keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 90/28.02.2020 Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

28.02.2020

Hotararea Consiliului Local 90/28.02.2020
Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiţii „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-4889/25.02.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020 al Biroului de Construcţii Instalaţii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere adresa Direcţiei Economice nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 6/25.02.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Programul de Dezvoltare 2020-Investitii, cap. 66.02.06 Sanatate;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) şi d), alin. (4), lit. d) şi e) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi alin. (3) şi art.196 alin. (1), lit a) din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13 - conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Constructii-Instalatii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze sportive;
- Biroului Constructii-Instalatii;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Studiu_de_fezabilitate.pdf

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management STUDIU DE FEZABILITATE ” Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeş ” Obiectiv: Beneficiar: Proiectant general: Nr. proiect: Nr. Contract: Faza de proiectare: Data elaborării: Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeş Municipiul Timișoara S.C. CONSILIERE FINANCIARA MB S.R.L. CUI: RO 16212344 Sibiu, str Tg Vinului nr 4 Tel: +40 (752) 170 710 mbconsilierefinanciara(Qyahoo.com 530/11.2019 74/06.06.2019 S.F. 2019

B CONSUERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management LISTĂ DE SEMNĂTURI Mânzat Mihai Arhitect cu drept de semnătură — șef proiect Chiorean Maria Arhitect Lapoşi - Oana Leonard Inginer — Instalații sanitare, HVAC și electrice EA Cop RO15212344 CONSILIERE Si ÎNANCIARA MB / So, SRL Ste Morosan Adelia Ramona Economist Keszeg Julia Economist

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management CUPRINS A. PIESE core 0 OT ECE ERA TERT E RE OD O E OTE O 8 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii oii ci ei i oii e ete ea ate tt a aa atata ea 5 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii ................ o i ii e i ei eee i a tei A EAI a atata aaa aaa 5 1.2. Ordonator principal de credite/investitor ................. oi ri ie e e e e e e aa teatre antet ata ae ana nenea 5 1.3. Ordonator de credite (secundariterţiar) 5 1.4. Beneficiarul investiţiei............................... 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate i i e i i iri e entitatea 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii .................... oii iii 6 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)........................... 6 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi TMBNCIBNB iscriere estas sar pre TAPET OTE PIESA PEREZ RET REPERE DAT ALERT ITI INTARI IESE ETER EI 6 2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor ...................... iii ii i i e i i eee eine etnica 6 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii ................. oii i e ci i e eee eta rea 17 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice..................-.. i i ici esec reia 20 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii /opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii ............... oii il i eee ete e ia eee EROARE CACAT GICA EATA anna aaa 22 4-1, Particularități ale amplasamentului: i ii ieri iri E EEE A ara 22 ss! .... 30 3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz: ...... 35 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: 3.3. Costurile estimative ale investiţiei: 3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei cititi ii ] et] i n e i nara ana taina 36 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico- economic propus i iii iii taiate ie aan ata aaa a ana 37 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referință + ci ceea re DTS ASIS TEORIA TESTAT O RER ORGA RISE AR 37 42. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice; ce pot:afecta ucisi TIR CSL ICE NIGER E la 37 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de CONSUM: ............... oii ie eee eee et eee eat nt nt na neta aaa aaa 38 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:.............. oo ci e e e iii iernat tate aaa 39 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii ................ 40 46. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară ................................. 41 4.7. Analiza economică .. .. 47 4.8. Analiza de senzitivitate .. ....54 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor o... oii e e cec ceea ieseana nava 56 5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) iile i i ei i i iei atena 59 5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi risCUrilor............ o oi i e e i i i e eri e e EI EEE EEE EEE Enna 59 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)............. o oii iei 59 5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: ............... lol i ie e ei ii ioana 60 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investi 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice................. io ic oi i o i e i e e a a aaa aaa aaa 110 s

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice ... 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme... 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire... 6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege ....................... 114 6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică... , 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilOr....................... oii i i i i ii i iei sanatate tate atenta nenea 114 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ................................. 114 6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice i e e e i ei e i e tt E a a aa 114 7. implementarea «iu iii iii i ii. ii te ere ep EDT DATEI IDE 115 7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei.............. o i ici cec 115 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse STITI SECETEI N EEE TETIERE TV ETER 115 7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare........................ 120 7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale ....................................... 120 8. Concluzii Şi Ii IEEE EEE EEE ET E EGEE 120 B. PIESE ie ei i ii a RER RE A E EA an na 121

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management A. PIESE SCRISE 1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 1.1. Denumirea obiectivului de investiţii “Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș”, str. Gheorghe Adam nr. 13 1.2. Ordonator principal de credite/investitor Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr.1 1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) Nu este cazul. 1.4. Beneficiarul investiţiei Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Constantin Diaconovici Loga nr. 1 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L., cu sediul în Sibiu, str Târgu Vinului nr. 4

VB CONSLERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare În elaborarea prezentului studiu s-a pornit de la ideea realizării unei analize care să ofere informații necesare finanțatorului proiectului în vederea conturării unei imagini privind sustenabilitatea și necesitatea proiectului propus, precum şi informaţii cu privire la alternativele existente şi care pot fi luate în calcul în procesul decizional. Pentru conturarea contextului în care se va analiza necesitatea realizării proiectului, respectiv construirea unui Centru Oncologic de terapie personalizată în cadrul Spitalului de boli infecțioase Victor Babeș din Timișoara, au fost studiate şi folosite informaţii din următoarele surse: - Strategia Europa 2020; - Strategia Sănătate 2020; - Strategia Națională de Sănătate 2014-2020; - Planul de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naționale de sănătate; - Planul de Dezvoltare al Regiunii Vest; - Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Timiș 2015-2020/2023 - din cadrul studiilor şi cercetărilor elaborate pentru proiectarea efectivă a lucrărilor: studiu geotehnic, studiu topo, ş.a.m.d.; - alte studii, analize, rapoarte şi materiale realizate de diverse autorităţi şi organizaţii relevante pentru studiul de faţă. Secţiunile prezentului Studiu de fezabilitate au fost dezvoltate ca și conținut similar modelului cadru oferit de H.G. 907/2016 astfel încât să poată furniza informații complete legate de contextul social şi economic în care se propune realizarea investiţiei. Această detaliere ajută atât elaboratorul cât și beneficiarul să constate necesitatea și să înțeleagă oportunitatea realizării sau nu a proiectului. În continuare vom analiza și prezenta contextul european, național și județean în care se propune implementarea prezentul proiect. Contextul european Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a îmbunătăți semnificativ sănătatea și bunăstarea populației, de a reduce inegalitățile din sănătate și de a consolida sănătatea publică. În acest sens, cele 53 de ţări din Regiunea Europeană a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) s-au reunit la sesiunea anuală a Comitetului Regionale OMS pentru Europa din septembrie 2012 pentru a aproba şi pentru a se angaja în implementarea unui nou cadru de politici de sănătate europene, Sănătatea 2020. Cadrul strategic se bazează pe valorile sacre ale Constituţiei OMS: dreptul fundamental al fiecărei fiinţe umane la cel mai înalt posibil standard de sănătate, indiferent de etnie, gen, statut social şi posibilitate de plată. La fel de importante sunt şi principiile corectitudinii, sustenabilităţii, 6

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management calităţii, transparenţei, responsabilităţii, dreptul de participare la luarea deciziilor şi dreptul la demnitate. În ultimii ani, sănătatea a cunoscut o îmbunătăţire, dar inegalităţile în acest domeniu sunt în continuare severe. Din figura de mai jos, se poate observa speranța de viață în funcție de etalonul în cvintile în țările din Regiunea Europeană OMS din 2010. Ţările diferă foarte mult, în special pe axa est-vest. Datele suplimentare arată că un copil născut în Comunitatea Statelor Independente prezintă un risc de trei ori mai mare de a muri înainte de a împlini 5 ani, în comparaţie cu un copil născut într-o ţară din UE, iar ratele mortalităţii materne sunt de până la 43 de ori mai mari în unele ţări ale Regiunii faţă de altele. [CI Coamaimare Adoua CI Atreia EI Apatra [ZI Cea mai scăzută Sursa de date: Baza de date OMS European health for all Strategia europeană de sănătate "Sănătate 2020” are ca și principale obiective: o îmbunătățirea sănătății pentru toți și reducerea inegalităților din sănătate; o îmbunătățirea leadershipului și guvernării participative pentru sănătate; Pe lângă aceste obiective, strategia este bazată pe patru arii prioritare pentru acţiuni politice, interconectate, interdependente şi care se sprijină reciproc: o investiţie în sănătate printr-o abordare care vizează durata întregii vieţi şi auto-afirmarea oamenilor; e abordarea principalelor provocări cu privire la sănătate din Regiune, din domeniul bolilor netransmisibile şi transmisibile; o consolidarea sistemelor de sănătate centrate pe persoană, capacitatea sănătăţii publice şi a pregătirii în situaţii de urgenţă, supravegherii şi răspunsului; o crearea de comunităţi reziliente şi de medii de sprijin. Contextul național Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 reprezintă documentul prin care Guvernul României își asumă eliminarea punctelor slabe identificate în sectorul de sănătate prin: reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în conditii de cost-eficacitate crescută folosind medicina bazată pe dovezi și, nu în ultimul rând, la îmbunatățirea capacității administrative și a calității managementului la toate nivelurile. Politicile de sănătate propuse prin strategie pentru perioada 2014-2020 au ținut cont și 7

B CONSUERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management de măsurile propuse de experții Băncii Mondiale în raportul "Analiza funcțională a sectorului de sănătate în România”. Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 are ca și obiectiv principal îmbunătățirea stării de sănătate a populației României, iar impreună cu Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea strategiei naționale prezintă modul de rezolvare a principalelor probleme de sanatate publica, modul în care va fi asigurat accesul la serviciile de sanatate, precum si politica de resurse umane, investitii si infrastructura pentru urmatorii 5 ani. Strategia prezintă 3 arii strategice de intervenție, și anume: 1. Sănătate publică 2.Servicii de sănătate 3.Măsuri transversale pentru un sistem de sănătate sustenabil și predictibil. Evoluţia morbidităţii şi mortalităţii din ultimele două decade, marcată de povara în creştere a bolilor cronice, în paralel cu evoluţiile survenite în sistemul de îngrijiri de sănătate şi în societate în general, impun cu necesitate o schimbare de paradigmă în favoarea creşterii rolului prevenirii, depistării şi intervenţiei cât mai precoce în bolile cronice. De aici rolul şi responsabilitatea mare ce stă în faţa intervențiilor şi programelor de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate la nivel de individ şi în comunitate, asistenţei medicale comunitare şi medicinei de familie. Aceste servicii au şi rolul de a sprijini şi împuternici individul să îşi asume mai mult responsabilitatea pentru menţinerea propriei sănătăţi prin adoptarea unui stil de viaţă adecvat şi a unui comportament anticipativ al bolii încă de la vârste tinere, ci nu a unuia cu intenţie corectivă în faze avansate de boalăa, şi au responsabilitatea de a nu-i lăsa pe cei vulnerabili în situaţie de marginalizare sau excludere de la serviciile la care au dreptul. În ceea ce privește serviciile de sănătate, se dorește dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea reducerii inechităţii în accesul la serviciile de sănătate. În acest sens, un obiectiv strategic este îmbunătăţirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitaliceşti prin restructurare şi raţionalizare. Sectorul sanitar se bazează pe o infrastructură concepută acum 50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită față de realităţile de astăzi. Reţeaua de spitale este adesea fragmentată (multe spitale fiind pavilionare, aflate uneori la distanţe mari, necesitând transferul între secţiile aceluiaşi spital cu ajutorul ambulanţei), utilizează clădiri vechi (unele chiar peste 100 ani vechime) ce nu permit integrarea optimală a circuitelor intraspitaliceşti şi ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci ale cladirilor, nu dispun de facilităţi pentru un acces fizic. Ca și direcții strategice de acțiune sunt menționate următoarele: o Raţionalizarea şi transformarea spitalelor locale o Dezvoltarea şi raţionalizarea spitalelor județene e Dezvoltarea şi raţionalizarea spitalelor de nivel regional şi naţional o Aducerea la standarde moderne de funcţionare a infrastructuri serviciilor de radioterapie şi oncologie, cu creşterea accesului la serviciile de specialitate Contextul judetean/local Regiunea de Dezvoltare Vest ocupă locul doi la nivel național în mai multe domenii, dar totuși situația generală privind educația, rezultatele formării profesionale și participarea la piața muncii, serviciile de sănătate și cele sociale nu se prezintă în cei mai buni termeni. Regiunea Vest este caracterizată, similar cu celelalte regiuni de dezvoltare, de o stare de sănătate precară, excluziune socială, sincope ale pieței muncii și ale sistemului educațional. Toate acestea inhibă dezvoltarea societății și a economiei, fiind în același timp contrare obiectivelor și valorilor unei regiuni coezive și incluzive.

B CONSUERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Sănătatea reprezintă o problemă reală în Regiunea Vest, fiind considerată ca "pata neagră” a regiunii. În conformitate cu Indicatorul de Competitivitate Regională, sănătatea este domeniul în care Regiunea Vest este mai puțin competitivă și este rămasă în urmă față de alte regiuni din România. Cu un scor de 23 puncte Regiunea Vest se află pe ultima poziție în România (media pa țară fiind de 29). Starea sănătății precare din Regiunea Vest, comparativ cu regiunile mai dezvoltate ale UE are la bază cauze multiple, doar o parte dintre acestea fiind legate direct de calitatea slabă și de accesul deficitar la o infrastructură adecvată. O influență mai puternică este exercitată de modul de organizare și de nivelul general de performanță al serviciului medical public, sistem care se regăsește într-o stare de reformă continuă, fără a reuși totuși să răspundă nevoilor pacienților. Starea de sănătate a populației dintr-un anumit areal este caracterizată cu ajutorul unor indicator parțiali, referitori la mortalitate și morbiditate. De asemenea, măsura demografică a speranței de viață a fost deseori folosită ca o măsură a stării de sănătate a unei țări. Regiunea Vest are speranța de viață la naștere de 73 de ani, fiind cu aproximativ 7 ani mai mică decât media europeană. În vederea rezolvării acestor probleme, una dintre prioritățile identificate în cadrul Planului de Dezvoltare al Regiunii Vest, este îmbunătățirea calității serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului populației la acestea. În acest sens, unele dintre acțiunile stabilite sunt: = Construirea / reabilitarea / modernizarea / extinderea spitalelor și ambulatoriilor / centrelor preventorii, altor tipuri de unități medico-sanitare: sanatorii, centre de sănătate, incusiv dotarea cu echipamente și tehnologii moderne = Inființarea de noi spitale în regiune, pe specializările considerate importante la nivel regional (spital regional de urgență, spital oncologic, cardio-vascular, etc.) = Crearea unui sistem integrat care să cuprindă unități de servicii ”prespital”, unități de primire și centre regionale de gestionare a urgențelor, centre specializate pe servicii paleative, recuperare neuromotorie, boli cronice, care vor putea descărca presiunea actuală pe unitățile de servicii de spitalizare La nivelul județului Timiș, viziunea 2050 de dezvoltare a județului este definită astfel: "Dezvoltarea durabilă a judeţului Timiş prin crearea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, capabil să asigure dezvoltare economică continuă prin avantaj comparativ, specializare și reindustrializare inteligentă, economisirea relativă de resurse minerale și energetice clasice, protecția mediului, creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi reducerea semnificativă a decalajelor de evoluție faţă de regiunile similare NUTS 3 ale Uniunii Europene (UE), nivelul de dezvoltare al județului ajungând în anul 2050 la nivelul mediu al regiunilor dezvoltate din UE”. Unul dintre principalele obiective prezentate în cadrul Strategiei de Dezvoltare economico- socială a județului Timiș 2015-2020/2023 în domeniul sănătății se referă la îmbunătăţirea dotării cu echipamente şi îmbunătăţirea infrastructurii specifice care să asigure calitatea corespunzătoare a serviciilor şi informaţiilor medicale şi creşterea accesului populaţiei la acestea, inclusiv din zonele dezavantajate geografic. Conform Strategiei, îmbunătăţirea gradului de sănătate, de integrare socială şi de confort al locuirii pentru populaţia judeţului Timiş, în conformitate cu cerinţele europene si la nivelul mediu superior al UE, este un obiectiv important de dezoltare care urmează a fi îndeplinit până în anul 2025. Măsurile propuse pentru atingerea acestui obiectiv sunt următoarele: - Reabilitarea/ modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente şi, după caz, mărirea capacităţii spitalelor - Construcţia de noi spitale, în funcţie de necesităţile zonale - Reabilitarea / modernizarea infrastructurii şi echiparea ambulatoriilor

B CONSLUERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe - Reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă - Construcţia de spitale regionale - Crearea de noi unităţi sanitare în centrele de influenţă intercomunală ale judeţului Timiş, care să poată răspunde situaţiilor obişnuite şi a celor de urgenţă, accesibile şi din Zone dezavantajate geografic - Înfiinţarea şi/ sau reabilitarea unor unităţi de promovare a sănătăţii (planificare familiala, educaţie sanitara) - Dezvoltarea sistemului de e-sănătate - Educarea tineretului in scoli și a populaţiei cu privire la principiile vieţii sănătoase - Elaborarea de studii şi strategii în domeniul sănătăţii populaţiei Sintetizând informațiile mai sus prezentate, putem concluziona, că proiectul de faţă se încadrează perfect atât în contextul județean, cât și în cel național și european, obiectivele acestuia pliându-se cu obiectivele strategiilor, planurilor și politicilor de dezvoltare pentru această perioadă. 2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor Regiunea Vest este printre regiunile din România cu populația cea mai scăzută, având în anul 2011, conform datelor furnizate de Recensământul Populaţiei și al Locuinţelor din anul 2011, un număr de 1.913.831 de locuitori, adică 8,9% din populația României. Județul Timiș concentrează 35% din populația totală a Regiunii Vest, județul Hunedoara 24,5%, urmând de județul Arad cu 23,5% și județul Caraș-Severin cu 17%. Județul Populaţia în anul 2011 | Arad 455.126 Caraş-Severin 320.391 Hunedoara 459.967 Timiş 678.347 Regiunea Vest 1.913.831 Sursa: INS Regiunea Vest este pe locul 5 în România în termeni de modificare a populației în valori absolutepentru perioada 2000-2011, cu scădere totală de -130.739 persoane. Procentual, populația totală a Regiunii Vest a scăzut în acest interval cu 6,4%, în timp ce populația țării a scăzut în același interval cu 4,6%. Evolutia ratei de crestere a populatiei 2001-2011 raportat la anul precedent (%) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 1 Romania o -— - Regiunea Vest a Arad - — Caras-Severin 2 — Hunedoara — Ţimis -3 4 & Sursa: INS

B CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Există diferențe mari în modificarea populației între județele regiunii. Timiș este singurul județ cu modificare pozitivă în perioada 2007-2010, după care în 2011 populația scade cu 0,07%. Toate celelalte județe din regiune înregistrează o scădere a populației, dar Hunedoara se situează cel mai prost, atât în termeni de valori absolute cât și ca procente, populația scăzând în acest județ în perioada 2000-2011 cu 12,3%. În județele Arad și Caraș-Severin populația a scăzut cu 4,5%, respectiv 9,4% în intervalul 2001-2011. La 1 ianuarie 2011 populația Regiunii Vest eră alcătuită din 51,7% femei și 48,3% bărbați. La nivelul țării ponderea populației feminine este puțin mai scăzută, fiind de 51,3% din totalul populației, în timp ce populația masculină reprezenta 48,7% din populația țării. Structura populației pe sexe este similară la nivelul tuturor județelor, cu populația de sex feminin majoritară. Structura populației pe sexe — anul 2011 700.000 600.000 Feminin 300.000 " Masculin 400.000 200.000 | | 100.000 POM 0 Arad Caras-Severin Hunedoara Timis Sursa: Sursa: INS În ceea ce priveşte organizarea administrativă a județului Timiș, acesta cuprinde 2 municpii — Timișoara și Lugoj, 8 orașe — Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaș, Făget, Deta, Ciacova, Recaș, Gătaia și un număr de 89 comune cu 313 sate. Elocventă pentru situaţia economică a judeţului este rata şomajului din Timiș, prezentată în următorul grafic: Evoluţia ratei şomajului în județul Timiș în perioada 2017 - 2019 —rata șomajului Sursa de date: INSSE 11

CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Din graficul de mai sus se observă că judeţul Timiș are o rată de şomaj scăzută în perioada 2017-2019, comparativ cu media pe ţară. În anul 2019 rata şomajului din județul Timiş s-a stabilizat la un nivel extrem de scăzut, 0,8%. Ilfov este singurul judeţ care are şomaj mai mic decât Timişul, la aproape jumătate din valoarea celui mai vestic judeţ al ţării, adică 0,55%. Sistemul de sănătate al județului Timiș, are în componență peste 2800 de unități sanitare, publice și private, prin care asigură toată gama de servicii medicale specializate, necesare pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea bolilor. La sfârșitul anului 2018 situația se prezintă astfel: Tabel - Unități sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, în județul Timiș, 2018 Categorii de unitati sanitare Pro pneiate publică privată Spitale 15 7 Ambulatorii de specialitate 4 8 Ambulatorii integrate spitalului 14 1 Dispensare medicale 5 - Centre de sanatate 3 - Centre medicale de specialitate 1 2 Centre medicale de specialitate cu paturi de spital 7 Cabinete medicale scolare si studențești 42 = Cabinete medicale de familie - 480 Cabinete stomatologice = 815 Cabinete medicale de specialitate 1 792 Farmacii 16 279 Puncte farmaceutice 5 2 Depozite farmaceutice - 34 Laboratoare medicale 69 47 Laboratoare de tehnica dentara 1 84 Centre de transfuzie 1 - Alte tipuri de cabinete medicale 7 4 Sursa de date: INSSE După cum se observă din tabelul de mai sus, în judeţul Timiș, funcţionează 15 spitale publice și 7 spitale private. În ceea ce privește numărul de paturi la nivelul anului 2018, în județul Timiș, conform datelor oferite de INSSE, în spitale funcționau 5.577 de paturi, din care 5.257 de paturi aflându- se în proprietate publică, iar 320 de paturi în proprietate privată. Din punct de vedere al repartiției paturilor în spitale (inclusiv centre de sănătate), la sfârșitul anului 2018, 3526 de paturi erau în Municipiul Timișoara, 445 de paturi în Gataia, 430 în Jebel, 368 în Municipiul Lugoj și restul în celelalte orașe din județ.

B consusse FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Repartiția numărului de paturi în spitale (inclusiv în centre de sănătate) la nivelul județului Timiş în anul 2018 m MUNICIPIUL TIMISOARA m MUNICIPIUL LUGOJ m ORAS BUZIAS m ORAS DETA m ORAS FAGET m ORAS GATAIA ORAS JIMBOLIA * ORAS SANNICOLAU MARE Sursa de date: INSSE Rata de natalitate a județului Timiș a fost de 9,6 născuții vii la 1.000 locuitori în anul 2018 poziționând județul Timiș pe locul 7 din 42, cu o rată a natalității, peste media națională de 8,6 născuții vii la 1.000 locuitori. Rata de natalitate în județul Timiş în perioada 2013-2018 10 03 3.8 i Er — Nascuti vii la | 1000 locuitori 96 - 94 - 9.2 9 E Anul 2013 Anul 2014 Anul2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Sursa de date: INSSE Speranţa de viaţă la naştere rămâne unul dintre indicatorii cei mai utilizaţi pentru măsurarea stării de sănătate a unei populaţii şi a nivelului de dezvoltare (Eurostat, 2008). Utilizarea largă a indicatorului speranţei de viaţă la naştere pentru a descrie starea de sănătate a unei populaţii se datorează avantajului de a trece mai departe de dificultăţile de definire a stării de sănătate între indivizi, populaţii, culturi diferite sau chiar între diferite perioade de timp (Eurostat, 2009).

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Durata medie de viață în județul Timiş în perioada 2011-2018 77.00 76.50 76.00 3 75.50 75.00 74.50 74.00 —_ TOTAL —m- Regiunea VEST — Țimis 73.50 73.00 72.50 13 T T T T T T T 1 Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sursa datelor: INSSE La nivel național, în ultimii 8 de ani durata medie de viață a crescut de la 74,20 de ani în 2011 la 75,88 de ani în 2018. După cum se constată în graficul de mai sus, durata medie de viață în județul Timiș depășește atât media regiunii Vest, cât și media națională. În ceea ce privește evoluția duratei medie a vieții in județul Timiș, se observă o creștere de la 74,61 ani în 2011 la 76,71 ani în anul 2018, adică o creștere a speranței de viată cu aprox. 2 ani. Rata mortalităţii infantile reprezintă un indicator complex al stării de sănătate al unei populaţii, „reflectând în ce măsură îngrijirea medicală la care majoritatea populaţiei are acces asigură o stare de sănătate bună” (Voicu, 2005: 80). Evoluţia ratei mortalității infantile în judeţul Timis în perioada 2011 - 2018 10 gr aa aaa aia EA 91 m 8! i 7 6 - 47 —%— Decedati sub 1 an 3 | E E TOTO e la 1000 nascuti vii 27 14 O foii a - 5 Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sursa datelor: INSSE

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management La nivelul județului Timiș rata mortalității a manifestat un trend general descrescător in perioada 2011 — 2018, cu fluctuații peste și sub trendul general. În anul 2018, rata mortalității infantile, avea o valoare de 4,4 decedați sub 1 an la 1000 născuți vii, fiind mai mică decât media națională de 6,4. În graficul de mai jos, comparând situaţiile evoluţiilor din județul Timiș, regiunea Vest și România se observă ca in perioada 2011-2017 rata mortalitatii infantile a fost mai scăzută in județul Timiș față de situația la nivelul țării și a regiunii. In anul 2017, in judetul Timiș numărul copiilor cu vârste cuprinse între zero luni şi un an care au murit a fost mai mare decât cel din România şi din Regiunea Vest. | Evoluția ratei mortalităţii infantile în județul Timiş, în regiunea Vest și la nivel național în perioada 2011-2018 n o | —_ TOTAL Regiunea VEST — Timis Or NU BU MS m VO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sursa datelor: INSSE Cea mai mare parte a indicatorilor prezentaţi în județul Timiș au o tendinţă defavorabilă, iar decalajul pe care țara noastră trebuie să-l parcurgă până la a ajunge să aibă o populaţie la fel de sănătoasă precum cele din Statele Membre UE este mare. Având în vedere caracterul plurifactorial al sănătăţii şi a faptului că sănătatea nu este numai responsabilitatea sectorului de sănătate ci şi a altor sectoare care o influenţează, se recomandă acţiunea integrată asupra factorilor de risc şi a determinanţilor comuni mai multor boli prioritare, precum şi colaborarea cu alte sectoare pentru acţiunea comună asupra determinanţilor sănătăţii. Deși starea de sănătate a populației diferă de la o regiune la alta a țării, evoluția la nivel general a indicatorilor manifestă aceleași caracteristici. Studiile / rapoartele de țară realizate în domeniul socio-economic refelctă faptul că valorile la o serie de indicatori statistici sunt sub media europeană, printre care amintim: speranța la viață (Romania se situează printre țările cu cele mai scăzute valori ale speranței de viață la naștere din Uniunea Europeană), mortalitatea infantilă (în 2011, în Romania mortalitatea infantilă avea valori aproape duble față de cele la nivelul Uniunii Europene), ponderea bolilor cronice în structura mortalității (România înregistrează o pondere dublă față de cea la nivelul Uniunii Europene), numărul de medici practicieni la 100.000 de locuitori (România se situează printre ultimele locuri din Europa), etc.

B CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeş” Timisoara Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofttiziologie "Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumoftiziologie. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara asigură prin secţiile şi serviciile sale asistenţă medicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor fiind spital clinic în acelaşi timp şi bază de învăţământ medical universitar şi postuniversitar de cercetare. Spitalul are un număr de 295 paturi cu următoarea structură: Secția Nr.paturi Pneumoftiziologie l 75 - Compartiment pneumologie TBC 52 Pneumottiziologie Il 75 - Compartiment pneumologie TBC 42 Boli infecțioase | adulți 60 - Compartiment HIV/SIDA 8 Boli infecțioase Il adulți și copii 60 Compartiment HIV/SIDA 10 Compartiment terapie intensivă boli infecțioase 5 Compartiment clinic chirurgie toraco-pulmonară 10 - Compartiment clinic ATI 4 Compartiment de recuperare respiratorie 6 Compartiment de spitalizare de zi 30 Compartiment spitalizare de zi HIV/SID 12 - Compartiment de spitalizare de zi boli infecțioase 12 - Compartiment de zi pneumologie 6 Pe lângă acestea se mai cuprind în structura spitalului compartiment de prevenire si control a infecțiilor nozocomiale, farmacie, laborator clinic de analize medicale, laborator clinic de anatomie patologică, laborator explorări funcționale, laborator radiologie și imagistică medicală, compartiment endoscopie bronșică, dispensar TBC, compartiment MRF, cabinet boli infecțioase HIV/SIDA, cabinet boli infecțioase-dispensarizare a hepatitei, cabinete boli infecțioase, cabinet antirabic, sală de gimnastică. Ambulatoriul de specialitate al spitalului cuprinde: cabinete de pneumologie, cabinet alergologie. Laboratoarele sunt unice, deservind atât secțiile cu paturi, cât și ambulatoriul de specialitate al spitalului. În prezent, în cadrul spitalului nu sunt spații disponibile pentru amenajare ca spații de diagnostic și tratament a afecţiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unități de specific, întârziind astfel posibilitatea luării măsurilor medicale de urgență. Având în vedere dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților medicale se impune realizarea centrului oncologic de terapie personalizată pentru a crește calitatea actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice.

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Considerăm astfel justificată şi viabilă realizarea proiectului de construire a unei cladiri noi pentru înființarea unui centru oncologic de terapie personalizată pentru a crește calitatea actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice. 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii Conform celor mai recente estimări publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), incidența cancerului a crescut la 18,1 milioane de cazuri noi anual și 9,6 milioane de decese. Unul din cinci bărbați și una din șase femei dezvoltă o formă de cancer de-a lungul vieții, iar din cauza bolii decedează unul din opt bărbați și una din unsprezece femei. În Europa, unde trăiește 9% din populația Globului, incidența anuală a cancerului ajunge la 23,4%, cu o 20,3% din decesele globale. Ratele de incidență și deces sunt aici mai mari decât în America, cu o populație de 13,3% din total, o incidență a cancerului de 21% și o rată a mortalității de 14,4%. Pe primele trei locuri în ceea ce privește incidența se află cancerul pulmonar, de sân la femeie și colorectal, tipuri care se găsesc și printre primele cinci locuri în privința mortalității. Acestea sunt responsabile pentru o treime din cazurile nou apărute și decese la nivel global. În 2018, se estimează o incidență de 2,1 milioane de cazuri noi de cancer pulmonar și aproximativ același număr este estimat și pentru cancerul de sân, în timp ce pentru cancerul colorectal se estimează 1,8 milioane de cazuri noi. Both sexes încidence Mortality Leukaeriia, ea 2% Cervix uteri, Pancreas 4,5% CE Esophagus 5.3% 18.1 million 9.6 million new cases dealhs Tipurile de cancer aflate pe primele locuri (ambele sexe), Sursa: Globocar Cancerul de prostată, situat pe locul patru în topul incidenței, afecta 1,3 milioane de persoane în 2018, iar cancerul de stomac, pe locul al cincilea, un milion de persoane. Creșterea ratei de diagnostic precoce prin screening ecografic și analize specifice de sânge a crescut rata incidenței cancerului de prostată, precum și a cancerului tiroidian. 7

Mp CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management În ceea ce privește decesele, pe primul loc se află cancerul pulmonar, urmat de cancerul colorectal, de stomac și hepatic, cancerul de sân având un prognostic mai bun decât cele enumerate mai sus și rate mai mari de supravieţuire în țările dezvoltate. Conform datelor cu privire la decesele prin cancer, se evidențiază următoarele: România — Decese prin cancer, pe grupe de vârstă, în anul 2017 rârstă Sursa: Global Burden of Disease a Institute for Health Metrics and Evaluation Mai mult de o treime din toate cancerele pot fi prevenite prin reducerea expunerii la factorii de risc cum sunt consumul de tutun, obezitatea, lipsa activității fizice, infecțiile, alcoolul, poluarea mediului, carcinogenii ocupaționali și radiațiile. Prevenirea unor cancere poate fi eficientă prin vaccinarea împotriva virusului hepatitic B (HBV), virusului Human Papilloma (HPV), ceea ce protejează de cancerul hepatic și cancerul de col uterin. Reducerea expunerii la alți carcinogeni cum sunt poluarea mediului, agenții carcinogeni ocupaționali și radiațiile poate ajuta la prevenirea multor cancere. Există un număr de cancere care pot fi identificate din timp, ceea ce ajută la îmbunătățirea șanselor unui tratament de succes, deseori la costuri mai mici și cu mai puține (sau mai puțin semnificative) efecte secundare pentru pacienți. Există teste rentabile (cost-eficiente) care ajută la depistarea precoce a cancerelor colorectale, mamare, cervicale și orale, iar mai multe teste au fost realizate pentru alte tipuri de cancere. Recomandările naționale privind vaccinările, testările și posibilitatea de screening variază de la o țară la alta. Tratamentul depinde de tipul de cancer, de localizarea cancerului, de dimensiunea tumorii, de extinderea acesteia și de starea generală de sănătate. Tipurile generale de tratamente includ: chirurgical, chimioterapie, radioterapie, terapie hormonală, imunoterapie și terapie genică. 18

B CONSIUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Tratament chirurgical Dacă un cancer nu a metastazat (nu s-a răspândit), tratamentul chirurgical poate îndepărta cancerul în întregime, ceea ce poate vindeca boala. Frecvent, acest tip de tratament este eficient în îndepărtarea tumorii de la nivelul prostatei, sânului sau testiculului. Radioterapie Radioterapia utilizează raze de energie-înaltă pentru a reduce o tumoră sau pentru a distruge celule tumorale ca un tratament de sine-stătător, iar în anumite cazuri în combinație cu alte tratamente pentru cancer. Chimioterapie Chimioterapia utilizează substanțe chimice care interferează cu diviziunea celulară — prin distrucția ADN — astfel încât celulele canceroase se vor autodistruge. Aceste tratamente țintesc toate celulele cu diviziune rapidă (nu doar celulele canceroase), dar celulele normale pot reveni din afectarea indusă chimic, spre deosebire de cele canceroase. Chimioterapia este în general utilizată pentru tratamentul cancerului care s-a extins sau a metastazat, deoarece medicamentele acționează în tot organismul. Este un tratament necesar pentru unele forme de leucemie și limfom. Imunoterapia Imunoterapia utilizează propriul sistem imun al organismului pentru a combate tumora. Imunoterapia poate trata tot organismul, prin agenți care micșorează tumorile. Terapia hormonală Câteva cancere au fost legate de unele tipuri de hormoni, de exemplu cancerele de sân și de prostată. Terapia hormonală modifică producerea hormonilor din organism, astfel încât celulele tumorale nu mai pot crește sau sunt distruse complet. Terapia genică Scopul terapiei genice este de a înlocui genele alterate cu unele care sunt direcționate spre baza cauzei cancerului: deteriorarea ADN. Alte terapii genice se îndreaptă spre distrugerea ADN-ului celulelor canceroase până în punctul în care celulele se autodistrug. Totuși, terapia genică este nouă și nu a prezentat încă rezultate de tratament de succes. După toate normele acceptate internațional, cel putin 50% din numărul total de pacienți ar trebui să beneficieze de radioterapie la un anumit moment al evoluției bolii. În România se estimează că doar 12-15% dintre pacienții oncologici cu indicație de radioterapie beneficiază de acest tip de tratament. Un număr important de cazuri sunt cancere pulmonare (45.80%), neurologice (7.1%), de prostată (37.9%), de tiroidă (3.3%), pentru a căror tratare este necesară folosirea unei tehnici avansate de radiochirurgie. În Romania, conform unui studiu relevant din 2013, “Radiotherapy capacity across Europe: what it should be, and what it is” [Lancet Oncol. 2013 Feb;14(2)), necesarul de echipament de radioterapie este de 80-85%. Din cele 21 de aparate de radioterapie de care dispune sistemul sanitar românesc, o bună parte conțin tehnologii învechite, fiind echipamente uzate moral și fizic (echipamente de cobalt) a căror utilizare poate produce efecte secundare severe. Multe din acestea se strică frecvent, pacienții întrerup tratamentele, iar boala lor evoluează extrem de nefavorabil. Un raport al Royal College of Radiologists [Equipment, Workload and Staffing for Radio- therapy in the UK 1997-2002, The Royal College of Radiologists, Sept 2003] arată că în cazul tratamentelor cu scop curativ diferitele metode de tratament utilizate contribuie astfel: - radioterapia în 40% din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu chirurgia); - chirurgia în 49% din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu radioterapia); - chimioterapia în 11% din cazuri (ca metodă unică sau în combinație cu radioterapia). 19

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management La ora actuală, în Timiș figurează peste 18.000 de persoane afectate de cancer, din care 2.500 sunt cazuri noi pe an. Dintre aceștia, un număr mare de pacienți cu afecțiuni oncologice prezintă tumori nerezecabile chirurgical sau care nu pot fi iradiați prin radioterapie fracționată și ar necesita tratamente cu CyberKnife (SRT/SBRT). Conform datelor Registrului Regional de Cancer cea mai frecventă formă de cancer din zona de vest este cel bronhopulmonar. În România trăiesc astăzi peste 600.000 bolnavi de cancer, majoritatea având acces limitat la radioterapie, deoarece sunt puține centre care au aparatură necesară şi din această cauza listele de asteptare sunt foarte lungi. Aproximativ 70% din acești bolnavi ar avea nevoie de radioterapie în cursul schemei de tratament. lar peste 80% dintre pacienți prezintă cancere în stadii avasate, ceea ce înseamnă cazuri complexe, metastaze multiple sau zone extinse de iradiat, fiind cazuri complicat de abordat prin metodele clasice și care impun folosirea unor tehnici avansate. O situatie aparte o reprezintă pacienții care suferă de cancerul pulmonar, deoarece adesea pacientul nu are condiţia fizică necesară pentru intervenţia chirurgicală, in multe cazuri radiochirurgia cu CyberkKnife fiind soluția optimă de tratament datorită capacității aparatului de a urmări mișcarea de respirație a pacientului/organului țintă și de a iradia cu precizie submilimetrică. Există pacienți cu tumori beninge și maligne care nu pot fi abordate chirurgical, sau care nu pot fi iradiați prin metode terapeutice convenționale datorită susceptibilității scăzute a acestor tipuri de tumori la radioterapie fractionată. In aceste cazuri este nevoie de o un tratament direcționat, cu acuratețe milimetrică, o tehnică de iradiere capabilă să administreze toată doza terapeutică într-o singură ședință în tumoră. Soluţia o reprezintă radiochirurgia stereotactică CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite să se administreze doze mari de radiații în volumul tumoral cu o foarte mare precizie. Datorită preciziei sale unice, CyberKnife poate să ajungă la leziuni ce sunt imposibil de atins cu alte metode terapeutice. Considerăm astfel justificată şi viabilă realizarea proiectului de construire a unui centru oncologie de terapie personalizată CyberKnife, având în vedere evoluția bolilor de cancer la nivel global, național și local. Adresabilitatea clinică a acestuia precum și beneficiile tratamentelor cu echipamentul CyberKnife întărește necesitatea și oportunitatea realizării investiţiei. 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea calității actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizată. Sănătatea este un sector economic vital, de aceea este fundamental să putem asigura sănătatea și starea de bine a populației. Conform profilului de țară în domeniul sănătății pentru România publicat de Comisia Europeană, sistemul sanitar din România este caracterizat prin finanțare scăzută și utilizare ineficientă a resurselor publice, având cele mai scăzute cheltuieli pe cap de locuitor ca pondere din PIB în UE. Ca urmare, calitatea infrastructurii spitalicești se află la un nivel inferior faţă de nivelul celorlalte state membre UE, ceea ce a condus la o lipsă a echipamentelor medicale performante, precum și la o spațializare deficitară. De aceea investițiile în sănătate, în îmbunătățirea infrastructurii spitalicești trebuie susținute și încurajate. Pe lângă numeroasele considerente importante ce contribuie la 20

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management îmbunătățirea stării de sănătate a populației, condițiile unităților spitalicești în care sunt tratați pacienții au o importanță majoră. Prin prezentul proiect, în realizarea construirii noii infrastructuri se vor lua în considerare aspecte privind soluțiile eficiente energetic şi responsabile față de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor condiţii de igienă corespunzătoare. Obiectivul specific al proiectului constă în realizarea unei clădiri noi ce va adăposti un centru oncologic de terapie personalizată. Centrul va oferi tratamente de radiochirurgie stereotactică prin intermediul echipamentului CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite să se administreze doze mari de radiații în volumul tumoral cu o foarte mare precizie. De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la: - Cresterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice; - Cresterea numarului de persoane vindecate; - Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor oncologice; - Cresterea numarul locurilor de munca; - Dezvoltarea infrastructurii de interes public la nivel local. În prezent autoritățile sanitare încep să înțeleagă importanța realizării de investiții în tehnologiile medicale și să conștientizeze că este vorba despre investiții pe termen lung. Este nevoie de o schimbare a mentalității: tehnologiile medicale trebuie să fie folosite pentru a înlocui terapiile mai puțin eficiente, eliminându-le din sistem. Noile tehnologii medicale nu trebuie să fie adăugate la structurile existente și depășite. Sănătatea este un sector economic vital, în cadrul căruia inovarea joacă un rol central. Este fundamental să putem asigura sănătatea și starea de bine a cetățenilor Uniunii Europene, precum și productivitatea muncii în statele membre. Sănătatea reprezintă în sine o valoare, precum și un sector investiţional cu un puternic potențial de creștere. Clădirea va dispune de toate instalaţiile, dotările şi utilităţile necesare desfăşurării normale a activităţilor specifice unui centru oncologic. Totodată, dotările care se vor achiziţiona prin proiectul propus vor permite dezvoltarea unei infrastructuri moderne de sănătate cu posibilitatea de dezvoltare a unor proiecte de cercetare in domeniu. Prin proiectul propus se vor satisface exigenţele impuse de legislația și standardele specifice în vigoare. Sintetizând informațiile mai sus prezentate, dar ținând cont și de aspectele prezentate în documentație în cadrul capitolului 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare, aspecte privind obiectivele Strategiei Sănătate 2020, privind Planul de dezvoltare al Regiunii Vest, Strategia de Dezvoltare economico-socială a județului Timiș 2015-2020/2023, putem concluziona că proiectul de faţă se încadrează atât în contextul județean, regional cât și în cel naţional și european, obiectivele acestuia pliîndu-se pe obiectivele strategiilor, planurilor și politicilor de dezvoltare pentru această perioadă. În condițiile acestea realizarea proiectului este mai mult decât oportună întrucât investiția de faţă va concura alături de alte proiecte la îmbunătățirea calității și a eficienței domeniului sanitar. 21

B CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii /opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 3.1. Particularităţi ale amplasamentului: a) descrierea amplasamentului Terenul propus este situat în intravilanul municipiului Timișoara, str. Gheorghe Adam, nr.13, județul Timiș și este în proprietatea Municipiului Timișoara, cu drept de administrare pentru Spitalul Clinic nr.4 Victor Babeș. Conform PUG Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017, terenul se află în zona de instituții publice și servicii. b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; Accesul în ansamblul spitalului, spre clădirea nou propusă se va face de pe strada Lorena, pe o alee interioara asfaltată. Căile de acces existente pot deservi funcțional accesul în/din pavilioane și în viitoarea configurație. c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite; Noul corp de clădire, cu o formă în plan poligonală, va avea axa dominantă pe direcția N- S, cu latura scurtă paralelă cu limita de proprietate sudică. Astfel, va beneficia de lumină naturală și soare de-a lungul întregii zile. d) surse de poluare existente în zonă; Nu este cazul. e) date climatice şi particularităţi de relief; Conform hărţii de zonare a teritoriului României pe baza indicelui de umiditate Thornthwaite Im ( STAS 1709/1-90 ) amplasamentul se situează în tipul climatic | (Im = - 20....0 ). Din punct de vedere climatic, în lipsa unor date mai recente, se pot lua în considerare cu caracter informativ următoarele date mai importante pentru municipiul Timişoara, extrase din Atlasul climatologic al României, ediţia 1966 (ultima aparută ) Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21+22)”C (iulie — august) - media lunară minimă : -(1-2)"C (ianuarie ) - maxima absolută i + 40'C ( 16.08.1952) - minima absolută : -29,2"C (13.02.1935 ) Precipitaţii atmosferice: - media lunară maximă : 70— 80 mm (iunie ) - media anuală : 600 — 700 mm - cantitatea maximă în 24h: 100 mm (01.05. 1915) Vântul: Frecvenţa şi direcţii predominante : nord - sud 16% est - vest 13% 22

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management f) existenţa unor: - reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; Nu este cazul. - posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie; Nu este cazul. - terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; Nu este cazul. g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament i) date privind zonarea seismică; Seismic, în conformitate cu Normativ P 100 - 1/ 2013 (cod de proiectare seismică — prevederi de proiectare pentru clădiri) amplasamentul se situează în zona seismică caracterizată printr-o perioadă de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc = 0,7 s şi o acceleraţie seismică orizontală a terenului pentru proiectare la cutremure cu interval mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depăşire în 50 ani, a, = 0,20g. ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice; Calculul terenului de fundare se poate efectua pe baza presiunilor convenţionale, cu adoptarea în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul, conform NP 112-2014, a presiunii convenţionale de bază (pt. B = 1,00 m; D; = 2,00 m ): - pentru adâncimi de fundare D; = 1,30 — 2,00 m faţă de CTN actual P1 conv = 250 kPa - pentru adâncimi de fundare D; = 2,00 — 2,60 m faţă de CTN actual P2conv = 225 kPa - pentru adâncimi de fundare D; = 2,60 — 3,40 m faţă de CTN actual P3 conv * 200 kPa la care se vor aplica corecţiile menţionate în NP 112-2014, anexa D, pct. D2, pentru lăţimea fundațiilor şi adâncimea de fundare efectiv proiectate ( la clădiri cu demisol-subsol corecţia de adâncime se va efectua pentru D; = adâncimea de fundare faţă de nivelul finit al pardoselii demisolului-subsolului proiectat ). Concret, din condiţia limitării tasărilor diferenţiate, ca urmare a compresibilităţii mari şi activităţii la variaţii de umiditate a terenului, a neuniformităţii încărcărilor şi consolidării terenului, la calculul terenului de fundare în gruparea fundamentală de încărcări centrice de calcul pentru lăţimea fundaţiei B > 0,50 m, fundaţii clădiri fără subsol cu adâncimi de fundare D; = 1,30 — 2,00 m faţă de CTN actual recomandăm adoptarea următoarelor presiuni convenţionale de calcul corectate : 23

Mp CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management ( D= 1,30 m ) 200 kPa < P 1 conv corectat £ 240 kPa ( Dr =2,00m ) - pentru clădiri cu subsol : P2 conv corectat * 190 kPa pentru fundaţii pereţi exteriori de subsol P3 conv corectat * 160 kPa pentru fundaţii pereţi interiori de subsol Din punct de vedere geotehnic, în cazul adoptării soluţiei de fundare pe fundaţii continue, pentru contracararea efectului tasărilor diferențiate mai însemnate ca urmare a compresibilităţii mari şi diferite a terenului de fundare, a activităţii pământurilor argilo-prăfoase- nisipoase la variaţii de umiditate şi a neuniformităţii încărcărilor pe talpa fundațiilor, se impune prevederea unei duble centurări, armată cu minim cu etrieri 88/15 cm, ( cea din baza fundațiilor recomandabil de lăţimea fundațiilor şi cu o acoperire de beton de min 10 cm ) în care se vor încastra sâmburii de beton armat. iii) date geologice generale; Geologic, pe adâncimea ce interesează din punct de vedere geotehnic, se întâlnesc depuneri aluvionare cuaternare, reprezentate printr-o alternanță lenticular-încrucişată de pământuri argilo-prăfoase si nisipoase într-o largă gamă granulometrică, coloristică şi de diferite consolidări, specifică câmpiei joase. Amplasamentul în cauză se caracterizează prin interceptarea în partea superioară a stratificaţiei, a unei cruste subţiri argilo-prăfoase, urmată de pământuri nisipoase. Geomorfologic, amplasamentul este situat în Câmpia Joasă Timiş-Bega caracterizată printr-un relief calm, defavorabil scurgerii naturale a apelor din precipitaţii, parte integrantă din marea unitate geomorfologică Câmpia de Vest. Terenul din amplasament, având stabilitatea generală asigurată, este actualmente relativ plan şi cu mici diferenţe de nivel variind între 10 = 40 cm. iv) date geotehnice Amplasamentul cercetat se caracterizează din punct de vedere geotehnic prin câteva particularităţi ce intervin atât la stabilirea condiţiilor de fundare cât şi asupra modalităţilor de execuţie a lucrărilor de fundaţii : - Stabilitatea generală a terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică din zonă nu au semnalat anomalii geologice în stratificaţie. Amplasamentul cercetat având stabilitatea generală asigurată, prezintă în general un relief relativ plan cu uşoare denivelări de 10 — 40 cm. - Interceptarea următoarei stratificaţii generale : o în partea superioară a stratificaţiei, până la adâncimi variind între cca. 0,30 + 0,50 m faţă de CTN din amplasament a unor umpluturi de sistematizare a terenului, respectiv până la adâncimi de cca. 0,80 m faţă de CTN din amplasament a unor pământuri argilo-prăfoase, cu caracter vegetal variabil şi structura afectată intens de canale vermiculare şi goluri ca urmare a activităţii florei şi faunei pedologice, cu potenţial ridicat de contracţie-umflare la variaţii de umiditate e interceptarea de la adâncimi de cca. 0,80 m până la adâncimi variind între cca. 1,60 + 2,00 m faţă de CTN din amplasament a unor pământuri argilo-prăfoase şi argilo- prăfoase-nisipoase care prezintă o structură afectată sporadic de canale vermiculare şi rădăcini filiforme ca urmare a activităţii florei şi faunei pedologice; o consolidare în general normală aferent tipului de pământ, genezei, vârstei şi adâncimii de situare; o stare de plasticitate foarte mare la mijlocie funcţie de compoziţia granulometrică; o 24

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management stare de consistenţă plastic-vârtoasă la plastic-consistentă; un grad de umiditate umed la foarte umed-saturat şi o compresibilitate mare şi variabilă între limitele largi ale domeniului; cu potenţial ridicat de contracţie-umflare la variaţii de umiditate, similar unor pământuri de tip PUCM „cu activitate medie spre activă” cazul II ( nivel mediu apă subterană 2... 10m ) o interceptarea de la adâncimi variind între cca. 1,60 * 2,00 m până la adâncimi variind între cca. 2,30 + 3,30 m faţă de CTN din amplasament a unor pământuri prăfoase- nisipoase, de consolidare în general normală aferent tipului de pământ, genezei, vârstei şi adâncimii de situare; cu o stare de plasticitate redusă; o stare de consistenţă plastic-consistentă; un grad de umiditate foarte umed-saturat la submersat şi o compresibilitate mare şi variabilă între limitele largi ale domeniului o interceptarea de la adâncimi variind între cca. 2,30 + 3,30 m până la adâncimi variind între cca. 6,20 + 6,60 m faţă de CTN din amplasament a unui complex nisipos şi anume: - nisipuri fine-mijlocii prăfoase, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca. 2,30 * 3,30 m până la adâncimi variind între cca. 2,70 + 4,00 m faţă de CTN actual din amplasament, cu un grad de umiditate submersat şi o stare de îndesare situată la începutul domeniului de îndesare mijlocie - nisipuri mijlocii puțin prăfoase, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca. 2,70 + 4,00 m până la adâncimi variind între cca. 3,60 + 4,60 m faţă de CTN actual din amplasament, cu un prezintă un grad de umiditate submersat şi o stare de îndesare situată spre mijlocul domeniului de îndesare mijlocie - nisipuri mijlocii, pe intervalul de adâncime cuprins de la adâncimi variind între cca. 3,60 + 4,60 m până la peste 6,00 m faţă de CTN actual din amplasament, cu un grad de umiditate submersat şi o stare de îndesare mijlocie la îndesat Amplasamentul în cauză este ocupat parţial pe cca. 50 % din suprafață de o infrastructură din beton ( rețea de fundații continue ) relativ recentă, cu fundarea la peste 1,20 m față de nivel superior infrastructură existentă respectiv la peste 3,10 m adâncime față de cota + 0,00 ( cota pardosea parter ) corp D+P+2E Boli Infecţioase existent. Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,00 — 2,00 m, cauzate de morfologia terenului - fără condiţii favorabile scurgerii superficiale către emisari şi existenţei crustei argilo-prăfoase din suprafaţa stratificaţiei, având până la cca. 0,80 m adâncime structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini, canale vermiculare, goluri pedo-vegetative şi fisuri-crăpături care apar doar în perioadele secetoase datorită potenţialului de contracție ). Astfel în perioadele foarte bogate în precipitaţii nivelele hidrostatice se găsesc frecvent la adâncimi de 1,50 — 1,60 m ( funcţie de morfometria locală a terenului ) iar în timpul perioadelor foarte calde-secetoase fără precipitaţii la 3,00 — 3,50 m, funcţie de morfometria locală a terenului. La stabilirea reţetelor pentru betoanele infrastructurii situate sub nivelul apei subterane, se va ţine seama şi de chimismul agresiv al apei subterane ce prezintă agresivitate faţă de beton de tip sulfatică slabă aferent clasei de expunere XA1 respectiv de tip COsgresv Slabă aferent clasei de expunere XAl. Faţă de stratificaţia şi caracteristicile geotehnice ale terenului din zona cercetată, rezultă ca posibilă fundarea directă, cu respectarea parametrilor de fundare: 25

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management În raport cu Normativul NP 074 — 2014, lucrarea se poate încadra pentru adâncimi de fundare D; = 1,00 * 2,00 m faţă de CTN actual, în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus ( 8 - 9 puncte = teren de fundare mediu la bun 3 - 2 pcte, săpătură posibil cu epuismente normale 1 - 2 pcte, importanţa construcţiei normală 3 pcte, vecinătăţi fără riscuri 1 pct, zonă seismică 2 pct ) Adâncimea de fundare se va adopta astfel încât să satisfacă simultan: - pentru construcţii P + P+2E pe fundaţii continue Dr min = 1,30 m de la CTN actual, aferent unei cote de fundare mai coborâte de C; = 3,30 m faţă de cota + 0,00 corp P+2E Boli Infecţioase existent Dr min = 1,10 m de la nivel teren sistematizat sau amenajat ( CTS sau CTA ) - pentru clădiri P + P+2E pe fundaţii izolate Da min = 1,50 m de la CTN actual, aferent unei cote de fundare mai coborâte de C; = 3,50 m faţă de cota + 0,00 corp P+2E Boli Infecţioase existent Dgmin = 1,30 m de la nivel teren sistematizat sau amenajat ( CTS sau CTA ) urmând a fi definitivate în urma studiului geotehnic din faza PT-DDE, ocazie cu care se vor determina și condițiile de fundare ale infrastructurii de beton ( rețea fundații continue ) care ocupă cca. 50 % din amplasamentul clădiriui proiectate - în cazul realizării unui demisol-subsol se va respecta suplimentar şi condiţia D' 2 0,60 m de la nivel pardosea demisol-subsol o între cote de fundare diferite, se va face racordarea săpăturii în trepte, _realizate conform normativelor în vigoare, cu înălţimea maximă a treptei de 50 cm - la interceptarea eventualelor umpluturi locale să se realizeze fundarea în terenul natural cu o încastrare de min. 20 cm şi racordarea săpăturii în trepte între cote de fundare diferite, aspecte ce vor fi rezolvate la execuţiei lucrărilor de săpătură şi fundaţii sub incidenţa verificării de către geotehnician şi dirigintele de şantier Terenul de fundare funcţie de adâncimea de fundare este constituit : - pentru adâncimi de fundare D; = 1,30 + 2,00 m faţă de CTN actual, aferent unor cote de fundare cuprinse C; = 2,30 + 4,00 m faţă de cota t 0,00 corp D+P+2E Boli Infecţioase existent, din argile prăfoase, argile prăfoase nisipoase şi prafuri argiloase nisipoase de culoare cafenie-cenuşie şi cenuşie-cafenie cu sau fără zone feruginoase, cu sau fără concreţii calcaroase, având structura afectată sporadic de canale vermiculare şi rădăcini filiforme ca urmare a activităţii florei-faunei pedologice, de consistenţă plastic-vârtoasă, grad de umiditate umed la saturat şi compresibilitate variabilă şi în general mare către limita inferioară a domeniului, cu potenţial ridicat de contracţie-umflare similar unor pământuri de tip PUCM „cu activitate medie spre activă” cazul II ( nivel mediu apă subterană 2... 10m) - pentru adâncimi de fundare D; = 2,00 + 2,90 m faţă de CTN actual, aferent unor cote de fundare cuprinse C; = 4,00 + 4,90 m faţă de cota t 0,00 corp D+P+2E Boli Infecţioase existent, din prafuri nisipoase şi prafuri cu nisip, de culoare cenuşie-cafenie, cu o stare de consolidare normală în raport cu tipul de pământ, geneza, adâncimea de situare şi vârsta; de porozitate mijlocie; stare de plasticitate redusă spre neplastică funcţie de compoziţia granulometrică; stare de consistenţă plastic-consistentă; compresibilitate medie spre mare; grad de umiditate submersat v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 26

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management În raport cu Normativul NP 074 — 2014, lucrarea se poate încadra pentru adâncimi de fundare D; = 1,00 * 2,00 m faţă de CTN actual, în categoria geotehnică 1 cu risc geotehnic redus ( 8 - 9 puncte = teren de fundare mediu la bun 3 - 2 pcte, săpătură posibil cu epuismente normale 1 - 2 pcte, importanţa construcţiei normală 3 pcte, vecinătăţi fără riscuri 1 pct, zonă seismică 2 pct ). vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic. Apa subterană are fluctuații sezoniere de cca. 1,00 — 2,00 m, cauzate de morfologia terenului - fără condiţii favorabile scurgerii superficiale către emisari şi existenţei crustei argilo- prăfoase din suprafaţa stratificaţiei, având până la cca. 0,80 m adâncime structura afectată intens de activitatea florei-faunei pedologice ( rădăcini, canale vermiculare, goluri pedo-vegetative şi fisuri-crăpături care apar doar în perioadele secetoase datorită potenţialului de contracţie ). Astfel în perioadele foarte bogate în precipitaţii nivelele hidrostatice se găsesc frecvent la adâncimi de 1,50 — 1,60 m ( funcţie de morfometria locală a terenului ) iar în timpul perioadelor foarte calde-secetoase fără precipitaţii la 3,00 — 3,50 m, funcţie de morfometria locală a terenului. 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic: > caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumottiziologie. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara asigură prin secţiile şi serviciile sale asistenţă medicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor fiind spital clinic în acelaşi timp şi bază de învăţământ medical universitar şi postuniversitar de cercetare. Construirea unui nou pavilion medical care să adăpostească aparatul Cyberknife ar determina îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite datorită tehnicii alternative non-invaziv pentru chirurgie. În vederea atingerii obiectivului general al proiectului a fost realizată o analiză minuțioasă a alternativelor optime legate de realizarea infrastructurii, astfel încât evaluarea acestora sa conducă la alegerea unei alternative durabile. În acest sens, analiza şi selecţia alternativelor s-a realizat ţinându-se cont de aspecte precum cost-eficienţă, flexibilitate, oportunitate şi probabilitate de atingere a obiectivului. Prin urmare, pornind de la aspectele prezentate anterior au fost luate în considerare următoarele variante de acţiune pentru realizarea obiectivului: Scenariul 1 - Realizarea clădirii cu structuri de tip mixt, respectiv fundații izolate din beton armat, stâlpi şi grinzi din profile metalice preuzinate, plansee din beton armat În cadrul scenariului 1 se propune realizarea clădirii de radiochirurgie folosind o structură mixtă: cele două buncăre ce adăpostesc aparatele de radioterapie se vor realiza din diafragme de beton armat, iar restul clădirii se va realiza pe o structură metalică realizată 27

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management uzinat și montată rapid "in situ”. Planșeele, scările și puțul lifturilor se propun a se realiza din beton armat. Suprastructura se va sprijini pe fundații izolate din beton armat, rigidizate cu grinzi de fundare din beton armat și consolidate conform specificațiilor din studiul geo. Obiectivele urmărite: = obținerea, prin proiect și printr-un management de proiect corespunzător, a unui timp cât mai scurt de intervenție în șantier, astfel încât de la începerea lucrărilor si până la finalizarea acestora să se scurgă un inteval de timp cât mai mic. = realizarea unor spații interioare cu deschideri mai mari. Modalitățile de atingere a scopului propus: proiectul tehnic al structurii metalice trebuie realizată detaliat astfel încât să fie realizată integral uzinat și să fie montată pe șantier prin buloane de înaltă rezistență. se va optimiza consumul de materiale și se va asigura un flux tehnologic complet în care structura uzinată să fie transportată pe șantier și montată într-un interval minim de timp. Avantajele soluției: realizarea unor deschideri mari (distanțe mari între pereții portanți/stâlpi) extrem de simplu realizarea unei structuri suple perioada de execuție a lucrărilor mai redusă greutatea totală a structurii de rezistență a construcției scade, astfel încât volumul de intervenție asupra lucrărilor de fundații este mai mic, fiind necesare fundații mai suple posibilitatea de a proiecta lucrările pentru un regim de înălțime mai mare, astfel încât ulterior lucrările de supraetajare să poată fi realizate foarte simplu. Dezavantajele soluției: costul de realizare al structurii metalice pentru aceste tipuri de lucrări este mai mare decât în cazul construirii prin metodele clasice ale structurilor din beton armat. Consumul de metal este mai mare decât cel pentru armăturile clasice, iar metalul utilizat trece printr-un proces complex și sofisticat de uzinare sunt necesare protecții speciale pentru realizarea rezistenței la foc structura necesită o întreținere periodică împotriva coroziunii trebuie realizată o interfață corectă de cuplare a structurii din beton/zidărie existente cu structură metalică având un comportament fizic diferit având în vedere caracterul special al lucrărilor de construcţii - montaj, este necesară o forţă de muncă specializată şi calificată, asistată de specialişti topografi care să stabilească şi să traseze cu precizie poziţia elementelor metalice structurale. Scenariul 2 - Realizarea construcției stâlpi din beton armat, planșee tip dală și fundații izolate şi continue din beton armat În cadrul scenariului 2 se propune realizarea noului corp de clădire folosind o structură pe stâlpi din beton armat și planșee dală: suprastructura se va realiza dintr-o combinație de diafragme de beton (spațiile destinate aparatelor de radiologie) și stâlpi de beton armat (restul 28

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management spațiilor). Planşeele vor fi de tip dală din beton armat. Tot din beton armat se vor realiza și scările și puțul lifturilor. Suprastructura se va sprijini pe fundații izolate din beton armat, rigidizate cu grinzi de fundare din beton armat și consolidate conform specificațiilor din studiul geo. Obiectivele urmărite: = obținerea, prin proiect și printr-un management de proiect corespunzător, a unui spațiu corespunzător pentru funcțiunea noului pavilion, care să nu necesite lucrări suplimentare și speciale, cu costuri mai ridicate. = realizarea unor spații interioare uniforme și generoase. Modalitățile de atingere a scopului propus: proiectul tehnic al structurii va conține toate detaliile necesare pentru realizarea corespunzătoare a armăturilor, în special al diafragmelor de la buncăre şi al planșeelor dală. betonul se va turna monolit, împărțit pe etape, rezultând o structură rigidizată. Avantajele soluției: având în vedere caracterul omogen şi practic nedeformabil al materialelor folosite la realizarea structurii de rezistenţă a clădirii propuse, nu sunt necesare lucrări speciale de protecţie a acesteia la diferenţele de temperatură (vară - iarnă, zi - noapte). soluţia structurală şi tehnologică propusă este eficientă din punct de vedere financiar, costurile fiind reduse faţă de o structură metalică specială nu necesită o forţă de muncă cu înaltă calificare şi nici costuri speciale de execuţie structura din beton armat va asigura o protecţie corespunzătoare la vibrații și la radiațiile ionizante, evitându-se astfel disconfortul utilizatorilor utilizând planşeele dală se elimină grinzile, oferind astfel pozibilitatea instalațiilor să creeze trasee corespunzătoare Dezavantajele soluției: având în vedere tehnologiile ce vor fi folosite, perioada de execuţie a lucrărilor de construcţie va fi mai mare, în timpul acestora existând cateva perioade de pauză tehnologică (ploaie, zăpadă, ger etc.) posibilităţile de consolidare şi modificare în timp a clădirii sunt anevoioase. structură este mai masivă, fiind necesare fundații greoaie cu dimensiuni mari datorită încărcărilor proprii structuri nu se pot realiza deschideri la fel de mari ca și la structura metalică. În urma studierii celor două scenarii, precum și a avantajelor și dezavantajelor acestora s- a propus ca soluție Scenariul 2 - Realizarea construcției stâlpi din beton armat, planșee tip dală și fundații izolate și continue din beton armat, deoarece răspunde mult mai eficient tuturor criteriilor impuse prin funcțiunea noului pavilion. 29

B CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 3.3. Costurile estimative ale investiţiei: Scenariul 1 - Realizarea clădirii cu structuri de tip mixt, respectiv fundatii izolate din beton armat, stâlpi și grinzi din profile metalice preuzinate, planșee din beton armat DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: “Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeş la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș” Data întocmirii: 06.12.2019 Valoare (fara Valoare cu Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) TVA (19%) | TVA Crt. de cheltuieli LEI LEI 4 K Cheltuieli pentru obtinere: ajarea terenului. 11 Obținerea terenului 0,00 0,00 12 Amenajarea terenului 38.228,00 7.263,32 45.491,32 Amenajari pentru protectia mediului si 13 aducerea la starea initiala 2.892,50 al 28.432,08 14 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor TOTAL CAPITOLUL a 0,00 ; 0,00 urarea utilitatilor necesare fi 21 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 298.925,00 56.795,75 necesare functionarii obiectivului A 2 298. 925,00 Studii de teren (studiu geotehnic, studiu 81.1 topografic) 0,00 0,00 0,00 3.12 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 3.13 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentații suport și cheltueli pentru 3.2 obținerea de avize, acorduri și 0,00 0,00 0,00 autorizații 3.3 Expertizare Tehnică 0,00 0,00 0,00 Certificarea performanței energetice și a auditul energetic al clădirilor 000 0,00 000 3.5 Proiectare 916.000,00 174.040,00 1.090.040,00 35.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 352 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 Studiu de fezabilitate / Documentatie de Se avizare a lucrarilor de interventii 5100099 155000 00 Documentații tehnice necesare în vederea 354 obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor 6650.00 4185000 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 3.5.5 tehnic și a detaliilor de execuție 80.000,00 15.200,00 95.200,00 3.56 | Proiect tehnic si detalii de executie 720.000,00 136.800,00 856.800,00 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 371 Management proiect pentru obiectivul de 0,00 0.00 0,00 investitii 372 | Audit financiar 0,00 0,00 0,00 3.8 Asistenta tehnica 260.000,00 49.400,00 309.400,00 30

B CONSLERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 381 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 95.000,00 18.050,00 113.050,00 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor 47.500,00 9.025,00 56.525,00 pentru participarea proiectantului la fazele 3.8.1.2 | incluse în programul de control al lucrărilor 47.500,00 9.025,00 56.525,00 de execuție, avizat de ISC 3.82 | Dirigenţie de șantier 165.000,00 31.350,00 196.350,00 TOTAL CAPITOLUL 3 1.176.000,00 223.440,00 9.440,00 | CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza E a EEE EI 41 Construcții și instalații 11.757.499,25 | 2.233.924,86 | 13.991.424,11 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 42 | și fun ionale p g 2.760.066,06 | | 3.284.478,61 Utilaje, echipamente tehnologice si 48 at care notează Pata 55.201.321,10 | | 65.689.572,11 4.3.1. | Echipamente instalații 1.259.941,10 239.388,81 1.499.329,91 4.3.2. | CyberKnife 28.390.200,00 | 5.394.138,00 | 33.784.338,00 4.3.3. | Computer tomograf 1.892.680,00 359.609,20 2.252.289,20 4.3.4. | Echipament radioterapie tintita 23.658.500,00 | 4.495.115,00 | 28.153.615,00 Utilaje, echipamente tehnologice şi 44 funcţionale care nu necesită montaj şi 0,00 0,00 0,00 echipamente de transport 4.5 Dotari 326.400,00 62.016,00 388.416,00 4.6 Active necorporale 0,00 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 | 70.045.286,41 8. z CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli EEE RER e ri E 5.1 Organizare de santier (2%) 235.149,99 44.678,50 279.828,48 511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 117.574,99 22339.25 139.914,24 organizarii de santier 5.12 | Cheltuieli conexe organizarii de santier 117.574,99 22.339,25 139.914,24 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 176.958,04 2.280,00 179.238,04 Comisioane și dobânzile aferente creditele E băncii finanțatoare e 809 0 522 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 74.980,93 0,00 4.980,93 | lucrărilor de construcții (0,5%) Cota aferentă ISC pentru controlul statului | 523 | în amenjarea teritoriului, urbanism și pentru 14.996,19 0,00 14.996,19 autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %) Cota aferentă Casei Sociale a 524 Constructorilor - CSC (0,5%) 74.980,93 0,00 74.980,93 Taxe pentru acorduri, avize conforme și aa Bia de construire / desființare 1200000 280,90 0 Cheltuieli diverse si neprevăzute 7.158.233,19 | 1.360.064,31 8.518.297,50 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 5 7.570.341,22 | 1.407.022,81 8.977.364,03 C UL 6 - Cheltuieli be tehnologii ME nt E i Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 65,87. Din care C + M Proiectant, Arh. Mihai Mânzat E SC Consiliere Financiara MESE 31

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Scenariul 2 — recomandat - Realizarea construcţiei stâlpi din beton armat, planşee tip dală și fundaţii izolate şi continue din beton armat DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei: “Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș” Data întocmirii: 06.12.2019 Valoare (fara Valoare cu Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) TVA (19%) | TVA Crt. de cheltuieli LEI LEI LEI 2 — _ 4 _5 UL 1 - Cheltui rea si amenajarea te | REA Obținerea terenului 0,00 0,00 12 Amenajarea terenului 38.228,00 7.263,32 45.491,32 Amenajari pentru protectia mediului si 1.3 aducerea la starea initiala 23.892,50 4.539,58 28.432,08 14 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor 0,00 0,00 TOLUL 1 20,50 11.802,90. necesare functionarii obiectivului TOTAL CAPITOLUL 2 “CAPITOL ÎI pentru proiectare si asistent 3.1 Studii Studii de teren (studiu geotehnic, studiu 311 topografic) 0,00 0,00 0,00 3.12 | Raport privind impactul asupra mediului Î 0,00 0,00 0,00 313 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 Documentații suport și cheltueli pentru 3.2 obținerea de avize, acorduri şi 0,00 0,00 0,00 autorizaţii 3.3 Expertizare Tehnică 0,00 0,00 0,00 Certificarea performanței energetice și sa auditul energetic al clădirilor oa oa 3.5 Proiectare 916.000,00 174.040,00 1.090.040,00 35.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 E 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 | Studiu de fezabilitate / Documentatie de se avizare a lucrarilor de interventii 5100000 RE PER Documentaţii tehnice necesare în vederea n obținerii acordurilor/ autorizaţiilor SN Ss Verificarea tehnică de calitate a proiectului Ss tehnic și a detaliilor de execuție SE 18200.00 95 200.09 35.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 720.000,00 136.800,00 856.800,00 3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00 Management proiect pentru obiectivul de 371 stii p p ] 0,00 0,00 0,00 3.72 | Audit financiar 0,00 0,00 0,00 3.8 Asistenta tehnica 260.000,00 49.400,00 309.400,00 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 95.000,00 18.050,00 113.050,00 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor 47.500,00 9.025,00 56.525,00 32

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management pentru participarea proiectantului la fazele 3.812 | incluse în programul de control al lucrărilor 47.500,00 9.025,00 56.525,00 de execuție, avizat de ISC Dirigenție de șantier 165.000,00 196.350,00 CAPITOLUL 3 1.176.000,00 o şi funcţionale LUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza A e terei Sa fai Construcții şi instalații 11.062.227,50 | 2.101.823,23 | 13.164.050,73 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 2.760.066,06 524.412,55 3.284.478,61 Utilaje, echipamente tehnologice si 13 functionale care necesită montaj 55.201.321,10 10.488.251,01 85.689.572,11 43.1. | Echipamente instalații 1.259.941,10 239.388,81 1.499.329,91 4.3.2. | CyberKnife 28.390.200,00 | 5.394.138,00 | 33.784.338,00 4.3.3. | Computer tomograf 1.892.680,00 359.609,20 2.252.289,20 4.3.4. | Echipament radioterapie tintita 23.658.500,00 | 4.495.115,00 | 28.153.615,00 Utilaje, echipamente tehnologice şi 44 | funcţionale care nu necesită montaj şi 0,00 0,00 0,00 echipamente de transport 45 Dotari 326.400,00 62.016,00 388.416,00 4.6 Active necorporale 0,00 TOTAL CAPITOLUL 4 44 CAPITOLUL 5- Alte cheltuieli. 221 42.036,46 5.1 Organizare de santier (2%) 244,55 263.281,01 Lucrari de constructii si instalatii aferente 51.1 organizarii de santier 110.622,28 21.018,23 131.640,51 5.12 | Cheltuieli conexe organizarii de santier 110.622,28 21.018,23 131.640,51 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 169.233,57 2.280,00 171.513,57 Comisioane și dobânzile aferente creditele sal băncii finanțatoare 000 0,00 900 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%) sa na Cota aferentă ISC pentru controlul statului 52.3 | în amenjarea teritoriului, urbanism și pentru 14.293,96 0,00 14.293,96 autorizarea lucrărilor de construcții (0,1 %) Cota aferentă Casei Sociale a 524 Constructorilor - CSC (0,5%) 71.469,81 0,00 71.469,81 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi aa: autorizația de construire / desființare ae = 142000 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevăzute 7.088.706,02 | 1.346.854,14 8.435.560,16 5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 TOTAL CAPITOLUL 5 1.391.170,60 CAPITOLUL 6 - Cheltuiel probe tehnt . 6.1 Pregatirea personalului de exploatare Probe tehnologice şi teste n OS _93.225.956,33, Proiectant, Arh. Mihai Mânzat | MAE SC Consiliere Financiara ME.SR 33

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management DEVIZUL OBIECTULUI “Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeş” Data întocmirii: 06.12.2019 Valoare (fara Valoare cu Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA) TVA (19%) TVA de cheltuieli LEI LEI LEI 3 Construcții şi instalații Terasamente, sistematizare pe verticală și 4.11. | amenajări exterioare i 119.462,50 22.697,88 | _142.160,88 4.1.2. | Rezistență 2.317.572,50 440.338,78 2.757.911,28 4.1.3. | Arhitectură 6.020.910,00 1.143.972,90 7.164.882,90 4.1.4. | Instalații 2.604.282,50 494.813,68 3.099.096,18 Instalații sanitare 611.648,00 116.213,12 727.861,12 Instalații termice și climatizare 702.439,50 133.463,51 835.903,01 Instalații ventilatii 181.583,00 34.500,77 216.083,77 Instalații electrice 1.108.612,00 210.636,28 | 1.319. A 28 TOTAL |- subcap. 4.1. _] 11.062.227,50 | _2.101.823,23 Montaj utilaje, echipamente tehnologice ş şi 4.2. funcţionale 2.760.066,06 TOTAL |I - subcap. 42. pt ct Utilaje, echipamente tehnologice $ şi 4.3. funcţionale care necesită montaj 55.201.321,10 10.488.251,01 | 65.689.572,11 Utilaje, echipamente tehnologice și 4.4. funcţionale care nu necesită montaj şi 0,00 0,00 0,00 echipamente de transport 4.5. Dotări 326.400,00 62.016,00 388.416,00 4.6. Active necorporale 0,00 0,00 TOTAL IIl - subcap. 4.3 +44 +45 + 4.6 55.527, 550.267,01 | ( 98 TOTAL deviz pe obiect (TOTAL | + TOTALII + : TOTAL II) 69.350.014,66 | _13.176.502,78 | 82.52 Proiectant, Arh. Mihai Mânzat , SC Consiliere Financiara Nasa : 34

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz: Studiul geotehnic Pentru prezenta investiție s-a realizat studiul geotehnic, documentație anexată studiului de fezabilitate. În urma investigațiilor făcute pe amplasamentul construcției, s-a constatat că terenul de fundare se încadrează în categoria geotehnica 1 cu risc geotehnic redus. 35

MB consurre FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management 3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei Activitate / subactivitate DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PENTRU DESEMNAREA PROIECTANTULUI (DTAC, PROIECT TEHNIC ȘI ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI) ȘI A EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR J3Coo J2DC 0 lucrărilor de construcții, contractarea executantului și a proiectantului Elaborarea documentației faza D.T.A.C. în vedere obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism Contractarea dirigintelui de şantier Supravegherea lucrărilor de execuţie de către dirigintele de şantier şi proiectant 3| EXECUȚIA LUCRĂRILOR Predare amplasament Executia lucrarilor Refacerea mediului ambiant Livrarea si montarea echipamentelor Recepţia lucrărilor Graficul de realizare a investitiei este similar in cele două scenarii analizate. 36

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 4. Analiza fiecărui scenariu tehnico- economic propus 4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă Investiţia propusă, conform temei de proiectare constă în construirea unei clădiri pentru înființarea unui Centru Oncologic de terapie personalizată. Obiectivul general al proiectului propus îl constituie creșterea calității actului medical în diagnosticare și tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizată. Terapia cu radiații este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptome (cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer. Dotarea cu aparatura de inalta performanta, existenta unui personal calificat si supraspecializat au condus in ultimul timp la cresterea adresabilitatii, eficientizarea actului medical si recunoasterea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti ca unul dintre cele mai apreciate spitale. Perioada de referinţă a proiectului este 20 de ani. Perioada de implementare a proiectului este de 30 luni. 4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia În formularea scenariilor tehnice ale investiţiei au fost analizate o serie de riscuri naturale relevante care ar fi putut afecta realizarea sau mentenanța în timp a construcțiilor, după cum urmează: Riscuri geologice (risc geotehnic redus, categoria geotehnică 1): Stabilitatea generală a terenului este asigurată iar lucrările de prospectare geotehnică din Zonă nu au semnalat anomalii geologice în stratificaţie. Amplasamentul cercetat având stabilitatea generală asigurată, prezintă în general un relief relativ plan cu uşoare denivelări de 10 — 40 cm. Pentru reducerea riscurilor provenite din vânt, zăpadă sunt prevăzute următoarele măsuri: - vânt: gv datorită tipului de construcţie, aportul vântului este neglijabil, la determinarea eforturilor maxime; în concluzie nu s-a luat în considerare aportul vântului; - zăpadă: gzc s-a calculat în conformitate cu normele din România; zona de zăpadă: conform CR1-1-3/2012; Pentru reducerea riscurilor provenite din inundații sunt prevăzute următoarele măsuri: - hidroizolarea construcțiilor cu materiale impermeabile rezistente la acțiunea apei - drenaje perimetrale pe toate laturile construcțiilor propuse - rețea de rigole, cămine etc exterioare pentru îndepartarea apelor pluviale din perimetrul clădirilor. Reducerea suprafeţelor de teren degradate prin activitatea desfăşurată în şantier. Se are în vedere, în primul rând, reducerea la minim a posibilităţii afectării de noi terenuri. Acestea implică: - economisirea rezervelor, prin dimensionarea lucrărilor strict la nivelul asigurării planului de execuţie a proiectului; 37

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - dirijiarea şi concentrarea activităţii numai în zona destinată acestui scop; - construcţii minime de noi drumuri, deci realizarea numai a căilor de acces propuse prin proiect. Se va face: - monitorizarea continuă a stării terenurilor şi a fenomenelor fizico-geologice de tipul alunecărilor de teren, torenţi. ş.a.m.d. - evitarea extinderii terenurilor degradate din aceste cauze, fapt care s-ar putea datora modalităţilor de executare a construcţiilor; - realizarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a sistemului de colectare a apelor din perimetru, iar în cazul apariţiei acestor fenomene (alunecări de teren, torenţi, ş.a.m.d.), acţionarea prin metode specifice pentru eliminarea sau controlul lor. Recuperarea solului de pe terenurile pe care se execută construcţiile propuse, conservarea acestuia şi utilizarea lui în lucrările de revegetalizare din perimetru. Refacerea ecologică a sectoarelor în care execuţia a fost deja încheiată. La finalizarea lucrărilor pe amplasament se vor realiza activităţi de refacere a mediului afectat. Nu este necesară dezafectarea unor instalaţii anume, terenul urmând a fi eliberat de utilaje şi construcţii temporare. Vor fi luate măsuri pentru prevenirea oricăror scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei. În cazul în care s-au produs scurgeri accidentale de produse petroliere sau de ulei, acestea se vor strânge cu ajutorul unor materiale absorbante. Alimentarea cu combustibili şi lubrifianţi a utilajelor, precum şi reparaţiile curente ale acestora nu se vor efectua pe amplasament. Protecţia ecosistemelor Pe amplasamentul propus a se realiza investiţia nu există specii de plante sau animale protejate. Peisajul din această zonă va fi temporar afectat până la finalizarea lucrărilor. După finalizarea lucrărilor aspectul va fi vizibil îmbunătăţit şi pus în valoare prin obiectivul propus. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public Prin realizarea investiţiei propuse nu se va produce impact negativ asupra aşezărilor umane din zonă. Gospodărirea deşeurilor generate prin amplasament Depozitarea materialului, din decopertarea suprafeţelor unde se vor construi lucrările propuse, se va face, temporar, în exteriorul perimetrului de lucru şi ulterior, se va împrăştia pe suprafaţa de teren care va fi păstrată ca spaţiu verde. Deşeurile se vor colecta în europubele, fiecare spaţiu va fi prevăzut cu coşuri care se vor goli conform programării. 4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum: Necesarul de utilităţi rezultate, după construirea clădirii Apa rece - debit de apa necesar - 2190 mc/an - debit de apa uzata menajera - 2190 mc/an Necesarul de apa pentru incendii Vhi = (2x2.1) Ws x (10 min x 60 sec) = 2520 | = 2.52 mc, unde: Vhi = volumul de apă necesar pentru hidranții interiori din cladire; 38

Mp CONSLUERE RNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management VTotal mc = 2.52 mc utili pentru hidranții interior (P118/2-2013 anexa 3 si timpul 10 min cf. art. 4.35 lit d). Energie electrică Necesarul de putere calculat este: Pi = 597,52 kW Cs = 0,8644 Pa = 516,52 kW Un = 400/230 V cosg = 0,92 f = 50Hz Sarcina termica de incalzire (pierderile de caldura) a fost determinata conform normelor romanesti (STAS 1907-1/97) pentru zona climatica II si zona eoliana IV, cladire amplasata in localitate. Necesarul de caldura pentru cladire este de 189,397 kW. 4.4, Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii: a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse; Pentru ţările incluse în Uniunea Europeană, cât şi pentru cele pe cale de a adera la Uniune, accesul la serviciile de sănătate este statuat la nivel legislativ şi garantat în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, articolul 33: „oricine are dreptul la accesul la serviciile medicale preventive şi dreptul de a beneficia de tratament medical”. Conform Comisiei Europene, România a înregistrat progrese în aplicarea reformelor în sectorul sănătăţii având drept scop creşterea eficienţei şi accesibilităţii, precum şi îmbunătăţirea calităţii, în linie cu recomandările de ţară ale Consiliului European din 2013. Cu toate acestea, reforma în sectorul sănătăţii rămâne una dintre recomandările specifice de ţară ale Comisiei Europene. Fiind o clădire amplasată într-o zonă centrală a localității, vizibilă comunității locale, se observă un impact asupra mentalității și comportamentului oamenilor, motiv pentru care este foarte importantă oferirea unui bun exemplu pentru populație în contextul obiectivelor proiectului. Realizarea investiţiei va avea un impact asupra conștientizării implicării autorității publice în dezvoltarea infrastructurii spitalicești, precum și în implicarea dezvoltării corecte și sustenabile urbană. În concluzie realizarea investiţiei propuse prin proiect urmăreşte rezultate pe termen lung, sustenabile, cu impact social și cultural considerabil. b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare; Estimarea privind forța de muncă este similară în cazul ambelor scenarii analizate, alegerea unui scenariu nu implică diferențe în ceea ce privește numărul de locuri de muncă create. Număr de locuri create în faza de realizare: Pentru realizarea investiţiei se va contracta o firmă specializată în domeniu pe baza procedurii de achiziție aşa cum s-a descris la punctele anterioare. Prin urmare putem spune că 39

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management proiectul de faţă nu crează locuri de muncă în faza de execuţie, întrucât activităţile de executare a lucrărilor de construcţii nu se vor realiza în regie proprie. Totuşi, în mod indirect, proiectul propus poate crea locuri de muncă pentru agenţii economici care vor participa la realizarea acestei investiţii. Acest lucru este însă greu de determinat întrucât depinde de capacitatea actuală a fiecărui agent economic. Număr de locuri de muncă create în faza de operare Conform informațiilor primite de la Spitalul de boli infecțioase "Victor Babeș” Timișoara, urmare a realizării investiţiei, numărul de personal estimat este de minim 10 persoane: 2 medici radioterapie, 1 medic oncolog, 1 medic hematologie, 1 medic radiologie, 1 fizician și 4 asistente. Așadar, investiția va genera cel putin 10 de noi locuri de muncă în faza de operare. c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz; În cazul ambelor scenarii analizate, proiectul va propune construirea și amenajarea clădirii astfel încât să se pună accentul pe armonizarea acesteia cu mediul natural în care se plasează. Construcția clădirii se va efectua plecând de la principiile de corelare a funcționalității, rezistenței și esteticului și având în vedere legătura între rezultatul final al investiţiei și percepția locuitorilor. De asemenea, menționăm faptul că lucrările proiectate nu au impact negativ asupra mediului și asupra biodiversității. Nu sunt identificate surse de poluare care ar putea influenţa mediului înconjurător la punerea în funcţiune a investiţiei. Activităţile desfăşurate pe amplasament la terminarea construcţiilor nu vor produce poluare fonică sau vibrații iar la finalizarea lucrărilor pe amplasament se vor realiza activităţi de refacere a mediului afectat. Ca și aspecte pozitive care influențează mediul înconjurător amintim faptul că prin proiect se propune plantare de copaci și amenajare de spaţii verzi. d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz. Nu este cazul. 4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii Dimensionarea obiectivului de investiții s-a realizat pe baza analizei evoluției numărului de pacienți bolnavi de carcer înregistrați la nivel național, județean și local. Toate aceste informații au fost descrise pe larg în subcapitolul 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficienţelor și subcapitolul 2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții. În cadrul analizei s-a constatat creșterea constantă a numărului de pacienți bolnavi de cancer la nivel mondial, național, regional și județean fapt ce necesită o preocupare intensă a autorităților din domeniul sanitar de a îmbunătăți modalitățile de tratament și vederea creșterii speranței de viață a persoanelor. În concluzie, dimensionarea obiectului de investiție se justifică atât pe termen mediu cât și pe termen lung întrucât cererea pentru serviciile oferite de centrul oncologic propus este ridicată și în creștere. 40

