keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/14.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara

14.03.2017

Hotararea Consiliului Local 97/14.03.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR 2017-000514/13.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 43/2016 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/25.02.2016 şi Avizul Arhitectului-şef nr.17/08.12.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Timiş nr. 88/11.11.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, având ca beneficiari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN, întocmit conform proiectului nr. 144/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim (S)+P+1E+M/Er, înălţimea maximă la cornişă 12.00 metri, înălţimea maximă la coamă 17.00 metri, accese auto, pietonale şi circulaţii conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016-001226/21.04.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 0.9, spaţii verzi şi plantate: o parcelă de spaţii verzi amenajate cu acces public în suprafaţă de minim 5% (198 mp) din suprafaţa totală a terenului reglementat conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 88/11.11.2016, împreună cu asigurarea unui procent de 30% spaţii verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de locuinţe propuse.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul reglementat este înscris în CF 405982, nr. cad. 405982, nr. top. 22589 (CF vechi 9988), teren intravilan în suprafaţă de 3951 mp, proprietari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă rezidenţială", Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

Art. 5: Autorizatia de construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş;
- Beneficiarilor Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN;
- Proiectantului S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: MEMORIU_Buligoanea_plen_m.pdf

1

S.C. “ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L. Str. Martir M. Todorov nr.2, Timişoara, Telefon/Fax: +(40)-256-432212, E-mail: [email protected]

Proiect nr.144/2015

MEMORIU DE PREZENTARE

PLAN URBANISTIC ZONAL “Dezvoltare zonă rezidențială”, str. Ion Popovici Bănățeanu, nr.27 CF nr.405982, Timisoara

1. Introducere

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL ”DEZVOLTARE ZONA REZIDENȚIALA”, Str. Ion Popovici Banațeanu, nr. 27, CF nr. 405982 Timisoara

Amplasament: Str. Ion Popovici Banateanu, nr. 27, Timisoara Iniţiator: BULIGOANEA FLORIN (Beneficiar) BULIGOANEA VICTORIA MIHAELA OPRAN CONSTANTIN CLAUDIU OPRAN IOANA CLAUDIA Elaborator: s.c.”ARHITECT TRIMBITAS”s.r.l. (Proiectant) Data elaborării: ianuarie 2017 Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1.2. OBIECTUL P.U.Z. 1.2.1. SOLICITǍRI ALE TEMEI PROGRAM

Documentaţia în fază de Plan Urbanistic Zonal: ”DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA” Str. Ion Popovici Banateanu, nr. 27, CF nr. 405982 Timișoara, a fost întocmită la comanda beneficiarilor: Buligoanea Florin, Buligoanea Victoria Mihaela, Opran Constantin Claudiu, Opran Ioana Claudia.

Proiectul propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone de rezidențiale in regim mic de inaltime (maxim S+P+1E+Er), modificându-se astfel PUD ”Locuinte colective S+P+2E+Er/M” aprobat prin HCL nr. 275/13.05.2008. 1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢII PENTRU ZONA STUDIATĂ Zona studiată – amplasată intre strazile Ion Popovici Banateanu si Cetatea Alba, se înscrie din punct de vedere al zonificării teritoriale în intravilan.

Conform Planului Urbanistic de Detaliu, aprobat cu HCL nr.275/13.05.2008 Categoria funcţională: Locuinte colective S+P+2E+Er/M.

Folosinţa actuala: teren (altele)

2

1.3. SURSE DOCUMENTARE 1.3.1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.Z.

• Conform Planului Urbanistic de Detaliu ”Locuinte Colective S+P+2E+Er/M” proiect nr.02/2008 intocmit de SC Atelier MLG si aprobat cu HCL Timisoara nr. 275/13.05.2008, terenul ce face obiectul studiului este reglementat ca și zona locuinte colective (în termen de valabilitate).

• PUZ “Zonă de locuințe cuplate de tip duplex P+1E+M” aprobat cu HCL nr.80/2012 pe strada Str. Ion Popovici Banateanu.

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă este situat în intravilanul localităţii si are destinaţia de zona locuinţe si funcţiuni complementare.

• Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în aflat în curs de elaborare (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este destinata zonelor de locuinţe cu regim redus de inaltime (S)+P+1E+M – dispuse pe un parcelar de tip periferic (Lip )

• Terenul studiat este delimitat astfel: � la nord – est de terenuri proprietate privata pe care sunt construite case in

regim de inaltime P (Str. I.P Banateanu nr.29) si P+1E (Str. Cetatea Alba, nr.28)

� la sud – est, terenul are front la strada Ion Popovici Banateanu � la sud – vest de terenuri proprietate privata pe care sunt construite case in

regim de inaltime P (Str. I.P Banateanu nr.29 si Str. Cetatea Alba nr.22) � la nord- vest terenul are front la strada Cetatea Alba (fosta Vistula)

1.3.2. LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU P.U.Z.

Pentru terenul studiat a fost obtinut Avizul de Oportunitate al Municipiului Timisoara nr.04/25.02.2016

� Certificatul de Urbanism nr.1430/12.04.2016 obţinut în baza H.C.L. nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General,

HCL nr. 275/13.05.2008 privind aprobarea PUD ”Locuinte colective S+P+2E+Er/M”

1.3.3. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICĂ A ZONEI

Terenul studiat este accesibil atât de pe str. Ion Popovici Banateanu cat si de pe str. Cetatea Alba. Zona având caracter urbanizat beneficiază de infrastructura Municipiului Timisoara.

Conform Planului Urbanistic General aflat in lucru, pentru zona studiata se propune investiţia in dezvoltarea tramei stradale majore (str. Aleea Viilor) la prospecte transversale adecvate circulaţiilor la nivel de zona si întreg municipiu.

2. Stadiul actual al dezvoltării

2.1.EVOLUŢIA ZONEI 2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ZONEI Dezvoltarea zonei a fost pana in prezent modesta, singurele intervenţii fiind in construirea de locuinţe individuale noi care inlocuiesc cladirile vechi de tip semi-rural,

3

construirea unui imobil care adaposteste locuinte colective pe str. Cetatea Alba si aprobarea unui proiect Plan Urbanistic de Detaliu (pe terenul studiat) pentru construirea de imobile destinate locuirii colective. 2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAŢIONATE CU EVOLUŢIA LOCALITĂŢII Întreaga zona are un puternic caracter rezidenţial, pe alocuri cu un caracter semi- urban, cu accente rurale, majoritatea construcţiilor fiind locuinţe individuale (regim de inaltime P) cu anexe gospodăreşti si grădini. Evoluţia localităţii a demonstrat necesitatea reinoirii fondului construit cu locuinte si imobile care sa corespunda necesitatilor actuale, cu un grad sporit de confort.

2.2. ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE 2.2.1. POZIŢIA ZONEI FAŢĂ DE INTRAVILANUL LOCALITĂŢII

Terenul studiat este situat în partea de nord-vest a municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii.

Terenul ce face obiectul PUZ este accesibil atât din Str. Ion Popovici Banateanu cat si din Str Cetatea Alba si beneficiază de întreaga reţea de străzi a municipiului Timisoara, are front stradal de 44.70m la cele doua strazi si o adancime de 88.52m

Terenul in suprafaţa totala de 3.951mp este inscris in CF nr. 405982. - sunt notate sarcini în CF

2.2.2. RELAŢIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA, SUB ASPECTUL POZIŢIEI, ACCESIBILITĂŢII, COOPERĂRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUŢII DE INTERES GENERAL

� Zona ce face obiectul studiului este favorizată prin prisma poziţiei în ţesutul urban.

� Accesibilitatea zonei este asigurată de existenţa arterelor majore, respectiv Str. Bucovinei, proiectele de propunere a lărgirii drumurilor secundare (strada Aleea Viilor ), constituie factori ce vor facilita traficul în zonă;

� La nivel edilitar întreaga zona este echipată. � Zona este dotata cu servicii de interes local, patiserie, spatii birouri si

ateliere mecanice – auto. Zona limitrofă ariei studiate trece printr-un proces de densificare şi de reconversie

în sensul dotării cu servicii si construirii de imobile cu regim de inaltime mai mare de P+1

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 2.3.1. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: RELIEFUL, REŢEAUA HIDROGRAFICĂ, CLIMA, CONDIŢII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Pentru realizarea studiului geotehnic s-au precizat lucrările de prospectare geotehnică, stabilite conform NORMATIVULUI PRIVIND PRINCIPIILE, EXIGENŢELE ŞI METODELE CERCETĂRII GEOTEHNICE A TERENULUI DE FUNDARE NP 074/2007. 2.3.2. DATE GENERALE DESPRE AMPLASAMENT ŞI CONSTRUCŢII

Amplasamentul cercetat ce face obiectul studiului de faţă se află în intravilanul Mun. Timişoara, jud. TIMIŞ, identificat prin planul de situaţie anexat.

