keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 364/06.07.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timişoara

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 364/06.07.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunrea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. UR2018 - 009000/06.06.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018 - 009000/07.06.2018 - al Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 009000/07.06.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi ptrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 30/27.07.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 12/25.04.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 34 din 12.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii, Str. Amurgului nr. 5, Timişoara", având ca beneficiar pe Terbancea Carmina-Zenuta, întocmit conform Proiectului nr. 13.06/166/2017, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de (2S)+P+6E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,6, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei.
Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii, cu regim de înălţime maxim (2S)+P+6E+Et
P.O.T.max. = 40 %
C.U.T.max. = 2,6
Regim de inaltime = (2S)+P+6E+Et // Hcornisa = 24,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+4E // Hcornisa = 18,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+3E // Hcornisa = 14,00 m
Regim de inaltime = (2S)+P+2E // Hcornisa = 12,00 m
Spaţii verzi amenajate minim 25,00 % din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 34/12.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 444455 transcris din CF 444256, CF 423019, CF 444268, CF 431408, CF 444282, CF 428731, având nr. topo/cadastral 444455, teren arabil intravilan, fiind proprietatea Terbancea Carmina-Zenuta.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Pilot Team SRL;
- Beneficiarului - doamnei Terbancea Carmina-Zenuţa;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.2

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr. UR2018-009000/06.06.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă mixtă: locuinţe colective,

comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, în suprafaţă de 1.989 mp este situat în partea de centru-nord a Municipiului Timişoara, pe strada Amurgului nr. 5, în intravilan, fiind accesibil din strada Răsăritului şi strada Amurgului.

Destinaţia actuală, conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 – partial de zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+4E, si partial zona de locuinte pentru maxim 2 familii.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444455 (transcris din CF 444256, CF 423019, CF 431408, CF 444282, CF 428731), nr. cad. 444455, în suprafaţă de 1989 mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii şi arabil, proprietar Terbancea Carmina – Zenuţa.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str.

Amurgului nr. 5, Timişoara propune dezvoltarea unei zone cu funcţiune mixtă: de locuire colectivă, comerţ, servicii, birouri; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluţiilor de realizare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal pe parcela studiată se face din strada Răsăritului – la est şi din strada Amurgului – la sud, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002353/08.03.2018.

3. Alte informaţii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, pentru documentaţia PUZ „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara au fost obţinute: Certificatul de Urbanism nr. 2617 din 16.06.2017 (prelungit), Avizul de Oportunitate nr. 30/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/25.04.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind

aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.06/166/2017, beneficiar Terbancea Carmina - Zenuţa, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

UR2018- 009000/07 .06.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-009000/..........06.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiune mixtă, pentru locuire colectivă, comerţ, servicii, birouri.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-009000/04.06.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 30/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 12/25.04.2018;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2617 din data de 16.06.2017 (prelungit), precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 34/12.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;

Documentaţia PUZ „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, beneficiar Terbancea Carmina - Zenuţa, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Eugenia Mărculescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 08.01.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în februarie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017 – 021447/..................;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia PUZ „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei PUZ „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, în suprafaţă de 1.989 mp este situat în partea de centru-nord a Municipiului Timişoara, pe strada Amurgului nr. 5, în intravilan, fiind accesibil din strada Răsăritului şi strada Amurgului.

Destinaţia actuală, conform PUG aprobat prin H.C.L. nr. 157/2002 prelungit prin H.C.L. nr. 131/2017 – partial de zona de locuinte colective cu regim de inaltime P+4E, si partial zona de locuinte pentru maxim 2 familii.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444455 (transcris din CF 444256, CF 423019, CF 431408, CF 444282, CF 428731), nr. cad. 444455, în suprafaţă de 1989 mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii şi arabil, proprietar Terbancea Carmina – Zenuţa.

Planul Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara propune dezvoltarea unei zone cu funcţiune mixtă: de locuire colectivă, comerţ, servicii, birouri; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcţiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a soluţiilor de realizare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor.

Accesul auto şi pietonal pe parcela studiată se face din strada Răsăritului – la est şi din strada Amurgului – la sud, acces pietonal, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002353/08.03.2018.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-002353/08.03.2018.

Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii:

Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii, cu regim de înălţime maxim (2S)+P+6E+Et

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,6

Regim de inaltime = (2S)+P+6E+Et // Hcornisa = 24,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+4E // Hcornisa = 18,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+3E // Hcornisa = 14,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+2E // Hcornisa = 12,00 m

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

Spaţii verzi amenajate minim 25,00 % din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 34/12.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula conform planşei 02 - „Reglementari urbanistice” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.06/166/2017, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 5 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, beneficiar Terbancea Carmina - Zenuţa, întocmit conform proiectului nr. 13.06/166/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire:

Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii, cu regim de înălţime maxim (2S)+P+6E+Et

P.O.T.max. = 40 %

C.U.T.max. = 2,6

Regim de inaltime = (2S)+P+6E+Et // Hcornisa = 24,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+4E // Hcornisa = 18,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+3E // Hcornisa = 14,00 m

Regim de inaltime = (2S)+P+2E // Hcornisa = 12,00 m

Accesele auto şi pietonale conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2018- 002353/08.03.2018.

