keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 519/31.10.2006 privind modificarea şi completarea aliniatului 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale" Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 519/31.10.2006
privind modificarea şi completarea aliniatului 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale" Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22006-019510/30.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2006 - 19510/04.10.2006 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se completează aliniatul 3 din articolul 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 374 din 25.07.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale" Calea Torontalului, extravilan municipiul Timişoara astfel:
"Terenul studiat, în suprafaţă totală de 330.630 mp este înscris în CF 140401 nr. top Cc 715/1/2, în suprafaţă de 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen-căsătorit, bun comun, CF 139981 nr. top Cc 715/1/3, în suprafaţă de 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen - căsătorit, bun comun, CF 139071 nr top Cc 715/1/9, 10.000mp - proprietar Pruna Gheorghe şi soţia Pruna Maria, CF 141246 nr top A 715/1/11, 10.000mp - proprietar Pop Iosif, CF 140308 nr top Cc 715/1/12, 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen - căsătorit, bun comun, CF 140335 nr top Cc 715/1/13, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 126110 nr top Cc 711/1/8/1, 8.550mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 126110 nr top 711/1/8/2, 8.550mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 102339 nr top Cc 711/1/9, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 126108 nr top Cc 711/1/10, 10.000mp - proprietar SC SEDAKO INVESTMENTS SRL, CF 142338 nr top A 711/1/11, 5.000mp - proprietar SC "SEDAKO INVESTMENTS" SRL, CF 143125 nr top A 711/1/12, 5.000mp - proprietar Ciupa Mihai Ciprian, CF 140398 nr top Cc 711/1/13, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 140399 nr top Cc 711/1/14, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 140455 nr top Cc 711/1/15, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 130357 nr top A 711/1/16, 10.000mp - proprietar Plaeru Mihaela Ioana, CF 126109 nr top Cc 711/1/18, 11.700mp - proprietar Pătru Ovidiu Marcel şi soţia Pătru Carmen Gabriela şi Popa Emanuel şi soţia Popa Daniela Carmen, CF 128921 nr top A 711/1/19/1, 796mp - proprietar Santeiu Mihaela, CF 128921 nr top A 711/1/19/2, 34mp - proprietar Santeiu Mihaela, CF 141899 nr top A 711/1/20/1, 460mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 141899 nr top A 711/1/20/2, 540mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 139907 nr top Cc 711/1/21, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139076 nr top Cc 711/1/22, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 140334 nr top Cc 711/1/23, 10.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 140319 nr top Cc 711/1/24, 5.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 138989 nr top Cc 711/1/25, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139152 nr top Cc 711/1/26, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139153 nr top Cc 711/1/27, 10.000mp - proprietar Nicolaescu Maria, CF 139982 nr top Cc 711/1/28, 5.000mp - proprietar Buga Viorel şi soţia Buga Laura, CF 139165 nr top Cc 711/1/29, 10.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 113677 nr top A 711/1/30, 10.000mp - proprietar Lucut Lucretia, CF 140347 nr top Cc 711/1/31, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 139353 nr top Cc 711/1/32, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 139551 nr top Cc 711/1/33, 10.000mp - proprietar Popa Carmen Gabriela, CF 140475 nr top A 711/1/34/1, 5.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 140400 nr top Cc 711/1/34/2, 5.000mp - proprietar Şopt Siliviu Petru, Masca Lucian Marius şi soţia Masca Irina, CF 139077 nr top Cc 711/1/35, 10.000mp - proprietar SC "MASSIV FOREST PRODUCTS" SRL, CF 139091 nr top Cc 711/1/36, 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen şi soţia Todoruţ Wanda Rodica, CF 139094 nr top Cc 711/1/37, 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen şi soţia Todoruţ Wanda Rodica şi CF 139083 nr top Cc 711/1/38, 10.000mp - proprietar Todoruţ Eugen şi soţia Todoruţ Wanda Rodica, conform extraselor anexate la documentaţie. Beneficiarii prezentei documentaţii sunt proprietarii parcelelor."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Informare pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor;
-Proiectantului SC ARHINOVA SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Modificare_PUZ_Torontalului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22006-019510/30.10.2006

REFERAT privind modificarea şi completarea aliniatului 3 din articolul 1 la HCL nr 374 din

25.07.2006 referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 şi a Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timişoara - Nord aprobat prin HCL 325/2005;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul SC2006-019510 din 04.10.2006 prin care se solicită de către Instituţia Prefectului – Judeţ Timiş completarea actului cu numele beneficiarilor şi identificarea proprietarilor parcelelor care totalizează suprafaţa de 330.630 mp teren;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara modificarea şi completarea aliniatului 3 din articolul 1 la HCL nr 374 din 25.07.2006 referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara cu datele cerute de către Instituţia Prefectului - Judeţ Timiş.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU

AVIZAT JURIDIC, Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. P.L. Dact.2exemplare