keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 321/15.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara

15.06.2018

Hotararea Consiliului Local 321/15.06.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007541/15.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018 - al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 33/21.09.2017, Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 05/15.03.2018;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 20 din 02.03.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declaraţiei notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, întocmit conform proiectului nr. 13.07/167/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: Se propune structurarea terenului reglementat în suprafaţă totală de 27.200 mp, în două UTR-uri, astfel:
UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
UTR 2 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
- Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului:

UTR 1 - Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M)
P.O.T.max. = 40 %
C.U.T.max. = 1,6
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E / (S)+P+2E+M/Er (Lc)
SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,4
Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (Li)
P.O.T.max. = 35 %
C.U.T.max. = 1,05
Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004340/15.12.2017, spaţii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafaţa totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa totală de spaţii verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreţinută.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă) în suprafaţă de 3.700 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/1) în suprafaţă de 19.211 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafaţă de 4.289 mp, categoria de folosinţă - arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi Honae Viktor.

Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare" str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declaraţiei notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L. şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7 : Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Judeţean
- Direcţiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 00_Incadrare_PUZ_Ciarda.pdf

Calea Buziasului

Str. Dafinului

INCADRARE IN P.U.G. INCADRARE IN P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

INCADRARE IN ZONA

LIMITA PROPRIETATE / ZONA STUDIATA

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

LEGENDA

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.06/166/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

01 INCADRARE IN ZONA INCADRARE IN P.U.G.

P.U.Z.

01

05.2018

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

LEGENDA —— LIMITE 1 LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 1 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — ZONIFICARE FUNCTIONALA — ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI PESE) GOMPLEXE DE ÎNTERES GENERAL LEV ZONE PENTRU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P - P+2) / (PESTE P:+2) E ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE IEI ZONA UNITATI INDUSTRIALE MI) ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SERVICII [ ] ZONA UNITATI AGRICOLE ZONA DE SPATII VERZI AMENAJATE 7) PLANTATII DE PROTECTI ZONA DE SPORT - CI ENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA / CIMITIRE ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR

Atasament: 01_Existent_PUZ_Ciarda.pdf

1,055 m2

649 m2

649 m2

1,094 m2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

Calea Buziasului (asfalt)

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

118

120

122/A 122

122/B

128

126

124/A

300mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

473mp

462mp

392mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

12.0

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

77

75

69

67

83 81

79

128 126

124 A

124

122 B

G AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

5

4

3

2

1

28

29

30

31

32

55

56

57

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

11325

25

25

25

12,00

6,00

10 ,0

0

6, 00

5,00

6,00

6,00

5,00

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R. L.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

Fabrica paine DIVA

8, 00

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

Randler Group SRL

Calea Buziasului

PUD / HCL 444/2005

PUD / HCL 361/2001

PU Z

in lu

cr u

- A O

6 /2

01 7:

Z on

a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

4,00

4, 00

SITUATIA EXISTENTA

Zona de implantare a cladirilor reglementata

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEA

Zona cai de comunicatie existente

Lea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

01 SITUATIA EXISTENTA

P.U.Z.

01

05.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

Canale de desecare existente

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

N TI INT

Atasament: 02_Reglementari_PUZ_Ciarda.pdf

1,055 m2

649 m2

649 m2

1,094 m 2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

409239

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

4

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

118

120

122/A

A 15

04 /1

/3

122

122/B

128

126

124/A

300mp

300mp

300mp

687mp

516mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

250mp

250mp 250mp

250mp

250mp

250mp

473mp

439mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

377mp

392mp

392mp

449mp

372mp

290mp

290mp

305mp

462mp

392mp

384mp

384mp

687mp

424mp

431mp

443mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

348mp

282mp

410mp

12.0

91

16.00

12 .0

0

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

77

75

69

67

91

83 81

79

128 126

124 A

124

122 B

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 19

2/ 20

04

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

6,00

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

6

5 4

3

30

31

32

33

34

35

36

37

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 7/

20 00

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

PU D

a pr

ob at

p rin

HC L

nr . 4

3/ 20

05

5

4

3

2

1

28

29

30

31

32

55

56

97

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

88.84

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

25

25

89.31

89.49

89.40

89.12

89.28

89.22

89.29

89.38 89.42

89.09

89.03

88.72

88.86

88.89

88.82

88.30

89.09

88.66 88.62 88.47

89.1089.15

88.34

88.74

89.28 89.23

89.13 89.14

89.3589.34

89.18

89.14

89.12

89.05

88.9989.07

89.01

89.01

88.56

88.64

88.71

88.68

88.70 89.01

88.72

89.01

88.91

89.29

12,00

6,00

10 ,0

0

6, 00

5,00

6,00

6,00

5,00

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R. L.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

3, 00

3, 00

3, 00

5,50

5,50

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

3, 00

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 1 2724

S= 2 2722

S= 26

680

S= 32

5403

3,00

17 .9

9

15.42

30 .5

7

29 .2

7

31 .0

0

30 .3

3

72 .2

3

73 .4

7

16 ,0

0

3,00

18 .0

9

15.54

18 .6

4

21 .7

0

21 .7

0

18 .3

5

31.33

S= 24

335

20 .2

5

S= 15

474

6,00si h/2

17 .0

3

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

18 .3

7

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.33

12 ,0

0

12 ,0

0

39.55

35.22

35.63

39.22

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

Fabrica paine DIVA

20.90

18.46

23.01 30

.0 1

23.00

23.03

23.00

10.35

27 .0

0

31 .5

9

20.90

18.48 3.32

18.16

20.06

15.80

31.33

31.33

31.33

12.43

4.54

23.03

27 .0

8

29 .1

1

27 .2

2

28 .6

5

18 .3

5

21 .7

0

21 .7

0

18 .6

4

21 .7

7

8, 00

17 .7

1

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

17 .7

0

29 .4

5

35 .6

5

34 .2

5

32 .8

5

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

27.33

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

3,00

6,00si h/2

6,00

S= 25 584

6,00si h/2

6,00si h/2

3,00

6,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 21

437

S= 19

437

S= 18 437

S= 22 492

S= 23

332

7,75

7,75

S= 29

326S= 30 315 12

,0 0

...........

Sz 3 3,0 0

3, 00

3,00

6, 00

6, 00

Sz 1

Sz 1

3,00

6, 00

5,50

S= 31 620

9, 00

S= 27

680

3,00

3,00si h/2

6,00

6, 00

3, 00

2, 00

6, 00

3, 00

3,00

3, 00

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SV

SV

3,00si h/2

S= 16 437

S= 17

437

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 28 575

18,30

3,00

23.00

31.33

15.53

4.75 12.13

23.01

23.00

10 ,5

0

7. 25

7. 253,

00

3, 00

5, 00

5, 00

6, 00

6, 00

6, 00

6, 00

6,00 1,75

5,00 2,00

16,001,50

1,50

...........

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

Randler Group SRL

Calea Buziasului

...........

Sz 3

S= 12

641

S= 13 696

S= 14

684

S= 11

609

S= 9 840

S= 10

674

S= 5 619

S= 8 788

S= 6 647

S= 3 741

S= 4 712

S= 7 661

33,20

41,00

41,00

S= 20

437

27 .0

0

3,00si h/2

3,00si h/2

3,00si h/2

3,00si h/2

Sz 2

Sz 2

PUD / HCL 444/2005

PUD / HCL 361/2001

PU Z

in lu

cr u

- A O

6 /2

01 7:

Z on

a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

4,00 7,50

6,00

4,00

4, 00

7,506,00

PTT 1

12,00

PTT 2

PT T

2

PT T

3

PT T

4

PT T

2

PT T

2

72 .8

6

3.41

15.43

15.90

31.33

2.07

3.42

PTT 1

trotuarparcajetrotuar carosabilz.v. 2.005.006.001.50 1.50

16.00

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

02 REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

02

05.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

INDICATORI URBANISTICI

UTR 1 Zona predominant rezidentiala / mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 SZ1 Zona de locuinte colective mici (Lc) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 Zona de locuinte / max. 6 unitati pe parcela/ semicolective mici (Lcm) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEA

Zona cai de comunicatie existente

Lea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Subzona locuinte individuale si semicolective mici (S)+P+2E /P+1E+M propusa

Subzona locuinte colective mici (S)+P+2E+M/Er propusa

Subzona verde propusa

Subzona mixta / predominant rezidentiala: locuinte colective si

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Zona cai de comunicatie propuse Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

Bilant teritorial - zonificare | Existent % Propus % Teren studiat | 27.200 mp 100,00 27.200 mp 100,00

| 2.467 mp 9,07 | 3.590 mp 13,20 | 8.314 mp 30,57 | 5.446 mp 20,02 | 1.360 mp 5,00 | 5.403 mp 19,86 | 620 mp 2,28

Total | 27.200 mp 100,00 27.200 mp 100,00

Retele gazGASGAS

functiuni complementare (S)+P+2E+M/Er propusa

Atasament: 04_Proprietate_PUZ_Ciarda.pdf

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

12 .0

0

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

12 .0

0

8. 00

4. 00

12 .0

0

8. 00

Transformatorelectric

C C

C

C

C H

C

C

fundatie beton

De 1504/1/12

:/9

A 15

04 /1

/9 /1

A 1504/1/9/2/8 C

C 15

04 /1

/6 /1

/6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

56

11

12

13

14

7

8

9

10

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

516mp

687mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

250mp 250mp

250mp

250mp

250mp

473mp

439mp

290mp

305mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

348mp

282mp

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GAS

GAS

GAS

GAS

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 7/

20 00

12 ,0

0

6

5

4

3

2

1

28

29

30

31

32

55

56

57

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

25

25

25

25

25

25

25

25

88.62 88.47

89.10

89.23

89.13 89.14

89.35

89.14

12,00

12,00

6,00

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

12 ,0

0

12 ,0

0

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 1 2724

S= 2 2722

S= 26 680

S= 32

5403

17 .9

9

15.42

30 .5

7

29 .2

7

31 .0

0

30 .3

3

72 .2

3

73 .4

7

18 .0

9

15.54

18 .6

4

21 .7

0

21 .7

0

18 .3

5

31.33

S= 24

335

20 .2

5

S= 15

474

17 .0

3

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

18 .3

7

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.33

12 ,0

0

12 ,0

0

39.55

35.22

35.63

39.22

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

20.90

18.46

23.01 30

.0 1

23.00

23.03

23.00

10.35

27 .0

0

31 .5

9

20.90

18.48 3.32

18.16

20.06

15.80

31.33

31.33

31.33

12.43

4.54

23.03

27 .0

8

29 .1

1

27 .2

2

28 .6

5

18 .3

5

21 .7

0

21 .7

0

18 .6

4

21 .7

7

8, 00

17 .7

1

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

17 .7

0

29 .4

5

35 .6

5

34 .2

5

32 .8

5

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

27.33

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

S= 25

584

6,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 21

437

S= 19 437

S= 18

437

S= 22

492

S= 23

332

7,75

7,75

S= 29 326S=

30 315 12

,0 0

...........

Sz 3

Sz 1

Sz 1

6, 00

5,50

S= 31

620

9, 00

S= 27

680

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SV

SV

S= 16 437

S= 17 437

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 28 575

23.00

31.33

15.53

4.75 12.13

23.01

23.00

10 ,5

0

7. 25

7. 25

6,00 1,75

5,00 2,00

16,00 1,50

1,50

...........

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

...........

Sz 3

S= 12

641

S= 13

696 S=

14 684

S= 11

609

S= 9 840

S= 10

674

S= 5 619

S= 8 788

S= 6 647

S= 3 741

S= 4 712

S= 7 661

33,20

41,00

41,00

S= 20

437

27 .0

0

Sz 2

Sz 2

PU Z

in lu

cr u

- A O

6 /2

01 7:

Z on

a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

PTT 1

12,00

PTT 2

PT T

2

PT T

3

PT T

4

PT T

2

PT T

2

PTT 1

trotuarparcajetrotuar carosabilz.v. 2.005.006.001.50 1.50

16.00

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

LEGENDA

LIMITE

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

04 PROPRIETATEA

ASUPRA TERENURILOR

P.U.Z.

02

05.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Teren proprietate publica a UAT de interes local

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice propus pentru a trece in domeniul public

Atasament: 05_Mobilare_PUZ_Ciarda.pdf

5. 00

1,055 m2

649 m2

649 m2

1,094 m2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00 12.00

3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

Calea Buziasului (asfalt)

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

C C

15 04

/1 /6

/1 /9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

CC 15

04 /1

/6 /1

/1 4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

118

120

122/A 122

122/B

128

126

124/A

300mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

473mp

462mp

392mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

12.0

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

77

75

69

67

83 81

79

128 126

124 A

124

122 B

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

GAS

12 ,0

0

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

H C

L 32

7/ 20

00

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

5

4

3

2

1

28

29

30

31

32

55

56

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

11325

25

25

25

89.31

89.49

89.28

89.29

89.38 89.42

89.09

89.03

88.47

89.14

12,00

6,00

10 ,0

0

6, 00

5,00

6,00

6,00

5,00

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R. L.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 1 2724

S= 2 2722

S= 26 680

S= 32

5403

17 .9

9

15.42

30 .5

7

29 .2

7

31 .0

0

30 .3

3

72 .2

3

73 .4

7

18 .0

9

15.54

18 .6

4

21 .7

0

21 .7

0

18 .3

5

31.33

S= 24

335

20 .2

5

S= 15

474

17 .0

3

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

18 .3

7

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.33

12 ,0

0

12 ,0

0

39.55

35.22

35.63

39.22

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

Fabrica paine DIVA

20.90

18.46

23.01

30 .0

1

23.00

23.03

23.00

10.35

27 .0

0

31 .5

9

20.90

18.48 3.32

18.16

20.06

15.80

31.33

31.33

31.33

12.43

4.54

23.03

27 .0

8

29 .1

1

27 .2

2

28 .6

5

18 .3

5

21 .7

0

21 .7

0

18 .6

4

21 .7

7

8, 00

17 .7

1

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

17 .7

0

29 .4

5

35 .6

5

34 .2

5

32 .8

5

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

27.33

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

S= 25

584

6,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 21

437

S= 19 437

S= 18

437

S= 22

492

S= 23

332

7,75

7,75

S= 29 326S=

30 315 12

,0 0

...........

Sz 3

Sz 1

Sz 1

6, 00

5,50

S= 31

620

9, 00

S= 27

680

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SV

SV

S= 16 437

S= 17 437

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 28 575

23.00

31.33

15.53

4.75 12.13

23.01

23.00

10 ,5

0

7. 25

7. 25

6,00 1,75

5,00 2,00

16,00 1,50

1,50

5.50 5.00

5. 00

6. 00

5. 00

5.50

5.50

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

5. 50

5.50

5.50

5.50

...........

