keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 640/28.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

28.11.2018

Hotararea Consiliului Local 640/28.11.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.11.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, imozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi cute din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1)şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 30/14.12.2017;
Având în vedere Decizia Etapei de Incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 89/27.11.2017;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. BEGA TURISM S.A., întocmit conform Proiectului nr. 42/2017, realizat de S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er;
- Funcţiuni predominante: zona mixtă - comert, servicii, functiuni adfministrative, locuinţe colective;
- Înălţime maximă: Hmax de 30.00 metri;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4;
- Retragerea faţă de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre vest - strada Pasteur): 3 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri, ;
- Retragerea minimă faţă de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05;
- Spaţii verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 89/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei;
-Circulaţii şi accese existente: accesul auto şi pietonal se realizează din strada Pasteur, cu iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-002566/03.08.2017;.


Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timişoara, în suprafaţă totală de 4.046 mp, este inscris in: CF 438591, nr. cad. 438591, categoria de folosinta - curti, constructii, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM S.A.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 42/2017, planşei "Reglementari urbanistice " - plansa nr. 42A05 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea Consiliului Local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er", Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor SC BEGA TURISM SA;
- Proiectantului S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. .;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locala.
Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-017801/30.10.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 13.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timișoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărții funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: Cartea Funciară nr. 438591 Timișoara, nr. cadastral 438591, terenul în suprafață de 4046 mp, categoria de folosință curţi construcţii intravilan, este proprietatea SC BEGA TURISM SA — beneficiara documentației. De asemenea, din examinarea cărtii funciare (datată 19.10.2018) mai sus individualizată rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-017801/30.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerţ, servicii, funcțiuni administrative şi locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentatiei având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 438591 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative şi locuire colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er” strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: 07_mobilare.pdf

RETIM

Imobil locuinte colective p+4

punct termic

8 8 .5

9

RETIM

444600

Imobil locuinte colective p+4

punct termic

Conducta pluviala

Conducta canalizare

menajera: de la subsol

zona verde

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

trotuar

trotuarzona verde

st r. P

A S

T E

U R

tr o tu

a r

zo n a v

e rd

e

nr.19

N

Nr.top.3049/1/1/1/2/1

zo n a v

e rd

e

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

481250

2 0 7 3

5 0

( N

r. t o p . 3 0 4 8 )

( Nr. top. 1721 )

( Nr. top. 1721 )

10

6

7

8

9

1

constructie

481300

Nr.top.3052

4

5

3

2

a cc

e s

su b so

l 7 1 .5

5 47.34

36.90

1 2 .1

0

12.64

(Nr.top.3049/1/1/1/2/2/1-3)

S=4046mp

Nr. cad. NOU 438591

N

G

C

G

G

G

C

C

C

481250

481300

2 0 7 3

0 0

2 0 7 3

5 0

481300

8. 30

m

14

11

loc de joaca 60mp

lo c

d e jo

a ca

6 0 m

p

platforma gunoi

P+6 3.00

8.00

1 0 .5

0

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

LEGENDA

Limita zona studiata

CF nr 438951Timisoara Nr. Cf parcele

existenteINDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,4

regim de de inaltime S+P+6E+er

Spati verzi min. 20%

plan urbanistic zonal

CLADIRE EXISTENTA

Limita parcela propusa

N

BILANT TERITORIAL

Teren curti constructii in intravilan

propus spre restructurare urbana 4.046mp

Cladiri 2.023mp (50%)

Alei, platforme, locuri de joaca, parcari 1.213mp (30%)

Suprafata spatii verzi min. 810mp (20%)

CLADIRE PROPUSA

SPATIU VERDE AMENAJAT

LOC DE JOACA

PLATFORME/CIRCUALTII

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

er

P

1

2

3

4

5

6

13.00

H m

a x .=

3 0

.0 0

m

re tra

g e ri la

te ra

le H

m a x/2

re tr

a g e ri la

te ra

le H

m a x/

2

lim it a d

e p

ro p ri

e ta

te

lim it a d

e p

ro p ri

e ta

te

lim it a d

e p

ro p ri

e ta

te

STR. L. PASTEUR

13.00

P+6

Nr. plansa:

42A07

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh.Emilian Cojocaru

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Posibilitati de mobilare

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA mp: mp. Szs- subzona servicii 4.046,00 - Clădiri 1.629 (40,26%) platforme, parcari, alei 2.417 (59,73%) spati verzi amenajate 0 (0,0%) SzM — subzona mixta - 4.046 100,00% Clădiri 2.023,00 50,00% platforme, parcari, alei, spatii de joaca 1.213,00 30,00% Spatii verzi amenajate 810,00 20,00% (în cadrul parcelei) TOTAL 4.046,00 100,00%

Atasament: 06_circ_terenuri.pdf

RETIM

Imobil locuinte colective p+4

punct termic

8 8 .5

9

RETIM

444600

Imobil locuinte colective p+4

punct termic

Conducta pluviala

Conducta canalizare

menajera: de la subsol

zona verde

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

trotuar

trotuarzona verde

st r. P

A S

T E

U R

tr o tu

a r

zo n a v

e rd

e

N

Nr.top.3049/1/1/1/2/1

zo n a v

e rd

e

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

481250

2 0 7

3 5 0

2 0 7

4 0 0

( N

r. t o p . 3 0 4 8 )

( Nr. top. 1721 )

( Nr. top. 1721 )

10

6

7

8

9

1

constructie

481300

Nr.top.3052

5

3

2

7 1 .5

5

47.34

36.90

1 2 .1

0

12.64

(Nr.top.3049/1/1/1/2/2/1-3)

S=4046mp

Nr. cad. NOU 438591

N

G

C

G

G

G

C

C

C

481250

481300

2 0

7 3 0

0

2 0

7 3 5

0

2 0

7 4 0

0

481300

8. 30

m

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TEREN PROPRIETATE PRIVATA 4.046,00

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUT IN DOMENIU PUBLIC

CIRCULATIA TERENURILOR

TERENURI AFLATE IN DOMENIUL PRIVAT 4.046,00

0,00

TOTAL 4.046,00

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

LEGENDA

Limita zona studiata

CF nr 438951Timisoara Nr. Cf parcele

existente

plan urbanistic zonal

CLADIRE EXISTENTA

N

Nr. plansa:

42A06

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh.Emilian Cojocaru

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Circulatia terenurilor

Tipuri de proprietate asupra

terenurilor Teren proprietate privata a

persoanelor fizice sau juridice

Teren proprietate publica

Atasament: 05_reglem.pdf

RETIM

444600

Imobil locuinte colective

p+4

punct termic

zona verde

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

trotuar

trotuarzona verde

st r. P

A S

T E

U R

tr o tu

a r

zo n a v

e rd

e

N

Nr.top.3049/1/1/1/2/1

zo n a v

e rd

e

str. Divizia 9 Cavalerie ( fosta str. Ialomita )

481250 481250

2 0 7

3 5 0

2 0 7

4 0 0

( N

r. t o p . 3 0 4 8 )

( Nr. top. 1721 )

( Nr. top. 1721 )

10

6

7

8

9

1

constructie

tr o tu

a r

481300

Nr.top.3052

4

5

3

2

3.00

H/2min.4.50m

1 0 .0

0

(Nr.top.3049/1/1/1/2/2/1-3)

S=4046mp

Nr. cad. NOU 438591

H /2

m in

.4 .5

0 m

7 1 .5

5

47.34

8 8 .5

9

36.90

1 2 .1

0

12.64

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

LEGENDA

Limita zona studiata

DESTINATIE

ZONA MIXTA COMERT, SERVICII,

FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE,

LOCUIRE COLECTIVA PROPUSA

Limita de implantare a cladirilor

CF nr 438951Timisoara Nr. Cf parcele

existente

BILANT TERITORIAL

Teren curti constructii in intravilan

propus spre restructurare urbana 4.046mp

Cladiri 2.023mp (50%)

Alei, platforme, locuri de joaca, parcari 1.213mp (30%)

Suprafata spatii verzi min. 810mp (20%)

INDICI PROPUSI

P.O.T. 50%

C.U.T. 2,4

regim de de inaltime S+P+6E+er

Spati verzi min. 20%

plan urbanistic zonal

ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA

EXISTENTA

ZONA LOCUIRE COLECTIVA

EXISTENTA

ZONA MIXTA LOCUIRE COLECTIVA,

SERVICII EXISTENTA

ZONA COMERT, SERVICII

EXISTENTA

ZONA GOSPODARIE COMUNALA

EXISTENTA

CLADIRE EXISTENTA

Limita parcela propusa

N

ZONA DE IMPLANTARE A

CLADIRILOR

PLATFORME/CIRCUALTII

TROTUARE SI ALEI PIETONALE

Nr. plansa:

42A05

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh.Emilian Cojocaru

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Reglementari urbanistice

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA | SITUATIA PROPUSA mp mp Szs- subzona servicii 4.046,00 - Clădiri 1.629 (40,26%) platforme, parcari, alei 2411 (59,73%) spati verzi amenajate 0 (0,0%) SzM — subzona mixta = 4.046 100,00% Clădiri 2.023,00 50,00% platforme, parcari, alei, spatii de joaca 1.213,00 30,00% Spatii verzi amenajate 810,00 20,00% (în cadrul parcelei) TOTAL 4.046,00 100,00%

Atasament: 05_MEMORIU_.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”

Proiect nr. 42/2017

�� Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er”

Amplasament: Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timisoara

Iniţiator: S.C. BEGA TURISM S.A. (Beneficiar)

Elaborator: s.c.”903 STUDIOARH”S.R.L.D (Proiectant) Data elaborării: iunie 2017

Faza de proiectare: P.U.Z.

1.2. OBIECTUL P.U.Z.

1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”DEZVOLTARE ZONA MIXTA:

COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA IN REGIM DE INALTIME S+P+6E+Er” Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 9 CF nr. 438591 Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarului: SC Bega Turism SA Documentaţia de faţă propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte in regim de inaltime maxim S+P+6E+Er

1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ

Zona studiată – amplasată la intersecția strazilor Divizia 9 Cavalerie si Louis Pasteur, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Conform Planului Urbanistic Zonal aprobat cu HCL Timisoara nr.186/2003, Categoria funcţională: Zona institutii publice și servicii de interes general existente

Folosinţa actuala: teren curti constructii

1

1.3. SURSE DOCUMENTARE

1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z. ● Pentru terenul studiat a fost obtinut Certificatul de Urbanism

nr.2810/27.06.2017 ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat în intravilanul localităţii si are destinaţia de zona institutii publice și servicii de interes general existente

� Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în zona mixa cu regim de construire deschis adiacenta arterelor principale de trafic (M3 )

� Terenul studiat este delimitat astfel: � la nord – est terenul este marginit de terenul cu nr. Top 3049/1/1/1/2/1

aflat în proprietate privata – teren pe care este construit un imobil de locuinte colective în regim de înălțime P+4E

� la sud – est, terenul este marginit de terenul cu nr. Top 3052 aflat în proprietate privata, teren liber de construcții de orice fel.

� la sud – vest terenul are front la strada Divizia 9 Cavalerie � la nord- vest erenul are front la strada Louis Pasteur

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Certificatul de Urbanism nr.2810/27.06.2017 a fost obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General, HCL nr.186/2003 privind aprobarea PUZ

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil atât de pe str. Divizia 9 Cavalerie cat si de pe str. L. Pasteur. Zona având caracter urbanizat beneficiază de întreaga infrastructura a Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiţia in dezvoltarea tramei stradale majore prin prelungirea strazii Holdelor

�� Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI

Dezvoltarea zonei a prezentat un caracter diferentiat; pentru terenurile aflate la sud de str. Divizia 9 Cavalerie s-a investit masiv în creerea unei zone comerciale (centrele comerciale Euro, Kappa și Dedeman iar pentru terenurile aflate la nord, pana in prezent dezvoltarea a fost una modesta, singura intervenție fiind construire unui hotel în regim de înălțime P+6+Er

2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII

2

Întreaga zona are un puternic caracter rezidenţial cu o dezvoltare urbanistica tip organica în care locuintele cu regim de înălțime mic sunt transformate în spatii birouri sau functiuni comerciale Frontul nordic al strazii Divizia 9 Cavalerie este susținut de către imobile de locuinte colective în regim de înălțime P+8

Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea central – nordica a municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil atât din Str. Divizia 9 Cavalerie cat si din Str L. Pasteur si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 43.44m la Str.Divizia 9 Cavelrie, un front stradal de88.60m la strada L Pasteur și o latime de aproximativ 44,00m

Terenul in suprafaţa totala de 4.046mp este inscris in CF nr. 438591 - nu există sarcini

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

� Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

� Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Str. Divizia 9 Cavalerie.

� La nivel edilitar întreaga zona este echipată. � Zona este dotata cu servicii de interes local și general spatii comerciale,

sali de evenimente hotel.

Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+4

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007.

2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul

Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat. Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial

de alunecare.

3

Suprafaţa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe si zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcţie de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaţii, stratificaţia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 � 1700 m adâncime si este străbătut de o reţea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele : a) Temperatura aerului:

- Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie; - Media lunară maximă:+20 oC ... 21oC – Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC; - Temperatura maximă absolută: +40,0oC;

- Temperatura medie anuală: +10,9oC; b) Precipitaţii:

- Media anuală: 631 mm. Regimul eolian

Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %).

2.4. CIRCULAŢIA

2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea central - nordica a municipiului Timişoara, în zona deservita de artere majore.

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - existența traficului greu pe str. Divizia 9 Cavalerie (legătura intre Calea

Torontalului, Calea Aradului și Str. Demetriade - inexistența locurilor de parcare amenajate (pe latura nordica a strazii, parcarea facandu-se pe o banda a carosabilului.

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR

4

EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

Terenul are front la străzile Divizia 9 Cavelerie și L. Pasteur, străzi care sunt de categoria I-a, respectiv a -III-a, care asigura conectarea la arterele majore ale oraşului:

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este organizata predominant cu circulaţie in dublu sens , dar care devin aglomerate datorită lipsei locurilor de parcare amenaate.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei este afectata in special de profilul ingust al partii carosabile a strazilor de categoria a-II-a și a-III-a din zona. dar și de intersectiia strazii Divizia 9 Cavalerie cu Calea Lipovei și str. A. Demetriade.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ

Zona are un caracter prepoderent mixt cu functiuni mixte - locuire colectiva în imobile în regim de înălțime P+4, P+8 - servicii hoteliere – imobil în regim de înălțime P+6e+er - gospodărie comunala – sediu Retim - functiuni de depozitare și comert en-gros și en-detail. - locuirea individuala sau locuirea în imobile în regim mic de înălțime este

prezenta într-o zona îndepărtata aflata la o distanța de cca.100m.

2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT Pe terenul studiat se afla în prezent construite clădiri în suprafața de 1.920mp

cu un regim maxim de înălțime de P+2e 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind concentrate cu preponderenta ivis-a-vis, pe latura sudiaca a strazii principale

Noua zona rezidentiala propusa va fi deservita de catre serviciile existente in zona. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate.

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicaţii.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt

ansabluri rezidentiale cu parter comerical Potrivit legii propunerea de reglementare va fi supusă consultării populaţiei în

cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce vor fi organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială.

3.Propuneri de dezvoltare urbanistică

5

3.1. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat in intravilan, zona institutii publice și servicii de interes general.. ● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica

intitulata “Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare.

Prin propunerea de zone mixte locuinte colective și servicii , se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este cuprins în zona mixa cu regim de construire deschis adiacenta arterelor principale de trafic (M3 )

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare,

fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de

imbunatatirea fondului construit.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Se propune amenajarea de locuri de parcare la subsolul clădirii precum și

modernizarea acceselor din cele doua străzi.

6

Axe de dezvoltare majore ase jeg ar centura nord existenta.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- realizarea unui ansamblu rezidential cu parter comercial și parcari la subsol. - asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse. - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga

incintă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, conform propunerilor şi avizelor, etc.

- asigurarea de spații verzi amenajate, în suprafață totală de 20% din suprafața terenului.

3.5.1. BILANT TERITORIAL INDICI CARACTERISTICI

� BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

Szs- subzona servicii Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

4.046,00 1.629 (40,26%) 2.417 (59,73%)

0 (0,0%)

-

SzM – subzona mixta - 4.046 100,00% Clădiri platforme, parcari, alei, spatii de joaca Spatii verzi amenajate (în cadrul parcelei)

2.023,00 50,00%

1.213,00 30,00% 810,00 20,00%

TOTAL 4.046,00 100,00%

� INDICI CARACTERISTICI P.O.T. max. 50% C.U.T.max. 2,40 Regim de inaltime max. S+P+6E+Er H maxim = 30m

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE a. Alimentare cu apă

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui branșamet la reţeaua de apă a Municipiului Timișoara pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului. Legătura cu conducta de apă existentă a municipiului Timișoara, se va realiza din strada L.Pasteur printr-un branșament propus.

Debitele de apă necesare conform breviarului de calcul sunt: Qzimed = 24,12 m3/zi = 0,27 l/s Qzimax = = 31,35 m3/zi = 1,30 l/s Qorarmax = 87,79 m3/zi = 3,65 m3/h = 1,01 l/s

7

Pentru parcelele propuse în planul urbanistic zonal alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui branșament la reţeaua de apă a localităţii Timișoara cu o conductă din PE-HD având De 90 mm.

Reţeaua de apă propusă din cadrul obiectivului este formată dintr-o conductă PE-HD, PN6, De 90mm în lungime de cca. L = 160m.

b. Stingerea incendiilor conform P118/2, pentru cladiri colective cu mai mult de 5 niveluri, sau cu

arie construita mai mare de 600 mp, parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, in incinta P.U.Z.–ul studiat s-a prevăzut 1 hidrant suprateran de incendiu exterior având DN 80 mm, (conform planului de situaţie ED -01) amplasat pe spațiul verde.

Hidrantul va fi alimentat din reteaua publica a Municpiului Timisoara, el fiind amplsat pe retaua din incinta PUZ-ului studiat, presiunea si debitul pe rețeaua care alimentează hidrantul, fiind dată de reteaua publica a Municipiului Timisoara

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77 pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

c. Canalizare Canalizarea menajeră a fost dimensionată la debitele:

Quz.zimed = Qzimed = 24,12 m3/zi = 0,27 l/s Quz.zimax = Qzimax = = 31,35 m3/zi = 1,30 l/s Quz.orarmax = Qorarmax = 87,79 m3/zi = 3,65 m3/h = 1,01 l/s

Debitul de apă uzată menajeră se determină conform STAS 1846- 1:2006.

Apele uzate menajere de la parcelele propuse vor fi colectate şi evacuate la reteaua de canalizare a localității Timișoara prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare cu De 250 mm. Legătura la conducta de canalizare existentă se va realiza in str. L.Pasteur prin intermediul căminului de racord existent.

Pentru apele uzate menajere de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L=140 m. Traseul condcutei de canalizare va fi in mare parte pozat la nivelul tavanului de la parcarea subterana. Pe această reţea s-au prevăzut piese de curatare.

Traseul reţelelor de canalizare se vor urmări pe planul de situaţie (ED- 01). Panta canalului este funcţie de adâncimea de ieşire din clădire, astfel încât să se asigure viteza de autocurățire.

Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi PVC pentru canalizare SN 4, Dext = 250 mm. Materialul din care sunt realizate conductele au o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de existenţă (50 ani).

8

Rugozitatea conductelor este foarte mică (ζ = 0,03) iar materialul din care sunt realizate prezintă o mare siguranţă la transport şi o etanşare absolută a reţelei realizate.

d. Apele pluviale de pe caile de circulatie si parcari (subsol) se vor colecta prin intermediul rigolelor propuse pe amplasament vor fi trecute printr- un decantor-separator de hidrocarburi (DSH), ca apoi să ajungă în Bazinul de retenție (BR) propus. Apele pluviale de pe acoperis se vor colecta prin intermediul burlanelor si a jgheaburilor prevazute si vor fi directionate direct in bazinul de retentie.

Pentru apele pluviale de la parcelele propuse în P.U.Z. s-a prevăzut o reţea de canalizare din tuburi PVC, SN4, cu De 250X6,1 mm în lungime de cca. L = 140m. Pe această reţea s-au piese de curatire, avand in vedere faptul ca marea majoritate a retelei va fi pozata la nivelul tavanlui de la parcare subterana.

Decantorul-separatorul de hidrocarburi (DSH) este dimensionat la un debit de 8 l/s şi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole.

Bazinul de retenţie (BR) propus, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 13.5 m3 . Dimensiunile bazinul de retenție sunt:

- L = 3.00 m, l = 3.00 m, H = 1.5 m Ulterior, prin intermediul unei statii de pompare (SP) apele pluvialea

cumulate in bazinul de retenție vor fi deversate in caminul de linistire (CPL). Apele pluviale vor trece apoi prin intermediul caminului de racord in sistemul de canzalizare centralizat al Municipiului Timișoara

Apele pluviale vor fi contorizate printr-un contor amplasat pe refularea pompei din cadrul statiei de pompare apa pluviala.

Avizul de principiu obţinut la faza P.U.Z. nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii.

La fazele următoare: Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI 3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

9

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC.

În prezent, terenul nu este degradat. Pe fiecare parcelă se va asigura amenajarea spatiilor verzi.

3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna

pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă.

3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

� Planul urbanistic zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investiţiile din acest areal; nu există condiţii de funcţionare care să necesite atenţie deosebită;

� Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

� Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: - alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin bransarea la

reţeaua publică a Municipilui Timişoara; - evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin

racordare la canalizarea Municipiului Timişoara; - sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

- evacuarea deşeurilor se va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de regia Municipală Retim.

- protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

1

� Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

� efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă este deja urbanizat; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul natural va fi afectat de implementarea proiectului, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin î plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materialelel de constructie ale cladirilor existente pe terenrul studiat, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat intr-o zona privilegiata a Municipiului Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

� efectele nu au o natură cumulativă semnificativă; � în context transfrontalier, nu există efecte semnificative; � riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ; � se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o

rază de 100 m;

3.8.NORME DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA

3.8.1. Tratarea criteriilor de igiena si sanatate publica conform OMS nr 119/2014 În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului urbanistic zonal ce face obiectul prezentului proiect, se precizează următoarele: Art 3 Cladirea propusa a fi amplasata are o inaltime maxima de 30m, distantele dintre cladirea propusa si claidrile invecinate care au destinatia de locuire este mai mare de 30m, evitandu-se astfel umbrirea lor

1

Datorita orientari terenului pe directia nord-est/sud-vest si a temei de proiectare toate aprtamentele de locuit prevazute vor fi iluminate natural, cu obligatia asigurarii iluminarii natural a tuturor incaperilor de locuit pe durata a cel putin 1 ½ (90 de minute) la soltitiul de iarna Finisajele ce se vor propune pentru fatade vor avea ca scop impiedicarea reflexiei suparatoare a luminii- placaje de sticla mata si geamuri reflexive cu indice de reflexivitate mai mare de 45% Art 4. a)la nivelul terenului se va amplasa o platforma pentru depozitarea recipientelor de colectare selective a deseurilor menajere la o distanta de minim 15m fata de festrele locuintelor. Platforma va fi imprejmuita si accesul restrictionat pe baza de cheie/cartel de acces. b)spatiile de joaca vor fi dimensionate astfel:1,3mp/locuitor, vor fi imprejmuite, accesul controlat cu porti metalice prevazute cu deschidere lenta si greoaie/sistem proitectie copii. La proiectarea spatiilor de joaca si a mobilierului urban se va pune accentual pe evitarea accidentarii utilizatorilor. Ele vor fi amplasate la o distanta minim de 5 m fata de ferestrele apartamentelor. c)la nivelul terenului se vor executa platform parcare pentru accesul la saptiul commercial prevazut la parter. Distanta parcarilor fata de ferestrele incaperilor de locuit este mai mare 5m, inaltimea minima a parterului comerical va fi de de 4,50 liber, iar amplasarea parcarilor fata de cladire, din ratiuni tehnice, sa va face la cel putin 1,00m marea majoritate a locurilor de parcare vor fi prevazute la nivelul subsolului cladirii, accesul la subsol facandu-se printr-o rampa care premite circulatia in dublu sens si care va fi prevazuta la o distanta minima de 5,00 m fata de ferestrele incaperilor de locuit. Art 5. Se interzice schimbarea destinaţiei funcţionale a unor zone, dacă prin aceasta se creează premisa apariţiei de riscuri pentru sănătatea populaţiei din zona locuită Art.6 (1) spatiile comericale, servicii si functiuni administrative se vor prevedea cu conditia ca acestea prin functionarea lor sa nu creeze discomfort si riscuri pentru sanatatea locatarilor de la etaele superioare.

este interzisa amplasasarea a unitatilor de productie de orice fel indiferent de etaj sau pozititie pe parcela studiata. Art.17. Suprafetele minimale ale incaperilor se vor stabili cu respectarea normativelor Legii 114/1996 si OMS nr.119/2014 luindu-se in considerare legea care stabileste cele ai mari suprafete. Iluminatul natural se va face prin suprafete vitrate conform STAS nr 6221-89 si OMS 119/2014 luindu-se in cosiderare normativul care stabileste cea mai mare suprafata vitrata

3.9.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren + construcţii) din zonă, conform legii 213/1998

Terenul in suprafaţa totala de 4.046mp este inscris in CF nr. 438591 - nu există sarcini - proprietari: SC Bega Turism SA

1

Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse – nu e cazul.

Conform planşei “Circulaţia terenurilor“ intregul teren studiat va ramane in totalitate în proprietatea beneficiarilor.

Şef proiect arhitect STANCU LUCIAN

1

Atasament: 04_previziuni.pdf

str.Holdelor

P+4

P+8

P+8

P+4

P+6+er

perspectiva ascendenta

c re

s te

re a

re g

im u lu

i

d e i n a

lt im

e

TEREN STUDIAT

P+6+er

Nr. plansa:

42A04

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh.Emilian Cojocaru

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Previziuni evolutia zonei

na Industrială şului o "Yârduj fre 6. CD |
stra % 5 E a opens
O d | A om Im ari re Ec! -_ ri IT 07 PT A TU i ma ar! un? rm Ă PA Gal IE „ri FI E | _ a LT tu atac a : —_
aul SSI SS E -, | i “ i , - | E Bate _ = = E Tal 1 ăia a tu ta Ic Fr i aa _— re avalerie| TEMA SIE EEE N artir TE > FIE

Atasament: 03_functiuni.pdf

zona verd

e

str. Div izia 9 C

avaler ie ( fos

ta str. Ialomi

ta )

trotuar

trotuar

zona verd e

st r.

P A

S T

E U

R

tr o

tu a

r z o n a

v e rd

e

nr.19

Nr.top.3049/1/1/1/2/1

Cla dir

e s pa

tii c om

erc iale

(P+ 2E

)

Curte

interioar a

P la

tf o

rm a

b e to

n a

ta z o n a v

e rd

e

Ca mi

n

Scari

C o p

e rt

in a Co

pe rtin

a C4

z o n a v

e rd

e

str. Divizia 9 Cavalerie

( fosta str. Ialomita )

48 12

50

48 12

50

2 07

3 00

2 07

35 0

20 7 35

0

20 7 40

0

20 7 40

0

C5

C6

( N

r. t o p .

3 0 4 8 )

( Nr. to p. 172

1 )

( Nr. top. 17 21 )

11

10

6

7

89

1

Sp ala

tor ie

(N r.to

p.3 04

9/1 /1/

1/2 /2/

1-3 )

S= 40

46 mp

con str

uc tie

Rampa

(P+ 2E

)

Fa nta

na

servitute de trecere S=160mp

C1

C2

C3

tr o tu

a r

48 13

00

Nr. top

.30 52

D e

p o z it

C3

4

5

3

2

Nr. ca

d. NO

U 4 38

59 1

ext rat

ab ula

ra

co ns

tru ctie

RE TIM

STR. DIVIZ

IA 9 C AVAL

ERIE

S T

R . P

A S

T E

U R

S.C .F.

AR CA

TIM S.

A.

S T

R . P

A S

T E

U R

STR. OLANDA

STR. POMICULTURII

S T

R . H

O L D

E L O

R

S T

R .

IO N

R O

A T

A

S T

R . IO

N R

O A

T A

STR. POMICULTURII

Sp ala

tor ie

(P+ 2E

) C1

44 46

01

44 46

00

40 99

85

40 57

13

S T

R . H

O L D

E L

O R

S T

R . H

O L

D E

L O

R

CE NT

RU C

OM ER

CI AL

DE DE

MA N

RO MP

ET RO

L

N

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

plan urbanistic zonal

FUNCTIUNI EXISTENTE

LOCUIRE INDIVIDUALA

LOCUIRE COLECTIVA

ZONA MIXTA LOCUIRE COLECTIVA,

SERVICII

COMERT, SERVICII

GOSPODARIE COMUNALA Nr. plansa: 42A03

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh.Emilian Cojocaru

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Situatie existenta - functiuni

Atasament: 02_inaltimi.pdf

zona verd

e

str. Di vizia 9

Cava lerie (

fosta s tr. Ialo

mita )

trotuar

trotuar

zona verd e

s tr

. P

A S

T E

U R

tr o tu

a r

z o n a v

e rd

e

nr.19

Nr.top.3049/1/1/1/2/1

Cla dir

e s pa

tii com

erc iale

(P+ 2E

)

Curte

interioara

P la

tf o rm

a

b e to

n a ta

z o n

a v

e rd

e

Ca mi

n

Scari

C o p e rt

in a Co

pe rtin

a C4

zo n a v

e rd

e

str. Divizia 9 Cavalerie

( fosta str. Ialomita )

48 12

50

48 12

50

2 0 73

0 0

2 0 73

50

2 0 73

50

2 07

4 00

2 07

4 00

C5

C6

( N

r. t

o p . 3 0 4

8 )

( Nr. t op. 17

21 )

( Nr. top. 1 721 )

11

10

6

7

89

1

Sp ala

tor ie

(Nr .to

p.3 04

9/1 /1/

1/2 /2/

1-3 )

S= 40

46 mp

co ns

tru ctie

Rampa

(P+ 2E

)

Fa nta

na

servitute de trecere S=160mp

C1

C2

C3

tr o tu

a r

48 13

00

Nr .to

p.3 05

2

D e p o z it

C3

4

5

3

2

Nr . c

ad . N

OU 43

85 91

ex tra

tab ula

ra

co nst

ruc tie

RE TIM

STR. DIVIZ

IA 9 C AVAL

ERIE

S T

R . P

A S

T E

U R

S.C .F.

AR CA

TIM S.

A.