Terenul are o suprafaţa relativ plană, astfel amplasamentul nu prezintă potenţial de alunecare.

4

Suprafaţa relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase braţe si zone mlăştinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcţie de mărimea fragmentelor de baza.

In asemenea situaţii, stratificaţia poate sa se schimbe pe distante uneori mici. Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formaţiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri, nisipuri si pietrişuri cu extindere la peste 100 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 ÷ 1700 m adâncime si este străbătut de o reţea densa de micofalii (fracturi).

Seismicitatea. Conform codului de proiectare seismica P100-1/2013, condiţiile locale de teren studiat in localitatea Timisoara sunt caracterizate prin valorile perioadei de colt

Tc = 0,7sec.; a factorului de amplificare dinamica maxima a acceleraţiei orizontale a terenului ß0 = 2,50; a spectrului normalizat de răspuns elastic (din codul menţionat) si acceleraţia terenului pentru proiectare ag=0,20g,

Adâncimea maxima de îngheţ este stabilita conform STAS 6054-77 de 0,70m. Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele :

a) Temperatura aerului: - Media lunară minimă: –1oC – Ianuarie;

- Media lunară maximă: +20 oC ... 21oC – Iulie-August; - Temperatura minimă absolută: –35,3oC; - Temperatura maximă absolută: +40,0oC; - Temperatura medie anuală: +10,9oC;

b) Precipitaţii: - Media anuală: 631 mm.

Regimul eolian Regimul eolian indică o frecvenţă mai mare a vânturilor din sectorul vestic, cu

precipitaţii bogate şi viteze medii ale acestora de 3 m/s … 4 m/s. Vântul dominant bate din sectorul vestic (15 %). Din discuţiile purtate cu proiectantul, construcţiile ce urmează a se realiza reprezintă clădiri cu destinaţie locuinţe, funcţiuni complementare, in regim de inaltime P+2E+Er, P+4E+Er, cu structuri de rezistenta corespunzătoare.

Sistemul de fundare va fi format din fundaţii directe, urmând ca definitivarea cotelor de fundare, dimensiunile fundaţiilor sa fie definitivate in urma si a celor ce se prezintă in studiul geotehnic de fata (pentru faza PUZ), respectiv urmează ca acest studiu sa se completeze cu alte investigaţii geotehnice necesare proiectelor tehnice, care sa permită concluziile necesare pentru definitivarea soluţiilor de fundare (cota de fundare, sistemul de fundare, capacitatea portanta a terenului etc.). Pentru stabilirea stratificaţiei terenului de fundare s-au interpretat rezultatele obţinute prin analiza probelor de teren, insistându-se îndeosebi pe aprecierea granulozităţii inclusiv cantitatea procentuala pentru fragmentele cu dimensiuni grupate după prescripţii (argile, prafuri, nisipuri etc.) rezultând stratificaţia generala după cum urmează: - 0,00 ÷ - 0,50m – sol vegetal pamant prafos negru - 0,50 ÷ - 1,50m – argila prăfoasa galben vânata cu rar calcar dizolvat plastic consistena, având indice de consistenta IC=0,65÷0,68 si modul de deformaţie M=74÷75daN/cm2 - 1,50 ÷ - 2,00m – argila prăfoasa galben maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,68 si modul de deformaţie M=75daN/cm

2

5

- 2,00 ÷ - 3,00m – argila prăfoasa galben maronie cu rar calcar dizolvat plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,68

si modul de deformaţie M=75daN/cm2 - 3,00 ÷ - 4,00m – argila maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,68÷0,66 si modul de deformaţie M=75÷73daN/cm

2 - 4,00 ÷ - 5,00m – argila galben maronie plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,65÷0,64 si modul de deformaţie M=72daN/cm2 - 5,00 ÷ - 7,00m – argila galbena plastic consistenta, având indice de consistenta IC=0,64÷0,72 si modul de deformaţie M=72÷78daN/cm2

Din analiza stratificaţiei prezentata anterior (pct. 6.1), se constata, ca terenul de fundare se încadrează in terenuri medii, conform Normativului NP 074/2007 (tabelul A21 condiţii de teren); cu un total de 9 puncte, deci un risc geotehnic de tip « REDUS », iar din punct de vedere al categoriei geotehnice, poate ramane in « CATEGORIA GEOTEHNICA 1 » .

Terenul de fundare este alcătuit dintr-un pachet de pământuri coezive ( argile prăfoase, argile) până la adâncimea de -7,00 m. Terenul de fundare îl constituie stratele alcătuite din : ● argila prăfoasa galben vânata cu rar calcar dizolvat , intre cotele –(0,80÷1,50)m,

Se recomanda pe stratul de argila prăfoasa intre cotele –(0,80÷1,50)m, o presiune convenţională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări conform STAS 3300/2-85 tabelul 17:

_ pconv = 210,00 kPa,

În faza de predimensionare pentru calculul terenului de fundare şi stabilirea dimensiunilor în plan ale elementelor de infrastructură se va adopta o presiune convenţională de bază pentru (D = -2,00 m si B = 1,00 m), în gruparea fundamentală de încărcări, pentru stratul de argila prăfoasa galben maronie spre baza cu rar calcar dizolvat intre cotele – (1,50÷3,00)m: _

pconv = 220,00 kPa,

2.4. CIRCULAŢIA 2.4.1. ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN CADRUL ZONEI A CIRCULAŢIEI RUTIERE

Obiectivul este amplasat în partea nord-vestica a municipiului Timişoara, în zona deservita de artere majore (str. Bucovinei) si străzi de categoria a 3-a (Str. I.P Banateanu, Cetatea Alba si Aleea Viilor), ce asigura conectarea la reţeaua de străzi a localităţii. .

Factori generatori de perturbări ale traficului din zonă pot fi consideraţi: - profilul transversal variabil al străzii Aleea Viilor - inexistența locurilor de parcare amenajate, parcarea facandu-se pe o banda a carosabilului.

2.4.2. CAPACITĂŢI DE TRANSPORT, GREUTĂŢI ÎN FLUENŢA CIRCULAŢIEI, INCOMODĂRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAŢIE, PRECUM ŞI DINTRE ACESTEA ŞI ALTE FUNCŢIUNI ALE ZONEI, NECESITĂŢI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ŞI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, CAPACITĂŢI ŞI TRASEE ALE TRANSPORTULUI ÎN COMUN, INTERSECŢII CU PROBLEME.

6

Terenul are front la străzile I.P. Banateanu si Cetatea Alba, străzi care sunt de categoria a-III-a dar care asigura conectarea la arterele majore ale oraşului: Str. Bucovinei si Calea Circumvalaţiunii (in depărtare).

Reţeaua secundară de drumuri din zonă este organizata predominant cu circulaţie in sens unic, fapt care face puţin dificil ieşirea din zona studiata.

Fluiditatea traficului la nivelul zonei este afectata in special de profilul ingust al partii carosabile a strazilor din zona.

Situaţia ar putea fi remediata o data cu lărgirea străzii Aleea Viilor la un prospect minim de 20m (Conf. PUG aflat in curs de elaborare).

2.5. OCUPAREA TERENURILOR

2.5.1. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCŢIUNILOR CE OCUPĂ ZONA STUDIATĂ Funcţiunea majora in zona este cea de locuire astfel:

- locuire individuala in imobile cu regim de inaltime predominat P si dispersat P+1E- P+1E+M

- locuirea colectiva este prezenta ca si exceptie, intr-un imobil in regim de inaltime D+P+2E+Er, situat pe str. Cetatea Alba

Serviciile sunt reprezentate de prezenta unui imobil de birouri situat pe str. I.P.Banateanu, a unui cabinet stomatologic, a unui magazin de desfacere produse de panificatie si a unui service auto situat vis-a-vis de terenul studiat. Serviciile majore lipsesc din zona, ele fiind concentrate pe străzile principale (Bucovinei si Aleea Viilor). 2.5.2. GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Desi pentru terenul studiat a fost aprobat un PUD care prevedea construirea de locuinte colective in regim de inaltime S+P+2E+Er/M, în prezent pe terenul studiat nu sunt realizate construcţii și proiectul aprobat nu a fost implementat.

Pe limita nord-estica este construita o anexa gospodareasca parter la o distanta de aproximativ 50 cm, si locuinte individuale P si P+1E, la o distanta de aproximativ 6m.

Vis-a-vis de terenul aflat in studiu, de cealaltă parte a străzii Ion Popovici Banateanu, la o distanta de 15.50m sunt construite locuinte individuale in regim de inaltime P si P+1E.

Pe latura sud-vestica sunt construite locuinte individuale in regim de inaltime P, aflate la o distanta de aprox. 5.00 m.

Vis-a-vis de strada Cetatea Alba la o distanta de aprox. 18,00 m este contsruit un imobil in regim de inaltime parter care adaposteste un service auto.. 2.5.3. ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU CELE VECINE

Nu se remarca deficiente in asigurarea cu servicii a zonei, acestea fiind concentrate cu preponderenta in preajma intersectiilor majore.

Zona rezidentiala propusa va fi deservita de catre serviciile existente in zona. 2.5.4. ASIGURAREA CU SPAŢII VERZI

Terenul studiat nu are în prezent spatii verzi amenajate. Conform PUD ”Locuinte colective S+P+2E+Er/M” aprobat prin HCL nr.

275/13.05.2008, s-a propus un procent de 35% spații verzi din totalul suprafeței studiate, fără ca poziționarea spațiilor verzi să fie precizată în planșa nr.5 - Reglementări urbanistice și fără ca acestea să fie asigurate în cadrul unei parcele independente. Aceste spații verzi erau propuse a fi amenajate peste terenul sigilat, preponderent peste demisolul destinat parcărilor.

7

2.6. ECHIPARE EDILITARĂ 2.6.1. STADIUL ECHIPĂRII EDILITARE A ZONEI, ÎN CORELARE CU INFRASTRUCTURA LOCALITĂŢII

Terenul ce face obiectul P.U.Z. este deservit de reţele existente de canalizare, alimentare cu energie electrică, termoficare, telecomunicaţii.

Pe strada Ion Popovici Bănăţeanu există o conductă de apă cu De 125 mm şi o reţea de canalizare cu De 315 mm, iar pe strada Cetatea Albă există o conductă de apă cu De 125 mm şi o reţea de canalizare cu De 400 mm, conform avizului tehnic de amplasament Aquatim nr. 2353/28.01.2016. Pe strazile Ion Popovici Bănățeanu și Cetatea Albă există rețele electrice LEA JT. Pe strada Ion Popovici Bănățeanu există conductă de gaz.

2.7. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Proprietatea este privată, construcţiile ce sunt propuse a se realiza sunt locuinţe

izolate, cuplate sau înșiruite in regim de inaltime (S)+P+1E+M(Er). Potrivit legii propunerea de reglementare a fost supusă consultării populaţiei în

cadrul procedurilor de informare a populaţiei ce au fost organizate de Municipiul Timişoara, Direcţia Urbanism, Serviciul Planificare Spaţială, emițându-se RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂTII POPULAȚIEI cu nr. UR2016-011372/06.10.2016.

Propuneri de dezvoltare urbanistică

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Certificatul de Urbanism nr. 1430/12.04.2016 a fost obţinut în baza H.C.L.

nr.157/2002, prelungit prin HCL 105/2012 privind aprobarea respectiv prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General, a HCL nr.275/13.05.2008 privind aprobarea PUD “Locuinte colective S+P+2E+Er/M” si a Avizului de Oportunitate nr.04/25.02.2016

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. / Masterplan ● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara, terenul de faţă

este situat in intravilan, UTR 16, ce prevede zonă rezidențială (locuințe cu maxim 2 unități locative) cu funcțiuni complementare. Regim maxim de înălţime P+2E, POT maxim 40%.

● Conform obiectivelor si politicilor lansate de Masterplanul 2012 , politica intitulata “Mărirea fondului de locuinţe si creşterea calităţii locuirii” prevede pentru zona studiata, dezvoltarea de zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare.

Prin propunerea de locuinte izolate, cuplate si insiruite, se preia programul 3 Politica 6 descrise in Masterplan.

8

● Conform Planului Urbanistic General al municipiului Timişoara – în lucru (revizia 3), terenul de faţă este situat in intravilan si este reglementat ca și ZONĂ DE LOCUINŢE CU REGIM REDUS DE INALTIME – DISPUSE PE UN PARCELAR DE TIP PERIFERIC (Lip).

3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Zona studiata a suferit de-a lungul timpului un proces continuu de densificare, fenomen normal data fiind poziţia din cadrul oraşului. În concluzie nu se poate vorbi despre valorificarea cadrului natural existent ci de imbunatatirea fondului construit.

3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Se va realiza cate un acces auto pe fiecare parcela in parte, prin racorduri nou

proiectate la cele doua strazi.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ - REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

3.5.1. ELEMENTE DE TEMĂ, FUNCŢIONALITATE, AMPLASARE Prin tema de proiectare stabilită de comun acord, se solicită următoarele:

- modificarea PUD aprobat, în intenția de a se reveni la parcelarul tradițional al zonei și de a se renunța la tipologia de locuințe colective, nespecifică zonei prin propunerea de a se reconfigura terenul și a se propune realizarea unei zone pentru locuinţe izolate, cuplate sau înșiruite

- asigurarea în cadrul fiecărei parcele a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Axe de dezvoltare majore ed ama? osen centura nord existenta.

9

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, alomentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, conform propunerilor şi avizelor, etc.

Documentaţia are drept obiectiv:

1. Realizarea pe un teren, în suprafaţă de 3.951mp, a unei zone rezidențiale cu locuințe mici, destinate construirii de locuinţe izolate, cuplate sau insiruite, cu un regim de inaltime (S)+P+1E +M (Er),

2. Asigurarea în incinta fiecărei parcele a locurilor de parcare necesare. 3. Asigurarea unei parcele de spatii verzi amenajate cu acces public in suprafata de

198 mp, echivalentul a 5% din totalul suprafetei studiate 4. Asigurarea unui procent de 30% (1.185 mp) spații verzi amenajate în cadrul

parcelelor (distribuite și poziționate conform planșei nr. 144 A07 “Reglementări urbanistice” și Bilanțului teritorial).

3.5.1. BILANT TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI

• BILANT TERITORIAL

SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA mp

SITUATIA PROPUSA mp

SzLc Subzonă locuire colectiva 3.951,00 - - 3.639,00 92,10%

1.185,00 30,00%

SzLi Subzonă locuire – parcele locuințe izolate, cuplate sau înșiruite Spatii verzi amenajate in cadrul subzonei SzLi Distributia spatiilor verzi amenajate in cadrul parcelelor

Nr.2 – 191 mp Nr.3 – 111 mp Nr.4 – 111 mp Nr.5 – 194 mp Nr.6 – 175 mp Nr.7 – 111 mp Nr.8 – 111 mp Nr.9 – 181 mp

Szv – Spatii verzi din care:

198,00 5,00% Szv – Spatii verzi cu acces public Szc – Subzona circulatii (accesuri carosabile și pietonale la parcele)

114,00 2,90%

TOTAL 3.951,00 100,00%

• INDICI CARACTERISTICI P.O.T. max. 35% C.U.T.max. 0,90 Regim de inaltime max. (S)+P+1E +M (Er) hmax cornişa 12,00m hmax coama 17,00m spații verzi în cadrul parcelelor – se vor asigura spații verzi în concordanță cu

propunerile din planșa nr. 144 A07 “Reglementări urbanistice”

10

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Parcelele vor fi conectate la utilitatile existente atat pe strada Popovici Banateanu cat si pe strada Cetatea Alba, prin realizarea bransamentelor directe la retelele de apa, canal, gaz si curent electric

Bransamentele se vor executa pe cheltuiala beneficiarilor. Apele pluviale de pe strada Cetate Albă şi strada Ioan Popovici Bănăţeanu sunt

colectate în prezent prin guri de scurgere existente în sistemul unitar (menajer şi pluvial) de canalizare al Municipiului Timişoara.

Aceste străzi aparţin domeniului public şi sunt prevăzute cu sisteme centralizare de canalizare fiind exploatate de către AQUATIM S.A., deci nu fac obiectul prezentului P.U.Z.

