keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 296/25.06.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara

25.06.2015

Hotararea Consiliului Local 296/25.06.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-008288/ 11.06.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011- privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului" , modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 11/02.10.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 32 din 29.08.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, având ca beneficiar pe NOVAC IOAN pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului inscris CF nr. 435525-Timisoara, avand nr. cad. 435525 - NOVAC CRISTINA - PETRUŢA, conform Declaraţiei notariale nr. 221 din data de 12 februarie 2015, proprietari fiind NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA - PETRUŢA, întocmit conform Proiectului nr. 216/2013, realizat de S.C. ARHI 3D S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax cornişă = 9m, accesul auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002706/03.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,2, spaţii verzi de min. 25 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 32/29.08.2014 din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.492 mp, este inscris in CF nr. 435525-Timisoara, avand nr. cad. 435525, teren intravilan în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş nr. 7, proprietari fiind NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA - PETRUŢA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E", str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. ARHI 3D S.R.L.;
- Beneficiarului NOVAC IOAN;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 04_Mobilare.pdf

2

0

K

v

A

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

475900 4759002 02

20 0

4759002 02

30 0

476000 2 02

30 0

476000

P

P+2E

P+1E P

P

s 1

2 6

6

475900 4759002 02

20 0

4759002 02

30 0

476000 4760002 02

20 0

20 23

00

476000

1

10 9

8

7

2 0

K

v A

2 0

K

v A

2 0

K

v A

20 KvA

20 KvA

PUZ Construire parc

industrial in curs de

aprobare 2013

PUZ Avizat

HCL 403/2009

PUZ Avizat

HCL 228/2008

PUZ Complex de productie,

depozitare si servicii

HCL 78 /2012

1

2

5 4 3

6

7

3 1 .3

1

6

7

.

4

9

1

4

.

5

1

4

8

.

3

0

2

2

.

2

2

1 3 .1

9

3 1 .9

6

2 0

K

v A

2 0

K

v A

20 KvA

2 3

4 5

6 7

acces auto propus

26

P T

T R

2 6

5.0 0

6.00

2.50

26 .0

0

P+1E

POT 55%

CUT = 1.2

6.0 0

18 .60

33.30

8.70

11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12 13

acc es

pie ton

al pro

pu s

16 .40

L E

G

E

N

D

A

Zona depozitare

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Drum existent

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate studiata

Limite topo inscrise in cf.

existente

Benef.:NOVAC IOAN

Adresa: Str. Vulturilor Nr. 89B

TI MISOARA, Jud. Timis

Amplasament:

Str. Ovidiu Cotrus Nr.7

C.F. 435525 Nr. Top. 435525

TIMISOARA Judet TIMIS

Limita strazi existente

Zona protectie LEA

RETELE

EXISTENTE

20 KvA Linie electrica aeriana

20 KvA

Zona servicii

PUZ/PUD Aprobat

Zona spatii verzi

Zona verde aliniament

Zona carosabila propusa

Zona locuinte

Pista biciclete prevazuta

Platforme betonate

Zone verzi existente

Parcaje inierbate

Zona verde propusa

DRUM existent DS 1266 - 7.00 m

arh. Dan Belea Scara: 1:1000

rhi. D

Desenat

Proiectat Pl. nr: 05

Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./data

Sef proiect

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Faza: P.U.D.

Beneficiar: NOVAC IOAN Timisoara Str. Vulturilor Nr. 89B

Proiect nr: 216/2013

11 2013

REGLEMENTARI URBANISTICE - POSIBILITATI MOBILATE

ELABORARE PUD - Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E TIMISOARA Str. Ovidiu Cotrus Nr. 7, C.F. 435525 Nr.top. 435525

arh. Ruxandra Filip arh. Dan Belea

S

E

Plan Urbanistic de Detaliu

= R E G L E M E N T A R I U R B A N I S T I C E =

P O S I B I L I T I M O B I L A R E

CONSTRUIRE HAL DE DEPOZITARE I

BIROURI N REGIM DE N L IME P+1E

V

PROFIL TRANSVERSAL PTTR26 - 26.00 m - Conform Anexa 6 PUG Timisoara, SC. 1:200

Atasament: 03_Reglementari.pdf

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

s 1

2 6

6

2 0

K

v A

20 KvA

P

PUZ Construire parc

industrial in curs de

aprobare 2013

PUZ Avizat HCL

Nr. 403/2009

P+1E P

P

PUZ Avizat HCL

Nr. 228/2008

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

Cabina portar

PUZ Complex de productie,

depozitare si servicii

HCL 78 /2012

P+1E

P+1E

P

P

26

3 1 .3

1

102or

1

2

5 4 3

6

7

6

7

.

4

9

1

4

.

5

1

4

8

.

3

0

2

2

.

2

2

1 3 .1

9

3 1 .9

6

P+1E

POT 55%

CUT = 1.2

6.0 0

6.00.

6.0 0

10 .0

0

10 .0

0

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Drum existent

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate studiata

Limite topo inscrise in cf.

existente

Benef.:NOVAC IOAN

Adresa: Str. Vulturilor Nr. 89B

T IMISOARA, Jud. Timis

Amplasament:

Str. Ovidiu Cotrus Nr.7

C.F. 435525 Nr. Top. 435525

TIMISOARA Judet TIMIS

Limita strazi existente

Zona protectie LEA

RETELE

EXISTENTE

20 KvA Linie electrica aeriana

20 KvA

Zona servicii

PUZ/PUD Aprobat

Zona de implantare a

cladirilor

Zona spatii verzi

Zona baza sportiva

Zona verde aliniament

Retea canalizare

Retea apa curenta

Retea gaz metan

Zona carosabila propusa

Zona locuinte

Zona depozitare

Cladiri existente

Pista biciclete prevazuta

DRUM existent DS 1266 - 7.00 m

arh. Dan Belea Scara: 1:500

rhi. D

Desenat

Proiectat Pl. nr: 03

Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./data

Sef proiect

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Faza: P.U.D.

Beneficiar: NOVAC IOAN Timisoara Str. Vulturilor Nr. 89B

Proiect nr: 216/2013

11 2013

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

ELABORARE PUD - Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E TIMISOARA Str. Ovidiu Cotrus Nr. 7, C.F. 435525 Nr.top. 435525

arh. Ruxandra Filip arh. Dan Belea

S

E

Plan Urbanistic de Detaliu

= R E G L E M E N T R I U R B A N I S T I C E =

CONSTRUIRE HAL DE DEPOZITARE I

BIROURI N REGIM DE N L IME P+1E V

PROFIL TRANSVERSAL PTTR26 - 26.00 m - Conform Anexa 6 PUG Timisoara , SC. 1:200

CALCUL NUMAR PARCAJE CONFORM ANEXA 2 - NORME LOCALE PRIVIND

DETERMINAREA NUMARULUI LOCURILOR DE PARCARE

SPATII BIROURI: SPATII DEPOZITARE:

145.00 mp-------------------------5 locuri 615.00 mp-------------------------7 locuri

spor 100%------------------------5 locuri 3 angajati -------------------------3 locuri

____________________________________________________________

TOTAL 20 parcaje

% din T

S. teren totala.

Pista biciclete

Circulatii

Rutiere

Pietonale

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA

EXISTENTA

S mp

Spatii verzi

Zona birouri si depozitare

% din T S mp

SITUATIA

PROPUSA

0.00 0.00

0.000.00

0.00 0.00

0.000.00

0.00 0.00

100.002492.00

761.80 30.55

16.85

168.70

107.30

623.00

2492.00 100.00

25.00

4.30

6.77

0.68

2 9

2 . 8

5

1 1

. 7

5

UTR1 BIROURI SI DEPOZITARE

POTmax = 55%; CUTmax = 1,20

h max cornisa / streasina = 9.00 m

BILANT TERITORIAL

Suprafata proprietate privata 2199.15

Suprafata cedata domeniu public

2492.00 Suprafata totala

292.85

88.25 %

100%

% din T

S mp

Suprafete

OBIECTIVE DE

UTILITATE PUBLICA

SITUATIA

EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

% din T

S mp

00

2492.00 100%

2492.00 100%

11.75 %

POT maxim

ADMIS

CUT maxim

ADMIS

55.00 % 1.20

Zona platforma si parcaje

0.00 0.00 814.35 32.70

Atasament: 02_Situatie_existenta.pdf

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

2 0

K

v A

2 0

K

v A

20 KvA

P+M

P

PUZ Construire parc

industrial in curs de

aprobare 2013

PUZ Avizat HCL

Nr. 403/2009

P+1E P

P

PUZ Avizat HCL

Nr. 228/2008

2

0

K

v

A

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

Cabina portar

PUZ Complex de productie,

depozitare si servicii

HCL 78 /2012

P+1E

P

P

3 1 .3

1

102or 6

7

.

4

9

1

4

.

5

1

4

8

.

3

0

2

2

.

2

2

1 3 .1

9

3 1 .9

6

1

2

5 4 3

6

7

P

P+1E+M

P+M

L E

G

E

N

D

A

ZONIFICARE

FUNCTIONALA

Drum existent

CIRCULATII

DELIMITARI

Limita proprietate studiata

Limite topo inscrise in cf.

existente

Benef.:NOVAC IOAN

Adresa: Str. Vulturilor Nr. 89B

TIMISOARA, Jud. Timis

Amplasament:

Str.Ovidiu Cotrus DS 1266 Nr.7

C.F. 435525 Nr. Top. 435525

TIMISOARA Judet TIMIS

Limita strazi existente

Zona protectie LEA

RETELE

EXISTENTE

20 KvA Linie electrica aeriana

20 KvA

Zona servicii

PUZ/PUD Aprobat

Zona spatii verzi

Zona baza sportiva

Zona rezidentiala

Zona depozitare

Cladiri existente

Extindere drum

prevazuta

PROPRIETATE

arh. Dan Belea Scara: 1:500

rhi. D

Desenat

Proiectat Pl. nr: 02

Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./data

Sef proiect

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Faza: P.U.D.

Beneficiar: NOVAC IOAN Timisoara Str. Vulturilor Nr. 89B

Proiect nr: 216/2013

11 2013

SITUATIE EXISTENTA

ELABORARE PUD - Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E TIMISOARA Str. Ovidiu Cotrus Nr. 7, C.F. 435525 Nr.top. 435525

arh. Ruxandra Filip arh. Dan Belea

S

E

Plan Urbanistic de Detaliu

= S I T U A I E E X I S T E N T =

CONSTRUIRE HAL DE DEPOZITARE I

BIROURI N REGIM DE N L IME P+1E V

Atasament: 01_Incadrare.pdf

3

100ST

200ST

102or

Hala

D s 12

6 6

Ds 1266

D

r u

m

A

s f a

l t

Platforma beton

Cabina portar

Nr. cad.423639 S=5862

Nr.cad.422607(A 1275/4)

Cc1285

Ngl

C1

4759002 02

10 0

4759002 02

20 0

4759002 02

30 0

4760002 02

10 0

4760002 02

20 0

20 23

00

476000

4761002 02

10 0

4761002 02

20 0

4761002 02

30 0

422607

1

10 9

8

7

6

1

2

5 4

6

7

434473

proprietar SC NEFER PROD IMPEX SRL

proprietar SC FAR FASHION SRL

proprietar NOVAC IOAN

arh. Dan Belea Scara: 1:500 1:5000

rhi. D

Desenat Proiectat Pl. nr:

01

Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./data

Sef proiect

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Faza: P.U.D.

Beneficiar: NOVAC IOAN Timisoara Str. Vulturilor Nr. 89B

Proiect nr: 216/2013

11 2013

PLAN de INCADRARE in ZONA.

ELABORARE PUD - Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E TIMISOARA Str. Ovidiu Cotrus DS 1266 Nr. 7, C.F. 435525 Nr.top. 435525

arh. Ruxandra Filip arh. Dan Belea

Ca lea

S AG

UL UI

DS 1266 zona Ovidiu COTRUS Centura Freidorf

EXTRAS PUG TIMISOARA UTR 58

AMPLASARE TEREN IN ORAS

PLAN TOPOGRAFIC

S

E

Plan Urbanistic de Detaliu

= N C A D R A R E N Z O N =

CONSTRUIRE HAL DE DEPOZITARE I

BIROURI N REGIM DE N L IME P+1E V

C.F. 435525 Nr. top. 435525

S = 2492.00 mp

PLAN de INCADRARE in ZONA.

.

a
tre ia a TRUE hrana

Atasament: 05_Obiective_de_utilitate_publica.pdf

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

S

T

R

.

R

A

S

C

O

A

L

A

D

I

N

1

9

0

7

s 1

2 6

6

2 0

K

v A

20 KvA

P

PUZ Avizat HCL

Nr. 403/2009

P+1E P

P

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

20 KvA

Cabina portar

P+1E

P

3 1 .3

1

102or

1

2

5 4 3

6

7

6

0

.

5

8

1

4

.

5

1

4

8

.

3

0

1 3 .1

9

3 1 .9

6

1

4

.

4

5

8 . 4 1

2 2 .1

6

2 4 .1

0

22.59

6

.

9

0

7

.

7

6

Suprafata cedata drumuri S = 292.85 mp

L E

G

E

N

D

A

DELIMITARI

Limita proprietate studiata

Limite topo inscrise in cf.

existente

Benef.:NOVAC IOAN

Adresa: Str. Vulturilor Nr. 89B

TIM ISOARA, Jud. Timis

Amplasament:

Str. Ovidiu Cotrus Nr.7

C.F. 435525 Nr. Top. 435525

TIMISOARA Judet TIMIS

Terenuri proprietate privata

a persoanelor fizice sau

juridice

Terenuri proprietate

publica de interes local

Terenuri proprietate

publica de interes

national

Terenuri ce se

intentioneaza a fi trecute in

domeniul public al

Municipiului Timisoara

Cladiri existente

Zona protectie LEA

RETELE

EXISTENTE

20 KvA Linie electrica aeriana

20 KvA

arh. Dan Belea Scara: 1:1000

rhi. D

Desenat

Proiectat Pl. nr: 06

Verificator/Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr./data

Sef proiect

Timisoara, 300166 Str. Ludwig von Ybl nr. 24

Tel./fax +40(0)256 403997 0724228088

Specificatie Nume Semnatura Titlu proiect:

Titlu plansa:

J35/834/2002

Faza: P.U.D.

Beneficiar: NOVAC IOAN Timisoara Str. Vulturilor Nr. 89B

Proiect nr: 216/2013

11 2013

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

ELABORARE PUD - Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E TIMISOARA Str. Ovidiu Cotrus Nr. 7, C.F. 435525 Nr.top. 435525

arh. Ruxandra Filip arh. Dan Belea

S

E

Plan Urbanistic de Detaliu

= OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA =

CONSTRUIRE HAL DE DEPOZITARE I

BIROURI N REGIM DE N L IME P+1E V

Suprafata proprietate privata 2199.15

Suprafata cedata domeniu public

2492.00 Suprafata totala

292.85

88.25 %

100%

% din T

S mp

Suprafete

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

SITUATIA

EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

% din T

S mp

00

2492.00 100%

2492.00 100%

11.75 %

POT maxim

ADMIS

CUT maxim

ADMIS

55.00 % 1.20

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr UR2015-008288/11.06.2015

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim

de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-008288/ 08.06.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 11/02.10.2014, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 32 din 29.08.2014; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3684/07.11.2013 prelungit până la 06.11.2015;

Documentaţia PUD “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, beneficiar NOVAC IOAN, proiectant S.C. ARHI 3D S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna februarie 2014, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 20.02.2014, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-000850/ 20.02.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD ,,Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş nr. 7, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHI 3D S.R.L., proiect nr. 216/2013, proprietari NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA – PETRUŢA, beneficiar

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

fiind NOVAC IOAN pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului inscris CF nr. 435525/ Timisoara, avand nr. cad. 435525 - NOVAC CRISTINA – PETRUŢA, conform Declaraţiei notariale nr. 221 din data de 12 februarie 2015.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona de sud-vest a oraşului. Prin P.U.G. Timişoara acest amplasament face parte din UTR 58, pentru care este stabilita functiunea de zona mixtă cu interdicţie temporară de construire până la elaborare PUZ sau PUD, fiind delimitat: la nord - vest de o parcela proprietate privata nr. cad 423639 cu o hala in regim P+M, la nord – est de o parcela proprietate privata nr. cad 434473 cu o constructie in regim P+1E+M şi la sud de strada Ovidiu Cotrus. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.492 mp, este inscris in CF nr. 435525/ Timisoara, avand nr. cad. 435525, teren intravilan în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş nr. 7, proprietari fiind NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA - PETRUŢA. Terenul studiat este liber de construcţii.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, se propune realizarea unei constructii de tip hala care sa adaposteasca functiunea de depozitare si cea de birouri in regim de P+1E.

Accesul auto si pietonal la parcela, se va realiza din strada Ovidiu Cotrus (pentru care s-a propus un profil stradal de 26 m), conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014- 002706/03.04.2014.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie sunt: POT max = 55 %

CUT max = 1,2 Regim maxim de înălţime: P+1E H max cornişa = 9 m Spatii verzi min. 25% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 32/29.08.2014

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, având ca beneficiar pe NOVAC IOAN pentru care s-a obţinut acordul coproprietarului imobilului inscris CF nr. 435525/ Timisoara, avand nr. cad. 435525 - NOVAC CRISTINA – PETRUŢA, conform Declaraţiei notariale nr. 221 din data de 12 februarie 2015, proprietari fiind NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA – PETRUŢA, întocmit conform proiectului nr. 216/2013, realizat de S.C. ARHI 3D S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, Hmax cornişă = 9m, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-002706/03.04.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 55 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1,2, spaţii verzi de min. 25 % - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 32/29.08.2014 din suprafaţa totală a parcelei;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 2.492 mp, este inscris in CF nr. 435525/ Timisoara, avand nr. cad. 435525, teren intravilan în Timişoara, str. Ovidiu Cotruş nr. 7, proprietari fiind NOVAC IOAN şi NOVAC CRISTINA - PETRUŢA.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală de depozitare şi birouri în regim de înălţime P+1E”, str. Ovidiu Cotruş, nr. 7, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR Ioan COJOCARI

ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU

ŞEF BIROU CONSILIER Gabriela GHILEZAN Liliana IOVAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ

JURIDICĂ Daniel VĂCĂRESCU

Red/Dact L.I.

Atasament: Memoriu.pdf

rhi.  D

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-403997 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

Timisoara 1900

S. C. A R H I. 3 D S. R. L. A

MEMORIU DE PREZENTARE Proiect nr.216/2013

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea proiectului : PLAN URBANISTIC DE DETALIU „Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E”

Nr. proiect : 216/2013

Beneficiar : NOVAC Ioan

Proiectant : S.C. ARHI 3D S.R.L. S.C. MULTILINES S.R.L.

Data elaborării : noiembrie 2013

Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU (P.U.D.)

1.2 OBIECTUL P.U.Z.

 Solicitari ale temei program

Zona aflata in studiul de fata se afla in jud. Timis, Municipiul Timisoara, si reprezintă terenul identificat prin CF 435525 Timisoara, Nr. Top. 435525 aflat în proprietatea Dl. NOVAC Ioan si a sotiei NOVAC Cristina Petruta. Pe acest teren la cererea beneficiarului se doreste realizarea unei constructii de tip hala care sa adaposteasca functiunea de depozitare si cea de birouri. Prin proiect s-au urmărit în principiu următoarele :

 dimensionarea construcţiilor şi a amenajărilor propuse, corespunzător suprafeţei terenului studiat şi a temei de proiectare,

 rezolvarea circulaţiei carosabile şi pietonale,  realizarea numarului necesar de parcaje in conformitate cu prevederile in

vigoare  echiparea cu utilităţi.

 Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii, pentru zona studiata.

Prin P.U.G. pentru zona studiata se prevedea ca aceasta zona sa fie destinata unitatilor industriale, depozitarii si prestarii de servicii – astfel ca functiunea propusa se incadreaza in prevederile actuale ale PUG.

De asemenea mai dorim sa mentionam faptul ca in cvartalul din care face parte parcela aflata in studiu, exista deja un numar de 5 hale pentru functiuni industriale, de depozitare si prestari servicii dintre care 3 sunt aprobate in ultimii 5 ani, astfel ca proiectul propus se integreaza foarte bine in contextul actual.

Conform P.U.G. – ului in curs de aprobare, in zona studiata strada de pe care se face accesul – respectiv D.S. 1266 – Str Ovidiu Cotrus este prevazuta sa ajunga la un profil de 26.00m.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

 Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior P.U.Z.

- Planul Urbanisti General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 139/2007;

- Anexa 6 la PUG in curs de aprobare cu profilele stradale propuse pentru Municipiul Timisoara;

- P.U.Z„Complex de productie, depozitare si servicii” – aprobat prin HCL 78/2012;

- P.U.Z „Construire parc industrial” – in curs de aprobare 2013; - P.U.Z. „Zona depozitare si servicii” – aprobat prin HCL 228/2008; - P.U.D. „Amenajare baza sportiva si anexe” – aprobat prin HCL 403/2009.

 Lista studiiilor de fundamentare intocmite concomitent cu P.U.Z.

Baza topografică utilizată pentru elaborarea prezentului PUZ este constituită din carourile scara 1:5 000, completată cu : -ridicarea topo realizată de către S.C. MULTILINES S.R.L. -date culese pe teren sau din documentaţii privind reţelele de infrastructură.

 Date statistice

Nu este cazul.

 Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanistica a zonei

Investitiile pentru aceasta zona presupun construirea de zone industriale, pentru servicii si depozitare si definitivarea caracterului zonei, dat fiind faptul ca deja exista o serie de 5 hale construite in cvartalul in discutie.

2. STUDIUL ACTUAL AL ZONEI

2.1 EVOLUTIA ZONEI

Zona studiată este situată în partea centrală a judeţului Timiş, în zona de sud vest a municipiului Timişoara, terenul fiind amplasat pe Strada Ovidiu Cotrus. In ultimii 10 ani zona s-a dezvoltat si pe terenurile invecinate au fost construite o serie de cladiri de tip hala. De asemenea in partea de sud a Str. Ovidiu Cotrus a fost prevazut un complex de productie, depozitare si servicii – astfel ca intreaga zona se configureaza ca un important pol de industrie, depozitare si servicii.

 Date privind evolutia zonei

Din punct de vedere al dezvoltarii zonei, aceasa este situata intre doua cartiere de locuinte generate de-a lungul Canalului Bega – Plopi si Fabric – intre ele zona fiind neconturata inca din punct de vedere functional. In acelasi timp de cealalta parte a Caii Mosnitei s-a conturat de-a lungul timpului zona industriala Buziasului care s-a extins si spre nord est in zona aflata in discutie. Explozia investiţiilor din ultimii ani precum şi intrarea în Comunitatea Europeană, a contribuit la sporirea solicitărilor de suprafeţe de teren dedicate dezvoltarii de zone de productie si servicii.

 Caracteristici semnificative ale zonei, relationate cu evolutia localitatii

In PUG-ul Municipiului Timisoara din 1998, terenul era situat chiar la limita intravilanului localitatii, inca de pe atunci prevazut ca si zona de depozitare, industrie si servicii, in perioada ce a trecut de autnci, zona s-a dezvoltat sustinand o extindere a functiunilor similare si de cealalta parte a Str. Ovidiu Cotrus – limita a intravilanului la vremea respectiva. Avand in vedere functiunile dominante in zona, regimul de inaltime este unul relativ redus P ÷P+1E.

 Potential de dezvoltare

Ţinând cont de amplasarea terenului pe o artera de circulatie majora prevazuta a se extinde – Str. Ovidiu Cotrus, se remarca potentialul acestuia. In timp, zona va fi ocupată aproape în totalitate, existenţa unor investitori concreţi urmând să permită susţinerea financiară a extinderii soluţiilor de echipare centralizată a zonei.

2.2 INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul studiat este situat în teritoriul intravilan al Municipiului Timisoara si este delimitat astfel:

- la nord vest: parcela proprietate privata Nr. Cad. 423639 cu o hala in regim de inaltime P+M;

- la sud: Str. Ovidiu Cotrus – D.S. 1266; - la nord est: parcela aflata in propietate privata Nr. Cad 434473 cu o

constructie in regim de inaltime P+1E+M.

 Relationarea zonei cu localitatea

Terenul se află în partea centrală a judeţului Timiş, în intravilanul Municipiului Timisoara, pe Str. Ovidiu Cotrus – in nordul acesteia. Strada de pe care se face accesul este una radiala din reteaua radial-concentrica a Timisorii, ea fiind accesibila din Calea Sagului.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

 Elemente ale cadrului natural ce pot intervenii in modul de organizare urbanistica: relieful reteeaua hidrografica, clima, conditii geotehnice, riscuri naturale.

Relieful in zona se caracterizeaza prin altitudine relativ scazuta, de campie joasa cu mici denivelari si o densitate mare a retelei hidrografice, datorita abundentei de albii parasite, care favorizeaza excesul de umiditate al terenului.

Studiu geotehnic

Stratificatie:

 Sol vegetal argilos negru avand o grosime intre 0.40-0.50m  Argila cafenie cenusie ,plastic consistenta cu extindere pana la 1.00m adancime.  Argila prafoasa cafenie galbuie ,plastic vartoasa cu consistenta pana la 1.60mm  Argila prafoasa cafenie galbuie cu orizonturi ruginii ,plastic vartoasa ,mai compacta

cu concretii fine si mijlocii de calcar ,cu extindere la peste 5.00madancime

Apa freatica are regimul influentat de volumul precipitatiilor din zona. Astfel la data cercetarii nivelului hidrostatic al apei freatice s-a stabilizat in foraj la adancimea de 1m peste care se apreciaza cresteri frecvente de pana la 0.50 m in intervale mai indelungate cu precipitatii.

Tinand cont de aceste date si si de structura locuintelor propuse in aceasta zona se recomanda:

 Terenul apt de fundare il constituie stratul argilos in stare naturala cafeniu plastic vartos ce apare sub solul vegetal.

 Adancimea minima de fundare va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii: 1. D1MIN›0.8M fata de nivelul actual al terenului 2. D2MIN › 1.00M fata de nivelul terenului sistematizat

 Calculul terenului de fundare pentru constructiile in cauza, fundate direct, se poate adopta o presiune conventionala de calcul de baza D=2.0m, B=1.0m in grupa fundamentala de incarcari Pconv=220 KPA la care se vor aplica corectiile corespunzatoare adancimilor si latimilor efectiv proiectate conf STAS 3300/2-1985.

2.4 CIRCULATIA

 Aspecte critice privind desfasurarea, in cadrul zonei, a circulatiei rutiere, feroviare, navale, aeriene –

Principala artera de acces o constituie Str. Ovidiu Cotrus care traversează aceasta zona, o artera de trafic destul de intens situata in partea de sud a terenului studiat.

Str. Ovidiu Cotrus este una dintre strazile de legatura intre Calea Sagului (est) si Str. Ioan Slavici (vest continuata cu Str. Banatul si Bd. Budai Deleanu) si poate fi accesata de pe oricare dintre acestea.

Avand in vedere ca pe Str. Ioan Slavici exista liniile de tramvai, fiind o importanta artera de circulatie, ca si Calea Sagului de altfel, trebuie sa mentionam ca profilul stradal al DS 1266 – Str. Ovidiu Cotrus in momentul de fata este relativ redus.

 Capacitati de transport, greutati in fluenta circulatiei, incomodari intre tipurile de circulatii, precum si dintre acestea si alte functiuni ale zonei, necesitati de modernizare a traseelor existente si de realizare a unor artere noi, capacitati si trasee ale transportului in comul, intersectii cu probleme, prioritati

Terenul ce face obiectul acestui studiu are acces la Str. Ovidiu Cotrus în partea sudică.

Avand in vedre ca in zona exista o serie de hale deja construite si altele ale caror proiecte sunt in diferite stadii de desfasurare sau executie, trebuie sa subliniem faptul ca strada va fi circulata de vehicole si utilaje mari, va fi o strada cu trafic greu si cu un flux ridicat. Astfel profilul actual al strazii nu este suficient de mare cat sa permita accesul si circulatia fara probleme a autovehiculelor si se propune extinderea lui – prevazuta de altfel si in Anexa 6 a PUG-ului in curs de aprobare – la 26.00 m.

Soluţia de rezolvare a circulatiei si a acceselor pe teren este prezentată în detaliu la punctul Modernizarea circulaţiei.

2.5 OCUPAREA TERENURILOR

 Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Zona este situată intr-o zona in curs de edificare a Municipiului Timisoara – o zona de confluenta intre functiunile industriale si de servicii si cele de locuire (din nordul cvartalului), ce are deja un caracter definit de zona pentru industrie, depozitare si servicii. Astfel, in momentul de fata avem pe de-o parte in toata partea de nord o zona rezidetiala iar de o parte si de cealalta a Str. Ovidiu Cotrus zone industriale, de depozitare si servicii, iar in coltul vestic al cvartalului o baza sportiva cu anexele aferente.

Regimul de inaltime este relativ scazut: P ÷ P+1E ÷ P+1E+M atat in zona de locuinte cat si in cea industriala si de servicii.

Procentele de ocupare ale terenurilor in schimb, in zona de locuinte sunt relativ mici, in timp ce in zona de depozitare si servicii ajung pana la 60%.

 Relationari intre functiuni

Principalele functiuni care sunt in zona sunt cea de locuire si cea de servicii, depozitare si industriala, iar prin P.U.G. se prevede relationarea acestora prin intermediul unor zone verzi de protectie – zona ce exista deja intre cele doua functiuni

in partea de nord a parcelei vecine cu cea studiata. Toate parcelele din jurul terenului in cauza au functiuni de servicii, depozitare si industriale, astfel ca nu este necesara crearea unei zone de protectie intre acestea.

 Gradul de ocupare al zonei cu fond construit

Gradul de ocupare al zonei depinde de functiunea ce ocupa parcela, astfel, in cazul locuintelor POT variaza intre 17-21 % cu un CUTintre procentele 1.5 - 2.0.

In cazul bazei spoertive realizate in coltul vestic al cvartalului, intrucat terenul este ocupat de terenuri de tenis, POT este de 8.60 % cu un CUT de 0.10.

In cazul functiunilor de depozitare, servicii si celor industriale gradul de ocupare al terenului creste variind intre POT 27 % - 38 % si CUT 0.7-1.5. Cu toate acestea pentru functiunile de depozitare, servicii si industriale POT-ul maxim prevazut – respectiv gradul de ocupare al terenului (si in cazul PUZ-ului aprobat prin HCL 78/2012 in sudul parcelei in studiu) este de 55.00 % cu un CUT maxim de 1.20.

 Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Serviciile din zona sun relativ bine dezvoltate, astfel ca in partea de est a cvartalului avem laboratoarele Baumatest, in partea de vest exista o zona de servicii Neferprod, cladiri administrative si showroom in partea de vest.

 Asigurarea cu spatii verzi

In momentul de fata spatiul verde amenajat in cazul fiecarei parcele variaza intre 22.5 % si 26.8 % in cazul parcelelor cu functiune similara cu cea propusa prin proiectul de fata.

Exista de asemenea in cvartal si o baza sportiva cu spatii verzi amenajate si mai exista de asemenea o fasie de spatiu verde intre functiunile de locuire si cea industriala, de depozitare si servicii, la nord de terenul pe care se doreste initierea proiectului actual.

 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine

Nu exista riscuri naturale nici in zona studiata, nici in zonele vecine.

 Principalele disfunctionalitati

Disfunctionalitatile identificate pana in moentul de fata tin de incapacitatea caii de acces – DS 1266 de a face fata traficului greu si fluxurilor de circulatie ce vor fi in zona, in momentul in care se va termina edificarea tuturor proiectelor prevazute si aprobate pana in momentul actual in zona.

2.6 ECHIPARE EDILITARA

 Alimentarea cu apă.

Se va realiz un put forat pe parcela care sa asigure necesarul de apa. Conform avizului de gospodarire a apelor obtinut alimentarea cu apa in vederea

asigurarii necesarului de apa in scop igienico-sanitar se va realiza dintr-un foraj de mica adancime care se va executa in baza Studiului Hidrogeologic ce va fi intocmit de ABA Banat. Forajul va fi prevazut cu o electropompa submersibila cu debit instalat mai mic decat debitul de exploatare al forajului.

Odata cu realizarea – extinderea sistemului de alimentare cu apa centralizat al municipiului Timisoara in zona, obiectivul se va bransa la acesta.

Alimentarea cu apa a consumatorilor se va face prin conducte PE-HD, De 90 mm. Debitele caracteristice ale cerintei de apa sunt: Qzi max = 2.40 m³/zi (0.083 l/s) Qzi med = 1.84 m³/zi (0.064 l/s) Qorar max= 0.20 m³/zi (0.056 l/s)

 Canalizarea.

Apele uzate menajere de la obiectiv vor fi colectate si evacuate prin intermediul unei retele de canalizare din tuburi PVC-KG, in bazinul etans vidanjabil V = 12 mc.

Odata cu realizarea – extinderea sistemului de canalizare centralizat al municipiului Timisoara in zona, obiectivul se va bransa la acesta.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere evacuate sunt: Quz-zi max = 0.70m³/zi (0.024 l/s) Quz-zi med = 0.54m³/zi (0.019 l/s) Quz-orar max = 0.06m³/zi (0.016 l/s)

Apele pluviale de pe drumurile, trotuarele si parcarile propuse vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale pluviale deschise, trecute printr-un decantor –separator de hidrocarburi, dimensionat corespunzator si descarcate intr-un bazin de retentie propus pentru omogenizarea debitelor V = 36 m³.

Apele pluviale de pe acoperisuri se vor descarca prin jgheaburi si burlane in bazinul de retentie.

Apele pluviale se vor utiliza pentru udarea spatiilor verzi si a incintei. Debitod de ape pluviale estimat Qpluvial = 12 l/s; V anual = 1047 mc.

 Alimentarea cu energie electrică.

In zonă există alimentare cu energie electrică. Cladirea se va racorda la reteaua existenta la nord de Str. Ovidiu Cotrus.

 Telefonie.

In zonă nu există reţele de telefonie.

 Alimentarea cu gaz.

In zonă există reţele de alimentare cu gaz – de cealalt parte a DS 1266. Obiectivul se va racorda la aceasta retea.

2.7 PROBLEME DE MEDIU

 Relatia cadru natural – cadru construit

Terenul studiat are, în prezent, categoria de folosinţă de teren intravilan, pe teren neexistând construcţii. Cadrul natural in cvartalul studiat este reprezentat de zona verde de delimitare intre functiunile rezidentiale si cele industriale, de servicii si depozitare. Terenul in cauza nu se afla in imediata vecinatate a acestei zone verzi.

 Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu este cazul in cadrul cvartalului studiat nici de riscuri naturale nici de riscuri antropice.

 Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Interventiile propuse in cadrul zonei studiate nu vor prezenta riscuri pentru zona.

 Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

In zona nu exista constructii de patrimoniu astfel ca nicio cladire din zona nu necesita protectie din acest punct de vedere.

 Evidentierea potentialului balnear si turistic

Terenul studiat nu se afla intr-o zona sau in vecinatatea unei zone cu potential balnear sau turistic, astfel ca nu se pune problema evidentierii unor astfel de trasaturi.

2.8 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Cerintele autorităţilor locale, precum şi punctele de vedere ale factorilor interesaţi cu privire la viitoarea organizare a zonei luate în studiu au fost următoarele:

- extinderea funcţiei de depozitare si servicii adaptată la configuraţia terenului şi specificul zonei municipale limitrofe;

- asigurarea necesarului de spaţii verzi şi drumurilor de circulaţie pe teren; - asigurarea utilităţilor necesare dezvoltării zonei într-o varianta de echipare

centralizată.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Pentru elaborarea acestui P.U.Z. s-au folosit surse documentare evidenţiate în capitolul 1.3.

Conform acestor studii, proiectul propus se incadreaza in prevederile pentru acesta zona.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. SI P.U.Z. EXISTENTE

Din punct de vedere functional proiectul respecta prevederile existente pentru zona in PUG-ul actual si se incadreaza in contextul existent si in planurile deja aprobate de municipalitate.

PUG-ul in curs de aprobare prevede pentru Str. Ovidiu Cotrus un profil de 26.00 m, profil care s-a respectat in propunerea actualulu proiect.

PUZ-urile existente au prevazut realizarea de functiuni similare in zona si extinderea retelelor tehnico-edilitare pe terenurile invecinate.

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Se propune generarea unei zone de depozitare si servicii (hala birouri si depozit), cu obligativitatea propunerii unui minim de 25% din suprafaţă spaţii verzi.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Din punct de vedere al lucrărilor rutiere propuse, zona studiată este mărginită la sud de Str. Ovidiu Cotrus. Pentru accesul rutier pe incinta se propune racordarea platformei pentru circulatie si parcaje la aceasta strada.

Profilul stradal al D.S. 1266 – Str. Ovidiu Cotrus se prevede sa fie latit la 26.00 m ajungand la doua benzi de circulatie pe sens, zone verzi de aliniament de ambele parti, piste de biciclete si trotuare.

In incinta s-a prevazut o platforma carosabila cu doua sensuri in legatura cu accesul prevazut, careia ii sunt adiacente un numar de 20 parcaje – calculate in conformitate cu Anexa 2 a RLU „Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare”.

De asemenea se mai prevede un acces pietonal racordat la un trotuar ce margineste cladirea propusa in sud.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi (ord. M.T. nr. 50/1998).

Străzile vor fi executate din îmbrăcăminţi moderne alcătuite dintr-o fundaţie de balast şi piatră spartă şi o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice.

3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT

Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru:

- generarea unei zone de servicii si depozitare (hala birouri si depozitare) şi funcţiuni complementare, ce va intari caracterul zonei

- rezervarea suprafeţelor de teren pentru spaţii verzi; - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentării cu apă şi a canalizării

pentru viitoarea dezvoltare. Funcţiunile propuse în zona studiată sunt: - hala birouri; - zonă rezervată pentru depozitare; - circulaţii auto, pietonalesi parcaje; - spaţii verzi şi plantaţii de spaţii verzi de aliniament de-a lungul străzilor.

 Regimul de înălţime

Regimul de înălţime al construcţiei este prevăzut la P+1E, atât în zona de depozitare cat si in zona birourilor.

 Regimul de aliniere al construcţiilor

In cadrul studiului a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor. Datorita amplasarii parcelei (in unghi ascutit fata de strada) aliniamentul va fi unul ritmat, intrucat cladirile deja existenta sunt aliniate fata de limitele laterale, in unghi fata de axul stradal.

Retragerea fata de aliniament a fost stabilită la 10.00 metri de la marginea asfaltica (26.00 m profil transversal) a Str. Ovidiu Cotrus spre limita sudică a parcelei, respectiv un minimum de 6.00 m fata de limitele laterale – estica si vestica si 6.00 m fata de limita posterioara dinspre nord. Regimul de aliniere respecta prevederile noului Regulament de Urbanism aferent P.U.G Timisoara in curs de aprobare.

 Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenulu sistematizat cu parcelele vecine păstrând posibilitatea evacuării apelor meteorice prin rigole la canale.

 Bilanţ teritorial, indici urbanistici

ZONE FUNCTIONALE SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA

S (mp) % din T

S (mp) % din T

Zone de depozitare si birouri 0.00 0.00 761.80 30.55

Zona platforme si parcaje 0.00 0.00 814.35 32.70

Circulaţii

Rutiere 0.00 0.00 16.85

29 2. 85

0.68

11 .7 5Pietonale - trotuar 0.00 0.00 168.70 6.77

Pista biciclete 0.00 0.00 107.30 4.30

Spaţii verzi 0.00 0.00 623.00 25.00

Suprafaţa teren totală 2492.00 100.00 2492.00 100.00

Procentul maxim de ocupare a terenului:

P.O.T. existent = 0.00%, P.O.T. maxim admis = 55.00% . Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului:

C.U.T. existent = 0.00, C.U.T. maxim admis = 1.20

H maxim = 9.00 m

Obiectiva de utilitate publica: Situatie existenta: Suprafata totala parcela S = 2492.00 mp Situatia propusa: Suprafata proprietate privata S=2199.15 mp – 88.25 %

Suprafata cedata domeniului public S= 292.85 mp – 11.75 %

3.7. PROTECTIA MEDIULUI Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului conform anexa 1 din Hot. NR. 1076/2004

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special la:

a) Gradul în care planul creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor;

În cadrul acestui program, pentru zona analizata în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu, propunerile de urbanism au prevăzut :

- Complectarea şi dezvoltarea căilor rutiere si a parcajelor;

- Extinderea retelei de echipare tehnico - edilitară a zonei.

Planul Urbanistic de Detaliu stabileşte strategia şi reglementările necesare

rezolvării problemelor de ordin funcţional, tehnic şi estetic din cadrul zonei studiate.

Studiul are în vedere următoarele categorii de probleme :

- Amenajarea urbanistică a teritoriului;

- Zonificarea funcţională a teritoriului, având în vedere caracterul obiectivelor

propuse şi folosirea optimă a terenului.

- Asigurarea unor relaţii avantajoase în cadrul zonei studiate, având în vedere

amenajarea completă a zonei limitrofe.

- Asigurarea echipării tehnico - edilitare a zonei: alimentarea cu apă, canalizarea,

sistemul de încălzire, alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz.

- Reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului.

b) gradul în care planul sau programul influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Planul Urbanistic de Detaliu va fi inclus in urmatoarele in urmatoarele planuri existente

- P.U.G. (plan urbanistic GENERAL) al Municipiului Timisoara, jud. Timis.

- Planuri topografice intocmite in vederea realizarii P.U.D.-ului si a stabilirii limitei de proprietate.

- Planurile cu utilitati sau potentiale zone de restrictie emise de regiile proprietare.

c) relevanţa planului sau programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile;

Pana in acest moment zona luata in studiu este compusa din parcelele proprietate cu functiunea de teren liber . Terenul se afla in partea centrala a judetului Timis.

Suprafata totala luata in studiu suprafata proprietate beneficiar 2492.00 mp.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

Conform temei de proiectare stabilite de comun acord, intre proiectant si proprietarii terenurilor, pentru această zonă se prevede realizarea unei zone de

depozitrare si servicii (zona birouri). Constructiile vor fi amplasate in conformitate cu reglementarile stipulate in documentatia de fata.

Din studiul intocmit in raport cu amplasarea de functiuni, rezulta ca nu se pun probleme deosebite din punct de vedere al emiterii de noxe respectiv a protectiei mediului. In zona studiata nu se vor amplasa, activitati sau functiuni poluante.

Se recomandă cooperarea investitorilor pentru realizarea lucrărilor de echipare a terenului (alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, alimentarea cu energie electrică, gaze naturale etc.)

Este obligatorie sistematizarea reţelelor pe culoarele stabilite pentru utilităţi. Suprafata totală a zonei cuprinsă în PUD este de 2492.00 mp. Descrierea lucrării: Pe acest teren exista retele de alimentare cu apa potabila, canalizare, si

alimentare cu gaze naturale si energie electrica.

e) relevanţa planului sau programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu (de exemplu, planurile şi programele legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor):

In zona nu se pun probleme speciale de protectie a mediului

Planurile si programele pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu ce se vor elabora in continuare, legate de gospodărirea deşeurilor sau de gospodărirea apelor din zone adiacente, vor tine seama de prevederile prezentului program urbanistic de zona.

In vederea protectiei mediului se vor prevedea urmatoarele:

- racordul la utilitatile existente in zona

- depozitarea deseurilor menajere in pubele si containere etanse realizate din materiale necorodabile, amplasate in spatii special amenajate.

- realizarea de zone verzi plantate, eventual tratate peisager

- Nu se vor deversa nici un fel de ape reziduale menajere si nu se vor depozita deseuri menajere, in afara retelelor si spatiilor special destinate.

- Protectia calitatii apelor : Surse de poluanti pentru apa freatica:

In jurul forajului se va institui o zona de protectie sanitara conform H.G. 930/2005 si Ordinului 1278/2011, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii apelor.

Apele menajere vor fi preluate de calizarea propusa pentru aceasta zona si evacuate periodic de catre o firma specializata din bazinul vidanjabil, neexistand astfel probleme de poluare a apei freatice.

Apele pluviale colectate vor fi evacuate in decantorul de nisipuri si ulterior in bazinul de retentie e apelor pentru udarea spatiilor verzi, astfel ca nu prezinta pericole pentru poluarea apei freatice.

Protectia aerului Cladirile sunt incalzite cu agent termic produs de centrale termice propii pe gaz,

ale caror capacitate de evacuare a gazelor nearse in atmosfera este redusa, sub nivelul de 0,02

Prize de aer pentru centrale pe gaz se dimensioneaza de furnizor in functie de tipul centralei termice:

a) priza directa de aer b) priza directa centrata pe cosul de evacuare . Centrala termica proprie cu caracteristici corespunzatoare functiunii deservite Diametrul cosului min. = 100 mm

Pozitia cosului : la 90o (scos pe acoperis) fata de orizontala

- Gospodarirea deseurilor Deseurile manajere vor fi depozitate in pubele si containere care vor fi ridicate si

golite de catre o firma specializata, pe baza unui contract de servicii.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor

-Nu au fost detectate surse de poluare ale aerului, ale apei sau ale altor elemente naturale, astfel ca probabilitatea acestora este 0, nu putem vorbi de o durata a acestora sau de o frecventa a lor.

b) natura cumulativă a efectelor

-Intrucat nu avem surse de poluare nu putem vorbi de o natura cumulativa a efectelor nocive.

c) natura transfrontieră a efectelor

-Nu este cazul intrucat proiectul propus nu se afla in imediata vecinatate a vreuneia dintre granitele tarii.

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor)

-Nici mediul nici sanatatea umana nu vor fi afectate de realizarea halei. Birourile propuse vor respecta normele in vigoare cu privire la igiena si sanatatea umana iar in zona de depozitare se vor stoca produse doar in conformitate cu normele igienice si sanitare actuale.

e) mărimea şi spaţialitatea efectelor (zona geografică şi mărimea populaţiei potenţial afectate)

-Nu este cazul de efecte nocive astfel ca nu putem vorbi de o masura sau de spatialitatea acestora.

f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat:

Suprafeţele terestre aparţinind domeniului public nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa

dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural

-Nu este cazul de patrimoniu cultural in zona astfel ca nu putem vorbi de caracteristici speciale ale acestuia.

(ii) depăşirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului -

Nu este cazul.

(iii) folosirea terenului în mod intensiv;

- Ca prioritati in zona ce trebuie rezolvate sunt echiparile edilitare si drumurile de acces la standarde normale pentru categoria prevazuta.

- Necesitatea pastrarii in zona a unui nivel de ocupare a terenului corespunzator.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional.

Nu este cazul intrucat suprafeţele terestre aparţinand domeniului privat, luate in studiu, nu au valoare de patrimoniu natural geomorfologic, floristic, faunistic, forestier şi de altă natură, care sa necesite instituirea regimului de rezervaţie ştiinţifică ca sa rămâna în proprietate publică şi sa dobândeasca regimul de protecţie, potrivit procedurii prevăzute la art. 8, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000.

3.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Pentru toate lucrările rutiere propuse, se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare, în zonele unde profilul stradal nu este asigurat.

 Lista obiectivelor de utilitate publică

- reţea de alimentare cu apă; - reţea de gaze naturale; - reţea de alimentare cu energie electrică; - canalizare menajeră; - reţea de telecomunicaţii; - asigurarea circulaţiei în incinta parcelei.

 Tipul de proprietate a terenurilor

Terenul este considerat în proprietatea Dl. NOVAC Ioan si a sotiei NOVAC Cristina Petruta.

 Circulaţia terenurilor

Regimul juridic al terenului ne relevă faptul că terenul este in intravilanul Municipiului Timisaora şi este în proprietatea Dl. NOVAC Ioan si a sotiei NOVAC Cristina Petruta.

CONCLUZII

 Inscrierea amenajării şi dezvoltării urbanistice propuse a zonei în prevederile P.U.G.

Prezentul studiu nu modifică zonificarea PUG-ului avizat şi aprobat, se încadrează în prevederile R.G.U. aprobat, a studiilor şi proiectelor elaborate anterior, şi va răspunde nevoilor actuale şi viitoare de dezvoltare. De asemenea mai trebuie mentionat ca prezentul studiu de oportunitate vine in completarea si este corelat cu documentatiile deja aprobate.

 Categorii principale de interventii ,care sa sustina materializarea programului de dezvoltare

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei şi realizarea infrastructurii tehnico-edilitare.

 Aprecieri ale elaboratorului P.U.Z. asupra propunerilor avansate, eventuale restricţii

Tinandu-se cont de tendinţele de dezvoltare a zonei trebuie asigurată infrastructura necesară cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă.

MENTIONAM CA DISTANTA PANA LA ZONA DE LOCUINTE AFLATA IN NORDUL PARCELELOR VECINE ESTE DE 95.00 m si ca intre zona de locuinte si zona industriala si de depozitare exista o zona verde de protectie anterioara prezentului proiect, zona pe care proiectul nu o afecteaza.

Întocmit, arhitect Dan Belea

rhi.  D

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-480821 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

Timisoara 1900

S. C. A R H I. 3 D S. R. L. A

FOAIE DE GARDA Proiect Nr. 216/2013

DENUMIRE PROIECT: PLAN URBANISTIC DE DETALIU „Construire hala de depozitare si birouri in regim de inaltime P+1E”

AMPLASAMENT: jud. Timis, Municipiul Timisoara Str. Ovidiu Cotrus Nr. 7

BENEFICIAR : NOVAC Ioan

PROIECTANT: S.C. ”Arhi 3d” S.R.L. S.C. MULTILINES S.R.L.

NR. PROIECT: 216/2013

FAZA: P.U.D.

rhi.  D

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-480821 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

Timisoara 1900

S. C. A R H I. 3 D S. R. L. A

BORDEOU PIESE SCRISE SI DESENATE Proiect nr. 216/2013

1. Cerere pentru emitere aviz CTATU si CD cu proiectul in format digital 2. Foaie de garda 3. Borderou 4. Certificat de Urbanism 5. Extras de Carte Funciara 6. Plan de incadrare PMT 7. Plan de situatie PMT 8. Copie raport informare si consultare public 9. Avizele necesare

Aviz Directia de Sanatate publica Aviz UNIC Aviz Agentia pentru Protectia Mediului Aviz de protectie civila Avizul de securitate la incendii Aviz Mediu Urban PMT Aviz Directia Tehnica PMT Aviz Comisia de Circulatie Adresa Serviciul Juridic PMT Adresa Directia Patrimoniu PMT Adresa Fond funciar PMT Plan O.C.P.I. Aviz Apele Romane – solicitat de catre Mediu

P.U.D.

A. PIESE SCRISE

Memoriu tehnic justificativ cu cadrul legal

B. PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona..........................................sc.1:50000 A01 Situatia existenta..........................................................sc.1:1000 A02 Reglementari urbanistice- zonificare...............................sc.1:500 A03 Obiective de utilitate publica.........................................sc.1:1000 A05 Propunere mobilare…………………………………...…sc. 1:1000 A06 Reglementari edilitare…………………………………...sc. 1:1000 A07 Plansa de drumuri..……………………………………… sc. 1:500 PC01

rhi.  D

Timisoara 1900 str. Ludwig von Ybl nr. 24

tel. 0256-480821 mobil. 0724-228088

Nr.inreg. J35/834/03.06.2002

Timisoara 1900

S. C. A R H I. 3 D S. R. L. A

FOAIE DE RESPONSABILITATI Proiect nr. 216/2013

ARHITECTURA: S.C. ”Arhi 3d” S.R.L. Arh. Belea Daniel

TOPO : S.C. MULTILINES S.R.L

. CIRCULATII: S.C. PROTON CONSULT S.R.L.

CADRUL LEGAL

S-au respectat urmatoarele legi pentru intocmirea acestei documentatii:

• Legea nr.50/1991/1997 - privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; • Legea Nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; • Legea Nr. 18/ 1991 - a fondului funciar; • Legea Nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; • Legea Nr. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor; • Legea Nr. 33/1994 - privind exproprierea pentru o cauza de utilitate publica; • Legea Nr. 219/1998 - privind regimul concesiunilor; • Legea Nr. 7/1996 - a cadastrului imobiliar si a publicitatii imobiliare; • Legea Nr. 69/1991/1997 - privind administratia publica locala;

• Legea Nr. 137/1995 - privind protectia mediului (modificata prin Legea Nr. 159/1999); • Legea Nr. 8/1998 - pentru aprobarea PUG Nr. 43/1997 privind regimul juridic al

drumurilor; • Legea Nr. 107/1996 - a apelor; • Legea Nr. 41/1995 - privind protectia patrimoniului national; • Legea Nr. 96/1995 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 2/1993/1995

privind achizitiile publice; • Legile privind aprobarea sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national;

• HGR Nr. 525/1996 - pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism; • HGR Nr. 63/1994 HGR Nr. 163/1997-, HGR. Nr. 56R/1998 - Regulamentul

privind organizarea licitatiilor pentru achiziti publice de bunuri si servicii; • Codul civil;

• Ordinul ministrului Lucrarior Publice si Amenajarii Teritoriului Nr. 21 / N / 10. 04. 2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism,

• Ordinul ministrului Sanatatii Nr. 539/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarior privind mediul de viata al populatiei;

• Ordinul comun Nr. 2 14! RT / 1 6 / NN / martie 1999 al ministrului Apelor. Padurilor si Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Puhlice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

 • 1.1DATEDERECUNOAŞTEREADOCUMENTAŢIEI
 • Beneficiar:NOVACIoan
 • Dataelaborării:noiembrie2013
  • 1.2OBIECTULP.U.Z.
 • Zonaaflatainstudiuldefataseaflainjud.Ti
  • Dateprivindevolutiazonei
  • Evidentiereavalorilordepatrimoniucenecesitap
  • Evidentiereapotentialuluibalnearsituristic
  • Regimuldeînălţime
  • Regimuldealinierealconstrucţiilor
  • Sistematizareapeverticală
  • Bilanţteritorial,indiciurbanistici
   • Sursedepoluantipentruapafreatica:
    • Centralatermicapropriecucaracteristicicorespu
  • Listaobiectivelordeutilitatepublică
  • Tipuldeproprietateaterenurilor
  • Circulaţiaterenurilor
 • AMPLASAMENT:jud.Timis,MunicipiulTimisoaraSt
 • BENEFICIAR:NOVACIoan

Atasament: Rap_inf_si_consult_publ_str_Ovidiu_Cotrus_NOVAC.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI REABILITARE SI CONSERVARE CLADIRI ISTORICE BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:institutiaarhitectuluisefEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2014-000850/20.02.2014 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - Denumire proiect: CONSTRUIRE HALA DE DEPOZITARE SI BIROURI IN REGIM DE INALTIME P+1E - Amplasament: STR. OVIDIU COTRUS, CF 435525, NR. TOP. 435525, TIMISOARA - Beneficiar: NOVAC IOAN - Proiectant: S.C. ARHI 3D S.R.L Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 31.01.2014 - 19.02.2014 la documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate „prin adrese expediate prin poştă şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro Proprietari notificați : - Str. Ovidiu Cotrus nr. 2 — S.C. FAR FASHION S.R.L,; - Str. Ion Slavici nr. 113 — S.C. NEFER PROD S.R.L.; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiecții . Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa pregătitoare PUD a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER LILIANA IOVAN Pr Red/Dact LI. —2ex