keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/23.02.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare - D+P+3E+Er", strada I.I. de la Brad nr.1 - Calea Lipovei nr.1, Timişoara

23.02.2010

Hotararea Consiliului Local 76/23.02.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare - D+P+3E+Er", strada I.I. de la Brad nr.1 - Calea Lipovei nr.1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-015502/27.10.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin.(1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 05/PV-16.09.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1 : Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare - D+P+3E+Er" str. I.I. de la Brad nr. 1 - Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. TVV CONSTRUCT S.R.L, întocmit conform Proiectului nr. 56/2009, realizat de S.C. ATELIER RGS S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire : regimul de înălţime de D+P+3E+Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr.TH2009 - 004964/16.07.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 54%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5 , spaţii verzi de 27 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal " Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare - D+P+3E+Er" str. I. I de la Brad nr.1 - Calea Lipovei nr.1 Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă de 618 mp. este înscris în C.F. 412357 ( provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr.143824), nr.cadastral 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/1 - 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/2, fiind proprietatea S.C. TVV CONSTRUCT SRL.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC TVV CONSTRUCT SRL;
- Proiectantului S.C. ATELIER RGS S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CLAUDIA BORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitana Nr. UR2009-015502/27.10.2009

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la

etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2009-003752/05.06.2009 şi completată cu nr. UR2009-011094/31.08.2009, UR2009-012201/15.09.2009, UR2009-012830/22.09.2009, UR2009- 015502/23.10.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara.

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009, aprobat cu HCL 18/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 05/PV-16.09.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3114/02.07.2009, precum si modificările survenite la Legea nr. 350/2001, in această perioadă

Documentaţia PUZ „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna iulie 2009.

Aceasta a fost supusă Dezbaterii Publice organizată în data de 03.09.2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică şi coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Reclamaţiile care s-au adus în timpul dezbaterii publice nu se susţin, întrucât documentaţia are toate avizele necesare şi respectă cerinţele acestor avize.

Având în vedere acestea, propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, este elaborată de S.C. ATELIER RGS S.R.L., proiect nr. 56/2009, la cererea beneficiarului S.C. TVV CONSTRUCT S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru zona în care este situat imobilul, zonă de interes deosebit, s-a emis Avizul Favorabil al Consiliului Judeţean Timiş nr. 174/22.10.2009.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Cod FP 53-01, ver. 1

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord şi se învecinează la nord cu terenuri private, la est str. Horia Creangă, la sud str. Ion Ionescu de la Brad, iar la vest Calea Lipovei.

Zona studiată este cuprinsă in UTR nr. 24 şi în conformitate cu PUZ aprobat cu HCL 186/2003 este zonă pentru locuire funcţiuni complementare. Prin Avizul de Oportunitate nr. 06/20.01.2009 se propune funcţiunea de servicii de interes general şi funcţiuni complementare locuirii.

Terenul studiat, în suprafaţă totală de 618 mp este înscris în CF nr. 412357 (provenita din conversia pe hârtie a C.F. nr. 143824), nr. cadastral 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/1- 2188/2/1, 2189/1, 2190/1/1/1/1/1/1/1/1/6/2 reprezentând curţi construcţii în intravilan în str. I.I. de la Brad, Calea Lipovei nr. 1, proprietar SC TVV CONSTRUCT SRL. Prin documentaţie se propune construirea unui imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare. Accesul la parcelă se va realiza din str. Horia Creangă, stradă care este cu sens unic înspre Ion Ionescu de la Brad, dar cu dublu sens limitat până la parcela studiată, aşa cum reiese şi din Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-004964/16.07.2009. Locurile de parcare necesare funcţiunii propuse vor fi asigurate pe parcela beneficiarului.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii de construibilitate propuşi pentru investiţie: POT max = 54 % CUT max = 3,00 Regim de înălţime – D+P+3E+Er Spatii verzi min. 27,51% conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timişoara,

nr. 4791/7.09.2009. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Imobil cu parter comercial, showroom şi birouri la etajele superioare – D+P+3E+Er” str. I.I. de la Brad nr. 1 – Calea Lipovei nr. 1, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

DIRECTOR,

Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA AVIZAT JURIDIC,

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU