keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 343/31.07.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 343/31.07.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2015-010041/15.07.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţicţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 19/04.12.2014;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 48 din 17.11.2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. SARATOGA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 478/8/03-2014, realizat de S.C. PRO - ARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, H max cornisa = 11 m, accesul auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003854/21.08.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 38 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.0, spaţii verzi in procent de min. 25.00 % prevazut in PUZ initial, respectiv 38% pentru zona de servicii, productie si depozitare - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 48/17.11.2014.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.186 mp, este inscris in CF nr. 411943, Timisoara (CF vechi nr. 882, Freidorf), avand nr. cad. 411943 (nr. top. vechi 637/7-a/2), teren arabil intravilan în Timişoara, str. Vasile Georgevici, proprietar fiind S.C. SARATOGA S.R.L.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire", str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Controlşi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 01-Ed_Plan_de_situatie_Lucrari_edilitare.pdf

Atasament: 01_-A_Plan_de_incadrare_in_zona.pdf

RS a N NR be Ss VĂ “so* VU AG a RA AZ A Ca OT AS Ă N , (A e Fa DI E, n AN d A SS JA X < a N 4 LL e LD A N pa AL sa XE NS

Atasament: MEMORIU_PUD.pdf

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D.

MEMORIU GENERAL

1.1.1.1. INTRODUCERE

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea proiectului : PUD - Construire hala (P) productie nepoluanta (echipamente electronice si automatizari), corp administrativ P+1E si imprejmuire

Beneficiar : S.C. SARATOGA S.R.L.

Proiectant : S.C. PRO- ARH S.R.L.

Data : Martie 2014

Planul Urbanistic de Detaliu stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare in detaliu a unei zone apartinand in prezent intravilanului localitatii Timisoara.

Parcela pentru care urmeaza a fi elaborat Planul Urbanistic de Detaliu este identificata prin: C.F. Nr. 411943 cu Nr. Cad. 637/7-a/2 si S = 1186 mp.

Documentatia include si prevederi concrete privind zonificarea functionala, distributia dotarilor, ariile construibile, organizarea circulatiei auto si pietonale, etc.

Planul Urbanistic de Detaliu propune amplasarea noii constructii si realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei infrastructuri adecvate.

Prevederile din acest Plan Urbanistic de Detaliu vor fi preluate in cadrul regulamentului aferent Planului Urbanistic General al municipiului Timisoara, atât cel existent cât și cel propus (“Propuneri preliminare ce vor fi supuse spre avizare – Etapa 3-a elaborare PUG Timisoara“ aprobate prin H.C.L. nr.428/30.07.2013), care vor deveni odata cu aprobarea lor, acte de autoritate pentru administratia locala.

1.2.OBIECTUL PUD

•••• SOLICITARI ALE TEMEI - PROGRAM Prezenta documentatie are ca obiect construirea unei hale de productie nepoluanta (de

echipamente electronice si automatizari) si a unui corp administrativ, cu acces de pe str. Vasile Georgevici si s-a intocmit in baza certificatului de urbanism nr. 4231 din 12.12.2014.

Obiectivele principale propuse pentru aceasta lucrare sunt: -construirea unei hale de producţie in regim de inaltime parter, a unei clădiri administrative in

regim de inaltime P+1E si imprejmuire -ridicarea interdictiei temporare de construire

2.STUDIUL EXISTENT AL DEZVOLTARII URBANE 2.1. EVOLUTIA ZONEI

• DATE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA Terenul este amplasat în sudul municipiului Timişoara, în zona destinată serviciilor,

depozitarii şi industriei, conform PUG, pe str. Vasile Georgevici. Terenul studiat are suprafata totala de 1186 mp si este orientat nord est-sud vest, cu strada de acces la nord est.

Regimul juridic al terenului este teren în intravilan în proprietatea S.C. SARATOGA S.R.L., iar regimul economic prevede ca destinaţie zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

Suprafaţa totală a terenului aflat în proprietatea S.C. SARATOGA S.R.L. este de 1186 mp. Terenul in studiu nu este ocupat de constructii sau amenajari, fiind in momentul de fata un teren arabil, cu zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

Vecinatatile directe sunt : -la Nord – parcela cu nr. Cad. 637/7-a/3, CF 382 Arabil, proprietar Motzar Gheorghe si sotia

nascuta Hummel Terezia, contract de vanzare-cumparare nr. 10144/1932 -la Sud - parcela cu nr. Cad. 637/7-a/1, CF 878 Arabil, cu casa in str. Bacalbasa nr. 36,

proprietar asupra teren: Barth Varvara 1/2 si Statul Roman in administrarea Icral Timisoara 1/2 -la Est – strada Vasile Georgevici -la Vest – parcela cu nr. Cad 638, CF 571, Str. Bacalbasa nr. 11, proprietar Seculin

Alexandru si Seculin Oprenia 6000/11510 si Statul Roman pe rest.

