keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 190/24.04.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 190/24.04.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. UR2018-004889/02.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr UR2018-004889/02.04.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-004889/02.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 19/21.09.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 5606 din 20.10.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se da consimtamantul in vederea realizarii Planului Urbanistic de Detaliu "Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe PAROHIA VILLE FABRIC TIMISOARA, întocmit conform Proiectului nr. 167/PVF/16, realizat de SC RD SIGN SRL

Art. 2: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe PAROHIA VILLE FABRIC TIMISOARA, întocmit conform Proiectului nr. 167/PVF/16, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+1E, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-001658/25.05.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.9, spatii verzi si plantate minim 30% din suprafata totala a parcelei.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 5.247 mp, este înscris în CF 408656 Timisoara, nr. cad. 408656, teren intravilan situat în str. Apostoli Petru si Pavel, Timişoara - proprietatea Municipiul Timisoara domeniul public in administrarea operativa a Bisericii Ortodoxe Romane din Fabric Vii, iar proprietarul cladirii existente este PAROHIA ORTODOXA ROMANA DIN FABRIC VII.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ", str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

1

UR2018-004889/02.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de

înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-004889/02.04.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, prin care se propune construirea unui centru comunitar in regim de inaltime P+1E;

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-004889/23.03.2018 privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara,;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 19/21.09.2017, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 5605 din 20.10.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1831 din 05.05.2016 prelungit pana la data de 04.05.2018;

Documentaţia PUD „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, beneficiar PAROHIA VILLE FABRIC TIMISOARA, proiectant S.C. RD Sign S.R.L L, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna mai 2017, cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 63/2017, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 25.05.2017, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-006381/25.05.2017;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara;.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

2

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, este elaborat de proiectantul SC RD SIGN SRL, proiect nr. 167/PVF/16, la cererea beneficiarului PAROHIA VILLE FABRIC TIMISOARA.

Terenul reglementat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara – UTR 24, în partea de nord a oraşului, fiind delimitat la nord - strada Lotusului si acces parcare, la est – strada Sunetului si imobile cu locuinte colective in regim de inaltime P+4E, la vest – strada Perlei si imobile cu locuinte colective in regim de inaltime P+4E, la sud – strada Sfintii Apostoli Petru si Pavel si alee pietonala.

Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 186/2003, terenul se afla intr-o zonă de institutii publice si servicii de interes general existenta.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 5.247 mp, este înscris în CF 408656 Timisoara, nr. cad. 408656, teren intravilan situat în str. Apostoli Petru si Pavel, Timişoara, proprietari cladiri existente fiind PAROHIA ORTODOXA ROMANA DIN FABRIC VII, si proprietarul terenului fiind Municipiul Timisoara Domeniul Public, in administrarea operativa a Bisericii Ortodoxe Romane din Fabric Vii, conform CF atasat.

Pe terenul reglementat se afla: Biserica si Clopotnita - suprafata construita la sol de 351 mp, Casa Parohiala – suprafata construita la sol de 115 mp, si Paraclis (Lumanarar) - suprafata construita la sol de 21 mp.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, se propune construirea unei cladiri în regim de maxim P+1E .

Accesul auto şi pietonal se vor realiza din strada Sf. Apostoli Petru si Pavel. Se propune realizarea unui acces auto şi pietonal suplimentar de pe strada LOTUSULUI, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-001658/25.05.2017;

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017.

Indicii urbanistici propuşi prin documentaţie sunt: - Regim de construire: maxim P+1E;

- Funcţiune propusă: centru comunitar în regim de maxim P+1E; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax propus = 40%; - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax propus = 1.90; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

3

- Amplasarea construcţiilor va respecta retragerile – conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. 03. din proiect.

- Spaţii verzi interioare propuse: minim 30%; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3- a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

- Se vor realiza din strada Sf. Apostoli Petru si Pavel. Se propune realizarea unui acces auto şi pietonal suplimentar de pe strada LOTUSULUI, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-001658/25.05.2017;; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1158/13.11.2017 (emis in aceleasi conditii cu Avizul pentru reţele existente nr. 981/02.11.2016.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani.

PROPUNEM:

1. Analizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în

regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe PAROHIA VILLE FABRIC TIMISOARA, întocmit conform proiectului nr. 167/PVF/16, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: Regim de înalţime maxim P+1E, accesul auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-001658/25.05.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmax propus = 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax propus = 1.9, spatii verzi si plantate minim 30%;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea perioada de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A G E N E R A L Ă D E U R B A N I S M Ş I D E Z V O L T A R E U R B A N Ă B I R O U A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2

4

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 5.247 mp, este înscris în CF 408656 Timisoara, nr. cad. 408656, teren intravilan situat în str. Apostoli Petru si Pavel, Timişoara, proprietari cladiri existente fiind PAROHIA ORTODOXA ROMANA DIN FABRIC VII, si proprietarul terenului fiind Municipiul Timisoara Domeniul Public, in administrarea operativa a Bisericii Ortodoxe Romane din Fabric Vii, conform CF atasat.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Construire centru comunitar în regim de înăltime P+1 ”, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

Red/Dact – s.u..

Atasament: Raportul_infor_cons_publ.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I S O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M C O M P A R T I M E N T A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017-006381/25.05.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD:

- PUD - „CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1”; - Amplasament: STR. SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL NR. 1, CF 408656, NR.

