keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 384/29.11.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara

29.11.2011

Hotararea Consiliului Local 384/29.11.2011
privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu „Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2011-018327/07.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Favorabil nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Detaliu "Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara, având ca beneficiari pe COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA, întocmit conform Proiectului nr. 6.05/70/2010/2011, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D+P+4E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea cladirilor de locuinte", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2011-002670/29.09.2011, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,30, spaţii verzi de 10,10% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5675/27.07.2011.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Detaliu "Imobil birouri si locuinte de serviciu", str. Silistra nr. 10B, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafata totala de 1010 mp, este înscris in C.F. 424814 - Timisoara (CF vechi nr. 88530), nr. top 29911/2/2, teren intravilan, fiind proprietatea COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI Si GAIE LOREDANA ILEANA;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FRANCISC SZABO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 02_Reglementari_urbanistice.pdf

BILANł TERITORIAL Existent Propus

mp % mp %

Terenul studiat 1010,00 100 1010,00 100

Zona rezidentiala mixta cu cladiri cu mai mult

de 3 niveluri si dotari propusa 1010,00 100 1010,00 100

Atasament: 03_Reglementari_edilitare.pdf

Atasament: 04_Obiective_utilitate_publica.pdf

Atasament: 05_Mobilare.pdf

BilanŃ teritorial / raportat la propunerea de mobilare

BILANł TERITORIAL Existent Propus

mp % mp %

Terenul studiat 1010 100 1010 100

Cladire birouri şi locuinŃe de servici D+P+4E+Er

---- ---- 404 40,00

Zone verzi ---- ---- 102 10,10

Parcaje înierbate ---- ---- 120 11,88

Alei şi circulaŃii auto în incintă ---- ---- 384 38,02

Atasament: 110913_Memoriu_PUD_Silistra.pdf

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

1

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI

STRADA SILISTRA NR. 10 B, TIMIŞOARA Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN

JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B

Proiectant de specialitate : S.C. PILOT TEAM s.r.l.

Strada 3 August 1919, nr. 19, ap. 2/A, Timişoara Tel/fax: 0256 487150 www.pilotteam.ro

Faza de proiectare : Plan Urbanistic de Detaliu Timişoara, Mai 2011

Foaie de capăt

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

2

MEMORIU GENERAL 1. DATE PROIECT

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI DENUMIREA LUCRĂRII: IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI BENEFICIARI : COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA, GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA AMPLASAMENT : Strada Silistra nr. 10 B, Timişoara NUMĂR PROIECT : 6.05 / 70 / 2010 FAZA DE PROIECTARE : PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D. DATA ELABORĂRII : Mai 2011

1.2. OBIECTIVE Prezenta documentaţie la nivel de P.U.D. îşi propune să constituie suportul juridic, instituţional şi tehnic pentru amplasarea unui imobil pentru birouri şi locuinţe de servici în Timişoara, în zona Ion Ionescu de la Brad, pe Strada Silistra nr. 10 B, parcela cu nr. topo 29911/2/2. Documentaţia stabileşte condiţiile tehnice pentru modului de ocupare al terenului şi amplasare a clădirilor.

2. ÎNCADRAREA ÎN ORAŞ/ ÎN ZONĂ Amplasamentul care a determinat elaborarea prezentei documentaţii, P.U.D. „IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI”, Strada Silistra nr. 10 B, Timişoara, se află situat în partea de nord - est a oraşului Timişoara, în zona Ion Ionescu de la Brad. Funcţiune zonei a fost reglementată prin P.U.Z. Zona Ion Ionescu de la Brad, Timişoara, aprobat prin HCL 186/2003. Amplasamentul studiat în cadrul P.U.D. este situat într-o zonă rezidenţială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje şi dotări de cartier. In conformitate cu P.U.G. Timisoara zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 24.

2.1. DATE C.F. Amplasamentul care a generat prezenta documentaţie are o suprafaţă totală de 1010 mp., parcela cu numărul cadastral 29911/2/2, înscrisă în C.F. nr. 88530 Timişoara, proprietatea următorilor: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi soţia JABRI TABRIZI ELENA, GAIE MICHAEL – RUDI şi soţia GAIE LOREDANA ILEANA. TOPOGRAFIA Terenul este în prezent neconstruit. În vederea realizării documentaţiei s-a efectuat ridicarea topografică a terenului studiat. Acesta relevă faptul că terenul este relativ plan, situat la nivelul străzii. Din punct de vedere seismic amplasamentul se încadrează în zona “D” de seismicitate, cu Ts=1,0s şi Ks=0,16.

2.2. ACCES În prezent, terenul studiat este accesibil auto şi pietonal pe o latură, din strada Silistra.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

3

3. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE

3.1. FUNCŢIUNI EXISTENTE Terenul studiat se învecinează, conform planşelor anexate, cu: - la nord: Strada Silistra - la est: imobil locuinţe colective P+4E+M, Silistra nr.12, bloc A44 -cca. 1,0m şi locuinţă duplex P+1E+M - cca. 2,25 m. - la sud: spaţiu comercial - parcela 29911/2/1 - cca. 7,60 m. - la vest: locuinţă D+P+2E - pe limita terenului şi restaurant (pizzerie) P+M - pe limita terenului, cu calcan În zona adiacentă sunt în general amplasate construcţii cu funcţiuni de servicii - restaurant, hotel, comerţ, locuire individuală (max. P+2E) şi locuire colectivă (P+4E+M).

3.2. REGIMUL JURIDIC Amplasamentul care a generat prezenta documentaţie are o suprafaţă totală de 1010 mp. (suprafaţa măsurată de 990 mp.), având numărul topografic 29911/2/2, teren înscris în C.F. nr. 88530 Timişoara. Terenul are următorii proprietari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi soţia JABRI TABRIZI ELENA, GAIE MICHAEL – RUDI şi soţia GAIE LOREDANA ILEANA.

3.3. REŢELE EDILITARE Zona din care face parte parcela analizată în PUD este echipată edilitar cu reţele de curent electric, alimentare cu apă potabilă şi canalizare, gaze naturale, telecomunicaţii şi termoficare. Necesarul de utilităţi pentru funcţiunea solicitată prin P.U.D. va fi stabilit în urma realizării Proiectului Tehnic şi se va rezolva prin proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi. La fel se va proceda şi în cazul necesităţii devierii sau extinderii reţelelor de utilităţi existente.

3.3.1. Alimentare cu apă şi canalizare menajeră In zonă există reţea de alimentare cu apă Ø 280 mm pe strada Silistra şi Ø 200 mm pe strada Holdelor, respectiv reţea de canalizare Ø 1200 mm pe strada Holdelor şi 50/75 pe strada Silistra, conform avizului emis de S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

3.3.2. Gaze naturale Există reţea de alimentare cu gaze naturale în zonă, pe strada Silistra, conform avizului de principiu nr. 2931/2011 emis de S.C. E.ON Gaz România S.A.. Reţeaua de gaz nu afectează amplasamentul, fiind situată pe domeniul public.

3.3.3. Instalaţii termice Pe amplasament există două reţele termice secundare, faţă de care se va menţine o distanţă de protecţie de 3,00 m., conform adresei S.C. COLTERM S.A. nr. UR2010 - 005408.

3.3.4. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Conform aviz de amplasament favorabil emis de S.C. Enel Distribuţie Banat S.A., pe teren există două reţele electrice subterane LES jt şi LES mt, cu zona de protecţie de 0,6 m.. Pe domeniul publică există o reţea aeriană LEA jt. Conform aviz tehnic favorabil - cu condiţii, nr. 1025/2011 emis de S.C. Romtelecom S.A pe teren este o reţea subterană de telefonie amplasată în partea de nord. Faţă de acesta se va reapecta distanţa de protecţie.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

4

3.4. PROBLEME DE MEDIU Relaţia cadrul natural – cadrul construit În zonă nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, fiind zonă pentru locuinţe în principal, cu funcţiuni complemantare (comerţ şi servicii). În prezent, zona este dotată cu reţea de canalizare centralizată, respectiv reţea de distribuţie a apei potabile, iar apele pluviale de pe întreaga zonă sunt preluate de canalizarea oraşului. Evidenţierea riscurilor naturale şi antropice: nu sunt riscuri naturale sau artificiale în zona studiată sau în vecinătăţi. Marcarea punctelor şi traseelor din sistemul căilor de comunicaţii şi din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă: nu e cazul. Evidenţierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecţie: nu e cazul. Evidenţierea potenţialului balnear şi turistic: nu e cazul.

3.5. STUDII DE FUNDAMENTARE Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara. P.U.Z. Zona Ion Ionescu de la Brad - H.C.L. nr. 186/2003. Ridicare topografică pentru zona studiată.

4. REGLEMENTĂRI Zona reglementată prin prezenta documentaţie are o suprafaţă de 1010 mp aflaţi în proprietatea. beneficiarilor. Se menţine funcţiunea existentă de zonă rezidenţială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje şi dotări, reglementată prin P.U.Z. „Zona Ion Ionescu de la Brad”, Timişoara. Funcţiunile complementare admise ale zonei sunt:

Instituţii publice şi servicii Spaţii verzi amenajate Accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje Reţele tehnico – edilitare şi construcţii aferente.

Utilizări permise:

locuinţe colective de tip urban cu regim de înălţime preponderent P+4; conversia locuinţelor în alte funcţiuni ce nu deranjează zona de locuit; este permisă utilizarea unor spaţii de la parterul unor clădiri de locuit pentru comerţ,

servicii, sau activităţi ce nu contribuie la poluarea fonică sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii, etc.)

funcţiuni complementare zonei de locuit: comerţ, alimentaţie publică, servicii, administraţie, cultură, culte, învăţământ, sănătate, spaţii verzi, locuri de joacă pentru copii, staţionare autovehicule, instalaţii tehnico-edilitare necesare zonei;

birouri, sedii financiar-bancare;

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

5

4.1. REGLEMENTĂRI –ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ Pentru amplasamentul studiat se menţine funcţiunea existentă zonă rezidenţială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje şi dotări, cu detalierea unei zone pentru funcţiuni de servicii (birouri) şi locuire.

4.2. REGLEMENTĂRI –CONFIGURARE SPAŢIALĂ

4.2.1. Propunere de mobilare Pe teren se propune amplasarea unei clădiri în regim de înălţime maxim D+P+4E+Er.

4.2.2. Funcţiune Funcţiunea clădirii propuse este de birouri - servicii (la parter şi etajele 1-2) şi locuire (locuinţe de servici - la etajele 3-4 şi etajul retras). La parterul acesteia pot fi amplasate spaţii cu altă funcţiune: comerţ, servicii, etc., care să nu perturbe funcţiunea de bază.

4.2.3. Regim de inălţime Regimul maxim de înălţime propus pentru sit este D+P+4E+Er

4.3. AMPLASAREA CONSTRUCŢIILOR PE PARCELĂ

4.3.1. Limite de implantare a construcţiilor Construcţiile se vor realiza în interiorul perimetrului limitei de implantare a construcţiilor conform planşei “Reglementări urbanistice”. S-au stabilit limite pentru reglementarea distanţelor de respectat faţă de elemente ale cadrului construit existent şi faţă de proprietăţile învecinate ţinându-se cont de orientarea amplasamentului şi condiţiile de însorire.

4.3.2. Distanţe. Retrageri Se stabilesc limitele privind retragerile minime obligatorii ţinând cont de regimul maxim de înălţime al construcţiilor D+P+4E+Er, conform planşei Reglementări urbanistice:

Amplasarea construcţiilor faţă de limita spre est se va face cu o retragere minimă de 4,50 m şi maximă de 8,35 m. (H/2), în vecinătatea blocului de la nr. 12.

Amplasarea construcţiilor faţă de limita spre vest se va face cu calcan, pe limita de proprietate.

Amplasarea construcţiilor faţă de limita spre sud (fundul parcelei) se va face cu o retragere minimă de 10,00 m..

Se vor respecta prevederile Codului Civil, ale Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. şi normele de însorire în vigoare. Zonele construibile au fost dispuse astfel încât să se respecte prevederile privind asigurarea iluminării naturale normate. Amplasarea construcţiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997 al Ministerului Sănătăţii. Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanţele de siguranţă între clădiri (constructii propuse) conform NORMATIVULUI P 118/1998.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

6

4.4. REGLEMENTĂRI – MOD DE UTILIZARE AL TERENULUI

4.4.1. Suprafaţa construită Suprafaţa maximă construită la sol a clădirii propuse poate fi de 404 mp., conform procentului de ocupare a terenului maxim propus. La nivelul solului, spaţiul cuprins în incintă se va organiza pentru parcaje, alei de acces şi zone verzi.

4.4.2. Indici urbanistici Pentru zonă rezidenţială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje şi dotări parametrii urbanistici de utilizare aI terenului propuşi sunt: P.O.T.max. = 40 % C.U.T.max. = 2,30 Regim de inaltime max.=D+P+4E+Er Hcornisa=max 16,70 m pentru regim de inaltime D+P+4E+Er Procentul de spaţii verzi din zona studiată va fi de minim 10%, în relaţie cu funcţiunea prevăzută, conform R.G.U. şi R.L.U..

4.4.3. Bilanţ teritorial – ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

BILANŢ TERITORIAL Existent Propus

mp % mp %

Terenul studiat 1010,00 100 1010,00 100

Zona rezidentiala mixta cu cladiri cu mai mult de 3 niveluri si dotari propusa 1010,00 100 1010,00 100

4.4.4. Bilanţ teritorial / raportat la propunerea de mobilare

BILANŢ TERITORIAL Existent Propus

mp % mp %

Terenul studiat 1010 100 1010 100

Cladire birouri şi locuinţe de servici D+P+4E+Er ---- ---- 404 40,00

Zone verzi ---- ---- 102 10,10

Parcaje înierbate ---- ---- 120 11,88

Alei şi circulaţii auto în incintă ---- ---- 384 38,02

4.5. LUCRĂRI RUTIERE, ACCESE ŞI PARCAJE

4.5.1. Accese Accesul auto în incintă se propune din Strada Silistra. Incinta are prevăzută un acces cu lăţimea de 4,5 m..

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

7

Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor asigura accese pentru autospecialele de intervenţie în caz de incendiu conform reglementărilor în vigoare.

4.5.2. Parcaje La demisolul clădirii propuse sunt prevăzute 14 locuri de parcare pentru ocupanţii acesteia, iar la nivelul solului se propun 8 locuri de parcare - parcaje înierbate. Conform R.L.U. pentru calcularea locurilor de parcare necesare funcţiunii se aplică punctele (2) şi (12), rezultând un necesar de 21 locuri. Se estimează un număr de 10 apartamente de servici / asimilate regimului hotelier, birourile ocupă o suprafaţă de 600mp., iar la parter este un showroom. În total în parcajul subteran şi parcajele supraterane sunt asigurate 22 locuri de parcare pentru autoturisme.

4.6. REŢELE EDILITARE Zona din care face parte parcela analizată în P.U.D. este echipată edilitar, iar construcţiile se vor racorda la utilităţile necesare prin realizarea branşamentelor la reţelele existente.

4.6.1. Alimentare cu apă şi canalizare menajeră A. ALIMENTARE CU APĂ. Consumul de apă din cadrul obiectivului va consta în principal din consum menajer şi pentru igienizarea spaţiilor. Sistemul de alimentare cu apă propus pentru acest P.U.D. este format dintr-un branşament la sistemul centralizat de apă al municipiului Timişoara de pe strada Silistra, unde există o reţea de apă având diametrul de 280 mm. Branşamentul de apă se va realiza cu conducte de polietilenă PE – ID, având diametrul De 63 x 4,7 mm. Va fi prevăzut un cămin de apometru. Reţeaua proiectată va asigura atât consumul menajer cât şi asigurarea apei pentru incendiu. Conductele vor fi pozate subteran, la o adâncime de cca. 1,1 – 1,5 m în lungul străzilor conform planşelor anexate. Debitul şi presiunea necesare în reţelele de distribuţie aşa cum rezultă din breviarul de calcule vor fi asigurate de o staţie de hidrofor proprie ce se va monta în cadrul obiectivului. Necesarul de apă. Zona de birouri şi locuinţe. - parcele = 1 buc. – birouri şi locuinţe - pentru birouri: - nr. angajaţi = 30 persoane. - normă de consum = 20 l /om /zi. - pentru locuinţe – 10 apartamente de servici: - nr. de locuitori = 3 loc. /apart. = 30 locuitori. - normă de consum = 140 l /om /zi. Qzimed 1 = 1,1 x [(30 x 20) + (30 x 140)] /1000 = 5,28 m3 /zi = 0,06 l /s. Qzimax 1 = 1,15 x Qzimed = 6,07 m3 /zi = 0,07 l /s. Qorarmax 1 = 2,8 x Qzimax /24 = 0,71 m3 /h. Avizul de principiu la faza PUD nu autorizează execuţia lucrărilor de investiţii. La fazele următoare şi anume Certificat de Urbanism şi Autorizaţie de Construire pentru lucrările propriu zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