Spaţii verzi amenajate minim 25,00 % din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 34/12.04.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş – suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

În cazul în care parcela este parţial grevată de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula conform planşei 02 - „Reglementari urbanistice” şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z., dar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A D E U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U L A V I Z A R E C O N F O R M I T Ă Ţ I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 10 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444455 (transcris din CF 444256, CF 423019, CF 431408, CF 444282, CF 428731), nr. cad. 444455, în suprafaţă de 1.989 mp, categoria de folosinţă – curţi construcţii şi arabil, proprietar Terbancea Carmina – Zenuţa.

4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.06/166/2017, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii” str. Amurgului nr. 5, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.06/166/2017, beneficiar Terbancea Carmina - Zenuţa, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Monica Mitrofan

Red/dact – M.M.

Atasament: 05_Mobilare.pdf

6.19

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

N r.t

op .2

88 92

/1 /1

/2 ,2

88 95

/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9

1. 39

CF 444455

2S+P+6E+Et

2S+P+4E

2S +P

+4 E

2S+P+3E

2S+P+6E

2S +P

+3 E

2S +P

+2 E

Cimitirul Eroilor

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Casa P+1E

Garaje

Bloc

Alee

Statie autobuz

Alee

C ALEA AR

AD U

LU I

cad.408484

Statie autobuz

top 28894

top 28892/1/1

B

A

1

top 28892/1/1/2,28895/1

top 28897

1.47

top 28895/2

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

P+4E Bloc

locuinte P+4E

6.00

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

PG

loc joaca

21.15

21 .6

0

17 .1

5

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

C ALEA AR

AD U

LU I

4

108 6

1

1

1

2

3

35A 35

SC10005SC10005

SC10005

SC10005

S.RATT

SC10005

SC10005

SC10005

SE10

SC10005

SE4

SC10005

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SE4

SE4 SE10

S.RATT

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SE10

S.RATT

SC10001

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

N r.t

op .2

88 92

/1 /1

/2 ,2

88 95

/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9

1. 39

CF 444455

zona extindere strada - PTT6 = 34 m, conform PUG Etapa 3

9.11

7.00

12.00

9.00

5. 95

53.72

19.49

13.40

26.66 23.98

9.00 7.00

12.00

10.00

7. 1

6. 8

6.00

6.00

6.19

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9 1.

39

CF 444455

A

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Garaje

Bloc

cad.408484

top 28894

top 28892/1/1

B

A

1

top 28892/1/1/2,28895/1

top 28897

1.47

top 28895/2

Bloc locuinte P+4E

6.00

21.15

17 .1

5

6

1

2

SC10005

SC10005

SC10005

SE4

SE4

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9 1.

39

CF 444455

9.11

7.00

5. 95

53.72

19.49

13.40

26.66 23.98

6.00

6.00

Limita proprietate

Cladire mixta propusa: locuinte colective, comert, servicii

Accese, circulatii in incinta propuse

Limita zona studiata

Constructii servicii, comert, birouri

Constructii locuire peste P+2E existente

Gospodarie comunala - cimitir

POSIBILITATI DE MOBILARE Str. Amurgului nr. 5, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 TERBANCEA CARMINA

Str Amurgului nr. 5, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

02

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

Constructii locuire P-P+2E existente

functiuni complementare

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Constructii anexe existente

Zone verzi pe parcela propuse

Accese auto propuse

Accese pietonale propuse

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Teren studiat 1.989 mp 100,00 % 1.989 mp 100,00 %

0 mp 0,00 % 795,60 mp 40,00 % Parcaje 0 mp 0,00 % 238,70 mp 12,00 %

0 mp 0,00 % 422,45 mp 21,25 % Spatii verzi compacte 0 mp 0,00 % 497,25 mp 25,00 % Circulatii rutiere 0 mp 0,00 % 35,00 mp 1,75 %

Plan parter

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 2,6 Regim de inaltime max.= 2S+P+6E+Et Hcornisa=max 24 m pentru regim de inaltime 2S+P+6E+Et Hcornisa=max 18 m pentru regim de inaltime 2S+P+4E Hcornisa=max 14 m pentru regim de inaltime 2S+P+3E Hcornisa=max 12 m pentru regim de inaltime 2S+P+2E

Atasament: 00_Incadrare.pdf

INCADRARE IN ZONA Str. Amurgului nr. 5, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 TERBANCEA CARMINA

Str Amurgului nr. 5, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

0.1 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN PUG

P.U.Z.

2

05.2018

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

INCADRARE IN P.U.G.

