keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 405/20.11.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"

20.11.2009

Hotararea Consiliului Local 405/20.11.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-001598/29.10.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului Romîniei nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin.1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-14.10.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara", având ca beneficiar pe S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 243/2008, realizat de S.C. STUDIO ARCA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Pentru proprietăţile cuprinse în cvartalul studiat, care nu sunt proprietatea beneficiarului, se va institui interdicţie de construire, urmând ca edificarea acestora să se facă pe baza unor documentaţii de tip PUD, în timp ce pentru zona cu regim mic de înălţime din cvartalul studiat să se aplice în continuare Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General.

Art.3: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de S-D+P+6E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift , acces auto în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-000686/26.02.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 4: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara", se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în CF nr. 401482 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 151130), nr. cadastral 2070/2 reprezentând grădină în suprafaţă de 3000 mp; CF nr. 401598 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 86365), nr. cadastral 2073/1/3; 2073/2/1/a/1 reprezentând teren arabil în suprafaţă de 13973 mp; CF nr. 401655 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 151144), nr. cadastral 2073/1/2/1 reprezentând teren în suprafaţă de 520 mp; CF nr. 401658 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 129434), nr. cadastral 2073/1/1/1 reprezentând grădină în suprafaţă de 518 mp, fiind proprietatea S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.
- Proiectantului S.C. STUDIO ARCA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: EXISTENT.pdf

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

243/2008

arh. Mihai RADU

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

o c t 2 0 0 9

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

amplasamentul studiat

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

37 6/2

00 8

Im ob

il d e a

pa rta

me nte

S +P

+4 E+

Er

cu fu

nc tiu

ni co

mp lem

en tar

e l a p

art er

A i

CF nr. 86365 cu nr. top. 2073/1/3 si 2073/2/1/a/1, CF nr. 151130 cu nr. top. 2070/2, CF nr. 151144 cu nr. top. 2073/1/2/1 si CF nr. 129434 cu nr. top. 2073/1/1/1

Suprafata teren conf. CF = 18 011 mp P.O.T existent = 0.17% C.U.T. existent = 0.002 Functiune si regim de inaltime conf. PUG: Locuinte si functiuni complementare, P - P+2

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C. nr

.19 66

/20 05

PUD aprobat prin HCL 219/2007

Ansamblu locuinte colective si functiuni

complementare - max.D+P+8E

PUZ aprobat prin HCL 437/2007

Locuinte colective, servicii, comert

- max.S+P+10E+2EPenthouse

PU D

ap rob

at pri

n H CL

44 6/2

00 5

An sa

mb lu

loc uin

te co

lec tiv

e.

- m ax

.S+ P+

5E +M

PUZ aprobat prin HCL 360/2008

Locuinte colective si functiuni

complementare - max.S+P+10E+ER

PU D

ap rob

at pri

n H CL

12 0/2

00 7

Lo cu

int e c

ole cti

ve si

fu nc

tiu ni

co mp

lem en

tar e -

m ax

.S+ P+

6E +2

Er

Casa P

P

2107/1/2/2

Nr. top. 2107/1/2/1

4B

79

75

28

73

71

71A

34

32

81

ST R.

M AR

G IN

II

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

38B

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

45

43

43B

47

49

4 4A

2

43A

24

22

20

26A

30

1B

1A

1 12

10

23

21

28

STR. ARMONIEI

34

36

32

30

ST R.