2.3. CARACTERISTICI CLIMATICE Prin poziţia geografică, amplasamentul face parte din zona de climă temperată, prin

altitudine şi relief din tipul de climat de câmpie, situandu-se in campia Banatului. Clima în aceasta zonă este mai ferită de masele de aer rece din nord şi nord est, dar deschisă influenţelor oceanice şi mediteraneene.

Anotimpurile în general sunt bine conturate. Primăverile sunt mai timpurii şi mai călduroase decât în restul ţării; veri sunt calde, cu un număr restrâns de intervale secetoase; toamnele sunt lungi si cu temperaturi relativ constante iar iernile sunt blande si scurte. Potrivit fenomenului de incalzire globala si in aceasta zona se observa o usoara deviere spre excesiva si un fenomen de transformare anotimpurilor. Temperatura medie anuală este de 10,7° C, iar durata medie multianuala de strălucire a Soarelui in zona Timişoara este de 2128 ore/an. Pe luni, valorile medii ale temperaturii cele mai ridicate sunt în iulie-august (+20...+21), iar în cele mai scăzute în ianuarie (-1...-2). Numărul mediu al zilelor tropicale in Timişoara este de 40, iar numarul al zilelor de îngheţ este de 91.

Circulaţia maselor de aer in campia Banatului este dominat vestică facilitată de deschiderea largă pe această direcţie. Ea cunoaşte o pondere diferită spaţial şi în timp pe trei coordonate – din sud-vest (mase umede, calde mediteraneene), vest (mase umede şi răcoroase) şi nord-vest (reci şi umede). Uneori pătrund şi mase reci polare şi nord-estice care produc scăderi de temperatură şi mai rar fenomene de viscol. In zona Timişoara direcţia predominanta a vântului este cea nord- vestica, urmata de cea vestica. Viteza medie a vântului este redusa, 2,2 m/s. In ceea ce priveste regimul precipitaţiilor, se observa ca intervalul ploios durează din mai şi până în august, fiind legat de frecvenţa maselor de aer oceanic. Vara precipitaţiile au adese caracter torenţial si sunt însoţite de căderi de grindină. În sezonul rece precipitaţiile sub formă de zăpadă. Numărul mediu al zilelor cu ninsoare in Timişoara este de 20,8 iar stratul de zăpadă este subţire şi rezistă cca. 20-40 zile. Cantităţile de precipitaţii anuale de 550 – 650 mm sunt sub nivelul pierderii de apă prin evapotranspiraţie. Ca urmare deficitul de umiditate şi secetele sunt frecvente. Fenomenele atmosferice au o dezvoltare inegală în timp. Bruma este frecventă în lunile de toamnă (X, XI) şi primăvară (III), viscolul este rar (0 – 2 zile), chiciura (3-5 zile), poleiul (2-5 zile), ceaţa (40- 45 zile).

2.4. SEISMICITATE Din punct de vedere geomorfologic, terenul face parte din câmpia joasă denumită Câmpia

Banatului. Geologic, zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica.

2.5.CIRCULATIA Accesul rutier se va realiza de pe strada Vasile Georgevici in baza avizului Comisiei

Circulatie din cadrul Primariei Timisoara.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D.

2.6. OCUPAREA TERENURILOR • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCTIUNILOR CE OCUPA ZONA STUDIATA

Pe teren nu exista nici o constructie. • ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT

Pe teren nu exista fond construit. • EXISTENTA UNOR RISCURI NATURALE IN ZONA STUDIATA SAU IN ZONELE INVECINATE

Nu este cazul.

2.7.PROBLEME DE MEDIU • RELATIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Se va asigura un balans optim intre suprafele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi. • EVIDENTA RISCURILOR NATURALE SI ANTROPICE

Nu e cazul. • MARCAREA PUNCTELOR SI TRASEELOR DIN SISTEMUL CAILOR DE COMUNICATII SI DIN CATEGORILE ECHIPARII EDILITARE, CE REPREZINTA RISCURILE PENTRU ZONA

Nu e cazul. • EVIDENTIEREA POTENTIALULUI BALNEAR SI TURISTIC

Nu e cazul.

