keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 371/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru crestin cu birouri si spatii de cazare" - str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 371/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru crestin cu birouri si spatii de cazare" - str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-022863/15.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism nr. 06/PV-09.09.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Centru crestin cu birouri si spatii de cazare" - str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara, având ca beneficiar pe Asociatia Centrul Crestin "Aletheia" Timisoara, întocmit conform Proiectului nr.10.011/2010, realizat de S.C. Siregon Grup S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+3E ,accesul auto şi pietonal se va realiza prin cele doua accese propuse din Str. Iosif Bulbuca, si B-dul Sudului, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001706/01.04.2010, cu conditia ca cele 148 de locuri de parcare amplasate la sol sa fie amenajate ca parcaje ecologice, iar in faza ulterioara in care se va amenaja B-dul Sudului, accesul auto la obiectiv din Str. Iosif Bulbuca se va inchide urmand ca accesul auto sa se efectueze exclusiv din B-dul Sudului., realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 25%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1.0, spaţii verzi de minim 33,4% conform avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, nr. 3315 din 28.06.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Centru crestin cu birouri si spatii de cazare" - str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat , în suprafaţă totala de 8642 mp este înscris în CF nr. 400763 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 112690), nr. Top 8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1 reprezentând sala polivalenta în str. Iosif Bulbuca nr. 15, fiind proprietatea Asociatiei Centrul Crestin "Aletheia" Timisoara.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Centru crestin cu birouri si spatii de cazare" - str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Asociatia Centrul Crestin "Aletheia" Timisoara;
-Proiectantului S.C. Siregon Grup S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_Aletheia_-_reglementari_urbanistice.pdf

Atasament: PUD_Aletheia_-_zonificare.pdf

Atasament: memoriu_PUD_Centru_ALETHEIA.pdf

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 1 d i n 8

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoaştere a documentaţ iei : (a) Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC DE DETALIU CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE (b) Ini t iator: ASOCIATIA CENTRUL CRESTIN ALETHEIA TIMISOARA (c) Elaborator (proiectant) , subproiectant, colaboratori: Proiectant general: SC SIREGON GRUP SRL TIMISOARA Studi i geotehnice: SC GEO TOLS SRL Timisoara Studi i cadastrale ş i topograf ice: SC MULTILINE SRL Studi i de t raf ic urban: SC PATH’S ROUT SRL TIMISOARA Studi i de echipare edi l i tară : SC SIREGON GRUP SRL TIMISOARA (d) Data elaborari i : August 2009 1.2. Obiectul lucrăr i i : Amplasarea obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE IN B-DUL IOSIF BULBUCA NR. 15 în regim de inalt ime de P+3E part ia l cu un procent de ocupare a terenului de maxim 25% si coef ic ient de ut i l izare a terenului maxim 1. Se prezintă preveder i le temei program, condi t i i le de amplasare s i real izare a obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE in re lat ie cu zona studiata. De asemenea se prezinta preveder i le PUG aprobate de Consi l iu l Local a l Munic ip iu lu i Timisoara pentru zona studiată in re lat ie cu obiect ivul de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE.

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 2 d i n 8

2. INCADRAREA IN ZONA 2.1. Concluzi i din documentati i deja elaborate: (a) Situarea obiectivului in cadrul locali tat i i , cu prezentarea caracteristici lor

zonei/subzonei in care acesta este inclus; Anal izând dispunerea zoni f icăr i i oraşului s i acceptand ca zona centrala se l imi teaza la Piata Operei , zona 1 se l imi teaza la B-dul Vasi le Parvan, zona 2 se l imi teaza la B-dul Iosi f Bulbuca, l imi te de la care incepe zona 3, se poate observa din plansa 001a zona studiata in cadrul acestui P.U.D. se gaseste in zona urbana 2. Zona urbana in care este amplasat obiect ivul de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE poate f i anal izata din punct de vedere urbanist ic ca s i tuat ie existenta ast fe l : • Subordonare funct ionala s i spat ia l volumetr ica la B-dul Iosi f Bulbuca. • Zona studiata nu are dominante volumetr ice. • Regimul construi t in zona este P respect iv P+4E. • Cal i tatea arhi tecturala a zonei este sub nivelu l mediu urban f i ind caracter izata de

ut i l izarea unor e lemente de l imbaj arhi tectural neuni tare, d ivers i tate color ist ica s i peisagera.

