keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 546/16.12.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 546/16.12.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-005715/25.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de Avizare nr. 10/PV - 18.08.2008 favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara, initiata la cererea beneficiarului SC PALTIM SRL si Bodea Stefan, întocmit conform proiectului nr. 51/2006, realizat de SC ARCHAEUS SRL, avand ca proprietari pe SC PALTIM SA si SC JAAGUPI SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire pentru functiunea propusa de productie nepoluanta, orice functiune de productie poluanta fiind interzisa: pentru zona de depozitare: regimul de înălţime - P, POT max de 55%, CUT max 0,5 si pentru zona de birouri si servicii conexe: regimul de înălţime - P+3, POT max de 55%, CUT max 2,2, acces auto in conformitate cu Avizul DRDP nr. 340/259 din 26.11.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 26,20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 3208 din 08.07.2008.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 100.000 mp, este inscris in C.F. 140844 - Timisoara, nr. cadastral A 190/1/5, arabil extravilan, proprietar SC PALTIM SA asupra 40.000/100.000 mp si SC JAAGUPI SRL asupra 60.000/100.000 mp.

Art. 4: Terenul va fi scos din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarilor si va trece in zona D de impozitare. Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezenta documentatie, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi domeniu public.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "PALTIM - Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5", Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC PALTIM SA si SC JAAGUPI SRL;
-Proiectantului SC ARCHAEUS SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: A-06_POSIBILITATI_DE_MOBILA.PDF

ZONA VERDE - FILTRU / IN SENS GIRATORIU

ZONA PROTECTIE CALE FERATA

HCn 199

BIROURI

SPATII TEHNICE

HALE DE PRODUCTIE, DEPOZITARE

ZONA REZERVATA PENTRU UTILITATI

BAZIN DE RETENTIE / REZERVA APA INCENDIU

DRUMURI PUBLICE PROPUSE

CANALE DE DESECARE

ALINIAMENT PROPUS

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PARCELA

LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT P.U.Z.

ZONA PROTECTIE CANALE DE DESECARE

DRUM AGRICOL DE EXPLOATARE EXISTENTDe 190/2

DRUMURI PUBLICE EXISTENTE - DN 6

DRUMURI SI PLATFORME PRIVATE PRUPUSE

DN 6

L E G E N D A

55

85

24 5

127

25 5

100

104

67

53

16

16

12 12

12

6

12

60

18

48

25

38

33

108

12 12

12

83 10

34

31

114

12 12

12

83

4

1.968,0 m2

2.214,0 m2

1.804,4 m2

189/1/7

190/1/4

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/8

189/1/6

190/1/6

SP

F

BV

F

BV

A3000 A2000

1b

LIMITA PARCE

LEI GEN ERATO

ARE PU Z

HALA

S=3011 mp

HALA

S=3011 mp

HALA

S=3082 mp

HALA

S=3011 mp

HALA

S=3936 mp

HALA

S=4142 mp

C F 50 m

C F 22 m

C F 100 m

dist.C F 22 m

dist.C F 50 m

dist.C F 100 m

8km +432

24

36 12

36

36

36

8

100

22 28

50

LIN IE C

F A R

A D

-TIM ISO

A R

A BAZIN DE RETENTIE APA DE INCENDIU

102.278

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

4646

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

4646

4646

111

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

75

5

10

10

10

6

10

2 2

6

111

10

10

10 10

46

46 46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

11

7

7

7

11

11

46

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46 46

7

46

7

46

7

46

46

7

46

46

7

4646

7

46

46

7

46 46

7

46

46

7

46

46

46

7

46

7

46

7

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

46

46 46

10

10

10

46

2a

1a

HC n 1

99

HCn 199

HCn 199

102.456

102.459

101,584 101,63

102,079

101.41

97,585

97,373

98,134

98.989 97.921

99,252

99,468

97,581

97,609

97,916

97,729

98,179

97,302

97,111

97,223

97,346

95,103

96,821

96,841

99.958

99.9

99.089

98,388

98,948

98,089

98,447

97.872

97.384

98.354

98.223

97.858

98.128

97,747

97.721

98.064

98.009

97.991

97.647

97,642

97.795

98,107

98,223

97,719

97,678

97,656

97,362

97,276

98,634

99,305

99,604

98,895

99,071

98,838

99,443

98,642

98,971

98,671

98,624

98,367

98,34

98,671

97,902

97,475

97,603

97,438

97,406

97,540

98,03

97,786

97,735

97,639

97,525 97,446

97,613

97,487

97,67

97,557

97,578

97,568

97,695

98,056

99,12

99,842

98,63

97,816

99,271

98.529

99,061

99,692

100,112

99,902

99,482

97,598

99,463

100,062

100,233

100,153

98,398

98,181

98,290

98,073

99,677

99.943

100.218 100.321

100,527

100.424

100,459

100,082

99,958

99,651

99,339

99,32

99,062

98,854

98.712

98.55 98.469

100.572

100.934

100.817

101,147

101.331

101,052

100.357

100.233

99,926

99,614

99,595

99,337

99,129

98,987

98,812

98.615

98.524

98.582

98.466

98.705

98.725

98.815 98,706 98,897

98,976

99,173

99.348

99,49 99,698

99.735

99.993

100.012

100.324

100.477

100.784

100.853

100.983

101.113

101.188

101.194

97.527

97.246

97.304

97.168

97.052 97.279

97.593

97.394

97.299

97.245

97.386

97.621

97.339

97.748

97.939

97.959

98.187

99.428

101.236

101.01

98.242

100.979

100.839

99.96799.96799.968

98.613

99.505 99.519

100.202

98.523

100.315

100.024

99.856

99.454

99.52999.184

99.462

99.483

99.689

99.684

99.695

99.633

99.55

99.557

99.503

99.562

99.694

99.684

99.818

99.96

99.931

100.276

100.18

100.622

101.782101.775

101.46101.461

101.756

101.743

101.504101.772

101.498

101.713

101.423

101.559

101.163

101.232

101.094

101.049

100.787

100.689

100.634

100.389

100.303

100.113

100.061

99.825

99.803

99.766

99.583

99.558

99.489

99.416 99.444

99.241

99.379

99.044

99.136

98.965

99.136

98.774

99.162

98.912

99.281

98.822

99.324

98.802

98.491

98.621

98.603

98.587

98.492

98.4898.488

98.388

98.508

98.389

98.641

98.365

98.004

98.474

97.892

97.825

97.747

97.519

97.489

100.734

97.132

100.631

97.238

100.323 100.314

97.423

100.125 100.073

99.766

98.817

99.574

99.206 99.532

99.006

99.518

99.59

99.451

98.451

99.079

98.455

98.688

97.95

97.714

97.542

97.688

99.514

97.302

99.992

97.13

99.735

97.037

99.037

99.294

99.687

97.037

99.621

99.192

97.017

98.8 98.486

96.828

97.892

98.074

96.996

97.409 97.101

96.877

97.021

96.871

96.774

96.925

96.914

96.772

97.141

96.758

97.122

96.823

97.59898.13

96.88

98.917

97.073

99.261 97.552

98.967

97.922

99.415

98.562

99.936

99.499

99.722

100.498

100.093

100.406

102.237

100.488100.488

100.355

101.42

102.025

92.79

92.39

92.43 92.22 92.24

92.40

92.8192.64 92.65 92.68

92.8892.91

92.95

92.92

95.11

A1000

A4000

100,216

100,575 99,857

101,079

101,006

101,59

100,723

98,223

101.556

HALA

S=7680 mp

HALA

S=6072 mp

D E 190/2

D R

U M

D E EXPLO

A TA

R E

CANAL DE DESECARE

LOT TEHNIC

LOT TEHNIC

190/1/5 S=10ha

1:1000

SPATII VERZI - ALINIAMENT VERDE

EXISTENT

---

PROPUS

---

---

---

100 000 mp

---

---

100 000 mp

100 000 mp

DRUMURI PUBLICE - TEREN PRIVAT CE TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

SUPRAFATA ALOCATA UTILITATILOR

LUCIU DE APA - BAZIN DE RETENTIE

TEREN ARABIL EXTRAVILAN

TOTAL PARCELA 190/1/5

SUPRAFATA CONSTRUITA

PARCAJE, PLATFORME EXTERIOARE, DRUMURI PRIVATE

B I L A N T T E R I T O R I A L

REGIM DE INALTIME ADMIS = P+3EP.O.T. MAXIM = 60% C.U.T. MAXIM = 0,8

mp

mp

mp

mp

mp

mp

11 426

34 072

2 214

22 611

26 249

3 428

34,1%

22,6%

11,4%

26,2%

2,2%

3,4%

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

1 1/4 A2 (743 x 420)

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-06

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt POSIBILITATI DE MOBILARE TEREN

DETALII

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

  • A-06 POSIBILITATI DE MOBILARE TEREN

Atasament: A-04_REGLEMENTARI_SI_RACORD.PDF

HCn 199

L E G E N D A

ZONA EDIFICABILA

ZONA REZERVATA PENTRU UTILITATI

BIROURI

SPATII TEHNICE

CONSTRUCTII EXISTENTE

HALE DE PRODUCTIE, DEPOZITARE

BAZIN DE RETENTIE / REZERVA APA INCENDIU

DRUMURI PUBLICE PROPUSE

DN 6

CANALE DE DESECARE

ALINIAMENT PROPUS

ZONA PROTECTIE CANALE DE DESECARE

DRUM AGRICOL DE EXPLOATARE EXISTENTDe 190/2

ZONA PROTECTIE CALE FERATA

DRUMURI SI PLATFORME PRIVATE PRUPUSE

INTERVENTII PE DRUMURI PUBLICE EXISTENTE

ZONA VERDE - FILTRU / IN SENS GIRATORIU

24 5

127

25 5

100

104

67

53

16

16

16

16

28

12 12 12

6

12

60 18

48 25

38

85108

12 12 12

83

2.214,03 m2

1.804,44 m2

1.968,01 m2

:/5

:/6

:/7

rez :/8rez :/8

:/7

:/6

:/5

SP RE

T IM

IS OR

A TR

IA J

SP RE

A RA

D

SPRE SANNICOLAU MARE

CANTON

S=4.00ha

S=3.09ha

D e 190/2

A3000 A2000

1b

1b

1a

189/1/7

97/3/2 97/3/1

102

109

108

101

179 181

178 180

190/1/2

111

110

190/1/4

190/1/3

189/2

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/8

195/7

307/4

307/3

307/1

307/5

190/1/7

195/6

187 /8

306

302/8

302/7

302/6

306

307/3

307/5

187 /8

307/1

307/4

195/7

189/1/6

189/1/5

189/2

190/1/1

182

183

185 184

744/6

180

181

178

179

744/5

190/1/6

dist.C F 22 m

dist.C F 50 m

dist.C F 100 m

8km +432

CF spre SINNICOLAU MARE

DN6 spre SINNICOLAU MARE

DN 6 spre TIMISOARA

50

22

100

8

6

50

24 36

12 36

36 36

8

16

SP

LEA 20 Kw (BILED)

485600 2 02

00 0

485600 2 02

20 0

485600 2 02

40 0

485800 2 02

00 0

485800 2 02

20 0

485800 2 02

40 0

485800 2 02

60 0

LIMI TA Z

ONE I ST

UDIA TE

98.523

F

17.00 14.00

BRETEA DE LEGATURA SUB PASAJ RUTIER

BRETEA DE LEGATURA SUB PASAJ RUTIER

BV

BAZIN D E RETE

NTIE

APA DE INCEN

DIU

BV HC

n 1 99

HCn 199

HCn 199

2a

1a

F

101,584 101,63

102,079

101.41

97,585

97,373

98,134

98.989 97.921

99,252

99,468

97,581

97,609

97,916

97,729

98,179

97,302

97,111

97,223

97,346

95,103

96,821

96,841

99.958

99.9

99.089

98,388

98,948

98,089

98,447

97.872

97.384

98.354

98.223

97.858

98.128

97,747

97.721

98.064

98.009

97.991

97.647

97,642

97.795

98,107

98,223

97,719

97,678

97,656

97,362

97,276

98,634

99,305

99,604

98,895

99,071

98,838

99,443

98,642

98,971

98,671

98,624

98,367

98,34

98,671

97,902

97,475

97,603

97,438

97,406

97,540

98,03

97,786

97,735

97,639

97,525

97,446

97,613

97,487

97,67

97,557

97,578

97,568

97,695

98,056

99,12

99,842

98,63

97,816

99,271

98.529

99,061

99,692

100,112

99,902

99,482

97,598

99,463

100,062

100,233

100,153

98,398

98,181

98,290

98,073

99,677

99.943

100.218 100.321

100,527

100.424

100,459

100,082

99,958

99,651

99,339

99,32

99,062

98,854

98.712

98.55 98.469

100.572

100.934

100.817

101,147

101.331

101,052

100.357

100.233

99,926

99,614

99,595

99,337

99,129

98,987

98,812

98.615

98.524

98.582

98.466

98.705

98.725

98.815

98,706 98,897

98,976

99,173

99.348

99,49 99,698

99.735

99.993

100.012

100.324

100.477

100.784

100.853

100.983

101.113

101.188

101.194

97.527

97.246

97.304

97.168

97.052 97.279

97.593

97.394

97.299

97.245

97.386

97.621

97.339

97.748

97.939

97.959

98.187

99.428

101.236

101.01

98.242

100.979

100.839

99.968

98.613

99.505 99.519

100.202

100.315

100.024

99.856

99.454

99.52999.184

99.462

99.483

99.689

99.684

99.695

99.633

99.55

99.557

99.503

99.562

99.694

99.684

99.818

99.96

99.92999.931

100.276

100.18

100.622

101.782101.775

101.46101.461

101.756

101.743

101.504 101.772

101.498

101.713

101.423

101.559

101.163

101.232

101.094

101.049

100.787

100.689

100.634

100.389

100.303

100.113

100.061

99.825

99.803

99.766

99.583

99.558

99.489

99.416 99.444

99.241

99.379

99.044

99.136

98.965

99.136

98.774

99.162

98.912

99.281

98.822

99.324

98.802

98.491

98.621

98.603

98.587

98.492

98.488

98.388

98.508

98.389

98.641

98.365

98.004

98.474

97.892

97.825

97.747

97.519

97.489

100.734

97.132

100.631

97.238

100.323 100.314

97.423

100.125

100.073

99.766

98.817

99.574

99.206 99.532

99.006

99.518

99.59

99.451

98.451

99.079

98.455

98.688

97.95

97.714

97.542

97.688

99.514

97.302

99.992

97.13

99.735

97.037

99.037

99.294

99.687

97.037

99.621

99.192

97.017

98.8 98.486

96.828

97.892

98.074

96.996

97.409 97.101

96.877

97.021

96.871

96.774

96.925

96.914

96.772

97.141

96.758

97.122

96.823

97.59898.13

96.88

98.917

97.073

99.261

97.552

98.967

97.922

99.415

98.562

99.936

99.499

99.722

100.498

100.093

100.406

102.237

100.488100.488

100.355

101.42

102.025

92.39

92.43 92.22 92.24

92.40

92.8192.64 92.65 92.68

92.88 92.91

92.95

92.9392.9292.98

93.0393.03

92.99

92.84 93.04

92.64

92.66

91.57

91.41

93.21

94.82

95.11

A1000

A4000

100,216

100,575 99,857

101,079

101,006

101,59

100,723

98,223

101.556

102.46

102.456 102.278

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

4646

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

4646

4646

111

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

75

5

10

10

10

6

10

2 2

6

111

10

10

10

7

10

10

46

46 46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

10

7

7

7 10

10

11

10

7

7

7

11

11

46

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46 46

7

46

7

46

7

46

46

7

46

46

7

4646

7

46

46

7

46 46

7

46

46

7

46

46

46

7

46

7

46

7

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

46

46 46

10

10

10

46

LOT TE HNIC

HALA

S=3011 mp

HALA

S=3011 mp

HALA

S=3082 mp

HALA

S=3011 mp

HALA

S=7680 mp

HALA

S=6072 mp

HALA

S=3936 mp

HALA

S=4142 mp

LOT TE HNIC

LIMIT A INT

RAVI LAN

MUN ICIPIU

L TIM ISOA

RA

92.79

LIMITA PARCE

LEI GEN ERATO

ARE PU Z

190/1/5 S=10ha

C F spre A

R A

D

PASAJ SUPERIOR CU CALEA FERATA

DN 6

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

1:2000

SPATII VERZI - ALINIAMENT VERDE

EXISTENT

---

PROPUS

---

---

---

mp

mp

mp

mp

100 000 mp

---

---

100 000 mp

100 000 mp

--- ---

mp

DRUMURI PUBLICE - TEREN PRIVAT CE TRECE IN DOMENIUL PUBLIC

SUPRAFATA ALOCATA UTILITATILOR

LUCIU DE APA - BAZIN DE RETENTIE

TEREN ARABIL EXTRAVILAN

TOTAL PARCELA 190/1/5

SUPRAFATA CONSTRUITA

PARCAJE, PLATFORME EXTERIOARE, DRUMURI PRIVATE

B I L A N T T E R I T O R I A L

mp

REGIM DE INALTIME ADMIS = P+3EP.O.T. MAXIM = 60% C.U.T. MAXIM = 0,8

P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

11 426

34 072

2 214

22 611

26 249

3 428

2,2%

34,1%

22,6%

11,4%

26,2%

3,4%

C F spre A

R A

D

DN 69 spre ARADDN 6 spre SANNICOLAU CF spre SANNICOLAU

188/1/1

188/1/2

317/1

DN6 spre TIMISOARA (calea TORONTALULUI)

DN 6

SCARA 1:2000

DETALIU NOD DN6 KM 593+920

1 1/4 A2 (525 x 594)

