keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

31.03.2020

Hotararea Consiliului Local 131/31.03.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/04.03.2020 - al Directiei Generale de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 20.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/04.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 65/10.12.2018, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 02/30.01.2020;
Având în vedere Decizia Etapei de încadrare nr. 136 din 10.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, întocmit conform proiectului nr. 07/2018 realizat de S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Indicii propuşi prin documentaţie şi în conformitate cu Avizului Arhitectului Şef cu nr. 02/30.01.2020 sunt următorii:
Funcţiuni propuse: servicii şi comerţ;
Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%;
Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;
Regim de înălţime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m;
Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m;
Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m;
Retragere posterioara - min 6.00m;
Retrageri laterale - conform plansei A.06 - "Reglementari Urbanistice";
Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate
Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, suprafaţă care va fi amenajată şi întreţinută şi conform documentaţiei de PUZ supusă analizării;
- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 294/16.04.2019;
Se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde".
Se va respecta Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 07/2018, şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) , şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului: S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316;
- Proiectantului: S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L.;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207),

Proiect emis la solicitarea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L., de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. Certificatului de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020.

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad.

447158 Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316, este situat în zona de est a Municipiului Timișoara, fiind delimitat: la nord - de zona de Padurea Verde, la est - de teren intravilan – Directia Regionala de Drumuri si Poduri, la sud - DN 6 – Calea Lugojului, si la vest – de teren intravilan.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea

Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), propune realizarea unei zonei de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 02/30.01.2020, precum şi Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/10.12.2019 prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), beneficiar S.C. MB EDITALIA S.R.L, proiectant general SC STEREOTOMIC STUDIO SRL, proiect 07/2018, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: Raport.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 1

UR2020-003807/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. UR2020-003807/04.03.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207) prin care se propune realizarea unei zone de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea SC MB EDITALIA SRL, înregistrată cu nr. UR2020-003807/28.02.2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 65/10.12.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/30.01.2020;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4479/13.11.2018 prelungit pana la data de 12.11.2020, precum si Decizia de încadrare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 136/10.12.2019 prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu.

Documentaţia Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,

Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), beneficiar S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316., proiectant S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., CUI 28731949, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna aprilie 2019, in perioada 15.04.2019- 13.05.2019,cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-au înregistrat sesizari cu privire la aceasta documentaţie.

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara a Rezultatelor informării şi consultării publicului nr. UR2019-005077/14.05.2019 şi a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2019-005077/24.05.2019 ;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului, documentația Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)” se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 2

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”,

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207)”, este elaborat de proiectantul S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., proiect nr. 07/2018, la cererea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L.;

Teritoriul studiat prin P.U.Z.: terenul deţinut de proprietari, cvartalul delimitat la nord - de liniile de cale ferata, la est si vest – de terenuri intravilane, iar la sud – de Calea Lugojului DN 6.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316, este situat în zona de est a Municipiului Timișoara, fiind delimitat: la nord - de Padurea Verde, la est - de teren intravilan – Directia Regionala de Drumuri si Poduri, la sud - DN 6 – Calea Lugojului, si la vest – de teren intravilan.

Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul se afla in zona de circulatie rutiera si constructii aferente, posibil afectata de zona de protectie CFR.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, respectiv Avizul Direcţiei pentru Cultură Timiş;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 400207”, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), propune realizarea unei zonei de locuinte colective si functiuni complementare, asigurarea parcărilor pe terenurile deţinute de proprietari conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunile propuse, echiparea cu utilităţi.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004268/13.06.2019, si se va realiza din Calea Lugojului.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiar, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-004268/13.06.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse:

Se propune dezvoltarea unei zone de locuire colectiva, parcaje si functiuni complementare functiunii

de locuire, rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale, asigurarea acceselor, asigurarea locurilor de parcare pe terenul deţinut de proprietar conform legislaţiei în vigoare pentru funcţiunea propusă, echiparea cu utilităţi.

o Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%; o Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5; o Regim de înălţime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m; o Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m; o Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m; o Retragere posterioara – min 6.00m; o Retrageri laterale – conform plansei A.06 - „Reglementari Urbanistice”; o Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate;

Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenţiei

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 3

pentru Protecţia Mediului Timiş; Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente

drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor

calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 294/16.04.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei

persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1.1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, întocmit conform proiectului nr. 07/2018 realizat de S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: o Procent de ocupare al terenului POT maxim propus: 25%; o Coeficient de utilizare al terenului CUT maxim admis: 2.5;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 4

o Regim de înălţime: maxim S+P+10E, cu Hmaxim: 34.00m; o Pentru regimul de inaltime de S+P+8E, inaltimea maxima va fi de 28.00m; o Pentru regimul de inaltime de S+P+5E, inaltimea maxima va fi de 18.50m; o Retragere posterioara – min 6.00m; o Retrageri laterale – conform plansei A.06 - „Reglementari Urbanistice”; o Limitele subsolului vor respecta codul civil privitor la distantele fata de limitele de proprietate;

Spatii verzi compacte - minim 25% - conform Deciziei de încadrare nr. 136/10.12.2019 a Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Timiş; Se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente

drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor

calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004268/13.06.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 294/16.04.2019.

3. Prezentul Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,

Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316 va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 10.748 mp, este înscris în CF 447158, nr. cad. 447158, (CF anterior 400207) Timişoara, având ca proprietar si beneficiar S.C. M.B. EDITALIA S.R.L., CIF: 35928316.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor

reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. Autorizatiile de construire se vor emite doar după reglementarea situației juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea

însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2.1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu

prevederile prezentului Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”,

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

S E R V I C I U L C E R T I F I C A R I S I A U T O R I Z A R I

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 Page 5

Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316 și a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, Calea Lugojului DN 6, Timisoara, CF 447158 (CF anterior 400207), având ca beneficiar pe S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, elaborat de proiectantul S.C. STEREOTOMIC STUDIO S.R.L., proiect 07/2018, la cererea beneficiarului S.C. MB EDITALIA S.R.L., CUI 35928316, pentru a fi supus analizării şi aprobării în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red/dact – SU

Atasament: Aviz_juridic_Calea_Lugojului.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 20.03.2020 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DN6, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele "asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DNS, Timişoara, beneficiar fiind societatea MB Editalia SRL, proiectant general SC Stereotonic Studio SRL, proiect nr. 07/2019, conform cerinţelor stabilite prin certificatul de urbanism nr. 4479/13.11,2018 prelungit până la 12.11.2020, Având în vedere Proiectul de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe și funcțiuni complementare”, Calea Lugojului DN6, Timişoara, precum și Referatul Primarului Municipiului Timișoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul șef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii și aprobării plenului consiliului local, În considerarea Avizului de Oportunitate nr. 65/10,12.2018 și Avizului Arhitectului Sef nr. 02/30.01.2020, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, aferente terenului reglementat prin documentație, rezultă următoarea situație juridică: - Cartea funciară nr. 447158 Timișoara nr. cadastral 447158 (datat 05.03.2020), referitoare la imobilul teren intravilan în suprafață de 10.748 mp, categorie de folosință „arabil, este proprietatea SC M.B. Editalia SRL, CIF 35928316, nefiind notate sarcini orl fitigii cu privire la imobil Prin adresa nr. SC2019-29296/27.11.2019 a Municipiului Timișoara - Biroul Contencios se menționează faptul că nu figurează litigii pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobilul ce face obiectul prezentei documentații, iar prin adresa nr. CT2019-007323/20.11.2019 se menționează faptul că acest imobil nu a făcut obiectul revendicării conform Legii nr. 10/2001, Potrivit adresei nr. DO2019-002420/02.12.2019 se menționează faptul că parcela nu a fost solicitată de către foștii proprietari conform legilor fondului funciar. În considerarea prevederilor art. 555 Codul civil privind conţinutul dreptului de proprietate privată - “(1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. (2) În condiţiile legii, dreptul de proprietate privată este susceptibil de modalităţi şi dezmembrăminte, după caz.” coroborate cu dispozițiile art. 565 Codul civil “În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuțiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 It. c) coroborat cu art, 129 alin. 6 lit. c) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (“avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”), page 10f2

Se avizează raportul de specialitate nr. UR2020-003807/19.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe și funcțiuni complementare” Calea Lugojului DN6, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarul având drepturi reale asupra terenului, Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe și funcțiuni complementare” Calea Lugojului DNS, Timişoara și nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prezentul aviz are ca premisă legalitatea și valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu privește indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ŞEITAN * Cod FO53-13,Ver.1 page 20f2

Atasament: 08_REGELEMENTARI_URBANISTICE.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

banda 1 - existenta

banda 2 - existenta

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucrubanda 1 -

existentaba nda 2 - exi

stenta

0,5 3,5 3,5

3,5 0,9

0,6

9,3(H/2 )

14

17(H/2)

17

14(H/2)

10

50

2

2

269,3 m2

2.707,1 m2

Limita Subsol

Parter - Servicii

LIM ITA IM

PLANTARE S+P+5 H C =18.5m

LIM ITA IM

PLANTARE S+P+8 H C =28m

LIM . IM

PLANTARE S+P+10 H C =34m

ZONA C U INTER

DICTIE DE CON

STRUIR E

DESTIN ATE AM

ANAJAR II CIRC

ULATIE I AUTO

SI PIET ONALE

, PARCA RI SI ZO

NE VER ZI

ZONA

IMPLA NTARE

CLADI RI

retrage re 50m

fata de DN 6

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

ZONA VERDE 25%

ZONA

IMPLA NTARE

CLADI RI

ZONA

IMPLA NTARE

CLADI RI

80

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE DN 6

LIMITA Z ONEI DE

SIGURA NTA A C

AII FERA TE - 20m

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE A CA

II FERAT E - 100m

N

zona verde

canal

canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

nr. top. 447158

S=1074 8mp

nr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

nr. cad. Pd1746

1

2

3

4

5 6

7

8

66.12

56.53

10.6716.06

10.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A

21 11

00

C

C

C

C

C

C

CC

A

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

spre Tim isoara Es

t

km 552

Indici urbanistici propusi: POT 25% CUT 2.5

1:1000

Limita Implantare Cladiri S+P+10, H.max = 34m Limita Implantare Cladiri S+P+8, H.max = 28m Limita Implantare Cladiri S+P+5, H.max = 18.5m Limita Subsol

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y)

1 481625.969 211019.608 2 481647.784 211082.024 3 481593.401 211095.935 4 481590.758 211085.602 5 481575.203 211089.580 6 481577.846 211099.914 7 481482.087 211124.409 8 481470.496 211059.377

S=10748mp

BILANT TERITORIAL

Zona reglementata Zona locuinte colective cu functiuni complemetare

Carosabil, trotuare, parcari, accese Zona verde

EXISTENT PROPUS mp

10.748 2.687 5.374 2.687

% 100 25 50 25

mp 10.748

- - -

% 100

- - -

LEGENDA L i m i t a i n t r a v i l a n T i m i s o a r a L im i ta cadas t ra la de p rop r i e ta te a pa rce le l i r eg lemen ta te Z o n a c i r c u l a t i i r u t i e r e s i c o n s t r u c t i i a f e r e n t e - e x i s t e n t Z o n a d e l o c u i n t e c u f u n c t i u n i c o m p l e m e n t a r e S + P + 1 0 E p r o p u s Z o n a d e i m p l a n t a r e a c l a d i r i l o r Z o n e d e i n t e r d i c t i e d e c o n s t r u i r e d e s t i n a t a a m e n a j a r i i c i r c u l a t i e i a u t o , p a r c a r i s i z o n e v e r z i Z o n a v e r d e D r u m u r i e x i s t e n t e D r u m u r i p r o p u s e C a l e f e r a t a Z o n a d e s i g u r a n t a 2 0 m s i p r o t e c t i e 1 0 0 m c a l e f e r a t a Z o n a d e p r o t e c t i e 2 2 m d r u m n a t i o n a l C a n a l A c c e s a u t o s i p i e t o n a l i n z o n a

INDICI URBANISTICI PARCELA REZULTATA POT CUT

25% 2,5

0% 0

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

REGELEMENTARI URBANISTICE

Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 08

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

Atasament: 09_PROPUNERE_MOBILARE.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

4 10

14

2 7

5,26

2

5

8,55

4.968 m2

269,3 m2

P - Servicii

Limita Subsol

P - Servicii

P - Servicii

Limita Subsol

platfor ma

deseur i

loc jo aca

pt co pii

piscina

S+P+1 0

S+P+1 0

S+P+8

S+P+8

S+P+1 0

S+P+8

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

banda 1 - existenta

banda 2 - existenta

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucrubanda 1 -

existentaba nda 2 - exi

stenta

0,5 3,5 3,5

3,5 0,9

0,6

80

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE DN 6

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE A CA

II FERAT E - 100m

17 22 28

34 34

3 34

5 12

28 28

+0.00 = 90.4 m C.T.S. = -0.50 = 89.9 m

Cota maxima = +34.00 =123.9m

Cota Subsol = -3.00 = 86.9m

DN6 - Calea Lugojului et. 1

et. 2 et. 3 et. 4 et. 5 et. 6 et. 7 et. 8 et. 9 et. 10

et. 1 et. 2 et. 3 et. 4 et. 5 et. 6 et. 7 et. 8 et. 9 et. 10

Subsol Subsol

canal

PADUREA VERDE

et. 1 et. 2 et. 3 et. 4 et. 5 et. 6 et. 7 et. 8 et. 9 et. 10

Subsol

limita proprietate

Cota +0.00 = 90.4 m (MN 75) C.T.S. -0.50 = 89.9 m (MN 75)

Parter - Servicii Parter - Servicii Parter - Servicii

N

zona verde

canal

canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

nr. top. 447158

S=1074 8mp

nr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

1

2

3

4

5 6

7

8

66.12

56.53

10.6716.06

10.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A

21 11

00

21 12

00

C

C

C

C

C

C

C

CC

A

C C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

SCHENKE R

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

km 552

1:1000

Sectiune longitudinala prin parcela si blocuri

P - Servicii

Et. 1-9: Locuinte

Et. 10: Penthouse

LE GE ND A

L i m i t a i n t r a v i l a n T i m i s o a r a Limi ta cadast ra la de propr ie ta te a parce le l i reg lementa te Z o n a c i r c u l a t i i r u t i e r e s i c o n s t r u c t i i a f e r e n t e - e x i s t e n t C l a d i r i p r o p u s e Z o n a d e i m p l a n t a r e a c l a d i r i l o r Z o n e d e i n t e r d i c t i e d e c o n s t r u i r e d e s t i n a t a a m e n a j a r i i c i r c u l a t i e i a u t o , p a r c a r i s i z o n e v e r z i D r u m u r i e x i s t e n t e D r u m u r i p r o p u s e

C a l e f e r a t a Z o n a d e s i g u r a n t a 2 0 m s i p r o t e c t i e 1 0 0 m c a l e f e r a t a Z o n a d e p r o t e c t i e 2 2 m d r u m n a t i o n a l C a n a l A c c e s a u t o s i p i e t o n a l i n z o n a

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

PROPUNERE MOBILARE Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 09

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

Atasament: 10_PROPRIETATEA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

N

zona verde

canal

canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

nr. top. 447158

S=1074 8mp

nr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

nr. cad. Pd1746

1

2

3

4

5 6

7

8

66.12

56.53

10.6716.06

10.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A

21 11

00

C

C

C

C

C

C

CC

A

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

spre Tim isoara Es

t

km 552

1:1000

Limita de proprietate a terenului reglementat

Teren proprietate privata a persoanelor fizice si juridice

Teren proprietate privata ce se va ceda in domeniu public

al Primariei Timisoara

LEGENDA

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

PROPRIETATEA TERENURILOR

Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 010

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

Atasament: 11_SIMULARI_SI_INSORIRE.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

P - Servicii

Et. 1-9: Locuinte

Et. 10: Penthouse

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

SIMULARI 3D SI INSORIRE Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 011

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

Atasament: 12_PROFIL_DN6_PROPUS_PRIN_SF.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

3.50

1.25 1.25

3.503.50

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,0 %

2,0 %

0.50 1.50 2.50 1.50

0.20 0.10 0.10

0.75 0.75

ie

drum colector

Zon

Pist pentru biciclete

Trotuar

ie existent

DN 6 / E 70

ie existent

DN 6 / E 70

Zon

10.00

Profil transversal TIP 2

Sc. 1:50

B.

0.10

6 dale autoblocante

2 ... 4 cm strat de egalizare din nisip

10 cm strat din balast stabilizat cu lian i hidraulici

15

strat suport din beton de ciment C25/30 10 x 30 cm

10 cm strat din beton de ciment C 25/30

15

strat suport din beton de ciment C25/30 10 x 30 cm

strat suport din beton de ciment C25/30 20 x 30 cm

4 cm strat de uz

40 cm strat superior de funda ie din balast stabilizat cu lian i hidraulici

35 cm strat inferior de funda ie din balast

Structur

Structur existent

(se men ine)

Se aplic pe:

- Drum colector - Tronson 1:

- de la Km 0 + 030.00 la Km 0 + 078.00 ......... L = 48,00 m

TOTAL = 48,00 m

1 :1

0

hidroizola ie - geocompozit

el ondulat galvanizat

min. 30 cm strat de funda ie din agregate naturale

buton reflectorizant

2

:

3

2

:

3

1

:

1

1

:

1

2.200.60 0.60

1 . 6 5

V a

r .

( m

i n

0

. 6

0 )

min. 1.00min. 1.00

PROFIL TRANSVERSAL TIP

Scara

1:50

SEMNATURA

Data 2018

PRENUME SI NUME

TITLU PLANSA:

Faza:

Proiect nr.

ing. Marius VADUVA

ing. Cosmin ISTODOR

ing. Marius VADUVA

BENEFICIAR: AMPLASAMENT:

TITLU PROIECT: SPECIFICATIE

VERIFICAT

PROIECTAT

DESENAT

SEF PROIECT

S.C. EVO LINE CREATION S.R.L. Spl. Nicolae Titulescu, nr. 8, Timisoara, jud. Timis

S.F.

10/2018 Evo Line creation

ing. Cosmin ISTODOR

COMUNA GHIRODA

CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL

TIMISOARA - CALEA LUGOJULUI - REMETEA MARE

CALEA LUGOJULUI, COMUNA GHIRODA, JUD. TIMIS

Plansa nr.: 05/02

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

PROFIL DN6 PROPUS PRIN SF Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 012

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

Atasament: MEMORIU_Lugojului.pdf

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A LUCRARII Denumirea proiectului:

Locuinte si functiuni complemantare

Amplasament: jud. TIMIS, Timisoara, intravilan Beneficiari NR CF / TOPO PROPRIETAR MP % 447158, topo 447158 SC MB MEDITALIA SRL 10.748 100 Proiectant general: SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Numar proiect: 7 / 2018 Faza de proiectare: Studiu de oportunitate Data: Noiembrie 2019

1.2. OBIECTUL PROIECTULUI Prezenta documentatie are ca obiect studierea unei zone situate in partea de est a Municipiului Timisoara, teren aflat in intravilan, liber de constructii, aflat in proprietate privata. Lucrarea prezenta se execita la comanda beneficiarului, in baza temei inaintate de beneficiar prin care se cere elaborarea unui PUZ in zona. Prin acest PUZ se doreste sa se solutioneze modul in care va putea fi folosit terenul in vederea construirii de locuinte colective si servicii; stabilire de aliniamente, indici de ocupare a terenului, circulatii carosabile, instalatii edilitare in vederea corelarii intereselor publice si private intr-o solutie viabila din punct de vedere estetic si functional spre beneficiul comunitatii. 1.3 METODOLOGIA CE A STAT LA BAZA DOCUMENTATIEI Documentatia este intocmita conform Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privind amenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil, certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis CAPITOLUL II - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII REGIMUL JURIDIC Teren situat in intravilan, in proprietate privata. REGIMUL ECONOMIC Zona C, Folosinta actuala: teren intravilan, categoria de folosinta: teren arabil, S= 10.748mp, destinatie conform PUG: zona de circulatie rutiera si constructii aferente CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI: 2.1. EVOLUTIA ZONEI Zona studiata este in dezvolare, cu functiuni mixte si servicii, in vecinatatea Padurii Verzi. Se invecineaza cu aeroportul Timisoara, fiinnd amplasat pe DN 6. Pe acest loc se doreste amenajarea unei zone de locuinte colective cu functiuni complementare avand toate dotarile necesare unei bune functionari. 2.2. INCADRARE IN LOCALITATE Zona studiata este amplasata in partea de est a Municipiului Timisoara, in intravilan, avand ca limite:

• E: intravilanul Municipiului Timisoara, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, • V: intravilan, parcela privata • S: Padurea Verde • N: DN 6

Distanta pana la zona de locuit: 306m Acces: Pe latura de N - DN 6 si bretea colectoare 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL Terenul in discutie este liber de constructii. Caracteristicile reliefului sunt acelea de o suprafata relativ plana cu mici denivelari, lucru ce permite realizarea unei dezoltari urbane coerente. Terenul este salubru. Conform studiului geotehnic, terenul este tipic zonei, bun de fundare, nu prezinta agresivitate chimica fata de elementele din beton. se apreciaza urmatoarele nivele hidrostatice caracteristice: NHmax=-1,50m fata de nivel teren actual, NHmed=-2,50m fata de nivel teren actual Adancimea de inghet stabilita conform STAS 6054/77 pentru zona cercetata este de 0,70m 2.3.1. CLIMA Zona Timisoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre – temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate astfel: - primaverile sunt timpurii si adesea capricioase, verile uscate si lungi, toamne lungi, cu temperaturi constante, ierni blande si scurte. 2.3.2. CARACTERIZAREA CLIMATERICA A ZONEI - temperatura medie multianuala a aerului 8,8°C; - data medie a primului inghet – 11 octombrie; - numarul mediu al zilelor tropicale (Tmax >30°C) – 8 zile pe an; - cantitatea medie multianuala a precipitatiilor – 660 mm / an; - durata medie de stralucire a soarelui - 1924 ore / an; - numarul mediu al zilelor cu ninsoare – 28 zile / an; numarul mediu al zilelor cu bruma – 25 zile /an. In anotimpul rece si in perioadele de calm poate sa apara fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzator latitudinii la care se situeaza zona studiata, se inregistreaza o radiatie solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp la 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342. 2.4. CIRCULATIA Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe, se va realiza accesul din DN 6 – conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, iar acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont. 2.5. OCUPAREA TERENURILOR In prezent terenul este liber de constructii sau amenajari. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis Repartizarea pe folosinţă şi funcţiuni a suprafeţei zonei studiate este in prezent cea de teren arabil.

• RELAŢIONĂRI ÎNTRE FUNCŢIUNI Se prevede exdinderea organica a zonei rezidentiale existente

• GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Zona detaliată în P.U.Z. are o suprafaţă de 1 ha, teren liber de constructii.

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Ţinând cont că zona studiata se afla in zona limitrofa a intravilanul Timisoara, dezvoltarea propusa are asigurate dotarile sociale si nu necesita altele noi.

• ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI În stadiul actual terenul are folosinţă agricolă si nu există zone de spaţiu verde amenajat.

• PRINCIPALELE DISFUNCŢIONALITĂŢI Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii: a)de circulaţie: - necesitatea realizării unui drumi colectoare paralel cu DN 6 ce va deservi zona propusa; b)funcţionale - absenta utilităţilor in interiorul zonei studiate 2.6. ECHIPAREA EDILITARA In prezent nu exista retele edilitare care traverseaza terenul. Exista posibilitati de racord la urmatoarele utilitati: energie electrica, apa, canal si gaz prin extinderea retelelor Municipiului Timisoara. Solutiile adoptate vor fi detaliate prin documentatii elaborate pentru fiecare specialitate in parte. 2.6.1. Retele apa-canal – situatia existenta În zona studiata exista retele de alimentare cu apă si canalizare, figurate pe planul de lucrari edilitare, conform avizului de amplasament emis de SC AQUATIM SA: - retea de apă: - Calea Lugojului – ø 355 mm; - retea de canalizare: - str. Calea Lugojului - ø 500 mm 2.6.2. Retele de energie electrica – situatia existenta Conform avizului eliberat de S.C. E-Distributie Banat S.A. în zona studiată există retele electrice LEA 20kV si LES 20kV, care nu afectează amplasamentul iar obiectivul propus pentru dezvoltare poate fi racordat la reteaua existenta. Conform aviz tehnic favorabil, eliberat de S.C. TELEKOM S.A. Unitatea Regionala Timis, obiectivul poate fi racordat la reteaua de telecomunicatii dupa stabilirea exacta a traseelor ce se va stabili prin sondaje executate inaintea inceperii lucrarilor propriu-zise. 2.6.3. Retele de gaze naturale – situatia existenta Conform avizului SC DELGAZ GRID SA retele de alimentare cu gaze naturale de presiune medie si redusa nu afecteaza amplasamentul. 2.7. PROBLEME DE MEDIU Zona din care face parte amplasamentul studiat este lipsita de factori majori de poluare. Nu exista pericolul degajarii de noxe sau elemente care sa puna problema protectiei mediului. Prin interventiile propuse prin acest P.U.Z. – privind ocuparea terenului studiat cu functiuni de locuire si functiuni complementare locuirii (cai de acces si comunicatii, retele tehnico-edilitare - alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrica, retele de telefonie) – zona se va transforma din mediu natural (partial) in mediu antropic, cu toate caracterisicile aferente. 2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI Punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

• extinderea funcţiei de locuire si functiunilor complementare adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe;

• asigurarea necesarului de spaţii verzi; • cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios, • asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis CAPITOLUL III - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 3.1.1. RIDICARE TOPOGRAFICA In vederea realizarii proiectului a fost realizata o ridicare topografica de catre S.C. Blacklight S.R.L., ce a avut ca scop determinarea delimitarii exacte a amplasamentului, pozitia drumurilor de exploatare existente cat si a terenurilor vecine 3.1.2. REFERAT GEOTEHNIC Conform studiului de specialitate anexat. 3.2. PREVEDERI PUG Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL 107/2014 și HCL 131/2017, în vigoare, terenul studiat se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan, în UTR 32 avand ca functiune: zona de circulatie rutiera si constructii aferente. Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente 3.3. VALOAREA CADRULUI NATURAL Prin P.U.Z. se propune o zona rezidentiala cu regim de inaltime de maxim S+P+10E si asigurarea unui sistem de circulatii auto si pietonale care sa asigure accesele pe parcela. Investitia propusa se inscrie in caracterul urbanistic al zonei si va contribui la ridicarea calitatii intregului amplasament. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE Pentru deservirea rutieră a viitoarelor locuinţe, accesul se va face pe pe banda de acces a DN6, propusa prin SF in lucru care lateste DN6 la 3 benzi pe sens. Parcarile se vor asigura in pe parcela, subteran si suprateran. Structura rutieră pentru străzile de deservire se vor executa dintr-o fundaţie de balast şi piatră spartă cu o îmbrăcăminte din beton asfaltic. Apele meteorice vor fi colectate de guri de scurgere proiectate ce se vor racordate la reţeaua de scurgere a apelor pluviale proiectată în zonă. Panta transversala a drumurilor va fi de 2,5% spre stanga si spre dreapta drumului si de 4%pe acostamente. 3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA, REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Intervenţiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: - generarea unei zone de locuire şi funcţiuni complementare, ce va fi functionala în intravilanul Municipiului Timisoara - asigurarea accesului în zona studiată corelat cu celelalte documentaţii de urbanism din zonă; - rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi ; - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor anexate, etc. Stabilirea acestor propuneri s-a făcut în concordanţă cu prevederile P.U.G. şi corelat cu celelalte intervenţii din zonă. La realizarea constructiilor se vor avea in vedere reguli de baza privind ocuparea terenului, reguli cuprinse in acte normative care studiaza utilizarea si ocuparea terenului din intravilan.

BILANT TERITORIAL EXISTENT PROPUS mp % mp % Zona reglementata 10.748 100 10.748 100 Zona locuinte colective cu functiuni complementare - - 2.687 25 Carosabil, trotuare, parcari, accese - - 5.374 50 Zona verde - - 2.687 25 INDICI URBANISTICI POT 0% 25% CUT 0 2,5 REGIM DE INALTIME S+P+10E

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Alimentarea cu apă: Apă potabilă necesară pentru obiectivul studiat va fi folosită in special pentru asigurarea nevoilor de apă pentru consum menajer. Ca şi sursă de apă potabilă pentru obiectivul studiat se propune racordarea la conducta de aducţiune amplasată pe strada Calea Lugojului, avand diametrul de Ø355, dar si in functie de punctul de vedere si de solutia tehnica a Companiei Aquatim. Tinand cont de pozitia retelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul la retelele stradale. Astfel pentru zona studiata se propune montarea unei conducte din polietilenă DN 100mm care este dimensionata atat pentru asigurarea consumului de apa menajer cat si pentru alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori. Reţeaua de distribuţie a apei potabile către consumatori din incinta zonei studiate se va realiza printr-o conductă de distribuție din polietilenă PE-ID DN 100mm montată subteran, si racordata la reteaua principala prin intermediul unei subtraversari. Conducta de distribuție va fi dimensionată corespunzător din punct de vedere hidraulic şi al încărcărilor statice la care va fi supusă. Racordul constructiilor propuse, la reţeaua de distribuţie, se va face prin cămine proprii de apometru, dimensionate corespunzător în funcţie de consumul de apă estimat.. Căminul principal de bransament va fi dispus conform planului de situaţie propus, în zona frontului stradal la limita parcelelei studiate. Întreţinerea spaţiilor verzi şi a platformelor carosabile se va face prin utilizarea apei pluviale captate in bazinul de retentie, dupa ce acestea au trecut prin separatorul de hidrocarburi. Canalizarea menajeră: Apele uzate menajere rezultate se vor încadra din punct de vedere a încărcării cu poluanţi în limitele stabilite conform NTPA 002/2005. Canalizarea menajera a obiectivul studiat va fi racordata la conducta de canalizare menajera stradala, amplasată pe Dn6 - Calea Lugojului, avand diametrul de Ø500, dar si in functie de punctul de vedere si de solutia tehnica a Companiei Aquatim. Tinand cont de pozitia retelelor de apa si canal care se afla pe partea opusa a drumului carosabil fata de obiectivul studiat, se proune realizarea unor subtraversari de carosabil (DN6 - Calea Lugojului) pentru bransamentul si racordul de canalizare la retelele stradale. Pentru racordul la canalizarea stradala se propune montarea unei conducte din PVC-KG D.200. Colectarea şi evacuarea apei uzate de la obiectele sanitare din imobile se va face la interior prin tuburi din polietilenă pentru scurgere cu mufă şi garnitură de cauciuc, dirijate spre căminele menajere propuse a se realiza la exterior. Conductele de canalizare menajeră de la exterior vor fi din tuburi din PVC SN 4 pentru scurgere, cu mufă şi garnitură de cauciuc pentru etanşare, montate îngropat în pământ sub adâncimea de îngheţ, pe un strat de nisip de 10 cm grosime, după care se vor acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime. Pământul de acoperire se va compacta cu maiul de mână în straturi succesive. În limita de proprietate a imobilului, se vor monta cămine pentru inspecţie şi curăţire, din polietilenă sau PVC, cu capace şi ramă din fontă necarosabile si/sau carosabile, in functie de zona de amplasare. Panta cu care se vor monta conductele de la exterior va fi în funcție de dimensiunile acestora. Reţeaua stradală de canalizare menajeră va fi echipată cu cămine de vizitare si control din beton armat STAS 2448-73 dispuse la o distanţa maximă de 30 m unul fată de altul fiind prevăzute cu capace din fontă. Montarea conductelor de canalizare se va face la o distanţa de cel puţin 3,00m faţa de fundaţiile clădirilor propuse. Canalizare pluviala Apele pluviale vor fi tratate astfel: -apa pluviala cu hidrocarburi din parcare si accesul auto va fi colectata prin intermediul unor guri de scurgere si transportata printr-o retea separata pana la un separator de hidrocarburi cu by-pass cu capacitatea de 6/60 l/s. Apa tratata va fi colectata in bazinul de retentie.

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis Apa pluviala din Parcare-Subsol va fi colectata prin intermediul unei rigole, va fi descarcata intr-o basa realizata in radier si apoi pompata in reteaua care colecteaza apa cu hidrocarburi. Apele incarcate cu hidrocarburi vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi inainte de colectarea acestora in bazinul de apa pluviala. -apa pluviala curata de pe invelitoarea cladirii va fi colectata si transportata printr-o retea separata pana la bazinul de retentie. Apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85mc, calculat pentru 15 minute. Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile. Instalatii de stingere incendiu cu hidranti exteriori Conform P118/2-2013, art. 6.1 (1), retelele de distributie a apei din centre populate trebuie sa fie echipate cu hdranti exteriori, care sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor. În cazurile în care, conform avizului regiei/societii furnizoare de apa, retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune, vor fi prevazute rezervoare de apa pentru incendiu, dimensionate conform art. 13.31. Astfel, pentru parcela studiata se propune montarea a 2 hidranti exteriori supraterani, Dn 80, fiecare asigurand debitul de stingere de 10 l/s (conform Anexa 6 din P118/2, pentru centre populate cu un numar de locuitori de sub 5000 si cladiri peste 4 niveluri). Hidrantii se vor monta la o distanta de aproximativ 100m unul fata de celalalt si vor fi alimentati din reteaua de distributie apa potabila. BREVIAR DE CALCUL

• ALIMENTARE CU APĂ Numarul de persoane estimat aferent imobilului studiat: 550 persoane Cerinta de apa (conform SR 1343-1/2006 si STAS 1478-90) Qzi mediu= Kp x Ns x Ng /1000 <mc/zi> Qzi maxim= Kzi x Qzi mediu <mc/zi>

Q maxim orar = ef u n c t o r e n r . K x i mm a x Q z i 0

(mc/h) ns = necesarul specific de apa (STAS 1478-90, tabel 4) Kp = coeficient de pierderi= 1,1 Kzi = coeficient de neuniformitate zilnica= 1,35 Ko = coeficient de neuniformitate orara= 3 Prelucrand datele de mai sus cu formulele mentionate rezulta: Qzi mediu= 1.1 x 550 x 170 /1000 = 102,8 mc/zi Qzi maxim= 1.35 x 102,8 = 138,7 mc/zi

Q maxim orar = = 24 3 x 138,7

= 17,3 mc/h

• CANALIZARE MENAJERĂ Calculul debitului de apă menajeră s-a facut conform SR 1846/1-2006 folosind debite specifice de calcul pentru consum menajer la care se adaugă si debitul de apă tehnologică acesta incadrându-se din punct de vedere al încărcărilor cu poluanţi conform NTPA 002/2002 Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 0,9 x Qzimed = 92,5 m3 /zi Quz zimax = 0,9 x Qzimax = 124,8 m3 /zi

Quz orarmax = 0,9 x Qorarmax = 15,5 m3 /h.

• CANALIZARE PLUVIALA Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice de pe cladiri În conformitate cu STAS 1795-87, debitul de calcul al apelor meteorice QS se calculează cu relaţia : QP = m*S*φ*i*0,0001

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis In care : i-intensitatea ploii de calcul [l/s*ha] φ-coeficientul de scurgere al apei meteorice de pe suprafaţa respectivă SC –suprafaţa de calcul –egală cu proiecţia pe orizontală a suprafeţelor receptoare m – coeficientul de înmagazinare Intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normată a ploii şi de durată se determină prin diagrame sau din tabele de calcul. Frecvenţa normată a ploii de calcul se ia conform STAS 1846-83 funcţie de clasa de importanţă a clădirii (f). Durata de calcul a ploii se stabileşte prin apreciere şi se verifică prin calcul după alegerea diametrelor conductelor, cu relaţia :

tCS – timpul de colectare a apei de ploaie pe suprafaţa receptoare şi timpul de scurgere prin coloanele instalaţiei interioare (min) L – distanţa maximă de parcurs în conductele orizontale până la secţiunea de control (m) V – viteza de curgere corespunzătoare debitului maxim de scurgere cu nivel liber, V = 40 ÷ 60 m/min SC=2800[mp] F= 1/2 i=250[l/s*ha] φ=0.85 m=0,8 Rezultă: Qp = 0.8*2800*0,0001* 250*0.85 [ l/s ] QP=47,6 [l/s] Canalizare pluviala - debit de calcul pentru ape meteorice din parcare Debitul de calcul pentru ape meteorice colectate de pe platforma betonata pentru fiecare parcela in parte: QP = m*S*φ*i*0,0001 [ l/s ] S max platforma = 2700 mp i - intensitatea ploii de calcul 250 l/s*ha (s-a determinat in funcţie de frecventa normata a ploii f = 1/2 si de durata ploii, t = 10 min) conform (STAS 1846) m – coeficientul de înmagazinare = 0,8 Ø – coeficientul de scurgere = 0,85 Qp = 0.8*2700*0,0001* 250*0.85 [ l/s ] QP= 45,9 [l/s] Pentru intreaga parcela studiata se propune montarea unui separator de hidrocarburi si namol cu by-pass, cu debitul Q=6/60 l/s.

• Canalizare pluviala - Calcul bazin de retentie VBR=Qctot x T T-timp de stocare VBR=(47,6+45,9) x900 = 84.150 litri = 85mc Se propune montarea unui bazin de retentie cu capacitatea de 85mc. Astfel, apa pluviala curata si tratata va fi colectata intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 85m, calculat pentru 15 minute Apa stocata va fi utilizata la udarea spatiului verde si/sau va fi evacuata in reteaua stradala dupa oprirea ploilor, cu ajutorul unei pompe submersibile. Alimentarea cu energie electrică: In apropierea zonei studiate exista linie electrica de tensiune medie. Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se propune a se face de la rețeaua de distribuție de energie electrică aeriană de medie tensiune existenta peste DN6 Calea Lugojului, pe partea opusa de parcela studita, prin intermediul unui post de transformare ce va fi montat pe pamant in zona mediana a parcelei studiate.

( )min V Ltt CS +=

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis Din postul de transformare se propune a se realiza un sistem de distribuţie de joasă tensiune, prin cabluri electrice montate subteran până la firida de bransament, amplasată la limita de proprietate, in vecinatatea postului de transformare. Se propune ca întreaga distribuţie a energiei electrice în zona studiată să se facă prin linii electrice subterane de joasă tensiune, atât pentru clădiri cât şi pentru iluminatul incintei. Pentru realizarea efectivă a acestor lucrări, atât în ceea ce priveşte soluţia de alimentare cu energie electrică, cât şi gestionarea instalaţiilor electrice propuse, investitorul se va adresa direct către operatorul local de distribuţie a energiei electrice (Enel Distribuție) pentru a obţine aprobările şi avizele necesare. La dimensionarea postului de transformare propus se va tine cont de faptul ca vor fi aproximatix 70 apartamente / bloc, 210 apartamente in total. Considerand o putere instalata de 7 kW / apartamente, rezulta o putere absorbita totala de aproximativ 700 kW. Proiectarea şi executarea lucrărilor de mai sus se va face în conformitate cu prevederile Codului Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie aprobat cu decizie ANRE nr. 101⁄06.06.2000, de către societăţi care deţin competenţe în acest sens, fiind autorizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei Electrice Bucureşti. Reţele de telecomunicaţii Racordarea imobilelor la serviciile de telefonie şi cablu TV/Internet se va face prin racordarea la reţelele existente. Avand in vedere ca in zona exista cabluri de fibra optica, se va solicita un aviz de principiu de la furnizorul de telecomunicatii. Branșamentul de telecomunicaţii se va poza subteran până la punctul de racord al clădirilor. Proiectarea şi executarea lucrărilor de telefonie se va face în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de telefonie. Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale a parcelei studiate se va face printr-un bransament la reteaua de distributie a gazelor naturale existenta in zona, pe DN6 Calea Lugojului, chiar in vecinatate, in functie de punctul de vedere si solutia tehnica propusa de distribuitorul de gaze naturale DelGaz. 3.7. PROTECTIA MEDIULUI Deoarece scopul acestui proiect consta in amenajari pentru locuinte si functiuni complementare rezultatul actiunilor este redus privind impactul asupra mediului inconjurator. Pentru a se evalua impactul pe care il are asupra mediului inconjurator se va analiza in acord cu regulile si normele impuse in Romania si cu normele si recomandarile europene referitoare la protectia mediului, atat in perioada implementarii proiectului, cat si in perioada de exploatare a constructiilor. Este de asteptat ca proiectul sa nu aiba un impact nefavorabil asupra mediului. Problemele de protectia mediului sunt analizate in concordanta cu GM 10/2006 coroborat cu HG 1213/2006 - MO 805/25.09.2006, anexa 1, 2, 3 - criterii selectie in stabilirea necesitatii evaluarii asupra mediului, cap. 1, 2, 3 si ordin de aplicare L 50 (91- nr.1430) 2005 din MO 525 bis / 13.09.2005 anexa 1, 2, 3. Pe baza acestor elemente, analizand prevederile HG 1076/2004 - anexa 1: criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediuluiapreciem urmatoarele: 1. Caracteristicile planului: a.Gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor Planul PUZ creeaza in totalitate cadrul pentru ca activitatile viitoare preconizate (locuinte si functiuni complementare) sa fie in concordanta cu prevederile legale privind amplasamentul, natura si amploarea investitiei, conditii concrete de functionare pentru a nu prezenta nici un efect semnificativ, potential negativ asupra mediului. b.Gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele care se integreaza sau care deriva din ele In imediata vecinatate exista un Plan Urbanistic Zonal aprobat, cu modaliate de abordare si solutie urbanistica similara cu propunerea de fata. Realizarea prezentului PUZ nu influenteaza alte planuri si programe in zona,

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis dar poate fi si trebuie coordonat cu eventualele documentatii de urbanism ce se vor elabora pentru terenurile adiacente sau limitrofe amplasamentului studiat. c.Relevanta planului sau programului pentru integrarea consideratiilor de mediu mai ales din perspectiva promovarii durabile PUZ-ul este aliniat in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile asigurand din prima faza pana la atingerea capacitatii finale respectarea normelor si consideratiilor de mediu, asigurand pe durata normala de exploatare toate utilitatile necesare bunei functionari si eliminarii riscului de poluare. Sunt asigurate toate conditiile pentru integrarea aspectelor privind consideratiile de mediu aflate in curs de derulare in procesul integrarii UE. Prin destinatia de spatii de locuit si functiuni complementare, nu exista riscul poluarii zonei sau afectarii persoanelor din zona, aceasta investitie neavand un impact negativ asupra factorilor de mediu si in mod concret la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin amenajarea unui teren viran si utilizand metode moderne de constructie. d.Relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu (de ex. Planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau gospodarirea apelor) Deşeurile care vor rezulta din activităţile de construire a investitiei sunt: - deşeuri de pământ şi pietre rezultate de la excavaţia amplasamentului; - diverse deşeuri inerte; - deşeuri menajere rezultate din activităţile igienico-sanitare ale personalului implicat în construcţie. Cantitate totală estimată de deşeuri cca. 20 t. Aceste deşeuri vor fi colectate controlat şi stocate temporar în locuri special destinate acestui scop. În mod ritmic, deşeurile menajere vor fi ridicate de către societatea de salubritate locală. Deşeurile amestecate de materiale de construcţii şi pământul excavat (rezultat de la săparea fundaţiilor) vor fi utilizate drept material de umplutură pentru nivelarea terenului. Din activitatea de – locuire - realizata pe terenul studiat vor rezulta următoarele tipuri de deşeuri: - menajere;

• Managementul deşeurilor: Obiectivul principal al managementului deşeurilor este de a proteja sănătatea oamenilor şi mediul înconjurător de efectele nedorite pe care le cauzează colectarea, transportul, tratarea şi depozitarea deşeurilor. Conceptul de control integrat al poluării prevede un mecanism prin care poluanţii emişi în aer, apă şi sol pot fi controlaţi. Managementul deşeurilor este direct legat de efectele de poluare a mediului pe care deşeurile le pot genera şi de dificultatea de a fi depozitate. Planul de management a deşeurilor evidenţiază modul în care deşeurile generate vor fi stocate, în vederea valorificării/eliminării prin firme specializate. Depozitarea şi gestiunea deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie a obiectivului şi cele rezultate în timpul funcţionării obiectivului se vor face cu respectarea următoarelor acte normative: - OUG nr. 78/2000 (MO nr. 283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor aprobat prin Legea nr. 426/2001 (MO nr. 411/25.07.2001); - OUG nr. 61/2006 (MO nr. 790/19.09.2006) aprobată prin Legea nr. 27/2007 (MO nr. 38/18.01.2007) pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000 (MO nr.283/22.06.2000) privind regimul deşeurilor; - H.G. nr. 856/2002 (MO nr. 659/05.09.2002) privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; - Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (MO nr. 394din 10.05.2005); - Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile; - H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. SC MB Editalia SRL, ca producător de deşeuri, va respecta prevederile Legii nr. 426/2001, care pentru "orice persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri" impune: •să nu amestece diferitele categorii de deşeuri; •să asigure echipamente de protecţie şi de lucru adecvate operaţiunilor aferente gestionării deşeurilor în condiţii de securitate a muncii; •să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu; •să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deşeurilor să se facă în condiţii de respectare a reglementărilor privind protecţia populaţiei şi a mediului; •să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis •să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora; •să desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deşeuri. SC MB Editalia SRL, ca deţinător de deşeuri, are obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora. Tipurile de deşeuri nominalizate conform H.G. nr. 856/2002, Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase: -deseuri rezultate din activitatile de constructie a obiectivului: pamant excavatsi pietre, deseuri inerte, deseuri menajere (20 t); -deseuri rezultate in timpul functionarii obiectivului: deseuri menajere (2 t/an).

• Eliminarea deşeurilor Deşeuri menajere: Containerele de deşeuri menajere vor fi amplasate astfel: - în spatiu special amenajat din zona accesului carosabil pe teren, cu acces auto facil. Deşeurile menajere sunt colectate în europubele, care vor fi amplasate intr-un spatiu special amenajat. În mod ritmic, aceste deşeuri se vor evacua prin intermediul societăţii de salubritate locală. Se vor respecta normele igienico – sanitare şi de securitate în muncă la încărcarea şi descărcarea deşeurilor menajere. Aspectele de mediu ce pot să apară în desfăşurarea diferitelor activităţi legate de gestiunea deşeurilor sunt: -scurgeri accidentale de deşeuri din containere, rezervoare, butoaie (lichide, diverse soluţii, etc.);. -scurgeri accidentale de deşeuri din mijloacele de transport . Acestea pot avea ca efect negativ de poluare in cazul in care nu sunt manipulate corespunzator in vederea evacuarii poluarea: apa, sol, subsol, panza freatica, aer.

• Măsuri specifice la depozitarea deşeurilor În vederea minimizării impactului produs asupra factorilor de mediu şi a gradului de poluare produs prin depozitarea deşeurilor, societatea are în vedere următoarele măsuri specifice cu caracter permanent: - spaţiile de stocare şi depozitare a deşeurilor se vor amplasa în locuri amenajate; - depozitarea deşeurilor se va realiza astfel încât să nu blocheze căile de acces în unitate; - personalul operator va respecta măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate în muncă; - se va ţine evidenţa stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate, etc. şi a cheltuielilor legate de gestiunea deşeurilor; - procesul tehnologic va fi proiectat astfel încât să minimizeze deşeurile la orice nivel al procesului de producţie sau pe întreaga durată de viaţă a produsului; - deşeurile se vor recicla, dacă este posibil, din punct de vedere tehnic; - toate tipurile de deşeuri se vor segrega pentru a se asigura volumul maxim de deşeuri care poate fi recuperat, reciclat sau refolosit; - se vor asigura toate echipamentele necesare pentru gestionarea depozitelor de deşeuri şi colectare, de exemplu: - dispozitive de colectare speciale pentru toate tipurile de deşeuri; - nişa pentru încărcare containere. Ca producător şi deţinător de deşeuri, societatea are obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

• Măsuri specifice la transportul deşeurilor Obligaţiile transportatorului de deşeuri, conform Legii nr. 426/2001 sunt: − să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanaţii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător; − să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defecţiuni sau accidente; − să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; − să nu abandoneze deşeurile pe traseu;

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis − să respecte pentru deşeurile periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici; - să folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului în care au fost aprobate de autorităţile competente; − să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defecţiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau în cazul în care nu deţine dotarea tehnică şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate; − să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase înaintea efectuării acestuia, precum şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ISU, în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie. Gestionarea, stocarea şi transportul spre depozitarea definitivă a deşeurilor se vor realiza în condiţii de eficienţă şi securitate pentru factorii de mediu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Impactul potential asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora Apa: lucrarile de alimentare cu apa potabila si canalizare sunt concepute in sensul incadrarii in limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Apa potabila: alimentarea cu apa a obiectivului se va realiza prin bransament la reteaua existenta din zona. Canalizare menajera: prin solutiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere, adica canalizare subterana din tuburi PVC - KG cu D=110 mm se elimina posibilitatea infiltratiilor in sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apa uzata: apele uzate se vor colecta prin intermediul unei retele de canalizare din teava PVC - SN 8 , cu Dext 10\10 mm si se vor descarca in rețeaua de canalizare stradala. Apele pluviale cazute pe suprafata obiectivului se vor colecta prin rețeaua de canalizare si conduse spre bazine de colectare pentru udarea spatiilor verzi iar excesul se va deversa spre rețeaua stradala. În timpul construcţiei obiectivului: Aerul: Sursele de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor de construcţie a obiectivului vor fi reprezentate de: - excavarea pământului; - manevrarea materialelor de construcţie (nisip, pietriş, ciment); - traficul auto. Toate aceste categorii de surse sunt nedirijate, fiind considerate surse de suprafaţă. În perioada de execuţie a lucrărilor, impactul asupra calităţii atmosferei din zonele de lucru şi din zonele adiacente acestora va fi redus. Tipurile de lucrări necesare pentru punerea în operă a proiectului, înscriu lucrările de construcţie în categoria construcţiilor normale. Execuţia construcţiilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte, o sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor necesare efectuării lucrărilor specifice şi ale mijloacelor de transport folosite. Emisiile de praf care apar în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie la obiectele noi sunt asociate lucrărilor de manevrare a pământului şi a materialelor de construcţie, de nivelare, altor lucrări specifice. Degajările de praf în atmosferă variază adesea substanţial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activităţii, de specificul operaţiilor şi de condiţiile meteorologice. Alături de aceste lucrări specifice construcţiei, se va efectua transportul materialelor spre amplasament. O sursă de praf suplimentară este reprezentată de eroziunea vântului, fenomen care însoţeşte, în mod inerent, lucrările de construcţie. Fenomenul apare datorită existenţei, pentru un anumit interval de timp, a suprafeţelor de teren expuse acţiunii vântului. Praful generat de manevrarea materialelor şi de acţiunea vântului este, în principal, de origine naturală (particule de sol, praf mineral). Alături de aceste surse de impurificare a atmosferei, în aria de desfăşurare a lucrărilor există a doua categorie de surse, şi anume utilajele cu care se efectuează lucrările: excavatoare, buldozere, etc. Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând poluanţi specifici arderii motorinei şi anume: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), oxizi de carbon (CO, CO2), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), s.a. Se estimează că valorile concentraţiei poluanţilor specifici – NOx, SO2, CO, pulberi nu vor depăşi valorile limită impuse de legislaţia în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1218 / 2006 – privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici. Pentru limitarea surselor de impurificare a atmosferei în perioada lucrărilor deconstrucţie a obiectivului se vor lua următoarele măsuri:

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis - amplasamentul va fi îngrădit; - transportul materialelor spre amplasament se va realiza cu autovehicule acoperite; - vehiculele de transport materiale vor avea traseu bine stabilit în cadrul incintei, asigurând un nivel minim al emisiei de gaze de eşapament; - la ieşirea din amplasament roţile camioanelor vor fi spălate cu ajutorul unei instalaţii de spălare specifice. Impactul generat de activităţile de construire a obiectivului de investiţie asupra aerului ambiental, în condiţii de respectare a măsurilor prevăzute prin proiect, a normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă, se consideră că se va încadra la un nivel acceptabil atât pentru factorul uman, cât şi pentru factorul de mediu aer. În timpul funcţionării obiectivului Din activităţile care se vor desfăşura în cadrul obiectivului nu se emit poluanti. Aerul: Principalele emisii în atmosferă, rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul obiectivului sunt: - nu este cazul. Cai de comunicatii Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie si al retelelor edilitare majore: Nu exista disfunctionalitati in cazul cailor de comunicatie majore sau al retelelor edilitare majore. Pe amplasament se vor realiza noi alei carosabile si pietonale de acces, platforme de parcare auto, distincte si dimensionate conform normelor in vigoare. Solul Solul este unul din factorii de mediu care trebuie protejat. În general, un kg de sol conţine: • substanţe minerale, circa 0,78 kg, respectiv 52 % ca volum; • aer, circa 0,015 kg, 25% ca volum; • apă (inclusiv substanţe dizolvate), 0,15 kg, 18% ca volum. Între factorii de mediu, solul are o importanţă majoră, el constituind, pe de o parte, un loc de acumulare a elementelor poluante, iar pe de altă parte, un mijloc de răspuns dinamic la procesul de acumulare. Modificările care se produc în sol, ca urmare a impactului poluanţilor, se reflectă asupra celorlalte verigi ale lanţului trofic, vegetaţie - apă - animale - om. În funcţie de natura şi intensitatea impactului şi de însuşirile native fizice şi chimice ale solurilor, amploarea modificărilor este diferită. Prin realizarea proiectului activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii: -surse specifice perioadei de executie; -surse specifice perioadei de exploatare. In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje si depozitarea necontrolata a deseurilor de tip menajer. In vederea prevenirii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri : a)Selectarea si colectarea deseurilor din procesul de executie se va realiza pe amplasment, in spatii special amenajate; b)Colectarea deseurilor din exploatare in recipienti corespunzatori si inlaturarea acestora pe baza contractului incheiat cu firmele de salubritate. Se poate concluziona ca din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezenta o sursa de poluare. Zgomotul si vibratiile Intreaga activitate care se desfasoara cu ocazia realizarii proiectului de investitie aferent zonei proiectate este conceput in sensul incadrarii in prevederile legale si conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat. Lucrarea in ansamblu s-a conceput in vederea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus. Asigurarea conditiilor de lucru a personalului de exploatare se va rezolva prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalatii sanitare, instalatii de transport pe verticala si orizontala, precum si a unor echipamente corespunzatore. Dupa implementare, proiectul va respecta cerintele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental.

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis Radiatiile Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Deoarece lucrarile de constructii ce se vor executa sunt destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop. Protectia calitatii apelor Pe perioada implementarii proiectului se vor respecta conditiile tehnice de executie, conform cerintelor avizatorilor. Dupa perioada de executie se vor lua masurile de gestionare eficienta a apei, se vor monta apometre pentru inregistrarea consumului, se vor efectua lucrarile de intretinere necesare evitarii risipei de apa, iar apa uzata se va incadra in cerintele de calitate ale NTPA 002. Vor fi luate toate masurile pentru respectarea Directivei Cadru pentru Apa 2000/60/CE, respectiv a Legii 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente. Pentru apele uzate se vor respecta Directiva 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere (modificata de Directiva 98/15/EC) transpusa prin HG nr. 188 din 28 februarie 2002 modificata prin HG 352/2005 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate. Relevanta PUZ pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare de mediu Se vor respecta directivele europene legate de protectia mediului incidente, OUG 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006, precum si actele normative subsecvente. 2. Caracteristicile efectelor sau zonei posibil a fi afectata: a. Probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor Probabilitatea de a afecta mediul este scazuta - ca durata sau frecventa – ca atare nu se pune problema reversibilitatii efectelor, tocmai datorita destinatiei de baza a investitiei – de locuire si functiuni complementare, care implicit presupune o conservare corespunzatoare a mediului inconjurator privind calitatea si aspectul acestuia. b.Natura cumulativa a efectelor - Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate in realizarea investitiei sunt neutre, netoxice, create si agrementate pentru medii in care stau sau locuiesc oameni. c.Natura transfrontaliera a efectelor – nu e cazul d.Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu Riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu nu exista nici in conditii accidentale, nici in conditii normale, natura activitatii nu afecteaza sanatatea oamenilor sau starea mediului inconjurator, vecinatatile, nu sunt surse de noxe sau activitati neautorizate, toate materialele sunt destinate aprioric utilizarii de catre oameni. e.Marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate) - sunt nule, neafectand utilizatorii. f.Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat Valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil de afectat este zero, nu se pune problema de alt areal si nici de valoarea acestuia. g.Caracteristicile naturale speciale sau patrimoniu cultural Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (national, regional sau local) in zona; nu exista caracteristici naturale speciale. h.Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului Nu este posibila depasirea standardelor sau valorilor limita de calitate a mediului, in incinta nefiind desfasurate activitati generatoare de noxe, risc poluare, accident. i.Folosirea terenului in mod intensiv Este exclusa folosirea terenului in mod intensiv, procentul maxim de ocupare a terenului studiat cu constructii : POT max =25,00% j. Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan national, comunitar sau international – nu e cazul Din aceste considerente generale si specifice legislatiei de mediu, cunoscand in detaliu caracterul activitatii din zona si luand in considerare situatiile cu investitii similare, apreciem ca investitia nu este un risc pentru mediu. Aceasta incadrare e sustinuta de faptul ca la toate investitiile similare realizate in tara si UE au fost autorizate de organele competente in protectia mediului fara probleme, fiind aprioric o activitate relativ nepoluanta, dar care contribuie activ la dezvoltarea durabila si protejarea mediului inconjurator, prin reducerea consumului de

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis energie produsa din surse clasice generatoare de poluare. Proiectantul considera ca prezenta documentatie PUZ se incadreaza in prevederile HG 1076/2004, cap. II, art. 5(3)a care precizeaza: la o activitate nepoluanta se impun evaluari de mediu numai daca pot avea efecte semnificative asupra mediului, iar in HG 1213/06 cap 3 -ce se incadreaza in criteriile de selectie. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA 3.8.1. Listarea obiectivelor de utilitate publica Nu este cazul. 3.8.2.Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil din zona Proprietate privata – persoana juridica. 3.8.3. Determinarea circulatiei terenului intre detinatori, in vederea obiectivelor propuse Nu este cazul. 4. CONCLUZII Prin prezentul P.U.Z. se reglementeaza modul de utilizare al terenului (indicii de construibilitate), regimul maxim de inaltime, functiunea, amplasarea si conformarea constructiilor in zona reglementata. La elaborarea acestuia s-a urmarit incadrarea in documentatiile urbanistice deja existente si aprobate si respectarea Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin O176/N/2000.

Intocmit Arh. Radu Puica

Arh. Alideia Suciu

 • 1.2. OBIECTUL PROIECTULUI
 • Prezenta documentatie are ca obiect studierea unei zone situate in partea de est a Municipiului Timisoara, teren aflat in intravilan, liber de constructii, aflat in proprietate privata. Lucrarea prezenta se execita la comanda beneficiarului, in baza ...
 • REGIMUL JURIDIC
 • CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:
 • Zona studiata este amplasata in partea de est a Municipiului Timisoara, in intravilan, avand ca limite:
 •  E: intravilanul Municipiului Timisoara, Directia Regionala de Drumuri si Poduri,
 •  V: intravilan, parcela privata
 •  S: Padurea Verde
 •  N: DN 6
 • Distanta pana la zona de locuit: 306m
 • Acces: Pe latura de N - DN 6 si bretea colectoare
 • 2.3. ELEMENTELE CADRULUI NATURAL
 • 2.4. CIRCULATIA
 •  extinderea funcţiei de locuire si functiunilor complementare adaptate la configuraţia terenului şi specificul zonei limitrofe;
 •  asigurarea necesarului de spaţii verzi;
 •  cooperarea proprietarilor din zonă în ideea generării unei zone dezvoltate armonios,
 •  asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

Atasament: Regulament_Lugojului.pdf

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis

CAPITOLUL IV - REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ Denumirea proiectului:

PUZ LOCUINTE SI SERVICII

Amplasament: DN 6, mun. Timisoara, jud. TIMIS, intravilan Beneficiari NR CF / TOPO PROPRIETAR MP % Carti Funciare 447158 topo 447185 SC MB MEDITALIA SRL 10.748 100 Proiectant general: S.C. Stereotomic Studio S.R.L. Numar proiect: 07 / 2018 Faza de proiectare: PUZ Data: Noiembrie 2018

I. DISPOZITII GENERALE 1. ROLUL R.L.U. Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) aferent P.U.Z. este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare aterenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe teritoriul reglementat prin P.U.Z. Normele cuprinse în prezentul Regulament, sunt obligatorii la autorizarea executării constructiilor. Rolul R.L.U. este de a intari si detalia reglementarile cuprinse in PUZ. Prescriptiile cuprinse in R.L.U. (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul P.U.Z. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în conditiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o si documentatia initială. Dacă prin prevederile unor documentatii pentru părti componente ale amplasamentului reglementat se schimbă conceptia generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cu cea a legislatiei de apecialitate, relevante pentru activitatea de urbanism si amenajarea teritoriului. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie să asigure corelarea intereselor cetăteanului cu cele ale colectivitătii, respectiv protectia proprietătii private si apărarea interesului public. 2. BAZA LEGALA Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ aprobat prin Ord. 176/2000 al MLPAT, L 350/2001 actualizata privindamenajarea teritoriului si urbanismului, OG 233/2016 privind normele netodologice de aplicare a L 350/2001, L 453/2001 pentru modificarea si completarea L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, RGU aprobat prin HG 525/1996, Ghid pt RLU GM-007-2000 aprobat prin ordinul MPLAT nr 21/N/2000, Ordinul Ministarului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei, L 18/1991 a fondului funciar republicata, L 69/1991 a administratiei publice locale republicata, L 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, L 7/1996 a cadastrului imobiliar, L 10/1995 privin calitatea in constructii, L 137/1995 privind protectai mediului, L 82/1998 pt aprobarea OG nr 43/1997 privind regimul jurdic al drumurilor, L 107/1996 a apeelor, L 213/1998 privind roprietatea publica si regimul juridic al acesteaia, L 219/1998 privind regmul concesiunii, L 5/2000 privind zonele protejate, HGR nr 525/1996 modificat pentru aprobarea RGU, HCJ TImis 87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementarilor urbanistice si indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltarile urbane din extravilanele oraselor si comunelor din judetul Timis, HCJ TImis 115/27.11.2008 privind aprobarea reglementarilor si indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potential de edificare urbana din judetul Timis, PATJ Timis actualizat, Codul Civil ,PUG Timisoara si a certificatul de urbanism nr. 4479 din 13.11.2018 emis de Primaria Municipiuluiu Timisoara. 3. DOMENIU DE APLICARE P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice investitie amplasata in limita terenului reglementat.

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT art.1 Terenuri agricole din extravilan - Nu este cazul. art.2 Terenuri agricole din intravilan - Nu este cazul. art.3 Suprafete impadurite - Nu este cazul. art.4 Resursele subsolului - Nu este cazul. art.5 Resurse de apa si platforme meteorologice - Nu este cazul. art.6 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate - Nu este cazul. art.7 Zone construite protejate - Nu este cazul. 5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC art.8 Expunerea la riscuri naturale - Nu este cazul. art.9 Expunerea la riscuri tehnologice - Nu este cazul. art.10 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice - Nu este cazul. art.11 Asigurarea echiparii edilitare Asigurarea echiparii edilitare se face conform Plan retele edilitare (parte desenata din P.U.Z.). In vederea asigurarii echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art. 13 din R.G.U. Proprietatea asupra retelelor tehnico-edilitare respecta prevederile art. 29 din R.G.U. art.12 Asigurarea compatibilitatii functiunilor Conform art. 14 – RGU, autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, stabilita printr-o documentatie de urbanism, sau daca zona are o functiune dominanta traditionala caracterizata de tesut urban si conformare spatiala proprie. art.13 Procentul de ocupare a terenului Autorizarea constructiilor se face cu conditia ca P.O.T ul sa nu depaseasca 25%. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII art. 14. Orientarea fata de punctele cardinale: - in cazul locuintelor cu mai multe apartamente se va evita amplasarea pe directia est-vest, sau in caz contrar se vor rezolva apartamente cu dubla orientare; - amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata minima de o ora si 30 minute la solstitiul de iarna, a tuturor incaperilor de locuit, conf OMS 119/2014; Se vor avea in vedere prevederile normelor sanitare si tehnice, pentru indeplinire urmatoarelor cerinte:

- asigurarea insoririi(inclusiv aportul termic) - asigurarea iluminatului natural - asigurarea perceperii vizuale a mediului - asigurarea unor cerinte specifice legate de functiunea cladirii.

art.15 Amplasarea fata de drumurile publice Conform Art. 18 – R.G.U si cap. II. 6 al R.L.U . Amplasarea cladirilor se va face cu respectarea zonei rezervate prospectelor stradale delimitate conform planselor desenate din PUZ. art. 16. Amplasarea fata de aliniament: - amplasarea constructiilor fata de aliniamentul strazilor: va fi la 50m fata de DN 6; - se va respecta Codul Civil. art. 17. Amplasarea in interiorul parcelei 17.1 Amplasarea fata de limitele laterale: - in cazul blocurilor de locuinte colective, retragerea fata de limita laterala va fi jumatate din inaltimea maxima a cornisei cladirii propuse; - nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind sa fie corelata; - Cladirile separate din interiorul parcelei se vor amplasa la o distanta minima una fata de cealalta de jumatate din inaltimea maxima a cornisei, la cea mai inalta cladire. - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri ( acolo unde este cazul).

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis - se va respecta Codul Civil. 17.2. Amplasarea fata de limitele posterioare ale parcelei: - cladirile se vor putea amplasa la o distanta de min 10m fata de limita posterioara a lotului; - anexele gospodaresti se vor putea amplasa la cel putin 4m fata de limita, cu conditia sa nu depaseasca inaltimea de 3m. 17.3. Amplasarea cladirilor pe aceeasi parcela: - amplasarea cladirilor pe o parcela in raport cu alte constructii se va face cu respectarea reglementarilor cuprinse in OMS 119/2014 si Codul Civil, - se va face doar cu conditia ca prin volumetria ei sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii. 7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale: - conform documentatie avizata de Comisia de Circulatie si Politia Rutiere. art. 18. Accese carosabile: - se va realiza din DN 6 – conform Studiilor de Fundamentare pentru Planul Urbanistic General al com. Ghiroda si conform Studiului de Fezabilitate aflat in lucru pentru DN6, acesta va avea 3 benzi pe sens, intre strazile Bobalna si Victoria, si cel putin o intersectie majora la strada Bradului / Orizont. - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii posibilitatilor de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, proiectate in conformitate cu normele de apararea contra incendiilor - pozitionarea acceselor carosabile nu este fixa, ea se va stabili la momentul autorizarii constructiilor art. 19. Accese pietonale: - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul asigurarii acceselor pietonale, potrivit importantei si destinatiei imobilului si vor permite deplasarea persoanelor cu dizabilitati 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA art. 20. Racordarea la retele tehnico-edilitare existente: - autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va executa. Art. 21. Realizarea de retele tehnico-edilitare: - extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, conform planului de actiune - lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar; - toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale ( in cazul extinderii retelei existente in zona), telecomunicatii, se vor realiza in subteran. art. 22. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare: - retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a Municipiului Timisoara; - retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica al orasului. art. 23. Alimentare cu apa-canal: - in functie de noile imobile propuse, se vor bransa la retelele existente pe teren sau se vor realiza in sistem individual cu posibilitatea racordarii ulterioare la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza. art. 24. Alimentare cu caldura: - imobilele vor fi prevazute cu centrala termica proprie, centrale electrice sau sisteme fotovoltaice pentru producerea agentului termic de incalzire si a apei calde menajere. art. 25. Retea gaze naturale: - constructiile noi propuse se vor bransa la viitoarea retea de gaz, din zona. art. 26. Alimentarea cu energie electrica: - alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori se va asigura prin realizarea de noi posturi de transformare si de retele electrice (daca acestea se considera necesare). Aceste lucrari se vor executa pe

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis baza unor studii si proiecte elaborate de SC E DISTRIBUTIE SA sau de societati agreate de aceasta; de la aceste retele se vor realiza bransamente individuale la obiective; - toate retelele se vor realiza subteran. art. 27. Telefonie: - constructiile noi propuse se vor putea bransa la viitoarea retea de pe teren. art. 28. Retea TVC: - in functie de solicitarea beneficiarilor, constructiile noi propuse se pot bransa la viitoarea reteaua de pe teren. 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNEA TERENURILOR SI A CONSTRUCTIILOR: art. 29. Parcelarea: Parcealrea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4 loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructii. Sunt admise comasari pe parcele si eventuale reparcelari, cu pastrarea functiunii, a POT si CUT art. 30. Inaltimea constructiilor: - se vor respecta normativele legate de asigurarea insoririi constructiilor ( conform OMS 119/2014 ) pentru a nu aduce prejudicii cladirilor invecinate din punct de vedere al insoririi acestora;

• La locuintile colective si servicii: Regimul de înălţime maxim admis este de 11 supraterane [parter şi zece etaje] si pana in 2 subteran.. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: S+P+10E Pe inaltime functiunile vor fi dispuse astfel: intreg Parterul pe toate cele 3 blocuri din ansablu vor avea functiunea de spatii Servicii; intre etajele 1-9 vor fi locuinte, iar la Etajul 10 se propun locuinte tip Penthouse. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 34m fata de CTS. (S – subsol, P – parter, E - Etaj). art. 31. Aspectul exterior: - autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei; - autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa; - fatadele laterale si posterioare ale cladirilor trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea; - lucrarile tehnice ( retele, conducte, cutii de bransament, etc.) tebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejmuirilor; instalatiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrica si CATV, precum si punctele de racord vor fi concepute in asa fel incat sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al constructiilor sau zonei inconjuratoare; - instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade; ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior si retrase fata de fatade principale, sau pe balcoane si nise special amenajate - este interzisa utilizarea gratiilor montate la exterior la vitrine; acestea pot fi montate la interior; - culorile dominante pentru fatadele imobilelor vor fi culori calde sau pastel cu accente; 10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI: art. 32. Parcaje, garaje si anexe: - autorizarea executarii lucrarilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in interiorul parcelei private si nu pe domeniul public; - suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare; - in cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va incepe dupa limita proprietatii. - la locuintele colective se va respecta legislatia in vigoare, astfel se vor asigura un un numar egal cu minim 115% din numarul apartamentelor, in interiorul parcelei. art. 33. Spatii verzi si plantate: - autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare;

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis - conform PUG Timisoara, vor fi prevazute plantatii ornamentale si spatii verzi compacte de minim 25% din suprafata terenului; - se vor mentine spatiile verzi plantate de aliniament, de-a lungul strazilor. art. 34. Imprejmuire: - spre frontul strazii principale (DN6) se vor realiza imprejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stalpi metalici sau plase de sarma; inaltimea acestor imprejmuiri va fi de maxim 1,80m, cu soclu plin de 0,30m pana la 0,60m si vor putea fi dublate de un gard viu la interior. - se interzice executarea imprejmuirilor din panouri prefabricate din beton. III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA Conform P.U.G. AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA - etapa 4 aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat: Is_A - Zonă de instituţii şi servicii publice şi de interes public constituite în ansambluri independente Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se afla in intravilanul municipiului Timisoara are urmatoarea functiune: art. 35. Functiunea dominanta – locuinte si servicii, zona fiind compusa din locuinte colective si spatii pentru servicii. art. 36. Functiuni complementare– institutii si servicii (Parter), spatii verzi amenajate, locuri de joaca pt. copii, accese carosabile, pietonale, pentru ciclisti, parcaje, garaje,retele tehnico – edilitare si constructii aferente. IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE art. 37. Utilizari permise:

1. Subzona locuinte colective si servicii • cladiri de locuit cu parter comercial sau care la parter sa adaposteasca sedii de firma, servicii sau alta

destinatie • cladiri administrative/ birouri • servicii • reprezentante firme • sedii financiar bancare • spatii comerciale de mici dimensiuni • comert alimentar si nealimentar • unitati de comert cu amanuntul, baruri si restaurante de capacitate mica (max 100 locuri) • parcari terane si supraterane • imprejmuiri • platforme colectare deseuri menajere

Functiunile comericale si de servicii vor respecta urmatoarele conditii: • sa nu genereze transport greu • sa aibe posibiliatea de a asigura stationarea vehiculeor pe parcela proprie • sa fie activitati nepoluante fara riscuri tehnologice, fara incomodari datorate utilizarii incintei pentru

depozitarea de deseuri • sa aibe acordul vecinilor direct afectati

2. Subzona pentru spatii verzi amenajate • spatii verzi amenajate • spatii verzi si plante cu rol decorativ si de protectie • cai de comunicatie – acces carosabil si pietonal la parcele • cai de comunicare subterana • mobilier urban specific, amenajari peisagere, terenuri de sport , locuri de joaca • constructii provizorii, chioscuri, pergole, gradene • constructii temporare de alimentatie publica si comert • constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane de mici dimensiuni • iluminat public

3. Subzona cai de comunicare rutiera

SC STEREOTOMIC STUDIO SRL Tel: 0725 525 007, 0758 334 725 Mosnita Noua,str. Lisabona, nr. 33, jud, Timis

• cai de comicare (construire, modernizare, largire) trotuare, piste de biciclete, spatii verzi de aliniament plantate, protectii poluare vizuala si fonica, plantatii de protectie

• amanajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drumul public

• constructii de echipare tehnico-edilitara, subterane sa terane art. 38. Utilizari permise cu conditionari: - localurile care comercializeaza bauturi alcoolice, sunt permise cu conditia de a fi amplasate la o distanta mai mare de 100m fata de serviciile publice ( policlinici, gradinite, scoli, etc.) si fata de biserici; - constructiile pentru echiparea cu instalatii se pot amplasa cu conditia sa corespunda necesitatilor si confortului populatiei, sa nu dauneze relatilor cu vecinatatile si sa fie puse in practica toate masurile pentru integrarea in mediul inconjurator. art. 39. Interdictii definitive de construire: Se interzic: - orice activitate care poate genera zgomot, trafic greu si degajari de noxe in exces - activitati de productie idustriala, depozite engross, - activitati de crestere a animalelor - baze de transport tehnologic, platforme de spalare auto, - depozit de combustibil, sub raza de 20m pana la zona rezidentiala art. 40. INDICI DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI: locuinte colective si servicii: POTmax = 25% CUTmax = 2,5

Intocmit: arh. Radu Puica

arh. Alideia Catinca Suciu

Atasament: 01_INCADRARE_PUG_VECHI.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII AFERENTE

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

INCADRARE PUG VECHI Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 01

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

ZONIFICARE FUNCTIONALA ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FU [SERE] COMPLEXE DE ÎNTERES GENERAL MINCIUNI p ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE PE, ZA ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE MI ZONA DEPOZITARE. PRESTARI SERVIC: TITI] ZONA UNITATI AGRICOLE EI ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE 77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA BONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR E 1 EDILITARE —1, ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII ] AFERENTE BRE ZONA CIRCULATIE FEROVIARĂ SI CONSTRUCTII AFERENTE ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII _— AFERENTE —_ MVA APE. OGLINZI DE APA / PORT EREI PADURE PARC BE TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE PE CENTURA OCOLITOARE - INEL V/ LEGATURA AUTOSTRADA fm =] STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE fe] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI TRASEE PIETONALE MAJORE "O INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF
Is iaz cal C. Ghirodei 'S Str. Spitalul Nou

Atasament: 02_INCADRARE_PUG_NOU.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

INCADRARE PUG NOU Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 02

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

LIMIȚA PROPRIETAȚE. rofil Transversal 12 -lătime 27m Trotuar| Biciclet Zona verde +] Auto Auto Auto Auto Zona verde Bicicletq Trotuar ona| parcare parcare Proteţtie Proteţtie 2000 "1.500" Ț 2.500 3.500 3.000 3.000 3.500 "2500 7 Ţ 1500” 2.000 2700 TOUT LIMITA PROPRIETATE
app Ri SM RIC ile Riliu Ret Ara Rr Rrva Bra Rem Rit de MI uMz UNS MA USA S_UIs_A SUBZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBIC CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI Vu TA uufe te ue uEi ED ue ua sua us ZONĂ DE UNITĂȚI ŞI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN ZONĂ DE UNITĂȚI ŞI TERENURI AGRICOLE ÎN INTRAVILAN - PĂȘUNI, FÂNEȚE, TEREN ARABIL ZONĂ TEREN AGRICOL-UVEZI ZONĂ AGREMENT PUBLIC / PRIVAT ZONĂ AGREMENT PUBLIC / PRIVAT. ZONĂ VERDE ZONĂ VERDE - SCUARUR, GRĂDINI, PARCURI CU ACCES PUBLIC NELIMITAT. SUBZONA SPAȚIILOR VERZI PUBLICE AFERENTE ARTERELOR DE CIRCULAȚIE ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV. SUBZONA VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV ZONĂ VERDE DE PROTECȚIE A APELOR SAU CU ROL DE CULOAR ECOLOGIC ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECȚIE FAȚĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ, PLANTAȚII CU ROLDE DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ ZONĂ VERDE - PĂDURI ÎN INTRAVILAN SUBZONĂ PĂDURI DE AGREMENT. ZONE DE RESTRUCTURARE ZONĂ DE RESTRUCTURARE A SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE, FEROVIARE SAU Df COMUNALĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ -ZONĂ MIXTĂ SUBZONE INDUSTRIALE RESTRUCTURABILE ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ CETATE-ZONĂ MIXTĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - LOCUINŢE COLECTIVE ZONĂ INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME ZONA INDUSTRIALĂ RESTRUCTURABILĂ - ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE CIRCULAȚIE, DESTINAT RESTRUCTURĂRII ZONĂ MDXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC ZONĂ MDETĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCA| ZONĂ MDXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAF ZONĂ MDXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTEREOR DE IMPORTANȚĂ LOCA ZONĂ DE MICĂ PRODUCȚIE, SERVICII DE TIP INDUSTRIAL SAU CVASHINDUSTRIAL, COMERŢ EN-GR ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME RESTRUCTURABILĂ LOCUINȚE COLECTIVE ZONE DE URBANIZARE ZONĂ MDXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC ZONĂ MDXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DE IMPORTANȚĂ LOCA| ZONĂ MIXTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFI ZONĂ MDCTĂ CU REGIM DE CONSTRUIRE DESCHIS, ADIACENTĂ ARTERELOR DEIMPORTANȚĂ ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE ȘI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE ÎN ANSAMBLURI IN ZONĂ LOCUINȚE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME ZONĂ DE LOCUINȚE COLECTIVE ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE ȘI COLECTIVE MICI ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE DE TIP RETAIL, CASHECARRY, SHOWROOM, COMERȚ DE TIPI ZONĂ DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL ZONĂ DE CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE. ZONĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -IMITIR ZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE SUBZONĂ VERDE - SCUARURI, GRĂDINI, PARCURI PUBLICE ZONĂ VERDE CU ROL DE COMPLEX SPORTIV

Atasament: 03_STUDIU_CVARTAL_-_PUZuri.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

*Update: PUZ anulat

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

STUDIU CVARTAL - PUZuri Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 03

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

57, * ov E PUZ: "Complex de locuinte si functiuni complementare", str. Constructorilor, (HCL. e : Non, , PUZ complex <“locuinte, birouri si | | "servicii in regim de 301/2008) Ri=2S+P+12E POT=40% ma (CUT=3,8 Is_A * AC nr. 2594/2009 si 1503/2015 ZCP 21 + P.U.Z. "Modificara PUZ aprobat cu HCL e 382/2011 - Complex rezidential TAGOR!", str. Constructorilor -Albinelor, (HCL VP “P inaltime 2S + P+8E 292/2015) A AO 23/15.10.2015 Ri=S+P+12E PUZ : YI POT=20% LE / PUZ Zona locuinte | lu CUT=3,00 Liu 7 "colective servicii si Lip a Ga VP ZX > functiuni cs ll “4 „complementare, fn E E „Str. I.I. de la Brad LI VI nr.15 - Str. | = En Constructorilor, n Ta RE (HCL 545/2008) e îl Fi Ri=2S+P+12E / E POT=40% p FI EI A AN = ID VE ET VP — VP IE cu Et Ve RrM3. ET i = 2 = Se Lip = ua vs a Lip ET VP ZONE DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURII Si DOTĂRILOR HI RiM/PUZ > ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ A SURSELOR ZONĂ DE PROTEC ŢIEBIGURANȚĂ A ( E ATEI Tati [E] Cai ferate industriale existente A fum] Limita Padurea Verde ZONĂ DE PROTECȚIE ) Zona locuire colectiva si functiuni complementare reglementata Zona rezervata pentru Inelul IV de circulatie Drum public existent [DU zore incustric. corozitare Zona pentru drum public reglementat BRIZA Zona mit: locuire coleciva servici roi propusa Lip CAL. GHIRODEI A PUZ „Locuinţe colective şi funcţiuni mixte” Calea Lugojului DN 6 Timişoara propuse POT max. = 25 % CUT max. = 2,5 Regim de înălţime max. = S+P+10E; H(cornişă) = 34,00m. 1 / = PUZ „Locuinţe colective şi funcţiuni complementare” Calea Lugojului DN 6 Timişoara aprobat prin referat nr. UR2010 / 208671- 03,12.2010 POT max. = 25% 'CUT max. = 2,5 Regim de înălţime max. = S+P+10E; H(cornişă) F34,00m. ULiu Liu ULiu ] CAL. GHIRODEI [ Lip Lip, | Pr

Atasament: 04_STUDIU_CVARTAL.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

DI ST

AN TA

PA NA

LA ZO

NA

DE LO

CU IT

- 3 06

m

spre Aeroport

spre Lu goj

spre Ti misoar

a

PUZ "Locuinte si functiuni complementare" propus nr. top. 447158 CF. nr. 447158 Sup. teren = 10 748mp

Sens giratoriu propus spre realizare (conf. Primaria Ghiroda)

Soseaua de centura - "Inel 3" propus spre realizare

Soseaua de centura - "Inel 3" executata

Limita intravilan Timisoara

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Timisoara

HOTEL A RTA

HOCHSTAFFI SCHENKER

PADUREA VERDE

PADUREA VERDE DN6 - Ca

lea Lugoj ului (asfa

lt)

km 567+600

L.E.A.

L. E.

A.

Cale Fe rata

Birou Vamal Timisoara

BMW

DN6 - Ca lea Lugoj

ului

Complex Senator

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

STUDIU CVARTAL Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 04

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

BIET SE ATI |Colegil Casa ver

Atasament: 05_STUDIU_CVARTAL_EXTINS_-_INCADRARE.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

N

spre Tim isoara

Sens giratoriu propus INEL 3

zona verde

canal canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

casă P

neintabu lată

trotuar

nr. top. 447158

S=1074 8mpnr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

nr. cad. Pd1746

L.E.A.

L. E.

A.

1

2

34 5 6

7 8

66.12 56.53

10.67

16.0610.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A

21 11

00

21 12

00

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CCAA

C

CC

CC C

CC

A

CC

C

C V V

DACIA

HOTEL AR TA

suprafata dalataz.v.

z.v. z.v.

z.v. z.v.

z.v. z.v.

z.v. z. v.

HOCHSTA FFI

SCHENKE R

z.v.

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

pietruita

suprafata

betonata drum pam

ant

suprafata betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

km 567+600

km 567+400 km 567+500spre Rem

etea Mar e

Linia C.F . Bucures

ti - Timis oara

Interval R emetea M

are - Tim isoara Es

t

spre Tim isoara Es

t

Cale Fera ta

Birou Vamal Timisoara

BMW

Complex Sen ator

km 552

0,5 3,5

3,5 3,5 0,9

0,5

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

banda 1 - existenta

banda 2 - existenta

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucrubanda 1 -

existentaba nda 2 - exi

stenta

0,5 3,5 3,5

3,5 0,9

0,6

LEGENDA L imi ta in t rav i lan T imisoara L imi ta zona s tud ia ta L im i ta cadas t ra la a parce le i reg lementa te Ca le fe ra ta Drumur i Acces au to s i p ie tona l i n zona

zona locuinte individuale/ duplex

zona locuinte colective si servicii

servicii

institutii publice/ scoala

complex sportiv

parcuri / zone verzi

cai comunicare rutiera

cale ferata

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

STUDIU CVARTAL EXTINS - incadrare Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 05

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

BIET SE ATI |Colegil Casa ver
e.
ai

Atasament: 06_STUDIU_CVARTAL_EXTINS_-_PROPUNERE_DEZVOLTARE_ZONA.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

N

spre Tim isoara

zona verde

canal canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

casă P

neintabu lată

trotuar

nr. top. 447158

S=1074 8mpnr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

nr. cad. Pd1746

L.E.A.

L. E.

A.

1

2

34 5 6

7 8

66.12 56.53

10.67

16.0610.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A 21

11 00

21 12

00

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CCAA

C

CC

CC C

CC

A

CC

C

C V V

DACIA

HOTEL AR TA

suprafata dalataz.v.

z.v. z.v.

z.v. z.v.

z.v. z.v.

z.v. z. v.

HOCHSTA FFI

SCHENKE R

z.v.

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

pietruita

suprafata

betonata drum pam

ant

suprafata betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

km 567+600

km 567+400 km 567+500spre Rem

etea Mar e

Linia C.F . Bucures

ti - Timis oara

Interval R emetea M

are - Tim isoara Es

t

spre Tim isoara Es

t

Birou Vamal Timisoara

km 552

0,5 3,5

3,5 3,5 0,9

0,5

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

banda 1 - existenta

banda 2 - existenta

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucrubanda 1 -

existentaba nda 2 - exi

stenta

0,5 3,5 3,5

3,5 0,9

0,6

LEGENDA L imi ta in t rav i lan T imisoara L imi ta zona s tud ia ta L im i ta cadas t ra la a parce le i reg lementa te Ca le fe ra ta Drumur i Acces au to s i p ie tona l i n zona

zona locuinte individuale/ duplex

zona locuinte colective si servicii

servicii

institutii publice/ scoala

complex sportiv

parcuri / zone verzi

cai comunicare rutiera

cale ferata

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

STUDIU CVARTAL EXTINS Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 06

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu

BIET SE ATI |Colegil Casa ver
e.
ai

Atasament: 07_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

GSPublisherVersion 0.3.100.90

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucru

banda 1 - existenta

banda 2 - existenta

banda 1 - propusa pr

in S.F. DN 6 in lucrubanda 1 -

existentaba nda 2 - exi

stenta

0,5 3,5 3,5

3,5 0,9

0,6

N

zona verde

canal

canal

DN6 - C alea Lug

ojului (as falt)

nr. top. 447158

S=1074 8mp

nr. top. 538-539/2

nr. top. 540

nr. top. 541

nr. top. 537

nr. cad. Pd1746

nr. cad. Pd1746

1

2

3

4

5 6

7

8

66.12

56.53

10.6716.06

10.33

98.84

66.06

160.48

nr. cad. D N1734

lizier a pad

ure

nr. top. 542

nr. top. 536

U.A.T. G HIRODA

U.A.T. T IMISOAR

A

21 11

00

21 12

00

C

C

C

C

C

C

C C

C C

C

CC

A

C C

suprafata dalata

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

HOCHSTA FFI

SCHENKE R

drum in lu cru

drum in lu cru

suprafata

betonata

21 11

00

481500

481600

21 11

00

km 567+600

km 567+400

km 567+500 spre Rem etea Mar

e

Linia C.F . Bucures

ti - Timis oara

Interval R emetea M

are - Tim isoara Es

t

spre Tim isoara Es

t

km 552

INDICI URBANISTICI PARCELA EXISTENTA POT: 0% CUT: 0

INDICI URBANISTICI PARCELA EXISTENTA POT: 0% CUT: 0

1:1000

INVENTAR DE COORDONATE Pct. Nord(x) Est(Y)

1 481625.969 211019.608 2 481647.784 211082.024 3 481593.401 211095.935 4 481590.758 211085.602 5 481575.203 211089.580 6 481577.846 211099.914 7 481482.087 211124.409 8 481470.496 211059.377

S=10748mp

20 20

80

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE DN 6

LIMITA Z ONEI DE

SIGURA NTA A C

AII FERA TE - 20m

LIMITA Z ONEI DE

PROTEC TIE A CA

II FERAT E - 100m

LEGENDA

L imi ta in t rav i lan T imisoara L i m i t a c a d a s t r a l a d e p r o p r i e t a t e a p a r c e l e i r e g l e m e n t a t e

Zona c i rcu la t i i ru t iere s i const ruct i i a ferente - ex is tent Zone de in te rd ic t ie de cons t ru i re des t ina ta amena ja r i i c i rcu lat ie i auto , parcar i s i zone verz i

Drumur i ex i s ten te Drumur i p ropuse Ca le fe ra ta Zona de s igu ran ta 2 0 m s i p ro tec t ie 1 0 0 m ca le fe ra ta Zona de p ro tec t i e 2 2 m d rum na t i ona l C a n a l Acces au to s i p ie tona l i n zona

S.C. STEREOTOMIC Studio S.R.L.

Titlu proiect :

Adresa:

Proiect nr.BENEFICIAR:

Pl. nr.

Proiectat

NUME SEMNATURASPECIFICATIE Sef proiect

FAZA

SITUATIA EXISTENTA Titlu plansa :

arh. Amzulescu A.

Data : Ian. 2020

arh. Puica Radu

Adresa: str. Lisabona, nr. 33, Mosnita Noua, jud. Timis,

C.U.I. 28731949, tel. 0758 334 725

A. 07

P.U.Z.

07 / 2018

Scara : "P.U.Z. locuinte si functiuni

complementare" mun. Timisoara, Calea Lugojului, DN 6, CF 400207, jud. Timisoara

Proiectat

Adresa:

S.C. M.B. EDITALIA S.R.L. C.I.F. 35928316

mun. Lugoj, str. Filaret Barbu, nr. 10A, jud. Timis

Proiectant RUR arh. Alideia Suciu

arh. Puica Radu