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

Randler Group SRL

Calea Buziasului

...........

Sz 3

PG

loc joaca

PG

loc joaca

PG

12 .0

0

10.45

11 .9

5

3.50

10.00

12 .0

0

16 .5

0

13 .1

5

12 .6

5

11 .9

0

11 .7

5

20 .5

0

10.00

10.50

4.00

3.00

3.00

10.00

10.95

3.00

3.00

S= 12

641

S= 13

696 S=

14 684

S= 11

609

S= 9 840

S= 10

674

S= 5 619

S= 8 788

S= 6 647

S= 3 741

S= 4 712

S= 7 661

7. 10

6. 00

6. 00

6. 00

6. 00

6. 00

7. 90

3. 35

10.55

5.50

7.30

5.50

10.55

6. 00

3.003. 00

4. 95

3.00

7.50

7.50

3.00

6. 00

4. 70

10 .6

0

10 .9

0

3.00

3.00

3.00

10.00

10.50

4.00

9.05

9.50

16 .2

5

17 .1

0

40 .0

0

33,20

33.20

33.20

41,00

41,00

14.60

18.60

23 .9

0

S= 20 437

PG

PG

PG

7.30

7.30

7.30

3. 00

PG

27 .0

0

PG

PG

PG PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

22 .45

36.70

7.30

6.00

3.00

Sz 2

Sz 2

PUD / HCL 444/2005

PUD / HCL 361/2001

PU Z

in lu

cr u

- A O

6 /2

01 7:

Z on

a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

4,00

4,00

4, 00

PTT 1

12,00

PTT 2

PT T

2

PT T

3

PT T

4

PT T

2

PT T

2

72 .8

6

3.41

15.43

15.90

31.33

2.07

3.42

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

POSIBILITATI DE MOBILARE

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEALea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Locuinte individuale / semicolective mici (S)+P+2E propusa

Locuinte colective mici (S)+P+2E+M/Er propusa

Zona verde propusa

Mixt: locuinte colective si functiuni complementare (S)+P+2E+M/Er propusa

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

05 POSIBILITATI DE MOBILARE

P.U.Z.

02

02.2018

1: 1000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

PROPUNERE DE MOBILARE

INDICATORI URBANISTICI Zona de locuinte / max. 2 unitati pe parcela P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte / max. 6 unitati pe parcela/ semicolective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte colective mici P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Zona predominant rezidentiala / mixta P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Retele gazGASGAS

Zona cai de comunicatie existente CAI DE COMUNICATIE

Zona cai de comunicatie propuse

N TI INT

Atasament: 06_Cvartal_PUZ_Ciarda.pdf

1,055 m 2

649 m2

649 m2

1,094 m2

1,071 m2

180 m2 199 m2

875 m2

4,995 m 2

28.80

64.12

6.14

12 .0

0

10.50

12.00

10.50

12 .0

0

12 .0

0

12 .0

0

6.00

10.50

10.50

80 .6

5

81 .0

0

12 .0

0

36 .5

7

35 .9

9

36 5.

99

28 8.

44

43 .7

9

17 .0

5

17 .0

5 2.

22

25 .0

0

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

min. 6.00 & h/2

6.00

3.00

3.00

12.00 3.00

3. 00

12 .0

0 3.

00

3. 00

3. 00

m in

. 1 0.

00 si

h m

in . 3

.0 0

si h

/2

3.00 3.00

3. 00

12 .0

0

min. 3.00si h/2

m in

. 3 .0

0 s

i h /2

m in

. 1 0.

00 si

h

3. 00

6. 00

3.00

6.00

min. 3.00si h/2

3.00

min. 6.00si h

3.00

6. 00

3. 00

3.00 3.00

3. 00

6. 00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

min. 6.00si h

6.00

3.00

3.00

6. 00

3. 00

3.00

3.00

12.00

3.00

min. 6.00si h

3. 00

3. 00

8. 00

4. 00

12 .0

0

4. 00

8. 00

3.00 5.50

5.00

3.00

6. 00

2.25 5.50

2.00 2.25

20 .3

4

2.25

2.00 5.502.25

12 .0

0

18 .0

013.06

12.94

26.01

min. 6.00si h

min. 6.00si h

3.00

3.00

21 .1

2

6.00

3.00

3. 00

12 .0

0

3. 00

2. 25

5. 50

2. 00

2. 25

trotuar

Transformatorelectric

trotuar

pavaj

C

C

C

C

C CC

C

C C

C

C

C

H

H

H

C

P

C

C

C C

C

G

G

C

H

C

C

C

cabinapoarta

fundatie beton

C

De 1504/1/12

:/4

:/5

:/6

:/9

:/10

A 15

04 /1

/9 /1

409239

Calea Buziasului (asfalt)

:/3

:/7

A 1504/1/9/2/8

nr.cad. 431185

C C

15 04

/1 /6

/1 /6

C C

15 04

/1 /6

/1 /7

CC 15

04 /1

/6 /1

/9

C C

15 04

/1 /6

/1 /8

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

6

A 15

04 /1

/9 /2

:/4

:/5

:/6

:/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

:/8

:/1 7

:/9

:/10

:/11

:/12

:/13

:/14

:/15

:/16

:/1

:/2

:/2

:/1

:/5 5

Str. PETUNIEI

St r.

ZA M

BI LE

LO R

St r.

ZA M

BI LE

LO R

Str. DAFINULUI

Str. DAFINULUI

:/1

:/2

:/3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

5

CC1504/1/6/1/1

CC1504/1/6/1/2

CC1504/1/6/1/3

CC1504/1/6/1/4

CC1504/1/6/1/5

CC1504/1/6/1/10

CC1504/1/6/1/11

CC1504/1/6/1/12

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

3

C C

15 04

/1 /6

/1 /1

4

A 15

04 /1

/6 /2

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

St r.

RO ZM

AR IN

UL UI

47590021 06

00

476000 47600021 05

00

47600021 06

00

47600021 07

00

47610021 05

00

47610021 06

00

47610021 07

00

47620021 05

00

47620021 06

00

47620021 07

00

A 95

5/ 6

A 95

5/ 7

A9 55

/6

co ns

tru ct

ie ex

is te

nt a

UTR 2 - 10 547 m2

(S)+P+4E+Er POT max =65% CUT max =2.1

1

4

56

11

12

13

14

2

3

7

8

9

10

UTR 1 - 21 088 m2

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

PT T1

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

(S)+P+2E+(M)Er POT max =35% CUT max =1.3

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC - locuire colectiva

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =1

SzLC mici - loc. colectiva

max. 6 ap./parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er

POT max =35% CUT max =0.9

SzLi - locuire

max. 2 unitati/parcela(S)+P+1E+(M)Er POT max =35% CUT max =0.9

SzV - spatii verzi

SzV - spatii verzi

SzSI - servicii si institutii

SzC - circulatii

SzC - circulatii

UTR 2 - 10 547 m2

12

12

12

12

12

10,5

10,5

10,5

10,5 12

12

12

12

29

31

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 11

13

14

15

16

17

18 19

20

22

23

24

25

26

27

32

33

21

28

61.06

24.51

16.76

5.51 5.01

12

12

124

S= 1,

86 h

a

A 15

04 /1

/1 4

A 15

04 /1

/1 5

A 15

04 /1

/1 6

A 15

04 /1

/1 7

A 15

04 /1

/1 8

A 15

04 /1

/1 9

A 15

04 /1

/2 0

S= 3,

00 h

a

HCn 1502

HC n

15 05

118

120

122/A

A 15

04 /1

/1

A 15

04 /1

/2

A 15

04 /1

/3 122

122/B

128

126

124/A

108 110

114/A 116

112-114

56 ST

58 G

59 G

60 G

61 G

62 G

63 S

3 D

DE 15

04 /1

/1 2

HC N1

50 5

300mp

300mp

300mp

687mp

516mp

687mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp 300mp

300mp

482mp

250mp

250mp

250mp

250mp 250mp

250mp

250mp

250mp

473mp

439mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

250mp

300mp

250mp

250mp

250mp

250mp

377mp

392mp

392mp

449mp

372mp

290mp

290mp

305mp

462mp

392mp

384mp

384mp

687mp

424mp

431mp

443mp

517mp

384mp

438mp

410mp

381mp

399mp

369mp

338mp

282mp

482mp

517mp

300mp

291mp

320mp

348mp

282mp

410mp

12.0

HCn 1498

A 15

04 /1

/1 3

91

12 ,0

0

3, 00

6, 00

3, 00

S+P+2E+M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

16,00

16.00

12,00

16,00

S+ P+

6E +M

12 .0

0

10,50

6,00

6,00

6. 0

6. 0

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

GA S

ST R

. C H

EV ER

ES U

LU I

59

114 112

110

108 106

104

S. C

. L EO

N S.

B S

.R .L

.

77

75

69

67

65

63 61

59 A116 2

91

83 81

79

128 126

124 A

124

122 B

6

4

8 ST

R. A

NT IP

A G

RI G

O RE

16

14 12

10

26 24

22 20

18

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 19

2/ 20

04

10,50

12,00

6, 00

5, 10

1, 50

1, 901

,5 0

1, 50

10 ,5

0

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

GAS

G AS

GAS

G AS

GAS

G AS

GAS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

G AS

12,00

12 ,0

0

8, 00

12 ,0

0

10,50

10,50

12 .0

0

10,50

10,50

10,50

12,00

10,50

10,67

6,00

GA S

GA S

6,00 6,00

6,00

6,00 6,00

6,00

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

S+ P+

2E +M

S+P+2E+M

S+P+2E+M

6,00

25

24

23

22

21

20 19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5 4

3 2

1

29

28

27

26

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 7/

20 00

12 .0

12 ,0

0 S+

P+ 2E

+M

S+ P+

2E +M

12 ,0

0

GA S

PU D

a pr

ob at

p rin

HC L

nr . 4

3/ 20

05

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

11

12

30

31

32

33

34

35

54

53

52

51

36

37

50

49

38

39

40

48

47

46

41

45

42 43 44

66 67

68

69

70

65 71

7264

63 73

7462

61 75

7660

59

58

55

56

57

77

78

84

83

82

81

80

79

86

87

85

88

89

90

91

92

93

97

98

99

100

101

102

104

103

105

106

107

108

109

110

111

112

113

94

95

96

88.84

100

200

100

400

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 25

A

GF

89.95

90.00

90.06

90.21

90.03

89.96 89.99

89.94

89.89

89.52 89.75

89.58

89.55

89.71

89.49 89.52

89.60

89.66

89.31

89.49 89.49

89.63

89.48 90.1990.02

90.04 89.51

89.66

89.59

89.49

89.40

89.12

89.28

89.22

89.29

89.38 89.42

89.09

89.03

88.72

88.86

88.89

88.82

88.30

89.09

88.66 88.62 88.47

89.1089.15

88.34

88.74

88.83

89.28 89.23

89.13 89.14

89.3589.34

89.18

89.14

89.12

89.05

88.9989.07

89.01

88.41

88.23

89.01

88.99

88.29

88.15

88.3188.40

88.73

88.14

88.56

87.93

87.26 87.98

88.72

88.56

88.64

88.71

88.68

88.70 89.01

88.72

89.01

88.91

89.29

89.64

87.88

12,00

12,00

6,00

12,00

12,00

6,00

10 ,0

0

10 ,0

0

10 ,0

0

10 ,0

0

6, 00

6, 00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

5,00

10 ,0

0

5,01

5,00

5,00

5, 00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

5,00

5,00 6,00

6,00

5,00

5,00 6,00

6,00

6,00

5,00

5,00 5,99

6,00

5,00

5, 00

5,00

5,00

6,00

5, 00

5, 00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

5, 00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

5, 00

5, 00

6,00

6, 00

6, 00

6, 00

10,00

5,00

5, 00

5, 00

5,00

6,00

5,00

6, 00

5, 00

6,01

5,00

5,99

5,00

5, 00

5,00

5, 00

6, 00

10,00

10,00

10 ,0

1

L02

L03

10.50

12.00

5, 00

5, 00

6, 00

6, 00

10 ,0

0

7, 00

S+P+3E+M

S+ P+

2E +M

IS

S.C. Giotto 2000 S.R.L.

G ru

p S.

R .L

.

S. C.

E le

ct ric

Randler Group SRL

DEPOZIT

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 53

7/ 20

06

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

11 ,9

9

12 ,0

0

12 ,0

0

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 40%, CUT=1,6 mixt / locuire colectiva

S+P+2E+M/Er Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,4 locuire colectiva

S= 1 2724

S= 2 2722

S= 26

680

S= 32 5403

17 .9

9

15.42

30 .5

7

29 .2

7

31 .0

0

30 .3

3

72 .2

3

73 .4

7

18 .0

9

15.54

18 .6

4

21 .7

0

21 .7

0

18 .3

5

31.33

S= 24 335

20 .2

5

S= 15 474

17 .0

3

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

18 .3

7

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.32

27.33

12 ,0

0

12 ,0

0

39.55

35.22

35.63

39.22

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 2 unit. pe parcela

Fabrica paine DIVA

20.90

18.46

23.01

30 .0

1

23.00

23.03

23.00

10.35

27 .0

0

31 .5

9

20.90

18.48 3.32

18.16

20.06

15.80

31.33

31.33

31.33

12.43

4.54

23.03

27 .0

8

29 .1

1

27 .2

2

28 .6

5

18 .3

5

21 .7

0

21 .7

0

18 .6

4

21 .7

7

8, 00

17 .7

1

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

16 .0

0

17 .7

0

29 .4

5

35 .6

5

34 .2

5

32 .8

5

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

43 3/

20 10

27.33

12 ,0

0

PU Z

ap ro

ba t p

rin H

C L

32 8/

20 05

S= 25 584

6,00

1, 25 1

,0 0

5, 50

Sz 2

...........

AC 585/2017 - Construire imobil locuinte in regim de inaltime P+2E+M cu 44 apartamente

S= 21 437

S= 19 437

S= 18

437

S= 22 492

S= 23

332

7,75

7,75

S= 29

326S= 30

315 12 ,0

0

...........

Sz 3

Sz 1

Sz 1

6, 00

5,50

S= 31 620

9, 00

S= 27 680

pa rc

ar e

pa rc

ar e

pa rc

ar e

SV

SV

S= 16 437

S= 17

437

(S+)P+2E Hc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

S= 28

575

23.00

31.33

15.53

4.75 12.13

23.01

23.00

10 ,5

0

7. 25

7. 25

6,00 1,75

5,00 2,00

16,001,50

1,50

...........

PU D

a pr

ob at

p rin

H C

L 28

9/ 20

07

Randler Group SRL

Calea Buziasului

...........