TOP 408656, TIMISOARA; - Beneficiar: PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA; - Proiectant: SC RD SIGN SRL;

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 05.05.2017 – 24.05.2017, la

documentaţia disponibilă in cadrul Compartimentului Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcţiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunţaţi proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunţul pe site-ul www.primariatm.ro;

Proprietari notificaţi:

1. Asociatia de proprietari - str. Perlei bloc : 8, 10, 12, 14; 2. Asociatia de proprietari - str. Intrarea Sunetului bloc : 1, 2, 3, 4; 3. RATT – Piata Agroalimentara – str. Silistra; 4. Proprietar imobil - str. Sf. Apostolic Petru si Pavel;

Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformităţi PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii si/sau obiectii cu privire la aceasta investitie.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 63/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia PUD ,, CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1”, Str. SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL NR. 1, CF 408656, NR. TOP 408656, Timisoara, beneficiar PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA, proiectant SC RD SIGN SRL, a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

CONSILIER

STELUTA URSU Red/Dact S.U. – 2ex

Atasament: PUD_-_Bis._Sf._Apostoli_PLEN.pdf

Pr. Nr. 167/PVF/16

1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

- CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR ÎN REGIM

DE ÎNĂLȚIME P+1 -

Amplasament: Timișoara, Str. Sfintii Apostoli Petru și Pavel nr.1, CF nr.

408656 nr.top:408656 Timișoara.

Beneficiar: PAROHIA VIILE FABRIC TIMIȘOARA, MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, DOMENIUL PUBLIC în administrare

Faza: P.U.D.

Data: Octombrie 2017

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

2

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea lucrării PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR ÎN REGIM DE

ÎNALȚIME P+1

Amplasament Timișoara, Str. Sfintii Apostoli Petru și Pavel nr.1, CF nr.

408656 nr.top:408656 Timișoara.

Beneficiar

PAROHIA VIILE FABRIC TIMIȘOARA, MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, DOMENIUL PUBLIC în administrare.

Proiectant general

S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

arh. Negrișanu Răzvan

Faza de proiectare P.U.D.

Data elaborării Octombrie 2017

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

3

BORDEROU Piese scrise

Cerere

Foaie de titlu

Foaie de capăt

Lista și semnăturile proiectanților

Borderou

Memoriu justificativ

Certificat de urbanism nr. 1831 din 05.05.2016 prelungit până la data de

12.04.2017

Aviz CTATU nr.19 din 21.09.2017

Raportul informării și consultării publicului nr.UR2017-006381

Plan de amplasament conform CF vizat O.C.P.I.

Extras de carte funciară nr. 408656, Timișoara

Adeverință fond funciar nr. DO2017-2424/24.10.2017

Adeverință direcția clădiri, terenuri și dotări diverse nr. CT2017-

006385/27.10.2017

Adeverință serviciul juridic nr. S.C.2017-26095/06.11.2017

Aviz Comisia de circulație nr.DT2017-001658/25.05.2017 Aviz principiu mediu urban Aviz principiu drumuri

Aviz ISU – nr.4320485 din 19.04.2017

Aviz Protecție civilă nr.4320826 din 17.05.2017

Aviz Mediu nr.5605 din 20.10.2016

Aviz Direcția de sănătate publică a jud. Timiș nr.21381 din 28.11.2016

Aviz Unic nr.1158 din 13.XI.2017

 Aviz Enel Distribuție Banat nr. 912/05.10.2016

 Aviz tehnic de amplasament AQUATIM nr. 30466/05.10.2016

 Aviz Colterm /13.02.2017

 Aviz RATT nr. UR 2016-01-4288 din 29.09.2016

 Aviz Telekom nr.2728/25.10.2017

 Aviz E-on Distributie Romania nr.199408430/09.11.2017 Studiu geotehnic

Plan de încadrare în zonă, extras PMT

Plan de situație, extras PMT

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

4

Piese desenate Situația existentă

Reglementări urbanstice

Proprietatea asupra terenurilor

Propunere de mobilare

Schițe

01.1. - A

02.1. - A

04.1. - A

05.1. - A

06.1. - A

Întocmit,

Arh. Ramona Izvernari

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

5

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

• Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR

ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E.

• Beneficiar: PAROHIA VIILE FABRIC TIMIȘOARA,

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, DOMENIUL

PUBLIC în administrare.

• Amplasament: str. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1,

CF nr. 408656, Timișoara

• Proiectantul general: S.C. RD SIGN S.R.L.

Timișoara, Str. Vulturilor nr. 14

arh. Răzvan Negrișanu

• Data elaborării: Octombrie 2017

1.2. OBIECTUL LUCĂRII

Prezenta documentație are ca obiect întocmirea unui Plan Urbanistic de

Detaliu, pentru terenul situat în Timișoara, str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, nr. 1, CF

nr. 408656 Timișoara, în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE CENTRU

COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1”.

Prin prezentul plan urbanistic se stabilesc condițiile pentru:

 Utilizarea funcțională a terenulurilor, în conformitate cu legislația în

vigoare;

 Modul de ocupare a terenurilor și condițiile de realizare a construcțiilor;

 Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei

infrastructuri adecvate;

 Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit

existent.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

6

Scopul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu constă în analizarea și evaluarea

problemelor funcționale şi tehnice de pe amplasament, ținându-se cont de strategia de

dezvoltare a parohiei.

Construirea unui centru comunitar se impune deoarece în prezent parohia

organizează o serie de evenimente în folosul comunității care se desfășoară în spații

improprii.

2. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

2.1. Concluzii din documentații deja elaborate

Conform P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017, terenul

studiat aparține de UTR nr. 24 și se încadrează între str. Lotusului, Calea Lipovei, str.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel, str. Sunetului și str. Constantin cel Mare.

Funcțiunile existente în zonă:

• locuințe unifamiliale: - amplasate în partea nord-estică și nord-vestică;

- regim de înălțime P, P+M, P+1+M;

- înălțime 9,00 m;

- acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din țiglă.

• locuire și servicii: - regim de înălțime D+P+2E, P+4E;

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele

informații cu caracter analitic și documentar:

• Planul Urbanistic General Timișoara, aprobat prin HCL 157/2002 prelungit

prin HCL 131/2017.

• Concept general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) aprobat prin HCL

61/28.02.2012.

• Noul Plan Urbanistic General Timișoara, disponibil pe site-ul Primăriei

Timișoara. (http://www.primariatm.ro).

• Conform Art.24 – R.G.U. - se vor respecta normele de însorire și iluminat

natural, se admite ca distanța minimă între construcțiile de pe aceeași

parcelă să fie jumătate din înălțimea construcției celei mai înalte, dar nu

mai mică de 3,00m.

• Conform Art. 33 , Anexei 5 din R.G.U. şi Cap. II. 10. al RLU - parcajele, parking-urile şi garajele colective aferente unor zone intens populate

(zone comerciale, instituţii financiar-bancare, construcţii sportive,

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

7

construcţii hoteliere, locuinţe colective, etc.) vor fi prevăzute obligatoriu cu

două accese distincte.

2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P.U.D.

Aviz unic nr. 1158 din data de 13.XI.2017 emis pe baza avizelor tehnice de

amplasament:

 Aviz Enel Distribuție Banat nr. 912/05.10.2016;

 Aviz tehnic de amplasament AQUATIM nr. 30466/05.10.2016;

 Aviz Colterm /13.02.2017;

 Aviz RATT nr. UR 2016-01-4288 din 29.09.2016;

 Aviz Telekom nr.2728/25.10.2017;

 Aviz E-on Distributie Romania nr.199408430/09.11.2017.

3. SITUAȚIA EXISTENTĂ

Parcela identificată prin CF nr. 408656 are o suprafață de 5.247 mp, accesul

auto și cel pietonal făcându-se de pe strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Construcțiile existente sunt:

- Biserica și clopotnița cu o suprafață de 351 mp,

- casa parohială – 115 mp,

- un paraclis ( lumânărar ) - 21 mp,

- cele 3 anexe în curs de intabulare.

In jurul terenului se află locuințe cu regim de înălțime P+4 având la parter spații cu

diferite funcțiuni și servicii publice.

Conform Masterplan propunerea studiată se încadrează în două categorii:

• Program 1, Politica 5 – zonă de îmbunătățire a spațiului Public pe

structura existentă rezultând creșterea calității spațiului public urban.

• Program 2, Politica 5 – asigurarea accesibilității pentru persoane cu

disabilități; - creșterea calității rețelei de spații verzi – Amenajarea zonă

verde Calea Sever Bocu (PMT).

Inițiatorul actualei documentații este proprietarul “PAROHIA ORTODOXĂ

ROMÂNĂ DIN FABRIC VII TIMIȘOARA”.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

8

3.1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ

Terenul care face obiectul prezentului studiu face parte din intravilanul localității

Timișoara și este situat în partea de nord a orașului Timișoara, în cartierul Lipovei.

Conform PUZ al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 186/2003, amplasamentul

se încadrează în UTR nr.24, Zonă de instituții publice și servicii de interes general

existentă.

Vecinătăți:

- La Est: strada Sunetului si blocuri cu locuințe colective.

- La Sud: alee pietonala si strada Sfintii Apostoli Petru si Pavel.

- La Vest : strada Perlei si blocuri cu locuințe colective.

- La Nord: strada Lotusului si acces parcare.

3.2. CADRUL NATURAL

Timișoara se încadrează în caracteristicile generale ale climatului temperat-

continental, specifice întregii Câmpii de Vest. Din punct de vedere geomorfologic,

relieful este relativ plat, cu mici denivelări punctuale, care nu depășesc 2-3m. Terenul

nu prezintă elemente ale cadrului natural care pot constitui riscuri naturale.

Terenul are o suprafață plană, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de

alunecare.

Conform studiului geotehnic nr.proiect 239/2017 întocmit de ing.Baba Cornelia,

tabelul A4 normativul NP074/2013, totalul de 10 puncte riscul geotehnic este moderat,

categoria geotehnică 2. Categoria geotehnică 2, include tipuri uzuale de încercări

asupra terenului și lucrări și fundații fără riscuri anormale sau condiții de teren și de

solicitare neobișnuite. Categoria geotehnică 2 obligă la obținerea de date cantitative și

calcule geotehnice, dar cu folosirea încercărilor de rutină pentru laborator și de teren,

pentru proiectarea și execuția construcției.

Pentru construcția ce urmează să se execute având regimul de înălțime P+1E se

recomandă fundarea directă la adâncimea minimă Df min = 1,00 m față de nivelul

terenului natural, adâncime ce urmează să fie definitivată de proiectant conf.Normativ

NP 112 – 2013.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

9

3.3. PROBLEME DE MEDIU

Relația cadru natural-cadru construit este echilibrată de prezența zonei verzi de pe

sit, în care procentul ocupat de spațiu verde depășește cu mult pe cel ocupat de

construcții.

Ținând cont de poziția terenului, se va asigura un echilibru între suprafețele ocupate

de construcții și cele rezervate spațiilor verzi.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice: nu sunt riscuri naturale sau artificiale în

zona studiată sau în vecinătăți.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile

echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: nu este cazul.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție: nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic: nu este cazul.

În limitele parcelei sunt identificați mai mulți arbori, se va ține cont de poziția lor, iar

toaletarea și tăierea lor se va face în baza avizelor obținute de la direcția de Mediu din

cadrul ANPM Timiș.

3.4. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Terenurile din zona studiată reprezintă un mix între proprietate privată și cea publică. Terenul reglementat se află în proprietatea Parohiei.

Așa cum prevede legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, propunerea de urbanizare va fi supusă consultării cu publicul în cadrul procedurilor de informare a populației, consultare organizată de Direcția de Urbanism, Serviciul Planificare Spațială din cadrul municipiului Timișoara.

3.5. ECHIPAREA EDILITARĂ

În prezent terenul este deservit de utilități conform avizului unic nr.1158 din data de

13.XI.2017 emis pe baza avizelor tehnice de amplasament:

 Aquatim nr. 30466/05.10.2016

 Colterm nr. 3390/10.02.2017

 Enel Distribuție Banat nr. 912/05.10.2016

 RATT nr. UR 2016-01-4288 din 29.09.2016

 Telekom nr.2728/25.10.2017

 E-on Distributie Romania nr.199408430/09.11.2017

Necesarul de utilități pentru funcțiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit în urma

realizării Proiectului Tehnic și se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de

proiectanți autorizați. La fel se va proceda și în cazul necesității devierii sau extinderii

rețelelor de utilități existente.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

10

4. REGLEMENTĂRI

4.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Studii de fundamentare, documentații, avize elaborate

Pentru investiția propusă au fost elaborate și eliberate următoarea documentație și

avize:

-Adeverință litigiu nr.SC2017 – 6590/19.04.2017

-Adeverință patrimoniu nr.CT2017 – 001833/13.04.2017

-Aviz protectie civila-negatie nr.4.320.826, Timisoara 17.05.2017

-Aviz ISU – negație nr.4320485, data 19.04.2017

-Aviz sanitar nr.21381 / 28.11.2016

-Aviz pentru Protectia Mediului Timis nr.5605/20.10.2016

-Aviz Comisia de Circulație nr.DT2017 – 001658/25.05.2017

-Raportul informării și consultării publicului nr.UR2017 – 006381/25.05.2017.

4.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Prin planul urbanistic de detaliu propus se păstrează spațiile verzi amenajate.

4.3. MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI

Accesele auto pe parcelă sunt organizate în felul următor:

- 1 acces auto și 1 acces pietonal dinspre strada Lotusului – propus;

- 1 acces auto și 2 acces pietonal dinspre strada Sfintii Apostoli Petru si Pavel –

existent.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele

de intervenție în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare.

4.4. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ – BILANȚ TERITORIAL, INDICI

URBANISTICI

4.4.1. Elemente de temă Din punct de vedere funcțional în această zonă pot fi admise următoarele utilizări

ale construcției:

- locuințe și funcțiuni complementare zonei de locuit : comerț, alimentație publică,

servicii, administrație, cultură, culte, învățământ, sănătate, spații verzi, locuri de joacă

pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare.

Funcțiunea propusă prin PUD este „Construire centru comunitar în regim de înălțime

P+1”.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

11

Conform conceptului general de dezvoltare a amplasamentului se propune o zonă construibilă cu posibilitatea de a avea mai multe funcțiuni.

Amplasarea noii construcției se face ținând cont de limitele de proprietate în relație cu biserica existentă : -la est: amplasare pe limita de proprietate. -la sud : retragere de 29,35 m de la limita de proprietate. -la vest : amplasare pe limita de proprietate pe o fâșie de 18,00 m identificat prin CF nr. 408656 Timișoara. -la nord : amplasare pe limita de proprietate.

4.4.2. Indicatori propuși Funcțiunea propusă pentru zona studiată este „Construire centru comunitar în

regim de înălțime P+1E”.

Suprafața terenului studiat va fi zonificat astfel:

- zona alocată construcțiilor – funcțiuni;

- zona alocată circulațiilor auto, pietonale și parcajelor;

- zona verde.

Bilanț teritorial:

Situație existentă

%

Situație propusă

%

Teren studiat 5247,00 mp 100,00% 5247,00 mp 100,00%

Construcții 487,00 mp 9,28% 2097,00 mp 40,00%

Alei, platforme 524,70 mp 10,00% 1575,00 mp 30,00%

Zona verde 4236,00 mp 80,72% 1575,00 mp 30,00%

Indici urbanistici:

POT (procent de ocupare a terenului)

max 40 %

CUT (coeficient de utilizare a terenului)

max. 1.90

REGIM DE ÎNĂLȚIME (maxim) maxim P+1E

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

12

Se propunere protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu

respectarea regulilor de compoziție arhitecturală urbanistică a zonei. Înălțimea propusă

față de limita de proprietate va fi de maxim 3 m conform prevederilor art. 1 din

Hotărârea Guvernului nr.57/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și

amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu,

coroborat cu art.24,25 din H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General

de Urbanism.

4.5. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Pentru deservirea edilitară a construcțiilor propuse prin prezenta documentație, se

vor propune următoarele lucrări cu caracter tehnico- edilitar:

- racordarea la rețeaua publică de apă/ canal, existentă pe Strada Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cu extinderile și branșamentele aferente; -branșarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a orașului, rețea existentă pe Strada Sfinții Apostoli Petru si Pavel (fosta Borzești); - alimentarea cu gaze naturale se va realiza din rețeaua de distribuție existentă în zonă; - colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic; - rețelele de telefonie și rețelele de televiziune prin cablu, existente în zonă, vor face posibilă branșarea obiectivelor propuse la aceste rețele. De menționat este faptul că dezvoltarea edilitară a zonei studiate se va realiza conform proiectelor întocmite de proiectanții de specialitate, în corelare cu avizele eliberate de deținătorii rețelelor edilitare.

4.6. CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR FI SUPORTATE DE

INVESTITORII PRIVAȚI ȘI CATEGORIILE DE COSTURI CE VOR CĂDEA

ÎN SARCINA AUTORITAȚII PUBLICE LOCALE

4.6.1. Costuri suportate de investitori

Investitorii vor suporta urmatoarele costuri:

 toate lucrările de proiectare necesare implementării soluției propuse.

 costurile legate de lucrările de cadastru și mișcarea terenurilor.

 costurile legate de avizarea PUD-ului și a studiilor premergătoare.

 toate costurile legate de proiectarea, avizarea și edificarea viitoarelor construcții.

 costurile legate de branșamentele edilitare.

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Pr. Nr. 167/PVF/16

13

 costurile racordurilor auto la stradă nou propusă.

 Toate costurile legate de edificarea construcțiilor.

4.6.2. Costuri ce cad în sarcina autorităților publice locale.

Nu este cazul.

5. CONCLUZII

Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a realizat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUD aprobat prin Ordinul nr.

176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile

legale în vigoare.

La baza stabilirii principiilor de intervenție, reglementări și restricții impuse vor sta obiective principale:

 încadrarea în Planul urbanistic general al municipiului Timișoara, în vigoare;

 încadrarea în Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timișoara;

 corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent pentru zona studiată și zonele adiacente;

 asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezenta documentație urbanistică de detaliu are caracter de reglementare pentru

terenul studiat. Prezentul PUD explicitează regulile de utilizare ale terenului, regulile de

amplasare și conformare a construcțiilor. Planul Urbanistic de Detaliu viitor se va integra

în Planul Urbanistic General al municipiului Timișoara.

Întocmit,

Arh. Daniela Negrișanu

Specialist RUR

Arh. Răzvan Negrișanu

sc rdsign srl Timisoara, str. Vulturilor nr.14, J35/4590/1992, CUI 3981516, Tel 40/0722624862, e-mail: studioErdsign.ro

Atasament: 1._Plan_de_situatie_existent.pdf

GSPublisherVersion 384.0.29.100

Plan de situatie existent 01

Timisoara, str.Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1 CF nr.408656 Timisoara , (CFvechi nr:

18889, nr.topo:28003); nr.topo:408656

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUD

167/PVF/16

Iulie 2017

PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA

Construire centru comunitar in regim de inaltime P+1

48210020 74

50

48215020 74

50

48210020 74

00

48215020 74

00

Top: 28020

To p:

2 80

08 Top: 28020

1, 50

1, 50

49,30

14,77

11,01

15,17

2, 76

9, 33

7, 80

1, 47

6, 78

8,19

16,24

38 ,5

4

19,43

11,27

95

36,21

68 ,7

5

84 Punct trafo

ST R.

P ER

LE I

Bloc 232 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 231 P+4 Locuire mediocra durabile

3

35

Bloc 234 P+4 Locuire mediocra durabile

1 ALEEA LAUTEI

Bloc 238

17

Bloc 102 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 133 2

STR. ECOULUI

5

Bloc 137 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 101 P+4 Locuire mediocra durabile

19

21 Bloc 100 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 99 P+4 Locuire mediocra durabile

1

3 Bloc 135A P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 135B P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 136 P+4 Locuire mediocra durabile

terasa

23

2

4 6

2A

18A

STR. BORZESTI

10A

14

10 12

8

10Bterasa

1

1A

16

1B

Bloc A 13 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 260 P+4 Locuire mediocra durabile

platforma beton

S.C. MIAMI 8

loto+ziare post

1

Bloc 216 P+4 Locuire mediocra durabile

10

Bloc 215 P+4 Locuire mediocra durabile

restaurant

Bloc 308B P+4 Locuire mediocra durabile

Scara B

farmacie Scara A

82

12S TR

. P ER

LE I

Scara B

Bloc 214 P+4 Locuire mediocra durabile

Scara A

Bloc 308A P+4 Locuire mediocra durabile

14

Bloc 213 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 218 P+4 Locuire mediocra durabile

3 Bloc 219 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 220 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 229 P+4 Locuire mediocra durabile

4

5

STR. SUNETULUI

ST R.

S UN

ET UL

UI

Bloc 257 P+4 Locuire mediocra durabile

4

Bloc 221 P+4 Locuire mediocra durabile

STR. LOTUSULUI

1

Bloc 256 P+4 Locuire mediocra durabile

(STR. SILISTRA)

2

5

Bloc 226 P+4 Locuire mediocra durabile

3

3

Bloc 225 P+4 Locuire mediocra durabile

S.C. DIC COMISION

S.C.FLORIAN

27

S.C.JUSTIN GY S.R.L.

S.C.RIZAN

Bloc 211 P+4 Locuire mediocra durabile

29

Bloc 227 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 228 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 230 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc212 P+4 Locuire mediocra durabile

RTS zonaprotectie

trafo

Bloc 233 P+4 Locuire mediocra durabile

Parter Servicii publice

P+3 Servicii publice

Parter Servicii publiceParterLocuire

Parter Servicii publice

Parter Servicii publice

Parter Comert

Parter Locuire

P+4

Piata Ion Ionescu de la Brad Parter mediocra nedurabila

Parc

Parter Servicii publice

Piata-anexa Parter mediocra semidurabile

buna durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

rea nedurabila

Parter Servicii publice mediocra durabile

buna durabila

Str. SF. APOSTOLI

PETRU si PAVEL CASA PAROHIALĂ C.F. nr. 408656-C2 Sc=115 mp

C.F. nr. 408656 nr.cad top: 408656 Smas = 5247 mp

limita de proprietate

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

AC CE

S

PI ET

ON AL

ex is

te nt

AC CE

S

limita de proprietate

limita de proprietate

PARACLIS Parter

BISERICA Parter

ANEXE Parter

ANEXE Parter

ANEXE PARTER

FOISOR Parter

aviz nr.UR2016 - 014288/23.09.2016

PI ET

ON AL

ex is

te nt

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

Parter

zo na

p ie

to na

la

Sc=351mp

BISERICA Parter

ca ro

sa bi

l

nr.top: 28020 Statul Roman

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN TIMISOARA

PL A

N I

N C

A D

RA RE

IN Z

O N

A

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR.SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (FOSTA STR.BORZESTI) NR.1 Mun.TIMISOARA CF nr.408656 Nr.Top.408656

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ELEMENTE EXISTENTE AMPLASAMENT CRITERII DE ANALIZA: L E G E N D A

circulatie auto existenta

limita studiu limite de proprietate

zonă locuire cu regim mic de înălțime zonă locuire colectivă zonă instituții publice și servicii zonă verde

alei pietonale

P, P+M, P+1E, P+2E.............P+4E REGIM DE INALTIME

acces auto acces pietonal

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1E

construcții existente înscrise în CF

construcții anexe existente neînscrise în CF

1:1000

mio studio de arnitectura
Giarmata Vii Dumbrăvița a CALEA SEVER BOCU, ud atei Miropoltană Zona Industrială Calea Buziaşului CALEA ŞAGULUI CALEA MARTIRILOR Moşniţa Nouă Rudicica Giroc Chişoda Urseni Google d Map data 62016 Geogle 7

Atasament: 2._Proprietate_asupra_terenurilor.pdf

GSPublisherVersion 384.0.29.100

Proprietate asupra terenurilor 02

Timisoara, str.Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1 CF nr.408656 Timisoara , (CFvechi nr:

18889, nr.topo:28003); nr.topo:408656

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUD

167/PVF/16

Iulie 2017

PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA

Construire centru comunitar in regim de inaltime P+1

84

Punct trafo

ST R.

P ER

LE I

Bloc 232

2

Bloc 231

3

1 ALEEA LAUTEI

17

Bloc 102

Bloc 1332

STR. ECOULUI

5

Bloc 137

Bloc 101

19

21

Bloc 100

Bloc 99

1

3

Bloc 135A

Bloc 135B

Bloc 136

terasa

23 2

4 6

2A

18A

10A

14

10 12

8 10Bterasa

1

1A

16

1B Bloc A 13

Bloc 260

platforma beton

S.C. MIAMI

8

loto+ziare post

trafo

STR. BORZESTI

1

Bloc 216

10

Bloc 215

restaurant

Bloc 308B

Sc ar

a B

farmacie S ca

ra A

82

Bloc 214

12

ST R.

P ER

LE I

Sc ar

a B

Bloc 214

Sc ar

a A

Bloc 308A

14

Bloc 213

Bloc 218

3

Bloc 219

Bloc 220

2

Bloc 229

4

5

STR. SUNETULUI

ST R.

S UN

ET UL

UI

Bloc 221

STR. LOTUSULUI

1

Bloc 256

(STR. SILISTRA)

2

5

Bloc 226 3

3

Bloc 225

S.C. DICCOMISION

S.C.FLORIAN 27

S.C. JUSTIN GY S.R.L. S.C.

RIZAN

Bloc 211 29

Bloc 227

Bloc 228

2

Bloc 230

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN TIMISOARA

Bloc 233

Bloc 212

CASA PAROHIALĂ C.F. nr. 408656-C2 Sc=115 mp

C.F. nr. 408656 nr.cad top: 408656 Smas = 5247 mp

limita de proprietate

limita de proprietate

limita de proprietate

PARACLIS Parter

BISERICA Parter BISERICA

Parter

ANEXE Parter

ANEXE Parter

ANEXE PARTER

FOISOR Parter

Parter

R

LIMITA DE PROPRIETATE

TERENURI AFLATE IN PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

LIMITA ZONEI STUDIATE CU INCADRAREA IN TESUTUL URBAN EXISTENT

TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR.SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (FOSTA STR.BORZESTI) NR.1 Mun.TIMISOARA CF nr.408656 Nr.Top.408656

L E G E N D A

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1E

INSTITUTII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC : R - CULTE

- Sursa : noul PUG - Reglementari urbanistice - proprietati asupra terenurilor Revizia 3 Nota - au fost folosite informatii puse la dispozitie de Primaria Municipiului Timisoara. Proiectantul isi asuma dreptul de a se baza pe aceste date si informatii si a le considera exacte si complete. Proiectantul nu isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea si corectitudinea informatiilor preluate din documente publice avute la dispozitie.

N

1:1000

mio studio de arnitectura

Atasament: 3._Reglementari_urbanistice.pdf

GSPublisherVersion 384.0.29.100

Reglementari Urbanistice 03

Timisoara, str.Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1 CF nr.408656 Timisoara , (CFvechi nr:

18889, nr.topo:28003); nr.topo:408656

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUD

167/PVF/16

Iulie 2017

PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA

Construire centru comunitar in regim de inaltime P+1

Top: 28020

48210020 74

50

48215020 74

50

48210020 74

00

48215020 74

00

To p:

2 80

08

Top: 28020

3, 09

1, 50

1, 50

16,00 2,00

49,30

14,77

11,01

15,17

2, 76

9, 33

7, 80

1, 47

6, 78

8,19

16,24

38 ,5

4

19,43

11,27

95

36,21

68 ,7

5

2,00

63,75

2,00

16 ,0

0 2,

00

1,68

7,65

2,33

15 ,2

9

27,82

8,12 83

5, 14

33 ,0

5

20 ,5

6

29 ,3

5

17 ,9

6

10 ,7

6

40 ,0

3

18 ,0

0

18,00

ST R.

P ER

LE I

ALEEA LAUTEI

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

1

ST R.

S UN

ET UL

UI

STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA)

RTS zonaprotectie

84 Punct trafo

ST R.

P ER

LE I

Bloc 232 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 231 P+4 Locuire mediocra durabile

3

35

Bloc 234 P+4 Locuire mediocra durabile

1

Bloc 238

17

Bloc 102 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 133

STR. ECOULUI

5

Bloc 137 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 101 P+4 Locuire mediocra durabile

19

21 Bloc 100 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 99 P+4 Locuire mediocra durabile

1

3 Bloc 135A P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 135B P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 136 P+4 Locuire mediocra durabile

terasa

23

2

4 6

2A

10A

14

10 12

8

10Bterasa

1

1A

16

1B

Bloc A 13 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 260 P+4 Locuire mediocra durabile

platforma beton

S.C. MIAMI 8

loto+ziare post

Bloc 216 P+4 Locuire mediocra durabile

10

Bloc 215 P+4 Locuire mediocra durabile

restaurant

Bloc 308B P+4 Locuire mediocra durabile

Scara B

farmacie Scara A

82

12Scara B

Bloc 214 P+4 Locuire mediocra durabile

Scara A

Bloc 308A P+4 Locuire mediocra durabile

14

Bloc 213 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 218 P+4 Locuire mediocra durabile

3 Bloc 219 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 220 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 229 P+4 Locuire mediocra durabile

4

5

STR. SUNETULUI

4

Bloc 221 P+4 Locuire mediocra durabile

1

Bloc 256 P+4 Locuire mediocra durabile

2

5

3

3

Bloc 225 P+4 Locuire mediocra durabile

S.C. DIC COMISION

S.C.FLORIAN

27

S.C.JUSTIN GY S.R.L.

S.C.RIZAN

Bloc 211 P+4 Locuire mediocra durabile

29

Bloc 227 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 228 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 230 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc212 P+4 Locuire mediocra durabile

trafo

Bloc 233 P+4 Locuire mediocra durabile

Parter Servicii publice

P+3 Servicii publice

Parter Servicii publiceParterLocuire

Parter Servicii publice

Parter Servicii publice

Parter Comert

Parter Locuire

P+4

Parc

Parter Servicii publice

buna durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile mediocra

durabile

mediocra durabile

rea nedurabila

Parter Servicii publice mediocra durabile

buna durabila

Bloc 226 P+4 Locuire mediocra durabilePiata Ion Ionescu de la Brad

Parter mediocra nedurabila

Piata-anexa Parter mediocra semidurabile

5

AC CE

S PI

ET ON

AL ex

is te

nt

AC CE

S AU

TO ex

is te

nt

AC CE

S AU

TO ex

is te

nt

limita de proprietate

CASA PAROHIALĂ C.F. nr. 408656-C2 Sc=115 mp

Sc=351mp

Str. SF. APOSTOLI

PETRU si PAVEL

C.F. nr. 408656 nr.cad top: 408656 Smas = 5247 mp

limita de proprietate

limita de proprietate

amplasare pe limita de proprietate Parter (h max = 3 m)

PARACLIS Parter

BISERICA Parter BISERICA

Parter

ANEXA Parter

ANEXA Parter

ANEXE PARTER

FOISOR Parter

aviz nr.UR2016 - 014288/23.09.2016

PI ET

ON AL

ex is

te nt

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

AC CE

S

S+P+1E

Parter

zo na

p ie

to na

la

ca ro

sa bi

l

nr.top: 28020 Statul Roman

nr .to

p: 2

80 20

St at

ul R

om an

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN TIMISOARA

accespropus

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR.SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (FOSTA STR.BORZESTI) NR.1 Mun.TIMISOARA CF nr.408656 Nr.Top.408656

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1E

ELEMENTE EXISTENTE AMPLASAMENT

ELEMENTE PROPUSE

CRITERII DE ANALIZA: L E G E N D A

circulatie auto existenta

limita zona studiata limite de proprietate

zona implementare constructii noi S+P+1E

acces incinta propus

zona implantare constructii noi Parter (h max = 3 m)

zonă locuire cu regim mic de înălțime zonă locuire colectivă zonă instituții publice și servicii zonă verde

zonă protecție, aviz nr.UR 2016- 014288/23.03.2016

trotuare existente

EXISTENT

BILANT TERITORIAL Suprafata teren in studiu

MP.SUPRAFETE 100,00%

Constructii conform CF

C.U.T. maxim propus

P.O.T. existent

C.U.T. existent P.O.T. maxim propus

5247,00 487,00

9,28%

0,117 40,00%

1,90

5247,00 100,00% MP. PROPUS

Alei, platforme Zona verde

9,28% 30% 30%

1575,00 1575,00

10,00% 40%2097,00

80,72% 524,70

4236,00

- zonă instituții și servicii publice

- PUG apobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017

- PUZ apobat prin HCL 186/2003 Ion Ionescu de la Brad

10 20 50 100m012 5

N

1:1000

mio studio de arnitectura
lo7 UTR 24

Atasament: 4._Mobilare.pdf

GSPublisherVersion 384.0.29.100

Mobilare 04

Timisoara, str.Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1 CF nr.408656 Timisoara , (CFvechi nr:

18889, nr.topo:28003); nr.topo:408656

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUD

167/PVF/16

Iulie 2017

PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA

Construire centru comunitar in regim de inaltime P+1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STR.SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (FOSTA STR.BORZESTI) NR.1 Mun.TIMISOARA CF nr.408656 Nr.Top.408656

LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

ELEMENTE EXISTENTE AMPLASAMENT CRITERII DE ANALIZA: L E G E N D A

circulatie auto existenta

limita studiu limite de proprietate

zonă locuire cu regim mic de înălțime zonă locuire colectivă zonă instituții publice și servicii

zonă verde

alei pietonale

P, P+M, P+1E, P+2E.............P+4E REGIM DE INALTIME

CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR IN REGIM DE INALTIME P+1E

48210020 74

50

48215020 74

50

48210020 74

00

48215020 74

00

Top: 28020

To p:

2 80

08 Top: 28020

49,30

14,77

11,01

15,17

2, 76

9, 33

7, 80

1, 47

6, 78

8,19

16,24

38 ,5

4

19,43

11,27

95

36,21

68 ,7

5

ST R.

P ER

LE I

ALEEA LAUTEI

STR. ECOULUI 18A

STR. BORZESTI

STR. BORZESTI

1

ST R.

P ER

LE I

ST R.

S UN

ET UL

UI

STR. LOTUSULUI

(STR. SILISTRA)

84 Punct trafo

Bloc 232 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 231 P+4 Locuire mediocra durabile

3

Bloc 234 P+4 Locuire mediocra durabile

1

Bloc 238

17

Bloc 102 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 133

STR. ECOULUI

5

Bloc 137 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 101 P+4 Locuire mediocra durabile

19

21 Bloc 100 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 99 P+4 Locuire mediocra durabile

1

3 Bloc 135A P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 135B P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 136 P+4 Locuire mediocra durabile

terasa

23

2

4 6

2A

10A

14

10 12

8

10Bterasa

1

1A

16

1B

Bloc A 13 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 260 P+4 Locuire mediocra durabile

91

platforma beton

S.C. MIAMI 8

loto+ziare post

Bloc 216 P+4 Locuire mediocra durabile

10

Bloc 215 P+4 Locuire mediocra durabile

restaurant

Bloc 308B P+4 Locuire mediocra durabile

Scara B

farmacie Scara A

82

12Scara B

Bloc 214 P+4 Locuire mediocra durabile

Scara A

Bloc 308A P+4 Locuire mediocra durabile

14

Bloc 213 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 218 P+4 Locuire mediocra durabile

3 Bloc 219 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 220 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 229 P+4 Locuire mediocra durabile

4

5

STR. SUNETULUI

Bloc 257 P+4 Locuire mediocra durabile

4

Bloc 221 P+4 Locuire mediocra durabile

1

Bloc 256 P+4 Locuire mediocra durabile

2

5

3

3

Bloc 225 P+4 Locuire mediocra durabile

S.C. DIC COMISION

S.C.FLORIAN

27

S.C.JUSTIN GY S.R.L.

S.C.RIZAN

Bloc 211 P+4 Locuire mediocra durabile

29

Bloc 227 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc 228 P+4 Locuire mediocra durabile

2

Bloc 230 P+4 Locuire mediocra durabile

Bloc212 P+4 Locuire mediocra durabile

trafo

Bloc 233 P+4 Locuire mediocra durabile

Parter Servicii publice

P+3 Servicii publice

Parter Servicii publiceParterLocuire

Parter Servicii publice

Parter Servicii publice

Parter Comert

Parter Locuire

P+4

Parc

Parter Servicii publice

buna durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

mediocra durabile

rea nedurabila

Parter Servicii publice mediocra durabile

buna durabila

Bloc 226 P+4 Locuire mediocra durabile

Str. SF. APOSTOLI

PETRU si PAVEL

Sc=351mp

CASA PAROHIALĂ C.F. nr. 408656-C2 Sc=115 mp

C.F. nr. 408656 nr.cad top: 408656 Smas = 5247 mp

limita de proprietate

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

AC CE

S

PI ET

ON AL

ex is

te nt

AC CE

S

limita de proprietate

limita de proprietate

PARACLIS Parter

BISERICA Parter BISERICA

Parter

ANEXE Parter

ANEXE Parter

ANEXE PARTER

FOISOR Parter

PI ET

ON AL

ex is

te nt

AC CE

S

AU TO

ex is

te nt

AC CE

S

amplasare pe limita de proprietate Parter (h max = 3 m)

AU TO

ex is

te nt

Parter

Centru comunitar S+P+1E

propus

ca ro

sa bi

l

nr.top: 28020 Statul Roman

OFICIUL PAROHIAL ORTODOX ROMAN TIMISOARA

1:1000

mio studio de arnitectura

Atasament: 5._Schite.pdf

GSPublisherVersion 384.0.29.100

Schite 05

Timisoara, str.Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nr.1 CF nr.408656 Timisoara , (CFvechi nr:

18889, nr.topo:28003); nr.topo:408656

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara:Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Amplasament:

Semnatura

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

arh. Ramona Izvernari

S.C. RD Sign S.R.L. Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14 Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862 E-mail: [email protected]

arh. Daniela Negrisanu arh. Daniela Negrisanu

arh.Razvan Negrisanuspecialist RUR

PUD

167/PVF/16

Iulie 2017

PAROHIA VIILE FABRIC TIMISOARA

Construire centru comunitar in regim de inaltime P+1

+9.00

+20.00

+8.50

+14.75

±0.00

+4.00

+6.17

-0.35

+3.60

+6.12

+8,00

+6,00

+3,00+3,00

+8,80

+6,06

pietonal

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

carosabil pietonal

ax c

ar os

ab il

alee

Piata Ion Ionescu de la Brad P+1E

vegetatie

BISERICA SF.APOSTOLI PETRU si PAVEL

Centru Comunitar propus P+1E

STR.LOTUSULUISTR.SF.APOSTOLI PETRU si PAVEL PIATA ION IONESCU DE LA BRAD

PROPUNERE CENTRU COMUNITAR

POZE EXISTENTE

mio studio de arnitectura
Ar nn “Anna 1 Nana N ii MI e IAA VE si A INNA