• Zona studiata se gaseste in vecinatatea unor zone de locuit colect ive cu act iv i tat i comercia le re lat iv importante rezul tand ast fe l un f lux pietonal mai intens, precum si un t raf ic important de autotur isme- B-dul Sudului intersect ie cu B-dul Iosi f Bulbuca.

• De asemena in imediata apropiere, opus f rontulu i st radal , exista biser ica or todoxa sf . Nicolae

In concluzie, anal izand zona in care este amplasat obiect ivul de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE se poate constata o imbunatat ire a cal i tat i lor spat i i lor zonei pr in promovarea acestui t ip de intervent ie, deoarece el va ar t icula f rontur ie v ir tual-constru i te la B-dul Ios i f Bulbuca s i f rontul v i i toru l prospect stradal af lat in cont inuarea B-dului Sudului . Planul Urbanist ic General a l Munic ip iu lu i T imisoara prevede ca zona adiacenta obiect ivulu i de invest i t i i sa f ie mobi lata din punct de vedere urbanist ic cu funct iuni var iate de t ipul : • Zona de sport /agrement • Zona locuinte colect ive cu regim de inalt ime P+4E • Zona depozi tare s i prestar i serv ic i i .

De asemenea propunerea CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE cont inua preveder i le PUD aprobat cu HCL 196/10.07.2001. (b) Concluzi i le studii lor de fundamentare care au avut ca obiect zona/ subzona/

ansamblul care include obiectivul studiat; Pentru intocmirea Planului Urbanist ic de Detal iu au fost necesare real izarea urmatoarelor studi i de fundamentare: • Studiu cadastral s i topograf ic ; • Studiul geotehnic; • Studi i de t raf ic urban; • Studi i de echipare edi l i tara;

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 3 d i n 8

Aceste studi i sunt anexate prezentei documentat i i . Totodata P.U.D.-ul prezentat cont ine elemente de planimetr ie s i de nivelment, marcarea construct i i lor pe parcela cu funct iunea s i regimul de inalt ime, cote de nivel care sa sust ina s istemat izarea vert icala s i rete le edi l i tare. De asemenea studiul geotehnic cert i f ica cal i tatea terenului fer i t de r iscur i naturale s i ofer ind strat i f icat i i le s i natura terenului de fundare necesar real izar i i obiect ivulu i . Coroborand studi i le de fundamentare mai sus prezentate, se pot preciza urmatoarele: • S-a organizat c irculat i i le auto s i p ietonale aferente amplasamentulu i • S-a constatat l ipsa necesi tat i i de prevedere a zonelor de protect ie (c) Prescripti i le si reglementari le din documentati i le de urbanism elaborate/aprobate

anterior. Asa cum prevad reglementar i le documentat i i lor de urbanism elaborate anter ior , B-dul Iosi f Bulbuca s i B-dul Sudului sunt ar tere importante ale orasului s i au ca dominanta componenta funct ionala mixta alcatui ta d in locuinte colect ive cu regim de inal t ime P+4E cu funct iuni complementare. Construct i i le adapost ind act iv i tat i complementare patrund in zona studiata in cadrul acestui P.U.D., destul de neuni tar , nereusind sa creeze un f ront cont inuu de act iv i tat i comercia le, except ie facand zona de sport /agrement cont inua in mod categor ic d inspre B-dul Sudului inspre Spita lu l Judetean. 2.2. Concluzi i din documentati i elaborate concomitent cu P.U.D. In cazul nostru asa cum rezul ta d in P.U.D.-ul prezentat act iv i tat i le comerciale din zona sunt sporadice s i nu au cont inui tate. Amplasarea obiect ivulu i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE consol ideaza s i ar t iculeaza intersect ia B-dulu i Ios i f Bulbuca cu v i i torul prospect a l B-dului Sudului , const i tu indu-se chiar intr-un element de semnal izare a acestora.

3. SITUATIA EXISTENTA In acest capi to l se prezinta zona studiata precizandu-se urmatoarele aspecte asa cum rezulta din plansa 001a si anexe. (a) Acesibil i tatea la cai le de comunicatie Zona studiata este adiacenta B-dului Iosi f Bulbuca care funct ioneaza atat ca un colector cat s i ca un distr ibui tor de t raf ic urban, facand legatura cu cai le de comunicat ie care se intersecteaza cu acesta. Amplasamentul pe care se va real iza obiect ivul de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE are asigurat accesul auto s i p ietonal d in B-dul Iosi f Bulbuca. Un posibi l acces se va putea real iza s i d in v i i torul prospect a l B-dului Sudului Accesul auto la obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE este avizat de catre Comisia de Circulat ie a Pr imar ie i Timisoara in sensul acesibi l i tat i i la cai le de comunicat ie. (b) Suprafata ocupata, l imite si vecinatat i Parcela pe care se propune real izarea obiect ivulu i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE are o suprafata de 8642 mp si are urmatoarele l imi te: NE – Vi i torul prospect a l B-dului Sudului ; SE – B-dul Iosi f Bulbuca; SV – drum de servi tute cu lat ime 6m si la NV – propr ietate pr ivata.