LIMITA ZONEI STUDIATE IN P.U.Z.

INCADRARE IN P.U.G. - Etapa 3TERENUL STUDIAT

UI A | ln fr AN CT |

Atasament: 01_Existent_st_cvartal.pdf

Cimitirul Eroilor

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Casa P+1E

Garaje

Bloc

Alee

Statie autobuz

Alee

C ALEA AR

AD U

LU I

cad.408484

Statie autobuz

top 28894

top 28892/1/1

B

A

1

top 28892/1/1/2,28895/1

top 28897

1.47

top 28895/2

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

21 .6

0

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

STR. AC AD. REM

US RAD ULET (B

OEMIA)

C ALEA AR

AD U

LU I

44

1616

14

12

4

108 6

1

1

1

2

7

2

30

5

59

55 53

3

51 47

49 43

45 41

39 37

35A 35

SE4

SE10

SC10005

SC10005

SC10005

SC10005

SC10005SC10005

SC10005

SC10005

S.RATT

SC10005

SC10005

SC10005

SC10005

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SC10005

SC10005

SC10005

SE4

SE4

SE10

SC10005

SE4

SC10005

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SE4

SE4 SE10

S.RATT

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SE10

S.RATT

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SC10001

S.RATT

SC10001

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

N r.t

op .2

88 92

/1 /1

/2 ,2

88 95

/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9 1.

39

CF 444455

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

9.11

7. 1

6. 8

Limita proprietate

Limita zona studiata

SITUATIA EXISTENTA Str. Amurgului nr. 5, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 TERBANCEA CARMINA

Str Amurgului nr. 5, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

01 SITUATIA EXISTENTA

STUDIU CVARTAL

P.U.Z.

2

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Teren studiat / Zona locuire si functiuni complementare

NOTA: Distantele fata de constructiile de pe parcelele invecinate au fost aproximate in functie de datele puse la dispozitie de topograf, OCPI si de planurile de situatie emise de Primaria Timisoara

Aliniere cladiri existente

Zona / constructii servicii, comert, birouri

Zona / constructii locuire peste P+2E existente

Zona gospodarie comunala - cimitir

Zona / constructii locuire P-P+2E existente

functiuni complementare

Constructii anexe existente

Zona / constructii industriale, depozitare existente

Atasament: 02_Reglementari.pdf

Cimitirul Eroilor

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

2S+P+4E

Casa P+1E

6.0

9.0 sau H/2

Garaje

Bloc

Alee

Statie autobuz

Alee

C ALEA AR

AD U

LU I

cad.408484

Statie autobuz

top 28894

top 28892/1/1

B

A

1

top 28892/1/1/2,28895/1

top 28897

1.47

top 28895/2

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

2S +P

+4 E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

2S+P+3E

21.15

21 .6

0

17 .1

5

7.0 sau H

/2

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

STR. AC AD. REM

US RAD ULET (B

OEMIA)

C ALEA AR

AD U

LU I

44

1616

14

12

4

108 6

1 1

1 2

7

2

30

5

59

55 53

3

51 47

49 43

45 41

39 37

35A 35

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

N r.t

op .2

88 92

/1 /1

/2 ,2

88 95

/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9 1.

39

CF 4444552S+P+3E 2S+P+4E

2S+P+4E

zona extindere strada - PTT6 = 34 m, conform PUG Etapa 3

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

12.0 sau H

/2

aliniere P/E1

7.0 sau H/2

12.0 sau H/2

9.0 sau H

/2

aliniere E5-E6

Bloc locuinte P+4E

Bloc locuinte P+4E

aliniere E2-E4

22.7

9.11

34 .0

7. 1

6. 8

2S+P+6E+Et

26.7

7. 6

2S+P+2E

6.0 sau H

/2

6.0 sau H

/2

6.0 sau H/2

10.0

6. 25

.1 Limita proprietate

Zona mixta: locuinte colective, comert, servicii propusa

Zona verde / parcaje propusa

Limita zona studiata

Zona / constructii servicii, comert, birouri

Zona / constructii locuire peste P+2E existente

Zona gospodarie comunala - cimitir

Limita / zona de implantare a cladirilor

REGLEMENTARI URBANISTICE Str. Amurgului nr. 5, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 TERBANCEA CARMINA

Str Amurgului nr. 5, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

03

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

Zona / constructii locuire P-P+2E existente

functiuni complementare

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Constructii anexe existente

INDICATORI URBANISTICI Zona mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 2,6 Regim de inaltime max.= 2S+P+6E+Et Hcornisa=max 24 m pentru regim de inaltime 2S+P+6E+Et Hcornisa=max 18 m pentru regim de inaltime 2S+P+4E Hcornisa=max 14 m pentru regim de inaltime 2S+P+3E Hcornisa=max 12 m pentru regim de inaltime 2S+P+2E

Accese auto propuse

BILANT TERITORIAL EXISTENT % PROPUS % Zona studiata 1.989 mp 100,00 % 1.989 mp 100,00 %

0 mp 0,00 % 1.457 mp 73,25 % Zona locuinte si functiuni complementare 1.989 mp 100,00 % 0 mp 0,00 % Zona spatii verzi 0 mp 0,00 % 497 mp 25,00 % Zona cai de circulatie 0 mp 0,00 % 35 mp 1,75 %

Accese pietonale propuse

NOTA: Distantele fata de constructiile de pe parcelele invecinate au fost aproximate in functie de datele puse la dispozitie de topograf, OCPI si de planurile de situatie emise de Primaria Timisoara

Zona cai de circulatetie propusa

Zona / constructii industriale, depozitare existente

Atasament: 04_Proprietate.pdf

Garaje

Bloc

Alee

Statie autobuz

Alee

C ALEA AR

AD U

LU I

cad.408484

Statie autobuz

top 28894

top 28892/1/1

B

A

1

top 28892/1/1/2,28895/1

top 28897

1.47

top 28895/2

21.15

17 .1

5

STR . R

ASAR ITU

LU I

C ALEA AR

AD U

LU I

108 6

1

2

5 3

35

SC10005

SC10005

SC10005

SC10005

SC10005

S.RATT

SC10005

SC10005

SC10005

SE4

SC10005

S.RATT

S.RATT

S.RATT

SE4

SE4 SE10

S.RATT

S.RATT

S.RATT

S.RATT

S.RATT

Nr.cad. 444257 Nr.cad. 44428

3 Nr.cad. 444269

Nr.top.28892/1/1

N r.t

op .2

88 92

/1 /1

/2 ,2

88 95

/1

Nr.cad. 444455

11.80 11.65

12.68

11.76

13.13

26.53

30.70

9.79

16.9611.93

11.6311.34

24.04 1.46

STR . R

ASAR ITU

LU I

STR. AMURGULUI

1 2

3 4

56

7

89

1011 12

13 14

15

16 17 18

trotuar

trotuar

S=1989mp

trotuar

1.85 1.45

1.7 9

1. 39

CF 444455

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Contur constructii existente

Teren domeniu public de interes local

Teren proprietate Statul Roman

Limita proprietate

Limita zona studiata

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 TERBANCEA CARMINA

Str Amurgului nr. 5, Timisoara, jud. Timis

ZONA MIXTA: LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICIIArh. Laura Marculescu

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

03

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA

LIMITE

Str. Amurgului nr. 5, Timisoara

Teren proprietate privata a persoanelor fizice care va trece in domeniul public al uat Timisoara

Teren proprietate privata a persoanelor fizice - Teren amenajat cu cai de circulatie rutiera

Suprafata teren ce ramane proprietate privata = 1954 mp. Suprafata teren ce va trece in domeniul public = 35 mp.

PROPRIETATE

CIRCULATIA TERENURILOR

Atasament: Memoriu_PUZ_Amurgului5.pdf

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII

STR. AMURGULUI NR. 5, TIMIŞOARA

Beneficiar: TERBANCEA CARMINA ZENUŢA

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Str. Amurgului nr. 5

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara www.pilotteam.ro

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

Timişoara, Mai 2018

1

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice: S.C. VANETTA 2011 S.R.L. Str. Posada nr. 13, Timişoara Ing. Claudiu CIUREA

Edilitare: PFA MUNTEAN MIHAI – DOINEL Săcălaz, str a VII-a, nr.705/C, jud. Timiş

Ing. Mihai MUNTEAN

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15, Timişoara Ing. Doru MUNTEANU

Studiu geotehnic: PFA HILOHI VICTOR Timişoara, jud. Timiş

Ing. Victor HILOHI

2

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 4

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 4 1.2. Obiectul lucrării pag. 4 1.3. Surse de documentare pag. 4

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 4 2.2. Încadrarea în zonă pag. 5 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 5 2.4. Circulaţia pag. 5 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 5 2.6. Echiparea edilitară pag. 5 2.7. Probleme de mediu pag. 6 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 6

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 6 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 7 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 7 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 7 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 7 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 8 3.7. Protecţia mediului pag. 10 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 12

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 12

REGULAMENT DE URBANISM pag. 13

PIESE DESENATE

0.1 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 01 Situaţia existentă / Studiu cvartal 02 Reglementări urbanistice – Zonificare 03-ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Volumetrie

3

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII

BENEFICIAR: TERBANCEA CARMINA

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ, Str. Amurgului nr. 5

NUMĂR PROIECT : 13.06/166/2017

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Mai 2018

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. / Aviz prealabil de oportunitate îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone pentru locuinţe colective, comerţ şi servicii pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, pe strada Amurgului nr. 5

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 107/2014.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de nord a Municipiului Timişoara, în intravilan, în UTR nr. 23, conform Planului Urbanistic General.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. este o zonă cu funcţiune de locuire parţial P+P+2E şi P+4E (locuire colectivă). Pe strada Amurgului este o zonă mixtă, parţial reconvertită, iar pe Calea Aradului Zonă de locuire colectivă cu funcţiuni complementare.

4

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat este situat în zona de nord a municipiului Timişoara, pe al treilea inel de circulaţie – strada Amurgului, colţ cu str. Răsăritului.

Date C.F. Terenul studiat (liber de construcţii) are suprafaţa totală de 1989 mp., având nr.

cadastral 444455, înscris în C.F. nr. 444455 Timişoara, proprietatea lui Terbancea Carmina – Zenuţa.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel (distanţele sunt măsurate până la limita terenului):

- la nord: bloc locuinţe colective S+P+4E – 8,94 m şi 2,97 m

baterie garaje – 2,60 m.

- la sud : Cimitirul Eroilor – 17,15 m.

- la est: bloc locuinţe colective S+P+4E – 16,73 m

- la vest: teren privat neconstruit, nr. top,.28892/1/1/1; 28895/1

2.3. Elemente ale cadrului natural

Pe teren sunt plantaţii constând în arbori şi arbuşti fructiferi.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe teren se face din strada Răsăritului şi din strada Amurgului.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent zona studiată are funcţiune de locuire P-P+2E, conform P.U.G.. Pe teren nu există construcţii.

Fondul construit existent în zonă: - locuire colectivă şi funcţiuni complementare spre nord şi est, în zona străzii Răsăritului

şi Calea Aradului - zona mixtă: locuire colectivă, instituţii şi servicii, depozitare – strada Amurgului.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră

Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare de tip unitar. Pe strada Răsăritului există o conductă de apă şi o conductă de canalizare menajeră.

Gaze naturale

Conform avizului favorabil eliberat de S.C. E.ON Gaz România S.A., există reţea de alimentare cu gaze naturale pe strada Răsăritului.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Conform avizului de amplasament favorabil emise de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., pe str. Răsăritului şi pe str. Amurgului există reţele de energie electrică.

Conform aviz tehnic favorabil emis de S.C. Telekom Romania Communications S.A pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii.

Conform aviz de amplasament emis de R.A.T.T pe amplasament nu există reţele de telecomunicaţii sau electrice aparţinând acestora.

Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

5

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

2.7. Probleme de mediu

Relaţia cadrul natural – cadrul construit Terenul studiat a avut parţial folosinţă de locuire. Ţinând cont de poziţia terenului, se va

asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi. În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de

distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului.

Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăţi.

În ce priveşte riscurile antropice, se evidenţiază vecinătatea Cimitirului Eroilor, în zona de sud a amplasamentului, la o distanţă de cca. 17 m. faţă de teren.

Conform OMS 119/2014, art. 11 „(1) Distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt urmatoarele: ....Cimitire umane (in cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apa din sursa proprie): 50 m „

Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Nu este cazul

Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie Nu este cazul.

Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic Nu este cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este proprietate privată, iar proprietarul solicită amplasarea unui imobil cu funcţiune mixtă.

Primăria Municipului Timişoara ca autoritate locală are rol de decizie şi mediere a intereselor individuale şi a celor comunitare, prin asigurarea unei dezvoltări controlate în teritoriu, fiind susţinută de către Consiliul Judeţean Timiş ca autoritate cu rol de coordonare a amenajării teritoriului la nivel judeţean.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma solicitării beneficiarului se propune realizarea unei zone mixte, pentru locuinţe colective, comerţ şi servicii, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată.

Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z. este delimitat la nord de zona de locuinţe P+4E, la sud de strada Amurgului (4 benzi de circulaţie), la est de teren privat neconstruit, la vest de strada Răsăritului.

6

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit).

În prezent funcţiune zonei este de locuire P-P+2E, fiind amplasată limitrof unei zone cu locuinţe colective P+4E.

3.3. Valorificarea cadrului natural

În prezent pe amplasament nu există plantaţii înalte masive, care să pună problema menţinerii acestora. Există pâlcuri de arbori şi arbuşti, care vor fi păstraţi dacă este posibil sau înlocuiţi, în raport cu situaţia propusă. Prin sistematizarea zonei se urmăreşte integrarea propunerii în cadrul existent, cu preluarea dezvoltărilor adiacente.

3.4. Modernizarea circulaţiei Accesul rutier la obiectivele propuse, se va asigura de pe strada Răsăritului, cu 2 benzi

de circulatie. Un acces rutier secundar se poate realiza şi pe latura de nord a terenului, din aleea carosabilă existentă care deserveşte blocurile din zonă.

Accesul pietonal se va asigura de pe strada Răsăritului şi de pe strada Amurgului. În incinte se prevăd alei carosabile, alei pietonale şi parcaje. Se vor asigura parcari la

nivelul terenului – pentru zonele de servicii şi vizitatori, şi parcaje colective la subsolul clădirilor pentru locatari şi zonele cu servicii. Vor fi respectate căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118.

3.5. Zonificare funcţională. Reglementări

Pe o suprafaţă de 1989 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri. Pentru teritoriul studiat se propun următoarele:

Realizarea unei zone mixte care include: locuinţe colective, comerţ şi servicii (la parter şi etajele inferioare), cu posibilitatea amplasării şi a funcţiunilor complementare acestora, cu regim de înălţime maxim 2S+P+6E+Et.

Utilizarea funcţională – funcţiuni mixte: locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri

- locuire colectivă, comerţ, servicii comerciale, servicii diverse, servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc., activităţi manufacturiere; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc, sedii financiar-bancare, de asigurări, sedii ale unor organizaţii culturale şi ştiinţifice, sucursale sau filiale ale unor unităţi financiar-bancare şi de asigurări), educaţie (institute de învăţământ cu caracter privat), sănătate şi asistenţă socială (dispensare, cabinete medicale, policlinici, farmacii, etc), birouri profesiuni liberale; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol şi subterane; spaţii plantate – scuaruri.

Indicatorii urbanistici: Pentru zona mixtă: locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri şi funcţiuni

complementare indicii urbanistici de utilizare a terenului propuşi sunt: POT max = 40 % CUT max = 2,6 Regimul maxim de înălţime propus pentru zona este 2S+P+6E+Et Zone verzi: minim 25% Inălţime maximă: Hcornisa=max 24 m pentru regim de inaltime 2S+P+6E+Et

Hcornisa=max 18 m pentru regim de inaltime 2S+P+4E Hcornisa=max 14 m pentru regim de inaltime 2S+P+3E Hcornisa=max 12 m pentru regim de inaltime 2S+P+2E

7

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

Bilanţ teritorial - reglementări

Existent Propus Teren studiat 1989 mp 100 % 1989mp 100 % Zona mixtă ---- ---- 1457 73,25 Zonă locuire i funcţiuni complementareș 1989 100 ---- Zonă verde ---- ---- 497 25,00 Zonă căi de circulaţie 35 1,75

Bilanţ teritorial pe parcelă – raportat la propunerea de mobilare

Existent Propus Teren studiat 1989 mp 100 % 1989 mp 100 % Clădire cu funcţiune mixtă ---- ---- 795,60 mp 40,00 % Parcaje ---- ---- 238,70 mp 12,00 % Circulaţii, trotuare, alei pietonale ---- ---- 422,45 mp 21,25 % Spaţii verzi compacte ---- ---- 497,25 mp 25,00 % Circulaţii rutiere ---- ---- 35,00 mp 1,75 %

Dacă suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va trece cu titlu gratuit în proprietate publică, suprafaţa de referinţă pentru calculul POT şi CUT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sănătăţii. Distanţele între clădirile de pe parcelă şi distanţele faţă de clădirile învecinate vor fi conform normelor de însorire în vigoare.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

Soluţia propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma si dimensiunile construcţiilor, a căilor de comunicaţii terestre, a drumurilor de deservire locala, a necesarului de parcaje.

Prin mobilarea propusă pe teren se va completă cvartalul existent şi se va defini frontul construit.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Utilităţile vor fi asigurate prin realizarea bran amentelor la reţelele amplasate pe str.ș Răsăritului.

a. Alimentare cu apă Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest PUZ este format dintr-un

branşament nou propus la sistemul centralizat de apă al municipiului Timişoara de pe strada Răsăritului, unde există o reţea de apă Dn 225mm. Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru incendiu.

Caminul de bransament se va ampasa in zona de nord a terenului, pe conducta existenta Dn 225mm. In caminul de bransament se va realiza si contorizarea debitului de apa preluat din reteaua publica. Contorizarea se va realiza prin intermediul unui contor de apa rece prevazut cu sistem de citire la distanta a indecsilor.

Caminul de bransament se va amplasa la limita de proprietate, in domeniu privat. Acesta va fi realizat din beton armat. Acoperirea caminului de bransament se va face cu placa prefabricata de beton prevazuta cu capac circular, carosabil, clasa de incarcare D400.

Avand in vedere regimul de inaltime al cladirii propuse, precum si parametrii functionali ai retelei publice de alimentare cu apa, se propune realizarea unei gospodarii de apa in subsolul

8

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

cladirii. Gospodaria de apa va asigura atat realizarea unei rezerve de apa potabila pentru consumul menajer precum si rezerva de apa pentru incendiu.

Alimentarea cu apa potabila si apa de incendiu se va face prin intermediul a doua grupuri de pompare amplasate in apropierea rezervorului propus.

Conducta de bransament prevazuta va fi din PEID, D 63 mm, PE 100, Pn 10 bar. Aceasta va fi pozata subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, la o adâncime de cca. 1,20 m conform plan de situatie anexat.

b. Canalizare Canalizarea propusă pentru PUZ – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea

apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

1. Canalizarea apelor uzate menajere Evacuarea apelor uzate menajere de la locuinte colective cuprinse in cadrul prezentului

PUZ se va realiza prin intermediul unui racord nou propus la reteaua publica de canalizare existenta pe str. Răsăritului, conform plan de situatie anexat.

Caminul de racord se va amplasa la limita de proprietate, in domeniu privat. Caminele prevazute pentru reteaua de canalizare menajera vor fi realizate din elemente prefabricate circulare din beton, cu diametrul interior D=800 mm. Acoperirea caminelor se va face cu placi prefabricate de beton prevazute cu capace circulare, carosabile, clasa de incarcare D400.

Conductele prevazute vor fi din PVC, tip KG, Dn 200 si Dn 250 mm, SN8. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. Panta minima a conductelor de canalizare menajera va fi de 0,5%.

2. Canalizarea apelor pluviale In vederea asigurarii unei protectii suplimentare impotriva inundatiilor cauzate de

precipitatiile abundente, se propune realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale de pe suprafata zonelor amenajate (suprafata parcarilor) prin intermediul rigolelor si a gurilor de scurgere, si stocarea temporara a acestora intr-un bazin de retentie.

Din bazinul de retentie, prin intermediul unei statii de pompare, apa pluviala va ajunge intr-un separator de hidrocarburi prevazut cu filtru coalescent, urmand a fi vedersata apoi in reteaua de canalizare publica. Bazinul de retentie propus are volumul de acumulare, rezultat conform breviar de calcul anexat, de 10,0 mc. In interiorul acestuia se vor prevedea doua pompe pentru ape meteorice (1A + 1R), avand urmatoarele caracteristiciL Q=5,0 l/s, Hp = 5,0 mCA. Statia de pompare va deversa intr-un camin de linistire amplasat inainte de intrarea apei in separatorul de hidrocarburi. Separatorul de hidrocarburi propus va avea debitul nominal de functionare Q = 6,0 l/s.

Suprafata de calcul pentru apele pluviale a fost considerata ca fiind suprafata zonelor carosabile din cadrul prezentului PUZ.

Apele pluviale de pe acoperisul cladirii propuse vor fi descarcate intr-un bazin de retentie amplasat in subsolul cladirii. Aceasta apa, considerata conventional curata, va putea fi folosita pentru udarea spatiilor verzi.

Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţeaua de canalizare pluviala va fi prevăzuta cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă maximă de 60 m unul de altul, conform STAS 3051. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate din elemente prefabricate circulare din beton, având diametrul interior D = 800 mm. Acoperirea caminelor de canalizare se va face cu placi prefabricate de beton prevazute cu capace circulare, carosabile, clasa de incarcare D400. Conductele retelei de canalizare pluviala prevazute vor fi din PVC, tip KG, D 200 mm, SN8. Acestea vor fi pozate subteran, pe un pat de nisip in grosime de minim 10 cm si protejate de un

9

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

strat de nisip in grosime de minim 30 cm, conform plan de situatie anexat. Panta minima a conductelor va fi de 0,5%.

C. Gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se va face de la reţeaua existentă în zonă, prin

intermediul unei reţele de gaze naturale de presiune redusă.

D. Instalaţii termice Se prevede independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de

consum prin prevederea de centrale termice individuale (de apartament), care vor functiona cu gaze naturale furnizate de reteaua de distributie a orasului. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%), rezultand astfel emisii reduse de noxe.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Obiectivele se vor racorda la reţeaua electrică din zonă, amplasată pe str. Răsăritului.

Toate aceste lucrări se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. La proiectare şi execuţie se respectă toate prevederile normativelor şi legislaţia în vigoare.

Depozitarea deşeurilor Depozitarea deşeurilor menajere se face pe o platformă betonată special amenajată,

amplasată în zona intrării pe teren, la distaţă mai mare de 10m. faţă de ferestrele locuinţelor.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 / 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenţia de a funcţionaliza un perimetru viran în acord cu cerinţele investitorului şi tendinţa de dezvoltare din zonă. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Amplasamentul în suprafaţa de 1989 mp este situat intr-o zona de tip urban. Funcţiunea principală va fi cea de locuinţe colective / comerţ / servicii.

Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile altor documentaţii aprobate din zonă, precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

- amplasare unui imobil cu funcţiune mixtă: locuinţe colective, comerţ şi servicii cu regim de înălţime maxim S+P+6E+Et;

- parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi compacte pe parcelă.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile

10

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: - Vecinătatea Cimitirului Eroilor – acesta este împrejmuit cu gard. Între cimitir şi terenul pe care se propune investiţia este o distanţă de cca. 17 m, iar între acestea este amplasată str. Amurgului, cu 4 benzi de circulaţie, care constituie o barieră fizică importantă.

Faţă de clădirea propusă şi limita cimitirului sunt cca. 21m., iar clădirea se va racorda la reţeaua de apă centralizată a oraşului, prin această măsură neintrând sub incidenţa art. 11 din OMS 119/2014. - Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact nesemnificativ asupra mediului.

e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele

normative subsecvente.

Managementul deşeurilor: Se va întocmi, pentru faza PAC, planul de eliminare de deşeurilor din construcţii şi demolări, conform cerinţelor de protecţie a mediului.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase În cazul identificării pe amplasament pe parcursul lucrărilor de construire de deşeuri

clasificate ca periculoase, prin responsabilul de şantier, se vor lua următoarele măsuri: - Containerele utilizate trebuie să poată fi închise şi securizate, să asigure un grad

ridicat de impermeabilizare - nu este permisă scurgerea de lichide din recipienţi în timpul manipulării (stocării) şi al transportului. Este necesară asigurarea acoperirii zonei de stocare pentru a împiedica spălarea deşeurilor din containere în caz de precipitaţii.

Protecţia calităţii apelor Pe lângă măsurile descrise mai sus, vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii

107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 188 / 2002.

Protecţia calităţii aerului Pe lângă măsurile descrise mai sus, utilajele tehnologice si de transport folosite in

timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei.

Protectia solului Pe lângă măsurile descrise mai sus, dacă vor apărea pe parcursul lucrărilor, fracţiuni de

sol contaminat, acestea pot fi stocate temporar în incinta amplasamentului de unde au fost excavate.

Conform HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului, deţinătorul terenului contaminat trebuie să elaboreze studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru curăţarea/remedierea şi/sau reconstrucţia ecologică a zonei afectate.

3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul.

11

P.U.Z. ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII Amplasament: Timişoara, strada Amurgului nr. 5 Beneficiar: TERBANCEA CARMINA

b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana: lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările

umane, nu se desfăşoară activităţi cu impact asupra sănpătăţii populaţiei. e) mărimea si spaţialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential

afectate): proiectul este amplasat pe un teren redus ca dimensiuni, iar efectele sale sunt locale, la nivelul zonei.

f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de: caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural – terenul nu este situat în zonă naturală protejată sau în zonă de monumente istorice.

(ii) depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu este cazul. (iii) folosirea terenului în mod intensiv – se propune o ocupare a terenului de doar 40%

(conform Avizului de oportunitate obţinut) şi amenajarea unor zone verzi în procent de 25 %.

In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG 236/2000.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu este cazul.

3.8. Obiective de utilitate publică

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea

utilităţilor urbane şi sunt necesare extinderi ale reţelelor de utilităţi. Toate costurile privind extinderi de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar. b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul beneficiarului vor fi suportate de către acesta.

Circulaţia terenurilor Teren care rămâne în proprietatea privată S= 1.954 mp Teren ce va trece in domeniul public S = 35 mp

Dacă suprafaţa afectată de servitutea de utilitate publică va trece cu titlu gratuit în proprietate publică, suprafaţa de referinţă pentru calculul POT şi CUT va fi suprafaţa totală a parcelei iniţiale.

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic Zonal se va integra în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara.

Intocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

12

 • Foaie de capăt
 • PLAN URBANISTIC ZONAL
 • ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII
 • Str. AMURGULUI nr. 5, TIMIŞOARA
 • Listă de semnături
 • Borderou
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 4
  • 1.2. Obiectul lucrării pag. 4
  • 1.3. Surse de documentare pag. 4
 • Memoriu General
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
   • DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL
   • ZONĂ MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, COMERŢ, SERVICII
   • BENEFICIAR: TERBANCEA CARMINA
   • AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ, Str. Amurgului nr. 5
   • NUMĂR PROIECT : 13.06/166/2017
   • FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL
   • DATA ELABORĂRII : Mai 2018
  • 1.2. Obiectul lucrării
  • 1.3. Surse documentare
  • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
  • 2.1. Evoluţia zonei
  • 2.2. Încadrarea în localitate
  • 2.3. Elemente ale cadrului natural
  • 2.4. Circulaţia
  • 2.5. Ocuparea terenurilor
  • 2.6. Echiparea edilitară
  • 2.7. Probleme de mediu
  • 2.8. Opţiuni ale populaţiei
  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
  • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara
  • 3.3. Valorificarea cadrului natural
  • 3.4. Modernizarea circulaţiei
  • 3.5. Zonificare funcţională. Reglementări
  • Utilizarea funcţională – funcţiuni mixte: locuinţe colective, comerţ, servicii, birouri
  • Bilanţ teritorial - reglementări
  • Bilanţ teritorial pe parcelă – raportat la propunerea de mobilare
   • Amplasarea construcţiilor pe parcelă
   • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
  • 3.7. Protecţia mediului
  • 3.8. Obiective de utilitate publică