keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/11.04.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 175/11.04.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-0003477/08.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 21.03.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-003477/09.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/01.02.2018, respectiv Avizul Arhitectului Sef nr. 5/15.02.2019;
Având în vedere Decizia Etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 112 din 14.11.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara, având ca proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timişoara, Magdas Vasile, Magdas Letiţia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018, 441/14.05.2018, întocmit conform Proiectului nr. 324/2017, realizat de SC ATELIER CAAD SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
ZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă):
- regim de construire: izolat sau cuplat; funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unităţi locative) şi funcţiuni compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S)+P+1E+M/Er; Hmaxcornişă = 9m, Hmaxcoamă=12m; POTmax = 35 %; CUTmax = 0,90;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02
ZONĂ MIXTĂ
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu SERVICII LA PARTER - parcelele 1-7, 83-95:
- regim de construire: izolat sau cuplat; funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unităţi locative pe parcelă) şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S)+P+2E; Hmaxcornişă=10m, Hmaxcoamă=14m (pe parcelele 83-95); Regim de înălţime: (S)+P+3E, Hmaxcornişă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 1-7); POTmax = 40 %; CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02.
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER - parcelele 8-16,
- regim de construire: izolat sau cuplat; funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum şase unităţi locative pe parcelă) şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S)+P+3E; Hmaxcornişă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 8-16); POTmax = 40 %; CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02.
ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ŞI INSTITUŢII PUBLICE
SUBZONĂ DOTĂRI, SERVICII - parcelele 206-211
- regim de construire: izolat sau cuplat; funcţiuni predominante: dotări şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S)+P+2E; Hmaxcornişă=10m, Hmaxcoamă=16m; POTmax = 40%; CUTmax = 1,5;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02
SUBZONĂ INSTITUŢII PUBLICE - ÎNVĂŢĂMÂNT - parcela 205
- regim de construire: izolat; funcţiuni predominante: dotări şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S)+P+2E; Hmaxcornişă=10m, Hmaxcoamă=16m; POTmax = 40 %; CUTmax = 1,5;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare : conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02
Sz V - SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE
- funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate;
- Regim de înălţime: P; Hmax = 5m; POTmax = 5 %; CUTmax = 0,10.
Spatii verzi propuse în documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 112/14.11.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - min 5.43%. Suprafaţa de spatii verzi va fi clar identificată, amenajată şi întreţinută. Accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-3530/07.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,,ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 188.119mp, este înscris în CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651, Timişoara, teren extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, Timişoara, proprietari fiind Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timişoara, Magdas Vasile, Magdas Letiţia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 324/2017, planşa nr. U 03 - ,,Proprietate asupra terenurilor " şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal ,,ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timişoara.
Art. 7: Terenul va fi introdus in intravilanul municipiului Timisoara, prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 8: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 9: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BUGA VIOREL;
- Proiectantului SC ATELIER CAAD SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: U02_Reglementari_urbanistice_2.pdf

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

Ve SPATII VERZI - Publice

Ve SPATII VERZI - Prop. privata de utilitate publica

Ve SPATII VERZI - TOTAL

L Locuinte individuale cu max 2ap/parcela

mp

46.670 24,81%

8362-

105.846 56,26%

4.45%

Ds DOTARI, SERVICII

188.119 100% TOTAL

5.404 2,87%

10.362 5,51%

..\sigla atelier caad.jpg

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

U 02

1:1000

-

17.833 9,48%

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Limite parcele propuse

Limite parcele propuse in afara P.U.Z.-ului

studiat

Limite intravilan aprobat

Limite teren propus a fi introdus in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Zona de implantare a cladirilor

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Spatii verzi)

L - Locuinte individuale cu maxim 2ap / parcela

propuse

Ve - Spatii verzi publice propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala propuse

in perspectiva

Zona Mixta - Locuinte colective mici cu maxim 4

sau 6 apartamente si servicii la parter

Spatii verzi de aliniament propuse

-

-

LEGENDA

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m (16m) la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12)m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

+12 (16)m

+9 (12)m+9 (12)m

+12 (16)m

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte individuale

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 - 26m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 16m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 12m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

De716/1

teren propus pentru intregirea prospectului

de drum de 26.00min cadrul PUZ-ului studiat

max (S)+P+3E

max P+3E(2E+M)

+12m

+16m +16m

+12m

ZONA STUDIATA

Înălţime maximă construcţii 14m la coamă Înălţime maximă la cornişă : 10m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Strazi noi principale

v

v

v

v

v

v

(S)+P+2E (S)+P+1E+M/Er max max

+10m

+14m

+12m

+9m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 - 24m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT4 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

Puz-uri aflate in lucru

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca Lucian

Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana

Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

Zona Mixta - Loturi locuinte colective

cu maxim 4 sau 6 apartamente si

servicii la parter

Ds

Dotari, servicii reglementate

L

Functiuni locuinte reglementate

Ds

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Dotari-servicii)

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Locuinte)

L

Limite cadastrale aferente PUZ

Ds INSTITUTII PUBLICE - INVATAMANT

DS - Institutii publice - Invatamant

2.004 1,07%

2000- 1.06%

Limita zona incarcata arheologic

Zona incarcata arheologic (se va realiza cercetare

arheologica la faza de DTAC)

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT5 - 16m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

Ve - Spatii verzi private de utilitate publica propuse

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

Zona Locuinte Individuale cu max

2 apartamente / parcela

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

NOTA : Cota absoluta maxima a coamei este de

107,75m (90,75m cota absoluta fata de nivelul Marii

Negre a terenului natural + 17m inaltimea maxima a

constructiilor propuse.

(valabil in toate subzonele functionale)

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 4 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 1 - 7, 83 - 95)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

C.U.T.

MIN.

= 0.8 (in cazul parcelelelor 1-7)

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. COAMA

= 14 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane pe parcelele 83-95

4 niveluri supraterane pe parcelele 1-7

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 6 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 8 - 16)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MIN.

= 0.8

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane pe parcelele 8-16

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Institutii publice - Invatamant - parcela 205

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa887,64 m 2

886,78 m 2

791,44 m

863,97 m

570,42 m 2

627,80 m 2

1

0

4

,

4

6

m

2

651,50 m 2

881,99 m

2

4

,

1

6

5

2

0

,

0

3

5

2

4

,

0

0

1

4

,

0

0

2

2

,

8

7

3

1

,

4

5

5

3

8

,

4

6

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

3

7

,

9

6

5

2

5

,

3

3

3

1

,

8

9

5

3

8

,

5

6

5

1

0

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

3

,

5

2

5

1

8

,

4

7

5

3

5

,

6

2

5

2

4

,

8

9

6

,

0

9

1

9

,

3

8

1

8

,

4

9

5

5

,

0

0

3

3

,

5

5

3

6

,

9

0

5

1

2

,

0

0

3

4

,

9

2

5

2

5

5

,

5

0

R

=

7 , 0 0

R

=

7

, 0

0

98.510

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

98.411

98.563 727

98.516

98.2 81

98.234

98.027

97.987

2

0

,

2

3

5

2

0

,

0

0

2

3

,

0

6

2

0

,

4

1

5

2

0

,

0

0

2

4

,

1

6

5

2

5

,

8

1

1

7

,

5

5

1

9

,

1

0

5

2

3

,

7

4

4

,

9

9

3

3

,

3

3

5

1

9

,

2

7

1

7

,

4

9

2

4

,

3

9

5

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

442268

436437

436436

438386

438387

1

0

.

0

0

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

5

/

2

0

1

2

Z

o

n

a

r

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

a

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

;

m

a

x

=

1

0

m

F

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

2

;

m

a

x

=

1

3

,

5

m

2

6

m

P

+

1

E

(

M

)

-

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

-

P

+

3

E

(

2

E

+

M

)

P

T

T

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

26

P

T

T

2

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

1

6

P

T

T

4 1

2

.

0

0

P

T

T

4

1

2

.

0

0

12

24

12

12

12

16

12

TIS
MEL
e. o DST x EI EL N L Z
LX, titi, Sei” * * E SEE EEE a Sp II VIU, + = A i 4, + VL TI UITA NS N,
E YI RR RR RR NR NR IN E N SSI SR = - *>= ea NP Rt, YIN YI RY RY tt LN XR Teo rr e - * 00000 + NIN ie et o foto tt Rh. NY AR. ARIA PPP IN LPT, AN SC N Dodo ode otel rade tata sets ăn tate n ear A E E a %* LN n.n n e.N x 1% TVT VI VI a TTL TVT Ta CTT II NNNININNĂ CN GASI AS SP SE PP tat Pta ra ta tatat tara atata tatatat i. _- _- — _- - _ _ _— > —. Tr... Tr... T.T. T.T ET T.T. —. T.T. e...
RENNES NN, ANNA SS RSS retetele DOI 70 te Goi N tei tat o „a I
CO RR GO RE E E DEE E EEE E DEE SEE DOE DE EEE DEEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE SEE E SEE SEE E SEE TO EET i _— i Teo ele ele Ce 000 OTTO RNNN AD RR N ANA NANNNZ _* i. 1,* e Pet 0 ve ee be SS 2 =. SS > SR SN. Drd ZI NAN t tat tt tute te tt tt te Te tote NN NN N N NI | "=... PPP.” SI dA I.L. 2. "=... 2 A *,* 9, 000,01 d0 vu o... n - M_I TTL * %* % * %Y ÎI ra tt tat atat tit it Nate ne NO NON "rr rr TE ET = TITEI UE ITI Tr - -_
> s'a. "oo sto beer “aa IE SI a i tt ti tt a tt a le tt tt E T.T... I.T OV... ee. . 420 m, e. TO, e tt TATAL TATAL TIT TTL LOTO TOTAL TTL IT DT TO TVT IT TVT TI TVT ITI TI VI Dn De "erste „ “ev, PP” li VE n, tate t a e. de e *_t. + atata! ** 2 _ A VaTaTaTaTATaTATaTATaT ATATA — "aa sa. TaVaTaTaTATaT aaa Ta -. LT VL TLV PTR VS ES Sa . stele te etate a TATA TATA TTL TA aVTaVTAaTATATATATV. VT VTVTATATATAT., * == RR. e.N... INN NN e % a N TVT 29 rev statatatatetetetetete ara. TI TIT TTL Ta Tata aaa Ta Tara, PCR fete e TATA TA T.T T.T TV
asa 600000 00000 SOS dBA tt tt tt tt tt? aa sr a. APE TVT TTL TVT TTL PTT TR RAT Atel PA Delete tote tete tote tate Pe SA eee er A BA NASA A = KKRAAXAAAZ a ta sta la ala a ala ale, aTaTa Ta bt ATATA bb A d bb PTT TIT Tu Ta le aa aa E CE ve SR RS SER SE SSE, TOT TATA TA TI TIT Ta Ta Ta TVT > PT Na tata a atat Pe Pa PTA tati tate tale! ta! atatea d. 1 otetetotetetetetotetetet ile) + RT VP PUTE PSP PY e SE IE Ă RS SALI N Si
" +» - so >. ve eee TVT Va Ta Va Ta Va Va Ta VITA Va Ta Ta Ta Ta Ta Ta Va Tu Ta TI ti "eo oi. 1 tate tut ete tate te tote te tute tute tute te tote MATII. .-” N. A Stara ari nt rara rana te ara ie n a arena DRE RISTI RIA RIA CA eo = x LL * A VETI TVT TVT Ta VI TTTT tt ta ta tata tata %N% N % NNANSNNN GI tt tt et x >> i > ”rooeoe eee - e Stea Sea NNNN fst tt i 7. * +++... ... ...... 00. LD 0 0,0 0,000) ..*x., PP. TVT. IOD OSLO a TaTaTaTa” "o vo Too oo, = Novo bb. 400 000200 SOS DR tote ate tu E E SL E EI LE tu, LINII ASE IRI Na A IT tt
EVITE TITI TITI TITI SI TATE ELEN TATA te tote toti tat Ti oo eee "o'* o e 2-5 oo ee Pt etate tr e ee oo. eter tote cetele iii iz ulita — VATA TITI TIT TE ANI a atata dotate Ta ao e oo to e. zoo eee TOT Ta Ta a asa da A re Ano tote A tote te ste Le +9. eee tote tote t tote tet tot tote t tt tt tt ete tt tt ttA otet tt tat tt tate tt tote tt tate tt tt tt tt A TA
ar. n Ah RR» ua Para Fa Pa Fa Tu Fa Fa PL Pa Fa Fa Fa Tu Pa Fa AF. A/Z RER AAA i : : NNSNX N A fr 0 Pt O OLP OLT PTT PATIT NT ci Te Dn Te : : = _. - - * : < SERII A - > % > TTL DEEE N + POD FLOOD O OO O tatatutet tat, nf Pa ta fu at ta fata atat a Ta TVT Va Tv * ” _ . - - n - N ” A a A N a Va Ta Ta Ta Ta "=, Pa e Pie, o vv”vT,TTTT ” , *. TIT, =! nt otite XA n tratata atata Tata” Tal» "*_ aa e e i e e a d i i d NR TaTaTaTaTaTaTaTa a ab d i PITT Va II Tata Ta Ta Ta Te Ta ata , "Toro e tt tt i N RN N. NI ta ta tota voodoo:
alia ile ile it lea illa iz a ia i a ia ia id UA —_ tele te NIN & o o bo b TVT TI TIT TATA X, NE Ă RSS SSE AAA ee letala ate e iC a LAT ATATA TATA OT te ele UI ESP SPP SP SPIRII VANT TI TIT TIT TE Ta Ta Ta Ta Ta aa stofe te it N PPP e VA. foto Tate Ta TI pt
Rt te tata store atasate NO NON “0 NT SSI. . IE Antanta nana cant En tnt tnt ate tt tot tt tt tt AN N IN e. e r* VW. % 07: OI SONS R RR XR. %N N.N d. o + e +... v N N N N N A + vre e. %ă%
= SS 0006000 SS at to tote tetete te te tote te tut IO S PT TIT TREN LOL OO e A NS Ă IN PTT tt ta tat, SĂ) RE N Să E NR x BRA ZASS TVT TVT VTR VTR ex AS de
atata tata tata ta tata tate tata ta n NON SONONONO NOS 4% N % sites e fede N SON NN NI «= % VI VETI VI TIT, > % > L. - N x = = = >= rd Atel stetet, ate” „+... E SICILII + +++... a et e * + +7. RSSA ++ * + + VW e ++ ++ ++ * Tr + + FI + a +. +* ++ + eee ToTetete! ee. e eo + ,
TOT TOTI AI VL TVT TVT Ti Ta Ta PP TEL ST bi” tit tt tt a A tt te ta * + * * fete Vele ee ae e e eee +... . BO DODOOS +... + — +... .+*.. re e ete ISIS: * e e * * etniei + +0 7. d +
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
z.v./parcare
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv/parcare
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
700,58 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
800,85 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
678,19 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
674,98 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
814,81 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
681,73 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
DE 715
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/31 S=28700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/22 S=33200mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 S=16800mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/20 S=69500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/44 S=24700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/43 S=18600mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/42 S=22100mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
A732/1/29
AutoCAD SHX Text
409119
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
14.07
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
1.12
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
7.27
AutoCAD SHX Text
22.28
AutoCAD SHX Text
28.13
AutoCAD SHX Text
16.29
AutoCAD SHX Text
19.76
AutoCAD SHX Text
13.47
AutoCAD SHX Text
26.36
AutoCAD SHX Text
18.98
AutoCAD SHX Text
296.60
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
1.36
AutoCAD SHX Text
46.85
AutoCAD SHX Text
8.63
AutoCAD SHX Text
304.84
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
20.41
AutoCAD SHX Text
20.25
AutoCAD SHX Text
323.27
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
20.79
AutoCAD SHX Text
14.89
AutoCAD SHX Text
413.53
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
40.37
AutoCAD SHX Text
414.63
AutoCAD SHX Text
327.46
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
13.44
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
57.75
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.52
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
312.60
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
311.42
AutoCAD SHX Text
6.83
AutoCAD SHX Text
21.06
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
309.62
AutoCAD SHX Text
42.84
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
307.58
AutoCAD SHX Text
48.61
AutoCAD SHX Text
72.23
AutoCAD SHX Text
304.56
AutoCAD SHX Text
72.21
AutoCAD SHX Text
80.58
AutoCAD SHX Text
307.84
AutoCAD SHX Text
61.12
AutoCAD SHX Text
304.97
AutoCAD SHX Text
13.94
AutoCAD SHX Text
111.76
AutoCAD SHX Text
43.84
AutoCAD SHX Text
74.21
AutoCAD SHX Text
34.84
AutoCAD SHX Text
341.70
AutoCAD SHX Text
30.09
AutoCAD SHX Text
35.39
AutoCAD SHX Text
355.46
AutoCAD SHX Text
33.01
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/1
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
 • Sheets and Views
  • Reglementari A0

Atasament: U01_Existent.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - SITUATIE EXISTENTA

U 01

1:1000

LEGENDA

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limite parcele propuse in afara P.U.Z.-ului

studiat

Limite intravilan aprobat

Limite teren propus a fi introdus in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

DELIMITARI

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate anterior

Propuneri functiuni conform PUZ Director (Spatii verzi)

Puz-uri aprobate prin HCL

Puz-uri aflate in lucru

Ds

Dotari, servicii reglementate anterior

L

Functiuni locuinte reglementate anterior

Ds

Propuneri functiuni conform PUZ Director (Dotari-servicii)

Propuneri functiuni conform PUZ Director (Locuinte)

L

Limite cadastrale aferente PUZ

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala propuse

in perspectiva

SIMBOLURI

Canale de desecare existente

Hpr 337

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Buga Adrian, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu

Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana

Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - SITUATIE EXISTENTA

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

1

0

4

,

4

6

m

2

2

4

,

0

0

1

4

,

0

0

A

7

3

2

/

1

/

3

2

S

=

1

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

1

S

=

2

8

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

8

S

=

2

8

4

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

6

S

=

1

6

8

0

0

m

p

A

7

3

2

/

2

5

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

4

S

=

1

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

3

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

2

S

=

3

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

1

S

=

1

6

8

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

0

S

=

6

9

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

5

S

=

3

4

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

4

S

=

2

4

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

3

S

=

1

8

6

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

2

S

=

2

2

1

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

9

S

=

8

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

5

/

2

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

5

/

1

S

=

4

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

4

S

=

7

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

3

S

=

1

4

2

0

0

m

p

H

c

n

6

9

3

D

e

7

3

2

/

1

/

2

D

e

7

1

5

-

4

m

D

e

7

3

2

/

1

/

1

H

p

r

3

3

7

4

0

9

1

1

9

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

1

0

.

0

0

6

.

0

0

7

.

0

0

5

.

0

2

6

.

0

0

7

.

0

0

7

.

0

0

6

.

0

0

7

.

0

0

R

1

5

. 0

0

2

6

m

2

6

m

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

D

/

S

+

P

+

3

E

+

M

L

o

t

2

=

2

1

1

3

m

p

P

-

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

S

+

P

+

3

E

+

M

L

o

t

3

=

1

1

3

8

6

m

p

M

M

89.55

P

T

T

2

L

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

S

C

M

E

T

R

O

C

A

S

H

&

C

A

R

R

Y

R

O

M

A

N

I

A

S

R

L

S

=

7

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

1

S

=

1

5

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

0

S

=

1

3

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

887,64 m 2

886,78 m 2

791,44 m

863,97 m

570,42 m

627,80 m 2

651,50 m 2

881,99 m

2

4

,

1

6

5

2

0

,

0

3

5

2

2

,

8

7

3

1

,

4

5

5

3

8

,

4

6

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

3

7

,

9

6

5

2

5

,

3

3

5

3

8

,

5

6

5

1

0

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

3

,

5

2

5

1

8

,

4

7

5

3

5

,

6

2

5

2

4

,

8

9

6

,

0

9

1

9

,

3

8

1

8

,

4

9

5

5

,

0

0

3

6

,

9

0

5

1

2

,

0

0

3

4

,

9

2

5

2

5

5

,

5

0

R

=

7 , 0 0

R

=

7

, 0

0

98.510

98.411

98.2 81

2

0

,

2

3

5

2

0

,

0

0

2

3

,

0

6

2

0

,

4

1

5

2

0

,

0

0

2

4

,

1

6

5

2

5

,

8

1

1

7

,

5

5

1

9

,

1

0

5

2

3

,

7

4

4

,

9

9

3

3

,

3

3

5

1

9

,

2

7

1

7

,

4

9

2

4

,

3

9

5

P

+

1

E

(

M

)

-

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

-

P

+

3

E

(

2

E

+

M

)

3

3

,

5

5

3

1

,

8

9

2

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

2 0 3 4 0 0

2 0 3 3 0 0

2 0 3 2 0 0

2 0 3 1 0 0

2 0 3 0 0 0

2 0 2 9 0 0

2 0 2 8 0 0

2 0 2 7 0 0

2 0 2 6 0 0

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

484200

484300

484100

484000

483900

483800

483700

483600

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

E

t

a

p

a

I

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

0

3

/

0

1

.

0

2

.

2

0

1

8

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

4

9

/

0

4

.

1

0

.

2

0

1

8

26

D

e

7

1

6

/

1

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

6

4

1

N

r

.

c

a

d

.

4

0

8

8

6

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

2

1

5

9

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

3

4

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

1

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

0

9 N

r

.

c

a

d

.

4

4

0

6

5

1

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

4

7

0

3

N

r

.

c

a

d

.

4

2

0

4

7

5

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

1

2

1

5

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

C

F

n

r

.

4

2

2

2

4

2

C

F

n

r

.

4

1

8

6

1

0

C

F

n

r

.

4

4

2

6

4

1

C

F

n

r

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

2

0

4

7

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

N RANI N SN N
pe = E 20zaao
o o E 20zaao
nr SIT ->%> vw > i ISIS NE RR RE REDARE RR RE RARE ERE EEE E gi SI SOS a NN RN ÎN NIN N 556.
“pr ARAĂR) RAR LA RT PPP IN ANR DR tt tt %A* tt th tt - % 1 Aa LN ut? T.T. m» + > eee N N N N N N N N n RE N d N A ratata tatii tata tata ta i ta to e Ss, %A* LN tn tt x aa . a Ta Ta Ta Ta Va Ta Tata a Ta Ta, ATATA Ta Ta TuVTaT Ir Ta TITEI Ta Ta Ta a * 7,9,” PPP PPP N N N A - N N N N n A N, tate” re N.N tnt TNT N TIT TATA ATATA ATA TATA VA TATA. tate ta ta ta ta tata tata ta tata ta i ata tat i
SSN SS, ATATA TATA AT
a ee CA +, Te TE AA) „+ AA: tt test . so e” tot ob er. i "a" aa o o o bb b a o d o 6 bb e O a bb . a o bo". bb O a” E dt tata tote tolerate etate ta 2 ze NS NO NON "+ S.S N 3. ri VO tt A DETIN TA tt tt tate tt N NN NN N N - . , ++ 9.0. SN RSI SN 2, 7, OD ODO 000 x Dan De MEA ++, 0,9 deo N N N N NN A 2", „T.T... * N % * % a x ANS RRRRR.RL x Aa - RRRNANE. AN %A*%t N ti
* %* = % tv tt re NIN "ata N TTL TVT Furata afa”- aa afara sr Ta Ta Ta Ta Tata Ta TA Tu afa” ata Ta Ta Ta FA Tu Fa Pata fe. aa Tr i Va e... +. ...... . . +... .. 0. i DOREA EISA OSOASE - sI e... tutti m TNT TVT TVT TIT TVT TI TIS TI TVT TV TTL TTL TI Ta Ta CVT TVT TIT ., > e, PPP eee. li V POS, PP i, « + Mă n. E) A "a? ATATA — e de A STAT, AT A ATL Pure aa a a a e ee a a sa a, Tre Tae ea vea e aa. x 1 ste stetetate "asa ae s'a ab _ & b& i bb bb, db. baba a NN TE TE TITEI Ta Ta TIT, a TVT Tr aa a aa aa e a a vu Detroit tote = rr Tr. TITI Ta VTaT, VA ATA SLTATATATA” “YI RA RIAA atatatate TaTaTaTaTaTaT ata, sr 7 PP PTT Ta Ta Ta Ta Tr Ta i ata ae ou e'e' ob e “a ba TIT Tea Tar 7 TIT ATATATAT T -
tei & TENIS A TATA TA TATA TATA TATA = a VP PP Te a Za Pa in Pa Pa Pa Para Tu TIT LT Sa tata tatele! 5 PA Puteti Pat sta SĂ TA AT ATATA A PT ET TZU VI PTT PS PSL VETO Ă SE iv E tote tota pro ete : aaa aa ee ee Lot == Tr ia oase se” ol eee ad) WU RP T TVT TTT, RT Tu TaTa aaa ea aaa a a RSR SI SR RR a E SON OO SS SO IO OS IE VI -. MAN OT E TEI DN ZI statatata eoeoeobobobot ATATA Ta ba A bb bb db be ZE eso e ae ea Sa ve SS SS OS LE SE SSE SSE SL SL LT E SCS DIS ST ST ST EST TTL Ta Ta Ta Tar ESP RE SR Ne e tt Ti Cerro MT TI ST CI TPI LT ae ete zeta zeta tatei
CE EEE EEE] EEE EEE EEE ORE a E EEE EEE _ EEE E EEE Ram EEE EEE EEE a ERE E EEE EEE EEE EEE E EEE EEE EEE EEE EEE EEE E LT sti et O N NN e +2 «=. NT % . ti tere NON SOON N vero. >. N, %A A otet te te te tat N N N N NON * RTS. Aa 2» sete tetiere DEE N NN N N SR ILIE SE E O SOL RSC LL LL SEL SC SC SL GI i ri Ted tel te tote tot UI 1 ti te te tote tite retete te tt “x. Pee 1 00000000 +00 E te” Îsi i : T.T ., Ve eve i INOT DECIT, RR SRR tr ri tata t SA , a % ue. .A EEE EEE un" tru Tr Tau Pt V,V,V,VT,T. T.T. UV. UTP Tvr TR TTX UV. e PV,
"= Teo e sa Se e a Mal e ATA ale e a OO A O 6 O a a EN + iN tt tot otet tt ete te A SI tote t ot etate te Le o 000. e + ee ierte Te ve tote el RSSA AAA A A ARD A AAA AAA AAA AAA TI: testere tate e lete tea te DOD dei ANS tt tt tt tate tt te tate te te te Tetea tat PNR LOLA Te
i *% -. . YI * n NSRN RN otet tat tt tt tt tt, CR» x . +... O 9 eee N A - N N XR A fr PPP PL PTA : RR. LT TTL TTL 1. >... .. ORA GSS RA RNN A -*"-teoo * > | T.T TVT TVA Tal Ta „Pa i tape a PT Ta TVT i NT % >. TITI TV Ta Ta Ta Ta i Pas IEI Tetea a a Sea N, *. iri ati i OSNNN n tari
e atatataletale etala ale oi PIN i E TI E o Tei eee Sa SS SS 6 SS SS SOS SS ii e... ..<.<.<..<* Ta Tai Ta Ta Ti TE Va Ta Va tate lee Put tute tata = a a ș.a to * rev PEPE re e fo Ă
N IV. aTaTa Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta Ta, + ++ otet + ERE + *+ 0 ++ CEE - ++ N E ” 7 SEI ++ r > * eo + + DEEE: “ ver , ++ - 4.0 + i 7 - % fete OCOLI tat : 2 2) - n A ARN A N N A at dese te? * : n N N % N = ” TaTaTaTaT aa” aa ab e d db a Sâ +++ ++ ” TVT TV, + Nu 4 te N NRNNIN ata tata tata tata tatele DEGI NT x m 7. TA % Voea ob > 7 - Xeo oo eo eo tot O. ON SN SON Bt tatetatate ate tato tatele ta ei SA = * A e X % * v TATE TA TATA TA TA TATA VATA Ta NON SN tati tate tata te toti tate tt
+ * * . TATA TATA TATA TATA TAT |... PPP + + i... n letale tele ele e ele O E SOREL SE SC SL SL SL SL SL SE SL 7 SL SC SL SSL +. TVT TVT TIT TVT TTL * 4 + ++ otet otototetetetetetetetetetetetetet SOS SL SSL SL SL SL SL SL SL SL SL LL LL +. IT BSE + ee 9 Oe e 000000 et i e aaa a aTaTaTaTa a sl te otototetete tote ete tele toli
"+... - - - A * - d i A AA NNNNISINNNNSON fete te tt DDD RUS + +... . ++ ate ,
AutoCAD SHX Text
DE 715
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
14.07
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
22.28
AutoCAD SHX Text
28.13
AutoCAD SHX Text
16.29
AutoCAD SHX Text
19.76
AutoCAD SHX Text
13.47
AutoCAD SHX Text
26.36
AutoCAD SHX Text
18.98
AutoCAD SHX Text
296.60
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
1.36
AutoCAD SHX Text
46.85
AutoCAD SHX Text
8.63
AutoCAD SHX Text
304.84
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
20.41
AutoCAD SHX Text
20.25
AutoCAD SHX Text
323.27
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
20.79
AutoCAD SHX Text
14.89
AutoCAD SHX Text
413.53
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
40.37
AutoCAD SHX Text
414.63
AutoCAD SHX Text
327.46
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
52.08
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
13.44
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
57.75
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.52
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
312.60
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
311.42
AutoCAD SHX Text
6.83
AutoCAD SHX Text
21.06
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
42.84
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
307.58
AutoCAD SHX Text
48.61
AutoCAD SHX Text
72.23
AutoCAD SHX Text
304.56
AutoCAD SHX Text
72.21
AutoCAD SHX Text
80.58
AutoCAD SHX Text
307.84
AutoCAD SHX Text
61.12
AutoCAD SHX Text
304.97
AutoCAD SHX Text
13.94
AutoCAD SHX Text
111.76
AutoCAD SHX Text
43.84
AutoCAD SHX Text
74.21
AutoCAD SHX Text
34.84
AutoCAD SHX Text
341.70
AutoCAD SHX Text
30.09
AutoCAD SHX Text
35.39
AutoCAD SHX Text
355.46
AutoCAD SHX Text
33.01
AutoCAD SHX Text
A715/1/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/5
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/6
AutoCAD SHX Text
A715/1/1
AutoCAD SHX Text
:/3
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
309.62
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
700,58 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
681,73 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
814,81 m
AutoCAD SHX Text
800,85 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
674,98 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
678,19 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
89.335
AutoCAD SHX Text
89.174
AutoCAD SHX Text
88.970
AutoCAD SHX Text
88.801
AutoCAD SHX Text
88.928
AutoCAD SHX Text
89.068
AutoCAD SHX Text
89.132
AutoCAD SHX Text
88.898
AutoCAD SHX Text
88.752
AutoCAD SHX Text
88.624
AutoCAD SHX Text
88.712
AutoCAD SHX Text
88.869
AutoCAD SHX Text
88.757
AutoCAD SHX Text
88.672
AutoCAD SHX Text
88.608
AutoCAD SHX Text
88.467
AutoCAD SHX Text
88.417
AutoCAD SHX Text
88.697
AutoCAD SHX Text
88.622
AutoCAD SHX Text
88.667
AutoCAD SHX Text
88.764
AutoCAD SHX Text
88.861
AutoCAD SHX Text
88.889
AutoCAD SHX Text
88.827
AutoCAD SHX Text
88.612
AutoCAD SHX Text
88.892
AutoCAD SHX Text
88.702
AutoCAD SHX Text
88.644
AutoCAD SHX Text
88.618
AutoCAD SHX Text
88.549
AutoCAD SHX Text
88.579
AutoCAD SHX Text
88.599
AutoCAD SHX Text
88.583
AutoCAD SHX Text
88.663
AutoCAD SHX Text
88.757
AutoCAD SHX Text
88.743
AutoCAD SHX Text
88.849
AutoCAD SHX Text
88.864
AutoCAD SHX Text
88.867
AutoCAD SHX Text
88.947
AutoCAD SHX Text
89.050
AutoCAD SHX Text
89.117
AutoCAD SHX Text
89.118
AutoCAD SHX Text
89.312
AutoCAD SHX Text
89.390
AutoCAD SHX Text
89.205
AutoCAD SHX Text
89.111
AutoCAD SHX Text
89.071
AutoCAD SHX Text
88.845
AutoCAD SHX Text
88.957
AutoCAD SHX Text
88.927
AutoCAD SHX Text
88.950
AutoCAD SHX Text
88.795
AutoCAD SHX Text
88.843
AutoCAD SHX Text
88.730
AutoCAD SHX Text
88.697
AutoCAD SHX Text
88.696
AutoCAD SHX Text
88.682
AutoCAD SHX Text
88.652
AutoCAD SHX Text
88.513
AutoCAD SHX Text
88.640
AutoCAD SHX Text
88.572
AutoCAD SHX Text
88.581
AutoCAD SHX Text
88.630
AutoCAD SHX Text
88.623
AutoCAD SHX Text
88.603
AutoCAD SHX Text
88.643
AutoCAD SHX Text
88.681
AutoCAD SHX Text
88.704
AutoCAD SHX Text
88.595
AutoCAD SHX Text
88.753
AutoCAD SHX Text
88.832
AutoCAD SHX Text
88.792
AutoCAD SHX Text
89.070
AutoCAD SHX Text
89.202
AutoCAD SHX Text
89.085
AutoCAD SHX Text
89.204
AutoCAD SHX Text
89.250
AutoCAD SHX Text
88.968
AutoCAD SHX Text
89.132
AutoCAD SHX Text
89.146
AutoCAD SHX Text
89.047
AutoCAD SHX Text
88.764
AutoCAD SHX Text
88.788
AutoCAD SHX Text
88.735
AutoCAD SHX Text
88.648
AutoCAD SHX Text
88.630
AutoCAD SHX Text
88.483
AutoCAD SHX Text
88.413
AutoCAD SHX Text
88.965
AutoCAD SHX Text
89.169
AutoCAD SHX Text
89.230
AutoCAD SHX Text
89.279
AutoCAD SHX Text
89.382
AutoCAD SHX Text
89.584
AutoCAD SHX Text
89.606
AutoCAD SHX Text
89.715
AutoCAD SHX Text
89.897
AutoCAD SHX Text
89.913
AutoCAD SHX Text
89.814
AutoCAD SHX Text
90.049
AutoCAD SHX Text
90.142
AutoCAD SHX Text
90.100
AutoCAD SHX Text
90.336
AutoCAD SHX Text
90.570
AutoCAD SHX Text
90.601
AutoCAD SHX Text
90.589
AutoCAD SHX Text
90.594
AutoCAD SHX Text
90.476
AutoCAD SHX Text
90.378
AutoCAD SHX Text
90.455
AutoCAD SHX Text
90.463
AutoCAD SHX Text
90.489
AutoCAD SHX Text
90.329
AutoCAD SHX Text
90.396
AutoCAD SHX Text
90.325
AutoCAD SHX Text
90.069
AutoCAD SHX Text
90.185
AutoCAD SHX Text
90.192
AutoCAD SHX Text
90.144
AutoCAD SHX Text
90.179
AutoCAD SHX Text
90.130
AutoCAD SHX Text
90.127
AutoCAD SHX Text
89.753
AutoCAD SHX Text
89.572
AutoCAD SHX Text
89.534
AutoCAD SHX Text
89.566
AutoCAD SHX Text
89.628
AutoCAD SHX Text
89.423
AutoCAD SHX Text
89.258
AutoCAD SHX Text
89.276
AutoCAD SHX Text
89.238
AutoCAD SHX Text
89.261
AutoCAD SHX Text
89.254
AutoCAD SHX Text
89.293
AutoCAD SHX Text
89.217
AutoCAD SHX Text
89.216
AutoCAD SHX Text
89.187
AutoCAD SHX Text
89.102
AutoCAD SHX Text
89.105
AutoCAD SHX Text
89.140
AutoCAD SHX Text
89.357
AutoCAD SHX Text
89.340
AutoCAD SHX Text
89.525
AutoCAD SHX Text
89.445
AutoCAD SHX Text
89.579
AutoCAD SHX Text
89.476
AutoCAD SHX Text
89.816
AutoCAD SHX Text
90.042
AutoCAD SHX Text
90.036
AutoCAD SHX Text
90.012
AutoCAD SHX Text
90.099
AutoCAD SHX Text
89.849
AutoCAD SHX Text
89.642
AutoCAD SHX Text
89.574
AutoCAD SHX Text
89.543
AutoCAD SHX Text
89.489
AutoCAD SHX Text
89.563
AutoCAD SHX Text
89.659
AutoCAD SHX Text
89.796
AutoCAD SHX Text
89.862
AutoCAD SHX Text
90.046
AutoCAD SHX Text
90.115
AutoCAD SHX Text
90.551
AutoCAD SHX Text
90.518
AutoCAD SHX Text
90.360
AutoCAD SHX Text
90.277
AutoCAD SHX Text
90.264
AutoCAD SHX Text
90.074
AutoCAD SHX Text
90.199
AutoCAD SHX Text
90.235
AutoCAD SHX Text
90.285
AutoCAD SHX Text
90.343
AutoCAD SHX Text
90.462
AutoCAD SHX Text
90.472
AutoCAD SHX Text
90.253
AutoCAD SHX Text
90.169
AutoCAD SHX Text
90.126
AutoCAD SHX Text
90.085
AutoCAD SHX Text
90.094
AutoCAD SHX Text
89.992
AutoCAD SHX Text
89.233
AutoCAD SHX Text
89.380
AutoCAD SHX Text
89.474
AutoCAD SHX Text
89.505
AutoCAD SHX Text
89.470
AutoCAD SHX Text
89.124
AutoCAD SHX Text
90.008
AutoCAD SHX Text
89.966
AutoCAD SHX Text
89.549
AutoCAD SHX Text
89.643
AutoCAD SHX Text
90.469
AutoCAD SHX Text
90.474
AutoCAD SHX Text
90.494
AutoCAD SHX Text
89.931
AutoCAD SHX Text
89.956
AutoCAD SHX Text
90.453
AutoCAD SHX Text
90.442
AutoCAD SHX Text
90.562
AutoCAD SHX Text
90.618
AutoCAD SHX Text
90.196
AutoCAD SHX Text
90.198
AutoCAD SHX Text
90.493
AutoCAD SHX Text
90.658
AutoCAD SHX Text
90.366
AutoCAD SHX Text
90.462
AutoCAD SHX Text
90.756
AutoCAD SHX Text
90.691
AutoCAD SHX Text
90.656
AutoCAD SHX Text
90.628
AutoCAD SHX Text
90.762
AutoCAD SHX Text
90.675
AutoCAD SHX Text
90.725
AutoCAD SHX Text
90.812
AutoCAD SHX Text
90.571
AutoCAD SHX Text
90.355
AutoCAD SHX Text
89.556
AutoCAD SHX Text
89.333
AutoCAD SHX Text
88.991
AutoCAD SHX Text
90.352
AutoCAD SHX Text
90.516
AutoCAD SHX Text
90.485
AutoCAD SHX Text
90.365
AutoCAD SHX Text
89.798
AutoCAD SHX Text
89.952
AutoCAD SHX Text
90.058
AutoCAD SHX Text
90.262
AutoCAD SHX Text
90.296
AutoCAD SHX Text
90.553
AutoCAD SHX Text
90.487
AutoCAD SHX Text
87.832
AutoCAD SHX Text
88.216
AutoCAD SHX Text
88.522
AutoCAD SHX Text
89.617
AutoCAD SHX Text
89.537
AutoCAD SHX Text
89.363
AutoCAD SHX Text
89.890
AutoCAD SHX Text
89.971
AutoCAD SHX Text
90.154
AutoCAD SHX Text
90.188
AutoCAD SHX Text
90.356
AutoCAD SHX Text
90.315
AutoCAD SHX Text
90.414
AutoCAD SHX Text
90.465
AutoCAD SHX Text
90.570
AutoCAD SHX Text
90.388
AutoCAD SHX Text
90.124
AutoCAD SHX Text
90.110
AutoCAD SHX Text
89.799
AutoCAD SHX Text
90.020
AutoCAD SHX Text
90.371
AutoCAD SHX Text
90.426
AutoCAD SHX Text
89.807
AutoCAD SHX Text
89.536
AutoCAD SHX Text
89.610
AutoCAD SHX Text
89.869
AutoCAD SHX Text
90.026
AutoCAD SHX Text
90.462
AutoCAD SHX Text
90.565
AutoCAD SHX Text
90.384
AutoCAD SHX Text
90.436
AutoCAD SHX Text
90.530
AutoCAD SHX Text
90.397
AutoCAD SHX Text
90.433
AutoCAD SHX Text
90.467
AutoCAD SHX Text
90.632
AutoCAD SHX Text
90.514
AutoCAD SHX Text
90.220
AutoCAD SHX Text
90.275
AutoCAD SHX Text
89.846
AutoCAD SHX Text
89.796
AutoCAD SHX Text
90.054
AutoCAD SHX Text
90.084
AutoCAD SHX Text
89.237
AutoCAD SHX Text
89.308
AutoCAD SHX Text
89.420
AutoCAD SHX Text
89.397
AutoCAD SHX Text
89.426
AutoCAD SHX Text
89.537
AutoCAD SHX Text
89.652
AutoCAD SHX Text
89.687
AutoCAD SHX Text
89.756
AutoCAD SHX Text
89.893
AutoCAD SHX Text
89.960
AutoCAD SHX Text
89.910
AutoCAD SHX Text
89.956
AutoCAD SHX Text
89.795
AutoCAD SHX Text
89.850
AutoCAD SHX Text
89.775
AutoCAD SHX Text
89.755
AutoCAD SHX Text
89.579
AutoCAD SHX Text
89.556
AutoCAD SHX Text
89.950
AutoCAD SHX Text
89.966
AutoCAD SHX Text
90.070
AutoCAD SHX Text
89.989
AutoCAD SHX Text
90.083
AutoCAD SHX Text
90.143
AutoCAD SHX Text
90.033
AutoCAD SHX Text
90.103
AutoCAD SHX Text
90.062
AutoCAD SHX Text
90.147
AutoCAD SHX Text
90.188
AutoCAD SHX Text
90.119
AutoCAD SHX Text
90.233
AutoCAD SHX Text
90.176
AutoCAD SHX Text
90.105
AutoCAD SHX Text
90.077
AutoCAD SHX Text
90.068
AutoCAD SHX Text
90.163
AutoCAD SHX Text
90.293
AutoCAD SHX Text
90.201
AutoCAD SHX Text
90.164
AutoCAD SHX Text
90.143
AutoCAD SHX Text
90.143
AutoCAD SHX Text
90.250
AutoCAD SHX Text
90.233
AutoCAD SHX Text
90.205
AutoCAD SHX Text
90.250
AutoCAD SHX Text
90.218
AutoCAD SHX Text
90.219
AutoCAD SHX Text
90.225
AutoCAD SHX Text
90.199
AutoCAD SHX Text
90.167
AutoCAD SHX Text
90.231
AutoCAD SHX Text
90.101
AutoCAD SHX Text
90.217
AutoCAD SHX Text
90.226
AutoCAD SHX Text
90.225
AutoCAD SHX Text
90.175
AutoCAD SHX Text
90.148
AutoCAD SHX Text
90.151
AutoCAD SHX Text
90.169
AutoCAD SHX Text
90.092
AutoCAD SHX Text
90.111
AutoCAD SHX Text
90.151
AutoCAD SHX Text
90.108
AutoCAD SHX Text
89.991
AutoCAD SHX Text
90.014
AutoCAD SHX Text
90.121
AutoCAD SHX Text
90.016
AutoCAD SHX Text
90.176
AutoCAD SHX Text
90.058
AutoCAD SHX Text
90.140
AutoCAD SHX Text
90.143
AutoCAD SHX Text
90.265
AutoCAD SHX Text
90.164
AutoCAD SHX Text
89.745
AutoCAD SHX Text
89.375
AutoCAD SHX Text
88.423
AutoCAD SHX Text
89.811
AutoCAD SHX Text
89.933
AutoCAD SHX Text
89.975
AutoCAD SHX Text
89.991
AutoCAD SHX Text
89.910
AutoCAD SHX Text
89.913
AutoCAD SHX Text
89.983
AutoCAD SHX Text
89.866
AutoCAD SHX Text
89.852
AutoCAD SHX Text
89.626
AutoCAD SHX Text
89.468
AutoCAD SHX Text
89.368
AutoCAD SHX Text
89.170
AutoCAD SHX Text
89.232
AutoCAD SHX Text
89.408
AutoCAD SHX Text
89.716
AutoCAD SHX Text
89.756
AutoCAD SHX Text
89.767
AutoCAD SHX Text
88.126
AutoCAD SHX Text
87.904
AutoCAD SHX Text
87.846
AutoCAD SHX Text
87.848
AutoCAD SHX Text
88.003
AutoCAD SHX Text
88.211
AutoCAD SHX Text
88.576
AutoCAD SHX Text
89.064
AutoCAD SHX Text
89.161
AutoCAD SHX Text
89.093
AutoCAD SHX Text
88.946
AutoCAD SHX Text
88.857
AutoCAD SHX Text
88.967
AutoCAD SHX Text
88.978
AutoCAD SHX Text
89.068
AutoCAD SHX Text
89.114
AutoCAD SHX Text
89.147
AutoCAD SHX Text
89.113
AutoCAD SHX Text
89.028
AutoCAD SHX Text
88.985
AutoCAD SHX Text
89.078
AutoCAD SHX Text
89.032
AutoCAD SHX Text
89.022
AutoCAD SHX Text
89.049
AutoCAD SHX Text
89.157
AutoCAD SHX Text
89.148
AutoCAD SHX Text
89.025
AutoCAD SHX Text
89.000
AutoCAD SHX Text
88.868
AutoCAD SHX Text
88.910
AutoCAD SHX Text
88.909
AutoCAD SHX Text
88.753
AutoCAD SHX Text
88.805
AutoCAD SHX Text
88.809
AutoCAD SHX Text
88.852
AutoCAD SHX Text
88.924
AutoCAD SHX Text
89.098
AutoCAD SHX Text
89.084
AutoCAD SHX Text
89.055
AutoCAD SHX Text
89.087
AutoCAD SHX Text
89.087
AutoCAD SHX Text
89.911
AutoCAD SHX Text
89.982
AutoCAD SHX Text
90.020
AutoCAD SHX Text
89.997
AutoCAD SHX Text
90.041
AutoCAD SHX Text
90.456
AutoCAD SHX Text
90.431
AutoCAD SHX Text
90.425
AutoCAD SHX Text
90.391
AutoCAD SHX Text
90.389
AutoCAD SHX Text
89.325
AutoCAD SHX Text
89.335
AutoCAD SHX Text
89.282
AutoCAD SHX Text
89.242
AutoCAD SHX Text
89.365
AutoCAD SHX Text
89.331
AutoCAD SHX Text
89.251
AutoCAD SHX Text
89.182
AutoCAD SHX Text
89.216
AutoCAD SHX Text
89.277
AutoCAD SHX Text
89.305
AutoCAD SHX Text
89.358
AutoCAD SHX Text
89.266
AutoCAD SHX Text
89.351
AutoCAD SHX Text
89.538
AutoCAD SHX Text
89.446
AutoCAD SHX Text
89.462
AutoCAD SHX Text
89.485
AutoCAD SHX Text
89.402
AutoCAD SHX Text
89.454
AutoCAD SHX Text
89.540
AutoCAD SHX Text
89.598
AutoCAD SHX Text
89.662
AutoCAD SHX Text
89.775
AutoCAD SHX Text
90.243
AutoCAD SHX Text
90.089
AutoCAD SHX Text
90.004
AutoCAD SHX Text
89.954
AutoCAD SHX Text
89.837
AutoCAD SHX Text
90.108
AutoCAD SHX Text
90.172
AutoCAD SHX Text
90.249
AutoCAD SHX Text
90.352
AutoCAD SHX Text
90.338
AutoCAD SHX Text
90.147
AutoCAD SHX Text
90.166
AutoCAD SHX Text
90.023
AutoCAD SHX Text
89.944
AutoCAD SHX Text
89.941
AutoCAD SHX Text
89.937
AutoCAD SHX Text
89.952
AutoCAD SHX Text
89.900
AutoCAD SHX Text
90.001
AutoCAD SHX Text
90.145
AutoCAD SHX Text
90.154
AutoCAD SHX Text
90.247
AutoCAD SHX Text
90.396
AutoCAD SHX Text
90.435
AutoCAD SHX Text
90.458
AutoCAD SHX Text
90.337
AutoCAD SHX Text
89.780
AutoCAD SHX Text
89.665
AutoCAD SHX Text
89.485
AutoCAD SHX Text
89.455
 • Sheets and Views
  • Existent A0

Atasament: U00-3_Incadrare_in_PUG_NOU.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb. 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - INCADRARE IN PUG NOU (in

curs de elaborare) - TIMISOARA

U 00-3

P.U.Z. In curs

de elaborare

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Buga Adrian, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca

Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan

Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - INCADRARE IN PUG NOU (in curs de elaborare) - TIMISOARA

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

Au n ul UB asi ur E EEE e 7 A inf vu dl i Ar JI e n
A /, N Zi N CALAN
1. LIMITE ED IVITA INTRAVILAN EL INITA EXTRAVILAN 2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN ZONĂ LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ZONĂ LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ȘI GENERAL ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDENŢEŞTI eo _ i ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ / DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ — INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DE TURISN, BIROURI ÎN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAŢII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE MICĂ PRODUCȚIE, RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCAŢIE SĂNĂTATE CULTURĂ ADMINISTRAŢIE SPORT POŞTĂ TRANSPORT CULTE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ a > ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE/TERENURI / ÎN INTRAVILAN / PĂŞUNI FÂNEŢE N” TEREN ARABIL | LIVEZI ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT ZONĂ COMPLEX SPORTIV PĂDURI APE ZONĂ CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE ZONĂ GOSPODARIRE COMUNALĂ ZONĂ CONSTRUCŢII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ TDS_MApN oo ec o e 3. STRĂZI STRADĂ EXISTENTĂ N STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA | / CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA N PROFILULUI STRĂZII Ye "POD! PASAJ | / EXISTENT / PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE FUNCŢIUNE EXISTENTĂ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE DE SERVICIIICOMERŢ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIICOMERŢ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ȘI GENERAL RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE 5. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ||, FUNCȚIUNE PROPUSĂ URBANIZARE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL | URBANIZARE | INSTITUŢII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC E ) URBANIZARE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIIICOMERŢ | URBANIZARE ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ — URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE ss URBANIZARE | ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE-INDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICĂ URBANIZARE | ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC URBANIZARE | ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOR ECOLOGIC URBANIZARE ZONĂ COMPLEX SPORTIV | ÎMPĂDURIRI Se E = = SUBZONĂ - PĂDURI DE AGREMENT URBANIZARE ZONĂ NUCLEE ŞI SERVICII URBANIZARE ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDEN ȚEȘTI URBANIZARE ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT e
AutoCAD SHX Text
HCn710
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 - :/51
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 - :/32
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
A743
AutoCAD SHX Text
HPr337
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Lpj734
AutoCAD SHX Text
Pdt735-736
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
DF750/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
HPr 337
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE711/1/17
AutoCAD SHX Text
DE715/1/8
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
HC613
AutoCAD SHX Text
DE713/4
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
HC714
AutoCAD SHX Text
HC693
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Ps698/1=9.59ha
AutoCAD SHX Text
DE698/2/2
AutoCAD SHX Text
A698/2
AutoCAD SHX Text
HC700
AutoCAD SHX Text
LPj687 (Fpd)
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
HC695
AutoCAD SHX Text
DE692
AutoCAD SHX Text
DE678
AutoCAD SHX Text
DE690/2
AutoCAD SHX Text
DE685/1
AutoCAD SHX Text
H688/1
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A696/1
AutoCAD SHX Text
A685
AutoCAD SHX Text
A690/1
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
HB
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
METRO 2
AutoCAD SHX Text
Cc709
AutoCAD SHX Text
Ps704/1
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
D.N.344 CALEA TORONTALULUI
AutoCAD SHX Text
A711/1/1 - :/17
AutoCAD SHX Text
A715/1
AutoCAD SHX Text
A713
AutoCAD SHX Text
A715/1/1- :/7
AutoCAD SHX Text
A711/1/18 - :/38
AutoCAD SHX Text
A732/1/15 - :/20
AutoCAD SHX Text
HC701
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUG NOU A1

Atasament: U00-2_Incadrare_in_Puz_Director.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb. 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - INCADRARE IN PUZ DIRECTOR NORD

U 00-2

LEGENDA

P.U.Z. In curs

de elaborare

TEREN PROPUS REGLEMENTARII

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PRIN PUZ

S

P

R

E

C

E

N

A

D

S

P

R

E

T

I

M

I

S

O

A

R

A

D

N

6

S

P

R

E

C

E

N

A

D

M

e

t

r

o

I

I

D

e

7

1

6

D

e

7

1

6

/

1

D

e

7

3

2

/

1

/

2

D

e

7

3

2

/

1

/

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Buga Adrian, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca

Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan

Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - INCADRARE IN PUZ DIRECTOR NORD

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

“e
zi a Ss = 64 E mp. : A a FA A "m ——_ VI rel
| — mn Fat | ra
| AER Tar Î Rr
Ss = 598 361 mp. A | E. Zr _
TIE PAI NSE VITA SETAT STI A MUREA II IAZ m / a zr PUZ aprobat cu HCL 275/29.06.2010 -"Locuinte si functiuni complementare" “ ri
K. _—— n Ya 3 ma VI ura ar E MA TITI a PUZ aprobat cu HC TEMA _ —_ L 479/15.12.2009 YI ci fiinrtiiini MERS. aa E = ax E A (, /, = ta = PUZ aprobat cu HCL 540/14.11.200 6 "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare",
TEA a :
ag ol CT Fl NR SQ i —VVA YSC șI SC i aa Ta, % i E _ Pr și i FE ; x. i fi = = a Rn m IF na -< nr AR Fall i PUZ aprobat cu HCL 342/21.07.2015 * "Dezvoltare zonă de locuinţe SOREL e cu functiuni comnlementare" E %
d. SRR ANR , INN "Zona locuinte colective si N RN AS INS - functiuni complementare" LS N NOE a PIETII RSS NN RR af PUZ aprobat cu HCL 4/2017 N E WAR Aa lam ata al Li a Raza ii. Aia a | a ) KO = aie e Ea NE PUZ in lucru am) la | 6 —_ a ari =, PUZ aprobat cu HCL 74/24.02.2009 44 "Parcelare si dezmembrare pentru construire locuinte nf alai aa mm la a n La na a fi E ă TIR A Fi rs N
*
! 38, = A a Jeff "Ta „| TI “a a Mae tt S =2 st 8” = n "Zona locuinte si functiuni complementare" PUZ aprobat cu HCL 35/2012,, isi a Va IO
LT
"Dezvoltare zona servicii, birouri si locuinte de serviciu" __ Tampa Li ul DENS E “Ph EI N E "C IIS om CORNI E NM E NA RS N a! NA a ||PUZ aprobat cu HCL 366/28.09.2010 ! ert, servicii, depozitare, activitati economice ind. ne LUT i
Lc E — PUD aprobat cu HCL 381/18.12.2001 ARATA TALIA Ti SRI ATTA NATIA PUZ aprobat cu HCL 374/25.07.2006 "Parc Industrial Timisoara - Calea Torontalului", "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale" TE prelungire valabilitate prin HCL 40/29.01.2008 | | m ÎS IILE TRI asa DI anrohat cu HCl 121/20 02 2010 | N
i SE SIA SAU 0 al ea a n E e n E a E E m o <. - £. Q o 3 D + Ve. o = o Cc și a oD > o 3 = o PURE ETERA PUZ aprobat cu HCL 138/2004 Metro 2 CECT TREZRRELI TITI III
i i 1 am [Îl] Îl N RN | RES III Mg RNP AR PUZ aprobat cu HCL 332/25.09.2007 , EET LEU ANI se E e De | NI sl = N "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R." II e TV e NC iai DI I7 anrahsat rii HCl 228/7282 NB D011 E DII7 anroahat rii HCl 77/22 02 2010
ZI EAT, ŞI serve E “8 Z fr BUTTON IL ANIHILA US AL produselor din carne” = || LLS
F at CT TITLU RA A Ă PUZ aprobat cu HCL 395/30.10.2007 & "Hala productie nepoluanta,depozitare si birouri" |, SASE i nf FII SS ISI IT FT IEI IIS II IEI II TITI AND E PUZ aprobat an HOL 14 10 2008 4 PUD aprobat cu HCL 179/08.05.2017 "Modificarea limitei de implantare a constructiei” SS a SRR d PUD aprobat cu HCL 401/25.10.2005' = ab NUC alive AAA Za = ZEI R , S A SANI RISK
PUD aprobat cu HCL 172/18.05.20 "Hala product 04. sit ie" i; CER SĂ : NR N ROSS RN RENI O RX X Ft.
PUZ aprobat cu HCL 105/03.03.2015 A a _ "Extindere Zona activitati economice - Productie si depozitar — N FN us " e! 4 -m ÎN IT i ia “A E II i ct a CE RT i Zi E Eat si d al TEL Pal ir o i Ea Z 4 E E E A “fie, N
Ea ——_ i i a "Spaţii comerciale şi de depozitare" PUZ aprobat cu HCL 170/18.05.2004
5) LT Li. 28426.06 2005 7/7 : PUZ aprobat cu HCL 284/28.06.2005 PUZ aprobat cu HCL 356/25.07.2006, E PUZ aprobat cu HCL Te Ta PUZ aprobat cu HCL 502/20.11. 2015 iz
e "ars VE sara pa i VA = PUZ aprobat cu HCL 546/6.12.2008 mii ZI „"PALTIM- Zona Solectron DN 6" FI O PUZ aprobat cu HCL 184/29.05.2007 "Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare” If = "= rr ZE
PUZ aprobat cu HCL 436/12.09.2014, "Dezvoltare a servicii si i t E “m E
Act PUZ aprobat cu HCL * "Spaţii comerciale şi de depozitare” —<
m — a PUZ aprobat cu HCL 577/21.11.2013 ile "Construire Centrala electrica fotovoltaica e de 2,5 MWP si racordare la SEN" „AT | rara 4 | Iara PUZ aprobat cu HCL 115/28.03.2006 "Spaţii comerciale şi de depozitare” — e! , „A, E a mA DE LOCALIZARE aprobat cu HCL 215/25.05.2010 "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii” - i A — m
"Staţie electrică de transformare" , rUZ Aprobat CU MILL 1 n 3 | ma APE hr az E = ENI
Fr VE ApIUNPALUCU YI MOTUL. "Zona productie si depozitare” E
d E PUZ aprobat cu HCL 210/25.05.2010 i "Spaţii depozitare, industrie nepoluantă şi servicii” ii = a — m a N E E BETI + __— MIT ----L-2L 2. TIN NAT OANA __ am
* d A
-L
A /, N Zi N CALAN
N i | | ZONE LOCUIRE PRIMARIA MUNICIPIULUI e E STA | , beneficiar : A data proid E ZONA INVATAMANT Biroul Dezvoltare Urbana | rr BLOG Mun TARA ——— 01 120 | | t: faza: —, | ZONE VERZI AMP CEA FERATA drecia ARAD, CALEA TORONTALULUI. CALEA ARADULUI, CENTURA în NORD N
CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA uununuunusa STRAZI PROPUSE E ZONE DE SERVICII. COMERT [PROIECT : DI AN LIRBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD
i PROPUNERE CENTURA II S locuire = 590.4 na. — TRAMA MAJORA = In INTERESECTII CU GIRATIE S productie = 354.2 ha. Dozarea. STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI S totala = 1 323.5 ha.
LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA S invatamant = 268.3 ha. a PROPUNERE CENTURA | S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. e LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV BIL ANT TERITORIAL PROPUS |
lam ln tu m N UA ca = LIMITA ZONA STUDIATA mmm LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA Populatie = 88 560 locuitori/ ha.
uEAPTRRA
= n a = sil a pi E i a Vi i i SL TA E
A235
HB 248
/ E KE. 4 pa e, Si ct
1. , LT) : a= / d, a i E E _ di Me
AE0T/1
CALEA IOURONIALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD |
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUZ Director A1

Atasament: U00-1_Incadrare_in_PUG_existent.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb. 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - INCADRARE IN PUG

U 00-1

P.U.Z. In curs

de elaborare

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Buga Adrian, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca

Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan

Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - INCADRARE IN PUG

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

_—— ai = Jr — E STATIE ” 220/110 Kv
REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULUI LEGENDA —_ LIMITE pr a — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV ——— LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT pi LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE —| LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FI ERE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL ZONE. PENTRU LOCUINTE SI FUNCTII LEVZA GOMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE MN 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE IN ZONA UNTATI INDUSTRIALE NU ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVICI! | |] ZONA UNITATI AGRICOLE BV 7: ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE _V//] ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE — ZONA RATATI Il AFERENTE LUCRARILOR LI EDILITI i JA EROU RUTIERA SI CONSTRUCTII ZO: CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII | ZONA RIECULTIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTI N A APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA 777) DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI LA [mmm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE E, CENTURA OCOLITOARE- INEL VI Par LEGATURA AUTOSTRADA E | STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE 2 MODERNIZAR!I DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE / CU C.F. — REGLEMENTARI E PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, prunul) ARHITECTURALĂ e | ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE —] ZONA DE PROTECTIE CF ] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU CRIME BE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE | | [ | [ | | INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE
MUNICIPIUL TIMISOARA
A /, N Zi N CALAN
AutoCAD SHX Text
HCn710
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 - :/51
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 - :/32
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
A743
AutoCAD SHX Text
HPr337
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Lpj734
AutoCAD SHX Text
Pdt735-736
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
DF750/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
HPr 337
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE711/1/17
AutoCAD SHX Text
DE715/1/8
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
HC613
AutoCAD SHX Text
DE713/4
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
HC714
AutoCAD SHX Text
HC693
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Ps698/1=9.59ha
AutoCAD SHX Text
DE698/2/2
AutoCAD SHX Text
A698/2
AutoCAD SHX Text
HC700
AutoCAD SHX Text
LPj687 (Fpd)
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
HC695
AutoCAD SHX Text
DE692
AutoCAD SHX Text
DE678
AutoCAD SHX Text
DE690/2
AutoCAD SHX Text
DE685/1
AutoCAD SHX Text
H688/1
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A696/1
AutoCAD SHX Text
A685
AutoCAD SHX Text
A690/1
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
HB
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
METRO 2
AutoCAD SHX Text
Cc709
AutoCAD SHX Text
Ps704/1
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
D.N.344 CALEA TORONTALULUI
AutoCAD SHX Text
A711/1/1 - :/17
AutoCAD SHX Text
A715/1
AutoCAD SHX Text
A713
AutoCAD SHX Text
A715/1/1- :/7
AutoCAD SHX Text
A711/1/18 - :/38
AutoCAD SHX Text
A732/1/15 - :/20
AutoCAD SHX Text
HC701
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUG A1

Atasament: RLU_aferent_PUZ_pt_plen.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal - Metro2

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641, C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651, Timișoara, S teren - 188.119m2

Beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației se

poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 2 / 34

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme

obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord de Pârâul Beregsău (Hpr 337), la sud de drumul de exploatare De716/1, la vest de parcelele A732/1/22 și A732/1/42, iar la est de parcelele A732/1/31 și A732/1/35/2.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 a Planului Urbanistic Zonal. Suprafața acestei zone este de 18,81 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuințe individuale și colective mici, dotări, servicii și instituții publice, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35% pentru locuințe individuale și 40 % pentru locuințe colective mici, dotări, servicii și instituții publice.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiunile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 3 / 34

art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U. cu

referire la: art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art. 33,

34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă) Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale, conform planșei de Reglementări. Zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică (locuințe izolate / cuplate cu o structură urbană coerentă). Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/D+P+1E, D+P+M/Er, S+P+1E+M/Er. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport, etc. - împrejmuiri, platforme colectare deșeuri menajere - spații verzi amenajate, spații pentru sport și recreere, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise: Zonă rezidențială propusă cu locuințe individuale: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane.

- locuințe individuale cu caracter urban

- locuințe familiale cu maxim două unități locative – apartamente suprapuse sau locuințe cuplate

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 5 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 4 / 34

exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: anexe ale locuințelor (carport, garaje, etc.), spații verzi și plantate; locuri de joacă pentru copii; spații pentru sport și recreere; parcări la sol și parcaje subterane, instalații tehnico-edilitare necesare zonei; împrejmuiri, platforme pentru colectare deșeuri menajere; alte funcțiuni compatibile care nu generează trafic greu, nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior, au posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea vehiculelor aferente, nu sunt activități poluante cu riscuri tehnologice;

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire decât cea individuală

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto (spălătorii / service);

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 apartamentări / dezlipiri ulterioare

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 5 / 34

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er.

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m.

- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 6 / 34

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 10 m față de limită, conform planșei de reglementări U02, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 7 / 34

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA.. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 214 loturi din care 4 vor fi pentru spații verzi și 174 vor avea funcțiunea de locuire. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 400 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, , actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 8 / 34

- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er. Regimul de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane. H max cornișă = 9 m, H max coamă = 12 m - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 9 m pentru case cu 3 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 12 m. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 35%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 0,9 pentru locuințe individuale. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 9 / 34

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin o mașină. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita

proprietății. Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de

locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă). Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. ZONĂ MIXTĂ Subzona Locuințe colective mici cu servicii la parter, max. 4 apartamente pe parcelele 83 - 95 cu un regim maxim de înălțime (S)+P+2E, respectiv pe parcelele 1-7 cu un regim maxim de înălțime (S)+P+3E

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

- subzonă mixtă (rezidențială cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 4 apartamente și servicii la parter): clădiri P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, (S)+P+2E, (S)+P+3E doar pe parcelele 1-7 Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea mixtă (rezidențială cu servicii la parter), zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/D+P+1E, D+P+M/Er, P+2E, P+3E. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane pe parcelele 83-95 și 4 niveluri supraterane pe parcelele 1-7. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - servicii cu acces public (de proximitate) - amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport, etc. - împrejmuiri, platforme colectare deșeuri menajere - spații verzi amenajate, spații pentru sport și recreere, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise:

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 10 / 34

Subzonă mixtă propusă cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 4 apartamente și servicii la parter pe parcelele 83-95: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane.

Subzonă mixtă propusă cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 4 apartamente și servicii la parter pe parcelele 1-7: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E, P+3E, S+P+3E. Regim de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane.

- Locuințe colective mici (maxim 4 apartamente) cu caracter urban după cum urmează:.

- Pe parcelele 1,2,3,4,5,6,7,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 se admit locuințe colective mici cu maxim 4 apartamente pe parcelă.

- Locuințe amplasate cuplat sau izolat

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior); instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 11 / 34

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 12 / 34

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er, 5m pentru clădiri P+2E și S+P+2E, 6m pentru clădiri P+3E și S+ P+3E.

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m.

- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 6 m față de limită (pentru parcelele 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95), și respectiv minim 10 m (pentru parcelele 1,2,3,4,5,6,7) conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.4. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 13 / 34

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA.. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 14 / 34

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

3.5. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 214 loturi din care 4 vor fi pentru spații verzi și 13 vor avea funcțiunea de locuire colectivă mică cu maxim 4 apartamente și servicii la parter cu un regim maxim de înălțime (S)+P+2E, iar 7 vor avea funcțiunea de locuire colectivă mică cu maxim 4 apartamente și servicii la parter și un regim maxim de înălțime (S)+P+3E. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 500 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la :

- S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E, S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E. Regimul de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane pentru parcelele 83-95. H max cornişă = 10,00m;

- S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E, S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E, P+3E, S+P+3E. Regimul de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane pentru parcelele 1-7. H max cornişă = 12,00m

- H max coamă = 17,00m pentru toate parcelele (cota maximă absolută conform aviz AACR este +107.75 nivel Marea Neagră);

- Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 15 / 34

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane, 10m pentru case cu 3 nivele supraterane și maxim 12 m pentru case cu 4 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m (cota maximă admisă conform aviz AACR este +107.75 nivel MN). Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1,6 pentru locuințe cu mai multe apartamente și servicii la parter. C.U.T minim admis pentru aceste parcele este de 0,8. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin 1 mașină/apartament.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă). Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 16 / 34

Art. 27. Împrejmuiri Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o

parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. Subzonă Zonă Locuințe colective mici cu servicii la parter, cu max. 6 apartamente pe parcelele 8,9,10,11,12,13,14,15,16, regim maxim de înălțime (S)+P+3E

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

- subzonă mixtă (rezidențială cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 6 apartamente și servicii la parter) : clădiri P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, S+P+2E, P+3E, S+P+3E Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea mixtă (rezidențială cu servicii la parter), zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/D+P+1E, D+P+M/Er, P+2E, P+3E, S+P+3E. Regim de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - servicii cu acces public (de proximitate), servicii profesionale, instituții de învățământ ( creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU. - spații verzi amenajate, terenuri de sport, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise: Subzonă mixtă propusă cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 6 apartamente și servicii la parter pe parcelele 8,9,10,11,12,13,14,15,16: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E, P+3E. Regim de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane.

- locuințe colective mici (maxim 6 apartamente) cu caracter urban după cum urmează:.

- Pe parcelele 8,9,10,11,12,13,14,15,16 se admit locuințe cu maxim 6 apartamente pe parcelă.

- locuințe amplasate izolat și cuplat

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 17 / 34

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior); instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 18 / 34

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er, respectiv 5m pentru clădiri P+2E, S+P+2E, 6m pentru clădiri P+3E și S+P+3E.

- Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m.

- Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată.

- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 10 m față de limită, conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 19 / 34

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 20 / 34

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localităților Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 214 loturi din care 4 vor fi pentru spații verzi și 9 vor avea funcțiunea de locuire colectivă cu maxim 6 apartamente și servicii la parter și un regim maxim de înălțime (S)+P+3E. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 500 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E, S/D+P+M/Er, P+2E, S+P+2E, P+3E, S+P+3E. Regimul de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane. H max cornişă = 12,00m

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 21 / 34

- H max coamă = 17,00m pentru toate parcelele (cota maximă absolută conform aviz AACR este +107.75 nivel Marea Neagră); - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 12 m pentru case cu 3 sau 4 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m (cota maximă admisă conform aviz AACR este +107.75 nivel MN). Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1,6 pentru locuințe cu mai multe apartamente și funcțiuni complementare la parter. C.U.T minim admis pentru aceste parcele este de 0,8.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 22 / 34

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin 1 mașină/apartament.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă). Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE Subzonă Dotări, servicii

Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale

– Activități economice, dotări servicii, unități comerciale – Zonă cu dotări servicii, unități comerciale cu o structură urbană coerentă.

Art. 2. Funcțiunea dominantă Este cea de dotări, servicii, instituții publice și unități comerciale cu caracter urban și semi–

urban cu regim maxim de înălțime P+2E, S+P+2E. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale și carosabile. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise: - dotări adiacente zonei de locuit: comerț, servicii (de ex. cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), administrație (birouri), cultură, culte, învățământ (creșe, grădinițe publice sau private cu maxim 4 grupe), sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei; - alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 100 locuri) cu un program de funcționare compatibil cu zona

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 23 / 34

rezidențială; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate. Art. 5. Utilizări admise cu condiții - Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător - Comerț en detail cu suprafața construită desfășurată mai mare de 1000 m2, activități de mică producție, cu / fără flux tehnologic (de exemplu prelucrare textile, încălțăminte, obiecte de mici dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, etc.), depozitare materiale de construcții, cosmetică auto / spălătorie auto – cu condiția elaborării unui P.U.D. prealabil autorizării, - săli de evenimente (ex. nunți, botezuri, etc.), doar cu acordul vecinilor direct afectați, în spații închise, pe o raza de 50 m de la limita parcelei în toate direcțiile Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale. Art. 7. Interdicții definitive de construire - locuire de orice tip - activități sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante - depozitare en gros - depozitare de materiale refolosibile / deșeuri - clădiri provizorii de orice natură - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente - orice tip de activități generatoare de poluare fonică, chimică, vizuală care să afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de dotări servicii este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 de 5 m față de străzile adiacente.

Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 24 / 34

edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

În cazul adăugării de noi clădiri sau al extinderii celor existente (sunt admise maxim 2 construcții principale pe o parcelă), acestea se vor dispune în același aliniament sau în retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor. a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile: - Retragerea minimă obligatorie a clădirilor față de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim, dar nu mai mică de 4 m. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții: - Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 10 m conform planșei de Reglementări Urbanistice U02. c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă - Distanța minimă dintre cele două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi cel puțin egală cu 2/3 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt - se vor respecta reglementările cuprinse în Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18 Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor (elaborator P.U.Z.) în întregime, conform planului de acțiune. Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 25 / 34

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată a municipiului Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4 kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 214 loturi din care 6 sunt destinate dotărilor și serviciilor. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 600 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 26 / 34

Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S+P+2E cu maxim 10 m la cornișă si maxim 17 m la coamă. H max cornişă = 10,00m - H max coamă / atic = 17,00m pentru toate parcelele (cota maximă absolută conform aviz AACR este +107.75 nivel Marea Neagră); Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând imobilele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei imobile învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 25o - 45o - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la maxim 12 m pentru P+2E. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m (cota maximă admisă conform aviz AACR este +107.75 nivel MN). Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona (dotări servicii, spații comerciale) are un P.O.T. maxim = 40% (dotări servicii, spații comerciale).

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 27 / 34

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este: 1,5 pentru instituții și servicii 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă se admit doar parcaje, NU garaje. Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00 m.

Subzonă Zona Ds – Instituții publice - Învățământ

Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale

– Unitate de Învățământ (școală) pe parcela 205 Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de instituții publice de învățământ cu regim maxim de înălțime P+2E, S+P+2E. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale și carosabile. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise: - Instituții publice - Învățământ: creșe, grădinițe publice sau private, școli; Art. 5. Utilizări admise cu condiții - Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale. Art. 7. Interdicții definitive de construire - locuire de orice tip - activități sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante - depozitare en gros - depozitare de materiale refolosibile / deșeuri - clădiri provizorii de orice natură - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 28 / 34

- orice tip de activități generatoare de poluare fonică, chimică, vizuală care să afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de dotări servicii este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 de 5 m față de străzile adiacente. Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

În cazul adăugării de noi clădiri sau al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în același aliniament sau în retragere față de aliniament, în front discontinuu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor. c) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile: - Retragerea minimă obligatorie a clădirilor față de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim, dar nu mai mică de 4 m. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). d) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții: - Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 5 m conform planșei de Reglemetări Urbanistice U02 (limita posterioară a parcelei constituie al doilea front stradal). c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă - Distanța minimă dintre cele două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi cel puțin egală cu 2/3 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt - se vor respecta reglementările cuprinse în Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 29 / 34

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18 Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor (elaborator P.U.Z.) în întregime, conform planului de acțiune. Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată a municipiului Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4 kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 30 / 34

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 214 loturi din care 1 parcelă (nr. 205) este destinată instituțiilor publice – Învățământ. Nu se pot face dezmembrări sau alipiri ulterioare. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S+P+2E cu maxim 10 m la cornișă si maxim 17 m la coamă. H max cornişă = 10,00m - H max coamă / atic = 17,00m pentru toate parcelele (cota maximă absolută conform aviz AACR este

+107.75 nivel Marea Neagră); Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 31 / 34

c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând imobilele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei imobile învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 25o - 45o - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la maxim 12 m pentru P+2E. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 17 m (cota maximă admisă conform aviz AACR este +107.75 nivel MN). Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona (Instituții publice - Învățământ) are un P.O.T. maxim = 40% (Unități de învățământ).

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este: 1,5 pentru instituții și servicii. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă se admit doar parcaje, NU garaje. Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00 m.

Zonă Ve – Spații verzi

Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale – Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat Zonă cu Spații verzi, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de spațiu verde public. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise: - plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme cu înveliș permeabil pentru circulații pietonale și velo

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 32 / 34

- mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere - construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale

cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 5% din suprafața totală a spațiului verde. Art. 5. Utilizări admise cu condiții - Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat Art. 6. Interdicții temporare de construire

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică (așa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate, publică, republicată, altele decât cele privind construcțiile, locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvernamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești), impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor. Art. 7. Interdicții definitive de construire - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale. Nu este cazul. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării eventualelor construcții este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. Se recomandă integrarea în peisaj și respectarea zonelor de activitate existente în arealul de acces situat la frontul stradal. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea eventualelor construcții se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Accesul la rețeaua de drumuri publice se va face în baza autorizației emise de administratorul acestora. Staționarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 33 / 34

Art. 17. Accese pietonale Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de

îmbrăcăminți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. Se va asigura obligatoriu în condiții de siguranță accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilități și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc). 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor (elaborator P.U.Z.) în întregime, conform planului de acțiune. Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată a municipiului Timișoara. Alimentare cu căldură Fiecare clădire (dacă este cazul) va fi prevăzută cu un sistem propriu de încălzire și prepararea

apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele familiale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan p. 34 / 34

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se propun 4 loturi pentru spații verzi. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Pentru utilizările admise – 5% P.O.T. maxim = 5%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis este 0,1. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă nu se admit parcaje, acestea fiind realizate exclusiv pe străzi sau pe loturile aferente. Art. 26. Spații verzi Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere

Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim 5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile se vor realiza ca garduri vii către spațiile publice, respectiv ca și completări ale unor împrejmuiri existente cu o valoare stilistică în situația extinderii perimetrului spațiului verde în cauză.

Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor fi de tip opac, cu înălțimea maximă de 2,00 m.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Șef proiect, întocmit Arh. Cătălina BOCAN

LAN

Atasament: Memoriu_PUZ_plen.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației se

poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2 CF nr. 420475 – Timișoara (CF vechi 140842), cu nr. cadastral 420475 (nr. cad. vechi A 732/1/23), CF nr. 444703 – Timișoara (CF vechi 136909), cu nr. cadastral 444703 (nr. cad. vechi A 732/1/24), CF nr. 442641 – Timișoara (CF vechi 145412), cu nr. cadastral 442641 (nr. cad. vechi A 732/1/25), CF nr. 418610 – Timișoara (CF vechi 141477), cu nr. cadastral 418610(nr. cad. vechi A 732/1/26), CF nr. 423505 – Timișoara (CF vechi 141402), cu nr. cadastral 423505 (nr. cad. vechi A 732/1/27/1), CF nr. 422242 – Timișoara (CF vechi 141314), cu nr. cadastral 422242 (nr. cad. vechi A 732/1/27/2), CF nr. 441870 – Timișoara (CF vechi 149210), cu nr. cadastral 732/1/40), CF nr. 442965 – Timișoara (CF vechi 142188), cu nr. cadastral 442965 (nr. cad. vechi A 732/1/30), CF nr. 408869 – Timișoara (CF vechi 146513), cu nr. cadastral 408869 (nr. cad. vechi A 732/1/41), CF nr. 412159 – Timișoara (CF vechi 134152), cu nr. cadastral 412159 (nr. cad. vechi A 732/1/40), CF nr. 405334– Timișoara (CF vechi 138074), cu nr. cadastral 405334 (nr. cad. vechi A 732/1/39), CF nr. 405319 – Timișoara (CF vechi 142099), cu nr. cadastral 405319 (nr. cad. vechi A 732/1/38), CF nr. 418609 – Timișoara (CF vechi 140391), cu nr. cadastral 418609 (nr. cad. vechi A 732/1/37), CF nr. 440651 – Timișoara (CF vechi 150768), cu nr. cadastral 440651 (nr. cad. vechi A 732/1/36) Timișoara S teren - 188.119m2 Beneficiari: BUGA VIOREL, BUGA LAURA, LEUSCA IOANA, BUTNARU FLAVIUS-LUCIAN, COSTEA VASILE, OANCE STELA, BĂRDEANU FLORICA, MASCA LUCIAN MARIUS, S.C. AGRO TELLAGE S.R.L. TIMIȘOARA, MAGDAS VASILE, MAGDAS LETIȚIA, BIHOI NICOLAE MARIAN, BIHOI ADRIAN ILIE, BIHOI IOANA SIMONA, LIPOVAN MARIANA GEORGETA, TOMOROGA MELANIA ALEXANDRA, FLOREA MARIAN, FLOREA DORIN-IOAN Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L., Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: februarie 2019

ci E nr apo cne

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 2/24

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 3/24

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L.

Roxana MATEI

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Adrian ULEU

Lucrări rutiere, drumuri: S.C. Path’s Rout S.R.L. Ing. Dan PERCEC

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 4/24

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 5/24

BORDEROU A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Memoriu de prezentare Regulament local de urbanism aferent PUZ Anexe: Certificat de urbanism nr. 3064/10.07.2017, prelungit Extrase C.F., acorduri notariale, acte de identitate Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 02/01.02.2018 - Plan de acțiune nr. /27.03.2018 - Raport și rezultatele informării și consultării publicului nr. UR2018-004968/07.05.2018 - Studiu geotehnic pr. nr. 4641/2018 - PV OCPI nr. 3542/2017, 3162/2017, 3541/2017, OCPI nr. 222329/06.12.2017, 206222/14.14.2017, 229192/06.12.2017 - OSPA nr. 776/30.05.2018 - ANIF nr. 280/20.06.2018 - MADR nr. 223/17.10.2018 - Apele romane nr. ABAB 272/17.01.2018 - Aviz Arhitect șef nr. 5/15.02.2019 și planșa anexă - Aviz CJT nr. 07/15.02.2019 - Aviz Min. Culturii nr. 1303/13.07.2018 - Agenția regională de protecție a mediului nr. 112/14.11.2018 - DSP nr. 12543/621/C/23.07.2018 - Protecția civilă nr.4.625.845/23.05.2018 - PSI nr. 4.4625.844/23.05.2018 - Aviz tehnic Aquatim nr. 56759/DS-ST/29.06.2018, valabil 12 luni - Aviz unic pt. rețele existente nr. 366.7.05.2018 - Telekom nr. 869/16.04.2018, valabil 12 luni - STPT nr. UR2018-5651/05.04.2018, valabil 12 luni - Delgaz Grid nr. 1718/16.04.2018, valabil 12 luni - Enel nr. 213778570/16.04.2018 - Colterm nr. UR2018-05651/05.04.2018, valabil 12 luni - Aquatim nr. 7604/23.04.2018, valabil 12 luni - Transgaz S.A. nr. ETA/3463/16.04.2018, valabil 12 luni - Transelectrica S.A. nr. 321/10.05.2018 - AACR nr. 16719/894/18.07.2018, valabil 12 luni - Aviz de principiu Mediu urban și gestiune deșeuri PMT nr. 619/05.07.2018 și Adresa internă PMT nr. SC2018-3493/06.03.2018 - Comisia de circulație PMT nr. DT2018-3530/07.06.2018 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SC2019-3395/21.02.2019 - Adeverință Direcția Clădiri, terenuri și dotări diverse PMT nr. CT2019-482/14.02.2019

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 6/24

- Adeverință Compartiment administrare fond funciar PMT nr. DO2019-000200/11.02.2019 - Taxa RUR achitată B. PIESE DESENATE Planșa U00-1 – Plan Încadrare în PUG Planșa U00-2 – Plan Încadrare în PUZ Director Nord Planșa U00-3 – Plan Încadrare în PUG nou (în curs de elaborare) - Timișoara Planșa U01 – Plan – Situație existentă sc.1:1000 Planșa U02 – Plan – Reglementări urbanistice sc.1:1000 Planșa 02.ED – Plan de reglementări - lucrări edilitare sc.1:1000 Planșa 3-2-E – Plan de situație propunere rețele electrice și de telecomunicații sc.1:1000 Planșa U03 – Plan – Obiective de utilitate publică Proprietate asupra terenurilor sc.1:1000 Planșa U04 – Plan – Posibilități de mobilare urbanistică sc.1:1000 Planșa U05 – Plan - Studiu cvartal sc.1:2500

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 7/24

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2 CF nr. 420475 – Timișoara (CF vechi 140842), cu nr. cadastral 420475 (nr. cad. vechi A 732/1/23), CF nr. 444703 – Timișoara (CF vechi 136909tm), cu nr. cadastral 444703 (nr. cad. vechi A 732/1/24), CF nr. 442641 – Timișoara (CF vechi 145412), cu nr. cadastral 442641 (nr. cad. vechi A 732/1/25), CF nr. 418610 – Timișoara (CF vechi 141477), cu nr. cadastral 418610(nr. cad. vechi A 732/1/26), CF nr. 423505 – Timișoara (CF vechi 141402), cu nr. cadastral 423505 (nr. cad. vechi A 732/1/27/1), CF nr. 422242 – Timișoara (CF vechi 141314), cu nr. cadastral 422242 (nr. cad. vechi A 732/1/27/2), CF nr. 441870 – Timișoara (CF vechi 149210), cu nr. cadastral 732/1/40), CF nr. 405334– Timișoara (CF vechi 138074), cu nr. cadastral 405334 (nr. cad. vechi A 732/1/39), CF nr. 405319 – Timișoara (CF vechi 142099), cu nr. cadastral 405319 (nr. cad. vechi A 732/1/38), CF nr. 418609 – Timișoara (CF vechi 140391), cu nr. cadastral 418609 (nr. cad. vechi A 732/1/37), CF nr. 440651 – Timișoara (CF vechi 150768), cu nr. cadastral 440651 (nr. cad. vechi A 732/1/36) Timișoara S teren - 188.119m2

Beneficiari: BUGA VIOREL, BUGA LAURA, LEUSCA IOANA, BUTNARU FLAVIUS-LUCIAN,

COSTEA VASILE, OANCE STELA, BĂRDEANU FLORICA,MASCA LUCIAN MARIUS, S.C. AGRO TELLAGE S.R.L. TIMIȘOARA, MAGDAS VASILE, MAGDAS LETIȚIA, BIHOI NICOLAE MARIAN, BIHOI ADRIAN ILIE, BIHOI IOANA SIMONA, LIPOVAN MARIANA GEORGETA, TOMOROGA MELANIA ALEXANDRA, FLOREA MARIAN, FLOREA DORIN-IOAN

Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD SRL.

Arh. Cătălina BOCAN

Data elaborării: februarie 2019 1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului:

PUZ - ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2, CF nr. 420475 – Timișoara (CF vechi 140842), cu nr. cadastral 420475 (nr. cad. vechi A 732/1/23), CF nr. 444703 – Timișoara (CF vechi 136909), cu nr. cadastral 444703 (nr. cad. vechi A 732/1/24), CF nr. 442641 – Timișoara (CF vechi 145412), cu nr. cadastral 442641 (nr. cad. vechi A 732/1/25), CF nr. 418610 – Timișoara (CF vechi 141477), cu nr. cadastral 418610(nr. cad. vechi A 732/1/26), CF nr. 423505 – Timișoara (CF vechi 141402), cu nr. cadastral 423505 (nr. cad. vechi A 732/1/27/1), CF nr. 422242 – Timișoara (CF vechi 141314), cu nr. cadastral 422242 (nr. cad. vechi A 732/1/27/2), CF nr. 441870 – Timișoara (CF vechi 149210), cu nr. cadastral 732/1/40), CF nr. 442965 – Timișoara (CF vechi 142188), cu nr. cadastral 442965 (nr. cad. vechi A 732/1/30), CF nr. 408869 – Timișoara (CF vechi 146513), cu nr. cadastral 408869 (nr. cad. vechi A 732/1/41), CF nr. 412159 – Timișoara (CF vechi 134152), cu nr. cadastral 412159 (nr. cad. vechi A 732/1/40), CF nr. 405334– Timișoara (CF vechi 138074), cu nr. cadastral 405334 (nr. cad. vechi A 732/1/39), CF nr. 405319 – Timișoara (CF vechi 142099), cu nr. cadastral 405319 (nr. cad. vechi A 732/1/38), CF nr. 418609 – Timișoara (CF vechi 140391), cu nr. cadastral 418609 (nr. cad. vechi A 732/1/37), CF nr. 440651 – Timișoara (CF vechi 150768), cu nr. cadastral 440651 (nr. cad. vechi A 732/1/36) Timișoara

S teren - 188.119 m2..

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 8/24

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest, în zona Torontal - Metro 2, la sud de Pârâul Beregsău și la est de Magazinul Metro 2, a unui P.U.Z. pentru o zonă rezidențială cu funcțiuni complementare pe o suprafața de 188.119 m2 teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord de Pârâul Beregsău (Hpr 337), la sud de drumul de exploatare De716/1, la vest de parcelele A732/1/22 și A732/1/42 , iar la est de parcelele A732/1/31 și A732/1/35/2.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren agricol în extravilanul localității Timișoara - este adiacent zonei preponderent rezidențiale cu servicii.

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL în lucru – ETAPA 2 – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 6 – Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, programul 1 - creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu destinație de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 reglementarea gradului de construibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, birouri, producție și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 3064 din 10.07.2017 (prelungit), beneficiari BUGA VIOREL, BUGA LAURA, LEUSCA IOANA, BUTNARU FLAVIUS-LUCIAN, COSTEA VASILE, OANCE STELA, BĂRDEANU FLORICA,MASCA LUCIAN MARIUS, S.C. AGRO TELLAGE S.R.L. TIMIȘOARA, MAGDAS VASILE, MAGDAS LETIȚIA, BIHOI NICOLAE MARIAN, BIHOI ADRIAN ILIE, BIHOI IOANA SIMONA, LIPOVAN MARIANA GEORGETA, TOMOROGA MELANIA ALEXANDRA, FLOREA MARIAN, FLOREA DORIN-IOAN

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014 – teren situat în extravilan – zona cu caracter nedefinit; în acest sens s-a obţinut Avizul de Oportunitate 02 din 01.02.2018.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 9/24

- Ordinul 233/2016. În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri: - Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe cu funcțiuni complementare", extravilanul municipiului Timișoara (HCL35/2012) - Plan Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, (HCL74/2009) - Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, (HCL478/2009) - Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă de servicii, birouri și locuințe de serviciu", extravilan Timișoara, (HCL131/2010) - Plan Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timișoara – Calea Torontalului", extravilan Timișoara, (prelungire valabilitate prin HCL40/2008) - Plan Urbanistic Zonal "Locuințe individuale, colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii ", extravilan Timișoara, (prin HCL77/2010) - Plan Urbanistic de Zonal "Metrou 2", extravilan Timișoara, (HCL138/2004) - Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale ", extravilan Timișoara, (prin HCL374/2006)

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii

generale:

 poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuințe individuale, cu regim redus de înălțime de tip urban, în concordanță cu construcții existente deja în zona, în intravilanul municipiului Timișoara;

 pentru realizarea zonelor de mai sus se propune introducerea lor în intravilanul extins al municipiului Timișoara; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, cu acces din Calea Torontalului DN6 (Timișoara – Sânnicolau), prin drumurile de exploatare De716/1 și De732/1/2.

Amplasamentul face parte din extravilanul municipiului Timișoara, fiind parte componentă a unei suprafețe mai mari de interes pentru dezvoltarea rezidențială limitrofă municipiului. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă locuințe individuale, dotări și servicii publice. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare .

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 10/24

2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE Terenul este situat în nord-vestul municipiului Timișoara, amplasat în stânga față de Calea

Torontalului, DN6, Timișoara – Sânnicolau Mare. Vecinătățile sunt: - la nord, Pârâul Beregsău (Hpr337) și parcele private în P.U.Z.-uri aprobate prin HCL 131/2010

și HCL 381/2001. - la sud, drumul de exploatare De716/1 și parcele private în P.U.Z -uri aprobate prin HCL

35/2012, HCL 74/2009, HCL 478/2009 - la vest parcele private cu folosința de terenuri agricole arabile. - la est parcele private cu folosință de terenuri agricole arabile. Suprafața terenului este de 188.119 m2. Vecinătățile sunt:

La Nord, peste Pârâul Beregsău (Hpr337) se află Parcul Industrial tehnologic Timișoara, aflat în administrația consiliului județean. Conform informațiilor primite de la acesta (CJT), în apropierea zonei studiate există clădiri cu următoarele destinații: pe loturile C3-C4, ateliere (cu activitatea de tipografie, deținător S.C. West tipo International S.A.), la o distanță minimă de 30 m față de Pârâul Beregsău; pe lotul B7, o hală pentru instalații sanitare, de încălzire și aer condiționat, deținător S.C. Doset Impex S.R.L.), la o distanță minimă de 160 m față de Pârâul Beregsău; în vecinătatea vestică a P.I.T.T., este aprobat prin HCL 131 /2010 un P.U.Z. pentru Servicii, birouri și locuințe de serviciu, la care distanța minimă a parcelelor de locuințe față de construcțiile din P.I.T.T. este de 132 m;

La Vest, calea ferată Timișoara - Arad, la o distanță minimă de 230 m; în zona de studiu mai este în lucru un P.U.Z. (fază aviz oportunitate) pentru Zonă rezidențială și funcțiuni complementare, dotări, comerț, servicii

La Sud, parcele de locuințe din multiple P.U.Z. aprobate în perioada 2007-2017, cu o distanță minimă de 48 m (construcții) față de zona studiată

La Est, există o parcelă alipită zonei ce face obiectul P.U.Z., aflată de asemenea în faza de Aviz de oportunitate pentru Locuințe cu funcțiuni complementare, dotări, servicii; peste drumul de exploatare DE732/1/1 se găsește o altă zonă de Locuințe individuale, colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii (P.U.Z aprobat cu HCL 77/2010) precum și magazinul Metro Cash & Carry 2 – comerț en- gros, poziționat la o distanță minimă de 435 m față de zona ce face obiectul P.U.Z.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantații. Terenul este bordat la nord de Pârâul Beregsău. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și adesea capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C - data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 11/24

Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în

suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă,

parte a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc

depunerile aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare

amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din De 732/1/2 și De716/1.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism este repartizată în felul următor:

- C.F. 420475, nr. cad. A732/1/23 Steren = 11500 m2 proprietari Buga Laura, Buga Viorel, Leusca Ioana

- C.F. 444703, nr. cad. A732/1/24 Steren = 10000 m2 proprietar Butnaru Flavius Lucian; Butnaru Florica Sanda

- C.F. 442641, nr. cad. A732/1/25 Steren = 11500 m2 proprietar Costea Vasile - C.F. 418610, nr. cad. A732/1/26 Steren = 16800 m2 proprietar Buga Viorel; Buga Laura - C.F. 423505, nr. cad. A732/1/27/1 Steren = 8650 m2 proprietar Oance Stela, Buga Viorel,

Buga Laura - C.F. 422242, nr. cad. A732/1/27/2 Steren = 8650 m2 proprietar Balean Florica - C.F. 441870, nr. cad. A732/1/29 Steren = 23119 m2 proprietar Bărdeanu Florica - C.F. 442965, nr. cad. A732/1/30 Steren = 19900 m2 proprietar Masca Lucian Marius, - C.F. 408869, nr. cad. A732/1/41 Steren = 15500 m2 proprietar S.C. Agro Tellage S.R.L.

Timișoara - C.F. 412159, nr. cad. A732/1/40 Steren = 13300 m2 proprietari Magdas Vasile și Magdas

Letitia, - C.F. 405334, nr. cad. A732/1/39 Steren = 8600 m2 proprietar Bihoi Nicolae Marian, - C.F. 405319, nr. cad. A732/1/38 Steren = 11300 m2 proprietari Bihoi Adrian Ilie; Bihoi

Ioana Simona , - C.F. 418609, nr. cad. A732/1/37 Steren = 11500 m2 proprietari Buga Viorel; Buga Laura,

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 12/24

- C.F. 440651, nr. cad. A732/1/36 Steren =1 8300 proprietari Lipovan Mariana Georgeta; Tomoroga Melania Alexandra; Florea Marian; Florea Dorin-Ioan,

În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate: a) terenuri cu destinația de teren arabil, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE 732/1/2 ce traversează zona pe direcția est-vest și De 716/1 la sud c) Pârâul Beregsău (Hpr337) la nord.

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice; - accesul din De 716/1 și 732/1/2, pe parcela studiată se poate face doar într-o manieră unitară; b) funcționale - existența pârâului menționat anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este traversată pe direcția este-vest de drumul de exploatare De732/1/2 și este mărginită la sud de drumul de exploatare De716/1.

Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. b) Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există următoarele retele: - retea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe DN 6, care deservesc Parcul Industrial

Torontal; - retea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe DE 715, pana la Metro 2; - retea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm pe DE 715, pana la Metro 2. -canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parțial apele de ploaie,

Hcn 693 si Hcn 613 si Pârâul Beregsău (Hpr 337). c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

Conform adresei nr. 213778570/16.04.2018 emise de E-DISTRIBUŢIE BANAT SA, s-a constatat că obiectivul pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se află la distanţă suficientă faţă de zona de siguranţă a capacităţilor energetice, astfel încât nu este necesară emiterea Avizului de amplasament;

Conform adresei nr. 5364/09.05.2018 emise de TRANSELECTRICA SA, în urma documentaţiei analizate, s-a constatat că terenul pe care se va amenaja obiectivul menţionat, nu este amplasat în apropierea unei capacităţi energetice, existente sau viitoare, aflată în gestiunea C.N.T.E.E TRANSELECTRICA SA, aceasta din urmă exprimându-şi acordul pentru realizarea obiectivului. e) Telefonizare

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 13/24

Conform avizului favorabil nr. 869/16.04.2018 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, pe amplasamentul pe care urmează să se construiască obiectivul menţionat, TELEKOM nu are amplasate rețele de comunicații electronice ce le aparțin care să fie afectate de lucrările de construire. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în prezent,

categoria de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele

rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de distribuție a apei

potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul. Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la Calea

Torontalului, datorită intensității traficului. Datorită proximității cu P.I.T.T. în vecinătatea de nord se desfășoară și activități productive

diverse, conform informațiilor primite de la C.J.T. Prezența Pârâului Beregsău este o limită naturală față de zona industrială a zonelor de locuințe existente sau propuse, la sud de acesta.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului

 dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de locuințe individuale

și colective.

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat

la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G.-ul Timișoarei această zona este încadrată în extravilan, teren agricol. Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 14/24

profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Pârâul Beregsău este bordat de-a lungul lui de o zonă verde propusă, mai amplă, cu o lățime de 20 m și cu plantație de copaci cu coronament înalt (castani, tei), cu rol de protecție suplimentară față de P.I.T.T. și activitățile de aici. Astfel, distanța de la parcelele de locuit propuse se mărește față de construcțiile din P.I.T.T., ajungând la un minim de 72 m față de atelierele din lotul C3-C4 (tipografie) și respectiv 209 m față de hala din lotul B7. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 3m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone pentru locuințe individuale, locuinţe colective cu max 4/6ap pe parcelă și funcțiuni complementare la parter, dotări şi servicii;

- asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spații verzi – parc și spații verzi de aliniament și cu rol de protecție - zonă de servicii și funcțiuni complementare poziționată în partea de sud a loturilor

propuse, pentru a putea acomoda atât servicii și comerț, cât și spații pentru învățământ, necesare întregii zone rezidențiale dezvoltate până în prezent și viitoare

- regim de înălțime maxim (S)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. maxim = 35%, C.U.T. Maxim = 0.9, H max. cornișă 9m; H max. coama 12 m

- (S)+P+2E pentru zona de dotări servicii, P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 1.5, Hmax. cornișă 10m; Hmax. coama 16m

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare

Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Teren 188.119,00mp 100,00% 188.119,00mp 100,00%

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 15/24

L Locuințe individuale cu max. 2 ap./parcela

105.846,00mp 56,26%

Zone mixta - Loturi locuințe colective mici cu max. 4/6 apartamente și servicii la parter

17.833,00mp 9,48%

Ds Dotări şi servicii 5.404,00mp 2,87% Ds Instituţii publice - învăţământ 2.004,00mp 1,07% Ve Spații verzi publice 8.362,00mp 4,45% Ve Spații verzi – proprietate privată de utilitate publică

2.000,00mp 1,06%

Circulații auto și pietonale, spații verzi de aliniament – suprafața destinată trecerii în domeniul public

46.670,00mp 24,81%

Total 188.119,00mp 100,00% 188.119,00mp 100,00% - indici caracteristici după cum urmează:

ZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă) - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unităţi

locative) și funcțiuni compatibile cu locuirea - H max =9,00 m (cornişă); (S)+P+1E+M/Er (niveluri); - POT max = 35 %; - CUT max = 0,90; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr.U 02

ZONĂ MIXTĂ SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER – parcelele 1-7, 83-95,

- regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unităţi

locative pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea - H max = 10,00m (cornişă);(S)+P+2E(niveluri) – pentru parcelele 83-95 ; - H max = 12,00m (cornişă);(S)+P+3E(niveluri) – pentru parcelele 1-7 ; - POT max = 40 %; - CUT max = 1,60; CUT min.=0,8 (în cazul parcelelor 1-7) - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr.U 02

SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER – parcelele 8-16,

- regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum șase unităţi locative pe

parcelă) și servicii compatibile cu locuirea - H max = 12,00m (cornişă); (S)+P+3E(niveluri); - POT max = 40 %; - CUT max = 1,60; CUT min.=0,8

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 16/24

- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr.U 02 ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcelele 206-211

- regim de construire: izolat sau cuplat; - funcţiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea - H max = 10,00m (cornişă); (S)+P+2E(niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 17m,

respectiv cota absolută maximă de 107,75m (90,75m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +17 m înălţimea maximă a construcţiilor);

- POT max = 40 %; - CUT max = 1,50; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr. U 02

SUBZONĂ INSTITUȚII PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT – parcela 205 - regim de construire: izolat; - funcţiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea - H max =10,00m (cornişă); (S)+P+2E(niveluri) cu respectarea înălțimii maxime de 17m,

respectiv cota absolută maximă de 107,75m (90,75m cota absolută faţă de nivelul Mării Negre a terenului natural +17 m înălţimea maximă a construcţiilor);

- POT max = 40 %; - CUT max = 1,50; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de

limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr. U 02

Investiția se va face gradat și etapizat. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există

posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față de limitele parcelelor.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE a. Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 188.119 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de locuinte cu functiuni complementare/servicii, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe DN 6.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in zona studiata se va realiza din teava de polietilena PE-HD, Pn 10, De.110 mm, L= 4.000 m si se va amplasa in zona verde si pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa se poată bransa fiecare parcela.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 17/24

Reteaua de alimentare cu apa propusa pentru a deservi toate parcelele prevazute in PUZ se va extinde de-a lungul DE 715 pe o distanta de cca 650 m si se va bransa la conducta de alimentare cu apa existenta pe DE 715 in dreptul Metro 2, care se leaga la reteaua de apa de pe DN 6.

Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane şi hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentele de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza cate un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt : Q S ZI MED = 41,68 mc/zi = 0,48 l/s Q S ZI MAX = 54,18 mc/zi = 0,67 l/s Q S ORAR MAX = 4,51 mc/zi = 1,25 l/s

b. Canalizarea menajeră Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului

Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de

canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe DN 6).

Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm, L=4.000 m si se va amplasa pe strazile nou-create, in axul acestora.

Pentru racordarea zonei de PUZ la canalizarea existenta pe DE 715, se va extinde canalizarea propusa de-a lungul DE 715 pana in dreptul Metro 2, unde se va racorda la reteaua existenta, PVC- KG, D=250 mm, de unde apele uzate menajere vor fi evacuate in canalizarea menajera de pe DN 6. Lungimea extinderii va fi de cca. L=650 m, propusa spre executare din tevi de PVC-KG, D=250 mm.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 41,68 mc/zi = 0,48 l/s Q U ZI MAX = 54,18 mc/zi = 0,67 l/s Q U ORAR MAX = 4,51 mc/zi = 1,25 l/s

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public. c. Canalizarea pluviala

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315-500 mm, L=4.100 m, trecute prin doua separatoare de namol si hidrocarburi si stocate in doua bazine de retentie, urmand ca apoi sa fie descărcate în Paraul Beregsau Hpr 337.

Apele pluviale pre-epurata sunt evacuate in paraul Beregsau prin doua guri de descarcare, înainte de care se amplaseaza vane de inchidere ingropate.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate. Q PL = 1.642 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 256.152 mc/an Volumul bazinelor de retentie ape pluviale:

V = 758 mc BR1: VBR 1 = 379 mc (~121 mp) BR2: VBR 2 = 379 mc (~121 mp)

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 18/24

BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane şi rurale”. Calculul necesarului de apă şi dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2018 - 2019.

Suprafata totală a zonei studiate este de 188.119 mp, cuprinzând 203 parcele pentru locuinte individuale, 5 parcele pentru funcțiuni complementare zonei de locuit si 3 parcele cu rol de zona verde.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 915.

 NECESARUL DE APĂ Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 120 l/om,zi pentru locuitori ;

- locuitori: - 915 persoane x 120 l/om,zi = 110.000 l/zi : 1.000 = 110 mc/zi N = 110 mc/zi 2.DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde :

Kp =1,007 – coeficient ce ţine seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe aductiune şi retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 110,00 = 127,38 mc/zi = 1,47 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-

2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 127,38 = 165,59 mc/zi = 1,91 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde KO = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006,

tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 165,59 / 24 = 13,79 mc/h = 3,83 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 127,38 mc/zi = 1,47 l/s Q S ZI MAX = 165,59 mc/zi = 1,91 l/s Q S ORAR MAX = 13,79 mc/zi = 3,83 l/s

CANALIZARE MENAJERĂ

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 915 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 127,38 mc/zi = 1,47 l/s

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 19/24

Q U ZI MAX = 165,59 mc/zi = 1,91 l/s Q U ORAR MAX = 13,79 mc/zi = 3,83 l/s

CANALIZARE PLUVIALA Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de

canalizare pluviala ingropata D=315-500 mm, L=4.100 m, trecute prin doua separatoare de namol si hidrocarburi si stocate in doua bazine de retentie, urmand ca apoi sa fie descărcate în Paraul Beregsau Hpr 337.

Apele pluviale pre-epurata sunt evacuate in paraul Beregsau prin doua guri de descarcare, înainte de care se amplaseaza vane de inchidere ingropate.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” şi STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 188.119 mp. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 133.506 mp Drumuri, platforme S= 45.001 mp -acoperişuri coef. de scurgere ø = 0,95 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Ø = 133.506x0,95 + 45.001x0,85 / 178.507 = 0,92 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+900/42= 26 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 900 m I= 125 l/sxha - pentru durata de 26 minute şi frecventa de 1/2 Q PL = 17,85 x 0,92 x 125 x 0,8 = 1.642 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 1.642 x 26 x 60 x 100/1.000 = 256.152 mc/an

Volumul bazinelor de retentie ape pluviale:

V = 2

1 x

c

r

t

t 2

x QPL x k1 = 2

1 x 400/26 x 1642 x 0,06 = 758 mc

BR1: VBR 1 = 379 mc (~121 mp) BR2: VBR 2 = 379 mc (~121 mp)

e) Alimentarea cu energie electrică

În zonă apar noi consumatori de energie electrică preponderent de uz casnic. Bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel : 179 Locuinţe individuale ( max.2 ap. ) Pi = 7160 kW 179 x 40 kW / parcelă Ps = 2864 kW

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 20/24

13 Locuinţe zonă mixtă ( max.4 ap. ) Pi = 1040 kW 13 x 80 kW / zonă mixtă Ps = 416 kW

11 Locuinţe zonă mixtă ( max.6 ap. ) Pi = 1320 kW 11 x 120 kW / zonă mixtă Ps = 528 kW 7 Obiective dotări şi servicii publice Pi = 280 kW 7 x 40 kW / ob. Ps = 140 kW 112 LL iluminat exterior stradal Pi = 28 kW 112 x 0,25 kW / LL Ps = 28 kW _____________________________________________________________________________ TOTAL : Pi = 9828 kW Ps = 3976 kW

Având în vedere dimensiunea obiectivului studiat, alimentarea cu energie electrică a zonei se va asigura prin intermediul unui post trafo prefabricat, alimentat din LEA 20kV din vecinătatea zonei studiate, iar suplimentar şi prin extinderea reţelelor existente în vecinătate ( acolo unde este posibil ). De la postul trafo vor pleca rețele de joasă tensiune realizate cu cablu electric montat subteran si cutii de distributie.

De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe, zonele mixte și la obiectivele cu dotări și servicii publice.

Tot de la acest post trafo se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate şi se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

f) Telecomunicaţii si televiziune prin cablu

La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde reţelele de telecomunicaţii şi cablare TV din zonele învecinate. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale la locuinţe, zonele mixte şi la obiectivele cu dotări şi servicii publice.

La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999 ). 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 5,51% din suprafața studiată (o fâșie de 20 m de-a lungul Pârâului Beregsău, în suprafață de 8361 m2 și o parcelă compactă, centrală,

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 21/24

în vecinătatea parcelelor de servicii și învățământ prevăzute, de 2000 m2). Se prevăd consolidări de maluri – dacă este cazul, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

- Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi cu coronament înalt și plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente

acestora, respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore:

zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a refuncționaliza un perimetru intravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timișoara, în care sunt foarte și alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil extravilan, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta și rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul și în ceea ce privește scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul. Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 22/24

Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi. Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind o clădire de locuințe, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute) 2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 23/24

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este sub 40%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (peste 5,00%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional. Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 3.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

3.9.1 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în zone sigure, pe terenuri salubre care vor asigura: a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe; b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului; c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice; e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere; f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici. 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit.

3.9.4 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

3.9.5 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1). 3.9.6 - La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare:

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 324/2017 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2,

A732/1/27/2, A732/1/27/1, A732/1/23, A732/1/24, A732/1/25, A732/1/26, A732/1/29, A732/1/30, A732/1/36, A732/1/37, A732/1/38, A732/1/39, A732/1/40, A732/1/41, S teren=188.119m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana,

Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan MEMORIU DE PREZENTARE p. 24/24

a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare; b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto. 3.9.7 - Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită. 3.9.8 - La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților. 3.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: - Dezmembrare parcele conform P.U.Z. - Intabulare parcele - Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z. - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Toate acestea vor fi suportate de dezvoltatorul P.U.Z., conform planului de acțiune ce se va semna de către acesta și primarul comunei. Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi. 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit, șef proiect, Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONS_PUBL_PUZ__BUGA.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA : Madi DIRECȚIA URBANISM ROMANIA Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ Nr. UR2018-018551/27.12.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: PUZ — ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: ZONA TORONTALULUI - METRO 2, extravilan Timişoara Beneficiar: BUGA VIOREL, BUGA LAURA Proiectant: SC ATELIER CAAD SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PPUD PUZ din cadrul Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana, şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 09.11.2018 — 03.12.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: - SC PREFERITA SRL - str. DROPIEI nr. 1 - SC ELECTRIC SYS SRL - Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km. 6 - WILLY KREUTZ - Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km. 6 - SC PROSPERO SRL - Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km. 6 - SC IMOCON SRL - Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km. 6 - SC FARTUD SRL - Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, Calea Torontalului km. 6 - METRO - DN6 Km. 5+605 - UNICREDIT - Metro, DN6 Km. 5+605 - REGISTRU AUTO ROMAN TIMIS - DN6 KM 6 - LEUSCA IOANA - CALEA ARADULUI BL 7, SC A, ET 1, AP4 - BUTNARU FLAVIUS - CALEA ARADULUI NR 18, BL 8, SCA, API - COSTEA VASILE - STR. CUGIR NR. 2, BL 3, SC A, AP2 - OANCE STELA - STR. BUCURESTINR. 14, SCB, API - BARDEANU FLORICA - STR. MILOSCIRNEANSKI NR. 6 -: LIPOVAN MARIANA - STR. CARPATINR. 29, AP 1 - FLOREA DORIN - STR. BUCURESTINR.19, SC B, ET 2, AP9 - FLOREA MARIAN - STR. TAPIA NR 12, API - TOMOROAGA MELANIA - STR. CALIN NEMES BL 3, SC D, ET 1, AP4 - BIHOI ADRIAN - STR. VUK KARADZIC NR 35/A - BIHOI MARIAN - VUK KARADZIC NR 24 - MAGDAS VASILE - ALEEA INULUI NR 1, SCB, ET 4, AP 18 - AGRO-TELLAGE - VASILE ALEXANDRINR. 7, ET 2, AP 25 o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoană interesată. La intalnirea cu proiectantul SC ATELIER CAAD SRL, organizată în data de 20.11.2018, intre orele 14,00 — 15,00, la sediul PMT — Directia Urbanism si Dezvoltare Urbana, s-au prezentat două persoane interesate. Nu au fost formulate obiecții referitoare la documentație. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal — „ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, ZONA TORONTALULUI- METRO 2, extravilan, Timişoara, beneficiar BUGA VIOREL şi BUGA LAURA, proiectant: SC ATELIER CAAD SRL, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. Monica AN o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Raport_specialitate.pdf

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-003477/09.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara;

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-003477/08.03.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-003477/06.03.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 02/01.02.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 5/15.02.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3064/10.07.2017 prelungit până la data de 09.07.2019, Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 07/15.02.2019, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 1303/13.07.2018, precum și Decizia de încadrare nr. 112/14.11.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018441/14.05.2018, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOCAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 27.03.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2018 – 004968/07.05.2018.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 324/2017, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018441/14.05.2018,.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara în suprafață totală de 188.119 mp este amplasat în partea de nord- vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenurile fiind afectate de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află extravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 07/15.02.2019 și Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 1303/13.07.2018.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 188.119 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 420475 – Timișoara (CF vechi 140842), cu nr. cadastral 420475 (nr. cad. vechi A 732/1/23) Steren = 11.500 m

2 proprietari Buga Laura, Buga Viorel, Leusca Ioana; CF nr. 444703 – Timișoara (CF vechi 136909), cu nr. cadastral 444703 (nr. cad. vechi A 732/1/24) Steren = 10.000 m

2 proprietar Butnaru Flavius Lucian; Butnaru Florica Sanda; CF nr. 442641 – Timișoara (CF vechi 145412), cu

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

nr. cadastral 442641 (nr. cad. vechi A 732/1/25) Steren = 11.500 m 2 proprietar Costea Vasile; CF nr.

418610 – Timișoara (CF vechi 141477), cu nr. cadastral 418610 (nr. cad. vechi A 732/1/26) Steren = 16.800 m2 proprietar Buga Viorel; Buga Laura; CF nr. 423505 – Timișoara (CF vechi 141402), cu nr. cadastral 423505 (nr. cad. vechi A 732/1/27/1) Steren = 8.650 m

2 proprietar Oance Stela, Buga Viorel, Buga Laura; CF nr. 422242 – Timișoara (CF vechi 141314), cu nr. cadastral 422242 (nr. cad. vechi A 732/1/27/2) Steren = 8.650 m

2 proprietar Bardeanu Florica; CF nr. 441870 – Timișoara (CF vechi 149210), cu nr. cadastral 732/1/40) Steren = 23.119 m

2 proprietar Bărdeanu Florica; CF nr. 442965 – Timișoara (CF vechi 142188), cu nr. cadastral 442965 (nr. cad. vechi A 732/1/30) Steren = 19.900 m

2

proprietar Masca Lucian Marius; CF nr. 408869 – Timișoara (CF vechi 146513), cu nr. cadastral 408869 (nr. cad. vechi A 732/1/41) Steren = 15.000 m

2 proprietar S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara; CF nr. 412159 – Timișoara (CF vechi 134152), cu nr. cadastral 412159 (nr. cad. vechi A 732/1/40) Steren = 13.300 m

2 proprietari Magdas Vasile și Magdas Letitia; CF nr. 405334 – Timișoara (CF vechi 138074), cu nr. cadastral 405334 (nr. cad. vechi A 732/1/39) Steren = 8.600 m

2 proprietar Bihoi Nicolae Marian; CF nr. 405319 – Timișoara (CF vechi 142099), cu nr. cadastral 405319 (nr. cad. vechi A 732/1/38) Steren = 11.300 m

2 proprietari Bihoi Adrian Ilie; Bihoi Ioana Simona; CF nr. 418609 – Timișoara (CF vechi 140391), cu nr. cadastral 418609 (nr. cad. vechi A 732/1/37) Steren = 11.500 m2 proprietari Buga Viorel; Buga Laura; CF nr. 440651 – Timișoara (CF vechi 150768), cu nr. cadastral 440651 (nr. cad. vechi A 732/1/36) Steren =18.300 proprietari Lipovan Mariana Georgeta; Tomoroga Melania Alexandra; Florea Marian; Florea Dorin-Ioan Timișoara.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara propune dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-3530/07.06.2018, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 366/ 07.05.2018 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 5 din 15.02.2019, sunt următorii:

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă): - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unități locative)

și funcțiuni compatibile cu locuirea - Regim de înălțime: (S)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă = 9m, Hmaxcoamă=12m; - POTmax = 35 %; - CUTmax = 0,90; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

ZONĂ MIXTĂ

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu SERVICII LA PARTER – parcelele 1-7, 83-95:

- regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unități locative

pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=14m (pe parcelele 83-95); - Regim de înălțime: (S)+P+3E, - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 1-7); - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU

SERVICII LA PARTER – parcelele 8-16, - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum șase unități locative pe

parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+3E; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 8-16); - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcelele 206-211 - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40%; - CUTmax = 1,5; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

SUBZONĂ INSTITUȚII PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT – parcela 205 - regim de construire: izolat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,5;

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de limitele posterioare : conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

Sz V – SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE

- funcțiuni predominante: spații verzi amenajate; - Regim de înălțime: P - Hmax = 5m; - POTmax = 5 %; - CUTmax = 0,10.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr.

112/14.11.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 5.43%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT

se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulație nr. DT2018-3530/07.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara în suprafață totală de 118.119 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, CF nr. 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara în suprafață totală de 188.119 mp, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018441/14.05.2018, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 324/2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condițiile de construire: ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă): - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unități locative)

și funcțiuni compatibile cu locuirea - Regim de înălțime: (S)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă = 9m, Hmaxcoamă=12m; - POTmax = 35 %; - CUTmax = 0,90; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

ZONĂ MIXTĂ SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu

SERVICII LA PARTER – parcelele 1-7, 83-95: - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unități locative

pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=14m (pe parcelele 83-95); - Regim de înălțime: (S)+P+3E, - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 1-7); - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU

SERVICII LA PARTER – parcelele 8-16,

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum șase unități locative pe

parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+3E; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m (pe parcelele 8-16); - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

ZONĂ DOTĂRI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcelele 206-211 - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40%; - CUTmax = 1,5; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

SUBZONĂ INSTITUȚII PUBLICE - ÎNVĂȚĂMÂNT – parcela 205 - regim de construire: izolat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea - Regim de înălțime: (S)+P+2E; - Hmaxcornișă=10m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,5; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare : conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

Sz V – SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE

- funcțiuni predominante: spații verzi amenajate; - Regim de înălțime: P - Hmax = 5m; - POTmax = 5 %; - CUTmax = 0,10.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr.

112/14.11.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 5.43%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-3530/07.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara în suprafață totală de 188.119 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 188119 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 420475 – Timișoara (CF vechi 140842), cu nr. cadastral 420475 (nr. cad. vechi A 732/1/23) Steren = 11500 m

2 proprietari Buga Laura, Buga Viorel, Leusca Ioana; CF nr. 444703 – Timișoara (CF vechi 136909), cu nr. cadastral 444703 (nr. cad. vechi A 732/1/24) Steren = 10000 m

2 proprietar Butnaru Flavius Lucian; Butnaru Florica Sanda; CF nr. 442641 – Timișoara (CF vechi 145412), cu nr. cadastral 442641 (nr. cad. vechi A 732/1/25) Steren = 11500 m

2 proprietar Costea Vasile; CF nr. 418610 – Timișoara (CF vechi 141477), cu nr. cadastral 418610 (nr. cad. vechi A 732/1/26) Steren = 16800 m2 proprietar Buga Viorel; Buga Laura; CF nr. 423505 – Timișoara (CF vechi 141402), cu nr. cadastral 423505 (nr. cad. vechi A 732/1/27/1) Steren = 8650 m

2 proprietar Oance Stela, Buga Viorel, Buga Laura; CF nr. 422242 – Timișoara (CF vechi 141314), cu nr. cadastral 422242 (nr. cad. vechi A 732/1/27/2) Steren = 8650 m

2 proprietar Bardeanu Florica; CF nr. 441870 – Timișoara (CF vechi 149210), cu nr. cadastral 732/1/40) Steren = 23119 m

2 proprietar Bărdeanu Florica; CF nr. 442965 – Timișoara (CF vechi 142188), cu nr. cadastral 442965 (nr. cad. vechi A 732/1/30) Steren = 19900 m

2

proprietar Masca Lucian Marius; CF nr. 408869 – Timișoara (CF vechi 146513), cu nr. cadastral 408869 (nr. cad. vechi A 732/1/41) Steren = 15000 m

2 proprietar S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara; CF nr. 412159 – Timișoara (CF vechi 134152), cu nr. cadastral 412159 (nr. cad. vechi A 732/1/40) Steren = 13300 m

2 proprietari Magdas Vasile și Magdas Letitia; CF nr. 405334 – Timișoara (CF vechi 138074), cu nr. cadastral 405334 (nr. cad. vechi A 732/1/39) Steren = 8600 m

2 proprietar Bihoi Nicolae Marian; CF nr. 405319 – Timișoara (CF vechi 142099), cu nr. cadastral 405319 (nr. cad. vechi A 732/1/38) Steren = 11300 m

2 proprietari Bihoi Adrian Ilie; Bihoi Ioana Simona; CF nr. 418609 – Timișoara (CF vechi 140391), cu nr. cadastral 418609 (nr. cad. vechi A 732/1/37) Steren = 11500 m2 proprietari Buga Viorel; Buga Laura; CF nr. 440651 – Timișoara (CF vechi 150768), cu nr. cadastral 440651 (nr. cad. vechi A 732/1/36) Steren =18.300 proprietari Lipovan Mariana Georgeta; Tomoroga Melania Alexandra; Florea Marian; Florea Dorin-Ioan Timișoara.

4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor

reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 324/2017, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 324/2017, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018441/14.05.2018, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU, CONSILIER Liliana IOVAN Monica MITROFAN

Red/dact – M.M.

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-0003477/08.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

„ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870,

442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara; 1. Descrierea situaţiei actuale 

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara în suprafață totală de 188.119 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenurile fiind afectate de canal.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara propune dezvoltarea unei rezidențiale cu funcțiuni complementare

Pe parcelele studiate se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-3530/07.06.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, au fost obţinute Certificatului de Urbanism nr. 3064/10.07.2017 prelungit până la data de 09.07.2019, Avizul de Oportunitate nr. 02/01.02.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 5/15.02.2019

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află extravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 07/15.02.2019 și Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 1303/13.07.2018.

4. Concluzii  Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 324/2017, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bărdeanu Florica, Masca Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L. Timișoara, Magdas Vasile, Magdas Letiția, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, beneficiari BUGA VIOREL si Asociatii, prin Avram Cristina Diana, conform procurilor speciale nr. 532/30.05.2018, 410/27.04.2018, 581/18.06.2018, 71/28.01.2018, 510/24.05.2018, 528/30.05.2018, 1743/07.05.2018, 377/02.05.2018, 391/03.05.2018, 411/09.05.2018441/14.05.2018, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: U03_Obiective_de_utilitate_publica_2.pdf

..\sigla atelier caad.jpg

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 03

1:1000

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ studiat

Numar parcele

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala propuse

in perspectiva

LEGENDA

Puz-uri aflate in lucru

Teren proprietate publica de interes national (HCn)

Teren proprietate privata a persoanelor fizice

sau juridice

Teren ce va deveni domeniu public

Teren proprietate publica de interes local (DE)

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau

juridice cu destinatia de spatiu verde in intravilan

ce se va intabula in extras CF

Teren proprietate privata cu destinatia de drum

reglementat prin PUZ-uri aprobate

PLAN - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

BILANT TERITORIAL PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

SUPRAFETE TEREN

188.119

mp

SITUATIE EXISTENTA

TEREN CE VA DEVENI

DOMENIU PUBLIC

SITUATIE PROPUSA

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

mp

188.119 100% TOTAL

-

133.087 70,75%

188.119

55.032 29,25%

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

Limite parcele propuse

Limite teren propus a fi introdus in intravilan

Limite cadastrale aferente PUZ

Limite parcele propuse in afara P.U.Z.-ului

studiat

Limite intravilan aprobat

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ -uri aprobate anterior

Limita zona incarcata arheologic

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca Lucian

Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana

Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA - PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

NOTA : Cota absoluta maxima a coamei este de

107,75m (90,75m cota absoluta fata de nivelul Marii

Negre a terenului natural + 17m inaltimea maxima a

constructiilor propuse.

(valabil in toate subzonele functionale)

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m (16m) la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12)m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

+12 (16)m

+9 (12)m+9 (12)m

+12 (16)m

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte individuale

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 - 26m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 16m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 12m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

De716/1

teren propus pentru intregirea prospectului

de drum de 26.00min cadrul PUZ-ului studiat

max (S)+P+3E

max P+3E(2E+M)

+12m

+16m +16m

+12m

ZONA STUDIATA

Înălţime maximă construcţii 14m la coamă Înălţime maximă la cornişă : 10m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Strazi noi principale

v

v

v

v

v

v

(S)+P+2E (S)+P+1E+M/Er max max

+10m

+14m

+12m

+9m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 - 24m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT4 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT5 - 16m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

Zona Locuinte Individuale cu max

2 apartamente / parcela

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 4 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 1 - 7, 83 - 95)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

C.U.T.

MIN.

= 0.8 (in cazul parcelelelor 1-7)

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. COAMA

= 14 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane pe parcelele 83-95

4 niveluri supraterane pe parcelele 1-7

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 6 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 8 - 16)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MIN.

= 0.8

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane pe parcelele 8-16

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Institutii publice - Invatamant - parcela 205

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

887,64 m 2

886,78 m 2

791,44 m

863,97 m

570,42 m 2

627,80 m 2

1

0

4

,

4

6

m

2

651,50 m 2

881,99 m

2

4

,

1

6

5

2

0

,

0

3

5

2

4

,

0

0

1

4

,

0

0

2

2

,

8

7

3

1

,

4

5

5

3

8

,

4

6

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

3

7

,

9

6

5

2

5

,

3

3

3

1

,

8

9

5

3

8

,

5

6

5

1

0

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

3

,

5

2

5

1

8

,

4

7

5

3

5

,

6

2

5

2

4

,

8

9

6

,

0

9

1

9

,

3

8

1

8

,

4

9

5

5

,

0

0

3

3

,

5

5

3

6

,

9

0

5

1

2

,

0

0

3

4

,

9

2

5

2

5

5

,

5

0

R

=

7 , 0 0

R

=

7

, 0

0

98.510

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

98.411

98.563 727

98.516

98.2 81

98.234

98.027

97.987

2

0

,

2

3

5

2

0

,

0

0

2

3

,

0

6

2

0

,

4

1

5

2

0

,

0

0

2

4

,

1

6

5

2

5

,

8

1

1

7

,

5

5

1

9

,

1

0

5

2

3

,

7

4

4

,

9

9

3

3

,

3

3

5

1

9

,

2

7

1

7

,

4

9

2

4

,

3

9

5

Pr. B ereg

sau

442268

436437

436436

438386

438387

602

7

m

2

604

1

m

2

609

2

m

2

626

3

m

2

633

4

m

2

631

5

m

2

602

6

m

2

693

8

m

2

16

702 m

2

15

750 m

2

732

9

m

2

10

736 m

2

13

736 m

2

14

732 m

2

25

668 m

2

34

662 m

2

26

684 m

2

27

684 m

2

30

689 m

2

31

689 m

2

32

677 m

2

33

662 m

2

19

502 m

2

17

648 m

2

18

648 m

2

20

504 m

2

21

504 m

2

35

556 m

2

36

555 m

2

37

555 m

2

38

555 m

2

42

555 m

2

43

555 m

2

44

555 m

2

39

681 m

2

41

680 m

2

40

683 m

2

46

617 m

2

47

555 m

2

48

555 m

2

49

555 m

2

50

555 m

2

53

555 m

2

54

555 m

2

55

555 m

2

56

555 m

2

57

617 m

2

58

619 m

2

70

617 m

2

71

551 m

2

72

551 m

2

73

551 m

2

74

551 m

2

77

583 m

2

78

574 m

2

79

565 m

2

80

555 m

2

82

604 m

2

81

605 m

2

59

530 m

2

60

529 m

2

61

529 m

2

62

529 m

2

63

664 m

2

64

649 m

2

65

659 m

2

66

529 m

2

67

520 m

2

68

511 m

2

69

504 m

2

99

679 m

2

83

526 m

2

96

601 m

2

97

571 m

2

98

566 m

2

100

678 m

2

101

677 m

2

102

566 m

2

103

571 m

2

104

587 m

2

85

504 m

2

84

504 m

2

86

504 m

2

105

565 m

2

106

555 m

2

107

555 m

2

111

555 m

2

112

555 m

2

113

565 m

2

108

677 m

2

109

679 m

2

110

677 m

2

88

502 m

2

87

504 m

2

89

502 m

2

115

555 m

2

116

555 m

2

117

677 m

2

118

679 m

2

119

677 m

2

120

555 m

2

121

555 m

2

91

504 m

2

90

504 m

2

92

504 m

2

123

635 m

2

124

585 m

2

125

539 m

2

127

674 m

2

128

538 m

2

129

558 m

2

130

622 m

2

93

504 m

2

94

504 m

2

95

634 m

2

131

579 m

2

132

583 m

2

133

578 m

2

134

540 m

2

135

540 m

2

137

540 m

2

136

540 m

2

138

540 m

2

139

540 m

2140

540 m

2

141

540 m

2142

540 m

2

143

540 m

2144

540 m

2

145

540 m

2146

540 m

2

147

540 m

2148

540 m

2

149

540 m

2150

540 m

2

151

540 m

2152

540 m

2

153

540 m

2154

540 m

2

155

540 m

2

156

607 m

2

157

595 m

2

158

596 m

2

159

657 m

2

161

644 m

2

162

644 m

2

160

644 m

2

163

644 m

2

164

644 m

2

165

644 m

2

166

644 m

2

167

644 m

2

168

644 m

2

169

644 m

2

170

644 m

2

171

608 m

2

173

536 m

2

174

589 m

2

187

592 m

2

186

592 m

2

185

606 m

2

175

652 m

2

176

645 m

2

177

635 m

2

178

626 m

2

179

634 m

2

184

675 m

2

183

675 m

2

182

675 m

2

181

675 m

2

180

691 m

2

188

574 m

2

203

576 m

2

189

972 m

2

190

940 m

2

191

877 m

2

192

814 m

2

193

769 m

2

195

782 m

2

198

606 m

2

199

863 m

2

200

551 m

2

201

784 m

2

202

576 m

2

213

3.400 m

2

214

4.335 m

2

1

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

2

1

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

. 6

2

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

1

6

.

0

9

2

1

.

6

9

3

3

.

4

3

3

3

.

9

6

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

2

2

.

1

9

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

9

.

2

3

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

1

.

0

4

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

0

.

1

7

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

1

.

0

1

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

6

6

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

5

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

5

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

5

3

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

6

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

2

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

5

/

2

0

1

2

Z

o

n

a

r

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

a

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

;

m

a

x

=

1

0

m

F

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

2

;

m

a

x

=

1

3

,

5

m

2

6

m

P

+

1

E

(

M

)

-

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

-

P

+

3

E

(

2

E

+

M

)

204

2.000 m

2

206

771 m

2

2

5

.

0

0

3

7

.

2

6

3

2

.

5

0

3

2

.

5

0

2

5

.

0

0

3

8

.

1

4

3

0

.

8

3

3

0

.

8

2

207

771 m

2

210

1,152 m

2

211

1,168 m

2

2

2

.

3

5

2

2

.

4

5

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

3

.

3

3

2

2

.

5

0

2

2

.

5

0

3

2

.

7

6

212

627 m

2

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

9

.

9

6

2

9

.

8

6

1

7

.

2

6

22

509 m

2

1

2

2

4

.

4

4

2

2

.

0

0

2

0

.

0

0

2

2

.

0

0

2

8

.

9

4

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

6

.

0

6

2

6

.

9

7

2

9

.

9

4

3

1

.

5

0

3

5

.

7

9

2

8

.

9

4

3

3

.

9

4

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

3

3

.

9

4

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

4

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

5

5

5

5

5

12

12

12

12

12

12

12

12

12

2

6

,

0

0

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

24

12

1

8

.

4

4

205 INVATAMANT

2.004 m

2

2

9

.

7

9

2

5

.

0

0

208

771 m

2

209

771 m

2

2

5

.

0

0

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

8

.

7

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

0

.

3

9

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

2

8

.

0

8

2

2

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

2

0

.

9

4

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

4

0

.

7

8

1

9

.

8

0

33

3.019 m

2

2

0

1

9

.

8

1

3

1

.

2

4

3

1

.

2

4

1

9

.

0

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

1

9

.

0

0

2

4

.

9

3

3

4

.

5

4

12

12

1

9

.

0

0

7

.

1

5

3

2

.

5

0

6

1

.

6

5

3

2

.

5

0

6

1

.

6

5

3

0

.

8

3

3

0

.

8

3

2

2

.

5

7

6

1

2

1

9

.

9

7

24

2

4

6

6

1

2

1

2

6

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

6

1

2

16

6

6

6

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

7

.

7

0

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

E

t

a

p

a

I

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

0

3

/

0

1

.

0

2

.

2

0

1

8

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

4

9

/

0

4

.

1

0

.

2

0

1

8

11

735 m

2

12

735 m

2

28

679 m

2

29

684 m

2

45

557 m

2

51

550 m

2

52

550 m

2

75

546 m

2

76

588 m

2

114

566 m

2

122

566 m

2

126

635 m

2

172

603 m

2

194

899 m

2

196

830 m

2

197

913 m

2

23

653 m

2

24

653 m

2

26

1

1

4

1

1

4

4

6

2

6

26

2

0

4

6

26

4

2

6

1

6

1

6

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

6

S

=

1

6

8

0

0

m

p

A

7

3

2

/

2

5

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

4

S

=

1

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

3

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

2

2

2

4

2

C

F

n

r

.

4

1

8

6

1

0

C

F

n

r

.

4

4

2

6

4

1

C

F

n

r

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

2

0

4

7

5

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

6

4

1

2

2

.

6

1

2

2

.

0

0

A

7

3

2

/

1

/

3

9

S

=

8

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

1

S

=

1

5

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

0

S

=

1

3

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

0

8

8

6

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

2

1

5

9

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

3

4

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

0

9

N

r

.

c

a

d

.

4

4

0

6

5

1

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

1

2

1

5

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

483953.184

2 0 2 5 6 4 . 1 7

483975.449

2 0 2 6 9 2 . 3 0 6

483996.887

2 0 2 7 0 6 . 3 0 7

484067.315

2 0 2 6 8 2 . 8 8 4

484051.269

2 0 2 6 6 7 . 7 8 5

484009.602

2 0 2 5 1 5 . 2 1 5

16

12

N

r

.

c

a

d

.

4

2

0

4

7

5

1

2

AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
z.v./parcare
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv/parcare
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
700,58 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
800,85 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
678,19 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
674,98 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
814,81 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
681,73 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
DE 715
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/31 S=28700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/22 S=33200mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 S=16800mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/20 S=69500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/44 S=24700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/43 S=18600mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/42 S=22100mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
409119
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
14.07
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
1.12
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
7.27
AutoCAD SHX Text
22.28
AutoCAD SHX Text
28.13
AutoCAD SHX Text
16.29
AutoCAD SHX Text
19.76
AutoCAD SHX Text
13.47
AutoCAD SHX Text
26.36
AutoCAD SHX Text
18.98
AutoCAD SHX Text
296.60
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
1.36
AutoCAD SHX Text
46.85
AutoCAD SHX Text
8.63
AutoCAD SHX Text
304.84
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
20.41
AutoCAD SHX Text
20.25
AutoCAD SHX Text
323.27
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
20.79
AutoCAD SHX Text
14.89
AutoCAD SHX Text
413.53
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
40.37
AutoCAD SHX Text
414.63
AutoCAD SHX Text
327.46
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
13.44
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
57.75
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.52
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
312.60
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
311.42
AutoCAD SHX Text
6.83
AutoCAD SHX Text
21.06
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
309.62
AutoCAD SHX Text
42.84
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
307.58
AutoCAD SHX Text
48.61
AutoCAD SHX Text
72.23
AutoCAD SHX Text
304.56
AutoCAD SHX Text
72.21
AutoCAD SHX Text
80.58
AutoCAD SHX Text
307.84
AutoCAD SHX Text
61.12
AutoCAD SHX Text
304.97
AutoCAD SHX Text
13.94
AutoCAD SHX Text
111.76
AutoCAD SHX Text
43.84
AutoCAD SHX Text
74.21
AutoCAD SHX Text
34.84
AutoCAD SHX Text
341.70
AutoCAD SHX Text
30.09
AutoCAD SHX Text
35.39
AutoCAD SHX Text
355.46
AutoCAD SHX Text
33.01
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/1
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 716/1-4m
 • Sheets and Views
  • Obiective A0

Atasament: U04_Mobilare_2.pdf

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

Ve SPATII VERZI - Publice

Ve SPATII VERZI - Prop. privata de utilitate publica

Ve SPATII VERZI - TOTAL

L Locuinte individuale cu max 2ap/parcela

mp

46.670 24,81%

8362-

105.846 56,26%

4.45%

Ds DOTARI, SERVICII

188.119 100% TOTAL

5.404 2,87%

10.362 5,51%

..\sigla atelier caad.jpg

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

U 04

1:1000

-

17.833 9,48%

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a cladirilor

Limite parcele propuse

Limite parcele propuse in afara P.U.Z.-ului

studiat

Limite intravilan aprobat

Limite teren propus a fi introdus in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Spatii verzi)

L - Locuinte individuale cu maxim 2ap / parcela

propuse

Ve - Spatii verzi publice propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala propuse

prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala propuse

in perspectiva

Zona Mixta - Locuinte colective mici cu maxim 4

sau 6 apartamente si servicii la parter

Spatii verzi de aliniament propuse

-

-

LEGENDA

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m (16m) la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12)m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

+12 (16)m

+9 (12)m+9 (12)m

+12 (16)m

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte individuale

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+3E zona mixta

zona locuinte

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 - 26m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 16m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 12m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

De716/1

teren propus pentru intregirea prospectului

de drum de 26.00min cadrul PUZ-ului studiat

max (S)+P+3E

max P+3E(2E+M)

+12m

+16m +16m

+12m

ZONA STUDIATA

Înălţime maximă construcţii 14m la coamă Înălţime maximă la cornişă : 10m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Strazi noi principale

v

v

v

v

v

v

(S)+P+2E (S)+P+1E+M/Er max max

+10m

+14m

+12m

+9m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 - 24m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT4 - 12m Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

Puz-uri aflate in lucru

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca Lucian

Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan Mariana

Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA

Zona Mixta - Loturi locuinte colective

cu maxim 4 sau 6 apartamente si

servicii la parter

Ds

Dotari, servicii reglementate

L

Functiuni locuinte reglementate

Ds

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Dotari-servicii)

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Locuinte)

L

Limite cadastrale aferente PUZ

Ds INSTITUTII PUBLICE - INVATAMANT

DS - Institutii publice - Invatamant

2.004 1,07%

2000- 1.06%

Limita zona incarcata arheologic

Zona incarcata arheologic (se va realiza cercetare

arheologica la faza de DTAC)

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT5 - 16m Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

Ve - Spatii verzi private de utilitate publica propuse

BUGA Viorel si ASOCIATII

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

Zona Locuinte Individuale cu max

2 apartamente / parcela

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

NOTA : Cota absoluta maxima a coamei este de

107,75m (90,75m cota absoluta fata de nivelul Marii

Negre a terenului natural + 17m inaltimea maxima a

constructiilor propuse.

(valabil in toate subzonele functionale)

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 4 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 1 - 7, 83 - 95)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

C.U.T.

MIN.

= 0.8 (in cazul parcelelelor 1-7)

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. COAMA

= 14 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane pe parcelele 83-95

4 niveluri supraterane pe parcelele 1-7

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 6 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 8 - 16)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MIN.

= 0.8

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane pe parcelele 8-16

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Institutii publice - Invatamant - parcela 205

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Locuinte individuale sau cuplate

propuse

Scoala propusa

Locuinte colective mici

cu 4 sau 6 ap propuse

887,64 m 2

886,78 m 2

791,44 m

863,97 m

570,42 m 2

627,80 m 2

1

0

4

,

4

6

m

2

651,50 m 2

881,99 m

2

4

,

1

6

5

2

0

,

0

3

5

2

4

,

0

0

1

4

,

0

0

2

2

,

8

7

3

1

,

4

5

5

3

8

,

4

6

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

3

7

,

9

6

5

2

5

,

3

3

3

1

,

8

9

5

3

8

,

5

6

5

1

0

,

0

0

5

,

0

0

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

3

,

5

2

5

1

8

,

4

7

5

3

5

,

6

2

5

2

4

,

8

9

6

,

0

9

1

9

,

3

8

1

8

,

4

9

5

5

,

0

0

3

3

,

5

5

3

6

,

9

0

5

1

2

,

0

0

3

4

,

9

2

5

2

5

5

,

5

0

R

=

7 , 0 0

R

=

7

, 0

0

98.510

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

98.411

98.563 727

98.516

98.2 81

98.234

98.027

97.987

2

0

,

2

3

5

2

0

,

0

0

2

3

,

0

6

2

0

,

4

1

5

2

0

,

0

0

2

4

,

1

6

5

2

5

,

8

1

1

7

,

5

5

1

9

,

1

0

5

2

3

,

7

4

4

,

9

9

3

3

,

3

3

5

1

9

,

2

7

1

7

,

4

9

2

4

,

3

9

5

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

442268

436437

436436

438386

438387

1

0

.

0

0

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

5

/

2

0

1

2

Z

o

n

a

r

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

a

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

;

m

a

x

=

1

0

m

F

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

2

;

m

a

x

=

1

3

,

5

m

2

6

m

P

+

1

E

(

M

)

-

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

-

P

+

3

E

(

2

E

+

M

)

P

T

T

1

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

26

P

T

T

2

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

1

6

P

T

T

4 1

2

.

0

0

P

T

T

4

1

2

.

0

0

12

24

12

12

12

16

12

Plan tatii

de p rotec

tie

Arbo ri cu

coro nam

ent i nalt

Pla nta

tii de

pro tec

tie

Ar bor

i cu co

ron am

ent in

alt

602

7

m

2

604

1

m

2

609

2

m

2

626

3

m

2

633

4

m

2

631

5

m

2

602

6

m

2

693

8

m

2

16

702 m

2

15

750 m

2

732

9

m

2

10

736 m

2

11

735 m

2

12

735 m

2

13

736 m

2

14

732 m

2

25

668 m

2

34

662 m

2

26

684 m

2

27

684 m

2

28

679 m

2

29

684 m

2

30

689 m

2

31

689 m

2

32

677 m

2

33

662 m

2

19

502 m

2

17

648 m

2

18

648 m

2

20

504 m

2

21

504 m

2

35

556 m

2

36

555 m

2

37

555 m

2

38

555 m

2

42

555 m

2

43

555 m

2

44

555 m

2

45

557 m

2

39

681 m

2

41

680 m

2

40

683 m

2

46

617 m

2

47

555 m

2

48

555 m

2

49

555 m

2

50

555 m

2

51

550 m

2

52

550 m

2

53

555 m

2

54

555 m

2

55

555 m

2

56

555 m

2

57

617 m

2

58

619 m

2

70

617 m

2

71

551 m

2

72

551 m

2

73

551 m

2

74

551 m

2

75

546 m

2

76

588 m

2

77

583 m

2

78

574 m

2

79

565 m

2

80

555 m

2

82

604 m

2

81

605 m

2

59

530 m

2

60

529 m

2

61

529 m

2

62

529 m

2

63

664 m

2

64

649 m

2

65

659 m

2

66

529 m

2

67

520 m

2

68

511 m

2

69

504 m

2

99

679 m

2

83

526 m

2

96

601 m

2

97

571 m

2

98

566 m

2

100

678 m

2

101

677 m

2

102

566 m

2

103

571 m

2

104

587 m

2

105

565 m

2

106

555 m

2

107

555 m

2

111

555 m

2

112

555 m

2

113

565 m

2

108

677 m

2

109

679 m

2

110

677 m

2

114

566 m

2

115

555 m

2

116

555 m

2

117

677 m

2

118

679 m

2

119

677 m

2

120

555 m

2

121

555 m

2

122

566 m

2

123

635 m

2

124

585 m

2

125

539 m

2

126

635 m

2

127

674 m

2

128

538 m

2

129

558 m

2

130

622 m

2

131

579 m

2

132

583 m

2

133

578 m

2

134

540 m

2

135

540 m

2

137

540 m

2

136

540 m

2

138

540 m

2

139

540 m

2

140

540 m

2

141

540 m

2

142

540 m

2

143

540 m

2

144

540 m

2

145

540 m

2

146

540 m

2

147

540 m

2

148

540 m

2

149

540 m

2

150

540 m

2

151

540 m

2

152

540 m

2

153

540 m

2

154

540 m

2

155

540 m

2

156

607 m

2

157

595 m

2

158

596 m

2

159

657 m

2

161

644 m

2

162

644 m

2

160

644 m

2

163

644 m

2

164

644 m

2

165

644 m

2

166

644 m

2

167

644 m

2

168

644 m

2

169

644 m

2

170

644 m

2

171

608 m

2

172

603 m

2

173

536 m

2

174

589 m

2

187

592 m

2

186

592 m

2

185

606 m

2

175

652 m

2

176

645 m

2

177

635 m

2

178

626 m

2

179

634 m

2

184

675 m

2

183

675 m

2

182

675 m

2

181

675 m

2

180

691 m

2

188

574 m

2

203

576 m

2

189

972 m

2

190

940 m

2

191

877 m

2

192

814 m

2

193

769 m

2

194

899 m

2

195

782 m

2

196

830 m

2

197

913 m

2

198

606 m

2

199

863 m

2

200

551 m

2

201

784 m

2

202

576 m

2

214

4.335 m

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

2

1

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

. 6

2

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

1

6

.

0

9

2

1

.

6

9

3

3

.

4

3

3

3

.

9

6

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

2

2

.

1

9

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

9

.

2

3

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

1

.

0

4

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

0

.

1

7

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

5

1

5

5

2

1

.

0

1

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

6

6

5

1

0

3

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

5

3

1

0

5

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

1

0

1

0

5

5

5

1

0

3

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

5

1

0

1

0

5 5

3

1

0

1

8

.

5

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

5

1

0

3

5

5

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

6

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

5

1

0

1

0

5

3

1

0

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

206

771 m

2

2

5

.

0

0

3

7

.

2

6

3

2

.

5

0

3

2

.

5

0

2

5

.

0

0

3

8

.

1

4

3

0

.

8

3

3

0

.

8

3

210

1,153 m

2

211

1,167 m

2

1

0

1

0

1

0

2

3

.

3

3

2

2

.

5

0

2

2

.

5

0

3

2

.

7

6

6

212

627 m

2

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

2

9

.

9

6

2

9

.

8

6

1

7

.

2

6

6

22

509 m

2

23

653 m

2

24

653 m

2

1

2

2

4

.

4

4

2

2

.

0

0

2

0

.

0

0

2

2

.

0

0

2

8

.

9

4

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

6

.

0

6

2

6

.

9

7

2

9

.

9

4

3

1

.

5

0

3

5

.

7

9

2

8

.

9

4

3

3

.

9

5

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

3

3

.

9

4

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

4

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

3

1

0

5

5

5

6

6

3

1

0

5

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

3

1

0

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

3

1

0

5

5

5

5

5

1

0

1

0

5

3

1

0

5

5

4

4

5

1

0

1

0

5

1

0

3

1

0

3

1

2

1

8

.

4

4

205 INVATAMANT

2.004 m

2

2

9

.

7

9

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

8

.

7

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

0

.

3

9

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

2

8

.

0

8

2

2

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

2

0

.

9

4

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

4

0

.

7

8

5

1

0

5

5

5

1

9

.

8

0

33

3.019 m

2

2

0

1

9

.

8

1

3

1

.

2

4

3

1

.

2

4

1

9

.

0

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

1

9

.

0

0

2

4

.

9

3

3

4

.

5

4

5

1

9

.

0

0

7

.

1

5

6

1

.

6

5

3

0

.

8

3

3

0

.

8

3

213

3.400 m

2

207

771 m

2

209

771 m

2

208

771 m

2

16

1

9

.

9

7

5

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

E

t

a

p

a

I

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

0

3

/

0

1

.

0

2

.

2

0

1

8

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

4

9

/

0

4

.

1

0

.

2

0

1

8

1

6

.

0

0

24

12

26

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

m

a

x

4

A

p

.

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

3

E

5

5

2

6

.

0

0 1

1

4

1

1

1

6

2

0

2

0

2

0

2

4

.

0

0

2

2

.

5

7

6

4

6

4

6

5

6

4

6

6

4

6

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

6

S

=

1

6

8

0

0

m

p

A

7

3

2

/

2

5

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

4

S

=

1

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

3

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

9

S

=

8

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

1

S

=

1

5

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

0

S

=

1

3

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

0

8

8

6

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

2

1

5

9

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

3

4

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

1

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

0

9

N

r

.

c

a

d

.

4

4

0

6

5

1

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

1

2

1

5

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

C

F

n

r

.

4

2

2

2

4

2

C

F

n

r

.

4

1

8

6

1

0

C

F

n

r

.

4

4

2

6

4

1

C

F

n

r

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

2

0

4

7

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

1

8

.

0

0

26

N

r

.

c

a

d

.

4

2

0

4

7

3

2

2

.

6

1

2

2

.

0

0

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

6

4

1

483953.184

2 0 2 5 6 4 . 1 7

483975.449

2 0 2 6 9 2 . 3 0 6

483996.887

2 0 2 7 0 6 . 3 0 7

484067.315

2 0 2 6 8 2 . 8 8 4

484051.269

2 0 2 6 6 7 . 7 8 5

484009.602

2 0 2 5 1 5 . 2 1 5

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

m

a

x

6

A

p

.

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

3

E

85

504 m

2

84

504 m

2

86

504 m

2

87

504 m

2

89

502 m

2

91

504 m

2

90

504 m

2

92

504 m

2

93

504 m

2

94

504 m

2

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

3

L

o

c

u

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

c

u

m

a

x

4

A

p

a

r

t

a

m

e

n

t

e

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

2

E

95

634 m

2

88

502 m

2

2

2

.

4

0

P

T

T

1

2

6

.

0

0

1

1

4

1

1

2

2

.

5

0

5

1

2

5

6

3

2

.

5

0

6

1

.

6

5

3

2

.

5

0

204

2.000 m

2

TIS
MEL
e. o DST x EI EL N L Z
LX, titi, Sei” * * E SEE EEE a Sp II VIU, + = A i 4, + VL TI UITA NS N,
E YI RR RR RR NR NR IN E N SSI SR = - *>= ea NP Rt, YIN YI RY RY tt LN XR Teo rr e - * 00000 + NIN ie et o foto tt Rh. NY AR. ARIA PPP IN LPT, AN SC N Dodo ode otel rade tata sets ăn tate n ear A E E a %* LN n.n n e.N x 1% TVT VI VI a TTL TVT Ta CTT II NNNININNĂ CN GASI AS SP SE PP tat Pta ra ta tatat tara atata tatatat i. _- _- — _- - _ _ _— > —. Tr... Tr... T.T. T.T ET T.T. —. T.T. e...
RENNES NN, ANNA SS RSS retetele DOI 70 te Goi N tei tat o „a I
CO RR GO RE E E DEE E EEE E DEE SEE DOE DE EEE DEEE DEE DEE DEE DEE DEE DEE SEE E SEE SEE E SEE TO EET i _— i Teo ele ele Ce 000 OTTO RNNN AD RR N ANA NANNNZ _* i. 1,* e Pet 0 ve ee be SS 2 =. SS > SR SN. Drd ZI NAN t tat tt tute te tt tt te Te tote NN NN N N NI | "=... PPP.” SI dA I.L. 2. "=... 2 A *,* 9, 000,01 d0 vu o... n - M_I TTL * %* % * %Y ÎI ra tt tat atat tit it Nate ne NO NON "rr rr TE ET = TITEI UE ITI Tr - -_
> s'a. "oo sto beer “aa IE SI a i tt ti tt a tt a le tt tt E T.T... I.T OV... ee. . 420 m, e. TO, e tt TATAL TATAL TIT TTL LOTO TOTAL TTL IT DT TO TVT IT TVT TI TVT ITI TI VI Dn De "erste „ “ev, PP” li VE n, tate t a e. de e *_t. + atata! ** 2 _ A VaTaTaTaTATaTATaTATaT ATATA — "aa sa. TaVaTaTaTATaT aaa Ta -. LT VL TLV PTR VS ES Sa . stele te etate a TATA TATA TTL TA aVTaVTAaTATATATATV. VT VTVTATATATAT., * == RR. e.N... INN NN e % a N TVT 29 rev statatatatetetetetete ara. TI TIT TTL Ta Tata aaa Ta Tara, PCR fete e TATA TA T.T T.T TV
asa 600000 00000 SOS dBA tt tt tt tt tt? aa sr a. APE TVT TTL TVT TTL PTT TR RAT Atel PA Delete tote tete tote tate Pe SA eee er A BA NASA A = KKRAAXAAAZ a ta sta la ala a ala ale, aTaTa Ta bt ATATA bb A d bb PTT TIT Tu Ta le aa aa E CE ve SR RS SER SE SSE, TOT TATA TA TI TIT Ta Ta Ta TVT > PT Na tata a atat Pe Pa PTA tati tate tale! ta! atatea d. 1 otetetotetetetetotetetet ile) + RT VP PUTE PSP PY e SE IE Ă RS SALI N Si
" +» - so >. ve eee TVT Va Ta Va Ta Va Va Ta VITA Va Ta Ta Ta Ta Ta Ta Va Tu Ta TI ti "eo oi. 1 tate tut ete tate te tote te tute tute tute te tote MATII. .-” N. A Stara ari nt rara rana te ara ie n a arena DRE RISTI RIA RIA CA eo = x LL * A VETI TVT TVT Ta VI TTTT tt ta ta tata tata %N% N % NNANSNNN GI tt tt et x >> i > ”rooeoe eee - e Stea Sea NNNN fst tt i 7. * +++... ... ...... 00. LD 0 0,0 0,000) ..*x., PP. TVT. IOD OSLO a TaTaTaTa” "o vo Too oo, = Novo bb. 400 000200 SOS DR tote ate tu E E SL E EI LE tu, LINII ASE IRI Na A IT tt
EVITE TITI TITI TITI SI TATE ELEN TATA te tote toti tat Ti oo eee "o'* o e 2-5 oo ee Pt etate tr e ee oo. eter tote cetele iii iz ulita — VATA TITI TIT TE ANI a atata dotate Ta ao e oo to e. zoo eee TOT Ta Ta a asa da A re Ano tote A tote te ste Le +9. eee tote tote t tote tet tot tote t tt tt tt ete tt tt ttA otet tt tat tt tate tt tote tt tate tt tt tt tt A TA
ar. n Ah RR» ua Para Fa Pa Fa Tu Fa Fa PL Pa Fa Fa Fa Tu Pa Fa AF. A/Z RER AAA i : : NNSNX N A fr 0 Pt O OLP OLT PTT PATIT NT ci Te Dn Te : : = _. - - * : < SERII A - > % > TTL DEEE N + POD FLOOD O OO O tatatutet tat, nf Pa ta fu at ta fata atat a Ta TVT Va Tv * ” _ . - - n - N ” A a A N a Va Ta Ta Ta Ta "=, Pa e Pie, o vv”vT,TTTT ” , *. TIT, =! nt otite XA n tratata atata Tata” Tal» "*_ aa e e i e e a d i i d NR TaTaTaTaTaTaTaTa a ab d i PITT Va II Tata Ta Ta Ta Te Ta ata , "Toro e tt tt i N RN N. NI ta ta tota voodoo:
alia ile ile it lea illa iz a ia i a ia ia id UA —_ tele te NIN & o o bo b TVT TI TIT TATA X, NE Ă RSS SSE AAA ee letala ate e iC a LAT ATATA TATA OT te ele UI ESP SPP SP SPIRII VANT TI TIT TIT TE Ta Ta Ta Ta Ta aa stofe te it N PPP e VA. foto Tate Ta TI pt
Rt te tata store atasate NO NON “0 NT SSI. . IE Antanta nana cant En tnt tnt ate tt tot tt tt tt AN N IN e. e r* VW. % 07: OI SONS R RR XR. %N N.N d. o + e +... v N N N N N A + vre e. %ă%
= SS 0006000 SS at to tote tetete te te tote te tut IO S PT TIT TREN LOL OO e A NS Ă IN PTT tt ta tat, SĂ) RE N Să E NR x BRA ZASS TVT TVT VTR VTR ex AS de
atata tata tata ta tata tate tata ta n NON SONONONO NOS 4% N % sites e fede N SON NN NI «= % VI VETI VI TIT, > % > L. - N x = = = >= rd Atel stetet, ate” „+... E SICILII + +++... a et e * + +7. RSSA ++ * + + VW e ++ ++ ++ * Tr + + FI + a +. +* ++ + eee ToTetete! ee. e eo + ,
TOT TOTI AI VL TVT TVT Ti Ta Ta PP TEL ST bi” tit tt tt a A tt te ta * + * * fete Vele ee ae e e eee +... . BO DODOOS +... + — +... .+*.. re e ete ISIS: * e e * * etniei + +0 7. d +
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
z.v./parcare
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv/parcare
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
zv
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
700,58 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
800,85 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
678,19 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
674,98 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
814,81 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
681,73 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
DE 715
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/31 S=28700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/22 S=33200mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 S=16800mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/20 S=69500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/44 S=24700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/43 S=18600mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/42 S=22100mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
A732/1/29
AutoCAD SHX Text
409119
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
14.07
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
1.12
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
7.27
AutoCAD SHX Text
22.28
AutoCAD SHX Text
28.13
AutoCAD SHX Text
16.29
AutoCAD SHX Text
19.76
AutoCAD SHX Text
13.47
AutoCAD SHX Text
26.36
AutoCAD SHX Text
18.98
AutoCAD SHX Text
296.60
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
1.36
AutoCAD SHX Text
46.85
AutoCAD SHX Text
8.63
AutoCAD SHX Text
304.84
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
20.41
AutoCAD SHX Text
20.25
AutoCAD SHX Text
323.27
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
20.79
AutoCAD SHX Text
14.89
AutoCAD SHX Text
413.53
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
40.37
AutoCAD SHX Text
414.63
AutoCAD SHX Text
327.46
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
13.44
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
57.75
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.52
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
312.60
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
311.42
AutoCAD SHX Text
6.83
AutoCAD SHX Text
21.06
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
309.62
AutoCAD SHX Text
42.84
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
307.58
AutoCAD SHX Text
48.61
AutoCAD SHX Text
72.23
AutoCAD SHX Text
304.56
AutoCAD SHX Text
72.21
AutoCAD SHX Text
80.58
AutoCAD SHX Text
307.84
AutoCAD SHX Text
61.12
AutoCAD SHX Text
304.97
AutoCAD SHX Text
13.94
AutoCAD SHX Text
111.76
AutoCAD SHX Text
43.84
AutoCAD SHX Text
74.21
AutoCAD SHX Text
34.84
AutoCAD SHX Text
341.70
AutoCAD SHX Text
30.09
AutoCAD SHX Text
35.39
AutoCAD SHX Text
355.46
AutoCAD SHX Text
33.01
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/1
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 716/1-4m
AutoCAD SHX Text
90.250
 • Sheets and Views
  • Reglementari A0

Atasament: U05_Studiu_Cvartal.pdf

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

7

4

/

2

0

0

6

Z

o

n

a

r

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

a

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

.

2

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

+

P

+

2

E

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l

e

,

S

+

P

+

4

E

c

o

l

e

c

t

i

v

e

,

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

=

1

7

m

F

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

:

P

O

T

m

a

x

=

5

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

2

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

+

P

+

4

E

H

m

a

x

c

o

r

n

i

s

a

=

1

5

m

V

a

l

a

b

i

l

1

0

a

n

i

14 577,56 m 2

760,46 m 2

4

2

,

8

7

m

2

887,64 m 2

908,54 m 2

565,58 m 2

388,26 m 2

549,80 m 2

672,28 m 2

886,78 m 2

791,44 m 2

601,94 m 2

863,97 m 2

574,18 m 2

570,42 m 2

627,80 m 2

1

0

4

,

4

6

m

2

651,50 m 2

881,99 m 2

580,27 m 2

756,74 m 2

749,27 m 2

726,32 m 2

750,28 m 2

776,94 m 2

2

4

,

1

6

5

2

0

,

0

3

5

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

1

2

,

0

0

9

,

0

0

7

,

5

0

2

4

,

0

0

1

4

,

0

0

2

4

,

7

2

1

8

,

0

0

2

1

,

7

5

2

2

,

8

7

3

8

,

0

2

5

3

1

,

4

5

5

3

8

,

4

6

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

1

9

,

5

3

1

9

,

0

0

1

1

,

8

7

7

,

1

3

5

4

0

,

0

3

5

3

7

,

9

6

5

2

5

,

3

3

3

8

,

3

2

5

3

0

,

5

4

9

,

0

0

1

2

,

7

2

1

2

,

0

0

3

1

,

8

9

5

3

8

,

5

6

5

9

,

0

0

1

2

,

8

0

1

2

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

5

,

0

0

5

,

0

0

1

4

,

5

7

1

8

,

9

0

1

8

,

7

7

3

8

,

3

3

1

9

,

0

0

1

9

,

0

0

2

0

,

9

6

5

1

0

,

0

0

3

,

0

0

3

3

,

5

2

5

1

8

,

4

7

5

3

5

,

6

2

5

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

1

1

,

9

4

5

2

4

,

6

8

1

9

,

8

4

1

9

,

5

7

5

1

9

,

5

4

5

1

9

,

0

6

5

2

4

,

8

9

6

,

0

9

5

,

0

0

5

,

0

0

3

7

,

6

9

1

9

,

3

8

1

8

,

4

9

5

6

,

0

0

5

,

0

0

2

,

7

9

2

2

,

8

7

5

,

0

0

1

0

,

0

0

1

0

,

0

0

5

,

0

0

3

,

0

0

1

9

,

4

0

2

1

,

1

3

5

3

8

,

9

4

5

4

0

,

1

5

5

3

3

,

5

5

3

6

,

9

0

5

4

1

,

3

9

5

2

6

,

9

6

1

7

,

5

2

5

1

7

,

6

2

5

1

7

,

1

3

2

1

,

3

7

5

2

1

,

0

7

4

2

,

6

3

1

7

,

5

5

5

1

7

,

6

7

5

1

7

,

1

7

5

1

9

,

1

3

1

8

,

3

7

5

2

7

,

1

8

5

1

2

,

0

0

2

,

5

0

7

,

0

0

2

,

5

0

3

4

,

9

2

5

2

1

,

9

4

5

2

1

,

9

0

5

1

1

,

7

7

2

5

6

,

1

3

2

5

5

,

5

0

2

,

5

0

5

,

5

0

1

,

0

0

R =

7 , 0 0

R

=

7,00

R

= 7,00

R =

7 , 0 0

98.510

98.014

98.688

98.688

97.791

H

c

6

1

3

/

8

2844 8

98.7 99

59798.5 02

60798.6 25

61798.6 14

62798.7 67

63

98.411

98.563

857

727

847

98.499

98.582

98.528

98.516

98.267

98.525

98.379

97.966

98.067

98.2 81

98.234

98.027

97.987

98.221

663,45 m 2

2

0

,

2

3

5

2

0

,

0

0

2

3

,

0

6

2

0

,

4

1

5

2

0

,

0

0

2

4

,

1

6

5

2

5

,

8

1

1

7

,

5

5

1

9

,

1

0

5

2

3

,

7

4

2

6

,

2

3

1

6

,

6

1

1

7

,

5

3

5

2

8

,

3

9

5

4

,

9

9

3

3

,

3

3

5

2

4

,

1

4

1

9

,

2

7

1

7

,

4

9

2

4

,

3

9

5

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

442268

436437

436436

438386

438387

N

1

0

.

0

0

1

0

.

0

0

6

.

0

0

6

.

0

0

7

.

0

0

5

.

0

2

6

.

0

0

1

0

.

0

0

7

.

0

0

5

.

5

0

7

.

0

0

1

0

.

0

0

6

.

0

0

7

.

0

0

5

.

0

0

7

.

0

0

1

0

.

0

1

7

.

0

5

3

.

5

0

7

.

0

0

1

0

.

0

0

R

1

5

. 0

0

G

S

1

3

8

9

.

9

5

G

S

1

4

8

9

.

4

5

S

a

n

t

p

e

r

e

a

t

L

=

5

3

.

0

0

m

C

o

t

a

f

u

n

d

s

a

n

t

9

0

.

3

5

C

o

t

a

f

u

n

d

s

a

n

t

8

9

.

5

0

M

a

r

g

i

n

e

c

a

r

o

s

a

b

i

l

M

a

r

g

i

n

e

b

a

n

d

a

d

e

i

n

c

a

d

r

a

r

e

M

a

r

g

i

n

e

a

c

o

s

t

a

m

e

n

t

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

1

0

4

/

2

0

0

7

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

5

/

2

0

1

2

Z

o

n

a

r

e

z

i

d

e

n

t

i

a

l

a

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

+

P

+

2

E

,

H

m

a

x

=

1

0

m

F

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

2

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

+

P

+

2

E

H

m

a

x

=

1

3

,

5

m

V

a

l

a

b

i

l

5

a

n

i

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

7

4

/

2

0

0

9

C

l

a

d

i

r

i

d

e

l

o

c

u

i

t

c

u

m

a

x

i

m

3

n

i

v

e

l

u

r

i

:

P

O

T

m

a

x

=

3

5

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

.

0

5

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

P

+

1

E

+

M

C

l

a

d

i

r

i

d

e

l

o

c

u

i

t

c

u

m

a

i

m

u

l

t

d

e

3

n

i

v

e

l

u

r

i

:

P

O

T

m

a

x

=

2

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

0

.

8

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

P

+

2

E

+

M

D

o

t

a

r

i

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

6

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

P

+

2

E

+

M

V

a

l

a

b

i

l

1

0

a

n

i

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

7

4

/

2

0

0

6

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

7

4

/

2

0

0

6

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

3

7

4

/

2

0

0

6

P

U

Z

A

P

R

O

B

A

T

C

U

H

C

L

N

R

.

4

7

8

/

2

0

0

9

Z

o

n

a

l

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

,

f

u

n

c

t

i

u

n

i

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

e

,

s

e

r

v

i

c

i

i

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

2

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

/

D

+

P

+

3

E

+

M

,

H

m

a

x

=

1

4

m

D

o

t

a

r

i

:

P

O

T

m

a

x

=

4

0

%

;

C

U

T

m

a

x

=

1

,

2

;

R

e

g

i

m

d

e

î

n

ă

l

ţ

i

m

e

m

a

x

i

m

S

/

D

+

P

+

2

E

H

m

a

x

=

1

2

m

V

a

l

a

b

i

l

5

a

n

i

2

6

m

2

6

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

2

6

m

2

6

m

2

6

m

2

6

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

1

2

m

A

7

1

5

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

D

/

S

+

P

+

3

E

+

M

L

o

t

2

=

2

1

1

3

m

p

P

+

1

E

(

M

)

-

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

P

+

2

E

(

1

E

+

M

)

-

P

+

3

E

(

2

E

+

M

)

P

-

P

+

2

E

P

-

P

+

2

E

P

-

P

+

2

E

P

-

P

+

2

E

P

-

P

+

2

E

M

D

/

S

+

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

L

o

t

5

=

1

0

0

0

m

p

L

o

t

4

=

1

0

0

0

m

p

I

S

S

+

P

+

3

E

+

M

S

P

L

o

t

3

=

1

1

3

8

6

m

p

M

M

H

p

r

3

3

7

89.55

87.98

88.51

87.46

87.32

88.27 87.35

87.65

87.98

88.31 88.78

88.57

88.80

88.76

88.94

88.75

88.92

88.67

88.96

89.37

88.94

88.88

88.98

89.61 88.94

89.26

89.26

89.68

89.55

89.84

89.56

89.73

89.67

89.82

88.73

88.94

89.26

89.68

89.34

89.41

89.26

88.80 88.94

89.77

89.65

89.91

89.84

89.71

89.83

89.61

89.70

89.50

89.37

89.49

89.15

89.09

89.45

89.32

89.45

89.54

89.58 89.57

89.63

89.71

89.49

89.59

89.63

89.44

89.76

89.90

89.21

89.26

89.51 88.79

89.12

88.91

89.25

89.73

89.45

89.48

89.37

89.76

89.81

89.62

89.43

88.97

89.35

89.62

89.23

89.56

89.67

89.57

89.63

89.48

89.56

89.81

89.64

89.61

89.57

89.73

89.13

89.29

89.62

89.47

89.37

89.58

89.44

89.53

89.64

89.69

89.87

89.84

89.34

89.82

89.26

89.30

89.55

89.41

89.60

89.66

89.78

89.93

89.64

89.62

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76

89.91 89.90

89.84

89.72

89.86

89.85

89.58

89.94

89.85

89.65

89.68

89.82

89.76

89.76

89.62

89.43

89.80

89.45

89.73

89.93

89.57

89.61

89.12

89.35

89.84

89.79

89.62 89.62

89.62

89.80 89.81

89.82

89.67

89.77

89.74

89.85

89.89

89.73 89.65

89.88

89.72

89.89

89.79

89.72 89.68

87.61

87.7487.72 87.67

87.6587.75

87.65

87.81

88.74

88.98

88.45

87.82

87.89

89.18

88.94

89.31

89.9

89.7

89.78

89.62

89.89 89.83

89.9 89.88

89.91 89.94

89.79

89.6

89.82

89.74

89.62

89.61

89.61

89.75 89.77

89.68

89.55

89.52

89.58

89.48

89.43

89.31

89.41

89.37

89.46

89.49

89.17

89.52

89.75

89.88

89.96

89.63

C

C

C

90.53 90.9

90.67

90.97

90.8

90.91

90.74

90.75 90.82

90.98

90.97

88.79

88.91

88.79

88.84

88.87

89.03

89.34

88.90

88.57

88.62

88.70

89.55

87.42

88.26

88.49

88.76

88.73

88.94

88.67

87.94

88.25

89.48

90.27 C200

C

V

C

92.34

C

C

C

C

C

V

V

C

V

V

Km 56

2+ 70

0m

D

N

6

(

a

s

f

a

l

t

)

D

N

6

(

a

s

f

a

l

t

)

C100

HM 8

R

E

T

E

A

C

A

N

A

L

I

Z

A

R

E

5

0

0

R

E

T

E

A

G

A

Z

E

N

A

T

U

R

A

L

E

Camin vizitare conducta apa

k

m

5

6

2

+

6

0

0

5

9

.

1

9

D

G

S

1

2

8

9

.

1

5

R

1

2

.

0

0

7

0

5

0

9

0

.

3

0

9

0

. 2

5

9

0

.

3

5

9

0

.

4

0

9

0

.

4

5

9

0

.

5

0

9

0

.

5

5

9

0

.

6

0

9

0

.

6

5

9

0

.

7

0

9

0

.

7

5

9

0

.

7

5

9

0

.

8

0

9

0

.

8

5

9

0

.

9

0

9

0

.

9

5

9

1

.

0

0

9

1

. 1

0

9

1

. 2

0

9

1

. 3

0

9

1

. 4

0

9

1

. 5

0

9

1

. 6

0

9

1

. 7

0

9

1

. 8

0

9

1

. 9

0

9

0

.

8

0

90 .4

0

90 .45

90.35

9

0

.

3

5

9

0

.

4

0

9

0

.

3

0

9

0

.

2

5

9

0

.

3

0

9

0

.

2

5

9

0

.

2

0

9 0 . 1 5

9

0

.

1

0

9

0

.

0

5

9

0

. 0

0

8

9

.

9

5

8

9

.

9

0

E

F

G

H

I

J

M

R

1

2

.

0

0

3

7

.

0

0

K

L

N

O

P

R

T

U

X

Y

S

T

i

1

T

e

1

V

1

T

i

2

T

e

2

V

2

E

1

E

2

T

i

3

T

e

3

V

3

T

i

4

T

e

4

V

4

T

i

5

T

e

5

V

5

T

i

6

T

e

6

V

6

V

7

T

e

7

T

i

7

C

7

T

i

8

T

e

8

V

8

C

8

T

i

9

T

e

1

0

P

T

T

1

P

T

T

2

P

T

T

1

P

T

T

1

L

D

S

1

V

V

V

MET RO I

I c a n a l d a l e b e t o n

drum asfa

lt

Zona dotari si comert

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

COTE DRUMURI SI PLATFORME = 89,90 ÷ 90,30

COTA ±0.00 = 90,00÷90,40

COTE DRUMURI = 88,80 ÷ 88,90

COTA ±0.00 = min. 89,40

COTE DRUMURI = 89,90 ÷ 90,10

COTA ±0.00 = min. 90,40

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

6

E

v

a

c

u

a

r

e

Cu rte

Ap rov

izio na

re

Cu rte

Ap rov

izio na

re

Re cep

tie De

lica tes

e

E2

F

Re cep

tie

Le gu

me

Fru cte

C B2

Re cep

tie Pe

ste E

E

v

a

c

u

a

r

e

D1

D

E1

C1

Ce ntr

ala Fr

igo

G

1d

1

2

1a

1c

1b

E

v

a

c

u

a

r

e

Re cep

tie Ca

rne 3

4

5

Ies ire

cli en

ti

Pa rca

re aco

pe rita

50 loc

uri

1b

1d

B1

B

1c

A 1a

Ev ac

ua re

1

2

3

4

5

6

Ev ac

ua re

7

8

Pa rca

re du

ba Ac ces

pr inc

ipa l

clie nti

9 10

11

Ra mp

a

car uci

oa re

B

C

A

ax ca

na l N

SH V

DN A

Gr up

El ect

rog en

10

E

v

a

c

u

a

r

e

Re cep

tie pro

du se

ne alim

en tar

e

7

8.1

8

9 Ac ces

pe rso

na l

Ev acu

are TR

AF O

11

G1

G

E

F

D

RE ZE

RV OR

SP RIN

KL ER

E

Pla tfo

rm a

am ba

laje

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BA ZIN

RE TE

NT IE

S

C

M

E

T

R

O

C

A

S

H

&

C

A

R

R

Y

R

O

M

A

N

I

A

S

R

L

S

=

7

0

0

0

0

m

p

SP M

SN

SN

SN

SN

SG

SG

D

e

7

1

5

/

1

/

8

A

7

1

5

/

1

/

9

H

C

7

1

4

A

7

1

5

/

1

/

1

1

P

T

T

1

P

T

T

1

P

T

T

2

12

12

12

12

12

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

P

T

T

2

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3 1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

3

1

2

.

0

0

P

T

T

5

1

6

P

T

T

4 1

2

.

0

0

P

T

T

4

1

2

.

0

0

12

12

12

12

12

Plan tatii

de p rotec

tie

Arbo ri cu

coro nam

ent i nalt

Pla nta

tii de

pro tec

tie

Ar bor

i cu co

ron am

ent in

alt

592

1

m

2

617

2

m

2

635

3

m

2

635

4

m

2

635

5

m

2

635

6

m

2

635

7

m

2

635

8

m

2

653

9

m

2

10

653 m

2

12

1,002 m

2

11

655 m

2

602

7

m

2

604

1

m

2

609

2

m

2

626

3

m

2

633

4

m

2

631

5

m

2

602

6

m

2

693

8

m

2

16

702 m

2

15

750 m

2

732

9

m

2

10

736 m

2

11

735 m

2

12

735 m

2

13

736 m

2

14

732 m

2

25

668 m

2

34

662 m

2

26

684 m

2

27

684 m

2

28

679 m

2

29

684 m

2

30

689 m

2

31

689 m

2

32

677 m

2

33

662 m

2

19

502 m

2

17

648 m

2

18

648 m

2

20

504 m

2

21

504 m

2

35

556 m

2

36

555 m

2

37

555 m

2

38

555 m

2

42

555 m

2

43

555 m

2

44

555 m

2

45

557 m

2

39

681 m

2

41

680 m

2

40

683 m

2

46

617 m

2

47

555 m

2

48

555 m

2

49

555 m

2

50

555 m

2

51

550 m

2

52

550 m

2

53

555 m

2

54

555 m

2

55

555 m

2

56

555 m

2

57

617 m

2

58

619 m

2

70

617 m

2

71

551 m

2

72

551 m

2

73

551 m

2

74

551 m

2

75

546 m

2

76

588 m

2

77

583 m

2

78

574 m

2

79

565 m

2

80

555 m

2

82

604 m

2

81

605 m

2

59

530 m

2

60

529 m

2

61

529 m

2

62

529 m

2

63

664 m

2

64

649 m

2

65

659 m

2

66

529 m

2

67

520 m

2

68

511 m

2

69

504 m

2

99

679 m

2

83

526 m

2

96

601 m

2

97

571 m

2

98

566 m

2

100

678 m

2

101

677 m

2

102

566 m

2

103

571 m

2

104

587 m

2

105

565 m

2

106

555 m

2

107

555 m

2

111

555 m

2

112

555 m

2

113

565 m

2

108

677 m

2

109

679 m

2

110

677 m

2

114

566 m

2

115

555 m

2

116

555 m

2

117

677 m

2

118

679 m

2

119

677 m

2

120

555 m

2

121

555 m

2

122

566 m

2

123

635 m

2

124

585 m

2

125

539 m

2

126

635 m

2

127

674 m

2

128

538 m

2

129

558 m

2

130

622 m

2

131

579 m

2

132

583 m

2

133

578 m

2

134

540 m

2

135

540 m

2

137

540 m

2

136

540 m

2

138

540 m

2

139

540 m

2

140

540 m

2

141

540 m

2

142

540 m

2

143

540 m

2

144

540 m

2

145

540 m

2

146

540 m

2

147

540 m

2

148

540 m

2

149

540 m

2

150

540 m

2

151

540 m

2

152

540 m

2

153

540 m

2

154

540 m

2

155

540 m

2

156

607 m

2

157

595 m

2

158

596 m

2

159

657 m

2

161

644 m

2

162

644 m

2

160

644 m

2

163

644 m

2

164

644 m

2

165

644 m

2

166

644 m

2

167

644 m

2

168

644 m

2

169

644 m

2

170

644 m

2

171

608 m

2

172

603 m

2

173

536 m

2

174

589 m

2

187

592 m

2

186

592 m

2

185

606 m

2

175

652 m

2

176

645 m

2

177

635 m

2

178

626 m

2

179

634 m

2

184

675 m

2

183

675 m

2

182

675 m

2

181

675 m

2

180

691 m

2

188

574 m

2

203

576 m

2

189

972 m

2

190

940 m

2

191

877 m

2

192

814 m

2

193

769 m

2

194

899 m

2

195

782 m

2

196

830 m

2

197

913 m

2

198

606 m

2

199

863 m

2

200

551 m

2

201

784 m

2

202

576 m

2

214

4.335 m

2

2

.

0

0

1

6

.

3

6

1

8

.

0

0

1

2

.

0

0

3

6

.

3

0

6

.

0

0

1

2

.

0

0

3

3

.

3

5

2

.

0

0

3

1

.

0

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

4

2

6

.

1

6

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

1

2

.

0

0

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

3

6

.

3

0

2

9

.

2

9

1

8

.

0

4

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

1

7

.

5

0

3

3

.

7

3

3

4

.

6

2

1

.

9

9

1

2

.

0

0

1

0

.

0

0

6

.

0

0

1

0

.

0

0

3

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

4

.

0

0

1

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

2

1

3

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

. 6

2

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

1

6

.

0

9

2

1

.

6

9

3

3

.

4

3

3

3

.

9

6

2

2

.

6

0

2

2

.

6

0

2

2

.

1

9

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

9

.

2

3

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

1

.

0

4

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

0

.

1

7

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

5

1

5

5

2

1

.

0

1

2

1

.

0

0

2

1

.

0

0

2

4

.

2

7

2

2

.

6

6

2

2

.

6

6

5

1

0

3

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

7

.

9

0

1

8

.

1

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

5

3

1

0

5

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

1

0

1

0

5

5

5

1

0

3

1

8

.

2

5

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

5

1

0

1

0

5

5

3

1

0

1

8

.

5

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

5

1

0

3

5

5

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

6

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

5

1

0

1

0

5

3

1

0

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

204

2.000 m

2

206

771 m

2

2

5

.

0

0

3

7

.

2

6

3

2

.

5

0

3

2

.

5

0

2

5

.

0

0

3

8

.

1

4

3

0

.

8

3

3

0

.

8

3

210

1,153 m

2

211

1,167 m

2

1

0

1

0

1

0

2

3

.

3

3

2

2

.

5

0

2

2

.

5

0

3

2

.

7

6

6

212

627 m

2

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

2

9

.

9

6

2

9

.

8

6

1

7

.

2

6

6

22

509 m

2

23

653 m

2

24

653 m

2

1

2

2

4

.

4

4

2

2

.

0

0

2

0

.

0

0

2

2

.

0

0

2

8

.

9

4

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

6

.

0

6

2

6

.

9

7

2

9

.

9

4

3

1

.

5

0

3

5

.

7

9

2

8

.

9

4

3

3

.

9

5

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

9

5

3

3

.

9

4

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

4

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

3

1

0

5

5

5

6

6

3

1

0

5

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

3

1

0

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

3

1

0

5

5

5

5

5

1

0

1

0

5

3

1

0

5

5

4

4

5

1

0

1

0

5

1

0

3

1

0

3

1

2

1

8

.

4

4

205 INVATAMANT

2.004 m

2

2

9

.

7

9

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

8

.

7

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

0

.

3

9

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

2

8

.

0

8

2

2

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

1

9

.

5

0

2

0

.

9

4

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

4

0

.

7

8

5

1

0

5

5

5

1

9

.

8

0

33

3.019 m

2

2

0

1

9

.

8

1

3

1

.

2

4

3

1

.

2

4

1

9

.

0

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

1

9

.

0

0

2

4

.

9

3

3

4

.

5

4

5

1

9

.

0

0

7

.

1

5

3

2

.

5

0

6

1

.

6

5

3

2

.

5

0

6

1

.

6

5

3

0

.

8

3

3

0

.

8

3

213

3.400 m

2

207

771 m

2

209

771 m

2

208

771 m

2

1

9

.

9

7

5

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

E

t

a

p

a

I

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

0

3

/

0

1

.

0

2

.

2

0

1

8

P

U

Z

I

n

L

u

c

r

u

A

v

i

z

d

e

o

p

o

r

t

u

n

i

t

a

t

e

4

9

/

0

4

.

1

0

.

2

0

1

8

1

6

.

0

0

12

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

m

a

x

4

A

p

.

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

3

E

5

5

2

6

.

0

0 1

1

4

1

1

1

6

2

0

2

0

2

0

2

4

.

0

0

2

2

.

5

7

6

4

6

4

6

5

6

4

6

6

4

6

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

6

S

=

1

6

8

0

0

m

p

A

7

3

2

/

2

5

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

4

S

=

1

0

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

3

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

9

S

=

8

7

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

1

S

=

1

5

0

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

4

0

S

=

1

3

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

0

8

8

6

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

2

1

5

9

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

3

4

N

r

.

c

a

d

.

4

0

5

3

1

9

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

0

9

N

r

.

c

a

d

.

4

4

0

6

5

1

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

1

2

1

5

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

C

F

n

r

.

4

2

2

2

4

2

C

F

n

r

.

4

1

8

6

1

0

C

F

n

r

.

4

4

2

6

4

1

C

F

n

r

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

4

7

0

3

C

F

n

r

.

4

2

0

4

7

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

1

8

.

0

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

0

4

7

3

2

2

.

6

1

2

2

.

0

0

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

6

4

1

483953.184

2 0

2 5

6 4

. 1

7

483975.449

2 0

2 6

9 2

. 3

0 6

483996.887

2 0

2 7

0 6

. 3

0 7

484067.315

2 0

2 6

8 2

. 8

8 4

484051.269

2 0

2 6

6 7

. 7

8 5

484009.602

2 0

2 5

1 5

. 2

1 5

L

o

c

u

i

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

m

a

x

6

A

p

.

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

3

E

85

504 m

2

84

504 m

2

86

504 m

2

87

504 m

2

89

502 m

2

91

504 m

2

90

504 m

2

92

504 m

2

93

504 m

2

94

504 m

2

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

2

2

.

4

0

3

L

o

c

u

n

t

e

c

o

l

e

c

t

i

v

e

m

i

c

i

c

u

m

a

x

4

A

p

a

r

t

a

m

e

n

t

e

p

e

p

a

r

c

e

l

a

(

S

)

+

P

+

2

E

95

634 m

2

88

502 m

2

2

2

.

4

0

P

T

T

1

2

6

.

0

0

1

1

4

1

1

2

2

.

5

0

5

1

2

5

6

C

V

C

HM 8

7

0

26

24

16

16

24

26

26

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare

a cladirilor

Limite parcele propuse

Limite parcele propuse in

afara P.U.Z.-ului studiat

Limite intravilan aprobat

Limite teren propus a fi introdus

in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire

locala propuse prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Zona de implantare a cladirilor

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate

Propuneri functiuni conform

PUZ Director (Spatii verzi)

L - Locuinte individuale cu

maxim 2ap / parcela propuse

Ve - Spatii verzi de utilitate

publica propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4-6 apartamente

si servicii la parter propuse

Spatii verzi de aliniament

propuse

Puz-uri aflate in lucru

Ds

Dotari, servicii reglementate

L

Functiuni locuinte reglementate

Ds

Propuneri functiuni conform

PUZ Director (Dotari-servicii)

Propuneri functiuni conform

PUZ Director (Locuinte)

L

Limite cadastrale aferente PUZ

A17 8

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT

Proiect nr.

FazaTitlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

feb. 2019

324/2017

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - STUDIU CVARTAL

U 05

1:2500

LEGENDA

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

SPATII VERZI - Publice

SPATII VERZI - Prop. privata de utilitate publica

SPATII VERZI - TOTAL

PARCELAT Loturi locuinte

mp

46.670 24,81%

8362-

105.846 56,26%

4.45%

DOTARI, SERVICII

188.119 100% TOTAL

5.404 2,87%

10.362 5,51%

-

17.833 9,48%

-

-

PARCELAT Loturi locuinte colective cu

maxim 4 sau 6 apartamente si

servicii la parter

INSTITUTII PUBLICE - INVATAMANT 2.004 1,07%

2000- 1.06%

Limita zona incarcata arheologic

Zona incarcata arheologic

(se va realiza cercetare

arheologica la faza de DTAC)

BUGA Viorel si ASOCIATII

Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641

C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad. 423505, C.F. 422242, nr. cad.

422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr.

cad. 408869, C.F. 412159, nr. cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319

nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651

S

teren

=188119 m

2

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2

Beneficiari :

Buga Viorel, Buga Laura, Buga Adrian, Leusca Ioana , Butnaru Flavius Lucian, Costea Vasile, Oance Stela, Bardeanu Florica, Masca

Lucian Marius, S.C. Agro Tellage S.R.L., Magdas Vasile, Magdas Letitia, Bihoi Nicolae Marian, Bihoi Adrian Ilie, Bihoi Ioana Simona, Lipovan

Mariana Georgeta, Tomoroga Melania Alexandra, Florea Marian, Florea Dorin Ioan

C.F. 420475 nr. cad. 420475, C.F. 444703, nr. cad. 444703, C.F. 442641 nr. cad. 442641 C.F. 418610, nr. cad. 418610, C.F. 423505, nr. cad.

423505, C.F. 422242, nr. cad. 422242, C.F. 441870, nr. cad. 441870, C.F. 442965, nr. cad. 442965, C.F. 408869, nr. cad. 408869, C.F. 412159, nr.

cad. 412159, C.F. 405334, nr. cad. 405334, C.F. 405319 nr. cad. 405319, C.F. 418609, nr. cad. 418609, C.F. 440651, nr. cad. 440651,

S

teren

=188119 m

2

PLAN - STUDIU CVARTAL

Zona Locuinte Individuale cu max

2 apartamente / parcela

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

NOTA : Cota absoluta maxima a coamei este de

107,75m (90,75m cota absoluta fata de nivelul Marii

Negre a terenului natural + 17m inaltimea maxima a

constructiilor propuse.

(valabil in toate subzonele functionale)

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 4 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 1 - 7, 83 - 95)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

C.U.T.

MIN.

= 0.8 (in cazul parcelelelor 1-7)

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. COAMA

= 14 m, (S) +P+2E pe parcelele 83-95

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 1-7

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane pe parcelele 83-95

4 niveluri supraterane pe parcelele 1-7

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zone Mixte cu locuinte colective mici

cu max 6 apartamente la etaj si servicii la parter

(parcelele 8 - 16)

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MIN.

= 0.8

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+3E pe parcelele 8-16

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane pe parcelele 8-16

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Institutii publice - Invatamant - parcela 205

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.5

H

MAX. CORNISA

= 10 m, (S) +P+2E

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S) +P+2E

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Ds - Institutii publice - Invatamant - propuse

INDICI URBANISTICI P.OT. Teren arabil Sediu RAR 60% Circulatii rutiere Suprafete betonate/parcari CUT.=2 Spatii verzi sau se va stabili in studiul de fezabilitate Suprafata teren CR SR NUME VERIFICATOR / EXPERT SEMNATURA REFERAT / EXPERTIZA NRJDATA MELVNSRL Beneficiar. Calea Aradului rr. 23 ot 6 ap. 25. a MELVIN tata atm RA. REGISTRUL AUTO ROMAN tel/fax +40-256-242 817, tel. 0356419 133 -mait oficeQmebin.ro Scara Proiect Faza ve SEVNATURA 1:1000 PUZRA.R. - CALEA TORONTALULUI - A 732/t/52, ATINS | P.UZ. Rev. Tibu SEFPROIECT | am. Loredana PESCAR |V, Z- pa perene A n) [PROEGTAT | af TTL | APRaM | am Lone rasa |] Pun: U48/2007-03 REGLEMENTARI URBANISTICE
Vegetatie inalta propusa (Bariera verde) Paraul Beregsau DN 6 Timisoara - Sannicolau Mare Drum colector paralel cu DN (intersectia Metro 2 - intersectia Parc Industrial Torontalului) Drum de acces privat - extindere drum "B" Parc Industrial Torontalului 11.34 m (in momentul modificarii prospectului stradal De 743/1 la 12 m se va dona 4m, restul de 7.34 urmand a fi transformata in zona de parcare) Drum "B" Parc Industrial Drumuri de exploatare existente Acces pe parcela - ANRE BILANT TERITORIAL AL PARCELEI FE | EXISTENT | _PROPUS | ZONE FUNCTIONALE | Suprafata | , | Suprafata |,
tt emiri Limita teren beneficiar CALEA TORONTALULUI Limita parcele propuse Reglementari urbanistice Aliniament propus GE E ZONIFICARE URBANISTICA E EI Sediu REGISTRU AUTO ROMAN A . : Dotari existente - Parc industrial Calea Torontalului RI : CT SEE - Hale productie, prelucrari piese metalice : Zona industriala propusa prin PUZ Director Nord N N N „E Misa Proprietate "particulara retina et ȘEA “ni EEE E Drept de servitute in favoarea C.J.T. ri IE a pentru retele (2.50 m) Zona de protectie drum national (50 m) O, DN 6 km 563+057stg e i SA CAI DE CIRCULATII SI SPATII VERZI RD AX „Largire la 4 benzi DN6 ire la 4 benzi DN 6 EEE Spatii verzi proouse
LEGENDA Coca Col i EEE ca Lola LIMITE PLAN URBANISTIC ZONAL RT A TITO IEI ZE i Ep a Limita studiata ETER ET e _—_ —_ —_ —_ Limita Parc Industrial D. VIA - R. Fi R.
LAT
în o CĂ "a As a PE
BN uși tote ete lei rotatia ti otet tt te tate ta ta tate PPP atata ret tat fe tt tote tat tata tata tata te i turta RES SS A ADIDAS SS ec ERE REA DELETE tata EI tt RESET sta tota tt A LE ITI ET - tt tatea = tr At tt IT ROSE tt a statii ata, tatatatatatata fatala tatetata tata tata i sta atata stafeta tite tata tata tata tati, ut tut tt tt a ae Te TOT ET Te TESTE ta Soni se . ti OSTER TIT RSSA e ae e A al Nae aa aaa ara ere trecerea tate Lit st stotetotet srv a a ee te te tote tut ete te tite tote t tt ta tot te ete tatele te TRIER ERE ECE AS ISS fetite te otto et ti tata tat tite i tt ET O A foto statie 2 EEE COS EEE : LORE At tt
at A E E TIE IE E E URCAT SE USURA UL d tu RR Rh NS SSN APR ete le i fotolii SS SI E ST a ac ae e EA ar STA marea RR RR RARA II TI RTT Tae e ans Te a Sa ISS LE tot EESTI ret astea e ale, z. ROLE A ELSA, CS Lele e e o o ete e eroi e e sie i ta a RN os RAII bir Os voie, SĂ A pir stele) A ete tts t ete te tt Spete tatele ve ue n ATAT PT E STAT TATA PT TA TITI TA ETA E Dute etate En aaa e SNA NET A DCI RARE RTT aa nn Etna DR o Za RER tt AS) sees eine eee Antenele tote tote te tt otet tt et tt tt otet t te tt SITES Aer n a Reteta e ta o a ate ata atol ai notarii Îi nt tt tt tt A i tt at tt tt tt tata tata LI ET TE A RSA
ee 7 LT La Ze E ELA o = rr fete ZA ZI A
« RAR NN a = = Ă d a N RD NIN = = RR ROS i ROSS OO OO SS RON ORION VON N N N N N N N NI
se SL SS A VI RA, Mt A A FDI NAND ASE ADS RSS SS SESIUNI AR RR RSR RI SSN SS DN DN DS Ă NS N RR RA RER E E E E NS NES SN SRI NN a ei SS IN ANS NN
E fe = a 7 = rbd / a L = | at DA CE Me ZA Taz d a RN NN N LA N Ze
(m i Ri _ = VEI E = ui. 5
/ A CAAN
AutoCAD SHX Text
700,58 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
504,43 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
577,51 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
800,85 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
678,19 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
537,80 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
674,98 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
570,90 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
814,81 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
735,54 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
677,25 m
AutoCAD SHX Text
677,43 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
718,63 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
681,73 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
541,16 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
613,42 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
605,70 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
751,39 m
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
45
AutoCAD SHX Text
26
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
25
AutoCAD SHX Text
DE 715
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
202900
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/7/1
AutoCAD SHX Text
S=4.10 ha
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/31 S=28700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/22 S=33200mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 S=16800mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/20 S=69500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/47 S=23200mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/45 S=34500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/44 S=24700mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/43 S=18600mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/42 S=22100mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
A732/1/29
AutoCAD SHX Text
409119
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
TARLA A732/1/20-51
AutoCAD SHX Text
A732/1/20
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
14.07
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
1.12
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
7.27
AutoCAD SHX Text
22.28
AutoCAD SHX Text
28.13
AutoCAD SHX Text
16.29
AutoCAD SHX Text
19.76
AutoCAD SHX Text
13.47
AutoCAD SHX Text
26.36
AutoCAD SHX Text
18.98
AutoCAD SHX Text
296.60
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
1.36
AutoCAD SHX Text
46.85
AutoCAD SHX Text
8.63
AutoCAD SHX Text
304.84
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
20.41
AutoCAD SHX Text
20.25
AutoCAD SHX Text
323.27
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
20.79
AutoCAD SHX Text
14.89
AutoCAD SHX Text
12.58
AutoCAD SHX Text
31.80
AutoCAD SHX Text
22.75
AutoCAD SHX Text
413.53
AutoCAD SHX Text
86.12
AutoCAD SHX Text
40.37
AutoCAD SHX Text
414.63
AutoCAD SHX Text
327.46
AutoCAD SHX Text
5.03
AutoCAD SHX Text
14.10
AutoCAD SHX Text
15.84
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
52.08
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
13.44
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
57.75
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.52
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
312.60
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
311.42
AutoCAD SHX Text
6.83
AutoCAD SHX Text
21.06
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
309.62
AutoCAD SHX Text
42.84
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
307.58
AutoCAD SHX Text
48.61
AutoCAD SHX Text
72.23
AutoCAD SHX Text
304.56
AutoCAD SHX Text
72.21
AutoCAD SHX Text
80.58
AutoCAD SHX Text
307.84
AutoCAD SHX Text
9.96
AutoCAD SHX Text
37.07
AutoCAD SHX Text
33.69
AutoCAD SHX Text
61.12
AutoCAD SHX Text
304.97
AutoCAD SHX Text
13.94
AutoCAD SHX Text
111.76
AutoCAD SHX Text
309.90
AutoCAD SHX Text
35.11
AutoCAD SHX Text
21.80
AutoCAD SHX Text
43.84
AutoCAD SHX Text
311.20
AutoCAD SHX Text
74.21
AutoCAD SHX Text
313.90
AutoCAD SHX Text
84.45
AutoCAD SHX Text
28.02
AutoCAD SHX Text
8.13
AutoCAD SHX Text
34.84
AutoCAD SHX Text
341.70
AutoCAD SHX Text
30.09
AutoCAD SHX Text
35.39
AutoCAD SHX Text
355.46
AutoCAD SHX Text
33.01
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
484400
AutoCAD SHX Text
202600
AutoCAD SHX Text
202800
AutoCAD SHX Text
203000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A732/1/46 S=13600mp
AutoCAD SHX Text
Hcn 693
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
100.000
AutoCAD SHX Text
.
AutoCAD SHX Text
tarus pe movila pamant
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/1
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/5
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/6
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/7
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/8
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/9
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/10
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/11
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/12
AutoCAD SHX Text
A715/1/11/13
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/1
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/2
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/3
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/4
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/5
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/6
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/7
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/8
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/9
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/10
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/11
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/12
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/1
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/2
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/3
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/4
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/5
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/6
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/8
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/7
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/9
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/10
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/11
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/12/13
AutoCAD SHX Text
Cc715/1/13/13
AutoCAD SHX Text
A711/1/24
AutoCAD SHX Text
A 711/1/20/2
AutoCAD SHX Text
A 711/1/20/1
AutoCAD SHX Text
A 711/1/19/2
AutoCAD SHX Text
HCn710
AutoCAD SHX Text
DE716 (beton)
AutoCAD SHX Text
DE712/1
AutoCAD SHX Text
A711/1/38
AutoCAD SHX Text
A711/1/37
AutoCAD SHX Text
A711/1/36
AutoCAD SHX Text
A711/1/35
AutoCAD SHX Text
A711/1/34
AutoCAD SHX Text
A711/1/33
AutoCAD SHX Text
A711/1/32
AutoCAD SHX Text
A711/1/31
AutoCAD SHX Text
A711/1/30
AutoCAD SHX Text
A711/1/29
AutoCAD SHX Text
A711/1/28
AutoCAD SHX Text
A711/1/27
AutoCAD SHX Text
A711/1/26
AutoCAD SHX Text
A711/1/25
AutoCAD SHX Text
A711/1/16
AutoCAD SHX Text
A711/1/15
AutoCAD SHX Text
A711/1/14
AutoCAD SHX Text
A711/1/13
AutoCAD SHX Text
A711/1/12
AutoCAD SHX Text
A711/1/11
AutoCAD SHX Text
A711/1/10
AutoCAD SHX Text
A711/1/9
AutoCAD SHX Text
A711/1/8
AutoCAD SHX Text
A711/1/7
AutoCAD SHX Text
DE711/1/17
AutoCAD SHX Text
DE715/1/8
AutoCAD SHX Text
A715/1/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/9
AutoCAD SHX Text
A715/1/10
AutoCAD SHX Text
A715/1/1
AutoCAD SHX Text
A711/1/23
AutoCAD SHX Text
A711/1/22
AutoCAD SHX Text
A711/1/21
AutoCAD SHX Text
A 711/1/19/1
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483400
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483500
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483600
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483700
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483800
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203500
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
A715/1/7
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/6/1
AutoCAD SHX Text
A715/1/5
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/1
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/5
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/6
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/7
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/8
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/9
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/10
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/11
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/12
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/13
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/14
AutoCAD SHX Text
A715/1/1
AutoCAD SHX Text
:/11
AutoCAD SHX Text
A711/1/34/1
AutoCAD SHX Text
:/2
AutoCAD SHX Text
:/3
AutoCAD SHX Text
:/12
AutoCAD SHX Text
:/13
AutoCAD SHX Text
A711/1/38
AutoCAD SHX Text
A711/1/37
AutoCAD SHX Text
A711/1/34/2
AutoCAD SHX Text
A711/1/33
AutoCAD SHX Text
A711/1/32
AutoCAD SHX Text
A711/1/31
AutoCAD SHX Text
A711/1/30
AutoCAD SHX Text
A711/1/29
AutoCAD SHX Text
A711/1/28
AutoCAD SHX Text
A711/1/27
AutoCAD SHX Text
A711/1/26
AutoCAD SHX Text
A711/1/25
AutoCAD SHX Text
A711/1/24
AutoCAD SHX Text
A711/1/23
AutoCAD SHX Text
A711/1/22
AutoCAD SHX Text
A711/1/21
AutoCAD SHX Text
A711/1/15
AutoCAD SHX Text
A711/1/14
AutoCAD SHX Text
A711/1/13
AutoCAD SHX Text
A711/1/10
AutoCAD SHX Text
A711/1/36
AutoCAD SHX Text
A711/1/35
AutoCAD SHX Text
A711/1/9
AutoCAD SHX Text
A711/1/8
AutoCAD SHX Text
203600
AutoCAD SHX Text
203700
AutoCAD SHX Text
203800
AutoCAD SHX Text
203900
AutoCAD SHX Text
METRO 2
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/2/1;16-20/1/1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/3;16-20/2/2
AutoCAD SHX Text
S=11200mp
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/2/2
AutoCAD SHX Text
S=4747mp
AutoCAD SHX Text
17
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
6
AutoCAD SHX Text
7
AutoCAD SHX Text
8
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
15
AutoCAD SHX Text
19
AutoCAD SHX Text
18
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
14
AutoCAD SHX Text
17
AutoCAD SHX Text
Nr. cad. 438943
AutoCAD SHX Text
1
AutoCAD SHX Text
2
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
4
AutoCAD SHX Text
3
AutoCAD SHX Text
DE712/1
AutoCAD SHX Text
90.250
AutoCAD SHX Text
DN6
AutoCAD SHX Text
Timisoara
AutoCAD SHX Text
Cenad
AutoCAD SHX Text
484400
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
Cenad
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
DE716/1
AutoCAD SHX Text
DE716/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
 • Sheets and Views
  • Cvartal A1