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-04

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt

ZONA STUDIATA

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

REGLEMENTARI SI RACORD DRUM LA DN6

  • A-04 REGLEMENTARI SI RACORD DRUM LA DN6

Atasament: A-02_PLAN_CU_CARCTER_DIRECT.PDF

7,00

100,00

50,00

22,00

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

4646

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

4646

4646

111

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

75

5

10

10

10

6

10

2 2

6

111

10

10

10

7

10

10

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

10

7

7

7 10

10

11

10

7

7

7

11

11

46

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7

46 46

7

46

7

46

7

46

46

7

46

46

7

4646

7

46

46

7

46 46

7

46

46

7

46

46

46

7

46

7

46

7

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

46

46 46

10

10

10

46

S=2.04ha

S=14.70ha

S=2.87ha

S=1.50ha

302/8

A

S=5.17ha

A

HCn177

A

A

A

194/1/5

A

A302 /1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/ 8

S=2.87ha

A

H C

n199

A198 /2

A198 /3

A198 /4

A198 /4

A198 /3

A198 /2

A

A

rez :/ 8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

A302 /1

300/8

A195

A302/1

S=19.06ha

S=24.11ha

S=0.66ha 190/1/8

S=24.11ha

A

S=4.00ha

A 190/1/6

D e194/2

S=3.09ha

S=2.87h a

S=19.06ha

A302/1

De197

A195

A2000

A3000

D e 1 9 0 / 2

H Cn 199

D e 1 9 0 / 2

54.02

34.52

11.92

39.2239.22

11.92

34.52

54.02

65.1 2

18.5 7

83.3 1

540

135 .9

123 .87

95.2 6

78.7 8

62.4 7

19.3 7

14.4 2

47.9 1

57.6 3

28 7.3

281 .8

161.3 0

42.99

59.88

125.7 8

50.45

11.08

51.63

86.84

472.2 7

412.1 0

343.5 4

275.5 9

180.9 6

180.9 6

275.5 9

343.5 4

412.1 0

472.2 7

86.84

51.63

11.08

50.45

125.7 8

59.88

42.99

161.3 0

281 .8

28 7.357.6

3

47.9 1

14.4 2

19.3 7

62.4 7

78.7 8

95.2 6

123 .87

83.3 1

18.5 7

65.1 2

485600 2 01

80 0

485600 2 02

00 0

485600 2 02

20 0

485600 2 02

40 0

485600 2 02

60 0

485800 2 01

80 0

485800 2 02

00 0

485800 2 02

20 0

485800 2 02

40 0

485800 2 02

60 0

486000 2 01

80 0

486000 2 02

00 0

486000 2 02

20 0

486000 2 02

40 0

486000 2 02

60 0

486200 2 01

80 0

486200 2 02

00 0

486200 2 02

20 0

486200 2 02

40 0

486200 2 02

60 0

486400 2 01

80 0

486400 2 02

00 0

486400 2 02

20 0

486400 2 02

40 0

486400 2 02

60 0

LIN IE C

F AR AD

-TIM ISO

AR A

A

A CC D

E

A DE

A

A

DE

HC n

A

A

A A

A

A

A

A

D E

A

DE

A

A

A

D E

H Cn

A

A

A

F

A

D E

A

A

DE

A

A

HCn

AA

AA A

AA

A

AA DeDe

Hcn HCnHCn

5.95

5.85

2.00

4.77

6.76

5.95

3.49

1.00

4.42

5.85

2.00

S=14.70ha

S=24.11ha

S=19.06ha S=27.49ha

743/3 /1

743/3/9

317/1/4

743/3/13 739

732 /3/

1 73

8 743/3/12

743/3/11

743/3/10

317

31 9

31 8

321/1

321/2

317/1/5

317/1/6

309/4

317/1/8

31 7/

1/ 7

317/1/9

325/1

317/10

311 320

317/11

307/2

304/1/1

328

303

287

300/7

301 300/6

300/5

300/4

197

95/10

95/11

95/7

95/6

95/8

95/9

99

97/2

100

746

744/4/2

97/3/4

97/3/2

97/3/3

97/3/1

102

58/2

10 6

109

108

101

179 181

178 180

190/1/2

112

115

111

110

190/1/4

190/1/3

189/2

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/7

189/1/8

195/7

307/9

307/8

307/4

307/3

307/1

307/7

307/6

307/5

328

190/1/7

195/5

195/6

195/4

193

195/3

195/2

195/1

306 305 307/2

304/1/1

302/1

198/4 301

303

287

300/7

300/6

197

198/3

198/2

300/5

300/4

194/1/1

194/1/2

302/3

302/7

302/6 302/5

302/4

302/2

302/1

198/4

300/7

300/6

194/1/4

198/2

198/3

300/5

300/4

281/2

187

197

287

300/6

300/7

301

303

304/1/1

307/2305306

328

307/3

307/5

307/6

307/7

317/11

307/8

307/9

309/1

309/2

309/3 320

325/1

321/2

321/1

31 8

31 9

311

317/10

317/1/9

31 7/

1/ 7

309/4

31 0

317/1/8

317

317/1/6

317/1/5

317/1

317/2

317/1/4

312

743/3/11

73 8

743/3/12

732 /3/

1

739

743/3/10

743/3/13

188/1/1

743/3/9 743/3/8

743/3 /1

198/4

302/1

307/1

307/4

195/7

189/1/7

189/1/6

189/1/5189/2

189/1/4

189/1/3

189/1/2

189/1/1

187/1

190/1/1

182

183

185 184

744/6

180

181

178

179

744/5

188/1/2

743/3/7 743/3/6

743/3/4/2

743/3/4/1

743/3/2

743/3/3

744/4/2

746100

DN 6 SPRE TIMISOARA

194/1/3 A

190/1/9A

AE RO

PO RT

UT ILIT

AR 35

00M

AER OP

OR T U

TIL ITA

R 3 000

M

AE RO

PO RT

UT ILIT

AR 25

00M

AE RO

PO RT

UT ILIT

AR 20

00M

DN 6 SPRE SINNICOLAU MARECF SPRE SINNICOLAU MARE

COCA- COLA

ICCO

SOLECTRON

HC n 1

99

H C

n 187

HCn 199

HC n 1

87/ 8

(CALEA TORONTALULUI)

LEA 11

0 K W S

ACA LAZ

-OR TIS

OAR A

220 KW

C F SPR

E A R

A D

190/1/5 S=10.00ha

CENTURA TIMISOAREI - INEL V. PROPUS

INTERESECTII CU GIRATIE PROPUSE

TRAMA STRADALA MAJORA PROPUSA STRAZI SECUNDARE PROPUSE STRAZI PRIVATE / INTERIOARE PARCELELOR PROPUSE STRAZI MAJORE PROPUSE CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA

STRAZI EXISTENTE SECUNDARE / INTERIOARE PARCELELOR CAI FERATE ELECTRIFICATE

CANALE DE DESECARE

DRUM NATIONAL

LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA LIMITA ZONA STUDIATA

LEA 220/110 KW / LEA 20 KW CU ZONA DE PROTECTIE (27M/18M)

L E G E N D A

PARCELA CARE A GENERAT P.U.Z.

LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV MUN. TIMISOARA

ZONA DE PROTECTIE INEL IV. (50M) / CALE FERATA (22M) ZONE VERZI / UNITATI AGRICOLE ZONA PROPUSA PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZITARE ZONA EDIFICATA - PRODUCTIE SI DEPOZITARE

C F SPR

E AR AD

DN 6

D N

69

SPR E AR

AD

SPRE SINNICOLAU MARE

CENTRU ISTORIC

1:5000

P L A N C U C A R A C T E R D I R E C T O R P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

A2 (594 x 420)

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-02

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt PLAN CU CARCTER DIRECTOR

TERITORIU

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

  • A-02 PLAN CU CARCTER DIRECTOR

Atasament: A-03_SITUATIE_EXISTENTA.PDF

:/5

:/6

:/7

rez :/8rez :/8

:/7

:/6

:/5

25

25

25 25 25

25

25 25

25 25

25 25

25

25 2525

25 25

25

25 25

25

25

25

25

25

25

1

S=4.00ha

S=3.09ha

D e 190/2

189/1/7

97/3/2 97/3/1

102

109

108

101

179 181

178 180

190/1/2

111

110

190/1/4

190/1/3

189/2

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/8

195/7

307/4

307/3

307/1

307/7

307/6

307/5

190/1/7

195/6

187 /8

306

302/8

302/7

302/6

306

307/3

307/5

307/6

307/7

187 /8

307/1

307/4

195/7

189/1/6

189/1/5

189/2

190/1/1

182

183

185 184

744/6

180

181

178

179

744/5

190/1/6

dist.C F 22 m

dist.C F 50 m

dist.C F 100 m

CF spre SINNICOLAU MARE

DN 6 spre TIMISOARA

DN6 spre SINNICOLAU MARE

LEA 20 Kw (BILED)

