keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 549/16.12.2008 privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timişoara

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 549/16.12.2008
privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-000906/21.10.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei penrtu cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de Avizare 03/PV-25.09.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 16.12.2008;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timişoara, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire" str. Albinelor nr. 78 Timişoara, având ca beneficiar pe SC DHOORE FARMING SRL Gătaia, întocmit conform Proiectului nr. 400/2007, realizat de SC ART HIT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC DHOORE FARMING SRL Gătaia.;
-Proiectantului SC ART HIT SRL;
-Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 01_INCADRARE.pdf

Arad

Str.Loco t.Ovidiu

Balea

Str.Mircea cel Batran

Str. Calimanesti

Str.Grigore Ureche

Str. Radu de la Afum

ati

Str.Banul Severinu

lu

Str.Teodor Aman

Str.M anol

e

Str .C.A .Ro set

i

Str.Livezilor

Str.Ciocarliei

Str.Pelinului

Str.G.Stphenson

Str.V adul Crisului

Str.Tibrului

Str.I.H.Schwickor

Str.Agricultorilor

Str.Gr.Alexandrescu

Str.Ciocarliei

Str.Rudaria

Str.Mesteacan Str.Bistrita

Ca le a Bo gd an es ti lo r

Str.Tocii

Str.Cassian Munteanu

Str.Trifoiului

Str.Razboieni

Str.Liman

Str.Dundr ea

Str.Umbrei

Str.Bacau

Str.Amzei

Str .Se mic erc

Str.Garii

Splai ul N

icola e Tit

ulesc u

Str.Nufar

StrGelu

Str.Pop de Basesti

Bd. General Ion Dragalina

Aleea Viilor

St r.G

rig or e Al ex an dr es cu

Str.Plugarilor

St r.C

al ar as i

St r.N

ist ol a

St r.P

op ov ici B an at ea n

Aleea Viilor

Str.Crisan

Str.Closca

Str.Horia

Str.Tulcea

Str.Dragos Voda

St r.P

ar os en i

St r.M

un te nie

i

Str. Baraganului

St r.B

ra te s

St r.

Ma cil or

Str. Pa u

lis

Str.Mircea cel Batran

Bd .C et at ii

St r. Br ez ea nu

Str.Balta Verde

St r.P

om pil iu

St ef u

ZONA MIRCEA

MEHALA

BLASCOVICI

St ad io n

C. F. R.

Str.Nera St r. Si na ia Ca le a Cir

cu mv al at iun

ii

Str.Toplita

Calea Bogdanestilor Bd .B .P .H as de u

St r. Fa

ga ra

s

Str.Nedeia

Str. Gheorghe Lazar

Ca le a

Cir cu mv ala tiu nii

Aleea Cascadei

CIRCUMVALATIUNII

ZONA BUCOVINEI

St r.B uc ov ine i

Str.Mehedinti

Str.Matei Basarab

Str. Invatatorului

Str.Ion Vidu Al.Rubinului

St r.

Dirij orul

ui

Bd.

Ceta tii

Calea Torontalului

Str.M irese

i

Str .Cal

an

Str.Orsova

Str .Fel

ix

Str .Cu gir

Calea Aradului

Str. Textilistilor

St r.B

oe miaSt r.

Si ta ru lu i

St r.S

ca ris

oa ra

Str.Campina

St r.H

ag a

St r.B

oe mia

Str.Linistei

Str.Somnu lui

ARADULUI

CETATE

ANTENA RADIO

Str.Demetria de

Calea Aradului

Str. Oituz

St r. Po pa S ap ca

Str. V.L ucaci

Str.A.Popovici

Str. Olim piade

i

Str.Zurobara

Str.Iasi

St r.

Bucur esti

Al.T.Mihali

Str.Zimbrului

Str.

Tapia

Bd. T ake

Ione scu

St r.A

l.G al es cu

TIPOGRAFILOR

Str.M.Eminescu

Str.C.Brediceanu

Str.Paris

Bd.Rep ublicii

St r. Ma ra se st i Piata

Libertatii Str.9Mai

Str.7Aprilie

PARCUL CENTRAL

PARCUL CATEDRALEI

PARCUL JUSTITIEI

PARCUL DE C

ULTURA Str.Tr

andaf irilor

Bd.Michelangelo

Str.Asanesti

St r.S

av ine

st i

Str.Privighetorilor

Bd.Policlinicii

Bd.Politehnicii

St r.P

iat ra C ra iul ui

Str.Goethe

Str.Maciesi

Str.N.Lenau

Str.C.D.Gherea

Bd.C.D.Log a

Bd. H.C oanda

Str.Robespiere

St r. Bo cs a

St r. L. Bl ag a

St r.A

lb a Iu lia

Str.Ceahlau

PA RC UL P ION IER ILO R

Bd. C.D .Lo ga

Str.T.Grozavescu

Str.L.V.Beethoven

Ca le a Lip

ov ei

St r.I rl an da

St r.C

_t in

ce l Ma re

St r.L

.Pa st eu r

St r.I .Ro

at a

Str.Olanda

St r.A

rh .I.M

inc u

Str.Pomiculturii

St r.C

_t in

ce l Ma re

St r.R

ad io

Str.EcouluiAl.Arcasilor Al.Amicitiei

Al.Lirei

St r.L

ea nd ru lu i

Str.Lotusului

Str.Lotusului

St r.H

al de la r

St r.V

er de

St r.C

.Da vil a

St r.V

er de

St r.B

an cii

Str.M.Kogalniceanu

Str.Samuil Micu

Bd.Simion Barnutiu

Str.Lugojulu i

Str.Tibiscum Str.Telegra

fului

Str.Lorena

Str.Rin dunele

lor

Str.Alsacia

Str.

Renasterii

Alee a C

.F.R .

Str.Bastiliei

Str .Zu ric h

Str .Gen

eva

GARA TIMISOARA EST

St r. Ai da

Str .Dem

etr iade

Str .Alb

ine lor

Str.Stuparilor

Intr.Topolo gului

Str.V iorel

elor

Str.Ovidiu

Alee a C

.F.R .

Str . Bab

ada g

St r.A

lb ine

lo r

Str.

Strugurilor

Str .N.C

ope rnic

Str.Frigului

Str.Oravita

St r.S

tu pa ril or

St r.P

isa

Str.Lucerna

Str.Spitalul Nou

Str.Spitalul Nou

I.M.T.

Spla iul I

ndus tria

Lin ii

Splaiul Pene

s Cur canul

Piata Badea Cartan

GHIRODA

Str.Cocostircului

Str.Lemnari

St r. Sp ar ta ch ia de i

Calea Ghirodei

St r. Bo bi ln a

St r. Gh .T it ei ca

Str.Cimbrului

St r. Fu rn ic ii

Str.Dunarea

Str.Brates

St r. Co me te i

Str.F. Mistral

St r.G

ar of ite

i

Str. Zimnicea

Str.Moldovei

Calea Ghirodei

St r.M

ics un el el or

Str.Lalelelor

St r.M

at as ar ilo r

St r.G

ior gin

es cu

Str.Palmierilor

Str.Crinul

Str.Palmierilor Ca lea Do

rob ant

ilor

Str.Constructorilor

Str.Ion Ionescu de la Brad Str. Baghetei

St r.P

er le i

Str.Padesului

VIILE

FABRIC

B

11

Str.Jiul

Str.A.Seiler

Str.A.Muresanu

Str.I.Calin

Bd.Republici i

Spla iul N

.Titu lesc

u

Str.Miron Costin

Str.Zugrav Nedelcu

Str.E.Gojdu

Str.Ion Ghica

Str.C araim

an

Str.B raso

v

Str.Pescarilor

Str.Remus

Str.G.Doja

Bd.Mugurilor

PARCUL DOINA

Str. N.La

bis

Str.O.Goga

Str.N.Radulescu

Str .Ro mul us

Str. Treb

oniu Lau

rian

Bd .16 De ce mb rie 19 89

Str.Alexandru

Odobescu

Bul.Mihai V iteazul

Str.Leningrad

Str.Paltinis

Bul.Dr.Victor Babes

Str.Stadion

Str.Tr.Lalescu

Str.Oltul

Str.Sire t

Str.Putna

Str.Tusnad Str.Cluj

Str .Ar ges

Str.I.Fucik

Str.Triumfului

Piata Eforie

Str. Izvorului

Bul.Vasile Parvan

Str.Tar nava

Alee a St

uden tilor

Bul.E roilo

r

Aleea Sportivilor

Alee a S

tud ent

ilor

Str.

Aurelianus

Str. Trub

adur

Splai ul T

udor Vla

dimir escu

Bul.Dimbovita

Str.Mangalia

Str.I oan

Bara c

Str.Vulturilor Str.Cpt.Domsescu Str.Crizantemelor

Str.V asile

Lup u

Str. Ghe.

Sinc ai

Str.Ban atul

Str.I.Budai D eleanu

Str.Platanilor

Splaiu l Sof

ocle

Str.P osad

a

Str.Comuna din Paris Str.Baba Novac

Str.Rachitei

Str.Muncii

Str.Vaslui

Str.Pavel DanStr.Corneliu Doba

Str.Pacii

Str.Macarie

Str .N.A

ndr ees

cu

Str .Ar dea

lulu i

Splai ul So

focle

Str.Veac Nou

Str.Gruia Dumitru

St r. Ar de al ul

Str.valiug

Str.Ecaterina Varga

Str.Agronomiei

Str.O.Bancila

Str .N.A

ndr ees

cu

FREIDORFStr.N.Filimon

Str.Daniel Constantin

Str.Sulina

Str.Vasia Vasilescu

Bul.Dimbovita

St r.L eo na rd

Piata Eliberarii

Str.Valiug

Str.PodgorieiSt r.I. Sla vic i

Str.N.Paganini

Str .Ant

on Bac

olb isa

Str.Rascoala din 1907

Str.C.Notara Str

.Ba nde

sar

GAR A TIM ISO ARA

V EST

Str.Contemporanului Str.Po

lona

PLATFORMA INDUSTRIALA I.M.A.I.A.

Ca lea

S ag ulu

i

Str.Sulina

PLATFORMA INDUSTRIALA SUD

Str.Ceferistilor

Str.Fl orilor

Str.Iz laz

Str.Cioc anului

Str.E.Z ola

Str.Sp.Natal

Str.Ba rbu La

utaru

Str.Steaua

Str.Birsei

Str.Bujorilor

Ale ea N ica re st i

Str.C omorn

ic

Str.Chisodei

Str.Margaritarilor

Str.Herculane Str.G.Galilei

Str.Victor Hugo

Str.Lothar Radaceanu

St r.E

.Zo la

St r. W .S ha ke sp ea re

St r. V in at or ilo r

St r. I.M ila ie

Str.G.Musicescu

St r.I zl az

St r. Ha rn ic ie i

St r. V iit or ul ui

St r. He be

Str.Zarand

Bu l.B ri nc ov ea nu

Bul.L.Rebreanu

St r. Gh .R on et ti

Str.Eneas

Ca le a Sa gu lu i Str.Gladiolelor

Bu l.1 6D ec em br ie 1 98 9

Str.C.P orumb

escu

Str.Ru su Sir

ianu

Bul.C.Brincoveanu

Str.Iris

St r. Ar ia dn a

Str.Corbului

Str.Vadul Calugareni

St r. In de pe nd en te i

Str.Feldioara

Str .So imo s

Piata N.Bal- cescu

Str.M emora

ndulu i

Str .Coz

ia

Str.E nea

s Str.G

lad

Str.Traian Vuia

Str.Ulpia Traiana

Str.Drobeta

Str.A.Pumnul

Str.Cosminului

Piata Hunedoara

Str .Co zia

Str.D iacon

ul C ores

i

Bul.Li viu R

ebre anu

Ca le a Ma rt ir ilo r

Bul.Liviu Rebreanu

Str. Nego

iul

STADION

POLITEHNICA

Str.Retezat

Str.Constanta

Str.Z.Petrovici

Al .Sa

na ta tii

Al.Cristalului

Str.D r.Ste

fan Stinc

a

Str.D iacon

u Cor esi

Ur an us

In tr .V eg a

Bv .Su

du lu i

Str.Sirius

Al.Plutasilor

Str.Lidia

Str.Luminii

Str.Oglinzilor

Al.Farului

Al.Azurului

Al.Icar

Calea Urseni

St r. Le gu mi cu lt ur ii

St r.R ec ol te i

Str.Atomului

Str.Metalurgiei

Int r.S ide ru rg iei

Str.Atomului

St r.A

nin a

Calea Urseni

Str .Pa vel

Sto ica

Str.NeajlovStr.Ioan Hateg

St r.P et rila

Str.Dimitrie Dinicu

Bul.Emil Racovita

Str.Nicolae O.Cocea

St r.M

at ei

Mil ia

St r.S

pa ta ru

Mit es cu

Calea Buziasului

St r.H

um ul es ti

St r.G

rig or e An tip

a

St r.I oa n Sim

u

St r.O

la ril or

Pia ta T h.

Pa lla dy

PLATFORMA INDUSTRIALA BUZIASULUI

Bu l.I nd us tr iei

Calea Buziasului

Str .Ab rud

Str.Mircesti

Str.G alax

Str.12A prilie 19

61

Str.S.N.Pestaloz zi

Str.Fagului

St r.B .Is co ve sc u

Str.A.Lazar

Str.Mehadia

Str .Glor

iei

Str.Stefan cel Mare St r.S t.O .Ios

if

Str.Iepurelui

Piata A.Vlaicu Str.M .Musa

rgsk i

Str.Bicaz

Str.C.Neg ruzzi

Piata Rares Str.Teodoroiu

Str.T imocu

lui

Str.Ion Creanga

St r. Of ce a

St r.C ro nic ar ul Ion N ec ulc e

Str.Lunei

Str.Soarelui

Str .Ba ba D oc hia

Delavrancea

St r.P .Io rg ov ici

St r.A .Sa gu na

St r.A .Ma cio ni

St r.G h.A sa ch i

Str .P.Ce

rme na

Str.Tarac

St r.T ibl es ulu

i

St r.Sucului

Str.Apateu

St r.V

irg iliu

Str.Levantica

Str.Cap rioarei

St r.V as ile C irl ov a

St r.C .Bo hia c Str.Miristei

Str.B istritei

KUNCZ

St r.S at u Ma re

Str.Muntele MicStr.Boia Str.Sovata

Str.Canalul Bega

Str.Gradinarilor

Str.G.Topirceanu

Str.I.A.Timiriazov

Str.Cerbului

Str.General Magheru

Str.Jules V ernes

Str.Albastrelelor

Str.Bistritei

Str.Dem etresc

u

Str.De ta

Str.Lud us

PLOPI

Str.Pa rculu

i

Str.C ocor

ilor

Str.P lopulu

i

Str.G irlean

u

Str.Ca ciulat

a

Str.Diminetii

Str.Alunis

Str.G.Musicescu

St r. I.P .P av lo v

St r. Av in tu lu i

St r. An ul 18 48

St r. Mu nc it or ilo r

St r.A

.P. Ce ho v

St r. Za ha ri na

St r. Tr ai an V

ui a

St r. Ar ci da va

St r. Ul pi a Tr ai an a

St r. Dr ob et a

St r. Mi no ta ur ul ui

St r. Be rz ei

St r. Pr ut ul

St r. Ca la to ri lo r

Str.Mures

Str.Migdalului

Str.Manciuca

St r. Pa ns el el or

Str.Lidia Str.

Vale nii d

e Mu nte

St r.

Go sp od ar ilo r

St r. Me zi ad

St r. Sa lc im ilo r

St r. Cr iv ai a

Str.Magura

St r.

Ch ei a

St r. Az ug a

Str.Albac

Str.Lidia

Str .

Vlad easa

GIROCULUI

Str. AdolescenteiS tr .C os mi nu lu i

Str.Naturii

Str.

Pepinierei

St r. V er su lu i

Str.Lidia

Str.Birzava

Str.Zorile

Str.Maslinului

Str.Cpt.Dan Str.Eftimie Murgu

St r.B

an ul M ar ac ine

Str.Tebea

Str.H amlet

Str.P opa

Laur entiu

Str.Dornei

Str .Ver

onic a M

icle

St r.G hio ce ilo r

St r.C

os tin

es ti

Str.Dunarea

Str.Herastrau

Str.Aprodul Movila

Str.Suceava

Str.O.Mendeleev

Str.M adrid

Str.Suceava

Str.Frasinului

In tr .

Ze nit

Str.PopaLaurentiu

PT54

C.T.C.BUZIAS

PT59

PT57

PT55

PT58

PT52 PT53 PT93 PT91

PT92PT94

PT51

PT CASA TIN.

PT50 CT LENINGRAD

CT LIC.ECONOMIC

CT PORUMBESCU

CT GIURGIU

CT RUSU SIREANU

PT85b

PT1DIMB.

CT VULTURILOR

PT69

PT81

PT97

CT SAG EST(PT82)

PT83

PT SAG VEST(85a)

PT98

PT88

PT89

PT DIMB. C.T.TRAMVAIE

PT19

PT8b PT8a PT17

PT17a

PT P.C.R.

PT4TRUB.

PT3TRUB.PT13a

PT13

CT DIANA PT56

PT TERMAL PT18

PT8c

PT22

PT25

PT22a

PT 7a

PT7b

PT12

CT SIRET

CT GRIVITA ROSIE

CT MUGURILOR

PT30

PT24 PT1a

PT2a PT2

PT4b PT4a

PT7cPT4

PT3

PT1b PT34

CT PLEVNA

PT21

PT23

CT IALOMITA S.

PT26

PT47a

PT49

PT49a

PT48 PT48a

PT73

PT72

PT75

PT71 PT74a

PT74

CT IALOMITA C.

PT35

PT32

PT33 PT27

PT29

PT28

PT38

PT39

PT40

PT41

CT COPERNIC

PT I.M.T.

CT HORTICULTURA

PT45 PT45a

PT45c

PT45b

PT43a

CT BALTA VERDE

PT44

PT46

CT CIRCUMV.II (PT48b)

PT48c

PT47

PT37PT36

St r.T

eiu lu i

Str.Amforei

Str.Amforei

Str .Tim

is

Str.Stelelor

Str.Almajului

Str.Crisan

Str.Closca

Str.Horea Str.Dropiei

P-ta Timis. 700

Str.Gheorghe lazar

Str.Palizu

St r.O ne st i

St r.G .Dim a

Str.G.Cosbuc

St r. E. Un gu re an u Str.Palanca

G-ral Grigorescu

P-ta Unirii

St r. He ct or

St r. Po pa S ap ca

Bv.Revolutiei 1989

Str.Tulnicului

Str.Medicinei

Str.Reg.13 St r.O .Pa ciu re a

Str.O dobe

sti

Str.Coloniei

Piata

St r. De va

Str.1 Dec

embr ie

Piat a

Biho r

Str. Carp

ati

Str .Car

pat i

Bul.E roilo

rS tr.V

arad ia

Str.Nicolint

Str.I.Gutenberg

Str.Satu Nou

Str. Deliblata

Str. Daliei

Str.CernaStr.Somes

Str.

Crisului

Str. Stejarul

Str. Bradul

Str.Bucegi

Str.M iorita

Str.Salaj Str.Tg.Mures

Str.Herodot

Str.Torac

Str.Colonia Radia

Str.

Iosif Vulcan

St r.

Fl ac ar a

Str.N. Ursu

Str.Ismail

Str. Matragunei

St r. Ca ra bu su lu i

St r. Lu nc ii

St r.I sm ail

St r.

Br um ar el e

St r. Lu nc an i

St r.

Mo go so aia

Str.Va lisoara

St r.

La pt ar ilo r

St r.

Fu io ru lu i

Str.Strandului

Str.Orastie

Str.M.I. Glinca

Str.Alpinistilor

Str. Turda

In tr .Ca

ru lu i

St r.R

.La de a

Str.Rozelor

Str.Uzinei

Str.F.Chopin

Str . M ois e Nic oa ra

Str.

Caprei

Str .

Zefirului

Str.I.R epin

Str.Jokai Moor

Str.Cerbului

Str.Jokai Moor

Str.

C.Hoga s

Str.Parang Str.

Lacatus Nic.

Str. Delines

ti

ZONA

LUNEI

P-ta

ISTRIA

Str.Inocentiu Micu

St r.B us te ni

Str.Tigrului

Str.Noua

St r.

Bit oli a

Str. Ferm

itati i

St r. Ci mp ul ui

Str .

Socr ate

Str.Delfinului

Spl.Tudor Vladimirescu

Spl.Spiru Haret

Str.Ady Endre

Str.Dimitrie Bolintineanu

Str.Iancu Vacarescu

Bv.Iuliu Maniu

Bv.Re gele

Caro l I

Splaiu l T.V

ladimi resc

uSp laiul

Nicola e Tit

ulesc u

In tr .

Lu ng a

Str. Bojin

ca D .

Str.Sacului

Str .

Mar gin eni lor

Str. Barul Udrea

Str.Mickiewici

Str.Xenopol

Str.Homoro d

Str.Anvers

Str.A.Donic i

Str.Rarau

Str.Bruxelles

Str.Tazlau

St r.I on

Rat iu

Str.Alex

Str. Busuioc

St r.

Ca me lie i

Str.Demetriade

Al ee a Pa du re a Ve

rd e

Str.Macin

St r.

Mo ld ov ei

St r. Pr ie te ni ei

Pi at a

Sa rm is eg e-

tu sa

Splaiul Grivita

Str. Bacovia

Intr. Kodaly Z.

Str.

Behelei

A.Popovici

Splaiul Morarilor

Int r.

For tar

ete i

Str . V irtu

tii

Str. Drag

asan i

Piata Traian

Str. Zlatna

Str.Dacilor

Str.Zavoi

Str.P.Ispirescu

Str.Dacilor

Str.Cuvin

Str.Scoli i

Str.I.L.Caragiale

St r.

Ma ri ne sc u

St r. An to n Pa nn

St r.

C. T.

Pe tr es cu

Str.

Comanesti

Str.Soarelu i

St r.

Am ad o

St r.

Ob re ja

Al .Is tv an

An dr ei

St r.

Str.Rontgen

Str.

Cart urar

ilor

Str. Padurarilor

Str.C aceu

St r. Mil co v

Str. Leului

Lautarilor

Str. Foisor

Str. Oglinzilor

Str. Agricultorilor

St r.C ra iov aStr.Aries

Str. Diana

St r.V ilc ea

Str. Bran

cusi

St r.T

ita n

Str.E.Bader

St r.R

.Ko ch

St r.C

ar ol D av ila

Str.Velceanu

Str. Molidului

P-taAtena

St r.I .Ro

at a

St r. Co co su lu i

Str.Volta

Str.Cooperatiei

Str.I. Mariutac

Str. Galvani

Str. Edison

Str. Brazilor Str.Al. Corosi

Str.Sf.Apostoli

Petru si Pavel

In tr .

Su ne tu lu i

Str.Padesului

St r. Pe rl ei

St r.

Pe rl ei

Al .

Ba gh et ei

Al. Lautei

In tr .

Ia so mie

i

In tr .

Po rt ite

i

Str.Constructorilor

St r.A ur or a

Str.Armoniei

St r. Si ta ru lu i

Str.Amurgului

Str.Episcop V.Lazarescu

Str. Rasaritului

Ca le a

Li po ve i

Intr.

Doinei

P-ta Marasti

Str.1 Mai

St r.

Co rv in

St r.

Mu sa t

Re g. 5

Ch in ez u

St r. V .A le xa nd ri

P-ta Huniade

Str.Szekely L.

Str.I. Feuer

bach

P-ta Crucii

Str.Ghirlandei

Str.1 Decemb

rie

Str.I.S.Turgheniev

Str.Artistilor

P-ta Sf.Gheorghe

Str.Severin

P-ta P.

Ceaic ov-

ski

St r. Ar en ei

Str.Sirius

St r. As tr ilo r

St r. Or io n

St r.

Pr og re su lu i

Str.Po iana

Marulu i

Calea Mosnitei

St r.E ne rg iei

St r. Av ia to ru lu i

Str.Subuleasa

St r. Pi nd ul ui

St r.B

at an ia

St r. Pr i-

ma ve ri i

Str.Divizia 9 Cavalerie

In tr .Bo

lt ei

Al.Afirmarii

Al .S cu rt a

Al. Sperantei

Str.Carei

Str.Carei

Str.Dej

Str.Orsova

Str .Lie

ge

Str.OpereteiS tr .Ta

na se M .

Str .Tim

is

Str.Brandusei

Str .Tei

ului

Al. Libelulei S

tr.F uior

ulu i

St r.L ab irin t

Str.ZboruluiIntr.

Umbroasa

Al.Avram I.V.Str.Dropiei

St r.L

ab iri ntIn tr .

Bo gd an C at ul

Str.L abirint

St r.T imi s

St r.S

al cie

i

Str.Gh.Cucu

St r. P. Ro ta ri u

Str.Chimi stilor

Str .Ven

us

Intr.

Petrolis-

tilor Str.Elec- tronicii

In tr .

Te hn ici i

St r.E

ur ipi de

Str.Iovita

Luta

Str.Caras

Aleea

Minis

Intr.

Surduc

Str.

Str.Ch .Darwi

nIntr.Roma

Romanilor

Str.Lintia

Alee a

Suc iu I.

D.

Str.Braila

Str.BranisteStr.Semenic

Str.N.Iorga

St r.V irt ut ii

Str. Buftea S

tr .N .F ilip

es cu

Str. Semenic

P-ta Ionel I.C.Bra- tianu

St r.

Me rc y

St r.

Ep .A .

Pa ch a

St r. Gr is el in iiDo

da St r. T.

Pa ul

St r.S

.C. Po p

Str.R.Brasey

Str.Petrescu

Str.Ion C. B ra tia nu

Str.S. Bejan

Str.M.

Jora Str. Minerva

Str. Gladiolelor

Str. Ramneamtu P.

St r. Ol tu l

Str.Catane

Piata Axe

nte

Seve r

Obse rvat

or

Astr onom

ic

sinulu iIntr

.Vi-

Intr .

Sepi a

Intr. Ursului

Intr. Lupului

Intr.

Sepia

Intr. Pandurilor

Intr. V intului

Str. Brailoiu C.

Intr. Basmului

Intr. Apelor

Intr.

Orizont

Str.Jozsef A.

P-ta Cotrus A.

Str. Elevului

St r. Cr in ul ui

Intr. Pesterii

St r. V er su lu i

Str. Echitatii

Str. Popo- vici J. Str.

Codrului

St r. Le be de i

St r. Sa lc am ilo r

Str.Al.Macedonski

Bul.Liviu Rebreanu

Str.Eneas

Str.Glad

Str.Snagov

Str. Lev Tolstoi

St r.

D. Ki ri ac

Str.Motilor

Str.T.Cipariu

Str. Postavarul

Str.Braila

Str .Tipo

gra filo

r

Ale ea

Per lea

I.

Str.Ulmului

Str.Baraganului

P-ta Paun Puncia

St r. Fr an yo Z .

St r. Si bi u

Str.Dragoi Sabin

Str.Chiajn a

Bul.General Ion Dragalina Intr .

Neme s C.

St r. D. Ki ri ac

Al ee a Ma ta si i

St r.

Lu ce af ar ul ui

St r.M us ice sc u

Str.Ana Ipatescu

a. In ul ui

In tr .

Ge ne ze i

In tr .

Zi du lu i

Al .S ag et ti

St r. Gh .R an et ti Intr.

Muntilor

In tr .

Ri ul ui

Al .T in ta ru O ct .

Str.Mures Intr. Mierlei

Intr. Castanilor

Intr.Iederei

In tr .

Sa bin ei

In tr .

On oa re i

Str.Musicescu

Intr.Plantelor

St r.I zla z

Str.Fr atelie

i

Str .Ce rc ulu i

Str.Eternitatii

Str.Sec erii

St r.A rh .V ict or V lad

St r.A rh .Du iul iu Ma rc u

Str.Fructelor

St r.G ra din ii

Str .Fila

teli ei

Al.Cutezatorilor

Str.Lacului

Al.Actorilor

Str.Frunzei

In tr .

Cu cu lui

Al. Go rn ist ilor

In tr .

Cl op ot ul ui

In tr .

Cu rc ub eu lu i

Str.G.Verdi

Str.Fraternitatii

In tr . Vi ito

ru lu i

Str.Vegetatiei

Al.Poiana Ruscai

Al.Poienitei

Str.Vulturilor

AleeaVeveritei

Str.Teatrului

Str .St iint ei

Intr.

Petalelor

Intr.

Cerceilor

Str.Lacului

Int r.

Ior go-

van ulu i

Str .Dr ept

ate a

Aleea Citadelei

Al.Muzicii Str.

Prahova

Intr.Pogoniei Str.Bran

Al.Cetinei

St r.T

ra ns ilv an ia

Str.Vlasiei

Str.I .Prey

er

Str.A .Vlah

uta

Str.O lanes

cu

Str.G.Bontiu

Str.Tebea

Str.L.Grunberg

Str.Alecu RussoStr.Lupeni

Str. L isabona

Str. Cosmonaut ilor

Str.Ciobanului

Str. Vidin

Lapusneanu

Str.Poneasca

Str.Ioan Negulici

Str.Vrancea

Str.Cosarilor

Str.Opregular

Str.A.M.Guttenburg

Str.Belgrad

St r.C

. Ne po s

St r.Z

an oa ga

Str.Barierei

Str.Taborului

St r.N ou -

pr oie ct at a

Str.M adona

St r.C

ire su lu i

Str.Rosieri

St r.N

.Ne kr as ov

Str.Rahovei

Str.Maramures

Str.

Fra gilo

r

Str.Lamiitei

St r.

Pr ep el it ei

Lugoj

0 500 1 km 2 km

MUNICIPIUL TIMISOARA

BENEFICIAR: SC D'HOORE FARMING SRL

LEGENDA

P.U.D.. Strada Albinelor nr.78 LOCUINTE COLECTIVE, S+P+2E+M PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI IMPREJMUIRE

Plansa

Proiect nr.

[email protected] tel/fax 0256201558 tel 0356809003 Timisoara 300011, str. Brediceanu nr.11, ap.7

desenat

verificator nume semnatura cerinta referat/expertiza/data

Faza

J35/2234/91 CUI RO1812170

400/2007

sc:

sef proiect arh. L. DONICI

arh. L. DONICI arh. H.MOGOSANUproiectat

stud. arh. I. OPREA data: 11.2007

LOCUINTE COLECTIVE, PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI

IMPREJMUIRE str. Albinelor 78, Timisoara

INCADRAREA IN TERITORIU SC 1: 5000

1:5000 01

P.U.D.

Parcela care face obiectul P.U.D.

Limita parcela

INCADRAREAIN TERITORIUL ORASULUI

Atasament: imagine.pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECTIA URBANISM Serviciul Planificare Spaţială U22008-000906/21.10.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M,

cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22008-000906/11.02.2008 şi completată cu nr. de înregistrare U22008-005919/24.09.2008, U32008-005699/11.11.2008, U92008-007432/18.11.2008 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78 Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3839/09.06.2008;

Având în vedere Raportul de Avizare 03/PV-25.09.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având in vedere Procesul Verbal ataşat la dosar privind dezbaterea publica din 25.09.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007.

Având în vedere declaraţiile de accept ale vecinilor direct afectaţi, respectiv Corin Nicolae şi Corin Maria – str. Albinelor nr. 76, respectiv Inciulescu Maria, Inciulescu Lavinia şi Spineanu Alina Sorina – str. Albinelor nr. 80;

Analizând sesizările depuse de către dl. Gigel Ancuţa, vecinul de pe str. Albinelor nr. 74, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara, după dezbaterea publică, cu nr. R32008- 000664/25.09.2008, R92008-000800/24.10.2008, R22008-000807/05.11.2008, acestea fiind ataşate documentaţiei;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78.

Documentaţia este iniţiată de beneficiarul documentaţiei SC DHOORE FARMING SRL Gătaia şi elaborată de SC ART HIT SRL, proiect nr. 400/2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul propus pentru construire este situat în partea nord-est a municipiului Timişoara, în intravilan, în cvartalul cuprins de str. Albinelor, Copernic şi Martir Conciatu. In conformitate cu Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, aprobat cu H.C.L. 157/2002 şi prelungit cu H.C.L. 139/2007şi în conformitate cu PUZ "Ion Ionescu de la Brad" – Timişoara aprobat cu H.C.L. 186/2003 terenul are funcţiunea de locuire şi este cuprins într-o zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1E, P+2E.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78, nu se încalcă

Cod FP 53-01, ver. 1

prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 4759 mp, este înscris în C.F. nr. 143416 Timişoara, având nr. cadastral 3463/2/1/1, teren intravilan cu casă în suprafaţă 1412 mp, şi C.F. nr. 2923 nr. cadastral 3464/2/1 grădină, în suprafaţă de 3347 mp, ambele fiind proprietatea beneficiarului SC DHOORE FARMING SRL Gătaia.

Prin documentaţie se propune realizarea a două imobile in regim de înălţime P+2E+M pentru cel de la frontul stradal, şi S+P+2E+M pentru corpul de clădire din interiorul parcelei, cu destinaţia de locuire, conform planşei de reglementări urbanistice – zonificare propusă nr. 03, respectiv planşei de reglementări urbanistice – mobilare nr. 04.

Accesul auto si pietonal se va face din strada Albinelor, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-003615/08.05.2008.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., iar parcarea va fi înierbată.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 % CUT max= 1,8 Regim de înălţime max. S+P+2E+M Spatii verzi min. 35%

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M, cu parcări supraterane şi subterane şi împrejmuire” str. Albinelor nr. 78, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Având in vedere referatul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat in acest referat.

DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. S.P.

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: 04_MOBILARE.pdf

18,85

56,05

66,70

15 ,0

0

6,00

71,30

28,85

106,15

14 ,4

0

35,00

BENEFICIAR: SC D'HOORE FARMING SRL

Plansa

Proiect nr.

[email protected] tel/fax 0256201558 tel 0356809003 Timisoara 300011, str. Brediceanu nr.11, ap.7

desenat

verificator nume semnatura cerinta referat/expertiza/data

Faza

J35/2234/91 CUI RO1812170

400/2007

sc:

sef proiect arh. L. DONICI

arh. L. DONICI arh. H.MOGOSANUproiectat

stud. arh. I. OPREA data: 11.2007 1:500

LOCUINTE COLECTIVE, PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI

IMPREJMUIRE str. Albinelor 78, Timisoara

P.U.D. REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE 04

PLAN DE SITUATIE PROPUS SC 1:500

P.U.D.. Strada Albinelor nr.78 LOCUINTE COLECTIVE S+P+2E+M, PARCARI SUBTERANE SI SUPRATERANE SI IMPREJMUIRE

LOC DE JOACA

PENTRU COPII

CF 143416, NR. TOP 3463/2/1

CF 2923, NR. TOP 3464/2/1

LOCUINTE COLECTIVE

S+P+2E+M

LOCUINTE COLECTIVE

S+P+2E+M

AC CE

S IN

CI NT

A

AU TO

S I P

IE TO

NA L

8, 88

5

6, 65

11 ,3

5 6,

65 11

,0 0

4,50

30,90

6,00

18,00

12,65

10,00

12,65

18,00

10,17 5

22 ,8

0

5, 40

8,5 0

8, 80

18 ,6

5

6, 00

11 ,0

0

57 5

6, 00

9, 65

6, 65

8, 95

5

18 ,6

5

9, 30

St r.

Al bi

ne lo

r (m

ac ad

am )

Str . N

ICO LA

US CO

PE RN

IC

Str. MARTIR CONCEATU

Str. STRUGURILOR

CONSTRUCTIE PROPUSA S+P+2E+M

ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE

LIMITA ZONEI STUDIATE, CU INCADRAREA IN TESUTUL URBAN ADIACENT

LIMITA DE PROPRIETATE - SC D'HOORE FARMING SRL

CAI DE CIRCULATIE INCINTA, PARCAJE - PAVAJE PERMEABILE

ZONA SPATII VERZI PROPUSE

ZONA CIRCULATIE AUTO SI PIETONAL

ZONA LOCUINTE EXISTENTA

ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE

LIMITA PARCELA LIMITA STRADA

CAI DE CIRCULATIE INCINTA, PLATFORME - PAVAJE IMPERMEABILE

LEGENDA

INDICI DE UTILIZARE A TERENULUI

---

SUPRAFATA CONSTRUITA TEREN LIBER CIRCULATII TOTALE, din care - CAROSABILE - PARCAJE SPATII VERZI

---

---

BILANT TERITORIAL

---

---

PROPUS

---

807,50 mp

FUNCTIUNEA EXISTENT

SUPRAFATA CONSTRUITA TEREN LIBER CIRCULATII TOTALE, din care - CAROSABILE - PARCAJE SPATII VERZI

TOTAL

207,50 mp

4858 mp4858 mp

1700 mp 4650,50 mp

1268 mp

1890 mp 460,50mp

35%

26,10% 16,60% 9,50%

38,90%

POT PROPUS = 35 % CUT PROPUS = 1,77

22 locuri de parcare