Mp CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară Scenariul 1 Analiza financiară are drept obiectiv calculul performanței financiare a proiectului propus pe parcursul perioadei de referință, cu scopul de a stabili cele mai potrivite surse de finanțare pentru acesta. Această analiză se referă la susținerea financiară și sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanță financiară precum și justificarea pentru volumul asistenței financiare necesare. S-a utilizat tehnica incrementală, adică determinarea fluxului de numerar al investiţiei ca diferență dintre fluxurile de numerar ale scenariului cu proiect și cele ale scenariului fără proiect. Scenariului fără proiect este varianta zero investiție și presupune a nu se interveni și de a nu investi în construirea și dotarea unei clădiri cu funcțiunea de centru medical de radioterapie. În cadrul scenariului cu proiect s-au stabilit tipurile de cheltuieli pe care le va genera investiția propusă și sursele de finanțare ale acestora. Evoluția prezumată a costurilor de operare Având în vedere domeniul studiat, pentru estimarea cheltuielilor de operare s-a luat în considerare un orizont de timp de 20 ani. Varianta “fără proiect” > În cadrul variantei fără proiect, costurile de operare sunt zero, având în vedere că investiția nu se va realiza. Varianta “cu proiect” > Au fost supuse analizei cheltuielile care s-au considerat că vor fi generate de investiție. > În estimarea cheltuielilor salariale s-a plecat de la premisa că în urma implementării proiectului se vor crea 10 de locuri noi de muncă: , Salariul de Cheltuieli Denumire post Nr. | bază/lună salariale pe an Medic radioterapie 2 12.500,00 300.000,00 Medic oncolog 1 12.500,00 150.000,00 Medic hematologie 1 12.500,00 150.000,00 Medic radiologie 1 12.500,00 150.000,00 Fizician 1 4.905,00 58.860,00 Asistenta 4 4.345,00 208.560,00 Total 1.017.420,00 > Cheltuielile cu încălzitul și iluminatul au fost prognozate conform consumurilor de utilități date de către specialiști pentru investiția propusă. Conform calculelor specialiștilor, investiția va genera următoarele consumuri de energie: Consum anual Cost unitar Cost total anual Energie electrică 494000 kWh /an 0.5869 lei / kWh 289.928,60 Apă și canalizare 2190 mc / an 7,35 lei / mc 16.096,50 41

CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management > Cheltuielile cu materialele de curățenie s-a stabilit pe baza unui cost pe mp, rezultând un total de 37.340 lei/an. > S-au estimat si costuri cu bunuri și servicii pentru funcționare, unde s-au inclus servicii de mentenanţă precum și materiale sanitare și consumabile, la valoarea de 1.040.000 lei/ an. > Toate sumele sunt exprimate în lei și previziunile sunt realizate în preţuri constante. 42

CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Valoric, costurile de operare ale investiţiei în varianta „ cu proiect” pe o perioadă de 20 ani se prezintă astfel: Costuri salariale 1 EI TE CA 1.017.420|1.017.420| 1.017.420|1.017.420| 1.017.420] 1.017.420 15] 18 17] TE 18| 1.017.420[1.017.420[1.017.420[1.017.420[1.017.420, materiale pentru curatenie 37.340| 37.340 37.340[ 37.340| _37.340| 37.340| 37.340 caracter functional 289.929| 289.929| 289.529 759.925) apa, canal si salubritate 16.097] 16.097| materiale si prestari de servi | 20.000) 20.000 20.000) 20.000] 20.000 16.097] 16.097| 16.097| 16.097| 289.929[ 289.929| 289.929| 289.929| 289.929| 289.929, 20.000 16.097] _16.097| 16.097] 16.097 20.000) 20.000) 20.000] 20.000| 20.000) alte bunuri si servcii pentru functionare 1.040.000[1.040.00 -040.000[1.040.001 -040.000| 1.040.000, 1.040.000[1.040.000] 1.040.000[1.040.000[1.040.000]1.040.000 TOTAL COSTURI DE OPERARE 2.420.785[2.420.785| 2.420.785[2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| Costuri Proiectiile financiare marginale se prezintă astfel: Costuri salariale 1.017.420 2.420.785[2.420.785|2.420.785|2.420.785|2.420.785|2.420.785 1.017.420 1.017.420 -017.420[1.017.420 materiale pentru curatenie 37.340 BEE ET NE 37.340| 37.340 37.340] _37.340| 37.340, incalzil caracter functional apa, canal si salubritate materiale si prestari de servcii cu minat si forta motrica 289.929] 289.929| 16.097] 16.097| 20.000| 20.000 20. cool 20.000 20. Ei 20. pin 20.000 289.929| 289.929) 289.929| 289.929 16.097| 20.000) 20.000) 20.000 289.929| 16.097 nasol 289.929] 289.929| 16.097 _ 20.000) 20.000) [TOTAL COSTURI DE OPERARE 2.420.785| Evoluţia prezumată a veniturilor În analiza fluxurilor de intrări ale no alte bunuri si servcii pentru functionare 1.040.000[1.040.000] 1.040.000[1.040.000] 1.040.000] 1.040.000[ 1.040.000] 1.040.000] 1.040.000| 1.040.000[ 1. 040. 000| 1.040.( 000| 11 040. 000 1.040.000[1.040.000]1.040.000[1.040.000[1.040.000[1.040.000 2.420.785| 2.420.785|2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785[ 2.420.785[ 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785|2.420.785[2.420.785|2.420.785|2.420.785|2.420.785| infrastructuri s-a pornit de la premisa ca veniturile centrului vor proveni din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în baza contractului de furnizare de servicii încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate. De asemenea, centrul va putea realiza venituri suplimentare din: a) b) c) donații și sponsorizări; legate; asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală c contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici; editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; , hoteliere sau de altă natură, contracte de cercetare; servicii medicale coplata pentru unele servicii medicale. furnizate la cererea unor terţi; 43 ătre alţi furnizori de servicii medicale, în condi

CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Conform Normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, plafonul pentru tratamentul prin iradiere 3D este de 320 lei pe o sedinta, si, avand in vedere ca numarul mediu de sedinte per pacient este de 30, rezulta un total per pacient de 9.600 lei. Calculând la un număr maxim de pacienți de 28 de pacienți pe zi rezultă un venit anual de 3.225.600 lei. Valoric, fluxurile de intrare ale investiţiei se prezintă astfel: Toate sumele sunt exprimate în lei. Varian ta „cu proiect” Intrari 4 sI 3.225.600, 0 20| 3.225.600|3.225.600| 0 0 9 0 3.225.600|3.225.600 Încasări 3.225.600) 3.225.600 0 0 o[ o o 3.225.600 |TOTAL FLUXURI DE INTRARE 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600 Intrari Incasări 3.225.600) 3.225.600 o 0 0 0 [TOTAL FLUXURI DE INTRARE 3.225.600| 3.225.600 20 3.225.600 o o 3.225.600] 3.225.600[3.225.600|3.225.600|3.225.600[3.225.600|3.225.600|3.225.600 3.225.600| _3.225.600[3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600[ 3.225.600| 3.225.600) În ceea ce privește analiza fezabilităţii proiectului şi analiza fluxurilor de numerar, s-au luat în considerare toate sursele de ieşiri (costurile investiţi costurile de operare), precum şi toate sursele de intrări (resursele financiare şi fluxurile de intrare). Analiza trebuie să arate că în fiecare an fluxul de numerar este cel puţin echilibrat, ceea ce înseamnă că balanţa intrărilor şi ieşirilor trebuie să fie cel puţin zero, dacă nu pozitivă. În analiza financiară se vor utiliza rezultatele cumulative ale anilor precedenţi, ceea ce înseamnă că bilanţurile anilor precedenţi vor fi adăugate celor ale anilor următori, generând fluxurile de numerar cumulate care trebuie să fie în mod necesar ec! FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA Ani operare 12 13 15 TIE 17 18 19 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600[3.225.600| 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600) 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785|2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 o o 804.815| 804.815| 804.815 04.815) 04.315) 804.815 804.815 804.815| 804.815| [75.740.377] 4.464.264| -13.955.698| -75.740.377| 75.740.377| 75.740.377| Plati aferente chelti lor operationale Flux de numerar din activitatea operationala Costuri investitie Flux de numerar din activitatea de investiții Surse de finanțare investiție Flux de numerar din activitatea de finanțare. Flux de numerar total FLUX DE NUMERAR CUMULAT 804815| 804.815| _804.815| 804.815 804.815| _804.815| _804.815| 804.815| 804.815| SI 6.438.519| 7.243.334] 8.048.149] 8.852.964|9.657.779[10.462.594| 11.267.409| 12.072.224| 12.877.038

CONSILIERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Din tabelul prezentat mai sus reiese faptul că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează că realizarea investiţiei este fezabilă. Potrivit documentului 'Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects' elaborat pentru perioada 2014-2020, pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil ării i RREIC trebuie să fie mai mică decât rata de entru_acordarea cofinanţării din Fonduri, VENAI/C trebuie să fie negativ actualizare pentru analiză. În caz contrar, proiectul nu poate obţine finanţare europeană, întrucât înseamnă că Beneficiarul dispune de fonduri proprii suficiente pentru a realiza proiectul respectiv. În calculul VNAF/C şi RIRF/C se va ţine cont de valoarea fluxului de numerar net actualizat folosind o rată a dobânzii convenţională. În cazul proiectului propus, rata de actualizare a fost considerată 4%, conform recomandărilor din cadrul documentul 'Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects" elaborat pentru perioada 2014-2020. De asemenea, în ceea ce priveşte sursele de intrări, vor fi luate în considerare doar fluxurile de intrări generate pe perioada de operare (fără a se lua în calcul resursele financiare obţinute din fonduri europene, contribuţia naţională şi cea a beneficiarului final). În aceste condiţii, tabelul indicatorilor financiari ai profitabilităţii investiţiei (VNAF/C şi RIRF/C) este următorul: z 5 0[3.225.600[ 5.225.600 3.225.600| 5.225.600[ 3.225.600 o 0 o 0 ol o] o o o] o INCASARI TOTALE 0[3.225.600| 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600 3.225.600) de exploatare o 0[2.420.785[2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 24.464.264] 13.955.698| 75.740.377 o 0 o o 0 o PLATI TOTALE 13.955.698| 75.740.377 2.420.785 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785|2.420.785| 2.420.785 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 FLUX DE NUMERAR NET 4.464.264| 13.955.698 -75.740.377| _804.815[ 804.815| 804.815 804.815| _804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815) 804.815| _804.815[ 9.309.722 Rata de actualizare 2% VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR (VNAFIC) -71.942.517 RATA INTERNA DE RENTABILITATE FINANCIARA (RIRF/C) -10,05% 17 18 19 ŢI 3.225.600| 3.225.600/ 3.225.600] 3.225.600, o o[ 0 0[ 8.504.907 3.225.600 3.225.600] 3.225.600[11.730.507 Valoare reziduală Obţinerea unei valori financiare nete actualizate a investiţiei negative, a unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare (4%), şi a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că proiectul necesită finanțare pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0). Scenariul 2 În cazul acestui scenariu, s-a luat în calcul o evoluție a costurilor de operare și a veniturilor similar cu primul scenariu. Diferenţa constă doar în valoarea investiţiei. În acest caz analiza fezabilităţii proiectului şi analiza fluxurilor de numerar, tabelul arată astfel: 45

CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management FEZABILITATE SI SUSTENABILITATE FINANCIARA Ani operare ESEU 6 7 8 EERO, 11 12 13 14 15 16 17 lor operationale 0[ 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600) r operationale [d 0 0[ 2.420.785] 2.420.785] 2.420.785] 2.420.785] 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 achvitatea 0 0 0| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.B15| BO4.B15| B04.815| B04.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815 Costuri investitie 4.464.264| 13.107.914| 75.653.778| 0 0 0 o[_ o 0) 0 0 0 0 o 0) 0 0 ux se numerar din activitatea de | 464 254| 13.107.914 0 o 0 d o o o o o o o 0 oi o Surse de finanțare învestiie 4.464.264| 13.107.914| 75.653.778| 5 5 o o o o o o 5 o o o o o o Ea ASA A AV Rea de | A 75.53.778| o o o o o 9| ol o o o o o o ol o o Flux de numerar total 9 0 804.815| 804.815| _804.815| _804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804.815| 804815| 804.815| B04.615| 804.B15| BO4B15| BO4-B15| B04.B15| 804.815 19 20 3.225.600] 3.225.600) 2.420.785| 2.420.785) 804.815) 804.815| Incasari aferente ver Plati aferente cheltui Flux de numerar operationala 0 o Din tabelul prezentat mai sus reiese că fluxurile de numerar cumulate sunt pozitive, ceea ce demonstrează că realizarea investiţiei este fezabilă. Tabelul indicatorilor financiari ai profitabilităţii investiţiei (VNAFIC şi RIRF/C) este următorul: SICATORI 13 TE 15 16 17 as [AS 20 3.225.600| 5.225.600[3.225.600| 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600[ 3.225.600 0 9 0 0 0 0 0[ 8.504.907 3.225.600| 3.225.600|3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600[11.730.507 2.420.785| 2.420.785|2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 0 o o 0 0 0 0 o 2.420.785] 2.420.785|2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785] 2.420.785| 2.420.785) 804.815| _804.815| _804.815| 804.815| 804.815 804.815] 804.815) 804.815) 9.309.722 3.225.600 0 3.225.600 Total incasari din exploatare o Valoare reziduală 0 INCASARI TOTALE 9 Total plati de exploatare 2.420.785 Investitie 4.464.264| 13.107.914| 75.653.778) 0] 0 ( PLATI TOTALE 4.464.264| 13.107.914| 75.653.778] 2.420.785| 2.420-785| 2.420.785 FLUX DE NUMERAR NET. 4.464.264[-13.107.914[-75.653.778| _804.815| 804.815| _804.815| 804.815 Rata de actualizare 2% VENIT NET ACTUALIZAT FINANCIAR (VNAFIC) -71.081.707 RATA INTERNA DE RENTABILITATE FINANCIARA (RIRFIC) -9,99% Obţinerea unei valori financiare nete actualizate a investiţiei negative, a unei rate interne de rentabilitate financiare inferioare ratei de actualizare (4%), şi a unor fluxuri de numerar cumulate pozitive indică faptul că proiectul necesită finanțare pentru a fi fezabil din punct de vedere financiar (VNAF/C<0). 46

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate Realizarea analizei economice constă în transformarea preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile (care corectează distorsiunile preţurilor, cauzate de existenţa imperfecţiunilor pe piaţă). Rata socială de actualizare folosită în analiza economică este de 5 %, conform documentului 'Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects', document elaborat pentru perioada 2014-2020. Scenariul 1 a. Corecţii fiscale: În tabelul următor s-a aplicat o corecţia fiscală la valoarea totală de investiţie şi anume eliminarea valorii de TVA din valoarea de piaţă. Ani Costuri Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea o 38.228 23.893 62.121 terenului Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0 Amenajarea terenului 0,00 38.228,00 0,00 38.228 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0,00 | 23.892,50 285 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0.00 | 0,00 0 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare ri obiectivului o 298.925 o 298.925 Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, 0 298.925 0 298.925 a EREI etc —— Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 916.000 173-333 86.667 1.176.000 tehnica Studii 0 0 0 0 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 0 0 o 0 obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii Expertizare tehnică 0 0 o 0 Certificarea performanţei energetice şi auditul 0 o o o energetic al clădirilor Proiectare 916.000 0 0 916.000 Organizarea procedurilor de achiziţie 0 0 0 0 Consultanţă 0 0 0 0 Asistenta tehnica o 173.333 86.667 260.000 Cheltuieli pentru investitii o 8.070.090 | 61.975.196 | 70.045.286 Construcţii şi instalaţii o 8.070.090 3.687.409 | 11.757.499 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi o o| 2.760.066 2.760.066 funcţionale Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj o 0 | 55.201.321 | 55.201.321 47

ÎMÂB FVNGIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de 0 0 0 o transport Dotări o o 326.400 326.400 Active necorporale o 0 0 0 Alte cheltuieli 2.835.482 3.159.111 1.575.747 | 7.570.341 Organizare de santier 0 235.150 0 235.150 Lucrari de constructii 0 117.575 0 117.575 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0 117.575 0 117.575 Comisioane, taxe, cote legale 0 88.479 88.479 176.958 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.835.482 2.835.482 | 1.487.268 | 7.158.233 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 Probe tehnologice şi teste o 0 o 0 TOTAL COSTURI INVESTITIE 3.751.482 | 11.739.688 | 63.661.503 | 79.152.673 C+M (U 8.524.818 | 6.471.368 | 14.996.186 De asemenea vom aplica aceeaşi corecție fiscală şi la costurile de operare, respectiv eliminarea taxei pe valoare adăugată la costurile plătitoare de TVA. Costurile de operare se prezintă după aplicarea corecţiilor fiscale după cum urmează. 48

CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management scale ERE E E E TNT TIT TITI TITI ET z 3] 3] 5 6 7 8 E ET) m 12 13] TA 15| 16 15| 20 Costuri salariale [827.171] 827.171 827.171| 827.171] 827.171] _827.171| 827.171] 827.171| 827.171) 827.171| 827.171] 827.171| 827.171] 827.171| 827.171| 827.171] 827.171 827.171] 827.171 materiale pentru curatenie | 31.378] 31.378 31.378| _31.378| 31.378] 31.378) 31.378| 31.378] _31.378| _31.378|__31. 378| 31.378|__31.378|__31.378| 31.378 31.378 31.378 31.378| 31.378| 31.378 î i 243.637) 243.637] 243.637] 243.637| 243.637] _243.637| _243.637| 243.637| 243.637| 243.637| 243.637] 243.637| 243.637| 243.637| 243.637| 243.637| 243.637| 203.637| 243.637| 243.637 13.526 13.526) 13.526| _13.526|_13.526|_13.526|__13.526|__13.526| 13.526] 13.526| 13.526] 13.526| 13.526| 13.526| 13.526| 13.526| 13.526| 13.526 materiale si prestari de servi caracter functional 16.807, 16.807 16.807] _16.807| 16.807] 16.807] _16.807| 16.807] 16.807 16.807] 16.807| 16.807] 16.807| 16.807| 16.807 16.807| 16.807] 16.807| 16.807| alte bunuri si servcii pentru functionare 873.950 __873.950| 873.950 875.950| 873.950| 875.950| 873.950| 873.950| 873.950| 873.950| 873.950| 573.950| 875.950| 873.950| 873.950| 873.950| 873.950| 873.950| B73.950| 873.950 [TOTAL COSTURI DE OPERARE 2.006.469| _2.006.469| _2.006.469| 2.006.469] 2.006.469] 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469|2.006.469| 2.006.469| 2.006.469) 2.006.469| 2.006.469| 2.006.469 b) Corecţii pentru transformarea preţurilor de piaţă în preţuri contabile Preţurile intrărilor şi ieşirilor nu reflectă valoarea lor socială din cauza distorsiunilor pieţei, cum ar fi barierele comerciale şi regimurile de monopol. Preţurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la preţurile financiare. Aplicând factorii de conversie se obţine conversia preţurilor de piaţă utilizate în analiza financiară în preţuri contabile ce vor fi utilizate în cadrul analizei economice. După introducerea corecţiilor pentru eliminarea distorsionării preţurilor, se pot calcula rata internă a rentabilităţii economice (RIRE) şi venitul net actualizat economic (VNAE). Calculul acestor indicatori economici se realizează cu luarea în considerare a factorilor de actualizare şi cu utilizarea aceleaşi metodologii folosite pentru calcularea indicatorilor de performanţă pentru analiza financiară. terenului Obţinerea terenului Amenajarea terenului Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Canalizare, alimentare cu apa, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, radio-tv, etc Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica o 265.723 0 265.723 0 265.723 o 265.723 1.090.040 0 206.267 103.133. 1.399.440 o 0 0 49

CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizaţii Expertizare tehnică o Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clăi o Proiectare 1.090.040 1.090.040 Organizarea procedurilor de achiziţie o Consultanţă O |JOj o |O]|O]OC O |Oj o |OD]JOC]C 0 Asistenta tehnica 206.267 103.133 309.400 Cheltuieli pentru investitii 7.173.745 | 71.809.342 78.983.087 Construcţii şi instalaţii 7.173.745 3.277.849 10.451.594 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale OJOJCISIC| O o 2.453.506 2.453.506 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 65.689.572 65.689.572 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport Dotări 0 o 388.416 388.416 Active necorporale o o o o Alte cheltuieli 3.374.224 3.705.551 1.854.466 8.934.242 Organizare de santier o 244.430 o 244.430 Lucrari de constructii o 104.516 o 104.516 Cheltuieli conexe organizarii de santier o 139.914 o 139.914 Comisioane, taxe, cote legale o 86.897 84.617 171.514 Cheltuieli diverse si neprevazute 3.374.224 3.374.224 1.769.849 8.518.297 Cheltuieli pentru informare şi publicitate Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste Pregătirea personalului de exploatare 0 0 o 0,00 0,00 0,00 0 o o Probe tehnologice şi teste o o o TOTAL COSTURI INVESTITIE 11.385.269 73.795.374 89.644.907 C+M 0 4.464.264 0 7.577.967 5.759.786 13.337.753 50

MpB CONSLERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Costuri 14 15 TOI EEE 18 15 20 1.017.420[ 1.017.420[1.017.420] 1.017.420] 1.017.420] 1.017.420] 1.017.420] 1-017.420| 37.340|__ 37.340|__37.340| 37.340 37.540| _ 37.340| _37.340| 37.340| 37.340 289.929|_289.929|289.929| 289.929| 289.929 289.929|_289.929| 289.929) 16.097] 16.097] 16.097] 16.097] 16.097] 16.097] 16.097] 16.097] 20.000 20.000 20.000) 20.000 20.000 20.000| 20.000 20.000) 20.000 1.040.000] 1.040.000|1.040.000] 1.040.000] 1.040.000] 1.040.000] 1.040.000| 1.040.000| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| .420.785| 2.420.785| 2.420.785|2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785, 9 Costuri 7.420 Salariale 1.017.420| 1.017.420| 1.01 289.929 16.097| 289.929 16.097| 289.929 16.097| apa, canal si salubritate materiale si prestari de servcii cu caracter functional 20.000 alte bunuri si servcii pentru functionare | 1.040.000) TOTAL COSTURI DE OPERARE 2.420.785| 20.000 1.040.000 2.420.785] 20.000) 20.000) 1.040.000) 2.420.785 1.040.000| 1.040.000] 1.040.000 2,420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| Calculul beneficiilor economice În cadrul analizei proiectului au fost identificate o serie de beneficii economice și sociale. Ținând cont de faptul că acest proiect nu este generator de venit, nu pot fi cuantificate monetar toate beneficiile, dar toate au un rol extrem de important în luarea deciziei de finanțare a proiectului propus. Beneficiile identificate sunt următoarele: - cresterea numarului de pacienti tratati - reducerea costurilor pentru realizarea tratamentului, evitarea pierderilor de productie ale fam si cazare crearea de locuri de munca cresterea sperantei de viata a pacientului si calitatea imbunatatita a vietii pentru pacient si pentru familia sa i si pacientului prin reducerea costurilor de transport În ceea ce privește cuantificarea monetară a beneficiilor, s-a determinat beneficiile rezultate din crearea a 10 locuri noi de muncă. Efectul social al acestor angajari este dat de cresterea veniturilor salariale si a standardului de viata pentru persoanele angajate in faza de executie si de operare a proiectului, iar efectul economic este dat de transferurile fiscale (contributiile aferente salariilor platite, virate catre bugetul de stat) si care vor putea fi redistribuite in economie. Valoarea acestor beneficii este de 445.121 lei. De asemenea, prin construirea si dotarea centrului de radioterapie va creste numarului de pacienti tratati si care apeleaza cu incredere la servi Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș. Avem in vedere urmatoarele ipoteze: Dupa implementarea prezentului proiect numarul de persoane care vor putea apela la serviciile oferite va putea ajunge la 10.000/an. Avand in vedere ca o parte din bolnavi, aprox. 10%, sunt dispusi sa achite costul tratamentului si taxa de prioritate (10%), se estimeaza beneficiu anual de aproximativ 2.598.000 lei/an. De asemenea, s-a estimat beneficiul rezultat din creşterea speranței de viață a pacientului prin îmbunătățirea stării de sănătate. Astfel s-a estimat la un salariul mediu brut 5.400 lei, contravaloarea taxelor și impozitelor virate către stat sunt de 2.375 lei/lună. Estimând un număr de 340 de persoane tratate pe an, rezultă un beneficiu economic de 9.690.000 lei. le oferite de 51

CONSLIERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Calculul indicatorilor economici ai investiţiei Ani implementare si operare. 12 13 TE 17 18 19, 20 Corectii fiscale 414.316 414.316) 414.316] 414.31 6|__414.316 414.316, 414.316) 414.316 414.316 12.078.875| 414.316) 414.316) O 414.316) 314. 214.316] Corectii fiscale operare 414.316 414.316] _414.318| 414.31 6 414,316) 414.316, 414.316, 414.316 414.316) 414.316) 414.316 Corectii fiscale investitie Venituri operationale 9 3.225.600| 0 3.225.600 0 0 o 0 0 o o 0 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600 3.225.600 3.225.600) 3.225.600 3.225.600 12075875 0 9) 0 o 9 0] 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600| 3.225.600] 3.225.600] 3.225.600 0 0 0 0[14.133.121] 14.133.121 12.078.875|17.773.037| 17.773.037| Valoare reziduala Beneficii economice [TOTAL INTRARI Costuri de operare - factori de conversi Costuri de investitie - factori de conversie 0 o o o 0 14.133.121[14.135.121[14.133.121[ 14.133.121] 14.133.121 17.773.037[17.773.037[17.773.037| 17.773.037| 17.773.037 2420.785) 2.420.705 2.420.785|_2.420.785| 2.420.785) o o o o o 0| 2.420.785) 2.420.785| 4.464.264) 11.385.269) 73.795.374, 0 o 14.133.121 0 0 o o 14.133.121[14.133.121| 14.133.121 o 14.133.121 o 0 14.133.121[14.133.121 8.504.907| 14.133.121 17.773.037| 2.420.785 17.773.037|17.773.037| 17.773.037| 17.773.037, 17.773.037|17.773.037| 26.277.944| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785 2.420.785| 2.420.785 2.420.785 o o o o o o o |TOTAL IESIRI 4.464.264| 11.385.269| 73.795.374) 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420-785 2.420.785, 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785 FLUX DE NUMERAR -3.751.482|_-9.169.259| 61.716.495[15.352.252| 15.352.252[15.352.252| 15.352.252[15.352.252| 15.352.252[ 15.352.252 15.352.252[ 15.352.252| 15.352.252, 15.352.252|15.352.252| 15.352.252| 15.352.252| 15.352.252|15.352.252 23.857.159, Rata de actualizare VENIT NET ACTUALIZAT RATA INTERNA DE RENTABILITATE ECONOMICA (RIRE) 5,00% 87.517.751 18,76% Întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică este superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, contribuind la sporirea calităţii vieţii în zonă. Raport BIC = Valoare actualizată a intrărilor / Valoare actualizată a ieşirilor = 1,85. Scenariul 2 Pentru calculul indicatorilor economici s-a procedat similar scenariului 1, rezultând 52 următoarele valori:

CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 3 tare si operare TEZEI 7 FI 10 TI z 15 3 15 16 18 KE] 20 2.081.266| 12.065.665 414.316 414.316] 414.316] 414.316| 414.316| 414.316 414.316) 414.316| 414.316) _414.316| 414.316| 414.316| 414.316) 414.316, 414.316] 414.316 414.316) 414.316) 414.318] iscale investitie 712.782] 2.081.266| 12.065.665| o ol 0 9 0 o 0 0 0 [] o [] Venituri operationale 0 0] _3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600| 3.225.600 3.225.600 0 o o 3.225.600) 3.225.600 ss 3.225.600, Valoare reziduala 9 0 o[ 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 o 0) 6.356.762 Beneficii economice 0 0[ 14.133.121[ 14.133.121[14.133.121[ 14.133.121| 14.133.121 14.133.121] 14.133.121[ 14.133.121[ 14.133.121| 14.133.121 14.133.121|14.133.121| 14.135.121 14.133.121| 14.133.121 14.133.121] 14.133.121 TOTAL INTRARI 2.081.266|_12.065.665| 17.773.037| 17.773.037[17.773.037| 17.773.037] 17.773.037 17.173.037 17.773.037] 17.773.037| 17.773.037| 17.173-037| 17.773.037|17.773.037| 17.773-037| 17.773.037| 17.773.037| 17.773.037) _24.129.799| Costuri de operare - factori de 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785| 2.420.785) 2.420.785) 2.420.785| 9 0] 2.420.785| Costuri de investitie - factori de Senat 4.464,264| 10.752.766| 73.712.637 o o o o o o o o o conversie aplicati 0 o o 0 |TOTAL IESIRI 4.464.264 10.752.766| 73.712.637] 2.420.785) 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785| 2.420.785, La 15.352.252| FLUX DE NUMERAR -3.751.482| -8.671.501[ -61.646.972[ 15.352.252| 15.352.252|15.352.252| 15.352.252 15.352.252| 15.352.252| 15.352.252| 15.352.252| 15.352.252[ 15.352.252[15.352.252| 15.352.252 15.352.252| 15.352.252|15.352.252| 21.709.014, Rata de actualizare 5,00% VENIT NET ACTUALIZAT ECONOMIC (VNAE) 87.219.679 INTERNA DE RENTABILITATE ECONOMICA (RIRE) 18,91% Întrucât venitul net actualizat pozitiv este pozitiv (VNAE>0), iar rata internă de rentabilitate economică este superioară ratei sociale de actualizare (5%), înseamnă că proiectul propus este oportun din punct de vedere economic, contribuind la sporirea calităţii vieţii în zonă. Raport BIC = Valoare actualizată a intrărilor / Valoare actualizată a ieşirilor = 1,86. 53

Mp CONSLUERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 4.8. Analiza de senzitivitate Într-o accepţiune foarte largă, analiza de senzitivitate reprezintă investigaţia care se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potenţialele modificări sau erori ce se pot produce, precum şi cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultat al factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen. Analiza de senzitivitate reprezintă un instrument al cuantificării riscului ce influenţează activităţile economice şi de management, este o metodă de analiză şi diagnostic financiar utilizată în studiul echilibrului financiar şi o tehnică de evaluare financiară şi fundament al deciziei. Realizarea unei analize de senzitivitate constă în parcurgerea următoarelor etape: - previziunea factorilor determinanţi ai performanţelor proiectului într-un scenariu normal (situaţie considerată de bază); - identificarea factorilor care s-ar putea modifica; - construirea a două scenarii posibile pentru fiecare dintre factori: scenariul favorabil (optimist) şi nefavorabil (pesimist); - analiza impactului fiecărui factor prin recalcularea indicatorilor de performanţă, în condiţiile în care fiecare factor se află în scenariul favorabil/nefavorabil, toţi ceilalţi factori menţinându-se la nivelul din scenariul de bază; - construirea unui tabel pentru fiecare dintre indicatorii de performanţă folosiţi drept criteriu de apreciere a investiţiei, în care se vor trece valorile obţinute prin modificare fiecărui factor; - calculul unor coeficienţi de elasticitate a indicatorilor de performanţă în funcţie de factorii analizaţi. Alternativele privind realizarea investiţiei au fost analizate în cadrul capitolelor anterioare. Pentru ambele scenarii s-a întocmit o analiză de senzitivitate. Cash flow-urile estimate în cadrul scenariului de bază pot fi afectate de modificările condiţiilor pieţei, ceea ce presupune identificarea principalilor factori care pot influenţa implementarea proiectului şi rezultatele pe care acesta le generează. Următoarele variabile au fost considerate a avea un impact major asupra performanţelor proiectului de investiţii: > Dinamica veniturilor operaționale > Dinamica costurilor de operare > Dinamica costurilor cu investiția Pornind de la variabilele mai sus menţionate au fost elaborate următoarele scenarii: Scenariu Scenariul | Scenariul | Scenariul Variabile optimist de baza pesimist Dinamica veniturilor proprii +1% - -1% Dinamica costurilor de operare -1% - +1% Dinamica costurilor cu investiția -1% - +1% Pentru fiecare dintre cele trei variabile, pentru fiecare scenariu, s-au calculat indicatorii financiari ai investiţiei (VENA/C și RRF/C) și indicatorii economici (VNAE, RIRE), considerând respectiva variabilă în conformitate cu scenariul analizat, iar celelalte variabile rămânând la nivelul valorilor din scenariul de bază. În acest fel, se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiţiei (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază). 54

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Scenariul 1 Dinamica veniturilor bugetare (1) -71.942.517,11 -71.942.517,11 | Dinamica cheltuielilor (2 -71.942.517,11 -71.942.517,11 | Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -71.097.234,03 -71.942.517,11 -71.942.517,11 -71.942.517,11 -72.787.800,20 RRFE/C Dinamica veniturilor bugetare (1) -10,05% -10,05% Dinamica cheltuielilor (2) -10,05% -10,05% -10,05% Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -9,99% -10,05% -10,1 | Dinamica veniturilor bugetare (1) | 87.831.891 15] 87.517.751,18 | 87.203.611,22 Dinamica cheltuielilor (2) 87.948.919,81 | 87.517.751,18 | 87.086.582,56 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 88.169.777,80 | 87.517.751,18 | 86.865.724,57 RRE Dinamica veniturilor bugetare (1) 18,80% 18,76% 18,72% Dinamica cheltuielilor (2) 18,82% 18,76% 18,70% [prenee cheltuielilor cu investitia (3) 18,97% 18,76% 18,55% Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiţiei (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază). VFNA/C Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,17 1,00 117 RRFIC Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) | -0,61 1,00 0,60 VENA Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,36 1,00 -0,36 Dinamica cheltuielilor (2) 0,49 1,00 -0,49 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 0,75 1,00 -0,75 RRE Dinamica veniturilor bugetare (1) [ 0,23 — 1,00 -0,23 Dinamica cheltuielilor (2) 0,32 1,00 -0,32 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,12 1,00 -1,10 Scenariul 2 Dinamica veniturilor bugetare (1) [| -71.081.706,97 | _-71.081.706,97 | -71.081.706,97 | 55

Mp CONSILIERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Dinamica cheltuielilor (2) -71.081.706,97 -71.081.706,97 | -71.081.706,97 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -70.245.031,99 -71.081.706,97 | -71.918.381,95 RRF/C Dinamica veniturilor bugetare (1) -9,99% -9,99% -9,99% Dinamica cheltuielilor (2) -9,99% -9,99% -9,99% Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -9,93% -9,99% -10,05% Dinamica veniturilor bugetare (1) 87.533.819,43 | 87.219.679,46 I 86.905.539,49 | Dinamica cheltuielilor (2) 87.650.848,08 | 87.219.679,46 | 86.788.510,84 | Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 87.866.590,66 | 87.219.679,46 | 86.572.768,27 RRE | Dinamica veniturilor bugetare (1) 18,95% 18,91% 18,86% | Dinamica cheltuielilor (2) 18,97% 18,91% 18,85% | Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1 19,12% 18,91% 18,70% Se poate determina magnitudinea fiecărui factor asupra rentabilității investiţiei (așa cum a fost descrisă în cadrul scenariului de bază). VFNA/C Dinamica veniturilor bugetare (1) | 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor (2) 0,00 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) -1,18 1,00 1,18 RRF/C Dinamica veniturilor bugetare (1) 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor (2) 1,00 0,00 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3 0,61 VENA Dinamica veniturilor bugetare (1) 0,36 1,00 -0,36 Dinamica cheltuielilor (2) 0,49 1,00 -0,49 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3 0,74 1,00 -0,74 RRE Dinamica veniturilor bugetare (1 0,23 1,00 -0,23 Dinamica cheltuielilor (2) 0,32 1,00 | -0,32 Dinamica cheltuielilor cu investitia (3) 1,12| 1,00 -1,10 4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor Încă din faza de concepere a unui proiect se impune a fi realizată o analiză de risc. Riscul în cadrul proiectelor reprezintă efectul asupra obiectivelor proiectului, care poate apărea datorită necunoașterii ansamblului potential de evenimente existente pe toată durata de implementare a proiectului. Managementul riscului reprezintă procesul sistematic care identifică, analizează și răspunde riscurilor care pot apărea în proiect. Riscul se definește ca fiind posibilitatea de 56

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management abatere (pozitivă sau negativă) de la obiectivele proiectului. Abaterile se pot înregistra în ceea ce privește conținutul, durata, costurile, calitatea. Orice tip de proiect este caracterizat de un anumit grad de incertitudine care generează un anume risc, dar aplicarea metodelor de management al proiectului, va face ca nivelul de incertitudine să fie mai mic sau pentru riscuri identificate să poată conduce la planificarea măsurilor de răspuns. Identificarea riscurilor este un proces continuu care începe încă din faza de preproiect, se concretizează in planul de management al riscului în procesul de start al proiectului și va continua până la finalizarea proiectului. Riscurile principale care pot afecta proiectul sunt următoarele: e Riscuri interne: Riscurile interne sunt direct legate de proiect şi se referă în principal la: - Executarea defectuasă a lucrărilor - Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuoase - Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere - Nerespectarea graficului de implementare a investiţiei - Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor o Riscuri externe: Riscurile externe nu sunt direct legate de proiect şi vizează următoarele aspecte: - Creşterea costurilor de realizare a obiectivului de investitie - Nerespectarea graficului de transfer de Fonduri - Executarea defectuasă a lucrărilor - Întreţinere şi lucrări de intervenţie defectuase - Supradimensionarea personalului ce va fi implicat în exploatarea investiţiei - Incapacitatea financiară a Beneficiarului de a susţine costurile de întreţinere - Nerespectarea graficului de implementare a investiţiei - Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor Măsuri de administrare a riscurilor: Pentru a preveni / diminua riscurile, se impune luarea în considerare a unui set suplimentar de măsuri atât pe perioada execuţiei proiectului, cât şi pe perioada exploatării investiţiei. Astfel, va fi implementat un sistem strict de verificare a derulării execuţiei lucrărilor, care va stabili ca fiecare lucrare executată să fie finalizată printr-un proces verbal de acceptare a diferitelor etape de execuţie, aşa cum se va stabili în caietele de sarcini. Un astfel de sistem de verificare va urmări: - elementele de calitate şi de respectare a termenelor de execuţie - respectarea reglementărilor în domeniul construcțiilor - testarea investiţiilor înainte de predarea lor finală Sintetizând vom prezenta în tabelul de mai jos posibilele riscuri ce pot apărea în implementarea și operarea proiectului, dar și măsurile preventive și strategia de acoperire a riscului identificat. Riscurile identificate sunt similare pentru toate scenariile analizate în cadrul proiectului. 57

Mp CONSLERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management in calcul a unor marje de timp. Tip ri Faotori Probabilitate Măsuri de Stategie ip risc posibili de a Impact : : i iii risc aparitie prevenire a riscului | acoperire risc Pentru a contracara creşterea preţurilor estimarea de preţ pentru realizarea Monitorizarea Creşterea pa at pu Permanentă a preţurilor mare mare ţinân cont de evoluţiei preţurilor preţurile practicate şi a activităţilor în prezent pe piaţă, contractorilor corectate cu o Financiar marjă, în funcţie de dinamica aşteptată a preţurilor Studierea Apariţia unor alternativelor de Monitorizarea cheltuieli finanţare pentru permanentă a adiţionale, evitarea creării unui activităţilor medie mediu ; iar E GI care nu vor impas financiar; proiectului şi a putea fi implicare activităţilor rambursate consultanţă şi contractorilor asistenţă tehnică de specialitate Prevederea unui Lipsă oferte RI 5 timp suficient în Cereri de oferte Procedural la achiziții mica mediu activitatea de preliminare organizare a achizițiilor Schimbări ale Monitorizarea acteror imi i permanentă a Legislativ i mare mare mA Care a dică legislaţiei în relevante consultanţă juridică pentru aferente proiect proiectului In vederea reducerii impactului asupra ss Aaa implementarii cu a A succes a investitiei, RE bi Climatic |- lucrărilor de mediu mediu | serecomandao |. -oncordantă cu planificare riguroasa himbăril construcții a activitatilor schimbarile proiectului si luarea care apar 58

B CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii și riscurilor Au fost determinate si analizate 2 scenarii posibile în realizarea obiectivului proiectului, respectiv construirea unei clădiri în vederea realizării unui centru oncologic de terapie personalizată. În continuare vom compara succint cele două scenarii. Vom aborda o evaluare tabelară pentru a putea scoate în evidență mai ușor avantajele și dezavantajele fiecărui scenariu. 30 luni, din care execuție | 30 luni, din care execuție Durată de realizare 15 luni 18 luni Costuri 94.160.338,99 lei 93.225.956,33 lei (inclusiv TVA) (inclusiv TVA) Conform analizei de riscuri | Conform analizei de riscuri Riscuri prezentată în prezenta prezentată în prezenta documentație documentație RIRF/C = -10,05% RIRF/C = -9,99% VNAF/C = -71.942.517 VNAF/C = -71.081.707 RIRE = 18,76% RIRE = 18,91% Sustenabilitate VNAE= 87.517.751,18 VNAE= 87.219.679 fluxuri cumulate pozitive pe fluxuri cumulate pozitive întreaga perioada de operare | pe întreaga perioada de a investiţiei operare a investiţiei 5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) Analizând scenariile propuse atât din punct de vedere tehnic, economic, financiar și al riscurilor proiectantul a selectat ca și scenariu optim scenariul cu numărul 2. S-a ales acest scenariu întrucât per ansamblu oferă cele mai bune soluții din punct de vedere tehnic și operațional pentru implementarea proiectului. Criteriile care au stat la baza alegerii acestui scenariu au fost: = având în vedere caracterul omogen şi practic nedeformabil al materialelor folosite la realizarea structurii de rezistenţă a clădirii propuse, nu sunt necesare lucrări speciale de protecţie a acesteia la diferenţele de temperatură (vară - iarnă, zi - noapte). = soluţia structurală şi tehnologică propusă este eficientă din punct de vedere financiar, costurile fiind reduse faţă de o structură metalică specială = nu necesită o forţă de muncă cu înaltă calificare şi nici costuri speciale de execuţie = structura din beton armat va asigura o protecţie corespunzătoare la vibrații și la radiațiile ionizante, evitându-se astfel disconfortul utilizatorilor 59

VB CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management = utilizând planșeele dală se elimină grinzile, oferind astfel pozibilitatea instalaţiilor să creeze trasee corespunzătoare 5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: a) obţinerea si amenajarea terenului; În cazul scenariului recomandat de către proiectant, obținerea și amenajarea terenului nu presupune costuri întrucât este proprietatea domeniului public al municipiului Timișoara. În cadrul proiectului s-au prevăzut amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, ce presupun lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci și reamenajare spații verzi, ș.a.). Aceste costuri sunt incluse în devizul general în cadrul capitolului l. b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului; Pe parcela există toate tipurile de rețele edilitare publice. Clădirile proiectate vor fi racordate la rețelele publice existente, conform lucrărilor propuse referitoare la instalații, lucrări descrise în cele ce urmează. c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi; Proiectul propus vizează construirea unui pavilion nou în vederea asigurării spațiilor necesare amplasării aparatului Cyberknife și a desfășurării activităților specifice medicale, asigurarea utilităţilor și drumului de acces. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice: o acordarea celor mai bune servicii medicale, prin adoptarea unui tratament unic non- invaziv și puternic, prin emiterea de fascicule foarte precise de raze X din mai mult de 1600 unghiuri din afara corpului uman. Acurateţea aparatului CyberKnife e deosebit de precisă, acționând la scară micrometrică e realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, bazat pe servicii medicale de înaltă clasă e îmbunătățirea politică de calitate focusat pe nevoile pacienților o creare de locuri de muncă e minimalizarea boliilor nosocomiale și intraspitalicești Clădirea spitalului se va desfășura pe aproximativ 2 niveluri (P+E), din care etajul va fi parțial. Clădirea va avea o amprentă la sol de aproximativ 1.332 mp și o suprafață construită desfășurată de aproximativ 1.867 mp. 60

VB CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Construcția va avea forma, în plan, poligonală și este amplasată cu latura sudică paralelă cu limita terenului de pe strada Lorena și cu latura lungă (de est) paralelă cu o alee de incintă existentă. Funcţional, clădirea este împărtiță în două compartimente, conform specificațiilor din tema de proiectare. În zona sudică a clădirii, cu forma în plan dreptunghiulară și cu regimul de înălțime P, se va amplasa buncărul pentru aparatul Cyberknife, cu spațiile anexe aferente și spațiul pentru aparatul CT cu toate spațiile anexe aferente. Tot în același compartiment s-a proiectat și biroul pentru planificarea tratamentului, cabinete medicale, zone de așteptare și grupuri sanitare pacienți, respectiv personal. La cererea beneficiarului, s-a prevăzut și un spațiu pentru arhivă. Compartimentul nordic, cu o formă în plan jucată cu decroșuri și cu regimul de înălțime P+E, adăpostește următoarele spații: = la parter. registratura, vestiarele personalului medical și o zonă administrativă cu 2 săli de conferințe ce vor oferi posibilitatea vizionării actului medical din buncăr în timp real. = la etaj: s-au propus 3 cabinete medicale, 6 saloane pentru internarea de o zi, cabinetul asistentelor și un oficiu. Fiecare compartiment va are câte o boxă de curățenie, spații de depozitare, iar compartimentul nordic va avea și spații pentru depozitarea lenjerieie curate, respectiv a lenjeriei murdare. Accesul în pavilion se face prin 4 căi de acces, câte 2 căi de acces pe fiecare compartiment. Accesul principal amplasat în compartimentul nordic, pe latura estică, respectiv o ușă de evacuare amplasată pe latura nordică a compartimentului. Un al treilea acces se face direct în compartimentul sudic, în zona Cyberknife, și un al patrulea acces amplasat pe latura sudică, direct în zona de arhivă. Circulaţia pe verticală se va face prin 2 nuclee amplasate astfel: = Nucleul central, nucleu principal, amplasat la intersecția celor două compartimente și conține: scara principală, în 2 rampe, un lift pentru targă și un lift de persoane (6 persoane). = Nucleul nordic, secundar, ce conține un lift de persoane (6 persoane). Fluxul pacienților se face din curtea spitalului, direct în clădirea pavilionului. Capacitatea pavilionului: o sectia spitalizare de zi — 12 paturi o 6 saloane — 2 paturi e sălile de conferință — 137 locuri PARTER P.01 | WINDFANG 6.25 P.02 | HOL 102.67 P.03 | ZONA DE ASTEPTARE 14.96 P.04 | VESTIAR 11.40 P.05 | CAMERA COMANDA 24.27 P.06 | SALA TRATAMENT (CK) 76.20 P.07 | DEPOZITARE 21.38 61

B CONSUERE RNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management P.08 | SPATIU TEHNIC 16.25 P.09 | VESTIAR 12.76 P.10 | RADIOTERAPIE TINTITA 65.94 P.11 | CAMERA COMANDA 24.99 P.12 | DEPOZIT 18.38 P.13 | SPATIU TEHNIC 13.97 P.14 | ARHIVA 8.50 P.15 | SALA PLANIFICARE TRATAMENT 34.92 P.16 | CABINET 18.60 P.17 | DEPOZIT 4.54 P.18 | BOXA CURATENIE 4.38 P.19 | VESTIAR 5.98 P.20 | WC 2.07 P.21 | CT 30.60 P.22 | CAMERA COMANDA 11.80 P.23 | SPATIU TEHNIC 8.00 P.24 | G.S. 9.22 P.25 | G.S. 9.57 P.26 | G.S. 2.83 P.27 | G.S. 2.73 P.28 | HOL 74.59 P.29 | FISIER REGISTRATURA 22.46 P.30 | G.S. 6.18 P.31 | SCARA 35.18 P.32 | HOL 73.06 P.33 | VEST. BARBATI 22.46 P.34 | SAS 5.25 P.35 | G.S. 6.30 P.36 | DUS 2.63 P.37 | DUS 2.72 P.38 | DEPOZIT 5.96 P.39 | VEST. FEMEI 22.46 P.40 | SAS 5.02 P.41 | G.S. 6.03 P.42 | DUS 2.46 62

Mp CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management P.43 | DUS 2.72 P.44 | SALA CONFERINTE 80.16 P.45 | SALA CONFERINTE 66.83 P.46 | LENJERIE MURDARA 4.84 P.47 | BOXA CURATENIE 4.40 P.48 | ARHIVA 19.80 P.49 | ARHIVA 777 P.50 | ARHIVA 17.98 P.51 | G.S. 8.02 P.52 | G.S. 10.99 Sutilă parter 1,079.43 m? ETAJ1 E.01 | HOL 86.50 E.02 | CABINET 20.53 E.03 | CABINET 20.70 E.04 | HOL 65.01 E.05 | CABINET 24.39 E.06 | CABINET ASISTENTE 22.82 E.07 | SALON 19.40 E.08 | DUS 3.30 E.09 | SALON 19.40 E.10 | DUS 3.30 E.11 | LENJERIE CURATA 4.73 E.12 | BOXA CURATENIE 4.56 E.13 | OFICIU 19.74 E.14 | SALON 19.82 E.15 | DUS 3.30 E.16 | SALON 18.71 E.17 | DUS 3.30 E.18 | SALON 19.03 E.19 | DUS 3.30 E.20 | SALON 19.24 E.21 | DUS 3.30 E.22 | SAS 4.72 E.23 | MAGAZIE 29.20 63

Mp CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management E.24 | G.S. 5.64 E.25 | G.S. 5.69 etaj 449.63 m? Sutită totată 1,529.06 m? Clădirea va fi dotată cu 3 ascensoare, poziționate astfel: 2 ascensoare (un ascensor de targă și unul de persoane) amplasate pe latura vestică, la punctul de articulație a celor două compartimente și un ascensor de persoane poziționat în colțul nord-estic al clădirii. Cabina ascensorului de persoane este dimensionată astfel încât să permită accesul a 6 persoane simultan, cu o sarcină maximă 450 kg. Dimensiunea ușii va fi de 800x2000 mm. Cabina ascensorului pentru targă este dimensionată astfel încât să permită accesul a 21 persoane simultan sau a unui pat de spital cu însoțitori, cu o sarcină maximă 1.600 kg. Dimensiunea ușii va fi de 1.100x2.000 mm. Diferenţa dintre cabină și palier nu va depăși 2,50 cm. Se va urmări instalarea corespunzătoare a cabinei față de casa liftului (toleranțe minime admise) și se va prevedea un sistem de siguranță eficient. Liftul va fi dotat cu un buton de alarmă și oprire, montat aparent, ușor vizibil și accesibil. Specificatii tehnice ascensor: Y Acţionare: electric, fără camera mașinii Y Viteză: îm/s Y Cursă: 4m Y Opriri: 2(P+1) Y Intrări: O intrare Y Uşi palierluși cabină Automat. Telescopic 2 foi Y Dimensiunea puțului Ascensor persoane: min.1500x1600 mm Ascensor targă: min. 2000x2750 mm Y Dimensiunea cabinei Ascensor persoane: min. 1000x1250x2100 mm Ascensor targă: min. 1400x2400x2100 mm Descrierea echipamentului CyberKnife Prezenta investiție propune înființarea unui Centru de Radiochirurgi, care să includă un sistem de Radiochirurgie Stereotactică de tip CYBERKNIFE.. CyberKnife este cea mai avansata forma de radiochirurgie, sistem ce combina un accelerator linear, un brat robotic si sistemul de ghidare imagistic. Sistemul identifica permanent pozitia volumului tinta si face corectiile necesare de pozitie chiar in timpul administrarii tratamentului. Nu necesita mijloace invazive si neconfortabile de fixare a pacientului, pentru a-i preveni miscarile involuntare. Este o alternative neinvaziva la tratamentul chirurgical atat pentru tumorilor maligne cat si cele benigne, prin care se administreaza cu precizie submilimetrica doze mari de iradiere unor tinte intra- si extracraniene (inclusiv pentru prostata, plamani, creier, coloana vertebrala, ficat, pancreas etc). Exista pacienti cu tumori beninge si maligne care nu pot fi abordate chirurgical, sau care nu pot fi iradiati prin metode terapeutice conventionale datorita susceptibilitatii scazute a acestor tipuri de tumori la radioterapie fractionata. In aceste cazuri este nevoie de o un tratament directionat, cu acuratete milimetrica, o tehnica de iradiere capabila sa administreze toata doza 64

Vip CONSILIERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management terapeutica intr-o singura sedinta in tumora. Solutia o reprezinta radiochirurgia stereotactica CyberKnife, singurul sistem robotic cu ghidaj imagistic dedicat tratamentelor de radiochirurgie, care permite sa se administreze doze mari de radiatii in volumul tumoral cu o foarte mare precizie. Datorita preciziei sale unice, doar CyberKnife poate sa ajunga la leziuni ce sunt imposibil de atins cu alte metode terapeutice. Adresabilitate clinica e Tumori cerebrale - maligne si benigne, primare si secundare - Cancere pulmonare — cancere primare in stadii incipiente sau avansate, metastaze - Coloana vertebrala - metastaze, tumori beninge, malformații vasculare (AVM) - Cancere hepatice - metastaze hepatice, cancere primare inoperabile - Cancere prostatice — cancere cu risk mic si intermediar, monoterapie - Cancere pancreatice — cazuri inoperabile, boost pre- sau post-chirurgical - Cancere mamare si altele. Beneficiile tratamentelor cu CyberKnife: - asigura precizia maxima a iradierii; - posibilitatea maririi dozelor si deci a tratarii mai eficiente a volumului tumoral ; - o protectie superioara a zonelor sanatoase din apropierea tumorii ; - tratament lipsit de durere, non-invaziv, ce nu necesita anestezie; - tratament nerestrictiv, ca urmare a faptului ca CyberKnife urmareste automat miscarile pacientului/volumului tumoral in timpul tratamentului, nefiind necesar un cadru rigid care sa fixeze corpul asa cum folosesc tehnicile traditionale; - tratament ce poate fi utilizat la nivelul intregului corp, indiferent de localizarea tumorii, eliminand totodata riscul hemoragiilor sau al infectiilor post-operatorii; - tratament ce se realizeaza in regim ambulatoriu, fiind redus substantial riscul aparitiei unor complicatii sau al convalescentei de durata ce apar in cazurile tratate prin chirurgie conventionala. Soluţii constructive şi de finisaj Sistemul constructiv Infrastructura construcției va rezema pe fundații izolate și cuzineți din beton armat. Fundațiile vor fi legate între ele cu grinzi de fundare din beton armat. Din punct de vedere geotehnic, pentru contracararea efectului tasărilor diferenţiate mai însemnate ca urmare a compresibilităţii mari şi diferite a terenului de fundare, a activităţii pământurilor argilo-prăfoase- nisipoase la variaţii de umiditate şi a neuniformităţii încărcărilor pe talpa fundațiilor, se impune prevederea unei duble centurări, armată cu minim 2x3812 cu etrieri 8/15 cm, (cea din baza fundațiilor recomandabil de lăţimea fundațiilor şi cu o acoperire de beton de min 10 cm ) în care se vor încastra sâmburii de beton armat Suprastructura construcției se va realiza din cadre din beton armat și planșee tip dală. Toate scările se vor realiza din beton armat, la fel și puțul ascensoarelor. Acoperișul va fi de tip terasă. Inchideri exterioare şi compartimentări interioare Închiderile perimetrale se vor realiza din BCA de 30 cm grosime. Compartimentarile interioare propuse vor fi făcute din pereți din zidărie BCA sau cărămidă de 30 cm sau gips carton pe structură metalică, fono și termoizolati, grosime 15 cm. În 65

MB CONSUERE FRNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management zonele cu umiditate ridicată se va folosi gips carton rezistent la umiditate (grupuri sanitare, boxă curățenie, dușuri etc.). În spațiile în care este cerută rezistență la foc se vor utiliza plăci de gips carton RF (cf proiect tehnic și scenariu de securitate la incendiu). Pereţii casei scării și coridoarele vor fi rezistenți la foc, conform normelor ISU. Pereţii buncărului se vor realiza din diafragme de beton armat de 120 cm grosime. Învelitoarea se va realiza din membrane bituminoase montate în minum 2 straturi perpendiculare, protejate cu piatră mărgăritar. Apele pluviale se vor colecta printr-un sistem de burlane ce coboară prin clădire la rețeaua de canalizare pluvială. Pe acoperișul terasă se monteaza și deflectoare conform normativelor în vigoare. Pereții cortină vor avea tâmplărie metalică, vopsită în câmp electrostatic în culoarea gri antracit (conform planșelor fațadelor de arhitectură). Geamurile vor fi termopan cu sticlă securizată antiefracție. Sticla de la shadow box va avea refexii gri. Tâmplăria exterioară va fi metalică, vopsită în câmp electrostatic în culoarea verde, și geam termopan. Tâmplăria interioară va fi din HPL. Foile de ușă vor fi placate cu material permanent bactericid de min. 1.5 mm grosime, culoare pastel deschis. Ușile aflate pe traseele de evacuare vor fi rezistente la foc, conform cerințelor ISU în vigoare, se vor deschide către exterior și vor fi dotate cu cu mânere antipanică. Finisaje exterioare și interioare Finisaje interioare Spațiile ce necesită un grad ridicat de igienă (pentru eliminarea infecțiilor nosocomiale) vor avea pereții placați cu plăci bactericide. Placa de protecție pentru perete va fi din material texturat sau lis, neporos, cu o grosime de 2mm, permanent bactericid conform ISO 22196. Placa se va monta prin lipire pe o suprafață fermă și se vor etanșa îmbinările prin sudură la cald. Materialul trebuie să reziste la impactul unei sarcini de rulare de 250 kg, la 5 km/h fără să sufere prejudicii. Spațiul destinat amplasării aparatului CyberKnife se va dimensiona și finisa conform specificațiilor tehnice de la producător și în directă colaborare cu acesta. Camera destinată amplasării aparatului CT se va proiecta cu diafragme și plăci din beton armat, dimensionate conform cu standardele și calculele specifice. Pentru mărirea valorii de ecranare contra razelor ionizante, pereții și tavanul vor fi finisați cu tencuială baritată. Golurile se vor închide cu ferestre și uși plumbate. Se vor monta tavane suspendate, necesare traversării instalațiilor, realizate fără rosturi. În zonele cu umiditate ridicată (grupuri sanitare, boxă de curățenie etc) se vor folosi panouri rezistente la umiditate. Pardoselile holurilor de acces, zonelor de așteptare și caselor de scară vor fi finisate cu plăci de granit, pus în operă fără rosturi. Restul pardoselilor vor fi finisate cu acoperitori PVC. Acoperitori PVC elastice 100% naturale, de grosime 2,5mm, permanent antistatic, anti-alergen și antibacterian, cu tratament de suprafață pentru protecție, rezistent la acizi diluati, uleiuri, grasimi, dizolvanți lichizi și alcalini, detergent, agenți de curățare și dezinfectanți specifici spațiilor spitalicești. Clasa de combustibilitate clasa Bfl-s1, d0. Finisaje exterioare 66

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Compatimentul sudic se va finia cu tencuială decorativă culoarea alb și se va placa cu riflaj metalic de culoarea gri. Golurile ferestrelor vor fi încadrate de un ancadrament simplu cu aspect de beton armat. Șpaleții din cadrul ancadramentelor se vor finisa cu cărămidă aparentă de culoarea roșu cărămiziu. Accesul principal în compartiment se va realiza printr-un perete cortina colorat. Copertinele de la fiecare zonă de acces se vor realiza din placă de beton armat și vor fi îmbrăcate într-un ancadrament metalic de culoarea roșu. Copertinele vor fi sprijinite de stâlpi metalici înclinați vopsiti în culoarea roșie. Șorțul de tablă de la atic va avea culoarea roșie. Compartimentul nordic se va finisa cu tencuială decorativă culoarea alb. Sălile de conferință depășesc planul fațadei compartimentului nordic și se vor finisa cu cărămidă aparentă culoarea roșu cărămiziu. Intersecţia volumului principal cu volumul sălilor de conferință se va evidenția cu un perete cortină. Golurile ferestrelor vor fi încadrate de un ancadrament simplu cu aspect de beton armat. Șpaleții din cadrul ancadramentelor se vor finisa cu cărămidă aparentă de culoarea roșu cărămiziu. Copertina de la zona de acces principal se vor realiza din placă de beton armat și vor fi îmbrăcate într-un ancadrament metalic de culoarea verde. Copertina va fi sprijinită de stâlpi metalici înclinați vopsiti în culoarea verde. Șorțul de tablă de la atic va avea culoarea gri. Asigurarea caracteristicilor energetice necesare Pereţii exteriori se vor placa la exterior, cu polistiren celular de 10 cm grosime cu specificaţie de fabricaţie "pentru utilizare la placarea faţadelor", realizat în sisteme termoizolante agrementate în România. Se va avea în vedere că termoizolaţia suplimentară din câmpul curent al pereţilor să se întoarcă pe şpaleţii exteriori ai golurilor de tâmplărie cu o grosime de minimum 3cm, iar la îmbinarea termoizolaţiei cu tocul de tâmplărie se va prevedea un profil special din plastic tip APU sau se va prevedea chit siliconic. Izolarea plangeului de peste ultimul nivel se va realiza cu polistiren extrudat cu grosime min. 20 cm. Plangşeul peste sol se va izola cu polistiren extrudat de 5 cm grosime. Amenajare curte Se vor realiza parcări conform planșei de arhitectură — plan de situație. La sistematizarea, proiectarea şi realizarea aleilor pietonale se vor prevedea lucrările necesare pentru siguranţa circulaţiei pietonilor respectând normativele de proiectare in vigoare. Se vor amenaja spații verzi. Se va planta gazon în spațiile ce nu vor fi ocupate de alei pietonale sau carosabile, conform planșei de arhitectură — plan de situație. Specificații tehnice dotări Nr. Crt. | Denumire Cant | Specificații tehnice Bancuta asteptare cu 2 locuri: cadru metalic, Bancuta asteptare cu 2 28 | picioare si brate cromate, sezut si sptar metalice locuri : | tapitate cu piele ecologica. 2 5 Masa structura din lemn. Dimensiune minima : 600*600 mm Scaun pentru vizitator cu sezut si spatar tapitat 3 Scaun vizitator 33 | cu piele ecologica umplute cu burete, manerele sunt parte integrata a cadrului de sustinere. Cuier realizat din PAL melaminat, cu o parte 4 Dulap cuier 4 | prevazuta cu agatarori si o bara de umerare iar pe cealalta parte 5 rafturi inchise. Dimensiuni 67

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management aproximative: 115*195*36 cm Masa comanda Realizata integral din otel inoxidabil cu grosime de 1 mm. Blat de lucru cu grosime de 40 mm, cu material de izolatie suplimentara, care reduce vibratiile, si este rezistent la umezeala. Polita inferioara cu intarituri. Picioare ajustabile pe inaltime. Dimensiune (L*l): 160*65 cm. Scaun ergonomic 19 Scaun birou rotativ, cu inaltime reglabila. Scaunul este tapitat cu piele ecologica. Dulap arhiva 36 Dulap metalic prevazut cu 4 polite reglabile. Dimensiune minima (L*l*H): 900*400*1800 mm Birou 15 Din PAL melaminat, picioare metalice, cu 4 sertare pe o parte. Dimensiune minima: 115 x 65 x 78 cm. Calculator Procesor cu frecvență de minim 3,3 GHz, minim 4 GB RAM, frecventa memorie minim 1600 MHZ, diagonala display minim 15 inch, DVD -RW. Tastatura. Mouse.Monitor LED, diagonala minim 21.5", rezolutie optima minim 1920 x 1080 pixeli. Imprimanta Multifunctionala laser. Functiii principale: printare, scanare, copiere, fax . Mod printare: monocrom. Printare fata/verso: Automat. Ciclu de lucru maxim (pagini/luna):30000. Pat consultatii Structura tubulara realizata din otel emailat. Spatar canapelei ajustabil. Saltea cu acoperire din material plastic. Salteaua sa fie usor de spalat si sa fie ignifuga. Dimensiuni minime: 1800 x 600 x 770 mm (LxlxH) Dulap medicamente Dulap de perete din pal melaminat prevazut cu incuietoare. Deschidere usa stanga sau dreapta. O polita in interior. Dimensiuni 50 X 30 X 70 cm. Uşa şi doua laturi din sticla. 13 Cuier 11 Cuier metalic cu picior, dimensiune minima 178 cm. 14 Masa instrumente Structura metalica realizata din otel inoxidabil. Prevazuta cu 2 blaturi din otel inoxidabil cu margini. Realizata cu manere de prindere si manevre. Prevazuta cu sertar din inox. Prevazuta cu colector pentru pansamente. Dimensiuni (L*I*H): 600*400*800 mm 15 Raft depozitare Raft metalic cu 6 polite. Dimensiune maxima 800*300*2500 mm 16 Dulap vestiar 31 Fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm. Polita la partea superioara, 1 bara umerase, 1 carlig. Dimensiuni maxime (L*I*H): 312*450*1920 17 Banca vestiar Banca simpla vestiar cu structura metalica din teava patrata 25x25. Sezutul este realizat din sipci de lemn finisate si lacuite.Picioarele au protectii pentru podea din plastic. dimensiune LxlxH (mm) minima: 900x300x400 mm 18 Scaun conferinta 145 Structura rezistenta din metal. Sezutul si spatarul umplute cu burete si tapitate cu stofa. 19 Dulap biblioteca Dulap prevazut cu 4 polite reglabile. Dimensiune minima (L*I*H): 900*400*1800 mm 68

Mp CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management * dulap metalic pentru medicamente cu structura din otel - 2 polite metalice reglabile pe inaltime in partea superioara; 1 polita metalica in partea inferioara; 20 Dulap materiale sanitare 1 - 2 usi din sticla si 2 usi metalice cu incuietoare ambele cu incuietoare * dulap vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic Dimensiune maxima (L*l*H): 760*380*1760 mm Pat de spital electric cu 2 motoare fabricat din otel vopsit electrostatic cu tablii ABS. Platforma 21 Pat pacient 12 | saltea din tabla perforata cu 3 sectiuni (salteaua este inclusa). Dimensiuni (L*I*H): 2100*1000*500 mm Cadru fabricat din lemn.Masuta pliabila, realizata din lemn, reglabila manuala. Prevazuta cu o usa si un sertar. Dimensiuni minime: 380*520*770 mm (adancime*latime*inaltime) 22 Noptiera cu masa de servit | 12 Dulap din lemn. Dimensiune maxima 23 | Pulap cu 2 compartimente | 5 | (inaltime*latime*adancime): 193*80*50 CM Il.1 Instalatii HVAC Cladirea este proiectata pentru a asigura un grad corespunzator normelor interne si internationale, fiind echipata cu urmatoarele instalatii: - Instalatii ventilatie pentru introducere aer proaspat / evacuare aer viciat cu echipamente tip CTA; - Instalatii de conditionare a aerului (incalzire / racire) cu ventiloconvectoare; - Statie de producere apa racita (6'C/11'C) Sarcinile termice: a) Sarcina de incalzire Sarcina termica de incalzire (pierderile de caldura) a fost determinata conform normelor romanesti (STAS 1907-1/97) pentru zona climatica II si zona eoliana IV, cladire amplasata in localitate. Necesarul de caldura pentru cladire este de 189,397 kW. b) Sarcina de racire: Sarcina de racire a fost determinata in conformitate cu standardele romanesti (STAS 6648/82-1,2), in functie de conditiile climatice si de: - proprietatile fizice ale materialelor de constructie indicate in planurile de arhitectura; - numarul de ocupanti si natura activitatii desfasurate; - natura si puterea iluminatului; - dotarea incintelor cu surse generatoare de caldura; - orientarea elementelor de constructie exterioare in raport cu punctele cardinale; Cu ajutorul coeficientilor precizati mai sus, s-a calculat aportul de caldura prin transmisie. La aceste aporturi de caldura s-au adaugat aporturile termice datorate surselor interne, dupa cum urmeaza: datorate persoanelor, datorate iluminatului, datorate echipamentelor. - Degajarea de caldura de la oameni 69

VB CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Degajarea de caldura de la oameni este dependenta de mai muti factori din care cei mai importanti se refera la felul activitatii care evidentiaza efortul depus si temperatura aerului interior. Degajarea de caldura a oamenilor Qom se determina cu relatia : Qom = N x qom In care : N — numarul de personae qom — degajarea specifica de caldura a unei personae in functie de starea de effort fizic si temperatura aerului interior si care poate fi redata in nomograme sau tabele [W/persoana] - Degajarea de caldura de la iluminatul electric Fluxul de caldura degajat de la sursele de iluminat electric considerat este de 10W/mp - Degajarea de caldura de la echipamentul electronic de birou Fluxul de caldura degajat de catre echipamentul electronic de birou (computere, imprimante, fotocopiatoare, videoproiectoare, statii de lucru, etc) considerat in calcul este de 40 W/mp Necesarul de racire pentru cladire este de 118,373 kW. Solutii tehnice incalzire si climatizare Incalzirea S-a optat pentru incalzirea-climatizarea volumelor considerate prin montarea de echipamente in tavanul fals si racordarea acestora la tubulaturi flexibile izolate si anemostate. Rolul instalaţiei de încălzire este acela de a asigura agentul termic, automatizat pe regimuri de lucru (temperatură de gardă, regim nominal) în funcţie de programul de funcţionare săptămânal stabilit. Apa caldă menajera va fi asigurata de la sistemul COLTERM al orasului. Sarcina termică de încălzire a clădirii s-a stabilit după cum urmează: Pentru a asigura incalzirea spatiilor, necesarul de caldura este de 189,397 kW. In aces caz puterea necesara pentru incalzirea spatiilor considerate este asigurata de la sistemul COLTERM al orasului. Structura retelei hidraulice este asigurata in sistem tur — retur si deserveste atat circuitele de incalzire cu radiatoare si ventiloconvectoare, centrale de ventilatie recuperatoarele de caldura. Din spatiul tehnic se realizeaza 2 coloane, o coloana de încălzire baterii centrale tratarea aerului si o coloana incalzire ventiloconvectoare. Circulaţia agentului termic se realizează cu pompe cu turatie variabila. In spatiile comune ale parterului si etajului se vor monta ventiloconvectoare de tavan complet echipate si actionate de comenzi termostatate, montate la interiorul fiecarei inceperi deservite iar in spatiile anexe se vor monta radiatoare tip panou, complet echipate cu robinet de aerisre, dop si sistem de fixare pe perete. Reteaua hidraulica se dimensioneaza astfel incat sa se asigura transportul de energie cu pierderi minime. Reteaua se va monta pentru a asigura aerisirea sistemului in zona cea mai indepartata de centrala termica avand o inclinatie de 0.2% pentru fiecare ramificatie. Necesarul de ACM este asigurat de la sistemul COLTERM al orasului. Agentul termic pentru incalzire zona de birouri este apa iar pentru CTA agentul termic este un amestec omogen realizat din apa ce provine de la statia de dedurizare automata si 35% glicol. Umplerea instalatiei se va face automat sau manual. S-a ales aceasta solutie pentru a preveni inghetul bateriilor de inclazire a utilajelor montate la exterior (CTA-uri), in perioada de repaus saptamanal sau concedii generale. Pentru incalzirea agentului termic pentru CTA se va folosi un schimbator de caldura. 70

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Climatizarea Climatizarea spatiilor se realizeaza cu aceleasi echipamente, ventiloconvectoare necarcasate montate in tavanul fals. Puterea necesara pentru climatizare este asigurata de doua agregate de producere apa racita cu sarcina de racire de 67 kw fiecare, montate la exterior pe platforma tehnica special construita. Agregatul de producere apa racita se livreaza cu grup de recirculare propriu, vas de stocare apa racita, vas de expansiune cu membrana si elemente de siguranta. Distributia agentului de racire se realizeaza prin tevi din fibra compozita tip PPR. Tevile ce transporta agentul de racire se izoleaza cu cauciuc sintetic de 19mm tip KAIFLEX sau similar cu coeficient de transfer termic redus pentru prevenirea piederilor de caldura si evitarea aparitiei condensului la suprafata tevilor si a izolatiei. Fiecare unitate de climatizare se va racorda la o retea de colectare si evacuare a condensului printr-o sifonare. Reteaua de colectare si evacuare a condensului se realizeaza separat de reteua de canalizare a etajelor si se racordeaza in sistemul principal intr-un loc centralizat. La unitatile interioare se monteaza elemente de izolare si reglare. Agentul termic pentru racire este un amestec omogen realizat din apa ce provine de la statia de dedurizare automata si 35% glicol. Umplerea instalatiei se va face automat sau manual. AUTOMATIZAREA CENTRALEI DE RĂCIRE Centrala de răcire proiectată trebuie să funcţioneze cu supraveghere nepermanentă, panoul de automatizare fiind complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control, protectie si semnalizare avand toate accesoriile incluse. Sistemul de automatizare a funcţionării echipamentelor din centrala de răcire, cu regulator electronic de temperatură, liber programabil, pentru următoarele funcţiuni principale: - Functionare centrala de racire in regim nepermanent - Pornirea si oprirea chillerului si a pompei de circulatie, in functie de sarcina termica necesara; - Semnalizare abatere de la presiunea normală de lucru, prin intermediul presostatelor; - Protectie antiinghet instalatie de racire; - Comanda sistem de semnalizare optica si acustica in cazul abaterilor si avariilor sistemului de racire Reteaua de distributie a agentului termic După stabilirea sarcinilor termice etapa a doua a proiectării a constituit-o dimensionarea reţelei de distribuţie. Preliminar calculului s-au studiat posibilităţile de amplasare a conductelor tur-retur în aşa fel încât execuţia să fie uşoară, să nu se introducă rezistenţe locale suplimentare şi pe cât posibil să se poată realiza golirea instalaţiei. Pentru reţeaua corespunzătoare spitalului s-a optat pentru o soluţie cu amplasarea reţelei în zona tavanului fals. Reţeaua de distribuţie se va realiza din ţeavă de PP-R pentru coloanele de racire si pentru tevile de incalzire. Tevile se vor izola împotriva pierderilor termice. Rețelele de distribuţie s-au proiectat în sistem centralizat cu o coloana principala si ramificatii la fiecare etaj in parte. In spatiile comune se monteaza radiatoare din otel vopsite in camp electrostatic si ventiloconvectoare de tavan ce se livreaza complet echipate cu console suport, robineti de reglaj pe tur si retur, dop si aerisitor. IZOLAREA TERMICA A CONDUCTELOR 71

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Conductele de distributie agent termic de incalzire montate in interiorul centralei termice vor fi izolate termic cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk + protectie la exterior cu o manta din PVC. Conductele de distributie agent termic de incalzire montate la interior din camera centralei termice la consumatori vor fi izolate termic cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk. Conductele de distributie agent termic de incalzire montate in exterior vor fi izolate termic cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 50mm şi conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată. Conductele de distributie agent termic de racire montate la interior din camera centralei termice la consumatori vor fi izolate termic cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk. Conductele de distributie agent termic de racire montate in exterior vor fi izolate termic cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 50mm şi conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată. Buteliile de egalizare a presiunilor şi distribuitorul colectorul vor izolate termic cu izolaţi termice elastometrice cu grosimea de 19mm, conductivitate termica 0,037W/mk. SUPORȚI ȘI ACCESORII Toti suportii de sustinere, platformele si colierele metalice vor fi zincate. Colierele metalice se vor prinde de conducta peste intreaga izolatie a acesteia. Sistem de prindere conducta, zincat, alcatuit din: cleme fixare, tije filetate, profil metalic sprijinire conducta, colier metalic cu cauciuc. MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNII Pentru protecţia împotriva coroziunii, ţevile din oţel negru vor fi grunduite în două straturi. APARATE DE CONTROL În conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală indicativ | 13-2015, instalaţia va fi prevăzută cu următoarele aparate de măsură şi control: - termometre pe conductele de ieşire din chiller, pe intrările şi ieşirile din butelia de egalizare a presiunii, pe conductele de distribuţie ale agentului termic de încălzire și de răcire, la intrarea şi ieşirea în robinetele de amestec cu 3 căi, pe distribuitoarele colectoarele din centrala termică. - manometre pe aspiraţia şi refularea pompelor de circulaţie, pe intrările şi ieşirile din filtrele tip Y şi filtrele de curăţare, pe buteliile de egalizare a presiunilor, pe conductele de ieșire din chiller, pe distribuitoarele colectoarele din centrala termică . - presostate diferenţiale pentru semnalizare abatere funcţionare de la presiunea de lucru a instalaţiilor: circuit încălzire, circuit primar răcire, circuit preparare apa calda pentru consum menajer. - semnalizare optică şi acustică a avariilor circuit încălzire, circuit primar de răcire, circuit preparare apa calda pentru consum menajer. - ventile automate de aerisire: montate în toate punctele cele mai înalte ale instalaţiei de încălzire și de răcire, atât pe tur, cât şi pe retur, pe butelia de egalizare a presiunilor. - robineţi de golire în toate punctele cele mai joase ale instalaţiei de încălzire și de răcire, pe butelia de egalizare a presiunilor, pe cazan, pe chiller, pe distribuitor-colectorul din centrala termică. 72

VB CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - clapete de sens pe refularea fiecărei pompe, pe conducta de alimentare cu apă dedurizată - supape de siguranţă pe cazan, pe chiller, pe toate conductele de legatura aferente vaselor de expansiune închise Protectia la incendii Toate străpungerile tubulaturilor si conductelor prin pereţi/ planşee rezistente la foc se vor proteja cu clapete antifoc, iar golul se va etanşeiza cu mortar rezistent la foc. Clapetele rezistente la foc sunt echipate cu motor electric la 24V comandate de centrala de semnalizare incendiu. Rezistenta la foc a clapetelor si a etansarilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strapuns. Probe si verificari Dupa executarea montajului se va trece la realizarea operatiunilor de spalare a instalatiei cu apa potabila sub jet continuu in ambele sensuri, pana la obtinerea unei probe incolore, lipsita de impuritati vizibile, dupa care se trece la probele de presiune la rece, la cald si la eficacitate, cu respectarea prescriptiilor in vigoare. Proba la rece: 1, Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea cu apa a instalatiei si incercarea la presiune. Proba la rece — obligatorie pentru intreaga instalatie — se face avand racordate toate echipamentele din centrala termica, retelele de conducte si aparate consumatoare de caldura. 2. Proba la rece se executa inainte de finisarea elementelor instalatiei (vopsiri, izolari termice etc.), de inchiderea acestora in canale nevizitabile sau santuri in pereti si plansee, de mascarea si inglobarea lor in elementele de costructii, precum si de executarea finisajelor de constructii. 3. Proba se executa in perioada de timp in care temperatura exterioara este mai mare de +5'C. 4. In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si de la vasul de expansiune inchis in concordanta cu presiunea de proba, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si pompa de presiune. 5. Inainte de proba de presiune la rece, instalatia se spala cu apa potabila. 6. Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si modul de executie al instalatiei astfel: " O data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatii montate aparent si cele mascate sub finisaje uzuale: = Dublu presiunii de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile ce au partii care se mascheaza sub finisaje deosebite; = Presiunea prevazuta in caietul de sarcini, pentru partile din instalatii care se inglobeaza in elementele de constructie = La presiuni prescrise de instructiunile tehnice ISCIR, pentru partile din instalatii care sunt supuse prevederilor acestor prescriptii; 7. Verificarea comportarii instalatiei la proba la rece poate fi inceputa imediat dupa punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii tuturor imbinarilor. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire, iar la restul imbinarilor prin examinarea cu ochiul liber. 73

MB consuse FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management 8. Masurarea presiunii de proba se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea sub presiune si se face cu manometru inregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute. 9. Rezultatele probei la rece se considera corespunzatoare daca, pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu se constata fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari si presgarnituri. Proba la cald: 1. Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatarea si contractarea, a circulatiei agentului termic. 2. Proba la cald se executa la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat. 3. Proba la cald se efecueaza inaintea finisarii (vopsirii si izolarii), mascarii sau inchiderii elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in santuri, in peretii sau plansee, cu exceptia elementelor inglobate in elementele de constructii, dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece. 4. Pentru efecuarea probei la cald, instalatiile interioare se alimenteaza, de preferinta cu agent termic de la sursa definitiva. 5. Odata cu proba la cald se efectueaza si reglajul instalatiei. Se controleaza debitul agentului termic pe conducta de racordare a instalatiei la reteaua exterioara, cu ajutorul dispozitivelor prevazute in acest scop in proiect, efectuandu-se reglajul corespunzator. 6. Proba la cald se comporta in doua faze. In faza |, dupa ce apa a atins nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50'C si se mentine aceasta temperatura la limitele unei variatii de + 5*C. Dupa 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire, constatand cu mana sau cu termometrul de contact gradul de incalzire (termometru) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de 5 grade C intre corpurile de incalzire. In faza a II-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala in limitele a +5'C si dupa 2 ore de functionare, se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, la corpuri de incalzire si armaturi. Se controleaza daca dilatarile se produc in sensul prevazut in proiect, daca ele sunt preluate in bune conditii, astfel incat sa nu apara neetanseitati, iar la punctele fixe sa nu sufere deplasari. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei. 7. La centrele termice, anterior probei la cald pentru intreaga instalatie se face o proba partiala, in care se porneste instalatia si se tine sub observatie cel putin o ora, verificand in principal: e Montarea echipamentului si conductelor astfel incat sa se asigure spatiile necesare prevazute pentru exploatere; e Modul de manevrare al armaturilor; - Daca aparatele si agregatele care au piese in miscare (pompe, injectoare, exhaustoare etc.) nu produc zgomote sau vibratii suparatoare si daca s-au respectat prevederile pentru atenuarea si impiedicarea transmiterii lor la elementele constructiei; e Executarea corecta si etanseitatea canalelor de fum, a cosului, a usilor de vizitare etc.; e Asigurarea aerului necesar arderii; Proba de eficacitate: 1. Se efectueaza proba de eficacitate a instalatiei pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect. 74

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 2. Pentru ca verificarea sa fie concludenta, se va alege o perioada rece, in care temperaturile exterioare sa fie sub 0* C si valoarea lor medie zilnica sa nu varieze cu mai mult de 3*C fata de temperatura exterioara medie a celor doua zile precedente. 3. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri de incalzire se incalzeste cladirea cu cel putin 3 zile inaintea probei, iar in ultimele 48 de ore inaintea probei, agentul termic se regleaza conform graficului de reglaj, in limita unor abeteri de + 2'C. 4. Proba de eficacitate dureaza 12 ore. Se masoara temperaturile aerului exterior si ale agentului termic pe conductele de ducere si intoarcere, verificandu-se colectarea acestor parametri. 5. Se citesc temperaturile interioare din incaperi cu ajutorul unor termometre montate in mijlocul incaperii la o inaltime de 0,75m de la pardoseala. In incaperi de locuit masurarea temperaturii se face in cel putin 3 puncte din incapere, la o distanta de mai putin 2 m de la peretele incaperii si la o inaltime de 0,75 m de la pardoreala. 6. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii corespunzatoare, si anume: e Pentru temperaturi exterioare 1/5” C e Pentru temperaturi interioare 1/5” C e Pentru temperaturile agentului termic 1/2 * C 7. Incaperile in care se masoara temperatura interioara vor fi: - La parter : incaperile de colt si cele alaturate intrarilor neincalzite, in mod obligatoriu; de asemenea alte camere dupa apreciere; - La ultimul nivel: incaperile de colt in mod obligatoriu; de asemenea alte camere dupa apreciere; - La nivelurile intermediare: camere dorite de beneficiar, insa cel putin 10% din numarul lor; 8. Rezultatele probei de eficacitate se considera satisfacatoare, daca temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de -0,5'C pana la +1'C in cladirile civile si de la -1*C la +2*C in incaperile de productie. 9. Probele instalatiilor de incalzire centrala se fac in prezenta executantului, beneficiarului si a proiectantului. INSTALAŢII DE VENTILAŢIE DESCRIEREA SISTEMULUI DE VENTILATIE Proiectarea sistemului s-a făcut în concordanţă cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare, indicativ 1.5-2010. Acest normativ va fi de asemenea respectat la punerea în operă a prezentului proiect. ZONA CT, CYBERKNIFE Aerul va fi introdus in zonele CT si CYBERKNIFE, cu ajutorul a 3 recuperatoare de caldura, montate in tavanul fals. Recuperatoarele de caldura vor fi special concepute, pentru montaj in tavanul fals, in conformtate cu cerintele normei NF S 90-351 (avand pereti interiori cu suprafata lisa tratata antibacterian, bateriile de incalzire si racire tratate special ) pentru spatii aseptice si septice. Recuperatoarele vor avea ventilatoarele controlate prin variatoare de turatie. Recuperatoarele de caldura vor fi prevazute cu atenuatoare de zgomot pe tubulatura de introducere si evacuare aer, senzor de temperatura montat pe tubulatura de introducere aer, senzori de umiditate etc. Fiecare sistem de introducere/evacuare va avea cate un micromanometru martor pentru sesizare colmatare filtre. 75

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Recuperatoarele de caldura vor fi stricte pentru activitatea medicala. Recuperatoarele de caldura vor fi dotate cu: - Ventilatoare de introducere si evacuare; - Sistem de recuperare a caldurii hidraulic, compus din doua serpentine , una pentru aerul proaspat si una pentru aerul evacuat in atmosfera, pentru a evita orice posibilitate de "contaminare incrucisata'. - Clapeta motorizata ON/OFF montata pe intrarea de aer proaspat pentru izolarea centralei atunci cand intervin lucrari de mentenanta sau sterilizare. - Clapeta de inchidere gravitationala. Se inchide automat atunci cand centrala este oprita din cauza lucrarilor de mentenanta sau sterilizare, pentru a preveni introducerea prafului in interior din cauza actiunii vantului. - Recuperatoarele de caldura vor fi executate pentru montaj interior. - Panou electric complet.Toate motoarele sunt protejate la scurtcircuit si la suprasarcina. - Panou de control pentru utilizator montat pe centrala si un al doilea panou pentru controlul centralei de la distanta - Pompa montata pe bateria de incalzire, pentru temperaturi exterioare de - 5 “C(sistem anti-inghet); - Panouri duble pentru izolarea termica si acustica. Tabla galvanizata. Panouri exterioare usor demontabile. Pentru recuperatoarele de caldura, parametrii tehnici si functionali ce trebuiesc indepliniti sunt urmatorii : Debit aer 1500mc/h respectiv 600mc/h, Recuperatoarele de caldura vor fi certificate TUV in concordanta cu DIN 1946-4. Introducerea aerului in interiorul incaperilor se realizeaza cu ajutorul difuzoarelor de aer cu montaj incastrat in tavanul fals. In incaperile din cladire ce vor trebui ventilate, distributia aerului se face cu ajutorul unor anemostatelor de introducere si anemostate de evacuare. Anemostatele de introducere si evacuare a aerului for fi prevazute cu clapete de reglaj a debitului. Echipamentele de introducere a aerului montate in interior vor fi special concepute pentru introducearea unui aer curat si filtrat in concordanta cu standardul ISO 14644. Echipamentele de introducere si evacuare a aerului montate in interior vor fi prevazute cu filtre in concordanta cu standardele EN 1822 si EN 779. Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei se vor prevedea clapete de reglare pe fiecare tronson de introducere/evacuare principal si pe ramurile favorizate aeraulic. Tubulatura de distributie aer tratat va fi confectionata din tabla Ol Zn izolata, de & mm, acoperita cu un strat protector de aluminiu, suprafata interioara lisa tratata antibacterian din aluminiu. Tubulatura va fi realizata in asa fel (forme aerodinamice etc.) incat sa nu permita la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute in vedere; la executarea si montarea tubulaturii se va acorda o atentie deosebita nemurdaririi peretilor interiori intr-un mod care sa compromita aprioric operatiile (ulterioare) de curatire, necesare la punerea in functiune. Luand in considerare prescriptiile “Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, se impune proiectarea unei instalatii care sa asigure un microclimat conform cerintelor reglementate in conditii maxime de igiena, sanatate si securitate al actului medical. ZONA COMUNE, SALOANE SI CABINETE MEDICALE 76

Mp, CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Ventilarea zonelor comune, a saloanelor si a cabinetelor medicale de la parter si etaj se face prin intermediul a doua centrale de tratare aer montată in exterior. Centralele de tratare aer funcţionează cu aer proaspăt 100%, debitul de aer pentru introducere de 8900mc/h respectiv 2050mc/h. Debitul de aer a fost calculat în funcţie de numărul de persoane şi de suprafaţă, astfel s-a luat în calcul un debit de 25mc/h pentru o persoană şi un debit de 2,52mc/h/mp. Centralele de tratare aer vor fi echipate cu pompa de caldura integrata si filtre F5 si F9, destinate special pentru activitati medicale Refularea aerului se realizează prin anemostate rectangulare cu jet turbionar. Aspiraţia aerului se face prin grile rectangulare pentru tavan casetat. Grupurile sanitare din zona sunt conectate la un centralele de tratare a aerului, iar aportul de aer proaspat se va face prin grile montate in usile de intrare in grupurile sanitare. Se prevăd atenuatoare de zgomot incorporate in configuratia CTA-ului atât pe racordurile de introducere aer, cât şi pe cele de aspirație aer. Centralele de tratare aer vor fi special concepute, pentru montaj in exterior, in conformtate cu cerintele normei NF S 90-351 (avand pereti interiori cu suprafata lisa tratata antibacterian, bateriile de incalzire si racire tratate special ) pentru spatii aseptice si septice. Centralele de tratare aer vor avea ventilatoarele controlate prin variatoare de turatie. Centralele de tratare aer vor fi prevazute cu atenuatoare de zgomot pe tubulatura de introducere si evacuare aer, senzor de temperatura montat pe tubulatura de introducere aer, senzori de umiditate etc. Fiecare sistem de introducere/evacuare va avea cate un micromanometru martor pentru sesizare colmatare filtre. Centralele de tratare aer vor fi stricte pentru activitatea medicala. Centralele de tratare aer vor fi certificate TUV in concordanta cu DIN 1946-4. Introducerea aerului in interiorul incaperilor se realizeaza cu ajutorul difuzoarelor de aer cu montaj incastrat in tavanul fals. In incaperile din cladire ce vor trebui ventilate, distributia aerului se face cu ajutorul unor anemostatelor de introducere si anemostate de evacuare. Anemostatele de introducere si evacuare a aerului for fi prevazute cu clapete de reglaj a debitului. Echipamentele de introducere a aerului montate in interior vor fi special concepute pentru introducearea unui aer curat si filtrat in concordanta cu standardul ISO 14644. Echipamentele de introducere si evacuare a aerului montate in interior vor fi prevazute cu filtre in concordanta cu standardele EN 1822 si EN 779. Pentru echilibrarea si reglarea instalatiei se vor prevedea clapete de reglare pe fiecare tronson de introducere/evacuare principal si pe ramurile favorizate aeraulic. Tubulatura de distributie aer tratat va fi confectionata din tabla Ol Zn izolata, de 6 mm, acoperita cu un strat protector de aluminiu, suprafata interioara lisa tratata antibacterian din aluminiu. Tubulatura va fi realizata in asa fel (forme aerodinamice etc.) incat sa nu permita la interior formarea de depozite de particule la vitezele de aer avute in vedere; la executarea si montarea tubulaturii se va acorda o atentie deosebita nemurdaririi peretilor interiori intr-un mod care sa compromita aprioric operatiile (ulterioare) de curatire, necesare la punerea in functiune. Luand in considerare prescriptiile “Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare”, se impune proiectarea unei instalatii care sa asigure un microclimat conform cerintelor reglementate in conditii maxime de igiena, sanatate si securitate al actului medical. 77

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management DISTRIBUTIA Distribuţia aerului se face ramificat de la echipamente (centrale de tratare a aerului, ventilatoare) la grile, anemostate prin tubulaturi rectangulare si circulare. Tubulatura folosită este rectangulară, circulară rigidă şi circulară flexibilă. Tubulatura rectangulară şi circulară regigidă este realizată din tablă de oţel galvanizat. Se va realiza o prindere şi susţinere a tuburilor, pentru o corectă asigurare a stabilităţii şi pentru limitarea vibraţiilor, cu rol deosebit în izolarea acustică. ECHILIBRAREA INSTALATIEI Pentru a se putea realiza o cât mai bună echilibrare hidraulică s-au prevăzut clapete de reglaj al debitului pe principalele ramuri ale instalaţiei si pe fiecare grila/anemostat de introducere si refulare. SUPORŢI ŞI ACCESORII Montajul tubulaturii de ventilare se face cu console de susţinere de structura ( grinzi, pane). Se va realiza o prindere şi susţinere a tuburilor, pentru o corectă asigurare a stabilităţii şi pentru limitarea vibraţiilor, cu rol deosebit în izolarea acustică. IZOLAREA TERMICA Reţeaua de distribuţie din interior a aerului si toate racordurile de la aceasta la anemostate si grile se vor izola cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 19mm şi conductivitatea termică de 0,037W/mk. Distribuţia de la exterior se realizează cu izolaţii termice elastometrice cu grosimea de 50mm şi conductivitatea termică de 0,037W/mk, protejate cu tablă zincată. PROTECTIA LA INCENDII Toate străpungerile tubulaturilor prin pereţi/ planşee rezistente la foc se vor proteja cu clapete antifoc, iar golul se va etanşeiza cu mortar rezistent la foc. Clapetele rezistente la foc sunt echipate cu motor electric la 24V, contact capăt de cursă şi au rearmare automată, fiind comandate de centrala de semnalizare incendiu. Rezistenta la foc a clapetelor si a etansarilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strapuns. 1.2 Instalatii sanitare 1. Instalații de alimentare cu apă rece Alimentarea cu apa a cladirii proiectare se face din reteaua de apa de incinta, realizata prin montarea ingropat a unei conducte de apa PE100 090. In cladirea propusa, conducta PE100 490 va intra in cladire la parter in zona Vestiar barbati. Se va monta un robinet de sectorizare pe conducta care intra in cladire. Inainte de intrarea in cladire a conductei PE100 90, se va monta o piesa de tranzitie PE-OL 90-3”, iar apoi se va intra in cladire cu o conducta OlZn 3”. In cladire, aceasta conducta se va ramifica intro conducta OlZn 21/2”, respectiv o conducta PPR-FC63. Toate traseele exterioare de alimentare cu apa, vor fi pozate sub adâncimea de îngheţ (0.8-0.9m) la adancimea de 1,00m, într-un pat de nisip si vor fi realizate din teava de polietilena de inalta densitate PN10. Lungimile retelelor exterioare de alimentare cu apa rece se regasesc in tabelul urmator: 78

CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri si management Apa rece (PEHD) Diametru (| Lungime (m) Total (m) mm) 075 82 306 8 110 224 La intersectia acestora se vor folosi piese din polietilena Dn 110 si 75 mm ce se vor imbina prin sudura : teuri egale, teuri reduse, reductii etc. Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 15 cm grosime, umplerea şanţului făcându- se deasupra generatoarei superioare a conductei, după care şanţul se va umple cu pământ in straturi de maxim 30 cm, bine compactate. Pe porţiunea de carosabil afectata de săpătura partea superioara a şanţului se va umple cu balast 50 cm, macadam, după care se vor reface straturile componente ale suprastructurii caii de rulare. Nu se va sapa fără sprijiniri. Adâncimea de pozare trebuie să asigure pentru orice reţea amplasată în subteran, sub zona carosabilă, rezistenţa la solicitările şi dinamice datorate circulaţiei sau compactării. Viteza recomandata pentru dimensionarea retelelor de distributie este conform STAS 1478. Materialul conductelor din retea se alege pe considerente economice tinand seama de costul materialului , conductelor si a patului de pozare, cat si a pieselor speciale : coturi, teuri, elc. Presiunea in reteaua de distributie este de maxim 6 bari. Profilul de pozare al conductelor, in special patul de rezemare si modul de compactare al umpluturilor , este cel prescris de furnizori, tinand seama de standardul de produs al tuburilor si in conformitate cu prevederile normativului | 22 - ” Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor ”. Adancimea minima de pozare a retelelor nu poate fi mai mica decat adancimea de inghet, conform STAS 6054 . Nu este necara montarea unor camine de vane pe traseu , lungimea acestora nedepasind 250 m. La toate conductele din PE indiferent de presiunea lor, pe radierul şanţului se va aşterne un strat de nisip grosier de 20 cm grosime. După montarea conductei la poziţie şi dupa efectuarea probei de etanşeitate, conducta se acoperă cu un strat de nisip grosier care va depăşi generatoarea superioară a tuburilor cu minim 15 cm grosime. Adâncimea de săpare va fi de maxim 1,70 cu pozarea conductei la 1,50 m. Umpluturile şi completările peste conductele din PE se execută în straturi succesive de pamant in grosime de 20 cm , bine batut cu maiul , pana la 40 cm peste creasta tubului. Peste aceasta inaltime umplerea se poate face si mecanizat. Conducta de alimentare cu apa se acopera cu pamant lasand libere pana la executarea probelor de presiune, imbinarile executate in transee. Se va realiza o compactare corespunzatoare pe toata suprafata care reprezinta rezemarea conductei, respectiv pe o inaltime de la fundul santului de cel putin 0,4 Dn. Verificarea la presiune se va face hidraulic . Proba se va face pe tronsoane in lungime de minimum 100 m la care sunt montate toate armaturile . Umplerea tronsoanelor de proba cu apa se va face astfel incat sa asigure completa evacuare a aerului , in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare. Presiunea de proba pentru conductele din polietilena este de 1,5 x pn. Incercarea se considera reusita daca dupa trecerea intrevalului de 1 h de la realizarea presiunii de incercare, scaderea in tronsonul incercat nu depaseste 10% din presiunea de 79

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management incercare si nu apar scurgeri vizibile de apa. Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie la conducta de aductiune inainte de dezinfectare, se efectueaza o incercare hidraulica generala pe intreaga ei lungime, in conditiile de functionare la parametrii proiectati. Spalarea retelei de apa se va face cu apa avand el putin calitatea aceleia prevazuta a fi transportata . Viteze de spalare trebuie sa fie de minim 1,5 m/s si nu mai mica decat viteza de curgere prin aductiune la regim permanent. Volumul de apa folosit pentru spalare va fi cel putin dublul volumului tronsonului. Asigurarea calitatii se face conform SR EN ISO 9001. Verificarea debitelor transportate pe retea ce se receptioneaza se face prin masurarea debitului . Desfacerea si refacerea sistemului rutier se va executa in paralel cu executarea retelei de alimentare cu apa astfel incat la incheierea unui tronson, drumul sa fie refacut 2. Instalatii de alimentare cu apa rece interioara Dotarea cu obiecte sanitare, armaturi şi accesorii necesare la punctele de consum s-a facut in conformitate cu prevederile Normativului 19/2015 şi STAS 1478/1990, in functie de destinatia cladirii, numarul de persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura conditiile de igiena şi gradul de confort cerut de standardele in vigoare. Tipul acestora si cotele de montaj sunt conforme cu destinatia cladirii si STAS 1504/1985. Se vor monta baterii amestecatoare cromate montate stativ pe obiectele sanitare. Inaltimile de montare si distantele minime pe orizontala intre acestea si peretii finiti ai obiectelor sanitare, a armaturilor si accesorilor acestora se vor realiza conform STAS 1504/1985. La inaltimea de montare se va admite o abatere de +5%. Obiectele sanitare, armaturile şi accesoriile aferente se vor monta pe elementele de constructie, in conformitate cu detaliile de fixare prevazute in tehnologiile de executie. Obiectele sanitare se vor bransa prin intermediul unor racorduri flexibile de la robinetele coltar la bateriile fiecarui corp. S-au prevazut closete cu montaj pe pardoseala si iesire orizontala din portelan sanitar, rezervoarele closet vor fi montate aparent pe perete iar rezervoarele vor fi prevazute cu sitem de actionare prin apasare pentru evacuarea apei. Lavoarele cu montaj pe picior din portelan sanitar. Se vor monta spalatoare duble incastrate in mobilierul cu care vor fi dotate incaperile. Alimentarea cu apa rece a punctelor de consum se va realiza cu o instalatie interioara de distributie proiectata din conducte din teava de PPR cu fibra composite tip AQUATERM sau similare, cu fitinguri aferente acestui tip de material. Alimentarea cu apa rece a imobilului se va realiza prin montarea condutelor orizontale din teava de PPR-FC in tavanul fals al parterului, de unde se vor alimenta consumatorii de la parter si de la etaj prin coloane verticale. Condutele orizontale vor fi sustinute cu bratari cu tija de planseul peste parter, sau montate pe corniere ancorate. Sursa de apa rece este constituita din bransamentul existent la reteaua existenta in zona. In cladire se vor monta accesorile necesare astfel incat reteaua de distributie interioara va fi executata din conducte de PPR-FC. Reteaua interioara de distributie a apei reci se va izola cu tuburi de izolatie pentru instalatii sanitare in conformitate cu diametrul conductei de pe tronsonul respectiv. Instalatia interioara de distributie a apei reci se va monta aparent in ceea ce priveste distributia principala orizontala, mascata de catre tavanul fals in zona parterului, iar coloanele de distributie verticale se vor monta in ghene prevazute cu usa de vizitare. Conductele de racord la fiecare obiect sanitar se vor poza ingropat in pereti. Lavoarele, rezervoarele WC si cazile de dus se vor racorda la conducta de apa rece cu teava PPR-FC 020. Spalatoarele se vor racorda la conducta de apa rece cu teava PPR-FC 020. 80

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Obiectele sanitare care vor fi deservite de reteaua de apa rece proiectata, pentru cladirea existenta si extindere, sunt: Denumire obiect Numar bucati Lavoar 39 Spalator 3 Vas closet 21 Cada de dus 10 Pisoar 4 La stabilirea traseului s-au avut in vedere criterii tehnico — economice, tinandu-se seama de urmatorii factori: - folosirea optima a configuratiei terenului pentru asigurarea presiunii minime necesare unei functionari normale pentru consumatorul cel mai indepartat si cel mai defavorabil plasat realizarea unei retele de lungime minima; - evitarea pe cat posibil, a zonelor cu trafic intens sau a accidentelor de parcurs (traversari de cale ferata, drumuri internationale, autostrazi). Conductele se vor amplasa sub adamcimea de inghet, conform STAS 6054. Amplasarea retelelor de incinta respecta conditiile impuse de SR 8591/97, cu privire distantele minime intre retelele de apa, canal, gaz si electrice si intre acestea si diferite constructii. Reteaua a fost dimensionata conform STAS 1343/1 actualizata, in ipoteza in care obiectivele deservite necesita debite de apa rece la parametrii standard. Armaturile prevazute (clapeta de sens) se vor racorda la reteaua de incinta prin insurubare. Armaturile prevazute se vor monta in spatiul tehnic. Folosirea tevilor din polipropilena cu insertie de fibra compozita (PPR-FC) si a celor din polietilena de inalta densitate (PEID) prezinta urmatoarele avantaje: - rezistenta marita la coroziune; - nu necesita lucrari de izolatie; - greutatea pe metru liniar de aproximativ 10 ori mai mica decit a conductelor metalice; - manevrabilitate mai usoara in toate etapele de productie si instalare; - posibilitatea realizarii si livrarii tevilor in colaci cu lungimi mari, ceea ce permite eliminarea unui mare numar de suduri de imbinare; - cresterea vitezei de realizare a retelelor; - polietilena satisface bine nevoile de etanseitate ale retelelor care se monteaza in zone poluante, fiind incomparabil mai rezistenta la montarea acesteia in soluri umede decit conductele metalice. Dupa terminarea lucrarilor de montaj la conducte, santurile vor fi acoperite si terenul va fi adus la forma initiala de catre executant, potrivit prevederilor din proiect si din documentatia economica. 3. Instalatii de alimentare cu apa calda Pentru alimentarea cu apa calda a punctelor de consum din corpul de cladire proiectat s- a proiectat o instalatie de distributie realizata din conducte din teava de PPR cu fibra composita tip AQUATERM sau similara pentru conducta principala, alimentata de la Reteaua COLTERM. Având traseul comun cu instalatia de distributie a apei reci, instalatia de alimentare cu apa calda de consum se va monta ingropat in tavanul fals, cu respectarea prevederilor din Normativul 19/2015. Coloana principala orizontala de distributie apa calda se va monta in cadrul parterului la 81

VB CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management nivelul planseului peste parter, supendata de planseul peste parter. Reteaua de distributie a apei calde menajere va avea diametre cuprinse intre 820 si 850 mm. Conductele de apa calda de consum se vor monta in paralel cu conductele de apa rece la o distanta de 2-3 cm una de alta, in cadrul peretilor de rigips si se vor izola pe tot traseul cu tuburi tip elastomer sau tubolit. Portiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apa rece si calda de consum se vor monta cu panta de 0,002 in sens contrar sensului de curgere. Pentru reducerea consumului de preparare a apei calde menajere si deservirea consumatorilor intr-un timp relativ scurt cu apa calda, distributia principala de apa calda se va executa si cu conducta de recirculare a apei calde. Alimentarea cu apa calda a consumatorilor se va face din teava de apa calda nu din cea de recirculare. Obiectele sanitare care vor fi deservite de reteaua de apa calda proiectata, pentru corpul de cladire existent si propus, sunt: Denumire obiect Numar bucati Lavoar 39 Spalator 3 Cada de dus 10 4. Instalatii de canalizare menajera In prezent, ansamblul de cladiri din incinta sunt racordate la reteaua de canalizare a orasului. Apele uzate menajere vor fi colectate de o instalatie interioara de canalizare prevazuta din tuburi şi piese de legatura din polpipropilena (PP), care se va racorda la reteaua exterioara de canalizare prin racorduri Dn110mm. Obiectele sanitare se vor racorda la coloanele verticale care se vor racorda la o conducta principala pozata sub placa de beton a parterului. In zonele de ramnificatie a colectoarelor se vor monta in plan orizontal piese de curatire Dn110. Coloanele de canalizare vor avea piesa de curatire şi se va asigura ventilarea naturala prin prelungirea coloanelor deasupra acoperisului imobilului cu teava PP de 75mm si montarea unui set capat coloana de ventilatie cu caciula de protectie. In cazul coloanelor al caror diametru este de 110 mm se va monta o reductie 110-75 mm. Inaltimea minima fata de acoperis va fi de 0,6 m pentru asigurarea ventilarii naturale a coloanei. Colectoarele orizontale se vor monta cu panta necesara specifica fiecarui diametru. In exteriorul cladirii pana in cadrul caminelor de vizitare existente se va executa o retea de canalizare din PVC KG, ingropata la adancimea minima de 0,9 m acoperire fata de generatoarea superioara a conductei pentru evitarea inghetului. Aceasta retea de canalizare se va executa cu panta specifica fiecarui diametru spre caminul de racord existent. Racordurile la canalizarea exterioară se vor executa din tuburi și piese de legătură din PVC-KG etanșate cu garnituri din elastomeri, rezistente la substanțe chimice din apa uzată și influențe externe, rezistente la apă fierbinte pe durată scurtă până la 60'C. Lavoarele se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu tevi din PP de diametru (032. Spalatoarele se vor racorda la conductele orizontale sau verticale cu tevi din PP de diametru 040. Cazile de dus se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu tevi din PP de diametru V40. Vasele WC se vor racorda la conductele orizontale sau vertical cu tevi din PP de diametru 0110. Apele provenite din golirile de la centrala termică vor fi evacuate prin intermediul unui sifoan de pardoseală DN100. 82

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Reteaua interioara de canalizare va prelua doar apele uzate menajere de la obiectele sanitare interioare, fiind INTERZISA racordarea la ea a niciunui utilaj care va putea modifica parametrii apei evacuate. La trecerea coloanelor prin elementele de constructie se vor prevedea piese de protectie in functie de diametrul conductei respective. Obiectele sanitare care vor fi deservite de reteaua de canalizare proiectata, pentru cladirea propusa sunt: Denumire obiect Numar bucati Lavoar 39 Spalator 3 Vas closet 21 Cada de dus 10 Pisoare 4 La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativului | 9. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie in caz contrar existand riscul infundarii instalatiei de canalizare. De asemenea, amplasarea conductelor s-a facut astfel incat sa nu stanjeneasca circulatia si sa nu necesite mascarea costisitoare, evitandu-se in acest fel lovirea accidentala a conductelor. Traseele alese au fost astfel incat sa nu deranjeze din punct de vedere estetic. Conductele de legatura, indiferent de montaj - aparent sau ingropat - s-au montat cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin gravitatie. La obiectele sanitare s-au prevazut sifoane cu garda hidraulica. Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din conditii functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice conform STAS 1795. 5. Instalatii de canalizare menajere si pluviale de pe sarpante Din obiectivul propus vor fi evacuate următoarele categorii de ape uzate: - ape pluviale de pe sarpanta; - apele menajere Apele meteorice de pe acoperișul clădirii vor fi captate prin intermediul unui ansamblu de jgheaburi si burlane si vor fi deversate la caminele de vizitare existente, prin intermediul unei retele de conducte subterane din PVC-KG ,camalizarea fiind realizata in sistem unitar. Caminele de vizitare se vor realiza din prefabricate de beton impermeabil, diametru nominal 1.0m. Căminele de vizitare vor fi compuse din: fundaţie de cămin cu cuneta, inel de cămin, inel conic de rezemare, capac de închidere a căminului din fier turnat şi beton în rame rotunde, capac pentru clasa de circulabilitate D 400 kN, cu deschidere interioară de 625 mm, cu orificii de aerisire si posibilitate de zăvorâre. Retelele de canalizare in sistem unitar din incinta se vor executa gravitational din PVC KGEM cu o panta variabila. Pe aceste retele se vor poza camine de vizitare amplasate atat pentru preluarea racordurilor din cladiri, a intersectiilor de retele cat si la schimbare de directie. Adancimea acestor camine variaza conform profilelor longitudinale. Pozarea conductei de canalizare se va face cu respectarea adâncimii de îngheţ prevazută cf. STAS 6054-77. 83

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri is management Lăţimea tranşeei pentru pozarea retelei de canal va fi egală cu suma dintre diametrul exterior al conductei şi spaţiul tehnologic necesar pentru executarea lucrării (70 cm), cf. STAS - 91. Suprafaţa de protecţie pentru pozarea conductelor va avea lăţimea de de 1,10 m Materialul propus pentru reţeaua de canalizare proiectata este constituit din tuburi din PVC KGEM. Materialele care alcatuiesc reteaua de canalizare au fost alese astfel incat sa respecte urmatoarele conditii: - să reziste la solicitarile la care sunt supuse ; - să fie impermeabile, adica sa nu permita infiltratia si exfiltratia apei ; - să reziste la actiunea apelor uzate sau subterane agresive si a apelor cu temperaturi ridicate (peste 50 "C) ; - să reziste la eroziunea datorata suspensiilor din apa ; - să aibă o suprafaţa interioară cât mai redusă. Conductele de canalizare se vor poza pe un pat de nisip de 15 cm grosime, umplerea şanţului făcându-se deasupra generatoarei superioare a conductei, după care şanţul se va umple cu pământ in straturi de maxim 30 cm, bine compactate. Nu se va sapa fără sprijiniri. Pe verticală, retelele de canalizare trebuiesc aşezate sub conductele de apă potabilă, conducta de gaz, cabluri electrice, canalele de cabluri telefonice. Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi vertical a canalelor care colectează şi transportă ape uzate şi/sau ape meteorice faţă de alte elemente de construcţie, arbori, reţele, etc. sunt recomandate în SR 8591/1 „Reţele subterane. Condiţii de amplasare” atât pentru conductele care transportă apa de alimentare cât şi pentru cele de canalizare. Reteaua de canalizare menajera va prelua debitele uzate unitare din intreaga zona. Panta cu care au fost proiectate retelele de canalizare a fost astfel aleasa in asa fel incat sa se indeplineasca urmatoarele conditii : = viteza reala de evacuare a apei prin conducta orizontala de canalizare sa se inscrie intre valorile de 0.7 — 4 m/s = gradul de umplere u maxim admis in functie de natura apei uzate si de diametrul conductei ( STAS 1795 ) sa fie de 0.7 = debitele de curgere prin conducte precum si vitezele sa fie corelate cu diametrele interioare si pantele la sectiune plina Modul in care se vor modifica aceste valori se vor putea observa in planurile de situatie, profilele longitudinale precum si din breviarul de calcul anexat. Caminele de vizitare au fost amplasate astfel incat sa respecte STAS 3051 . Datele de proiectare si executie pentru caminele de racord , de trecere si de control al apelor precum si pentru caminele de intersectie sunt indicate de STAS 2448. Fundatiile caminelor de vizitare se executa din beton simplu sau armat clasa Bc 7.5. In dreptul mufelor se vor lasa gropi de mufa pentru ca imbinarile sa se poata executa si pe circumferinta inferioara a tubului. Aceste lucrari se vor executa la pozitie. Pentru evitarea prabusirilor de maluri, peretii santurilor se vor sprijini cu dulapi metalici asezati orizontal. Circulatia persoanelor si autovehiculelor peste transee se va realiza peste podete si parapete metalice de inventar. Conductele se vor verifica la etanseitate iar conductele din PVC se vor verifica in conformitate cu caietul de sarcini furnizat de firma producatoare de tuburi de PVC. Umpluturile se vor executa in cazul tuburilor de PVC KGEM , dupa stratul de pozare din nisip h = 0,2 + Dn +0,2 va fi cu material rezultat din sapatura. Stratul de nisip trebuie sa depaseasca generatoarea superioara a conductei cu cca 15-20 cm. Umplutura va fi compactata, 84

Mp CONSLERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management ori cu maiul de mana, ori cu vibrator mecanic cu placa pe rotile. Umpluturile se vor efectua in straturi de 10-30 cm pamant din material local cu udarea fiecarui strat, urmat de compactari. Caminele de vizitare pentru canalizarea gravitationala se vor executa conform STAS 2448 si vor fi acoperite cu capace din beton armat STAS 2308 cu rama din fonta. La camine de racord, fundatia va avea la baza rigole racordate cu raza de curbura la rigola rectilinie ce strabate caminul. Pe inaltimea de 2 m se vor monta 2 buc tuburi cu cep si buza DN 1000 mm sau 1 tub beton B150 cu DN 950 mm peste care se vor monta tuburi tronconice de 50 cm lungime care reduc sectiunea la DN 800 mm. Pana la nivelul terenului se vor monta tuburi DN 800; aceasta parte constituie cosul de acces. Portiunea de imbinare intre tuburi se va tencui cu mortar M 100 7. Capacele caminelor se vor aduce la cota drumului, cu beton simplu monolit Bc 20. 6. Instalatii de limitare si stingere incendii Conform Normativului pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor - indicativ P118-2/2013, cladirea existenta si cladirea nou construita trebuie echipate cu următoarele instalații interioare de stingere a incendiilor cu apă: - hidranți interiori; - hidranți exteriori; 6.1. Alimentare cu apa pentru incendii Alimentarea cu apă pentru instalațiile de hidranți interiori va asigurata din reteaua publica existenta in Zona imobilului studiat, prin intermediul conductei ce va intra in cladire realizata cu teava PEHD (90, asigurand debitul necesar pentru instalatiile de stingere a incendilor cu hidranti interiori, la un debit necesar de 4,2I/s, calculate pentru 2 jeturi in functie simultana. În conformitate cu cerințele Normativului P118-2/2013 cu completarile ulterioare, cladirea trebuie echipata cu hidranti exteriori. In incinta se propune amplasarea a 2 hidranti supraterani DNB80. Alimentarea cu apă pentru instalațiile de hidranți exteriori este asigurata de la bazinul de apa pentru incendiu din incinta spitalului. 6.2. Necesarul de apa pentru incendii Vhi = (2x2.1) l/s x (10 min x 60 sec) = 2520 | = 2.52 mc, unde: Vhi = volumul de apă necesar pentru hidranții interiori din cladire; VTotal mc = 2.52 mc utili pentru hidranții interior (P118/2-2013 anexa 3 si timpul 10 min cf. art. 4.35 lit d). 6.3. Hidranti interiori În concordanță cu art. 4.1 din normativul P118-2/2013 cu completarile ulterioare, este necesara echiparea cladirii cu hidranti interiori de incendiu. Tinand cont de prevederile normativului P118-2/2013, pentru "CLADIRI DE SANATATE”, este necesar 2 jeturi in functiune simultana: 2 x 2,1 l/s = 4,2 Is. S-au prevazut 6 hidranti interiori la parter si 2 hidranti interior la etaj. Conform Art. 4.47 alin c) Instalaţiile cu hidranți interior pot fi alimentați din rețeaua publică daca compania de apă certifică în scris funcţionarea rețelei pe durată neîntreruptă la debitul și presiunea necesară funcţionării instalaţiei de stingere a incendiilor. In interiorul cladirii s-au prevazut conducte realizate din teava zincata de otel, la care se vor racorda hidrantii interiori, conform STAS 1478-90, art. 14.52 si normativ P118/2-2013 anexa 2 si anexa 3, ce vor corespunde urmatoarelor cerinte : - Debitul specific al unui jet : 2,1 l/s - Lungimea minima a jetului compact : 5m 85

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - Numarul de jeturi in functionare simultana : 2 - Timpul minim de actionare conform NP 118/2-2013 : 10 minute Alimentarea cu apa a hidrantiilor interiori, se va face prin intermediul retelei de apa existente in zona, direct de la retea, fiind asigurat debitul si presiunea necesare conform avizului de la furnizorului de apa. Alimentarea cu apa a hidrantilor exteriori se asigura la presiunile necesare mentionate in SR EN 671-1 sau SR EN 671-2. Instalatiile de hidranti de incendiu interiori s-au proiectat astfel incat sa poata fi actionate operativ la izbucnirea incendiului. Toate retelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interior s-au proiectat astfel incat sa fie ferite de inghet, iar reviziile si eventualele reparatii sa se poata face cu usurinta. Instalatiile de hidranti interiori s-au propus a fi alimentate cu apa din reteaua publica, conform adresei primita de la compania de apa-canal, care mentioneaza ca presiunea pe retea este intre 2,8 si 3,9 bar. Hidrantii interiori se vor amplasa conform planselor desenate astfel incat fiecare punct al cladirii sa fie atins de 2 jeturi in functiune simultana. Hidrantii interiori se vor dota conform prescriptiilor SR EN 671-2, cu: - robinet de hidant, manual, & 2"; - tambur rabatabil ; - furtun plat tip C, P 50 mm, de 20 m lungime prevazut la capete cu racorduri tip C. - teava de refulare universala avand robinet de inchidere si comutator jet compact sau pulverizat. Cutiile hidrant interior vor respecta standardul SR — EN 671. Dimensiuni pentru cutie: 650 x 550 x 250 mm. Greutate fara componenta: 14,5 kg. Vopsire in camp electrostatic, culoare rosie cu protectie la rugina. Suport (tambur) rola pentru (20 m) furtun plat cu racorduri legate si mansoane de protectie. Incuietoare cu cheie si buton pentru deschidere. Geam cu grosimea de 4 mm cu inscriptionare conform normativelor in vigoare. Cheder cu inima pentru evitarea presiunilor interne. Furtun tip C plat (20 m) cu racorduri legate si mansoane de protectie. Teava refulare tip C (cu robinet, cu perdea de apa, jet compact, jet pulverizat). Robinet hidrant tip C cu racord fix. Racordurile sunt executate din aluminiu superior rezistent la presiuni foarte mari. Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun plat, tamburul interior trebuie sa aiba diametrul de 70mm, cu o fanta larga de cel putin 20mm in care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului. Tamburul trebuie sa se roteasca in jurul axei sale. Daca dispozitivul de deschidere in caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgenta. Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum 170" pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile. Presiunea asigurata la hidrantul amplasat la etaj este de min 3,3 mH,O. Hidrantii, impreuna cu echipamentele de serviciu (furtunuri şi tevile de refulare) se vor monta in cutii metalice, amplasate in nişe sau firide in zidarie, sau se vor monta aparent, direct pe pereti sau stâlpi, la inaltimea de 1,35+1,50 m de la pardoseala conform P118-2 art. 4.12; 4.14; 4.15. Hidranții interiori vor fi amplasați în conformitate cu prevederile P118-2/2013, în locuri vizibile și ușor accesibile în caz de incendiu. 6.4. Hidranti exteriori În conformitate cu cerințele Normativului P118-2/2013 cu completarile ulterioare, cladirea trebuie echipata cu hidranti exteriori. In incinta se vor amplasa 2 hidranti supraterani DN80. 86

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Conform prevederilor P118-2/2013, presiunea la robinetul unui hidrant exterior va trebui să asigure intervenția directă, astfel încât țeava de refulare cu care se va acționa spre punctele cele mai înalte și îndepărtate ale acoperișului să asigure un debit de 5.00l/sec și un jet compact de 10m lungime. Alimentarea cu apă se va face prin rețele care asigură debitul de calcul și presiunea necesară intervenției directe de la hidranți, presiune asigurată de la bazinul de incendiu existent, prin intermediul pompelor pentru hidranti exterior existente. În conformitate cu cerințele P118-2/2013, hidranții exteriori sunt de tip suprateran cu Dn 80mm, iar conductele de distribuție care alimentează hidranții de incendiu exteriori, au diametrul de 110mm. În zona imobilului studiat se prevad 2 hidranți exteriori având DNBO, care asigură debitul de apa de Il.3 Instalatii de gaze medicale Pentru proiectarea instalatiilor de gaze medicale, se iau in considerare urmatoarele informatii: o destinatia exacta a zonelor medicale (laboratoare, saloane, sali de tratament) e schema de amplasare a unitatilor terminale o eventuala extindere a instalatiei La stabilirea numarului de unitati terminale din fiecare zona, la proiectare, se tine cont de prevederile HTM 02-01 si Ordinul 1500 din 24 noiembrie 2009. La calculul debitului necesar fiecarui tip de instalatie de gaze medicale se tine cont de factorul de simultaneitate in utilizare pentru fiecare departament medical (cate prize de gaze medicale pot fi simultan utilizate in acelasi timp) si de numarul de paturi. Dimensionarea conductelor de gaze medicale se face tinand cont de: e pierderile de presiune liniare. o pierderile de presiune locale ce apar in sistemul de distributie. o debit Pierderile de presiune trebuie sa se incadreze sub 5% din valoarea nominala. SURSE DE ALIMENTARE Instalatiile de gaze medicale pentru: oxigen, aer medical 4 bar se alimenteaza din statiile de gaze medicale existente. Statia compresor de aer medical Traseul de tevilor de aer comprimat, catre spatiile unde este necesar, va fi paralel cu traseul celorlalte gaze medicale (oxigen). SISTEMUL DE TEVI DE DISTRIBUTIE Tevile de gaze medicale La intrarea in fiecare incapere dotata cu gaze medicale s-au prevazut robineti de izolare pentru oprirea alimentarii in caz de avarie. La executia instalatiilor de distributie se folosesc numai tevi din cupru medical, curatate, testate si obturate la capete conform standardului SR EN 13348. Fitingurile din cupru pentru racordarea tevilor trebuie sa fie curatate si degresate pentru a fi compatibile cu oxigenul si trebuie sa fie ambalate astfel incat sa se evite contaminarea cu impuritati. Tevile de gaze sunt sustinute la intervale corespunzatoare pentru a se evita deplasarea 87

MB CONSILIERE HNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management sau flambarea acestora. Suportii de prindere sunt prevazuti cu manson din cauciuc. Intervalul maxim intre suportii de prindere nu va depasi limitele indicate in SR EN ISO 7396-1. In locurile in care tevile de gaze medicale trec peste cablurile electrice sau peste alte conducte se asigura distante de sustinere corespunzatoare de fiecare parte a intersectiei, astfe incat se evite atingerile. Tevile de gaze medicale se izoleaza termic in locurile in care temeratura ambianta coboara sub 5*C (pe exteriorul cladirii). Instalatiile de distributie pentru gaze medicale se vor purja si curata conform Directivei dispozitivelor medicale 93/42 CE. Marcare si etichetare Tevile de gaze medicale vor fi marcate din fabricatie, conform standardului SR EN 13348. Suplimentar acestea se vor eticheta in timpul instalarii, pentru a evita interconectarile accidentale si pentru a permite identificarea usoara in cazul extinderii / modificarii instalatiei. Se vor aplica etichete cu simbolul gazului respectiv, cu codul de culoare si cu sensul de curgere. Locul de amplasare a etichetelor si distantele sunt indicate mai jos: Denumire Amplasare Distanta(m) Tevi rectilinii de-a lungul axei longitudinale max. 10 Punctele de jonctiune ale tevilor de o parte si de alta max. 0,5 Zonele de trecere prin pereti de o parte si de alta max. 0,5 peretelui Zonele de trecere prin plafoane sub nivelul tavanului max. 0,5 deasupra podelei 15-2 Punctul de conectare a robinetilor de de o parte si de alta max. 0,5 izolare Punctul de conectare a ansamblului de o parte si de alta max. 0,5 reductor de presiune Punctul de conectare a unitatilor deasupra podelei aprox. 2 terminale Brazarea (lipirea tare) a tevilor din cupru Operatorii care brazeaza tevi din cupru trebuie sa detina certificat de calificare conform standardului SR EN 13133 “Calificarea operatorilor pentru lipire tare” si trebuie sa fie autorizati ISCIR conform prescriptiei tehnice PT CR9/1:2003 Procedurile de brazare trebuie sa fie validate si certificate conform standardului EN 13134 “Calificarea procedurilor pentru lipire tare”. In timpul brazarii, tevile de gaze se purjeaza in mod continuu cu gaz inert, pentru a evita aparitia oxizilor de cupru in interiorul acestora. Urmele de oxizii de la suprafata exterioara imbinarilor se indeparteaza prin curatare. Toate lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, asigurand masuri de prevenire a incendiilor in conformitate cu Ordinul 163/2007. Operatorii trebuie sa fie instruiti referitor la manevrarea, transportul si utilizarea buteliilor de gaze comprimate. Lucrul la inaltime se executa cu respectarea stricta a regulilor cuprinse in H.G. nr. 1146/2006 si H.G. 1091/2006 si este permis numai lucratorilor special instruiti pentru aceasta activitate si care au fost declarati „apt pentru lucrul la inaltime” in urma controalelor medicale. 88

Mp CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Robinetii de izolare Vor fi prevazuti pentru izolarea surselor de alimentare si a diferitelor zone medicale in caz de service / urgenta si se vor utiliza dupa ce se vor degresa si curata astfel incat sa fie compatibili cu oxigenul. Locul de amplasare a robinetilor de izolare se va stabili in conformitate cu cerintele standardului HTM 02-01. Robinetii plasati in zonele accesibile trebuie sa fie prevazuti cu sistem de blocare. Robinetii se vor identifica prin aplicarea unei etichete cu numarul robinetului — numar ce trebuie sa corespunda cu cel inscris pe planurile instalatiei. Proiectarea in vederea executiei instalatiilor de gaze medicale Deoarece instalatiile de distributie a gazelor medicale sunt considerate dispozitive medicale, executia instalatiilor, se va face numai cu firme care au sistemul de management al calitatii, certificat, in conformitate cu standardul ISO 9001 si ISO 13485. Dupa realizarea instalatiei, executantul instalatiei de gaze medicale trebuie sa testeze si sa certifice instalatia, conform marcaj CE. Pentru aceasta, firmele executante trebuie sa faca dovada dotarii tehnice corespunzatoare pentru efectuarea testelor. Executantul lucrarilor trebuie sa isi intocmeasca planul propriu de securitate si sanatate in munca, in conformitate cu dispozitiile H.G nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Acest plan este pus la dispozitia beneficiarului, inainte de inceperea lucrarilor. ECHIPAMENTE GAZE MEDICALE Saloanele de la etaj se echipează cu Rampe pentru 2 posturi, care vor avea in componenta prize oxigen, aer comprimat, prize electrice, lumini directe si indirecte. Incaperile CT, Sala tratament si Radioterapie tintita de la parter se echipeaza cu Rampe pentru 1 post, care vor avea in componenta prize oxigen, aer comprimat, prize electrice, lumini directe si indirecte Saloanele si incaperile CT, Sala tratament, Radioterapie tintita, vor avea prevazute rampe de perete in conformitate cu Ordinul 1500 : 2009 Echipamentele de gaze medicale sunt proiectate, fabricate si testate in conformitate cu standardul SR EN ISO 11197. Descrierea detaliata a fiecarui echipament de gaze medicale se gaseste in fisa tehnica aferanta acestuia. Prizele de gaze medicale si circuitele de energie electrica ce intra in componenta echipamentelor se dispun in module separate. Fiecare priza pentru gaze medicale comprimate se afla la o distanta de cel putin 0,20 m de orice priza electrica. Pentru a asigura electrosecuritatea, carcasa modulului cu circuite electrice se leaga in mod obligatoriu la pamantul de protectie prin intermediul clemelor de impamantare de tip special. Modulul electric al echipamentelor se racordeaza la circuitul de alimentare cu energie electrica pus la dispozitie de catre executantul instalatiilor electrice. Rampele de perete se monteaza dupa ce peretele a fost finisat de catre constructor. In cazul peretilor de rigips pentru montarea rampelor de fluide medicale se prevad placi de rigidizare puse la dispozitie de catre constructor. Dupa montare si instalare, inainte de punerea in functiune se efectueaza probe si verificari conform cerintelor reglementate in SR EN ISO 7396-1 si SR EN ISO 7396-2 si se emit buletinele de verificare. Acestea se fac in prezenta reprezentantului spitalului de catre o persoana autorizata calificata in verificarea sistemelor de conducte de gaze medicale. Standardele prevad teste si incercari pentru verificarea pierderilor de presiune, a interconectarilor, a surselor de alimentare, a modului de functionare a alarmelor, a calitatii si identitatii gazelor medicale distribuite de instalatie. 89

Mp CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Dupa efectuarea testelor executantul autorizat aplica marcajul de conformitate CE pe instalatia de gaze medicale. ACCESORII MEDICALE BARE EURO-RAIL Barele euro-rail au fost prevazute pentru fiecare rampa, pentru sustinerea diverselor accesorii cum ar fi : module de depozitare cu sertare, etajere de monitor, stative de perfuzie, vase de secretii, lampi de examinare, etc. Barele eurorail trebuie sa fie fabricate conform standardului SR EN ISO 19054. Pentru securitatea pacientilor si a personalului medical, barele eurorail sunt marcate cu etichete care indica sarcina maxima suportata de acestea. SET ACCESORII GAZE MEDICALE alcatuit din: Echipament de oxigenoterapie pentru adulti alcatuit din : - debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglarii debitului administrat intre 0 si 15 l/min - debitmetrul prevazut cu conector standard DIN - vas pentru apa distilata pentru dezumidificare, minim 200 ml, autoclavabil la 134*C, cu capac din plastic - vas prevazut cu gradatie de minim si maxim 1l.4 Instalatii electrice 11.4.1 Instalatii electrice DATE TEHNICE Necesarul de putere calculat este: Pi = 597,52 kW Cs = 0,8644 Pa = 516,52 kW Un = 400/230 V cos = 0,92 f = 50Hz SOLUŢIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ Cladirea studiata se propune sa fie alimentata din postul de transformare existent in incinta spitalului prin intermediul unui nou tablou electric (TEG) si a unui grup electrogen de 688KVA ce se propune a fi montat in exteriorul cladirii. Alimentarea cu energie electrică a constructiei se va face din reţeaua furnizorului si se va realiza conform avizului de racord eliberat de S.C. Electrica la cererea beneficiarului şi conform studiului de soluţie întocmit de SISE-SD-SC Electrica la comanda beneficiarului. Alimentarea cu energie electrica, pentru marirea sporului de putere, va fi solutionata in baza avizului tehnic de racordare emis de catre intreprinderea furnizoare de energie electrica, conform prevederilor HG nr. 109/2008 si se va realiza conform proiectului de alimentare cu energie electrica elaborat de catre o firma atestata ANRE. SOLUŢIA DE CONTORIZARE A ENERGIEI ELECTRICE Contorizarea energiei electrice se va realiza la nivelul blocului de masura si protectie trifazat (BMPT) existent. 90

B CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management SOLUTIA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Din statia de transformare va fi alimentat grupul electrogen, iar prin intermediul AAR-urui cu care este echipat grupul electrogen se va alimenta tabloul electric general TEG nou proiectat, de la care porneste reteaua de distributie interioara prin care se alimentează tablourile de pe fiecare nivel, tablou chiller, tablourile electrice lifturi. Reteaua de distributie interioara se va realiza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schema, de la tabloul electric general TEG pana la ultimul punct de consum. Coloanele de alimentare ale tablourilor electrice de nivel se vor realiza cu cablu N2XH protectie in tuburi HFPRM (fara degajari de halogenuri) de diferite dimensiuni, determinarea sectiunii conductoarelor facandu-se in functie de puterea absorbita pe fiecare taboul electric. Se va evita pozarea circuitelor electrice pe suprafete calde. Pentru distribuita energiei electrice pe fiecare nivel al cladirii se va monta un jgheab metalic perforat aparent pe tavan, deasupra tavanului fals al coridoarelor, unde se vor monta toate cablurile electrice de alimentare pentru fiecare incapere. Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor din fiecare incapere se va face ingropat in pereti in tuburi de protectie tip HFPRM sau HFXP, Coborarile la aparataj se vor realiza cu cabluri montate în tuburi de protectie tip HFPRM pozate ingropat in perete. Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protectie şi echipamentele de protectie sunt alese conform prescriptiilor tehnice. TABLOURI ELECTRICE Tablourile de distributie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi racordare standard si vor fi testate in laborator. Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta buletine de incercari care sa ateste aceasta conformitate. INSTALAŢIA DE ILUMINAT NORMAL Instalaţia de iluminat cuprinde: - iluminatul general artificial; - iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului. - iluminatul de securitate pentru interventie. - iluminatul de siguranta pentru evacuare, circulati. - iluminatul de veghe in saloane - iluminatul de siguranta marcare hidranti de incendiu - iluminatul de securitate impotriva panicii Soluţia luminotehnica Necesarul aparatelor de iluminat s-a determinat pe baza calculelor luminotehnice şi a nivelurilor de iluminare impuse impuse de normativul NP-061-02: - cabinete medici, laboratoare — 500 lx, - saloane — 100 lx, - toalete — 200 x. - coridoare — 200 lx. Rezistenta la soc a corpurilor de iluminat s-a ales conform normelor in vigoare, in functie de spatiul in care se amplaseaza, fiind indicatii pe planse si in specificatiile tehnice. 91

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Deoarece se doreste o economie de energie pe termen mediu si lung, s-a ales solutia pentru iluminatul cladirii cu corpuri de iluminat tip LED, deoarece acestea au un onsum considerabil mai mic fata de lampile cu tuburi fluorescente. Se vor utiliza urmatoarele tipuri de aparate de iluminat în funcţie de destinatia incaperii (in funcţie de locul de montaj): Iluminatul general din holuri si coridoare se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 75W, 7200lm, UGR19, 3000K, IP20, 1222x236mm, montate aparent, sau similare. Iluminatul general din grupurile sanitare, vestiare, depozite si spatii tehnice se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 40W, 4400lm, 3000K, IP65 1273x78mm, sau 23W 2530lm, 3000K, IP65, 680x78mm sau 12,5W, 1375lm, 3000K, IP65, 680x78mm, montate aparent, sau similare. Iluminatul general din saloane si cabinete medicale se va realiza cu aparate de iluminat tip PANEL LED, 40W, 4250lm, 3000K, UGR19, IP20, 596x59&mm, montate aparent, sau similare si corpuri de iluminat local (la patul fiecarui pacient in saloane) echipate cu 2 lampi LED pentru iluminatul indirect, o lampa LED pentru iluminatul de citit, o lampa LED pentru consult medici, buton de anuntare in camera asistente si iluminat de veghe realizat cu corpuri de iluminat tip aplica LED si lumina indirecta (maxim 15 W) echipate cu kit de emergenta de 3h. Iluminatul exterior se va realiza cu aparate de iluminat montate pe fatada tip LED area floodlight, 38W, 5308lm, IP66, montate aparent pe fatada. Comanda surselor de iluminat se face cu comutatoare si intreruptoare montate ingropat. Inaltimea de pozare a comutatoarelor si intreruptoarelor este de 1,05 m de la nivelul pardoseli finite. Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolatie şi manta de PVC, tip N2XH 1,5 mmp, cu intarziere la propagarea focului (fara degajari de halogenuri), montate in tuburi de protectie tip HFPRM sau HFXP (fara degajari de halogenuri) aparent pe perete si tavane in paturi de cablu si in tuburi tip HFPRM pentru coborarile la aparatele de comanda. In tabloul electric pentru protectia circuitelor de iluminat se vor prevedea intreruptoare automate P+N de 10 A, 6 KA, avand curba de protectie C, conform schemei monofilare din partea desenata. Dozele de derivatie vor fi montate aparent pe perete. Racordarea conductoarelor la aparate si legaturile din doze se vor realiza cu cleme speciale. ILUMINATUL DE SIGURANTA Asigurând comutarea automata pe sursa de rezerva în cel mult 5s si autonomie timp de minm 3 ore pentru : - iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire. - iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului. Asigurând comutarea automata pe sursa de rezerva în cel mult 5s si autonomie timp de minm 1 ore pentru : - iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor - iluminatul de securitate impotriva panicii - iluminatul de securitate pentru interventie in Zonele de risc. - pentru veghe din camerele pentru bolnavi. Tot iluminatul din cladire va fi alimentat de la un generator nou propus si prin intermediul kiturilor de emergenta inegrate in corpurile de iluminat. Iluminatul de siguranţă de securitate pentru evacuare si circulatie este destinat să asigure identificarea şi folosirea, în condiţii de securitate, a căilor de evacuare. Instalaţiile a

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri si management electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevazut în: încăperile cu mai mult de 50 de persoane; încăperile cu suprafaţă mai mare de 300 mp; toalete cu suprafaţă mai mare de 8 mp. Aparatele pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt prevăzute cu lampi LED, cu posibilitate de monitorizare, cu baterie locala. Acestea trebuie să respecte recomandările din SR EN 60598-2-22:2004 şi tipurile de marcaj stabilite prin H.G. nr. 971/2006 şi SR EN 1838:2003 privind distanţele de identificare, luminanţă şi iluminarea panourilor de semnalizare de securitate. Iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie să funcţioneze permanent cât timp există personal în clădire. Aparatele de iluminat pentru evacuare sunt amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare uşă de ieşire şi în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potenţial sau amplasamentul unui echipament de siguranţă, după cum urmează: - la fiecare uşă de ieşire destinată a fi folosită în caz de urgenţă; - la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate; - la fiecare schimbare de direcţie; - în exteriorul şi lângă fiecare ieşire din clădire. De-a lungul căilor de evacuare, distanţa dintre corpurile de iluminat pentru evacuare este de maxim 15 m. Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. iar timpul de funcţionare este de cel puţin 3 h. Aparatele pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare sunt echipate cu LED şi baterie locală autonomie 3 h. Cele pentru marcarea cailor de evacuare vor avea inscripaionat o sageata indicatoare. Iluminatul de siguranţă de securitate împotriva panicii este parte a iluminatului de securitate destinat să evite panica şi să asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată. Aparatele de iluminat sunt special folosite in acest scop, fiind independente de aparatele de iluminat pentru iluminatul general si special create in acest scop. Instalaţiile electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii se prevăd în încăperi cu suprafaţă mai mare de 60 mp. Iluminatul de securitate împotriva panicii se prevede cu comandă automată de punere în funcţiune după căderea iluminatului normal, dar si din butoane pozitionate la fiecare iesire din spatiul respectiv. Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de siguranta pentru evitarea panicii, la întreruperea iluminatului normal, se face în max. 5 s, iar durata de functionare va fi de cel putin 1 h. Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului este parte a iluminatului de siguranţă prevăzut pentru continuarea activităţii normale fără modificări esenţiale, conform 17- 2011 cap. 7.23.5. Acesta a fost prevazut în locurile de muncă dotate cu receptorae care trebuie alimentate fără întrerupere şi la locurile de muncă legate de necesitatea funcţionării acestor receptoare (centrala termica, camera cu CSI). Funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru aceste spaţii trebuie să asigure continuarea lucrului în tot timpul necesar pentru luarea unor măsuri în vederea continuării pe o perioada de timp, fără pericol, a activitătii. Conform clasei de importanţă şi gradului de rezistenţă la foc a clădirii s-a stabilit timpul de funcţionare până la terminarea activităţii cu risc ca fiind de 3 h. 93

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Punerea în funcţiune a sistemului de iluminat de securitate pentru evacuare la întreruperea iluminatului normal se face în max. 5 s. INSTALAŢIA DE FORTA SI PRIZE Circuitele de prize Toate prizele utilizate vor fi cu contact de protecţie si vor fi montate ingropat in pereti. Coborarile la aparataj se vor realiza cu cabluri montate in tuburi de protectie, iar coborarile de la doze se vor monta in tuburi de protectie tip HFPRM pozate ingropat. Cablurile folosite pentru circuitele de priza vor fi din cupru cu izolatie si manta din PVC, tip N2XH 2,5 mmp in tuburi de protectie tip HFPRM, montate pe jgheab metalic pe holuri si coridoare si ingropat in tencuiala in tuburi de protectie pentru coborarile la aparataj. In tablourile electrice pentru protectia circuitelor de prize se vor prevedea intreruptoare automate P+N de 16 A, 6 KA, avand curba de protecţie C, conform schemelor moncofilare din partea desenată. Dozele de derivatie vor fi montate ingropat in pereti. Racordarea conductoarelor la aparate si legaturile din doze se vor realiza cu cleme speciale. DISPOZITIVE DE PROTECŢIE LA SUPRATENSIUNI Se prevede un dispozitiv de protecţie la supratensiuni de tip | montat la intrarea in tabloul electric general (TEG). Dispozitivul vor fi tetrapolar. Se prevede un dispozitiv de protecţie la supratensiuni de tip Il montat la intrarea in tablourile electrice de distributi. Dispozitivele vor fi tetrapolare. MASURI TEHNICE PRINCIPALE PENTRU PROTECTIA LA DEFECT Pentru protejarea utilizatorilor impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta accidentala s-a prevazut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor cu contact de protecţie. Conductoarele de masa ale instalatiilor electrice sunt legate la punctul neutru prin conductorul de protectie. Conductorul de protectie (PE) este diferit de conductorul neutru (N) si este utilizat in intreaga instalatie. MASURI TEHNICE SUPLIMENTARE PENTRU PROTECTIA LA DEFECT In tablourile electrice circuitele de iluminat de prize si forta sunt prevazute intreruptoarele automate, echipate cu dispozitive de protectie diferentiala de 30 mA. Se vor realiza legaturi de echipotentialaizare de protectie suplimentare PRIZA DE PAMANT Priza de pamant artificiala va fi nou proiectata si se va realiza perimetral in jurul cladirii nou proiectate. Priza de pamant va trebui sa aiba valoarea mai mica de 1 ohm. Priza de pamant trebuie verificata, iar in urma buletinului de verificari daca se va constata o valoare a rezistentei mai mare de 1 ohm, se vor monta tarusi ingropati care se leaga de priza existenta cu platbanda de Ol pana se ajunge la o valoare a rezistentei de sub 1 ohm. Pentru imbunatatirea prizelor de pamant artificiale se poate inlocui solul din imediata apropiere a electrozilor cu bentonita, avand peste 90% parti argiloase (levigabile) sau bentoprize, care conţin cel puţin 50% parti argiloase (levigabile) si la care concentratia maxima a gelului obţinut din amestecul cu apa este de 0,7 kg bentopriza la 1litru de apa. Priza de pamant se va realiza din platbanda din OlZn 40x4 mm montata perimetral pe partea exterioara a cladirii si in fundatia de beton a noii constructii Platbanda din OlZn 40x4 mm se va suda de electrozii verticali tip cruce OLZn, h=2,0m. 94

CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management In zonele unde platbanda se sudeaza aceasta se va proteja impotriva corodarii prin citomare cu citom de bitum. Priza de pamant se va extinde pana cand valoarea rezistentei de dispersie va fi mai mica de 1 ohm Conductoarele de coborare ale instalatiei de paratarsnet vor fi protejate pe inaltimea de 2,5m de la cota terenului in tub de protectie din polietilena reticulata cu grosimea peretelui de min.3mm. Pe o raza de cel putin 3m in jurul conductoarelor de coborare terenul va avea o acoperire cu un strat de pietris cu grosimea de minim de 15cm sau cu un strat de asfalt cu grosimea de minim 5cm. Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de pamant existente in zona situate la o distanta mai mica de 20m de aceasta. Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si instalatiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la priza de pamant. Priza de pamant si instalatia de paratrasnet se vor executa cu respectarea prevederilor din normativul 17-2011. INSTALAŢIA DE PROTECŢIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE Instalaţia exterioară de protectie impotriva trasnetului IEPT va fi alcatuită dintr-un dispozitiv de captare, conductoare de coborare si priza de pamant comuna cu cea pentru instalatia electrica interioara. Instalatia de paratrasnet va fi formata dintr-un PDA Prevectron 2, pozat pe coama in varful unui catarg cu h=5,00m, legata la conductoarele de coborare Ol Zn 010, pozate aparent. Conductoarele de coborare vor fi din banda de otel zincat Ol Zn V10. Conductoarele de coborare se conecteaza la priza de pamant artificiala prin intermediul pieselor de separație montate la circa 2 m de la suprafata solului. Aceste piese trebuie sa fie astfel realizate incat sa nu poată fi demontate decat cu ajutorul unor scule speciale, atunci cand se executa masuratori. Inainte de piesa de separatie se va monta un contor de lovituri de trasnet. Nivelul de protecţie al instalaţiei de paratrăsnet este Il Intarit. Instalaţia interioara de protecţie impotriva trasnetului IIPT va fi alcatuita din bare de echipotenţializare, realizate intre toate elementele de instalatii realizate din materiale conductoare. Barele pentru egalizarea potenţialelor vor fi din cupru, de secţiune 20x10 mm şi lungime 500 mm, prevazute cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenţializare. La aceste bare se conecteaza prin conductoare de cupru de secţiune 6/10/16 mmp conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur), instalaţia de curenţi slabi (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni), instalaţia electrică (prin dispozitive de protecţie la supratensiuni montate în tabloul electric general). Conductoarele de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul unor brătări metalice, prin contact direct. Barele de egalizare a potenţialelor se vor lega la priza de pământ a instalaţiei electrice prin conductoare de tip LIFY 10/16 mmp sau prin platbanda de Ol Zn 25x4 mm.. 11.4.2 Instalatii electrice de curenti slabi Instalatiile electrice de curenti slabi trateaza instalatiile de telefonie, instalatiile de date calculator, instalatia de receptie colectiva R-tv, instalatia de televiziune cu circuit inchis, instalatii de semnalizare apelare asistenta, instalatii de detectie si semnalizare incendiu. ln camera destinata bibliotecii virtuala se vor instala : o centrala telefonica automata, un server date calculatoare. Pe fiecare etaj se va instala cate un RACK 24U. 95

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Sistemul de voce date Se va monta un rack 24U la parter in incaperea FISIER REGISTRATURA, de unde va pleca reteaua de distributie pana la terminalele finale. Elementele componete ale retelei sunt: - rack de 24U, 19”; - patch panel de 24 porturi, cat. 6; - organiser orizontal - organiser vertical; - patch cord-uri de 2 m, cat. 6; - prize RJ45, cat. 6; - switch 24 porturi PoE. Fiecarui port din priza de retea ii corespunde un port cu acelasi nume in unul din patch panelurile de retea din rack-uri. Conexiunea intre prizele de voce-date si patch paneluri se realizeaza cu cablu S/FTP cat.6. Legaturile dintre patch paneluri si switch-uri se realizeaza cu patchcorduri cu conectori RJ45, prefabricate cat. 6. Functiile sistemului voce-date - realizarea transmisiilor de voce si de date; - posibilitatea conectarii echipamentelor la retea (computer, telefon, fax, imprimanta, echipamnete de fotocopiat); - introducerea unor noi aplicatii care necesita largime de banda mare; - are o flexibilitate deosebita, orice post de lucru putand sa fie mutat rapid oriunde si oricand ( plug&play ). Cablarea sistemului de voce-date se va realiza cu cablu FTP cat. 6. Sistemul de apelare asistenta (NURSE CALL) Pe hol, deasupra tavanului fals se monteaza o interfata care deserveste 4 incaperi, conform schemei bloc din partea desenata. Interfatele de salon se leaga toate intre ele pe o magistrala de 2 perechi torsadate terminata in distribuitorul din camera asistentelor unde este montata unitatea secundara, iar de la aceasta in cabinet medici unde este montata unitatea principala. De la interfata de salon se duce un cablu CSYY 7x1mmp la fiecare pat si la lampa de semnalizare de la intrarea in salon. Sistemul de receptie colectiva R-tv De la fiecare priza R-tv se duce un cablu coaxial RG6 la distribuitorul de pe etaj. La intrarea in imobil se monteaza un amplificator de care sunt legate toate distribuitoarele din cladire. Sistemul de supraveghere video Componentele sistemului: - inregistrator digital 40 canale cu monitor 24” LCD FLAT - camera video color 480 linii, inalta rezolutie - obiectiv autoiris, varifocal 2,5-12mm - obiectiv autoiris, varifocal 5-50mm - obiectiv cu zoom 5-50 mm - incinta termostatata cu cooler pentru camerele de exterior - suport camera. Functiile sistemului 96

B CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - monitorizeaza in permanenta zonele de interes din interiorul si exteriorul cladirii; - inregistreaza imaginile furnizate de camerele video aferente sistemului pe HDD); - permite vizualizarea imaginilor stocate pe HDD; - comanda camerele cu zoom; - ofera posibilitatea conectarii la sistem prin internet. Alimentarea cu energie electrica a sistemului de televiziune in circuit inchis va fi prevazuta printr-un circuit separat, prevazut cu protectii magnetotermice si diferentiale de 30 MA. Cablarea sistemului de televiziune in circuit inchis Sistemul va dispune de cablaj specific: - cablu de 3x1,5 mmp pentru alimentarea camerelor de la reteaua de 220 V / 50 Hz; - cablu coaxial pentru conectarea camerelor la inregistratorul digital; - cablu 2x4x0,22 pentru comanda camerelor cu zoom. 11.4.3 Sistemul de detectie avertizare si alarmare in caz de incendiu Nu sunt prevazute instalatii de stingere automata (sprinklere). Stingerea incendiilor se executa cu instalatia de hidranti interiori si exteriori. Instalaţia de detectare, semnalizare și avertizare incendiu (IDSAI) va servi la supravegherea noii constructii în vederea detectării , semnalizării și avertizării asupra izbucnirii unui incendiu, în timp util intervenției în sensul localizării și acționării împotriva acestuia. Toate componentele utilizate la instalația IDSAI trebuie să fie conforme cu încercările de siguranță în funcționare indicate in EN54-1 pănă la EN54-30. Toate echipamentele prevăzute în sistem trebuie să asigure compatibilitatea în conformitate cu recomandările din SR EN 54-13. Proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu s-a facut in conformitate cu prescripţie din normativul de proiectare P118/3-2015 cu modificarile si completarile ulterioare. Obiectivul va fi prevazut cu o instalatie de alarmare si semnalizare a incendiului de tip ”cu acoperire totala”. Instalaţia de detectare a incendiului a fost proiectata cu echipamente adresabile, care realizează în mod eficient flexibil şi modern protecția construcţiei împotriva incendiului. In cazul de fata, sistemul este format dintr-o centrala adresabila de semnalizare, alarmare şi alertare, la care se conectează detectoare de incendiu adresabile de tip detectoare de fum, detectoare de temperatură, butoane manuale de alarmare la incendiu, sirene de interior si de exterior. Pentru amplasarea echipamentului de control si semnalizare s-a ales încăperea „FISIER REGISTRATURA”, situata la parter, fiind singura incapere unde exista prezenta permanenta a personalului pe durata functionarii cladirii. În acesta încăpere se va asigura iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului, cu un corp de iluminat cu lampa LED si acumulator, cu comutare automata pe sursa de rezerva la disparitia tensiunii de pe alimentarea de baza. In incaperea in care se va instala echipamentului de control si semnalizare (centrala de semnalizare), se va monta un post telefonic pentru a permite alarmarea detasamentului de pompieri din localitate in caz de incendiu conform art. 3.9.2.7 din normativul P118/3 - 2015. Conform art. 3.9.2.6. din normativ P118/3 — 2015, echipamentele de control si semnalizare aferente IDSAI se amplaseaza in incaperi separate prin elementele de constructii incombustibile clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1,d0 cu rezisttenta la foc minim REI60 pentru plansee si minimum El60 pentru pereti avand golurile de acces protejate cu usi rezistente la foc EI2 30-C si prevazute cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu. 97

B CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Detectorii prevazuti a se monta pe tavan, sunt optici de fum, adresabili cu izolator incorporat, iar cei din tavanul fals vor fi optici de fum, adresabili cu izolator incorporat si cu martor luminos montat pe tavanul fals. Declanșatoarele manuale de alarmare se amplasează pe căile de evacuare în caz de incendiu în imediata vecinătate a fiecărei uși care face legătura cu scara de evacuareîn caz de incendiu și la fiecare ieșire în exterior, astfel încât nici o persoană să nu fie nevoită să parcurgă o distanta mai mare de 30m pentru a ajunge la un declanșator manual de alarmă. Butoanele de semnalizare manuala la incendiu sunt adresabile cu izolator incorporat şi sunt amplasate aparent pe perete la inaltimnea de 1.8m. Sirenele de interior şi cele de exterior vor fi opto-acustice si vor fi comandate prin module adresabile de control (BLM). Alimentarea cu energie electrica a centralei de semnalizare incendii se va realiza din sursa de baza (SEN) prin circuite racordate inaintea intrerupatorului general din tabloul de distributie TEG. La alegerea traseelor conductoarelor circuitelor de semnalizare se vor evita trecerile prin spaţii cu pericol de incendiu, medii corozive etc. şi se vor folosi spaţiile anexele tehnice sau alte spaţii fără pericole şi posibilităţi de acumulare a gazelor fierbinţi produse în timpul incendiului. Traseele cablurilor de semnalizare vor fi separate de alte circuite de instalaţii electrice si se vor aplasa la minim 30 cm de acestea Cablurile şi conductoarele folosite în circuitele de semnalizare se vor monta ingropat in pereti sau in tavanul fals, in tuburi tip HFPRM sau HFXF. Pentru instalația de ventilare s-au prevăzut pe tubulatura de admisie și de evacuare detectoare de fum cu tub venturi. Instalarea detectorului de fum prin aspirație se montează pe tubulatură conform specificațiilor fabricantului. Unitate de comandă a instalaţiei (ECS) va fi o centrală adresabila cu patru bucle, numărul maxim de 128 de detectore și declanșatore. ECS cu min 5 zone zone de stingere dotate cu microprocesor, memorie de evenimente care poate fi descărcată sau citită de la panoul central; ECS trebuie să dispună de afişaj alfanumeric cu posibilitatea afişării mesajelor și în limba română. Memoria de evenimente trebuie să permită stocarea a cel puțin 1000 de evenimente și va putea fi descărcată sau citită pe afișajul local; Standardele de referință pentru ECS, după caz SR EN 12094-1:2004 sau SR EN 54- 2:2000+ A1-2007, precum și reglementările tehnice echivalente pentru utilizarea preconizată; Sistemul de detecţie, semnalizare şi avertizare a apariţiei incendiului, este alcătuit din următoarele subsisteme: - subsistemul de detecţie automată a apariţiei incendiului în incintă, compus din detectoare automate de fum și de temperatura; - subsistemul de semnalizare manuală a începutului de incendiu, compus din butoane manuale de alarmare; - subsistemul de alarmare acustică interioară; - subsistemul de module pentru acționarea instalatiilor de ventilare(orpire), deschiderea usilor utilizate pentru admisie de aer proaspat de compensare. Subsistemul de detecţie automată a apariţiei incendiului în spaţii închise Detectoarele de fum vor fi adresabile cu izolator de scurtcurcuit inclus si se vor amplasa conform pieselor desenate. Ele sesizeaza fumul la apariția unui început de incendiu şi asigură o semnalizare rapidă. De asemenea, reacționează foarte bine la fum, vizibil sau invizibil, al focului mocnit sau cu flacără. 98

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Subsistemul de semnalizare manuală al începutului de incendiu Butoanele manuale de incendiu vor fi adresabile cu izolator de scurtcurcuit inclus si vor fi montate conform planurilor de montaj în zona căilor de evacuare din clădire. Acestea se activează prin spargerea capacului din sticlă securizat (se fragmentează în elemente mici netăioase). Verificarea acestui dispozitiv este foarte simplu şi se realizează cu ajutorul unei chei speciale. Avantajul principal este manevrabilitatea extrem de simplă, lovirea se poate face sub orice unghi şi din fugă. Subsistemul de semnalizare/alarmare acustică In acest subsistem sunt incluse sirene cu avertizare acustice și optice vor fi adresabile izolator de scurtcurcuit inclus, pentru alarmarea personalului în vederea demarării măsurilor pentru evacuarea clădirii. Sirenele sunt amplasate deasupra butoanelor de avertizare. În fiecarecomprtiment de incendiu vor fi instalate cel puţin două dispozitive de alarmare acustică. În secția de producție dispozitivele de alarmare acustică vor fi dublate de semnal optic.Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu 5 dB deasupra oricerui alt sunet care ar putea să dureze pe o perioadă mai mare de 30 de secunde, dar nu mai mic de 90dB. Aceste niveluri minime vor fi atinse în oricare punct în care sunetul de alarmă trebuie să fie auzit. Nivelul sunetului nu trebuie să depășească 120 dB la o distanță de 1m de receptorul de alarmă. Nivelul sunetului se măsoară cu aparate de măsură special concepute în conformitate cu SR EN 61672, tip 2, cu răspuns încet. Alimentare cu energie electrică Instalaţia IDSAI trebuie să aibă cel puțin două surse de alimentare, o sursă de bază și o sursă de rezervă. Atât sursa de bază cât și sursa de rezervă trebuie să asigure, în mod independent una de cealaltă, funcționarea la parametrii nominali a IDSAI. Când este disponibilă sursa de bază, aceasta trebuie să fie sursa de alimentare exclusivă a instalaţiei de detectare și semnalizare a incendiului. Sursa de rezervă trebuie să fie constituită din baterii de acumulatoare reîncărcabile de 12Vc.c. sau 24 Vc.c.. Toate sursele de alimentare (interne și externe) aferente IDSAI (alimentare detectori din surse externe, sirene, etc.) trebuie să fie certificate SR EN 54-4 și să poată permite monitorizarea parametrilor conform cap. 4.3. Sursa de alimentare cu energie electrică a elementelor componente a ECS trebuie să fie aceeași ca și cea pentru ECS sau să fie compatibilă cu aceasta. SURSA DE BAZĂ Sursa de bază pentru alimentarea cu energie electrică a IDSAI este Sistemul Electroenergetic Național. Alimentarea IDSAI din sursa de bază se va face respectând prevederile reglementărilor tehnice referitoare la alimentarea cu energie electrică a instalațiilor de securitate la incendiu. Elementele componente ale IDSAI sunt alimentate cu energie electrică din sursa de bază prin intermediul unor circuite electrice corespunzator dimensionate, protejate cu aparate de protecție adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de întreținere al acestora. Alimentarea cu energie electrică a elementelor componente ale IDSAI este independentă de orice dispozitiv de separare generală a clădirii. SURSA DE REZERVĂ Dacă alimentarea din sursa de bază nu mai este posibilă, alimentarea cu energie electrică se face dintr-o sursă de rezervă. Pentru IDSAI, sursa de rezervă va asigura o durată de 99

Mp CONSILIERE RNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri si management funcționare de 48 ore și în plus necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute. Alegerea și dimensionarea bateriilor de acumulatoare este facă astfel încât să asigure alimentarea cu energie electrică a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toată durata întreruperii alimentării cu energie electrică din sursa de bază și să permită luarea unor măsuri corective. Capacitatea finală a bateriei de acumulatoare se va evalua având în vedere scăderea acesteia odată cu îmbătrânirea echipamentului, folosind indicațiile date de furnizor. Reîncărcarea acumulatoarelor trebuie efectuat pe parcursul a 24 ore la 80% din capacitatea sa nominală și la 100% în 48 ore, cu o funcționare continuă a instalatiei. Echipamentul de alimentare electrică trebuie să fie capabil să semnalizeze următoarele defecte: a) pierderea sursei de bază în mai puțin de 30 min.; b) pierderea sursei de rezervă în mai puțin de 15 min.; c) scăderea tensiunii bateriei sub valoarea ce o face neoperabilă și este indicată de producător; d) defectarea încărcătorului bateriei în mai puțin de 30min. Pentru montarea, exploatarea și întreținerea bateriilor de acumulatoare vor fi respectate cu strictețe condițiile impuse de producător și de reglementările tehnice aflate în vigoare la data elaborării documentației tehnice. Alimentarea sistemului IDSAI se realizează din tabloul principal al clădirii TEP printr-un circuit separat, racordat inaintea intreruptorului general. Pentru alimentare de rezerva este prevăzuta o baterie de acumulatori care asigură o funcţionare normală de 48 ore, urmată de o alarmă de 30de minute. Executarea circuitelor Cicuitele de semnalizare incendiu se vor executa cu cablu de cupru tip JE-H(St)H 2x2x0,8 mm? E30 si NHXH pentru circuitele de curenti tari. Cablurile vor fi protejate in tuburi de protectie HFXP, HFPRM sau similare pozate ingopat in tencuiala sau pe pat de cablu. Cablurile electrice de semnalizare utilizate în circuitele de semnalizare vor fi protejate conform normativ P118/3-2015 în tuburi sau plinte din material plastic sau din metal. Traseele circuitelor pentru semnalizare vor fi — pe cât posibil — separate de alte circuite electrice sau de telecomunicații. Cablul multifilar folosit pentru circuitele de semnalizare nu va putea fi folosit și pentru alte circuite de telecomunicații. Se interzice executarea circuitelor de semnalizare incendiu cu cabluri de semnalizare montate aparent și neprotejate în tub. Rezistența de izolatie față de pământ a circuitelor de semnalizare, trebuie sa fie de minim 500 Kohm masurata la 500V in c.c. Centrala de detectare, alarmare şi semnalizare la incendiu este o centrală adresabilă, cu patru bucle. - Bucla 1 acopera corpul de cladire existent, avand 110 elemente (senzori, butoane, sirene de interior) - Bucla 2 acopera corpul de cladire extindere, avand 95 elemente (senzori, butoane, sirene de interior) - Bucla 3 acopera corpul de cladire extindere, avand 90 elemente (senzori, butoane, sirene de interior) - Bucla 4 rezerva Pe o buclă pot fi legaţi detectori adresabili de fum, de temperatura şi butoane adresabile, conexiunea în serie realizându-se cu cabluri de incendiu rezistente la foc cu 4 fire si fara degajari 100

Mp CONSLUERE RNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management de halogenuri, cu secţiunea de 0.8mm2 (JE-H(St)H Bd E30/FE180 2x2x0.8). Lungimea unei bucle (de la plecarea din centrală şi retur) este de maxim 2000m. Alocarea adreselor tuturor elementelor de pe buclă se face automat în baza unui protocol de transmisie la punerea în funcţiune. Fiecare buclă poate fi împărţită la rândul ei în zone prin asigurarea, la instalarea şi configurarea sistemului, a adreselor la o anumită zonă. Această alocare a adreselor în zone permite semnalizarea selectivă la nivel de zonă a evenimentelor apărute. Toate elementele autoadresabile de pe buclă au izolatoare de scurtcircuit incorporate. Dacă apare un scurtcircuit sau un defect, centrala îl localizează şi izolează bucata de cablu defectă. Memorarea evenimentelor (alarme sau defecte) se face în memoria centralei, capacitatea de memorare fiind de până la 2000 de evenimente. Surse de alimentare cu energie electrica Sursa de baza: reteaua electrica conectata la sistemul energetic national. Circuitul pentru alimentarea instalatiei de semnalizare a incendiilor se va racorda inaintea intreruptorului general al tabloului electric de alimentare. La acest circuit nu se vor racorda alti consumatori, fara legatura cu sistemul de protectie impotriva incendiilor. Sursa de rezerva: baterie de acumulatoare, cu comutare automata la disparitia tensiunii de la alimentarea de baza. Trecerea de la o sursa la alta nu trebuie sa produca modificari in starea sistemului. Dimensionarea bateriei de acumulatoare a centralei Capacitatea necesara a bateriei: C=Isbx Tsb + lalxT al = 21.82 Ah Calculul preliminar arata ca pentru alimentarea cu energie electrica din sursa de rezerva in conditiile impuse prin normativul P118/3 - 2015 (sursa de rezerva va asigura alimentarea in stand-by timp de 48 ore si in plus 30 min incarcarea de alarma), sunt necesari 2 acumulatori de minim 22Ah/12 Vcc fiecare, conectati in serie. Capacitatea definitiva a bateriei de acumulatoare se va calcula numai dupa alegerea tipului de echipamente cu care va fi dotata instalatia de semnmalizare a incendiilor proiectata. In camera in care se va instala centrala de semnalizare incendiu, se va monta un corp de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului. STRUCTURA SISTEMULUI DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR Echipamentul de control si semnalizare (Centrala de semnalizare incendii) - Centrala adresabila - doua bucle, 128 detectori / bucla - o zona conventionala de max. 32 detectori - memorie 4000 evenimente, afisaj LCD - 16 iesiri open-colector programabile - 3 iesiri NAC programabile - 1 iesire NAC neprogramabila - 1 iesire auxiliara necontrolabila de alarma - suporta pana la 8 repetoare FC500/REP - central se va interconecta cu sistemul de control acces pentru deblocarea usilor in caz de incendiu 101

Mp CONSLIERE RNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management Detector de fum cu soclu - Detector de fum optic adresabil - conectare prin 2 fire - alimentare 12-24 VDC - consum in standby: 67 uA - consum in alarma 45 mA Detector de temperatura cu soclu - Detector adresabil - conectare prin 2 fire - alimentare 12-24 VDC - consum in standby: 65 uA - consum in alarma 50 mA Buton de incendiu - Buton manual de incendiu adresabil de interior - 250V AC, 10A Sirena de interior opto-acustica - Tensiunea 19-32 V DC - Intensitate sonora 100 dB / 3m - Temperatura de lucru 5 - 40*C Sirena de exterior autoproptejata cu flash - Tensiunea 24V DC - Intensitate sonora 104 dB - Carcasa rosie - Autoprotectie la demontare - Autoprotectie la taierea firelor - Alimentare : acumulator intern 12V, 7 Ah. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere prevederile normelor de securitate si sanatate in munca în vigoare, elaborate de forurile de specialitate, conform legii 319/2006. Pentru asigurarea personalului de exploatare şi întreţinere se vor lua măsurile necesare ca pe timpul montării, recepţionării, exploatării şi întreţinerii aparatelor de măsură şi control să se respecte normele şi prescripţiile referitoare la instalaţiile de automatizare, respectiv: STAS 12604/5 — 90 privind protecţie prin legare la nul şi prin legare la pământ 17 — 2011 — Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalaţiilor electrice aferente cladirilor NTE 007 - 08 — Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice Legea securitatii si sanatatii in munca NR. 319/2006 şi NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE PE 006/81 Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unităţile MEE HG 355/07 privind aprobarea Normelor de medicină a muncii. HG 1048/06 privind aprobarea Normativului cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie 102

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative, ele urmând să fie completate şi îmbunătăţite la execuţie şi în exploatare. Lucrările se vor executa cu muncitori calificaţi având instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca la zi. MĂSURI DE APLICARE Ansamblul de măsuri care vor trebui să fie luate pentru aplicarea tuturor măsurilor de securitate si sanatate in munca se stabileşte de către: - Intreprinderea de montaj : pe timpul montajului şi probelor; - Intreprinderea de montaj şi beneficiar : pe timpul recepţiei instalaţiei; - Beneficiar: pe timpul punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii instalaţiei; Pentru protecţia personalului în timpul executării montajului, recepţiei instalaţiei, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii instalaţiei, întreprinderea de montaj şi beneficiarul vor asigura echipamentele individuale de protecţia muncii. PROTECŢIA CONTRA ELECTROCUTĂRII Pentru protecţia împotriva electrocutării, toate părţile metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge în mod accidental sub tensiune, se vor lega la nulul de protecţie al tabloului de alimentare şi în mod suplimentar, la centura de legare la pământ, cu platbandă din oţel zincat 25 x 4 mm (conform STAS 12604 / 5 — 90). Mijloacele de protecţie electroizolante nu asigură, fiecare luat în parte, protecţia celui care le foloseşte, ci numai prin asocierea a cel puţin două dintre ele. EXPLOATAREA La punerea în funcţiune şi înainte de fiecare pornire se va verifica dacă sunt respectate toate măsurile securitate in munca necesare a fi luate pentru evitarea oricărui accident de muncă şi pentru asigurarea funcţionării echipamentului în condiţii de securitate. La punerea în funcţiune şi în timpul exploatării se vor asigura condiţii normale de exploatare specificate în manualele de instrucţiuni ale acestor aparate, neadmiţându-se depăşirea valorilor limită ale parametrilor. In vederea prevenirii pericolelor, se interzice funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor fără aparatele de măsură şi control cerute în procesul tehnologic. Este strict interzisă întrebuinţarea aparatelor de măsură şi control neverificate în termen sau defecte. Toate aparatele de măsură şi control supuse verificării periodice vor avea sigiliul şi banda de control de la ultima verificare în perfactă stare. Intervenţiile, reviziile şi reparaţiile la aparatele de măsură şi control se vor face pe bază de permis de lucru sau instrucţiuni de lucru şi cu respectarea tuturor măsurilor de securitate si sanatate in munca necesare pentru fiecare lucrare în parte. INSTRUCTIUNI GENERALE 1. Se vor respecta prevederile standardelor si a Normativelor referitoare la materiale, echipamente, conditii de calitate si de executie, clase de protectie si de buna desfasurare a lucrarilor incredintate. Toate instalatiile, materialele si echipamentele corespund cerintelor urmatoarelor standarde si normative si altor documente editate de Autoritati, Institutii si Organizatii cu referire la aceasta specificatie: - Colectia de standarde internationale din domeniu, adoptate ca standarde romane (SR CEI si SR ISO); - Colectia de standarde europene din domeniu, adoptate ca standarde romane (SREN); - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii in Romania; 103

Mp CONSLIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - Legea 319 din 14 iulie 2006 legea securitatii si sanatatii in munca; - Normele Nationale din Romania privind protectia muncii; - Standarde internationale (CEI), Europene (EN), Britanice (BS) acceptate in Romania. 2. Pentru lucrari ascunse se vor incheia procese verbale cu beneficiarul. De asemenea, rezultatele verificarilor instalatiilor vor fi consemnate intr-un registru special care va contine toate dispozitiile de santier date de persoane competente. 3. Perforarea planseelor si peretilor se va face cu avizul proiectantului de rezistenta al cladirii. 4. Toate materialele si echipamentele utilizate vor fi corespunzatoare prevederilor din Calitatea lor va fi probata prin certificate emise de furnizori. 5. Se va asigura documentatia de specialitate pentru toate echipamentele si materialele oferite. 6. Contractul va acoperi: furnizarea, instalarea, punerea in functiune, testarea echipamentelor si materialelor, precum si scolarizarea personalului utilizator. 7. Se vor livra echipamentele si materialele la locul de destinatie. Daca nu se specifica contrariul, livrarea va include toate operatiile necesare ca: ambalare, expediere, transport si asigurare, completarea formalitatilor administrative si comerciale, asamblarea, instalarea, verificarea si testarea, supervizarea tuturor operatiilor. 8. Ambalajul va fi astfel incat sa se previna distrugerea sau deteriorarea echipamentelor si materialelor in timpul transportului. ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Societatea executanta trebuie sa aiba implementat un sistem de management integrat Calitate — Mediu - SSO, conform SR EN ISO 9001 : 2001, SR EN ISO 14001 : 2005 si OHSAS 18001:2004. Procedura sistemului de management integrat “Proiectare si dezvoltare” documenteaza modul in care este planificat si tinut sub control procesul de proiectare si dezvoltare a produsului, astfel incat sa se asigure transpunerea completa si corecta a cerintelor in specificatii tehnice adecvate executiei. Societatea executanta va respecta toate masurile de protectie a mediului conform legislatiei in vigoare pentru indeplinirea in bune conditii a contractului: - in perioada executarii lucrarii, vor fi colectate si depuse corespunzator deseurile rezultate ca urmare a aplicarii tehnologiei de instalare, precum: - moloz si resturi de beton; - deseuri metalice; - deseuri de cabluri electrice; -se va pastra curatenia in zona afectata de lucrari; - consumul de energie electrica va fi redus la strictul necesar tehnologic. GARANTII. SERVICE Sistemul de avertizare la incendiu din prezenta documentatie este garantat impotriva oricaror defectiuni de material sau de manopera pe o perioada de doi ani. In cazul functionarii defectuoase a sistemului executantul lucrarii se obliga sa remedieze aceasta defectiune prin reparare ori inlocuire, dupa caz, in termen de maximum 12 ore de la semnalarea sa in localitatea firmei instalatoare, respectiv de 24 ore in alte localitati. De asemenea instalatorul se obliga sa asigure verificarea lunara a elementelor sistemului. Firma care a instalat sistemul de alarma este obligata sa completeze jurnalul sistemului de alarma cu toate evenimentele (data, ora, zona, senzor, cauza) data/ ora interventiei la sistem, persoana care a efectuat interventia si numele persoanei de care a constatat aparitia evenimentului. Pentru perioada postgarantie, este de dorit ca beneficiarul sa incheie un contract de service pentru sistem in aceiasi termeni ca si in perioada de garantie. 104

B CONSLUERE FNANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management ORGANIZARE DE ȘANTIER Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuţie a lucrărilor; organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibrații şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare materiale. Organizarea de şantier va ocupa o arie de cca. 3000mp. Împrejmuirea se va face cu stâlpi metalici şi panouri plasă de sârmă cu o înălţime de 2,00 m. Acest perimetru va fi amplasat în incinta proprietăţii beneficiarului. Organizarea va fi dotată cu containere amovibile prefabricate metalice după cum urmează: 1 buc. container birou (pentru diriginte de şantier, coordonator lucrări construcţii), 1 buc. baracă pentru muncitori, 1 buc. container pt. moloz, 1 magazie unelte şi 1 WC ecologic. Va fi montat un pichet de incendiu. Iluminatul va fi asigurat de stâlpi metalici cu corpuri de iluminat cu halogen care va fi racordat la reţeaua electrică existentă pe amplasament. Se va amenaja locul de amplasare a panoului electric de alimentare al şantierului care va avea împământarea verificată. Accesul la tablou general nu va fi permis decât lucrătorilor serviciului energetic al beneficiarului, abilitat a interveni pentru racorduri, reparaţii sau alte intervenţii. Materialele de construcţie vor putea fi depozitate fie în aer liber, pe platforme de depozitare, fără măsuri deosebite de protecţie, fie în magazii provizorii pentru protejare împotriva acţiunii agenţilor externi, în cazul celor cu potenţial poluator. De asemenea, se vor amenaja: - spaţii de depozitare temporară a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor; - magazii provizorii cu rol de depozitare materiale, depozitare scule, vestiar muncitori. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru. Volumul de lucrări provizorii este diminuat de accesul facil direct din stradă. Pentru depozitarea materialelor în vrac (nisip) se va amenaja o platformă în spatele obiectivului. Depozitarea pământului şi a deşeurilor rezultate în urma executării lucrărilor se va face în locuri special amenajate în limita proprietăţii iar transportul acestora se va efectua cu mijloace auto cu ladă închisă etanş, depozitarea făcându-se în locuri indicate de reprezentanţii primăriei localităţii în condiţiile legii. La începerea lucrărilor se va monta la loc vizibil (să poată fi citit dinspre drumul de acces) panoul de identificare a investiţiei. Asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente: Pentru fluidizarea procesului de producţie şi înlăturarea timpilor morţi se va avea permanent în vedere asigurarea la timp cu materiale a şantierului, pe faze de execuţie (fier 105

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management beton, ciment, material lemnos pentru şarpantă), a semifabricatelor (mortar, beton, tâmplarie interioară şi exterioară), precum şi asigurarea cu mijloace de producţie indispensabile pentru lucrările ce se efectuează (bormaşină rotopercutoare, polizor unghiular, aparat de sudură electric, etc). Materialele (sub formă de semifabricate) ce se vor pune în operă se vor procura de la furnizorii locali avându-se în vedere că aceste materiale vor fi verificate calitativ şi cantitativ şi vor fi însoţite de certificate de calitate şi buletine de analiză. Mortarele şi betoanele vor fi aduse numai de la staţii de betoane autorizate. Materialele se vor depozita funcţie de volum, valoare, caracteristici fizico-chimice numai în incinta obiectivului. Materialele care au o anumită perioadă de garanţie se vor pune în operă după regula ultimul venit - primul folosit. Este interzisă depozitarea oricăror materiale pe domeniul public. IMPACTUL INVESTIŢIEI ASUPRA MEDIULUI Realizarea lucrărilor prevăzute în prezenta documentaţie se face cu respectarea principiilor ce asigură protecţia mediului. Soluţia tehnică propusă asigură: - utilizarea de materii prime şi materiale de construcţie care nu afectează mediul înconjurător, se depozitează şi manipulează uşor fără a emite nici un fel de noxe în factorii de mediu. - întreaga gamă de materiale ce urmează a se utiliza va avea certificate de calitate în concordanţă cu normele europene sau româneşti, în vigoare la această dată. - aprovizionarea, depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform prevederilor din caietul de sarcini; - deşeurile rezultate se pot colecta uşor şi nu sunt periculoase (material lemnos, betoane, piatră etc.). Pe perioada execuţiei se vor avea în vedere următoarele: - termenul de execuţie a lucrărilor va fi de maximum 18 luni; - şantierul va fi semnalizat şi păstrat îngrijit şi curat pe toată perioada de execuţie a lucrărilor. Impactul advers al proiectului se presupune că se va limita la probleme legate de perioadele de execuţie a lucrărilor de construcţii. Sursele de poluare a mediului identificate în faza de execuţie a lucrărilor de construcţii prevăzute în prezentul studiu, pot fi următoarele: - praf, datorat manipulării solului de către utilaje; - zgomot, rezultat al funcţionării utilajelor şi echipamentelor necesare; - perturbarea temporară a peisajului zonei; - deşeuri, rezultate din procesul tehnologic şi cel de manipulare a materialelor. La realizarea lucrărilor de construcţii propuse în prezentul proiect, se recomandă, următoarele măsuri menite să reducă la minimum poluarea mediului: - utilizarea de materiale şi tehnologii moderne, cu performanţe ridicate, uşor de manipulat şi aplicat, care să nu aibă influenţe negative asupra factorilor de mediu; - organizare de şantier să ocupe o suprafaţă de teren cât mai redusă; - efectuarea unor lucrări de refacere a mediului natural şi antropic, în cazul în care a fost afectat prin lucrările de construcţii (ex. stabilizarea solului, replantarea vegetaţiei în zonele cu lucrări, înlocuirea arborilor distruşi şi a structurilor de delimitare a amplasamentelor); - stocarea şi evacuarea atentă a materialelor de construcţii periculoase din punct de vedere al siguranţei factorilor de mediu, precum şi a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de construcţii; 106

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - pentru evitarea poluării aerului cu praf şi vapori pe durata lucrărilor de construcţie se recomandă controlul acestora cu apă sau cu alte mijloace; - în cadrul proiectului tehnic la toate articolele de lucrări ce au implicaţii asupra mediului se vor prevedea măsuri de readucere a terenului înconjurător la starea iniţială, sau chiar corecţii care să diminueze impactul negativ asupra mediului. Construcţiile sunt proiectate conform cerinţelor prevăzute de Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, fiind asigurate condiţiile de: - rezistenţă şi stabilitate; - siguranţă în exploatare; - siguranţă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; - protecţia împotriva zgomotului. Echipamentele şi materialele folosite in cadrul proiectului sunt produse în U.E., având caracteristici performante care asigură funcţionarea tuturor construcţiilor la parametri de calitate acceptaţi prin normele europene. Procesele tehnologice sunt automatizate şi monitorizate permanent, cunoscându-se parametric de funcţionare. Evaluarea impactului proiectului asupra mediului a avut la bază următoarele: - analiza se face atât pentru perioada de execuţie cât şi pentru perioada de exploatare; - factorii de mediu: apă, aer, sol, floră, faună, comunitate umană, fond construit etc.; - se are în vedere, în baza unor experienţe similare, intensitatea poluării şi durata de manifestare a fenomenului poluator pe perioada de execuţie a lucrărilor. MĂSURI SPECIFICE N.T.S.M. ŞI P.S.l. La realizarea lucrării se vor respecta: - Legea nr. 90/1996 - Legea protecţiei muncii-modificată şi completată cu Legea nr. 177/2000; - Norme generale de protecţia muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii; - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii, aprobat cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 al MLPAT; - Normativul cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii -0.G. nr. 388/1996; - Norma din 26 iulie 1995 privind securitatea muncii pentru lucrul la înălţime. De asemenea, se vor respecta următoarele prevederi: - personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de construcţii montaj, trebuie să aibă făcută vizita medicală înainte de a executa orice lucrări la înălţime; - să înceapă lucrul numai după ce şi-a însuşit instructajul la locul de muncă; - să participe la instructajele de protecţia muncii; - să nu deterioreze, să nu descompleteze, să nu înlăture dispozitivele de securitate a muncii; - să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi a căilor de acces; - să aibă o comportare disciplinată la locul de muncă; - să nu părăsească locul de muncă fără aprobare; - personalul muncitor are obligaţia să lucreze cu echipament de protecţie prevăzut pentru lucrarea respectivă; - orice operaţie de încărcare, descărcare, transport, manipulare, depozitare se va executa sub supravegherea unui conducător al procesului de muncă; - este interzis să se vină la locul de muncă în stare de ebrietate, boală sau obosit; 107

VIB CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - este interzis să se introducă şi să se consume băuturi alcoolice la locul de muncă şi în timpul programului; - este obligatoriu ca personalul muncitor să se prezinte la medic în caz de accident; - este interzis să se circule prin alte locuri decât cele marcate şi se va respecta cu stricteţe atunci când se fac deplasările pe şantier, regulile şi indicatoarele privind circulaţia; - este interzis a se ridica sau pune mâna pe firele electrice căzute la pământ; - este interzis a se călători în autobasculantă, pe tractoare, în remorci sau autocamioane dacă acestea nu sunt amenajate; - la punerea în operă a betonului se va avea în vedere a nu se depozita pe cofraje cantităţi mai mari decât este necesar; Este interzisă orice operaţie de curăţire, ungere, reparaţie a elementelor în timpul funcţionării lor. Se interzice transportul prin purtare directă a greutăților mai mari de 50 Kg. Se va respecta cu stricteţe “Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” apărut în Buletinul construcţiilor vol. 5-6-7-8 din 1993. Acest regulament va fi prelucrat cu personalul muncitor (de la cap.2 la 36) şi în mod special cap.34, după care se vor semna fişe de protecţia muncii. În timpul montajului se vor lua toate măsurile de instruire a personalului, asupra modului de lucru la înălţime şi a pericolelor potenţiale specifice acestui gen de lucrări. Se va face obligatoriu instructajul scris, general şi special de NTS, PM, şi P.S.l. cu fiecare lucrător, cu personalul de montaj şi exploatare. În timpul probelor se vor lua toate măsurile de protecţie contra eventualelor accidentări, se va verifica fiecare tronson în parte şi vor fi efectuate toate remedierile necesare. Se va verifica starea suporţilor după încheierea montajului şi probelor, şi periodic în timpul funcţionării. Atât în timpul montajului cat şi ulterior în exploatare, întregul personal lucrător va purta echipament de protectie adecvat fiecărui gen de lucrări. Din punct de vedere P.S.l., la elaborarea proiectului s-a ţinut seama de “Normativul pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al incendiilor” P 118/83. În perioada de construcţii şi montaj, executantul are obligaţia de a asigura securitatea obiectivului împotriva incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu materiale de stins incendiu. Măsuri generale de protecţie împotriva incendiilor: Realizarea proiectului a urmărit atât respectarea N.P.S.I. P118/98, cât şi a tuturor reglementărilor specifice P.S.I. Elementele de construcţie vor fi astfel alcătuite şi realizate încât să nu favorizeze propagarea cu uşurinţă a incendiilor. Alte prevederi: În execuţie şi exploatare se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: - Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată prin Legea nr. 212/1997; - Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate cu ordinul M.l. nr. 775/1998; - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor-indicativ P. 118-99; - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, indicativ C.300 aprobat cu Ordinul nr. 20/ N/1994 al MLPAT; - Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.- 001, aprobate cu Ordinul M.l. nr. 1023/1999; 108

VB CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management - Dispoziţii generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.l.- 002, aprobate cu ordinul M.l. nr. 1080/2000. - Normativ 1.13-94; - Normativ C.56-85; - Norme republicane de protecţia muncii; - Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii-montaj; - Norme de protecţia muncii specifice diferitelor activităţi în execuţie şi exploatare. Această enumerare nu este restrictivă, constructorul şi beneficiarul urmând să le completeze cu măsuri specifice de protecţia muncii şi PSI care să reducă, până la anulare, posibilitatea producerii accidentelor de muncă şi a incendiilor. În execuţie, se va da o importanţă deosebită lucrărilor de montaj, lucrărilor de sudură a tevilor de polietilena şi lucrărilor cu echipamente sub tensiune electrică. Se va evita, pe cât posibil, manevrarea de materiale şi echipamente pe deasupra oamenilor. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI PSI În execuţie, exploatare şi întreţinere se vor respecta, cu stricteţe, prevederile următoarelor acte normative: - Normativul republican de Protecţie a muncii; - Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii; - Normele generale PSI; - “Normativul pentru proiectarea şi executarea construcţiilor şi instalaţiilor din punct de vedere al incendiilor” P 118. - Normele tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P 118; - Legea calităţii în construcţii Nr. 10/1995; - Normativele l 13; | 5; Se va acorda o atenţie deosebită atât lucrărilor de montaj utilaje şi conducte cât şi probelor de presiune. Prezentele instrucţiuni nu sunt limitative, ele putând fi completate de beneficiar sau constructor (după caz), ori de câte ori este nevoie. NORMATIVE TEHNICE DE SECURITATE IN MUNCA - Legea nr. 319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca - H.G. nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca - Hotarârea Guvernului nr. 300/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporale sau mobile, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.252 din 21 martie2006, cu completarile si modifi-carile ulterioare. - Hotarârea Guvernulu inr. 457/2003 Hotarârea Guvernului privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, în Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificarile si comple-tarile ulterioare - Hotarârea Guvernului nr. 971/2006 Hotarârea Guvernului privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.683 din 09 august 2006. - Hotararea Guvernului nr.1091/2006Hotarârea Guvernului privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca , publicata în Monitorul Oficial al României, nr.739 din 30 august 2006. 109

VB CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management NORMATIVE TEHNICE DE PSI - Legea nr. 307/2006 Legea privind apararea împotriva incendiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, nr.633 din 21 iulie 2008, cu modificarile ulterioare - PE 00993 -Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice. - Ordinului MAI nr.163/2007 — Norme generale de aparare impotriva incendiilor. d) probe tehnologice şi teste. Nu este cazul. 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; valoarea totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA): 93.225.956,33 lei din care C+M (lei cu TVA): 17.009.813,98 lei valoarea totală a obiectivului de investiţii (lei fără TVA): 78.366.244,30 lei din care C+M (lei fără TVA): 14.293.961,33 lei b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; Regim de înălțime construcție propusă: P+E o Suprafața construită: 1.332 mp o Suprafața construită desfăşurată: 1.867 mp Categoria e importanță: C c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; Nu este cazul. d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. Durata de implementare al proiectului este de 30 luni din care 18 luni execuție. 5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice Prezentăm mai jos modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice, din punctul de vedere al asigurării cerințelor de calitate. 110

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management A. CERINȚA DE CALITATE „A” — REZISTENŢA MECANICĂ ŞI STABILITATE Se vor folosi materiale de bună calitate, bine montate în operă, care contribuie la o comportare satisfăcătoare în timp a construcţiei şi care să nu sufere degradări importante la nici un element al construcţiei. Se vor utiliza numai elemente de lemn tratate în prealabil. B. CERINȚA DE CALITATE „B” — SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE o circulaţia exterioară Stratul de uzură folosit pentru exterior nu va fi alunecos în condiţii de umiditate şi va avea o pantă de max. 2% în profil transversal. Pe suprafaţa căii de circulaţie nu vor exista denivelări mai mari de 2,5 cm care să provoace împiedicarea sau rănirea utilizatorului. Rosturile între dalele pavajului sau orificile grătarelor pentru apele pluviale nu vor fi mai mari de 1,5 cm. o circulaţia interioară orizontală Finisajul pardoselilor interioare ales nu vor provoaca alunecarea. În spaţiile umede se vor folosi pardoseli antiderapante. Pe suprafeţele căilor de circulaţie nu vor exista denivelări care să provoace împiedicarea sau rănirea utilizatorilor. Suprafeţele pereţilor nu prezintă proeminenţe, muchii ascuţite sau alte surse de lovire, rănire etc. Suprafeţele integral vitrate şi uşile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenţionare. Pentru uşile interioare nu există posibilitatea lovirii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea şi nu există riscul ca două uşi să se lovească între ele (la deschiderea simultană). Traseul fluxurilor de circulaţie va fi clar, liber şi comod. Toate uşile de evacuare se vor deschide în sensul evacuării. o circulaţia interioară verticală Treptele scărilor vor avea aceeaşi dimensiune (lăţime/înălţime), măsurat pe linia pasului. Soluţia constructivă nu provocă împiedicarea prin agăţare cu vârful piciorului, iar finisajul marginilor treptei este clar vizibilă şi nu se confunda cu desenul de pe suprafaţa orizontală. Balustradele utilizate nu vor genera accidentarea utilizatorilor clădirii (nu vor oferi posibilitatea de căţărare sau escaladare). B.2. Siguranţa circulaţiei cu mijloace de transport mecanizate Clădirea este dotată cu 1 ascensor pentru targă și 2 ascensoare de peroane (6 persoane). Diferența dintre cabină și palier nu va depăși 2,50 cm. Se va urmări instalarea corespunzătoare a cabinei față de casa liftului (toleranțe minime admise) și se va prevedea un sistem de siguranță eficient. Lifturile vor fi dotate cu un buton de alară și oprire, montat aparent, ușor vizibil și accesibil. B.3. Siguranţa cu privire la riscurile provenite din instalaţii Toate elementele conducătoare de curent, care fac parte din circuitele curenţilor de lucru vor fi făcute inaccesibile atingerii întâmplătoare: izolarea părţilor active, prevederea unei bariere sau carcase, instalarea unor obstacole sau instalarea părţilor active în afara zonei de accesibilitate. Se vor lua măsuri pentru limitarea presiunii şi temperaturii prin prevederea unor armături de siguranţă, precum şi dispozitive pentru reglaj presiune, respectiv instalaţii de semnalizare acustică şi optică. Conductele de gaze vor fi din oţel şi se vor monta aparent, în spaţii uscate, ventilate, luminate şi circulate, cu acces permanent. Pentru a preveni intoxicarea aerului interior cu substanţe nocive se va asigura debitul minim, zilnic, de aer proaspăt. Conductele de transport ale apei nu vor permite dezvoltarea agenţilor biologici şi nu vor permite stagnarea apei potabile. Clădirea se va proteja împotriva descărcărulor atmosferice (trăsnetul). 111

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri i management B.4. Siguranţa în timpul lucrărilor de întreţinere Pe durata exploatării construcţiei utilizatorii vor fi protejaţi în decursul activităţilor de curăţire şi reparare. Suprafeţele vitrate proiectate vor putea fi curăţate atât din interior, cât şi din exterior fără nici un pericol de accidentare. Pe marginea acoperişului s-au prevăzut opritoare de zăpadă. B.5. Siguranţa la intruziuni şi efracţii Clădirea va fi prevăzută cu sisteme adecvate de protecţie a utilizatorilor, împotriva eventualelor acte de violenţă, hoţie, vandalism, comise de intruziunea umană, precum şi împotriva pătrunderii nedorite a insectelor sau animalelor dăunătoare. C. CERINTA DE CALITATE „C” — SECURITATEA LA INCENDIU Proiectul va respecta prevederile normativului P118 / 99, Normativ de siguranţă la foc a construcţiei, astfel utilizatorii clădirii, în caz de incendiu, vor putea evacua clădirea într-un timp foarte scurt. 1. evacuarea persoanelor - persoanele din spaţiile analizate sunt, în general, mature şi valide care cunosc clădirea şi care se pot evacua în caz de incendiu - copii sau alte persoane cu dizabilităţi aflate în spaţiile construcţiei sunt însoţite de părinţi şi tutori care le coordonează evacuarea în caz de incendiu - personalul angajat va fi instruit cu privire la evacuarea tuturor persoanelor în timp operativ şi în condiţii de siguranţă - căile de evacuare sunt libere şi reprezintă traseul cel mai scurt al utilizatorilor spre exteriorul clădirii. Toate uşile se vor deschide în sensul de evacuare, în sensul deplasării oamenilor spre exterior. 2. amenajările pentru accesul forţelor de intervenţie în clădire şi incintă, pentru autospeciale şi pentru ascensoarele de incendiu: - accesul pompierilor la obiectiv se realizează direct de pe teren - autospecialele pentru intervenţie în caz de incendiu au acces la cel puțin două faţade - accesul în clădire se realizează prin uşile, scările şi ferestrele din pereţii exteriori ai clădirii (circulaţiile funcţionale ale clădirii asigură şi accesul personalului de intervenţie - nu se impun ascensoare pentru pompieri D. CERINȚA DE CALITATE „D” — IGIENĂ, SĂNĂTATEA OAMENILOR, PROTECŢIA ȘI REFACEREA MEDIULUI Igiena aerului se va face prin asigurarea unei ambianţe atmosferice corespunzătoare, astfel încît să nu existe degajări de substanţe nocive, de gaze toxice sau emanaţii periculoase de radiaţii, care ar putea periclita sănătatea ocupanţilor. Camerele de locuit sunt prevăzute cu posibilitatea ventilării naturale. Igiena apei. Spaţiile clădirii se va face într-un debit suficient, în condiţiile satisfacerii criteriilor de puritate corespunzătoare apei potabile. Pentru clădirea propusă nu se va utiliza apa nepotabilă. Igiena higrotermică a mediului interior se va asigura corespunzător atât în regim de iarnă, cât şi în regim de vară. Mediul higrotermic va fi corelat cu asigurarea calităţii aerului şi optimizarea consumurilor energetice. Însorirea. Construcţia propusă este orientată astfel încât toate camerele de locuit să primească radiaţia solară directă, un anumit de ore pe zi, pe toată durata anului. 112

CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Iluminatul natural şi artificial va avea o cantitate şi calitate corespunzătoare, atfel încât utilizatorii să-şi desfăşoare activităţile caznice în mod corespunzător, atât în timpul zilei, cât şi în timpul nopţii, în condiţii de igienă şi sănătate. Igiena acustică a mediului interior. Construcţia este astfel proiectată încât zgomotul perturbator perceput de utilizatori să fie menţinut la un nivel ce nu le poate afecta sănătatea. Calitatea finisajelor presupune utilizarea placărilor şi vopselilor care să nu pericliteze sănătatea utilizatorilor (se vor utiliza materiale ce asigură igiena suprafeţelor elementelor de construcţie). Igiena evacuării apelor uzate şi a dejecţiilor se asigură printr-un sistem corespunzător de eliminare a apelor folosite menajere sau meteorice, precum şi a dejecţiilor. Igiena evacuării deşeurilor şi gunoaielor. Deşeurile vor fi depozitate în pubele cu capac şi se va face transportarea acestuia periodic la groapa cu gunoi. Protecţia mediului exterior. Construcţia, pe toată durata de viaţă (execuţie, exploatare, postutilizare), nu va genera în atmosferă substanţe dăunătoare peste limitele stabilite prin reglementările specifice şi nu va produce vibraţii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale. Evacuarea apelor uzate sau descărcarea de reziduuri şi orice alte materiale toxice nu se va face în ape de suprafaţă sau subterane. E. CERINȚA DE CALITATE „E” - PROTECŢIA TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE Pentru clădirea propusă s-a prevăzut o configuraţie volumetrică optimă astfel încât să existe cât mai puţine punţi termice şi un procent de vitrare raţional, iar poziţionarea clădirii s-a realizat în conformitate cu punctele cardinale. Sunt asigurate caracteristicile de izolare termică prescrise în normativ C107/1 şi o alcătuire higrotermică conf. C107/3-5. Izolaţia termică perimetrală se va face cu polistiren expandat de 10 cm grosime. Izolarea inferioară a construcţiei se va face prin plăci de polistiren extrudat de 5 cm grosime, poziţionate sub placa de pe sol. Izolarea superioară se va face cu polistiren extrudat de min. 20 cm grosime. Izolaţia hidrofugă se va aplica infrastructurii clădirii prin hidroizolaţii orizonatale şi verticale, amplasate pe toate feţele elementelor din beton armat în contact cu pământul. F. CERINȚA DE CALITATE „F” — PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI In vederea asigurării condiţiilor necesare desfăşurării pentru protecţia la zgomotul exterior (STAS 6156) se stabilesc limite admisibile la nivelul de zgomot. Izolaţia fonică se va asigura prin stratificaţia pereţilor exteriori şi grosimea lor, dar şi prin materialele utilizate pentru goluri. G. CERINȚA DE CALITATE “G” — UTILIZARE SUSTENABILĂ A RESURSELOR NATURALE Realizarea de iluminat bazat pe tehnologie LED, ce protejează mediul - nu produc poluare luminoasă. Lumina este direcționată, nu se dispersează în altă direcție. 5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice Investiţia va fi finanțată din bugetul local al Municipiului Timișoara. 113

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire Certificat de urbanism nr. 1388 din 02.04.2018 emis de către Municipiul Timișoara prin care se certifică: - regimul juridic: terenul se află în intravilanul municipiului Timișoara, domeniu public. - regimul economic: » folosința actuală: teren S=6062mp, intabulare drept de administrare Spitalul Clinic nr.4 Victor Babeș - Timișoara o destinația conform PUG: zona de instituții și servicii - regimul tehnic: e Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL nr. 131/2017 — Zona de instituții publice și servicii e Regim de inălțime: conform art.31 din HG 525/1996, POT: conform Anexa 2 din HG 525/1996, spații verzi minim conform HCL nr.62/2012. o Amplasarea pe parcelă se va realiza cu respectarea art. 23 și 24 din HG 525/1996, cu asigurarea distanțelor minime necesare intrevențiilor în caz de incendiu. 6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Anexat documentației tehnico-economice. 6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico- economică Anexat documentației tehnico-economice. 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor Anexat documentației tehnico-economice. 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Anexat documentației tehnico-economice. 6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice Nu este cazul. 114

Mp CONSUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management 7. Implementarea investiţiei 7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei Beneficiarul documentației și responsabil cu implementarea proiectului este Municipiul Timişoara. 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare Durata de realizare a investiţiei este de 30 luni, din care execuție 18 luni. Etapele principale de parcurs sunt prezentate mai jos: Respectând prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii pentru "Realizarea Centru Oncologic de terapie personalizată dr. Victor Babeș la Spitalul de boli infecțioase Victor Babeş” a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 1388 din 02.04.2018, emis de Municipiul Timișoara. Certificatul de Urbanism menţionează elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al amplasamentului, cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale. ACTIVITATEA 1 DERULAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PENTRU DESEMNAREA PROIECTANTULUI (DTAC, PROIECT TEHNIC ȘI ASISTENȚĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI) ȘI A EXECUTANTULUI LUCRĂRILOR Subactiv. 1.1. Pregătirea și derularea procedurii de achiziție a documentației tehnice (inclusiv asistența din partea proiectantului) și a executantului lucrărilor de construcții, contractarea executantului şi a proiectantului Contractarea executantului de lucrări se va realiza conform prevederilor Legii Nr. 98/2016 privind achiziţiile. Se va iniţia procedura de achiziţie publică a execuţiei lucrărilor prin transmiterea spre publicare a unei invitații de participare în SICAP. La elaborarea documentaţiei de atribuire se vor lua în considerare efectele concrete preconizate a se obţine în domeniul social, în cel al protecţiei mediului (conform manualului Comisiei Europene disponibil la adresa http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm) şi promovării dezvoltării durabile. Se va urmări ca operatorii economici (antreprenorul general şi subcontractanţii) să lucreze respectând principiul egalităţii de şanse, drepturile angajaţilor, standardele de lucru şi contractele colective de muncă precum şi să fie stimulate oportunităţile de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru angajarea pe termen lung. Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia operatorilor economici prin intermediul SICAP, în vederea elaborării ofertelor și participării la procedură. În această perioadă operatorii economici pot solicita clarificări la documentația de atribuire, cărora li se va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil. Răspunsurile, însoţite de întrebările aferente, vor fi transmise către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective precum şi a celorlalţi participanţi la procedura de atribuire. După finalizarea procedurii de atribuire şi încheierea contractului de lucrări se va întocmi dosarul achiziţiei publice, care cuprinde documentele întocmite/primite de autoritatea 115

Mp CONSLERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management contractantă în cadrul procedurii de atribuire, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare. Responsabil: Municipiul Timișoara Resurse: costurile pentru spațiu și organizarea procedurii sunt suportate din bugetul Municipiului Timișoara Rezultate: 1 dosar procedura achiziție, 1 contract încheiat pentru achiziția de lucrări (construcții si instalații), proiectare și asistență tehnică Termen: Lunile 1 — 4. Această activitate va fi lansată în prima lună de implementare, iar semnarea contractului va avea loc în luna a patra de implementare. Subactiv. 1.2. Elaborarea documentației faza D.T.A.C. în vederea obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism Responsabil: contractorul serviciului de proiectare, departamentul tehnic din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara Rezultate: toate avizele conform C.U. Termen: 6 luni — DTAC inclusiv termen legal pentru obținerea avizelor și depunerea pentru autorizația de construcție(30 zile). Subactiv. 1.3. Elaborarea Proiectului tehnic Proiectul tehnic și detaliile de execuţie vor fi realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Proiectul tehnic va conține: părţi scrise şi părţi desenate, memoriu general care prezintă sintetic toate aspectele care caracterizează investiţia, memorii tehnice pentru specialităţi, caiete de sarcini pentru fiecare specialitate, liste cu cantităţi de lucrări pentru fiecare specialitate, centralizator de costuri pe obiect de investiţie, centralizator de costuri pentru întreaga lucrare, graficul general de realizare a lucrării. DE asemenea, documentatia respecta criteriile specifice privind aspectele calitative ale PT. Proiectul va fi verificat conform reglementărilor în vigoare. Responsabil: contractorul serviciului de proiectare. Resurse: 835.000 lei, costuri incluse in devizul proiectului. Rezultate: 1 DT + 1 DDE + verificări + scenariu la foc. Termen: 3 luni de la ordinul de incepere. ACTIVITATEA 2. DIRIGENŢIA DE ŞANTIER Subactiv 2.1 Contractarea dirigintelui de şantier Contractarea dirigintelui de şantier se va realiza conform prevederilor Legii Nr. 98/2016 privind achiziţiile. Atribuţiile dirigintelui de şantier vor fi menţionate în contract şi vor cuprinde cerinţele menţionate în Ordinul ISC nr. 595 din & august 2007 (actualizat) privind aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de șantier. Responsabil: Municipiul Timișoara Resurse: costurile pentru spațiu și organizarea procedurii sunt suportate din bugetul Municipiului Timișoara Rezultate: 1 dosar achiziție, 1 contract de furnizare a serviciului de dirigenție de șantier. Termen: Lunile 11 - 12. Subactiv. 2.2 Supravegherea lucrărilor de execuţie Supravegherea şi asistarea lucrărilor de execuţie se va realiza de către câştigătorii desemnaţi în urma procedurilor de achiziţie publică şi se va desfăşura pe perioada activităţii de execuţie a lucrărilor. Responsabil: contractorul serviciului de dirigenție de șantier, proiectantul desemnat. Resurse: 260.000 lei, costuri incluse în devizul proiectului. 116

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Rezultate: rapoarte periodice Termen: Lunile 13 — 30. ACTIVITATEA 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE Prin studiul geotehnic efectuat s-a stabilit natura terenului, cota terenului de fondare, date care să certifice faptul că terenul corespunde cerinţelor geotehnice. Subactiv. 3.1 Predarea amplasamentului Activitatea propriu-zisă de execuție va începe după preluarea amplasamentului de către executant. Predarea şi preluarea amplasamentului se va face prin proces verbal, de punere la dispoziţie a amplasamentului respectiv, de preluare a amplasamentului de catre operatorul economic desemnat câştigător în urma parcurgerii procedurii de achiziţie publică. Documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrări prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuţie a lucrărilor; organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor,; măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului; măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibrații şi şocuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare materiale. Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului, Municipiul Timișoara. Resurse: nu este cazul. Rezultate: 1 proces verbal de predare — primire amplasament. Termen: Luna 13. Subactiv. 3.2 Execuţia lucrărilor De asemenea, prin acest contract sunt prevăzute să se achizționeze următoarele utilaje și echipamente (conform carcateristicilor tehnice prezentate în descriere tehnică): Pret unitar (lei Val.totala lei fara Nr.crt | Nume aparatura Buc fara A ) TVA Linia 4.3. Echipamente si utilaje 55.570.393,70 1 Sistem complet Cyberknife 1 28.390.200,00 28.390.200,00 2 Computer tomograf 1 1.892.680,00 1.892.680,00 3 Echipament radioterapie tintita 1 23.658.500,00 23.658.500,00 4 Echipamente instalatii 1 1.259.941,10 1.259.941,10 5 Lift de persoane si targă 3 123.024,20 369.072,60 Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de șantier și asistență tehnică din partea proiectantului. 117

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Subactiv. 3.3 Refacerea mediului ambiant Responsabil: contractorul lucrărilor de execuție, contractorul serviciilor de dirigenție de Rezultate: clădire nouă construită și dotată Termen: Luna 14-27. șantier și asistență tehnică din partea proiectantului. Rezultate: refacere gazon, alei. Termen: Luna 28-30. Subactiv. 3.4 Livrarea şi montarea echipamentelor şi dotărilor Responsabil: contractorul furnizor de mobi Timișoara Termen de livrare: Lunile 28-30. i Pret unitar Pret total NA ri | Cant | (lei - fără TVA) | (lei- fără TVA) Linia 4.5. Dotari 326.400,00 1 Bancuta asteptare cu 2 locuri 28 600,00 16.800,00 2 Masuta sala asteptare 5 700,00 3.500,00 3 Scaun vizitator 33 120,00 3.960,00 4 Dulap cuier 4 720,00 2.880,00 5 Masa comanda 3 1.500,00 4.500,00 6 Scaun ergonomic 19 550,00 10.450,00 7 Dulap arhiva 36 1.500,00 54.000,00 8 Birou 15 1.100,00 16.500,00 9 Calculator 13 3.000,00 39.000,00 10 Imprimanta 3 800,00 2.400,00 11 Pat consultatii 4 1.500,00 6.000,00 12 Dulap medicamente 5 3.000,00 15.000,00 13 Cuier 11 150,00 1.650,00 14 Masa instrumente 4 750,00 3.000,00 15 Raft depozitare 5 800,00 4.000,00 16 Dulap vestiar 31 720,00 22.320,00 17 Banca vestiar 4 350,00 1.400,00 18 Scaun conferinta 145 300,00 43.500,00 19 Dulap biblioteca 1 1.000,00 1.000,00 20 Dulap materiale sanitare 1 1.500,00 1.500,00 21 Pat pacient 12 3.000,00 36.000,00 22 Noptiera cu masa de servit 12 920,00 11.040,00 23 Dulap cu 2 compartimente 6 1.000,00 6.000,00 24 Sistem teleconferință 1 20.000,00 20.000,00 Subactiv. 3.5 Recepţia lucrărilor numirea comisiei de recepţie; pregătirea documentaţiei tehnice şi economice pentru recepţie ; verificarea lucrărilor executate; întocmirea procesului verbal de recepţie şi stabilirea eventualelor completări şi remedieri; efectuarea eventualelor completări şi remedieri. Această activitate se va desfăşura în lunile 29-30 de implementare 118 ier / echipamente medicale, Municipiul

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Eșalonarea pe ani de investiție a costurilor: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 45.491 28.432 Obtinerea terenului 0 0 0 o Amenajarea terenului 0 45.491 0 45.491 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 28.432 28.432 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităţilor 0 0 0 0 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 355.721 0 355.721 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului 0 355.721 0 355.721 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 1.090.040 206.267 103.133 | 1.399.440 Studii 0 0 0 o Documentaţii suport și cheltueli pentru obținerea de avize, acorduri şi autorizații 0 0 0 0 Expertiza tehnica 0 0 0 0 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor 0 0 0 0 Proiectare 1.090.040 0 0 | 1.090.040 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 Consultanta 0 0 0 o Asistenta tehnica 0 206.267 103.133 309.400 Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 75.367 37.683 113.050 Dirigenţie de șantier 0 130.900 65.450 196.350 Cheltuieli pentru investitia de baza 0 | 8.776.034 | 73.750.484 | 82.526.517 Construcţii şi instalaţii 0| 8776034] 4.388.017 | 13.164.051 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0 0] 3284479 | 3.284.479 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesită montaj 0 0 | 65.689.572 | 65.689.572 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 Dotari 0 0 388.416 388.416 Active necorporale 0 0 0 0 Alte cheltuieli 3.374.224 | 3.724.402 | 1.771.729 n 8.870.355 Organizare de santier 0 263.281 0 263.281 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 131.641 0 131.641 Cheltuieli conexe organizarii de santier o 131.641 0 131.641 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 86.897 | 84.617 171.514 Cheltuieli diverse si neprevazute 3.374.224 | 3.374.224 | 1.687.112 | 8.435.560 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0 0 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0 0 0 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0 Probe tehnologice si teste 0 , 0 0 TOTAL COSTURI INVESTITIE 4.464.264 | 13.107.914 | 75.653.778 | 93.225.956 C+M 0 | 9.308.886 | 7.700.928 | 17.009.814 119

Mp CONSILIERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri si management 7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare Exploatarea și întreținerea obiectului de investiții va fi asigurată de către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumottiziologie "Victor Babeș” Timișoara, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara. Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumottiziologie "Victor Babeș” Timișoara este un spital clinic universitar cu următoarele specialități de bază: specialitatea de boli infecto-contagioase adulți și copii, specialitatea pneumologie și pneumoftiziologie. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumottiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara asigură prin secţiile şi serviciile sale asistenţă medicală complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor fiind spital clinic în acelaşi timp şi bază de învăţământ medical universitar şi postuniversitar de cercetare. 7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale Nu este cazul. 8. Concluzii şi recomandări Documentaţia de faţă a fost întocmită conform temei de proiectare stabilită de beneficiarul investiţiei. Proiectul este supus avizării şi nu poate fi modificat ulterior decât în cadrul condiţiilor cuprinse în avizele şi acordurile obţinute. Proiectantul are obligaţia de a introduce în documentaţie toate condiţiile impuse de flecare organ care a emis avizul specific. Atât beneficiarul cât şi constructorul sunt obligaţi să respecte documentaţia autorizată, în caz contrar proiectantul nu răspunde de abateri sau modificări fără acordul său scris. Pentru eventualele modificări ce pot să apară pe parcursul realizării execuţiei beneficiarul şi executantul vor convoca proiectantul de şantier. Constructorul este obligat şi să se îngrijească de întocmirea şi redactarea tuturor actelor privind stabilitatea construcţiei. În timpul de execuţiei constructorul şi beneficiarul au obligaţia respectării normelor de protecţie a muncii, de protecţie împotriva incendiilor şi de protecţie sanitară a personalului de execuţie. Eventualele modificări care se impun nu se vor face decât cu aprobarea proiectantului de specialitate şi atunci când este va fi anunţat şi organul care a emis avizul iniţial. Executantul va respecta prevederile Legii 10/1995, normele şi normativele în vigoare referitoare la protecţia muncii şi PSI. Se recomandă încredinţarea execuţiei lucrărilor unui constructor autorizat. Toate materialele puse în operă vor avea certificate de calitate. 120

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management B. PIESE DESENATE Arhitectură 1. A.01 Plan de încadrare în zonă 2. A.02 plan de situație 3. A.03 Plan parter 4. A.04 Plan etaj 5. A.05 Plan terasă 6. A.06 Secţiune transversală 7. A.07 Secţiune longitudinală 8. A.08 Fațada principală — est 9. A.09 Fațada laterală dreapta — nord 10. A.10 Fațada posterioară — vest 11. A.11 Fațada laterală stânga — sud 12. A.12 Randări — Vedere generală dinspre alee 13. A.13 Randări — Accesul principal în compartimentul de radiochirurgie 14. A.14 Randări — Vedere spre accesul în cele două compartimente 15. A.15 Randări — Perspectivă generală 16. A.16 Randări — Vedere dinspre vest 17. A.17 Randări — Vedere generală dinspre vest 18. A.18 Randări — Detaliu acces compartiment spitalizare de zi 19. A.19 Randări — Detaliu acces compartiment radiochirurgie 20. A.20 Randări — Vedere generală Instalaţii sanitare IS 01— Instalaţii sanitare — plan de situație IS 02 — Instalații sanitare — parter IS 03 — Instalații sanitare — etaj Instalații termice IT 01 — Instalații termice — plan parter IT 02 — Instalații termice — plan etaj IT 03 — Instalații termice — schema functionala instalatie de racire Instalații electrice IE 01 — Instalații electrice — plan de situație IE 02 — Instalații electrice — plan parter IE 03 — Instalații electrice — plan etaj IE 04 — Instalații electrice — schema monofilară propunere IE 05 — Instalații electrice — plan parter curenți slabi IE 06 — Instalații electrice — plan etaj curenți slabi Instalaţii semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu IE 07- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu — plan parter IE 08- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu — plan etaj IE 09- Instalații semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu — schema bloc 121

Mp CONSLUERE FINANCIARA Activitati de consultanta pentru afaceri s management Fluide medicale IS 04 — Instalatii de fluide medicale — plan parter IS 05 — Instalații de fluide medicale — plan etaj Data, noiembrie 2019 Proiectant, Consiliere Financiara MB SRL 122

CYBERKNIFE' “a M6' SERIES CyberkKnife” M6" FIM System * CyberKnife M6 FM System * CyberKnife M6 FI System The CyberkKnife System, the premier solution for full-body robotic radiosurgery, now extends its accuracy and precision to radiation therapy -— allowing you the freedom to choose the very best treatment for each of your patients, with confidence and without compromise. UNMATCHED CLINICAL EXCELLENCE * Treats broader range of patients and indications * System design extends the reach of non-isocentric, non-coplanar beams * Precisely sculpts dose to spare healthy tissue while maintaining sub-millimeter accuracy — even for targets that move during respiration SUPERIOR PATIENT EXPERIENCE * Eficient treatment times make treatments more accessible and comfortable * Collimation and dose shaping to meet your patient's needs * Indication-specific clinical packages deliver personalized treatment for each of your patients OUTSTANDING EFFICIENCY AND EASE OF USE * Brings new patient populations and clinical opportunities * Workflow-based User Interface maximizes efficiency and simplifies treatments * Attracts informed patients

CYBERKNIFE? M6'" SERIES CONFIGURATIONS The CyberkKnife M6 Series is available in three configurations CyberKnife M6 FIM System Unmatched possibilities in full-body robotic radiosurgery and radiation therapy * Advanced system geometry * Enhanced design e 2 MultiPlan? Treatment Planning System Workstations * Fiducial Tracking + Fixed collimators * Iris” Variable Aperture Collimator * InCise” Multileaf Collimator e CNS clinical package * Prostate clinical package * Lung and Prone clinical package * Clinical efficiency package OlS Interface CyberkKnife M6 FM System Advanced full-body robotic radiosurgery with added flexibility and efficiency * Advanced system geometry e Enhanced design * 2 MultiPlan Treatment Planning System Workstations * Fiducial Tracking + Fixed collimators * InCise Multileaf Collimator * CNS clinical package CyberKnife M6 FI System The premier solution for full-body robotic radiosurgery * Advanced system geometry e Enhanced design * 2 MultiPlan Treatment Planning System Workstations e Fiducial Tracking + Fixed collimators * ris Variable Aperture Colimator e CNS clinical package The new CyberKnife M6 Series has the capabilities and efficiency required for every radiation oncology practice— for the treatments accepted today, as well as those of tomorrow. It's the only truly robotic system in the market, developed to meet the evolving needs of the most demanding radiation oncology programs. Treat tumors throughout the body with confidence and without compromise CyberKnife' ACCURAY' 2012 Accuray Incorporated. All Rights Reserved. Accura, the stylized logo, Cyberkife, Synchrony, sight, Xchange, RoboCouch, TornoTherapy, Hr and TomoHD are among the trademarks andlo registered trademarks ol Accuray Incorporated in the United States and other countries. TomoTherapy is a wholly owned subsidiary of Accuray.501015.A

TIT TV CYBERKNIFE?” TREATMENT DELIVERY SYSTEM Technical Specifications CyberKnife'

The CyberkKnife” Treatment Delivery System offers a comprehensive toolkit of clinical features. Indication-specific tumor tracking with automatic correction throughout treatment; true robotic mobility and advanced secondary collimation integrate seamlessly into the only system to stay on target despite patient and tumor movement. Accurately treat tumors throughout the body with confidence and without compromise. Key Features and Benefits: * Every treatment is delivered in an industry exclusive 3D workspace featuring the flexibility to treat patients with robotic precision utilizing scores of beam angles in non-coplanar, isocentric or non-isocentric environments. This flexibility and precision instill great confidence in clinicians who treat patients with CyberKnife Treatment Delivery System technology. * Fully integrated, indication-specific tracking applications precisely monitor patient motion, as well as static tumors and tumors in motion. Constant intra-fraction position tracking and correction provide confidence that the target is being treated to the prescribed dose. The industry-leading targeting and delivery technology can help to improve patient outcomes. * Clinical studies have indicated that the CyberKnife Treatment Delivery System's unrivaled ability to precisely target and treat disease helps clinicians destroy the tumors and not healthy tissue or organs at risk, thus potentially reducing patient side effects. + The CyberkKnife Treatment Delivery System provides more flexibility than ever with the InCise2” Multileaf Collimator (MLC): faster treatment times, improved patient handling processes, streamlined setup and treatment, and an optimized linear accelerator workspace, to help improve clinician and patient experience. Mn. Treatment System Overview Robotic Manipulator Xchange* Robotic Collimator Changer E Se| X-Ray Sources i (Ceiling Mounted) n n E Patient Positioning Support System Image Detectors (In-floor Mounted) Treatment Room 02 CyberkKnife: Treatment Delivery System Technical Specifications

Humidity:. Mechanical Features Robotic Manipulator * 6-axis robotic manipulator mounted on a pedestal at the head of patient area * SmartPAD Teach Pendant with a touch screen interface * 2144 mm [84in] TPI ROBOTIC MANIPULATOR SPECIFICATIONS 830 mm [33 in] Payload 300 kg (661 lb) Maximum Reach 2500 mm (98 in) Number of Axes 6 Work Envelope Weight 1220 kg (2690 lb) CyberkKnife Treatment Delivery Systern Technical Specifications 03

- Patient Positioning Support Two types of patient positioning support systems are available with the CyberKnife* Treatment Delivery System: The RoboCouch*? Patient Positioning System (optional) or the Standard Treatment Couch. Treatment Couch i station (UCC) luminum equivalence at 120 kVp for the length m the superior most point CO indexing systems Flat with RoboCouch” System E =64 cm (25 in) ME Ie <56 cm (22 in) Length: 213 cm (84 in) Length: 206 cm (81 in) Width: 53 cm (21 în) Width: 53 cm (21 in) Thickness: 7.6 cm (3 in) Thickness: 5.7 cm (2.25 in) 04 CyberKnife Treatment Delivery System Technical Specifications

E, RoboCouch” Robotic Patient Positioning System (OPTIONAL) The RoboCouch System provides a highly flexible six degrees-of-freedom (DOF) mechanism for automatically positioning the patient. The combination of the RoboCouch System and the robotic manipulator for linac positioning enables the CyberKnife? Treatment Delivery System to deliver dose precisely and to the right location automatically. The upper manipulator arm (between axes A2 and A3) integrates a contact sensor on its outer surface and an E-STOP is triggered if an object comes in contact with it. The RoboCouch System is available with a flat carbon fiber couch top (standard with the RoboCouch System). The RoboCouch System has five rotational axes and one linear axis. — A CTT 1 A2 L A6 E) Standard Treatment Couch The Standard Treatment Couch is the standard patient support system of the CyberKnife System. lt provides the user with flexibility in patient positioning by providing 5 DOF motion capabilities. RT Frei terei păr ri ra | | | CyberkKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications 05

. 3D Workspace The robotic manipulator moves within a 3D workspace. This workspace is subdivided into anatomy-specific paths through which the robotic manipulator can travel safely from one treatment position to another, accounting for the positions of objects in the treatment suite, including the treatment couch, patient, imaging components and detectors. The workspace is comprised of pre-assigned point-in-space, called nodes, from which the manipulator can deliver radiation. The linac can deliver radiation from multiple beam angles at each node position. The conceptual representations below ilustrate the 3D workspace. The actual treatment path chosen by the robotic manipulator depends on many factors, including the location of the target, the size of the patient and the anatomy being treated. Workspace Patient Plane o e o o. e MI o -ox--. 2 o e o ini tabel nn ue 2” a << 800 "60 1 2004 200 m eo 800 To o > e d i. e e re * 74 LA o LE CR e Right:Left = 50% : 50% Workspace Geometry 06 CyberKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications

Electron Gun Waveguide 4 Port Circulator 9.3GHz X-Band Magnetron Linear Accelerator Simplified Diagram, 6MV Linear Accelerator (shown with Multileaf Collimator) CyberkKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications 07

Dosimetry Specification e Chamber type * Resolution PHOTON BEAM SPECIFICATION Dosimetry System X-ray Energy Depth of Maximum Dose (Dmax) Dose Rate Temperature and Pressure Adjustments Dosimetry Linearity Quality Index TPR 20/10 ratio of dose rate in water tank at 20 to 10 cm depth Leakage Measured anywhere in the patient plane (800 mm SAD) in a circular area of radius 2 m centered on the beam's central axis, excluding the area within the treatment beam (as defined by IEC 60601-2-1) The leakage values are given with respect to the absorbed dose on the central axis at the reference treatment distance of 800 mm SAD and 15 mm depth with the 60 mm fixed collimator Dose Chamber A: Sealed ion chamber Dose Chamber B: Sealed ion chamber segmented for symmetry monitoring > 25 counts per MU A two-channel primary/secondary dosimetry system is provided 6MV nominal photon energy 15 mm +2 mm 1000 MU/min + 10% measured at 800 mm SAD at a depth of 15 mm in water for a 60 mm field size Within the specified operating temperature and pressure range, the dose rate and MU to dose calibration is independent of temperature and pressure Dosimetry linearity with total dose is less than +1% or +1 cGy, whichever is greater over an accumulated range of 10 cGy to 1000 cGy, measured at 800 mm SAD within the operating temperature and pressure range Between 0.62 and 0.67 for a 60 mm fixed collimator Leakage in the patient plane is less than 0.2% maximum and 0.1% average Scatter 1 m from the radiation head is less than 0.1% 08 Cyberknife Treatment Delivery Systern Technical Specifications

2» Equipment Room EQUIPMENT ROOM COMPONENTS PDU (Power Distribution Unit) Robot Controllers Mechanical Rack, including: AMM (Advanced Magnetron Modulator) Rack, including: Computer Rack, including: Chiller Air compressor SF6 LCC (Linac Control Computer) LPDU (Linac Power Distribution Unit) MCC (Modulator Control Chassis) Gun driver Modulator Modulator HVPS KVM extender UPS Iris” temperature controller Monitor and keyboard ELCC (E-Stop Interlock Control Chassis) TLS (Target Locating System) workstation UCC (User Control Console) workstation SFB (Secondary Feedback) workstation iDMS” Data Management System Storage Vault (option) Network delivery switch Network delivery firewall Core switch Gateway workstation »o UCC (User Control Console) Workstation The UCC Workstation is installed in the Equipment Room. The workstation includes mouse, keyboard and display at the Control Console area. Power is provided to the UCC Workstation through the cabinet UPS. UCC WORKSTATION SPECIFICATION CPU Memory Storage Graphics Card Ethernet Port Power Supply Dual Six-Core CPUs 32GB DDR4 2133MHz 2x 300 GB SAS 2.0 15 K Drives mirrored for a total of 300 GB of storage Nvidia Quadro M2000 2x Gigabit ethernet port Dual redundant power supply CyberkKnife' Treatment Delivery Systern Technical Specifications 09

” iDMS'"” Data Management System The iDMS System houses patient records, system commissioning data, and system licensing information and may be housed in the CyberkKnife” Treatment Delivery System equipment room, or elsewhere, depending on single/multi-system configuration. The iDMS System, configured without the Storage Vault option, is intended to store at least 300 patient records. With the Storage Vault option, the iDMS System is intended to store at least 5,400 patient records (depending on plan size, these numbers may change). DATA SERVER SPECIFICATION CPU Quantity: 4, Dual Intel? Xeon E5-2620 v3 Memory (RAM) 32GB DDR4 2133 MHz C Drive Storage 2x2TB drives configured in a RAID 1 providing -2TB storage. Operating system host D Drive Storage: 4x600GB SAS 15k drives configured in a RAID 6 providing -1TB storage. Live patient database and configuration parameters host E Drive Storage 4x2TB drives configured in a RAID 6 providing -2TB storage. Database snapshot and archived patient records host Operating System Microsoft? Windows OS Database SOL Server 2014 Storage Vault (oPTION) The Storage Vault is one option that can be used for the redundant backup of the iDMS System. lt is housed in the equipment room. STORAGE VAULT SPECIFICATION Quad-Core CPU Intel? Xeon 64-Bit Quad Core CPU, 4 Threads Memory 8GB DDR3 Hard Disk Drive Configuration SATA II, 10TB/25TB storage capacity RAID Configuration RAID 6 Network Interface 2 x Gigabit ethernet ports USB Interface 4 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.0 ports 10 Cyberknife Treatment Delivery System Technical Specifications

Accuray Precision” Treatment Planning System The Accuray Precision” Treatment Planning System offers a common and complete treatment planning solution for the CyberkKnife* Treatment Delivery System. The Accuray Precision System is a fully featured, powerful planning workstation featuring AutoSegmentation” (autocontouring of brain, head and neck, and male pelvis regions), multimodality image fusion with deformable registration and plan comparison/summing plans. Additionally, this planning system offers the PreciseRTX”" Retreatment Option. The Accuray Precision System utilizes a common, integrated database: The iDMS” Data Management System. ACCURAY PRECISION TREATMENT PLANNING SYSTEM WORKSTATION SPECIFICATION CPU Memory Storage Ethernet Port Power Supply Monitor Operating System Dual Six-Core CPUs 48GB DDR4 2133 MHz 2x240GB SATA (RAID1) 1 Gigabit >1000W LCD monitor with a native resolution of 1600x1200 or 1920x1200 Microsoft? Windows” 7 x64 Bit OS 2. MD Suite — Physician Workstation (oPTION) The MD Suite — Physician Workstation provides remote secure access to patient record data from the CyberkKnife Treatment Delivery System database. The MD Suite workstation is housed in a remote location. MD SUITE WORKSTATION SPECIFICATION CPU Memory Storage Ethernet Port Power Supply Monitor Operating System Dual Six-Core CPUs 24 GB DDR4 2133 MHz 2x240 GB SATA (RAID 1) 1 Gigabit >1000W LCD monitor with a native resolution of 1600 x 1200 or 1920 x 1200 Microsoft? Windows?” x64 Bit OS CyberKnife: Treatment Delivery System Technical Specifications 11

» Treatment Control Area The Treatment Control Area contains equipment necessary for operators to monitor and control the CyberKnife? Treatment Delivery System. TREATMENT CONTROL AREA COMPONENTS Treatment Delivery System Two high-resolution 24”, 1920x1200 pixel monitors Keyboard and mouse for the user control computer Operator Panel MV Beam indicator KV lmage acquisition indicator Remote/local control indicator High voltage indicator High voltage enable button Key switch to enable high voltage Emergency stop button Audible tones for KV and MV radiation DP SPAccunar' i Operator Panel Dual screens showing the Delivery Interface 12 CyberkKnife Treatment Delivery System Technical Specifications

EI Collimation Systems SECONDARY COLLIMATION The CyberkKnife* Treatment Delivery System features three secondary collimator housing types: fixed, Iris” Variable Aperture and the InCise2” Multileaf Collimator. Collimator housing types are automatically changed by the robotic manipulator at the Xchange? table. Clinicians can choose the best collimator for the given treatment during the planning process. FIXED COLLIMATORS There are 12 fixed secondary collimators with circular field sizes ranging from 5 mm to 60 mm in diameter at 800 mm SAD. These collimators can be changed manually to vary the beam size required by the treatment plan. FIXED COLLIMATOR SPECIFICATION Collimator Transmission X-ray transmission through the blank colimator at 800 mm SAD does not exceed 0.2% of the central axis (CAX) dose rate of a 60 mm fixed collimator Available Apertures Collimation sizes: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 and 60 mm nominal field sizes at 800 mm SAD Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Better than 3.5 mm for a 10 mm collimator Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1) Better than 4.5 mm for a 40 mm collimator Better than 8 mm for a 60 mm collimator “A Table holding Fixed Collimators CyberkKnife: Treatment Delivery System Technical Specifications 13

IRIS" VARIABLE APERTURE COLLIMATOR (OPTION) The lris Variable Aperture Colimator creates beams with characteristics virtually identical to those of the fixed collimators and is only able to replicate the fixed 12 colimator sizes. The variable aperture is created by two banks of six tungsten segments, each creating a hexagonal aperture. The two banks are offset by 30", resulting in a dodecahedral aperture (virtually circular) when viewed through the colimator. Upper Tungsten egment Bank 23.6 mm Lower Tungsten Segment Bank 800 mm SAD NTD Iris Variable Aperture Collimator (NTD not to scale) IRIS VARIABLE APERTURE COLLIMATOR SPECIFICATION Circularity Colimator Transmission Reproducibility Available Apertures Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1) Example of lris Variable Aperture sizes The standard deviation of the radial distance from the beam axis to the 50% dose level is less than 2% of the average radial distance X-ray transmission through the lris Colimator tungsten segments at 800 mm SAD does not exceed 0.2% of the CAX dose rate of the Iris Collimator when opened to a 60 mm field * Maximum: < 0.2% of the delivered dose rate * Average: < 0.1% of the delivered dose rate Mechanical: less than 0.1 mm Treatment Field Size: < 0.2 mm at 800 mm SAD distance of 800 mm SAD Effective collimation sizes: 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 and 60 mm diameter field sizes at 800 mm SAD Better than 3.5 mm for a 10 mm collimator Better than 4.5 mm for a 40 mm colimator Better than 8 mm for a 60 mm collimator 14 CyberKnife Treatment Delivery System Technical Specifications

InCise” 2 MULTILEAF COLLIMATOR (OPTION) The InCise” 2 Multileaf Collimator creates highly conformal beam shapes in relation to the treatment targets and has a larger field size than the Iris” or fixed collimators, enabling the system to treat much larger targets with significantly fewer beams and delivered MU. This results in much faster treatment times and greatly expands the clinical utility of the CyberKnife” Treatment Delivery System. PatientS eye view of InCise 2 Multileaf Collimator InCise 2 MULTILEAF COLLIMATOR SPECIFICATION Beam Targeting Secondary Check for Leaf Position Maximum Geometric Field Size Leaf Tilt Leaf Tip Design Leaf Width Leaf Material Leaf Positioning Accuracy Leaf Over-Travel Leaf Inter-Digitation Transmission Includes intra-leaf and inter-leaf Penumbra (At 800mm SAD and 50mm Depth per IEC 60976 (2007) 9.3.1) * Configured by software Secondai Feedbacdl Camera Guide Block — 310 mm SAD Side Protection Mount 90 mm Side Protection Plate DL 425 mm SAD —— 800 mm SAD NTD Basic beam line for InCise 2 Multileaf Colimator (NTD not to scale) Non-Coplanar beam targeting Internal optical camera provides live images used during treatment to verify leaf position 115 mm (leaf motion direction) x 100 mm* Leaves tilted 0.5" Three-Sided 3.85 mm at 800 mm SAD (normalized for leaf pitch) Tungsten Better than + 0.95 mm at 800 mm SAD from either direction at all possible orientations 100% Full Leaf Inter-Digitation <0.3% average (<0.5% maximum) relative to a 100 mm x 100 mm field size at 800 mm SAD Better than 3.5 mm in X and Y for 10 mm x 10 mm field size Better than 12 mm in X and 20 mm in Y for a 100 mm x 100 mm field size CyberkKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications 15

» Xchange”? Robotic Collimator Changer The Xchange” Robotic Collimator Changer gives treatment operators the ability to automatically change the collimator housing type (Fixed, lris”, MLC), specific to the patient treatment plan. Side view of Xchange Table Top view of Xchange Table ” Imaging System The CyberkKnife? Treatment Delivery System uses kV X-ray imaging to pinpoint and track the target throughout treatment. The imaging system consists of two ceiling-mounted X-ray sources and two corresponding in-floor image detectors. The X-ray sources are positioned at 45" such that the generated beams intersect orthogonally at an imaging center located 92 cm above the floor. Treatments on the CyberkKnife Treatment Delivery System are based on the patient positioning table accurately bringing the patient to the imaging field of view. Live X-ray images are then digitized and compared with images synthesized from the patient's treatment plan. Prior to treatment starting, this imaging technology enables the system to automatically adjust the patient positioning table as target motion is detected. During treatment, the image system automatically adjusts the robot position to ensure constant beam accuracy throughout treatment. 2794 mm -0 mm + 73.5 mm Imaging System Geometry 16 CyberKnife Treatment Delivery System Technical Specifications

COMPACT X-RAY GENERATOR SPECIFICATIONS Constant Potential Power Rating Radiographic Range X-RAY SOURCES SPECIFICATIONS Electrical * Nominal Tube Voltage * Nominal Focal Spot Value * Nominal Anode Input Power Aluminum Filter Collimator Type X-RAY DETECTOR SPECIFICATIONS Detector Type Pixel Pitch Total Area MTF 6 0.25 lp/mm MTFE 1 lp/mm DOE & 0.25 lp/mm, 1 uGy DOE 6 1 ip/mm, 1 uGy ” System Targeting Accuracy 50.0 kW 40-150 kVp + (5% + 1 kVp) 40-150 kV Large focus: 1.2 mm Small focus: 0.6 mm Large focus: 100 kW Small focus: 40 kW 2.5 mm Fixed Aperture Lower Spec Limit Amorphous silicon with cesium iodide scintillator 400 m 40 x 40 cm? 80% 33% 56% 28% System targeting accuracy is a function of many contributing attributes including system calibrations, imaging alignment and efficacy of clinical elements (patient CT acquisition, treatment planning, delivery). System targeting accuracy can be impacted by errors generated by these attributes and others like dose delivery. Overall, these elements combine to comprise the clinically relevant LINAC pointing accuracy, also termed the CyberkKnife? Treatment Delivery System total targeting error (TTE). The CyberkKnife Treatment Delivery System TTE for each tracking algorithm and collimator housing is shown to be less than 0.95 mm root mean square (RMS) when a planning CT slice spacing of 1.25 mm or less is used. CyberKnife: Treatment Delivery Systen Technical Specifications 17

” Target Tracking Accurate target tracking and compensating for target motion are an integral part of the CyberKnife” Treatment Delivery System and its capabilities. The target is tracked throughout the treatment and delivery is automatically altered to compensate for any motion. CT REQUIREMENTS FOR TARGET TRACKING Maximum Slices 512 kVp 120 mAs Scanner maximum (minimum 400) Slice Thickness Contiguous slice (no gaps); < 1.25 mm slice thickness UP Tarsct Traciins Vethod 6D SKULL TRACKING SYSTEM The 6D Skull Tracking System enables direct tracking of the bony anatomy of the skull when treating intracranial lesions. Target tracking and motion compensation are accomplished by using image intensity and brightness differences between the DRR and live images. FIDUCIAL TRACKING For extracranial lesions, targets can be tracked in soft tissue through the use of fiducials. * General guidelines for fiducials: o Gold seeds or gold sphere o Diameter: 0.7 mm to 1.2 mm o Length: 3 mm to 6 mm * A minimum of three fiducials are required for 6D target tracking correction (X, Y, Z, Roll, Pitch and Yaw). XSIGHT* SPINE TRACKING SYSTEM The Xsight Spine Tracking System, with the patient in the supine position, enables the tracking of skeletal structures in the cervical, thoracic, lumbar and sacral regions of the spine without the need for implanted fiducials. XSIGHT SPINE PRONE TRACKING SYSTEM (OPTION) The Xsight Spine Prone Tracking System provides support for treating spine targets with the patient in the prone position. The tracking mode combines the Xsight Spine Tracking algorithm with the Synchrony? Respiratory Tracking System to offer continuous real-time tracking and compensation for target motion resulting from respiration. In this tracking mode, the patient is first aligned using the Xsight Spine Tracking workflow, then a Synchrony correlation model is created to compensate for target translational motion during delivery. XSIGHT LUNG TRACKING SYSTEM (OPTION) The Xsight Lung Tracking System (also called 2-View Lung Tracking) tracks tumors in the lung without the use of implanted fiducials by identifying image intensity differences between the lesion and the background. The patient is initially aligned using the Xsight Spine Tracking workflow. After the lesion has been identified, a Synchrony correlation model is created to compensate for target translational motion during delivery. 18 Cyberknife Treatment Delivery System Technical Specifications

LUNG OPTIMIZED TREATMENT: 1-VIEW LUNG TRACKING AND 0O-VIEW LUNG TRACKING (OPTION) Lung Optimized Treatment includes a simulation application and two tracking modes: 1-View Lung Tracking and 0-View Lung Tracking. These two tracking methods supplement the fiducial-free capability of Xsight” Lung, regardless of the location of the tumor. * The simulation application provides a workflow to select the most appropriate tracking mode * 1-View Lung Tracking is used when the treatment target is visible and can be tracked in only one X-ray projection o Provides direct tracking of lung lesions in two dimensions o Uses an ITV in the non-visible third dimension * 0-View Lung Tracking is used when the treatment target is not visible in either X-ray projection. The system tracks the bony anatomy of the vertebral column during treatment o Provides direct tracking of the spine without fiducials o Uses an ITV in all dimensions to compensate for respiratory motion of the tumor Motion Tracking Motion tracking on the CyberkKnife?* Treatment Delivery System uses the Synchrony” Respiratory Tracking or the InTempo” Adaptive lmaging System. Motion tracking is used in conjunction with an applicable target tracking method. SYNCHRONY RESPIRATORY TRACKING SYSTEM WITH IMAGE BURST The Synchrony Respiratory Tracking System continuously synchronizes treatment beam delivery to the motion of a target that is moving with respiration. The Synchrony System can be used in conjunction with the following target tracking methods: Fiducial Tracking, Xsight Lung Tracking, Xsight Spine Prone Tracking and 1-View Tracking. The Synchrony System creates a correlation model between the patient's breathing pattern (monitored in real-time) and the precise location of the target (from the imaging system) at various points in the respiration cycle. The target location is determined from X-ray imaging, while the breathing pattern is tracked and monitored using external markers (LED-based, fiber optic tracking markers with a tracking frequency of > 25 Hz) in real-time. The system automatically determines the best correlation model for the treatment which minimizes overall correlation error. The model is chosen from linear, curvilnear, and bi-curvilinear (dual-poly) forms. The model is based on the latest 15 sets of X-ray images and is updated every time a new image is acquired. This update is further enhanced by the lmage Burst feature, which provides a 3x increase in the imaging data points that are used to update the breathing model during inter-beam, in-treatment, imaging. This equates to a robust breathing model that stays relevant and accurate for the duration of the treatment, ensuring confidence in the treatment of moving targets. INTEMPO”" ADAPTIVE IMAGING SYSTEM (OPTION) The InTempo Adaptive lmaging System is a time-based technology used to compensate for non-periodic intra-fraction motion of the target. The InTempo System can be used în conjunction with the following target tracking methods: Fiducial Tracking, 6D Skull Tracking and Xsight Spine Tracking. lmage Age lmage age is the time elapsed since the most recent image acquisition. The system uses the image age parameter to ensure that no treatment beam is delivered based on an image that is older than that user-specified value. Adaptive Imaging The user may optionally enable the system to trigger adaptive imaging in the event that the target motion is greater than a user-defined threshold, which automatically reduces the image age to 15 seconds. CyberkKnife' Treatment Delivery Systern Technical Specifications 19

» Safety Features * Contact Detection o Contact detection sensor at the distal end of the secondary collimator housing on the linac o Contact detection sensor on back of robot arm o Contact with the sensor causes an Emergency Stop (E-STOP) condition halting all motion of the system * Safety Zones: The robot workspace also takes into consideration the position of the patient and is designed to avoid contact with the patient. This is achieved by creation of a safety zone around the patient and the treatment couch. The safety zone consists of two elements: Fixed and Dynamic. o The fixed safety zone is rigidly attached to the imaging center and thereby the part of the patient body being treated o The dynamic safety zone is designed to encompass the entire patient body and always lies within the fixed safety zone o The size of the dynamic safety zone is user selectable based on individual patient sizes (small, medium or large) 20 CyberkKnife Treatment Delivery System Technical Specifications

2 Network System Interfaces * DICOM Import/Export included: o DICOM Image Import o DICOM RT Structure Set Import o DICOM Image Export o DICOM RT Structure Set Export o DICOM RT Dose Export * OlS License Required to generate objects: o DICOM RT Plan Export OlS Requirements* ARIA* Oncology Information System MOSAIQ* Oncology Information System Requirements for OlS interface OIS Software Network CyberkKnife” System: CK version 9.6 or higher ARIA version 10.0 - 11.0 RTPLAN export: TCP port 57347 RTRECORD export: TCP port 57345 WorkList Server: TCP port 50505 WorkList Server: TCP port 10401 iDMS License with OlS enabled iDMS License with OlS enabled ARIA License enabling interface with CyberkKnife System | MOSAIQ License enabling interface with CyberKnife System CyberKnife* System: CK version 9.6 or higher MOSAIQ version 2.3 - 2.6 RTPLAN export: TCP port 104 RTRECORD export: TCP port 10401 License * OlS requirements shown are a generic example of how network may be setup; actual configuration site-to-site may change. CyberkKnife System LAN Treatment Room Equipment Room Treatment Planning Room e Ri ar = Eni YI Computer Rack i Power Distribution Unit u + sa Accuray Precision” X-ray Source A Treatment Planning Syste/MD Suite "*" and B Generators (can be inside or outside of CK LAN) Mechanical Rack KUKA Robot Controller * Robotic manipulator containing LINAC ERM EREE Operator Station w/attached secondary colimator a a * Xchange? Robotic Colimator Changer (Advanced >) KUKA RoboCouch & A * |maging subsystem (including X-ray Magnetron and Robot Controller sa n sources and detectors) Modulator) (if purchased) Eee * Patient Couch Hospital LAN Outside Hospital LAN (remote access) OlS Server (MOSAIC/ARIA) & Accuray PlanTouch” (option) m) 8 a Accuray TxView” (option) N Remote Accuray Service Accuray Precision * "Connection (option) Treatment Planning Syster/MD Suite (can be inside or outside of CK LAN) Imaging Modalities CT, MRI “ST _ te Network Diagram Cyberknife' Treatment Delivery System Technical Specifications 21

, M6 Base System Configurations Image Guidance System Robotic Manipulator Treatment Delivery Control Console 1000 MU/min linac Fixed Collimators Iris” Variable Aperture Collimator InCise”" 2 MultiLeaf Collimator Xchange“* Robotic Colimator Changer Standard Treatment Couch RoboCouch?* Patient Positioning System Fiducial Tracking System CNS Package Including: 6D Skull Tracking System e Xsight* Spine Tracking System + Brain AutoSegmentation” Prostate Package + Male Pelvis AutoSegmentation” + In Tempo" Adaptive lmaging System Spine Prone Package e Synchrony?” Respiratory Tracking System e Xsight Spine Prone Tracking Lung Package Synchrony? Respiratory Tracking System Xsight Lung Tracking System Lung Optimized Treatment Monte Carlo Dose Calculation AD Treatment Optimization and Planning System 22 CyberkKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications IEEE ” e e e o o e e e e o o o e o ” o o o e o e e e e o o o o o o e o e o o o o o o o o o e - STANDARD FEATURE O- OPTIONAL FEATURE

”D M6 Base System Configurations IEEE OTET TIT SE oma | veni | o o o Spine Prone + Lung Package - + Xsight Spine Prone Tracking + Synchrony* Respiratory Tracking System + Xsight? Lung Tracking System + Lung Optimized Treatment * Monte Carlo Dose Calculation * 4D Treatment Optimization and Planning System Accuray Precision? Treatment Planning Workstation (x2) e o o Additional Accuray Precision Treatment o o o o Planning Workstation PlanTouch” iPad Plan Review & Authorization o o o o Application MD Suite o o o o iDMS” Data Management System o o o o Radiosurgery DICOM Interface (ARIA or MOSAIO) e o o o Clinical Efficiency Package o e o o * Report Administration Application * Storage Vault e TxView” e - STANDARD FEATURE O - OPTIONAL FEATURE » Regulatory Classification The CyberkKnife? System is classified as follows: * Protection against electric shock: Class |, permanently connected + Applied part: Patient treatment table only, Type B * Protection against harmful ingress of water: IPXO — no protection against ingress of water * Methods of sterilization or disinfection: Not required + Degree of safety in the presence of flammable mixtures: Not suitable for use in the presence of flammable mixtures * Mode of operation: Continuous CyberkKnife' Treatment Delivery System Technical Specifications 23

po ACCURAY CyberkKnife: UE UI) rate Headquarters Accuray Încorporated ESI E e RI SC CEI CT TATE) SS ASIA Accuray Japan K.K. Accuray Accelerator Technology. (Chengdu) Co.. Ltd. EESTI IC) y Incorporated. Use oi Ar EUROPE Accuray International Sarl SII)

GE Healthcare Connect and Deliver Optima” CT580 RT Ă A N MA NN

Taking aim at cancer requires more | than skill and compassion —it takes the right connections. Radiation oncologists must connect with a CT simulator that offers the accuracy and precision they need to find their target. This CT simulator has to connect with efficient virtual simulation tools that combine 4D and multi-modality imaging and seamlessly integrate with treatment planning systems. And it must connect with a proactive service partner dedicated to keeping their operations worry-free.

maging ana planning required for routine and advanced radiation therapy treatments But these connections, as critical as they are, serve a higher obligation — to deliver quality patient care The Optima CT580 RT' is an advanced CT simulator designed to help you connect and deliver. And ultimately, it offers Da ice, offering exceptional uptime and built in online tools that help to ensure smooth operations. It facilitates an d workflow, eamlessly with GE's efficient virtual simulation suite and treatment planning The Optima CT580 RT has just the right technology for radiation oncologists, physicists, dosimetrists and therapists to connect and deliver. And it only comes from GE Healthcare. *Uptma CI 13 SI sacori guste ol ame CU Optima (1855 rel i taman ya i atle nt“ GE Healthcare Optima CT580 RT 5

Connect with accuracy. From treatment planning and acquisition to virtual simulation and seamless connection to treatment planning, the Optima CT580 RT delivers precise operation at every step. Accurate patient positioning The Optima CT580 RT aives you the full flexibility and freedom you need to precisely position patients in even the most demanding cases. Our TG66-compliant tables help provide accurate positioning, thanks to a stiffer cradle made from an advanced composite fiber to keep patients steady. The system combines a generous 80-cm wide bore, a 65-cm display field of view, and state-of-the-art patient table design. As a result, patients can be positioned more comfortably—and the complete skin surface can be visualized for optimized radiation therapy simulation and planning. 4 GE Healthcare Optima CT580 RT

Accurate motion management Motion can be managed effectively through GE-exclusive Cine 4D technology. Advantage” 4D respiratory gating solutions offer a new v:ay to plan radiotherapy precisely for tumors in motion. This breakthrough application features integrated respiratory gating technologies, including Varian RPM” Clinicians can now capture the full range of motion of critical internal structures and lesions during respiration to target moving tumors for gated or ungated treatment. Full flexibility is available for either retrospective or prospective gating. Our simple solutions are built to enable seamless workflow from scan to plan, offering flexible options for all clinical cases. Accurate Imaging Thanks to the Optima CT580 RT's powerful 100 kW' generator and 800 mA' Performix Pro VCT 100 X-ray tube, you get exquisite image quality even in large patents. lmage smaller structures and see greater details for accurate contouring. Reconstruct images fast. And handle 4D studies with remarkable ease. Contouring while visualizing motion. Accurate treatment planning GE-exclusive microVoxel” technology gives you the optimized choice of sub-millimeter siice thickness and reconstructed voxel size. This technology offers the ability to resolve smaller, subtle structures, enabling more accurate contours and treatment plans. At the same time, high-resolution DRRs provide excellent visibility to airways, soft tissue and bone. MicroVoxel isotropic image quality. *Optional GE Healthcare Optima CT5S80RT 5

Connect with an integrated workflow. Whether it's linking you to treatment planning systems or GE virtual simulation tools, the Optima CT580 RT makes a complex workflow routine. Seamless workflow from scan to plan The Optima CT580 RT offers seamless integration with a number of industry-leading treatment planning systems. GE's oncology portfolio has been certified for the new “Integrating the Health Environment—Radiation Oncology (IHE-RO|]” standard: GE Virtual Simulation applications Advantage” 4D Our Advantage 4D respiratory gating solutions are easy, fast and simple to use, providing seamless workflow from scan to plan — with flexible options for all clinical cases and workflow needs. * Auto 4D provides motion assessment before a patient is released from the scanner, in as little as four minutes” * Auto 4D allows 4D images to be automatically binned, networked and available for AdvantageSim” MD or your treatment planning system within 90 seconds or less. "See +he-'hcari: mu: an ndex htril "= E vath 15 frame per se Mp sl opiion 6 GE Healthcare Optima CT580 RT

AdvantageSim” MD Sophisticated yet simple, t's CT simulation application produces precise data for the accurate localization, identification, beom definition and verification before treatment. High-resolution DRRs and outstanding lc:-contrast resolution help you visualize tumors. Multi-modality, multi-phase simulation—a complement to GE's pioneering 4D technology—and multi-organ auto segmentation improve the accuracy and speed of therapy planning. Integrated Registration With Integrated Registration, CT, MR, PET and SPECT datasets can be automotically registered, helping clinicians to target and contour critical structures with greater accuracy and confidence. Accuracy For exceptional accuracy, rigid and deformable algorithms are optimized to anatonical regions and imaging modalities. Speed For the sake of speed, automatic fusion takes otherwise time- consuming image registration down to seconds, while auto- propagation of results makes multiple registration steps unnecessary. This is particularly valuable in 4D multi-phase and multi-sequence MR studies. Ease of Use Results can be seamlessly exported to GE AdvantageSim or any Treatment Planning System. Deformoble GE Healthcare Optima CT580RT 7

Connect with proactive service. Consistent system uptime means less anxiety for everyone. With GE as your service partner, you can rely on service technology built for proactive communication and rapid action. 8 GE Healthcare Optima CT580 RT

The Optima CT580 RT contains valuable technology that goes beyond delivering critical information to clinicians. It also includes a series of proprietary tools designed to keep the operation of your system worry-free. iLing” iLinq on-demand support saves the valuable : time of you and your patients, letting your technologist contact a GE engineer right from the imaging console with the push of.'a button. The engineer can log in to your system and help diagnose issues then and there. InSite” Remote Diagnostics InSite Remote Diagnostics helps keep your : operations smooth by integrating your equipment with the GE digital services network. This allows our engineers to easily : “see” inside your system, evaluate, diagnose * and often resolve technical issues remotely. InSite” Knowledge Center InSite Knowledge Center lets GE engineers solve your problems more quickly. By storing results from thousands of actual service experiences, we are able to access our collective expertise easily. GE Healthcare Optima CT580 RT 9

Deliver quality patient care. Once you've connected to accuracy, an integrated workflow and a proactive service partner, you'll have the tools you need to take aim at cancer. As a result, you'll be equipped to deliver a new level of patient care. The Optima CT580 RT is built to help you sustain that great care over time, even as your needs change. It is a scalable offering that enables you to expand your oncology practice for the future. And additional capabilities -—- including higher tube power, respiratory gating and virtual simulation applications — offer you the opportunity to get a configuration that's right for your needs. j 10 GE Healthcare Optima CT580 RY

GE's oncology portfolio has been certified for the new “Integrating the Health Environment — Radiation Oncology” (IHE-RO) standard" Our broad oncology portfolio includes a range of products to help you serve your patients' needs. Diagnostic imaging equipment delivers the information clinicians need to make critical decisions. Breakthroughs in life sciences help support the latest oncology research. Our medical diagnostics products aid in understanding disease from the beginning, while our flexible IT solutions deliver the right information when and where it's needed. Treatment planning is an important aspect of cancer care —but we know it's only one of many. GE is dedicated to connecting the full spectrum of oncology care. Through a comprehensive portfolio of products and services, we're helping our customers to make better informed and smarter decisions in their patients' care. By connecting the entire spectrum of care, we help ensure that you stay connected — to both your practice and your patients. “ee vw geheslthcare perabilit; “index htrul

'2010 Generă! Electric Company — All re“ or ed GE and GE Moncgram are trademarks of Gersral Electr:“ Compan Performix, micrc'Voxel, Ad antage, Ad antageSim, iLing and InSite are traseriarks of General Electr < GE Healhcare. a di lon of General Electric Compan; About GE Heclthcare GE provides tran“ formational medical techn“ legic and services that are shaping a ni e of patient cars Our bre:d expert: e in medical imaging and gies, diagnostics, patient monitoring s; s'ems, drug discovery, E:opharmaceutical manufacturing performa::ce impruvem ont and performance solutions services help our cu“tomers to deliver care to more people around the world zt a lov'er cost In addition we partner with healthcare leader“. string to leverage the global policy change necessary to implement a successful shift to Our “health; :1sion [cr the future invites the world to jcin us cn cur jo'irney as we continuous!; de elop innovaticns focused on reducing costs, increasing access and improving quality around the orld. Headquartered in the United Kingdom, GE Healthcare is a unit of General Electric Company (N: SE: GE). Worldwide, GE Healthcare employees are committed to serving healthcare professionals and their patients in more than 100 countrie: For more information about GE Healthcare, visit our v'ebsite at www gehealthcare.com. GE Healthcare 3000 Norih Grande Waukesha, WI 53188 USA imagination at work lltem Number to Corne]

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA PRIMAR Nr. UR2018-004754 din 22.03.2018 CERTIFICAT DE URBANISM Nr. [03 din 02. 0. 29 În scopul: Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr.Victor Babes la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, faza SF Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA prin SERVICIUL SCOLI - SPITALE cu domiciliul în județul Timiş municipiul TIMIŞOARA satul - sectorul - cod poştal: strada C.D. LOGA nr. 1bl. sc. et. ap. telefon/fax - e-mail - înregistrată la nr. UR2018-004754 din 22.03.2018 pentru imobilul — teren şi/sau construcții — situat în judeţul Timiş municipiul TIMISOARA satul - sectorul - cod poştal strada GHEORGHE ADAM nr. 13 bl. sc. et. ap. sau identificat prin CF 401359, top.4545/1/1/1/3/2/2/1/1, Plan de situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000, în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobată prin Hotrirea Consiliului Local Timişoara nr. 157 din 2002 prelungit prin HCL 131/2017/, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE CERTIFICA: 1. REGIMUL JURIDIC Teren intravilan. Proprietar: MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniu public, conf. CF 2. REGIMUL ECONOMIC Zona C. 1) Folosinta actuala: Teren S=6062 mp, intabulare drept de administrare Spitalul Clinic nr.4 Victor Babes - Timisoara - conform CF. 2) Destinatie conform PUG: Zona de institutii si servicii

3. REGIMUL TEHNIC 1) Conform PUG aprobat prin HCL 157/ 2002 prelungit prin HCL nr. 13/2017- Zona de institutii publice si servicii. Regim de înălțime conform art. 31 din HG 525/1996, POT- conform Anexa 2 din HG 525/1996. Spaţii verzi minim conform HCL nr.62/2012. Amplasarea pe parcelă se va realiza cu respectarea art. 23 şi art. 24 din H.G.525/1996, cu asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor in caz de incendiu. 2)Se impune respectarea legislației româneşti de urbanism şi amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001 privinc Amenajarea teritoriului şi urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991( republicata) — privind Autorizarea executari lucrărilor de construcţii; OMS 119/2014; Legea nr. 7/1996( republicata) si (actualizata) privind Cadastrul si publicitate imobiliara; O-U. nr. 78/ 2000 ( actualizata) privind Regimul deşeurilor; OU. nr. 195/ 2005( actualizată) privind Protecţi mediului ; Legea nr. 10/ 1995 ( actualizată) privind Calitatea în construcții; HG 525/ 1996( republicata) privind aprobare Regulamentului General de Urbanism, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind Regimul juridic £ drumurilor; OUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru Modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind Reglementarea £ administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; conținut cadru conf. HG 907/2016, Legea nr. 213/ 1998 — privin Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si legislația în vigoare. Avize necesare -Aviz Unic (rețele existente), Avi Sănătatea Populaţiei, Aviz Securitate la Incendiu (conf. HG nr. 571/2016), Aviz Protecţia Civilă (conf. HG nr 560/200 modificată cu HG nr. 37/2006) precum şi avize, acorduri şi studii în funcție de specificul obiectivului de investiții, Studi geotehnic, plan amplasament vizat OCPI. Drumul de acces la parcelă va respecta legislația în vigoare. Vor fi asigurate locu de parcare în incintă. Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru Studiu de fezabilitate pentr Realizare Centru Oncologic de terapie personalizata dr.Victor Babes CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZA ȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII. 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții — de construire/de desființa — solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecţia mediului: Agenţia pentru Protecţia Mediului Tim Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi priv asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/ privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participa publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 35/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comun solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după c încadrarea/neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoara d emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorite administrației publice competente. În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă | protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului şi formulării unui punci vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice. În aceste condiții: După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiţiei şi stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau a procedurii de evaluare adecvată. În urma evaluării initiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului În situația în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. În situaţia in care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiţiei, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: a) Certificatul de urbanism (copie); b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată); c) Proiectul -P.A.C., P.A.D. P.O.E.,- după caz (2 exemplare originale) DJDTA-C. LID.TOE. [l] D.TAD. d) Avizele şi acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1) Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura: Alte avize/acorduri: [U] alimentare cu apă [] gaze naturale U canalizare [C] telefonizare [ alimentare cu energie electrică [C] salubrizare CI alimentare cu energie termică transport urban d.2) Avize şi acorduri privind: securitatea la incendiu [CI] protecția civilă [] sănătatea populației d.3) Avize / acorduri specifice ale administrației publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie): d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original): e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie); ) documentele de plată ale următoarelor taxe (copie): Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii. E ai > SEC 1 SIM RĂGOI ȘEF, EMILIAN SORIN CIURARIU PRIMAR, NICOLAE ROBU Achitat taxa de scutit de taxa lei, conform chitanței nr. din . 7 25 Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prinpoştă Ta data de 27

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM de la data de până la data de După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism. PRIMAR, SECRETAR, L.S. ARHITECT ŞEF, Data prelungirii valabilității: Achitat taxa de lei, conform Chitanței nr. din Transmis solicitantului la data de direct / prin poştă.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr.

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind Aprobarea fazei SF pentru „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe

Adam , nr. 13

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei pentru Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13. Terenul pe care se propune intervenția este situat în Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, str.Gheorghe Adam, nr.13. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp. 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta. Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizata. Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer. Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare. De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

- Cresterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice, - Cresterea numarului de persoane vindecate, - Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor

oncologice, - Cresterea numarul locurilor de munca, - Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timisoara, impreua cu Primaria Miunicipiului Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare. 3.Alte informatii Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele: Valoarea totala a investitiei : 93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 17.009,81398 mii lei(inclusiv TVA) Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care executie 18 luni. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Indici urbanistici generali- existenți S teren=6062 mp (conform C.F.)

Indici urbanistici generali- propus S construita la sol totala= 1.332.00 mp S desfășurată totala=1.867,00 mp

Regimul de inaltime constructie propusa: P+E. Categoria de importanta: C

4.Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună promovarea Proiectului de hotarare privind fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13 PRIMAR NICOLAE ROBU

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ȘEF BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII CONSTANTIN PASCU CONSILIER, FLORENTIN CIUREA

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROU CONSTRUCȚII INSTALAȚII Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE Privind aprobarea fazei SF pentru obiectivul „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie

personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, prin care se propune realizarea investitiei si aprobarea devizului general in valoare de 93.225.956,33 lei (TVA inclus) .

Facem urmatoarele precizari: Obiectivele majore ale Primariei Municipiului Timisoara au ca scop dezvoltarea urbei pe multiple planuri, dar cu prioritate pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei. Dezvoltarea infrastucturii privind asigurarea medicala reprezinta o parte componenta a planului de crestere a calitatii vietii cetatenilor urbei, pe acest considerent municipalitatea a inclus in proiectele de dezvoltare si realizarea si amenajarea unor spatii destinate pentru sanatate Biroul Constructii-Instalatii a incheiat Contractul de prestari servicii de proiectare nr.74/06.06.2019 cu operatorul economic S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, avand ca obiect realizarea documentatiei pentru Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13. Conform PUG Timisoara aprobat prin HCL nr.157/2002, prelungit prin HCL nr.131/2017 amplasamentul se afla în zona de instituții publice și servicii. Teren, în suprafață de 6062 mp. Sectorul sanitar se bazeaza pe o infrastuctura de sanatate conceputa acum 50-60 de ani, cand nevoia de servicii de sanatate era diferita fata de realitatile de astazi. In prezent, in cadrul spitalului nu sunt spatii disponibile pentru amenajare cu spatii de diagnostic si tratament a afectiunilor oncologice, cazurile constatate fiind transferate la alte unitati de specific, intarziind astfel posibilitatea luarii masurilor medicale de urgenta. Obiectivul general al proiectului propus il constituie cresterea calitatii actului medical in diagnosticare si tratare a cazurilor oncologice prin realizarea unui centru oncologic de terapie personalizata. Terapia cu radiatii este vitala pentru vindecarea cancerului sau ameliorarea unor simptomne(cum ar fi durerea, dispneea) in tratamentul metastazelor osoase, cerebrale. De aceea este foarte importanta achizitionarea de aparaturi noi, moderne, care sa reprezinte o solutie pentru bolnavii de cancer. Prin prezentul proiect, in realizarea construirii noii infrastucturi se vor lua in considerare aspecte privind solutiile eficiente energetic si responsabile fata de mediu, cu impact redus asupra mediului, crearea unor conditii de igiena corespunzatoare. De asemenea, implementarea proiectului va conduce implicit la:

- Cresterea capacitatii de diagnosticare timpurie a afectiunilor oncologice, - Cresterea numarului de persoane vindecate, - Cresterea numarului de persoane care au acces la tehnologii moderne de tratare a afectiunilor

oncologice,

- Cresterea numarului locurilor de munca, - Dezvoltarea infrastucturii de interes public la nivel local.

Exploatarea si intretinerea obiectivului de investitii va fi asigurata de catre Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie”Victor Babes” Timisoara, impreuna cu Primaria Miunicipiului Timisoara. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes asigura prin sectiile si serviciile sale asistenta medicala complexa,curativa, preventiva si de recuperare a pacientilor fiind spital clinic in acelasi timp si baza de invatamant universitar si postuniversitar de cercetare Studiul de fezabilitate aferent obiectivului „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, a fost avizat cu nr.AV06/25.02.2020 in cadrul Comisiei Tehnico- Economice de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Sursa de finantar a investitieie: Bugetul local Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, conform proiect nr. 74/06.06.2019, intocmit de S.C. CONSILIERE FINANCIARA SRL, cu indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare. Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport, apreciem ca proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „ Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului consililui local.

ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF SEF BIROU, CONSTANTIN PASCU CONSILIER, FLORENTIN CIUREA Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR / DATA___________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13 „S.F” pentru obiectivul de „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13, întocmit de S.C. Consiliere Financiara MB S.R.L, are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 30 luni din care executie 18 luni. Valoarea totala a investitiei : 93.225,95633 mii lei(inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 17.009,81398 mii lei(inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

Indici urbanistici generali- existenți S teren=6062 mp (conform C.F.)

Indici urbanistici generali- propus S construita la sol totala= 1.332.00 mp S desfășurată totala=1.867,00 mp

Regimul de inaltime constructie propusa: P+E. Categoria de importanta: C

Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin PASCU Florentin CIUREA Redactat C.F.

() Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI