keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 406/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 406/25.07.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-010597/28.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-010597/28.06.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.07.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-010597/28.06.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin.1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 14/06.06.2019;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 23/12.03.2019 ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planului Urbanistic Zonal "ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara având ca beneficiari pe BUGA VIOREL şi BUGA LAURA, întocmit conform Proiectului nr. 350/2018, realizat de S.C. Atelier CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
ZONĂ LOCUINŢE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă):
- regim de construire: izolat sau cuplat pe parcelele 1-24;
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unităţi locative) şi funcţiuni compatibile cu locuirea
- Regim de înălţime: (S/D)+P+1E+M/Er; Hmaxcornişă = 9m, Hmaxcoamă=12m; POTmax = 35 %; CUTmax = 0,90;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02
Lc- ZONĂ MIXTĂ
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu SERVICII LA PARTER - parcelele 25, 26 şi 27:
- regim de construire: izolat sau cuplat ;
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unităţi locative pe parcelă) şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S/D)+P+1E+M/Er; Hmaxcornişă=9m, Hmaxcoamă=12m; POTmax = 40 %; CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02.
SUBZONĂ LOCUINŢE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER - parcelele 28 şi 29
- regim de construire: izolat sau cuplat;
- funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum şase unităţi locative pe parcelă) şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S/D)+P+2E+M/Er; Hmaxcornişă=12m, Hmaxcoamă=16m; POTmax = 40 %; CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02.
ZONĂ DOTĂRI, SERVICII - parcela 30
- regim de construire: izolat;
- funcţiuni predominante: dotări şi servicii compatibile cu locuirea;
- Regim de înălţime: (S/D)+P+2E+M/Er; Hmaxcornişă=12m, Hmaxcoamă=16m; POTmax = 40%; CUTmax = 1,6;
- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei "PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE" - planşa nr. U02
Sz V - SUBZONĂ SPAŢII VERZI AMENAJATE
- funcţiuni predominante: spaţii verzi amenajate;
- Regim de înălţime: P; Hmax = 5m; POTmax = 5 %; CUTmax = 0,10.
Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2019-000084/17.01.2019, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U., retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE - planşa nr. U 02; Spatii verzi compacte minim 10.52%. - conform Deciziei de încadrare nr. 23/12.03.2019 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 28700 mp, este înscris în CF nr. 430926 - Timişoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31), Timişoara, proprietari fiind BUGA VIOREL şi BUGA LAURA.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 350/2018, planşa nr.U 03 - ,,Proprietate asupra terenurilor " şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONĂ LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE", extravilan municipiul Timişoara, zona Metro II, judeţul Timiş, CF nr. 430926, Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: BUGA VIOREL şi BUGA LAURA;
- Proiectantului SC Atelier CAAD SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: U02_Reglementari_urbanistice.pdf

5 6

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2' Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

dota ri, s

evic ii

(S)+ P+2

E+M /Er

+16m

+12m

locuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

dota ri, s

evic ii

zona mixta cu

(S)+ P+2

E+M /Er +12m

+9m

+16m

+12m

zon a m

ixta cu

max 6ap

max 4ap, locuire

BILANT TERITORIAL

A17 8

7 8

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

mai 2019

350/2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - REGLEMENTARI URBANISTICE

U 02

1:1000

Locuinte individuale (maxim 2ap)

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a

cladirilor

Limite parcele propuse

Limite teren propus a fi introdus

in intravilan

CIRCULATII DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare

existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Zona de implantare a cladirilor

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate

Propuneri functiuni conform PUZ

Director (Spatii verzi)

L - Locuinte individuale cu maxim

2ap / parcela propuse

Ve - Spatii verzi publice propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

Spatii verzi de aliniament propuse

Propuneri functiuni conform

PUZ Director (Locuinte)

L

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F.430926 (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel, BUGA Laura

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

L

Functiuni locuinte reglementate

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

SPATII VERZI - Parcele

SPATII VERZI - Aliniament stradal -

SPATII VERZI - TOTAL -

PARCELAT Locuinte individuale

cu max 2ap.

mp

6.966 24,27%

3019-

14.200 49,48%

10.52%

DOTARI SI SERVICII

28.700 100%TOTAL

1.248 4,35%

3.019 10,52%

PARCELAT Zona mixta - Locuinte

colective mici cu max 4 sau 6 ap. si

servicii la parter

- 3.267 11,38%

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4/6 ap si servicii

la parter propusa

Limite intravilan

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 6 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

5 6

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

locuire si zona

De732/1/2

teren propus pentru intregirea

prospectului de drum de 16m

din cadrul PUZ-ului studiat

ZONA STUDIATA

+9m

+12m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

mixta cu max 4ap

436437

5

.

0

2

6

.

0

0

7

.

0

0

2

6

m

2

6

m

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

P

-

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

M

1

8

.

0

0

89.55

89.64

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

P

T

T

1

S

=

2

8

7

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

3

0

9

2

6

N

r

.

C

a

d

4

3

0

9

2

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

16

Pla nta

tii d e pr

ote ctie

Arb ori

cu c oro

nam ent

ina lt

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

'

26

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

C

F

v

e

c

h

i

1

3

4

1

6

6

N

r

.

T

o

p

v

e

c

h

i

A

7

3

2

/

1

/

3

1

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

16

16

12

L

L

Ve

Ve

Ve

L

Lc

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

5

1

8

.

0

0

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

0

1

0

5

3

1

0

5

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

7

.

2

6

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

1

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

2

9

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

5

1

0

5

9

5

5

1

0

1

0

5

1

0

3

2

2

1

8

.

4

4

2

9

.

7

9

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

1

784 m

2

2

660 m

2

3

660 m

2

4

694 m

2

5

646 m

2

6

644 m

2

8

678 m

2

7

630 m

2

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

0

16

579 m

2

17

755 m

2

15

531 m

2

18

531 m

2

14

531 m

2

13

531 m

2

12

531 m

2

11

531 m

2

10

531 m

2

19

531 m

2

20

531 m

2

21

531 m

2

22

531 m

2

23

531 m

2

24

540 m

2

9

561 m

2

1

8

.

7

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

0

.

3

8

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

5

5

5

1

9

.

8

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

5

31

3.019 m

2

2

3

.

5

6

2

5

.

9

2

2

0

.

4

3

1

4

.

0

2

2

5

.

4

1

2

0

.

4

4

1

0

1

0

1

3

5

1

3

3

5

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

6

4

6

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

2

0

2

6

.

5

8

4

1

.

9

0

6

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

5

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

6

.

0

4

2

5

.

3

6

5

6

2

6

.

0

0

5

1

0

1

0

1

0

6

2

6

.

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

9

5

30

1248 m

2

28

650 m

2

1

1

29

650 m

2

27

650 m

2

25

667 m

2

2

6

.

0

0

26

650 m

2

9

1

1

1

0

.

3

6

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

6

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

4

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

S

/

D

+

P

+

2

E

+

M

/

E

r

Ds

5

5

.

6

8

5

.

5

6

5

2

0

2

0

1

2

[+ PL [eius aa s.c. DIGASIM s.r.l. TIT E s.c. AGIL GROUP s.r.l. FETITA Sef proiect | arh. Diana Gaga NN fitul proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL : 1, DEZVOLTARE ZONA SERVICII, COMERT, BIROURI SI , LOCUINTE DE SERVICI ii arh. Diana Gaga amplasament: CALEA TORONTALULUI, DN6 km.563 + 920 itlul plansei :
pr. nr. : [e ie a CR e BCE OP PL PALE IT s.c. AGIL GROUP s.r.'. 53/2007 Sefproec | arh. Diana Gaga INI tu PLAN URBANISTIC ZONAL 11. CIEZVOLTARE ZONA SERV G!, COMERT, BIRGUR ȘI A A LCGU'NTIE DIE SFRVG licitat sila oră a 4 CULA OULU SIRE 7 = SES (SUT UNU TARIE itu p ansei :
GRAUL SASE SSE LI ILIE ET CE a CO PS Limita aliniere constructii at LI si E Ă rofile drumuri propuse A A prop 484100 pe! S 0064 ele lie
Liu LALEA A A +) Edo lit la Cl Solia UT E vali EM Te n Re UI ui ACTII NIGEL 484100 nd 00840 ele TA
E E aaa „NINE GLITTER EI CN» TIET Zone verzi del Sir IE Di) nn Spatii verzi de aliniament Drumuri, accese pietonale / platforme propuse diesel
TEI i Ta TEST TME PIAGET ISI Zone verzi Ed A A E ile, SI oz NA oile UI lu cu intai tool Te IN Za ORE ed e = o eo SL PAISIE ..| dU
le lil TE Drumuri existente e si canale de imbunatatiri funciare LTL/7 Tu) ert , show - room -uri, m “ UE] di RSI 1) CUT CUT mw III etc.) propunere -PUZ XA Zone locuinte PIETII PUZ AGIL Zone dotari servicii = posibila
Ie li IE cacao Drumuri existente CRESTE ll Ro RIL PUT UCM TE) ri si AIA PI LEE CEI) CLU Ea si vi alimentatie , spatii II etc.) propumere = PUZ e Zone locuinte IESI IEI =PUZ AGIL, Vela ICE) oi rola MESS ATI ei Dol 50 UI ai 0 oo Vile 1 IESI
E 0 |
a WILLI TIT SLI ta
) d | > | La / 4 /av/, : i d _ 4 4 4 a | La 1 CI A d /. 0 pf / 4 i. a d d BE == / ET / PP și 2 : / / + / A VA d 4 PRE d E > 4 4 4 , LV 4. a a E EA S LL Ii LI 4 4 4 KI 47 FU i /, A e a 4 = | li , A 5 /, A : a A A Li 4 d fa T : E SR sas zi UL A TITEI STATI l itare cladiri n | E E RET 1 A e fata de aliniament strada nt) distante latera L | 4 d l(tro ateralt
AAN aRPARAND VIND, St" SX
7 Ie = ore 000 e CSO _ , _ +00. et te tz Şos. Ole e E 000000
e A L Se. ela RS
a AR Lan
aR CAN
N A
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Reglementari A1

Atasament: U002_Incadrare_in_PUZ_Director_A1.pdf

LEGENDA

TEREN PROPUS REGLEMENTARII

TERENURI REGLEMENTATE ANTERIOR PRIN PUZ

S

P

R

E

C

E

N

A

D

S

P

R

E

T

I

M

I

S

O

A

R

A

D

N

6

D

N

6

S

P

R

E

C

E

N

A

D

M

e

t

r

o

I

I

D

e

7

1

6

D

e

7

1

6

/

1

D

e

7

3

2

/

1

/

1

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

mai. 2019

350/2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - INCADRARE IN PUZ DIRECTOR NORD

U 00-2

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F.430926 (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel, BUGA Laura

PLAN - INCADRARE IN PUZ DIRECTOR NORD

P.U.Z. In curs

de elaborare

D

e

7

3

2

/

1

/

2

PUZ-URI VECINE IN LUCRU

Puz - Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare

TEREN STUDIAT

CF 430926 Nr Cad 430926 (Cf vechi 134166 Cad vechi A732/1/31

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

E ar aa E N at E tt TRI _ : ÎI
TEI
„br 332 203 m „ut pr
ă SS ad
s = 598 361 mp. m Ca N E Pi
a! 7 PUZ aprobat cu HCL 275/2 "Locuinte si functiuni complementare" ; EEE = — oaze | 9.06.2010 Nr?
FEN -_.- NI... "LL —" Cf... aL..." == Il = LU RR] N SN N NN N > GL ua uns PUZ aprobat cu HCL 540/14.11.2006 "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare"
i "Dezvoltare zonă de locuinţe - cu funcţiuni complementare, dotari si servicii publice". - ' "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” CITITE e _.
FI LC ari a d. : n ash E Taro m : << = : Br RN : a 342/21.07.2015 mirat : _ tare zonă de locuinţe— i Sp 5 PUZ aprobat cu HCL 459/13.09.201 0 tiuni comnlemantare" 4/4
„functiuni complementare” N LE EI IE x Za : Z Z _ Za = i >” „ui PUZ aprobat cu HCL 4/2017 MIE IP da mi Lia i aia anal a ma RE VI
_
TA TI] ant E Ri SE N. STR NU SE , E m Bd a A = ZE u Da N RR RA SE N NR XR N : Ra e A SIUI II A
E OM IE E ai cal Dezvoltare zona servicii, birouri si locuinte de serviciu” IN pda rara SOŢI ME a "Comert, servicii , depozitar rUZ aprobat cu HCL 300/46.03.2U1 e, activi SI onom ol " E Ă
r art a” TOTO prelungire valabilitate prin HCL 40/29.01.2008 ich sa PUZ aprobat cu HCL 131/30.03.2010 va ” A O E LI a LO LL 7 77/77 R AN RR CI PUZ aprobat cu HCL 374/25.07.2006 K , SI SS A ECU Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale lili | A PS SN ZAZA: 5700 ul
"Constructii industriale nepoluante, depozitare — e ct N SR SI SRR RY XE ui | "Locuinţe individuale, colective, funcţiuni complementare, comerţ şi servicii” _—_ E NN MB ML RR ULEIUL ai III Sau ANR N RR ti R LI PUZ aprobat cu HCL 138/2004 Metro 2 | A NINE NIN PUD aprobat cu HCL 381/18.12.2001 sI urs... I.I. anl mp E DURE TOI IZEI
| F CU un ii PUZ aprolsat cu HCL 238/28.06.2011 N Va VI. LVVI "Calea Torontalului - Construire sediu R.A.R." MODURI PUZ aprobat cu HCL 77/22. n INVADA
h = NE fa e EEE! T-apiVNALLUU III aa IUL VU A ti, fi SR e | , ET. "Zona de d _ - = == x d , productie si servicii |" IAR SIN LAS _ ) SANSA e. RN N RSS SRR SSI - “ra | , INN RR E F i I N SAN “ST mRIIT =... NA BANANA
GOT TIE 9 SS IL IIS II LI SIT Sf IE TI LS LOA STII IŢI 1 ai IL PUZ aprobat cu HCL 395/30.10.2007 8 - E tata productie nepoluanta,depozitare si birouri” plântare-a constructiei” E E E "Modificarea limitei de im PUD aprobat cu HCL 401/25.10.2005: RE "Fabrica noua de preparare a RARE A CITA ITI FILIE i RR TIE TIE EI RR TA er mn lat = LINII ERE an TI ,, produselor din carne” ,„,..,
r UD dPTODBALCU TMIUCL Ir "Hala productie” SSE rm „TR a n Pa d LL E i A , i, SOROS --PUD anrohat cu HCl 179/08 05 2017 7 i! El E d [E E EEE E EI. ML E al RR N N RR XR ONES,
i a i bas IN PUZ aprobat cu HCL 105/03.03.2015. 1, Tia "Extindere zona activitati economice - Productie si-depozitare” iu N A iii “nindare on ao si dovezii] aa a | n Z PUZ aprobat cu HCL 368/28.09.2010
id n E n f =” E TE A e e E / N ian
- PUZ aprobat cu HCL 284/28.06. 200577 PUZ aprobat cu HCL 356/25.07. 2006, PUZ aprobat cu HCL 449/3.10.2006 E 7 PUZ aprobat cu HCL 502/20.11. 2015 TIT ITI IIS III TITS ITI IE IT A. EEE N i a e m NT N Z/ A EC USE LS warm N a N 0
VE = PUZ aprobat cu HCL 546/6.12.2008 a papura in = Ă iai > di E 'PALTIM - Zona Solectron DN 6" "n a = i i A , CIA. aprobat cu HCL 184/29.05.2007 "Zonă pentru comerţ, se [N rvicii şi depozitare” — (vs zl /
= era PAL Soma Er a < LL N N Vi | | a Sa Le
pa " ES AMI Dezvoltare Zona servicii si depozitare” E a și & tt m | n) AA IE : | pa i i Vi. m TU ai | „E VU 7 E : E A = aur
n ot PUZ aprobat cu.HCL 322/3.08.2007 "SPATII DE DEPOZITARE. SERVICII SI-COMI = _— di n i pr a | , tan IE _ _ le i. , sat E tt VAI : 7 A ' i PUZ aprobat cu HCL
Si 4 bo Z "Spaţii comerciale sia PUZ aprobat cu HCK491/21.12.2004 (O ut si depozitare"
A Sr ATP TITAN E UNS ET PE n "Construire Centrala electrica fotovoltaic de 2,5 MWP si racordare la SEN”, EN LA ' "Spaţii comerciale şi de depozitare” i, : it av] 0 a 2“ PUZ aprobat cu HCL 215/25.05.2010 i "Zona pentru spaţii comerciale, depozitare şi servicii” „sal? A „i
“BILIZ anrahat rii HIOC 57711 4114 7012 UL SM | n Sa X , Ha , = . _ uz e _ PUZ aprobat cu HCL 115/28.03.2006 sal
—< 7 AL —_L._ —_E Sp PE SL—_ E Cl i => „a A PUZ aprobat cu HCL 112/03.04.2007 A UWOLaL a ala nt i 2 da Luam a m fm na m na VU sr
"Spaţii depozitare, industrie nepoluantă şi servicii” ST BEE SES paru = ea PUZ aprobat cu HCL 311/31.07.2007 a "ana nradiirtia ci
„O tabla ai i
mb atit NL.
N i | | ZONE LOCUIRE PRIMARIA MUNICIPIULUI e E STA | , beneficiar : A data proid E ZONA INVATAMANT Biroul Dezvoltare Urbana | rr BLOG Mun TARA ——— 01 120 | | t: faza: —, | ZONE VERZI AMP CEA FERATA drecia ARAD, CALEA TORONTALULUI. CALEA ARADULUI, CENTURA în NORD N
CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA uununuunusa STRAZI PROPUSE E ZONE DE SERVICII. COMERT [PROIECT : DI AN LIRBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD
i PROPUNERE CENTURA II S locuire = 590.4 na. — TRAMA MAJORA = In INTERESECTII CU GIRATIE S productie = 354.2 ha. Dozarea. STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI S totala = 1 323.5 ha.
LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA S invatamant = 268.3 ha. a PROPUNERE CENTURA | S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. e LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV BIL ANT TERITORIAL PROPUS |
lam ln tu m N UA ca = LIMITA ZONA STUDIATA mmm LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA Populatie = 88 560 locuitori/ ha.
uEAPTRRA
= n a = sil a pi E i a Vi i i SL TA E
A235
HB 248
/ E KE. 4 pa e, Si ct
1. , LT) : a= / d, a i E E _ di Me
AE0T/1
CALEA IOURONIALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD |
A /, N Zi N CALAN
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUZ Director A1

Atasament: U01_Existent_PUZ2_var8_A1.pdf

A17 8

7 8

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

mai 2019

350/2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - SITUATIA EXISTENTA

U 01

1:1000

Limita zona studiata

Limite intravilan

Limite teren propus a fi introdus in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare

existente

Hpr 337

Ve

Ve

Spatii verzi reglementate

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Spatii verzi)

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

L

Functiuni locuinte reglementate

Propuneri functiuni conform PUZ Director

(Locuinte)

L

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F.430926 (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel, BUGA Laura

PLAN SITUATIA EXISTENTA

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Teren Arabil propus spre reglementare prin PUZ

Limite cadastrale existente

436437

5

.

0

2

6

.

0

0

7

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

0

1

0

5

3

1

0

5

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

P

-

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

M

89.55

89.64

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

7

.

2

6

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

1

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

2

9

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

5

1

0

5

9

5

5

1

0

1

0

5

1

0

3

2

2

12

12 12

12

12

12

12

12

1

8

.

4

4

2

9

.

7

9

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

12

S

=

2

8

7

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

3

0

9

2

6

N

r

.

C

a

d

4

3

0

9

2

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

C

F

v

e

c

h

i

1

3

4

1

6

6

N

r

.

T

o

p

v

e

c

h

i

A

7

3

2

/

1

/

3

1

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

16

16

12

L

L

Ve

Ve

L

BSE TA beneficiar : pr. nr. : s.c. DIGASIM s.r.l. N TRI s.c. AGIL GROUP s.r.l. 53/2007 TI proiect CNA Diana Gaga NI titlul proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL DEZVOLTARE ZONA SERVICII , COMERT, BIRQURI SI Roi => LS) a arh. Diana Gaga amplasament: CALEA TORONTALULUI, DN6 km.563 + 920 data : itiul plansei : ue ej ae! ne)
J 353457/2004 E CE ESTE PAI CALE EL PAI PMI s.c. AGIL GROUP SSE UE Sef oroiect arh. D'ians Gaaa II , DELIR ES) COSUL UCR Ur STATI piere g : 1, DEZVOLTARE ZONA SERVIC!| , CONIERT, B'ROUR! ȘI ee UI PI = Proiectat arh. Diana Gaga amp asamerii: CALEA TORONTALULUI, DN6 kn.563 + 920 tu pansei:
oa = oi i VUSCUL Ioa LII BELIZE Del PSI Limita aliniere constructii LILLE SIL E TATI E Cei) Re Dol prop adi
. E Li NVUBLGLUL Ig oi CI le Reel E NT E as TI LE Su RACIT a DIGI TESS NN RA | 484100 NI B4 00 E
E NB BB E Lt Te DI UE elle) oo CITI aL Zone verzi Zone verzi perdele de protectie Spatii verzi de aliniament Drumuri, accese pietonale / platforme propuse pd Bess
O E, EET E E EN SEE E TE a E E rata E Lg TITO MI io TME ETA II Zone verzi ZA oii RIANA BP) CS) CUR iri tetiere MM DAU a RE Tele = Rector Piste ciclisti
TLS el Ta Drumuri existente e si canale de imbunatatiri funciare 84200 84300 ri si servicii irouri Cu EI DIETE m alimentatie m” III etc.) propunere - PUZ LI Rut Zone locuinte -PUZ AGIL Zone dotari servicii = nroounere posibila
util il ri. a Drumuri existente e si canale de imbunatatiri funciare [i si IMA: LA CE) Te LU UL n ui alimentatie ll II etc.) propunere = PUZ AGE Zone locuinte propunere edi LT WAT Ne SI MESS avi Tei BEN e! Gl Sia one II oi
TITI | na e TU, = x pp, ui aL 4 : ZD
av, BTL LG LG LU LL TG TITI 76 » a: La / d a (0 2 A Tm, o SANT DS MITUL LEULUI Z ASE a a AZ 4 2 “a
SANSE e
Si erei e = 00 010 0,0 sro _ tata? se > Toto = e
Soul
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Existent A1

Atasament: RLU_aferent_PUZ.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

PLAN URBANISTIC ZONAL

PUZ – ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2

CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31) S teren – 28.700 m2

Beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației se

poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 2 / 29

ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme

obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord de Pârâul Beregsău (Hpr 337), la sud de drumul de exploatare De732/1/2, la vest de parcela A732/1/30, iar la est de parcela A732/1/32.

Limita zonei studiate este figurată în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 a Planului Urbanistic Zonal. Suprafața acestei zone este de 2,87 ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuințe individuale și colective mici, dotări, servicii, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 35% pentru locuințe individuale și 40 % pentru locuințe colective mici, dotări, servicii și instituții publice.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul municipiului Timișoara.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE

Conținutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități cap. 2 - Utilizarea funcțională cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcționale art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei art. 3 – funcțiunile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiții art. 6 – interdicții temporare art. 7 – interdicții definitive (permanente). În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor: 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii în completarea art. 17-24 din R.G.U. cu referire la: art. 8 – orientarea față de punctele cardinale art. 9 – amplasarea față de drumurile publice art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea față de C.F. art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi art. 14 – amplasarea față de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii în completarea art. 25 și 26 din R.G.U. cu referire la :

art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 3 / 29

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară în completarea art. 27, 28 și 29 din R.G.U. cu referire la:

art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor în completarea art. 30,

31, 32 și 15 din R.G.U. cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălțimea construcțiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri în completarea art. 33,

34 și 35 din R.G.U. cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spații verzi art. 27 – împrejmuiri.

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă) Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale, conform planșei de Reglementări. Zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică (locuințe izolate / cuplate cu o structură urbană coerentă). Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/D+P+1E, D+P+M/Er, S+P+1E+M/Er. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport, etc. - împrejmuiri, platforme colectare deșeuri menajere - spații verzi amenajate, spații pentru sport și recreere, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise: Zonă rezidențială propusă cu locuințe individuale: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/R, S/D+P+1E,S/D+P+M/R. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane.

- locuințe individuale cu caracter urban

- locuințe familiale cu maxim două unități locative – apartamente suprapuse sau locuințe cuplate

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 5 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 4 / 29

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: anexe ale locuințelor (carport, garaje, etc.), spații verzi și plantate; locuri de joacă pentru copii; spații pentru sport și recreere; parcări la sol și parcaje subterane, instalații tehnico-edilitare necesare zonei; împrejmuiri, platforme pentru colectare deșeuri menajere; alte funcțiuni compatibile care nu generează trafic greu, nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior, au posibilitatea de a asigura în parcela proprie staționarea vehiculelor aferente, nu sunt activități poluante cu riscuri tehnologice;

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire decât cea individuală

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto (spălătorii / service);

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 apartamentări / dezlipiri ulterioare

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 5 / 29

Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Fiind în vecinătatea aeroportului Cioaca, se vor respecta condițiile impuse prin avizul AACR. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face izolat sau cuplat respectând condițiile: - În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er. - Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m. - Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 10 m față de limită, conform planșei de reglementări U02, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 6 / 29

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe terenuri domeniu public. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localității Timișoara, de pe DN 6 – calea Torontalului. Alimentare cu căldură

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 7 / 29

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul solid / lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA.. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 31 loturi din care 24 vor avea funcțiunea de locuire individuală. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 400 m2. În situația unor comasări, se pot unifica maxim 2 parcele. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, , actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er. Regimul de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane. H max cornișă = 9 m, H max coamă = 12 m - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 8 / 29

a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 9 m pentru case cu 3 nivele supraterane. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 12 m. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 35%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 0,9 pentru locuințe individuale. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin o mașină. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita

proprietății. Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de

locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 9 / 29

Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. ZONĂ MIXTĂ Subzona Locuințe colective mici cu servicii la parter, max. 4 apartamente pe parcelele 25-27 cu un regim maxim de înălțime S/D+P+1E+M/Er

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

- subzonă mixtă (rezidențială cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 4 apartamente și servicii la parter): clădiri P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea mixtă (rezidențială cu servicii la parter), zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, S/D+P, S/D+P+1E, D+P+M/Er. Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane pe parcelele 25-27. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - servicii cu acces public (de proximitate) compatibile cu locuirea - amenajări și construcții aferente locuințelor: anexe, carport, etc. - împrejmuiri, platforme colectare deșeuri menajere - spații verzi amenajate, spații pentru sport și recreere, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise: Subzonă mixtă propusă cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 4 apartamente și servicii la parter pe parcelele 25-27: clădiri P, S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E,S/D+P+M/Er, Regim de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane.

- Locuințe colective mici (maxim 4 apartamente) cu caracter urban după cum urmează:.

- Pe parcelele 25, 26, 27 se admit locuințe colective mici cu maxim 4 apartamente pe parcelă.

- Locuințe amplasate cuplat sau izolat

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 10 / 29

activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior); instituții de învățământ (creșe, grădinițe, școli publice sau private) cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 11 / 29

3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Fiind în vecinătatea aeroportului Cioaca, se vor respecta condițiile impuse prin avizul AACR. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face izolat sau cuplat respectând condițiile: - În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta un minimum 6,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er. - Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m. - Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). - Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 10 m (pentru parcelele 25-27) conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 12 / 29

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.3. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.4. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe terenuri domeniu public. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității.

Alimentare cu apă-canal

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 13 / 29

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale localității Timișoara, de pe DN 6 – calea Torontalului.

Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA.. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.6. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 31 loturi din care 3 vor avea funcțiunea de locuire colectivă mică cu maxim 4 apartamente și servicii la parter cu un regim maxim de înălțime S/D+P+1E+M/Er. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 500 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la :

- S/D+P, P+1E, P+1E+M/Er, S/D+P+1E, S/D+P+M/Er. Regimul de înălțime maxim admis este de 3 niveluri supraterane pentru parcelele 25-27. H max cornişă = 12m;

- Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 14 / 29

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane, 9 m pentru case cu 3 nivele supraterane. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1,6 pentru locuințe cu mai multe apartamente și servicii la parter. C.U.T minim admis pentru aceste parcele este de 0,8. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 15 / 29

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin 1 mașină/apartament.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă). Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. Subzonă Zonă Locuințe colective mici cu servicii la parter, cu max. 6 apartamente pe parcelele 28, 29, regim maxim de înălțime (S)+P+2E+M/Er

Cap. 1 Generalități Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională

- subzonă mixtă (rezidențială cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 6 apartamente și servicii la parter) : clădiri P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, S+P+2E, S+P+2E+M, S+P+2E+Er, D+P+2E Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea mixtă (rezidențială cu servicii la parter), zona fiind compusă din locuințe cu caracter urban cu regim de înălțime P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, S+P+2E, S+P+2E+M, S+P+2E+Er, D+P+2E. Regim de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane. Se vor respecta prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată, privind locuințele, referitoare la suprafețele minimale, în conformitate cu Anexa 1 – “Exigențe minimale pentru locuințe”. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei studiate: - servicii cu acces public (de proximitate), servicii profesionale, compatibile cu locuirea, cu îndeplinirea condițiilor RLU. - spații verzi amenajate, terenuri de sport, locuri de joacă - accese carosabile, pietonale, piste cicliști, parcaje, garaje - rețele tehnico – edilitare și construcții aferente. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări permise: Subzonă mixtă propusă cu locuințe individuale sau colective mici cu maxim 6 apartamente și servicii la parter pe parcelele 28, 29: clădiri P, P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, S+P+2E, S+P+2E+M, S+P+2E+Er, D+P+2E. Regim de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane.

- locuințe colective mici (maxim 6 apartamente) cu caracter urban după cum urmează:.

- Pe parcelele 28, 29 se admit locuințe cu maxim 6 apartamente pe parcelă.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 16 / 29

- locuințe amplasate izolat și cuplat

- conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit: de ex. birouri, prestări servicii, cabinete medicale, alte funcțiuni similare, etc. dacă implică maxim 10 persoane, își desfășoară activitatea doar la interior, nu afectează intimitatea locuirii pe parcelele învecinate (în caz contrar se va obține acordul vecinilor)

- este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerț, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), au o suprafață utilă maximă de 80 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior,

- funcțiuni complementare admise zonei de locuit: spații verzi; locuri de joacă pentru copii; staționare autovehicule; instalații tehnico-edilitare necesare zonei; servicii profesionale (care nu contribuie la poluarea fonică, chimică sau vizuală, nu afectează intimitatea locuirii învecinate, au o suprafață utilă maximă de 160 m2, cu maxim 5 persoane implicate, cu activitate desfășurată doar la interior), cu îndeplinirea condițiilor RLU și asigurarea suprafețelor necesare în funcție de capacitate și normele în vigoare;

- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 40 locuri); se va obține acordul vecinilor pe o rază de 50 m de la limita parcelei, pe toate direcțiile; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.

* Subzona de parcuri, grădini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse, marcate distinct.

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.) Această zonă poate fi ulterior relocată (parțial) de către administrația publică locală prin diferite proceduri.

- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame). Art. 5. Utilizări permise cu condiții Construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător. Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale și carosabile. Art. 7. Interdicții definitive de construire

Sunt interzise următoarele:

 altă tipologie de locuire

 activități industriale sau alte tipuri de activități care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 stabilimente pentru adulți: baruri de noapte, cazinouri, care își desfășoară activitatea în afara orelor uzuale de funcționare și care pot produce disconfort, în special fonic, pentru locuitorii zonei

 activități de depozitare, comerț en gros, antrepozite;

 stații de întreținere auto;

 lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau parcelele adiacente;

 ferme agro – zootehnice, abatoare;

 anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

 panouri mari publicitare în spațiile verzi de aliniament sau parcuri

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 17 / 29

 depozite de deșeuri. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord. Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de locuit (locuințe și funcțiuni complementare adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Fiind în vecinătatea aeroportului Cioaca, se vor respecta condițiile impuse prin avizul AACR. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 (5 m). Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor.

Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condițiile:

- În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de 2 m conform codului civil, pentru regim de înălțime P, 3m pentru P+M, iar pentru clădirile ce vor depăși regimul de înălțime P+M se va respecta h/2 din înălțimea la cornișă, respectiv minimum 4,00 m pentru P+1E+M/Er, D+P+1E/M/Er, respectiv 5m pentru clădiri P+2E, S+P+2E, 6m pentru clădiri D+P+2E, P+2E și S/D+P+2E. - Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele laterale ale acestora, în condițiile respectării prevederilor codului civil sau în aliniament, cu respectarea unei înălțimi maxime de 2.8 m. - Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clădiri cuplate, proiectarea trebuind să fie corelată. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 18 / 29

- Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanță de minim 10 m față de limită, conform planșei de reglementări, cu condiția să nu stânjenească însorirea pe parcela vecină;

- anexele gospodărești, garajele se vor amplasa la cel puțin 4,5 m față de limită sau pe limită cu condiția să nu depășească înălțimea de 2,8 m. Amplasarea unei construcții principale în spatele unei alte construcții existente aflate la stradă se va face doar cu condiția ca prin înălțimea și volumetria ei să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al clădirii existente sau al străzii și să nu fie perceptibilă din stradă.

Amplasarea clădirilor pe o parcelă în raport cu alte construcții se va face cu respectarea reglementărilor cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 și RLU. Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea construcției celei mai înalte măsurată la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 4,50 m. în cazul în care sunt încăperi principale (camere de zi, dormitoare) orientate spre spațiul dintre cele două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m.

3.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Este permis un singur acces carosabil la parcelă cu lățimea maximă de 3 m. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de învelișuri permeabile. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul la parcelele din terenul studiat, se va prevede amenajarea de străzi noi.

3.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice. Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine. Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate,

situate în interiorul incintelor. Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe

spațiul public. Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei(eventual integrat în clădire) destinat

colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe terenuri domeniu public.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 19 / 29

Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității Timișoara.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localității Timișoara, de pe DN 6 – calea Torontalului. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu.

3.7. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 31 loturi din care 2 vor avea funcțiunea de locuire colectivă cu maxim 6 apartamente și servicii la parter și un regim maxim de înălțime (S)+P+2E+Er. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația comasărilor/dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 500 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 20 / 29

- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la P+1E, P+1E+M, (S)+P+1E, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+Er, D+P+1E, D+P+M, D+P+Er, P+2E, S+P+2E, S+P+2E+M, S+P+2E+Er, D+P+2E. Regimul de înălțime maxim admis este de 4 niveluri supraterane. H max cornişă = 12,00m - Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, care să păstreze un regim de înălțime similar.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante maxim 45o – fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 – 3,5 m pentru case cu 1 nivel suprateran, 5,6 – 6,5 m pentru case cu 2 nivele supraterane și maxim 12 m pentru case cu 3 sau 4 nivele supraterane. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are caracter rezidențial (locuințe cu funcțiuni complementare) P.O.T. maxim = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este 1,6 pentru locuințe cu mai multe apartamente și funcțiuni complementare la parter. C.U.T minim admis pentru aceste parcele este de 0,8.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 21 / 29

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru cel puțin 1 mașină/apartament.

În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă). Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim

5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care permite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației.

Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,2 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public. ZONA DOTĂRI, SERVICII

Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale

– Activități economice, dotări servicii, unități comerciale – Zonă cu dotări servicii, unități comerciale cu o structură urbană coerentă.

Art. 2. Funcțiunea dominantă Este cea de dotări, servicii și unități comerciale cu caracter urban și semi–urban cu regim

maxim de înălțime P+2E, S+P+2E+M/Er. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale și carosabile. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise: - dotări adiacente zonei de locuit: comerț, servicii (de ex. cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.), administrație (birouri), cultură, culte, învățământ (creșe, grădinițe publice sau private cu maxim 4 grupe), sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei; - alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 100 locuri) cu un program de funcționare compatibil cu zona rezidențială; dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate. Art. 5. Utilizări admise cu condiții

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 22 / 29

- Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător - Comerț en detail cu suprafața construită desfășurată mai mare de 1000 m2, activități de mică producție, cu / fără flux tehnologic (de exemplu prelucrare textile, încălțăminte, obiecte de mici dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, etc.), depozitare materiale de construcții, cosmetică auto / spălătorie auto – cu condiția elaborării unui P.U.D. prealabil autorizării, - săli de evenimente (ex. nunți, botezuri, etc.), doar cu acordul vecinilor direct afectați, în spații închise, pe o raza de 50 m de la limita parcelei în toate direcțiile Art. 6. Interdicții temporare de construire - Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale. Art. 7. Interdicții definitive de construire - locuire de orice tip - activități sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante - depozitare en gros - depozitare de materiale refolosibile / deșeuri - clădiri provizorii de orice natură - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente - orice tip de activități generatoare de poluare fonică, chimică, vizuală care să afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine. Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de dotări servicii este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor. Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul. Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Fiind în vecinătatea aeroportului Cioaca, se vor respecta condițiile impuse prin avizul AACR. Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE U02 de 5 m față de străzile adiacente.

Spațiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulații carosabile şi pietonale, carport- uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spații verzi, lucrări edilitare. Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

În cazul adăugării de noi clădiri sau al extinderii celor existente (sunt admise maxim 2 construcții principale pe o parcelă), acestea se vor dispune în același aliniament sau în retragere

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 23 / 29

față de aliniament, în front discontinuu (deschis). In situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

Conturul subsolului nu trebuie să respecte limitele de implantare ale nivelurilor supraterane (demisolul este considerat nivel suprateran), dar va respecta prevederile Codului Civil privind acordul vecinilor. a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face izolat respectând condițiile: - Retragerea minimă obligatorie a clădirilor față de limitele laterale ale parcelei este mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul maxim, dar nu mai mică de 4 m. - Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul). b) Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiții: - Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai mică de 10 m conform planșei de Reglementări Urbanistice U02. c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă - Distanța minimă dintre cele două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi cel puțin egală cu 2/3 din înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt - se vor respecta reglementările cuprinse în Ordinul M.S. nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18 Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe terenuri domeniu public. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității Timișoara.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 24 / 29

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localității Timișoara, de pe DN 6 – calea Torontalului. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru

producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4 kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250 W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în

zonă, pe baza propriilor studii. Rețea TVC În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de

televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei. Se propune divizarea terenului în 31 loturi din care 1 este destinat dotărilor și serviciilor. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situația dezmembrărilor de parcele cu condiția păstrării funcțiunii, a P.O.T. si C.U.T., a regimului de înălțime, hmax cornișă, respectiv hmax. În situația unor dezmembrări, parcelele rezultate vor frontul stradal minim de 12 m și o suprafață mai mare de 600 m2. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere: - protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr.119 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la S/D+P+2E+M/Er cu maxim 12 m la cornișă si maxim 16 m la coamă. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor a) Dispoziții generale

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 25 / 29

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare. Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile. b) Fațade Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea. Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde. c) Acoperișuri La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, excepție făcând imobilele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei imobile învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 25o - 45o - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la maxim 12 m pentru P+2E+M/Er. Înălțimea maximă admisă a clădirilor nu va depăși 16 m. Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona (dotări servicii, spații comerciale) are un P.O.T. maxim = 40% (dotări servicii, spații comerciale).

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este: 1,6 pentru dotări servicii. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă se admit doar parcaje, NU garaje, realizate în incintă. Art. 26. Spații verzi Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 200 m2 de lot. Art. 27. Împrejmuiri

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 26 / 29

Împrejmuirile nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv. Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza

împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu.

De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00 m.

ZONA Ve – SPAȚII VERZI

Cap. 1 Generalități Art. 1. Definirea zonei funcționale – Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat Zonă cu Spații verzi, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat. Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de spațiu verde public. Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei: - Accese pietonale. - Rețele tehnico – edilitare. Cap. 2 Utilizarea funcțională Art. 4. Utilizări admise: - plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme cu înveliș permeabil pentru circulații pietonale și velo - mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile - edicule, componente ale amenajării peisagere - grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere - construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale - construcții și echipamente destinate echipării edilitare

cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 5% din suprafața totală a spațiului verde. Art. 5. Utilizări admise cu condiții - Acces auto pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat Art. 6. Interdicții temporare de construire

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică (așa cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate, publică, republicată, altele decât cele privind construcțiile, locuințelor sociale, obiectivelor sociale de învățământ, sănătate, protecție și asistență socială, organizațiilor neguvernamentale, precum și administrației publice și autorităților judecătorești), impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor. Art. 7. Interdicții definitive de construire - orice alte utilizări decât cele menționate mai sus - lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale. Nu este cazul. Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice Autorizarea executării eventualelor construcții este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 27 / 29

Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil Nu este cazul.

Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R. Nu este cazul.

Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi Fiind în vecinătatea aeroportului Cioaca, se vor respecta condițiile impuse prin avizul AACR.

Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. Se recomandă integrarea în peisaj și respectarea zonelor de activitate existente în arealul de acces situat la frontul stradal. Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei Amplasarea eventualelor construcții se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 16. Accese carosabile

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Accesul la rețeaua de drumuri publice se va face în baza autorizației emise de administratorul acestora. Staționarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă. Art. 17. Accese pietonale

Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate compactate. Se va asigura obligatoriu în condiții de siguranță accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilități și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcaj vizibil și tactil etc). 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară Art. 18. Racordarea la rețele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apa și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor (elaborator P.U.Z.). Beneficiarul final va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa. Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, conform planului de acțiune. Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe terenuri domeniu public. Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare. Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietatea publică a localității Timișoara.

Alimentare cu apă-canal În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare

centralizată ale localității Timișoara, de pe DN 6 – calea Torontalului.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 28 / 29

Alimentare cu căldură Fiecare clădire (dacă este cazul) va fi prevăzută cu un sistem propriu de încălzire și prepararea

apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de

20kV aferent, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele familiale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT SA., conform proiectelor elaborate de aceasta.

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor Art. 21. Parcelarea Se propune 1 lot pentru spații verzi. Art. 22. Înălțimea construcțiilor

Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere, construcții pentru expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter. Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Pentru utilizările admise – 5% P.O.T. maxim = 5%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis este 0,1. 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri Art. 25. Parcaje

În această zonă nu se admit parcaje, acestea fiind realizate exclusiv pe străzi sau pe loturile aferente. Art. 26. Spații verzi Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Suprafețele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere

Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim 5,00%. Art. 27. Împrejmuiri

Împrejmuirile se vor realiza ca garduri vii către spațiile publice, respectiv ca și completări ale unor împrejmuiri existente cu o valoare stilistică în situația extinderii perimetrului spațiului verde în cauză.

LAN

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura,

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z. p. 29 / 29

Împrejmuirile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor fi de tip opac, cu înălțimea maximă de 2,00 m.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării. Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

Șef proiect, întocmit

Arh. Cătălina BOCAN

LAN

Atasament: Memoriu_PUZ_plen.pdf

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Această documentație este proprietatea intelectuală a Atelier CAAD S.R.L. și intră sub incidența legii dreptului de autor. Reproducerea, copierea sau multiplicarea parțială sau în totalitate a documentației se

poate face doar cu acordul scris al firmei mai sus menționate

FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PUZ – ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2 CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31) S teren – 28700 m2 Beneficiari: BUGA VIOREL, BUGA LAURA, Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L., Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iun 2019

TIR Tubrt i , A TITEI 0 tt ba n Vi - —_ RR

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 2/22

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 3/22

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI

Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Coordonator proiect: Arh. Cătălina BOCAN

Arhitectură și urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Arh. Cătălina BOCAN Edilitare – apă canal: S.C. PRO WASSER AT S.R.L.

Roxana MATEI

Edilitare – electrice: S.C. CAPABIL S.R.L.

Ing. Adrian ULEU

Lucrări rutiere, drumuri: S.C. Path’s Rout S.R.L. Ing. Dan PERCEC

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 4/22

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 5/22

BORDEROU A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Lista de responsabilități Borderou Memoriu de prezentare Regulament local de urbanism aferent PUZ Anexe: Certificat de urbanism nr. 2775/10.07.2018, prelungit Extras C.F. 430926, act de identitate Avize și acorduri ale organismelor centrale și locale interesate - Aviz Arhitect șef nr. 14/06.06.2019 și planșa anexă - Aviz CJT nr. 33/03.06.2019 - AACR nr. 16913/899/20.06.2019, valabil 12 luni - Aviz de oportunitate Primăria mun. Timișoara nr. 49/04.10.2018 - Plan de acțiune nr. UR2018-017830/24.10.2018 - Raport și rezultatele informării și consultării publicului nr. UR2018-018551/27.12.2018 - Studiu geotehnic pr. nr. 4802/2018 - PV OCPI nr. 19/2019, OCPI nr. 259085/04.01.2019 - OSPA nr. 1810/13.12.2018 - ANIF nr. 627/12.12.2018 - MADR nr. 511/25.04.2019 - Apele romane nr. ABAB 49/19.02.2019 - Aviz Min. Culturii nr. 887-1177/26.03.2019 - Agenția regională de protecție a mediului nr. 23/12.03.2019 - DSP nr. 1490/301/C/14.02.2019 - Protecția civilă nr. 4.627.639/12.11.2018 - PSI nr. 4.627.638/12.11.2018 - Aviz tehnic Aquatim nr. 65667/DS-ST/17.12.2018, valabil 12 luni - Aviz unic pt. rețele existente nr. 1086/07.12.2018 - Telekom nr. 2630/16.11.2018, valabil 12 luni - STPT nr. UR2018-01-8405/09.11.2018, valabil 12 luni - Delgaz Grid nr. 4516/29.11.2018, valabil 12 luni - Enel nr. 242502947/15.11.2018, valabil 10.07.2019, 267621026/11.06.2019 - Colterm nr. UR2018-018405/02.11.2018, valabil 12 luni - Aquatim nr. 23890/08.11.2018, valabil 12 luni - Transgaz S.A. nr. ETA/3803/18.11.2018, valabil 12 luni - Transelectrica S.A. nr. 14640/11.12.2018 - Aviz de principiu Mediu urban și gestiune deșeuri PMT nr. 176/20.02.2019 - Comisia de circulație PMT nr. DT2019-000084/17.01.2019 - Adeverință serviciul juridic PMT nr. SC2019-15417/25.06.2019 - Adeverință Direcția Clădiri, terenuri și dotări diverse PMT nr. CT2019-004043/24.06.2019 - Adeverință Compartiment administrare fond funciar PMT nr. DO2019-001434/25.06.2019 - Taxa RUR achitată

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 6/22

B. PIESE DESENATE Planșa U00-1 – Plan Încadrare în PUG Planșa U00-2 – Plan Încadrare în PUZ Director Nord Planșa U00-3 – Plan Încadrare în PUG nou (în curs de elaborare) - Timișoara Planșa U01 – Plan – Situație existentă sc.1:1000 Planșa U02 – Plan – Reglementări urbanistice sc.1:1000 Planșa 02.ED – Plan de reglementări - lucrări edilitare sc.1:1000 Planșa 3-2-E – Plan de situație propunere rețele electrice și de telecomunicații sc.1:1000 Planșa U03 – Plan – Obiective de utilitate publică Proprietate asupra terenurilor sc.1:1000 Planșa U04 – Plan – Posibilități de mobilare urbanistică sc.1:1000 Planșa U05 – Plan - Studiu cvartal sc.1:2500

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 7/22

MEMORIU DE PREZENTARE 1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării: PUZ- ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2 CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31), S teren - 28.700 m2

Beneficiari: BUGA VIOREL, BUGA LAURA Proiectant general: S.C. ATELIER CAAD SRL.

Arh. Cătălina BOCAN Data elaborării: iunie 2019

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitări ale temei – program Prin tema program se solicită analizarea contextului urbanistic privind amplasarea obiectivului:

PUZ - ZONA LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, extravilan Timișoara zona Torontal – Metro 2, CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31) S teren – 28.700 m2..

Prezenta documentație are ca obiect realizarea în extravilanul municipiului Timișoara, în partea de nord-vest, în zona Torontal - Metro 2, la sud de Pârâul Beregsău și la est de Magazinul Metro 2, a unui P.U.Z. pentru o zonă rezidențială cu funcțiuni complementare pe o suprafața de 28.700 m2 teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord de Pârâul Beregsău (Hpr 337), la sud de drumul de exploatare De 732/1/2, la vest de parcela A732/1/30, iar la est de parcela A732/1/32.

Caracteristici ale amplasamentului: - se constituie teren agricol în extravilanul localității Timișoara - este adiacent zonei preponderent rezidențiale cu servicii.

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localității pentru zona studiată, în conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localității.

În conformitate cu PLANUL URBANISTIC GENERAL în lucru – ETAPA 2 – CONCEPT GENERAL DE DEZVOLTARE URBANA (MASTERPLAN), zona studiata se încadrează în politica 6 – Mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii, programul 1 - creșterea calității mediului locuit în cartierele rezidențiale. Prin contextul urbanistic se definește conform noului PUG ca zonă cu destinație de locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un plan parcelar de tip urban.

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt:

 asigurarea accesului la viitoarea lotizare, în contextul zonei și a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcționale din vecinătate;

 stabilirea funcțiunilor permise în cadrul acestei zone

 reglementarea gradului de construibilitate a terenului

 rezolvarea circulației și a acceselor carosabile, rezervarea suprafețelor de teren necesare viitoarelor drumuri

 propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spații pentru depozitare, birouri, producție și parcaje.

Obiectul acestei dezvoltări constă în analiza, evaluarea și reanalizarea problemelor funcționale și tehnice din zonă, ținându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administrației locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Timișoara, Certificatul de Urbanism nr. 2775 din 10.07.2018, beneficiari BUGA VIOREL, BUGA LAURA.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 8/22

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018 – teren situat în extravilan – zona cu caracter nedefinit; în acest sens s-a obținut Avizul de Oportunitate 49 din 04.10.2018.

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timișoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000; - Ordinul 233/2016. În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat și aprobat următoarele P.U.Z.-uri: - Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe și funcțiuni complementare", extravilanul municipiului Timișoara (HCL175/2019) - Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe cu funcțiuni complementare", extravilanul municipiului Timișoara (HCL35/2012) - Plan Urbanistic Zonal "Parcelare și dezmembrare pentru construire locuințe și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, (HCL74/2009) - Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuințe colective și funcțiuni complementare", extravilan Timișoara, (HCL478/2009) - Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă de servicii, birouri și locuințe de serviciu", extravilan Timișoara, (HCL131/2010) - Plan Urbanistic de Detaliu "Parc Industrial Timișoara – Calea Torontalului", extravilan Timișoara, (prelungire valabilitate prin HCL40/2008) - Plan Urbanistic Zonal "Locuințe individuale, colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii ", extravilan Timișoara, (prin HCL77/2010) - Plan Urbanistic de Zonal "Metrou 2", extravilan Timișoara, (HCL138/2004) - Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială și spații comerciale", extravilan Timișoara, (prin HCL374/2006)

În urma analizării documentațiilor mai sus menționate, se pot trage următoarele concluzii

generale:

 poziția terenului îi conferă o poziție importantă în cadrul zonei  zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuințe individuale, cu regim redus de înălțime de tip urban, în concordanță cu construcțiile existente deja în zona, în intravilanul municipiului Timișoara;

 pentru realizarea zonelor de mai sus se propune introducerea lor în intravilanul extins al municipiului Timișoara; - soluțiile propuse pentru rezolvarea circulațiilor în zonă țin cont atât de parcelări, precum și de concluziile documentațiilor întocmite și de avizele obținute, dar și de trama majoră propusă. - echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee și rețele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intențiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri și a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităților în variante centralizate de echipare, precum și realizarea unor soluții de acces în concordanță cu avizele obținute.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 9/22

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1 EVOLUȚIA ZONEI Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord-vest a municipiului Timișoara, cu acces din Calea Torontalului DN6 (Timișoara – Sânnicolau), prin drumurile de exploatare DE 716, DE 732/1/1 și DE732/1/2.

Amplasamentul face parte din extravilanul municipiului Timișoara, fiind parte componentă a unei suprafețe mai mari de interes pentru dezvoltarea rezidențială limitrofă municipiului. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timișoara propune pentru această zonă locuințe individuale, dotări și servicii publice. Din punct de vedere a circulațiilor sunt propuse câteva artere majore care să relaționeze și să fluidizeze circulația. Prin urmare, datorită bunei poziții pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului și circulațiilor majore, cât și din punct de vedere urbanistic pentru funcțiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcțiuni se vor dezvolta și în continuare . 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul este situat în nord-vestul municipiului Timișoara, amplasat în stânga față de Calea Torontalului, DN6, Timișoara – Sânnicolau Mare. Vecinătățile sunt:

- la nord, Pârâul Beregsău (Hpr337) și parcele private în P.U.Z.-uri aprobate prin HCL 131/2010 și HCL 381/2001.

- la sud, drumul de exploatare De 732/1/2 - la vest parcele private în P.U.Z -ul aprobate prin HCL 175/2019 - la est parcele private cu folosință de terenuri agricole arabile extravilane. Suprafața terenului este de 28.700 m2. Vecinătățile sunt:

La Nord, peste Pârâul Beregsău (Hpr337) se află Parcul Industrial tehnologic Timișoara, aflat în administrația consiliului județean;

La Vest, calea ferată Timișoara - Arad, la o distanță minimă de 230 m; în zona de studiu mai este un P.U.Z. aprobat recent pentru Zonă rezidențială și funcțiuni complementare

La Sud, pe lângă parcelele de locuințe din multiple P.U.Z. aprobate în perioada 2007-2017, se află aeroportul Cioca la o distanță minimă de 1070 m față de zona studiată

 La Est, parcele private cu folosință de terenuri agricole arabile și calea Torontalului (DN 6). La aproximativ 300 m de terenul studiat se află Magazinul Metro Cash & Carry 2. Suprafața terenului este de 28.700 m2.

Construcțiile existente cele mai apropiate sunt: spre Nord – Parcul Industrial Torontal - 136 m, respectiv 102 m, spre Vest calea ferata si Triajul CFR Ronat - 718 m, spre Sud-Vest și Sud locuințe private – 514 m, respectiv 486 m, iar spre Est se afla hipermarketul Metro 2 la 311 m. Distantele sunt figurate și pe planul de situație extras din Google Earth, anexat acestui memoriu. Zona este salubră, nu exista pe o raza de 1500-2000 m industrie poluantă, cimitir, zona mlăștinoasă sau ferme de animale. Exista la nord de zona studiată pârâul Beregsău aflat in administrarea ANIF.

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Elemente ale cadrului natural în mare varietate nu sunt. Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantații. Terenul este bordat la nord de Pârâul Beregsău. Zona Timișoarei se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, clima temperat continentală moderată. Anotimpurile sunt bine conturate și caracterizate: - primăverile sunt timpurii și adesea capricioase - veri uscate și lungi - toamne lungi și cu temperaturi relativ constante - ierni blânde și scurte

Caracterizarea climaterică a zonei: - temperatura medie multianuală a aerului: 8,8° C

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 10/22

- data medie a primului îngheț: 11 octombrie - nr. mediu al zilelor tropicale [T max. >30 ° C]: 8 zile/an - cantitatea medie multianuala a precipitațiilor: 660mm/ an - durata medie de strălucire a soarelui: 1924,1 ore / an - număr mediu al zilelor cu ninsoare: 28 zile / an - număr mediu al zilelor cu brumă: 25 zile / an În anotimpul rece și în perioadele de calm poate apărea fenomenul de inversiune atmosferică. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiată, se înregistrează o radiație solară directă medie de 736cal/m2 la 21.06 și 118cal/m2 la 22.12, cu un coeficient de transparență a norilor de 0,342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile. Din punct de vedere al particularităților topoclimatice se remarcă o repetiție relativ uniformă în

suprafața unora dintre elementele meteorologice. Morfologic, Timișoara se situează în Câmpia joasa Timiș-Bega cu energie de relief redusă, parte

a unității geomorfologice Depresiunea Panonică. Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depunerile

aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular încrucișată de pământuri argiloase și nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristica și de diferite consolidări specifica câmpiei joase.

Amplasamentul în cauza se caracterizează prin interceptarea pământurilor argiloase (umpluturi și teren natural) în partea superioara a stratificației.

Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 2,5-3,5m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,00m.

Adâncimea de îngheț este de 0,60-0,70m. Datele geotehnice și condițiile de fundare recomandate urmează a fi verificate pentru fiecare

amplasament pe care urmează a se construi. În conformitate cu normativul P100/92 și harta seismică, amplasamentul se găsește în zona

seismică de calcul D, cu o valoare a coeficientului seismic Ks=0,16 și perioada de colț Tc=1,0 sec. 2.4. CIRCULAȚIA

În prezent accesul pe parcelă se poate face din De 732/1/2, care face legătura cu DN6 (Calea Torontalului), prin DE 716 și DE 732/1/1..

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Repartizarea pe folosință și funcțiuni a suprafeței zonei studiate este în prezent cea de teren extravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism se regăsește în C.F. Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) Steren = 28700 m2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura. În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinația de teren arabil, aflate în proprietate privată b) drumul de exploatare DE 732/1/2 ce traversează zona pe direcția est-vest c) Pârâul Beregsău (Hpr337) la nord d) la sud-est terenuri cu destinația de teren arabil, aflate în proprietate privată, Metrou II și DN 6 (calea Torontalului).

În stadiul actual, ținând cont de faptul că terenul are folosință agricolă, nu există zone de spațiu verde amenajat.

Nu există riscuri naturale în zonă. Analiza situației existente a relevat disfuncționalități grupate pe categorii: a) de circulație (au fost dezvoltate la punctul referitor la Căi de comunicație): - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind necesare intervenții suplimentare pentru asigurarea continuității drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 11/22

transversale corespunzătoare, precum și inițierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice; - accesul din 732/1/2, pe parcela studiată se poate face doar într-o manieră unitară; b) funcționale - existența pârâului menționat anterior. 2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ a) Căi de comunicație

Zona studiată este mărginită la sud, pe direcția este-vest de drumul de exploatare De732/1/2. Analiza situației existente a relevat următoarele disfuncționalități ale circulației rutiere:

 zona studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

 trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere. b) Alimentarea cu apă și canalizare

În apropierea zonei există următoarele rețele: - rețea de alimentare cu apa si canalizare menajera pe DN 6, care deservesc Parcul Industrial

Torontal; - rețea de canalizare menajera PVC, D=250 mm pe DE 715, pana la Metro 2; - rețea de alimentare cu apa, PE-HD. De.110 mm pe DE 715, pana la Metro 2. - canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol și parțial apele de ploaie,

Pârâul Beregsău (Hpr 337). c) Alimentarea cu gaze naturale

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu există rețea de gaze naturale. d) Alimentarea cu energie electrică

Conform aviz de amplasament favorabil fără condiții nr. 242502947/15.11.2018 emis de ENEL DISTRIBUȚIE BANAT, amplasamentul nu este afectat de rețele de distribuție energie electrică ce le aparțin.

Conform adresei nr. 14640/11.12.2018 emise de TRANSELECTRICA SA, în urma documentației analizate, s-a constatat că terenul pe care se va amenaja obiectivul menționat, nu este amplasat în apropierea unei capacități energetice, existente sau viitoare, aflată în gestiunea C.N.T.E.E TRANSELECTRICA SA, aceasta din urmă exprimându-și acordul pentru realizarea obiectivului. e) Telefonizare

Conform avizului favorabil nr. 2630/16.11.2018 emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, amplasamentul nu este afectat de rețele de telecomunicații ce le aparțin. f) Rețea de televiziune în cablu

În zonă nu există rețea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU Terenurile încadrate în zona extinsă de studiu au avut, iar majoritatea au și în prezent, categoria

de folosință de terenuri arabile, deci fără surse de poluare semnificativă a mediului. Se va asigura în consecință, un balans optim între suprafețele ocupate de construcții și cele

rezervate spațiilor verzi. Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă. În prezent, zona nu este dotată cu canalizare centralizată, nici cu rețea de distribuție a apei

potabile, iar apele pluviale sunt preluate de canalele de desecare. Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu există. Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul. Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 12/22

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zonă se referă la Calea Torontalului, datorită intensității traficului.

Datorită proximității cu P.I.T.T. în vecinătatea de nord se desfășoară și activități productive diverse, conform informațiilor primite de la C.J.T. Prezența Pârâului Beregsău este o limită naturală față de zona industrială a zonelor de locuințe existente sau propuse, la sud de acesta.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Cerințele autorităților locale, precum și punctele de vedere ale factorilor interesați cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

 dezvoltarea să se poată corela cu străzile majore prevăzute prin planul de amenajare a teritoriului  dezvoltarea unei trame stradale în corelare cu cea din P.U.G.-ul aprobat al municipiului;  asigurarea necesarului de spații verzi;  asigurarea utilităților necesare dezvoltării zonei într-o variantă de echipare centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă sunt propuse funcțiuni de locuințe individuale

și colective.

 RIDICAREA TOPOGRAFICĂ A fost realizată o ridicare topografică în scopul elaborării acestei documentații. Aceasta a ajutat

la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziționarea față de parcelele vecine, poziționarea fata de drumuri. 3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

În P.U.G.-ul aprobat al Timișoarei această zona este încadrată în extravilan, teren agricol. Din discuțiile cu autoritățile locale a reieșit că zona poate să devină suport pentru mărirea fondului de locuințe și creșterea calității locuirii. Documentația propune utilizările funcționale ale zonei, precum și traseele și profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidențiate traseele de utilități care au impus restricții precum și culoarele de protecție.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune punerea în valoare a cadrului natural existent. Pârâul Beregsău este bordat de-a lungul lui de o zonă verde propusă, mai amplă, cu o lățime de 20 m și cu plantație de copaci cu coronament înalt (castani, tei), cu rol de protecție suplimentară față de P.I.T.T. și activitățile de aici. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Propunerea de rezolvare a accesibilității terenurilor din zona studiată prin documentația de față presupune realizarea unei trame stradale pornind de la P.U.Z.-ul director.

Sunt de menționat câteva intervenții majore ce influențează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare: în interiorul terenului aferent investiției sunt propuse căi de circulație cu două benzi de 3m lățime carosabil, platforme și locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenție pentru mașinile de pompieri.

Apele meteorice de suprafață vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectată în zonă (vezi lucrări edilitare). Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. 3.5. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANȚ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncționalităților semnalizate și au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone pentru locuințe individuale, locuinţe colective cu max 4/6ap pe parcelă și funcțiuni complementare la parter, dotări şi servicii;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 13/22

- asigurarea mai multor accese în zona studiată; - spații verzi – parc și spații verzi de aliniament și cu rol de protecție - zonă de servicii și funcțiuni complementare poziționată în partea de sud a loturilor propuse, pentru a putea acomoda atât servicii și comerț, cât și spații pentru învățământ, necesare întregii zone rezidențiale dezvoltate până în prezent și viitoare

- regim de înălțime maxim (S)+P+1E+M/Er pentru zona de locuințe P.O.T. maxim = 35%, C.U.T. Maxim = 0.9, H max. cornișă 9m; H max. coama 12 m

- (S)+P+2E+M/Er pentru zona de dotări servicii, P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 1.6, Hmax. cornișă 12m; Hmax. coama 16m

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă și a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz

- Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilitățile de edificare Bilanț teritorial:

Destinație teren Situația existentă Situația propusă suprafață procente suprafață procente Teren 28.700,00 mp 100,00% 28.700,00 mp 100,00%

Locuințe individuale cu max. 2 ap./parcela

14.200,00mp 49,48%

Zone mixta - Loturi locuințe colective mici cu max. 4/6 apartamente și servicii la parter

3.267,00mp 11,38%

Dotări și servicii 1.248,00mp 4,35% Spații verzi publice 3.019,00mp 10,52% Circulații auto și pietonale, spații verzi de aliniament – suprafața destinată trecerii în domeniul public

6.966,00mp 24,27%

Total 28.700,00mp 100,00% 28.700,00mp 100,00% - indici caracteristici după cum urmează: ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (max. 2 apartamente/parcelă) - regim de construire: izolat sau cuplat pe parcelele 1-24; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (max. două unități locative) și funcțiuni compatibile cu locuirea - H max =9,00 m (cornișă); (S/D)+P+1E+M/Er (niveluri); - POT max = 35 %; - CUT max = 0,90; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de limitele posterioare : conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02 ZONĂ MIXTĂ SUBZONĂ MIXTĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI (max. 4 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER – parcelele 25, 26, 27 - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (max. patru unităţi locative pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea - H max = 9,00m (cornişă);(S/D)+P+1E+M/Er(niveluri) - POT max = 40 %; - CUT max = 1,60;

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 14/22

- retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr. U02 SUBZONĂ MIXTĂ DE LOCUINŢE COLECTIVE MICI (max. 6 apartamente/parcelă) CU SERVICII LA PARTER – parcelele 28, 29 - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcţiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (max. șase unităţi locative pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea - H max = 12,00m (cornişă); (S)+P+2E+M/Er(niveluri); - POT max = 40 %; - CUT max = 1,60; - retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare : conform planşei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planşa nr. U02 ZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcela 30 - regim de construire: izolat sau cuplat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea - H max = 12,00m (cornișă); (S/D)+P+2E+M/Er (niveluri) - POT max = 40 %; - CUT max = 1,60; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de limitele posterioare : conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

Investiția se va face gradat și etapizat. Imobilele propuse pentru mobilarea terenului nu sunt legate funcțional între ele astfel că există

posibilitatea ca ele să aibă ulterior destinatari diferiți. Fiecare clădire va avea utilități proprii cu folosirea în comun a dotărilor edilitare majore: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

S-au rezervat zone speciale pentru spații verzi și dotările edilitare: stații de pompare, bazin de retenție ape pluviale, post trafo, SRM.

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea unei distanțe minime de 5 m față de aliniamentul stradal.

Se vor respecta normele de igienă și normele PSI. 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Extinderile de rețele se realizează pe terenuri din domeniul public. a) Alimentare cu apă

Suprafata totală a zonei studiate este de 28.700 m2; zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcționale, destinația de locuinte cu functiuni complementare, ce va fi introdusă în intravilanul extins al municipiului Timisoara.

Sursa de apã pentru asigurarea apei potabile pentru constructiile propuse va fi reteaua de alimentare cu apã in sistem centralizat a municipiului Timisoara, retea administrata de s.c. AQUATIM s.a. si existenta pe DN 6.

Reteaua de alimentare cu apa propusa in zona studiata se va realiza din teava de polietilena PE- HD, Pn 10, De.125 mm, L= 430 m si se va amplasa in zona verde si pe strazile proiectate in PUZ, astfel incat sa se poată bransa fiecare parcela.

Reteaua de alimentare cu apa propusa pentru a deservi toate parcelele prevazute in PUZ se va extinde de-a lungul DE 732 si DE 715, pe o distanta de cca 650 m si se va bransa la conducta de alimentare cu apa existenta pe DE 715 in dreptul Metro 2, care se leaga la reteaua de apa de pe DN 6.

Conducta se pozeaza ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip. Reteaua de apa se va echipa cu cămine de vane și hidranti de incendiu supraterani.

Pe bransamentele de apa, la intrarea in fiecare incinta studiata, la cca 1m fata de limita de proprietate, se amplaseaza cate un camin de apometru.

Debitele totale de apa sunt :

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 15/22

Q S ZI MED = 18,06 mc/zi = 0,21 l/s Q S ZI MAX = 23,47 mc/zi = 0,27 l/s Q S ORAR MAX = 1,95 mc/zi = 0,54 l/s

b) Canalizarea menajeră Sistemul de canalizare stabilit pentru zonele de locuinte situate in extravilanul municipiului

Timisoara va fi de tip separativ, preluand strict apele uzate provenite de la grupurile sanitare. Canalizarea menajera propusa in zona studiata se va racorda la sistemul centralizat de

canalizare menajera al municipiului Timisoara. (aflat in administrarea s.c. AQUATIM s.a. si existent pe DN 6).

Canalizarea menajera propusa în zona PUZ se va realiza din tuburi din PVC–KG cu diametrul D=250 mm, L=420 m si se va amplasa pe strazile nou-create, in axul acestora.

Pentru racordarea zonei de PUZ la canalizarea existenta pe DE 715, se va extinde canalizarea propusa de-a lungul DE 732 si DE 715 pana in dreptul Metro 2, unde se va racorda la reteaua existenta, PVC-KG, D=250 mm, de unde apele uzate menajere vor fi evacuate in canalizarea menajera de pe DN 6. Lungimea extinderii va fi de cca. L=650 m, propusa spre executare din tevi de PVC-KG, D=250 mm.

Pe reteaua de canalizare se vor monta camine de vizitare amplasate de-a lungul canalului la distante de maxim 60 m. Canalizarea generala a zonei va functiona gravitational.

Debitele menajere evacuate sunt: Q U ZI MED = 18,06 mc/zi = 0,21 l/s Q U ZI MAX = 23,47 mc/zi = 0,27 l/s Q U ORAR MAX = 1,95 mc/zi = 0,54 l/s

Lucrarile de alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala se vor executa prin grija beneficiarului, pe domeniul public. c) Canalizarea pluviala Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=510 m, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie, urmand ca apoi sa fie descărcate în Paraul Beregsau Hpr 337. Apele pluviale pre-epurate sunt evacuate in paraul Beregsau printr-o gura de descarcare, înainte de care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata. Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate. Q PL = 255,16 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual = 26.026 mc/an Volumul bazinelor de retentie ape pluviale: V = 180 mc BREVIAR DE CALCUL

ALIMENTARE CU APĂ

Necesarul de apă s-a determinat în baza STAS 1343-1/2006 “Alimentari cu apă. Determinarea cantitătilor de apă potabilă pentru localitati urbane și rurale”. Calculul necesarului de apă și dimensionarea lucrărilor s-a făcut pentru etapa finală si se preconizeaza ca zona se va amenaja între anii 2018 - 2019.

Suprafata totală a zonei studiate este de 28.700 mp, cuprinzând 30 parcele pentru locuinte individuale, 2 parcele pentru funcțiuni complementare zonei de locuit si 1 parcela cu rol de zona verde.

Numãrul total estimat de locuitori va fi de 130.

1.NECESARUL DE APĂ Debitele specifice avute în vedere pentru dimensionarea surselor sunt: - 120 l/om,zi pentru locuitori ;

- locuitori: - 130 persoane x 120 l/om,zi = 110.000 l/zi : 1.000 = 15,6 mc/zi N = 15,6 mc/zi

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 16/22

2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL

Q S ZI MED – debitul zilnic mediu ( mc/zi ) Q S ZI MED = k p x k s x N unde: Kp =1,007 – coeficient ce ține seama de pierderile de apă tehnic admisibile pe

aductiune și retelele de distributie, conform S.R. 1343/1-2006 Ks =1,15 – coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare cu apă, conform S.R. 1343/1-2006

Q S ZI MED = 1,007 x 1,15 x 15,6 = 18,06 mc/zi = 0,21 l/s

Q S ZI MAX – debitul zilnic maxim ( mc/zi ) Q S ZI MAX = k zi x Q S ZI MED unde K ZI =1,30 – coeficient de neuniformitate al debitului zilnic maxim conform, S.R. 1343/1-

2006, tabel 1- zone cu gospodării având instalatii interioare de apă si canalizare, cu preparare locală a apei calde.

Q S ZI MAX = 1,30 x 18,06 = 23,47 mc/zi = 0,27 l/s

Q S ORAR MAX – debitul orar maxim ( mc/h ) Q S ORAR MAX = k O x Q S ZI MAX / 24 unde KO = 2,0 – coeficient de neuniformitate al debitului orar maxim conform, S.R.1343/1-2006,

tabel 2.

QS ORAR MAX = 2,0 x 23,47 / 24 = 1,95 mc/h = 0,54 l/s

Debitele necesare sunt: Q S ZI MED = 18,06 mc/zi = 0,21 l/s Q S ZI MAX = 23,47 mc/zi = 0,27 l/s Q S ORAR MAX = 1,95 mc/zi = 0,54 l/s

CANALIZARE MENAJERĂ

Apele colectate în reteaua de canalizare s-au determinat conform STAS 1846/90 pentru un numar de 130 persoane. Procentul de restitutie se considera de 100% din necesarul de apa calculat.

Debitele evacuate sunt: Q U ZI MED = 18,06 mc/zi = 0,21 l/s Q U ZI MAX = 23,47 mc/zi = 0,27 l/s Q U ORAR MAX = 1,95 mc/zi = 0,54 l/s

CANALIZARE PLUVIALA

Apele de ploaie din zona studiata (acoperisuri si drumuri) sunt colectate de o retea de canalizare pluviala ingropata D=315 mm, L=510 m, trecute printr-un separator de namol si hidrocarburi si stocate intr-un bazin de retentie, urmand ca apoi sa fie descărcate în Paraul Beregsau Hpr 337. Apele pluviale pre-epurate sunt evacuate in paraul Beregsau printr-o gura de descarcare, înainte de care se amplaseaza o vana de inchidere ingropata.

Apele de ploaie cazute in zona verde se infiltreaza in teren liber sistematizat, fiind considerate conventional curate.

Debitul de ape meteorice se stabileste luându-se în considerare numai debitul ploii de calcul, conform STAS 1846-2/2007 – „Canalizări exterioare” și STAS 9470-73 - „Ploi maxime” debitul pluvial se calculează cu relatia:

Qpl = S x ø x I x m, unde m- coeficient adimensional egal cu 0,8 pentru t< 40 min.

Suprafata totală a zonei studiate este de 28.700 mp. Suprafetele de pe care se vor prelua apele de ploaie sunt: Constructii S= 18.725 mp Drumuri, platforme S= 6.956 mp

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 17/22

-acoperișuri coef. de scurgere ø = 0,95 -drumuri coef. de scurgere ø = 0,85 Ø = 18725x0,95 + 6956x0,85 / 25.681 = 0,92 Clasa de importantă III =>frecventa ploii de calcul 1/2. t =durata ploii

t=tcs + av

L =5+500/42= 17 minute

tcs =5 minute pentru zonă de ses va = 42 m/min - lungimea colectorului este de 500 m I= 135 l/sxha - pentru durata de 17 minute și frecventa de 1/2 Q PL = 2,5681 x 0,92 x 135 x 0,8 = 255,16 l/s

Volumul anual al apelor pluviale va fi: Vanual= Ql/s x t x 60 x 100zile/an/1.000 = mc/an Vanual = 255,16 x 17 x 60 x 100/1.000 = 26.026 mc/an

Volumul bazinului de retentie ape pluviale:

V = x x QPL x k1 = 2

1 x 400/17 x 255,16 x 0,06 = 180 mc

VBR = 180 mc (~60 mp)

d) Alimentarea cu energie electrică În zonă apar noi consumatori de energie electrică preponderent de uz casnic.

Bilanțul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel : 24 Locuinţe (S/D) +P+1E+M/Er Pi = 480 kW 24 x 20 kW / locuinţă Ps = 192 kW

3 Locuinţe zonă mixtă (S/D) +P+1E+M/Er ( max.4 ap. ) Pi = 240 kW 3 x 80 kW / zonă mixtă Ps = 96 kW

2 Locuinţe zonă mixtă (S/D) +P+2E+M/Er ( max.6 ap. ) Pi = 240 kW 2 x 120 kW / zonă mixtă Ps = 96 kW 1 Obiectiv dotări şi servicii publice (S/D) +P+2E+M/Er Pi = 40 kW 1 x 40 kW / obiectiv Ps = 20 kW 24 LL iluminat exterior stradal Pi = 6 kW 24 x 0,25 kW / LL Ps = 6 kW ___________________________________________________________________ TOTAL : Pi = 1.006 kW Ps = 410 kW

Pentru alimentarea cu energie electrică a zonei propunem extinderea rețelelor electrice prevăzute în PUZ-urile învecinate și aprobate. Rețelele se vor realiza cu cablu electric montat subteran și cutii de distribuție.

De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe și la obiectivul cu dotări și servicii publice. Se va asigura și iluminatul stradal cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau de sodiu de 250W montate pe stâlpi.

2

1

c

r

t

t 2

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 18/22

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate și se vor executa de către firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

e) Telecomunicații si televiziune prin cablu La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor extinde rețelele de telecomunicații și cablare TV din zonele învecinate. De la aceste rețele se vor realiza branșamente individuale la locuințe, zonele mixte și la obiectivele cu dotări și servicii publice.

La proiectare și execuție se respectă prevederile tuturor normativelor și legislația în vigoare ( PE 132-2003; I7-2011; NTE 007/08/00; P 118-1999). 3.7. PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă. Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

- Prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de minim 10,52% din suprafața studiată (o fâșie de 20 m de-a lungul Pârâului Beregsău, în suprafață de 3019 m2). Se prevăd consolidări de maluri – dacă este cazul, plantări de zone verzi, punerea în valoare a cadrului natural existent.

- Spațiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, pomi cu coronament înalt și plante decorative Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse este necesară asigurarea utilităților aferente acestora,

respectiv alimentarea cu apă și canalizarea. Prin adaptarea soluției de canalizare și alimentare cu apă în etapa viitoare în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

Depozitarea controlată a deșeurilor: colectarea și depozitarea deșeurilor menajere se va face pe fiecare parcelă, controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract.

Protejarea bunurilor de patrimoniu, prin instituirea de zone protejate: nu e cazul Refacerea peisagistică și reabilitarea urbană: nu e cazul Valorificarea potențialului turistic și balnear: nu e cazul Eliminarea disfuncționalităților din domeniul căilor de comunicații și al rețelelor edilitare majore: zona

studiată este caracterizată de existența terenurilor ce au avut până în prezent caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente. Trecerea acestor terenuri la o altă funcționalitate, presupune și asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulației rutiere.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la : 1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Elaborarea PUZ este determinată de intenția de a refuncționaliza un perimetru extravilan în acord cu cerințele și tendința de dezvoltare zonală. Amplasamentul este situat într-o zonă din perimetrul municipiului Timișoara, în care sunt foarte și alte planuri similare aprobate. Modelarea propusă creează premize pentru protecția mediului, înțeles ca fiind de tip urban, cu condiția respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea și transportarea deșeurilor, precum și la factorii de potențial stres ambiental (zgomot, noxe din traficul rutier). 1.b. Se încadrează în documentațiile de urbanism cu caracter director. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementărilor și restricțiilor impuse au stat câteva obiective principale: încadrarea în caracterul zonei precum și asigurarea îndeplinirii măsurilor legale și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 19/22

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil extravilan, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. Se vor consulta și rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce s-a luat în calcul și în ceea ce privește scoaterea terenului din circuitul agricol. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și constituie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spații verzi și plantații de aliniament, utilizarea eficientă și durabilă a spațiului existent, asigurarea facilităților de trai, cu conservarea factorilor de mediu. 1.d. Propunerile documentației de urbanism de extindere a zonei de locuințe nu afectează mediul. Apa: prin soluțiile adoptate (de alimentare cu apă, de canalizare menajeră și pluvială) – se elimină posibilitatea de infiltrații în sol. Aerul: nu există surse de poluare a atmosferei – exceptând cele legate de circulația autovehiculelor, funcțiunea fiind de locuire. Surse staționare nedirijate nu există; surse staționare dirijate: emisiile de poluanți antrenați de la gazele de ardere de la centralele termice generează monoxid de carbon și oxizi de azot; surse mobile: autoturisme și autoutilitare care generează poluanți precum monoxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, hidrocarburi nearse – intermitente. Solul: surse de poluare specifice perioadei de execuție nu există, decât accidental de la pierderea de carburanți la utilajele folosite – sunt nesemnificative cantitativ și pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. Pentru perioada de exploatare, surse posibile de poluare sunt: depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere. Se va realiza o platformă adecvată pentru colectarea deșeurilor , se va întreține solul în spațiile verzi. Zgomot și vibrații: proiectul va respecta cerințele impuse de prevederile legale privind gestionarea zgomotului ambiental, având în vedere că nu se vor desfășura activități generatoare de zgomot. Radiații: lucrările propuse nu produc și nu folosesc radiații. Ca principale acte normative privind protecția mediului ce trebuie respectate, sunt precizate următoarele: - Se vor respecta condițiile de calitate a aerului, conform STAS 12574/87; - Deșeurile rezultate vor fi ridicate de către o unitate de salubrizare autorizată; cele reciclabile – hârtie, carton, sticlă etc. – vor fi colectate separate, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate pentru valorificare, conform O.U. 16/2001 privind gestiunea deșeurilor reciclabile, precum și cele al O.U. 78/2000 privind regimul deșeurilor; - Se vor respecta prevederile O. 756/97 cu privire la factorul de mediu sol; - Nivelul de zgomot exterior se va menține în limitele STAS 10009/88 (max. 50dB) și STAS 6156/1986; - Emisiile de poluanți în aer nu vor depăși valorile impuse de O. 462/93 și O. MAPM 1103/2003; - Apele uzate vor respecta condițiile de colectare din NTPA 002/2002; - Se vor respecta prevederile H.G. 856/2002 privind gestiunea ambalajelor pentru asigurarea condițiilor impuse de Legea 426/2001; - Se vor respecta normele de salubrizare aprobate de autoritățile administrației publice locale sau județene. 1.e. Prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale. Managementul deșeurilor menajere: acestea vor fi colectate în recipiente cu această destinație și vor fi preluate de societăți autorizate cu mijloace de transport adecvate care nu permit împrăștierea lor. Gospodărirea substanțelor periculoase și toxice: fiind o clădire de locuințe, nu rezultă nici un fel de substanțe toxice sau periculoase, deci nu se necesită măsuri speciale. Protecția calității apelor: prin canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune pentru etapa imediat următoare este conformă cu normelor europene actuale.

Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la: 2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creează locuri de muncă prin serviciile create. Probabilitatea de a afecta mediul este nulă – ca durată sau frecvență – ca atare nu se pune problema reversibilității efectelor (elementele componente rămân nenocive și deșeurile neutre se adună și se elimină în câteva minute)

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 20/22

2.b. Nu e cazul. Nu se pune problema cumulării efectelor, toate materialele utilizate, depozitate sau comercializate sunt inerte, neutre, netoxice, în general create și agrementate special pentru medii în care stau și locuiesc oameni. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere, fiind la o distanță de peste 60km față de graniță. 2.d. Nu e cazul. Nici în condiții accidentale, nici în condiții normale natura activității nu afectează sănătatea oamenilor sau starea mediului înconjurător. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. Efectele – ca areal de suprafață cât și ca număr de populație posibil afectat – sunt practice nule, neafectând practic nici măcar locuitorii din clădirile propuse. Toate spațiile vor fi încălzite, ventilate și se vor asigura toate normele P.S.I. necesare, clădirile vor fi incombustibile, materialele utilizate vor fi incombustibile sau greu combustibile, se va asigura dotarea P.S.I. necesară. 2.f. Nu e cazul. 2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat. Nu sunt elemente ale patrimoniului cultural (național, regional sau local) în zonă. Nu există caracteristici naturale speciale 2.f.ii – nu e cazul. Nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului, pe parcela studiată nefiind activitate generatoare de noxe, risc poluare, accident, etc. 2.f.iii - nu e cazul. Este exclusă folosirea terenului în mod intensiv, procentul maxim de ocupare al terenului studiat cu construcții P.O.T. este sub 40%, rămân în zonă platforme, parcaje, spații verzi amenajate (peste 5,00%) 2.g. Nu e cazul. În zonă nu există peisaje cu statut de protejare (nici măcar local) deci nici național, comunitar sau internațional. Din aceste considerente generale și specifice legislației de mediu, cunoscând în detaliu caracterul investiției, luând în considerare situațiile cu investiții similare; se apreciază că investiția este cu un risc redus, nesemnificativ asupra mediului și se realizează pe o suprafață relativ mică. 3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse și care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafețelor de teren necesare. Eliberarea autorizațiilor de construcție se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condițiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulației. 3.9. SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

3.9.1 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în zone sigure, pe terenuri salubre care vor asigura: a) protecția populației față de producerea unor fenomene naturale ca alunecări de teren, inundații, avalanșe; b) reducerea degajării sau infiltrării de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, apărute ca urmare a poluării mediului; c) sistem de alimentare cu apă potabilă în conformitate cu normele legale în vigoare; d) sistem de canalizare pentru colectarea, îndepărtarea și neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice; e) sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere; f) sănătatea populației față de poluarea antropică cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici. 3.9.2 - La zonificarea funcțională se are în vedere: separarea funcțiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone funcționale, evitarea incompatibilităților funcționale în zonele destinate locuirii și funcțiunilor complementare ale acestora. 3.9.3 - Zonele de protecție sanitară se vor asigura, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza avizelor corespunzătoare dotărilor tehnico-edilitare ale zonelor de locuit.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 21/22

3.9.4 - Zonele cu riscuri naturale sau antropice vor fi desemnate ca zone cu interdicție de construire a clădirilor cu destinație de locuințe sau socioculturale, pe baza studiilor geologice de către instituții abilitate, până la înlăturarea riscului.

3.9.5 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va face în așa fel încât va asigura însorirea acestora pe o durată de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate. În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1). 3.9.6 - La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza și amplasamentele următoarelor dotări tehnico-edilitare: a) platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanță de minimum 10 m de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia și vor fi întreținute în permanentă stare de curățenie; platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare; b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor; c) spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă, situate la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile etc., precum și realizarea activităților de reparații și întreținere auto. 3.9.7 - Unitățile cu capacitate mică de producție, comerciale și de prestări servicii, precum spălătorii auto, ateliere mecanice, tinichigerii, ateliere de tâmplărie etc., care pot crea riscuri pentru sănătate sau disconfort pentru populație prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de ferestrele locuințelor. Distanța se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității, reprezentând limita suprafeței unității respective. Pentru unitățile sus-menționate se asigură mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare. Se interzice schimbarea destinației funcționale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariției de riscuri pentru sănătatea populației din zona locuită. 3.9.8 - La parterul clădirilor de locuit se pot amplasa/amenaja unități comerciale, unități de prestări servicii, cabinete medicale umane fără paturi și cabinete veterinare pentru animale de companie, cu condiția ca acestea, prin funcționarea lor, să nu creeze disconfort și riscuri pentru sănătatea locatarilor; pentru unitățile sus-menționate se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților. 3.10. COSTURI ȘI CONSECINȚE ECONOMICE / SOCIALE ALE INVESTIȚIEI

Prin planul urbanistic zonal ce face obiectul acestei documentații, apar costuri (pentru obiective de utilitate publică, operațiuni cadastrale și notariale), după cum urmează: - Dezmembrare parcele conform P.U.Z. - Intabulare parcele - Trecerea în domeniul public a terenurilor prevăzute prin P.U.Z. conform planșei nr. U03 „Obiective de utilitate publică – proprietatea asupra terenurilor” - Amenajare drumuri (parte carosabilă, trotuare, piste de biciclete, inclusiv traversări de canale / podețe, dacă este cazul etc.) și spații verzi - Rețele edilitare (apă, canal, energie electrică, gaz, etc.).

Toate acestea vor fi suportate de dezvoltatorul P.U.Z., conform planului de acțiune care s-a semnat de către acesta și primarul Municipiului Timișoara. Consecințele economice și sociale ale acestei investiții sunt pozitive, în sensul întregirii unei zone deja dezvoltate și lotizate, completându-se astfel drumuri, rețele edilitare, spații verzi.

A t e l i e r C A A D S . R . L .

TIMIŞOARA 300194, str. Remus 7/a ap.5, tel./ fax 0256228717 Reg.Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO82 BTRL RONC RT03 0655 3101 BANCA TRANSILVANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMIŞOARA

Pr. nr. 350/2018 – PUZ – Zona locuințe și funcțiuni complementare – extravilan Timișoara, zona Torontal – Metro 2, CF 430926 Timișoara (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (nr. cad. Vechi A732/1/31) , S teren=28.700 m2, beneficiari: Buga Viorel, Buga Laura, MEMORIU DE PREZENTARE p. 22/22

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenție vor fi cele legate de modernizarea circulației, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spații verzi și zone construite, precum și asigurarea funcțiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Întocmit, șef proiect, Arh. Cătălina BOCAN

Atasament: 3_2_E_retele_electrice_si_de_telecomunicatii_v9_A1.pdf

5 6

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2' Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

dota ri, s

evic ii

(S)+ P+2

E+M /Er

+16m

+12m

locuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

dota ri, s

evic ii

zona mixta cu

(S)+ P+2

E+M /Er +12m

+9m

+16m

+12m

zon a m

ixta cu

max 6ap

max 4ap , locuirelocuire

A17 8

7 8

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a

cladirilor

Limite parcele propuse

Limite teren propus a fi introdus

in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare

existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Zona de implantare a cladirilor

L - Locuinte individuale cu maxim

2ap / parcela propuse

Ve - Spatii verzi publice propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4/6 ap si servicii

la parter

Limite intravilan

LEGENDĂ ELECTRICE

E E Retele electrice LES j.t.- propuse

Tc Retea telecomunicatii - propusa

e e Branşament electric - propus

tc tc Branşament telecomunicatii - propus

Scara:

mai 2019

Pr. nr.

Plan nr.

Verificat

Proiectat

Desenat

Titlu proiect:

Titlu planşă:

Beneficiar:

Data:

3-2-E

350/2018

1:1000

Rev:

0

FUNC IUNI COMPLEMENTARE

Proiectant general: ATELIER CAAD S.R.L.

:

Amplasament:

Verificator :

Nume Cerin a

Referat nr.__________/_____________

Semn tura

Faza:

PUZ

ing. Adrian Hora iu Uleu

ing. Dumitru Moisi

PLAN DE SITUATIE PROPUNERE RETELE ELECTRICE SI DE

TELECOMUNICATII

arh. C t lina BOCAN

proiectare instala , 300700, Timi

ului nr. 74 telefon: +40 356 170549

e-mail: [email protected] www.capabil.ro

ing. Adrian Hora iu Uleu

NOTĂ

La executie se vor respecta distantele minime intre categoriile de instalatii si normativele I7-2011; NTE007/08/00; P118-1999, PE132/2003.

BUGA Viorel, BUGA Laura

Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. A732/1/31 (A732/1/31 Cad vechi)

BILANT TERITORIALLocuinte individuale (maxim 2ap)

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

SPATII VERZI - Parcele

SPATII VERZI - Aliniament stradal -

SPATII VERZI - TOTAL -

PARCELAT Locuinte individuale

cu max 2ap.

mp

6.966 24,27%

3019-

14.200 49,48%

10.52%

DOTARI SI SERVICII

28.700 100%TOTAL

1.248 4,35%

3.019 10,52%

PARCELAT Zona mixta - Locuinte

colective mici cu max 4 sau 6 ap. si

servicii la parter

- 3.267 11,38%

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 6 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

5 6

Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

locuire si zona

De732/1/2

teren propus pentru intregirea

prospectului de drum de 16m

din cadrul PUZ-ului studiat

ZONA STUDIATA

+9m

+12m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

mixta cu max 4ap

436437

5

.

0

2

6

.

0

0

7

.

0

0

R

1

5

. 0

0

2

6

m

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

P

-

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

89.55

89.93

89.64

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

89.82

89.59

89.76

89.91

89.96

89.63

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

S

C

M

E

T

R

O

C

A

S

H

&

C

A

R

R

Y

R

O

M

A

N

I

A

S

R

L

S

=

7

0

0

0

0

m

p

S

=

2

8

7

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

3

0

9

2

6

N

r

.

C

a

d

4

3

0

9

2

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

Pla nta

tii d e pr

ote ctie

Arb ori

cu c oro

nam ent

ina lt

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

C

F

v

e

c

h

i

1

3

4

1

6

6

N

r

.

T

o

p

v

e

c

h

i

A

7

3

2

/

1

/

3

1

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

L

L

Ve

Ve

Ve

L

Lc

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

0

1

0

5

3

1

0

5

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

1

.

7

5

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

2

9

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

9

5

5

1

0

1

0

5

1

0

3

2

2

1

8

.

4

4

2

9

.

7

9

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

1

784 m

2

2

660 m

2

3

660 m

2

4

694 m

2

5

646 m

2

6

644 m

2

8

678 m

2

7

630 m

2

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

0

16

579 m

2

17

755 m

2

15

531 m

2

18

531 m

2

14

531 m

2

13

531 m

2

12

531 m

2

11

531 m

2

10

531 m

2

19

531 m

2

20

531 m

2

21

531 m

2

22

531 m

2

23

531 m

2

24

540 m

2

9

561 m

2

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

5

5

5

1

9

.

8

0

2

0

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

5

31

3.019 m

2

2

5

.

9

2

2

0

.

4

3

1

4

.

0

2

1

0

1

0

1

3

5

5

1

3

3

5

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

6

4

6

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

2

0

6

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

5

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

6

.

0

4

2

5

.

3

6

5

6

2

6

.

0

0

5

1

0

1

0

1

0

6

2

6

.

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

9

5

30

1248 m

2

28

650 m

2

1

1

29

650 m

2

27

650 m

2

25

667 m

2

2

6

.

0

0

26

650 m

2

9

1

1

1

0

.

3

6

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

6

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

4

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

S

/

D

+

P

+

2

E

+

M

/

E

r

Ds

L

E E

E

E

E

E E

E

Tc Tc

Tc

Tc

Tc Tc

Tc E

E

E

Tc

Tc

Tc

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

et c

et c

et c

et c

e tc e tc

e tc e tc

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

et c

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

De la

rete lele

ele ctri

ce exi

ste nte

De la

rete lele

TC ex

iste nte

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

Tc

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

1

8

.

7

6

3

0

.

3

8

2

3

.

5

6

2

5

.

4

1

2

0

.

4

4

5

.

5

6

2

6

.

5

8

4

1

.

9

0

5

Ex tin

der e r

ete le p

rop use

pan a la

re tele

le e xis

ten te p

e D N 6

Aa IBN
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
52.08
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
A715/1/1
AutoCAD SHX Text
A711/1/38
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Electrice A1

Atasament: 02_ED_retele_edilitare.pdf

5 6

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2' Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

dota ri, s

evic ii

(S)+ P+2

E+M /Er

+16m

+12m

locuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

dota ri, s

evic ii

zona mixta cu

(S)+ P+2

E+M /Er +12m

+9m

+16m

+12m

zon a m

ixta cu

max 6ap

max 4ap , locuirelocuire

A17 8

7 8

Locuinte individuale (maxim 2 ap.)

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a

cladirilor

Limite parcele propuse

Limite teren propus a fi introdus

in intravilan

CIRCULATII

DESTINATIE

SIMBOLURI

DELIMITARI

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ studiat

Drumuri de exploatare existente

DE 732/1/2

Canale de desecare

existente

Numar parcele

Hpr 337

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Zona de implantare a cladirilor

L - Locuinte individuale cu maxim

2ap / parcela propuse

Ve - Spatii verzi publice propuse

Ds - Dotari , Servicii propuse

Puz-uri aprobate prin HCL

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4/6 ap si servicii

la parter

Limite intravilan

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 6 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

AR retea de alimentare cu apa propusa

hidrant de incendiu suprateran

AR

CP retea de canalizare pluviala propusa

separator de namol si hidrocarburi

bazin de retentie ape pluviale

gura de descarcare ape pluviale

CM retea de canalizare menajera propusa

Faza:

Nr. pl.

PUZ

Nr. pr.

SCARANUME SEMNATURA

Titlul proiectului:

1:1000

DATA

05.2019

Beneficiari:

Titlul plansei:

989/2018

SPECIFICATIE

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

ing. S. Fintineanu

Proiectant general: SC ATELIER CAAD SRL, arh. Catalina BOCAN

societate de proiectare româno-germana PRO WASSER

600480 Timisoara,

str.Brancoveanu nr.64

J35/1235/1998;R11224810

Tel./Fax: 0356/481088; 0265/271657

Plan de reglementari - lucrari edilitare

R. Matei

02.ED

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2

ing. S. Fintineanu VERIFICAT:

BUGA Viorel, BUGA Laura

Extravilan Timişoara, zona Torontal- Metro 2

C.F.430926 , nr. cad. A732/1/31,

S

teren

=28700 m

2

PR O

WA

SS ER AT.

S . R .L

.***

P.W.AT. Timişoara

SNH

BR

GD

LEGENDA LUCRARI EDILITARE

Hi

BILANT TERITORIAL

SUPRAFETE TEREN

-

mp

SITUATIE EXISTENTA

CIRCULATII

SITUATIE PROPUSA

-

SPATII VERZI - Parcele

SPATII VERZI - Aliniament stradal -

SPATII VERZI - TOTAL -

PARCELAT Locuinte individuale

cu max 2ap.

mp

6.966 24,27%

3019-

14.200 49,48%

10.52%

DOTARI SI SERVICII

28.700 100%TOTAL

1.248 4,35%

3.019 10,52%

PARCELAT Zona mixta - Locuinte

colective mici cu max 4 sau 6 ap. si

servicii la parter

- 3.267 11,38%

5 6

Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

locuire si zona

De732/1/2

teren propus pentru intregirea

prospectului de drum de 16m

din cadrul PUZ-ului studiat

ZONA STUDIATA

+9m

+12m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

mixta cu max 4ap

436437

5

.

0

2

6

.

0

0

R

1

5

. 0

0

2

6

m

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

S

+

P

+

3

E

+

M

89.55

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

89.82

89.76

89.96

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

S

C

M

E

T

R

O

C

A

S

H

&

C

A

R

R

Y

R

O

M

A

N

I

A

S

R

L

S

=

7

0

0

0

0

m

p

S

=

2

8

7

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

3

0

9

2

6

N

r

.

C

a

d

4

3

0

9

2

6

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

Pl an

tat ii

de p

ro tec

tie

Ar bo

ri cu

co ro

na m

en t i

na lt

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

C

F

v

e

c

h

i

1

3

4

1

6

6

N

r

.

T

o

p

v

e

c

h

i

A

7

3

2

/

1

/

3

1

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

L

L

Ve

Ve

Lc

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

5

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

5

3

1

0

5

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

1

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

2

9

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

9

5

5

1

0

1

0

5

1

0

3

2

2

1

8

.

4

4

2

9

.

7

9

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

1

784 m

2

2

660 m

2

3

660 m

2

4

694 m

2

5

646 m

2

6

644 m

2

8

678 m

2

7

630 m

2

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

0

16

579 m

2

17

755 m

2

15

531 m

2

18

531 m

2

14

531 m

2

13

531 m

2

12

531 m

2

11

531 m

2

10

531 m

2

19

531 m

2

20

531 m

2

21

531 m

2

22

531 m

2

23

531 m

2

24

540 m

2

9

561 m

2

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

5

5

5

1

9

.

8

0

2

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

5

31

3.019 m

2

2

5

.

9

2

2

0

.

4

3

1

4

.

0

2

1

0

1

0

1

3

5

5

1

3

3

5

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

6

4

6

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

2

0

6

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

5

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

6

.

0

4

2

5

.

3

6

5

6

2

6

.

0

0

5

1

0

1

0

1

0

6

2

6

.

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

9

5

5

28

650 m

2

1

1

29

650 m

2

27

650 m

2

25

667 m

2

2

6

.

0

0

26

650 m

2

9

1

1

1

0

.

3

6

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

6

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

Z

o

n

a

m

i

x

t

a

c

u

m

a

x

4

a

p

/

p

a

r

c

e

l

a

S

/

D

+

P

+

1

E

+

M

/

E

r

S

/

D

+

P

+

2

E

+

M

/

E

r

Ds

L

5

BR SN

H

GD

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CM

CM

H

i

H

i

H

i

H

i

ext ind

ere re

tele pr

opu se

de apa

-ca nal

pan a la

re tele

le e xis

ten te p

e D N 6CM

CM

CM

1

8

.

7

6

3

0

.

3

8

2

3

.

5

6

2

5

.

4

1

2

0

.

4

4

5

.

5

6

2

6

.

5

8

4

1

.

9

0

30

1248 m

2

CM

CM

CM

CM CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

CM

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Ve

L

AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
atelier
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
52.08
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
484400
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/1
AutoCAD SHX Text
A711/1/38
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Reglementari A1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2019-010597/28.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara;

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-010597/28.06.2019 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, CF nr. 430926 Timișoara prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-010597/28.06.2019, privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 49/04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 14/06.06.2019;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2775/10.07.2018 prelungit până la data de 09.07.2020, Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 33/03.06.2019, Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3887-1177/26.03.2019, precum și Decizia de încadrare nr. 23/12.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA Viorel si Buga Laura, proiectant S.C. Atelier CAAD S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Cătălina Maria C. BOCAN, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu 09.11.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care nu s-a înregistrat nicio sesizare cu privire la aceasta documentație.

Etapa 2 a fost finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2019 – 018551/27.12.2018.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 350/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA.

Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL

619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara în suprafață totală de 28700 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenurile fiind afectate de canal.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află extravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 33/03.06.2019 și Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3887-1177/26.03.2019.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 28700 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31) Steren = 28700 m

2 proprietari Buga Viorel și Buga Laura. Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara propune dezvoltarea unei zone rezidențiale cu funcțiuni complementare.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 și în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-000084/17.01.2019, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1086/ 07.12.2018 și conform Planului de Acțiune asumat.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef nr. 14 din 06.06.2019, sunt următorii:

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă): - regim de construire: izolat sau cuplat pe parcelele 1-24; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unități locative)

și funcțiuni compatibile cu locuirea - Regim de înălțime: (S/D)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă = 9m, Hmaxcoamă=12m; - POTmax = 35 %; - CUTmax = 0,90; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Lc- ZONĂ MIXTĂ SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu

SERVICII LA PARTER – parcelele 25, 26 și 27: - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unități locative

pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă=9m, Hmaxcoamă=12m - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU

SERVICII LA PARTER – parcelele 28 și 29 - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum șase unități locative pe

parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+2E+M/Er; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

ZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcela 30 - regim de construire: izolat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+2E+M/Er; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40%; - CUTmax = 1,6; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

Sz V – SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE - funcțiuni predominante: spații verzi amenajate; - Regim de înălțime: P - Hmax = 5m; - POTmax = 5 %; - CUTmax = 0,10.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr. 23/12.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 10,52%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT

se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul

Comisiei de Circulație nr. DT2019-000084/17.01.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform acestui PUZ, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara în suprafață totală de 28700 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI

COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara în suprafață totală de 28700 mp, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL și BUGA LAURA, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 350/2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condițiile de construire: ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE (maximum 2 apartamente/parcelă): - regim de construire: izolat sau cuplat pe parcelele 1-24;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

- funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem individual (maximum două unități locative) și funcțiuni compatibile cu locuirea

- Regim de înălțime: (S/D)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă = 9m, Hmaxcoamă=12m; - POTmax = 35 %; - CUTmax = 0,90; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

Lc- ZONĂ MIXTĂ SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 4 apartamente/parcelă) cu

SERVICII LA PARTER – parcelele 25, 26 și 27: - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum patru unități locative

pe parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+1E+M/Er; - Hmaxcornișă=9m, Hmaxcoamă=12m - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

SUBZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE MICI (maximum 6 apartamente/parcelă) CU

SERVICII LA PARTER – parcelele 28 și 29 - regim de construire: izolat sau cuplat ; - funcțiuni predominante: clădiri de locuit în sistem colectiv (maximum șase unități locative pe

parcelă) și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+2E+M/Er; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40 %; - CUTmax = 1,6; CUTmin=0,8; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02.

ZONĂ DOTĂRI, SERVICII – parcela 30 - regim de construire: izolat; - funcțiuni predominante: dotări și servicii compatibile cu locuirea; - Regim de înălțime: (S/D)+P+2E+M/Er; - Hmaxcornișă=12m, Hmaxcoamă=16m; - POTmax = 40%; - CUTmax = 1,6; - retragere minimă față de aliniament, retrageri minime față de limitele laterale și față de

limitele posterioare: conform planșei „PLAN - REGLEMENTĂRI URBANISTICE” - planșa nr. U02

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Sz V – SUBZONĂ SPAȚII VERZI AMENAJATE - funcțiuni predominante: spații verzi amenajate; - Regim de înălțime: P - Hmax = 5m; - POTmax = 5 %; - CUTmax = 0,10.

Spatii verzi propuse în documentație și în conformitate cu Deciziei de încadrare nr.

23/10.03.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș – min 10.52%. Suprafața de spatii verzi va fi amenajată și întreținută.

Se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde".

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-000084/17.01.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara în suprafață totală de 28700 mp, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat este în suprafață totală de 28700 mp, teren extravilan, înscris în: CF nr. 430926 – Timișoara (CF vechi 134166), cu nr. cadastral 430926 (nr. cad. vechi A 732/1/31) Steren = 28700 m

2 proprietari Buga Laura, Buga Viorel,. 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor

reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform prezentului PUZ, proiect nr. 350/2018, după trecerea în domeniul public a terenului necesar realizării drumului și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent,

hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului

Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 350/2018, proprietari Buga Viorel, Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, pentru a fi supus analizării și dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT SEF, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Monica MITROFAN

Red/dact – M.M.

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR UR2019-010597/28.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

„ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara;

1. Descrierea situaţiei actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara în suprafață totală de 28700 mp este amplasat în partea de nord-vest a orașului, la vest de Calea Torontalului (DN6) – intr-o zonă cu caracter nedefinit, terenurile fiind afectate de canal.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”,

extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, CF nr. 430926 Timișoara propune dezvoltarea unei rezidențiale cu funcțiuni complementare

Pe parcelele studiate se va asigura accesul auto şi pietonal în conformitate cu avizul Comisiei de Circulație nr. DT2019-000084/17.01.2019; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, au fost obţinute Certificatul de Urbanism nr. 2775/10.07.2018 prelungit până la data de 09.07.2020, Avizul de Oportunitate nr. 49/04.10.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 14/06.06.2019

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații se află extravilanul localității, motiv pentru care s-a obținut Avizul Consiliului Județean Timiș – Arhitect Șef nr. 33/03.06.2019 și Avizul Direcției pentru Cultură Timiș nr. 3887-1177/26.03.2019.

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al

municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan municipiul Timișoara, zona Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926 Timișoara, elaborat de proiectantul proiectantul S.C. Atelier CAAD S.R.L., proiect nr. 350/2018, proprietari Buga Viorel și Buga Laura, beneficiari BUGA VIOREL si BUGA LAURA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: U003_Incadrare_in_PUG_NOU_A1.pdf

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

mai. 2019

350/2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

PLAN - INCADRARE IN PUG NOU

U 00-3

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F.430926 (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel, BUGA Laura

PLAN - INCADRARE IN PUG NOU

P.U.Z. In curs

de elaborare

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Puz - Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare

TEREN STUDIAT

CF 430926 Nr Cad 430926 (Cf vechi 134166 Cad vechi A732/1/31

E m | a A | ni RE n UR “fa Asia LT vu
1. LIMITE ED IVITA INTRAVILAN EL INITA EXTRAVILAN 2. ZONIFICAREA TERITORIULUI INTRAVILAN ZONĂ LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ZONĂ LOCUINȚE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ȘI GENERAL ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDENŢEŞTI eo _ i ZONĂ DE LOCUINŢE DE MICĂ / DENSITATE PE TERITORIU FĂRĂ — INFRASTRUCTURĂ COMPLETĂ ZONĂ MIXTĂ LOCUINŢE ŞI SERVICII ZONĂ CENTRALĂ ZONĂ DE NUCLEE DE SERVICII, ACTIVITĂŢI COMERCIALE, DE TURISN, BIROURI ÎN AFARA ZONEI CENTRALE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONOMICE CU CARACTER INDUSTRIAL, ATELIERE, STAŢII DE ALIMENTARE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE MICĂ PRODUCȚIE, RETAIL CASH & CARRY, SHOWROOM ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC EDUCAŢIE SĂNĂTATE CULTURĂ ADMINISTRAŢIE SPORT POŞTĂ TRANSPORT CULTE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ a > ZONĂ UNITĂŢI AGRICOLE/TERENURI / ÎN INTRAVILAN / PĂŞUNI FÂNEŢE N” TEREN ARABIL | LIVEZI ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT ZONĂ COMPLEX SPORTIV PĂDURI APE ZONĂ CIRCULAŢIE FEROVIARĂ ŞI AMENAJĂRI AFERENTE ZONĂ GOSPODARIRE COMUNALĂ ZONĂ CONSTRUCŢII AFERENTE LUCRĂRILOR EDILITARE ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ ZONĂ CU DESTINAŢIE SPECIALĂ TDS_MApN oo ec o e 3. STRĂZI STRADĂ EXISTENTĂ N STRADĂ PROPUSĂ/ REALINIEREA | / CLĂDIRILOR PENTRU MODERNIZAREA N PROFILULUI STRĂZII Ye "POD! PASAJ | / EXISTENT / PROPUS 4. REGLEMENTĂRI - RESTRUCTURARE FUNCŢIUNE EXISTENTĂ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE DE SERVICIIICOMERŢ RESTRUCTURAREA SUPRAFEŢELOR INDUSTRIALE ZONĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE CU CARACTER TERȚIAR RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIICOMERŢ RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL ȘI GENERAL RESTRUCTURAREA ZONEI DE LOCUINŢE ZONĂ DE ACTIVITĂȚI ECONOMICE 5. REGLEMENTĂRI - URBANIZARE FUNCȚIUNE EXISTENTĂ ||, FUNCȚIUNE PROPUSĂ URBANIZARE LOCUINŢE CU DOTĂRI DE INTERES LOCAL | URBANIZARE | INSTITUŢII PUBLICE ŞI DE INTERES PUBLIC E ) URBANIZARE FUNCŢIUNI MIXTE: LOCUINŢE ŞI SERVICIIICOMERŢ | URBANIZARE ZONĂ GOSPODĂRIRE COMUNALĂ — URBANIZARE ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE ss URBANIZARE | ZONĂ ACTIVITĂŢI ECONIMICE-INDUSTRIE, DEPOZITARE, LOGISTICĂ URBANIZARE | ZONĂ VERDE CU ROL DE AGREMENT SAU CU CARACTER TEMATIC URBANIZARE | ZONĂ VERDE CU ROL DE PROTECŢIE FAŢĂ DE INFRASTRUCTURA MAJORĂ SAU CORIDOR ECOLOGIC URBANIZARE ZONĂ COMPLEX SPORTIV | ÎMPĂDURIRI Se E = = SUBZONĂ - PĂDURI DE AGREMENT URBANIZARE ZONĂ NUCLEE ŞI SERVICII URBANIZARE ZONĂ LOCUIRE - CĂMINE STUDEN ȚEȘTI URBANIZARE ZONĂ DE AGREMENT PUBLIC SAU PRIVAT e
A /, N Zi N CALAN
AutoCAD SHX Text
HCn710
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 - :/51
AutoCAD SHX Text
A732/1/21 - :/32
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
A743
AutoCAD SHX Text
HPr337
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Lpj734
AutoCAD SHX Text
Pdt735-736
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
DF750/1
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
DE732/1/2
AutoCAD SHX Text
HPr 337
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
D.N.344
AutoCAD SHX Text
DE711/1/17
AutoCAD SHX Text
DE715/1/8
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
HC613
AutoCAD SHX Text
DE713/4
AutoCAD SHX Text
DE712
AutoCAD SHX Text
HC714
AutoCAD SHX Text
HC693
AutoCAD SHX Text
DE716
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A694
AutoCAD SHX Text
Ps698/1=9.59ha
AutoCAD SHX Text
DE698/2/2
AutoCAD SHX Text
A698/2
AutoCAD SHX Text
HC700
AutoCAD SHX Text
LPj687 (Fpd)
AutoCAD SHX Text
733
AutoCAD SHX Text
CC
AutoCAD SHX Text
HC695
AutoCAD SHX Text
DE692
AutoCAD SHX Text
DE678
AutoCAD SHX Text
DE690/2
AutoCAD SHX Text
DE685/1
AutoCAD SHX Text
H688/1
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
A696/1
AutoCAD SHX Text
A685
AutoCAD SHX Text
A690/1
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
NGL
AutoCAD SHX Text
HC
AutoCAD SHX Text
HB
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
Pdt
AutoCAD SHX Text
METRO 2
AutoCAD SHX Text
Cc709
AutoCAD SHX Text
Ps704/1
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
AVIASAN
AutoCAD SHX Text
D.N.344 CALEA TORONTALULUI
AutoCAD SHX Text
A711/1/1 - :/17
AutoCAD SHX Text
A715/1
AutoCAD SHX Text
A713
AutoCAD SHX Text
A715/1/1- :/7
AutoCAD SHX Text
A711/1/18 - :/38
AutoCAD SHX Text
A732/1/15 - :/20
AutoCAD SHX Text
HC701
 • Sheets and Views
  • Incadrare PUG NOU A1

Atasament: U03_Obiective_si_proprietate.pdf

5 6

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2' Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

SPATII VERZI PUBLICE PLANTATII CU CORONAMENT INALT

+12m

+9m

dota ri, s

evic ii

(S)+ P+2

E+M /Er

+16m

+12m

locuire

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Strazi noi secundare

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă (16m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

Înălţime maximă la cornişă : 9m (12m la dotari, servicii, zona mixta cu 6ap)

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

(S)+P+1E+M/Er max

dota ri, s

evic ii

zona mixta cu

(S)+ P+2

E+M /Er +12m

+9m

+16m

+12m

zon a m

ixta cu

max 6ap

max 4ap, locuire

A17 8

7 8

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l.

atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

SPECIFICAŢIE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

iunie 2019

350/2018

Plan Urbanistic Zonal -

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

arh. BOCAN CATALINA

Specialist RUR cu drept de semnatura

arh. BOCAN C. CATALINA MARIA

Categoria

D, E

U 03

1:1000

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F.430926 (CF vechi 134166), nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

Beneficiari:

BUGA Viorel, BUGA Laura

PLAN - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

- PROPRIETATE ASUPRA TERENURILO

BUGA Viorel, BUGA Laura

C.F.430926 (CF vechi 134166),

nr. cad. 430926 (A732/1/31 Cad vechi),

S

teren

=28700 m

2

BILANT TERITORIAL PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

SUPRAFETE TEREN

28.700

mp

SITUATIE EXISTENTA

TEREN CE VA DEVENI

DOMENIU PUBLIC

SITUATIE PROPUSA

TEREN PROPRIETATE PRIVATA

mp

28.700 100%

TOTAL

-

18.715 65,21%

28.700

9.985 34,79%

DESTINATIE

SIMBOLURI

Numar parcele

Suprafata parcele propuse

555 m

2

3

Puz-uri aprobate prin HCL

Teren proprietate publica de interes national (HCn)

Teren proprietate privata a persoanelor fizice

sau juridice

Teren ce va deveni domeniu public

Teren proprietate publica de interes local (DE)

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau

juridice cu destinatia de spatiu verde in intravilan

ce se va intabula in extras CF

Teren proprietate privata cu destinatia de drum

reglementat prin PUZ-uri aprobate

PLAN - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Limita zona studiata

Limite cadastrale existente

Limita zona de implantare a

cladirilor

Limite parcele propuse

Limite teren propus a fi introdus

in intravilan

DELIMITARI

Limite intravilan

Locuinte individuale (maxim 2ap.)

P.O.T.

MAX.

= 35%

C.U.T.

MAX.

= 0.9

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Dotari, Servicii

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 6 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 12 m, (S/D) +P+2E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 16 m, (S/D) +P+2E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

4 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

Zona Mixta - Locuinte colective

mici cu maxim 4 ap si servicii

la parter

P.O.T.

MAX.

= 40%

C.U.T.

MAX.

= 1.6

H

MAX. CORNISA

= 9 m, (S/D) +P+1E+M/Er

H

MAX. COAMA

= 12 m, (S/D) +P+1E+M/Er

Regim de inaltime maxim admis

3 niveluri supraterane

Acoperis Ð) 25° - 45° / terasa

CIRCULATII

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ studiat

Strazi si alei de deservire locala

propuse prin PUZ-uri aprobate

Strazi si alei de deservire locala

propuse in perspectiva

5 6

J35/2318/2004, C.U.I. RO 16677315, Timisoara, str. Remus, nr. 7/a, ap.5, tel.228717

Strazi noi principale

Înălţime maximă construcţii 12m la coamă

Înălţime maximă la cornişă : 9m

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

(S)+P+1E+M/Er max

locuire si zona

De732/1/2

teren propus pentru intregirea

prospectului de drum de 16m

din cadrul PUZ-ului studiat

ZONA STUDIATA

+9m

+12m

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1

mixta cu max 4ap

436437

5

.

0

2

6

.

0

0

7

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

0

.

9

6

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

7

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

3

6

.

2

5

3

6

.

0

0

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

9

.

7

9

3

2

.

2

1

3

1

.

0

9

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

4

1

1

8

.

5

0

3

4

.

1

9

3

4

.

0

4

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

6

2

2

6

.

8

6

2

8

.

8

7

2

8

.

6

2

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

4

.

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

3

3

.

1

8

1

8

.

0

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

7

.

0

0

1

1

.

9

2

5

.

3

9

1

9

.

7

1

1

8

.

9

1

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

9

.

0

0

3

1

.

9

3

1

8

.

4

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

7

.

5

0

3

4

.

0

1

2

0

.

0

0

1

9

.

5

0

1

9

.

3

1

1

9

.

8

3

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

3

2

.

5

6

2

9

.

9

1

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

2

8

.

3

7

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

5

1

7

.

9

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

0

1

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

3

2

0

.

0

7

1

9

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

0

1

0

5

5

1

0

3

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

8

.

9

8

1

9

.

0

0

1

9

.

5

0

1

0

1

0

5

3

1

0

5

2

6

m

2

6

m

2

6

m

L

o

t

1

=

1

9

4

0

m

p

P

-

P

+

2

E

S

+

P

+

3

E

+

M

M

89.55

89.64

89.74

89.54

89.91

89.79

89.96

COTE DRUMURI = 88,70 ÷ 88,80

COTA ±0.00 = min. 89,20

3

0

.

0

0

3

0

.

0

0

1

7

.

2

6

1

7

.

0

0

3

5

.

7

6

1

9

.

0

2

2

0

.

0

0

1

0

.

4

8

9

.

5

3

2

0

.

9

5

2

0

.

0

0

2

0

.

0

0

3

0

.

7

4

3

1

.

0

0

1

8

.

5

0

3

0

.

4

8

3

0

.

4

8

1

9

.

2

0

2

0

.

0

1

2

0

.

7

9

2

0

.

0

0

2

0

.

0

5

3

5

.

7

6

3

3

.

9

8

2

4

.

1

7

5

0

.

0

0

3

2

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

3

4

1

8

.

7

8

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

5

4

.

0

0

5

0

.

5

0

4

1

.

0

1

3

9

.

9

1

4

7

.

0

0

4

3

.

4

9

2

2

. 1

6

2

2

. 1

6

2

1

.

2

2

2

1

.

5

0

2

0

.

0

0

1

8

.

5

0

1

8

.

5

0

1

6

.

5

9

3

5

.

1

3

4

1

.

7

5

4

3

.

0

1

4

1

.

5

8

2

7

.

5

7

8

.

2

1

1

9

.

4

6

1

8

.

5

5

2

5

. 6

1

1

8

. 7

0

3

2

.

0

0

3

7

.

5

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

8

.

4

4

1

7

.

4

4

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

0

1

1

8

.

9

8

3

5

.

5

6

3

5

.

0

5

3

6

.

0

7

3

4

.

5

3

1

8

.

0

9

3

6

.

5

9

3

7

.

5

0

3

2

.

0

0

3

2

.

0

0

1

0

5

5

1

0

2

9

6

6

1

0

1

0

3

5

5

5

1

0

1

0

3

3

3

1

0

3

5

1

0

1

0

5

5

5

5

1

0

5

1

0

5

9

5

5

1

0

1

0

5

1

0

3

2

2

12

12

12

12 12

12

12

12

12

12

12

12

1

8

.

4

4

2

9

.

7

9

3

0

.

9

7

3

0

.

9

9

3

0

.

9

5

1

8

.

7

2

1

8

.

0

0

1

8

.

0

0

1

9

.

0

0

3

5

.

2

6

3

5

.

2

6

3

6

.

6

5

3

6

.

6

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

9

.

3

5

1

7

.

3

7

1

784 m

2

2

660 m

2

3

660 m

2

4

694 m

2

5

646 m

2

6

644 m

2

8

678 m

2

7

630 m

2

5

5

5

1

0

1

0

5

5

5

1

8

.

3

3

1

8

.

3

3

1

0

16

579 m

2

17

755 m

2

15

531 m

2

18

531 m

2

14

531 m

2

13

531 m

2

12

531 m

2

11

531 m

2

10

531 m

2

19

531 m

2

20

531 m

2

21

531 m

2

22

531 m

2

23

531 m

2

24

540 m

2

9

561 m

2

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

0

.

5

4

1

9

.

0

6

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

1

9

.

0

0

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

5

.

0

0

2

6

.

0

4

2

6

.

0

0

2

6

.

0

0

5

5

.

6

8

5

5

5

1

9

.

8

0

2

0

3

3

.

9

4

3

3

.

6

7

2

0

.

0

8

12

12

5

P

T

T

1

S

=

2

8

7

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

3

0

9

2

6

N

r

.

C

a

d

4

3

0

9

2

6

31

3.019 m

2

A

7

3

2

/

1

/

2

9

S

=

2

3

2

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

2

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

2

7

/

1

S

=

8

6

5

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

0

S

=

1

9

9

0

0

m

p

N

r

.

c

a

d

.

4

4

2

9

6

5

N

r

.

c

a

d

.

4

4

1

8

7

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

2

2

4

2

N

r

.

c

a

d

.

4

1

8

6

1

0

N

r

.

c

a

d

.

4

2

3

5

0

5

C

F

n

r

.

4

4

2

9

6

5

C

F

n

r

.

4

4

1

8

7

0

A

7

3

2

/

1

/

3

8

S

=

1

1

3

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

7

S

=

1

1

5

0

0

m

p

A

7

3

2

/

1

/

3

6

S

=

1

8

3

0

0

m

p

C

F

n

r

.

4

0

8

8

6

9

C

F

n

r

.

4

0

5

3

3

4

C

F

n

r

.

4

0

5

3

1

9

C

F

n

r

.

4

1

8

6

0

9

C

F

n

r

.

4

4

0

6

5

1

Pla nta

tii d e pr

ote ctie

Arb ori

cu c oro

nam ent

ina lt

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

P

T

T

2

'

2

5

.

9

2

2

0

.

4

3

1

4

.

0

2

1

0

1

0

1

3

5

5

1

3

5

5

2

7

.

9

3

2

7

.

9

3

6

4

6

1

6

1

2

1

2

1

2

1

2

5

5

2

0

26

P

r

.

B

e

r

e

g

s

a

u

C

F

v

e

c

h

i

1

3

4

1

6

6

N

r

.

T

o

p

v

e

c

h

i

A

7

3

2

/

1

/

3

1

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

P

U

Z

a

p

r

o

b

a

t

H

C

L

1

7

5

/

2

0

1

9

16

16

12

12

6

6

1

0

6

1

0

3

1

0

1

0

1

0

1

0

3

3

1

0

30

1248 m

2

28

650 m

2

29

650 m

2

27

650 m

2

25

667 m

2

26

650 m

2

2

5

.

3

6

1

8

.

7

6

3

0

.

3

8

2

5

.

4

1

2

0

.

4

4

5

.

5

6

2

6

.

5

8

4

1

.

9

0

12

16

2

3

.

5

6

AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
2.5%
AutoCAD SHX Text
canalizare menajera
AutoCAD SHX Text
alimentare cu apa
AutoCAD SHX Text
gaz
AutoCAD SHX Text
canalizare pluviala
AutoCAD SHX Text
electric
AutoCAD SHX Text
telefon
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
c
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
z.v.
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
tr
AutoCAD SHX Text
p.c.
AutoCAD SHX Text
A732/1/28 S=28400mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/2 S=11500mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/35/1 S=4300mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/34 S=70000mp
AutoCAD SHX Text
A732/1/33 S=14200mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 715-4m
AutoCAD SHX Text
S=16200mp
AutoCAD SHX Text
3.20
AutoCAD SHX Text
12.11
AutoCAD SHX Text
27.45
AutoCAD SHX Text
8.27
AutoCAD SHX Text
224.15
AutoCAD SHX Text
42.05
AutoCAD SHX Text
251.81
AutoCAD SHX Text
23.94
AutoCAD SHX Text
21.08
AutoCAD SHX Text
30.02
AutoCAD SHX Text
24.01
AutoCAD SHX Text
24.99
AutoCAD SHX Text
27.05
AutoCAD SHX Text
203.55
AutoCAD SHX Text
142.57
AutoCAD SHX Text
9.36
AutoCAD SHX Text
21.93
AutoCAD SHX Text
20.47
AutoCAD SHX Text
29.52
AutoCAD SHX Text
16.95
AutoCAD SHX Text
241.16
AutoCAD SHX Text
90.90
AutoCAD SHX Text
22.27
AutoCAD SHX Text
27.43
AutoCAD SHX Text
22.77
AutoCAD SHX Text
16.25
AutoCAD SHX Text
307.06
AutoCAD SHX Text
79.37
AutoCAD SHX Text
93.76
AutoCAD SHX Text
296.30
AutoCAD SHX Text
58.63
AutoCAD SHX Text
56.11
AutoCAD SHX Text
36.71
AutoCAD SHX Text
9.65
AutoCAD SHX Text
145.40
AutoCAD SHX Text
48.01
AutoCAD SHX Text
329.38
AutoCAD SHX Text
176.48
AutoCAD SHX Text
215.59
AutoCAD SHX Text
320.23
AutoCAD SHX Text
215.54
AutoCAD SHX Text
13.45
AutoCAD SHX Text
319.66
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
318.13
AutoCAD SHX Text
57.77
AutoCAD SHX Text
315.68
AutoCAD SHX Text
36.53
AutoCAD SHX Text
314.13
AutoCAD SHX Text
36.07
AutoCAD SHX Text
27.89
AutoCAD SHX Text
42.85
AutoCAD SHX Text
48.62
AutoCAD SHX Text
A732/1/32 S=10000mp
AutoCAD SHX Text
(Sact=Smas)
AutoCAD SHX Text
De 732/1/1
AutoCAD SHX Text
Hpr 337
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
483900
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484000
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484100
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484200
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203200
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203300
AutoCAD SHX Text
484300
AutoCAD SHX Text
203400
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/2
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/3
AutoCAD SHX Text
A715/1/2-3/4
AutoCAD SHX Text
Nr. Top. Cc732/1/16-20/1/2
AutoCAD SHX Text
S=12353mp
AutoCAD SHX Text
DE732/1/1
AutoCAD SHX Text
9
AutoCAD SHX Text
10
AutoCAD SHX Text
11
AutoCAD SHX Text
12
AutoCAD SHX Text
21
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
De 732/1/2
AutoCAD SHX Text
N
 • Sheets and Views
  • Obiective A1