S T

R . P

A S

T E

U R

STR. OLANDA

STR. POMICULTURII

S T

R . H

O L D

E L O

R

S T

R . IO

N R

O A

T A

S T

R . IO

N R

O A

T A

STR. POMICULTURII

Sp ala

tor ie

(P+ 2E

) C1

44 46

01

44 46

00

40 99

85

40 57

13

S T

R . H

O L D

E L O

R

S T

R . H

O L D

E L O

R

CE NT

RU C

OM ER

CIA L D

ED EM

AN

RO MP

ET RO

L

REGIM DE INALTIME EXISTENT

P - P+2

P+2 - P+4

P+6+Er

P+8

LIMITE SI DELIMITARI

Limite topo teren conform C.F.

Limite teren ce face obiectul PUZ

LEGENDA

Limita zona studiata

plan urbanistic zonal N

Nr. plansa:

42A02

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Vasile Stanga

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

Denumire plansa: Situatie existenta - regim de inaltime

Atasament: 01_incadrare.pdf

Denumire plansa: Incadrare. PUG in vigoare.PUG aflat in lucru

Nr. plansa:

42A01

Faza:

Nr. proiect:

42/ 2017

Proiectat:

Verificat:

Sef proiect:

Desenat:

Arh.Lucian Stancu

Arh. Vasile Stanga

Scara:

1:500

Data:

dec. 2017

Arh.Lucian Stancu

Arh.Lucian Stancu

Adresa proiect: Str. Divizia 9 Cavalerie, Timisoara, jud. Timis

Denumire proiect: P.U.Z." Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative, si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er

Beneficiar: SC BEGA TURISM SA

P.U.Z.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.

CUI34925451 J35/20215 TEL.:+40742026535

Arh.Anca AnghelescuSpecialist RUR

S.C. TB DEZVOLTARE SERV S.R.L.

CU36838289 J35/3351/2016 tel.:+40756060299

PROIECTANT SPECIALITATE

= A a L. pf n i prd i ji E i 7 e il d _— | , ma , i | Mr = a „E | i ia iti |

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1

Nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, strada Divizia 9 Cavalerie

nr. 19, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-014876/06.09.2018, completata cu nr. UR2018-017801/24.10.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte comert, servicii, functiuni adminsitrative și locuire colectiva cu regim de inaltime maxim S+P+6E+Er;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-014876/06.09.2018, completata cu nr.

UR2018-017801/24.10.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 30/14.12.2017;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2810/27.06.2017 prelungit pana la data de 27.06.2019, precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 89 din 27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş,

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, beneficiar: S.C. BEGA TURISM S.A., proiectant SC 903 STUDIOARH SRLD, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Lucian STANCU a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna august 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în septembrie 2017, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017-013273/26.09.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2

S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.-D., proiect nr. 42/2017 la cererea beneficiarului S.C. BEGA TURISM S.A.

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea central- nordica a Municipiului Timişoara, fiind delimitat la nord de teren aflat în proprietate privata, la sud de str. Divizia 9 Cavalerie, la vest de str. L. Pasteur, la est de teren aflat în proprietate privata

Conform PUG Timisoara, aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 – terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă destinata institutiilor publice si serviciilor de interes general

Terenul reglementat care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv in zone de interes deosebit, pentru care este necesar obtinerea avizului Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timişoara, în suprafaţă totală de 4.046 mp, este inscris in: CF 438591, nr. cad. 438591, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM S.A. (CIF 1826281).

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, propune dezvoltarea unei zone zona mixte: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er.

Accesul auto şi pietonal se realizează din strada Pasteur, cu iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002566/03.08.2017.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-002566/03.08.2017.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: - Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er; - Funcţiuni predominante: zona mixtă – comert, servicii, functiuni adfministrative, locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax de 30.00 metri;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4; - Retragerea faţă de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05; - Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre vest – strada Pasteur): 3 metri; - Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri; - Retragerea minimă faţă de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri – conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05; - Spaţii verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 89/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei -Circulaţii şi accese existente: accesul auto şi pietonal se realizează din strada Pasteur, cu

iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017- 002566/03.08.2017;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/22.10.2018. - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N, din 27 martie 1997. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

4

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, beneficiar S.C. BEGA TURISM S.A., întocmit conform proiectului nr. 42/2017 realizat de proiectant S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Regim de construire: maxim de la (S)+P+6E+Er; - Funcţiuni predominante: zona mixtă – comert, servicii, functiuni adfministrative, locuinţe colective; - Înălţime maximă: Hmax de 30.00 metri; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=50%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=2.4; - Retragerea faţă de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie - conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05; - Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre vest – strada Pasteur): 3 metri; - Retragerea minimă faţă de limita laterală (spre est): H/2, dar nu mai putin de 4.5 metri; - Retragerea minimă faţă de limita posterioară: de la 4.5 metri pana la 10 metri – conform Plansei de Reglementari urbanistice 42A05; - Spaţii verzi amenajate: minim 20%, conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 89/27.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş; - Suprafata subsolului nu va depasi limita de implantare a constructiei -Circulaţii şi accese existente: accesul auto şi pietonal se realizează din strada Pasteur, cu

iesire pe strada Divizia 9 Cavalerie, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017- 002566/03.08.2017;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/22.10.2018. - Cladirile care depasesc regimul de construire P+3E vor fi dotate in mod obligatoriu cu lift, conform “Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

5

71/N, din 27 martie 1997. - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002566/03.08.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 963/22.10.2018; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat situat in strada Divizia 9 Cavalerie, nr.19, Timişoara, în suprafaţă totală de 4.046 mp, este inscris in CF 438591, nr. cad. 438591, proprietar fiind S.C. BEGA TURISM S.A.

4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului 42/2017, planşei „Reglementari urbanistice ” – plansa nr. 42A05 şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Liliana IOVAN Steluta URSU

Red/dact - SU

Atasament: Fisa_PUZ.pdf

FIŞA P.U.Z.

Cod FO 47 –02, ver. 1 1

DATA VERIFICĂRII: 30.10.2018 CONSILIER: STELUTA URSU DENUMIRE PROIECT: „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara BENEFICIAR S.C. BEGA TURISM S.A.

ARH./PROIECTANT S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D.

Nr. exemplare predate , culoare

3 ROSU

CD este

Nr. inregistrare UR2018-014876/06.09.2018, comple. Cu nr. UR2018-017801/24.10.2018

Valabil pana la data 23.11.2018

Cerere P.U.Z. ESTE

Dovada taxa R.U.R

Stampila R.U.R. ESTE

Aviz de Oportunitate 24/14.07.2017

Aviz C.T.A.T.U. 30/14.12.2017

Certificat de urbanism pentru P.U.Z. nr.

2810/27.06.2017 prelungit pana la data de 27.06.2019

Extras carte funciara nr.

438591, cad 438591

CF din data de: 19.10.2018

AVIZ UNIC 963/22.10.2018

TELECOM S.A 2269/21.09.2018 val 1 an

R.A. TRANSPORT 5359/21.09.2018 val 1 an

R.A. AQUATIM 20046/10.09.2018 val 1 an

E.ON GAZ ROMANIA S.A

4505/12.10.2018 val 1 an

ENEL ELECTRICA BANAT S.A

237393072/15.10.2018 val 1 an

COLTERM S.A 15359/14.09.2018

Aviz Sanitar 17378/26.09.2017

Aviz Agentia Regionala Pentru Protectia Mediului

Decizia de Incadrare 89/27.11.2017

Aviz Consiliul Judeţean Timiş

Nu este cazul

Aviz Protectie Civila 4.322.010/19.10.2017

Aviz Securitate la Incendiu

4.322.011/19.10.2017

Aviz Directia de Mediu (Aviz de Principiu)

1125/05.10.2017

Aviz de Principiu

Directia Tehnica (Aviz De Principiu)

1018/20.09.2017

Aviz Comisia de

Circulatie

DT2017-2566/03.08.2017

FIŞA P.U.Z.

Cod FO 47 –02, ver. 1 2

Nr.Unitati

Functionale/ Nr. Parcaje

AVIZE SUPLIMENTARE cerute prin CERTIFICAT DE URBANISM

Plan de Actiune Raportul Informarii si Consultarii

UR2017-011009/29.08.2017

Adev. Dir Cladiri CT2018-3824/20.08.2018

Fond Funciar DO2018-1474/08.08.2018

Adev Juridic SC2018-19093/03.08.2018

Studiu Geotehnic Preliminar

ESTE

AACR 29290/1348/06.12.2017

RAPORTUL INFORMARII

UR2017-013273/26.09.2017

OSPA TIMIS PV 2106/2017; AVIZ INC LUCR 1907/2017

PLANŞE

PLAN CADASTRAL / PARCELAR

ESTE

SITUATIE EXISTENTA ESTE

REGLEMENTARI ESTE

CIRCULATIA TERENURILOR ESTE

PROPUNERE DE MOBILARE ESTE

RETELE ESTE

OBSERVATII

FIŞA P.U.Z.

Cod FO 47 –02, ver. 1 3

BENEFICIAR de OLARIU NICOLAE, ALEXANDRU DIDINA, LAZA VASILE, LAZA MARIA,

ARH./PROIECTANT...... SC RD SIGN SRL..................................................................................................

Nr. exemplare predate 3 Culoare .negru CD-ROM ...da……….

……………O

Nr. inregistrare....UR2017-020045/28.11.2017...

VALABIL PANA LA DATA ...........................

CERERE P.U.Z. ...da.................................................................................................................................................... O DOVADA TAXA R.U.R. ........ ...................................O STAMPILA R.U.R....ok...................……..................................O AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE

....12/29.09.2016...........................................................................................O AVIZ DE PRINCIPIU C.T.A.T.U. ................................................................................................................................... O AVIZ C.T.A.T.U. .........22/21.09.2017............................................................................................................................. O

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU P.U.Z. NR........................................................................................................ O

EXTRAS CARTE FUNCIARA NR....405525, 408328, 404423, 409364, 405444, ........................................................O DIN DATA DE

..................................................................................................................................................................

AVIZE AVIZ UNIC .....1132/20.12.2016 val 20.12.2017....................................................................................................................... O

 ROMTELECOM S.A ....2884/14.11.2017 val 14.11.2017 - expirat.................................................................. O

 R.A. TRANSPORT .....7674/05.12.2016 val 1 an...............................................................................................O

 R.A. AQUATIM ...37057/07.12.2016 val 1 an............................................................................................. O

FIŞA P.U.Z.

Cod FO 47 –02, ver. 1 4

 E.ON GAZ ROMANIA S.A....5887/09.12.2016 val 1 an...................................................................................... O

 ENEL ELECTRICA BANAT S.A.....1106/07.12.2016 val 1 an............................................................................... O

 COLTERM S.A......017674/24.11.2016 val 1 an..............................................................................................O

AVIZ SANITAR ....4969/105/C/03.04.2017................................................................................................................O AVIZ AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 38/16.05.2017.................. O

AVIZ CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ ................................................................................................................................ O

AVIZ PROTECTIE CIVILA.......4320709/08.05.2017......................................................................................... O AVIZ SECURITATE LA INCENDIU......4320708/08.05.2017.................................................................................... O AVIZ DIRECTIA DE MEDIU (AVIZ DE PRINCIPIU) ..653/23.06.2017....................................................................... O AVIZ DIRECTIA TEHNICA (AVIZ DE PRINCIPIU) …613/23.06.2017.................................... O AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE ...DT2017-

1739/25.05.2017......................................................................................... O  NR UNITATI FUNCTIONALE. ................................_____ NR. PARCAJE.____

AVIZE SUPLIMENTARE CERUTE PRIN CERTIFICAT DE URBANISM

 .Plan de Actiune........................................................................................................................................ O

 Raportul Informarii si Consultarii...................................................................... O  Aviz Tehnic AQUATIM 7506/DT-

ST/28.03.2017............................................................................................. O  CNADNR 340/992/06.07.2017.............................................................................................................O  .......................................................................................................................................................................

... O

 POLITIA RUTIERA ... 568519/21.06.2017  Adev. Dir Cladiri CT2017-6457/27.10.2017  Fond Funciar DO2017-2471/01.11.2017  Adev Juridic SJ2017-26420/07.11.2017  MAPN dt-2282/18.04.2017AACR 16901/738/26 07.2017 VAL 1 AN

STUDIU GEOTEHNIC PRELIMINAR .......DA.......................................................................................................... O

PLANŞE  PLAN CADASTRAL / PARCELAR

........................................................................................................... O  SITUATIE EXISTENTA...........................................................................................................................

O  REGLEMENTARI .......................................................................................................................................

O  CIRCULATIA TERENURILOR

.................................................................................................................. O

FIŞA P.U.Z.

Cod FO 47 –02, ver. 1 5

 PROPUNERE DE MOBILARE ....................................................................................................................O

 RETELE .......................................................................................................................................................O

OBSERVATII

..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.............

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-014876, UR2018-017801/30.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia

9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Dezvoltare zona mixta: comert,

servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, în suprafaţă totală de 4.046 mp, este amplasat în partea central-nordica a Timișoarei.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 - UTR 72 –terenul este situat in intarvilan, intr-o zonă destinata institutiilor publice si serviciilor de interes general. Spaţii verzi conform HCL 62/2012.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative

si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, propune soluţii si reglementari în scopul realizarii unei zone mixte: comert, servicii, functiuni administrative si locuire colectiva in regim de inaltime S+P+6E+Er, asigurarea în incinta a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse.

Pe parcela studiată se va asigura accesul auto şi pietonal atat din Strada Pasteur, cu iesire in Strada Divizia 9 Cavalerie, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr.DT2017- 002566/03.08.2017.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, actualizată, pentru documentaţia PUZ Urbanistic „Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 19, Timişoara, au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2810 din 27.06.2018 prelungit pana la data de 27.06.2019, Avizul de Oportunitate nr. 24/14.07.2017, si Avizul Arhitectului Sef nr. 30/14.12.2017;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic Zonal “Dezvoltare zona mixta: comert, servicii, functiuni administrative si locuire in regim de inaltime S+P+6E+Er”, Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. 903 STUDIOARH S.R.L.D, proiect nr. 42/2017 la cererea beneficiarului S.C. BEGA TURISM S.R.L. poate fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate

şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Document_BT24.pdf

SWIFT: BTRLRO22 C.U.I. RO 50 22 670 R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Tiparit de: STANCU LUCIAN

Tiparit in: 01.11.2018

Ordin de plata buget

Detalii client

Numar ordin: 111

Nume platitor: 903 STUDIOARH SRL-D

Cod fiscal/CNP: 34925451

Detalii transfer

Cont platitor: RO10BTRLRONCRT0313037101

Nume beneficiar: REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

Trezorerie: TREZORERIA

Cont beneficiar: RO12TREZ70020F305000XXXX

Cod fiscal beneficiar: 17244352

Suma: 513.35

Detalii plata: taxa inregistrare PUZ proiect nr 42 din 2017

contravaloare 110 euro curs bnr 4668

Data crearii: 01.11.2018

Referinta tranzactiei: B36ETRZ183050002

Data tranzactiei: 01.11.2018

Tip transfer: Normal

Semnatari: STANCU LUCIAN

___________________________________ Semnatura platitor

BANCA TRANSILVANIA”

Atasament: Regulament_PUZ_DIVIZIA_9.pdf

S.C. „ 903 STUDIOARH ” S.R.L.D. 307160 Dumbravita, str. Sirius nr. 2, spatiu C2, tel+400742026535 fax 0356-818544

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL”DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”

Proiect nr. 42/2017

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de

reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”, TIMISOARA, STRADA DIVIZIA 9 CAVALERIE NR.19 şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată.

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul

urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului urbanistic

Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

- Hotărârea C.J. Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- Planul de Amenajarea Teritoriului Judeţean Timiş – P.A.T.J. Timiş aprobat, întocmit de S.C. “IPROTIM” S.A. (proiect nr.41146/010/1996);

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

- şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de urbanism

Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal „ DEZVOLTARE ZONA MIXTA: COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE ȘI LOCUIRE COLECTIVA ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+6E+Er”, TIMISOARA, STRADA DIVIZIA 9 CAVALERIE NR.19 se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timisoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 4.046 mp, situată pe Str. Divizia 9 cavalerie nr.19, identificată prin CF nr.438591, Timişoara, proprietar S.C. BEGA TURISM S.A

Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 42 A05 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor.

2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA ELABORAREA

2

REGULAMENTUULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR

REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan IN ZONA STUDIATA EXISTA TERENURI AVAND CAEGORIA DE FOLOSINTA

CURTI CONSTRUCTII ▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege. De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor

stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.1.2. Resursele subsolului ▪ În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului

P.U.Z., modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

2.1.3. Resursele de apă ▪ Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile premise în acest Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectarea zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor (dacă e cazul).

2.1.4. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate � Amplasamentul studiat nu afecteaza în nici un fel ari naturale protejate. � Consiliul Local Timişoara va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile

specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

� În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.6. Zonele construite protejate ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

in zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de patrimoniu

3

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii ▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile

respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în

construcţii; - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

▪ Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale ▪ Construcţiile şi amenajările propuse prin prezentul proiect, se pot amplasa pe

terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale, etc.)

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Unităţile de construcţiile şi amenajările propuse prin prezenta documentaţie, se pot

amplasa în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice LEA 220 kV, LEA 110 kV, LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare- măsurare etc.);

2.2.4. Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, pot

genera riscuri tehnologice, se face numai pe baza unui studiu de impact, elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

▪ Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministerului Industriei şi Comerţului nr.1587/12.09.1997.

2.2.5. Asigurarea echipării edilitare ▪ Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi

tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

▪ Asigurarea echiparii edilitare se face conform plansa nr. 42A01ED „Lucrari edilitare”

4

▪ in vederea echiparii tehnico edilitare, autorizarea executarii constructiilor se face in conformitate cu prevederile art.13 din R.G.U.

▪ Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de obligaţia efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

▪ Proprietatea asupra retelelor tehnico – edilitare respecta prevederile art.29 din R.G.U.

2.2.6. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii

dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică ▪ Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în

prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

2.2.7. Procentul de ocupare a terenului ▪ Autorizarea executării constructiilor se face cu conditia ca P.O.T- ul sa nu

depaseasca 50%.

3. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

3.1. DOMENIUL DE APLICARE Zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal este situată în intravilanul

localităţii Timisoara şi are o suprafaţa totala de 4.046 mp. Suprafaţa restransa a zonei studiate precum si lipsa de diversitate a funcţiunilor propuse a condus la propunerea unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă.

� UTR 1 – ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

� Zonă terenurilor libere în care prezentul studiu nu impune reglementări, terenurile fiind în proprietatea altor persoane fizice sau juridice.

S-a urmărit integrarea optimă în sit a propunerilor de zonificare funcţională, ţinând cont de potenţialul de dezvoltare economico-socială a zonei şi de necesitatea protejării mediului.

Prevederile prezentului Regulament de Urbanism se aplica UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA , are următoarele subzone funcţionale:

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative silocuire colectiva

- subzonă mixta cu caracer de servicii, comert, functiuni administrative și locuire colectiva destinată cladirilor care sa adaposteasca functiuni mixte cu caracter

5

administrativ comerical, servicii si locuire colectiva in regim de înălţime S+P+6E+Er

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate SCc – subzona cai de comunicaţie rutieră

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzM –subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Se permit amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

� activitati financiar-bancare � activitati administrative, de administrarea afacerilor � activitati comerciale � activitati comerciale cu caracter tertiar � locuire – doar la etaje � activitati culturale � invatamant � sanantate cu character ambulatoriu � turism � cladiri de locuit cu parter commercial � cladiri administrative/birouri � cladiri sociale � edificii de cult � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri şi restaurante, pensiuni turistice � împrejmuiri � comerţ alimentar si nealimentar � unităţi de comerţ cu amănuntul, baruri si restaurante � Parterele orientate spre spaţiile publice vor avea de regulă funcţiuni de

interes pentru public.

Szv– subzonă pentru spatii verzi amenajate Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru Szv – subzonă pentru spaţii

verzi amenajate: � spaţii verzi amenajate � spaţii verzi şi plantate cu rol decorativ şi de protecţie, plantaţii de protecţie; � căi de comunicaţie - acces carosabil şi pietonal la parcele; � mobilier urban specific, amenajări peisajere de orice fel; terenuri de sport si

spatii de joc pentru copii; � constructii provizorii chioscuri, pergole, gradene � piscine, cu suprafața mai mica de 10% din suprafața terenului � construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane

de mici dimensiuni cum ar fi staţii de pompare, rezervoare, posturi de transformare, bazine de retenţie, firide telecomunicaţii, etc.;

SCc – zona cai de comunicaţie rutieră Se permite amplasarea următoarelor construcţii (functiuni) pentru zona SCc –

subzonă căi de comunicaţie rutieră:

6

� căi de comunicaţie (construire, modernizare, lărgire), trotuare, alei pentru ciclişti, spaţii verzi de aliniament plantate, echipare edilitară, lucrări pentru protecţia împotriva poluării vizuale şi fonice (parapeţi de protecţie, plantaţii de protecţie);

� amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces cu condiţia ca acestea să nu perturbe desfăşurarea traficului sau accesul la vreo parcelă din drumul public.

� construcţii pentru echiparea tehnico-edilitară a zonei, subterane sau terane.

3.3 UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII

Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia amplasării acestora în subteran sau în afara spaţiului public.

� Garaje publice sau private sub- şi supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiţii:

- să nu ocupe frontul spre spaţiul public - accesul autovehiculelor să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul.

� Activităţi de tip tertiar ale locatarilor desfasurate in interiorul locuintelor, fara ca acest fapt sa implice o conversie functionala, servicii profesionale sau manufacturiere cu urmatoarele conditii:

- să se desfăşoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcţiunea de locuire suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 50 mp

- să implice maximum 5 persoane - să aibă acces public limitat (ocazional) - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul locuinţei

� Alimentatie publica cu urmatoarele conditii - evacuarea aerului uzat să se facă peste nivelul golurilor de geam al ultimului

nivel locuit - atât accesul publicului, cât şi accesele de serviciu (pentru aprovizionare /

evacuarea deşeurilor etc) să se facă direct din spaţiul public şi să fie separate de accesele locuinţelor.

- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor

3.4. INTERDICŢII TEMPORARE Zonele afectate de reţele (electrice, gaze, telefonie, fibră optică) sunt supuse

interdicţiei temporare de construire până la implementarea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile majore de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului ( dacă e cazul).

Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE) Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru UTR 1 - ZONĂ MIXTA

COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

7

� Activităţi / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

� Depozitare en gros. � Depozitare de materiale refolosibile. � Comerţ en gros. � Comerţ en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box),

mall cu suprafata mai mare de 2.500 mp etc. � Comerţ şi alimentaţie publică practicate prin vitrine / ferestre. � Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul

parcelelor. � Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe

spaţiul public. � Ansambluri monofuncţionale rezidenţiale. � Locuire de tip individual. � Constructii provizorii de orice natură. � Instalaţii / utilaje exterioare, montate pe faţada dinspre spaţiul public a imobilelor. � antrepozite; � staţii de întreţinere auto � ferme agro – zootehnice, abatoare; � depozite de deşeuri � spălătorii chimice � clădiri provizorii de orice natură � activități/surse producătoare de perturbații în funcționarea mijloacelor de navigație

aeriană (acționări electrice de forță, sudură electrică etc.) � lansare de focuri de artificii, înălțare de baloane sau aeromodele etc.;

Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru Szv– sub zonă pentru spaţii verzi amenajate:

� sunt interzise orice alt tip de construcţii decât cele enumerate la funcţiuni permise;

� panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; Profil funcţional interzis de ocupare şi utilizare a terenului pentru SCc– s ubzonă căi

de comunicaţie rutieră: ▪ sunt interzise construcţiile care prin amplasare, configuraţie sau exploatare

împiedică buna desfăşurare, organizare şi dirijare a traficului de pe drumuri şi prezintă riscuri de accidente.

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face

pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu conditia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

8

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale ▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce

priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014

▪ Se recomandă ca toate clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică (administrativă, comercială) să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor conexe zonei de agrement cât şi a celor pentru public.

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa nr. 42 A05 conţinând “Reglementări Urbanistice”;

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 3,0 m fata de aliniamentul strazii L. Pasteur ▪ Construcţiile se vor putea amplasa cu o retragere de 0,0 m fata de aliniamentul strazii Divizia 9 Cavalerie. ▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice ▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic

Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere.

4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

� Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil,

9

respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

� Distanţa cladirilor faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 4,50 m pentru clădirile (S+) P ÷ (S+)P+2E,; pentru clădirile mai inalte de (S+)P+2E se va asi- gura o distanta de minimum h/2 unde h este înălţimea maximă la cornişă.

� Nu se admit calcane spre vecini � Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă dis-

tanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizu- lui unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei ▪ Construcţiile noi propuse se vor amplasa cu o retragere de minim 4,50m dar nu mai putin de h/2 faţă de limita posterioară a parcelelor, unde h este inaltimea maxima la cornisa a cladirii

4.1.6. Lucrări de utilitate publică ▪ Construcţiile şi echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt

ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (cai de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

4.2.1. Accese carosabile ▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având

caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

▪ Numărul şi configuraţia acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei şi de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori, cu condiţia asigurării acceselor pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu.

▪ Accesele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă.

4.2.2. Accese pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri. ▪ În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţeleg căile de acces

pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi : trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică.

▪ Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică (dacă e cazul),

1

▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem centralizat care să respecte normele

sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Nu este cazul de extinderi de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor

edilitare publice ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în

întregime de către proprietari ▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale,

telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice. Telecomunicaţii

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze

▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie, fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare

▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii

aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor. ▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data

realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc. 4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare ▪ Reţelele de apă, de canalizare, drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a Municipiului Timisoara, dacă legea nu dispune altfel.

▪ Reţelele de alimentare cu gaze, energie electrică şi de telecomunicaţii aflate în serviciul public, sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE CONSTRUCŢIILOR

4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4

loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

1

▪ Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap. II 9 din R.L.U. ▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public,

având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Sunt admise comasări de parcele alăturate. Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele.

▪ Sunt permise reparcelări cu condiţia obtinerii de parcele cu suprafaţă mai mare de 1000 mp.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: ▪ Protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; ▪ Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor (conform Ordinului nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

▪ Ca regulă generală, înălţimea construcţiilor nu va depăşi distanţa dintre aliniamente.

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime

să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate; ▪ În sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii. Regimul de înălţime general impus construcţiilor din SzM - subzona mixta comert

servicii, functiuni administrative si locuire colectiva ▪ Regimul de înălţime maxim al construcţiilor este S+P+6E+Er ▪ Înălţimea maximă la cornişă a construcţiilor este max.30,00m;

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare,

arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban.

▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea.

▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban.

� La stabilirea pantei de acoperiş, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei;

� Se recomanda folosirea unui acoperiș tip terasa ne/circulabila �Sunt permise și acoperișuri tip sarpanta dar cu conditia ca panta acoperisurilor sa

nu depaseasca 10 grade � Autorizaţiile de construcţie eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel

puţin doua case învecinate, ce să păstreze un regim de înălţime similar, cu corelarea cotei cornişei şi coamei acoperişului;

1

� Materialele pentru învelitoare vor fi din tablă plana profilată sau fălţuită în culoarea maro, cărămiziu, gri, gri închis; se interzice utilizarea învelitorilor din tabla sau materiale bituminoase care imita ţigla;

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului. ▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia ca procentul de ocupare al terenului să nu depăşească limita superioară stabilită conform anexei 2 din Regulamentul general de urbanism - RGU . In cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc la

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire

colectiva P.O.T. maxim 50%

POT maxim reprezintă un indicator de cantitate şi este raportul între suprafaţa construită la sol şi suprafaţa terenului exprimată în procente, POT = Sc/ St x 100. Procentul de ocupare a terenului (POT) se completează cu coeficientul de utilizare a terenului (CUT), cu regimul de aliniere şi înălţime şi formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcţiilor. CUT maxim reprezintă un indicator de calitate şi este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului CUT = Scd / St.

SzM – subzona mixta comert servicii, functiuni administrative si locuire colectiva

C.U.T. maxim 2,4

4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI

4.5.1. Parcaje

▪ Suprafeţele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicată şi a normativelor în vigoare. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii in conformitate cu prevedrile PUG in vigoare si HCL Timisoara

▪ Eliberarea Autorizaţiei de Construire pentru construcţii ce necesită spaţii de parcare, este condiţionată de posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

▪ Căile de comunicaţie vor beneficia de spaţii de parcare aferente, în funcţie de categorie, destinaţie construcţiile adiacente şi de numărul de utilizatori, pe platforme special amenajate.

▪ Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicule pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

▪ În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietăţii. ▪ Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit

1

ca şi clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu şarpantă sau învelitori tip terasă).

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate ▪ Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi

plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare.

▪ Se vor asigura spaţii verzi în procentul de minim 20% din suprafaţa totală a terenului;

▪ Aceste spaţii verzi vor fi asigurate sub formă de spaţii verzi amenajate; ▪ La stabilirea procentului de spatii verzi la sol se va tine cont de prevederiel HCL

Timisoara nr.62/28.02.2012 fiind recomandata asigurarea a cel putin 75% din necesarul de spatii verzi pe solul construit.

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

4.5.3. Împrejmuiri Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG

nr.525/1996 împrejmuirile reprezintă construcţiile sau amenajările cu caracter definitiv sau temporar amplasate la aliniament sau pe celelalte laturi ale parcelei, pentru a o delimita de domeniul public sau de proprietăţile învecinate (dacă e cazul).

Împrejmuirile spre stradă se vor pozitiona pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Porţile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

▪ Gardurile vor avea înălţimea maximă de 1,80m din care un parapet plin de max.0,6m iar partea superioară transparentă. ▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi ▪ Se recomandă lipsa imprejmuriii terenului spre strada Divizia 9 Cavalerie.

4.5.4. Gestionarea deşeurilor ▪ Colectarea şi depozitarea deşeurilor menajere se va face, în containere speciale,

urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de către o firmă specializată, în baza unui contract şi transportate la un deponeu de gunoi autorizat.

4.6. BILANT TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

Szs- subzona servicii Clădiri platforme, parcari, alei spati verzi amenajate

4.046,00 1.629 (40,26%) 2.417 (59,73%)

0 (0,0%)

-

SzM – subzona mixta Clădiri platforme, parcari, alei, spatii de joaca Spatii verzi amenajate (în cadrul parcelei)

4.046,00 100,00% 2.023,00 50,00%

1.213,00 30,00% 810,00 20,00%

TOTAL 4.046,00 100,00%

1

� INDICI CARACTERISTICI PROPUSI P.O.T. max. 50% C.U.T.max. 2,40 Regim de inaltime max. S+P+6E+Er H maxim = 30m

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

� Suprafaţa relativ mica a terenului a dus la realizarea a unei singure Unităţi Teritoriale de Referinţă, prezentul regulament fiind aplicabil pentru tot terenul reglementat UTR 1 - ZONĂ MIXTA COMERT SERVICII, FUNCTIUNI ADMINISTRATIVE SI LOCUIRE COLECTIVA

Întocmit, arhitect Lucian Stancu

1