Apele pluviale provenite din incinta fiecărui obiectiv, se vor colecta intr-un bazin de retentie si vor fi folosite la udarea spatiilor verzi

Accesul la fiecare obiectiv se va realiza prin intermediul unei alei propuse din pavaj realizat din dale prefabricate din beton. Apele pluviale de pe caile de circulatie si parcarile prevazute vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi si se vor colectate intr-un bazin de retentie si se vor folosi la udarea spatiilor verzi. 3.6.1. ALIMENTAREA CU APĂ

Alimentarea cu apă a parcelelor propuse, parcela nr. 1÷4, situate perpendicular pe strada Ion Popovici Bănăţeanu, se va face individual prin intermediul unor branşamente de apă.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un cămin de apometru propus, CA, prevăzut la 1 m faţă de limita de proprietate a imobilelor.

Branşamentul de apă propus pentru fiecare parcelă va fi din PE-HD, PN10, PE80, De 40x3,7 mm, în lungime totală de L = 7 m.

Branşarea imobilelor se va face la conducta de apă existentă de pe strada Ion Popovici Bănăţeanu cu De 125 mm.

Alimentarea cu apă a parcelelor propuse, parcela nr. 5÷8, situate perpendicular pe strada Cetatea Albă, se va face individual prin intermediul unor branşament de apă.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un cămin de apometru propus, CA, prevăzut la 1 m faţă de limita de proprietate a imobilelor.

Branşamentul de apă propus pentru fiecare parcelă va fi din PE-HD, PN10, PE80, De 40x3,7 mm, în lungime totală de L = 9 m.

Branşarea imobilelor se va face la conducta de apă existentă de pe strada Cetatea Albă cu De 125 mm.

Poziţioanarea fiecărui branşament în parte cât şi poziţionarea căminelelor de apometru propuse pentru cele 8 parcele din cadrul obiectivului propus se vor urmări pe planul de reglementări, planşa nr. 01-ED, anexată la prezenta documentaţie.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc pentru fiecare parcelă, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 0,68 m 3/zi = 0,008 l/s;

Qzi max = 0,88 m 3/zi = 0,01 l/s;

Qorar max = 2,47 m 3/zi = 0,103 m3/h = 0,029 l/s.

Aceste debite se vor asigura atât de la conducta de apă existentă de pe strada Ion Popovici Bănăţeanu, cât şi de la conducta de apă existentă de pe strada Cetatea Albă din localitatea Timişoara. Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ, conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

11

3.6.2. CANALIZARE APE UZATE MENAJERE Apele uzate menajere provenite de la parcelele propuse, parcela nr. 1÷4,

situate perpendicular pe strada Ion Popovici Bănăţeanu, se vor evacua individual, prin intermediul unor cămine de racord propuse, la reţeaua de canalizare existentă de pe strada Ion Popovici Bănăţeanu, cu De 315 mm.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un cămin de racord propus, CR, prevăzut la 1 m faţă de limita de proprietate a imobilelor.

Racordul la canal propus pentru fiecare parcelă va fi din tuburi PVC-KG, SN4, De 160x3,6 mm, în lungime totală de L = 10 m.

Apele uzate menajere provenite de la parcelele propuse, parcela nr. 5÷8, situate perpendicular pe strada Cetatea Albă, se vor evacua individual, prin intermediul unor cămine de racord propuse, la reţeaua de canalizare existentă de pe strada Cetatea Albă, cu De 400 mm.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un cămin de racord propus, CR, prevăzut la 1 m faţă de limita de proprietate a imobilelor.

Racordul la canal propus pentru fiecare parcelă va fi din tuburi PVC-KG, SN4, De 160x3,6 mm, în lungime totală de L = 7 m.

Debitele de apă menajere evacuate la canalizare pentru fiecare parcelă (conf. SR 1846-1:2006):

Quz.zimed = Qzimed = 0,68 m 3/zi = 0,008 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 0,88 m 3/zi = 0,01 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 2,47 m 3/zi = 0,103 m3/h = 0,029 l/s.

3.6.3. CANALIZARE APE METEORICE Apele pluviale provenite de pe căile de circulaţie şi parcările prevăzute vor fi

trecute printr-un separator de hidrocarburi cu acces de pe strada Cetatea Albă şi respectiv de pe strada Popovici Bănăţeanu.

Fiecare parcelă va fi prevăzută cu un bazin de colectare a apelor de ploaie convecţional curate de cca. 3 mc. Apa stocată va fi folosită la udarea spaţiilor verzi. 3.6.4. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un bransament individual al fiecarei parcele la reteaua de joasa tensiune de energie electrica existenta in zona. Datele de consum estimate pentru fiecare parcela sunt urmatoarele :

Putere instalata (Pi) 33.9kW; Putere ceruta (Pc) 22.04kW; Putere simultan absorbita (Psa) 11.02kW; Coeficient de cerere (Cc) 0.65; Coeficient de simultaneitate (Cs) 0.50; Curent maxim absorbit (Ima) 17.67A; Factor de putere mediu (cosØmed) 0.92 .

Solutiile de alimentare cu energie electrica vor fi stabilite prin aviz tehnic de

racordare, elaborat de catre distribuitorul local de energie electrica. In zona exista retea de iluminat public stradal, retea care se pastreaza fara

interventii.

3.6.5. Retele de fibra optica In zona exista retele de fibra optica. Fiecare locuinta se va bransa la reteaua

stradala iar solutia se va stabili de catre providerul de servicii.

12

3.7.PROTECŢIA MEDIULUI

3.7.1. DIMINUAREA PÂNĂ LA ELIMINARE A SURSELOR DE POLUARE

Lucrările proiectate nu influenţează obiectivele existente în zonă, ca atare nu se necesită măsuri pentru evitarea pagubelor sau măsuri de refacere a lucrărilor afectate. 3.7.2. PREVENIREA RISCURILOR NATURALE

Surse de poluanţi pentru apele subterane în perioada de execuţie, respectiv exploatare, nu există.

Riscurile care pot apărea pentru sănătatea umană sau pentru mediu sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor.

Poluanţii pentru aer în timpul execuţiei sunt: praful, zgomotul, gaze de eşapament. Praful rezultă de la execuţia săpăturilor, împrăştierea nisipului, a pământului, din compactare etc. 3.7.3. DEPOZITAREA CONTROLATĂ A DEŞEURILOR

Deşeurile menajere se vor colecta în europubele, care se vor amplasa pe o platformă amenajată în cadrul fiecărei parcele. Gunoiul menajer va fi colectat de o firmă specializată, respectiv RETIM. 3.7.4. RECUPERAREA TERENURILOR DEGRADATE, CONSOLIDĂRI DE MALURI, PLANTĂRI DE ZONE VERZI, ETC. În prezent, terenul nu este degradat.

În cadrul parcelelor pentru locuințe, se vor asigura spații verzi în suprafața totală de 1.185mp (30% din suprafața totală a terenului studiat), în concordanță cu propunerile din planșa nr. 144/A07 “Reglementări urbanistice”.

De asemenea se va asigura si o parcela independentă de spații verzi amenajate cu acces public, cu suprafața de 198mp (5% din suprafața terenului studiat). 3.7.5. REFACEREA PEISAGISTICĂ ŞI REABILITARE URBANĂ Modernizarea tramei stradale împreună cu întreaga infrastructură, va însemna pentru zonă, momentul în care se vor putea executa şi corela toate lucrările de plantare a aliniamentelor de spaţii verzi ce fac parte din prospectul drumurilor. 3.7.6. ELIMINAREA DISFUNCŢIONALITĂŢILOR DIN DOMENIUL CĂILOR DE COMUNICAŢIE ŞI AL REŢELELOR EDILITARE MAJORE

Odată cu finalizarea infrastructurii edilitare şi rutiere în zonă, se vor elimina disfuncţionalităţile existente privind traficul.

Se va asigura astfel fluenţa traficului la nivel de zonă. 3.7.7. Tratarea criteriilor de mediu conform HG 1076/2004

În cele ce urmează, în vederea surprinderii efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, situaţia propusă prin prezenta documentaţie, se va analiza din punct de vedere al încadrării în criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr. 1 la HG 1076/2004, (modificată la data de 29.10.2012), privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Cele două nivele de analiză precizate în hotărârea menţionată mai sus sunt cel referitor la caracteristici ale planului şi cel referitor la caracteristici ale efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate de propunerile PUZ. În ceea ce priveşte caracteristicile semnificative ale planului, se precizează următoarele:

• Planul Urbanistic Zonal creează un cadru organizatoric şi juridic pentru toate proiectele concrete de dezvoltare teritorială ulterioară de pe terenul studiat, cuprinzând toate investiţiile din acest areal; prin natura activităţilor propuse – locuinţe colective, dotării şi servicii, se oferă celor interesaţi posibilităţi noi de amplasare a locuinţelor private; nu există condiţii de funcţionare care să necesite atenţie deosebită; transportul în comun spre zonă va creşte în viitor; proiectul lămureşte orizontul alocării resurselor pentru administraţia publică Timişoara.

13

• Din perspectiva promovării dezvoltării durabile, planul urbanistic zonal se include în următoarele direcţii: înlocuirea cu energii regenerabile a energiilor fosile, dezvoltarea prevenirii şi reciclarea deşeurilor, dezoltarea unui urbanism ce favorizează mixtura de activităţi, asigurarea unei echipări tehnico-edilitare centralizate pentru întreaga zonă;

• Problemele de mediu relevante pentru plan sunt următoarele: - alimentarea cu apă se va realiza în sistem centralizat, prin extindere de la

reţeaua publică a Timişoarei; - evacuarea apelor uzate menajere este propusă în sistem centralizat, prin

racordare la canalizarea Timişoarei; - sunt de încurajat soluţiile de folosire a energiilor regenerabile în toate

cazurile şi la toate nivelurile posibile, sursele de energii fiind disponibile la nivelul zonei;

- evacuarea deşeurilor se va face diferenţiat pentru cele menajere, preluate de regia municipală Retim.

- protecţia ariilor construite împotriva poluării provenite din trafic este prevăzută a fi rezolvată prin spaţii verzi şi plantaţii de aliniament;

• Planul cuprinde prevederi din toate strategiile la nivel naţional, preluate şi detaliate la nivel judeţean în cadrul PATJ Timiş: strategia naţională privind gestionarea deşeurilor, strategia naţională privind gospodărirea apelor, strategia naţională pentru conservarea factorilor de mediu, strategiile naţionale, europene şi internaţionale privind zonele naturale şi construite protejate, ş.a.

În ceea ce priveşte caracteristicile efectelor şi ale zonelor posibil a fi afectate de propunerile PUZ, se precizează următoarele:

• efectele cele mai probabile ale implementării planului se pot raporta la principalii factori de mediu: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul agricol; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative ci efecte pozitive ce ţin de asigurarea unui mediu urban de înaltă calitate, precum şi premisele populării unui teren care la ora actuală este agricol, această intrevenţie (urbanizare) asupra teritoriului având efecte de cel puţin 200-300 de ani, intervenţia fiind reversibilă; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul îşi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări, pe toată durata de existenţă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit datorită echipării centralizate, racordate la sistemul municipal; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin împădurirea şi plantarea zonelor verzi, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materiile prime şi veniturile din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica mai bine potenţialul terenului situat acum în apropierea zonei urbane Timişoara; implementarea planului nu distruge topografia terenului, ceea ce face ca terenul să fie oricând reversibil la funcţiunea iniţială, agricolă; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic;

• efectele nu au o natură cumulativă semnificativă; • în context transfrontalier, nu există efecte semnificative; • riscul privind sănătatea oamenilor sau pentru mediu este nesemnificativ; • se estimează că efectele implemetării prezentului plan pot afecta cel mult pe o rază

de 100 m;

14

3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ • Identificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren +

construcţii) din zonă, conform legii 213/1998 Terenul in suprafaţa totala de 3.951mp este inscris in CF nr. 405982 - există notate sarcini - proprietari: Buligoanea Florin,

Buligoanea Victoria Mihaela, Opran Constantin Claudiu, Opran Ioana Claudia

• Determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători, în vederea realizării obiectivelor propuse – nu e cazul. Conform planşei “Circulaţia terenurilor“ intregul teren studiat va ramane in totalitate în proprietatea beneficiarilor.

Şef proiect arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: PUZ_Buligoanea_Regulament_PLEN_m.pdf

1

S.C. “ARHITECT TRIMBITAS” S.R.L. Str. Martir M. Todorov nr.2, Timişoara, Telefon/Fax: +(40)-256-432212, E-mail: [email protected]

Proiect nr.144/2015

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.)

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Dezvoltare zona rezidentiala”, Str. Ion Popovici Banateanu nr.27, CF nr.405982, Timisoara

1. GENERALITĂŢI

1.1. Introducere, rolul R.L.U. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) este o documentaţie cu caracter de reglementare prin care se detaliază sub forma unor norme tehnice şi juridice modul de realizare a construcţiilor şi prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor pe întregul perimetru al zonei studiate. Regulamentul Local de Urbanism este parte integrantă a prezentului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) ” Dezvoltare zona rezidentiala” str. Ion Popovici Banateanu, nr.27, Timisoara, şi constituie un ansamblu de norme şi reglementări obligatorii pentru administraţia publică locală care stau la baza emiterii actelor de autoritate publică locală (certificate de urbanism respectiv autorizaţii de construire) pentru realizarea construcţiilor în zona studiată. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate:

- stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului);

- precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentul General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal.

1.2. Cadrul legal de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism se elaborează în conformitate cu:

- Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;

- Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, modificată şi completată;

- Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

- Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat; - Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism –

indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000; - Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă

a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei; - Hotărârea C.J.Timiş nr.87/14.12.2004 pentru aprobarea reglementărilor

urbanistice şi indicatorilor teritoriali obligatorii privind dezvoltările urbane din extravilanele oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;

2

- Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş;

- H.C.L. nr.43/2011 privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timişoara.

şi are la bază prevederile cuprinse în studiile şi documentaţiile de urbanism avizate şi aprobate care au tangenţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal, respectiv:

- P.U.G. al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL 157/2002 (prelungit prin HCL nr.105/27.03.2012);

- Etapa 2 PUG - Concept general de dezvoltare urbana ( Masterplan ) 2012 - Etapa 3 PUG – în curs de aprobare

1.3. Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism anexă la Planul Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona rezidenţiala” str Ion Popovici Bănățeanu, nr.27, Timișoara, se avizează prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică a Administraţiei Publice Locale. 1.4. Domeniul de aplicare a Regulamentului Local de Urbanism Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren intravilan în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş, având o suprafaţă totală de 3.951 mp, situată pe strada Ion Popovici Bănățeanu, identificată prin CF nr. 405982 –Timişoara, Nr. top 405982 proprietar BULIGOANEA FLORIN, BULIGOANEA VICTORIA MIHAELA, OPRAN CONSTANTIN CLAUDIU, OPRAN IOANA CLAUDIA.

Proiectul propune soluţii şi reglementări în scopul dezvoltării unei zone de rezidențiale în regim mic de înălţime (maxim S+P+1E+Er), modificându-se astfel PUD ”Locuinţe colective S+P+2E+Er/M” aprobat prin HCL nr. 275/13.05.2008. Regulamentul Local de Urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z. Zonificarea funcţională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiilor şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa nr. 144 A07 “Reglementări urbanistice”. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor. 2. PRECIZĂRI, DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII MEDIULUI ŞI

PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT

2.1.1. Terenuri agricole din intravilan In zona studiată există terenuri având categoria de folosinţă curţi construcţii.

3

▪ Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

▪ De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Parcela ce face obiectul proiectului, nu se încadrează în această situaţie. 2.1.2. Zonele cu valoare peisagistică şi zonele naturale protejate

▪ Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural – conformare şi amplasare, goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, etc. depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

▪ Autorizarea şi executarea construcţiilor va avea în vedere păstrarea calităţii mediului natural (a vegetaţiei mature şi sănătoase) şi a echilibrului ecologic.

▪ În zonă nu există elemente cu valoare peisagistică sau zone naturale protejate.

2.1.3. Zonele construite protejate ▪ În zona studiată nu există clădiri monument istoric sau cu valoare de

patrimoniu.

2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANŢA CONSTRUCŢIILOR ŞI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

2.2.1. Siguranţa în construcţii

▪ Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construire;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;

- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996.

- Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

2.2.2. Expunerea la riscuri naturale

▪ Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

4

2.2.3. Expunerea la riscuri tehnologice ▪ Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale

sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

2.2.4. Asigurarea echipării edilitare

▪ Autorizarea executării construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

▪Terenul studiat este deservit de retele apă, canalizare, energie electrică si gaz.

2.2.5. Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor

▪ Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei.

▪ Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap.4 a prezentului Regulament.

2.2.6. Procentul de ocupare a terenului, Coeficientul de utilizare al terenului

▪ În cazul prezentului regulament, POT şi CUT se stabilesc astfel: • Locuinţe izolate, cuplate sau înșiruite în regim de înălţime maxim S+P+1E+M (Er)

P.O.T.=max. 35% C.U.T.=max. 0,9 suprateran

▪ În situaţia în care se amenajează parcări la subsolul imobilului, acesta poate ocupa 90% din suprafaţa parcelei.

2.2.7. Lucrări de utilitate publică

▪ prin prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal nu se propune realizarea de lucrări de utilitate publică (nu e cazul).

3.1. DOMENIUL DE APLICARE

▪ Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism este situată în intravilanul Municipiului Timişoara şi face parte din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara. La nivelul terenului studiat în suprafaţă de 3.951 mp, s-a delimitat următoarea zonă funcţională:

SzLi – Subzonă locuire Szv – Subzonă spații verzi cu acces public Szc – Subzonă circulații

3.2. UTILIZĂRI PERMISE

SzLi –Subzonă locuire - Se permite amplasarea următoarelor funcţiuni pentru SzLi Subzonă locuire

▪ construirea de locuinţe izolate, inșiruite sau cuplate cu garajele aferente cu regim de înălţime (S)+P ÷ (S)+P+1E+M (Er)

▪ construirea de locuinţe cu un număr de maxim 2 apartamente suprapuse sau cuplate. ▪ amenajări aferente locuinţelor ▪ căi de acces carosabile şi pietonale în incintă,

5

▪ parcări la sol ▪ parcaje subterane ▪ spaţii plantate ▪ locuri de joacă pentru copii ▪ construcţii pentru echipare tehnică ▪ împrejmuiri ▪ alte funcţiuni compatibile Szv – Subzonă spații verzi cu acces public - Se permite amplasarea de spații verzi cu acces public, realizarea de

accesuri carosabile și pietonale la parcele, locuri de joacă, echipamente și rețele pentru echipare tehnică

Szc – Subzonă circulații - Se permite amplasarea căi de acces auto și pietonale la parcele,

echipamente și rețele pentru echipare tehnică

3.3. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIŢII Profil funcţional admis cu condiţionări pentru SzLi Subzonă locuire

• construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;

• conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit • este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit

pentru comerţ, servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.)

• servicii cu acces public (de proximitate) cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- se adreseze preponderent locuitorilor zonei - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine - pentru activităţi ce nu se conformează prevederii anterioare se va obţine acordul vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus menţionate.

• pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50m de la limita parcelei, pe toate direcţiile

• instituții de învățământ - creșe, grădiniţe, școli publice sau private cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

- să se elaboreze un PUD pentru organizarea ocupării parcelei - să se asigure suprafeţele necesare (de teren, utile, desfăşurate), funcţie de capacitate, conform normativelor privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor de acest tip -pe parcelă să nu existe alte funcţiuni

• servicii profesionale sau manufacturiere cu îndeplinirea următoarelor conditii:

6

- să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire - suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80mp - să implice maximum 5 persoane - activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii - să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, - să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele vecine 3.4. INTERDICŢII TEMPORARE

▪ Zonele afectate de reţele (electrice, canalizare, alimentare cu apă, gaze, telefonie, fibră optică, etc.) sunt supuse interdicţiei temporare de construire până la găsirea soluţiilor de deviere a acestora pe lângă căile de circulaţie, prin grija operatorului de reţea sau a proprietarului terenului.

3.5. INTERDICŢII PERMANENTE (DEFINITIVE)

Profil funcţional interzis de ocupare a terenului pentru zona rezidenţială SzLi activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

� activităţi de depozitare, comerţ en gros, antrepozite; � staţii de întreţinere auto cu capacitate peste 5 maşini; � ferme agro – zootehnice, abatoare; � anexe gospodăreşti pentru creşterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; � panouri mari publicitare în spaţiile verzi de aliniament sau parcuri; � depozite de deşeuri

3.6. LUCRĂRI DE UTILITATE PUBLICĂ

Autorizarea executării lucrărilor si echipamentelor de utilitate publică se poate face pe parcelele rezervate pentru spaţii verzi, cu condiţia să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

Lucrările de utilitate publică se execută pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea funcţiunii şi afectarea valorii terenurilor, necesitând instituirea unor servituţi de utilitate publică.

Delimitarea terenurilor necesare se stabileşte prin documentaţiile tehnice şi studiile de fezabilitate, iar autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii. 4. CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR 4.1. REGULI DE AMPLASARE ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII 4.1.1. Orientarea faţă de punctele cardinale

▪ Amplasarea clădirilor se va face cu respectarea reglementărilor în ceea ce priveşte însorirea conform normelor şi recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 şi Ordinului Ministrului Sănătăţii privind normele de igienă nr.119/2014.

▪ Se recomandă ca clădirile în care se desfăşoară o activitate zilnică să aibă asigurată iluminarea naturală a spaţiilor

▪ Amplasarea construcţiilor de locuinţe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe faţada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h

7

▪ Amplasarea construcţiilor se va face cu asigurarea condiţiilor de respectare a duratei minime zilnice de însorire de 1 oră şi ½, potrivit Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei.

▪ Se va asigura pentru fiecare clădire posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv la nord.

4.1.2. Amplasarea faţă de aliniament

▪ Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

▪ Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor se va face respectând aliniamentul propus în planşa nr 144 A07 "Reglementări urbanistice "

▪ Spaţiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulaţii carosabile şi pietonale, carport-uri, împrejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces în subsol, amenajări exterioare, spaţii verzi, lucrări edilitare.

▪ Rampa de acces în subsolul imobilelor se poate amenaja doar în interiorul limitei de proprietate.

4.1.3. Amplasarea faţă de drumurile publice:

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de 6,00m faţă de aliniamentul străzii Cetatea Alba, respectiv cu o retragere de 6,00m față de aliniamentul propus prin prezentul PUZ la strada Ion Popovici Bănățeanu, în concordanță cu avizele obținute.

▪ Construcţiile pot fi autorizate în zona care face obiectul Planului Urbanistic Zonal doar în condiţiile în care au asigurat accesul la drumurile publice, direct sau prin servitute de trecere. 4.1.4. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limitele laterale ale parcelei

Potrivit prevederilor Regulamentului General de Urbanism aprobat prin HG nr.525/1996 republicat, retragerile impuse faţă de limitele laterale şi de fund ale terenului au un caracter minimal pentru realizarea cerinţelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea condiţiilor de vizibilitate, în acord cu realizarea intimităţii pentru locuire a construcţiilor învecinate.

• Amplasarea în interiorul parcelei faţă de limitele laterale ale parcelei se va face ţinând cont de distanţele minime obligatorii potrivit Codului Civil, respectării condiţiilor minime de însorire şi a distanţelor minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu;

• În cazul în care clădirile sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 3,00 m.

• Construcţiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condiţiile respectării prevederilor codului civil.

• Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje, clădiri cuplate sau înşiruite, proiectarea trebuind să fie corelată.

• Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau înşiruit cu condiţia de a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, la parterul clădirii, având minimum 3,00m;

• Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

8

4.1.5. Amplasarea în interiorul parcelei – Amplasarea faţă de limita posterioară a parcelei

▪ Construcţiile se vor amplasa cu o retragere de minim 10,00m faţă de limita posterioară a parcelelor.

▪ Pe parcelă este posibilă amplasarea de anexe (terase acoperite, chioşcuri, barbeque, piscine, magazii unelte grădină, biciclete, etc) cu condiţia ca acestea să nu depăşească înălţimea de 3,0m la cornişă de la cota terenului sistematizat.

4.1.6. Lucrări de utilitate publică

▪ Clădirile si echipamentele auxiliare se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate sau nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrica, gaz, telecomunicaţii, etc.)

4.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII 4.2.1. Accesuri carosabile

▪ Orice construcţie trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigenţele de securitate, apărare contra incendiilor.

▪ Configuraţia accesurilor carosabile pentru toate categoriile de construcţii se stabileşte în funcţie de destinaţia funcţională a construcţiei, de capacitatea acesteia şi de numărul de utilizatori.

▪ Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accesuri pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. ▪ Accesurile carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie păstrate libere în permanenţă. 4.2.2. Accesuri pietonale ▪ Este obligatorie asigurarea accesurilor pietonale la clădiri.

▪ În sensul prezentului articol, prin accesuri pietonale se înţeleg căile de acces pentru pietoni, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică ▪ Accesurile pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia

persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare. 4.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 4.3.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele tehnico-edilitare existente ale localităţii şi anume: alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentare cu energie electrică; ▪ De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente în situaţia în care reţelele publice de echipare edilitară nu există, astfel: - se vor realiza soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţia mediului, urmând ca beneficiarul să racordeze construcţia (potrivit regulilor impuse de Consiliul Local) la reţeaua centralizată, atunci când aceasta se va executa;

9

- beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă atunci când aceasta are capacitatea necesară; - beneficiarul se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele. ▪ Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după asigurarea echipării tehnico-edilitare în condiţiile aliniatului precedent.

4.3.2. Realizarea de reţele tehnico-edilitare ▪ Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare

publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. ▪ Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de către proprietari.

▪ Toate reţelele stradale: alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, etc. se vor realiza recomandabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror a căror extindere se preconizează. Alimentarea cu energie electrică

▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconju- rătoare.

▪ ansamblul de lucrări inginereşti care asigură aprovizionarea zonei cu energie electrică din sistemul naţional, aparţinând domeniului public şi exploatată de instituţia publică specializată va cuprinde: posturi de transformare şi reţea de distribuţie a energiei electrice.

Telecomunicaţii ▪ Instalaţiile trebuie să permită racordul subteran la reţelele stradale. Instalaţiile de alimentare şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Reţele termice, alimentare cu gaze ▪ Centralele şi punctele termice vor fi înglobate în construcţie. Fiind concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. ▪ Reţelele de alimentare cu gaze şi racordul la acestea se va realiza subteran. ▪ Firidele de branşare vor fi amplasate în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor şi împrejmuirilor.

▪ Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor în vigoare la data realizării lor, referitoare la distanţele impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc.

4.3.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

▪ Edificarea este permisa cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

4.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ŞI DIMENSIUNILE TERENULUI ŞI ALE

CONSTRUCŢIILOR 4.4.1. Parcelarea ▪ Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcţii.

10

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta prescripţiile Art.30 din Hotărârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. şi Cap.II 9 din R.L.U.

▪ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil dintr-un drum public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

▪ Clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesurile asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private.

▪ Suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, alei se vor trece in domeniu public sau se vor acorda servituţi de trecere

▪ Sunt admise alipiri de maxim 2 parcele. ▪ Este permisă dezmembrarea parcelei aferente spațiilor verzi cu acces public în spiritul planșei de reglementări urbanistice, ținând cont de faptul că poziția accesurilor carosabile, respectiv pietonale nu poate fi stabilită anterior generării soluției de mobilare.

▪ Respectarea prevederilor prezentului Regulament Local de Urbanism va fi obligatorie şi în situaţia comasărilor de parcele cu condiţia păstrării funcţiunii, a POT si CUT.

4.4.2. Înălţimea construcţiilor ▪ Regimul de înălţime al construcţiilor este maxim (S+)P+1E+M(Er), conform

reglementărilor din planşa 144 A07 “Reglementări urbanistice” ▪ Se va urmări respectarea prevederilor RGU ( Art. 30, alin(1)) privitor la

evitarea unei diferenţe mai mari de 2 nivele între construcţiile direct învecinate: „autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate si a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depășească cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat învecinate”

▪ Înălţimea maximă a construcţiilor la ultima cornişa este stabilită astfel: locuinţe izolate, cuplate sau înșiruite (cu maxim 2 apartamente suprapuse sau cuplate) regim de înălţime maxim (S+)P+1E+M(Er),

hmax cornişa 12,00m hmax coama 17,00m

4.4.3. Aspectul exterior al construcţiilor ▪ Autorizaţia de Construire nu se va emite dacă o construcţie prin situare, arhitectură, dimensiuni şi aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului şi intereselor vecinătăţilor, peisajului urban. ▪ Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. ▪ Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, specifice cadrului arhitectural de tip urban. ▪ Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice. ▪ Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general.

11

4.4.4. Procentul de ocupare a terenului şi coeficientul de utilizare al terenului ▪ Procentul de ocupare (POT) a terenului este raportul dintre suprafaţa

construită la sol şi suprafaţa terenului x 100 iar coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT) este raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului.

▪ Locuinţe izolate, cuplate sau înșiruite - individuale sau cu maxim 2 apartamente suprapuse sau cuplate, în regim de înălţime maxim (S+)P+1E+M(Er)

P.O.T.=max. 35% C.U.T.=max. 0,9 suprateran 4.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRI 4.5.1. Parcaje

Necesarul de parcaje se determină astfel: LOCUINȚE

- minimum 1 loc de parcare pentru clădiri cu AU mai mică de 100mp - minimum 2 locuri de parcare, dintre care cel puțin unul încorporat în

volumul clădirii principale sau într-un garaj, pentru clădiri cu AU mai mare de 100mp

SERVICII CU ACCES PUBLIC (de proximitate) - minimum 2 locuri de parcare - pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii pentru care

există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

▪ În situaţia în care se vor amenaja locuri de parcare descoperite (ecologice) pentru autoturisme, acestea se vor realiza din pavaje permeabile

▪ Intrările şi ieşirile la parcaje şi garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulaţie fluentă şi să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

4.5.2. Spaţii verzi şi plantate

▪ Se vor asigura spații verzi cu acces public în parcelă independentă cu o suprafață de 198mp (5% din suprafața terenului studiat). Aceasta parcelă va fi divizată (în urma unor operatiuni de dezmembrare) de accesurile carosabile și pietonale ce vor fi asigurate din strada Ion Popovici Bănățeanu; pozițiile accesurilor se vor stabili la faza obținerii Autorizațiilor de Construcție pentru casele propuse cu front spre strada Ion Popovici Bănățeanu.

▪ Se vor asigura 1.185mp spații verzi în cadrul parcelelor, în concordanță cu prevederile din planșa nr. 144 A07 “Reglementări urbanistice” și ale Bilanțului Teritorial

▪ Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie medie pentru fiecare 100 mp de lot.

▪ Se va acorda atenţie reconstrucţiei ecologice după încheierea lucrărilor de construcţie, constând în: plantaţii de aliniament, grupuri de arbori izolaţi, aranjamente peisajere cu arbuşti, partere florale, gazon.

4.5.3. Împrejmuiri posibile ▪ Împrejmuirile către spațiul public vor avea înălţimea maximă de 2,20m, din

care un soclu opac de max.0,60m iar partea superioară transparentă. ▪ Împrejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor

fi de tip transparent sau opac

12

▪ Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atât spre aliniamentul stradal, cât şi între proprietăţi. Gardul viu folosit ca împrejmuire între două proprietăţi va avea o înălţime de minim 1,50m, fiind poziţionat la 0,50m de linia despărţitoare a celor două proprietăţi

4.5.4. Gestionarea deşeurilor

▪ Deşeurile menajere vor fi adunate în containere preluate şi transportate periodic de către societatea cu proprietarul terenului are contract, în zone special amenajate pentru depozitarea şi gestionarea integrată a gunoiului aferent municipiului Timişoara. 4.6. BILANŢ TERITORIAL SUPRAFATA TEREN SITUATIA EXISTENTA

mp SITUATIA PROPUSA mp

SzLc Subzonă locuire colectiva 3.951,00 - - 3.639,00 92,10%

1.185,00 30,00%

SzLi Subzonă locuire – parcele locuințe izolate, cuplate sau înșiruite Spatii verzi amenajate in cadrul subzonei SzLi Distributia spatiilor verzi amenajate in cadrul parcelelor

Nr.2 – 191 mp Nr.3 – 111 mp Nr.4 – 111 mp Nr.5 – 194 mp Nr.6 – 175 mp Nr.7 – 111 mp Nr.8 – 111 mp Nr.9 – 181 mp

Szv – Spatii verzi din care:

198,00 5,00% Szv – Spatii verzi cu acces public Szc – Subzona circulatii (accesuri carosabile și pietonale la parcele)

114,00 2,90%

TOTAL 3.951,00 100,00%

• INDICI CARACTERISTICI P.O.T. max. 35% C.U.T.max. 0,90 Regim de inaltime max. (S)+P+1E +M (Er) hmax cornişa 12,00m hmax coama 17,00m spații verzi în cadrul parcelelor – se vor asigura spații verzi în concordanță cu

propunerile din planșa nr. 144 A07 “Reglementări urbanistice”

4.7. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Întocmit, arhitect GEORGETA TRÎMBIŢAŞ

Atasament: 13_A07_Reglementari_urbanistice_m.pdf

UTR 16

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 1/4

UR 2017‐000514/13.02.2017

Aprobat Primar, Nicolae ROBU

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”,

Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR 2017‐000514/18.01.2017 a beneficiarilor

Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN prin reprezentant S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (Masterplan)” promovat de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de oportunitate nr. 04/25.02.2016 şi de Avizul Arhitectului‐şef nr. 17/08.12.2016;

Având în vedere prevederile Certificatului de urbanism nr. 1430/12.04.2016, precum şi Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 88/11.11.2016;

Documentaţia Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, beneficiari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN, proiectant S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., a fost afişată pe site‐ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna septembrie 2016, cu ocazia demarării Etapei 2 ‐ etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016, pe perioada căreia s‐au formulat sugestii şi obiecţii din partea publicului cu privire la această investiţie prin adresele înregistrate prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii (cam. 12) din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, etapă finalizată prin afişarea pe site‐ul Primăriei Municipiului Timişoara a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR 2016‐ 011372/06.10.2016;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 ‐ etapa aprobării P.U.Z. şi R.L.U. aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din H.C.L. nr. 140/2011, modificată prin H.C.L. nr. 43/2016), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 2/4

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., proiect nr. 144/2015, la cererea beneficiarilor Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN.

Zona reglementată în cadrul documentaţiei Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, este situată în partea nord‐ vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timişoara, în U.T.R. 16 din P.U.G. Municipiul Timişoara. Pe această parcelă s‐a aprobat în prealabil Planul Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective S+P+2E+M” prin H.C.L. nr. 275/13.05.2008. Parcela reglementată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara este delimitată astfel: la nord‐est ‐ terenuri proprietate privată pe care sunt construite case în regim de înălţime P şi P+1E, la nord‐vest ‐ Str. Cetatea Albă (fosta Str. Vistula), la sud‐vest ‐ terenuri proprietate privată pe care sunt construite case în regim de înălţime P, la sud‐est ‐ Str. Ion Popovici Bănăţeanu.

Zona reglementată care face obiectul acestei documentaţii nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, nu se încalcă prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul reglementat este înscris în CF 405982, nr. cad. 405982, nr. top. 22589 (CF vechi 9988), teren intravilan în suprafaţă de 3951 mp, proprietari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN.

Planul Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, propune împărţirea teritoriului reglementat în următoarele subzone:

▪ subzona SzLi cu funcţiunea de locuire individuală (locuinţe izolate/cuplate/înşiruite), respectiv un număr de 8 (opt) parcele cu suprafeţe între 448 mp şi 463 mp;

▪ subzona SzV cu funcţiunea de spaţii verzi amenajate (spaţii verzi cu acces public/accese auto şi pietonale la parcele), respectiv o parcelă cu suprafaţa de 312 mp.

Accesul auto şi pietonal la parcelele de locuinţe individuale se va asigura din partea de nord‐ vest, dinspre Str. Cetatea Albă pentru un număr de 4 (patru) parcele şi din partea de sud‐est, dinspre Str. Ion Popovici Bănăţeanu pentru un număr de 4 (patru) parcele, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016‐001226/21.04.2016.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/2002 şi prelungit prin HCL nr. 107/2014.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înalţime maxim: (S)+P+1E+M/Er Înălţime maximă la cornişă = 12.00 metri Înălţime maximă la coamă = 17.00 metri POTmaxim = 35%

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 3/4

CUTmaxim = 0.9 Spaţii verzi şi plantate: o parcelă de spaţii verzi amenajate cu acces public în suprafaţă de

minim 5% (198 mp) din suprafaţa totală a terenului reglementat conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 88/11.11.2016, împreună cu asigurarea unui procent de 30% spaţii verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de locuinţe propuse.

Amplasarea pe parcelă a construcţiilor se va face conform planşei „Reglementări urbanistice” parte din documentaţie şi conform menţiunilor din Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. şi Avizul Arhitectului‐şef nr. 17/08.12.2016, astfel:

▪ amplasarea faţă de aliniament: pentru parcelele 2, 3, 4 şi 5 (cu front spre Str. Ion Popovici Bănăţeanu), construcţiile se vor amplasa în aliniament sau cu retragere de maxim 6.00 metri; pentru parcelele 6, 7, 8 şi 9 (cu front spre Str. Cetatea Albă), construcţiile se vor amplasa cu o retragere între 3.00 şi 6.00 metri;

▪ amplasarea faţă de limitele laterale: pentru parcelele 2 şi 9, construcţiile se vor amplasa la minim 3.00 metri faţă de limita laterală dreapta şi cu calcan pe limita laterală stânga; pentru parcele 5 şi 6, construcţiile se vor amplasa la minim 3.00 metri faţă de limita laterală stânga şi cu calcan pe limita laterală dreapta; pentru parcelele 3, 4, 7 şi 8, construcţiile pot atinge ambele limite laterale de proprietate;

▪ amplasarea faţă de limita posterioară: minim 10.00 metri. La eliberarea Autorizaţiei de construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, reţele şi utilităţi publice care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului conform „Planului de acţiune” parte din documentaţie.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. (M.T.C.T.) nr. 176/N/2000.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, conform art. 38, alin. (11) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a P.U.Z., aceasta va fi transmisă însoţită de documentaţia de aprobare a P.U.Z. către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform art. 471 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, republicată şi actualizată.

Autorizaţia de construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str.

Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, având ca beneficiari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN, întocmit conform proiectului nr. 144/2015, realizat de S.C. ARHITECT TRÎMBIŢAŞ S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A U R B A N I S M

T i m i ş o a r a , B d . C . D . L o g a n r . 1 , T e l . / F a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 0 0

e ‐ m a i l : p r i m a r i a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

PAGINA 4/4

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime maxim (S)+P+1E+M/Er, înălţimea maximă la cornişă 12.00 metri, înălţimea maximă la coamă 17.00 metri, accese auto, pietonale şi circulaţii conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2016‐001226/21.04.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, procentul de ocupare al terenului POTmaxim = 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmaxim = 0.9, spaţii verzi şi plantate: o parcelă de spaţii verzi amenajate cu acces public în suprafaţă de minim 5% (198 mp) din suprafaţa totală a terenului reglementat conform Adresei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş cu nr. 88/11.11.2016, împreună cu asigurarea unui procent de 30% spaţii verzi amenajate în cadrul fiecărei parcele de locuinţe propuse;

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitatea de 3 (trei) ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie;

Terenul reglementat este înscris în CF 405982, nr. cad. 405982, nr. top. 22589 (CF vechi 9988), teren intravilan în suprafaţă de 3951 mp, proprietari Florin BULIGOANEA, Victoria Mihaela BULIGOANEA, Constantin Claudiu OPRAN şi Ioana Claudia OPRAN.

4. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă rezidenţială”, Str. Ion Popovici Bănăţeanu nr. 27, CF 405982, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z.

5. Autorizatia de construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public (dacă este cazul).

Pt. Arhitect‐şef, Emilian Sorin CIURARIU

Consilier, Andreea STĂNILĂ

Şef Birou Consultanţă Juridică, Daniel VĂCĂRESCU

Atasament: 15_A09_Posibilitati_de_mobilare.pdf

SL dL

Atasament: 11_A05_Incadrare_in_zona.pdf

“fac e “Co, Car. Auton SEVER z Linde Gas = ş E 5 Piața de Maşini Mehala = Piața de Gros = Strada Dragoş Vodă strada Moise Dobosan 219619 „cota Păi 2 E sate 4 d E sei a Ed 4 5 8 3 _ Liceul Teoretic ETA Fântână 7 = Nikolaus Lenau * Ea Publici = E 8 3 ala PE 3 > FABRIC 5 £ AS CĂ 3 rada. e 5 a | n, da Tab Strada Chișinău o 2 Strada let" s N 3 area 5 jo DUBA! aport & sua 5 state „ada e E „net! Lupoaicei RI a, & entral--- LI 5 EA
UAI A
* “ N he x — II / =L i : CU) N

Atasament: 14_A08_Circulatia_terenurilor.pdf

Atasament: 12_A06_Situatia_Existenta.pdf

SL aLN