keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 360/29.09.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona Terra", str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara

29.09.2009

Hotararea Consiliului Local 360/29.09.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona Terra", str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2009-011804/17.09.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor , Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 06/PV-16.09.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin.5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona Terra", str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TERRA CENTER S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 69/2009, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime conform Planului Urbanistic General aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2000 si prelungit cu Hotărârera Consiliului Local nr.139/2007, acces auto conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-006344/03.09.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5, spaţii verzi conform reglementărilor în vigoare pentru funcţiunea propusă.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Reconfigurare zona Terra", str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 29.539 mp, este înscris in C.F. nr. 401296 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 99210) nr. top 1720/2/1-1720/1/1/1/1/1/1/2/a în suprafaţă de 18588 mp, C.F. nr. 411672 (provenită din conversia de pe hârtie C.F. nr. 200513) nr. cad. 50039 în suprafaţă de 3950 mp, C.F. 411671 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 200512) nr. top 1720/2/1-1720/1/1/1/1/1/1/2/b/1 în suprafaţă de 5231 mp, C.F. nr. 411661 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 125875) nr. top 1720/2/1-1720/1/1/1/1/1/1/2/c în suprafaţă de 1770 mp, proprietar S.C. TERRA CENTER S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Mnagementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. TERRA CENTER S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 2_SITUATIA_EXISTENTA.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă S C A R A

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A P R O I E C T N R .

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

P L A N Ş A N R .

CERINŢA

D A T A

arhitect Nenad Luchin

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A

S . C . T E R R A C E N T E R S . R . L .

F A Z A

1:1000

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

0 3 / 0 9 / 2 0 0 9

2 arhitect Nenad Luchin

S I T U A T I A E X I S T E N T A

37

41

39

27

25

23

33A

33

31

29

ST R.

IO N

RO AT

A

3

1

35

35

2

4

29A

7 5

6

8

ROMPETROL

CENTRUL COMERCIAL EURO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

34

35 36

37 38

39

40

41

42

43

32A

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A TIMIŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR. 66

P . U . D .

arhitect Mircea Craculeac

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

CENTRUL COMERCIAL TERRA

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI STUDIAT

DRUMURI PUBLICE ­ CAROSABIL, PIETONAL, SPATII VERZI EXISTENTE

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

L E G E N D A

ZONE DE COMERT, SERVICII PUBLICE EXISTENTE

ZONE DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

B I L A N T U L S U P R A F E T E L O R

EXISTENT

POT / CUT

Suprafete drumuri acces, parcaje,trotuare,spatii verzi amenajate:

Suprafata construita la sol:

51,70 %/ 0.5

%

100

51,70

29.539,00

mp

Suprafata totala teren

CATEGORIA DE FOLOSINTA: CURTI CONSTRUCTII SUPRAFATA TOTALA: 29539.00 mp

15.273,06

48,30

DRUMURI PROPUSE PRIN PUG

14.265,94

N

Atasament: 3_REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă S C A R A

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A P R O I E C T N R .

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

P L A N Ş A N R .

CERINŢA

D A T A

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A

S . C . T E R R A C E N T E R S . R . L .

F A Z A

1:1000

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P . U . D .

3 R E G L E M E N T A R I U R B A N I S T I C E

37

41

39

27

25

23

33A

33

31

29

ST R.

IO N

RO AT

A

3

1

35

35

2

4

29A

7 5

6

8

ROMPETROL

CENTRUL COMERCIAL EURO

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A TIMIŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR. 66

arhitect Nenad Luchin

0 3 / 0 9 / 2 0 0 9arhitect Nenad Luchin

arhitect Mircea Craculeac

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 5M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 1,90M DE LA LIMITA DE PROPRIETATERETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR

MINIM 10M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 10M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

RETRAGERE ZONA DE IMPLANTARE A CLADIRILOR MINIM 1,90M DE LA LIMITA DE PROPRIETATE

EXISTENT

POT / CUT

Suprafata construita la sol:

%

100

70

70 % / 1,4

5

25

mp

Suprafata totala teren

POT / CUT MAX

Suprafete drumuri acces, pacaje,trotuare minim

Suprafata construita la sol maxim:

Spatii verzi amenajate minim

Suprafata totala teren

%mpPROPUS

B I L A N T U L S U P R A F E T E L O R

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI STUDIAT

DRUMURI PUBLICE ­ CAROSABIL, PIETONAL, SPATII VERZI EXISTENTE

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

L E G E N D A

ZONE DE COMERT, SERVICII PUBLICE EXISTENTE

ZONE DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Suprafete drumuri acces, parcaje,trotuare, spatii verzi amenajate:

100

51,70

29.539,00

15.273,06

48,3014.265,94

51,70 % / 0.5

29.539,00

20.677,30

7.384,75

1.476,95

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

ZONA PROPUSA CU SPATII VERZI AMENAJATE

ZONA PROPUSA DRUMURI, ACCESE SI PLATFORME

ZONA PROPUSA CU DESTINATIE COMERCIALA SI SERVICII

REGIM DE INALTIME MAXIM P+1E

N

PROPUNERE DE REAMPLASARE DRUM FATA DE SOLUTIA PROPUSA PRIN PUG

DRUMURI PROPUSE PRIN PUG

Atasament: 5_REGIMUL_JURIDIC_SI_OBIECTIVELE_DE_UTILITATE_PUBLICA.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă S C A R A

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A P R O I E C T N R .

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

P L A N Ş A N R .

CERINŢA

D A T A

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A

S . C . T E R R A C E N T E R S . R . L .

F A Z A

1:1000

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

5

R E G I M U L J U R I D I C S I O B I E C T I V E L E D E

U T I L I T A T E P U B L I C A

37

41

39

27

25

23

33A

33

31

29 ST R.

IO N

RO AT

A

3

1

35

35

2

4

29A

7 5

6

8

ROMPETROL

CENTRUL COMERCIAL EURO

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A TIMIŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR. 66

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

34

35 36

37 38

39

40

41

42

43

32A

P . U . D .arhitect Nenad Luchin

0 3 / 0 9 / 2 0 0 9arhitect Nenad Luchin

arhitect Mircea Craculeac

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

EXISTENT

POT / CUT

Suprafata construita la sol:

%

100

70

70 % / 1,4

5

25

mp

Suprafata totala teren

POT / CUT MAX

Suprafete drumuri acces, pacaje,trotuare minim

Suprafata construita la sol maxim:

Spatii verzi amenajate minim

Suprafata totala teren

%mpPROPUS

B I L A N T U L S U P R A F E T E L O R

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI STUDIAT

DRUMURI PUBLICE ­ CAROSABIL, PIETONAL, SPATII VERZI EXISTENTE

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

L E G E N D A

ZONE DE COMERT, SERVICII PUBLICE EXISTENTE

Suprafete drumuri acces, parcaje,trotuare, spatii verzi amenajate:

100

51,70

29.539,00

15.273,06

48,3014.265,94

51,70 % / 0.5

29.539,00

20.677,30

7.384,75

1.476,95

DOMENIUL PUBLIC

TEREN AFECTAT DE MODERNIZAREA CIRCULATIEI RUTIERE

N

CATEGORIA DE FOLOSINTA: CURTI CONSTRUCTII SUPRAFATA TOTALA: 29539.00 mp

PROPUNERE DE REAMPLASARE DRUM FATA DE SOLUTIA PROPUSA PRIN PUG

DRUMURI PROPUSE PRIN PUG

Atasament: 6_POSIBILITATI_DE_MOBILARE.pdf

37

41

39

27

25

23

33A

33

31

29

3

1

35

35

2

4

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

29A

7

5

6

8

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă S C A R A

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A P R O I E C T N R .

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

P L A N Ş A N R .

CERINŢA

D A T A

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A

S . C . T E R R A C E N T E R S . R . L .

F A Z A

1:1000

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

6 P O S I B I L I T A T I D E M O B I L A R E

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A TIMIŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR. 66

SPATII VERZI PROPUSE

AMPRENTA CORP CLADIRE PROPUS

ZONA PROPUSA DRUMURI, ACCESE SI PLATFORME

ST R.

IO N

RO AT

A

ROMPETROL

CENTRUL COMERCIAL EURO

VINZARI PALETIZATE

PLATFORMA BETONATA

TRAFIC GREU

CURTE DE SERVICI

PLATFORMA BETONATA TRAFIC GREU

P . U . D .arhitect Nenad Luchin

0 3 / 0 9 / 2 0 0 9arhitect Nenad Luchin

arhitect Mircea Craculeac

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

ACCES CLIENTI

ACCES APROVIZIONARE

ACCES CLIENTI

ACCES CLIENTI TRAFIC GREU

T

V T

CORP CLADIRE

REGIM MAXIM DE INALTIME: P+1E

PARCARE CLIENTI

EXISTENT

POT / CUT

Suprafata construita la sol:

%

100

70

70 % / 1,4

5

25

mp

Suprafata totala teren

POT / CUT MAX

Suprafete drumuri acces, pacaje,trotuare minim

Suprafata construita la sol maxim:

Spatii verzi amenajate minim

Suprafata totala teren

%mpPROPUS

B I L A N T U L S U P R A F E T E L O R

LIMITA DE PROPRIETATE A TERENULUI STUDIAT

LIMITA STUDIATA PRIN P.U.D.

L E G E N D A

Suprafete drumuri acces, parcaje,trotuare, spatii verzi amenajate:

100

51,70

29.539,00

15.273,06

48,3014.265,94

51,70 % / 0.5

29.539,00

20.677,30

7.384,75

1.476,95

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR

1, 2, 3, 4 ACCESE PROPUSE

1 2

4

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

N

3

PROPUNERE DE REAMPLASARE DRUM FATA DE SOLUTIA PROPUSA PRIN PUG

DRUMURI PROPUSE PRIN PUG

Atasament: Raport_de_avizare.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM

RAPORT DE AVIZARE 06/PV – 16.09.2009

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înfiinţată în baza art. 37

din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea C.T.A.T.U., întrunită la data de 12.08.2009 a luat în discuţie materialul iniţiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. TERRA CENTER S.R.L., proiect întocmit de către S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 69/2009.

In urma dezbaterilor, Comisia a emis următorul

AVIZ FAVORABIL

Pentru Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. TERRA CENTER S.R.L., proiect întocmit de către S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 69/2009. Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 16.09.2009

Prezentul raport se comunică: • proiectantului - S.C. . AC TECTURA S.R.L. • beneficiarilor - S.C. TERRA CENTER S.R.L. • membrilor C.T.A.T.U.

DIRECŢIA URBANISM ARH. ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

Cod FP 47 – 03, ver. 1

  • ROMANIA

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA UR2009-011804/17.09.2009

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9

Cavalerie, nr. 66, Timişoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. UR2009-011804/08.09.2009, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 3807 din 11.08.2009, precum şi modificările survenite la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil 06/PV-16.09.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara.

Documentaţia PUD ,,Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara în luna septembrie 200 şi nu au fost înregistrate reclamaţii până la această dată .

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, este elaborată de S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 69/2009, la cererea beneficiarului S.C. TERRA CENTER S.R.L.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord a municipiului Timişoara, pe amplasamentul Complexului Comercial Terra, fiind delimitat: la nord de str. Divizia 9 Cavalerie, la vest proprietăţi private – Centrul Comercial EURO, ROMPETROL, la sud şi est alte proprietăţi private.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente sau Avizul Consiliului Judeţean Timiş. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 29.539 mp, este înscris in C.F. nr. 401296 Timişoara (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 99210) nr. top 1720/2/1- 1720/1/1/1/1/1/1/2/a în suprafaţă de 18588 mp, C.F. nr. 411672 (provenită din conversia de pe hârtie C.F. nr. 200513) nr. cad. 50039 în suprafaţă de 3950 mp, C.F. 411671 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 200512) nr. top 1720/2/1-1720/1/1/1/1/1/1/2/b/1 în suprafaţă de 5231 mp, C.F. nr. 411661 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 125875) în suprafaţă de 1770 mp, proprietar S.C. TERRA CENTER S.R.L.

Prin Plan Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara se propune reconfigurarea zonei ocupate de Complexul Comercial Terra, ocupat cu platforme industriale betonate, hale, ateliere şi anexe ale acestora, care constă în consolidarea indicilor urbanistici, trasarea zonei construibile şi rezolvarea circulaţiilor rutiere. Având în vedere Avizul Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-

FP 53-01, ver. 1

006344/03.09.2009, se propune realizarea pe cheltuiala beneficiarului, într-o primă etapă, a unei giraţii provizorii pentru deservirea centrului comercial, conform planşei nr. 3, iar într-o etapă ulterioară urmând a se realiza giraţia definitivă, conform planşei nr. 2.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 70 % CUT max = 1,5 Regim de înălţime maxim conform P.U.G. actual. Se va asigura suprafaţa necesară de spaţii verzi conform reglementărilor în vigoare

pentru funcţiunea propusă. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Reconfigurare zona Terra”, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 66, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

Având in vedere referatul Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării obiectivului prezentat în acest referat.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. S.P.

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: 1_INCADRAREA_IN_TERITORIU.pdf

B E N E F I C I A R

T I T L U P R O I E C T

T I T L U P L A N Ş Ă S C A R A

RO ­ 300551 Timişoara , str. Mitropolit Varlaam nr. 12 , apt. 06 tel/fax: +40 0256 497 423 mobil: +40 723 386 334 e­mail: [email protected]

N U M E

A C T E C T U R A P R O I E C T N R .

REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

arhitect Mircea Craculeac

E X P E R T

VERIF ICATOR

VERIFICATOR/ EXPERT S E M N Ă T U R Ă

Ş E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

P L A N Ş A N R .

CERINŢA

D A T A

arhitect Nenad Luchin

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A

S . C . T E R R A C E N T E R S . R . L .

F A Z A

T IM IŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE NR. 66

0 3 / 0 9 / 2 0 0 9

1 arhitect Nenad Luchin

I N C A D R A R E A I N T E R I T O R I U

ST R.

IO N

RO AT

A

P L A N I N C A D R A R E

E X T R A S P U G

P U D ­ R E C O N F I G U R A R E Z O N A T E R R A TIMIŞOARA, STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE, NR. 66

P . U . D .

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

AMPLASAMENT STUDIAT PRIN PUD

N

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

“a ES ( . : : Rs = a (CETELE e) =, - Fată TI E iC iii