru edificarea tramei stradale

in zona; - autorizarea cladirilor si amenajarilor exterioare in zona in conditiile

prezentului regulament si a legislatiei in vigoare pentru a se putea demara actiunile de edificare constructiva a zonei;

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

21

- exploatarea continua si sustinuta a cadrului natural si construit in conditiile asigurarii unui climat propriu unei dezvoltari durabile si cresterii potentialului economic in zona;

Intocmit:

Dipl. Arh. Oana Josan 0726646556

ARHITECTURA S.C. Plancontrol S.R.L OR.C. Timis -J 35 /3973 /2005 str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara, RO C.U.l.- RO 18220238 AL CERT SALLESCERT tel/fax: +40 356 101 124, +40 365 101 125 RO39INGB0000999902141193 e-mail: secretariat(Qplancontrol.ro ING Bank. Office Timisoara r. Certificat: 00890 Nr. Certificat: 01562 web: www.plancontrol.ro capital social 1.000 RON ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2008 PLANCONTROL

Atasament: 02_SITUATIA_EXISTENTA.PDF

scara: INDICATA

PLANCONTROL S.R.L.

sef proiect:

proiectat:

desenat:

specificatie: nume: semnatura:

tel: 004.0356.101125 www.plancontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO RO18220238; J35/3973/2005

sef proiect:

data:

tel: 004.356.101124 www.subcontrol.ro str. FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara/RO SUBCONTROL S.R.L. RO7705858; J35/929/1995 beneficiar:

titlu proiect:

titlu plansa:

nr.proiect: 1816.04.10

SITUATIA EXISTENTA

Construire supermarket Lidl

SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant General

nr.plansa:

02

Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.15, Timisoara, Timis,

Arh Oana Josan

Arh. Alin Margarit

Proiectant Arhitectura

15-Jul-13

faza: P.U.D.

Jur. Ruxandra Badescu

Arh Oana Josan

PLAN URBANISTIC DE DETALIU TIMISOARA - STRADA ION IONESCU DE LA BRAD, NR.15

N

30.33

139.565

49.28 5

9.53

24 .8

55

2.855 5.685

1. 74

SUPRAFATA DE INTERES LIDL S = 6.207,00 MP

P ar

ca re

P ar

ca re

zona asfaltata

zona betonata

zona asfaltata

Cabina Poarta

Post Trafo

zona verde

bordura

bordura

zona betonata

zona asfaltata

Post Trafo

35.54

85.855

44.05 126.89

36 .6

55

84.24

C

C C

C

C

C

C

C

C C

C

C

C

CC

C

C

C

St r.

