keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 540/14.11.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 540/14.11.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22006-005257/17.10.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului conform Proiectului nr. 24/2005, întocmit de S.C. Atelier TREI S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 2: Terenul studiat este înscris în C.F. nr.139084 Timişoara, nr. topo A 698/2/4/1 - arabil extravilan în suprafaţă de 10000 mp, proprietari LEUSCA MIHAI, LEUSCA MARCELA, MILOI GHEORGHE, MILOI DANIELA CARLA şi CF 136556 Timişoara, nr. topo A 698/2/4/2/1 - arabil extravilan în suprafaţă de 16300 mp, proprietar ZBEGAN GHEORGHE jr;

Art. 3:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare" extravilan Timişoara, Calea Torontalului şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Branşarea la utilităţi se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

Art. 4: Autorizaţiile de Construire se vor putea elibera doar după ce sprafeţele de teren afectate de drumuri vor fi domeniul public, conform Decalaraţiilor Notariale nr. 1518 din 04.07.2006 si 1519 din 04.07.2006.

Art. 5: După aprobarea documentaţiei terenul va trece din zona D de impozitare, în zona B de impozitare.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere Cetăţeni;
- Beneficiarilor Leusca Mihai, Leusca Marcela, Miloi Gheorghe, Miloi Daniela Carla, Zbegan Gheorghe jr;
-Proiectantului S.C. Atelier TREI SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_-_PUZ_Torontalului.pdf

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

2021

HC700

P s698/1

P s675

A694

H688/1 DE692

HC695

A696/1/1

A694

P s704

A698/2/5

DE698/2/2-4m

DE713/4

A696/1/2 A698/2/4/2/2

DE678-4m

6

5

12

5

6

6 3

5

1,9 6

5

5

3

3

3

3

5

5

6 1,9

1,9

1,9 6

5 3

26

26

5

12

5

6

6

3

6

6

4

5

12

12

3

15

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20,89

19

16

16

16

16

17,1 32,62

43,73

36,72

30,88

24,33

30,53

A698/2/4/2/1

A698/2/4/1

DE698/2/1

12

3

4

5

6

7

22

23

24

25

26

27 28

29

20

20

20

20

18,32

38,16 36,53

16,6

15,14

22,25

23,25

32,85

36,98 18

18

18

18

18

19,64

26

22,98

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

20

22,1

20

20

20

20

33,45

4

P.O .T. m

ax. - 35% C

.U .T. m

ax. - 1,5 IN

A LTIM

EA C

O N

STR U

C TIILO

R D

+P - D +P+1E+M

P A

R C

E LA

T Loturi functiuni com plem

entare

C IR

C U

LA TII

S P

A TII V

E R

ZI

U TILITA

TI

S ITU

A TIA

E X

IS TE

N TA

m p

S ITU

A TIA

P R

O P

U S

A m

p S

U P

R A

FE TE

TE R

E N

P A

R C

E LA

T Loturi locuinte 16 401 62,36

%

2 755 10,47 %

1 395 5,30 %

5 749 21,87 %

26 300 100 %

26 300

D e 698/2/2-4m

H C

n 613 Teren de aterizare - A ER

O PO

R TU

L U

TILITA R

C IO

C A

S ef proiect:

P roiectat:

D esenat:

P R

O IE

C TA

N T

S C

A R

A

D A

TA

B E

N E

FIC IA

R P

R . N

R .

TITLU L P

R O

IE C

TU LU

I

TITLU L P

LA N

S E

I

FA ZA

P L. N

R .

arh. C osm

in Sandu B LO

JU

arh. C osm

in Sandu B LO

JU

arh. Victor PO PO

VIC I

1 : 1000

M A

I. 2006

PLA N

U R

B A

N ISTIC

ZO N

A L

ZO N

A D

E LO C

U IN

TE C U

FU N

C TIU

N I

C O

M PLEM

EN TA

R E

E X

TR A

V ILA

N TIM

IS O

A R

A , V

E S

TU L A

E R

O P

O R

TU LU

I U

TILITA R

C IO

C A

R EG

LEM EN

TA R

I U R

B A

N ISTIC

E

P.U .Z.

24/2005 LEU

SC A

M IH

A I, LEU

SC A

M A

R C

ELA , M

ILO I G

H EO

R G

H E,

M ILO

I D A

N IELA

, ZB EG

A N

G H

EO R

G H

E

24 A 02

V erificat:

arh. C odruta N

EG R

U LESC

U

A698/2/3

B R

DE713/4

A713/3

50

PLANTATIE DE PROTECTIE

50

PLANTATIE DE PROTECTIE

PLANTATIE DE PROTECTIE HC714

4

HC613

Atasament: Referat_-_PUZ_Torontalului.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr. U22006-005257/17.10.2006

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare”

extravilan Timişoara, Calea Torontalului

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002, a Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timişoara - Nord aprobat prin HCL 325/2005 şi a Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidenţială şi spaţii comerciale” Calea Torontalului, extravilanul municipiului Timişoara aprobat prin HCL 374/2006;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U22006-005257din 25.09.2006 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “ Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare” extravilan Timişoara, Calea Torontalului; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism numărul 2398/12.05.2005, care are prelungită valabilitatea până în data de 11.05.2007;

Având în vedere Avizul Consiliului Judeţean nr. 72 din 14.09.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare” extravilan Timişoara, Calea Torontalului;

Documentaţia a fost iniţiată la cererea beneficiarilor Leuşca Mihai şi soţia Leuşca Marcela, Miloi Gheorghe şi soţia Miloi Daniela Carla şi Zbegan Gheorghe jr. şi elaborată de S.C. Atelier TREI S.R.L., proiect nr. 24/2005.

Terenul studiat în cadrul PUZ este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord a localitatii Timisoara, pe partea stângă a DN6 - Calea Torontalului în dreptul poziţiei Km. 562+285, între AVIASAN la est şi METRO II la nord in profunzimea terenului. Destinaţia actuală a amplasamentului este de zonă agricolă, prevăzută a fi zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, prin PUZ-ul cu caracter director Timişoara Nord;

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 26300 mp şi este înscrisă în CF 139084 Timişoara, nr. topo A 698/2/4/1 – arabil extravilan în suprafaţă de 10000 mp, proprietari LEUSCA MIHAI, LEUSCA MARCELA, MILOI GHEORGHE, MILOI DANIELA CARLA şi CF 136556 Timişoara, nr. topo A 698/2/4/2/1 – arabil extravilan în suprafaţă de 16300 mp, proprietar ZBEGAN GHEORGHE jr.

Prin prezenta documentaţie se propune sistematizarea zonei studiate, crearea unei zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare zonei de locuit. Astfel, se propune lotizarea terenului într- un număr de 29 de parcele, din care patru parcele (8, 9, 10, 11) amplasate în intersecţia creată de artera principală şi drumul de deservire a parcelelor, vor fi destinate funcţiunii de servicii şi comerţ. Pe restul de 25 de parcele se propun locuinţe în regim individual sau cuplat, cu un regim maxim de înălţime de D+P+1E+M

Amplasarea constructiilor pe parcela va respecta Codul Civil si RLU aferent PUG Timisoara.

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord aprobat, parcela studiată va fi străbătută în zona sa mediană de o arteră majoră (profil transversal de 26,0 m) propusă cu posibilităţi de transport în comun, care face legătura cu Calea Torontalului.

Perpendicular pe această arteră se va prevedea un drum de deservire a parcelelor care în extremitatea nordică se va finaliza într-o fundatură; având în vedere faptul că pe această limită

există canalul de desecare HC 695, iar în extremitatea sudică va debusa în traseul drumului de exploatare De 698/2/2 - 4m ce se propune a fi modernizat.

Din punct de vedere al lucrărilor rutiere propuse, zona studiată este mărginită la sud de un drum de exploatare De 698/2/2 - 4m ce se propune a fi modernizat.

Pentru deservirea rutieră din incinta viitorului cvartal de locuinţe, se propune amenajarea unei reţele de străzi cu caracter de deservire locală, dispuse rectangular şi racordate la reţeaua stradală prevăzută în planurile urbanistice limitrofe. Drumurile noi create vor deveni domeniul public, conform Declaratiilor Notariale nr. 1518 din 04.07.2006 si 1519 din 04.07.2006.

Dupa aprobarea documentatiei de PUD terenul va trece din zona D de impozitare, în zona B de impozitare.

Indicii de construibilitate propuşi sunt: Regim de inaltime propus = D+P+1E+M Pentru zona de locuinte individuale POT maxim = 35% CUT maxim = 1,5 Pentru zona de functiuni complementare POT maxim = 60% CUT maxim = 1,8

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice. Branşarea la utilităţi se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal “Zonă de locuinţe cu funcţiuni complementare” extravilan Timişoara, Calea Torontalului, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. VICEPRIMAR, DIRECTOR, Ing. Dorel Borza Arh. Emilian Sorin Ciurariu CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, Ing. Sorina Popa Jr. Mirela Lasuschevici

red./dact. S.P., 2 ex.