485600 2 02

00 0

485600 2 02

20 0

485600 2 02

40 0

20 26

00

485800 2 02

00 0

485800 2 02

20 0

485800 2 02

40 0

485800 2 02

60 0

HC n 1

99

HCn 199

HCn 199

101,584

46

99.505

101,63

102,079

101.41

97,585

97,373

98,134 98.989 97.921

99,252 99,468

97,581

97,609

97,916

97,729

98,179

97,302

97,111

97,223

97,346

95,103

96,821

96,841

99.958

99.9

99.089

98,388

98,948

98,089

98,447

97.872

97.384

98.354

98.223

97.858

98.128

97,747

97.721

98.064

98.009

97.991

97.647

97,642

97.795

98,107

98,223

97,719

97,678

97,656

97,362

97,276

98,634

99,305

99,604

98,895

99,071

98,838

99,443

98,642

98,971

98,671

98,624

98,367

98,34

98,671

97,902

97,475

97,603

97,438

97,406

97,540

98,03

97,786

97,735

97,639

97,525 97,446

97,613

97,487

97,67

97,557

97,578

97,568

97,695

98,056

99,12

99,842

98,63

97,816

99,271

98.529

99,061

99,692

100,112

99,902

99,482

97,598

99,463

100,062

100,233

100,153

98,398 98,181

98,290

98,073

99,677

99.943

100.218 100.321

100,527

100.424

100,459

100,082

99,958

99,651

99,339

99,32

99,062

98,854

98.712 98.55

98.469

100.572

100.934

100.817

101,147

101.331

101,052

100.357

100.233

99,926

99,614

99,595 99,337

99,129

98,987

98,812

98.615

98.524

98.582

98.466

98.705

98.725

98.815 98,706 98,897

98,976

99,173

99.348

99,49 99,698

99.735

99.993

100.012

100.324

100.477

100.784

100.853

100.983

101.113

101.188

101.194

97.527

97.246

97.304

97.168 97.052

97.279

97.593

97.394

97.299

97.245

97.386

97.621

97.339

97.748

97.939 97.959

98.187

101.236

101.01

98.242

100.979 100.839

99.96799.967

98.613

99.519

100.202

98.523

100.315

100.024

99.856

99.454

99.529

99.462

99.483

99.689

99.684

99.695

99.633

99.55

99.557

99.503

99.562

99.694

99.684

99.818

99.96

99.929

100.276

100.18

100.622

101.782101.775

101.46101.461

101.756

101.743

101.504101.772

101.498

101.713

101.423

101.559

101.163

101.232

101.094

101.049

100.787

100.689

100.634

100.389

100.303

100.113

100.061

99.825

99.803

99.766

99.583

99.558

99.489

99.416 99.444

99.241

99.379

99.044

99.136

98.965

99.136

98.774

99.162

98.912

99.281

98.822

99.324

98.802

98.491

98.621

98.603

98.587

98.492

98.488

98.388

98.508

98.389

98.641

98.365

98.004

98.474

97.892

97.825

97.747

97.519

97.489

100.734

97.132

100.631

97.238

100.323 100.314

97.423

100.125 100.073

99.766

98.817

99.574

99.206 99.532

99.006

99.518

99.59

99.451

98.451

99.079

98.455

98.688

97.95

97.714

97.542

97.688

99.514

97.302

99.992

97.13

99.735

97.037

99.037

99.294

99.687

97.037

99.621

99.192

97.017

98.8 98.486

96.828

97.892

98.074

96.996

97.409 97.101

96.877

97.021

96.871

96.774

96.925

96.914

96.772

97.141

96.758

97.122

96.823

97.59898.13

96.88

98.917

97.073

99.261 97.552

98.967

97.922

99.415

98.562

99.936

99.499

99.722

100.498

100.093

100.406

102.237

100.488100.488

100.355

101.42

102.025

92.79

92.39 92.43

92.40

92.8192.64 92.65 92.68

92.8892.91

92.95

92.9392.9292.98

93.0393.03

92.99

92.84 93.04

92.64 92.66

91.57

91.41

93.21

94.82

95.11

A1000

A4000

100,216

100,575 99,857

101,079

101,006

101,59

100,723

98,223

101.556

102.46 102.456

102.278

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

4646

46

4646

46

4646

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

4646

4646

111

10

10

10

1010

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

75

5

10

10

10

10

2 2

6

111

10

10

10

7

10

10

46

46 46

46

46

46

46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

7

10

7

7

7 10

10

11

10

7

7

7

11

11

46

46

7

46

7

46

7

46

7

46

7 46

7

46

7

46 46

7

46

7

46

7

46

46

7

46

46

7

4646

7

46

46

7

4646

7

46

46

7

46

46

46

7

46

7

46

7

46

7

7

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46 46

46

46

46

46 46

46

46 46

46

46

46

46

46 46

46

46

46 46

46

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 7

7

7

7

7

46

46 46

10

10

10

46

99.4286

190/1/5 S=10ha

L E G E N D A

CONSTRUCTII EXISTENTE

TEREN ARABIL

UNITATI INDUSTRIALE

TEREN IN INTRAVILANUL MUN. TIMISOARA

UNITATI AGRICOLE - FERME

DRUMURI PUBLICE EXISTENTEDN 6

DRUM AGRICOL DE EXPLOATARE EXISTENTDe 190/2

HCn 199 CANALE DE DESECARE

ZONA PROTECTIE CANALE DE DESECARE

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA PARCELA

LIMITA PARCELEI CARE A GENERAT P.U.Z.

