keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/29.07.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 323/29.07.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-013204/16.07.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, prootecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/11.12.2009 şi Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-01.07.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) şi alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TIMCON S.A., întocmit conform Proiectului nr. 167/2010, realizat de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: ZONA 1 - spaţii comerciale: POT max. = 40 %, CUT max. = 0,8, Hmax cornişă = 8,5 m = (S)+P+1E; ZONA 2 - birouri: POTmax. = 40 %, CUT max. = 1,2, Hmax cornişă = 9,00 m = P+2E; acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001958/08.04.2010, spaţii verzi de min 25 % din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 2520 din 17.05.2010%.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat, în suprafaţă totală de 25737 mp este înscris în: C.F. nr. 403896 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 139917), nr. CAD 23491/1/1/1/3 arabil extravilan în suprafaţă de 15206 mp, fiind proprietatea S.C. TIMCON S.A. Timişoara şi C.F. 404644 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 141152 TM), nr. Top 23491/3 curte intravilan în suprafaţă de 10531 mp, fiind proprietatea S.C. TIMCON S.A. Timişoara.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniul public, în conformitate cu planşa nr. 04 de proprietate asupra terenurilor.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente", Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitect Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitect Şef ;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Beneficiarului S.C. TIMCON S.A. Timişoara;
- Proiectantului S.C. ATELIER CAAD S.R.L.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 06_MOBILARE_.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE

/EF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI

AFERENTE Calea Aradului DN69 km6

mar.2010

167/2010

S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr.1/3, Timisoara CUI 1823242

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros C.F. 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 Timişoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, 23491/3, 25.737mp

272 locuri de parcare

53 locuri de parcare

PARCELE CE FAC OBIECTUL PUZULUI

copertina zona expo

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400

2 0 6 2 0 0

43 6. 40

13 .77

61 .5 4

33.25

77 .8 4

8. 49

41 .0 2

49.08

483400

2 0 6 4 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

89 911

89 846

89 756 89 855

89 856

89 880

89 858

89 758

89 858

89 771

89 756

89 877

89 886

89 908

89 882

89 779

89 841

89 443

89 214

89 577

89 568

89 836

89.874

89 457

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400 483400

2 0 6 4 0 0

44.31

24 6. 66

34.25

14 .6 6

7.88

22 9. 75

2

1

4

5

6

89 748

89 441

89 850

89 851

89 847

89 724

89 550

89 441

89 753

89 678

89 844

89 325

89 731

89 724

89 442

89 425

89 877

88 779

89 841

89 712

89 443

89 214

89 577

LE A

11 0k

v

ZONA 1 - SPATII COMERCIALE POT max 40%

CUT max 0,8

Hmax cornisa 8,5m (S)+P+1E

ZONA 2 - BIROURI POT max 40%

CUT max 1,2

Hmax cornisa 9m P+2E

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

1

2

GRUP ELECTROPOMPE

INCE NDI U

H500 l

H750 l

H7 50 l

±0 .0 0

B

A

B

A

1

2

RE ZE

RV OR

A PA

I N CE

ND I U

Hp =1.

70

Gr.e l. 15 0 k

Va G=1

403 kgh=1.4 6 m

B R

S P

DS

C

C

C

C C

C

C

CC

C

C

G

G

H

C

C

C G

C

C

C

H

C

G C

C C

C

C

C

H C C

C

C

C

C

G

G G G

G

pavaj

z.v .

z.v .

z.v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabina

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

C

C

Ps7

Ps3

Ps6

Ps5

ale e

23491/1/1/1/1/2/1 S=54576mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=5847mp

C1 C2

23491/1/1/1/1/2/1 S=51793mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=6389mp

z.v .

z.v .

z.v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabina

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

C

C

Ps.7

Ps.3

Ps.6

ale e

panou publicitar

C2

z.v.

z.v.

C

C

C

z.v.

scuar

23491/1/1/1/1/2/5 S=2241mp

DE 488

S = 97 7m p

S = 63 2m p

:/27

:/28

S = 97 7m p

S = 63 2m p

:/27

:/28S=2 60m p

C c 467

/1 /3- 4/28/ 1

23491/1/1/2

1

Arabil

SELGROS

100

19

D e471

LL472

D e4

76

D e473

LL 4

74

D E 422/2

D e4

76

EX PO Z ON E 34 0s qm

PP7

0+70

PP

90

PP

90

PP

90

PP9

0

PP90

PP9

0

PP9

0

PP

90

PP

90

PP

90

PP

90

PP

90

PP

90

PP9

0

PP

70 +7

0

PP7

0+70

PP7

0+70

PP70

+70

PP7

0+70

PP

70+70

PP

70+70

PP90

PP1

00

PP

70 +7

0

PP7

0+70

PP70

+70

4. 50

4. 50

6.00

3.00

10.00

8. 00

13 .0

0

18.75

18.75

37.50

4.4 5

6. 00

4.25

10.00

3.00

10.00 2.50

7.00 4.50

24.00

21 .0

0

TEREN REZERVAT PENTRU CONFIGURAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

LE A

11 0k

v

Nr . t

op . 2

34 91

/3 Nr

. t op

. 2 34

91 /1

/1 /1

/3

S =

10 53

1 m

p S

= 15

20 6

m p

LE A

11 0k

v

LE S

11 0k

v

3 A: 2,050 m2

1 A: 17,364 m2

2 A: 4,046 m2

4 A: 2,278 m2

PT T1

PT T1

PTT2

PTT2

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

LIMITA ZONA DE STUDIU

LIMITA PROPUSA DUPA CEDAREA DRUMURILOR

ZONA CONSTRUIBILA SERVICII SI COMERT

FOLOSINTA TERENURILOR

CLADIRI PROPUSE

LOCUINTE

SPATII VERZI

SUPRAFATA BETONATA

CANAL EXISTENT

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

CAROSABIL EXISTENT

TEREN REZERVAT PENTRU CONFIGURAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

CAROSABIL ACCESE PROPUSE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

ZONA DE PROTECTIE CANAL ANIF 2M

UTILITATI

LEA 110KW EXISTENT

LES 110KW PROPUS

ZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIU

ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Emilia DUMITRELE MOBILARE URBANISTICA 05

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI AFERENTE

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros beneficiar: S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1/3, CUI 1823242 C.F. 403896, 404644, Timisoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, nr.top. 23491/3, 25.737mp

MOBILARE URBANISTICA SC.1:1000

arh. Emilia DUMITRELE

INCADRARE PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

DEPONIA Pi TI DE LOCALIZARE _ = 000 a _—_ a „sit van e SI 4 cet % aaa E ASE 5 15 mp lia Ii 4 E d aL Ss =598361mp. pa : i n „1 | C — 53 ir + a) = asa * A N O NE SN E N A £ a % KA % € HZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA II TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI PADURE PROPUSA ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE ZONA AEROPORT “e E HB_248 LT LT 4 Z GI Z TITI HK LT LT - CALEA FERATA spre ARAD, CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD - : / d PoE 4 a N % E IE A : < , % — NIN; L—_ / RN N SA e 4 AR IL SV n d 2 povun Ze. a A255 _ ri — Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. S totala = 1 323.5 ha. PROIECT : TISO PLAN URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD TISTar Biroul Dezvoltare Urbana IE IERI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ee “CALEA FERATA dci ARID, CALEA TORONTALULUI CALEA ARADULUI, CENTURA în NORD [SET protect: denumire plansa : dr. arh. Radu Radoslav| |prorectat; REGLEMENTARI . Carmen verificat : Arh. Laura Marculescul

Atasament: 05_PROPRIETATEA.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE

/EF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI

AFERENTE Calea Aradului DN69 km6

mar.2010

167/2010

S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr.1/3, Timisoara CUI 1823242

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros C.F. 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 Timişoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, 23491/3, 25.737mp

21 .0

0

272 locuri de parcare

53 locuri de parcare

PARCELE CE FAC OBIECTUL PUZULUI

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400

2 0 6 2 0 0

43 6. 40

13.7 7

61 .5 4

33.25

77 .8 4

8. 49

41 .0 2

49.08

483400

2 0 6 4 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

89 911

89 846

89 756 89 855

89 856

89 880

89 858

89 758

89 858

89 771

89 756

89 877

89 886

89 908

89 882

89 779

89 841

89 443

89 214

89 577

89 568

89 836

89.874

89 457

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400

2 0 6 2 0 0

483400

2 0 6 4 0 0

44.31

24 6. 66

34.25

14 .6 6

7.88

22 9. 75

2

1

4

5

6

89 748

89 441

89 850

89 851

89 847

89 724

89 550

89 441

89 753

89 678

89 844

89 325

89 731

89 724

89 442

89 425

89 877

88 779

89 841

89 712

89 443

89 214

89 577

LE A

11 0k

v

ZONA 1 - SPATII COMERCIALE

POT max 40% CUT max 0,8

Hmax cornisa 8,5m (S)+P+1E

ZONA 2 - BIROURI

POT max 40% CUT max 1,2

Hmax cornisa 9m P+2E

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

1

2

GRU P ELE CTROPOMPE

INCEN DIU

H500 l

H750 l

H7 50 l

± 0. 00

B

A

B

A

1

2

RE ZE

RV OR

AP A I

N CE

ND I U

Hp =1.

70

Gr.el . 15 0 kV

a G=1

403 kgh=1.4 6 m

B R

S P

D S

C

C

C

C C

C

C

CC

C

C

G

G

H

C

C

C G

C

C

C

H

C

G C

C C

C

C

C

H C C

C

C

C

C

G

G G G

G

pavaj

z.v .

z.v .

z. v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabi na

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

C

C

Ps7

Ps3

Ps6

Ps5

ale e

23491/1/1/1/1/2/1 S=54576mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=5847mp

C1 C2

23491/1/1/1/1/2/1 S=51793mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=6389mp

z.v .

z.v .

z. v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabi na

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

C

C

Ps.7

Ps.3

Ps.6

ale e

panou publicitar

C2

z.v.

z.v.

C

C

C

z.v.

scuar

23491/1/1/1/1/2/5 S=2241mp

Str. Horia Hulubei

DE 488

S = 97 7m p

S = 63 2m p

:/27

:/28

S = 97 7m p

S = 63 2m p

:/27

:/28S=2 60m p

Cc 467 /1 /3- 4/28/ 1

23491/1/1/1/1/2 S= 64713mp

23491/1/1/2

1

Arabil

SELGROS

100

19

D e47

1

LL472

D e4

76

D e473

LL 4

74

D E 422/2

D e4

76

4. 50

4. 50

6.00

3.00

10.00

8. 00

13 .0

0

18.75

18.75 37.50

4.4 5

6.0 0

4.25

10.00

3.00

10.00 2.50

7.00 4.50

24.00

LE A

11 0k

v

Nr . t

op . 2

34 91

/3

Nr . t

op . 2

34 91

/1 /1

/1 /3

S =

10 53

1 m

p S

= 15

20 6

m p

LE A

11 0k

v

LE S

11 0k

v

3 A: 2,050 m2

1 A: 17,364 m2

2

A: 4,046 m2

4 A: 2,278 m2

PT T1

PT T1

PTT2

PTT2

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA PROPUSA DUPA CEDAREA DRUMURILOR

ZONA CONSTRUIBILA

FOLOSINTA TERENURILOR

CANAL EXISTENT

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

CAROSABIL EXISTENT

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

ZONA DE PROTECTIE CANAL ANIF 2M

UTILITATI

LEA 110KW EXISTENT

LES 110KW PROPUS

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE IN DOMENIUL PUBLIC

SPATII VERZI

ZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIU

ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Emilia DUMITRELE PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR 04

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI AFERENTE

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros beneficiar: S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1/3, CUI 1823242 C.F. 403896, 404644, Timisoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, nr.top. 23491/3, 25.737mp

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR SC.1:1000

arh. Emilia DUMITRELE

INCADRARE PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

DEPONIA Pi TI DE LOCALIZARE _ = 000 a _—_ a „sit van e SI 4 cet % aaa E ASE 5 15 mp lia Ii 4 E d aL Ss =598361mp. pa : i n „1 | C — 53 ir + a) = asa * A N O NE SN E N A £ a % KA % € HZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA II TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI PADURE PROPUSA ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE ZONA AEROPORT “e E HB_248 LT LT 4 Z GI Z TITI HK LT LT - CALEA FERATA spre ARAD, CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD - : / d PoE 4 a N % E IE A : < , % — NIN; L—_ / RN N SA e 4 AR IL SV n d 2 povun Ze. a A255 _ ri — Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. S totala = 1 323.5 ha. PROIECT : TISO PLAN URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD TISTar Biroul Dezvoltare Urbana IE IERI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ee “CALEA FERATA dci ARID, CALEA TORONTALULUI CALEA ARADULUI, CENTURA în NORD [SET protect: denumire plansa : dr. arh. Radu Radoslav| |prorectat; REGLEMENTARI . Carmen verificat : Arh. Laura Marculescul

Atasament: 04_reglementari.pdf

atelier

REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA

s. r. l. atelier CAAD

J35/2318/2004, C.U.I. 16677315, Timisoara, str. Eugeniu de Savoya,nr. 24, ap.7, tel.228717 SPECIFICAŢIE

/EF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME

NUME

SEMNĂTURA

SEMNĂTURA

Scara:

Data:

:

VERIFICATOR /

EXPERT CERINŢA

Planşa nr.

Proiect nr.

Faza

Titlul planşei

Titlul proiectului

Beneficiar

P.U.Z.

x

Plan Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI

AFERENTE Calea Aradului DN69 km6

mar.2010

167/2010

S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr.1/3, Timisoara CUI 1823242

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros C.F. 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 403896, 404644 Timişoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, 23491/3, 25.737mp

ZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIUZONA DE ST UDIU

ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .ZONA AF ERENTA P.U.Z .

21 .0

0

272 locuri de parcare

53 locuri de parcare

PARCELE CE FAC OBIECTUL PUZULUI

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400

2 0 6 2 0 0

43 6. 40

1 3.7

7

61 .5 4

33.25

77 .8 4

8. 49

41 .0 2

49.08

483400

2 0 6 4 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

89 911

89 846

89 756 89 855

89 856

89 880

89 858

89 758

89 858

89 771

89 756

89 877

89 886

89 908

89 882

89 779

89 841

89 443

89 214

89 577

89 568

89 836

89.874

89 457

483600

2 0 6 2 0 0

483600

2 0 6 4 0 0

483400

2 0 6 2 0 0

483400

2 0 6 4 0 0

44.31

24 6. 6 6

34.25

14 .6 6

7.88

22 9. 75

2

1

4

5

6

89 748

89 441

89 850

89 851

89 847

89 724

89 550

89 441

89 753

89 678

89 844

89 325

89 731

89 724

89 442

89 425

89 877

88 779

89 841

89 712

89 443

89 214

89 577

LE A

11 0k

v

ZONA 1 - SPATII COMERCIALE

POT max 40% CUT max 0,8

Hmax cornisa 8,5m (S)+P+1E

ZONA 2 - BIROURI

POT max 40% CUT max 1,2

Hmax cornisa 9m P+2E

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

TAXI TAXI TAXI TAXI

1

2

GRU P ELEC

TROPOMP E

INCEN DIU

H500 l

H7 50 l

H75 0 l

± 0. 00

B

A

B

A

1

2

REZ ER

V OR

AP A I

NC E

ND I U

Hp =1.7

0

Gr.el. 150 kV

a G=14

03 kgh= 1.46 m

B R

S P

D S

C

C

C

C C

C

C

CC

C

C

G

G

H

C

C

C G

C

C

C

H

C

G C

C C

C

C

C

H C C

C

C

C

G

G G G

G

pavaj

z.v .

z.v .

z.v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabi na

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

C

C

Ps7

Ps3

Ps6

Ps5

ale e

23491/1/1/1/1/2/1 S=54576mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=5847mp

C1 C2

23491/1/1/1/1/2/1 S=51793mp

23491/1/1/1/1/2/2 S=6389mp

z.v .

z.v .

z.v .

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

poarta cabi na

pavaj dale

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v. z.v.

C

C

Ps.7

Ps.3

Ps.6

ale e

panou publicitar

C2

z.v.

z.v.

C

C

C

z.v.

scuar

23491/1/1/1/1/2/5 S=2241mp

DE 488

S = 97 7m p

S = 6 32 m p

:/27

:/ 28

S = 97 7m p

S = 6 32 m p

:/27

:/ 28

Cc 4 67 /1 /3-4/ 28/1

23491/1/1/1/1/2 S= 64713mp

23491/1/1/2

1

SELGROS

100

19

D e47

1

LL472

D e4

76

D e473

LL 4

74

D E 422/2

D e4

76

st r . St ef an P ro co pi u

str. H or ia H

ulubei

4. 50

4. 50

6.00

3.00

10.00

8. 00

13 .0

0

18.75

18.75

37.50

4. 45

6.0 0

4.25

10.00

3.00

10.00 2.50

7.00 4.50

24.00

LE A

11 0k

v

Nr . t

op . 2

34 91

/3

Nr . t

op . 2

34 91

/1 /1

/1 /3

S =

10 53

1 m

p S

= 15

20 6

m p

LE A

11 0k

v

LE S

11 0k

v

3 A: 2,050 m2

1 A: 17,364 m2

2

A: 4,046 m2

4 A: 2,278 m2

PT T1

PT T1

PTT2

PTT2

LEGENDA P.U.Z.

LIMITE

LIMITA INTRAVILAN PROPUS

LIMITA ZONA DE STUDIU

LIMITA PROPUSA DUPA CEDAREA DRUMURILOR

ZONA CONSTRUIBILA

FOLOSINTA TERENURILOR

SERVICII SI COMERT

LOCUINTE

SPATII VERZI

SUPRAFATA BETONATA

CANAL EXISTENT

CAI DE COMUNICATIE

DRUMURI DE EXPLOATARE EXISTENTE

CAROSABIL EXISTENT

TEREN REZERVAT PENTRU CONFIGURAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE

CAROSABIL ACCESE PROPUSE

ZONE DE PROTECTIE

CULOAR DE PROTECTIE LEA 110KW- 37M

CULOAR DE PROTECTIE DN 50m DE LA MARGINEA ASFALTULUI

ZONA DE PROTECTIE CANAL ANIF 2M

UTILITATI

LEA 110KW EXISTENT

LES 110KW PROPUS

arh. Catalina BOCAN

arh. Catalina BOCAN

arh. Emilia DUMITRELE REGLEMENTARI URBANISTICE 02

1:1000

Plan Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII SI BIROURI AFERENTE

Calea Aradului, sens giratoriu Selgros beneficiar: S.C. TIMCON S.A., Timisoara, str. A. Demetriade, nr. 1/3, CUI 1823242 C.F. 403896, 404644, Timisoara, nr. cad. 23491/1/1/1/3, nr.top. 23491/3, 25.737mp

REGLEMENTARI URBANISTICE SC.1:1000

arh. Emilia DUMITRELE

INCADRARE PUZ DIRECTOR TIMISOARA NORD

Bilant teritorial Existent Propus % Suprafata studiata- 25.737mp 25.737mp 100,00% din care -suprafata rezervata drumuri 4.328mp 16,82% suprafata ramasa de amenajat 21.409mp 100,00% zona construibila centru comercial, birouri 8.563,6mp 40,00% alei carosabile in incinta, platforme, parcaje, circulatii pietonal 7.493,2mp 35,00% spatii verzi 5.352,2mp 25,00%

1.50 1.501.50 1.50 3.003.00

1.50 1.50 1.502.50 3.503.50

10.00 14.00

1.50 1.50 1.501.50 1.50 2.50 7.007.00

24.00

7.00 4.50

9.00 12.00 21.00

3.002.00 2.00 2.00 2.003.003.503.50

21.00

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

T E

LE FO

N

T E

LE FO

N

T E

LE FO

N

T E

LE FO

N

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

EL E

C TR

IC E

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

TE LE

F O

N

teren rezervat pentru configurarea infrastructurii rutiere(marirea prospectului la 24m)

limita de proprietatea Selgros

limita de proprietatea Selgros

E LE

C TR

ICE

E LE

C TR

ICE

E LE

C TR

ICE

E LE

C TR

ICE

TE L

E FO

N

TE L

E FO

N

TE L

E FO

N

TE L

E FO

N

trtr z.v.

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 sc.1:250- etapa I

z.v.c trz.v. c

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 - etapa I sc.1:250

pc

z.v.c trtr z.v. c pcpc

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT2 - etapa II sc.1:250

c c z.v.c trtr z.v. c pcpc

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT1 sc.1:250- etapa IIC A

N A

L PLU V

IA L

C A

N A

L PLU V

IA L

C A

N A

L PLU V

IA L

C A

N A

L PLU V

IA L

C A

N A

L M E

N A

JE R

C A

N A

L M E

N A

JE R

C A

N A

L M E

N A

JE R

C A

N A

L M E

N A

JE R

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L M EN

A JE

R

C A

N A

L M EN

A JE

R

C A

N A

L M EN

A JE

R

C A

N A

L M EN

A JE

R

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N A

L PLU

V IA

L

C A

N AL

M E

N A

JE R

C A

N AL

M E

N A

JE R

C A

N AL

M E

N A

JE R

C A

N AL

M E

N A

JE R

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C A

N AL

P LU

V IA L

C A

N AL

P LU

V IA L

C A

N AL

P LU

V IA L

C A

N AL

P LU

V IA L

CA N

AL M

E N

A JE

R

CA N

AL M

E N

A JE

R

CA N

AL M

E N

A JE

R

CA N

AL M

E N

A JE

R

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

C O

N D

U C

TA A

P A

teren rezervat pentru configurarea infrastructurii rutiere(marirea prospectului la 21m)

PROFILE STRADALE SC.1:250

DEPONIA Pi TI DE LOCALIZARE _ = 000 a _—_ a „sit van e SI 4 cet % aaa E ASE 5 15 mp lia Ii 4 E d aL Ss =598361mp. pa : i n „1 | C — 53 ir + a) = asa * A N O NE SN E N A £ a % KA % € HZ LIMITA ZONA STUDIATA LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV LIMITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | PROPUNERE CENTURA II TRAMA MAJORA INTERESECTII CU GIRATIE STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT ZONE VERZI PADURE PROPUSA ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE ZONA AEROPORT “e E HB_248 LT LT 4 Z GI Z TITI HK LT LT - CALEA FERATA spre ARAD, CALEA TORONTALULUI, CALEA ARADULUI, CENTURA in NORD - : / d PoE 4 a N % E IE A : < , % — NIN; L—_ / RN N SA e 4 AR IL SV n d 2 povun Ze. a A255 _ ri — Populatie = 88 560 locuitori/ ha. BILANT TERITORIAL PROPUS S invatamant = 268.3 ha. S circulatii si spatii verzi = 110.6 ha. S locuire = 590.4 ha. S productie = 354.2 ha. S totala = 1 323.5 ha. PROIECT : TISO PLAN URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMISOARA NORD TISTar Biroul Dezvoltare Urbana IE IERI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ee “CALEA FERATA dci ARID, CALEA TORONTALULUI CALEA ARADULUI, CENTURA în NORD [SET protect: denumire plansa : dr. arh. Radu Radoslav| |prorectat; REGLEMENTARI . Carmen verificat : Arh. Laura Marculescul

Atasament: RLU.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3 extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3 judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C. TIMCON S.A Timişoara, Str. A.Demetriade, nr.1-3, Timişoara CUI 1823242

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

2

Reglementări zonă comerţ , servicii şi birouri aferente – max.(S)+P+2E

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor, în limitele parcelelor reglementate: la nord de drumul de pământ, la est de strada Horia Hulubei, la sud de strada �tefan Procopiu și la vest de Calea Aradului Limita zonei studiate este figurată în planşa cu REGLEMENTĂRI a Planului Urbanistic Zonal cu linie roşie. Suprafaţa acestei zone este de 33,88ha.

Zonificarea funcţională a zonei s-a stabilit în funcţie de categoriile de activităţi propuse şi este evidenţiată în planşa de REGLEMENTĂRI; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi de conformare ale construcţiilor ce se vor aplica.

În perimetrul zonei funcţionale menţionate mai sus, eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face pe baza reglementărilor ce urmează. În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de comerţ şi servicii publice, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 40%.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul comunei Ghiroda.

PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCŢIONALE

Conţinutul Regulamentului Pentru fiecare zonă funcţională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalităţi cap. 2 - Utilizarea funcţională cap. 3 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor

În cap. 1 - Generalităţi se detaliază: art. 1 – tipurile de subzone funcţionale art. 2 – funcţiunea dominantă a zonei art. 3 – funcţiile complementare admise ale zonei. În cap. 2 – Utilizarea funcţională a terenurilor din cadrul zonei şi subzonei, se pun în evidenţă: art. 4 – utilizări permise art. 5 – utilizări permise cu condiţii art. 6 – interdicţii temporare art. 7 – interdicţii definitive (permanente). În cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor: 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii cu referire la: art. 8 – orientarea faţă de punctele cardinale art. 9 – amplasarea faţă de drumurile publice art. 10 – amplasarea faţă de căi navigabile existente art. 11 – amplasarea faţă de C.F. art. 12 – retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei de stat

art. 13 – amplasarea faţă de aeroporturi

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

3

art. 14 – amplasarea faţă de aliniament art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la : art. 16 – accese carosabile art. 17 – accese pietonale 3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la: art. 18 – racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente art. 19 – realizarea de reţele tehnico-edilitare art. 20 – proprietatea publică asupra reţelelor edilitare 3.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi construcţiilor cu referire la: art. 21 – parcelare art. 22 – înălţimea construcţiilor art. 23 – aspectul exterior art. 24 – procentul de ocupare al terenului 3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri cu referire la: art. 25 – parcaje art. 26 – spaţii verzi art. 27 – împrejmuiri.

Comerţ şi servicii publice Cap. 1 Generalităţi Art. 1. Tipuri de subzonă funcţională

În funcţie de regimul de înălţime propus, în zona studiată se întâlnesc: - Comerţ şi servicii publice - parcaje - spaţii verzi de aliniament.

Art. 2. Funcţiunea dominantă

Este cea de comerţ si servicii publice cu regim de înălţime S/D+P+2E Art. 3. Funcţiunile complementare admise ale zonei:

- spaţii verzi amenajate - accese carosabile, pietonale, piste ciclişti, parcaje, garaje - reţele tehnico – edilitate şi construcţii aferente. - birouri

Cap. 2 Utilizarea funcţională

Art. 4. Utilizări permise

- instituţii servicii şi echipamente publice - sedii firme, servicii diversificate, nepoluante, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii

profesionale - spaţii polifuncţionale - complexe comerciale cu vânzări en-gros, en-detail - bănci finanţe, credit - spaţii de prezentare şi expunere

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

4

- alimentaţie publică: restaurante, cafenele, cofetării, patiserii, baruri, etc. - agenţii de turism, - construcţii cu funcţiunea de depozitare specializate pe diverse profile, nepoluante - construcţii şi instalaţii tehnico-edilitare ce deservesc, precum şi echipamente legate de

funcţionarea zonei zona - spaţii pentru administraţia coordonatoare a zonei - parcaje, parking-uri - spaţii publice plantate, parcuri, grădini publice, cu amenajările specific: alei pietonale,

pergole monumente de artă plastică, mobilier urban, fântâni

Art. 5. Utilizări permise cu condiţii - Construcţiile pentru echiparea cu instalaţii se pot amplasa cu condiţia să corespundă

necesităţilor şi confortului populaţiei, să nu dăuneze relaţiilor cu vecinătăţile şi să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

Art. 6. Interdicţii temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică impune ca eventualele dezmembrări şi parcelări să nu se facă fără asigurarea condiţiilor de rezervare a suprafeţelor de teren necesare realizării acceselor pietonale şi carosabile.

Art. 7. Interdicţii definitive de construire

Sunt interzise următoarele: - construcţii pentru activităţi de producţie, activităţi industriale sau alte tipuri de activităţi care

generează noxe, vibraţii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; - staţii de întreţinere auto; - construcţii pentru creşterea animalelor, ferme agro – zootehnice, abatoare - construcţii şi amenajări care prin natura lor, volumul şi aspectul lor sunt incompatibile cu

securitatea , salubritatea şi confortul zonei - depozite de deşeuri.

Cap. 3 Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor 3.1. Regulile de amplasare şi retrageri minime obligatorii Art. 8. Orientarea faţă de punctele cardinale.

Se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandă orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucătăriilor şi a spaţiilor de preparare. Se vor respecta normele de igienă.

Art. 9. Amplasarea faţă de drumurile publice Se va ţine cont de zona drumurilor propuse. Art. 10. Amplasarea faţă de căile navigabile existente şi cursuri de apă cu potenţial navigabil

Nu este cazul. Art. 11. Amplasarea faţă de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

5

Art. 12. Amplasarea faţă de aeroporturi Nu este cazul.

Art. 13. Retrageri faţă de fâşia de protecţie a frontierei Nu este cazul. Art. 14. Amplasarea faţă de aliniament

Amplasarea construcţiilor faţă de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public şi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planşa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE, si anume 6m fata de stada Horia Hulubei , 125m fata de limita de proprietate dinspre Calea Aradului si 3m fata de viitorul prospect de 24m al strazii Stefan Procopiu (13m fata de actualul prospect al strazii Stefan Procopiu);

Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei - autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă distanţele minime

necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul);

- amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea normelor de igienă Amplasarea construcţiilor faţă de limitele de fund ale parcelelor va respecta următoarea

condiţie: - clădirile principale se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 6m faţă de limită, conform planşei de

reglementari.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 16. Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităţilor de

acces la drumurile publice. Trebuie asigurat accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, a evacuării deşeurilor, salvării.

În prezent accesul pe amplasament se face neamenajat din strada de pe latura de est a parcelei.

Drumul de pe latura de est a parcelei, din care se propune amenajarea accesului în incintă, are în prezent un prospect de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă mărginită pe partea dinspre magazinul Selgros de o zonă verde de 4,50 m.

Acest drum a fost prevăzut, în Planul Director al zonei, cu un prospect final de 24,00 m, lărgirea de la cei 14,00 m existenţi în prezent, făcându-se înspre vest (teren Timcon S.A.)

Pentru deservirea rutieră a viitorului Complex Comercial se propun a se executa următoarele lucrări rutiere:

- amenajarea unui acces rutier pentru zona de parcare clienţi din strada de pe latura de est a parcelei, cu o lăţime de 7,00 m, acces ce asigură ambele relaţii (la dreapta şi la stânga) atât pentru intrare, cât şi pentru ieşirea din incintă. Accesul va fi racordat la partea carosabilă a străzii existente cu raze de racordare de 9,00m, atât la intrare, cât şi la ieşire;

- amenajarea unui acces din strada de pe latura de est a parcelei, în zona de aprovizionare şi parcare angajaţi, cu o lăţime de 7,00 m, acces ce asigură ambele relaţii (la dreapta şi la stânga) atât pentru intrare, cât şi pentru ieşirea din incintă. Accesul va fi racordat la partea carosabilă a străzii existente cu raze de racordare de 9,00 m, atât la intrare, cât şi la ieşire;

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

6

- amenajarea unui acces din strada de pe latura de nord a parcelei, în zona clădirilor de birouri, cu o lăţime de 6,00 m, prin racordarea părţilor carosabile cu raze de racordare de 6,00 m, atât la intrare, cât şi la ieşire. Strada de pe latura de nord, din care se propune amenajarea accesului rutier la clădirile de birouri, are un prospect avizat în PUZ-urile anterioare cu o lăţime de 12,00. Pentru a se putea asigura prospectul stradal avizat, de 12,00 m, este necesar a se lărgii situaţia existentă în prezent, înspre terenul TIMCON SA cu aproximativ 4,00;

- amenajarea în incintă, a unor platforme de parcare pentru clienţii Centrului Comercial (272 locuri) şi clădirile de birouri (53 locuri). Accesele, drumurile şi platformele de parcare propuse vor avea o structură rutieră alcătuită

dintro îmbrăcăminte asfaltică aşezată pe o fundaţie din piatră spartă balast. Apele meteorice de suprafaţă se vor colecta centralizat prin reţeaua de canalizare propusă şi

de evacua în reţeaua de canalizare a municipiului. Art. 17. Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Art. 18. Racordarea la reţele publice de echipare edilitară existentă.

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele existente de apă, instalaţiile de canalizare, alimentare cu apa şi de energie electrică sau în cazul în care beneficiarul se obligă să racordeze construcţia la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

Art. 19. Realizarea de reţele tehnico-edilitare.

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran. Art. 20. Proprietatea publică asupra reţelelor tehnico-edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localităţii.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietatea publică a localităţii.

Alimentare cu apă-canal În apropierea zonei există proiectate reţele de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi

canale de desecare care colectează excesul de umiditate din sol şi parţial apele de ploaie. Alimentare cu căldură Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie pentru producerea agentului

termic de încălzire şi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uşor tip STAS 54/83.

Reţea gaze naturale

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

7

Eventualele extinderi ale reţelelor de gaze naturale existente se vor face ţinând seama de solicitările beneficiarilor şi în urma obţinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timişoara.

Traseul reţelei de gaz şi punctul de racordare se vor stabili cu deţinătorul de reţea, având în vedere şi condiţiile tehnice de realizare a extinderii reţelei. La fazele următoare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă, privind racordarea la utilităţi: apă, canal, gaze, etc.

Alimentarea cu energie electrică Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat şi racordul de

20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza reţele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branşamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reţelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

Telefonie În funcţie de cerinţele de dezvoltare ale zonei, ROMTELECOM-ul va extinde reţelele de

telefonie în zonă, pe baza propriilor studii. Reţea TVC În funcţie de solicitările beneficiarilor şi a dezvoltărilor zonei se va extinde şi reţeaua urbană

de televiziune în cablu. 3.4. Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor Art. 21. Parcelarea Parcelările pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.Z. Parcelările vor respecta plansele din prezenta documentatie. În urma propunerilor urbanistice vor rezulta 2 parcele distincte : Parcela 1 – în partea de sud –adiacenta str. Aradului – spaţii comerciale şi servicii – centru commercial Decathlon cu regime de inaltime (S)+P+1E Parcela 2 – în partea de nord – adiacenta str. Horia Hulubei – birouri aferente cu regim de inaltime P+2E Art. 22. Înălţimea construcţiilor

La stabilirea înălţimii construcţiilor se va avea în vedere: - protejarea şi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de

compoziţie arhitectural-urbanistică a zonei; - respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcţiilor pentru a nu aduce prejudicii

clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora. - regimul de înălţime general al construcţiilor este de S +P+2E cu Hmax la cornisa 9m Art. 23. Aspectul exterior al construcţiilor a) Dispoziţii generale Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

8

Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ cu cele principale şi în armonie cu acestea. Lucrările tehnice (reţele, conducte, cutii de branşament, etc.) trebuie integrate în volumul construcţiilor sau al împrejmuirilor. Instalaţiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică şi CATV, precum şi punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor sau zonei înconjurătoare. Instalaţiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faţade. b) Faţade Este interzisă executarea de construcţii din materiale nedurabile. Faţadele laterale şi posterioare ale clădirilor trebuie tratate la acelaşi nivel calitativ ca şi cele principale şi în armonie cu acestea. Construcţiile trebuie să se apropie prin volumetrie şi proporţie de tipul dominant al construcţiilor din zona înconjurătoare. c) Acoperişuri Construcţiile vor avea învelitori tip terasă. Învelitorile extinderilor construcţiilor vor fi realizate din aceleaşi materiale ca şi la construcţia principală, utilizând aceeaşi tipologie de acoperiş. Art. 24. Procentul de ocupare a terenului Zona are un P.O.T. maxim admis = 40%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafaţa construită desfăşurată şi suprafaţa terenului de amplasament este 1,2 zona 1 – Spaţii comerciale – Hmax. Cornişa= 8,5m (S)+ P+1E P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 0,8 zona 2 – Birouri – Hmax. Cornişa= 9m P+2E P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 1,2

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri Art. 25. Parcaje

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare -325 locuri de parcare

Parcajele, parking-urile aferente serviciilor (zone comerciale, instituţii financiar-bancare, etc.) vor fi dimensionate conform normelor în vigoare de către proiectanti de specialitate Art. 26. Spaţii verzi Autorizaţia de construire va conţine obligaţia creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Se va realiza un procent de spaţii verzi 25,00%.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluţia urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PLANULUI URBANISTIC ZONAL CU CARACTER DIRECTOR TIMI�OARA.

Trasarea străzilor şi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziţie de proiectantul de specialitate, care va verifica şi confirma corectitudinea trasării.

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

Regulament de urbanism

9

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informaţiilor referitoare la operaţiile ce vor urma avizării P.U.Z.- ului şi introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării şi al menţinerii la zi a situaţiei din zonă.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

aaa k — sf — k *K AIE e
ISO 9001
Certificat Nr.4237
MICA 3
(4
SAVA

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R Instituţia Arhitect Şef Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD Nr. UR2010-013204/16.07.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial

DECATHLON, servicii şi birouri aferente”, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-013204/28.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente” C.F. 404644, nr. top 23491/3 intravilan Timişoara, C.F. 403896, nr. CAD 23491/1/1/1/3 extravilan Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5924/28.12.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 04/12.11.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-01.07.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente”, Timişoara.

Documentaţia P.U.Z. „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente”, Timişoara. a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna mai 2010 în vederea informării şi consultării populaţiei.

Pentru această documentaţie s-a organizat Dezbatere publică în data de 08 iulie 2010, în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, conform Procesului Verbal anexat. Nu a fost înregistrată nici o sesizare în scris cu privire la această documentaţie;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente”, Timişoara, este elaborată de S.C. ATELIER CAAD S.R.L., proiect nr. 167/2010, la cererea beneficiarului S.C. TIMCON S.A.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice conform adresei nr. 744/29.04.2010 a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş. Consiliul Judeţean Timiş a emis Avizul nr. 107 din 15.07.2010 cu condiţii.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente” Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat municipiului Timişoara, în partea de nord, în vecinătatea DN69 şi a centrului comercial SELGROS, nefiind reglementată din punct de vedere urbanistic.

Cod FP 53-01, ver. 1

1

Terenul care face obiectul acestei documentaţii, în suprafaţă de 25737 mp este înscris în: C.F. nr. 403896 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 139917), nr. CAD 23491/1/1/1/3 arabil extravilan Timişoara în suprafaţă de 15206 mp, fiind proprietatea S.C. TIMCON S.A. Timişoara, C.F. 404644 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 141152 TM), nr. Top 23491/3 curte intravilan Timişoara în suprafaţă de 10531 mp, fiind proprietatea S.C. TIMCON S.A. Timişoara.

Obiectivul propus prin această documentaţie este realizarea unui centru comercial, servicii şi birourile aferente.

Documentaţia de urbanism studiază terenul stabilit prin Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/12.11.2009, fiind prevăzute reglementări cu privire la aliniament, retrageri, zona de implantare, calea de acces.

Astfel, în baza acestor reglementări se doreşte ca pe parcelele deţinute de beneficiari să se realizeze trei imobile: un corp pentru spaţii comerciale, în regim de înălţime S+P+2E, celelalte două corpuri pentru birouri, în regim de înălţime de maxim S+P+2E, asigurarea acceselor auto şi pietonale şi a locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto şi pietonal se va realiza conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001958/08.04.2010.

In conformitate cu planşa nr. 04 de proprietate asupra terenurilor, se propune trecerea unor terenuri în domeniul public, în vederea constituirii domeniului public, suprafaţa exactă a acestora urmând a fi stabilită până la faza de A.C. Str. Horia Hulubei va avea un prospect final în conformitate cu PUZ cu caracter Director Timişoara NORD şi în corelare cu PUZ Director Dumbrăviţa.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt:

ZONA 1 – spaţii comerciale: POT max. = 40 % CUT max. = 0,8 Hmax cornişă = 8,5 m = (S)+P+1E

ZONA 2 – birouri: POT max. = 40 % CUT max. = 1,2 Hmax cornişă = 9,00 m = P+2E

Se propun spaţii verzi de min 25 % conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 2520 din 17.05.2010.

Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate

de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal „Construire centru comercial DECATHLON, servicii şi birouri aferente” C.F. 404644, nr. top 23491/3 intravilan Timişoara, C.F. 403896, nr. CAD 23491/1/1/1/3 extravilan Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Având în vedere Referatul de specialitate al Biroului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD din cadrul Instituţiei Arhitect Şef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitate a realizării acestui obiectiv.

ARHITECT ŞEF Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver. 1

3

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • Instituţia Arhitect Şef Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: memoriu_.pdf

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

1

PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3 extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3 judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C. TIMCON S.A Timişoara, Str. A.Demetriade, nr.1-3, Timişoara CUI 1823242

MEMORIU DE PREZENTARE

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

2

FOAIE DE CAPĂT � Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE

intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3 extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp

� Beneficiar: S.C. TIMCON S.A. Timişoara, Str. A. Demetriade, nr.1/3 CUI 1823242

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Timişoara, Str. Eugeniu de Savoya, nr.24, ap.7

� Data elaborării: mai. 2010 � Faza de proiectare: Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.)

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

3

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI � Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. � �ef de proiect: Arh. Cătălina BOCAN � Arhitectură şi urbanism: S.C. Atelier CAAD S.R.L.

Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.24, ap.7 Arh. Cătălina BOCAN Arh. Emilia DUMITRELE

� Drumuri: S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

Timişoara, str. Emile Zola nr.92 Ing. Vasile Percec Ing. Dan Percec

� Ridicare topografică: S.C. MULTILINES S.R.L. Timişoara, Ing. Florian Feraru Ing. Dorin Tulhina

� Edilitare – apă canal: S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

Timişoara Ing. Constantin F lorescu

� Edilitare – electrice: S.C. ELDO PROIECT S.R.L.

Timişoara, Ing. Ovidiu Doctor

� Edilitare – gaz: S.C. JURAVLE S.R.L.

Timişoara

� Mediu: SC FELDAN CONSULT SRL Timişoara ing. Marius Damian

Gabriela Damian

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

4

BORDEROU

A. PIESE SCRISE Foaie de capăt Listă de responsabilităţi Borderou 1. Introducere 1.1. Date de recunoaştere a lucrării 1.2. Obiectul lucrării 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltării 2.1. Evoluţia zonei 2.2. Încadrarea în localitate 2.3. Elemente ale cadrului natural 2.4. Circulaţia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitara 2.7. Probleme de mediu 2.8. Opţiuni ale populaţiei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistică 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare 3.2. Prevederi ale P.U.G. 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circulaţiei 3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial, indici urbanistici 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.7. Protecţia mediului 3.8. Obiective de utilitate publică

4. Concluzii, măsuri în continuare 5. Anexe

5.1. Certificat de urbanism nr.5924 din 28.12.2009 5.2. Extras CF şi acorduri notariale 5.3. Avize şi acorduri ale organismelor centrale şi locale interesate - Aviz de principiu Primăria Ghiroda nr. 194 din 22.01.2009 - OCPI nr.99102, 99094 din 15.07.2010 - ANIF nr.1432 din 28.04.2010 - OSPA nr.752 din 25.05.2010 - ROMTELECOM SA nr.77140 din 1.04.2010 - SC ELECTRICA SA nr.3912849 din 30.03.2010 - CN TRANSELECTRICA SA nr.2293 din 13.04.2010 - SC TRANSGAZ SA MEDIA� nr.1963 din 29.03.2010 - E-ON GAZ nr.144 din 07.04.2010 - DSP TIMI� nr. 194/C din 12.04.2010

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

5

- INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA „BANAT” nr.834192 din 16.04.2010 - AQUATIM nr.7004/DT-ST din 15.04.2010 - ORANGE ROMÂNIA 10/TD/NET/21052/GPE din 19.04.2010 - AN APELE ROMÂNE nr.DAB- 89 din 05.05.2010 - DRDP Timişoara nr.340/133 din 13.04.2010 -COMISIA DE CIRCULATIE nr.TH2010-001958 din 08.04.2010 -DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORT nr.711 din 28.05.2010 -DIRECTIA MEDIU PRIMARIE nr.484 din15.04.2010 -COLTERM nr.768 din 31.03.2010 -RATT nr.SPTI 467 din 30.03.2010 - AGENŢIA REGIONALĂ DE PROTECŢIE A MEDIULUI nr.2520 din 17.05.2010 - CONSILIUL JUDEŢEAN TIMI� - SERVICIUL FOND FUNCIAR nr.D02010-465/D02010-572 din 18.03.2010 - SERVICIUL JURIDIC nr.6120 din 29.03.2010 - SERVICIUL PATRIMONIU nr.DP2010-002468 din 13.04.2010 - DIRECTIA PT. CULTURA, CULTE �I PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL A JUD. TIMI�, nr.744 din 29.04.2010 - ACORD UNIC nr. 863 din 13.07.2010 - AVIZ CONSILIUL JUDETEAN TIMIS nr.107 din 15.07.2010

B. PIESE DESENATE Planşa 00 – Încadrarea pe P.U.Z.-ul Director Planşa 1 – Situaţia existentă sc.1:1000 Planşa 2 – Reglementări urbanistice - sc.1:1000 Planşa 3 – Reglementări - echipare edilitară 3-1 – Reţele apă potabilă şi canalizare sc.1:1000 3-2 – Reţele electrice şi telecomunicaţii sc.1:1000 Planşa 4 – Obiective de utilitate publică Proprietatea asupra terenurilor sc.1:1000 Planşa 5 – Propunere de mobilare urbanistică sc.1:1000

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

6

1. INTRODUCERE DATE DE RECUNOA�TERE A DOCUMENTAŢIEI � Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL

CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE

intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3 extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp

� Beneficiari: S.C. TIMCON S.A. Timişoara, Str. A.Demetriade, nr.1/3 CUI 1823242

� Proiectant general: S.C. Atelier CAAD S.R.L. � Data elaborării: mai. 2010 1.2. OBIECTUL P.U.Z. � Solicitări ale temei – program

Prezenta documentaţie are ca obiect realizarea în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în adiacența drumului național, a unui centru comercial pe o suprafaţă de 25.737 mp teren. Delimitarea zonei studiate este făcută la nord de drumul de pământ, la est de strada Horia Hulubei, la sud de strada �tefan Procopiu și la vest de Calea Aradului

Obiectivele principale propuse pentru această lucrare sunt: • asigurarea accesului la viitoarea funcțiune, în contextul zonei şi a legăturilor acesteia cu celelalte zone funcţionale din vecinătate; • stabilirea funcţiunilor permise în cadrul acestei zone • reglementarea gradului de constructibilitate a terenului • rezolvarea circulaţiei şi a acceselor carosabile, rezervarea suprafeţelor de teren necesare viitoarelor drumuri • propunerea infrastructurii tehnico – edilitare în vederea realizării de spaţii comerciale, Obiectul P.U.Z.-ului constă în analiza, evaluarea şi reanalizarea problemelor funcţionale şi tehnice din zonă, ţinându-se cont de noua strategie de dezvoltare urbană a administraţiei locale.

În vederea realizării obiectivelor propuse s-a eliberat de către Primăria Municipiului Timişoara Certificatul de Urbanism nr. 5924 din 28.12.2009, beneficiar S.C. TIMCON S.A

Prin C.U. nr. 5924 din 28.12.2009 s-au solicitat următoarele avize: aviz Consiliul Judeţean, aviz Protecţia Mediului, aviz Sanitar, aviz Pompieri, aviz OSPA, aviz OCPI, aviz Enel Electrica, aviz Transelectrica, aviz Transgaz, aviz E-On Gaz, aviz Romtelecom, aviz

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

7

Orange, aviz Apele Române, aviz Aquatim, aviz Directia Drumuri si Transport, DRDP Timişoara, aviz Comisia de Circulaţie, studiu geotehnic și adrese din cadrul serviciilor Patrimoniu, Juridic și Agricol din PMT.. De asemenea se mai solicită respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la drumuri şi la asigurarea locurilor de parcare. 1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului municipiului Timişoara; - R.G.U. aprobat cu HG 525 din 16 iulie 1996; - legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; - ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin ordinul MLPAT 176/N/2000.

În zona adiacentă amplasamentului s-au elaborat şi aprobat următoarele P.U.Z.-uri: � P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare" Selgros- Zona Calea Aradului, Timişoara � P.U.Z. "Spaţii comerciale şi de depozitare" , Timişoara P.U.Z. "Spaţii comerciale şi

de depozitare" Selgros- Zona Calea Aradului, Timişoara În urma analizării documentaţiei mai sus menţionate, se pot trage următoarele

concluzii generale: - poziţia terenului îi conferă o poziţie importantă în cadrul localităţii, intr-o zonă destinată comerţului, fiind în proximitatea centrelor comerciale Real şi Selgros - se poate accesa din strada �tefan Procopiu - zona propusă spre studiu va avea din punct de vedere al zonificării funcţionale, destinaţia de spații comerciale si birouri aferente - soluţiile propuse pentru rezolvarea circulaţiilor în zonă ţin cont atât de parcelări, precum şi de concluziile documentaţiilor întocmite şi de avizele obţinute, dar şi de trama majoră propusă.

- echiparea edilitară se propune a se dezvolta cu noi trasee şi reţele pentru alimentarea cu apă, canalizări, gaze naturale, telefonie, etc.

Se impune corelarea intenţiilor de dezvoltare a proprietarilor de terenuri şi a investitorilor din zonă, atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilităţilor în variante centralizate de echipare, precum şi realizarea unor soluţii de acces în concordanţă cu avizele obţinute.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1.EVOLUŢIA ZONEI

Terenul supus planului urbanistic zonal se află în partea de nord a municipiului Timişoara, cu acces direct din Calea Aradului si strada �tefan Procopiu.

Amplasamentul, situat pe partea dreaptă a drumului DN69 Timişoara – Arad, este inclus parţial în intravilanul municipiului. În partea sudică (oraș) estică şi vestică se află mai multe zone pentru care s-au elaborat şi aprobat planuri urbanistice pentru spații comerciale, depozitare, showroom şi locuinţe. Planul de amenajare a teritoriului Municipiului Timişoara propune pentru partea dreaptă a Căii Aradului funcţiuni comerciale şi industriale. Prin urmare, datorită bunei poziţii pe care o are amplasamentul – atât din punct de vedere a traficului şi circulaţiilor majore, cât şi din punct de vedere urbanistic pentru

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

8

funcţiunea propusă, se preconizează că acest tip de funcţiuni se vor dezvolta şi în continuare în zonele învecinate. 2.2. ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Terenul studiat se încadrează parţial în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în dreapta drumului național DN69 și la sud de centura Timișoarei și are următoarele vecinătăți:

- la nord: drumul de pamant DE404

- la est: str. Horia Hulubei

- la sud: str. �tefan Procopiu

- la vest: drumul național Dn 69.

Suprafaţa terenului este de 25.737mp, conform C.F. 404644, intravilan Timișoara, nr. cad. A28491/3, C.F. 403896, extravilan Timișoara, nr. cad. A28491/1/1/1/3,

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL Terenul este în totalitate neamenajat, fără plantaţii. În zona studiată există un canal Hc 403, care va fi menţinut. 2.3.1. Seismicitatea. În conformitate cu Codul P100 - 1/2006, perioada de colţ Tc = 0,7s. Factorul de amplificare dinamică maximă a acceleraţiei orizontale a terenului de către structură β0 = 3. Spectrul normalizat de răspuns elastic Se(T) = ag β(T) se consideră pt. Zona Banat (fig. 3.4 din codul menţionat) iar acceleraţia orizontală a terenului pt. proiectare ag = 0,16g. 2.3.2. În conformitate cu STAS 6054-77 adâncimea maximă de îngheţ în zona de amplasare a viitoarelor edificări este de 0,6 – 0,7 m. 2.3.3. Incadrarea in categoria geotehnica În conformitate cu normativul geotehnic GT 035/2002, aprobat de MLPTL cu ordinul nr. 837/06.06.2002 s-au stabilit categoria geotehnică, respectiv riscul geotehnic pentru viitoarele construcţii. Conform datelor din tabelul de mai jos construcţiile se vor încadra în Categoria geotehnică 11 cu risc geotehnic moderat: FACTOR PUNCTAJ Condiţii teren Teren mediu 3 Apă subterană Eventuale epuismente 3 Clasificare construcţie Normală 3 Vecinătăţi Fără riscuri 1 Zona seismică ag = 0,16g 1

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

9

Risc geotehnic 11 Din observaţiile asupra amplasamentului şi a vecinătăţilor acestuia rezultă că stabilitatea terenului este asigurată. La suprafaţa terenului până la adâncimea de 0,50 m este un strat de sol vegetal. De la adâncimea de 0,50 m până la – 6,00 m este un pachet de pământuri argiloase în stare plastic consistentă spre vârtoasă şi având compresibilitate mare, în care predomină argilele şi argilele prăfoase . 2.3.5 Apa subterană. Pânza freatică permanentă se află la o adâncime de 4-4,3m, iar în perioadele cu exces de umiditate, pânza freatică urcă la 1,3m. În concluzie, se apreciază că zona cercetată permite amplasarea de construcţii, cu menţiunea că pentru elaborarea proiectului de execuţie trebuie efectuată cercetarea geotehnică pentru proiectare, finalizată cu Studiu geotehnic. 2.4. CIRCULAŢIA In prezent infrastructura pentru circulatie este deficitara pentru toata zona din vecinatatea DN 69, accesul la zona rezidentiala facandu-se pe DE existente, sau drumuri de pamant create ad-hoc. Dinspre zona rezidentiala spre DN 69 accesul se face greoi si impropriu, neexistand reglementari in acest sens, ceea ce a sporit numarul de accidente rutiere in zona. În prezent accesul pe amplasament se face neamenajat din strada de pe latura de est a parcelei, după cum s-a menţionat mai sus. Drumul de pe latura de est a parcelei, din care se propune amenajarea accesului în incintă, are în prezent un prospect de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă mărginită pe partea dinspre magazinul Selgros de o zonă verde de 5,00 m. Acest drum a fost prevăzut, în Planul Director al zonei, cu un prospect final de 24,00 m, lărgirea de la cei 12,00 m existenţi în prezent, făcându-se înspre vest (teren Timcon S.A.) 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Din punct de vedere juridic, parcelele pentru care s-a cerut Certificatul de Urbanism sunt repartizate în felul următor: C.F. 404644 intravilan Timişoara, numărul topo: 23491/3 în suprafaţă de 10.531mp, curte, proprietar S.C. TIMCON S.A. C.F. 403896 extravilan Timişoara, numărul topo: 23491/1/1/1/3 în suprafaţă de 15.206mp, arabil, proprietar S.C. TIMCON S.A. Terenul cu S totală = 2,5737 ha este momentan neconstruit, fiind 100% neamenajat si se afla in discrepanta cu dezvoltarea rapida din vecinatati. Cladirile din vecinatate sunt in regim de inaltime de max. P+2.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

10

Nu sunt asigurate servicii in corelare cu zona rezidentiala invecinata. De asemenea nu poate fi trecuta cu vederea circulatia improprie din zona si accesul neregulamentar dinspre Dumbravita spre Timisoara.

- S totală = 2,5737 ha În afara acestora, mai există în cadrul zonei studiate:

a) terenuri cu destinaţia de arabil (A404/1, A412/1, A417, A419), aflate în proprietate privată

b) drumul de exploatare DE 476, DE 473, DE 471, DE 422/2, DE 423, DE 477, DE 416, DE 408, DE 404 c) canalul Hcn 403 d) Calea Aradului la vest, str.Horia Hulubei la est, str. �tefan Procopiu la sud e) Livada LL474, LL472, LL489 f) Plantatii viticole VN 425, VN 422/3, VN 422/1, VN 424, VN 478 g) Curţi construcţii Cc 418

În zona aferentă terenului studiat nu există construcţii pe parcele private. În stadiul actual, ţinând cont de faptul că terenul are folosinţă agricolă, nu există

zone de spaţiu verde amenajat. Nu există riscuri naturale în zonă.

Analiza situaţiei existente a relevat disfunctionalităţi grupate pe categorii: a) de circulaţie: - traseele drumurilor de exploatare din zonă nu permit rezolvări coerente, fiind

necesare intervenţii suplimentare pentru asigurarea continuităţii drumurilor în zonă, respectiv asigurarea unor profile transversale corespunzătoare, precum şi iniţierea unor drumuri noi, compatibile cu dezvoltarea unei zone de servicii şi spaţii comerciale;

- exista necesitatea rezolvarii unui drum colector cu descarcare in DN69 pentru rezolvarea acceselor la parcelele propuse ;

b) funcţionale − existenţa canalului HCN403

2.6. ECHIPAREA EDILITARĂ

Zona invecinata este echipata partial cu o retea de distributie apa potabila, retea de transport energie electrica, retea de alimentare cu gaze naturale. a) Căi de comunicaţie

Zona studiată este mărginită la nord de canalele HCN 403 şi DE 404, la est str Horia Hulubei, la vest Calea Aradului – DN69 ,iar la sud str. �tefan Procopiu

În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe str. �tefan Procopiu Analiza situaţiei existente a relevat următoarele disfuncţionalităţi ale circulaţiei

rutiere: - zona studiată este caracterizată de existenţa terenurilor ce au avut până în prezent

caracter arabil, accesul făcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

11

- trecerea acestor terenuri la o altă funcţionalitate, presupune şi asigurarea altor criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaţiei rutiere.

b) Alimentarea cu apă şi canalizare În prezent în zona de amplasament a P.U.Z.-ului există o reţea de alimentare cu apă din PE-HD, De 160 mm şi o reţea de canalizare menajeră din PAFSIN cu Dn 600 mm. - În interiorul terenului studiat exista canalul de desecare Hcn 403. c) Alimentarea cu gaze naturale În zonă există o reţea de distribuţie gaze naturale.

d) Alimentarea cu energie electrică

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal există L.E.A. 110kV. Pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la ELECTRICA şi TRANSELECTRICA.

e) Telefonizare

În zonă există cabluri de fibră optică ce ar impune restricţii referitoare la modul de executare al săpăturilor în apropierea cablurilor existente, dar pentru poziţionarea exactă a acestora s-a cerut un aviz de principiu de la ROMTELECOM şi ORANGE. f) Reţea de televiziune în cablu

În zonă nu există reţea urbană de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

• Relatia cadru natural – cadru construit Cadrul natural il reprezinta actualmente terenul viran, cu vegetatie spontana cu plante azotofage, amplasat intre DN 69 si cadrul construit – zona din vecinatate.

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice Terenul este plan si nu prezinta riscuri naturale de mediu. Un risc de natura antropica il reprezinta depozitarea neautorizata de deseuri de diverse tipuri, care atrag insecte si rozatoare si prezinta un pericol de contaminare pentru sol. Zona studiata este insa lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-ecosistem valoros pe suprafaţa studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale naturii. 2.8. OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI Propunerile prevazute in aceasta documentatie se inscriu in planurile de dezvoltare urbanistica si arhitecturala, dupa cum s-a aratat mai sus, iar populatia din zona va fi avantajata de rezolvarea disfunctionalitatilor de acces aratate, precum si de amenajarea zonei studiate.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

12

Realizarea obiectivului propus ar aduce zonei - care actualmente este intr-o dizarmonie anacronica cu functiunile existente in vecinatate - un element de plusvaloare atat socio-economic, peisagistic si de ordin rutier.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE Planul urbanistic zonal propune reglementarea zonei de contact dintre noile cartiere de case create dinspre comuna Dumbravita si DN 69, cat si reglementarea circulatiei in zona. Conform prevederilor P.A.T. pentru această zonă nu sunt propuse nici un fel de funcţiuni. În urma solicitărilor beneficiarilor se propune realizarea unei zone pentru spaţii comerciale, servicii şi birouri aferente, în corelare cu celelalte dezvoltări din vecinătate (Selgros, REAL). „Decathlon” este un nume de marca, leader mondial pe piaţa articolelor şi echipamentelor pentru sport, având deja un magazin în Bucureşti.

� RIDICAREA TOPOGRAFICĂ

În scopul realizării investiţiei pe terenul studiat a fost realizată ridicarea topografică. Aceasta a ajutat la determinarea corectă a amplasamentului: lungimea laturilor parcelelor, poziţionarea faţă de parcelele vecine, poziţionarea fata de drumuri, intravilanul Timişoara, indicarea drumurilor de pământ care întretaie zona studiată. De asemenea sunt indicate cele mai apropiate reţele de utilităţi. Suportul grafic pentru partea desenată a prezentului PUZ are la baza ridicarea topografică realizată.

3.2. PREVEDERI ALE P.U.G. În P.U.G.-ul Timişoarei această zonă nu este încadrată în intravilan fiind teren agricol. Documentaţia propune utilizările funcţionale ale zonei, precum şi traseele şi profilele principalelor drumuri care vor deservi zona. Sunt evidenţiate traseele de utilităţi care au impus restricţii precum şi culoarele de protecţie. Planul Urbanistic Zonal Director Dumbrăviţa prevede pentru zona învecinată functiunea de comert, deci prezentul plan se armonizează cu vocaţia zonală a amplasamentului. 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Terenul in discutie are o valoare imobiliara certa. Functiunile propuse aduc clare avantaje zonei. Amplasamentul studiat este momentan nefolosit. 3.4. MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI Sunt de menţionat câteva intervenţii majore ce influenţează în mod pozitiv dezvoltările ulterioare:

-se va mării prospectul str. �tefan Procopiu la un profil de 24m. Datorită reglementarilor propuse prin avizul de oportunitate se propune mărirea giraţiei din Calea Aradului la 48m. Prospectele stradale proiectate sunt in conformitate cu normele tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localități (Ord.M.T.nr.50/1998) si cu Planul

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

13

Urbanistic General. Străzile vor fi executate din îmbrăcăminți moderne alcătuite dintr-o fundație din balast și piatră spartă și o îmbrăcăminte bituminoasă din mixturi asfaltice. La realizarea intersecțiilor s-a ținut cont de razele de racordare între străzi. Străzile vor fi mărginite de trotuare pietonale si spații verzi.

-accesul la amplasament se va face de pe strada Stefan Procopiu si de pe strada Horia Hulubei.

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93 – 326 locuri de parcare

Zonele de protecție ale drumurilor sunt stabilite în funcție de categoria și amplasarea acestora, astfel: - 50,00 m de la marginea îmbrăcăminții asfaltice pentru drumul național Dn 69 Timișoara - Arad. În interiorul terenului aferent investiţiei sunt propuse căi de circulaţie cu două benzi de 6m lăţime carosabil, platforme şi locuri de parcare. Se vor respecta căile de intervenţie pentru maşinile de pompieri.

În prezent accesul pe amplasament se face neamenajat din strada de pe latura de est a parcelei.

Drumul de pe latura de est a parcelei, din care se propune amenajarea accesului în incintă, are în prezent un prospect de 12,00 m din care 7,00 m parte carosabilă mărginită pe partea dinspre magazinul Selgros de o zonă verde de 5,00 m.

Acest drum a fost prevăzut, în Planul Director al zonei, cu un prospect final de 24,00 m, lărgirea de la cei 12,00 m existenţi în prezent, făcându-se înspre vest (teren Timcon S.A.)

Pentru deservirea rutieră a viitorului Complex Comercial se propun a se executa următoarele lucrări rutiere:

- amenajarea unui acces rutier pentru zona de parcare clienţi din strada de pe latura de est a parcelei, cu o lăţime de 7,00 m, acces ce asigură ambele relaţii (la dreapta şi la stânga) atât pentru intrare, cât şi pentru ieşirea din incintă. Accesul va fi racordat la partea carosabilă a străzii existente cu raze de racordare de 9,00m, atât la intrare, cât şi la ieşire;

- amenajarea unui acces din strada de pe latura de est a parcelei, în zona de aprovizionare şi parcare angajaţi, cu o lăţime de 7,00 m, acces ce asigură ambele relaţii (la dreapta şi la stânga) atât pentru intrare, cât şi pentru ieşirea din incintă. Accesul va fi racordat la partea carosabilă a străzii existente cu raze de racordare de 9,00 m, atât la intrare, cât şi la ieşire;

- amenajarea unui acces din strada de pe latura de nord a parcelei, în zona clădirilor de birouri, cu o lăţime de 6,00 m, prin racordarea părţilor carosabile cu raze de racordare de 6,00 m, atât la intrare, cât şi la ieşire. Strada de pe latura de nord, din care se propune amenajarea accesului rutier la clădirile de birouri, are un prospect avizat în PUZ-urile anterioare cu o lăţime de 12,00. Pentru a se putea asigura prospectul stradal avizat, de 12,00 m, este necesar a se lărgii situaţia existentă în prezent, înspre terenul TIMCON SA cu aproximativ 4,00;

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

14

- amenajarea în incintă, a unor platforme de parcare pentru clienţii Centrului Comercial (280 locuri) şi clădirile de birouri (46 locuri). Accesele, drumurile şi platformele de parcare propuse vor avea o structură rutieră

alcătuită dintro îmbrăcăminte asfaltică aşezată pe o fundaţie din piatră spartă balast. Apele meteorice de suprafaţă se vor colecta centralizat prin reţeaua de canalizare

propusă şi de evacua în reţeaua de canalizare a municipiului.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Intervenţiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfuncţionalităţilor semnalizate şi au condus la următoarele principii de lucru: -generarea unei zone de comerţ şi servicii publice, ce va fi introdusă în intravilanul extins al localităţii Timişoara; - asigurarea descărcării drumului colector prevăzut pentru DN şi început prin HCL 184 din 29.05.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă pentru comerţ, servicii şi depozitare; Timişoara, teritoriul extravilan, DN 69 Timişoara- Arad, km.6 dreapta - se va extinde giraţia până la o rază de 48m - spaţii verzi, parcaje inierbate si spaţii verzi de aliniament cu rol de protecţie min 25% - regim de înălţime maxim Parter (pentru depozite și hale) și max. P+2E pentru corpuri administrative, P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 1,2 - asigurarea cooperării proprietarilor de terenuri din zonă, în vederea realizării unei zone de servicii şi comerţ coerente, valorificându-se potenţialul zonei; se va realiza într-o prima fază un corp de clădire dotat cu funcţiuni comerciale şi servicii urmând mai apoi să se extindă ; - se propune impartirea ternului in 2 parcele :

- o parcela destinata construirii centrului comercial Decathlon cu o suprafata de 17.364mp - o parcela destinata construirii unor spatii pentru birouri aferente zonei cu o suprafata de 4.046mp

-Funcţional, amplasamentul va fi împărţit în 2 zone pentru a realiza gradat trecerea de la functiunile comerciale la cele de locuire din zona:

zona 1 – Spaţii comerciale – Hmax. Cornişa= 8,5m (S)+ P+1E P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 0,8 zona 2 – Birouri – Hmax. Cornişa= 9m P+2E P.O.T. maxim = 40%, C.U.T. maxim = 1,2 - asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apă şi a canalizării pentru viitoarea dezvoltare; - asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităţilor pentru întreaga zonă: alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaz - Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. este cel care reglementează posibilităţile de edificare

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

15

Bilanţ teritorial: Destinaţie teren Situaţia existentă Situaţia propusă suprafaţă procente suprafaţă procente Arabil intravilan şi extravilan 25.737,00 100% 25.737,00mp 100% Suprafaţă teren rezervata pt drumuri 4.328,00,mp 16,82% Suprafaţă rămasă de amenajat 21.409,00mp 100,00% Zonă spații comerciale, depozitare și servicii

8.563,60mp 40,00%

Spaţii verzi (compacte și pe parcele) 5.352,20mp 25,00% Alei carosabile în incintă, platforme, parcaje

7.493,20mp 35,00%

Total 25.737,00mp 100,00% 25.737,00mp 100,00% -4.328 mp teren din totalul de 25.737 mp vor fi rezervati pentru marirea prospectului strazii Stefan Procopiu la 24m si a strazii Horia Hulubei la un prospect de 21m. Rezultă că suprafaţa pe care se doreşte implementarea planului se va diminua cu 16,82%, deci mobilarea propusă va viza terenul ce va rămâne de amenajat. Investiţia se va face gradat şi etapizat.

Se vor rezerva zone speciale pentru spaţii verzi şi dotări edilitare: staţii de pompare, bazin de retenţie ape pluviale, post trafo, SRM.

Se vor asigura locuri de parcare pentru angajaţi, vizitatori şi TIR (aprovizionare). Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea unei distanţe minime de 5m

faţă de limita strazii �tefan Procopiu. Se vor respecta normele de igienă şi normele PSI.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

a) Alimentarea cu apă b) Canalizarea menajeră şi Canalizarea pluvială a. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apă a obiectivului ( refacere incendiu şi apă menajeră ) se va realiza prin intermediul unui branşament de apă din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm, L = 33 m. Racordarea se va realiza la conducta de apă existentă din PE-HD, De 160 mm, prin intermediul căminului de vane CV1 propus.

Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unui sistem de alimentare atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare ale angajaţilor din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar hidranţilor interiori şi exteriori.

Gospodăria de apă propusă va fi compusă din: branşament de apă, rezervor de înmagazinare a debitului de incendiu, staţie de pompare pentru incendiu şi reţele de apă: apă menajeră, incendiu exterior - interior şi sprinklere.

Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med. = 8,05 m 3/zi = 0,09 l/s;

Qzi max. = 10,47 m 3/zi = 0,12 l/s;

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

16

Qorar max. = 29,32 m 3/zi = 1,22 m3/h = 0,34 l/s;

Debitul de refacere a rezervei de incendiu: Qri = Vi / 24 = 500 / 24= 20,83 m

3/h= 5,8 l/s Branşamentul de apă din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm va asigura un

debit atât pentru consumul menajer cât şi pentru refacerea rezervei de incendiu. Debitul asigurat este de 5,92 l/s. Căminul de apometru propus va fi echipat cu un lanţ de măsură cu un apometru de 50/20 mm.

Rezervorul propus are o capacitate utilă de 550 mc şi va înmagazina apa pentru alimentarea hidranţilor interiori – exteriori şi pentru sprinklere.

Staţia de pompare propusă este echipată cu două grupuri de pompare care va pompa apa necesară hidranţilor interiori - exteriori (Q = 5 + 25 = 30 l/s) şi apa necesară sprinklerelor (Q = 62 l/s).

Conducta de apă menajeră pentru alimentarea obiectivului se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, De 50x4,6 mm în lungime de cca. 178 m. Alimentarea rezervorului se va realiza prin intermediul unei conducte din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm în lungime de cca. 136 m.

Reţeaua de apă pentru incendiu exterior - interior se va realiza din PE-HD, PN10, PE80, De 140x12,7 mm în lungime de cca. 246 m.

Reţeaua de apă pentru sprinklere se va realiza din 2 conducte din tuburi PE-HD, PN10, PE 80, De 160x14,6 mm în lungime totală de 10 m. b. Canalizare

Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt: Quz.zimed = 8,05 m

3/zi = 0,09 l/s; Quz.zimax = 10,47 m

3/zi = 0,12 l/s; Quz.orarmax = 29,32 m

3/zi = 1,22 m3/h = 0,34 l/s; Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate şi evacuate prin

intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC, De 200x4,5 mm la canalizarea existentă din PAFSIN, Dn 600 mm. Racordul la canalul existent se va face prin intermediul căminului de vizitare C1.

Racordul la canal în lungime de 10 m ( C1-CR) va fi realizat din tuburi PVC, SN4, De 200 x 4,5 mm. Canalul menajer de incintă va fi realizat din tuburi PVC, SN4, De 200 x 4,5 mm având lungimea de 321 m. Apele pluviale din cadrul obiectivului se vor colecta prin intermediul unei reţele de

canalizare şi vor fi trecute printr-un decantoar separatoar de hidrocarburi de tip ACO OLEOPASS NG 6/120 şi pompate în bazinul de retenţie propus. Platforma carosabilă este prevăzută cu guri de scurgere.

Canalizarea pluvială se va realiza din tuburi PVC, SN 4, De 315x7,7 mm în lungime de 553 m, De 400x9,8 mmm în lungime de 126 m şi respectiv De 500x12,3 mm în lungime de 49 m. Pentru o bună funcţionare a canalizării s-au prevăzut un număr de 25 cămine de vizitare.

Staţia de pompare pentru ape pluviale va fi de tip cheson, echipată cu 1+1R electropompe submersibile. Apa pluvială este refulată în bazinul de retenţie prin intermediul unui disipator de energie.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

17

Apele pluviale ajunse în bazinul de retenţie, considerate convenţional curate, vor fi utilizate la igienizarea suprafeţelor betonate şi stropirea spaţiilor verzi. Preaplinul bazinului de retenţie va fi descărcat în căminul de racord CR propus şi de aici în canalul existent cu Dn 600 mm din zonă.

S-a optat pentru această variantă datorită faptului că în zonă nu există canale de desecare, exploatate de A.N.I.F. În momentul în care la nivel local se va opta pentru o colectare centralizată a apelor de ploaie, bazinul de retenţie propus în prezentul P.U.Z. se va racorda la viitorul sistem de colectare a apelor pluviale.

Bazinul de retenţie are volumul de 140 mc. Preaplinul va fi realizat dintr-o conductă din PE-HD, în lungime de 16 m. Materialul utilizat pentru realizarea reţelei de canalizare va fi din PVC cu mufă pentru canalizare, SN4, De 315 mm, De 400 mm şi De 500 mm; Materialul din care sunt realizate conductele are o rezistenţă mare faţă de agresivitatea solului şi o durată mare de viaţă (cca. 50 ani). Pentru asigurarea unei exploatări corespunzătoare, reţelele de canalizare vor fi prevăzute cu cămine de vizitare amplasate la o distanţă de maxim 60 m unul de altul, conform STAS 3051 – 91. Se mai prevăd cămine de vizitare în punctele de schimbare a direcţiei, de intersecţie cu alte canale şi în puncte de schimbare a pantelor. Canalele de vizitare permit accesul la canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora, pentru curăţirea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ sau calitativ al apelor.

Căminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448 – 82, având dimensiunile fundaţiei 1,5 x 1,5 m. Ele vor fi acoperite cu capace de fontă carosabile.

BREVIAR DE CALCUL A. ALIMENTARE CU APĂ (conf. SR 1343-1:2006) A.1. NECESARUL DE APĂ POTABILĂ Numărul de angajaţi estimat pentru toate halele din incinta obiectivului studiat sunt: Birouri:

- nr. angajaţi: 20 persoane/zi - normă consum: 30 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; Muncitori:

- nr. angajaţi: 50 persoane/zi - normă consum: 60 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; Locuinţe de serviciu:

- nr. persoane: 16 persoane/zi - normă consum: 75 l/om . zi – conform SR 1343/1-06; Vizitatori:

- nr. persoane: 30 persoane/zi - normă consum: 10 l/om . zi – conform SR 1343/1-06;

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

18

N = 1000

1 x (20 x 30 + 50 x 60 + 16 x 75 + 30 x 10) = 6,6 m3/zi = 0,08 l/s

Qzi med. = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,15 x 6,6 m 3/zi = 8,05 m3/zi = 0,09 l/s

Qzi max. = Kzi x Qzi med. = 1,3 x 8,05 m 3/zi = 10,47 m3/zi = 0,12 l/s

Qorar max. = Ko x Qzi max. = 2,8 x 10,47 m 3/zi = 29,32 m3/zi = 1,22 m3/h = 0,34 l/s

A.2. NECESARUL DE APĂ PENTRU STINGERE INCENDIU Volumul de incendiu Vi (conf. STAS 1478-90) - volumul de apă pentru hidranţi interiori (se consideră 1 incendiu la care se folosesc 2 hidranţi/incendiu): Vhi = 2,5 l/s.hidrant x 1 incendiu x 2 hidranţi/incendiu = 3 mc

- volumul de apă pentru hidranţi exteriori: Vhe = 25 l/s x 3 ore x 3600 sec. = 270 mc - volumul de apă pentru sprinklere: Vsp = 62 l/s x 1 oră x 3600 sec. = 223,2 mc

- volumul de incendiu: Vi = Vhi + Vhe + Vsp = 497 mc

- debitul de refacere a rezervei de incendiu: Qri = Vi / 24 = 500 / 24 = 20,83 m

3/h = 5,8 l/s

Volumul rezervorului de incendiu se alege de 550 mc. A.3. DEBITUL LA SURSĂ Qs = Qzimax + Qri = 0,12 + 5,8 = 5,92 l/s.

Alimentarea cu apă a obiectivului ( refacere incendiu şi apă menajeră ) se va realiza prin intermediul unui branşament de apă din PE-HD, PN10, PE80, De 125x11,4 mm, L = 33 m. Racordarea se va realiza la conducta de apă existentă din PE-HD, De 160 mm, prin intermediul căminului de vane CV1 propus. B. CANALIZARE MENAJERĂ (conf. SR 1846-1:2006) Debitele apelor uzate menajere evacuate sunt:

Quz.zimed = Qzimed = 6,6 m 3/zi = 0,08 l/s;

Quz.zimax = Qzimax = 8,05 m 3/zi = 0,09 l/s;

Quz.orarmax = Qorarmax = 29,32 m 3/zi = 1,22 m3/h = 0,34 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv sunt colectate şi evacuate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC, De 200 mm la canalizarea existentă din PAFSIN, Dn 600 mm. Racordul la canalul existent se va face prin intermediul căminului de vizitare C1.

C. CANALIZARE PLUVIALĂ (conf. SR 1846-2:2007)

Apele pluviale cazute pe suprafaţa obiectivului se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale şi se vor trece printr-un decantor-separator de hidrocarburi după care se vor pompa într-un bazinul de retenţie a cărui preaplin va fi deversat în căminul de racord propus, CR. Debitul preaplinului este de 8,24 l/s pentru cazul în care suprafaţa obiectivului va fi înierbată.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

19

Debitul de ape meteorice total care se colectează se calculează cu relaţia:

Qm = m x i x Σ S x Ø Clasa de importanţă a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV.

Suprafaţa totală a obiectivului este:

Stotal = Sacoperiş + Splatformă + Siarbă = 0,638 + 1,456 + 0,4797 = 2,5737 ha Timpul de ploaie va fi : tp = 12 + L/60xV = 12 + 358/60x0,7 = 20,5 min. Φmed = ( 0,638x0,95 + 1,456x0,8 + 0,4797x0,05 )/2,5737 = 0,7 Conform STAS 9470-73 zona 13, f 2/1 rezultă o intensitate a ploii i = 80 l/s.ha

QP = m x S x φ x i = 0,8 x 2,5737 ha x 0,7 x 80 l/s.ha ≅ 115,3 l/s. Decantorul-separator de hidrocarburi va fi de tip ACO NG 6/120 OLEOPASS pentru

o suprafaţă de 2,5737 ha constituită din zonă verde, carosabil şi acoperiş. Datorită faptului că în zonă nu există un canal de desecare, preaplinul bazinului de

retenţie va fi deversat în canalizarea localităţii Timişoara. Debitul constant evacuat va fi de 8,24 l/s calculat pentru cazul în care suprafaţa

obiectivului ar fi înierbată. Volumul de acumulare necesar bazinului de retenţie este:

VBR = QP x tp = 115,3 x 20,5 x 60 / 1000 = 138,36 m 3 ≅ 140 m3

Volumul bazinului de retenţie va avea dimensiunile: 14 m x 10 m x 1 m = 140 m3

Debitul Qp = 115,3 l/s (pentru drum) a fost determinat pentru o ploaie maximă

cu f2/1, pentru o durată a ploii de 20,5 min. Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 25.737 mp, se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 l/m2 an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timişoara). Debitul anual de pe suprafaţa considerată este de:

Q = 592 l/m2 an x 25.737 m2 = 592 x 10-3 x 25.737 = 15.236 m3/an

3.6.2. Alimentarea cu energie electrica În zonă apar noi consumatori de energie electrică. Bilanţul energetic al consumatorilor de energie electrică se apreciază astfel:

- Magazin „Decathlon” - Pi = 1200 kW

Ps = 1120 kW Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se va asigura prin montarea unui punct de transformare de 20kV-0,4 kV.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

20

Lucrările se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA sau alţi proiectanţi autorizaţi şi se vor executa de către de firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrări. Se propune ingroparea LEA110kV existenta, intre cei doi stalpi pe teren. 3.6.3. Telecomunicaţii La comanda beneficiarului, operatorii de specialitate vor dezvolta reţele de telecomunicaţii în zonă. De la aceste reţele se vor realiza branşamente individuale. La proiectare şi execuţie se respectă prevederile tuturor normativelor şi legislaţia în vigoare ( PE 132-2003; PE 107-1995; P 118-1999 ). 3.6.4 Racord gaz Se propune racordarea din conducta magistrala existenta si montarea unei statii de reglare la limita de proprietate. Întrucât SRM face parte integrantă din branşament, potrivit prevederilor art. 7 din « Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale » aprobat prin HG 1043/2004, realizarea acestuia, se comandă şi se contractează de SOLICITANT/UTILIZATOR direct cu furnizorul ( EON GAZ ROMANIA). Traseul şi dimensiunile conductelor vor fi menţionate în planurile proiectului şi în breviarul de calcul ale proiectului tehnic care se va intocmi. Executarea lucrărilor Executarea lucrărilor se poate realiza numai în următoarele condiţii tehnice: executantul să fie o societate autorizată de Autoritatea Naţională pentru Reglementări Gaze Naturale; executarea lucrărilor să înceapă numai după obţinerea avizului EON GAZ ROMANIA la dosarul preliminar care trebuie depus de instalatorul autorizat al executantului; executarea lucrărilor să se realizeze cu aplicarea tuturor măsurilor de protecţia-securitatea muncii şi PSI.

3.7. CARACTERISTICI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU Cladirile ce fac obiectul puzului, se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc, activitatea desfasurata nu se incadreaza in categorie de pericol de incendiu. Riscul de incendiu pentru toate cladirile se incadreaza in risc mediu de incendiu, conform prevederilor normativului P118/99. Echiparea cu instalatii speciale de stins incendiu tip sprinklere, hidranti interiori se va face conform normativului NP-085/2006; detaliile specifice acestor instalatii se vor detalia la fazele urmatoare de proiectare. Asigurarea debitelor si a presiunii necesare la functionarea instalatiilor va fi asigurata de o gospodarie proprie de apa cuprinzand rezerva de apa de incendiu si statia de pompare aferenta.

3.8. PROTECŢIA MEDIULUI

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

21

Conform Anexei 1 din Hotărarea de Guvern 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului sunt: 3.7.1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la: a)Gradul în care Planul Urbanistic Zonal creează un cadru pentru proiecte şi alte activităţi viitoare fie în ceea ce priveşte amplasamentul, natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare, fie în privinţa alocării resurselor. Elaborarea Planului Urbanistic Zonal. Elaborarea prezentului PUZ este determinata de intentia de a crea o zona functionala, in acord cu cerintele socio-economice, prin activitati in concordanta cu tendintele de dezvoltare locala. Mobilarea de tip urban propusă creează premise pentru protecţia mediului, cu condiţia respectării prevederilor din PUZ referitoare la sistemul de canalizare, a apelor uzate menajere, la colectarea şi transportarea deşeurilor, precum şi la factorii de stress ambiental: zgomot, noxe din traficul rutier. Lucrarile de amenajare pentru spaţiile verzi propuse se execută cu material forestier si floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere şi alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietătile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente în zonă1. Amplasamentul în suprafata de 25,737 mp este situat intr-o zona cu bune premise de dezvoltare de tip periurban, care necesită o regândire a infrastructurii si a funcţiunilor actuale. In această zonă - prin realizarea proiectului propus în acest PUZ - se va rezolva o problemă de infrastructură, de cerinţe socio-economice şi armonizarea cadrului general de functiuni propuse ale zonei, constituind o zona functionala-tampon faţă de vecinătatea rezidenţială deja existentă. Amplasarea construcţiilor se va face cu respectarea unei distanţe minime de 10m faţă de limitele drumurilor de acces. Se vor asigura 265 locuri de parcare. b) Gradul în care Planul Urbanistic Zonal influenţează alte planuri şi programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele.

In organizarea amplasamentului s-a ţinut seama de prevederile PUG Timişoara şi PUZ Director Dumbrăviţa, urmarindu-se concordarea acestuia cu proiectul propus. Aplicarea prevederilor Regulamentului de urbanism asigură “corelarea intereselor cetăţeanului cu cele ale colectivităţii, respectiv protecţia proprietăţii private şi apărarea interesului public”. 1 Cf. Legii 24/2007

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

22

Prezentul PUZ se integrează în strategia de dezvoltare urbanistică a zonei, oferindu-i funcţiunile concordante cu dezvoltarea propusă. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementărilor şi restricţiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale: asigurarea îndeplinirii măsurilor legale şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute.

c) Relevanţa planului pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice şi estetice, accentuand caracterul de globalitate a problematicii mediului . Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă, astfel că prin regulamentul de urbanism se prevede asigurarea de spaţii verzi şi plantatii de aliniament, utilizarea eficientă şi durabilă a spaţiului existent, asigurarea facilităţilor necesare desfasurarii activitatilor propuse, normalizarea traficului, ce va asigura funcţionalizarea zonei studiate. Implementarea planului ar rezolva atat cerinte socio-economice, cat si functionale, armonizand cerintele cu potentialul zonei.

d) Probleme de mediu relevante pentru plan sau program: d.1. Apa

Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt proiectate în sensul încadrării în limitele admise de prevederile legale in vigoare, respectiv conform prevederilor din STAS 1342/91, HG 352/2005 privind modificarea si completarea HG 188/2002 (NTPA002). Lucrările proiectate se încadrează în schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane. Apele pluviale din cadrul obiectivului se vor colecta prin intermediul unei reţele de canalizare şi vor fi trecute printr-un decantoar separatoar de hidrocarburi de tip ACO OLEOPASS NG 6/120 şi pompate în bazinul de retenţie propus cu V = 140 mc şi vor fi utilizate la igienizarea suprafeţelor betonate şi stropirea spaţiilor verzi. Preaplinul bazinului de retenţie va fi descărcat în căminul de racord CR propus şi de aici în canalul existent cu Dn 600 mm din zonă. Apa potabilă Necesarul de apã la sursã se va asigura din reţeaua de apă a localităţii Timişoara. Apa uzată

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

23

Apele uzate menajere sunt colectate de o retea de canalizare realizatã din tuburi PVC vor fi preluate prin intermediul unui racord la reteaua de canalizare a municipiului Timişoara. Caracteristicile apei uzate corespund concentraţiilor indicatorilor apelor cu caracter menajer, neexistand utilizări de natură tehnologică poluantă. d.2. Aerul Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt, în principal, cele legate de traficul rutier. Sursele de impurificare a atmosferei specifice functionării obiectivelor sunt:

� Surse stationare dirijate – emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la centralele termice. Principalii poluanti specifici arderii gazului metan sunt monoxidul de carbon (CO) si oxizii de azot(NOx).

� Surse mobile – autovehiculele. Acestea generează poluarea atmosferei cu CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule. Emisiile de poluanti sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului parcurs de autovehicule in incinta amplasamentului, in vecinatatea acestuia, precum şi la pornire. Ordinul 462/1993, abrogat parţial de HG 128/2002 şi modificat de Ordinul 592/2002, referitor la limitarea preventiva a emisiilor poluante ale autovehiculelor rutiere (art.17), stipulează că “Emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice prevazute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor rutiere operatiune ce se efectueaza la inmatricularea pentru prima data in tara a autovehicule-lor de productie indigena sau importate, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectiile tehnice ce se efectueaza periodic pe to ata durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara”. Avand in vedere ca principala sursa de poluare a zonei o reprezinta traficul din zona amplasamentului studiat, în vederea diminuării presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect au fost prevazute o serie de măsuri :

� realizarea unei zone verzi de protectie ; � realizarea acceselor interioare se face cu prevederea de plantatii pe aliniament

pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana, conform prevederilor Legii 265/2006.

Disfunctionalitatea cailor de comunicaţie se va rezolva după cum a fost arătat mai sus.

Lucrările de construcţie se vor realiza cu respectarea actelor normative in vigoare, şantierul urmand a fi împrejmuit cu panouri, pentru limitarea dispersiei prafului.

d.3. Solul Suprafata PUZ nu a fost utilizată în ultimii ani. Nu sunt înregistrate poluări accidentale ale solului, însă se sesizează tendinţa de depozitare de deşeuri de diverse tipuri în zona amplasamentului studiat.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

24

Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de impurificare a solului se impart in doua categorii:

• Surse specifice perioadei de executie • Surse specifice perioadei de exploatare ♦ deseuri depozitate necontrolat

In perioada de executie a investitiei nu exista surse industriale de impurificare a solului cu poluanti. Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative cantitativ si pot fi inlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. In perioada de functionare sursele posibile de poluare ale solului pot fi:

• Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor de ambalaje şi menajere. In vederea eliminarii posibilităţii impactului asupra solului, prin proiect au fost prevazute o serie de masuri :

� Realizarea unui separator de hidrocarburi pentru zonele de acces rutier � Realizarea unei platforme betonate pentru zonele de descărcare marfă � Realizarea de spaţii adecvate – platforme betonate - pentru colectarea

selectivă a deşeurilor menajere şi a deşeurilor din ambalaje � Lucrări de întreţinere a solului în zonele verzi,cu plantaţii decorative.

Se poate concluziona că din punct de vedere al factorului de mediu SOL, activitatea de pe amplasamentul studiat nu va reprezinta o sursă de poluare.

d.4. Zgomotul şi vibraţiile În zona studiată nivelul actual de zgomot este de 60 – 65 dB ziua, din cauza apropierii de DN 69. Prin realizarea proiectului , activitatile care pot fi considerate ca surse de zgomot şi vibraţii se impart in doua categorii: a) Surse specifice perioadei de executie b) Surse specifice perioadei de exploatare a) Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării lucrărilor de construcţie este conceput în sensul încadrării în prevederile legale şi conform prevederilor din STAS 10009/88.

Utilajele prevăzute sunt cu un grad ridicat de fiabilitate şi uşor de exploatat. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în vederea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus.

Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot, de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare,

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

25

instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, a unor echipamente corespunzătoare, precum şi împrejmuirea şantierului cu panouri pentru evitarea propagării zgomotelor şi vibratiilor, cat şi a prafului .

b) După implementare, echipamentele tehnice exterioare, parcările, manevrele vehiculelor de marfă, vor putea constitui o sursă suplimentară de zgomot. Echipamentele generatoare de zgomot destinate utilizării în exteriorul clădirilor vor respecta prevederile legale privind nivelul de zgomot, în sens contrar nu vor putea fi puse în funcţiune. Astfel, conform HG 1756/2006 echipamentele de exterior nu vor fi introduse pe piaţă sau puse în funcţiune pană cand producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu se asigură că echipamentele indeplinesc cerinţele legale referitoare la emisiile de zgomot in mediu, procedurile de evaluare a conformitatii au fost realizate, iar echipamentul poarta marcajul CE cu indicarea nivelului de putere acustică garantat şi este însoţit de o declaraţie de conformitate EC. Respectarea prevederilor legale privind gestionarea zgomotului ambiental se face conform Ord. 536/1997, care stipulează: “Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibratii si dimensionarea zonelor de protectie sanitara se vor face in asa fel incat in teritoriile protejate2 nivelul acustic echivalent continuu (Leq), masurat la 3 m de peretele exterior la locuintei la 1,5 m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB(a) si curba de zgomot 45. In timpul noptii(orele 22,00-6,00), nivelul acustic echivalent continuu trebuie sa fie redus cu 10 dB(A) fata de valorile din timpul zilei”.

d.5. Radiaţiile

Lucrările şi activităţile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

e) Relevanţa PUZ pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu

Se va respecta OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, precum şi actele normative subsecvente.

e.1. Managementul deşeurilor

In incinta amplasamentului se estimează urmatoarele categorii de deşeuri rezultate ca urmare a activitatii desfăşurate:

� Deşeuri din construcţii – în faza de execuţie � Namoluri de la separatoarele de hidrocarburi, � Deşeuri menajere şi asimilabile celor menajere,

2 Zone de locuinte

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

26

� Deşeuri de ambalaje Deşeurile din construcţii se vor colecta în containere metalice şi se vor gestiona de către societăţile antreprenoare conform HG 856/2002. Va intra în sarcina antreprenorilor responsabilitatea gestionării şi predării către societăţile autorizate de salubritate a deşeurilor generate pe amplasament în fazele de executie a proiectului. Nămolurile rezultate in urma decantării de la separatorul de produse petroliere vor fi eliminate prin agenti autorizati. Deşeurile menajere vor fi colectate in containere inscripţionate cf. Ordinului 1281/2005, stocate temporar în spaţii delimitate, pe platforme betonate, cu aceasta destinaţie şi eliminate prin societaţi autorizate cu mijloace de transport adecvate. Deşeurile de ambalaje vor proveni în cantitate ridicată din activitatea magazinelor. Acestea vor fi sortate pe tipuri de ambalaje, stocate temporar în containere care nu permit imprastierea lor şi vor fi valorificate prin agenţi economici autorizaţi. Deţinătorii/producătorii de deşeuri de pe amplasamentul studiat - cf. OUG 61/2006 – vor avea obligaţia să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni de valorificare şi/sau eliminare, sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii. Pe amplasament nu se estimează a se produce alte tipuri de deşeuri. e.2. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase Deoarece lucrările şi activităţile proiectate sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop. Din desfăşurarea activităţii propuse nu rezultă consumuri de substanţe toxice si periculoase.

e.3. Protecţia calităţii apelor După perioada de execuţie se vor lua măsurile de gestionare eficientă a apei, se vor monta apometre pentru înregistrarea consumului, se vor efectua lucrările de întreţinere necesare evitării risipei de apă, apa uzată menajeră se va încadra în cerinţele de calitate ale NTPA 002, iar cea pluvială în parametrii NTPA 001, date fiind măsurile constructive şi tehnice arătate mai sus . Vor fi luate toate măsurile pentru respectarea Legii 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente, respectiv HG nr. 352/2005.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

27

e.4. Protecţia calităţii aerului Pentru indeplinirea obiectivelor in domeniul protectiei aerului se vor respecta prevederile Ordinului MAPAM 592/2002 privind aprobarea normativul privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot, oxizilor de azot, pulberilor in suspensie si monoxidului de carbon in aerul inconjurator. Utilajele tehnologice si de transport folosite in timpul constructiei si operarii ulterioare vor respecta HG 1209/2004 modificată prin HG 2176/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei. Centralele termice pe gaz metan actuale au un randament de ardere crescut, astfel încat nu constituie o sursă de poluare. Plantatiile pe spatiul verde ce însumează 25% din total suprafaţă au atat un rol estetic de protectie, cat şi de ameliorare a climatului si calitatii aerului.

e.5. Protectia solului La executarea lucrărilor de decopertare se vor respecta condiţiile impuse prin actele de reglementare, precum şi legislaţia în vigoare. Nu se va realiza o presiune sporită asupra solului, avand în vedere procentul de ocupare a terenului. Prin activităţile propuse nu se suspicionează un impact asupra solului sau subsolului. S-au prevăzut măsurile adecvate pentru a nu se infiltra în sol substanţe organice poluante. Pentru protecţia solului şi a mediului în general, incluzand populaţia din zonă, ca receptor sensibil, s-a prevăzut un procent de 25% spaţii verzi, în acord cu prevederile Certificatului de urbanism. Procentul ridicat impus şi respectat reflectă implementarea strategiei de extindere a zonelor verzi cf. OUG 59/ aprobată cu modificări prin Legea 49/2008. 3.7.3. Caracteristicile efectelor zonei posibil a fi afectate cu privire in special la : a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor - nu este cazul. b) natura cumulative a efectelor – nu este cazul. c) natura transfrontaliera a efectelor – nu este cazul. d) riscul pentru sanatatea umana În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate.

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA

S . C . A t e l i e r C A A D S . R . L . TIMI�OARA 300079, str. Eugeniu de Savoya, nr. 24, ap.7,tel./ fax 0256 228717 Nr. Reg. Com. J35/2318/2004, C.U.Î. RO 16677315 cont RO71 BUCU 5654 6648 2511 RO01 ALPHA BANK ROMANIA S.A. cont RO83 TREZ 6215 069X XX00 5315 TREZORERIA TIMI�OARA

Pr. nr. 167/2010 – P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL DECATHLON, SERVICII �I BIROURI AFERENTE, Calea Aradului

sens giratoriu Selgros intravilan Timişoara C.F. 404644, nr. top 23491/3, extravilan Timişoara C.F. 403896, nr. top 23491/1/1/1/3

judeţul Timiş, 25.737mp Beneficiar S.C.TIMCON S.A., str. Demetriade, nr. 1/3,Timisoara CUI 1823242

28

Lucrările proiectate nu influenţează negativ aşezările umane, ci sunt aşteptate cu interes de populaţie. De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate. e) marimea si spatialitatea efectelor- nu este cazul f) valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat de:

� Caracteristicile naturale speciale sau de patrimoniu cultural In conformitate cu „Planul de amenajare a teritoriului, sectiunea III- zone protejate” si anexele sale publicate in MO 152/12.04.2000, nu exista zone ecologice de interes, desemnate in vecinatatea amplasamentului. In apropierea perimetrului studiat nu se afla nici o arie de protectie avifaunistica sau arii speciale de conservare reglementate conform OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

� Depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului – nu se depasesc valorile limita. � Folosirea terenului in mod intensiv – nu e cazul.

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Nu e cazul. 3.9. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ Pentru toate lucrările rutiere propuse şi care urmăresc realizarea unor noi trasee de străzi sau lărgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeţelor de teren necesare. Eliberarea autorizaţiilor de construcţie se va face cu impunerea măsurilor necesare de asigurare a condiţiilor juridice pentru finalizarea măsurilor de modernizare a circulaţiei.

CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Principalele categorii de intervenţie vor fi cele legate de modernizarea circulaţiei, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, realizarea de spaţii verzi şi zone construite, precum şi asigurarea funcţiunilor complementare necesare unei astfel de dezvoltări.

Ţinându-se cont de tendinţele de dezvoltare în intravilanul localităţii Timişoara, trebuie asigurată atât infrastructura necesară, cât şi posibilităţile de cooperare şi corelare a terenurilor din zonă, în vederea generării unor soluţii armonioase, cu o dotare corespunzătoare din punct de vedere al echipărilor şi serviciilor necesare funcţionării.

Întocmit, Arh. Cătălina BOCAN

aaa k — sf — k *K AIE e
SL) Certificat Nr.4237
SAVA