keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 164/25.03.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte colective si servicii"strada Textilistilor, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 164/25.03.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte colective si servicii"strada Textilistilor, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008- 000425/18.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 10/PV-17.12.2007;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Constructii pentru locuinte colective si servicii"strada Textilistilor, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. COLTEX INVEST CONSTRUCT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 30/2007, realizat de Biroul Individual de Arhitectra Almajan Titus Gabriel, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de la 2S+P+3E la 2S+P+9E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift (1 ascensor la cladirile de peste P+3E, iar la cladirile de peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997), acces auto in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007- 006168/06.12.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max 50 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT 3,5, spaţii verzi de 15% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 12.902 mp, este inscris in CF nr. 2207, nr cadastral 28686, gradina in str. Textilistilor 17 in suprafata de 2148 mp, 28683/1/2 teren in str. Campina nr. 45 in suprafata de 390 mp, 1829/1-1830/1-1831/1/2, teren in suprafata de 1539 mp, CF nr. 129771, nr. Cadastral 1829/2/2, gradina in str. Campina nr. 43/B in suprafata de 520 mp, 28684-28683/2/2, teren in str. Textilistilor nr. 13 in suprafata de 142 mp, CF nr. 18795, nr. Cadastral 28681, curte si gradina in str. Textilistilor nr. 9 in suprafata de 1963 mp, CF nr. 2374, nr. Cadastral 28684-28683/2/1, teren in str. Textilistilor nr. 13 in suprafata de 1858 mp, CF nr. 88931, nr. Cadastral 28680/2, teren in intravilan in suprafata de 500 mp, CF nr. 2443, nr. Cadastral 28680/1/1/1, gradina in str. Textilistilor, in suprafata de 254 mp, CF nr. 106163, nr. Cadastral 28680/1/2, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 1000 mp, 28680/1/1/2, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 240 mp, CF nr. 114531, nr cadastral 28680/1/1/3, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 326 mp, CF nr. 2506, nr cadastral 28685, 28697/1/2, teren in str. Martir Dan Carpin nr. 15, in suprafata de 2022 mp, fiind proprietatea firmei SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL Bucuresti.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa reglementarea situatiei juridice a terenurilor afectate de drumuri.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL Bucuresti.;
-Proiectantului arh. Almajan Titus Gabriel;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Mem__PUD_textilistilor.pdf

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

FOAIE DE CAPAT PR. NR. 30/2007 / Faza PUD

- DENUMIRE PROIECT : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

- AMPLASAMENT : Timisoara, srt. Textilistilor

- BENEFICIAR : S.C. COLTEX INVEST CONSTRUCT S.R.L

- PROIECTANT GENERAL : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

TIMISOARA, str.Demetriade, nr.13, sc.B Tel/fax: 0256 – 200998 Mobil: 0721 – 424 360

PR. NR. 06 /2005

- FAZA DE PROIECTARE : P.U.D. - DATA PREDARII PROIECTULUI : DEC. 2007

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

1

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

LISTA COLABORATORI PR. NR.30/2007

- PROIECTANT GENERAL : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Almajan Titus Gabriel

Sef proiect : arh. Almajan Titus Gabriel Proiectant : arh. Almajan Titus Gabriel

: arh. Con Institoris Karina

- INSTALATII : s.c. SOMMERING s.r.l.

Proiectant : ing. Ioan Dorin Grafu

- DRUMURI : s.c. PATH'S ROUT s.r.l.

Proiectant : ing. Percec Vasile

- TOPOMETRIE : s.c. GEOTULS s.r.l.

Proiectant : dipl.ing. Boangiu Claudiu

2

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

BORDEROU

1. Piese scrise

1. Foaie de capat 2. Borderou volum 3. Certificat de Urbanism nr. 2518 DIN 07,05,2007 4. Extrase carte funciara – CF nr. 2207, CF nr. 129771, CF nr.18795, CF nr.2374,

CF nr. 88931, CF nr. 2443, CF nr. 106163, CF nr.114531, CF nr. 2506, Timisoara.

5. Plan parcelar 6. Aviz Directia de Sanatate Publica Timis 7. Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al jud. Timis - ALA 8. Aviz Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al jud. Timis - PSI 9. Aviz de Principiu – Directia Edilitara P.M.T. 10.Aviz Comisia de Circulatie P.M.T. 11.Aviz Unic – retelele existente 12.Memoriu de prezentare 13.Ridicare topografica 14.Racorduri si profile transversale drumuri propuse 15.Memoriu de specialitate – echipare edilitara 16.Studiu geotehnic

2. Piese desenate

1. Situatia existenta 01A 1:500 2. Reglementari urbanistice 02A 1:500 3. Obiective de utilitate publica / Circulatia terenurilor 03A 1:500 4. Reglementari edilitare 04A 1:500 5. Propuneri de mobilare 05A 1:500 6. Reglementari urbanistice 06A 1:1000 7. Plan general mobilare 07A 1:1000

3

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

Intocmit arh. Almajan Titus Gabriel

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE - Amplasament : str. Textilistilor cu CF nr. 2207, CF nr. 129771, CF

nr.18795, CF nr.2374, CF nr. 88931, CF nr. 2443, CF nr. 106163, CF nr.114531, CF nr. 2506, Timisoara

- Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Beneficiar proiect : S.C. COLTEX INVEST CONSTRUCT S.R.L. - Proiectant general : Birou Individual de Arhitectura Almajan Titus Gabriel - Proiectanti specialitate

- edilitare : S.C. SOMMERING INSTALL - drumuri : S.C PATH'S ROUT SRL

- Data elaborarii : dec. 2007

1.2. Obiectul lucrarii Aceasta documentatie a fost întocmita in vederea realizarii unei constructii

locuinte si servicii, pe un teren aflat pe str.Textilistilor, CF nr. 2207, CF nr. 129771, CF nr.18795, CF nr.2374, CF nr. 88931, CF nr. 2443, CF nr. 106163, CF nr.114531, CF nr. 2506,

Planul Urbanistic de Detaliu propune mobilarea urbana a terenului si de asemenea prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Amplasamentul se afla in intravilanul localitatii Timisoara, in zona Cal. Aradului, pe str.Textilistilor, avand CF nr. 88931 cu nr. Top. 28680/2, CF nr. 2443 cu nr. Top. 28680/1/1/1, CF nr. 106163 cu nr. Top. 28680/1/2 si 28680/1/1/2, CF nr. 114531 cu nr. Top. 28680/1/1/3, CF nr. 18795 cu nr. Top. 28681, CF cu nr. 2374 cu nr. Top. 28684- 28683/2/1, CF nr. 2506 cu nr. Top. 28685,28697/1/2, CF nr. 2207 cu nr. Top. 28686, 28683/1/2, 1829/1-1830/1 – 1830/1/2, CF 129771 cu nr. Top. 1829/2/2, 28684- 28683/2/2.

Datele temei program au fost stabilite de comun acord cu beneficiarii. Din punct de vedere juridic terenul se afla in proprietatea Cavanaro S.R.L..

4

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUD sunt : - Ridicare topografica - Studiu geotehnic - PUG Timisoara

2. INCADRAREA IN ZONA

2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate

Terenul este amplasat in intravilanul municipiului Timisoara, in zona cal. Aradului, pe str. Textilistilor.

In prezent pe aceaste parcele exista mai multe constructii ce vor fii demolate odata cu obtinerea autorizatiei de demolare . Tendinta de dezvoltare a orasului este de ocupare si construire a acestei zone, conform Planului Urbanistic General, cu constructii de institutii, servicii si locuinte cu functiuni complementare.

Investitia propusa – CONSTRUCTII PENRTU LOCUINTE COLECTIVE se va realiza prin conversia zonei industriale existente conform prevederilor PUG Timisoara .

Cladirea se va racorda la retelele edilitare existente in zona.

3. SITUATIA EXISTENTA

3.1. Accesibilitatea la caile de comunicatie

In prezent accesul pe teren se face direct de pe str. Textilistilor, aceasta fiind o artera secundara a orasului ce se intersecteaza cu Cal. Aradului la o distanta de aproximativ 300m .

3.2. Suprafata ocupata, limite si vecinatati

- Suprafata terenului este de 12.902 mp, avand front stradal str. Textilistilor Vecinatati: - la est Locuinte unifamiliale si teren gradina intravilan proprietate privata

- la vest Teren fotbal ( zona verde ) in administrate UTT - la nord teren gradina in proprietate privata

3.3. Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere

Suprafata terenului studiat este de 12.902 mp ,pe teren exista mai multe cladiri cu functiuni de locuinta avad o suprafata construita de 824,67mp .

5

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic, destinatia cladirilor. Analiza fondului construit existent.

Caracterul zonei din punct de vedere urbanistic este dat de cladiri cu functiuni multiple cum ar fii: industrie, servicii si locuinte. O parte din cladiri au fost construite partial inainte de ’89 , unele cu funtiuni de locuinta altele cu functiuni de industrie si au fost reconvertite iar altele sunt cladiri noi construite care completeaza necesitatile zonei.

3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor cu precizarea suprafetelor de teren ocupate

Terenul aflat in studiu se afla in proprietatea privata a firmei SC COLTEX INVEST CONSTRUCT S.R.L. conform extrasului CF nr. 2207, CF nr. 129771, CF nr.18795, CF nr.2374, CF nr. 88931, CF nr. 2443, CF nr. 106163, CF nr.114531, CF nr. 2506, Timisoara, Suprafata totala a acestuia este de 12.902mp.

Terenurile invecinate in partea stanga sint in proprietatea statului cu administrare a persoanelor juridice iar parcelele din partea dreapta se afla in propietate privata a persoanelor fizice.

3. Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

La suprafa•a terenului pân• la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal. De la adâncimea de – 0,50 m pân• la – 8,00 m este un pachet de p•mânturi argiloase

în stare plastic vârtoas• •i având compresibilitate mare, în care predomin• prafurile argiloase.

Stratifica•ia fa•• de cota terenului natural la care s-a considerat cota ±0,00 este :

-0,00 ÷ -0,50 m – sol vegetal. -0,50 ÷ -6,60m – praf argilos, cafeniu, plastic vârtos, în baz• saturat, Ic = 0,66 ... 0,79. -6,60 ÷ -8,00 m – praf nisipos argilos, cafeniu, plastic vârtos, saturat, cu multe concre•iuni calcaroase, strat neepuizat, Ic = 0,93. Din observa•iile asupra amplasamentului •i a vecin•t••ilor acestuia rezult• c• stabilitatea

terenului este asigurat•. La suprafa•a terenului pân• la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal.

3.7. Accidente de teren

Nu e cazul, asa cum rezulta din studiul geotehnic si ridicarea topografica.

3.8. Adancimea apei subterane

6

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

Apa subteran• interceptat• în forajul F1, la data efectu•rii acestuia 12 – 07 – 2007 a fost la -3,00 m fa•• de nivelul terenului natural, având o u•oar• tendin•• ascensional•, respectiv stabilizându-se la -2,60 m fa•• de nivelul terenului natural.

Din buletinul de analiz• a apei din 19.07.2007, rezult• ca apa subteran• prezint• foarte slab• agresivitate carbonic• fa•• de betoane (Indicativ NE 012-99) con•inând 73,2 mg/l sulfa•i respectiv 14,8 mg/dmc CO2 liber pt. o duritate temporar• de 31,6° germ. Din observa•iile asupra zonei (nivelul apei din fântâni, discu•ii purtate cu localnicii, lucr•ri efectuate în zon•) apreciem faptul c• nivelul maxim superior al apei subterane poate ajunge pân• la adâncimea de cca. -1,50 m fa•• de cota terenului natural.

3.9. Parametrii seismici caracteristici zonei Seismicitatea. În conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de col• Tc = 0,7s.

Factorul de amplificare dinamic• maxim• a accelera•iei orizontale a terenului de c•tre structur• •0 = 3. Spectrul normalizat de r•spuns elastic Se(T) = ag •(T) se consider•

pt. Zona Banat (fig. 3.4 din codul men•ionat) iar accelera•ia orizontal• a terenului pt. proiectare ag = 0,16g.

3.10. Echipare existenta

Din punct de vedere al echiparii edilitare pe domeniul public adiacent sitului exista urmatoarele retele edilitare:

• retea electrica • canalizare • alimentare cu apa • alimentare gaz

4. REGLEMENTARI

4.1. Obiective noi solicitate prin tema program

Obiectivul acestui studiu este construirea unei CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Pe teren se propune amplasarea unei cladiri de locuinte plurifamiliare care creste de la 2S+P+3E la 2S+P+9E avand parcari subterane accesibile de la nivelul drumurilor interioare.

Regimul de inaltime propus este de la 2S +P+3E la 2S+P+9E.

7

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

Dimensiunile planimetrice si calibrul cladirilor vor asigura durata minima de insorire de 1 ½ h la solstitiul de iarna conform OG 537.

4.3. Capacitatea, suprafata desfasurata

Suprafata construita la sol a cladiri este de 5701,10 mp. Suprafata desfasurata totala a cladirii este de cca 51080mp din care:

− parcare subterana 14942,50mp − apartamente si functiuni publice supraterane 36137,10mp

4.4. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi

Pe terenul aflat in proprietate privata, teren care face obiectul prezentului studiu de urbanism, se propune amplasarea unei cladiri predominant rezidentiale. La parter, spre strada Textilistilor se vor amplasa functiuni publice si semipublice: cafenea, minimarket, banca, gradinita. Gradinita propusa va folosi deasemenea si prima curte interioara pentru locul de joaca copii.

Prima curte interioara va fi folosita deopotriva de proprietari si de gradinita aflata la parter. Cea de-a doua curte va avea un caracter mai privat decat prima dar la fel de accesibila.

Solutia volumetrica a cladirii este determinata si de factorii de iluminare. Astfel fatadele au fost usor rotite spre sud, corpurile inalte -2S+P+9E au fost amplasate pe colturi astfel incat sa se obtina o insorire cit mai buna a curtilor si a vecinatatilor. Asa cum se vede si in studiul de insorire atasat, umbrirea vecinatatilor pe cele patru anotimpuri se incadreaza confortabil in limitele legislatiei.

Foarte important in compozitia urbana este spatiul terasa peste primul pachet de 3 respectiv 4 nivele, spatiu tip terasa verde, creeat pentru a fi folosit doar de locatari, ca zona comuna de recreere.

Deasemenea corpurile inalte creeaza vederi la distanta, fara a creea o bariera vizuala pentru cladirile existente sau viitoare.

4.5. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale in interiorul perimetrului privat

Conform planului de mobilare, cladirea va avea o amplasare perimetrala pe teren, astfel incat accesul auto se va realiza in sens dublu pe conturul amplasamentului. Accesul si iesirea in parcajul subteran va fi posibil prin amplasarea a trei rampe de

8

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

acces . Doua din rampe sunt pozitionate pe strada propusa pe latura de est, strada cu caracter privat, avand un profil de 8,5m; cea dea treia rampa pe strada nou propusa cu caracter public, cu profil de 12m, in partea dreapta a parcelei, respectiv pe latura de vest.

Conform mobilarii propuse cladirea va avea doua curti semiinchise, cu caracter privat, legate printr-un pietonal ce porneste din strada Textilistilor si se termina in strada nou propusa din spatele parcelei. Amenajarea perisagera a curtilor, accesul de la nivelul strazii prin intermediul rampelor, legatura facila intre curtile interioare si strada, determina creearea unei succesiuni de spatii exterioare amenajate ca spatii verzi peste parcare, accesibile de pe toate laturile.

4.6. Principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Nu e cazul.

4.7. Solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii

o spatiu verde peste parcare si peste etaj 3 si respectiv 4 o amplasarea de copaci in lungul strazilor adiacente, in careuri la

nivelul trotuarului, inchise cu gratare metalice speciale ; creearea unei bariere verzi catre casele unifamiliale si limitarea circulatiei auto pe aceasta latura

o parcari realizate din dale perforate “inverzite” in lungul strazilor cu profil de 12 si respectiv 15m

4.8. Profiluri transversale caracteristice

Profilurile strazilor vor fi in conformitate cu plansele realizate de proiectantul de specialitate – sc. PATH'S ROUT srl.

4.9. Regimul de construire

- Alinierea – terenul are front srtadal str. Textilistilor Regim de inaltime – de la 2S+P+3E la -2S+P+9E POT MAX. = 50% CUT MAX. = 3,5

4.10. Asigurarea utilitatilor

Alimentarea cu apa potabila a ansamblului de cladiri se face de la reteaua de apa a orasului Timisoara. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara . Pentru distributia apei se prevede o retea comuna pentru consumul menajer si pentru incendiu (instalatii cu hidranti exteriori ). Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

- conducte principale de distributie ;

9

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

- conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de bransamente.

Pentru combaterea incendiului se prevad hidranti exteriori alimentati de la reteaua de distributie exterioara a apei reci. Numarul hidrantilor exteriori si debitul de apa necesar se stabileste in functie de numarul de locuitori conform STAS 1343. Hidrantii externi se amplaseaza la distante de maxim 150 m intre ei si la 5 m de zidurile cladirilor ; se amplaseza de regula in spatiile verzi. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila ( apa rece , apa calda de consum si pentru combaterea incendiului ) se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa , prevazandu-se de catre acesta si punctele de record necesare.

Inbunatatire si/sau extinderi ale retelei de canalizare pentru preluarea apelor uzate

Pentru evacuarea apelor uzate menajere si a apelor pluviale va fi realizat un sistem de canalizare pentru toata zona construita conform PUD. Sistemul de canalizare cuprinde :

- racordul de canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizarea exterioara; - retele de canalizare exterioara ; - camine de record la canalizarea exterioara; - camine de record la colectorul public; - guri de descarcare a apelor meteorice; - colectorul public de ape uzate.

Sisteme de incalzire propuse Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii

si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii. In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte :

- surse termice individuale pentru fiecare imobil in parte; Centralele termice se amplaseaza in spatiile amenajate special pentru fiecare imobil in parte. Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe. Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de

reteaua de distributie a Orasului Timisoara.

Solutii de extindere a capacitatii de alimentare cu gaze naturale Se prevad urmatorii consumatori pentru gazele naturale :

- arzatoarele cazanelor de la centralele termice ; - aparatele de utilizare a gazelor naturale din blocuri si spatiile aferente.

Sistemul de distributie al gazelor naturale al ansamblului de locuinte cuprinde: - reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune medie; - statie de reglare masurare - reteaua de distributie a gazelor naturale de presiune redusa; - conductele de bransament ; - post de reglare a presiunii si masurarea debitelor de gaze;

1

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

- instalatii interioare de utilizare a gazelor naturale.

Alimentarea cu energie electric• Bilan•ul energetic al noilor consumatori de energie electric• se prezint• astfel: Locuinte:

Alimentarea cu energie electric• se va asigura de la surs• S.C. ELECTRICA S.A.

Lucr•ri necesare: Studiu de solu•ie pentru alimentarea cu energie electric• Se va realiza o retea subterana si se vor proiecta la fiecare imobil o firida de bransament. Lucr•rile se vor realiza de o firm• atestat• pentru acest gen de lucr•ri.

4.11. Bilant teritorial

Suprafata teren Existent Propus

mp % mp % Total zona studiata 12.902 100 11.610,22 100

Suprafata ce va trece din proprietate privata in proprietate publica, necesara realizarii drumurilor publice propuse (strada la vest si nord)

- - 1.291,78 -

Zona servicii si locuinte plurifamiliare

0 0 11.714,14

Zona edificabila 0 0 9.761,06 Suprafata parter conform plan de mobilare

824,67 6,4 5701,10

1.500 SERVICII + COMERT

4201,1 LOCUINT

A

49,00

Zona verde - - 2870 24,70 Alei pietonale - - 1.857,63 16,00 Zona drumuri incinta 1.194,85 10,30 Numar parcari 476 459

subter 17 suprat

1

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA TIMISOARA, str.Colonel I Enescu, nr.10, Almajan Titus Gabriel Tel/fax: 0256 – 200998 Mob: 0721 – 424360 Act de Infiintare inreg. la O.A.R. cu nr. 27/03.03.2004 Pr.nr. 30/2007

5. CONCLUZII

Planul Urbanistic de Detaliu s-a intocmit in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu elaborat de URBANPROIECT – Bucuresti si avizat de M.L.P.A.T cu nr.50 / 30.03.2000.

Deasemenea s-au respectat prevederile PUG aprobat prin HCL 157/2002, cele din Codul Civil, RLU, OMS 536/97, HG 525/96 si legislatia in vigoare.

Intocmit arh. Almajan Titus Gabriel

1

Atasament: PROPUNERI_MOBILARE.pdf

SemnaturaCerinteNume, PrenumeVerificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel AlmajanSef proiect : arh.

Nr. Referat

Proiectant Desenat :

arh.con.Institoris Karina con.Institoris Karina Pl. nr.

sc. Plansa : Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. TextilistilorGabriel AlmajanProiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D. 15,00

3,501,50 2,50 3,50 1,502,50 ctr parcare c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

parcare tr

12,00 3,001,50 3,00 2,002,50

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 Scara 1:100

ctr c parcare tr

8.50...8.80 2,751,50 2,75 1.50...1.80

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT3 Scara 1:100

ctr c zv

15,00 1,502,503,501,50 2,50 3,50

c

2.5%

tr z.v.

2.5%

c z.v. tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 Scara 1:100

N

1,50 3,00 3,00 2,50 2,00

16,60 20,45 16,55 6,00 8,77

1,30 3,00

1,66

15 ,0

0

1,50 2,75 2,751,52

1,50 2,75 2,75

1,80

13,03

9, 67 1

0, 49

1,50 3,00 3,00 2,502,00

12,00 16,05 18,00 16,55 9,00 8,77

8,11 24,31

20,69 16,55

38,70 16,59

41,93 16,58

15 ,0

0

6,05 8,04

24,56 7,52

16,55

2,3516,5534,557,36

14,36

9,00

37,749 m2 111,475 m2

194,150 m 2

64,953 m 214,748 m2

71,157 m2 26,700 m2

56,178 m2 75,666 m2 50,252 m 2

23,699 m 222,040 m2157,943 m2

127,013 m293,783 m2 54,876 m2

703,995 m 2

95,285 m2 418,707 m2

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA - se va realiza o bariera verde ( cca 1,8m ) si un gard fonoizolant catre casele unifamiliale

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

TE R

E N

FO TB

A L

STR. TEXTILISTILOR LARGIRE PROPUSA STRADA TEXTILISTILOR

21

20

14

13

12

S TR

. B O

E M

A (S

TR . A

C A

D . R

E M

U S

R A

D U

LE T)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

S TR

. B O

E M

IA

22 22

A

21 21

A

20

17 19

18 B

15

16 16

A 14

13 11 22

7 9

20

13 38

22

34 34

28

26

24

9

18

20 16 18

(S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H )

(STR. MARTIR DAN CARPAN)

1.02

0.410.41 37

28 66

9/ 1

4 3

TEREN FOTBAL

TE R

E N

FO TB

A L

44

45

49 3 8

46

47

48

39

4 0

41

4 2 35

30

3 2

3 6

34

3 3

3 1

21

25

2 8 2 7

2 6

23

24

19

2 0 22

1 5

17

18

16

14

4

3 2

129

13

1 2

11

1 0

9

8 7

6

5

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

P TT

1

1 2 34

5 6

7 8

9 10

11 121314

15 16

17 18

19

20

21 21

22

99.65 99.56

99.54 99.41

99.19 99.07

99.33

99.68

99.88

99.17

99.25 99.63

99.58

99.89

99.99

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98 100.05

99.85 99.73

99.69 99.65

99.56 99.34

99.37 99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88 99.98

100.23

99.96 99.95

100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05 100.13100.14

100.20 100.14

100.00

100.05

100.02

99.95

99.42 99.28

99.11 99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44

99.70

99.22

99.26

99.76

100.04

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2

28 68

7/ 2/

3

13,99

15,00

7, 50

7, 50

1,50 3,00 3,00 2,502,00

1,50 2,50 3,503,50 2,501,50

16,60 34,12

24,33 38,70

16,55

4, 20

3,27

15 ,2

2

42,11 39,49

27,65 13,59

2,48

16,90

137,74

3,95

4,40

4,39

3,95 3,54

3,58

5,67 14,44

17,55

13,45

14,13

12,86 17,57

23,02

13,99

8,01 4,61

13,25

12,16

36,56 30,10

54,11 20,73

14,22

15,92 42,01

72,60

13,25

6,23 35,92

28,90 23,05

20,56 13,29

16,46

16,79

30,87 35,83

41,89 33,70

18,52

46,22

60,87

100,97

3,06

3,28

56 ,1

3 2,

29

29,22

87,984 m2 STRA

DA 1 PRO

PUS A

STRADA 1 PROPUSA

R acord propus

Scf=1820mp

Smas=1451mp Sdif= -369mp

Sdif= 13mp Smas=513mp Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

1829/2/2

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

2868 4-28

683/ 2/2

Scf= 142m

p

Sma s=14

2mp

Sdif = 0m

p

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp

Smas=1533mp

Sdif= -6mp

Scf=520mp Smas=600mp Sdif= +80mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

CA

CV CACV

CA

CA

200

CA

CV 200

2S+P+4E

2S+P+9E 2S+P+5E 2S+P+9E

2S+P+3E

2S+P+9E

2S+P+5E

P R

E LU

N G

IR E

S TR

A D

A B

O E

M A

P R

O P

U S

A

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

28686 Scf=2148mp

Smas=2363mp Sdif= +215mp

28680/1/1/2 28680/1/1/3

28680/1/2

28680/1/1/1

P TT

1

PTT2 PTT2 PTT3PTT3

-1S+P+9E -1S+P+5E -1S+P+9E

-1S+P+4E

-1S+P+9E -1S+P+5E

-1S+P+9E

D rum

public realizat

DRUMURI EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE

LEGENDA

CONSTRUCTII EXISTENTE

CONSTRUCTII PROPUSE

ALEI PIETONALE

ZONE VERZI PROPUSE

ZONE VERZI CU VEGETATIE INALTA PROPUSE

1: 500 Propuneri mobilare

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

DATE GENERALE

459 subter.

LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

1.500 servicii+comert

% 100

49,00

24,70

10,30 16,00

4.201,1 locuinta

-

-Zona servicii si locuinte plurifamiliare

Suprafata ce va trece din propietate privata in propietate publica, necesara realizarii drumurilor publice propuse

1.291,78

824,67

11.714,14

9.761,06

6,4

-

-

Suprafata teren % Existent Propus

mp mp

Zona edificabila Suprafata parter conform plan de mobilare

12.902 100 11.610,22Total zona studiata

5.701,10

-

Zona verde 2.870

- - --

- -

Numar apartamente

Zona drumuri incinta

Numar parcari

-

1.194,85 1.857,63Alei pietonale

POT EXISTENT = 6.4% POT MAX. PROPUS = 50% CUT EXISTENT = 6,4 CUT MAX. PROPUS = 3,5 REGIM MAX. INALTIME : -2S+P+9E

17 suprater.

A05

Total nr. parcari 476 Total nr. apartamente 413

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA.pdf

SemnaturaCerinteNume, PrenumeVerificat/Expert

arh.

PROIECTANT Birou Individual de Arhitectura ALMAJAN TITUS GABRIEL

Gabriel AlmajanSef proiect : arh.

Nr. Referat

Proiectant Desenat :

arh.con.Institoris Karina con.Institoris Karina Pl. nr.

sc. Plansa : Beneficiar :

Ampl. :

Nr. Raport

30/2007

SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL

Timisoara,str. TextilistilorGabriel AlmajanProiectant : arh

Pr. nr.

CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

PROIECT :

TIMISOARA str. Col. Enescu 10, tel/fax +40256 200998

11. 2007

Faza : P. U.D.

N

3,947

4,400

4,3864, 19

8 3,945 3,535

3,580

3,274

15 ,2

22

42,110 39,492

27,651 13,595

5,672 14,440

17,545

13,446

14,130

12,858 17,566

23,016

13,991

8,0114,607

13,255

12,164

2,484 36,556

30,096 54,114

20,730

14,223

15,921 42,006

72,596

13,251 6,227 35,917

28,895 23,046

20,563 13,293

16,458

16,790

30,866 35,832

41,891 33,697

18,517

46,224

60,875

43,777

3,283 11,813

7,785

56 ,1

33 2,

29 2

29,215 137,738

100,973

13,99016,9013,057

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA SI PROPUSA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

LIMITA DE PROPRIETATE EXISTENTA

21

15 16

20

14

13

12

21 21

A

17 19

15

13 11

7 9

13 38

22

34 34

28

26

24

9

18

20 16

2 19

28680/1/1/2

28680/1/1/3

Scf=1820mp

Smas=1451mp Sdif= -369mp

Sdif= 13mp Smas=513mp Scf=500mp

28680/2

28697/1/1 spatiu verde si de circulatie

Corp B S+P+5E+M

28680/1/2 28680/1/1/1

1829/2/2

28686

Sdif= -43mp

Scf=2022mp

Sdif= -144mp

Sdif= +132mp

Scf=1963mp

CA

CV CV

CA

CA

200

200

CV 200

2868 4-28

683/ 2/2

Scf= 142m

p

Sma s=14

2mp

Sdif= 0mp

1829/1-1830/1-1831/1/2

Scf=1539mp

Smas=1533mp

Sdif= -6mp

28683/1/2 Scf=390mp

Smas=390mp Sdif= 0mp

Scf=520mp Smas=600mp Sdif= +80mp

Scf=2148mp

Smas=2363mp Sdif= +215mp

Smas=1979mp

28685,28697/1/2

Smas=1714mp

28684-28683/2/1

Scf=1858mp

Smas=2095mp

28681

S TR

. B O

E M

A (S

TR . A

C A

D . R

E M

U S

R A

D U

LE T)

(STR. MARTIR DAN CARPAN)STR. TEXTILISTILOR

S TR

. B O

E M

IA(STR . A

C A

D . R

E M

U S

R A

D U

LE T)

TE R

E N

FO TB

A L

Str. Textilistilor (STR. MARTIR DAN CARPAN)Str. Textilistilor

Bazin

37

43

(S TR

. G H

E O

R G

H E

O S

TR O

G O

V IC

H )

44

45

49 38

46

47

48

39

40

41

42 35

301.02

32

36

34

33

31

0.4121

25

28 27

26

23

24

19

202 20.41

15

17

18

16

14

4

3 2

129

1 3

12

11

10

9

8 7

6

5

Anexa

P+M

Casa Dp+P+1E

Casa P+M

Garaj

Cladire

C la

di re

Cladire

28687/1/a

28687/1/a-b/4

28687/1/a-b/3

28687/1/a-b/2

28687/1/a-b/1

28 68

7/ 2/

2 28

68 7/

2/ 1

28 68

7/ 2/

3

28669/1

TE R

E N

FO TB

A L

TE R

E N

FO TB

A L

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

TEREN FOTBAL

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

C A

S A

U N

IFA M

ILIA LA

CASA UNIFAMILIALA

LOCUINTE UNIFAMILIALE P...P+2E+M

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

P+4E

1 2 34

5 6

7 8

9 10

11 121314

15 16

17 18

19

20

21 21

22

99.49

99.65

99.51

99.56 99.54

99.41

99.26

99.15

99.07 99.19

99.07

99.33

99.52

99.68

100.33

100.04 99.88 99.91

99.16 99.17

99.35

99.25

99.36

99.63

99.58

99.89

99.99

99.99 99.95

99.95

100.03

99.943

99.95

99.96

99.96

99.98 100.10

100.05 99.85

99.73 99.69

99.65 99.56

99.34

99.57

99.37 99.86

99.80

99.81

99.76

99.89

99.81

99.88 99.98

100.23

99.96 99.95

100.04

100.09

100.01 100.06

100.08

100.05 100.13100.14

100.20 100.14

100.00

100.05

99.97 100.02

99.95

99.25 99.51

99.62

99.42

99.37

99.28

99.11 99.36

99.74

99.48

99.32

99.17

99.45

99.44

99.70

99.20

99.22

99.66 99.26

99.76

100.04

D rum

public realizat Str. Constantin D

iam andi

LIMITA DE PROPRIETATE

PUD EXISTENT PENTRU LOCUINTE COLECTIVE

CLADIRI EXISTENTE

LEGENDA

Psa - SUBZONA DOTARI DE SPORT, AGREMENT, RECREERE EXISTENTE

Ia - SUBZONA UNITATILOR INDUSTRIALE EXISTENTE

DRUMURI EXISTENTE

LIa - SUBZONA REZITENTIALA CU CLADIRI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI EXISTENTA

LMa - SUBZONA REZITENTIALA CU CLADIRI P, P+1, P+2 EXISTENTA

1: 500 A01Situatia existenta

PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE EXTRAS P.U.G. TIMISOARA

DENUMIRE : CONSTRUCTII PENTRU LOCUINTE COLECTIVE DATE GENERALE

BENEFICIAR : SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL LOCATIE : TIMISOARA, STR. TEXTILISTILOR

POT EXISTENT = 6.4% CUT EXISTENT = 6,4

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U32008-000425/18.02.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte colective si

servicii”, strada Textilistilor, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U32007 – 5752/28.11.2007 si completata cu nr. U32008 – 000425/29.01.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte collective si servicii”, strada Textilistilor, Timişoara Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2518/07.05.2007, precum si Avizul CTATU nr. 10/PV-17.12.2007, favorabil.

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte colective”, strada Textilistilor, Timişoara. Documentatia Plan Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte collective si servicii”, strada Textilistilor, Timişoara este elaborata de Biroul Individual de arhitectra Almajan Titus Gabriel, proiect nr. 30/2007, la cererea beneficiarului S.C. COLTEX INVEST CONSTRUCT S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a oraşului. In conformitate cu PUG Timişoara zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 45 zona rezidentiala.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte colective si servicii”, strada Textilistilor, Timişoara nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. Terenul studiat in suprafata totala de 12.902 mp este inscris in CF nr. 2207, nr cadastral 28686, gradina in str. Textilistilor 17 in suprafata de 2148 mp, 28683/1/2 teren in str. Campina nr. 45 in suprafata de 390 mp, 1829/1-1830/1-1830/1/2, teren in suprafata de 1539 mp, CF nr. 129771, nr. Cadastral 1829/2/2, gradina in str. Campina nr. 43/B in suprafata de 520 mp, 28684- 28683/2/2, teren in str. Textilistilor nr. 13 in suprafata de 142 mp, CF nr. 18795, nr. Cadastral 28681, curte si gradina in str. Textilistilor nr. 9 in suprafata de 1963 mp, CF nr. 2374, nr. Cadastral 28684-28683/2/1, teren in str. Textilistilor nr. 13 in suprafata de 1858 mp, CF nr. 88931, nr. Cadastral 28680/2, teren in intravilan in suprafata de 500 mp, CF nr. 2443, nr. Cadastral 28680/1/1/1, gradina in str. Textilistilor, in suprafata de 254 mp, CF nr. 106163, nr. Cadastral 28680/1/2, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 1000 mp, 28680/1/1/2, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 240 mp, CF nr. 114531, nr cadastral 28680/1/1/3, gradina in str. Textilistilor in suprafata de 326 mp, CF nr. 2506, nr cadastral 28685, 28697/1/2, teren in str. Martir Dan Carpin nr. 15, in suprafata de 2022 mp, fiind proprietatea firmei SC COLTEX INVEST CONSTRUCT SRL Bucuresti.

Prin documentatie se propune amplasarea unui ansamblu de locuinte plurifamiliale cu regim de inaltime ce variaza de la 2S+P+3E pana la 2S+P+9E, solutie volumetrica determinata si de factorii de iluminare. De asemenea corpurile inalte creeaza vederi la distanta, fara a crea o

bariera vizuala pentru cladirile existente sau viitoare. Propunerea din documentatie s-a facut in corelare cu documentatiile de urbanism aprobate anterior ( PUD Locuinte unifamiliale si sediu firma, str. G.T.Popa nr. 53, 55, 57 aprobat cu HCL nr. 182/2003 si PUD Ansamblu de locuinte colective, str. Grigore T Popa nr. 53 – 57, Timisoara aprobat cu HCL nr. 446/2005, avand un regim de inaltime aprobat de S+P+5E+M si), incercand sa rezolve o parte din problemele de circulatie ce nu au putut fi prevazute la vremea respectiva. Totodata in documentatie este prezentat si un studiu pentru deschiderea de noi strazi in vederea densificarii zonei

Ansamblu propus va avea doua curti semiinchise, cu caracter privat, legate intre ele printr-un pietonal ce porneste din str. Martir Dan Carpin (fosta str. Textilistilor) si se termina in strada nou propusa din spatele parcelei.

Accesul auto şi pietonal pe parcelă se va realiza din str. Martir Dan Carpin (fosta str. Textilistilor), conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH 2007- 006168/06.12.2007, care are o lăţime variabila intre 8,50 – 8,80 m cu două sensuri de circulaţie si este propusa a se largi pana la 15 m. Strazile noi creata ce afecteaza proprietatea beneficiarilor vor trece in domeniul public in conformitate cu Declaratiile Notariale.

Se va realiza amenajarea unei zone de spatii verzi conform legislatiei in vigoare, prin realizarea curtilor interioare dar si prin realizarea de terase inierbate.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. aprobat prin HCL nr. 157/2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Noile construcţii vor fi dotate cu lift, conform reglementărilor în vigoare (1 ascensor la cladirile de peste P+3E, iar la cladirile de peste P+5 - sunt necesare 2 ascensoare conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997).

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: P.O.T. max. = 50%, C.U.T. max.= 3,5 Regim de inaltime max. = 2S+P+3E la 2S+P+9E La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu “Constructii pentru locuinte collective si servicii”, strada Textilistilor, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU ŞEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Gabriela POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. P.L.