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 4 d i n 8

(c) Suprafete de teren construite si suprafete de teren l ibere In cadrul zonei studiate se poate constata o ut i l izare favorabi la a terenului , rezultata dintr-o lot izare care a avut la baza reglementar i urbanist ice. (d) Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Asa cum s-a precizat anter ior zona studiata f i ind dominata in pr incipal de prezenta locuintelor colect ive cu regim de inal t ime P+4E si a al tor funct iuni complementare cu regim var iat de inalt ime, confera zonei studiate un caracter neomogen. Aspectul urbanist ic a l zonei studiate este afectat de l ipsa cal i tat i i arhi tecturale a locuintelor existente. (e) Destinatia cladir i lor Construct i i le existente in zona studiata apart in urmatoarelor grupe de dest inat i i asa cum prezinta plansa 001a: • Locuinte colect ive P+4E. • Inst i tut i publ ice (hotel , b iser ica or todoxa) • Servic i i s i comert (showroom, atel ier reparat i i auto, restaurant, b i rour i ) • Sport /agrement ( f ) Tipul de proprietate asupra terenuri lor, cu precizarea suprafetelor ocupate Terenur i le aferente locuintelor colect ive sunt in propr ietate pr ivata a persoanelor f iz ice sau jur id ice. Terenur i le aferent zonei de sport /agrement sunt in propr ietate pr ivat a persoanelor jur id ice. Terenur i le aferente B-dlu i Iosi f Bulbuca s i B-dul Sudului precum si prospectul v i i tor a l acestuia sunt in propr ietatea Consi l iu lu i Local Timisoara. Parcela in suprafata de 8642 mp pe care se va amplasa obiect ivul CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE este in propr ietatea ASOCIATIEI CENTRUL CRESTIN ALETHEIA, f i ind l iber de sarcin i . (g) Concluzi i le studiului geotehnic privind condit i i le de fundare Stabi l i tatea terenului este as igurata iar lucrar i le de prospectare geotehnica au scos in evidenta o omogeni tate re let iv buna in ceea ce pr iveste strat i f icat ia terenului de pe amplasament La suprafata terenului pana la adancimea de 0,50 m este un strat vegetal de sol . De la adancimea de 0,50 m este un pachet de pamantur i prafoase, cafeniu,plast ic conis istent spre vartos s i cu compresibi l i ta te mare, dupa care s-a interceptat un stratde nis ip mi j lociu in stare medie de indesare s i cu compresibi l i tate mare. Apa subterana, la data efectuar i i foraju lu i 15.04.2009., a fost interceptata la adancimea de 2,00 rn, f i ind cu caracter usor ascensional s i f i ind, conform bulet inulu i de anal iza 224/2009 din 06.05.20A9, s lab agresiv sulfat ic fata de betoane. Se apreciaza ca, n ivelu l maxim poate ajunge pana la cota de -0,50 m fata de cota terenului natural . Pentru construct ia ce urmeaza sa se execute avand regimul de inalt ime P+3E se recomanda fundarea directa la adancimea minima Dfm i n = 1,00 m fata de nivelu l terenului natural , adancime ce urmeaza sa f ie def in i t ivata de proiectant conf . Normat iv NP 112-04. Fata de cele ment ionate la punctul anter ior stratul de teren de la n ivelu l ta lp i i fundat ie i poate f i praful argi los, cafeniu, p last ic cons istent spre vartos, care se ext inde pane la - 3,20 m.

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 5 d i n 8

In faza de predimensionare a fundat i i lor drept capaci tate portanta a terenului se va admite pc o n v , s tabi l i t in funct ie de presiunea convent ionala de baza p conv (pt . B = 1,00 m si Df = 2,00 m) corecta pentru lat imea si adancimea de fundare corespunzatoare fundat ie i d imensionate s i pentru gruparea de incarcar i , conf . STAS 3300/2-85. Pentru stratul ment ionat la punctul anter ior care poate veni in contact cu ta lpa fundat ie i , in funct ie de adancimea de fundare adoptata, presiunea convent ionala de baza:

pconv = 200kPa. In conformitate cu STAS 3300/2-85, pentru construct i i obisnui te, nesensibi le la tasar i d i ferent iate s i terenur i bune de fundare, se pot fo losi presiuni le convent ionale s i in faza de dimensionare a fundat i i lor , s i tuat ie in care se incadreaza si cazul anal izat . La proiectarea infrastructur i i se va t ine seama de prescr ipt i i le Normat ivului pentru proiectarea structur i lor de fundare directa indicat iv Np 112 - 04. Se recomanda executarea unei centur i supl imentare la ta lpa fundat ie i pentru o mai buna r ig id izare a consruct iei . Betoanele din fundat i i se vor real iza conform preveder i lor codului CP 012/1-2007. Din punct de vedere al rezistentei la sapare terenur i le interceptate se incadreaza la terenur i mi j loc i i . Lucrar i le de terasamente, inclusiv cele aferente (sapartur i , spr i j in i r i , umplutur i etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normat ivelor in v igoare cu pr iv i re la aceste lucrar i (C 169-83, Ts inclusiv normele de protect ia munci i , etc.) preveder i de care t rebuie sa se t ina seama la toate lucrar i le de construct i i pana la cota ± 0,00 m a construct ie i . Dupa real izarea sapatur i lor pentru fundare, constructorul impreuna cu benef ic iar i i vor sol ic i ta prezenta proiectantulu i de rezistenta s i a geotehnic ianului pentru aprecierea cal i tat i i terenului de fundare ident i f icat punctual, geotehnic ianul unmand sa anal izeze s i sa completeze (pr in invest igat i i de penetrare sau al te incercar i speci f ice) e lementele necesare executar i i fundat i i lor proiectate. Din punct de vedere seismic, normat ivul P100/92 incadreaza amplasamentul studiat in zona “D” cuTc = 1,0 sec. , ks = 0,16, echivalentul gradului 7,5 MKS de intensi tate seismica, fata de care se va apl ica sporul corespunzator c lasei de importanta a construct ie i in cauza. (h) Analiza fondului construit existent ( inalt ime, structura, stare, etc) Parametr i i fondului construi t existent sunt prezentat i in p lansa 001a. Concluzi i le generale prezinta oportuni tatea s i necesitatea edif icar i i obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE. ( i ) Echiparea existenta Echiparea edi l i tara a zonei studiate s i re lat ia cu parcela aferenta obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE se prezinta in p lansa 004a in corelare cu avizele det inator i lor de retele in zona respect iv: • E-ON GAZ ROMANIA • ROMTELECOM • AQUA TIM • CALOR • COLTERM • ENEL ELECTRICA

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 6 d i n 8

4. REGLEMENTARI Se vor prezenta propuner i le de ocupare s i ut i l izare a terenur i lor precum si condi t i i le de real izare a obiect ivulu i de CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE, pr iv ind: (a) Obiectivele noi sol icitate prin tema-program CONSTRUIRE CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE. (b) Functionali tatea, amplasarea si conformarea constructi i lor CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE conformate in regim de inal t ime maxim P+3E. (c) Capacitatea, suprafata desfasurata Real izarea unor indicator i urbanist ic i in care POT sa f ie maxim 25%,iar CUT maxim = 1. (d) Principii de compozit ie pentru real izarea obiect ivelor noi (distante fata de

constructi i le existente, accese pietonale si auto, accese pentru uti lajele de stingere a incendii lor, etc.)

Construct ia existenta de pe ampasament este asezata in inter iorul parcele i retrasa fata de la a l in iamentul st radal s i l imite le laterale, iar construct ia propusa f i ind un corp separat de c ladire, se va amplasa retras de la construct ia existenta. Fata de al in iamentul st radal construct ia propusa se va amplasa retrasa fata de col tu l tesi t a l parcele i inspre intersect ia bulevardelor , cu o retragere de 6m. De jur imprejurul c ladir i i pr incipale se va real iza o anvelopanta real izata dintr-un ecran perforat care va avea un dublu ro l s i anume: de preluare a geometr i i lor mult ip le a le c ladir i i pr incipale s i a le prospectelor bulevardelor adiacente, pe de o parte s ia crear i i unor spat i i publ ice inspe c ladirea pr incipala, pe de al ta parte. Retragerewa ecranului d inspre al in iamentul B-dului Iosi f Bulbuca va f i de 6m, iar a ecranului d inspre a l in iamentul B-dului Sudului va f i tot de 6m. Accesul auto la obiect ivul de invest i t i i se real izeaza din B-dul Iosi f Bulbuca cu posibi l i tatea amenajar i i unui nou acces la v i i torul prospect a l cont inuar i i B-dului Sudului . (e) Integrarea si amenajarea noilor constructi i si armonizarea cu cele existente

mentinute Dupa cum s-a prezentat anter ior , obiect ivul de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE nu va real iza legatur i d isfunct ionale cu cadrul construi t in vecinatate. Solut i i le tehnice propuse pun in evidenta concept ia structurala a acestuia care, d in punct de vedere arhi tectural ut i l izeaza elemente dominante vert icale, neconducand la vreun fe l de agresiv i tate spat ia l volumetr ica fata de vecinatat i d impotr iva consol ideaza nivelu l de inal t ime din zona. ( f ) Principi i de interventie asupra constructi i lor existente Din anal izele real izate de noi in zona studiata s i in vecinatat i le e i , se constata ca sunt ut i l izate culor i gr i tern, intr -o masura predominanta. Consideram ca ar t rebui promovate in i t iat ivele pr iv ind fo losi rea unor culor i act ive impreuna cu cresterea importantei zonale a spat i i lor verz i prea put in amenajate. (g) Modalitat i de organizare si rezolvare a circulatiei carosabile si pietonale In p lansele prezentate se observa t raseele pr incipale de f luxur i a le p ietoni lor s i vehicolelor . (h) Principi i si modalitat i de integrare si valorif icare a cadrului natural si de

adaptare a soluti i lor de organizare la rel ieful zonei

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 7 d i n 8

Nu este cazul . ( i ) Condit i i de instituire a regimului de zona protejata si condit ionari impuse de

acesta Nu este cazul ( j ) Soluti i pentru reabil i tarea ecologica si diminuarea poluari i Nu este cazul . (k) Prevederea unor obiective publice in vecinatatea amplasamentului Nu este cazul . ( l ) Soluti i pentru reabil i tarea si dezvoltarea spati i lor verzi Se poate constata in zona studiata ca nu exista zone verzi de t ip peisager sau cel put in p lantat i i ingr i j i te. In cadrul zonei studiate se prezinta in p lansa 005a o var ianta care este in masura sa reabi l i teze s i sa dezvol te spat i i le verz i in zona studiata. Aceasta var ianta de integrare s i dezvol tare a spat i i lor verzi este agreata de catre propr ietar i i terenului studiat . (m) Profi luri transversale caracterist ice Nu e cazul . (n) Lucrari necesare de sistematizare pe vert icala Lucrar i le de s istemat izare pe vert icala necesare real izar i i obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE sunt d in categor ia celor obisnui te nef i ind necesare intervent i i speciale. (o) Regimul de construire (al inierea si inalt imea constructi i lor, procentul de ocupare

a terenuri lor) P.O.T. existent – 6,5 % P.O.T. propus – maxim 25% (p) Coeficientul de uti l izare a terenuri lor C.U.T. existent – 0,06 C.U.T. propus – maxim 1,0 (q) Asigurarea ut i l i tat i lor (surselor, retele, racorduri) Asa cum se prezinta in p lansele de reglementar i edi l i tare s i cum rezul ta din avizele anexate in zona studiata sunt asigurate toate ut i l i tat i le pentru funct ionarea obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE. (r) Bilant teritorial , in l imita amplasamentului studiat (existent si propus) Existent: Suprafata studiata – 8642 mp Suprafata construi ta – 600 mp Suprafata desfasutata construi ta - 600 mp P.O.T – 6,5 %; C.U.T. – 0,06 Propus: Suprafata studiata – 8642 mp Suprafata maxim construi ta – 2160 mp Suprafata desfasutata construi ta max.– 8640 mp P.O.T – maxim 25 %; C.U.T. – maxim 1,0

P U D - A M P L A S A R E C A S E U N I F A M I L I A L E I N S T R . M A R T I R I O A N C I O R D A S N R . 2 4

M e m o r i u P U D p a g i n a 8 d i n 8

5. CONCLUZII Se vor face refer ir i asupra: (a) Consecin ţelor real izari i obiectivelor propuse In urma real izar i i obiect ivulu i de invest i t i i CENTRU CRESTIN CU BIROURI SI SPATII DE CAZARE in zona studiata se va produce o crestere a cal i tat i i ambiantei urbane care include toate elementele mai sus anal izate. (b) Masuri le ce decurg in continuarea P.U.D.-ului In urma acestui studiu consideram ca Servic iu l de Urbanism al Munic ip iu lu i Timisoara ar t rebui sa faca toate demersur i le pentru a decide v iabi l i tatea propuner i lor d in plansa 002a. Var ianta care de asemenea ar conduce la o crestere a cal i tat i i ambiantei urbane in zona studiata. (c) Punctului de vedere al elaboratorului asupra solutiei Consideram ca obiect ivele temei program au fost at inse rezul tand din anal iza coroborata a s i tuat ie i existente s i s i tuat ie i propuse, toate posibi l i tat i le care sa conduca la cresterea cal i tat i i ambiantei urbane generale in zona studiata.

6. ANEXE Studiu geotehnic; Studiu cadastral ş i topograf ic ; Acte ident i f icare f i rma Extras CF Avize, acordur i ş i cer t i f icat de urbanism. Intocmit arh. HENT Sor in

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU BIROUL DEZVOLTARE URBANA SI AVIZARE PUZ/PUD Nr. UR2010-022863/15.09.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de

cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-022863/09.09.2010, privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 5568/07.12.2010, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ţinând cont de Raportul de Avizare Favorabil nr. 06/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara.

Documentaţia P.U.D. „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iunie 2010 în vederea informării şi consultării populaţiei.

Pentru această documentaţie s-a organizat Dezbatere publică în data de 15 iulie 2010, în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, la care au participat cetăţenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat. Nu a fost înregistrată nici o sesizare în scris cu privire la această documentaţie;

Avand in vedere ca intre timp s-a schimbat proiectantul, precum si solutia prezentata in Dezbaterea Publica din 15 iulie 2010, Documentaţia P.U.D. „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara a fost reintrodusa in Dezbatere Publica in data de 16.09.2010 la care au participat cetăţenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat. Nu a fost înregistrată nici o sesizare în scris cu privire la această documentaţie;

Documentaţia Plan Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara, este elaborată de S.C. Siregon Grup S.R.L., proiect nr. 10.011/2010, la cererea beneficiarului Asociatia Centrul Crestin „Aletheia” Timisoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, conform avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, nr. 3315 din 28.06.2010.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de Sud – Est a orasului si se invecineaza la nord vest cu B-dul Sudului, la nord est cu un teren proprietate privata, la sud est drum de servitute, iar la sud vest are deschidere la B-dul Iosif Bulbuca.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

In conformitate cu PUG Timişoara, zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 44, terenul fiind reglementat in anul 2001, ca zona de servicii prin Planul Urbanistic de Detaliu "" Intersecţia Bd. Liviu Rebreanu - Bd. Sudului", Timişoara, aprobat cu HCL nr. 196/10.07.2001.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 8642 mp este înscris în CF nr. 400763 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 112690), nr. Top 8577/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1 reprezentând sala polivalenta în str. Iosif Bulbuca nr. 15, fiind proprietatea Asociatiei Centrul Crestin „Aletheia” Timisoara.

Prin documentaţia de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara, se propune construirea unei cladiri de cult, cu servicii, spatii de cazare si invatamant.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela concesionata de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto şi pietonal se va realiza prin cele doua accese propuse din Str. Iosif Bulbuca, si B-dul Sudului, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001706/01.04.2010, cu conditia ca cele 148 de locuri de parcare amplasate la sol sa fie amenajate ca parcaje ecologice, iar in faza ulterioara in care se va amenaja B-dul Sudului, accesul auto la obiectiv din Str. Iosif Bulbuca se va inchide urmand ca accesul auto sa se efectueze exclusiv din B-dul Sudului.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înălţime propus – P+3E Inaltimea maxima a cladirii – 20m Inaltimea maxima la cornisa – 17m POT max. = 25 % CUT max. = 1.0 Se propun spaţii verzi de minim 33,4% conform avizului Agentiei Regionale pentru

Protectia Mediului Timisoara, nr. 3315 din 28.06.2010.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu „Centru crestin cu birouri si spatii de cazare” – str. Iosif Bulbuca nr. 15, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Institutiei Arhitectului Sef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitate a realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. G.G., 2 ex.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: PUD_Aletheia_-_situatia_juridica.pdf

Atasament: PUD_Aletheia_-_mobilare_varianta_2.pdf