keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 465/09.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 465/09.09.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-010654/02.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-010654/02.07.2019 - al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 01.08.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-010654/02.07.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Arhitectului Sef nr. 13/08.04.2019;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 74 din 13.08.2018;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit c), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1)şi alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara,având ca proprietari COCOTĂ ILIE împreună cu COCOTĂ FLORIN-SORIN şi TEODORESCU NICOLETA-SORINA (în calitate de moştenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA), contract de închiriere asupra terenului în fav. SC AUTO SPA EXPRESS SRL, întocmit conform Proiectului nr. 185/2018, realizat de SC Q PLANNING CONSULTANTS SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Funcţiune propusă: realizarea unei constructii pentru servicii - spalatorie auto in regim de autoservire, regim de înalţime maxim: P, H=4,15m, POTmax propus=36,29 %, CUTmax propus=0,36; spatii verzi si plantate minim 20,00%; acces auto: se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Gării, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002649/29.03.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar; Terenul de 1.699mp este înscris în CF 420290 (CF vechi 8681, top 17386) cad 420290 şi construcţii cad 420290-C1 şi 420290-C2, proprietari COCOTĂ ILIE împreună cu COCOTĂ FLORIN-SORIN şi TEODORESCU NICOLETA-SORINA (în calitate de moştenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA), contract de închiriere asupra terenului în fav. SC AUTO SPA EXPRESS SRL, retragere minimă faţă de aliniament, retrageri minime faţă de limitele laterale şi faţă de limitele posterioare: conform planşei REGLEMENTĂRI URBANISTICE - planşa nr. U03, Spatii verzi compacte minim 6,09% - conform Deciziei de încadrare nr. 74/13.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.
În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 1.699mp, este înscris în CF 420290 (CF vechi 8681, top 17386) cad 420290 şi construcţii cad 420290-C1 şi 420290-C2, proprietari: COCOTĂ ILIE şi COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN şi TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moştenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA) cu Contract de închiriere asupra terenului nr. 14 din 21.12.2017 în favoarea SC AUTO SPA EXPRESS SRL.
La documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi (stanga, dreapta, spate) in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificată prin H.C.L. nr. 240/2009.
Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după reglementarea situaţiei juridice din CF şi după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 185/2018, planşa nr.U05 - ,,Proprietate asupra terenurilor " şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu - "CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELFSERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009", str. GĂRII nr. 3, Timişoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proprietari COCOTĂ ILIE, COCOTĂ FLORIN-SORIN si TEODORESCU NICOLETA-SORINA
- Beneficiarului SC AUTO SPA EXPRESS SCS;
- Proiectantului SC Q PLANNING CONSULTANTS SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive_PUD_AUTO_SPA_GARII_3.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2019-010654/02.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Construire spălătorie auto (ecologică în regim self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”,

str. GĂRII nr. 3, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUD - „Construire spălătorie auto (ecologică în

regim self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la nord - strada Gării, la est, sud, vest – parcele proprietate privată.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 1.699mp, este înscris în CF 420290 (CF vechi 8681, top 17386) cad 420290 și construcții cad 420290-C1 și 420290-C2, proprietari: COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA) cu Contract de închiriere asupra terenului nr. 14 din 21.12.2017 în favoarea SC AUTO SPA EXPRESS SRL.

La documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi (stanga, dreapta, spate) in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic de Detaliu - „Construire spălătorie auto (ecologică în regim self-service)

conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, strada GĂRII nr. 3, Timişoara, propune realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUD - „Construire spălătorie auto (ecologică în regim self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, au fost obţinute: Certificatului de Urbanism nr. 5464/19.12.2017 prelungit până în 18.12.2019, Decizia de încadrare nr. 74 din 13.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, precum şi Avizul Arhitectului Șef nr. 13 din 08.04.2019;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu - „Construire spălătorie auto (ecologică în regim self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, proprietari COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA, (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA- SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA), se notează contract de închiriere în fav. SC AUTO SPA EXPRESS SRL proiectant SC Q PLANNING CONSULTANTS SRL, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_de_specialitate_PUD_AUTO_SPA_GARII_3.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Nr. UR2019-010654/02.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Construire spălătorie auto (ecologică în regim

self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-0106564/02.07.2019 a Primarului Municipiului

Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, prin care se propune realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-010654/01.07.2019, privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 619/2018 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Arhitectului Sef nr. 13 din 08.04.2019; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5464/19.12.2017 prelungit până în

18.12.2019, precum şi Decizia de încadrare nr. 74/13.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă că planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUD - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, proprietari: COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA), beneficiar fiind SC AUTO SPA EXPRESS SRL, conform Contract de închiriere asupra terenului cu nr. 14 din 21.12.2017, proiectant SC Q PLANNING CONSULTANTS SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. - Arh. Daniel STĂMOREAN, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 01.08.2018, cu ocazia demarării Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în luna mai 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018-012679/24.08.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUD - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Intrucat la documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi (stanga, dreapta, spate) in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara;

Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L., proiect nr. 185/2018, la cererea beneficiarului SC AUTO SPA EXPRESS SRL conform Contract de închiriere asupra terenului cu nr. 14 din 21.12.2017, proprietari fiind COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA).

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUD - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, în suprafaţă totală de 1.699mp, este amplasat în partea de vest a municipiului Timişoara, delimitat la nord - strada Gării, la est, la sud, la vest – de parcele proprietate privată.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 1.699mp, este înscris în CF 420290 (CF vechi 8681, top 17386) cad 420290 și construcții cad 420290-C1 și 420290-C2, proprietari: COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA) cu Contract de închiriere asupra terenului nr. 14 din 21.12.2017 în favoarea SC AUTO SPA EXPRESS SRL.

Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, propune realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire.

Pe parcela studiată se vor asigura accese auto si pietonale de pe strada Gării, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002649/29.03.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 619/2018 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002649/29.03.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 13 din 08.04.2019

sunt următorii: Se propune realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire.

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - P.O.T.max. = 36,29 %; - C.U.T.max. = 0,36; - Regim de înălțime: P, H=4,15m; - retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”.

Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr. 74/13.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, minim 20,00% din suprafata terenului conf. . planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-002649/29.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 910/14.11.2018. În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după reglementarea situației juridice din CF și după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 185/2018, planşa nr. U05 – „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUD - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, Timişoara va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, proprietari: COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA), cu contract de închiriere asupra terenului în fav. SC AUTO SPA EXPRESS SRL, întocmit conform proiectului nr. 185/2018, realizat de S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire. Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: - P.O.T.max. = 36,29 %; - C.U.T.max. = 0,36; - Regim de înălțime: P, H=4,15m; - retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U03 „Reglementări

Urbanistice”. Zone verzi propuse in documentaţie şi în conformitate cu Decizia de încadrare nr.

74/13.08.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, minim 20,00% din suprafata terenului conf. . planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”. Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-002649/29.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 910/14.11.2018.

În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

3. Prezentul Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat situat in intravilanul Municipiului Timisoara, categoria curţi construcţii, în suprafaţă totală de 1.699mp, este înscris în CF 420290 (CF vechi 8681, top 17386) cad 420290 și construcții cad 420290-C1 și 420290-C2, proprietari: COCOTĂ ILIE și COCOTĂ MARIA (prin

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

COCOTĂ FLORIN-SORIN și TEODORESCU NICOLETA-SORINA, în calitate de moștenitori ai defunctei COCOTĂ MARIA) cu Contract de închiriere asupra terenului nr. 14 din 21.12.2017 în favoarea SC AUTO SPA EXPRESS SRL.

La documentatie sunt prezentate declaraţiile notariale de accept ale vecinilor direct afectaţi (stanga, dreapta, spate) in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 102/24.03.2009, modificat prin H.C.L. nr. 240/2009

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după reglementarea situației juridice din CF și după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 185/2018, planşa nr. U05 – „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUD - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timișoara, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Planul Urbanistic de Detaliu - ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF-SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009”, str. GĂRII nr. 3, Timișoara, elaborat de proiectantul S.C. Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L., proiect nr. 185/2018, întocmit la cererea beneficiarului SC AUTO SPA EXPRESS SRL, pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF,

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Monica MITROFAN

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA URBANISM BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Red/dact – M.M.

Cod FP 53-01, ver. 1

 • - Regim de înălțime: P, H=4,15m;
 • - retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”.
 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
 • - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-002649/29.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
 • - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 910/14.11.2018.
 • - Regim de înălțime: P, H=4,15m;
 • - retrageri minime faţă de limitele laterale și posterioare conf. planșei nr. U03 „Reglementări Urbanistice”.
 • - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;
 • - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2018-002649/29.03.2018; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.;
 • - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 910/14.11.2018.

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-010654/02.07.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 01.08.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — “Construire spălătorie auto (ecologică în regim self-service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Gării nr. 3 Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărţii funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr.420290 Timișoara, nr.cadastral 420290, CF vechi 8681, nr. topografic 17386, terenul în suprafață de 1699 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, proprietari Cocota Ilie şi Cocota Maria. Prin declarația notarială cu încheierea de autentificare nr. 5203 din 01.08.2019, Cocota Ilie în calitate de coproprietar al imobilului înscris în cartea funciară nr. 420290 Timişoara, își dă acordul pentru “Construire spălătorie auto ecologică în regim self-service conform Certificatului de urbanism nr. 5464/19.12.2017, proiect nr. 185/2018. Prin Declaraţia notarială cu încheierea de autentificare nr. 4582 din Il iulie 2019, Cocota Florin-Sorin și Teodorescu Nicoleta-Sorina în calitate de moştenitori ai defunctei Cocota Maria îşi exprimă acordul pentru “Construire spălătorie auto ecologică în regim self-service conform Certificatului de urbanism nr. 5464/19.12.2017, proiect nr. 185/2018, asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 420290 Timişoara, nr. cad. 420290, obligandu-se a dezbate succesiunea și asupra imobilului descris mai sus. De asemenea, din examinarea cărții funciare (datată 31.07.2019) mai sus individualizate rezultă că se notează contract de închiriere asupra terenului în suprafață de 805 mp și 20 mp construcție camera 1 în favoarea SC AUTO SPA EXPRESS SRL -care este beneficiara documentației. Faţă de aceste aspecte menționate și având în vedere că terenul trebuie să aibe o situație juridică clară, dovedită prin acte de proprietate cu caracter definitiv, raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — “Construire spălătorie auto (ecologică în regim self- service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Gării nr. 3 Timişoara , se avizează condiţionat de reglementarea situaţiei juridice a terenului. De asemenea trebuie să aveţi în vedere că potrivit art. 1 (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii: “(1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel” .

Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — “Construire spălătorie auto (ecologică în regim self- service) conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 240/2009”, str. Gării nr. 3 Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de art. 243 (1), lit. a din 0UG nr.57/2019 privind codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN IN N : W Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: MEMORIU_PUD_Spalatorie.Garii.3.pdf

   

1/13   

 

MEMORIU PLAN URBANISTIC DE DETALIU  aferent PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) – CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN 

REGIM SELF‐SERVICE) CONFORM HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009 

 

 

 

 

1. DATE GENERALE  1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI: 

 

 

Denumire investitie:  ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.) – CONSTRUIRE 

SPALATORIE AUTO (ECOLOGICA IN REGIM SELF‐SERVICE) CONFORM 

HCL 102/2009 MODIFICAT PRIN HCL 240/2009 

 

 

Faza proiect:      P.U.D. 

 

 

Amplasament:  MUNICIPIUL  TIMISOARA,  STR.  GARII,  NR.  3,  JUD.  TIMIS, 

CF.NR.420290, NR. TOP. 17386 

 

 

Beneficiar:      AUTO SPA EXPRESS S.R.L.

 

 

Proiectant general:    Q PLANNING CONSULTANTS S.R.L. 

 Strada Banul Maracine, nr. 13A, Municipiul Timisoara, judetul Timis 

 T.: 0724 213 114 | E.: [email protected] 

 

 

Nr. proiect:      185/2018 

 

 

Data:        APRILIE 2018 

 

 

 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

2/13   

2. SITUATIA EXISTENTA 

2.1. REGIMUL JURIDIC 

  Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Timisoara, str. Garii, nr. 3, Cf.Nr. 420290, 

Nr.Top. 17386, Timisoara, jud.Timis. Parcela este situata in partea vestica a municipiului Timisoara. 

In PUG se afla situat in UTR 3 – zona pentru locuinte si functiuni complementare. 

  Suprafața și situația juridică a terenurilor afectate de prezenta lucrare sunt: 

  Accesul auto pe amplasament se face de STRADA Garii aflata in proximitatea nordica. 

  Pe amplasamentul studiat se regaseste un corp de cladire P si anexa gospodareasca. 

Cote STEREO 70 

Nr. punct  Coordonate puncte de contur 

X [m]  Y [m] 

1  479246.101  204875.601 

2  479252.810 204913.258 

3  479208.849  204922.686 

4  479201.956  204886.473 

5  4792221.059  204881.970 

 

2.2. INCADRAREA IN TERITORIU 

  Zona  studiata  prin  prezenta  documentatie  este  situatia  in  intravilanul  Municipiului 

Timisoara, judetul Timis, langa Gara de Nord din aceasta localitate. 

VECINATATI: 

 La Nord  ‐  Strada Garii   La Sud  ‐  Proprietati private – Nr.Top. 17406 & 17387   La Est  ‐  Proprietate privata – Nr.Top. 17386   La Vest  ‐  Proprietati private – Nr.Top. 17409 & 17408 

DISTANTE DE LA LIMITA DE PROPRIETATE PANA LA CLADIRILE DE LOCUINTE 

 NORD   ‐  Domeniu public – Strada. Garii       SUD   ‐  Teren privat – zona industriala   EST  ‐  156.80 ml   VEST  ‐  25.43 ml 

LIMITELE TERENULUI: 

 NORD  =  38.25 m   SUD  =  36.86 m   EST  =  46.55 m 

Suprafata 

(mp) 

Nr.  Carte 

Funciara  Nr. Top / Cad 

Categoria  de 

folosinta  Proprietar 

1699.00  420290  17386  Curti 

constructii  SC AUTO SPA EXPRESS SRL 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

3/13 

 VEST =  44.96 m 

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

  Pentru  determinarea  stratificatiei  terenului  a  fost  necesara  elaborarea  unui  sutidu 

geotehnic. 

Constatarile si recomandarile acestui studio vor folosi la elaborarea PUD‐ului. 

Zona studiata nu este expusa riscurilor naturale. 

Terenul nu face parte din arii protejate sau cu valoare perisajera. 

2.4. CIRCULATIA 

Accesul la amplasament se realizeaza de pe drumul aflat in proximitatea nordica a terenului, 

de pe strada Garii.  

  Terenul studiat se afla in intravilanul municipiului Timisoara, amplasat cu deschidere catre 

strada Garii. Terenul are o forma rectangulara avand front la strada pe o singura latura: 

- Str. Garii:    38.25 m    Terenul are o suprafata totala masurata de 1699 mp conform planului de situatie cu ridicare 

topo, cat si conform extras C.F. NR. 420290.  

Circulatia principala in zona se desfasoara pe str. Garii ‐ drum cu 2 benzi de circulatie pe sens. 

2.5. OCUPAREA TERENULUI 

  Terenul  este  plan  avand  suprafata  masurata  de  1699  mp,  cu  datele  de  identificare  CF  420290, nr. topo  17386, Timisoara. Pe teren exista o constructie cu S = 500.47 mp. 

P.O.T. existent = 29.46 % 

C.U.T. existent = 0.363 % 

2.6. ECHIPAREA EDILITARA 

Din punct de vedere al echiparii edilitare. Zona studiata se prezinta astfel: 

 Alimentare cu apa: In zona studiata exista retea centralizata de alimentare cu apa.    Canalizare menajera:  In zona studiata exista retea centralizata de canalizare menajera.  Canalizare pluviala: In zona studiata   nu exista retea centralizata de canalizare pluviala, 

apele pluviale se vor colecta intr‐un bazin de retentie. 

 Energie electrica: In  zona  studiata  exista  retea  supraterana  de  alimentare  cu  electricitate.

2.7. PROBLEME DE PROTECTIA MEDIULUI 

Amplasamentul  studiat  nu  este  in  perimetrul  unor  zone  de  protective  sau  a  unor  arii 

protejate. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

4/13   

3. PROPUNERI DEZVOLTARE, ZONIFICARE FUNCTIONALA 

3.1. SITUATIA PROPUSA 

  Suprafata studiata se intinde pe o suprafata de aproximativ 14 500.00 mp si cuprinde zonele 

limitrofe terenului studiat si drumul din vecinatate. 

  Suprafata zonei reglementate este de 1699.00 mp. 

  Prezenta documentatie se intocmeste la solicitarea beneficiarului Auto SPA Express S.R.L., 

ca  urmare a conditiei impuse de Primaria Mun. Timisoara prin Certificatul de Urbanism nr. 5464 

din  19.12.2017.  Prin  PUD  se  defininesc  elementele  urbanistice,  ce  vor  sta  la  baza  intocmirii 

documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire a obiectivelor ce urmeaza a se amplasa 

in zona studiata, in vederea avizarii acestora in Consiliul Local: 

‐ dimensiunile, functiunile si aspectul arhitectural al obiectivelor 

‐ rezolvarea circulatiei, accesuri, parcaje 

‐ integrarea si armonizarea cu constructiile existente 

‐ echiparea edilitara 

Obiectivul documentatiei consta in: 

‐stabilirea modului de amplasare a constructiilor pe teren 

‐stabilirea regimului de inaltime a constructiilor si a gradului de ocupare a terenului 

  Reglementarile din aceasta incinta prevad realizarea unei zone de servicii – spalatorie auto. 

  Zona functionala propusa prin studiu este cea de “Servicii”, realizandu‐se o spalatorie auto 

in regim self‐service si spatii aferente acestui program de arhitectura. 

Obiective solicitate prin tema program 

a) realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim de autoservire cu toate 

instalatiile de apa, canalizare, gaz, electricitate, necesare functionarii cu program nonstop. 

Constructia cuprinde 4 boxe inchise lateral si un spatiu tehnic inchis – toate acoperite cu o 

structura usoara din panouri policarbonat pe elemente metalice din aluminiu; 

b) amenajarea zonei de aspirare – 6 platforme auto; 

c) amenajarea a 10 locuri; 

d) amenajarea accesului – se va realiza carosabil cu o banda pe sens, pentru asigurarea unui 

un flux continuu; 

e) se vor amenaja zone verzi cu peluze si arbusti decorativi; 

f) amenajarea unei platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor, la o distanta minima de 

10 m fata de ferestrele locuintelor; 

  Modelul spălătoriei este folosit folosit la scara larga in Romania şi prezintă un avantaj major 

faţă de spălătoriile tradiţionale: timp şi costuri reduse. Sistemul de funcţionare al spălătoriei este 

self‐service, iar clientul nu economiseste doar timp, ci si bani. Procesul de spălare a maşinii durează 

3 minute în exterior, şi 5 minute în interior. 

Programul  standard  pentru  exterior  include  spălare  cu  spumă  activă,  clătire  şi  ceară,  iar 

pentru  interior  acest  program  include  aspirare,  curăţare  tapiţerie,  dezinfectare  aer 

conditionat/odorizare şi maşina de spălat covoraşe, toate acestea în regim self‐service. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

5/13   

Spălătoria este dotată cu 4 boxe de spălat exteriorul, 6 staţii pentru interior (aspirare) şi are 

o capacitate de aproximativ 400 de maşini pe zi. 

Datorita  timpului  redus de  spalare  si  aspirare,  timpul  de  asteptare  este  redus.  Astfel,  spatiu  de 

asteptare necesar este de maxim 10 locuri. 

  Masina  nu  necesita  stergere  deoarece  la  finalul  spalarii  se  clateste  cu  apa  tratata  prin 

osmoza si prin uscare nu rezulta pete de saruri.  

  Accesul in spalatorie se face de pe strada Garii. Zona de spalare este pozitionata in centrul 

parcelei, iar zona de aspirare este pozitionata pe latura dinspre strada Garii. 

Aspiratoarele  sunt  inchise  intr‐o  cutie  fonoabsorbanta  producand  un maxim  de  35Db  la 

exterior. 

Spaţiul tehnic este amplasat  intr‐un modul  inchis si asigura spatiul necesar motoarelor şi 

pompelor ce deservesc cele 4 boxe de spălat. Tot mecanismul este conceput pentru a reduce  la 

minim zgomotul iar pentru a se inscrie in baremele de zgomot potrivit locului de amplasare ( zona 

rezidentiala + functiuni mixte ) camera tehnica este inchisa si construita cu panouri fonoabsorbante 

asigurand un nivel de zgomot in exterior de maxim 35 Db. 

  Spalatoria nu va detine personal angajat, fiind in regim de autoservire iar clientii vor utiliza 

aparatura pusa la dispozitie, determinand timpul de folosire cu ajutorul fiselor achizitonate. 

  Spalatoria va fi ecologica folosind materiale ecologice in vederea igienizarii. 

  

3.2. CATEGORIILE FUNCTIONALE ALE DEZVOLTARII SUNT 

  Categoriile de functiuni propuse sunt urmatoarele: 

 Plaforme pentru parcare (betonate/pietruite/pavate);   Constructii pentru spalatorie auto;   

3.3. REGIMUL DE INALTIME PROPUS SI REGLEMENTARI 

  Prin proiect se propune facilitarea urmatoarelor regimuri de inaltime (D=demisol, S = Subsol, 

P = Parter, E = Etaj): 

 P    Constructia  propusa  are  regim  de  inaltime  Parter,  cu  inaltimea  maxima  de  4,15  m.  De 

asemenea, este pozitionata in zna centrala a parcelei, respectand regulile de aliniament specifice 

zonei. Datorita acestora, devine facila integrarea constructiei noi in contextul urban studiat. 

  In cadrul parcelei se vor respecta prevederile Codului Civil cu privire  la distantele fata de 

vecinatati. 

  Accesul auto se va realiza pe o singura banda pe sens, iar iesirea se va realiza tot pe o banda  

pe sens. Latimea celor doua benzi va fi de 5,50 m. 

  Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea propusa a 

ansamblului,  sunt specifice unei  interventii ubane moderne.  Intregul ansamblu este demontabil, 

existand astfel posibilitatea de schimbare sau desfiintare cu efort minimal. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

6/13   

  Se  vor  lua masuri  de  protectie  fata  de  constructiile  vecine:  platformele  betonate  se  vor 

retrage de la limita de proprietate. Aceasta zona va fi amenajata zona verde. Aceasta interventie 

are rolul de a proteja fundatiile cladirilor vecine.  

De asemenea, panta platformei va fi orientata spre zona centrala pentru a nu deversa apele 

pluviale in apropierea constructiilor vecine. 

 

3.4. BILANT TERITORIAL 

  Prin proiect se propun urmatorii indici urbanistici: 

INDICI URBANISTICI  EXISTENT  PROPUS 

mp  %  mp  % 

Arie zona studiata  14500.00  ‐  14500.00  ‐ 

Arie teren  1699.00  100.00  1699.00  100.00 

Arie construita  500.47  29.46  616.63  36.29 

Max. 40.00 

Arie desfasurata  500.47  ‐  616.63  ‐ 

Arie parcare  0.00  0.00  125.00  7.36 

Arie aspirare  0.00  0.00  113.40  6.67 

Arie circ. piet. si carosabile  1181.83  69.56  504.17  29.68 

Spatii verzi amenajate   ‐  ‐  339.80  20.00 

Min. 20.00 

P.O.T.  29.46  36.29 Max. 40.00 

C.U.T.  0.295  0.363 Max. 0.40 

 

3.5. RESTRICTII   

  Nu este cazul. 

 

3.6. ACCESE   

  Accesul pe amplasament se va  realiza din drumul existent, de pe strada Garii,  situata pe 

latura nordica a parcelei. Din acest drum se va realiza accesul direct pe proprietate.  

  In  incinta  terenului  se  vor  realiza  parcajele  auto,  zona  de  uscare‐aspirare,  se  va  realiza 

drumul  de  incinta,  drum  care  va  satisfice  fluxul  necesar  activitatilor  propuse  si  spatiul  destinat 

spalatoriei. 

 

3.7. INTEGRAREA IN ZONA   

  Functiunile  propuse,  de  beneficiar,  prin  acest  studiu,  duc  la  dezvoltarea  si  extinderea 

functiunilor specific zonei, zona caracterizata ca si zona pentru servicii. 

  Referitor la compatibilitatea functionala, functiunile propuse nu afecteaza functionalitatea 

amplasamentloer invecinate, avand in vedere ca in vecinatate sunt unitati de servicii si industriale. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

7/13   

  Referitor la relatia cu cadrul natural, amenajarea spatiilor verzi va contribui la protectia si 

imbunatatirea aspectului cadrului natural. 

  Constructiile din zona terenului studiat sunt cu regim de inaltime mic‐mediu , in general sunt 

amplasate pe aliniamentul stradal dar si retrase la diverse distante fata de aliniamentul stradal.  

  Unele  constructii  sunt  noi  sau  reamenajate  dupa  1989  dar  majoritatea  mai  vechi  si  au 

finisaje modeste. 

 

3.8. CATGORII DE COSTURI   

  Realizarea investitiei se va realiza din fonduri private,  investitie suportata in  intregime de 

catre proprietar.  

 

3.9. ECHIPAREA EDILITARA 

  Din  punct  de  vedere  al  echiparii  edilitare,  pentru  zona  studiata  se  propun  urmatoarele 

echipari edilitare: 

 Alimentare cu apa:  Se va realiza de la un bransament de la reteaua centralizata a           municipiului Timisoara. 

 Canalizare menajera:  Se vor evacua in sistemul centralizat al municipiului Timisoara.   Canalizare pluviala:  Apele meteorice vor fi captate de pe cladiri si platforme, stocate intr‐ 

un  bazin  de  retentie  dimensionat  in  functie  de  dimensiunea 

obiectivului si folosite pentru irigarea spatiilor verzi din incinta. Apele 

meteorice captate de pe platformele carosabile vor fi trecute printr‐

un separator de hidrocarburi. 

 Energie electrica:    Se va realiza de la reteaua centralizata de alimentare cu energie  Electrica a municipiului Timisoara. 

 

Date preluate din memoriul de specialitate, memoriu tehnic instalatii: 

 

"Instalatiile sanitare cuprind: 

- alimentarea cu apa rece și prepararea apei calde menajere; 

- distribuția interioară de apa rece, apa calda menajera; 

- rețeaua de canalizare interioară și racordul la canalizarea exterioară. 

  Instalatii sanitare 

Spalatoria ce se dorește a fi construita va avea amenajat la parter: 

‐ un grup sanitar   dotat cu vas de closet si lavoar  

‐ boxe de spalare  autovehicole  

Alimentarea  cu apă  rece potabilă  a  imobilului  se  va  realiza  de  la  un    branșament  cu o 

conductă din Pehd Ø40x3.7 mm. Pe conducta de branșament apă rece potabilă se va monta un lanț 

de măsură compus din: robinet de sectionare sferic Dn 40, filtru impurități Y, Dn 40 montat înaintea 

unui contor de apă rece potabilă Q max= 10 mc/h, Qn = 5mc/h. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

8/13   

Alimentarea  echipamentului  de  spalare  se  va  face  din  vasul  tampon  deschis  montat  in 

camera tehnica , acest echipament nu face obiectul acestui prioect  

Asigurarea apei calde menajere se va face cu ajutorul boilerului  propriu 

Apele uzate menajere vor fi evacuate la sistemul de canalizare publică printr‐un racord din 

conductă PVC KG Ø160 mm 

Debitul de apa rece este de 0.65 l/s iar debitul de apă caldă menajeră de 0,30 l/s. 

Debitul de ape uzate menajere este de 0.64 l/s.  

Apele  pluviale  de  pe  acoperis(potential  curate)se  colecteaza  in  bazin  de  retentie  prin 

intermediul jgheburilor si burlanelor si se stocheaza pe timpul ploii in bazinul de retentie.. 

Apele  rezultate  in  urma  spalarii  autovehicolelor  si  cele  pluviale  rezultate  de  pe  zona 

parcarilor betonate se colecteaza in decantor apoi sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi  

Apa rece asigura in permanenta  indeplinirea tuturor conditiilor cu privire la calitatea apei, 

în conformitate cu STAS 1342. 

Amplasarea,  gruparea  și  stabilirea  numarului  punctelor  de  consum  al  apei  s‐a  făcut  în 

conformitate cu prevederile STAS 1478 ;de asemenea s‐a tinut cont de faptul că grupurile sanitare 

vor fi încălzite. La dotarea cu obiecte sanitare s‐a avut în vedere ca pentru acestea să se asigure o 

exploatare pe termen cât mai îndelungat ,astfel se propun: 

‐ vase de closete din portelan sanitar cu rezervor de spalare amplasat la semiinaltime ; 

‐ lavoare din portelan sanitar cu robinete cu temporizare, pentru apa rece; 

‐ sifon de pardoseala. 

Instalatia  interioara de apa rece este realizata din teava de Cu (Ø15 – Ø35) și se va poza 

aparent sau ingropat, conform planselor desenate. Instalatia interioară se va izola astfel încât  să fie 

protejate contra condensului. Instalația de apa caldă menajeră se va realiza de asemenea din teava 

de  Cu  (Ø15  –  Ø28)    și  va  fi  termoizolata  contra  pierderilor  de  căldură.  La  trecerea  prin  pereți 

conductele se monteaza cu mansoane de protecție. 

Inainte de inceperea lucrarilor de instalatii , conducatorul tehnic al lucrarii trebuie sa verifice 

daca fundatiile, esafodajele si golurile in elementele constructiei au fost executate in bune conditii: 

dimensiuni, pozitie, calitate. Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte tipuri 

de  instalatii. 

La incheierea unei categorii de lucrari in urma carora se poate da in functiune o parte din 

instalatie,se vor face probe si verificari partiale ale acesteia (cu participarea delegatului din partea 

beneficiarului) rezultatele fiind inscrise in registrul de procese verbale. 

La trasarea instalatiilor: 

‐se vor stabili cote de montaj pentru conductele de distributie si punctele de consum; 

‐trasarea instalatiei interioare se face pe baza datelor din proiect si a planului de coordonare 

a tuturor retelelor de conducte. 

Se interzice trecerea conductelor prin cosuri de fum sau canale si pe deasupra tablourilor 

electrice. Distanta minima intre conductele paralele  sau intre aceste si fetele finite ale elementelor 

de  constructii  adiacente,  va  fi  de  minim  3  cm.Distantele  minime  intre  conductele  de  apa  sau 

canalizare ei conductele altor instalatii vor fi conforme cu prescriptiile in vigoare: 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

9/13   

‐fata  de  instalatiile  electrice,  conform  Normativului  pentru  proiectarea  si  executarea 

instalatiilor electrice la consumator cu tensiuni pana la 1000V‐I7. 

‐fata de instalatiile de gaze, conform Normativului pentru proiectarea si executarea retelelor 

si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale. 

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s‐a facut trasarea lor.Se vor respecta pantele 

de montaj care sa asigure aerisirea si golirea completa a conductelor.Pe traseul conductelor se va 

evita formarea sacilor sau a pungilor de aer sau de apa in caz de golire.Acolo unde este necesar se 

vor prevedea robinete de golire.Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate 

sau cu console de otel. 

Apele uzate menajere de la punctele de consum sunt colectate in conducte din polipropilena 

PP, care  la nivelul fundatiei cladirii sunt preluate de tuburi din PVC‐ KG si sunt evacuate la caminele 

de vizitare . 

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu aeratoare de coloana cu membrana și piese de 

capat de ventilare care depasesc acoperisul. Conductele de apa si canalizare se fixeaza prin bratari. 

Sustinerea conductelor orizontale se va face cu bratari ancorate sau cu console de otel. Coloanele 

se fixeaza prin bratari,insa nu la mai mult de 2,00 m una de alta. Sustinerea coloanelor de canalizare 

se face cu bratari,sub mufele tuburilor la distanta de 1,5…2,5 m una de alta.Capacele pieselor de 

curatire se fixeaza prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sustinere. 

Pentru a evita deteriorarea obiectelor sanitare pe timpul executarii  lucrarilor de finisaj  la 

constructie, obiectele sanitare se vor proteja obligatoriu pana la terminarea lucrarilor. 

Pe traseul conductelor orizontale de canalizare, apele uzate menajere vor fi conduse spre 

exteriorul cladirii pe drumul cel mai scurt;racordurile  coloanelor la colectoare‐conducte orizontale 

se recomanda sa nu se faca sub un unghi mai mare de 45 de grade. Conductele de canalizare se vor 

amplasa subcota pardoselii parterului.Numarul coloanelor de canalizare si pozitia lor s‐a facut astfel 

incat sa se asigure legaturi cat mai scurte la obiectele sanitare.Se vor prevedea piese de curatire pe 

conductele de canalizare,in puncte de ramificatie greu accesibile pentru curatirea din alte  locuri, 

inaltimea de montaj a acestora va fi de 0,4…0,8 m fata de pardoseala. 

Apele  pluviale  de  pe  acoperis  vor  fi  colectate  cu  ajutorul  pantelor  de  scurgere  si  vor  fi 

colectate cu ajutorul jgheaburilor și burlanelor in bazin de retentie . 

 Evacuarea  apelor  uzate  menajere  din  cladire  se  va  realiza  la  rețeaua  exterioară  prin 

intermediul căminelor de vizitare. Se recomanda montarea in caminul de racord sau in caminele de 

vizitare a clapetelor de sens pe instalatia interioara a apele strict menajere 

Caminele de vizitare pentru canalizare sunt realizate din beton armat acoperit cu capac si 

rama tip carosabil, conform STAS 2308 sau din PVC. Pentru accesul personalului de intreținere în 

timpul exploatării rețelei, caminul va fi prevăzut cu o gaură de acces. 

Limitele  admise  ale  indicatorilor  de  calitate  a  apelor  uzate  descărcate    se  vor  încadra  în  

valorile impuse de NTPA – 002/1997.  

Instalatii de stingere a incendiilor  

Se  va  respecta  dotarea  standard  cu  mijloace  de  prima  interventie  in  vederea  stingerii 

eventualelor incendii.  

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

10/13   

 

ORDINEA DE EXECUTIE, PROBE, TESTE, VERIFICARI DE LUCRARI 

Executarea lucrarilor de instalatii se face in urmatoarea ordine: 

‐ trasarea instalatiei 

‐ montarea conductelor 

‐ montarea armaturilor 

‐ montarea obiectelor 

‐ ‐probe de etanseitate 

‐ vopsitorii,izolatii si termoizolatii. 

Efectuarea probelor: 

‐ Instalatiile de apa rece vor fi supuse la urmatoarele incercari: 

‐ incercarea de etanseitate la presiune de apa rece  

‐ incercarea de functionare la apa rece  

Executarea lucrarilor de canalizare se face in ordine, dupa cum urmeaza: 

‐ trasarea lucrarii; 

‐ executarea sapaturilor; 

‐ pozarea conductelor, pe un pat de nisip; 

‐ montarea tuburilor si a pieselor de canalizare; 

‐ umplerea transeelor si realizarea compactarii. 

Montarea vaselor de closetelor  

Vasul de closet se monteaza pe pardoseala la o distanta de 100‐150mm fata de perete din 

spatele  obiectului  la  cele  cu  iesire  laterala,respectiv  la  300 mm  fata  de  perete  la  cele  cu  iesire 

verticala.Rezervorul  se  monteaza  astfel  ca  intre  partea  superioara  a  lui  si  pardoseala  finita  sa 

ramana distanta stabilita care este necesara pentru a se asigura o buna spalarea vasului de closet. 

Montarea ventilului de rezervor se executa astfel:se desurubeaza si se scoate de pe ventil 

racordul  olandez  si  piulita  de  fixare;se  introduce  sub  rozeta  ventilului  o  garnitura(rondela)  de 

cauciuc; ventilul se introduce prin rezervor, in orificiul rezervorului; se insurubeaza piulita de fixare 

pe corpul ventilului, pe sub rezervor si se strange bine; se monteaza racordul olandez la ventil.Intre 

piulita de fixare a ventilului si rezervor nu se pune nici o garnitura, etansarea fiind asigurata numai 

de  garnitura  din  rezervor.Garnitura  de  cauciuc  originala  a  clopotului  se  monteaza  numai  in 

momentul  cand  rezervorul  se  pune  definitiv  in  functiune.  Vasele  de  closet  sunt  cu  evacuare 

verticala, mufa tubului de fonta de scurgere trebuie sa fie verticala si sa se afle cu marginea la 30‐

50 mm sub nivelul pardoselii finite.Stutul de legatura se introduce in mufa, lungimea lui fiind astfel 

incat partea de sus a stutului sa se termine la nivelul pardoselii finite.Odata cu fixarea vasului se va 

introduce si teava de spalare in stutul pentru teava de spalare a vasului. 

Montarea lavoarelor  

La  montarea  lavoarelor  se  executa  urmatoarele  operatii:  trasarea  pozitiei  de  montaj; 

asezarea lavoarului pe pozitie; montarea robinetelor simple; executarea legaturilor la conductele 

de alimentare cu apa rece; montarea ventilului de scurgere; executarea  legaturii  la conducta de 

scurgere la canalizare. 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

11/13   

Inaltimea de montaj se masoara de la nivelul pardoselii finite (sau de la vagris) pana la partea 

superioara  a  lavoarului.  In  functie  de  tipul,  dimensiunile  constructive  si  destinatia  lavoarelor 

inaltimea este de 0,90m .Dupa fixarea inaltimii de montaj, se traseaza axele diblurilor pentru fixarea 

consolelor  pentru montarea  accesorilor.Lavoarul  se  sprijina  pe  console prin  intermediul  a  patru 

garnituri din cauciuc si se verifica orizontalitatea lui cu bolobocul.Ventilul de scurgere face legatura 

intre vasul lavoarului si sifonul de scurgere flexibil.Dopul se executa din bachelita sau din material 

plastic.Ventilul se introduce in orificiul respectiv din lavoar, prin interiorul lavoarului, dupa ce sub 

rozeta ventilului  s‐a pus o garnitura de cauciuc.Sub  lavoar  se  introduce pe ventil o garnitura de 

cauciuc care se unge cu vopsea alba groasa, apoi se introduce pe ventil o rondelasi dupa aceasta 

piulita de fixare, care se strange pana  la fixarea completa. Conducta de scurgere a  lavoarului, se 

executa din tub polipropilena cu Dn=40mm si se monteaza de aparent pina la nivelul pardoselii (in 

cuva vidanjabila). 

Robinetele de serviciu cu temporizare pentru lavoare vor avea diametrul de racord de 1/2’’ 

si  se vor monta pe  lavoare. Robinetele de serviciu  (de manevra) vor  fi cromate.De asemenea se 

prevad robinete de sectionare pe traseul instalatiei interioare de apa,robinete care vor fi cu sfera si 

parghie  de  manevra.Local  se  prevad  robinete  de  golire  cu  cep  si  portfurtun  care  sa    asigure 

posibilitatea golirii  instalatiei sanitare in perioada rece a anului sau ori de cite ori este nevoie.   

Montarea sifoanelor si ventilelor de scurgere la obiectele sanitare 

Racordarea sifoanelor de lavoar, spalator si pisoar se va face cu un racord din teava PP cu 

etansare cu garnitura inelara de cauciuc. 

Montarea sifonului de pardoseala 

Pardoselile  incaperilor  in care se vor executa cu pante de scurgere catre sifoane. Pantele 

pardoselilor nu sunt la fel de mari pentru toate incaperile ele sunt cu atit mai mari cu cit debitele 

colectate  si  evacuate  prin  sifon  sunt  mai  mari.Panta  pardoselii  trebuie  sa  porneasca  din  toate 

colturile incaperii catre sifonul de pardoseala  si sa fie uniforma, astfel ca apele scurse pe pardoseala 

sa nu stagneze nici un moment, deoarece pot degrada tavanele si pereti.Sifonul se fiseaza cu bitum 

cald  in gaura  lasata  in pardoseala. Racordul  vertical  al  sifonului  se  introduce  in mufa  tubului de 

canalizare si se imbina prin stemuire cu fringhie gudronata si etansare.Pentru evitarea infiltratiilor 

de apa, deasupra betonului de panta se aseaza un strat de pânza gudronata, peste care se pune o 

plasa  de  rabit  si  apoi  se  pune  stratul  de  sapa  de  care  se  prind  placile  de  gresie.Sifoanele  de 

pardoseala  din  PP  simple  sau  combinate  se  vor  monta  in  pardoseala  numai  dupa  ce  au  fost 

prevazute  cu  un  strat  izolator  de  bitum  tip D50.  Izolatia  se  va  executa  prin  vopsirea  suprafetei 

exterioare a sifonului cu un strat subtire de citom si acoperirea acestuia cu un strat de bitum D50 

de 4 mm grosime. 

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si 

efectuarea receptiei lucrarilor ascunse,la executarea constructiilor si instalatiilor aferente. 

Prezenta lucrare se recomandă a se verifica la exigenţa „Is”, de un verificator atestat MLPAT. 

Orice  modificare  la  prezenta  documentatie  se  va  face  cu  acordul  proiectantului  de 

specialitate. 

 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

12/13   

Breviar  de  calcul 

Dimensionarea  instalatiei  sanitare  interioare ,stabilirea debitului  de  calcul pentru  alimentarea  

cu  apa  rece  si  apa  calda a  obiectelor  sanitare  s‐a  determinat  in  conformitate  cu  STAS  1478‐

90  avand  in  vedere toti posibili   consumatori ai  instalatiei  in prezent si proiectati . O eventuala  

modificare  a  numarului   de  consumatori sau  alte conditii de  consum  apa  rece  presupune  

intocmirea unui  nou breviar  de  calcul . 

Presiunea  necesara  in  conducta  de  bransament 

Presiunea  necesara  in  conducta  de  bransamrnt  se  calculeaza  astfel: 

            Hnec= H1 + H2 +H3 mca 

Unde : 

  ‐H1= diferenta  de  nivel  dintre  punctual  de  consum  cel  mai  dezavantajat si nivelul  apei  

din  conducta  care  alimenteaza instalatia  interioara (8 m) 

  ‐H2=pierderea  de  presiune  in  instalatia  interioara (2m) 

  ‐H3= presiunea  de  functionare  a  obiectului  cel  mai  dezavantajat (2mca) 

               Hnec=8+2+2= 12 mCA" 

 

4. JUSTIFICAREA OPORTUNITATII REALIZARII INVESTIEI    Prin analiza conditiilor mai sus mentionate, conditii de realizare a dezvoltarii propuse, ZONA 

SERVICII,  si  a  factorilor  care  pot  determina  oportunitatea  unei  asemenea  investitii  se  constata 

functionalitatea acesteia din punct de vedere urbanistic,  cat  si din punct de vedere economic si 

tehnic.  Astfel,  amplasamentul  prezinta  o  pozitionare  si  accesibilitate  in  zona,  data  de  prezenta 

drumului  existent  si  amplasarea  terenului  in  zona  centrala  a  localitatii,  lipsa  incompatibilitatii 

functionale  in  report  cu  vecinatatile  si  inexistenta  factorilor  de  risc.  Caracteristicile  enumerate 

constituind argumentele principale pentru stabilirea favorabila a oportunitatii proiectului. 

 

5. OBLIGATIILE INITIATORULUI PLANULUI URBANISTIC ZONAL  In temeiul regulamentului local instituit conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010, activitatile 

de  informare  si  consultare  a  cetatenilor  executate  pentru  P.U.D.‐ul  initiat  de  investitor,  vor  fi 

suportate integral de catre acesta. Fondurile prevazute pentru activitatile de informare si consultare 

a  publicului  vor  fi  folosite  la  acoperirea  urmatoarelor  cheltuieli:  materiale  tiparite,  servicii  de 

corespondenta, anunturi in mas media, costuri de comunicatii (telefon, fax, etc.) personalul detasat 

pentru  aceste  activitati,  servicii  de  cercetare  sociologica,  servicii  facilitate  intalnirii,  interviuri  de 

grup,  audieri,  dezbateri,  inchiriea  si  amortizarea  echipamentelor,  confectionarea  de  panouri, 

editarea materialelor de expozitie, etc. 

 

6. CONCLUZII 

6.1. CONSECINTELE REALIZARII OBIECTIVELOR PROPUSE 

Prin realizarea obiectivelor propuse se va valorifica potentialul terenului la capacitate maxima 

fara a necesita modificari de infrastructura zonala ( alimentare apa‐canal si energie electrica). 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

   

13/13   

Prin  plantarile  si  amenajarile  ce  se  vor  face  se  va  asigura  un  aspect  ingrijit  si  curat  al  zonei 

pastrand un procent semnificativ de zona verde amenajata. 

 

6.2. MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA P.U.D. 

Pe baza documentatiei de  fata, aprobata de organele abilitate  in acest  sens, a aprobarilor  si 

avizelor  solicitate  prin  Certificatul  de  Urbanism  nr.  5464  din  19.12.2017,  emis  de  Primaria 

Municipiului  Timisoara  se  va  trece  la  elaborarea  proiectului  pentru  obtinerea  Autorizatiei  de 

Construire. 

 

7. CADRUL LEGAL  Pentru elaborarea acestei documentatii s‐au studiat: 

 Legea 350/2001, modificata si completata, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului 

 H.G. 525/1996, republicata, Regulamentul General de Urbanism 

 Legea  453/2001  cu  privire  la  modificarea  si  completarea  Legii  50/1991,  privind  autorizarea  executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuinteleor 

 Ordinul  MLPAT  91/1991,  privind  formularele,  procedura  de  autorizare  si  continutul  documentatiilor 

 O.M.S. 119/2014, pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata  al populatiei 

 Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu,  indicativ GM‐009‐2000, aprobat prin Ordinul MLPAT 50/30.03.2000 

 Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism,  indicativ GM‐007‐ 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT 21/N/10.04.2000 

 Planul de amenajare al teritoriului national 

 HCL 140/2011, privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea  sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului". 

 Planul  Urbanistic  General  al  municipiului  Timisoara,  in  vigoare  aprobat  prin  HCL  157/2002  prelungit prin HCL 107/2014‐ zona de  locuinte si  functiuni complementare si PUG  in curs de 

aprobare revizia 3 

 Precum si cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului si a legislatiei in  vigoare 

 

  Sef proiect,              Intocmit, 

  Arh. Urb. Stamorean Daniel          Arh. Aniko T. Frics  

 

www.qconsultants.ro
QPlanning Str. Banul Mărăcine | nr. T5A. 300398 | Timișoara | România iu!" 0724215114 SRL. officeeqconsultants.o | vrwrw.qconsultants.ro RO31035175 | J35/3137/2012

Atasament: U02_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

44.56 5

43.15

38.25

44.96

36.86 5

45.46 5

34.05 5

8.33

33.35 5

10.35 5

8.18 5

32.73 5

32.67 5

12.45

Nr. top 17408

Nr. top 17406

Nr. top 17387

Nr. top 17385

Nr. top 17386 Carte funciara 420290 S mas= 1692 mp S act= 1699 mp

Nr. top 17413 str. Garii

Anexa gospodareasca

P

Trotuar exi stent(asfal

t)

Poarta acces

1

2

3

4

5

Anexa gospodareasca

P

Nr. top 17409

Casa P CAD: C1

Top. 17386

D istanta de la lim

ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

Spatii comerciale

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII EXISTENT

ZONA CU UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE EXISTENT

ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE

ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE PARCELE INVECINATE

LIMITA IMPLANTARE CONSTRUCTII

LIMITA ZONA DE INTERVENTII

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA SERVICII PROPUSE

LEGENDA

ACCES AUTO SI PIETONAL

Hala depozitare

P+1E

spre Bulev ardul

Iuliu Maniu spre Bulev

ardul

General Ion Dragalina

Distanta de la lim ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

LINIE DE CALE FERATA

LINIE DE CALE FERATA

Indici urbanistici EXISTENT PROPUS mp % mp % Suprafata construita 500.47 29.46 616.63 36.29 Suprafata desfasurata 500.47 - 616.63 - Suprafata parcare 0.00 0.00 125.00 7.36 Suprafata aspirare 0.00 0.00 113.40 6.67 Circulatii - pietonale & carosabile 1181.83 69.56 504.17 29.68 Spatii verzi 16.70 0.98 339.80 20.00 P.O.T. 500.47 29.46 616.63 36.29 C.U.T. 500.47 0.295 616.63 0.363 Suprafata teren 1699.00 100.00 1699.00 100.00 Nr. locuri de parcare 0 10 locuri

PLAN DE SITUATIE SITUATIE EXISTENT 1:500

SPECIFICATIE SEMNATURANUME DATA

SCARA

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

TITLUL PROIECTULUI:

TITLUL PLANSEI:

PR. NR.:

FAZA:

PL. NR.:

Arh. Stamorean Daniel

Arh. Frics Aniko Timea

Arh. Alda Nathali Alexandra PLAN DE SITUATIE EXISTENT1:500 U02

04/2018 P.U.D.

Strada Garii, nr.3, Municipiul Timisoara, judetul Timis, CF.NR. 420290, Nr.Top. 17386

AUTO SPA EXPRESS S.R.L.

Construire spalatorie auto (ecologica in regim self-service) conform H.C.L. 102/2009, modificat prin H.C.L. 240/2009

185/2018

Nr. Pct. X [m] Y [m] 1 479246.101 204875.601 2 479252.810 204913.258 3 479208.849 204922.686 4 479201.956 204886.473 5 479221.059 204881.970

REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULU LEGENDA e _UMITE m [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV E 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT mr, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA — agrar] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI DE INTERESGENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUN LEVI COMPLEMENTARE PESTE Pia WMV 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICIIPUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE tt 2, E ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ) ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7/1 ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ——T—1 ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR LL + EDILITARE C_] RUTIERA SI CONSTRUCT! _—___) AFERENTE (EREI ZONA SIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i AFERENTE aa APE, OGLINZI DE APA / PORT = BEI PADURE PARC aici [___] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE. CENTURA OCOLITOARE - INEL V / i LEGATURA AUTOSTRADA mm — | STRAZI PRINGIPALE / SECUNDARE ra m) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE TRASEE PIETONALE MAJORE RR INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. REGLEMENTARI ZRNF BROTEJAȚE CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. FL] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO Fi ERIE SERA FORT BE TES ON INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA BERE LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE PEST INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE II ŢI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA bd LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = DN59A SPI 4 Eno e Pag
an Planning Consultants SRL

Atasament: U03_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

156.80 m

44.56 5

43.15

38.25

44.96

36.86 5

45.46 5

25.43 m

Nr. top 17386 Carte funciara 420290 S mas= 1692 mp S act= 1699 mp

Nr. top 17408

Nr. top 17406 Nr. top 17387

Nr. top 17385

Nr. top 17413 str. Garii

Anexa gospodareasca

P

Trotuar exi stent(asfal

t)

Poarta acces

1

2

3

4

5

Anexa gospodareasca

P

Nr. top 17409

Casa P CAD: C1

Top. 17386

D istanta de la lim

ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

Spatii comerciale

Hala depozitare

P+1E

spre Bulev ardul

Iuliu Maniu spre Bulev

ardul

General Ion Dragalina

Distanta de la lim ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

R3,00

R3 ,00

1

10

10 locuri de asteptare

Distanta d e la limita

de propr ietate pan

a

la prima f ereastra a

unei locu inte

Distanta de la limita de proprietate pana la prima fereastra a

unei locuinte

LINIE DE CALE FERATA

LINIE DE CALE FERATA

Indici urbanistici EXISTENT PROPUS mp % mp % Suprafata construita 500.47 29.46 616.63 36.29 Suprafata desfasurata 500.47 - 616.63 - Suprafata parcare 0.00 0.00 125.00 7.36 Suprafata aspirare 0.00 0.00 113.40 6.67 Circulatii - pietonale & carosabile 1181.83 69.56 504.17 29.68 Spatii verzi 16.70 0.98 339.80 20.00 P.O.T. 500.47 29.46 616.63 36.29 C.U.T. 500.47 0.295 616.63 0.363 Suprafata teren 1699.00 100.00 1699.00 100.00 Nr. locuri de parcare 0 10 locuri

ASPIRA TOR

ASPIRA TOR

ASPIRA TOR

6 locuri de uscare - aspirare

STOP

Spațiu

tehnic

4 locuri de spălare

REGLEMENTARI URBANISTICE 1:500

SPECIFICATIE SEMNATURANUME DATA

SCARA

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

TITLUL PROIECTULUI:

TITLUL PLANSEI:

PR. NR.:

FAZA:

PL. NR.:

Arh. Urb. Stamorean Daniel

Arh. Frics Aniko Timea

Arh. Alda Nathali Alexandra REGLEMENTARI URBANISTICE1:500 U03

04/2018 P.U.D.

Strada Garii, nr.3, Municipiul Timisoara, judetul Timis, CF.NR. 420290, Nr.Top. 17386

AUTO SPA EXPRESS S.R.L.

Construire spalatorie auto (ecologica in regim self-service) conform H.C.L. 102/2009, modificat prin H.C.L. 240/2009

185/2018

Nr. Pct. X [m] Y [m] 1 479246.101 204875.601 2 479252.810 204913.258 3 479208.849 204922.686 4 479201.956 204886.473 5 479221.059 204881.970

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII EXISTENT

ZONA CU UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE EXISTENT

ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE

ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE PARCELE INVECINATE

LIMITA IMPLANTARE CONSTRUCTII

LIMITA ZONA DE INTERVENTII

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA SERVICII PROPUSE

LEGENDA

ACCES AUTO SI PIETONAL

REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULU LEGENDA e _UMITE m [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV E 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT mr, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA — agrar] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI DE INTERESGENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUN LEVI COMPLEMENTARE PESTE Pia WMV 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICIIPUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE tt 2, E ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ) ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7/1 ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ——T—1 ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR LL + EDILITARE C_] RUTIERA SI CONSTRUCT! _—___) AFERENTE (EREI ZONA SIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i AFERENTE aa APE, OGLINZI DE APA / PORT = BEI PADURE PARC aici [___] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE. CENTURA OCOLITOARE - INEL V / i LEGATURA AUTOSTRADA mm — | STRAZI PRINGIPALE / SECUNDARE ra m) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE TRASEE PIETONALE MAJORE RR INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. REGLEMENTARI ZRNF BROTEJAȚE CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. FL] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO Fi ERIE SERA FORT BE TES ON INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA BERE LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE PEST INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE II ŢI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA bd LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = DN59A SPI 4 Eno e Pag
an Planning Consultants SRL

Atasament: U05_PROPRIETATEA_TERENURILOR.pdf

GSPublisherVersion 0.0.100.100

N

44.56 5

43.15

38.25

44.96

36.86 5

45.46 5

5.50

2.50

6.47

30.76

26.92 5

18.54

17.08 5

8.55 5

8.34

6.32 5

PROPRIETATE PRIVATA

PROPRIETATEA STATULUI PENTRU UTILITATEA PUBLICA (CIRCULATII PIETONALE SI CAROSABILE)

PROPRIETATEA STATULUI ADMINISTRAT DE CFR

Nr. top 17386 Carte funciara 420290 S mas= 1692 mp S act= 1699 mp

Nr. top 17408

Nr. top 17406 Nr. top 17387

Nr. top 17385

Nr. top 17413 str. Garii

Anexa gospodareasca

P

Trotuar exi stent(asfal

t)

Poarta acces

1

2

3

4

5

Anexa gospodareasca

P

Nr. top 17409

Casa P CAD: C1

Top. 17386

D istanta de la lim

ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

Spatii comerciale

ZONA MIXTA LOCUINTE SI SERVICII EXISTENT

ZONA CU UNITATI INDUSTRIALE / DEPOZITARE EXISTENT

ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE

ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA EXISTENTA

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII EXISTENTE

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE STUDIATA

LIMITA PROPRIETATE PARCELE INVECINATE

LIMITA IMPLANTARE CONSTRUCTII

LIMITA ZONA DE INTERVENTII

ZONA DE IMPLANTARE CONSTRUCTII PROPUSE

ZONA SERVICII PROPUSE

LEGENDA

ACCES AUTO SI PIETONAL

Hala depozitare

P+1E

spre Bulev ardul

Iuliu Maniu spre Bulev

ardul

General Ion Dragalina

Distanta de la lim ita de proprietate pana

la prim a cale ferata

R3,00

R3 ,00

1

10

10 locuri de asteptare

LINIE DE CALE FERATA

LINIE DE CALE FERATA

Indici urbanistici EXISTENT PROPUS mp % mp % Suprafata construita 500.47 29.46 616.63 36.29 Suprafata desfasurata 500.47 - 616.63 - Suprafata parcare 0.00 0.00 125.00 7.36 Suprafata aspirare 0.00 0.00 113.40 6.67 Circulatii - pietonale & carosabile 1181.83 69.56 504.17 29.68 Spatii verzi 16.70 0.98 339.80 20.00 P.O.T. 500.47 29.46 616.63 36.29 C.U.T. 500.47 0.295 616.63 0.363 Suprafata teren 1699.00 100.00 1699.00 100.00 Nr. locuri de parcare 0 10 locuri

STOP

PROPRIETATEA TERENURILOR 1:500

SPECIFICATIE SEMNATURANUME DATA

SCARA

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

BENEFICIAR:

AMPLASAMENT:

TITLUL PROIECTULUI:

TITLUL PLANSEI:

PR. NR.:

FAZA:

PL. NR.:

Arh. Urb. Stamorean Daniel

Arh. Frics Aniko Timea

Arh. Alda Nathali Alexandra PROPRIETATEA TERENURILOR1:500 U05

04/2018 P.U.D.

Strada Garii, nr.3, Municipiul Timisoara, judetul Timis, CF.NR. 420290, Nr.Top. 17386

AUTO SPA EXPRESS S.R.L.

Construire spalatorie auto (ecologica in regim self-service) conform H.C.L. 102/2009, modificat prin H.C.L. 240/2009

185/2018

Nr. Pct. X [m] Y [m] 1 479246.101 204875.601 2 479252.810 204913.258 3 479208.849 204922.686 4 479201.956 204886.473 5 479221.059 204881.970

ASPIRA TOR

ASPIRA TOR

ASPIRA TOR

6 locuri de uscare - aspirare

Spațiu

tehnic

4 locuri de spălare

REGLEMENTARI ZONIFICAREA TERITORIULU LEGENDA e _UMITE m [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV E 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT mr, LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA — agrar] ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI DE INTERESGENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUN LEVI COMPLEMENTARE PESTE Pia WMV 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICIIPUBLICE ZONA UNITATI INDUSTRIALE tt 2, E ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ) ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7/1 ZONA DE SPORT - AGREMENT [CEZ] ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ——T—1 ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR LL + EDILITARE C_] RUTIERA SI CONSTRUCT! _—___) AFERENTE (EREI ZONA SIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII i AFERENTE aa APE, OGLINZI DE APA / PORT = BEI PADURE PARC aici [___] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE. CENTURA OCOLITOARE - INEL V / i LEGATURA AUTOSTRADA mm — | STRAZI PRINGIPALE / SECUNDARE ra m) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE TRASEE PIETONALE MAJORE RR INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. REGLEMENTARI ZRNF BROTEJAȚE CU VALOARE ISTORICA, ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONADE PROTECTIE C.F. FL] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO Fi ERIE SERA FORT BE TES ON INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA BERE LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE PEST INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE II ŢI INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA bd LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = DN59A SPI 4 Eno e Pag
an Planning Consultants SRL

Atasament: U07_Edilitare_PUD.Spalatorie.ASE.pdf

IT Zona verde 7 Trotuar (asfalt) 1 | TĂI PARCARE 2 = “ Q, PARCARE 3 Nk N A XS Job U 9100)28[03 D[o5țI „AT ÎARCARE 4 PARCARE 5 ] suprafata inchiriata _ Casa Pp PARCARE 6 C Urte Petonata, suprafata inchiriata anala Proiectant general:BIA - FRICS ANIKO TIMEA uzate NUME SEMNATURA | CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA mt ——— canalizare-pluviala —t—t—t—t— Candlizare—ape uzate de pe VERIFICATOR platfort i forma e vizitare _— n — apa rece B S.C. RAULLY_ NISTOR S.R.L. iar: roioct i. r azin retentie apa meteo Timisoara, Str. Emil Zola,nr.63 01 opel SC AUTO SPA EXPRESS SRL Pa e-mail: nicolae _nistorQyahodTa DOI x [FR] camin racord Oy £, canal Tiiuprolec “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO | Faza: b aza: O _ camin ALUNE fa MISATURA a ECOLOGICA IN REGIM SELF - SERVICE" e apomet — E PUD. pometru SEF PROIECT ing.col. Nicolae net aK! HI Amplasament TIMIŞOARA, str. Garii nr. 3 [ECE] PROIECTAT ing. pl AlexFiipoţiei? |N Ada e Titlu plansa Plansa nr. hidrocarburi e i i DESENAT Nectee N N E Înstolatii edilitare ED