keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 470/20.12.2010 privind respingerea Planului Urbanistic Zonal " Lotizare parcela, zona rezidenţială"- str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 470/20.12.2010
privind respingerea Planului Urbanistic Zonal " Lotizare parcela, zona rezidenţială"- str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-029504/09.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local aql Municipiului Timişoara din data de 20.12.2010;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr.4465/30.08.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr 02/04.02.2010 si Raportul de Avizare Favorabil nr. . 05/PV - 09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Lotizare parcela, zona rezidenţială"- str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Planul Urbanistic Zonal "Lotizare parcela, zona rezidentiala" - str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara, având ca beneficiar pe NICORAŞ MARIUS AVRAM, întocmit conform Proiectului nr. 70/2010, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef ;
-Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Beneficiarului NICORAŞ MARIUS AVRAM;
-Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 2.1_REGLEMENTARI_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

AMPLASAMENT FAZA :

PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Mircea Crăculeac

arhitect Nenad Luchin

1:5000

70/ 2010

04/2010

NICORAȘ MARIUS ȘI SOȚIA NICORAȘ MARIANA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA STR. NICOLAE IVAN

arhitect Nenad Luchin

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.Z.

LOTIZARE PARCELĂ ZONĂ REZIDENŢ IALĂ

P. U. Z.P. U. Z. L O T I Z A R E P A R C E LĂZ O NĂ R E Z I D E NŢ I A LĂ

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

S T

R .

N I C

O L

A E

I V

A N

S T

R .

N I C

O L

A E

I V

A N

3, 98

20 ,0

0

60,21

49 ,9

9

50 ,0

428,55

25 ,0

2 25

,0 2

6, 50

6, 00

6, 00

5,00

6, 00

10,00

6, 00

6,00

10,00

6,00

5,00

6,50

6,50

6, 509, 00

60,42

59,97

3, 00

9, 00

3, 00

3,00

3,00

PTT1 PTT1

PT T2

PT T2

476800 20 76

50

476850 20 76

00

476850 20 76

50

476850 20 77

00

476900 20 76

00

476900 20 76

50

476900 20 77

00

6

5

4

3

S= 240mp Nr.top.14299/1/2/6/2

Nr.top.14299/1/2/7

1

2

135C

135D

135E

135F

13 5A

13 5B

13 5C

135

terasa terasa terasa terasa

terasa

P

P+1E+M P+1E+M P+1E+M P+1E

P+1E

INCONSTRUCTIE

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+M C

134A

terasa

136A

S T R . M U R E Ș 136B

142

142A

144

S T

R .

A

I D A

HOTEL ALEXANDRA

D+P+1E

P+1E+M

P+MD+P+1E+M

P+1E

P+1E

P+M

P+1E P+3E

P+1E

P

P P+1E

P+M

P+1E

140

140

138

476800 2 07

60 0

476800 20 77

00 P+1E

P+1E

476850

476900

P+1E

S T

R .

A

I D AD+P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

P+1E

P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

INCONSTRUCTIE

P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+2E

S T

R .

T

R A

V I A

T A

13 5

P+1E

P+1E

P+2E

P

P+1E

P+1E

SPALATORIEAUTO

27 25

23

21

17

13

13 0A /4

13 0A /3

13 0A /2

13 0A

130A/1 130 132

12 6A

2

2A

4

10

12

9

120

116A

116

114 112

P P+M

6

5

4

3

1

2

4

622,45m² 659,50m²

644,57m²

642,65m²

ZONĂ DEIMPLANTARE

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

137

139

2

P

P+M

SPALATORIEAUTO

PECOLUKOIL STAŢIEG.P.L

RESTAURANT

ZONĂ DEIMPLANTARE

2

3

5

1

S T

R .

A

I D A

D+P+2E

P+1E+M

S+P+2 E (S+P+1E+M) ZONĂ VERDE PE

PARCELĂ MINIM 25%

ZONĂ REZIDENŢIALĂ

CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L. 91/27.04.1998

P.O.T 35%

C.U.T. 1,2

9,95

R E G L E M E N TĂR I U R B A N I S T I C E S C 1 : 1 0 0 0

A LI N IA M EN T

FR O N T

A LI N IA M EN T

FR O N T

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

1,7251,725 3,25 3,25

9,95

1,25

9,00

1,25 3,25 3,25

tr.tr. carosabil

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

2.5%2.5%

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT 1

tr.tr. carosabil

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

2.5%2.5%

PROFIL TRANSVERSAL TIP PTT 2

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI

ZONĂ REZIDENŢIALĂ REGIM MIC DE ÎNĂLŢIME

P+E

PUNCTE RIDICARE TOPO86.40

CLĂDIRI EXISTENTE

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

ZONĂ REZIDENŢIALĂ

LIMITĂ DE IMPLANTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ

STRĂZI PROPUSE

LEGENDĂ

ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE ȘI SERVICII

SPATIU VERDE PROPUS

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI . . . . . . . . . . . . . . . . .35.00%

COEFICIENT DE UTILIZARE AL TERENULUI . . . . . . . . . . . . .1.2

B I L A N Ţ C V A R T A L S T U D I A T

I N D I C I U R B A N I S T I C I

B ILANŢ LA N IVEL DE PARCELĂ SUPRAFAŢA PARCELĂ 3 000,00 mp 100,0 %

SUPRAFAŢĂ PARCELE PROPUSE 2 569,17 mp 85,64 %

SUPRAFAŢA CVARTAL STUDIAT48 361,46 mp 100,0 %

ZONĂ REZIDENŢIALĂ 34 528,03 mp 71,39 %

ZONĂ SERVICII-COMERŢ 1 486,32mp 3,07 %

DRUMURI 12 347,11mp 25,54 %

SUPRAFAŢĂ DRUMURI 430,83 mp 14,36 %

1:1000

2.0REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARESITUAŢIA PROPUSĂ

LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: 4.0_PROPRIETATI_.pdf

BENEFICIAR

TITLU PROIECT

TITLU PLANŞĂ

AMPLASAMENT FAZA :

PROIECT NR.

SCARASPECIFICAŢ IE

ŞEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NUME SEMNĂTURĂ

PLANŞA NR. :DATA

arhitect Mircea Crăculeac

arhitect Nenad Luchin

1:5000

70/ 2010

04/2010

NICORAȘ MARIUS ȘI SOȚIA NICORAȘ MARIANA

MUNICIPIUL TIMIŞOARA STR. NICOLAE IVAN

arhitect Nenad Luchin

A C T E C T U R A RO - 300092 Timişoara , str. Dr. Gheorghe Marinescu nr. 1 , apt. 09 t e l / f a x : +4 0 2 5 6 4 3 5 7 1 6 e - m a i l : o f f i c e @ a c t e c t u r a . r o

P.U.Z.

LOTIZARE PARCELĂ ZONĂ REZIDENŢ IALĂ

P. U. Z.P. U. Z. L O T I Z A R E P A R C E LĂZ O NĂ R E Z I D E NŢ I A LĂ

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

EXTRAS DIN P.U.G. TIMIŞOARA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN DOMENIU PUBLIC TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DESTINATE PARCELARII

TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE

PUNCTE RIDICARE TOPO

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITE PARCELE

P+E

CLĂDIRI EXISTENTE

STÎLP ILUMINAT PUBLIC

REGIM DE ÎNĂLŢIME

STRĂZI EXISTENTE

86.40

STRĂZI PROPUSE

LEGENDĂ

ZONĂ INSTITUŢII PUBLICE ȘI SERVICII

S T

R .

N I C

O L

A E

I V

A N

S T

R .

N I C

O L

A E

I V

A N

3, 98

20 ,0

0

60,21

49 ,9

9

50 ,0

428,55

25 ,0

2 25

,0 2

6, 50 8, 02

8, 02

20 ,4

9

9, 00

6,50

6,50

6, 509, 00

60,18

59,97

476800 20 76

50

476850 20 76

00

476850 20 76

50

476850 20 77

00

476900 20 76

00

476900 20 76

50

476900 20 77

00

6

5

4

3

S= 240mp Nr.top.14299/1/2/6/2

Nr.top.14299/1/2/7

1

2

135C

135D

135E

135F

13 5A

13 5B

13 5C

135

terasa terasa terasa terasa

terasa

P

P+1E+M P+1E+M P+1E+M P+1E

P+1E

INCONSTRUCTIE

P+1E

P+1E

P+1E

P+1E+M

P+1E

P+M C

134A

136A

S T R . M U R E Ș 136B

142

142A

144

S T

R .

A

I D A

D+P+1E

P+1E+M

P+1E

P+M

P+1E P+3E

P

P+M

P+1E

140

140

138

476800 2 07

60 0

476800 20 77

00

P+1E

P+1E

476850

476900

P+1E

S T

R .

A

I D AD+P+1E+M

P+1E

P+1E+M

P+2E

P+1E

P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

INCONSTRUCTIE

P+M

P+M

P+1E

P+1E

P+1E

P+M

P+2E

S T

R .

T

R A

V I A

T A

13 5

P+1E

P+1E

P+2E

P

P+1E

P+1E

SPALATORIEAUTO

27 25

23

21

17

13 13 0A /4

13 0A /3

13 0A /2

13 0A

130A/1 130 132

12 6A

2

2A

4

10

12

9

120

116A 116

114 112

P P+M

6

5

4

3

1

2

622,45m² 659,50m²

644,57m²

642,65m²

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

137

139

P

P+M

SPALATORIEAUTO

PECOLUKOIL STAŢIEG.P.L

RESTAURANT

4

2

3

5

D+P+2E

P+1E+M

S T

R .

A

I D A

1

9,95

STR. MARESAL C-TIN PREZAN (STR. LIDIA)

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ SC 1:1000

%mp

TOTAL TERITORIU

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN DOMENIU PUBLIC

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA 2.569,17 mp

14,36 %

3.000,00 mp 100 %

430,83 mp

85,64 %

BILANŢ TERITORIAL

3.0OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

1:1000

LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Lc - Subzone si nuclee centrale inserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 existentă LMb - Subzona rezidentială cu clădiri P, P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mixtă cu clădiri P, P+1, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL ISa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functională a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii în spatiu plantat M -ZONA MIXTĂ Il -ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse Idb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONAUNITĂTILOR AGRICOLE

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2010-029504/09.12.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal

„Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-029504/06.12.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara.

Tinand cont de Avizul de Oportunitate nr. 02/04.02.2010 si Raportului de Avizare nr. 05/PV – 09.09.2010, favorabil;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 844/12.03.2010. Documentatia PUZ “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara a fost

afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna august 2010. Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 16.09.2010, in conformitate cu prevederile

Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca au existat solicitari formulate in dezbatere publica de catre vecinii direct afectati, in urma careia s-a realizat un studiu de insorire, atasat la documentatie;

Avand in vedere adresa beneficiarului documentatiei, depusa prin proiectantul S.C. AC Tectura S.R.L., pentru reintroducerea acesteia in sedinta de Plen a Consiliului Local, atasata la dosar;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara. Documentatia Plan Urbanistic Zonal “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara, este elaborata de S.C. AC TECTURA S.R.L., proiect nr. 70/2010, la cererea beneficiarului NICORAŞ MARIUS.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş,conform adresei nr. 12060/29.09.2008.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului;

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud-vest şi se invecineaza la Nord si Sud cu parcele proprietate privata libere de constructii, in partea de Est se invecineaza cu proprietati private (case P+1), iar la Vest se invecineaza cu Str. Nicolae Ivan.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

In conformitate cu PUZ « Zona Lidia – Musicescu – Martirilor – Urseni », aprobat cu HCL nr. 91/1998 si preluat in PUG Timişoara, zona studiata este cuprinsa in UTR nr. 70, avand destinatia de subzona rezidentiala cu cladiri P, P+1 şi P+2 propusa. Terenul studiat, in suprafata totala de 3000 mp este inscris in CF nr. 416307 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 151132), nr cadastral 14299/1/2/6/1/2; reprezentand teren in Str. Lidia – Mures in suprafata de 1555 mp si CF nr. 411913, nr cadastral 411913 reprezentand curti constructii in Str. Nicolae Ivan, in suprafata de 1445 mp., fiind proprietatea beneficiarului Nicoras Marius Avram. Prin documentaţie se doreste realizarea unui zone rezidentiale, formata din 4 parcele pe care se propune realizarea de case unifamiliale.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007

Accesul auto si pietonal necesare functiunii propuse, se vor realiza din strada Nicolae Ivan, conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2010-000415/10.06.2010.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 35 % CUT max = 1.2 Regim de inaltime = S+P+2E Spatii verzi min. 25% pe parcela, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara,

nr. 4465/30.08.2010. Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumul propus va

deveni domeniu public. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate

de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal “ Lotizare parcela, zona rezidentiala” – str. Nicolae Ivan, F.N., Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC,

  • SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU