keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 368/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente", Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 368/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente", Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-019860/10.09.2010- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 02/06.05.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 224/26.05.2009 şi Raportul de Avizare Favorabil nr. 02/PV-09.09.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente", Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 10/2009, realizat de S.C. URBCONNET S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 :Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 60%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,4 , spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Industrie nepoluanta si functiuni complementare in extinderea fabricii existente", Calea Torontalului DN 6, km 6 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat in suprafata de 60000 mp arabil extravilan,este înscris în C.F. nr. 404395 (provenita din conversia de pe hartie a C.F. 144226, având nr. topo/cadastral 325/2/1, fiind proprietatea S.C. COCACOLA HBC ROMANIA S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L;
- Proiectantului S.C. URBCONNET S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: plansa_5.pdf

Atasament: plansa_3.pdf

Atasament: plansa_4.pdf

Atasament: _plansa_01.pdf

n | ATI TNI CSE MIRE OUL EU TINTE INT,
Zi DE APAJI U DESTINA E PE TERITI ATIONALE, | COLITOARE AUTOSTRAL NCIPALE / SI RI DE TRAS TONALE MA i PROPUSE STENTE /PI VIVELATE RI ENTARI RIATE CU EJATE PE E C IOTECTIE A TEMPORA! E PUZ / SG : DEFINITIV : TEMPORA, E PUZ) PU DEFINITIV
ARI ORIU HDERI DE S RGIRE 'ORICA. ISAGISTICA LOR SANITZ LOR METEI TRUIRE PA! E RUIRE ȘTRUIRE PA
ş _MWsu YU
a . In das Y 5 Na
at
AN Obi - SUN
AVIASAN
a —
TD. =
IROC
DUM
BRAVI
PADUI
4
i a)
ul PT IL a > ET 4 3; SI SK
E ra A
uns mucuRES

Atasament: _plansa_02.pdf

a TI RT

Atasament: plansa_1.pdf

Atasament: plansa_2.pdf

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I � O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2009-019860/10.09.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în

extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. iniţial UR2009-019860/17.12.2009, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara, cu completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3088/02.07.2009, prelungit la data de 02.07.2010 până la data de 01.07.2011;

Având în vedere prevederile Avizului de Oportunitate nr. 02/06.05.2009 aprobat prin H.C.L. 224/26.05.2009;

Documentaţia P.U.Z. „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara, beneficiar S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iulie 2010.

Având în vedere dezbaterea publică organizată în data de 19.08.2010 în conformitate în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului şi coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Având în vedere că nu au existat solicitări formulate în dezbaterea publică de către vecinii direct afectaţi;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km. 6, Timişoara, este elaborată de S.C. URBCONNET S.R.L., proiect nr. 10/2009, la cererea beneficiarului S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice. Pentru această documentaţie Consiliului Judeţean Timiş a înaintat adresa R8349/29.06.2010.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km 6, Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, nefiind reglementat din punct de vedere urbanistic.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I � O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 60.000 mp este înscris în CF nr. 404395 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 144226), nr. CAD 325/2/1 reprezentând teren arabil extravilan, fiind proprietatea lui S.C. COCA COLA HBC ROMANIA S.R.L. Prin documentaţie se propune realizarea unui unor depozite şi anexe tehnologice şi sociale destinate activităţilor produnctive nepoluante, conform planşei de reglementări nr. 3, păstrându-se funcţiunea de industrie nepoluantă, servicii, depozitare nepoluantă, spaţii polifuncţionale.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto necesar funcţiunii propuse se vor realiza conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2010-000626/01.07.2010 şi conform adresei D.R.D.P. NR. 340/111 şi în conformitate cu adresa C.N.A.D.R. – D.R.D.P. Timişoara nr. 340/192 din 20.05.2010.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT max. = 60% CUT max. = 2,4 Regim de înălţime max. = P+3E

Se vor asigura spaţii verzi min 25 % conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului

nr. 3595 din 12.07.2010. Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea

tramei stradale propusă prin documentaţie vor fi trecute în domeniu public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.

Plan Urbanistic Zonal „Industrie nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN 6, km 6 se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF, Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. EMILIAN SORIN CIURARIU Ing. SORINA POPA

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I � O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

AVIZAT JURIDIC,

  • SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU