keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/26.10.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 102/26.10.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22004- 005923/26.10.2004 al Primarului Municipiului Timişoara dl. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.157/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, completată şi modificată prin Legea nr. 453/2001 şi Legea nr. 401 /2003;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara, conform proiectului nr. 124/2004, întocmit de S.C. Sign A SRL care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", Timişoara, strada Ovidiu Cotruş se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.
Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 4178 Freidorf, cu nr. top 519/3/2; 522/2/3/2; 522/2/1/1/2; 1159/523/2; 524/d/3/2; 525/a/1/3/2; 525/b; 526/b; 526/a/5/3/2, în suprafaţă totală de 10000 mp, fiind proprietatea S.C. Barum Technik SRL.
Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construcţie hală parter", strada Ovidiu Cotruş, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal.
La realizarea construcţiei se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Construcţiile propuse se vor racorda la reţelele de utilităţi publice de alimentare cu apă şi canalizare în termen de 1 an de la realizărea acestora în zonă.
Se vor asigura numărul minim de parcări, conform normativelor în vigoare şi se va asigura necesarul de minim 20% spaţiu verde, prin realizarea de parcări înierbate sau prin alte soluţii.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-SC Barum Technik SRL;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_OvidiuCotrus.pdf