keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/30.03.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu" Calea Torontalului, Timişoara

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 131/30.03.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu" Calea Torontalului, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-014343/17.03.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 06/PV - 04.03.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu" - Calea Torontalului, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. AGIL GROUP S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 53/2007, realizat de S.C. DIGASIM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime: pentru subzona de spaţii comerciale, birouri, dotări şi servicii: POT max. = 30%, CUT max. = 0,70, regim de înălţime max. = S+P+4E; pentru subzona de locuinţe de serviciu: POT max. = 40%, CUT max. = 1,20, regim de înălţime max. = S+P+2E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001360/11.03.2010 şi conform adresei D.R.D.P. NR. 340/111, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de 35,5 % conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 3357 din 15.07.2008.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu" Calea Torontalului, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada în care trebuie demarate investiţiile prevăzute in documentaţie.

Art.4: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 95100 mp este înscris în CF nr. 414826 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 138431), nr. Top 743/3/22-25 reprezentând teren arabil extravilan, fiind proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru şi deţinut de S.C. AGIL GROUP S.R.L. în baza Contractului de Comodat nr. 87/25.09.2007.

Art.5: Prin prezentul Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu" Calea Torontalului, Timişoara, jud Timiş, suprafaţa reglementată ce se va introduce în intravilanul Municipiului Timişoara este de 95100 mp.
După aprobarea acestei documentaţii şi introducerea în intravilan de către beneficiar, terenul va trece în zona B de impozitare, dar până la viabilizarea acestuia cu reţele edilitare va fi impozitat conform zonei D.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. AGIL GROUP S.R.L.;
- Proiectantului S.C. DIGASIM S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari.pdf

Atasament: mobilare.pdf

Atasament: existent.pdf

Atasament: utr.pdf

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. UR2010-014343/17.03.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de

serviciu ” – Calea Torontalului, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-014343/09.10.2009, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu” – Calea Torontalului, Timişoara, cu completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3101/02.07.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Având în vedere prevederile Avizului de Oportunitate nr. 08/13.05.2009 aprobat cu H.C.L. 224/26.05.2009;

Documentaţia PUZ „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu” – Calea Torontalului, Timişoara, beneficiar S.C. AGIL GROUP S.R.L. a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2009.

Având în vedere dezbaterea publică organizată în data de 14.01.2010 în conformitate în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului şi coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Având în vedere că nu au existat solicitări formulate în dezbaterea publică de către vecinii direct afectaţi;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu” – Calea Torontalului, Timişoara, este elaborată de S.C. DIGASIM S.R.L., proiect nr. 53/2007, la cererea beneficiarului S.C. AGIL GROUP S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice. Pentru această documentaţie, conform Legii 350/2001 „privind amenajarea teritoriului şi urbanismul” a fost obţinut Avizul de Principiu nr. 10.581/29.07.2009 al Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu” – Calea Torontalului, Timişoara,, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, la vest de Parcul Industrial Torontal.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 95100 mp este înscris în CF nr. 414826 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 138431), nr. Top 743/3/22-25 reprezentând teren arabil extravilan, fiind proprietatea lui Bordea Iosif Alexandru. Intre Bordea Iosif Alexandru şi S.C. AGIL GROUP S.R.L. s-a încheiat Contractul de Comodat nr. 87/25.09.2007. Prin documentaţie se propune realizarea unui ansamblu destinat dotărilor şi serviciilor nepoluante – birouri, comerţ, spaţii cazare, hotel, locuinţe de serviciu, conform planşei de reglementări nr. 03-A.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa

Cod FP 53-01, ver. 1

2

2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto si pietonal necesare funcţiunii propuse se vor realiza prin Parcul Industrial Torontal, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001360/11.03.2010 şi conform adresei D.R.D.P. NR. 340/111.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: Pentru subzona de spaţii comerciale, birouri, dotări şi servicii:

POT max. = 30% CUT max. = 0,70 Regim de înălţime max. = S+P+4E

Pentru subzona de locuinţe de serviciu:

POT max. = 40% CUT max. = 1,20 Regim de înălţime max. = S+P+2E

Se vor asigura spaţii verzi min 35,5 % conform Avizului Agenţiei Regionale pentru

Protecţia Mediului nr. 3357 din 15.07.2008. Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de

dezvoltarea tramei stradale propusă prin documentaţie vor fi trecute în domeniu public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

După aprobarea acestei documentaţii şi introducerea în intravilan de către beneficiar, terenul va trece în zona B de impozitare, dar până la viabilizarea acestuia cu reţele edilitare va fi impozitat conform zonei D.

Plan Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă servicii, birouri şi locuinţe de serviciu” – Calea Torontalului, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: incadrare_agil.pdf