Sz 3

S= 12 641

S= 13

696 S=

14 684

S= 11 609

S= 9 840

S= 10 674

S= 5 619

S= 8 788

S= 6 647

S= 3 741

S= 4 712

S= 7 661

33,20

41,00

41,00

S= 20 437

27 .0

0

Sz 2

Sz 2

PUD / HCL 444/2005

PUD / HCL 361/2001

PU Z

in lu

cr u

- A O

6 /2

01 7:

Z on

a

lo cu

in te

in di

vi du

al e

cu re

gi m

re du

s de

in al

tim e

cu c

ar ac

te r u

rb an

12,02

4,00 7,50

6,00

4,00

4, 00

7,506,00

PTT 1

12,00

PTT 2

PT T

2

PT T

3

PT T

4

PT T

2

PT T

2

72 .8

6

3.41

15.43

15.90

31.33

2.07

3.42

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

06 REGLEMENTARI URBANISTICE

Studiu cvartal

P.U.Z.

02

05.2018

1: 2000

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

STUDIU CVARTAL Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

P.U.G. - ETAPA 3/ actualizare

S= 1 600 Indicatori parcele (numerotare, suprafata)

Zona de implantare a cladirilor propusa

Limita proprietate / teren studiat

Limita cvartal

Zona locuinte si functiuni complementare existenta

LEGENDA

LIMITE

ZONIFICARE FUNCTIONALA

Retele electrice LEA

Zona cai de comunicatie existente

Lea

CAI DE COMUNICATIE

RETELE/ ZONE DE PROTECTIE

Subzona locuinte individuale si semicolective mici (S)+P+2E /P+1E+M propusa

Subzona locuinte colective mici (S)+P+2E+M/Er propusa

Subzona verde propusa

Subzona mixta / predominant rezidentiala: locuinte colective si

Zona dotari, servicii, comert existenta Zona depozitare, servicii existenta

Zona cai de comunicatie propuse Limita parcele existente

Limita parcele propuse

Zona spatii verzi existenta

Zona locuinte colective / institutii si servicii existenta

Retele gazGASGAS

functiuni complementare (S)+P+2E+M/Er propusa

i
-
N TI INT

Atasament: 07_detalii.pdf

PTT 1

trotuarparcaje private locataritrotuar carosabilz.v.

2,005,006,001,50 1,50 16,00

min. 6.00

6,00

pa rc

ar e

5,00 2,00

16,00

1,50 1,50

7. 10

6. 003.00

PG

7.30

7.30

6.003.00

DETALIU LOTIZARE / PROFIL Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

07 DETALIU LOTIZARE

PROFIL RUTIER PROPUS

P.U.Z.

02

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

UTR 2 / Sz 2 (S+)P+2EHc=10,50m POT= 35%, CUT=1,05 locuire /max 6 unit. pe parcela

Atasament: 08_Profile_PUZ_Ciarda.pdf

PTT 2

trotuarparcajetrotuar carosabilz.v. 1.752.006.001.25 1.00

12.00

PTT 3

trotuartrotuar carosabil 3.006.001.50

10.50

PTT 4

trotuartrotuar carosabil 1.506.001.50

9.00

PTT 1

trotuarparcajetrotuar carosabilz.v. 2.005.006.001.50 1.50

16.00

PROFILE RUTIERE PROPUSE Str. Dafinului - Calea Buziasului, Timisoara

Str. 3 August 1919 nr. 19 ap. 2A, Timisoara

13.07/167/2017 VH URBAN HOME s.r.l.

BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Timisoara, Str. Dafinului - Calea Buziasului, jud. Timis

ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTAREArh. Laura Marculescu

08 PROFILE RUTIERE PROPUSE

P.U.Z.

02

05.2018

1: 500

Arh. Laura Marculescu

Arh. Glad Tudora

Atasament: ED_01.pdf

Atasament: Memoriu_PUZ_Ciarda.pdf

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

FOAIE DE CAPĂT

Denumire proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

STR. DAFINULUI – CALEA BUZIAŞULUI, TIMIŞOARA

Beneficiari: VH URBAN HOME srl BOARIU GHEORGHE HONAE VIKTOR

Amplasament: Timişoara, judeţul Timiş Str. Dafinului – Calea Buziaşului

Proiectant: S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara

Proiectant de specialitate : Arh. Glad Tudora

Arh. Laura Mărculescu

Faza de proiectare : Plan Urbanistic Zonal

1

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

LISTĂ DE SEMNĂTURI

Urbanism: S.C. PILOT TEAM S.R.L. Bd. 3 August 1919 nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Arh. Laura MĂRCULESCU

Lucrări topografice: S.C. VANETTA 2011 S.R.L. Str. Posada nr. 13, Timişoara Ing. Claudiu CIUREA

Edilitare: S.C. TOTAL ENGINEERING S.R.L. Str. Martir Marius Ciopec Nr.14, Timişoara Ing. Denisa LĂCĂTUŞU

Lucrări rutiere: S.C. COSMUN WEST S.R.L. Str. Sf. Ap. Petru şi Pavel nr. 15, Timişoara Ing. Doru MUNTEANU

Studiu geotehnic: S.C. BABA & PĂUNESCU PRO.GEO S.R.L. Str. Cluj nr. 20, Timişoara Ing. Emil BABA

2

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

BORDEROU

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPĂT pag. 1

LISTA DE SEMNĂTURI pag. 2

BORDEROU pag. 3

MEMORIU GENERAL pag. 5

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5 1.2. Obiectul lucrării pag. 5 1.3. Surse de documentare pag. 5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei pag. 6 2.2. Încadrarea în zonă pag. 7 2.3. Elemente ale cadrului natural pag. 8 2.4. Circulaţia pag. 8 2.5. Ocuparea terenurilor. Disfuncţionalităţi pag. 8 2.6. Echiparea edilitară pag. 8 2.7. Probleme de mediu pag. 9 2.8. Opţiuni ale populaţiei pag. 9

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare pag. 9 3.2 Prevederi ale P.U.G. Timişoara pag. 9 3.3 Valorificarea cadrului natural pag. 10 3.4. Modernizarea circulaţiei pag. 10 3.5. Zonificare funcţională, reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici pag. 11 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare pag. 13 3.7. Protecţia mediului pag. 14 3.8. Obiective de utilitate publică pag. 18

5. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE pag. 18

REGULAMENT DE URBANISM pag. 19

PIESE DESENATE

0.1 Încadrare în zona / Incadrare în PUG 01 Situaţia existentă 02 Reglementări urbanistice – Zonificare 01ED Lucrări hidroedilitare 04 Proprietatea asupra terenurilor 05 Posibilitati de mobilare 06 Studiu cvartal 07 Detaliu lotizare 08 Profile rutiere propuse

ANEXE: Acte:

- Certificat de urbanism nr. 2834/28.06.2017 - Extrase de Carte Funciara nr. 444879; 444278; 405550 - Plan de acţiune - Adresa Serviciul Administrare Fond Funciar nr. D02018-000760/02.04.2018 - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse nr. CT2018-001496/02.04.2018

3

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

- Adresa Serviciul Juridic nr. SC 2018-7398/13.04.2018 - Raportul informarii si consultării publicului UR2017 – 021446/12.02.2018 - Rezultatele informarii si consultarii publicului UR2017 – 021446/08.02.2018 - Studiu geotehnic nr. 11/2018

Avize: - Aviz Arhitect Şef nr. 05/15.03.2018 - Aviz de oportunitate nr. 33/21.09.2017 - Proces verbal de recep ie nr. ț PV 2577/2017 - Aviz Agen ia pentru Protec ia Mediului Timis nr. ț ț 20/02.03.2018 - Aviz Securitate La Incendiu nr. 93/18/SU-TM/27.02.2018 - Aviz Protectie Civila nr. 4.625.100/21.02.2018 - Notificare DSP Timis nr. 1032/37/C/23.01.2018 - Aviz tehnic Aquatim nr. 50869/DT-ST 23.01.2018 - Aviz Comisia de Circulatie nr. DT2017-004340/15.12.2017 - Aviz de principiu Direc ia tehnica, Serviciul Drumuri, Poduri i Utilitatiț ș

Hidrotehnice, Biroul Drumuri i Poduri nr. ș 53/31.01.2018 - Aviz de principiu Direc ia de Mediu, Serviciul de Reglementare i Politici Mediuț ș

Urban nr. 50/29.01.2018 - Aviz pentru retele existente Serviciul Banca de Date Urbana nr. 20/17.01.2018 - Aviz condi ionat Telekom Romania Communications S.A. nr. ț 09/12.01.2018 - Aviz STPT UR2017-02-1453/27.12.2017 - Aviz tehnic de amplasament Aquatim nr. 34091/08.01.2018 - Aviz de principiu DELGAZ GRID S.A. Nr. 60, 1/9/2017 - Aviz de amplasament Enel Distributie Banat Nr. 201329387/28.11.2017 - Aviz favorabil Colterm S.A. din 10.01.2018

4

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei

ĂRII: PLAN URBANISTIC ZONAL

ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE

BENEFICIARI : VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,

Str. Dafinului – Calea Buziaşului

NUMĂR PROIECT : 13.07/167/2017

FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORĂRII : Mai 2018

1.2. Obiectul lucrării

Prezenta documentaţie la nivel de P.U.Z. / Aviz prealabil de oportunitate îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru realizarea unei zone rezidenţiale cu funcţiuni complementare, cu amplasarea de locuinţe individuale, semicolective şi colective cu regim redus de înălţime, respectiv locuinţe colective şi alte funcţiuni complementare, pe terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara, în zona Ciarda, pe str. Dafinului - Calea Buziaşului.

1.3. Surse documentare

Pentru elaborarea acestei documentaţii s-au studiat planurile urbanistice aprobate în zona adiacentă amplasamentului, precum şi planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc direcţiile de dezvoltare ale teritoriului:

- Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat prin HCL nr. 157/2002, prelungit prin HCL nr. 131/2017.

- Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN) Timişoara - Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara – Etapa 3 (în curs de actualizare) - Ridicare topografică pentru zona studiată

La elaborarea documentaţiei s-a ţinut cont de prevederile următoarelor documente: - Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin

Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată; - ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentaiilor de urbanism

- H.G. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului General de Urbanism, şi alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

Documentaţia s-a elaborat în baza Certificatului de urbanism nr. 2834/28.06.2017 şi a Avizului de oportunitate nr. 33/21.09.2017.

5

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Terenul studiat în cadrul P.U.Z se situează în partea de sud - est a Municipiului Timişoara, în intravilan, Zona Ciarda, în UTR nr. 71, conform Planului Urbanistic General.

Zona în care este situat terenul luat în studiu în cadrul P.U.Z. are funcţiunea de zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare.

În cadrul cvartalului studiat se constată o înnoire a fondului construit prin apariţia unor clădiri pentru locuit în regim de înălţime P+1E/ P+2E în general. Zona şi-a păstrat caracterul rezidenţial, cu punctuale dezvoltări de locuinţe colective urbane, cu regim de înălţime mic, D+P+2E+M/Er.

În zonă s-au aprobat şi parţial implementat următoarele documentaţii de urbanism:

P.U.Z. Calea Urseni – Buziaşului aprobat prin HCL 50/1999, preluat în P.U.G.

P.U.Z. "Calea Buziaşului Timişoara" (HCLMT 327/2000)

P.U.D. „Corp Administrativ şi depozit S.C. Randler Group S.R.L.”, Calea Buziaşului, Timişoara (HCLMT nr. 361/2001)

P.U.D. „Extindere zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” - Calea Buziaşului, Timişoara (HCLMT nr. 192/2004)

P.U.D. „Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - IV” Calea Buziaşului, Timişoara (HCLMT nr. 43/2005) Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare P+2E+M : POT = 40%; CUT = 0,8 Zona mixtă P+6E+M : POT = 60%; CUT = 1,8

P.U.Z. "Zonă rezidenţială Calea Buziaşului - Etapa II", Timisoara (HCLMT 328/2005) Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare P+2E+M : POT = 40%; CUT = 0,8 Zona mixtă de locuinţe colective şi servicii:P+2E+M : POT = 60%; CUT = 1,8 Zona de instituţii şi servicii: P+3E+M : POT = 80%; CUT = 1,2

P.U.D. „'Construire sediu si spatiu de productie panificatie”, Calea Buziaşului nr. 122, Timişoara (HCLMT nr. 444/2005)

P.U.D. „Locuinte Calea Buziasului-Urseni, top A1504/1/9/1/a; A 1504/1/9/1/b; A1504/1/9/2”, Timişoara (HCLMT nr. 537/2006) Zona de locuinţe şi funcţiuni complementare P+2E+M : POT = 35 %, CUT = 0,40 Zona mixtă P+4E+M: POT = 40%, CUT = 1,2

P.U.D. „Zonă rezidenţială – parcela A1504/1/6/1” Calea Buziaşului, Timişoara (HCLMT nr. 289/2007)

Lotizare pentru locuinţe şi funcţiuni complementare 13 parcele pentru locuinţe individuale S+P+1E+M, o parcelă pentru o clădire de locuinţe colective S+P+2E+M, o parcelă zonă verde.

Locuinţelor colective: POT = 40%; CUT= 1,5; locuinţe individuale: POT = 35%; CUT = 1,2

P.U.Z. “Locuinte si functiuni complementare”, Ciarda Rosie,Timisoara (HCLMT nr. 433/2010) UTR LI zona rezidentiala S+P+2E (max. 2 familii): POTmax = 35%, CUTmax = 1.05, Hc= 9,50m UTR DC1, zona dotari si comert S+P+2E : POTmax = 40%, CUTmax = 1,2; Hc = 9,50m UTR DC2, zona dotari si comert S+P+2E : POTmax = 40%, CUTmax = 1,2; Hc = 9,50m

Pe terenul situat pe limita de est a terenului studiat este în curs de elaborare Planul Urbanistic Zonal ”Reconfigurare şi extindere zonă servicii şi depozitare existentă; Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare”, pentru care a fost obţinut Avizul de oportunitate nr. 34/21.07.2017, cu următorii indici de construibilitate propusi:

6

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

UTR 1 – Zonă reziden ială cu func iuni complementare i serviciiț ț ș SzLi - Subzonă Locuire cu max 2 unită i/parcelă:ț P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 0,9 Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 11m / Hmax. coamă = 15m

SzLCmici - Subzonă Locuire colectivă cu max 6 apartamente/parcelă: P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 1,0 Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m / Hmax. coamă = 17m

SzLC - Subzonă Locuire locuire colectivă: P.O.T. = max. 35%; C.U.T. = max. 1,3 Regim de înălţime max. (S)+P+2E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m / Hmax. coamă = 17m

SzSI - Subzonă Servicii i institu ii publice:ș ț P.O.T. = max. 40%; C.U.T. = max. 1,1 Regim de înălţime max. (S)+P+1E+(M)Er Hmax. cornişă = 12m / Hmax. coamă = 17m

UTR 2 – Zonă depozitare i serviciiș P.O.T. = max. 65%; C.U.T. = max. 2,1 Regim de înălţime max. (S)+P+4E+Er Hmax. cornişă = 18m / Hmax. = 22m

2.2. Încadrarea în teritoriu

Terenul studiat este situat în zona de sud - est a municipiului Timişoara, în zona Ciarda, pe str. Dafinului, În Avizul de oportunitate nr. 33/21.09.2017, pe baza căruia se elaborează prezenta documentaţie, s-a stabilit ca zonă de studiu, teritoriul cuprins între str. Dafinului – str. .Zambilelor - str. Rozmarinului – Calea Buziaşului.

Date C.F. Terenul studiat are suprafaţa totală de 27.200 mp., este încadrat în cvartalul definit de

str. Dafinului – str. .Zambilelor - str. Rozmarinului – Calea Buziaşului şi este compus din următoarele parcele:

• parcela cu nr. cad. 444278, inscrisa în CF nr. 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b, 516/2/b/1), suprafaţă de 19211 mp., proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana şi VH URBAN HOME srl.

• parcela cu nr. cad. 444879, inscrisa în CF nr. 444879 (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă), suprafaţă de 3700 mp., proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi VH URBAN HOME srl

• parcela cu nr. cad. 405550, inscrisa în CF nr. 405550, (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), suprafaţă de 4289 mp., proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa- Cristina şi Honae Viktor.

Amplasamentul studiat este delimitat astfel:

- la nord: Incinta SC RANDLER GROUP SRL, nr. cad 430558 / C. Buziaşului 126 Calea Buziaşului 128 – teren neconstruit Calea Buziaşului 124, 124 A, 122 B - locuinţe

- la sud : strada Dafinului - la est: teren neconstruit nr. cad 442663 - PUZ în lucru - la vest: teren neconstruit nr. top. A 1504/1/6/2 – rezervă

7

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Vecinătăţi: - la nord: SC RANDLER GROUP SRL (depozit)/ C. Buziaşului 126 – dist. cca. 22 m

Calea Buziaşului 128 – teren neconstruit Calea Buziaşului 124, 124 A, 122 B – locuinţe , dist. min. cca. 23,90 m., faţă de

limita de proprietate - la sud : strada Dafinului; locuinţe individuale - dist. min. cca. 34,90 m. - la est: PUZ aprobat locuinţe (neconstruit), depozit mat. construcţii – dist. cca. 170 m. - la vest: locuinţe individuale şi colective - dist. min. 33,20 m.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Terenul studiat se afla în folosinţă agricolă şi este liber de construcţii. Pe teren nu sunt plantaţii înalte, fiind utilizat preponderent pentru agricultură.

Caracteristici geo-tehnice ale terenului Terenul pe amplasament se prezintă aproximativ plan, având stabilitatea generală

asigurată. Din punct de vedere seismic, în conformitate cu prevederile Normativului P.100/92 şi

harta de zonare seismică a teritoriului, amplasamentul studiat se încadrează în zona D cu perioada de colt TC = 1 şi un coeficient seismic KS = 0,16, echivalentul gradului de intensitate seismică 7,5MKS faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei în cauză.

Adâncimea maximă de îngheţ este stabilită conform STAS 6054-77 de 0,70 m - 0,80 m. Adâncimea de fundare a construcţiilor se va aprecia în funcţie de structura construcţiei, de natura terenului, aceasta definitivându-se pentru fiecare obiect localizat amplasat.

2.4. Circulaţia

În prezent, accesul pe teren se face din strada Dafinului.

2.5. Ocuparea terenurilor

În prezent folosinţă terenului este agricola. Terenul nu prezintă zone de risc natural sau zone degradate.

2.6. Echiparea edilitară

Alimentare cu apă şi canalizare menajeră Zona studiată dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa si canalizare,

reţelele fiind amplasate de-a lungul Căii Buziaşului şi pe străzile realizate în zonă: Str. Petuniei, Str. Zambilelor, Str. Topora ilor i Str. Dafinului.ș ș

Gaze naturale Există reţele de alimentare cu gaze naturale în zonă, situate pe străzile amenajate.

Energie termică Nu există reţea de distribuţie a energiei termice în zonă.

Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Pe amplasament nu există reţele electrice LEA sau LES. Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.Z. va fi stabilit în urma realizării

Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

8

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

2.7. Probleme de mediu

 Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul având

folosinţă în principal agricolă. Ţinând cont de poziţia terenului, se va asigura un echilibru între suprafeţele ocupate de construcţii şi cele rezervate spaţiilor verzi.

În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile. Apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalele de desecare. Sistemul de canale de desecare este funcţional şi nu există riscuri de inundaţii.

 Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: Nu sunt riscuri naturale în zona studiată sau în vecinătăţi. Un posibil disconfort îl constituie funcţiunile de depozitare şi mică producţie situate în

zona de nord a terenului, de-a lungul Căii Buziaşului.  Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile

echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: Nu e cazul.  Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: Nu e cazul.  Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: Nu e cazul.

2.8. Opţiuni ale populaţiei

Terenul din zona studiată este în cea mai mare parte privat, iar proprietarii de teren din zonă fac solicitări de amplasare pentru diverse investiţii, în principal locuinţe individuale, semicolectiva sau colective.

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică facilitează accesul populaţiei la luarea deciziilor din administraţia publică, la consultarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate şi integrate în aceste documentaţii.

Consultarea populaţiei se realizează prin anunţuri publice, consultare în diferitele faze de elaborare şi dezbatere publică, în conformitate cu prevvederile HCL 183/2017.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

În urma solicitărilor beneficiarilor, se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălţime, pentru locuinţe individuale şi colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara

Zona studiată face parte din intravilanul municipiului Timişoara, pentru care se aplică prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara (HCL 157/2002, prelungit).

În prezent funcţiune propusă prin P.U.G. a zonei este locuinţe şi funcţiuni complementare, iar prin PUZ aprobat cu HCL 50/1999 (preluat în PUG) – zonă propusă pentru locuinţe.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara, etapa 4, aflat în curs de aprobare, terenul este încadrat în zona: Liu // Zonă de locuinţe individuale cu regim redus de înălţime cu caracter urban - Tipologie zonă: zonă rezidenţială de densitate mică, cu parcelar regulat sau variat. Regim de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modernl, retrase din aliniament. - Reglementări:

Regimul de înălţime (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R // Înălţimea max la cornişa = 8 m., Hmax = 12 m.

POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,9.

9

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

şi este învecinat spre nord cu o zonă mixtă de tip M3 // Zonă mixtă cu regim de construire deschis adiacentă arterelor principale de

trafic - Tipologie zonă: zonă cu funcţiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul unor artere de importanţă majoră; structură funcţională heterogenă, mixaj între activităţi de interes general, cu acces public şi locuirea de tip colectiv, situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncţionale. Sunt de asemenea prezente, ocupând imobile monofuncţionale, instituţii publice şi de interes pentru public, dar şi alte tipuri de activităţi. - Reglementări:

Regimul de înălţime (1-3S)+P+4+1R // Înălţimea max la cornişa = 18 m., Hmax = 22 m. POT maxim = 40%, CUT maxim = 2,1. Pentru nivelele cu destinaţie de locuire AC maximă=35% x St

3.3. Valorificarea cadrului natural

Cadrul natural al zonei studiate se caracterizează printr-un peisaj plat, de câmpie cu uşoare denivelări. Prin zonificarea propusă se preconizează că amenajările urbanistice vor integra peisajul natural în funcţiunile urbane propuse, fără a il afecta major prin amplasarea viitoarelor construcţii.

3.4. Modernizarea circulaţiei

Prin planurile urbanistice zonale aprobate şi implementate în zonă, s-a trasat trama stradală necesară pentru a asigura accesibilitatea terenurilor şi posibilitatea de lotizare adecvată. Astfel, în conformitate cu documentaţiile urbanistice aprobate se propune continuarea tramei stradale existente / reglementate: strada Dafinului, strada Toporaşilor şi strada Petuniei.

Pentru rezolvarea circulaţiei necesare pe terenul studiat, se propune crearea unei noi străzi pe direcţia nord – sud, cu profil transversal final de 12,00 m., din care 7,75 m. pe terenul beneficiarilor. Din strada propusă se asigură acccesul public pe o stradă cu profil de 10,5 m. de tip fundătură pentru 4 dintre loturile propuse.

Se propune şi asigurarea unei alei carosabile cu profil de 9,00 m pentru accesul la parcela nereglementată situată adiecent terenului studiat, în vedere posibilei viitoare lotizări a acesteia.

La dimensionarea profilelor stradale ale circulaţiei rutiere majore s-a ţinut seama de prevederea benzilor de circulaţie, pistelor de biciclete, trotuare, spaţii verzi şi plantaţii de aliniament în lungul străzilor. Circulaţia pietonală va fi asigurată pe trotuare cu lăţimea de minim 1,00 m., amplasate pe ambele părţi ale carosabilului.

Toate străzile vor fi prevăzute cu rigole pentru scurgerea apelor pluviale, cu excepţia celor care vor fi prevăzute cu sistem de canalizare pluvială.

Vor fi respectate căile de intervenţie pentru autospecialele de intervenţie pentru stingerea incendiilor prevăzute în NORMATIVUL P 118/2013.

Accesul pietonal şi rutier la obiectivele propuse se va asigura din str. Dafinului şi prin prelungirea străzilor învecinate sau prin realizarea străzilor noi propuse.

În incinta fiecărei parcele rezultate sunt prevăzute alei carosabile şi pietonale Parcajele sunt propuse la nivelul terenului, grupate în zonele adiacente străzii de acces

şi în vecinătatea fiecărei clădiri de locuit. Pentru zona mixtă / predominant rezidenţială de propun i parcări subterane.ș

Pentru parcelele nr. 15 – 22 se prevăd locuri de parcare grupate, în faţa loturilor, pe o parcelă privată amplasată adiacent căii de circulaţie.

10

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici

Zonificare funcţională. Reglementări

Pe o suprafaţă de 27200 mp. se propune dezvoltarea unei zone cu funcţiunea de locuire / rezidenţială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălţime şi mixtă / locuire colectivă.

Pentru teritoriul studiat se propune:  Configurarea zonelor rezidenţiale, cu reglementări specifica pe subzone funcţionale  Rezervarea terenurilor necesare realizării căilor de circulaţie  Rezolvarea într-un sistem centralizat utilităţilor urbane pentru funcţiunea propusă  Corelarea cu planurile urbanistice aprobate sau în curs de elaborare din zonă.

Terenul proprietatea beneficiarului se va lotiza într-un număr total de 31 parcele, separate în 2 UTR-uri:

UTR 1 – Zonă predominant rezidenţială / mixtă •2 parcele pentru zonă mixtă: locuinţe colective şi servicii / dotări;

UTR 2 – Zonă reziden ială cu func iuni complementareț ț •12 parcele pentru locuinţe colective; •8 parcele pentru locuinţe semicolective; •6 parcele pentru locuinţe individuale sau cu maxim 2 apartamente; •2 parcele pentru zonă verde; •1 parcelă pentru parcare.

Funcţiunile complementare permise în zona de locuinţe vor fi din gama:

•comerţ (magazine, alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, unităţi de prestări servicii)

•unităţi cazare şi agroturism (pensiuni, minihotel). •dotări pentru educaţie (învăţământ preşcolar, primar, alte institute de învăţământ cu caracter

privat), •sănătate şi asistenţă socială (clinici medicale, cabinete medicale private, farmacii, etc.) •sedii firme, activităţi şi servicii pentru profesii liberale •spaţii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, parcuri, oglinzi de apă.

Indicatorii urbanistici: Pentru zona de locuinre şi funcţiuni complementare indicii urbanistici de utilizare a

terenului propuşi sunt:

Zona de locuinte individuale / maxim 2 unitati pe parcelă P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcelă P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Zona de locuinte colective P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

11

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Zona predominant rezidentiala P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Procentul de zone verzi de 5% din suprafaţa terenului, se asigură prin prevederea a două parcele cu funcţiune de zonă verde, cu suprafaţa totală de 1360 mp..

Bilanţ teritorial

Existent Propus

- mp.- % - mp.- %

Teren studiat 27.200 100,00 27.200 100,00

ZONA LOCUIRE CU MAXIM 2 UNITĂŢI LOCATIVE / PARCELĂ

2.467 9,07

ZONA LOCUIRE COLECTIVĂ CU MAX. 6 APARTAMENTE/PARCELĂ

3.590 13,20

ZONA LOCUIRE COLECTIVĂ 8.314 30,57

ZONA MIXTĂ: LOCUINŢE COLECTIVE, DOTARI, SERVICII

5.446 20,02

ZONA SPAŢII VERZI 1.360 5,00

ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE 5.403 19,86

ZONĂ PARCĂRI 620 2,28

TOTAL: 27.200 100,00 27.200 100,00

Descriere proiect Pe teren se propune amplasare unor locuinţe individuale şi colective, cu regim redus de

înălţime şi caracter urban, în corelare cu o zonă mixtă / locuire colectivă, amplasată spre Calea Buziaşului. Pe parcelele 1 şi 2 se propune două clădiri mixte, locuire colectivă cu functiuni complementare la parter.

Amplasarea construcţiilor pe parcelă

Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 199/2014 al Ministerului Sănătăţii.

Distanţele între clădirile propuse vor fi conform normelor de însorire în vigoare, astfel incat să se asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

Parcarile propuse sunt situate la distan a mai mare de 5m de ferestrele camerelor deț locuit. În zonele unde parcările se învecinează cu clădirile propuse nu se dispun ferestre ale încăperilor de locuit.

Platformele pentru depozitarea deseurilor menajere se dispun în partea din spate a parcelei, la distanţa de min. 10m de ferestrele locuintelor.

Pe parcelele 1 şi 2 se amplaseaza un loc de joaca pentru locatarii locuinţelor colective propuse. Pe parcela 27 se amplasează un loc de joacă pentru întreaga zonă de locuinţe.

Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile: - clădirile vor putea fi realizate în regim înşiruit (atingând ambele limite laterale ale

parcelei) cu condiţia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcelă la parterul clădirii, având minimum 3 m lăţime

12

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puţin egală cu jumătatea înălţimii clădirii, dar nu mai mică de 3 m Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de spate ale parcelelor va respecta următoarele condiţii:

- clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 6 m faţă de limită; - construcţiile anexe se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită dacă se

alipesc altor construcţii din parcela vecină, cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3m.

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118.

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Zona studiată este echipată edilitar, reţelele majore fiind amplasate pe Calea Buziaşului şi pe celălalte străzi din zonă.

A. Alimentare cu apă

Sursa de apă pentru asigurarea apei potabile la parcelele propuse pentru a fi construite, va fi reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Timişoara. Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru incendiu.

Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer pentru locatari şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.Z. este format dintr-o extindere a reţelei de distribuţie a municipiului Timişoara, prin extinderea re elelor existente în zonă:ț

- Extindere alimentare cu apă Str. Petuniei; - Extindere alimentare cu apă pe Str. Topora ilor;ș - Extindere alimentare cu apă pe Str. Dafinului.

Extinderea re elei de aimentare cu apă se va realiza utilizând conducte tip PEHD Dn 125ț mm, la care se vor racorda obiectivele prevăzute.

Pe traseul re elei de alimentare cu apă s-au dispus hidran i exteriori, pentru interven ii înț ț ț caz de incendiu. Hidran i se vor prevedea, avându-se în vedere raza de ac iune a acestora,ț ț aceasta fiind normată la 200 m, interven ia realizându-se cu ajutorul autopompelor serviciului deț situa ii de urgen ă.ț ț

Avizul de principiu la faza PUZ nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă.

B. Canalizare

B.1. Canalizare menajeră

Sistemul de canalizare propus pentru zona este separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale).

Canalizarea menajeră se va realiza prin extinderea sistemului de canalizare existent în zonă, astfel:

- Extindere re ea de canalizare menajeră Str. Petuniei; ț - Extindere re ea de canalizare menajeră pe Str. Topora ilor;ț ș - Extindere re ea de canalizare menajeră pe Str. Dafinului.ț

Extinderea re elei de canalizare se va realiza utilizând conducte tip PVC KG Dn 315 mm,ț la care se vor racorda obiectivele prevăzute. Extinderea sistemului de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop şi va prelua doar apele uzate menajere pe care le va conduce la staţia de epurare municipală Timişoara.

13

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

B.2. Canalizare pluvială

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenţie cu volum de 3 m³, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi cu capacitatea de 80 l/s şi dirijate către un bazin de retenţie cu capacitatea de 130 m³. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Rigolele stradale vor fi prevăzute cu cameră de decantare. S-a prevăzut montarea unei trape de nămol înainte de descărcarea în separatorul de hidrocarburi prevăzut.

Bazinele de reten ie sunt prevăzute a acumula apă pe perioada unei ploi conven ionaleț ț de calcul cu durata de 30 min.. Conductele instalaţiei de canalizare se vor monta îngropat sub pământ sub adâncimea de îngheţ, respectându-se pantele de scurgere necesare.

E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie

Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie electrică se va face în etape, în funcţie de apariţia noilor consumatori. În prima etapă consumatorii se vor alimenta din reţelele existente în zonă, prin rezolvări punctuale.

Soluţia de alimentare cu energie electrică va fi stabilită, pentru fiecare etapă, în studiile de soluţie pe care le va elabora ELECTRICA pentru alimentarea noilor consumatori. Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL ELECTRICA BANAT SA şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări.

F. Telefonie şi televiziune în cablu

Operatorii de telecomunicaţii şi televiziune prin cablu vor dezvolta reţele în zonă de la care se vor realiza branşamente individuale la locuinţe şi obiective cu funcţiuni complementare. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare.

3.7. Protecţia mediului

Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:

a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor.

Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenţia de a crea o zona funcţionala, in concordanta cu tendinţele de dezvoltare locala.

Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor

Amplasamentul în suprafaţa de 27.200 mp este situat intr-o zona cu bune premise de dezvoltare de tip urban, care necesită o reglementare a infrastructurii si a funcţiunilor. Funcţiunea principală va fi cea de locuire individuală şi colectivă, iar funcţiunile complementare vor fi cele de drumuri de acces, circulaţii pietonale, zone verzi, dotări necesare zonei, servicii, dotări edilitare. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, telefonie.

b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile PUZ- urile aprobate din zonă, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Aplicarea prevederilor

14

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”.

Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri: - dezvoltarea unei zone rezidenţiale, cu locuinţe individuale, semicolective şi

colective, precum şi funcţiuni complementare, cu regim de înălţime maxim P+2E+M/Er - circulaţii auto; - spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile.

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse, optimizarea traficului. Implementarea planului ar rezolva atât cerinţe socio- economice, cât si funcţionale, armonizând cerinţele cu potenţialul zonei.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact

nesemnificativ sau redus asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare:

d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate pentru a se încadra

în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic Banat.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura din reţeaua publică a municipiului Timişoara.

Apa uzată Apele uzate menajere, sunt colectate de o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC

vor fi preluate prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraţiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă.

Apele pluviale de pe platformele betonate şi clădiri din interiorul parcelelor vor fi colectate separat pe fiecare parcelă în câte un bazin de retenţie cu volum de 3 m³, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

Apele pluviale de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor - separator de hidrocarburi şi dirijate către un bazin de retenţie cu capacitatea de 130 m³. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi.

d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse

de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier de pe Calea Buziaşului. Pentru a contracara efectele acestuia, se prevăd plantaţii înalte de protecţie pe parcelele1 şi 2, cu rol de barieră. În vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER se prevăd plantaţii de aliniament de-a lungul arterelor propuse.

15

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

d.3. Solul Suprafaţa terenului studiat prin PUZ nu a fost cultivată în ultimii ani sau utilizată în alt

mod. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului. Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a

solului se împart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de execuţie - Surse specifice perioadei de exploatare

In perioada de execuţie a investiţiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fara a avea efecte nedorite asupra solului.

In perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi menajere.

In vederea eliminării posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea de spaţii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje - Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi, cu plantaţii decorative.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezintă o sursă de poluare.

d.4. Zgomotul şi vibraţiile Funcţiunile de depozitare şi mică producţie situate în zona de nord a terenului, de-a

lungul Căii Buziaşului, respectiv depozitul SC Randler srl pot genera pe timpul funcţionării zgomot ca să deranjeze funcţiunile de locuire propuse.

Pentru a contracara disconfortul fonic determinat de funcţionarea depozitului , se prevăd plantaţii înalte de protecţie pe parcelele1 şi 2, cu rol de barieră fonică şi vizuală. Distanţa între clădirile cu funcţiune mixtă şi de locuire propusă pe parcelele 1 şi 2 şi depozitul Randler existent sunt de cca. 22 m.

În timpul realizării proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii sunt specifice perioadei de execuţie. Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88.

d.5. Radiaţiile - Activităţile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii.

e.1. Managementul deşeurilor In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deşeuri rezultate ca

urmare a activităţii desfăşurate: - Deşeuri din construcţii – în faza de execuţie - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere,

Deşeurile din construcţii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăţile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăţile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de execuţie a proiectului.

Deşeurile menajere vor fi colectate in containere inscripţionate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinaţie şi eliminate prin societăţi autorizate cu mijloace de transport adecvate.

Deţinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii.

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri.

16

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităţile proiectate sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici

un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

Din desfăşurarea activităţii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanţe toxice si periculoase.

e.3. Protecţia calităţii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru

înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus .

Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 352/2005 .

e.4. Protecţia calităţii aerului Pentru îndeplinirea obiectivelor in domeniul protecţiei aerului se vor respecta prevederile

Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul înconjurător.

Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare.

Plantaţiile pe spaţiul verde au atât un rol estetic de protecţie, cat şi de ameliorare a climatului si calităţii aerului.

e.5. Protecţia solului Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare

a terenului propus de 35%. Prin activităţile propuse nu se suspicionează un impact asupra solului sau subsolului. S-au prevăzut măsurile adecvate pentru a nu se infiltra în sol substanţe organice poluante.

La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaţia în vigoare.

3.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la: a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor: nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor: nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor: nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana: Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane şi în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spaţialitatea efectelor: nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural: In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/2000, nu exista zone ecologice de interes in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depăşesc valorile limita.

Folosirea terenului în mod intensiv: nu e cazul.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional: nu e cazul.

17

P.U.Z. ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Amplasament: Timişoara, Str. Dafinului – Calea Buziaşului Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

3.8. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza pe terenurile din domeniul public al primăriei. Terenurile aferente drumurilor propuse vor trece în domeniul public. Alte obiective de utilitate publică sunt reţelele edilitare: alimentare cu apă, canalizare, care vor deveni publice după realizare.

a) Realizarea reţelelor de utilităţi Prin realizarea investiţiei propuse se vor modifica necesităţile privind asigurarea utilităţilor

urbane şi sunt necesare extinderi ale reţelelor de utilităţi. Toate costurile privind extinderi de reţele şi branşamente vor fi suportate de către beneficiar.

b) Realizarea căilor de comunicaţii: Toate costurile privind realizarea acceselor şi a căilor de circulaţie pe terenul

beneficiarului vor fi suportate de către acest

Circulaţia terenurilor Lotul nr. 32 in suprafata de 5.403 mp va trece in domeniul public pentru realizarea căilor

de comunicaţie.

Teren care rămâne în proprietatea privată S= 21.797 mp Teren ce va trece in domeniul public S = 5.403 mp

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi prevederile legale în vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale: •încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara. •corelarea cu planurile urbanistice aprobate până în prezent în zonele adiacente; •asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Prezentul P.U.Z. are un caracter de reglementare privitor la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată.

Conform legislaţiei în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate şi se aprobă de Consiliul Local al Primăriei Timişoara devenind prin aprobarea sa, act ale administraţiei publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal se stabileşte odată cu aprobarea sa.

Întocmit, Arh. Laura Mărculescu

18

 • Foaie de capăt
 • PLAN URBANISTIC ZONAL
 • ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
 • Str. Dafinului – Calea Buziaşului, TIMIŞOARA
 • Listă de semnături
 • Borderou
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei pag. 5
  • 1.2. Obiectul lucrării pag. 5
  • 1.3. Surse de documentare pag. 5
 • Memoriu General
  • 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
   • ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
   • BENEFICIARI : VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR
   • AMPLASAMENT : TIMIŞOARA, jud. TIMIŞ,
   • Str. Dafinului – Calea Buziaşului
   • NUMĂR PROIECT : 13.07/167/2017
   • FAZA DE PROIECTARE :PLAN URBANISTIC ZONAL
   • DATA ELABORĂRII : Mai 2018
  • 1.2. Obiectul lucrării
  • 1.3. Surse documentare
  • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
  • 2.1. Evoluţia zonei
  • 2.2. Încadrarea în teritoriu
  • 2.3. Elemente ale cadrului natural
  • 2.4. Circulaţia
  • 2.5. Ocuparea terenurilor
  • 2.6. Echiparea edilitară
  • 2.7. Probleme de mediu
  • 2.8. Opţiuni ale populaţiei
  • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
  • 3.2. Prevederi ale P.U.G. Timişoara
  • 3.3. Valorificarea cadrului natural
  • 3.4. Modernizarea circulaţiei
  • 3.5. Zonificare funcţională - reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici
  • Zonificare funcţională. Reglementări
  • Funcţiunile complementare permise în zona de locuinţe vor fi din gama:
  • Bilanţ teritorial
  • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare
  • B. Canalizare
  • B.1. Canalizare menajeră
  • B.2. Canalizare pluvială
  • E. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie
  • F. Telefonie şi televiziune în cablu
  • 3.7. Protecţia mediului
  • 3.8. Obiective de utilitate publică
  • 4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Atasament: RLU_PUZ_Honae.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM ( R.L.U.) AFERENT PUZ ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Beneficiari: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR

I. DISPOZIŢII GENERALE

ROLUL R.L.U.

Articolul 1 – ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 1) Regulamentul local de urbanism este sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor urbanistice zonale şi de detaliu precum şi a regulamentelor aferente care se vor elabora ulterior în zona studiată. 2) Regulamentul local de urbanism stabileşte, în aplicarea legii, regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor şi amenajărilor aferente acestora. 3) Planul urbanistic zonal şi Regulamentul local de urbanism aferent cuprinde norme obligatori pentru autorizarea executării construcţiilor.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de faţă, la zona cu o suprafaţă de teren de 27.200 mp., parcelele cu nr. cad. 405550, 444879, 444278, situate în teritoriul intravilan al Municipiului Timişoara.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORARII

1) La baza elaborării prezentului Regulamentul local de urbanism stau, în principal: Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, republicată Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 350/2001 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, modificată, republicată H.G. 525 / 1996, republicată, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal – indicativ GM–010-2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/n/16.08.2000; Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism – indicativ GM – 007 – 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/n/2000; Hotărârea C.J.Timiş nr.115/27.11.2008 privind aprobarea Reglementărilor şi indicatorilor urbanistici pentru dezvoltarea zonelor cu potenţial de edificare urbană din judeţul Timiş; Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului amenajarii teritoriului.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 2 – DOMENIUL DE APLICARE Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor şi amenajărilor, amplasate pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât şi în extravilan. Zonificarea funcţională propusă prin PUZ va asigura compatibilitatea dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei şi este prezentată în planşa Reglementări urbanistice – zonificare. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcţionale.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR 4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

19

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Articolul 3 - Terenuri agricole din extravilan: Nu este cazul.

Articolul 4 - Terenuri agricole din intravilan Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

Articolul 5 – Suprafete impadurite: Nu este cazul.

Articolul 6 – Resurse de apa şi platforme meteorologice: Nu este cazul.

Articolul 7 – Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

Articolul 8 - Expunerea la riscuri naturale Amplasarea oricărei construcţii faţă de canalele de desecare se va face avându-se în vedere respectarea zonei de protecţie a acestuia impusă prin avizul A.N.I.F.

Articolul 9 - Expunerea la riscuri tehnologice Autorizarea executării construcţiilor în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

Articolul 10 - Asigurarea echipării edilitare Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul realizării racordării la reţelele edilitare (canalizare, alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale), unde acestea există.

Articolul 11 - Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominată a zonei, stabilită prin Planul Urbanistic Zonal.

Articolul 12 - Procentul de ocupare a terenului In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc la:

UTR 1 Zonă predominant rezidentiala / mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M) P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er (Lc)

SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (Li) P.O.T.max. = 35 %

20

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Articolul 13 - Lucrări de utilitate publică 1) Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. 2) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentaţiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERILE MINIME OBLIGATORII

Articolul 14 - Orientarea faţă de punctele cardinale 1) Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spaţiile interioare, spre a se evita orientarea exclusiv la nord. 2) Amplasarea construcţiilor se va face astfel încât pentru toate încăperile de locuit să se asigure durata minimă de însorire de 1-1,1/2 h

Articolul 15 - Amplasarea faţă de drumuri publice Se va respecta articolul 18) din Regulamentul general de urbanism – RGU şi profilele străzilor.

Articolul 16 - Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR: Nu este cazul.

Articolul 17 - Amplasarea faţă de aliniament In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 3,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 18 - Amplasarea în interiorul parcelei 1) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile: - clădirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condiţia ca distanţele clădirilor faţă de limitele laterale pe care nu le ating să fie de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii, în funcţie de înălţimea maximă a clădirilor stabilită pentru fiecare subzonă. - amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 119/2014:

- asigurarea insoririi incaperilor de locuit pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna. - distanta dintre cladirile invecinate să fie cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte.

2) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii: - clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 6 m faţă de limită; - construcţiile anexe se vor amplasa la cel puţin 4 m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să nu depăşească înălţimea de 3 m.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Articolul 19 - Accese carosabile 1) Numărul şi configuraţia acceselor se determină în cadrul zonei studiate în funcţie de destinaţia clădirilor, conform anexei 4 la RGU. 2) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. 3) Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Articolul 20 - Accese pietonale Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale (trotuare, strazi pietonale, piete pietonale), potrivit importantei si destinatiei constructiei.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

Articolul 21 - Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară 1) Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul existenţei posibilităţii de racordare la reţelele de apă,

21

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

canalizare şi energie electrică, in sistem local, colectiv sau centralizat. 2) Lipsa echiparii cu retele de apa si canalizare conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii locale (puturi pentru alimentarea cu apa si fose septice pentru preluarea apelor uzate, etc.), cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice.

Articolul 22 - Realizarea de reţele edilitare Investitorul sau beneficiarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare necesare racordării la reţelele de apă, canal, electricitate, gaz, telefon, etc..Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor

Articolul 23 - Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei, orasului sau judetului, daca legea nu dispune altfel. Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI AL CONSTRUCTIILOR

Articolul 24 - Parcelarea 1) Proprietarii terenului supus parcelării vor ceda fără despăgubire şi sarcini de orice natură, suprafeţele necesare pentru deschideri de străzi, pieţe, alei. 2) Se vor asigura prin parcelare loturi construibile cu suprafaţa conform art. 30 din RGU în funcţie de tipul de locuire / construire de pe parcelă. c) Parcelele vor avea adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei. d) Se pot unifica maxim câte 2 parcele, cu condiţia aplicării prevederilor prezentului regulament loturilor rezultate.

Articolul 25 - Înălţimea construcţiilor Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii stabilite prin prezentul PUZ pentru fiecare subzonă.

Articolul 26 - Aspectul exterior al construcţiilor 1) Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care prin aspect ahitectural, conformare şi amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie şi aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă. 2) Fatadele laterale si posterioare se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Articolul 27 - Parcaje 1) Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform anexei 5 din Regulamentul General de Urbanism RLU. 2) Staţionarea vehiculelor corespunzătoare utilizării construcţiilor trebuie să fie asigurată în afara spaţiilor publice. 3) Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 4) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. 5) Amplasarea garajelor la aliniamentul stradal este permisă numai în cazul în care acestea sunt incluse în construcţia principală. Garajele izolate vor fi retrase faţă de aliniament cu minimum 3,0 m.

Articolul 28 - Spaţii verzi şi plantate 1) Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii vezi şi plantate pe parcelă. Orice proiect de construire atrage după sine obligaţia de a trata cel puţin 10% din suprafaţa terenului ca spaţii verzi şi de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaţiu liber în jurul construcţiei 3) Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

22

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

4) Este obligatorie amenajarea şi plantarea spaţiilor verzi aferente circulaţiilor carosabile.

Articolul 29 - Împrejmuiri 1) Înălţimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,80 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăşi 2,00 m. De la casă până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace, cu o înălţime de max. 2,00 m. Înălţimea maximă a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioară a împrejmuirii va fi obligatoriu transparentă. 2) Se recomandă împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbrăcate în vegetaţie, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati. Gardul viu folosit ca imprejmuire intre doua proprietati va avea o inaltime de minim 2,0 m , fiind pozitionat la 0.50 m. de linia despartitoare a celor doua proprietati.

III. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

În cadrul zonei studiate în Planul urbanistic zonal s-au identificat următoarele tipuri de subunităţi funcţionale:

M Zonă mixtă / predominant rezidentiala, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er locuire de tip permanent în sistem colectiv, comerţ, servicii, servicii profesionale; servicii sociale, colective şi personale, sedii ale unor companii şi firme, sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; sănătate: clinici, cabinete medicale, farmacii; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; sport şi recreere în spaţii acoperite; parcaje la sol; spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spaţii plantate; locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale.

Lc Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er Lc - Subz ona de locuinte colective (S)+P+2E+M/Er Lcm - Subz ona de locuint e semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (S)+P+2E Li - Subz ona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (S)+P+2E

C - Căi de comunicaţie: tramă stradală formată din străzi majore, străzi principale, străzi secundare, cu zonele aferente: trotuare, piste de biciclişti, zone verzi şi plantaţii de aliniament, parcări

SV - Spaţii verzi: scuaruri, spaţii verzi amenajate pentru petrecerea timpului liber, zone verzi

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR FUNCŢIONALE

M - Zonă mixtă / predominant rezidenţială

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - locuinţe colective, servicii, unităţile comerciale şi dotări publice Articolul 2 Funcţiunea dominantă: locuire cu caracter permanent în regim colectiv, servicii, dotări, comerţ. Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: instituţii şi servicii, căi de comunicaţie, spaţii verzi, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise – locuinţe colective, locuinţe individuale, locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale; servicii, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale, servicii sociale, colective şi personale; sănătate: clinici, cabinete medicale, farmacii; hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; comerţ, alimentaţie publică, restaurante, baruri, cofetării, cafenele; cult, sedii firme, instituţii financiar-bancare, sport şi recreere în spaţii acoperite; amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate şi subterane, parcaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, construcţii pentru echiparea tehnică.

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii :

23

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de funcţiuni cuprinzând activităţi pentru servicii specializate şi practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii, de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanţă, asigurări, proiectare, reprezentanţe, agenţii imobiliare etc.; Se permite schimbarea destinaţiei apartamentelor de la parterul locuinţelor pentru categoriile descrise mai sus, precum şi pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerţ cu produse alimentare şi nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiţia asigurării unui acces separat. Clădirile cu funcţiuni comerciale şi servicii vor avea la parterul orientat spre stradă / piaţă şi spre traseele pietonale.

Articolul 6 Utilizări interzise: La nivel de ansamblu, se interzic următoarele lucrări:

- industrie de orice tip; - depozitare; depozitări de materiale refolosibile; - platforme de precolectare a deşeurilor urbane; - staţii de întreţinere auto; - staţii de betoane; - lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile învecinate; Se interzice schimbarea destinaţiei apartamentelor pentru activităţi generatoare de disconfort pentru

locatari cum ar fi funcţiuni de producţie, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparaţii; Se interzice schimbarea destinaţiei spaţiilor comune ale imobilelor având funcţiunea de circulaţie (holuri,

accese, culoare, ganguri, curţi interioare, casele scărilor, etc.);

Articolul 7 Interdicţii definitive (permanente) de construire: - în zona culoarelor de protecţie a reţelelor electrice, în zona de protecţie a posturilor de transformare, - în zona de protecţie a staţiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituţie deţinătoare).

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica etc. -, depreciaza valoarea peisajului este interzisa. Articolul 9 Zone construite protejate Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes national, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.). Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice – locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice ( zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice – LEA 20 kV, a posturilor de transformare, a staţiilor de reglare-măsurare etc.). Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – locuirea este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică). Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – locuirea este permisă cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni (instituţii şi servicii, unităţi de producţie şi depozitare, căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement, sport, gospodărie comunală, echipare edilitară). Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - pentru zona mixtă / predominant rezidenţială se prevede POT maxim de 40% şi CUT maxim 1,6 0. Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii:

24

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale - se va cu respecta orientarea corectă faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic); conform cu anexa 3.din RGU şi OMS 119/2014. Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice – locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras faţă de căile de circulaţie existente sau propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor străzilor. Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR: cu avizul SNCFR. Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul. Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament: Clădirile vor fi amplasate retrase cu minim 3,0 m fata de aliniamentul stradal. Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei

Clădirile amplasate pe acceaşi parcelă vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte. Excepţie fac cazurile în care clădirile nu sunt locuinţe sau faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie. Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, direct sau prin servitute, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 23 Accese pietonale Se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară Toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon. Se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV. Articolul 25 Realizarea de reţele Proprietarul va fi obligat, să execute toate lucrările edilitare de echipare necesare în incintă, de apă, canal, electricitate, plantaţii, gaz, telefon, etc, lucrări ce se vor racorda la reţelele publice existente. Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica, telefonie, TV clablu) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 26 Parcelarea

Clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulaţie publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul unor circulaţii private. Articolul 27 Înălţimea construcţiilor - înălţimea maximă la cornişă va fi pentru (S)+P+2E+Er/M = 10,50 metri. Articolul 28 Aspectul exterior al construcţiilor Clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta caracterul zonei.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 29 Parcaje – se va asigura minim 1 loc de parcare pentru fiecare apartament şi un spor de 15%. Se vor asigura locuri de parcare pentru spaţiile cu funcţiuni complementare, proporţional cu suprafaţa şi destinaţia acestora, conform RLU. Articolul 30 Spaţii verzi şi plantate – spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp;

25

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Articolul 31 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.). Se admite ca în grupările de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu.

Lc Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare

Lc - Subzona de locuinte colective (S)+P+2E+M/Er

Lcm - Subzona de locuint e semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (S)+P+2E

Li - Subz ona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (S)+P+2E

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - locuinţe individuale, semicolective, colective, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E // (S)+P+2E+Er/M Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este locuirea cu caracter permanent în regim individual si colectiv Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: instituţii, servicii: sedii firme/sedii sociale, servicii management, proiectare, consultanţă, expertizare, notariat, agenţii turism, servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală), îngrijire medicală; comerţ (comerţ cu amănuntul), căi de comunicaţie, spaţii plantate, agrement ( doar loc de joacă pentru copii), sport (teren tenis, piscină), gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise • Li - locuinţe cu maxim 2 apartamente, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E, amplasate cuplat sau izolat; • Lcm - locuinţe cu maxim 6 apartamente, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E, amplasate cuplat sau

izolat; • Lc - locuinţe colective, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er, amplasate cuplat sau izolat; • instituţii, servicii: sedii firme/sedii sociale, servicii management, proiectare, consultanţă, expertizare,

notariat, agenţii turism, servicii personale (coafor, cosmetică, îngrijire personală, întreţinere corporală), îngrijire medicală;

• comerţ (comerţ cu amănuntul); • reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri existente; • parcaje; • spaţii plantate, oglinzi de apă; • echipare edilitară (branşamente la reţeaua de apă, racorduri la canalizarea publică, staţii de pompare,

alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz, telefonizare).

Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : nu este cazul. Articolul 6 Interdicţii temporare de construire: nu este cazul. Articolul 7 Interdicţii definitive (permanente) de construire:

- în zona culoarului de protecţie a reţelelor electrice, în zona de protecţie a posturilor de transformare, - în zona de protecţie a staţiilor de reglare-măsurare (conform aviz instituţie deţinătoare), - pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. şi în zona acestora de protecţie. - pe culoarele rezervate amplasării reţelei de căi de comunicaţie interioare (străzi majore, principale,

secundare) stabilite în PUZ.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan – nu este cazul. Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan – autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

26

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – locuirea este permisă pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale etc.). Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice – locuirea este permisă în zone neexpuse la riscuri tehnologice (zone expuse: culoarele şi zonele de protecţie ale reţelelor electrice, a posturilor de transformare, a conductelor de transport gaz, a staţiilor de reglare-măsurare etc.). Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – locuirea este permisă cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se efectua, parţial sau total, lucrări de echipare edilitară, (branşament de apă, racord la canalizare, branşament de gaz, racord la reţeaua electrică). Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – locuirea este permisă cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni învecinate. Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului:

SZ1 - Subz ona de locuinte colective (Lc) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4

SZ2 - Subz ona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05

SZ3 - Subz ona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (Li) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05

Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – locuirea este permisă pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi care nu sunt rezervate pentru amplasarea unor lucrări de utilitate publică (căi de comunicaţie, sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaz, telecomunicaţii, etc.)

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale - locuirea este permisă cu respectarea orientării corecte faţă de punctele cardinale (însorire, iluminat natural, confort psihologic). Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice – locuirea este permisă cu amplasarea corectă, retras faţă de căile de circulaţie propuse (străzi majore, principale, secundare), cu respectarea profilelor proiectate. Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR: nu este cazul. Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi: nu este cazul. Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament: In zona strazilor principale cladirile vor fi amplasate retrase cu 3,0 m fata de aliniamentul stradal.

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei 1) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condiţiile:

- clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă limită la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 2 m..

Se vor respecta prevederile Codului civil şi ale Legii 50/1991 republicată cu privire la realizarea clădirilor pe limita de proprietate.

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din înălţimea la cornişă a clădirii, dar nu mai puţin de 2 m..

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igienă cuprinse în O.M.S. nr. 119/2014:

- asigurarea insoririi incaperilor de locuit pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna. - distanta dintre clădirile invecinate să fie cel putin egala cu înăltimea clădirii celei mai inalte.

2) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarele condiţii: - retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi de cel puţin de 6.0 metri. - construcţiile anexe se vor amplasa la cel puţin 4m faţă de limită sau pe limită cu condiţia să nu

depăşească înălţimea de 3 m.

27

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile 1) Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport este obligatorie: Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct. 2) Autorizarea execuţiei construcţiilor se va face doar în cazul asigurării posibilităţilor de acces la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Articolul 23 Accese pietonale – pentru fiecare parcelă trebuie asigurat cel puţin un acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară – locuirea este permisă cu asigurarea racordării la reţelele publice de echipare edilitară, odată cu realizarea lor: alimentare cu apă, canalizare, reţele electrice, reţele de gaz. Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – locuirea este permisă cu condiţia conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea lor: branşament la reţeaua de alimentare cu apă, racord la canalizare, branşament electric, branşament de gaz, suportate în întregime de investitori sau beneficiari. Articolul 26 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare – locuirea este permisă cu respectarea dreptului de proprietate asupra reţelelor edilitare, publică sau privată, după caz.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 27 Parcelarea: Pentru cladiri cuplate si izolate, parcela va avea un front la strada de minim 12,0m si o adancime mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei. Articolul 28 Înălţimea construcţiilor: Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Articolul 29 Aspectul exterior al construcţiilor – clădirile de locuit vor fi proiectate cu respectarea principiilor de estetică arhitecturală, fără a se afecta

caracterul zonei. - clădirile de locuit pot fi prevăzute cu acoperiş (şarpantă) din ţiglă sau tablă, cu panta de maxim 45° sau cu

terasă; - garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea

principală.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 30 Parcaje: se va asigura minim 1 loc de parcare pe fiecare parcelă şi un spor de 15% Articolul 31 Spaţii verzi şi plantate: spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 200 mp; pe fiecare parcelă se va asigura o zonă verde de 10% din suprafaţa acesteia. Articolul 32 Împrejmuiri - pentru clădirile de locuit sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent, cu înălţimea spre stradă de maxim 1,80 m (lemn, gard viu, plasă de sârmă cu vegetaţie agăţătoare, etc.).

C – căi de comunicaţie

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - unitatea funcţională de căi de comunicaţie conţine C - subunitate funcţională a căilor de comunicaţie existente şi propuse. P - subunitate funcţională a parcărilor propuse.

Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de căi de comunicaţie rutiere existente (drumuri de exploatare) şi propuse (străzi principale, secundare). Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: spaţii plantate, echipare edilitară, parcări.

28

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR :

Articolul 4 Utilizări permise – reţea stradală nouă, modernizare şi lărgire drumuri existente, parcaje, trotuare, spaţii plantate, echipare edilitară. Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii: nu este cazul. Articolul 6 Interdicţii temporare de construire: nu este cazul. Articolul 7 Interdicţii definitive de construire : nu este cazul.

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul. Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan: căile de comunicaţie se pot amplasa pe terenuri agricole din intravilan.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – căile de comunicaţie se pot amplasa pe terenuri pe care au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor naturale (efectele excesului de umiditate, drenarea apelor pluviale). Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice- caile de comunicatie se pot amplasa in zone neexpuse la riscuri tehnologice. Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor reţelelor de echipare edilitară necesare care vor deservi toate obiectivele din zonă. Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor – căile de comunicaţie se pot amplasa cu condiţia asigurării compatibilităţii cu celelalte funcţiuni. Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului : nu este cazul. Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – căile de comunicaţie se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi pe alte terenuri.

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale : nu este cazul. Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice : nu este cazul. Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR : nu este cazul.. Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi : nu e cazul. Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament – Se vor respecta profilurile transversale din PUZ. Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei – accesele la obiectivese vor amplasa conform PUZ, astfel încât să se asigure accesul mijloacelor de intervenţie în interiorul parcelei.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să asigure accese carosabile la drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere, pentru toate obiectivele. Articolul 23 Accese pietonale – căile de comunicaţie se vor amplasa astfel încât să se asigure accese pietonale pentru toate obiectivele.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară - se va asigura evacuarea centralizată a apelor pluviale de pe căile de comunicaţie. Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare – căile de comunicaţie se vor amplasa cu condiţia asigurării posibilităţii conectării la reţelele edilitare, o dată cu realizarea acestora. Articolul 26 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare – reţelele de apă, canalizare, drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul. Articolul 28 Înălţimea construcţiilor : nu este cazul. Articolul 29 Aspectul exterior al construcţiilor : căile de comunicaţie vor fi proiectate la parametri conformi cu caracterul urban al zonei.

29

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 30 Parcaje: se pot amplasa parcaje adiacente căilor de comunicaţie sau incluse în profilul transversal al acestora. Articolul 31 Spaţii verzi şi plantate: căile de comunicaţie vor fi prevăzute cu plantaţii de aliniament. Articolul 32 Împrejmuiri : nu este cazul.

SV - Spaţii verzi

1. GENERALITĂŢI:

Articolul 1 Tipuri de subunităţi funcţionale - unitatea funcţională de spaţii verzi. Articolul 2 Funcţiunea dominantă a unităţii este de spaţii verzi (perdea de protecţie, plantaţii de aliniament). Articolul 3 Funcţiunile complementare admise ale unităţii sunt: căi de comunicaţie, gospodărie comunală, echipare edilitară.

2. UTILIZAREA FUNCŢIONALĂ A TERENURILOR DIN CADRUL UNITĂŢILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR:

Articolul 4 Utilizări permise – spaţii vezi, parcuri, perdea de protecţie, plantaţii de aliniament, oglinzi de apă, reţelele de echipare edilitară, alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna dotări de agrement (loc de joacă pentru copii) şi sport (teren tenis, minigolf). Articolul 5 Utilizări permise cu condiţii : constructii usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere, în suprafaţă cumulata de maxim 10% din suprafata totala a spatiului verde. Articolul 6 Interdicţii temporare de construire: nu este cazul. Articolul 7 Interdicţii definitive de construire: pe canalele de desecare aflate în proprietatea A.N.I.F. (cu excepţia zonei de protecţie a canalelor de desecare, unde este permisă realizarea de plantaţii tip păşune sau fâneaţă cu avizul instituţiei deţinătoare).

3. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit: Articolul 8 Terenuri agricole din extravilan: nu este cazul. Articolul 9 Terenuri agricole din intravilan: nu este cazul.

Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului public: Articolul 10 Expunerea la riscuri naturale – spaţiile verzi se pot amplasa în scopul atenuării efectelor produse de riscurile naturale. Articolul 11 Expunerea la riscuri tehnologice : nu este cazul. Articolul 12 Asigurarea echipării edilitare – spaţiile verzi se vor amplasa cu condiţia stabilirii obligaţiei de a se rezerva un culoar aferent pentru amplasarea tuturor reţelelor de echipare edilitară, care vor deservi toate obiectivele din zonă. Articolul 13 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor nu este cazul. Articolul 14 Procentul de ocupare a terenului - max. 5% pentru construcţii provizorii: pavilioane, pergole, chioscuri, tonete, loc de joacă pentru copii. Articolul 15 Lucrări de utilitate publică – spaţiile verzi se vor amplasa pe terenuri care nu sunt ocupate cu canale de desecare şi pe alte terenuri, cu condiţia păstrării unui culoar de rezervă pentru amplasarea lucrărilor de utilitate publică.

Reguli de amplasare şi retragerile minime obligatorii: Articolul 16 Orientarea faţă de punctele cardinale: nu este cazul. Articolul 17 Amplasarea faţă de drumuri publice - spaţiile verzi se vor amplasa cu respectarea profilelor transversale din PUZ. Articolul 18 Amplasarea faţă de căi ferate din administraţia SNCFR : nu este cazul. Articolul 19 Amplasarea faţă de aeroporturi : nu e cazul. Articolul 20 Amplasarea faţă de aliniament : nu este cazul.

30

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ REZIDENŢIALĂ CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE Str. Dafinului – Calea Buziaşului, Timişoara, Jud. Timiş - parcelele cu nr.cad. 405550, 444879, 444278

Articolul 21 Amplasarea în interiorul parcelei : nu este cazul.

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii: Articolul 22 Accese carosabile – spaţiile verzi se vor amplasa astfel încât să beneficieze de accese carosabile din drumurile publice, directe sau cu servitute de trecere. Articolul 23 Accese pietonale – spaţiile verzi trebuie să beneficieze de accese pietonale.

Reguli cu privire la echiparea edilitară: Articolul 24 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară: plantaţiile de aliniament şi perdelele de protecţie se vor executa, pe cât posibil, după terminarea lucrărilor tehnico-edilitare. Articolul 25 Realizarea de reţele edilitare: nu este cazul. Articolul 26 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare: nu este cazul.

Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor: Articolul 27 Parcelarea : nu este cazul. Articolul 28 Înălţimea construcţiilor : nu este cazul. Articolul 29 Aspectul exterior al construcţiilor : nu este cazul.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri: Articolul 30 Parcaje: nu este cazul. Articolul 31 Spaţii verzi şi verzi se vor amplasa în conformitate cu PUZ, asigurând suprafaţa necesară de zonă verde, în funcţie de destinaţia şi capacitatea fiecărei funcţiunii deservite. Articolul 32 Împrejmuiri – spaţiile verzi, pentru agrement şi sport se pot împrejmui; sunt recomandate împrejmuirile de tip transparent sau opac de înălţime joasă, maximum 1,0 m (lemn, gard viu, piatră).

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ În cadrul Planului Urbanistic Zonal unităţile teritoriale de referinţă s-au delimitat după criterii de omogenitate morfologică şi funcţională, ţinând cont de limite cadastrale şi pricipalele căi de comunicaţie. S-au identificat următoarele 2 UTR-uri:

UTR 1 Zonă predominant rezidentiala / mixtă, cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E+M/Er (M) P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

UTR 2 Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălţime maxim (S)+P+2E /(S)+P+2E+M/Er (Lc)

SZ1 - Zona de locuinte colective (Lc) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m

SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lcm) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitaţi pe parcelă (Li) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m

Întocmit, Arh. Laura MĂRCULESCU

31

Atasament: 05_Aviz_Arh_Sef_Honae_Viktor_Dafinului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaQprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Ca urmare a cererii adresate de S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, CUI RO 38309799: 11907936, cu sediul în judeţul Timiș, localitatea Timișoara, Calea Martirilor nr. 21, sc. C, SAD 1, cod poştal 300733, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. UR2018- 003171/26.02.2018; Ca urmare a proiectului nr. 13.07/167/2017 realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, cu sediul în judeţul Timiș, localitatea Timișoara, 3 August 1919 nr. 19, cod poștal 300092, având în vedere Procesul verbal întocmit în urma ședinței din data de 15.03.2018 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înființarea C.T.A.T.U,; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul: AVIZ Nr. 05 din 15.03.2018 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal pentru - „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare”. Generat de imobilul situat în Timişoara, str. Dafinului — Calea Buziaşului, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situație şi extras CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2); extras CF nr. 444879, nr. cadastral 444879, (nr. CF vechi 1838 Moşnița Nouă); extras CF nr. 444278, nr. cadastral 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b, 516/2/b/1) - terenuri intravilane. Iniţiatori: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe; Proiectant: de S.C. PILOT TEAM S.R.L Specialist cu drept de semnătură R.U.R.: Arh. Laura Eugenia E. Mărculescu. Amplasare, delimitare, suprafaţă zonă studiată în P.U.Z.: terenul studiat este situat în partea de est a municipiului Timişoara, cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului. Se reglementează terenurile deţinute de beneficiar, în suprafaţă totală de 27.200 mp, conform CF nr. 405550 in suprafaţă de S = 4.289 mp, CF nr. 444879 în suprafaţă de S = 3.700 mp, CF nr. 444278 în suprafaţă de S = 19.211 mp, CF-uri anexate. Prevederile Planului urbanistic general (P.U.G.) şi a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro aprobate anterior: Conform PUZ aprobat prin HCL 50/ 1999 - Zona propusă pentru locuinţe. Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U.) propuse: Se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălţime, pentru locuinţe individuale şi / sau colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate Zona de locuinte / maxim 6 unitati pe parcela / semicolective P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m Zona de locuinţe colective P.0.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Zona predominant rezidentiala P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Zone verzi propuse in documentaţie: 5 % din suprafaţa totală a terenului - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-004340/15.12.2017; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; - Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; - Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele | COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 2/3

ROMÂNIA ua JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATI PUG/ PUD/ PUZ Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, Tel./Fax +40 256 408300 e-mail:primariaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro existente nr.20/17.01.2018. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele și utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. În urma şedinţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanismul din data de 15.03.2018 înfiinţată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.TA-T.U, se avizează favorabil/eu-condiții/nefavorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia: - Se vor respecta condiţiile de amplasare, precum și toate condiţiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentaţia P.U.Z; Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planşa de reglementări anexată şi vizată spre neschimbare. Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia. Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z. Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.UZ. şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2834 din 28.06.2017, emis de Primăria Municipiului Timişoara. Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr..7623/26.02.2018 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin-poștă la data de... Consilier Sorina Popa e COD FO 47-24, VER. 1 PAGINA 3/3

Atasament: 33_AVIZ_DE_OPORTUNITATE_HONAE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Aprobat, Primar, icolae ROBU Ca urmare a cererii adresate de HONAE VIKTOR, prin S.C. PILOT TEAM S.R.L. cu sediu pe str. 3 August 1919 nr. 19, în judeţul Timiş, municipiul Timişoara, cod poştal ............ „ înregistrată cu UR2017-013430/17.08.2017; Ca urmare a proiectului nr. 13.06/166/2017 realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, cu sediul în judeţul Timiş, Loc. Timișoara, cod poştal ....., str. 3 August 1919 nr. 19, Având în vedere Procesul verbal întocmit în urma şedinţei din data de 21.09.2017 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 modificat prin H.C.L. nr. 95/26.02.2013 privind înfiinţarea C.T.A.T.U.; În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite: AVIZUL DE OPORTUNITATE Nr. 33 din 21.09.2017 Pentru elaborarea Planului urbanistic zonal - Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, strada Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara Generat de imobilul situat în Timişoara, strada Dafinului - Calea Buziaşului, identificat prin planul de încadrare în zonă, planul de situaţie şi extrasele extras CF nr. 405550, nr. Top 513/2/b; 516/2/b/2, (nr. CF vechi 201250); extras CF nr. 444879, nr. cadastral 444879, (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă); extras CF nr. 444278, nr. cadastral 444278 (nr. topografic vechi 513/2/b; 516/2/b/1), anexate, teren intravilan: Cu respectarea următoarelor condiţii: 1. Teritoriul care urmează să fie să fie studiat prin PUZ este cuprins între str. Magnoliei, Calea Buziașului, strada Rozmarinului, strada Dafinului. Zona ce urmează a fi reglementată, identificată conform planşei nr. 03 „Reglementări urbanistice propuse”, memoriului de prezentare şi extraselor CF ataşate, menţionate mai sus, anexă la prezentul aviz, cuprinde terenul delimitat astfel: la est teren nereglementat A1504/1/5/2, la nord proprietăți private, la est PUZ in lucru proprietar S.C. RANDLER GROUP S.R.L., POPARAD SORIN, POPARAD ADRIANA, la sud strada Dafinului, 2. Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi: Categoria funcţională existenta pe terenul beneficiarului — Folosinta actuala: conform CF 405550 - teren arabil intravilan, S = 4.289 mp; conform CF 444879 - teren arabil intravilan, S = 3.700 mp; conform CF 444278 - teren arabil situat in intravilanul extins, S = 19.211 mp; 2) Destinația conform PUZ aprobat cu HCL 50/1999: zonă propusă pentru locuinţe. COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 1/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Birdcul Avizare Conformităţi PUG/PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Categoria funcţională propusă/acceptată pe terenul beneficiarului: Se propune realizarea unei zone de locuire cu regim redus de înălţime, pentru locuinţe individuale şi / sau colective, în corelare cu reglementările existente pentru teritoriul în care este amplasată, respectiv cu alte dezvoltări propuse în vecinătate 3. Indicatorii urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime): Zona de locuinte / maxim 6 unitati pe parcela / semicolective P.0.T.max. = 35% C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m Zona de locuinţe colective P.0.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Zona predominant rezidentiala P.0.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Zone verzi propuse in documentaţie: 5 % din suprafaţa totală a terenului - se vor respecta prevederile HCL 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde" - se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara; - documentaţia de PUZ va respecta culorile şi conţinutul cadru din „Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al PUZ” aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 - propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru. - se va obţine un punct de vedere din partea C.T.A.T.U. pe noua soluţie propusă, înainte de demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent , conform „Regulamentului de informare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului” aprobat prin H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, respectiv înainte de demararea obţinerii avizelor necesare pentru elaborare PUZ; 4. Dotările de interes public necesare, accesului pietonal şi carosabil, parcajelor, utiliăţilor - Drumul nou propus, care traversează parcela pe direcţian nord - sud, va fi repoziţionat în partea de vest, astfel încât să asigura posibilitatea de acces şi urbanizare a vecinătăţilor; - Propunerile acestei documentaţii se vor corela cu propunerile celorlalte documentaţii de urbanism din zonă, aprobate sau aflate în lucru - în ceea ce priveşte continuitatea drumurilor şi a spaţiilor ce urmează a fi de interes public COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 2/3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG/ PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro - Parcările necesare funcţiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul benefi- ciarului, iar amplasarea acestora va respecta OMS 119/2014; - Se vor lua în considerare pentru elaborarea P.U.Z. şi „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013; 5. Capacităţile de transport admise în raport cu funcţiunile propuse şi cu încărcările estimate datorită traficului suplimentar generat de viitoarele investiţii: - Capacitatea de transport a drumurilor/străzilor sau aleilor propuse va fi analizată prin P.U.Z. în funcţie de legislaţia în vigoare pentru funcţiunea propusă; 6. Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale pentru P.U.Z.: Aviz C.T.A.T.U. Aviz Unic, Aviz Sanitar, Aviz Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Protectia Civila, Aviz Pompieri, Aviz de Principiu Mediu Urban (PMT), Aviz de Principiu Drumuri (PMT), Aviz Comisia de Circulatie, Adeverinte cu referire la eventuale litigii sau revendicari eliberate de: Directia Cladiri , Terenuri si Dotari Diverse (PMT), Compartiment Administrare Fond Funciar (PMT) si Serviciul Juridic (PMT), Studiu geotehnic, Plan de situatie cu viza O.C.P.I, actualizat, Plan parcelar intocmit de inginer de cadastru autorizat O.C.P.I. cu evidentierea drumului de acces şi extras CF aferent. Drumul de acces la parcela va respecta HG nr. 525/1996 si legislatia in vigoare. Vor fi asigurate locuri de parcare in incinta. Parcela reglementată va avea acces la drum public. Se va marca sistematizarea pe verticală a terenului. Se vor respecta: RLU, Codul Civil, OMS 119/2014, HG 525/96, si legislatia in vigoare. Utilitati necesare in zona: apa, canal, gaz,electricitate. Circulatie pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. Demolarea constructilor existente se va realiza cu respectarea: Codul Civil, RLU, OMS 119/2014, HG 525/96 si legislatia in vigoare, alte avize conform legislaţiei în vigoare, dacă este cazul. 7. Obligaţiile iniţiatorului P.U.Z. ce derivă in procedurile specifice de informare şi consultare a publicului: - Se vor respecta prevederile H.C.L. nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 2834 din 28.06.2017 emis de Primăria Municipiului Timişoara Achitat taxa de 100 lei, conform Chitanţei nr. 192286/18.07.2017 Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prinpeştă la data de „muiere t-şef 'CIURARIU “Consilier, = Sorina Popa Red- S.P. -2 ex COD FO 47-09, VER. 2 PAGINA 3/3

Atasament: Raportul_informarii_Etapa_2_PUZ_HONAE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana Eprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017 — 021446/12.02.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” Amplasament: str. Dafinului - zona Calea Buziaşului, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: HONAE VIKTOR Proiectant: SC PILOT TEAM SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.01.2018 — 06.02.2018. În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 43/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: au fost notificați proprietarii din zona: SC RANDLER GROUP, şi societățile comerciale situate în incinta SC RANDLER GROUP — Calea Buziașului. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 13,00 — 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 43/29.07.2016, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare", beneficiar HONAE VIKTOR a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ȘEF CONSILIER Sorina Pops Red- S.P.. -2ex

Atasament: Rezultatele_informarii_PUZ_HONAE.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2017 — 021446/08.02.2018 REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: Plan Urbanistic Zonal — "Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare" Amplasament: str. Dafinului - zona Calea Buziașului, Timişoara, jud. Timiş Beneficiar: HONAE VIKTOR Proiectant: SC PILOT TEAM SRL Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 12.01.2018 — 06.02.2018. În acest scop, beneficiarii documentației au amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Direcţia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si l panou la sediul Primariei Municipiului Timişoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 63/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului , au fost notificați cetăţenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați: Au fost notificați proprietarii din zona: SC RANDLER GROUP, şi societățile comerciale situate în incinta SC RANDLER GROUP — Calea Buziaşului. Documentaţia disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana şi nu s-au înregistrat observații/sesizări. La intalnirea cu proiectantul SC SU STAMP SRL, organizată in data de 22.01.2018, între orele 13,00 — 14,00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara — Direcţia Urbanism, în afară de proiectant, nu s-au prezentat alte persoane. Nu s-au formulat sesizari sau observații CONSILIER Sorina Popa CV Red -S.P.-2 ex

Atasament: Aviz_Juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007541/15.05.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 25.05.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului — Calea Buziașului , Timişoara Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică: - CF nr. 444879 Timişoara, nr. cad. 444879, terenul în suprafață de 3.700 mp, categoria de folosință arabil, intravilan, este proprietatea d-lui Boariu Gheorghe, d-nei Boariu Zoiţa-Cristina şi SC VH URBAN HOME SRL. - CF nr. 444278 Timişoara, nr. cad. 444278, terenul în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință, arabil, intravilan, este proprietatea SC VH URBAN HOME SRL şi dnei Boariu Andreea Andrada, d-nei Boariu Mădălina Adnana. - CF nr. 405550 Timişoara, nr. cad. 405550, terenul în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință arabil intravilan este proprietatea d-lui Boariu Gheorghe, d-nei Boariu Zoiţa Cristina, d-lui Honae Viktor. De asemenea, din examinarea cărtilor funciare (datate 27.04.2018) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mentiuni. Prin Declaraţia notarială cu încheierea de autentificare nr. 566/25.04.2018 d-na Boariu Zoiţa Cristina, d-na Boariu Andreea Andrada, d-na Boariu Mădălina Adnana în calitate de coproprietare asupra imobilelor înscrise în CF nr. 444879, 444278, 405550 sunt de acord cu obţinerea PUZ Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului — Calea Buziaşului , Timişoara. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018- 007541/15.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului — Calea Buziaşului, Timişoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii documentatiei având calitatea de proprietari asa cum rezultă din C.F. nr.444879, 444278, 405550, cu privire la imobilul ce se reglementeaza. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului — Calea Buziaşului, Timişoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, nu priveste indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN j [ad Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Plan_de_Actiune_Honae.pdf

PLAN DE ACȚIUNE În vederea implementării investițiilor propuse prin Planul Urbanistic Zonal „ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE” Generat de imobilul din Timişoara Investitori: VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE, HONAE VIKTOR Identificat prin CF/ nr.cad. 444278, 444879, 405550 Conform Avizului de oportunitate nr. 33 din data de 21.09.2017 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE SI NOTARIALE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE Nr. |Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor |Evaluarea Responsabilul Etapele de realizare a operațiunilor şi Crt. | cadastrale şi notariale şi a investițiilor propuse 1 |estimativă a finanțării *) investițiilor (perioada preconizată) * | costurilor OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ 1 Rețele edilitare: extindere rețea alimentare cu apă şi branşamente 150.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare P.U.Z. /2018 - 2020 2 Rețele edilitare: extindere reţea canalizare menajeră şi racorduri 180.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare P.U.Z. /2018 - 2020 3 + Reţele edilitare: extindere rețea canalizare pluvială şi racorduri 95.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare PUZ. - 2020 4 Rețele edilitare: extindere rețea alimentare cu energie electrică şi 160.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare P.U.Z. / 2018. - 2020 branşamente 5 Amenajare căi de circulație pe teren public 370.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare P.U.Z. /2018 - 2020 6 Amenajare parcări pe terenul beneficiarilor 9.000 ron Investitorii PUZ 24 luni de la aprobare P.U.Z. /2018 - 2020 OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE ! 1 Unificări şi dezmembrări necesare implementării P.U.Z. 3.500 ron Investitorii PUZ 90 zile de la aprobare P.U.Z. /2018 2 |Trecerea în domeniul public a terenurilor afectate de drumuri 1.000 ron Investitorii PUZ 6 luni de la aprobare P.U.Z. /2018 Investitori, VH URBAN HOME srl, BOARIU GHEORGHE HONAE VIKTOR îl

Atasament: Raport_de_specialitate_PUZ_VHUrbanHome_Dafinului.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UR2018-007541/15.05.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007541/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire / rezidențială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălțime şi mixtă / locuire colectivă. Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007541/09.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara; Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 şi „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 33/21.09.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 05/15.03.2018; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2834 din 28.06.2017 precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; Documentaţia PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, beneficiari S.C. VH URBAN HOME S.R.L.,, Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina- Adnana, proiectant S.C. PILOT TEAM S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Laura Eugenia Mărculescu, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 12.01.2018, cu ocazia demarării Etapei 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în februarie 2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2017 — 021446/12.02.2018; Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. Cod FP 53-01, ver. 1 l

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, în suprafață totală de 27.200 mp este format din 3 parcele şi este situat în partea de sud-est a Municipiului Timişoara la sud de Calea Buziașului, în intravilan, fiind accesibil din strada Dafinului. Destinația actuală, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 50/1999 — zonă propusă pentru locuințe. Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiş. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea 0OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului. Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă) în suprafaţă de 3.700 mp, categoria de folosință — arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/1) în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință — arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi Honae Viktor. Planul Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara propune dezvoltarea unei zone cu funcțiunea de locuire/ rezidențială, cu subzone pentru locuire individuală / max. 2 familii, colectivă cu regim redus de înălțime şi mixtă / locuire colectivă; asigurarea în incintă a locurilor de parcare necesare funcțiunilor propuse; asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga incintă: alimentare cu energie electrică, gaz, apă-canal, telefonie, conform propunerilor şi avizelor. Accesul auto şi pietonal la parcela studiată se face din strada Dafinului — la sud şi din strada propusă pe terenul beneficiarilor, pe direcția nord-sud, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004340/15.12.2017. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit prin HCL nr. 131/2017 şi în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004340/15.12.2017. Indicii propuși prin documentație şi conform Avizului Arhitectului Şef sunt următorii: Cod FP 53-01 „ver. 1 a

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Se propune structurarea terenului reglementat în suprafață totală de 27.200 mp, în două UTR-uri, astfel: UTR 1 — Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M) UTR 2 — Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E / (S)+*P+2E+M/Er (Lc) - Indicatori urbanistici propuşi pe terenul beneficiarului: UTRI- Zonă predominant rezidentiala/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er (M) P.O.T.max. = 40% C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m UTR2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E / (S)+*P+2E+M/Er (Lc) SZI - Zona de locuinte colective (Lc) P.O.T.max. = 35% CU.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lem) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li) P.O.T.max. = 35% C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecţia Mediului Timiş — suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; Cod FP 53-01, ver. 1 3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele şi utilități publice precum şi ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor. Documentaţia de urbanism este însoțită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.LP.A.T. (MT.C.T.). Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planga nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acțiune asumat. Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentația, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 11) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. PROPUNEM: 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declarației notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Honae Viktor, Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, întocmit conform proiectului nr. 13.07/167/2017, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 2. Se stabilesc condițiile de construire: UTRI1- Zonă predominant rezidențială/mixtă, cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E+M/Er P.O.T.max. = 40% C.U.T.max. = 1,6 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m Cod FP 53-01, ver. 1 4

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaeprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro UTR 2 - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim (S)+P+2E /(S)+ P+2E+M/Er SZI - Zona de locuinte colective (Lc) P.O.T.max. = 35% C.U.T.max. = 1,4 Regim de inaltime = (S)+P+2E+M/Er // Hcornisa = 10,50 m SZ2 - Zona de locuinte semicolective / maxim 6 unitati pe parcela (Lem) P.O.T.max.= 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m SZ3 - Zona de locuinte individuale / max 2 unitați pe parcelă (Li) P.O.T.max. = 35 % C.U.T.max. = 1,05 Regim de inaltime = (S)+P+2E // Hcornisa = 10,50 m Accesele auto şi pietonale conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-004340/ 15.12.2017. Spaţii verzi amenajate minim 5,00 % din suprafața totală a terenului, conform Deciziei de încadrare nr. 20 din 02.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiş — suprafața totală de spații verzi prevăzută prin PUZ va fi amenajată şi întreținută. În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul reglementat este înscris în CF nr. 444879, nr. top 444879 (nr. CF vechi 1838 Moşniţa Nouă) în suprafaţă de 3.700 mp, categoria de folosinţă — arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 444278, nr. cad. 444278 (nr. top vechi 513/2/b; 516/2/b/1) în suprafață de 19.211 mp, categoria de folosință - arabil, proprietari Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana şi VH URBAN HOME SRL; CF nr. 405550, nr. top 405550 (nr. CF vechi 201250 nr. top 513/2/b; 516/2/b/2), în suprafață de 4.289 mp, categoria de folosință — arabil, proprietari Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina şi Honae Viktor. Cod FP 53-01, ver. 1 5

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂŢI PUG/PUD/PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbanaEprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro 4. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 13.07/167/2017, planşa nr. 04 - „Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2*1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, a Regulamentului Local de Urbanism. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare”, str. Dafinului - Calea Buziaşului, Timişoara, elaborat de proiectantul S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 13.07/167/2017, proprietari terenuri şi beneficiari PUZ, conf. extraselor CF anexate şi a declarației notariele cu Incheierea de autentificare nr. 566/25.05.2018: S.C. VH URBAN HOME S.R.L., Boariu Gheorghe, Boariu Zoiţa-Cristina, Boariu Andreea-Andrada, Boariu Mădălina-Adnana, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ARHITECT SEF Emilian Sorin CTURARIU C) 7 CONSILIER Sorina Popa Z Red/dact — S.P. Cod FP 53-01, ver. 1 6