8

execuţie necesare constructorului precum şi avizele de gospodărie subterană pentru reţelele edilitare din zonă. B. CANALIZARE. Canalizarea propusă pentru PUD – ul studiat se va face în sistem separativ (canalizarea apelor uzate menajere separat de canalizarea apelor pluviale). 1. Canalizarea apelor uzate menajere Se va realiza un racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara, existentă pe str. Silistra. Racordul de canalizare se va realiza cu conducte din PVC – KG, având diametrul de 200 mm. Sistemul de canalizare se va realiza din materiale agrementate în acest scop şi va prelua doar apele uzate menajere. Pe traseul reţelei de canalizare va fi amplasat un cămin de racord. Reţeaua de canalizare va fi poziţionată obligatoriu pe un strat de nisip de 15 cm grosime, deasupra se va realiza o umplutură de nisip de cca. 15 cm iar lateral de 20 cm. 1. Debitele de calcul pentru canalizare menajeră. Quz zimed = 0,8 x Qzimed = 4,22 m3 /zi = 0,05 l /s. Quz zimax = 0,8 x Qzimax = 4,86 m3 /zi = 0,06 l /s. Quz orarmax = 0,8 x Qorarmax = 0,57 m3 /h. 2. Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe parcelă vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus conform planşelor anexate. Bazinul de retenţie va avea un volum de 8 m3. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare în canalizarea stradală. Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: Vcolectat = 4,47 m3. Volumul de apă pluvială colectat anual este: Vanual = 636,3 m3 /an. La execuţie se vor respecta distanţele minime între utilităţi conform normelor în vigoare. 2. Debitele de calcul pentru apele pluviale. Pentru calcularea debitului de ape pluviale se utilizează formula: Qm = m x i x ΣS x Ø – unde; m – coeficient de reducere, care ţine seama de capacitatea de înmagazinare în timp a reţelei de canalizare; m = 0,8 deoarece durata de scurgere este mai mică de 40 minute. i – intensitatea normală a ploii de calcul; i = 110 l /s x ha – stabilit conform STAS 9470 – 73. S – suprafaţa bazinului aferent secţiunii considerate în ha; S clădiri = 0,0404 ha; S drum = 0,0504 ha; S zonă verde = 0,0102 ha. Ø – coeficient de scurgere corespunzător suprafeţei S. Ø = 0,95 – pentru clădiri; Ø = 0,85 – pentru drumuri; Ø = 0,10 – pentru zone verzi.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

9

În concluzie; Qm = 0,8 x 110 x [(0,0404 x 0,95) + (0,0504 x 0,85) + (0,0102 x 0,1)] = 7,24 l /s. Timpul teoretic a unei ploi la intensitate maximă este de: tp = tcs + L/60 x Vi = 8 + 230/60 x 0,6 = 10,3 min. Rezultă volumul de apă pluvială colectat la o ploaie: Vcolectat = 7,24 x 10,3 x 60 /1.000 = 4,47 m3. Volumul de apă pluvială colectat anual este: Vanual = (630 mmH2O /an x 1.010,00 m2) /1.000 = 636,3 m3 /an.

4.6.2. Gaze naturale Clădirea se va racorda la reţeaua de alimentare cu gaze naturale de pe strada Silistra. Încălzirea se va realiza în sistem individual.

4.6.3. Alimentarea cu energie electrică şi telefonie Clădirea se va racorda la reţeaua electrică subterane LES jt existentă, paralelă cu strada Silistra.

4.7. Protecţia mediului Conform Anexei 1 din Hotărârea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt:

4.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor. Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intenţia de a crea o zona funcţionala, in acord cu tendinţele de dezvoltare locala. Amplasamentul în suprafaţa de 1010 mp este situat intr- o zona de tip urban. Funcţiunea pe parcelă va fi cea de de birouri - servicii (la parter şi etajele 1-2) şi locuire (locuinţe de servici - la etajele 3-4 şi etajul retras, funcţiunile zonei fiind mixte. Resursele alocate vor fi aferente sistemului de apă – canal, curent electric, gaz metan, telefonie. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele. In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile altor documentaţii aprobate din zonă, precum şi de cadrul construit şi funcţiunile existente, urmărindu-se concordarea acestora cu proiectul propus. Prezentul PUZ integrează următoarele propuneri:

- amplasare unei clădiri de birouri şi locuinţe de servici, cu regim de înălţime maxim S/D+P+4E+Er;

- parcaje, platforme şi alei în incintă; - spaţii verzi şi spaţii verzi de aliniament de-a lungul drumurilor.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

10

La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat obiectivele principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute. c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantaţii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfăşurării activităţilor propuse, optimizarea traficului. d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: Conform prezentului plan propus, se vor desfăşura doar activitatea cu impact nesemnificativ asupra mediului. Influenta activităţilor asupra factorilor de mediu este prezentata in continuare: d.1. Apa Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate pentru a se încadra în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele pluviale convenţional curate se vor scurge liber sistematizat in teren. Apa potabilă Necesarul de apă la sursă se va asigura din reţeaua publică a municipiului Timişoara. Apa uzată Apele uzate menajere, sunt colectate de o reţea de canalizare realizată din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la reţeaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraţiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistând utilizări de natură tehnologică poluantă. d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activităţile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier existent. Având in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezintă traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevăzute o serie de măsuri : - realizarea unei zone verzi de protecţie. d.3. Solul Prin realizarea proiectului , activităţile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se împart in doua categorii: - Surse specifice perioadei de execuţie - Surse specifice perioadei de exploatare

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

11

In perioada de execuţie a investiţiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanţi. Acestea pot apărea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor de construcţie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi înlăturate fără a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de funcţionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi: - Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor de ambalaje şi menajere. In vederea eliminării posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevăzute o serie de masuri : - Realizarea de spaţii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje - Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi,cu plantaţii decorative. d.4. Zgomotul şi vibraţiile Prin realizarea proiectului, activităţile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii se împart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de execuţie b) Surse specifice perioadei de exploatare a) Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88. b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune. d.5. Radiaţiile Lucrările şi activităţile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor. e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente. e.1. Managementul deşeurilor In incinta amplasamentului se estimează următoarele categorii de deşeuri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate: - Deşeuri din construcţii – în faza de execuţie - Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere, Deşeurile din construcţii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăţile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăţile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de execuţie a proiectului. Deşeurile menajere vor fi colectate in containere, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate şi eliminate prin societăţi autorizate. Deţinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

12

Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri. e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităţile proiectate sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfăşurarea activităţii propuse nu rezultă consumuri sau comercializări de substanţe toxice si periculoase. e.3. Protecţia calităţii apelor Se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus . e.4. Protecţia calităţii aerului Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încât nu constituie o sursă de poluare. Plantaţiile pe spaţiul verde ce însumează 25% din total suprafaţă au atât un rol estetic de protecţie, cat şi de ameliorare a climatului si calităţii aerului. e.5. Protecţia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, având în vedere procentul de ocupare a terenului. Pentru protecţia solului şi a mediului în general, s-a prevăzut un procent de 25% spaţii verzi, care reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008.

4.7.2. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la :

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sănătatea umana Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) mărimea si spaţialitatea efectelor - nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de : Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, secţiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinătatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protecţie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000. Depăşirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului - nu se depăşesc valorile limita. Folosirea terenului în mod intensiv – nu e cazul. g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional - nu e cazul.

P.U.D. - IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE DE SERVICI Amplasament: Timişoara, Strada Silistra nr. 10 B Beneficiari: COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA

13

4.8. CIRCULAŢIA TERENURILOR Nu este cazul

5. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu s-a efectuat în concordanţă cu Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale:

încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timişoara; încadrarea în Planul Urbanistic Zonal „Zona Ion Ionescu de la Brad”, Timişoara; asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin

temă. Prezentul P.U.D. are un caracter de reglementare ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare şi conformare a construcţiilor pe zona studiată. Planul Urbanistic de Detaliu se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara. Conform legislaţiei în vigoare, avizarea se face de către organismele teritoriale interesate şi se aprobă de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, devenind prin aprobarea sa, act al administraţiei publice locale. Perioada de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu se stabileşte odată cu aprobarea sa. Intocmit, Arh. Laura Mărculescu

Atasament: r_PUZ_Silistra_10B_Gaie_Jabri.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 1

Nr. UR2011-018327/07.10.2011 SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”,

str. Silistra nr. 10B, Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2011-018327/14.09.2011, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5799/15.12.2009 prelungit până în data de 14.12.2011, precum şi Avizul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 5675 din 27.07.2011;

Documentaţia PUD „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2010;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUD „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, Timisoara se incadreaza in Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi

avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara.

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra

nr. 10B, Timisoara este elaborată de S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 6.05/07/2010/2011, la cererea beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA; GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, în U.T.R. 24, zonă reglementată prin Plan Urbanistic Zonal „Zona Ion Ionescu de la Brad” aprobat cu HCL 186/2003, care propune pe terenul beneficiarului funcţiunea de zonă rezidenţială mixtă cu clădiri cu mai mult de 3 etaje şi dotări.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Beneficiarul a ataşat la dosar Avizul nr. 122 din 13.09.2011 al Consiliului Judeţean Timiş.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 2

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 1010 mp, este înscris in C.F. 424814 – Timişoara (CF vechi nr. 88530), nr. top 29911/2/2, teren intravilan, proprietari COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI ELENA, JABRI TABRIZI SOHAIC, GAIE MICHAEL RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, se propune amplasarea unei clădiri în regim de înălţime maxim D+P+4E+Er pentru care se vor asigura 22 locuri de parcare.

Accesul auto se va face din str. Silistra, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-002670/29.09.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 40 % CUT max = 2,30 Regim de inaltime max. D+P+4E+Er H max cornişă = 16,70m Spatii verzi min 10,10% - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr.

5675/27.07.2011. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Imobilul va fi dotat obligatoriu cu lift conform „Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe”, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr.71/N din 27 martie 1997.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planul Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

ARHITECT SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – S.P. – 2ex

Atasament: RAPORT_informare_public_JABRIZI_Silistra_10B.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

1

Nr. UR2011-018327/07.10.2011

RAPORT

DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timişoara

Având în vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: ,,ART. 3 Pentru documentaţiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autorităţile administraţiei publice locale competente vor asigura informarea şi consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judeţean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în funcţie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură”; Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

Documentaţia P.U.D. pentru „Imobil birouri şi locuinţe de serviciu”, str. Silistra nr. 10B, Timisoara este elaborată de S.C. PILOT TEAM S.R.L., proiect nr. 6.05/07/2010/2011, la cererea beneficiarilor COSTIL IOAN ADRIAN, JABRI TABRIZI SOHAIL şi JABRI TABRIZI ELENA; GAIE MICHAEL – RUDI şi GAIE LOREDANA ILEANA. se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011), etapă care se face în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenţa decizională în administraţia publică. Documentaţia a avut următorul parcurs:

1. Certificat de Urbanism pentru 5799/15.12.2009, prelungit până în data de 14.12.2011;

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

2

2. Afişare iniţială pe site-ul oficial www.primariatm.ro al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna decembrie 2010;

3. Avizul Favorabil nr. 23/16.12.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

4. UR2011-018327/14.09.2011 – înregistrarea documentaţiei în vederea înaintării C.L.M.T.

5. Completarea dosarului cu Avizul DT2011-002670/29.09.2011 al Comisiei de Circulaţie;

6. Nu există sesizări cu privire la propunerile din această documentaţie;

Arhitect Şef Arh. Ciprian Silviu CADARIU

Şef Birou Consilier Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina Popa

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

3

Red/dact. S.P. – 2 ex

Atasament: 01_Situatie_existenta.pdf

Atasament: 00_Incadrare.pdf