A UR

O RA

1

15A

11

20

17

15

15A

19

26

28

24B 24A

22

24

7

3A

5

9 18

20A

18

16

3 14

STR. CEN

TURA

2 3

P P

P P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6Hala Atelier

Birouri

Magazie

Bi ro

ur i

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

13

11B

P+1+M

Birouri P +1

Magazie Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

Casa

D+P+5E

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P CasaP

Casa P

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

P+1

Casa P

P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa Casa

P

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Locuinte S+P+4+Er

Casa P

Casa P

Case

P+2

Brutarie

P+3

P+1

P+1

P+M P+M

UNITATE MILITARA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

UNITATE MILITARA

2102/2/1

2107/1/1

D+P+8E Bloc

STR. ARMONIEI

strada 2

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Casa P+1

Casa P+1

Casa P+1

Casa D+P+1

Casa P+1

P+4E BLOCURI LOCUINTE

sc. 1: 1000

pl. nr. 01A

PLAN- ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

90.69

LEGENDA

PLAN - ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

-limita topo teren conf. CF

-strazi cu circulatie auto existente

-teren proprietate privata (zona locuinte si functiuni complementare, P - P+2, conf. PUG)

-cote de nivel (teren natural)

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-cladiri existente- observatii de pe teren

N

Atasament: CIRC._TERENURILOR.pdf

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

243/2008

arh. Mihai RADU

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

o c t 2 0 0 9

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

amplasamentul studiat

Suprafata amplasament

Zona rezervata pentru drumuri propuse

Zona functiune mixta: birouri, servicii, comert, locuinte colective

- -

--

PropusExistent

100%

mp %% mp BILANT TERITORIAL

18 011 18 011 100%

14 324

3 687 20,47 %

79,53%

UTR 1, UTR 2 CF nr. 86365 cu nr. top. 2073/1/3 si 2073/2/1/a/1, CF nr. 151130 cu nr. top. 2070/2, CF nr. 151144 cu nr. top. 2073/1/2/1 si CF nr. 129434 cu nr. top. 2073/1/1/1 Teren proprietate privata = 14 324 mp Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica = 3 687 mp Suprafata totala teren conf. CF = 18 011 mp

90.69

-teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in poprietate publica

-limita teren proprietate privata

-cladiri existente

-limita topo teren conf. CF

-strazi cu circulatie auto existente -posibilitati de dezvoltare a strazilor din interiorul cvartalului

-cote de nivel (teren natural)

LEGENDA

PLAN - CIRCULATIA TERENURILOR

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-teren proprietate privata (zona locuinte si functiuni complementare, P - P+2, conf. PUG)

sc. 1: 1000 PLAN -CIRCULATIA TERENURILOR

pl. nr. 04A

P

63A

18

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

22

20

11

20

15

15A

22

7 STR. ARMONIEI

5

9 18

20A

18

P P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

13 11B

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV) D+P+8E Bloc

st ra

da e

xis te

nt a

16 .00

8.0 0

15 .00

UTR 1 Teren proprietate privata = 5 477 mp Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privata in proprietate publica = 2 187 mp Suprafata totala teren conf. CF = 7 664 mp

12 .00

12 .00

16 .00

7.50

7.50

6.00

UTR 2 Teren proprietate privata = 8 847 mp Teren ce urmeaza a fi trecut din proprietate privatain proprietate publica = 1 500 mp Suprafata totala teren conf. CF = 10 347 mp

Pensiune P+2+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

Casa P Casa

P Casa P+1

Casa P

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

P+1

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Case

Brutarie

P+1

P+1

P+MP+M

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

st ra

da e

xis te

nt a

Locuinte S+P+4+Er

Casa P+1

Casa P

Casa P+1

N

Atasament: EVOLUTIE_CVARTAL.pdf

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

243/2008

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

arh. Radu GOLUMBA

o c t 2 0 0 9 arh. Mihai RADU arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

amplasamentul studiat

PLAN -STUDIU EVOLUTIE CVARTALsc. 1: 2000

pl. nr. 06A

strada 1- strada existenta, face legatura dintre str. Armoniei si str. Grigore T. Popa

strada 2 - strada propusa - importanta pentru permeabilizarea cvartalului, face legatura intre Inelul IV si Calea Lipovei - sustinuta de documentatii de urbanism deja abrobate (o portiune existenta in cadrul incintei in care functioneaza Unitatea Militara)

strada 3 - strada propusa - de importanta locala, face legatura dintre str. Grigire T. Popa si strada 2 (realizata pe doua treimi din lungimea sa si continuata prin propunerile facute)

strada 4 - strada propusa - de importanta locala, face legatura dintre strada 2 si str. Armoniei (amplasamentul sau va fi definitivat in urma dezvoltarii cvartalului) - poate fi localizata oriunde in intervalul dintre inel IV si strada 1

strada 5 - strada propusa - de importanta locala, face legatura dintre strada 1si strada 3 (sustinuta de documentatii de urbanism deja aprobate)

A i

12 0.0

0

50 .00

P

2107/1/2/2

Nr. top. 2107/1/2/1

4B

79

75

28

73

71

71A

34

32

81

ST R.

M AR

G IN

II

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

45

43

43B

47

49

4 4A

2

43A

24

22

20

26A

30

1B

1A

1 12

10

23

21

28

STR. ARMONIEI

34

36

32

30

ST R.

A UR

O RA

1

15A 11B 11

20

17

15

15A

19

26

28

24B 24A

22

24

7

3A

5

9 18

20A

18

16

3 14

STR. CEN

TURA

P P

P P

P

P

P

P

TEREN PRIMARIE DR

UM 2

10 6Hala Atelier

Birouri

Magazie

Bi ro

ur i

DR UM

2 10

6

Magazie

P+4E BLOCURI LOCUINTE

P. TRAFO. C.Termica

M

P+4E BLOCURI LOCUINTE

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Pensiune P+2+M

P+1

P+1

13 11B

P+1+M

Birouri P +1

Magazie Sopron

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

Casa

D+P+5E

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

P

Casa P

Casa P

Casa PCasaP

Casa P

Casa P

Casa P CasaP Casa

P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P Casa

P

Casa D+P+1

Casa P

Casa P+1

Casa

Casa

Casa

P+1

Casa P

P+1

Casa

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa Casa

P

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Locuinte S+P+4+Er

Casa P

Casa P

Case

P+2

Brutarie

P+3

P+1

P+1

P+M P+M

UNITATE MILITARA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

UNITATE MILITARA

2102/2/1

2107/1/1

D+P+8E Bloc

st ra

da 1

STR. ARMONIEI

st ra

da 1

strada 2

strada 2

st ra

da 3

st ra

da 3

st ra

da 4

st ra

da 4

strada 2

strada 5

strada 5

STR. DR.GRIGORE T.POPA

Casa P+1

Casa P+1

P+1 Casa

Casa P+1

ZONA 3 - zona locuinte si functiuni complementare cu regim de inaltime intre P si P+3E CUT max. = 2

ZONA 2 - zona locuinte si functiuni complementare cu regim de inaltime max. P+6E CUT max. = 2,5

ZONA 1- locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime mediu P+5 - 6E, local max. P+8 - 10E, CUT max. = 3

LEGENDA

PLAN - STUDIU EVOLUTIE CVARTAL

POT max. = 40%

Atasament: REGLEMENTARI.pdf

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

243/2008

arh. Mihai RADU

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

o c t 2 0 0 9

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

amplasamentul studiat

sc. 1: 1000 PLAN- REGLEMENTARI URBANE

pl. nr. 02A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

LEGENDA -limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-cladiri existente

-limita topo teren conf. CF

PROPUNERE REGLEMENTARI URBANISTICE

-zona pentru locuinte colective si functiuni complementare peste - P+2E (max. S+P+6E)

90.69

-zona de implantare a cladirilor

-limita maxima de implantare a cladirilor

-accese auto si pietonale propuse

-cote de nivel (teren natural)

-strazi cu circulatie auto existente

-posibilitati de dezvoltare a strazilor din interiorul cvartalului

-strazi cu circulatie auto propuse

UTR1 si UTR2 CF nr. 86365 cu nr. top. 2073/1/3 si 2073/2/1/a/1, CF nr. 151130 cu nr. top. 2070/2, CF nr. 151144 cu nr. top. 2073/1/2/1 si CF nr. 129434 cu nr. top. 2073/1/1/1

Suprafata totala teren conf. CF = 18 011 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2.5

Regim maxim de inaltime propus: S+P+2E+Er, S+P+3E, S+P+6E

-zona pentru dotari aferente zonei rezidentiale (policlinica, cresa, servicii, comert)- S+P+2E+Er

P

63A

18

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

14B

10

22

20

11

20

15

15A

22

24

7 STR. ARMONIEI

5

9 18

20A

18

P P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

13 11B

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV) D+P+8E Bloc

st ra

da e

xis te

nt a

7.0 0

7.0 0

12 .00

8.00

9.50

16 .00

3.00

7.50

9.50

10.50

2.5 0

8.0 0

8.0 0

2.5 0

16 .00

10.50

15 .00

UTR 2 Suprafata totala teren = 10 347 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2.5

Regim maxim de inaltime propus: S+P+6E

UTR 1 Suprafata totala teren = 7 664 mp P.O.T max. propus = 40% C.U.T. max. propus = 2.5

Regim maxim de inaltime propus: S+P+6E, S+P+3E

PUD aprobat prin HCL 219/2007

Ansamblu locuinte colective si functiuni

complementare - max.D+P+8E

S+ P+

2E +E

r

S+ P+

3E

S+ P+

6E

S+ P+

6E

S+ P+

3E

S+ P+

3E

4.50

6,0 0

50 .00

6.00

4,5 0

6.00

2.00

7.50

50 .00

6.00

6.00

6.0 0

10.50

1.0 0

12 .00

1.0 0

12.00

2.00 6.00

10.50

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

37 6/2

00 8

Im ob

il d e a

pa rta

me nte

S +P

+4 E+

Er

cu fu

nc tiu

ni co

mp lem

en tar

e l a p

art er

P.U .D

ap rob

at pri

n H CL

28 6/2

00 6

Mo dif

ica re

am pla

sa me

nt la

pe ns

iun e

D+ P+

1E +M

au tor

iza ta

cu A.

C. nr

.19 66

/20 05

Pensiune P+2+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te P+1

P+1

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

acces auto si pietonal propus

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

P+1+M

Casa P Casa

P Casa P+1

Casa P

P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

P+1

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Case

Brutarie

P+1

P+MP+M

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

ac ce

s a uto

si pie

ton al

pro pu

s

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

lim ita

m ax

.de im

pla nta

re a c

lad iril

or

acces auto si pietonal propus st

ra da

e xis

te nt

a Locuinte

S+P+4+Er

Casa P+1

Casa P

Casa P+1

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi si recreere

BILANT TERITORIAL

Zona cai de circulatie auto si pietonale - strazi

Zona ocupata cu locuinte colective si fct. compl.

Zona alei in incinta, accese, parcari

-

--

-

100%100%18 011 18 011

max. 7700

max. 40 %

min 25%- - min.4 503

-- 3 687

cca. 2121

20,47%

cca. 14,53%

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi si recreere

BILANT TERITORIAL

Zona cai de circulatie auto si pietonale - strazi

Zona ocupata cu locuinte colective si fct. compl.

Zona alei in incinta, accese, parcari

-

--

-

100%100% 7 664

max. 3 277

max. 40 %

min 25%- - min.1 916

-- 2 187

cca. 284

28,54%

cca. 6,46%

UTR 1

%

Existent

%

Propus

mpmp

Suprafata amplasament

Zona spatii verzi si recreere

BILANT TERITORIAL

Zona cai de circulatie auto si pietonale - strazi

Zona ocupata cu locuinte colective si fct. compl.

Zona alei in incinta, accese, parcari

-

--

-

100%100% 10 347

max. 4 423

max. 40 %

min 25%- - min.2 587

-- 1 500

cca. 1 837

14,50%

cca. 20,50%

UTR 2

UTR 1, UTR 2

7 664

10 347

N

Atasament: Referat_-_PUD_Gr.T.Popa.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitană Nr. U92009-001598/29.10.2009

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa,

nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara,

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U92009-001598/27.04.2009 şi completată cu nr. UR2009-003392/02.06.2009, UR2009-011809/08.09.2009, UR2009-013962/06.10.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, beneficiar SC Banu Construct SRL, proiectant SC Studio Arca SRL.

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009, aprobat cu HCL 560/2008 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-14.10.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5008/23.10.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001 în aceasta perioadă.

Documentaţia PUZ „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T.

Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, beneficiar SC Banu Construct SRL, proiectant SC Studio Arca SRL a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara în luna octombrie 2009.

Având in vedere dezbaterea publică organizată în data de 29.10.2009, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Având în vedere sesizările formulate în dezbaterea publică de către vecinii direct afectaţi, precum şi sesizările formulate prin Cabinetul de Avocatură Speriuşi-Vlad & Sarafolean, anexate la dosar prin care se solicită anularea H.C.L. 560/2008, respectiv Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009 şi amânarea procedurii de dezbatere publică stabilită pentru data de 29.10.2009 (solicitare care a ajuns la Direcţia Urbanism după ce dezbaterea publică a avut loc);

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr.T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, este elaborată de S.C. Studio Arca S.R.L., proiect nr. 243/2008, la cererea beneficiarilor S.C. Banu Construct S.R.L.

Cod FP 53-01, ver. 1

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, conform adresei nr. R4606 din 09.04.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr.T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiată este amplasată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în zona nordică, în apropierea Inelului IV, între Calea Lipovei și Calea Aradului. Cvartalul este delimitat de str. Armoniei la nord, str. Gr. T. Popa la sud, Unitatea Militară la est şi Inelul IV spre vest.

Aceasta face parte, conform P.U.G. Timişoara, din UTR nr. 22 şi pentru care este propusă funcţiunea de „zonă de locuire şi funcţiuni complementare”. Prin Avizul de Oportunitate nr. 04/09.12.2008 se propune funcţiunea de locuire, funcţiuni complementare şi dotări. Terenul ce urmează a fi reglementat, în suprafaţa totală de 18011 mp şi este compus din:

- CF nr. 401482 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 151130), nr. cadastral 2070/2 reprezentând grădină în suprafaţă de 3000 mp;

- CF nr. 401598 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 86365), nr. cadastral 2073/1/3; 2073/2/1/a/1 reprezentând teren arabil în suprafaţă de 13973 mp;

- CF nr. 401655 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 151144), nr. cadastral 2073/1/2/1 reprezentând teren în suprafaţă de 520 mp;

- CF nr. 401658 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 129434), nr. cadastral 2073/1/1/1 reprezentând grădină în suprafaţă de 518 mp.

Terenurile sunt în proprietatea SC BANU CONSTRUCT SRL. Pentru proprietăţile cuprinse în cvartalul studiat, care nu sunt proprietatea beneficiarului, se va institui interdicţie de construire, urmând ca edificarea acestora să se facă pe baza unor documentaţii de tip PUD, în timp ce pentru zona cu regim mic de înălţime din cvartalul studiat să se aplice în continuare Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General; Prin documentaţie se propune construirea unui ansamblu de clădiri având următoarele funcţiuni: - locuire, funcţiuni complementare zonei de locuire, precum şi zonă de dotări aferente zonei de locuire (policlinică, creşă, servicii, comerţ). Zona aferentă dotărilor publice, dotări lipsă din zona studiată este amplasată spre str. Dr. Grigore T. Popa. Accesul principal se va realiza din str. Gr. T. Popa existând posibilităţi de legătură cu str. Armoniei şi chiar cu Inelul IV, aşa cum reiese şi din Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-000686/26.02.2009. Terenul afectat de trasarea străzilor propuse urmează a trece în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara. (conform planşei de Circulaţia terenurilor nr. 04A). Autorizaţia de Construire se va emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniu public.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii de construibilitate propuşi pentru investiţie: POT max = 40 % CUT max = 2,5 Regim maxim de înălţime – S/D+P+6E Spatii verzi min. 25% conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timişoara,

nr. 2446/11.05.2009. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu locuinţe colective şi funcţiuni complementare, str. Gr. T. Popa, nr. top 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, 2070/2, 2073/1/2/1, 2073/1/1/1, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC,

Atasament: FUNCTIUNI_CVARTAL.pdf

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

243/2008

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

s e p 2 0 0 9 arh. Mihai RADU arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

PLAN - ANALIZA FUNCTIUNI CVARTALsc. 1: 2000

pl. nr. 05A

P

P. TRAFO.

P

2107/1/2/2

Nr. top. 2107/1/2/1

4B

C ALEA AR

AD U

LU I

48

50 52

79

75

28

73

71

71A

34

32

81

ST R.

M AR

G IN

II

1

ST R.

M AR

G IN

II

ST R.

M AR

G IN

II

38A

STR. ARMONIEI

63A

18

51A 8

6

51

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

53

14B

10

41

45

43

43B

47

49

4 4A

2

43A

24

22

20

26A

30

1B

1A

1 12

23

21

28

STR. ARMONIEI

34

36

32

30

ST R.

A UR

O RA

1

11B

11

20

17

15

15A

19

26

28

24B 24A

22

24

7

3A

5

9 18

20A

18

16

3 14

STR. CEN

TURA

TEREN PRIMARIE

DR UM

2 10

6

DR UM

2 10

6

Magazie

STR. DR.GRIGORE T.POPA

13 11B

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

UNITATE MILITARA

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV)

UNITATE MILITARA

st ra

da 1

STR. ARMONIEI

st ra

da 1

strada 2

STR. DR.GRIGORE T.POPA

LEGENDA- ANALIZA FUNCTIUNI CVARTAL

teren de sport

cladiri industriale

santier

brutarie

cofetarie

alimentatie publica

restaurant

cazare in regim hotelier

bar

unitate militara

magazin materiale de constructii

magazin alimentar de cartier

birouri, servicii

servicii, profil de activitate instalatii electrice

spalatorie auto

servicii, profil de activitate reparatii utilaje grele

locuinte colective

locuinte individuale

1 2 3 4 5

6

1

3

2 4

5

6

7

5 76

LT ET TE E UNI 1 II TI TI ft UL UTILI | | II IL Me E N BI TI va! sa Ra LL SOTI = = CS SEE
ES a aa oz E E E aa a i a
PTT anna
Ristotante Cui E Il a
,

Atasament: MOBILARE.pdf

P. U

.Z . -

T IM

IS O

AR A,

st

r. D

r. G

rig or

e T.

P op

a

A N

S A

M B

LU L

O C

U IN

TE C

O LE

C TI

V E

S I F

U N

C TI

U N

I C O

M P

LE M

E N

TA R

E

p r o i e c t n r .

p l a n s a f a z a

s.r.ls.c.

Timisoara, s t rada Memorandulu i nr .93, te l / fax 0256/ 294218, e-mai l o f f [email protected]

P.U.Z.

S E F P R O I E C T

P R O I E C T A T

D E S E N A T

arh. Radu GOLUMBA

243/2008

b e n e f i c i a r S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L.

str. Dr. Grigore T. Popa, nr. top. 2073/1/3, 2073/2/1/a/1, nr. top. 2070/2, nr. top. 2073/1/2/1 si nr. top. 2073/1/1/1 , Timisoara

a d r e s a

P.U.Z.- Ansamblu locuinte colective si functiuni complementare

p r o i e c t

s e p 2 0 0 9 arh. Mihai RADU arh. Radu GOLUMBA

arh. Mihai RADU

amplasamentul studiat

1.50 1.00 3.50 3.50 1.00 1.50 2.00

10 .00

3.00

12.00

45°

P+1

P+2

P+3

domeniu public

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

zona verde

domeniu privat domeniu privat

PLAN - POSIBILITATI DE MOBILARE URBANAsc. 1: 1000

pl. nr. 03A

PROFIL STRADAL A-A

PLAN DE INCADRARE - EXTRAS DIN P.U.G

P

63A

18

63

59 55-57

61

14

16

14A

12

14B

10

22

20

15A 11B 11

20

15

15A

22

24

7 STR. ARMONIEI

5

9 18

20A

18

P P

M

STR. DR.GRIGORE T.POPA

13 11B

S.C. Energopetrol S.A. Ploiesti

Nr. top. 2102/2/2

Atelier

Magazie

Atelier AUTO

D+P+5E

D+P+5E

D+P+5E+ER Bloc

D+P+6E

D+P+5E

Bloc

Bloc

ST R.G

R.A LEX

AN DR

ES CU

(IN EL

IV) D+P+8E Bloc

st ra

da e

xis te

nt a

12 .00

16 .00

11 .00

14.00 3.00

28.68 3.0 0

25 .20

8.0 0

27 .11

3.0 0

27 .11

15 .00

3.00 15.02

9.50

UTR 1

S+P+6E

S+P+3ES+P+3E

S+P+3E S+P+3E

S+P+3E

S+P+3E

S+P+2E

S+P+6E

S+P+3E

S+P+3E

S+ P+

2E

S+P+2E

aprox. 60 locuri de parcare exterioare - dale inierbate

aprox. 30 locuri de parcare exterioare - dale inierbate

aprox. 27 locuri de parcare exterioare - dale inierbate

aprox. 7 locuri de parcare exterioare - dale inierbate

4.50 7.50 2.00

25 .00

15.00

12 .00

4.5 0

16 .00

12.00 5.59

18 .00

19 .52

45 .00

43.73

28.68 3.00

14.00

65 .41

18 .00

21 .00

28 .20

8.0 0

27 .11

21 .00

6.00 2.00

5.50

18.49

10.50

11.40

11.40

3.0 0

9.5 0

12.00

4.50 7.50

12.00

5.50

17.68

90 5.50 5.00

18.47

3.00

9.50

2.00

7.87 5.00

3.0 0

24 .10

3.0 0

27 .11

16 .00

4.50

2.5 0

25.00

10.50

22 .36

14 .00

10.50

2.5 0

UTR 2

dotari aferente zonei rezidentiale- centru multifunctional (policlinica, cresa, gradinita, etc.)

Pensiune P+2+M

limita de proprietate

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1

P+1

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

P+1+M

Casa P

Casa P Casa

P+1

Casa P

P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa P

Casa P

Casa P+1

Casa

Casa

Casa P

P+1

Casa

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa P

Casa

Casa

Casa P

Casa P

Casa

Casa P

Case

Brutarie

P+1

P+M

P+M

UNITATE MILITARA

acces parcare subterana

UNITATE MILITARA

S+P+2E+Er UNITATE MILITARA

UNITATE MILITARA

acces auto si pietonal propus

ac ce

s a uto

si pie

ton al

pro pu

s

st ra

da e

xis te

nt a

Locuinte S+P+4+Er

Casa P+1

Casa P

Casa P+1

ac ce

s p arc

are su

bte ran

a

ac ce

s p arc

are su

bte ran

a

A

A

LEGENDA

-limita topo teren conf. CF

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

-cladiri existente- plan de situatie PMT

-strazi cu circulatie auto existente

-posibilitati de dezvoltare a strazilor din interiorul cvartalului

-parcare exterioara - dale inierbate

-cladiri locuinte colective si functiuni complementare

-cote de nivel (teren natural)

-circulatii auto propuse in incinta

-accese in cladiri

100.72

-zona verde propusa

-strazi cu circulatie auto propuse in zona reglementata

-limita de proprietate = limita parcele ce fac obiectul P.U.Z.

-accese auto pe parcela (locatari, mijloace de stingere a incendiilor si mijloace de colectare a deseurilor)

-cladiri existente- observatii de pe teren

N