Io n

Io ne

sc u

D e

La B

ra d

Bloc P+4

Anexa

Anexa

Anexa

Anexa Anexa Anexa

92.31

91.70

92.05

92.26 92.34

92.26 92.45 92.43

92.27 92.45

92.28 92.44

92.13

91.8991.95

91.87

92.01 92.04

92.05

92.05

91.98

92.0292.0692.08

91.8891.98

92.0292.19

92.04

91.92

91.95

97.07

91.90

91.84

91.8591.85

91.74

91.80

91.86 91.92 91.89

91.96

91.90 91.84

91.84

91.72

91.61

91.68

91.64

91.80

94.69

96.46

95.68 95.66

95.40 95.42

95.2191.97 91.89 91.93

91.91

91.97

91.93

91.97

91.94

97.2997.04

98.95

91.83 91.85 91.88 91.91 91.9791.95 91.96 91.96

91.99

91.98

90.81 92.00

92.00

92.01

92.06 92.06

92.05

92.05 92.06

92.09 92.08

92.34 92.12

92.12 92.15

91.93

92.12

92.63

92.68 92.25

92.6692.26

92.11

92.2492.23

92.34 92.28

92.27

92.29

91.84

91.94

91.8591.8791.81

91.90

91.9292.43

91.8691.86 91.91

91.8191.7991.73

92.21

92.23

94.37

94.44

92.3292.27

91.8591.87

91.85

91.97

92.0092.03

91.99 91.97

91.93

91.84

92.06

91.99

91.84

91.7091.73

91.93

91.89

91.74

91.86 92.06

91.95

92.15

92.11 92.12

92.44

92.5592.32 92.32

92.58

92.60

92.56 92.7193.40

92.46

92.36

92.74 92.78

92.6292.76

92.28

92.22

92.2092.23

92.59

92.58

92.17

92.45

92.46 92.32

92.1492.27 92.32

92.05

92.12 92.10 92.24

92.46

92.10

92.18

92.2592.49 92.4692.31

92.27

92.27

92.26 92.28

91.85 91.88

92.01

92.00

91.82

91.89

91.94 91.8991.98

91.99 91.86

91.87

91.68

91.81

91.96 92.24

92.18

91.96

91.99

91.96

91.99 92.07

92.09 92.41 92.11

92.29 92.20

92.00 91.94

91.89

91.85 91.88

92.12

91.67

91.59

91.7391.73

91.74

91.55

91.50

91.50

91.69

91.68

91.65

91.69

91.80

91.8891.88

91.94

91.71

91.75

91.87

91.82 91.86

91.9491.93

91.92 92.0292.04

92.0692.04

91.91

92.06

92.17

92.2292.23 92.2192.21

92.23

92.28

92.06

92.03

92.0492.02

91.97

91.91

92.25

92.07

92.02 92.45

91.91

91.97

92.13

91.99

92.18 92.23 92.19 92.11 92.04 91.96 91.99

92.0192.03

92.04 92.03

91.93

92.00

92.10

92.12 92.12

92.15 92.1392.0992.10

92.13

92.08

92.00

91.9291.81

91.90

91.95

92.00 91.98

91.9991.98 91.98

91.97

91.95 91.92

91.90

91.81

91.7491.64

91.71

91.82

91.86

91.93

91.69

91.70 91.71

Totem

transformator

zona asfaltata

zona verde

C

92.02C

12

3 4 5 6

7

89 10

11 13

32333435

36 37

38

C an

tin a

H el

a

Nr.top.2209/2-2221/2/1/1/1/1

SCf = 36927 mp Nr. Cad. 408483

Smas = 36784 mp

CC

C

C

C

C C C C

Crad=90,39 m

Crad=90,22 m

Crad=90,17 m

Crad=90,50 m

Crad=90,83 m

Crad=90,80 m

Crad=90,76 m

Crad=90,70 m Crad=90,67 m Crad=90,40 m Crad=90,84 m

C Crad=89,68 m

C

C C

C or

p ad

m in

is tra

tiv P

+3 E

Depozit universal

Casa P+1

str. Holdelor

S p.

ad m

in .

ZONA INTERES LIDL / COMERT / SERVICII

ZONA INSTITUTII PUBLICE, SERVICII

ZONA UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE

ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA SI AMENAJARI AFERENTE DEZAFECTATE

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P, P+1, P+2

ZONA PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE MAI MULT DE 3 NIVELURI

SPATII VERZI

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA SI AMENAJARI AFERENTE

LIMITA ZONA DE INTERES LIDL

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA CADASTRALA BEGA GROUP

STALPI POD RULANT EXISTENT

BLASCOVICI

BUCOVINEI ZONA

CIRCUMVALATIUNII

CETATE

RADIO ANTENA

TIPOGRAFILOR

ARADULUI FABRIC

VIILE

GHIRODA

I.M.T.

MEHALA MIRCEA ZONA

bascula

castel apa

pod rulant pod rulant

parc auto

S.C. STIZO S.A.

rampa

magazie materiale

S.C. SERVCON S.A.

platforma beton

rampa rampamagazie oxigen

rampa

atelier mecanic

atelier mecanic

confectii metaliceatelier

atelier

atelier

atelier electric

S.C. INVEST S.A.

atelier tamplarie

produse chimice magazie

mecanic magazie atelier

depozit materiale

platforma beton

rampa descarcare

pod rulant

pod rulant

depozit produse metalurgice

chimice magazie produse

birouri

birouri

rampa incarcare

vestiare

depozit materiale de constructii

descarcare

statie compresoare

depozit materiale

birouri

siloz ciment

S.C. SERVCON S.A.

depozit materiale

atelier

atelier

atelier

atelier

platforma beton

sina macara

rampa

magazie piese beton

platforma beton

depozit marfuri

bazin de retentie

S.C. SERVCON S.A. birouri

S.C. SERVCON S.A. centrala termica

beton platforma

hala ateliere

Baraci metalice (8 bucati)

S.C. MECTRANS S.A.

Scara A

Scara B

portarcabina punct alimentar

birouri

poligon

Scara D

Bloc A56Scara A

Scara B

Sc ar a E

Bloc A55

Scara C

Scara B

Sc ar a A

Bloc A57

Sc ar a C

Sc ar a B

laborator

mecanic atelier

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

carburanti depozit

platforma prajini foraj

platforma tehnologicadepozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburanti

cabina poarta Nr. 3

depozit carbid

ca bi na a ut o

ca nt ar

birou

centrala

depozit

depozit termica

rampa

si na m ac ar a

platforma tehnologica

sonda apa geotermala

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

atelier mecanic

atelier mecanic

si na m ac ar a

depou

Hala reparatii troleibuze

Depou troleibuze R.A.T.T

pod rulant

pod rulant

rampa

TIMIS S.C. VULCAN

depozit marfuri pod rulant

depozit

sediu administrativ

cabina poarta

mini COMAT magazin

birou

parcare

parcare

pod rulant

cabina poarta

post trafo

URBIS TIMIS

Bloc A 5

Bloc A 6

Bloc A 7

Bloc A 8

Scara B

Scara A

si na m ac ar a

S.C. CONFORT S.A.

st at ie o xi ge n

post trafo cabina portar

URBIS TIMIS

Scara A

birouri

Scara B Scara A

Bloc A1

Bloc A2

Scara B

Bloc 243

Bloc 244

Scara B

S.C. OCASION S.R.L.

Scara C

Scara A

Bloc A 4

Bloc A 3

Sc ar a B

Bloc A 11

Sc ar a C

Bloc A 12

Scara A

Bloc A 9

Scara A

Bloc A 10

Scara B

Scara B

Scara A

Scara B Bloc A 15

Bloc A 14

Scara A

Bloc A 15

Scara B

Bloc 245

Bloc 246

Bloc 247 Bloc 249

Sc ar a A

Bloc A 13

Bloc 248

Bloc 251

Sc ar a B

Sc ar a C

Bloc 252

S.C. FORADEX S.A.

Sc ar a A

Sc ar a B

Bloc A67

Bloc A66

Sc ar a C

Bloc A65

Sc ar a A

Bloc A 17

Sc ar a C

Sc ar a B

Bloc A18

Sc ar a A

Sc ar a B

Bloc A64

Scara A

Scara B Bloc A 16

Sc ar a B

Bloc A20

Sc ar a A

Scara A

Bloc A 22

Scara C

Scara B

Bloc A 21

Bloc A 25

Bloc A19

Sc ar a C

Bloc A28

Bloc A27 Bloc A26

Bloc A 25a

post trafo

Scara A

Bloc A 38

Bloc A 23

Sc ar a A

Bloc A 24

Sc ar a A

Bloc A 24a

Sc ar a A

Bloc A 33

Sc ar a B

Sc ar a B

S.C. MURES TIMISOARA S.R.L.

Bloc A 31

Sc ar a C

Bloc A 32

Scara BScara A Bloc A 35

Sc ar a B

Sc ar a A

Bloc A29Scara A

Scara B

Bloc A30

Scara A

Scara B Bloc A 36

Post trafo

23

27

25

32

34

15

13

9A9

11

22

3A

3

3B 4

5

7

20A

12

8

10

6

10 7

10 5

9

12

10 3

21

26

16

14

17

15

18

19

2422

20

13

11

14

16

9

11

9

17

15

8

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA)

(STR. SILISTRA)

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI (STR. HORIA MACELARIU)

ST R. V

ER DE

ST R. C ON ST AN TI N CE L MA RE

STR. PADESULUI

ALEEA BAGHETEI

(ALEEA BALTI)

ALEEA BAGHETEI

ST R. H OL DE LO R

ST R. H OL DE LO R

02 SITUATIE EXISTENTA 1:500 LEGENDA

INCADRARE IN LOCALITATE

EXTRAS PUZ APROBAT PRIN HCL 186/2003 1:5000