keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 361/25.07.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)", Piaţa Huniade, Timişoara

25.07.2006

Hotararea Consiliului Local 361/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)", Piaţa Huniade, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U92006-003437/11.07.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin 2, lit. (c) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46, alin (2) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)", Piaţa Huniade, Timişoara conform Proiectului nr. 131/2006, întocmit de SC ARHITEKT STUDIO A s.r.l., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)", Piaţa Huniade, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat este înscris în CF colectiv nr. 143188, nr. topo 215/2 teren în P-ţa Huniade cu pasaj subteran şi spaţii comerciale, în suprafaţă de 1167 mp., proprietar Primăria Municipiului Timişoara, drept de închiriere asupra unui spaţiu în suprafaţă construită de 692,46 mp pe o perioadă de 10 ani (din 12.07.2002) în favoarea SC ART SRL Timisoara cu nr. 11561/2003 şi 22916/2005.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)", Piaţa Huniade, Timişoaraşi a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele şi acordurile eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-direcţiei Poliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centruluide Consiliere pentru Cetăţeni;
-SC ART SRL Timisoara;
-SC ARHITEKT STUDIO A s.r.l.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Perspectiva5.pdf

Atasament: Perspectiva1.pdf

Atasament: Perspectiva2.pdf

Atasament: Perspectiva3.pdf

Atasament: Perspectiva4.pdf

Atasament: Mobilare.pdf

Atasament: Model.pdf

Atasament: Proprietati.pdf

Atasament: Reglementari.pdf

Atasament: Retele.pdf

Atasament: Referat_-_PUD_P-ta_Huniade.pdf

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM Nr.U92006-003437/11.07.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare

intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)”, Piaţa Huniade, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara,

aprobat prin HCL nr. 157/2002 Având în vedere documentaţia înregistrată la noi, cu nr U92006-003437 din 06.07.2006,

prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)”, Piaţa Huniade, Timişoara.

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr.3803 din 10.07.2006. Având în vedere înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de

Urbanism, prin HCL nr. 299/2006, propunem analizarea şi formularea unui punct de vedere care să însoţească documentaţia;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)”, Piaţa Huniade, Timişoara.

Documentaţia este iniţiată de proprietarul terenului Primăria Municipiului Timişoara şi este elaborată de firma de proiectare SC ARHITEKT STUDIO A SRL, proiect nr. 131/2006.

Terenul studiat prin prezenta documentaţie este identificat prin CF colectiv nr. 143188, nr. topo 215/2 teren în P-ţa Huniade cu pasaj subteran şi spaţii comerciale, în suprafaţă de 1167 mp., proprietar Primăria Municipiului Timişoara, drept de închiriere asupra unui spatiu în suprafata construita de 692,46 mp pe o perioada de 10 ani (din 12.07.2002) în favoarea SC ART SRL Timisoara cu nr. 11561/2003 si 22916/2005;

Amplasamentul studiat în cadrul documentaţiei se găseşte în intravilanul municipiului Timişoara, în zona centrală a oraşului, încadrat în UTR 1.

Vecinătăţile amplasamentului sunt: - la vest Piaţa Operei, clădirea Operei cu faţadele laterale de sec. XIX; - la nord complexul Modex, clădire datând din anii ’70; - la sud clădire de locuinţe cu spaţii comerciale la parter, Mc Donald’s, de la începutul

sec. XX - la est parcarea din faţa magazinului Modex. Zona a fost restructurată în maniera actuală odată cu amenajarea Pieţei Revoluţiei în anul

1989, când a fost eliminat traficul auto precum şi liniile de tramvai din zona centrală. Zona studiată între cele 2 accese în pasaj face parte din pietonalul zonei centrale, Piaţa Operei – Victoriei şi este adiacentă parcajului Modex.

Obiectul acestei documentaţii îl constituie definirea reglementărilor în faza PUD cu privire la terenul situat între cele două accese în pasajul subteran din Piaţa Operei, teren în suprafaţă de 692,46 mp

Se propune amenajarea intrărilor în pasajul subteran din Piaţa Huniade, realizarea unei terase supraterane care să asigure coerenţa soluţiei, să marcheze intrarea în pasaj şi nu în ultimul rând din necesitatea revitalizării zonei. Suprafaţa totală a construcţiei va fi de 532,98 mp din care 339,32 mp terasă iar 193,66 mp intrări pasaj. Lăţimea şi lungimea terasei este dată de intrările în pasaj şi de structura de rezistenţă existentă a acestuia. Înălţimea este determinată de înălţimea parterurilor construcţiilor adiacente şi de necesitatea integrării liftului pentru persoanle cu dizabilităţi locomotorii.

Costrucţia se va realiza din cadre metalice cu închideri transparente în zona intrărilor în cele două accese subterane. Acoperirea va fi realizată din acelaşi material transparent şi se va încerca realizarea unei construcţii care să poată fi uşor dată jos fără a se prejudicia restul construcţiilor din zonă. Nu se va bloca accesul pietonal dispre Piaţa Operei spre Piaţa Huniade.

Indicii de construibilitate propuşi în documentaţie sunt: P.O.T. maxim = 100%, C.U.T. maxim = 1 H maxim - parter La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de

deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de Avizul Ministerul Culturii şi Cultelor – nr.

211/Z/22.07.2005 eliberat pentru „Refacere toalete şi amenajare intrare din Piaţa Huniade, Timişoara”

Aviz Unic nr. 1182 din 18.07.2006 Restul avizelor cerute prin CU nr. 3803 din 10.07.2006 vor fi aduse până la aprobarea

documentaţiei în Plenul Consiliului Local al municipiului Timişoara din data de 25.07.2006 Planul Urbanistic de Detaliu Planului Urbanistic de Detaliu “Amenajare intrări

(acoperire sticlă + terasă/bar)”, Piaţa Huniade, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu “Amenajare intrări (acoperire sticlă + terasă/bar)”, Piaţa Huniade, Timişoara a fost supusă dezbaterii publice din data de 17.07.2006 şi nu au existat obiecţii sau alte recomandări. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Dorel Borza Arh. Emilian Sorin Ciurariu CONSILIER AVIZAT JURIDIC Arh. Loredana Pălălău Jr. Mirela Lasuschevici

Dact/Red. P.L. Exemplare 2