keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 305/28.07.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara

28.07.2017

Hotararea Consiliului Local 305/28.07.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-009122/27.06.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului", cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 20/10.10.2016, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 09/11.05.2017, respectiv Decizia de încadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 22 din 05.04.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8 + 950, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 23-PCS-16, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire (pentru cele 3 parcele construibile se păstrează indicii de construibilitate reglementaţi prin PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2003 - "Platforma Industriala Monlandy’s": Regim de înalţime maxim P+3E,
Hmax=20.00 metri, accesele auto şi pietonale se vor realiza conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-003258/10.11.2016, care a fost eliberat cu următoarele condiţii ,,toate dotările tehnico - edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului, respectiv trama stradală aferentă obiectivului se va efectua pe terenul şi cheltuiala beneficiarului, apoi va fi trecută în proprietatea municipalităţii după ce aceasta va fi executată", realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax=55%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.5, spatii verzi si plantate: min 20% spaţii compacte din suprafaţa terenului conform Deciziei de încadrare nr. 22/05.04.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8 + 950, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 100.847 mp, este înscris în CF 443637 Timisoara, nr. cad. 443637, teren intravilan situat în Calea Şagului, Timişoara, proprietar fiind S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L. Terenul reglementat este liber de construcţii.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planşei nr. 04 - ,,Proprietate asupra terenului", respectiv doar cu respectarea condiţiilor impuse prin avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2016-003258/10.11.2016 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.
Art. 5: După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisa către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Modificare platformă industrială Monlandy`s", Calea Şagului DN 59 KM 8 + 950, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.
- Proiectantului S.C. 5 U STAMP S.R.L.
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 02_-_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Decembrie 2016Arh. Onet A.

Arh. Baia D.

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

10 10

10 1010 10

10

10

10

10 10 10

10 10

1515

15 151010

15 15

15 15

10

15

15 15

10

10

10

10 10

15

10 10

15

10

15

10

15

15

10

15

15

15 15

10 10 1010

15

10

1515

15 15 15

10

101010

15

1010

15

1010

15

10

10

15

15

15

10

10

15

1015

10

10

10

15 10

10

10

1510

10

10

10

15

15

15

10

10

10

10

10

10 1010

20

10

10

1010

1515

10

10

10

10

15

10 15

10

10

10 10

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10 10

10

15

15 10

10

10

15

10

10

10

15

15

15

15

15

10

10 10

10 10

10 10

10

10

10 28

50

51

10

10

15

10 10

15

10 10

15 15

10 1010

10 10

10

15

15 15

15

15

15

15

GOSPODARIRE APA

FORAJ

FORAJ

PT PT

PT

S.R.M. S.R.M.

1

2

3

4

5

6

7

11

10

12

13

14

15

16

17

22

21

20

19

18

23

2425262728 29

30

31

32

3334

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Str. NAPOLI

St r.

PA R

M A

St r.

M IL

AN O

St r.

TO R

IN O

PT

PT

PT

nr. cad. A

1227/1/4/2/1/1/1

Str. PALERMO

St r.

C R

EM O

N A

FORAJ

8 9

nr. cad. A 1227/1/2/1

P

P+1E

P

P+1P

P+1E

P

P

spre Timisoaraspre Sag / Parta

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S DN 59 km 8+950

DN 59 km 6+400 - km 10+000 in administrarea C.L.M. Timisoara

Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Macchine per caffe

espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

Verni&Fida

N

20

Teritoriu administrativ comuna Giroc

Teritoriu administrativ municipiul Timisoara

spre Timisoaraspre Sag / Parta DN 59 km 6+400 - km 10+000

in administrarea C.L.M. Timisoara Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Verni&Fida

Macchine per caffe espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

C.F. nr. 443637 Timisoara S = 100847 mp

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

PLAN DE SITUATIE Scara 1:2000PUZ Platforma industriala Monlandy's aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003 Scara 1:4000

Circulatie auto/ pietonala - existenta

Limita de proprietate teren reglementat

Zona verde - propusa

Zona industriala si de depozitare -existenta Constructii productie/depozitare - existente

Circulatii auto / pietonale - propuse

Zona/ constructii destinate echiparii tehnico-edilitare - P.T. / S.R.M.

Zona unitatilor industriale, de depozitare si servicii -propuse Zona mixta: industriale, de depozitare, servicii, comert, targuri si institutii publice -propuse

Zona/ constructii destinate echiparii tehnico- edilitare propuse-Gospodarire de apa

Limita intravilanului municipiului Timisoara

Limita teritoriului administrativ

Limita de implantare a constructilor pe parcele

Numar parcela-propus

1:2000 / 1:4000

LEGENDA

02

Constructii pentru servicii-existente

SITUATIE EXISTENTA

Zona pentru servicii-existenta

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA G Serviciul Banca de Date Urbane Extras din plan ca referință" P ET il de bază al municipiului eqtru lucrări în continuare ROS
V | | PLATFORMA INDUSTRIALA «3.2. MONLANDY 5 - DN59 TIMISOARA _ Fps — ETEN ETIETI | DN59 | 1.20 ha | |_120ha | 24% | CIRCULATII [STRAZI | 260ha[ 5.30ha | 10.6% TOTAL 380ha| 6.50ha | 130% SPATII VERZI ALINIAMENT | 150ha| 3.70 ha ZONA ECHIPARE EDILITARA | ] osona| oz | TERENURI LIBERE 38.00 ha le el NOTA: PROCENTUL DE SPATII VERZI SE AMPLIFICA PRIN UTILIZAREA UNEI SUPRAFETE DE 20% DIN FIECARE PARCELA PENTRU ACEASTA FUNCTIUNE. LL AZI, ia LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV CT = UIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA n a = = = == LIMITA ZONEI STUDIATE EET UNITATI INDUSTRIALE EXISTENTE CCI CONSTRUCTII EXISTENTE CZ ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI SERVICII PROPUSE | rr a FE ZONA MIXTA: INDUSTRIE, DEPOZITARE, SERVICII, COMERT, TARGURI SI INSTITUTII PUBLICE CI ZONA CONSTRUCTII DESTINATE ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE - POSTURI DE TRANSFORMARE / S.R.M. EET] ZONA CONSTRUCTII DESTINATE ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE PROPUSE- GOSPODARIE DE APA CI] SPATII VERZI PROPUSE L___] CAI DE COMUNICATIE EXISTENTE CAI DE COMUNICATIE PROPUSE NUMAR PARCELA PROPUSA CZ LIMITE DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR IN PARCELE (CT ALINIAMENT PROPUS TERITORIU ADMINISTRATIV MUNICIPIUL TIMISOARA INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI: POT maxim : 35% CUT maxim : 1.5 Procent minim spatii verzi: 20% TIT TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC 0 IO 20 d AD 50 100 200 4, ie zel stii ia x” Proiectant general: SUBCONTROL s.r.l. Director: ing. Dan Radoslav [Sefproied [ing |] Scara [Proietant specialitat af. arina Fuchs ]_1/2000 [Proiectare asistata _| arh. Mariana fuchs|____ [022003 | Plansanr: 4189/2002 -UAT | SC. METRO Proiect: PU.Z. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS DN 59-TI MISOARA Beneficiar: S.C. "VONLANDYS” S.R.L. Plansa: REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE

Atasament: 03_-_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Decembrie 2016

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

10 10

10 1010 10

10

10

10

10 10 10

10 10

1515

15 151010

15 15

15 15

10

10

10

10

15

15

15

10

10

15

1015

10

10

10

15 10

10

10

1510

10

10

10

15

15

15

10

10

10

10

10

10 1010

20

10

10

1010

1515

10

10

10

10

15

10 15

10

10

10 10

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10 10

10

15

15 10

10

10

15

10

10

10

15

15

15

15

15

10

10 10

10 10

10 10

10

10

10 28

50

51 10

10

15

10 10

15

10 10

15 15

10 10

15

15

15

15

15

10

10

37, 5 3

15

10

58

10 10

10

15

15 15

15

15

15

15

25.281 m2

33.500 m2

30.458 m2

GOSPODARIRE APA

FORAJ

FORAJ

PT PT

PT

S.R.M.

Str. NAPOLI

St r.

PA R

M A

St r.

M IL

AN O

St r.

TO R

IN O

PT

PT

PT

nr. cad. A

1227/1/4/2/1/1/1

110,75 m

25 8,

68 m

17 ,7

2 m 239,80 m

191,36 m

11 1,

41 m

239,91m

99 ,4

6 m

213,13 m

189,18 m

13 9,

85 m

13 ,5

0 m

15 8,

12 m

11 9,

22 m

14 4,

92 m

Str. PALERMO

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

0m

1

2

3

4

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

0m

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

5m

St r.

C R

EM O

N A

FORAJ

11.608 m2

nr. cad. 443334 nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1227/1

10 10

3 7,5

3

P

P+1E

P

P+1P

P+1E

nr. cad. A 1227/1/2/1

1 23

22

21

15

14

13

9876

5 4 3 2

P

P

350,69 m

9, 57

m

limita de implantaremin. 10m

aliniament front stradal15m

aliniament front stradal15m

limita de implantaremin. 10m

limita de implantaremin. 10m

aliniament front stradal15m

11 ,8

3 m

spre Timisoaraspre Sag / Parta

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S DN 59 km 8+950

DN 59 km 6+400 - km 10+000 in administrarea C.L.M. Timisoara

Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Macchine per caffe

espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

Verni&Fida

N

Arh. Baia D./ Arh Folea D. REGLEMENTARI URBANISTICE - PARCELARE

1:2000

1

03

C.F. nr. 443637 Timisoara

S = 100847 mp

Profil stradal reglementat prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003 Scara 1:100

1 2 3 4

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

Zona industriala si de depozitare -existenta

Constructii destinate echiparii tehnico-edilitare - P.T. / S.R.M. existente

Zona de implantare a constructilor pe parcele - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Numar parcela- propus

Circulatie auto/ pietonala - existenta

Limita de proprietate teren reglementat

Zona verde / echipare tehnico-edilitara - existenta

Circulatii auto / pietonale - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Limita intravilanului municipiului Timisoara

Limita teritoriului administrativ

LEGENDA

Limita de proprietate parcele propuse

Constructii unitati industriale si de depozitare (P - P+1E) - existente Zona mixta a unitatilor industriale, de depozitare si servicii ( P - P+3E) - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Constructii pentru servicii - existente

Zona de implantare constructii- propusa

Zona industriala / depozitare ( P - P+3E) - propusa

Circulatii auto / pietonale - propuse

Limita de implantare constructii- propusa Aliniament front stradal - existent / propus

Zona pentru servicii - existenta

Zona mixta: industrie, depozitare, servicii, comert, targuri si institutii publice- conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 107/2014 si PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Zona verde / platforme - propus

Spatiu verde de aliniament -conform profil stradal reglementat prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

33.500

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

18.425

33.500

6.700

8.375

Parcela nr.

Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

30.458

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

16.751,9 6.091,6

7.614,5

Parcela nr.

30.458 Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

25.281

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

Parcela nr.

25.281

13.904,55

6.320,25

5.056,2 Circulatii pietonale si auto

0

11.608

0

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi de aliniament

Terenul reglementat

%mpmp

100

Parcela nr.

1.931,57

9.676,43

11.608

83,36

16,64

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate

pentru constituirea domeniului public - propus

PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 Aj ETAPA FINALA v V.1 PLATFORMA INDUSTRIAL A TRASEU CURENT E. E E DN59 LIMITA MINIMA ALINIERE LIMITA PROPRIETATE - LIMITA PROPRIETATE LIMITA MINIMA ALINIERE PROFIL TRANSVERSAL F-F SC. METRO PROFIL TRANSVERSAL PROPUS DN 59 ETAPA! TRASEU CURENT LU Il Lu , i E luu 5 = E I= 1 OT I= I< = 1 i E IZ Im Lu I< b o ss IT Lu l 2? 2o% I< a IE Is = I= la 15 I= SS 5Sx I= IS Ie I= 5 555 E E IE E = Es = IE = PF 3 TERITORIU ADMINISTRATIV I= = = IE S 33 MUNICIPIUL TIMISOARA E EV A AVE P Be E [ | , i 14 5 DN 59- SPRE SAG - STAMORA-MORAVITA. CALEA SAGULUI _ SI 05 05 EEE Gu n" T 23 1.50 10.75 70 70 10.73 15 237 TERITORIU ADMINISTRATIV COMUNA GIROC SCHEMA 0 1234 5 0 POZITIA PROFILELOR TRANSVERSALE IN TRAMA DE CIRCULATIE BT 234% 0 20 DI ——— o PROFIL TRANSVERSAL G - G e PROFIL TRANSVERSAL M-M o PROFIL TRANSVERSAL J,- J, e PROFIL TRANSVERSAL D-D o PROFIL TRANSVERSAL H,- H, o PROFIL TRANSVERSAL P - P PROFIL TRANSVERSAL A - A W so, A „1100, 0,50,50,6 i pr Ss E J | sase | ei nu ata FN NITA furiei | un mi i pn ra | | fan n ML NOI TI 09 10 = 10.30 e | 10 Vi CĂ i 19 E o? 12050 5 : Q320 -var : o e o E WI o o “7 oo“ 8433 = n 43 a ră, E Bă 3: 5 PI NS e SS? = ss 5 = ES = 8 SE 15 | 15 1.50 5 1.5 | 15 1.50 15 15 | 15 1.50 15 15 eo o e o = PROFIL TRANSVERSAL B-B PROFIL TRANSVERSAL E - E PROFIL TRANSVERSAL H - H PROFIL TRANSVERSAL | - | PROFIL TRANSVERSAL K- K PROFIL TRANSVERSAL N-N PROFIL TRANSVERSAL R - R Ss A pi A pe aa , „1100, ir | om i pn nat aa LL ba punand Gu | n a | uni -09 10 DI | 1,0 09 10 09 -09 10, | LI -09 | 1,0 PI E d 8 DEA : ile ser e 4 1,0 98 DĂ . a 20| 1,20-5,0 _ n 1,20 - var. s12 o oo * a "o ră o O | i. YT- "14 o 3 5 | | 5 03. e | 3 28 | ez PE 5 E = ș E = 8 53 £ e 2$ 55 E E ă SE 252 5 >ă 5 3 = E SR s Ș 5 9 $ a BD $o Ss 3 2 £s SS= & S = 3. 3 8 E “555 s > 54 53 sii =3 Son 5 ul = a E 2335 E Ra 55 E 35 55 E 4 SE 8 | o ai SIE SE DI 8 15 7.50 „15 15 15 15 15 15 15 1.5 15 | 15 7.50 15 | 15 e PROFIL TRANSVERSAL O - O PROFIL TRANSVERSAL C-C PROFIL TRANSVERSAL S - S PROFIL TRANSVERSAL H,- H, PROFIL TRANSVERSAL J - J PROFIL TRANSVERSAL L - L 11,00, 11,00, RMO n 6 A n, o n, 0, 910 A 02 10,10, | a s ap) lu = sep d 3 plata unfit NI DOM MIR ENE i uefa pt ra = 1) pn nd NORI IT uni 10 10 -09 09 | E E 10, | E -09 |. | 1,0 02 E : e E = Cc 12 Țeoe: 1,2 e -1,20 7 150 Pa “n „za 9 ( o . 03 a = e os st = e' E 5 "Ze 3. 5 ss s 5 3 E Snn 5 £ = 3 a 3 43 Se E e E g a 5 'S UI LI E = să E s & 5 _— Cc Na FII DI DI 3 e so N se & E 2 - S 20 & N& o 53 SE 15 | 15 SE 15 | 15 7.50 15 1.5 15 7.50 15 | 15 7.50 15 | 15 _< Proiectani general Proiect: PUZ. PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDYS SUBCONTROL s.r.l. DN 59-TIMISOARA Director: ing. Dan Radoslav Beneficiar. S.C. "VONLANDYS” S.R.L. ing. Dan Bălu Plansa: PROFILE STRADALE TRANSVERSALE SI POZARE RETELE SUBTERANE Plansa nr... 5 - 189/2002 - UAT Proiectant specialitate] arh. Mariana Fuchs Proiectare asistata | arh. Mariana fuck | 02. 2003

Atasament: 04-_PROPRIETATEA_ASUPRA_TERENURILOR.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Decembrie 2016

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

Str. NAPOLI

St r.

PA R

M A

St r.

M IL

AN O

St r.

TO R

IN O

nr. cad. A

1227/1/4/2/1/1/1

Str. PALERMO

St r.

C R

EM O

N A

1

2

3

4

nr. cad. 443334 nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1227/1

P

P+1E

P

P+1P

P+1E

nr. cad. A 1227/1/2/1

1 23

22

21

15

14

13

9876

5 4 3 2

P

P

C.F. nr. 443637 Timisoara nr. cad. 443637 Proprietar: S.C. Imobiliara B.A.C. S.R.L. S teren = 100847 mp

spre Timisoaraspre Sag / Parta

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S DN 59 km 8+950

DN 59 km 6+400 - km 10+000 in administrarea C.L.M. Timisoara

Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Macchine per caffe

espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

Verni&Fida

Teren proprietate publica

Limita de proprietate teren reglementat

Teren proprietate privata

Limita intravilanului municipiului Timisoara

Limita teritoriului administrativ

Limita de proprietate imobile invecinate

Teren proprietate publica sau privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public conform PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003 Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

N

N

1:2000

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Incadrare in localitate

PROPRIETATEA ASUPRA TERENULUI 04

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

LEGENDA

Atasament: 05_-_PROPUNERE_DE_MOBILARE_URBANISTICA.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Decembrie 2016

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

10 10

10 1010 10

10

10

10

10 10 10

10 10

1515

15 151010

15 15

15 15

10

10

15

15

15

10

10

15

1015

10

10

10

15 10

10

10

1510

10

10

10

15

15

15

10

10

10

10

10

10 1010

20

10

10

1010

1515

10

10

10

10

15

10 15

10

10

10 10

15

15

15

10

10

15

10

10

10

10

15

10

10 10

10

15

15 10

10

10

15

10

10

10

15

15

15

15

15

10

10 10

10 10

10 10

10

15

10 10

15

10 10

15 15

10 3

10 10

10

15

15 15

10

15

15

15

15

15

10

10

15

10

58

15

15

15

15

25.280,96 m2

30.464,04 m2

Str. NAPOLI

St r.

PA R

M A

St r.

M IL

AN O

St r.

TO R

IN O

nr. cad. A

1227/1/4/2/1/1/1

Str. PALERMO

St r.

C R

EM O

N A

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

0m

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

0m

lim ita

d e

im pl

an ta

re m

in . 1

5m

FORAJ

PT PT

PT

S.R.M.

PT

PT

PT

PT

FORAJ

1

2

3

4

nr. cad. 443334 nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1227/1

10 10

37 ,5 3

3 7,5

3

P

P+1E

P

P+1P

P+1E

nr. cad. A 1227/1/2/1

1 23

22

21

15

14

13

9876

5 4 3 2

P

P

limita de implantaremin. 10m

aliniament front stradal15m

aliniament front stradal15m

limita de implantaremin. 10m

limita de implantaremin. 10m

aliniament front stradal15m

spre Timisoaraspre Sag / Parta

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S DN 59 km 8+950

DN 59 km 6+400 - km 10+000 in administrarea C.L.M. Timisoara

Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Macchine per caffe

espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

Verni&Fida

1

Limita de proprietate teren reglementat

Limita intravilanului municipiului Timisoara

Limita teritoriului administrativ

Limita de proprietate imobile invecinate Circulatie auto/ pietonala - existenta

Circulatii auto / pietonale - propuse

Zona verde - propusa

Constructii unitati industriale si de depozitare (P - P+1E) - existente Zona mixta a unitatilor industriale, de depozitare ( P - P+3E) - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Zona industriala si de depozitare -existenta

Zona mixta a unitatilor industriale, de depozitare si servicii- conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 107/2014 si PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Constructii pentru servicii - existente

Zona pentru servicii - existenta

Zona verde / echipare tehnico-edilitara - existenta

Constructii unitati industriale si de depozitare (P +2E) - propuse

Zona de implantare a constructilor pe parcele - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Circulatii auto / pietonale - reglementata prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

Limita de implantare constructii- propusa

Aliniament front stradal - existent / propus

Circulatii auto / pietonale in incinta - propuse

Numar parcela- propus

Spatiu verde de aliniament -conform profil stradal reglementat prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 111/2003

N

1:2000

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

1 2 3 4

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

Nota: Pozitia si geometria acceselor rutiere si numarul locurilor de parcare se vor stabili prin aviz Comisia de circulatie faza DTAC

LEGENDA

05

Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

33.500

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

18.425

33.500

6.700

8.375

Parcela nr.

Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

30.458

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

16.751,9 6.091,6

7.614,5

Parcela nr.

30.458 Circulatii pietonale, auto si parcaje

-

0 0

25.281

0

CUT maxim POT maxim

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi -minim

Terenul reglementat

Suprafata construita

%mpmp

-

25

55 20

100

1,5 55,00%

H maxim Regim de inaltime P+3E

20m

Parcela nr.

25.281

13.904,55

6.320,25

5.056,2 Circulatii pietonale si auto

0

11.608

0

Situatia existenta Situatia propusa

Spatii verzi de aliniament

Terenul reglementat

%mpmp

100

Parcela nr.

1.931,57

9.676,43

11.608

83,36

16,64

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate

pentru constituirea domeniului public - propus

Atasament: Aviz_Com_Circ_DT2016-003258.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMISIA DE CIRCULAȚIE NR. DT2016-003258/10.11.2016 Către, S.C. DRUM PROIECTCONSULT S.R.L. TIMIŞOARA REFERITOR LA: Adresa Dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. DT2016-003258/02.11.2016 COMISIA DE CIRCULAȚIE vă comunică următoarele: AVIZ FAVORABIL pentru obiectivul "PUZ - Modificare PUZ aprobat prin HCL 111/2003 pentru "Platformă Industrială Molandy's” pe Calea Şagului DN 59 km 8+950 dreapta” conform planului de situație anexat. Prezentul aviz se eliberează cu următoarele condiții: toate dotările tehnico-edilitare necesare pentru deservirea obiectivului, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului; de asemenea, trama stradală aferenta obiectivului se va efectua pe terenul şi cheltuiala beneficiarului, apoi va fi trecută în proprietatea municipalității după ce aceasta va fi executată. SECRETAR COMISIE ŞEF SERVICIU T.S.C. ING. APRIAN/COLOJOARĂ VICEPREŞEDINTE;CON DIRECTII JR DT. IN HI CHIŞ (a _ Cod. FO 14-05 Ver. 1 red. A.C. dact. A.C. 1

PLAN DE INCADRARE A LEGENDA [ Cr NN A : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA E a Ap N Serviciul BanCa de Date Urbane - drumuri si platforme propuse N ke Braa di i de bazal -trotuare propuse zona implementare constructii - propusa extindere drum colector (perspectiva) - borduri incadrare drumuri si platforme -borduri pt. incadrare trotuare Şi d E e £ 7 3 CONFORM CU E ORIGINALUL 3 3 E STITI i pei £ ropunere extindere carosabil e n i Be | [PE | 5 | Ari 5 j AT ME AT _ 1 = ip, i 5 i Di: sp N 3 : LC 5 bi (ua a 5 N ŢI Z E CF Nr. 443637 Timisoara, . = : î : FE PROFIL TRANSVERSAL TIP E S= 100847 mp = SI A Ă | 13,00 d P Cc | E atatea 3 7,50 1 3 -| _ 1,50 1,50 375 Carosabilproiectat 3,75 1,50 150 |5 s Zona verde Trotuar | Trotuar Zona verde | S e = i H a o a ZI _ NOTA: Pozitia si geometria acceselor rutiere si numarul locurilor de parcare se vor stabili 3 SĂ x prin aviz Comisia de Circulatie faza DTAC E CX ao & & E —| RR a a ae 00 A | RSS RER SRR Verificator / expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza Nr. / Data SIRIA ŢI! proc por Er aa si afara PROIECT AVIZ DE PRINCIPIU DRUMURI / AVIZ DE PRINCIPIU MEDIU URBAN D B C AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE ton de ciment) carara Plan Urbanistic Zonal - Modificare PUZ Platforma Industiala MONLANDY'S i Oro RE ADRESA Timisoara jud. Timis, Calea Saguiui, CF Nr. 443637 Timisoara a ropunere extindere carosabil | mr Seal, drumprolectconsultOgmall.com BENEFICIAR: SC IMOBILIARA B.A.C. SRL DN39 , Km6+400-Km10+000 in administrarea Mons: SEFPROIECT || ing. VictorRill SCARA Plan de Situatie CLM Timis rin i , 1:1000 Plan de Incadrare oara prin HG 995 din 02.09.2009 PROIECTANT | ing. Marius Florea Profil Transversal Tip x n Data Nr. Proiect Faza Capitol |Nr. Plansa| Rev RESET d. Marius Flora [ST 2015 OFI6120 PUZ avize | 01] 0

Atasament: Modificare_PUZ_-_Monlandys.pdf

MODIFICARE PUZ “PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY’S”

AMPLASAMENT:

Timisoara, Calea Sagului DN 59 km 8+950

C.F. nr. 443637 Timisora, nr. cad. 443637;

BENEFICIAR:

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII:

DECEMBRIE 2016

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 23-PCS-16

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului MODIFICARE PUZ “PLATFORMA INDUSTRIALA

MONLANDY’S”

Amplasament Timisoara, Calea Sagului DN 59 km 8+950

C.F. nr. 443637 Timisora, nr. cad. 443637

Beneficiar S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

Proiectant general

Urbanism

S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A

arh. BAIA Dragos

Numar de proiect 23-PCS-16

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii

DECEMBRIE 2016

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 23-PCS-16

LISTA Şl SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR

Urbanism Arh. FOLEA Doru

Arh. BAIA Dragos

Arh. ONET Alexandra

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 23-PCS-16

BORDEROU

1. Parte scrisă Foaie de titlu Foaie de capăt Lista şi semnăturile proiectanţilor Borderou Certificat de Urbanism Extras de Carte Funciara Avize/Acorduri Tehnice Studiu Geotehnic Dovada plata taxa RUR Memoriu de prezentare Regulament de Urbanism aferent PUZ Planuri Topografice vizate OCPI 2. Parte desenată Încadrare în zonă 01-A Situaţia existentă 02-A Reglementări urbanistice 03-A Proprietatea asupra terenurilor 04-A Propunere de mobilare urbanistică 05-A Reglementări edilitare 06-ED

Intocmit,

Arh. BAIA Dragos

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 23-PCS-16

VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului MODIFICARE PUZ “PLATFORMA INDUSTRIALA

MONLANDY’S”

Amplasament Timisoara, Calea Sagului DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisora, nr. cad. 443637

Beneficiar S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborarii DECEMBRIE 2016

1.2. OBIECTUL LUCRARII Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea elaborarii pe terenul studiat in suprafata de

100847 mp a unui proiect in faza Plan Urbanistic Zonal care propune solutii si reglementari in

scopul reparcelarii si reorganizarii circulatiilor in interiorul Platformei industriale Monlandy’s

Astfel, se stabilesc conditii tehnice pentru:

- utilizarea functionala a terenului, în relatie cu functiunile din zona; - extinderea drumurilor de circulatie, in relatie cu cele existente; - modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent

1.3. SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in zona

adiacenta amplasamentului, precum si planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc

directiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;

- Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. 111/2003 – Platforma Industriala Monlandy’s, Timisoara, Calea Sagului, DN 59;

- Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, revizia 3; - Ridicarea topografica pentru zona studiata. Elaborarea documentatiei s-a realizat in baza urmatoarelor documente:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata; - H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata si

alte documente sau norme cu caracter de reglementare. -

2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE 2.1. Evolutia zonei In prezent, zona studiata, aflata in intravilanul localitatii Timisoara este reglementata prin PUZ “Platforma Industriala Monlandy’s” aprobat cu HCL Timisoara nr. 111/2003, ca zona mixta: industrie, depozitare, comert, targuri si institutii publice – subzone unitatilor industriale, de depozitare si servicii propuse. POT max. =55%; CUT max. =1,5, spatii verzi min.=20% In prezent atat fondul construit cat si infrastructura pentru circulatie in cadrul platformei industriale este cea existenta si la data aprobarii PUZ “Platforma Industriala Monlandy’s” cu HCL Timisoara nr. 111/2003. Pana la data intocmirii prezentei documentatii nu au fost realizate nici una din caile de circulatie propuse prin PUZ.

2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul studiat se situeaza in partea de SV a Municipiului Timişoara, in UTR nr. 61, conform

Planului Urbanistic General şi are funcţiune depozitare, prestari servicii. Amplasamentul este

reglementat prin PUZ “Platforma Industriala Monlandy’s” aprobat cu HCL Timisoara nr.

111/2003, ca zona mixta: industrie, depozitare, comert, targuri si institutii publice – subzone

unitatilor industriale, de depozitare si servicii propuse .

Terenul care urmeaza sa fie reglementat prin prezenta documentatie este delimitat astfel:

- NE – Magazinul METRO “Cash&Carry” Timisoara Sud (la o distanta de cca. 70 m); - SE – DN 59, Timisoara, Calea Sagului si PARCUL INDUSTRIAL INCONTRO (la o distanta

de cca. 65 m); - SV – PARCUL INDUSTRIAL MONLANDY’S – SC VERNI&FIDA SRL (profil: fabricarea

echipamentelor de ridicat si manipulate); SC MACCHINE PER CAFFE ESPRESSO-MCE SRL (profil: produce aparate pentru fabricarea cafelei);

- NV – parcele private fara fond construit (teren viran).

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de organizare urbanistica sau care ar trebui puse in valoare.

Stratificatia terenului pusa in evidenta atat prin lucrarile de prospectiune geotehnica executate

cu prezenta ocazie cat si prin cele executate anterior in zona, este urmatoarea :

-0,00  - 0,50m – sol vegetal pamant prafos argilos vanat

- 0,50  - 1,50m – argila prafoasa galben vanata cu rar calcar dizolvat, plastic

consistenta, avand indice de consistenta IC=0,63÷0,65

si modul de deformatie M=73daN/cm2

- 1,50  - 3,00m – argila prafoasa galben vanata cu oxizi, plastic vartoasa, avand indice

de consistenta IC=0,80÷0,78 si modul de deformatie

M=83÷82daN/cm2

- 3,00  - 4,00m – argila prafoasa nisipoasa galben vanata, plastic

vartoasa, avand indice de consistenta IC=0,84÷0,89 si modul de

deformatie M=85÷88daN/cm2

- 4,00  - 5,00m –nisip argilos vanat, avand indice de consistenta

IC=0,99÷1,02, grad de indesare ID=0,55÷0,57 si modul de

deformatie M=92÷93daN/cm2

- 5,00  - 5,50m – nisip fin si mijlociu galben vanat, avand grad de indesare

ID=0,50 si modul de deformatie M=89daN/cm2

- 5,50  - 7,00m – nisip mijlociu vanat, avand grad de indesare

ID=0,57÷0,50 si modul de deformatie M=93÷89daN/cm2

Din analiza stratificatiei, se constata, ca terenul de fundare se incadreaza in terenuri medii,

conform Normativului NP 074/2014 (tabelul A1.2 conditii de teren); cu un total de 11 puncte,

deci un risc geotehnic de tip «MODERAT», iar din punct de vedere al categoriei

geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 2 » .

Cu ocazia realizarii sondajului de adancime s-a constatat ca nivelul apelor subterane apare in

sondaj la cota de -1,90m, fata de cota terenului natural. Nivelul apelor subterane poate varia cu

circa (0,50 - 1,00)m in functie de anotimpuri si de cantitatea de precipitatii. Nivelul maxim absolut

al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executarii unor studii hidrogeologice

complexe realizate pe baza unor observatii asupra fluctuatiilor nivelului apelor subetrane, de-a

lungul unei perioade indelungate de timp ( in functie de anotimpuri, cantitatea de precipitatii).

Date climatologice Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante ( prin asimilare cu Timişoara) :

a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C –iulie - media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie - maxima absolută : +400C- - minima absolută : -350C -

b. Precipitaţii : - media anuală .. 600-700 mm

b. Adîncimea de îngheţ ...0,70 m. 2.4.Circulatia rutiera -situaţie existentă Zona industriala este accesibila printr-un racord la DN 59 km 8+950, accesul la parcelele cu fond

construit facandu-se din reteaua de strazi existente: str. Palermo (SE), str. Torino (SV), str. Napoli

(NV) respectiv strazi secundare str. Parma si str. Milano. Profilul strazilor existente este 13, 5 m

(1,5 m - spatiu verde + 1,5 m - trotuar + 7 m - drum + 1, 5 m trotuar + 1,5 m spatiu verde).

Drumurile existente, cu latime 7 m sunt realizate din imbracaminte asfaltica.

2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Repartizarea pe folosinta si funciuni a suprafetei zonei studiate conform C.F. este in prezent cea

de curti consructii intravilan pentru o suprafata de 96825 mp si arabil intravilan, in suprafata de

4022 mp.

Terenul ce face obiectul prezentei documentatii, in suprafata totala de 100847 mp, liber de

constructii este identificata prin CF nr. 443637 Timisoara, nr. cad: 443637 constand in teren in

intravilanul extins al Municipiului Timisoara, liber de sarcini;

Relationari intre functiuni In prezent zona studiata are functiune mixta: industrie, depozitare, comert, targuri si institutii publice – subzone unitatilor industriale, de depozitare si servicii propuse. In zona limitrofa terenului propus spre reglementare exista punctual: - constructii cu profil industrial: SC VERNI&FIDA SRL (profil: fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulate) SC MACCHINE PER CAFFE ESPRESSO-MCE SRL (profil: produce aparate pentru fabricarea cafelei), SC FASTEM SRL (profil: prelucrari mecanice), SC ROSI-ITA UNO SRL (profil: fabricarea incaltamintei), SC ROSI-TA UNO SRL (profil: fabricarea incaltamintei); - constructii cu profil prestari servicii: SC PAUL TRANS SERVICE SRL (profil: servicii de transport); - constructii cu profil servicii - comert: METRO “Cash&Carry” Timisoara Sud (magazin) Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit Conform PUZ “Platforma Industriala Monlandy’s” aprobat cu HCL Timisoara nr. 111/2003, indicii

urbanistici reglementati sunt: POT max. =55%; CUT max. =1,5, spatii verzi min.=20%

Terenul ce face obiectul documentatiei este liber de constructii, acoperit de vegetatie joasa crescuta haotic. In situatia actuala, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0.00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0.00.

Asigurarea cu spatii verzi:

In stadiul actual, nu exista zone de spaţiu verde amenajat. Nu există riscuri naturale in zona.

Principalele disfunctionalitati:

– echipare edilitara deficiara a intregii Platforme industriale Monlandy’s: inexistenta retelelor de

apa si canal menajer in sistem centralizat.

2.6. Echiparea edilitară Gabaritele si traseul retelelor existente in zona sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre

detinatorii de utilitati.

2.6.1. Alimentarea cu apă - situaţie existenta Conform avizului tehnic de amplasament nr. 26965 din 29.08.2016 emis de Aquatim, in zona

studiata nu exista retele de alimentare cu apa. Pana la extinderea sistemului centralizat al

Municipiului Timisoara in zona se va prevedea o solutie tranzitorie de functionare.

2.6.2.Canalizare menajera -situaţie existentă In zona studiata nu exista retele de canalizare menajera fapt confirmat de avizului tehnic de

amplasament nr. 26965 din 29.08.2016 emis de Aquatim. Pana la extinderea sistemului

centralizat al Municipului Timisoara se va prevedea o solutie tranzitorie de functionare.

2.6.2.1. Canalizarea pluviala –situatie existenta In Parcul Industrial Monlandy’s exista o retea de colectare ape pluviale, care descaraca in canalul de desecare CCP 16 (Hcn 1226/3), canal aflat in administrarea ANIF.

2.6.3. Alimentarea cu caldură-situaţie existentă In prezent in Parcul Industrial Monlandy’s nu exista retele de termoficare. 2.6.4.Alimentare cu gaze naturale-situaţie existentă Exista retea de alimentare cu gaze naturale in zona studiata, pe Calea Sagului in lungul DN 59, conform aviz E-ON gaz nr. 4544/05.09.2016. Avand in vedere prevederile actelor normative si a instructiunilor in vigoare, lucrarile de dezvoltare ale retelelor de distributie si de racordare a obiectivelor industriale se pot face numai in baza cotelor de gaze naturale aprobate , respectiv si de solicitarile agentilor economici din zona.

2.6.5.Telefonie-situaţie existentă In zona aflata in studiu, exista cablu Tc in sapatura in lungul DN 59 Timisoara - Moravita, fapt confirmat in avizul emis de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA. 2.6.6.Alimentarea cu energie electrica – situatia existenta Exista retea de alimentare cu energie electrica LES 20kV in zona, conform aviz ENEL Distributie Banat nr. 793/01.09.2016 Aplasamentul propus in studiu afecteaza instalatiile SDFEE Timisoara. 2.6.7. Depozitare deseuri menajere-situaţie existenta In Municipiul Timisoara deseurile menajere sunt colectate de catre RETIM Ecologic Service SA in baza unui contract. 2.7. Probleme de mediu-situaţie existentă Cadrul natural il reprezinta actualmente terenul viran, cu vegetatie spontana cu plante azotofage.

Terenul este plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu. Un risc de natura antropica il reprezinta

depozitarea neautorizata de deseuri de diverse tipuri, care atrag insecte si rozatoare si prezinta

un pericol de contaminare pentru sol.

Zona studiata este insa lipsita de factori de poluare majori.

In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau

alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-

ecosistem valoros pe suprafaţa studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale

naturii.

In vederea depistarii surselor de poluare existente in zona s-a impus relevarea modului şi tipului

de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apa, aer,sol, zgomot etc.

Calitatea aerului – este in general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu exista. Calitatea

solului –nu exista surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într-o masură

neglijabilă.

Calitatea apei-nu este influenţată de nici un factor poluant. Apa potabilă este salubră din punct

de vedere fizic , chimic, bacteriologic, etc.

Poluarea fonică este generata de zgomotul produs de circulaţia de pe DN 59.

Efectele poluarii in zona studiată pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase,

respectiv - plantatii arbori, rezolvare canalizare si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare.

2.8.OPTIUNI ALE POPULATIEI Prezenta documentatie propune solutii si reglementari in scopul reparcelarii si reorganizarii

circulatiilor in interiorul Platformei industriale Monlandy’s.

Initiativa de promovare a PUZ – Modificare PUZ Platforma industriala Monlandy’s a fost adusa

la cunostinta publicului prin afisarea informatiilor pe situl Primariei Municipiului Timisoara si la

amplasament, precum si publicarea in presa, in ziarul Renasterea Bnateana.

In acest scop populatia va putea trimite observatii si sugetii initiatorului PUZ si va putea participa

la dezbaterea publica conform art. 58 si art. 62 din Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare -Elemente de temă Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona. In principal, zona este destinata dezvoltarii functiunii mixte: industrie, depozitare, servicii-

comert, asa cum atesta documentatiile de urbanism aprobate (Plan Urbanistic Zonal aprobat prin

HCL nr. 111/2003) precum si Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL

Timisoara nr. 428 din 30.07.2013 - UEm – zona de urbanizare mica productie, servicii de tip

industrial si cvasiindustrial, comert en-gros.

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona este destinata dezvoltarii de structuri urbane

specifice activitatii economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii,

desfasurate de intreprinderi mici si mijlocii.

Propunerea de noi unitati industriale/depozitare va impulsiona zona spre dezvoltare, formand o

platforma de dezvoltare economica cu servicii variate. Noile servicii aduse in zona vor genera noi

locuri de munca.

Prin configurarea şi funcţiunile propuse, solutia creează legaturi cu vecinataile, stimuland

dezvoltarea partii de Sud a Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca solutia propusa se integreaza perfect in

functiunea zonei si poate satisfice cerintele actuale ale investitorilor din zona.

3.2.Prevederi ale P.U.G. In conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL

157/2002 prelungit prin HCL 107/2014, in vigoare la data realizarii prezentei documentatii,

amplasamentul studiat este situat in UTR 61 – zona depozitare, prestari servicii.

3.3.Valorificarea cadrului natural Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale. Zona studiată beneficiaza de un cadru natural favorabil , terenul este plan, fara vegetatie inalta. In realizarea solutiei urbanistice se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala.

3.4.Modernizarea circulatiei - propuneri in zona studiata Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, Platforma

Industriala Monlandy’s fiind situata la DN 59 la iesirea din Municipiul Timisoara, pe partea

dreapta.

Din punct de vedere al accesibilitatii pe terenul ce urmeaza a fi reglementat se propune

extinderea strazilor Palermo si Napoli, pastrand trama stradala existenta si realizarea strazii

Cremona (strada propusa prin PUZ “Platforma Industriala Monlandy’s”).

In incinte se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul P118/1998.

3.5.Zonificare functională-reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici Din punct de vedere functional se pastreaza caracterul zonei, respectiv industrie nepoluanta,

depozitare, servicii.

In ceea ce priveste configurarea tesutului urban construit, se propune preluarea aliniamentelor

la strazile Palermo si Napoli (15 m) si respectarea zonelor de implantare propuse prin PUZ -

“Platforma Industriala Monlandy’s” (15 m/10 m sau in retragere fata de acestea).

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse prin prezenta documentatie, casele de

poarta, posturile de transformare si alte cladiri de dimensiuni mici, destinate utilitatilor sau

echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Avand in vedere premisele enuntate mai sus, se propune parcelarea amplasamentului studiat,

dupa cum urmeaza:

- 3 parcele construibile, cu functiune industriala nepoluanta si de depozitare, avand indici de construibilitate, identici cu reglementati prin PUZ aprobat prin HCL nr. 111/2003 – “Platforma Industriala Monlandy’s: POT maxim = 55%;

CUT maxim = 1,50;

Regim de înălţime: P- P+3E

H max. = 20 m

Spaţii verzi – minim 20%.

- o parcela destinata constituirii domeniului public, in vederea asigurarii circulatiilor la parcele.

Regimul maxim de inaltime Regimul de inaltime pentru constructiile propuse este P- P+3E, cu H maxim la cornisa = 20 Amplasarea pe teren:

− distanta minima de la constructie pana la cel mai apropiat punct al limitei laterale sau

posterioare a parcelei este egala cu jumatatea din inaltimea constructiei, cu respectarea

zonelor de implantare a constructiilor indicate in partea desenata. De regula retragere 15

m fata de aliniament si minim 10 m fata de limitele laterale si posterioare.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand

posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru indepartarea excesului de

umiditate.

Bilantul teritorial s-a întocmit comparativ – situatia existenta si propusa:

PARCELA NR. 1 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 33.500 33.500 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 8.375 25

Suprafata construita 0 18.425 55

Spatii verzi 0 6.700 20

PARCELA NR. 2 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 30.848 30.458 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 7.614,5 25

Suprafata construita 0 16.751,90 55

Spatii verzi 0 6.091,60 20

PARCELA NR. 3 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 25.281 25.281 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 6.320,25 25

Suprafata construita 0 13.904,55 55

Spatii verzi 0 5.056,20 20

PARCELA NR. 4 Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp mp %

Terenul reglementat 11.608 11.608 100

Circulatii auto si pietonale, 0 9.676,43 83,36

Spatii verzi 0 1.931,57 16,64

Indici urbanistici

Procent de ocupare a terenului (POT) Max. 55%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) Max. 1,5

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE Intrucat in zona nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa/canalizare, pentru dezvoltarea activitatilor de productie/depozitare pe terenul ce face obiectul studiului, se va prevedea un sistem de alimentare cu apa menajera si pentru combaterea incendiului, precum si retele de canalizare in sistem separativ. In avizul AQUATIM S.A. nr. 39037/DT-ST/19.12.2016 obţinut ca urmare a cererii formulate în acest sens, s-au comunicat urmatoarele: intrucat in zona adiacenta aferenta terenul propus pentru acest PUZ, nu exista retele publice de alimentare cu apa si canalizare, bransamentul la reteaua publica de alimentare cu apa potabila se va face in urma extinderii acesteia de catre AQUATIM SA, respectiv racordarea la sistemul de canalizare se va face de asemenea dupa executia acestuia.

3.6.1. Alimentare cu apa-canalizare -Situatie propusa Pana la extinderea retelelor de apa si canalizare in sistem centralizat ale Municipiului Timisoara sursa pentru alimentarea cu apa este asigurata din apa subterana, care se capteaza cu ajutorul puturilor forate, de mica adancime, amplasate conform plansei grafice 06-ED Reglementari edilitare atasata la prezenta documentatie. In cadrul obiectivelor propuse apa este utilizata pentru :

-satisfacerea necesitatilor igienico-sanitare ale salariatilor;

-intretinerea curateniei in hale si spatii administrative;

-apa de incendiu;

Sistemul de alimentare cu apa propus pentru fiecare parcela, cuprinde realizarea unui puţ forat propriu dotat cu pompa submersibila pentru foraj, aducţiune apa tehnologica, aductiune

la rezervorul pentru combaterea incendiului, rezervor de apa pentru combateriea incendiilor, statie pompare pentru combaterea incendiilor, reţea distributie apa pentru combaterea incendiilor (interior si exterior). Mentionam ca apa potabila pentru personalul aflat in incinta obiectivului de investitii va fi asigurata imbuteliat, pana in momentul bransarii la reteaua publica in sistem centralizat. Putul forat se va realiza la o adancime cuprinsa între 20÷30m, echipat cu electropompa

submersibila dimensionata la cerinta de apa. Instalatiile si armaturile cu care se va echipa putul

(vane de sectionare, debitmetru, filtru impuritati, robinet retinere cu clapeta) se vor monta într-

o cabina de put executat din beton armat. Putul forat se va amplasa in incinta fiecarei parcele.

Functionarea electropompei submersibile din putul forat este conditionata de presiunea din

retea. Pentru a proteja putul forat, deasupra forajului se va executa cabina acestuia, care va fi o

construcţie semi-ingropata cu radierul, peretii si placa de acoperire din beton armat. Cabina

putului forat va fi hidroizolata. Hidroizolaţia va fi in exterior si se realizeaza din membrana

hidroizolatoare pentru fundatii la radier si vopsea pe baza de bitum la pereti. Pentru accesul in

cabina puturilor forate va fi prevazut un chepeng de acces metalic, termoizolat, montat pe o rama

metalica. Pentru prevenirea formarii condensului s-au prevazut termoizolatie si pe placa de

acoperire a cabinei putului.

In fiecare cladire se va asigura un spatiu tehnic in care se va prevedea centrala termica, pentru

prepararea apei calde si incalzire spatiu de birouri, vas sub presiune cu volum de 80l, precum şi

staţia de dezinfectie apa. Pentru dezinfectia apei este prevazut un sterilizator cu UV.

Pentru alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor (interior si exterior) va fi realizata o retea

inelara din conducte de PEHD Ø160x 9.1 mm, Pn6. Reteaua inelara va fi echipata cu 6 hidranti

pentru incendiu exterior Dn100, subterani. De asemenea constructiile aferente fiecarei parcele

va fi dotata si cu hidranti interior.

De asemenea, se vor realiza camine de vane pentru distributie, sectorizare/aerisire si racord la

cladire. Prin caminul de sectorizare se asigura, in caz de avarie pe retea, mentinerea in funtiune

a trei hidranti de incendiu exterior.

Pozitionarea caminelor si a hidrantilor se va realiza cu placi indicatoare.

Statie pompare pentru combaterea incendiilor, consta din grupul de pompare pentru combaterea incendiului interior si respective exterior, conducte de aspiratie din rezervor, conductele de distributie apa, armaturile de inchidere si de sectionare.

3.6.2. Retea canalizare. Canalizarea propusa pentru acest obiectiv, pentru fiecare din cele 3 parcele se va face în sistem separativ (canalizare ape uzate menajere, canalizare apelor pluviale). Canalizare ape uzate menajere Pana la executia retelei publice de canalizare in sistem centralizat, pentru fiecare din cele 3 parcele, apele uzate menajere colectate de la grupurile sanitare vor fi preluate de o retea de canalizare ape uzate şi conduse la bazin septic vidanjabil cu capacitatea de 10 mc, de unde se va vidanja si transporta la o staţie de epurare. Dupa extinderea retelei publice de canalizare in sistem centralizat, fiecare din cele 3 parcele se va racorda in mod indivual. Canalizare pluviala

Apele uzate pluviale colectate de pe platformele rutiere, aferente fiecarei parcele, vor fi colectate

prin intermediul unor guri de scurgere intr-o retea de canalizare ape pluviale şi dirijate spre un

separator de hidrocarburi aferent fiecarei parcele cu capacitati diferite conform breviar de calcul,

de unde se vor descarca prin canalizarea prevazuta pe Str. Cremona, iar apoi preluate de

colectorul existent pe Str. Napoli si descarcate in canalul de desecare CPP16 (Hcn 122/3) aflat in

administrarea ANIF. Pentru descarcarea apelor pluviale de pe platformele prevazute acestui PUZ

s-a obtinut Aviz ANIF Nr. 522 / 23.12.2016. Apele evacuate din cele 3 separatoare de hidrocarburi

se vor încadra în limitele impuse de NTPA 001 / 2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Apele pluviale de pe constructii, considerate conventional curate vor fi preluate de o retea de canalizare separata fata de reteaua de canalizare a platformelor carosabile si descarcate direct in canalul colector prevazuta pe Str. Cremona, iar apoi preluate de colectorul existent pe Str. Napoli si descarcate in canalul de desecare CPP16 (Hcn 122/3).

Conform breviar de calcul debitele caracteristice pentru fiecare parcela sunt: → PARCELA 1: - Necesar de apa la sursa C = 2,30l/s - Volum rezervor apa incendiu V = 300mc - Volum bazin septic vidanjabil cu capacitatea de 6mc. - Separator hidrocarburi Q=93,74 l/s - Debitul anual al apelor meteorice de pe suprafaţa Qp= 11650 mc/an → PARCELA 2: - Necesar de apa la sursa C = 2,29l/s - Volum rezervor apa incendiu V = 300mc - Volum bazin septic vidanjabil cu capacitatea de 6mc. - Separator hidrocarburi Q=96,77 l/s - Debitul anual al apelor meteorice de pe suprafaţa Qp= 11597 mc/an → PARCELA 3: - Necesar de apa la sursa C = 2,29l/s - Volum rezervor apa incendiu V = 300mc - Volum bazin septic vidanjabil cu capacitatea de 6mc. - Separator hidrocarburi Q=76,31 l/s - Debitul anual al apelor meteorice de pe suprafaţa Qp= 9956 mc/an Categoria de importanta Categoria de importanta a fost ìncadrata conform HGR nr. 766/11.1997 şi Legea privind

calitatea ìn constructii – Legea 10/24.01.1995 – categoria C-Normala. Incadrarea ìn clasa de importanta Incadrarea lucrarilor ìn clasa de importanta, a fost facuta ìn conformitate cu STAS 4273/83

dupa cum urmeaza: - conform tabel 1 – clasa de importanta III - conform tabel 8 – categoria constructii hidrotehnice 3

3.6.2. Alimentare cu energie electrica -Situatie propusa Alimentarea cu energe electrica a obiectivelor propuse, se va realiza din posturile de transformare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alti proiectanti autorizati s s vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari. 3.6.3. Alimentare cu gaze naturale -Situatie propusa

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in Parcul Industrial Monlandy’s. 3.7. Protectia mediului – vezi anexa. 3.8. Obiective de utilitate publica Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare. In vederea realizarii obiectivelor propuse, parcela - LOT 4 este destinata constituirii drumului de acces la cele 3 parcele propuse, aceasta va deveni domeniu public, dupa realizare, conform plansa grafica 04 – Circulatia terenurilor. 4. CONCLUZII – MASURI ÎN CONTINUARE Din analiza globala a situatiei urbanistice existente si a propunerilor de dezvoltare a zonei se desprind urmatoarele concluzii: - se pastreaza caracterul zonei, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 111/27.05.2003, respectiv

zona de industrie nepoluanta si depozitare - noile cerinte functionale si economice sustin ipoteza remodelarea parcelarii si reorganizarea

circulatiei pe amplasamentul studiat, aflat in incinta Platformei Industriale Monlandy’s; La baza criteriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent: Plan Urbanistic Zonal aprobat prin HCL nr. nr. 111/27.05.2003 – Platforma industriala Monlandy’s, Timisoara, Calea Sagului, DN 59, km 8+950; precum si Etapa a 3-a de elaborare PUG Timisoara aprobata prin HCL Timisoara nr. 428 din 30.07.2013;

 asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

 incadrarea in Planul Urbanistic General al Municipiului timisoara Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit Arh.BAIA Dragos Verificare Arh. FOLEA Doru

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 23-PCS-16

VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ. Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat- o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se

schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local

de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform

prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 Codul Civil;

 Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 107/2014;

 Etapa 3 PUG – în curs de aprobare;

 Aviz de oportunitate Nr. 20 din 10.10.2016;

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

Art. 3. Domeniul de aplicare

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie

act de autoritate al administratiei publice locale.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit. Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

- Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire; - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale Se va asigura posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord; Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei. Art. 6.2. Amplasarea fata de drumuri publice Amplasarea constructiilor fata de DN 59 este de min. 36 m fata de axul actual al DN 59, dar nu mai aproape de limita indicata in planasa grafica 03-A Reglementari urbanistice.

Art. 6.3. Amplasarea fata de aliniament

Constructiile trebuie sa fie amplasate la aliniamentul indicat in plansa grafica 03-A Reglementari urbanistice, de regula la 15 m fata de limita dinspre strada a parcelei. In situatia comasarii parcelelor sau a divizarii unei parcele, aliniamentul prevazut in partea grafica 03-A Reglementari urbanistice se pastreaza. Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse casele de poarta, posturile de transformare si alte cladiri de dimensiuni mici, destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Art. 6.4. Amplasarea in interiorul parcelei Distanta minima de la constructie pana la cel mai apropiat punct al limitei laterale sau posterioare

a parcelei este egala cu jumatatea din inaltimea constructiei, cu respectarea zonelor de

implantare a constructiilor indicate in partea desenata.De regula retragerea minima este fixata

la 10 m fata de limitele parcelei.

Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala. Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a altor cladiri de dimensiuni mici, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare. In situatia comasarii a doua sau mai multe parcele invecinate, sau a divizarii unei parcele, distantele prevazute in plansa grafica 03-A Reglementari urbanistice dintre zona de implantare a cladirilor si limitele parcelei nou create, se vor mentine. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii Art. 7.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din norme si standarde. Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisfice exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Accesul pe parcele va fi studiat si dimensionat in asa fel incat sa permita autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre.

Art. 7.2. Accese pietonale Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echiparii edilitare Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica sau in cazul realizarii de solutii de echipare in sistem individual, beneficiarul obligandu-se sa racordeze constructia la reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va executa.

Art. 8.1. Realizarea de retele edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz. Lucrarile de racordare si bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar. Se recomanda ca toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii sa se realizeze subteran.

Art. 8.2. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

Retelele de apa, canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a Municipiului Timisoara.

Retelele de alimentare cu gaze, energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietatea publica a a Municipiului Timisoara.

Art. 8.3. Alimentare cu apa, canal

Alimentarea cu apa pentru consum menajer si de incendiu se va face din 3 foraje de mica

adancime.

Dupa extinderea retelei publice de alimentare cu apa a Municipiului Timisoara in zona Platformei Industriale Monlandy’s, alimentarea cu apa potabila a constructiilor propuse se va face de la reteaua de apa a localitatii, prin extinderea retelei pana la zona stabilita; fiecare parcela va fi prevazuta cu cate un camin de apometre. Extindera retelei de apa se va face conform avizului regiei. Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori. Apele uzate menajere vor fi preluate in prima etapa in bazine etanse vidanjabile pana la extinderea retelei de canalizare menajera a Municipiului Timisoara pana in dreptul Platformei Industriale Monlandy’s. Dupa extinderea retelei publice de canalizare a Municipiului Timisoara, apele uzate menajere vor fi colectate se evacuate prin intermediul caminelor de racord la reteaua de canalizare; pentru fiecare parcela va fi prevazut cate un camin de racord. Extinderea retelei de canal se va face conform avizului regiei. Apele pluviale conventional curate de pe invelitori sunt preluate de reteaua de canalizare de incinta ( conducte PEHD 160mm) si conduse la canalizarea platformei Monlandy’s. Apele pluviale de pe platforme sunt colectate prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere si sunt evacuate in sistem gravitational la cele 3 separatoare de hidrocarburi cu capacitatea 30 l/s (150l/s prin by-pass) si apoi conduse pin reteaua de canalizare a Platformei Monlandy’s deverseaza in canalul de desecare Hcn1226/3 prin racordul 2.

Art. 8.4. Alimentare cu energie termica

Pentru costructiile noi se propune realizarea alimentarii cu energie termica prin centrala termica proprie alimentata cu gaz.

Art. 8.5. Alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in zona. De la aceste statii se alimenteaza consumatorii prin intermeiul unor retele de gaze naturale de presiune redusa; Se recomanda bransamente separate pentru fiecare pacela in parte. Art. 8.6. Alimentare cu energie electrica

Asigurarea alimentarii cu energie electrica se ca realiza prin bransarea la reteaua publica existenta pe Platforma Industriala Monlandy’s, conform unui proiect de specialitate intocmit intr- o faza ulterioara de proiectare; Art. 8.7. Telecomunicatii

Pentru unitatile propuise pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu retele telefonice subterane, printr – un racord la retelele existente in apropiere.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Art. 9.1. Parcelarea

Datorita pozitiei si configuratiei loturilor se permite divizarea ulterioara a parcelelor in conditiile respectarii tramelor stradale propuse si a unei suprafete minime pe lot de 1000 mp.

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor Regimul de inaltime impus constructiilor este P+3E, cu o inaltime maxima de 20,00 m si accente (elemente de signalistica);

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii; Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente;

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului Zona va avea un procent de ocupare al terenului (POT) de max. 55% si un coeficient de utilizare al terenului (CUT) de max. 1,5;

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri Art. 10.1. Parcaje

Stationarea vehicolelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice. Este interzisa transformarea spatiilor verzi de aliniament in spatiii pentru parcaje. Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor in vigoare. Se vor asigura locuri de parcare pentru angajati, vizitatori si pentru aprovizionare, proportinal cu

dimensiunile si capacitatea constructiilor ce se vor realiza, distribuite pentru fiecare constructie

in parte.

Numarul locurilor de parcare necesare conform anexei 2 la RLU.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate Se va prevedea amenajarea spatiilor verzi in proportie de minim 20% din suprafata terenului.

Art. 10.3. Imprejmuiri Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei. Inaltimea recomandata a imprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80m de la nivelul (terenului) trotuarului.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA Art. 11. Unitati si subunitati functionale Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situata in intravilanul

extins al Municipiului Timisoara si face parte din teritoriul administrativ al Municipiului Timisoara.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE Functiunea dominanta este industrie nepoluanta si depozitare. Functiunile complementare admise ale zonei: constructii cu functiune administrative,

comerciala, alimentatie publica, servicii, sedii firme, spatii polivalente, targuri expozitionale, centre afaceri, institutii financiar-bancare, constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, constructii pentru stationari auto, spatii verzi, spatii de protectie.

Utilizari premise cu conditii Profil functional cu conditionari:

- Instalatii tehnoligice cu conditia ca studiul de impact sa demonstreze ca nu prezinta pericole sau inconveniente care sa le faca incompatibila cu zona sau vecinatatile ei si cu conditia sa fie luate toate masurile pentru evitarea poluarii mediului si alte pericole;

- Locuire cu conditia ca locuintele sa fie destinate personalului a carui prezenta permanenta este necesara pentru asigurarea conducerii si pazei constructiilor;

- Cazare pentru protocol, cu conditia absentei in vecinatate a unor functiuni care sa o deranjeze;

Utilizari interzise: - Constructii industriale sau servicii cu activitati poluante poluante; - Constructii de locuinte, altele decat cele mentionate mai sus; - Depozite de deseuri; - Constructii nespecifice echiparii edilitare, in interiorul perimetrelor

de protectie ale forajelor de apa potabila sau gospodariei de apa; V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA Bilanţul teritorial a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă:

PARCELA NR. 1 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 33.500 33.500 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 8.375 25

Suprafata construita 0 18.425 55

Spatii verzi 0 6.700 20

PARCELA NR. 2 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 30.848 30.458 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 7.614,5 25

Suprafata construita 0 16.751,90 55

Spatii verzi 0 6.091,60 20

PARCELA NR. 3 SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp Mp %

Terenul reglementat 25.281 25.281 100

Circulatii auto si pietonale, parcaje

0 6.320,25 25

Suprafata construita 0 13.904,55 55

Spatii verzi 0 5.056,20 20

PARCELA NR. 4 Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

mp mp %

Terenul reglementat 11.608 11.608 100

Circulatii auto si pietonale, 0 9.676,43 83,36

Spatii verzi 0 1.931,57 16,64

Indici urbanistici

Procent de ocupare a terenului (POT) max. 55%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) max. 1,5

VI. CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in

prezenta documentatie.

Trasarea strazilor si a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari topometrice prin

coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si

confirma corectitudinea trasarii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul

Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ- ului si

introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Intocmit Arh. BAIA Dragos Verificat FOLEA Doru

Atasament: 07_-_VOLUMETRII-PERSPECTIVE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Decembrie 2016Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Incadrare in localitate

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

P+2P+3 P

str. P alerm

o

str. P alerm

o

str. Na poli

str. Cremona

str. Palermo

str. Palermo

DN 59

str. Cr emon

a str. Napoli

str. Napoli

Timisoara

Sag

Tim isoa

ra

Perspectiva 2

str. Parma

str. Par ma

Situatia existenta

Incadrare in localitate

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

Perspectiva 1

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

ZONA INDUSTRIALA / DEPOZITARE Regim de inaltime max. P+3, Hmax = 20 m POT max 55%

Perspectiva 1

Perspectiva 2

07VOLUMETRII - PERSPECTIVE

Atasament: Rap_inf_si_consult_Calea_Sagului_DN_59_km_8+950.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017 — 02814/06.04.2017 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ - MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLADY"S"; - Amplasament: CALEA SAGULUI, DN 59 KM 8 + 950, Timişoara; - Beneficiar: S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L,; - Proiectant: S.C. SU STAMP S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul Www.primariatm.ro, în perioada 02.03.2017 — 26.03.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din HCL. nr. 63/21.02.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - SC FASTEM SRL - Calea Sagului DN59 , km 8+ 950M, dreapta, Timisoara - SC ROSI- ITA UNO SRL - Calea Sagului DN59Km 8+700 M dreapta, Timisoara - SC VERNI&FIDA ROMANIA SRL - Calea Sagului DN59 Km 8+500 M dreapta, Timisoara - SC PAUL TRANS SRL - Calea Sagului DN59 Km 8+700 M dreapta, Timisoara - SC Macchine Per Caffe Espresso Mce Srl - Calea Sagului DN59 Km 8+300 Timisoara - SC METRO CASH&CARY SA — Calea Sagului nr. 194, Timisoara Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L, organizata in data de 21.03.2017, intre orele 14.00 — 15.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, camera 213, et. 2, nu a participat din partea publicului nici o persoana interesata de aceasta investitie. Nu au fost facute obiectii in scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 63/21.02.2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA DY"S”, CALEA SAGULUI, DN 59 KM 8 + 950, legal de avizare. CONSILIER Liliana IVAN Red- LI. 2ex FT

Atasament: 06_-_RETELE_EDILITARE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Decembrie 2016

Arh. Baia Dragos

Arh. Onet Alexandra

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

30.464,04 m2

25.280,96 m2

15

37 3Str. NAPOLI

St r.

PA R

M A

St r.

M IL

AN O

St r.

TO R

IN O

nr. cad. A

1227/1/4/2/1/1/1

Str. PALERMO

St r.

C R

EM O

N A

FORAJ

PT PT

PT

PT

PT

PT

T12566 630kVA 20/0,4kV

400kVA 20/0,4kV

PT12243 PT

SRMS existent D=5000Nmc

SRM Fastem existent

SRM Verni&Fidas existent

SRM Rosi-Ita existent

SRM MCE existent

SRM Paul Trans Service existent

SRM Fastem existent

nr. cad. 443334 nr. cad. 412936

nr. top. 859-860/1/1/2/1/1

De 1227/1

3 7

3

P

P+1E

P

P+1P

P+1E

nr. cad. A 1227/1/2/1

1 23

22

21

15

14

13

9876

5 4 3 2

P

P

ACCES PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S DN 59 km 8+950

Metro Cash&Carry

Paul Trans Service

Macchine per caffe

espresso

R os

i-i ta

U no

Fastem

Verni&Fida

spre Timisoaraspre Sag / Parta DN 59 km 6+400 - km 10+000

in administrarea C.L.M. Timisoara Hotararea nr. 995 din 2 septembrie 2009

1000kVA 20/0,4kV

PT12574

C an

al d

e de

se ca

re , c

ol ec

to r p

rin ci

pa l d

in p

re fa

br ic

at e

de b

et on

400kVA 20/0,4kV

PT12259

400kVA 20/0,4kV

PT12260

T12558 800kVA 20/0,4kV

Post de transformare existent fara consumatori tip anvelopa 20/0,4kV

Post de transformare existent cu consumatori tip anvelopa 20/0,4kV

Linie electrica subterana existenta LES 20kV

Linie electrica aeriana existenta LEA 20kV Tisoara -Sag

Statie de reglare masurare de sectorSRMS

Conducta canalizare pluviala existenta

Gura de scurgere cu gratar din fonta tip geiger

Camin de vizitare din tuburi de beton cu capac carosabil

Stalp de iluminat exterior - existent

Camin tragere cablu alimentare iluminat exterior 600x600

Cablu alimentare iluminat exterior

Conducta canalizare pluviala proiectata

Limita de proprietate teren regmentat

Tanc septic vidanjabil - proiectat

Camin canalizare menajera

Canalizare menajera - proiectata

Camin canalizare ape pluviale de pe invelitoare

Canalizare ape pluviale de pe invelitoare - proiectata

Separator de hidrocarburi - proiectat

Camin canalizare ape pluviale de pe platforme

Canalizare ape pluviale de pe platforme - proiectata

Retea apa incendiu - proiectata

Retea apa tehnologica - proiectata

Statie de reglare masurareSRM

Hidrant exterior-apa incendiu

Put forat - proiectat

Gospodarire de incendiu - proiectata

N

RETELE EDILITARE

1:2000

ing. Orlescu Cristian

LEGENDA

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

06

Atasament: 01_-_PLAN_DE_INCADRARE.pdf

Nume

proiectare complexă în construcții civile și industriale

Semnătura

Proiectat

Șef proiect

Desenat

Proiect nr.:

Scara:

Data: Titlu planșă:

Titlu proiect:

Beneficiar:

Faza:

Planșa nr:

Amplasament:

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: [email protected]

5U STAMP

Arh. Baia D.

Decembrie 2016Arh. Onet A.

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L.

23-PCS-16

MODIFICARE PUZ PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S

Timisoara, Calea Sagului, DN 59 km 8+950 C.F. nr. 443637 Timisoara

PUZ

N

PLAN URBANISTIC ZONAL - MODIFICARE PUZ - PLATFORMA INDUSTRIALA MONLANDY'S-

PLAN DE INCADRARE conform PUG aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L .Timisoara nr. 107/2014 01

Extras PUG Timisoara aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 107/2014

PUG Timisoara UTR 61- ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII

Teren intravilan nr. cad 443637 Timisoara S = 100847 mp

Cn <, £ REGLEMENT ZONIFICAREA TERIT LEGENDA m LIMITE fm = —1 LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTE fa! LIMIȚA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS. EEE LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA ZONIFICARE FUNCTIONALA -| ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNC COMPLEXE DE INTERES GENERAL m ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTI | GOMPLEMENTARE E [BM ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBI ZONA DEPOZITARE, ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE E ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR 1 EDILITARE E E —— ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTI LL.) AFERENTE EREI ZONA CIRCULATIE FEROVIARA SI CONSTRUCTII AFERENTE FE ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE APE, OGLINZI DE APA/ PORT PADURE PARC TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “fm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUI —] CENTURA OCOLITOARE- INELV/ = TURA AUTOSTRADA STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE “ras m] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI EHS TRASEE PIETONALE MAJORE INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARI » PODURI EXISTENTE / PROPUSE, LARGIRE - “PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU C.F. REGLEMENTARI mr ZONE. PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA, | pruni) ET ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA «3 ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE - e ZONADE PROTECTIE CE. - EL] ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEO E FNT DE RISCURI TEPNOLOCICE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE _ E LITTLE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA _ S/ TERITORIUL ADMINISTRATIV SÂNMIHAIU ROMÂN IPADUREA VERDE) STATIE " 220/110 Kv SI 5 E lua E a e ŞI NNISTRATIV JL TIMIȘOARA IPROTIA PIETII S ||precor tehno ro, Rota sa iu E || sar. Proiect n ran daţi SCCIETATEA COMERCIALA | Proiect:P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA Nr proiect BE PROIECTARII REGLEMENTARI | "PENE Beneficiar: PRIVAFIA VANCPIULUI TIMISOARA PUG, | Sea REGLEMENTĂRI , ZONIFICAREA TERITORIULUI LAT || TIMISOARA | 7 fat amar dk DES | iectant sp. N ericat
47

Atasament: Aviz_Juridic.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SERVICIUL JURIDIC Nr. UR2017-009122/13.07.2017 AVIZ referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare platformă industrială Monlandy's”, Calea Şagului DN 59 KM 8+950, Timişoara Avand in vedere adresa inregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra carora se pronunta serviciul nostru, prin prezentul va facem cunoscut ca din examinarea CF 443637, cad. 443637 reiese ca terenul reglementat în suprafață totală de 100.847 mp. este proprietatea S.C. IMOBILIARA B.A.C. S.R.L. - beneficiarul documentatiei. De asemenea, din examinarea cartii funciare ( datata 12.07.2017 ) mai sus individualizata rezulta ca nu sunt inscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prezentul aviz nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de inaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obliga la emiterea actelor administrative ulterioare si nu inlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le încumba. SEF BIROU CONSULTANTA JURIDICA, DANIEL VACARESCU n D.V,