2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI In situatia de fata nu este cazul. Proprietatea este privata, constructiile ce urmeaza a se realiza sunt investitii private.

3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA 3.1. PREVEDERI ALE P.U.G.SI ALTE DOCUMENTATII / STUDII DIN ZONA

Propunerile documentatiei de fata tin cont de indicatiile P.U.G. aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL107/2014 si de ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUD aprobat prin Ord. 37/N/2000 al MLPAT si L. 350/2001 si de P.U.D.-uri vecine aprobate: -P.U.D. “Sediu administrativ, service auto si anexe” aprobat prin HCL 79 din 23.02.2010; -P.U.D. “Hale pentru depozitare” aprobat prin HCL 612/2006; -P.U.D. “Sediu de firma cu hala depozitare Zona Freidorf” aprobat prin HCL 327/26.07.2005.

3.2.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de servicii, productie si depozitare cu obligativitatea

amenajarii de spatii verzi, minim 32,65 % din suprafata terenului in studiu.

3.3.ORGANIZAREA CIRCULATIEI Se vor asigura numarul de parcari necesare conform legislatiei in vigoare si avizului

Comisiei Circulatie din cadrul Primariei Timisoara.

3.4. ZONIFICARE FUNCTIONALA Interventiile urbanistice propuse au drept scop reglementarea juridica a terenului pentru

functiunea propusa.

3.5 REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCTIILOR Conform cu plansele anexate, zona edificabila va respecta o retragere minima de 10,00 m

de la frontul stradal al str. Vasile Georgevici. Fata de limita laterala din partea stanga ale parcelei se vor respecta retrageri minime de

6,06 m, fata de limita laterala dreapta se vor respecta retrageri minime de 2,00 m, iar fata de limita din spate se va respecta o distanta minima de 18,41 m.

3.6 REGIM DE INALTIME Din punct de vedere al regimului de inaltime, constructiile se vor incadra in limitele P -P+1E.

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D.

H maxim la cornisa va fi de 11,00 m. 3.7 MODUL DE UTILIZARE A TERENURILOR

Deoarece caracterul principal al zonei va fi unul industrial, ocuparea terenurilor se va inscrie in limita a maxim 30,35%, iar CUT maxim 1.

BILANT TERITORIAL - Indici maximi admisi

SUPRAFATA TEREN SITUATIE EXISTENTA SITUATIE PROPUSA (Indici max admisi)

S aferenta zonei de servicii, productie si depozitare

0 0 360 30.35%

Suprafata aferenta circulatilor -carosabil, trotuare, parcari, platforme.

0 0 439 37.00%

S aferenta spatiului verde 0 0 387 32.65%

TOTAL TEREN 1186 mp 100,00% 1186 mp 100,00%

3.8 ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA ������������ ���� � ���� �� ������������ ������� � ���� ����� �� �� �� ���� � ��� �� �� ��� �� �� �� �!� "��� � � �������� ��� �� ��!�����#��$ ���%�� ������� ���!� & � �" ' # ������ ! ���� �� �� �!� "��� ��� ��$�(# )*�� �� ����� �� +,- �"� ���� �� ��!����� !��� �� �� �� ��� � ���� !"�����)���� ) �!��� .� ������� � ��� �!��� �� / �� '� �������%����� �� �� ����!�� ����� �� �� �� ��� �� �� �� ��!��� ������ ���� �� �(� ) 0� �� ��� � ������$! ������������ ���� � �� �� ��� �� �� �� ����������� �� �'! � ��������� �� ��� � ���!� & � �" ' � ��������� ��1���� �� �� ) 0� �� ��� �� ��� �!������� �� ��$�( �� �� ����� �� +,- � (�� �� ��� ��1� �� ) �� ��� �� "� �2 ��� ������ !"�����)�� ��!���� &� �' ����� �� ) �� ��� �� �!������ �� �!��������� �� 3 �(# )*�� �� ������ �� 45 � 6#7 �&� �' ����� ��!���� � ) ��%�� �*� �!��� �� �� / �� �*� '� ��0 ���� �����)�� �� �� �� ����������!���� !"�����)����� !�������� )!� 0� �!� �� ��"��� �# � ! �*��� � �� �� � +#+3 +#- .� ���%�� �������!��!�0!� �� �'��!� ��� ��� (�"���� '� �������� ����� �� .� �������� �� ������"���� ' �� ������� ���"��)� ��� �� � ����� )!� 0� ��%�� �� �� �� ����� �� �! � �� �� �������������)���� �� ��������� � 0 � � ( �� ��!���� �� ������� ��������!� �� ��)����� ��� � 0 ���� �� ��! ��'� �� � ����0�� � �� �" ��� '� ���!��� ��� �� !�������� ������ ��������� ��!���� ���� �� ) !"���� )������0���� �) �� �!���� �� ������� �� �� � �� ) �������� �! �� ��� ����� �� �������� ����� �� �!�������!���������� '� )����� �� %!��!����� ��"��� �� ������ �������� ������ �� ��� �!���&� �����8���� � ���� �� ������������ ������� ������� �� ���� ����� ��� � # �� 0�������� �� ����� %���!� '� .� �!������� �� ������� � ��� �� �� / ��� � � ���)� �� �� ���� ������ �� ��!�����# ��$ ���%�� ������� ���!� & � �" ' # ������ !���� �� � � ��� �� �� �� �� �� / ��� ��� �9 $:; �� �� ����� �� 455 # � �� �!����� ����� �� � ����� �� ����� ��� � �� � � ��� �� � ����������� �� �'! � �

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D. "� ���� �� ��!����� � ��� �� ��!���� ������ � ( 3 �� ����� � �� ) 0 �� .� ����� ��� � ��) �� � ��� �� ���!� �� �� �� / ��� ��� � � �� � � ��� �� ���!� ���)� ����+� � ��� �� ���!� �� �� �� / ����� ) �� ��� ! ��������� ����� ���� �� � � ��� �� � ����������� �� �'! � �������� �� ��� ����!� & � �" ' # �*�� � � ���� ����� ��# �!�0!� �� �'��!� ��� ��� ��������� ����� ���� �� � � ��� �� ��) �� ��� ��� ���� �� %�� ��� �� .� ���� ��!� '� ) ����� �! � ���� �� �� �� / ���� ��������� ��������� � � ��� �� ) 0� �� ��� �� ��� �!������ �� �9 3 :;# )*�� �� ����� �� 6+- � (�� �� ��� ���� �� ) �� ��� �� � �!�� �� � � ��� �� ������ !"�����)�� ��!���# � �!�� �� ��� � ��� �9 3 :; )*�� �� ����� ��,55 � �� �� ���� ��������� �� � � ��� �� )!� 0� �� � �� �� ��� �� )���� �� '� ����������� �� �� �� ���� �� ��� + ����� � �� � � ��� �� ) 0� �!����!� �� !"��% �!��� �� �� ��� � �� ����� �� +- � %�!�� �# �� ���� ��) �� ��� ! � ������� �� ����� �� �� � +- � � � � ��� � �� ,5 � ������� ��%�� �� ���� ����! ���� �!���������! ��# �������� �� � � ��� �� )!� 0� ���)����� !"��% �!����� �� ��� �� )���� �� �� � �� � ! ���� ��� �� � �� -5 ���� �� ����# �!�0!� ���� 65-+� �� ����)�� �� ��� �� )���� �� .� �������� �� ���� " �� ���������# �� ����������� �� ��� � � �� '� .� ������ ������ " �� � ����!�� � ����� �� )���� �� ��� �� ������ � � � �� .� ��!��� ���� )�%��� �� '� .����������� ����!� # �������������� '� �) �� �� ���������!� � � ������ �!���!��� � ���� � �) � � � ��� � �) � ���!�� � ����� �� )���� �� )!� 0� �� ��� �� ��� "��!� � � !�!��� # �!�0!� ���� ,44�$�,# )*���� ��������� ������ �� " �� +#- � +#- '� � � ,#5 � ��� )!� 0� �!������ �� � � �� �� 0!��� � �!� "����,� � ��� �� ���!� ���)� ������� ���)� �� �� �� �� �0!� ��� "��!� ��# � �����# ��� ���# ��!�� ��# ������� '� �!�� )���� )!� 0��!���� �� ���� ����� ����� ��%!���!� ��� � ��# ������� ������$�� ��� ��!� 3 ��� � �!� �� � ���!� �"��� '� ����/ ������ �� " ��� �� �������� ��!��� �!�0!� �� �'��!� ��� ��� & ����� �� �������� ) )� �� )!�� �� � ��(�� ���� " ���# ���� ���)� �� )!� 0� ������ �� ������ .���������� �� ����!� )���� ���)�����# � � ��������� ) 0�������� � �!���!� � # %� )�� ��!� � � � ���� �! � �� .� � � +655� +# ��� ��!����� ���� ����� ����� ���� %��� ��)��� ��# �!�0!� �� �'��!� ��� ���������� )!�� �� �� �� ���)� �� �!���� � � ! ��! ���9� ��� � � �#,� ��9!�� �� �� �� ���)� �� �!���� � �� � �����9 �� � 747#+� � � ��� �������� �� )!� ������� ���� ����� ��� � .���� ��������� �!�0!� �!� ��!� .� )�%! ��� BREVIAR DE CALCULE������������� ����+������ ��� �� ���3 ��!���1�� '� ���)�����$ �� � �% / �� � 45 ����! ���$ �!� � �� �!��� � �5 � �! ����$ �� � �% / �� � 65 ����! ���$ �!� � �� �!��� � ,5 � �! ���������� � +#5� � +#+- � ��45 � �5� � �65 � ,5�� � +555 � 6#�� � ��� � 5#54, � ������� � � +#6 � ������ � 4#7� � ��� � 5#5-- � ���

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Pr. nr. 473/3/01-2014 – P.U.D. � � �� � � ,#� � ���� � �,4 � 5#�� � �� ��������� �� � , � ������������� � ,5 ����&� �����8����+� (�"����� �� � ���� ������ � � ��� �� �� / ������� ����� � +� ������ � 6#�� � ��� � 5#54, � ������ ��� � � +� ���� � � 4#7� � ��� � 5#5-- � ������ � �� � � +� � � �� � � 5#�� � �� �,� (�"����� �� � ���� ������ ���� ���)� ��������� � ���� �� ��"������ �� �� ���)� �� �� ������� �� 0!� �� ��� � � � � �� � � 3 ����� 3 �!�0������ �� ��������# � �� ���� �� �� � � ��� �� ��.� % ��� �� .� �� � ������� �� � � ��� ��� � 5#� ��! ���� ��� � �� ����%��� ���� � ��� �� 45 ������� 3 �������� �� �!� �� ��!�� �� � ������ � +65 � �� � � 3 �� "���� �!�0!� ���� �475 3 76�� 3 ���� 0 � " ������� 0����� ��������� �!������ �� .� � �� ������ ��� � 5#546� � �� ������� � 5#56�5 � �� �!�� )���� � 5#56�7 � �� 3 �!�0������ �� ����%��� �!���������!� ���� 0���� ��� � 5#�- 3 ������ ������ ����� � 5#�- 3 ������ ��������� � 5#+5 3 ������ �!�� )������� � ��5#546� � 5#�-� � �5#56�5 � 5#�-� � �5#56�7 � 5#+�� �5#++�� � 5#�6 � ����� �!���������� � 5#� � +65 � 5#++�� � 5#�6 � 7#77 � ����� ��� ��!����� ���� ��!� � �������� �� �� � ���� ����� � ��� � ���5 � 9� � +, � �6�4, � +6#- ���������� )!�� �� �� �� �!���� � � ! ��! ���9� ��� � � 7#77 � +6#- � �5 � +�555 � �#,� ��9!�� �� �� �� �!���� � �� � �����9 �� � ��65 ��� � � � +�+��#55 �� � +�555 � 747#+� � � �� Intocmit : arh. Laura Tifan Gy

ing. Alin Cosa

| W PRO ARH S.C. PRO-ARH S.R.L. Timişoara, str. Dr.P.V. Ungureanu nr.12/A tel./fax: 0236/285334; 0723/334171 e-mail: ARHITECTURA URBANISM AMENAJARI INTERIOARE RESTAURARI

Atasament: 05_II_A_Plan_mobilare_urbana_1_500.pdf

| WM PRO ARH pu )) )

Atasament: 05_I_A_Plan_mobilare_urbana_1_1000.pdf

W PRO ARH E
ZI W PRO ARH m

Atasament: 04_II_A_Plan_mobilare_urbana_1_500.pdf

| WM PRO ARH pu )) )

Atasament: 04_I_A_Plan_mobilare_urbana_1_1000.pdf

W PRO ARH E
ZI W PRO ARH m

Atasament: 03_II_A-_Plan_reglementari_1_500.pdf

| WM PRO ARH pu )) )

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2015-010041/15.07.2015

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str.

Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2015-010041/09.07.2015, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 19/04.12.2014, precum si de Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 48 din 17.11.2014; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4231/12.12.2014;

Documentaţia PUD “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, beneficiar S.C. SARATOGA S.R.L., proiectant S.C. PRO - ARH S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna iulie 2014, cu ocazia demararii Etapei 1- etapa pregătitoare PUD de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011 modificat prin H.C.L. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 28.07.2014, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2014-009513/ 28.07.2014;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUD “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, se încadreaza in Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011, respectiv H.C.L. nr. 138/2012), implicarea si consultarea publicului in aceasta etapa, se va face in baza

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

2

Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara; Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. PRO - ARH S.R.L., proiect nr. 478/8/03-2014, la cererea beneficiarului S.C. SARATOGA S.R.L..

Terenul studiat în cadrul P.U.D. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud - vest a oraşului, în UTR 58, delimitat in partea de nord, sud si vest – de parcele private neconstruite, la est de str. Vasile Georgevici. Prin PUG Timisoara, terenul se afla intr-o zona mixta cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ/PUD.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona si anume: PUD - ,,Sediu administrativ, service auto si anexe”, str. Alma Cornea Ionescu F.N., Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 79/23.02.2010, PUD - "Construcţii industriale, depozitare, servicii”, strada Ovidiu Cotruş, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 536/14.11.2006, PUD - „Hale pentru depozitare - A 1355/1/5”, str. Ovidiu Cotruş, zona Freidorf, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 612/19.12.2006. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.186 mp, este inscris in CF nr. 411943, Timisoara (CF vechi nr. 882, Freidorf), avand nr. cad. 411943 (nr. top. vechi 637/7-a/2), teren arabil intravilan în Timişoara, str. Vasile Georgevici, proprietar fiind S.C. SARATOGA S.R.L..

Terenul studiat este liber de construcţii. Prin Planul Urbanistic de Detaliu “Construire hală (P) producţie nepoluantă

(echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 637/7-a/2, Timişoara, se propune construirea unei hale de productie in regim de inaltime P şi a unei clădiri administrative in regim de inaltime P+1E.

Accesul auto si pietonal pe parcela spre constructiile nou propuse, se va realiza de pe strada Vasile Georgevici, în conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2014- 003854/21.08.2014.

Indicii propuşi prin prezenta documentatie, sunt: POT max = 38 %; CUT max = 1.0

Regim maxim de înălţime: P+1E ; H max cornisa = 11 m;

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

3

Spatii verzi in procent de min. 25.00 % prevazut in PUZ initial, respectiv 38% pentru zona de servicii, productie si depozitare - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 48/17.11.2014.

Sunt prevăzute bransamente la reţelele edilitare existente în zonă, pentru a deservi obiectivul propus.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.). Planul Urbanistic de Detaliu ,,Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 411943 (C.F. vechi 882 Freidorf, nr. top vechi 637/7-a/2), Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 411943 (C.F. vechi 882 Freidorf, nr. top vechi 637/7-a/2), Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. SARATOGA S.R.L.., întocmit conform proiectului nr. 473/3/01-2014-PUD, realizat de S.C. PRO-ARH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de max. P+1E, accesul auto

conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2014-003854/21.08.2014, procentul de ocupare al terenului POT max de 38 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.0, spaţii verzi in procent de min. 25.00 % prevazut in PUZ initial, respectiv 38% pentru zona de servicii, productie si depozitare - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 48/17.11.2014.;

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire hală (P) producţie nepoluantă

(echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 411943 (C.F. vechi 882 Freidorf, nr. top vechi 637/7-a/2, Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

  R O M Â N I A

J U D E Ţ U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FO 53-01, ver. 2

4

4.Terenul studiat în suprafaţă totală de 1.186 mp, este inscris in CF 411943, nr. top. 411943 (C.F. vechi 882 Freidorf, nr. top vechi 637/7-a/2), teren intravilan în Timişoara, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 411943, proprietar fiind S.C. SARATOGA S.R.L.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în

concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire hală (P) producţie nepoluantă (echipamente electronice şi automatizări), corp administrativ P+1E şi împrejmuire”, str. Vasile Georgevici CF 411943, nr. top. 411943 (C.F. vechi 882 Freidorf, nr. top vechi 637/7-a/2, Timisoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

SECRETAR

Ioan COJOCARI ARHITECT ŞEF Ciprian Silviu CĂDARIU

ŞEF BIROU GABRIELA GHILEZAN

ŞEF BIROU CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Daniel VĂCĂRESCU Red/Dact S.U.

Atasament: 02-A_Plan_de_situatie_existent.pdf

ZI W PRO ARH m
W PRO ARH E

Atasament: 03_I_A-_Plan_reglementari_1_1000.pdf

ZI W PRO ARH m
W PRO ARH E