keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 619/23.11.2018 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002 , cu modificările ulterioare

23.11.2018

Hotararea Consiliului Local 619/23.11.2018
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002 , cu modificările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018 - al Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Articolului I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002, cu modificările ulterioare, care va avea următorul conţinut: "Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitară;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Schema_prelungiri_valab.pdf

Prelungiri valabilitate HCL PUG Timişoara:

Nr. crt.

HCL AN VALABILITATE OBS.

1 157 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara

28.05.2002 28.05.2007

2 139 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002

24.04.2007 24.04.2012

3 105 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.157/28.05.2002

27.03.2012 24.04.2014

4 107 privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002

11.03.2014 24.04.2017

5 HCL 131 privind prelungirea Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.157/28.05.2002

24.04.2017 30.12.2018

Atasament: AVIZ_JURIDIC.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-27286/16.11.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 19.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27286/16.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea art.l din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea Valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 57/28.05.2002, cu modificările ulterioare. Având în vedere HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 57/28.05.2002, cu modificările ulterioare. Având în vedere prevederile Ordonanța de Urgenţă nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și pentru prorogarea unor termene. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Având în vedere prevederile art. 46 alin 13 al Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul : “Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.” Având în vedere că Direcţia Urbanism și Dezvoltare Urbană arată în raportul de specialitate că există încă etape în curs de avizare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-27286/16.11.2018 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind modificarea art. | din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER DANIELA SI Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_PRELUNGIRE_PUG2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro SU 2oră VEL 20G RAPORT DE SPECIALITATE Privind modificarea Art. l din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General. Potrivit art.46 alin (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ- teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general, în funcție de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităților locale. Pentru prestarea serviciului de întocmire a noului Planului Urbanistic General al Municipiul Timişoara s-a încheiat Contractul de prestări servicii nr.190/08.10.2010 modificat prin Actul adițional nr. 1/04.04.2013, Actul adițional nr. 2/09.09.2014, Actul adițional nr. 3/09.11.2015, Actul adițional nr. 4/09.11.2016, Act adițional nr. 5/09.11.2017. Prin Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/ 24.04.2017, pe baza prevederilor art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1*3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, care prevedea că „Termenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate şi aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018”, s-a aprobat „Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. Il din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (13) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adică 30.12.2018.” Ulterior emiterii Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/24.04.2017, prin Articolul I al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene” au fost stabilite următoarele: Cod FO53-01, ver.1l

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro „Articolul I Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 46, alineatul (193) va avea următorul cuprins: (1*3)Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului loca/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate. ” Având în vedere că datorită termenelor de avizare a noului Plan Urbanistic General al Municipiului Timişoara, prezentate în Anexa 1, există încă etape în curs de avizare, astfel încât, pentru a evita un blocaj major în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții în lipsa unor documentații de urbanism legal aprobate (în Planul Urbanistic General au fost integrate şi documentațiile de urbanism ulterior aprobate), cu consecințe şi efecte negative inclusiv asupra vieții economice, PROPUNEM: Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara: Art. 1. Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hoărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din Articolul I al „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 5I din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene”, adică până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER Sorina POPA /* SEF BIROU, Liliana IOVAN IT Red/dact — S.P. Cod FO53-01, ver.l

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare

1. Descrierea situaţiei actuale

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General.

Potrivit art.46 alin (1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul: Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Prin Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/ 24.04.2017, s-a aprobat „Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din art. II al Legii 303/27.11.2015 pentru modificarea art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin (1^3) al art. 46 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, adică 30.12.2018.”

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Ulterior emiterii Hotărârii Consilului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/24.04.2017, prin Articolul I al

„ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene” au fost stabilite următoarele:

„Articolul I Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 46, alineatul (1^3) va avea următorul cuprins: (1^3)Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiţia iniţierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.”

3. Alte informaţii Se propune Modificarea Art. 1 din „Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.

105/27.03.2012 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin Hoărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002”, cu modificările ulterioare, în sensul actualizării datei limită de valabilitate, conform cu modificările legislative din Articolul I al „ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 iunie 2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene”, adică până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general,

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 din Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 105/27.03.2012, cu modificările ulterioare, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare. Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Situatie__avize_PUG.pdf

1

CENTRALIZARE AVIZE P.U.G.

ORGANISME CENTRALE

Nr. Crt.

Ministerul Instituţii subordonate ministerului Solicitat de PMT

Obţinut Observaţii Valabilitate Nr. total necesar

1 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

NU NU - este condiţionat de obţinerea celorlalte avize

1

2 Ministerul Transporturilor

1. Aerian - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" – RA

DA DA 2019 2

2. Feroviar

- Compania Naţională de Căi Ferate CFR - S.A.

DA DA FARA TERMEN 3

- Compania Naţională de Căi Ferate CFR - S.A. – Sucursala Regională CF Timişoara

DA DA FARA TERMEN 4

3. Naval - Direcţia de Transport Naval

DA DA FARA TERMEN 5

4. Rutier

- Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – CNADNR

DA DA FARA TERMEN 6

- CNADR - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara

DA FARA TERMEN 7

- CJT – Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş

DA DA FARA TERMEN 8

Aviz final: DA In lucru

2

3 Ministerul Culturii

Direcţia Judeţeană de Cultură Timiş DA DA 9

Aviz final: DA DA 4 Ministerul

Apărări Naţionale – Statul Major General

S-a solicitat de la MAPN – Statul Major General

DA DA FARA TERMEN

10

5 Serviciul Român de Informaţii

S-a solicitat de la SRI DA DA Se reavizeaza 11

6 Ministerul Afacerilor Interne

Direcţia Generală Logistică

DA DA FARA TERMEN 12

7 Ministerul Sănătăţii

Direcţia de Sănătate Publică DA DA FARA TERMEN 13

8 Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

Autoritatea Naţională pentru Turism DA DA FARA TERMEN

14

9 Ministerul Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DA DA FARA TERMEN 15

10 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Timiş

DA DA FARA TERMEN 16

Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş

DA DA FARA TERMEN 17

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

DA DA FARA TERMEN 18

Aviz final: DA DA 11 Serviciul de

Telecomunicatii Speciale

DA DA Se reavizeaza 19

3

ORGANISME TERITORIALE

Nr. crt.

Instituţia Solicitat de PMT Obţinut Observaţii VALABILITATE

1 Consiliul Judetean Timis – Directia Urbanism

NU NU -este condiţionat de obţinerea celorlalte avize

20

2 Consiliul Judeţean Timiş – Direcţia pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 8)

3 Agenţia de Protecţia Mediului Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 15)

4 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş

DA DA 21

5 Direcţia Judeţeană de Cultura Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 9)

6 Aquatim DA DA FARA TERMEN

22

7 Enel DA DA FARA TERMEN

23

8 E-ON Gaz DA DA Se reavizeaza 24 9 Telekom DA DA Se reavizeaza 25 10 Colterm DA DA Se reavizeaza 26 11 RATT DA DA FARA

TERMEN 27

12 Transelectrica DA DA FARA TERMEN

28

13 TRANSGAZ DA DA Se reavizeaza 29 14 CNADNR – Direcţia Regională

de Drumuri şi Poduri Timişoara DA FARA

TERMEN (e la 7)

15 Compania Naţională de Căi Ferate SNCFR – Regionala Timişoara

DA DA FARA TERMEN

(e la 4)

16 Direcţia Silvică Timiş DA DA – se obtine de la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si Vanatoare Timisoara

FARA TERMEN

-

17 Inspectoratul Teritorial de Regim DA DA FARA 30

4

Silvic şi Vânătoare Timişoara TERMEN 18 Agenţia Natională de Îmbunătăţiri

Funciare – Filiala Judeţeană Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 16)

19 Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat

DA DA FARA TERMEN

31

20 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

32

21

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judetului Timiş - Pompieri

DA DA FARA TERMEN

33

22 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

34

23 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Timiş

DA DA FARA TERMEN

35

24 Direcţia Naţională Sanitara Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DA DA FARA TERMEN

36

25 Inspectoratul de Stat în Construcţii

DA DA FARA TERMEN

37

26 Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş

DA DA FARA TERMEN

(e la 23)

27 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al judeţului Timiş - Protectia Civila

DA DA FARA TERMEN

38

28 ANCOM Timiş - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

DA DA FARA TERMEN

39

29 RETIM DA DA FARA TERMEN

40