ZONA PROTECTIE CALE FERATA

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L

C F spre A

R A

D

DN 69 spre ARAD

P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

1:2000

DN 6 spre SANNICOLAU CF spre SANNICOLAU

1 1/4 A2 (525 x 594)

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-03

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt

ZONA STUDIATA

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

SITUATIE EXISTENTA pe suport TOPOGRAFIC

  • A-03 SITUATIE EXISTENTA

Atasament: A-01_INCADRARE_IN_TERITORIU.PDF

PARCELA GENERATOARE PUZ

LIMITA ZONEI STUDIATE

SUPRAFATA IN INTRAVILAN TIMISOARA

LIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV

LEA 220/110/20KW

ZONA CU DESTINATIA INDUSTRIALA/DEPOZITARE

ZONA PROTECTIE INEL IV PROPUS

L E G E N D A

17.977,80 m 2

17.534,83 m 2

HCn177

HCn177

H C n1 99

H C n1 99

HCn177

D e1 94 / 2

A302/1

:/2

:/3

:/4

:/5

:/6

:/7

rez :/8

A194/1/ 1

A194/1 /2

A194/1 /3

A194/1/ 4

A194/1/ 5

A194/1 /7

A194/1 /6

A198 /2

A198 /3

A198 /4

A198 /4

A198 /3

A198 /2

A194/1 /6

A194/1 /7

A194/1/ 5

A194/1/ 4

A194/1 /3

A194/1 /2

A194/1/ 1

A194/1 /8

rez :/8

:/7

:/6

:/5

:/4

:/3

:/2

A302/1

A190/1 /8

S=0.66 ha

A190/1/9

S=5.17ha

A195

A1 98

A302/1

S=19.06ha

S=24.11ha

S=14.70ha

A194/1A194/1

S=14.70ha

S=24.11ha

HCn177

De 19

4/ 2

HCn177

HC n1

99 HC

n1 99

HCn177

De 19

4/ 2

S=19.06ha

A302/1

A1 98

De197

A195

S=3.09ha

S=4.00ha

A 189/1

A190/1/7

A190/1/6

A 190/1

A195

D e1 94 / 2

S=10.00h a

A2000

A3000

D e 1 9 0 / 2

HCn 199

HCn 199

HC n 19 9

D e 1 9 0 / 2

220 219218

217 216

215

214

220 219218

217 216

215

214

N

A A

A

A

A A

DE

A

A

A

A

A A

A DE A

A

A

A

A

A

A

A

A

DE

A

AA

A

DE

A

A

A A

A

A A

AA

A

A

DE

A

DE

A A

A

A A

A A

A A

A

HCn Ps

F

HCn DN

CC LA

A

DE

A

A

A

A

A A

A

A

A A

A

DE A

A

A

HCn

A

CC

HCn

A A

A

L

CC

A

DE HC

HCn

HCn

CC

CC A

A

DE

A

A

A CC D

E

A DE

A

A

DE

HC n

A

A

A A

A

A

A

A

D E

A

DE

A

A

HCn

A

D E

H Cn

A

A

A

F

A

D E

A

A

DE

A

A

HCn

DN

A

DE

A

A

H C

A A A A A A A

AA A AA A

A AA A

A

HPr

A A A A A

A A A A A

DE

CC

A

CC

A

A

A

HCn

A

Hcn

Hcn

A

A

A

A

DE

A

A

A

A

Hcn

A

De

A

A

A

A A

De

F Dc

F

F

CC DE

PdT F

F HCn

DE

A

HCn

HCn

HCn

A

DE DE

A

Hcn

A

A

DE

A Hc

Hcn

Hcn

A

A

A

A

DN

Hcn

A

A

A

A

A

A

A

De

Hcn

A

A

A

Hcn A

A

De

A

Hcn

De

A

Hcn

Hcn A

F

A

F

Hcn

Hcn

Hcn Hcn

Dj

Ps

Hcn

Hcn

A

A A A

A A A

A Cp

F Fp

PdT

HCn

A

A

HCn

DF A

DE

A

DE

A HCn

A

Ps A

F

HCn

HCn

DN

LA

CC

DE

A

A A A

A A A

A Cp

F Fp

Df

DN F

HCn

A

HCn

HPr

A

HCn

CC

A DN

F

F HCn

F

F

HCn

HCn

A

A

DE

DE

HCn

A

De

A

A

HCn

A

HCn

A

HCn

HCn

A

HCn

A

HCn

HCn

HCn

A

A

HCn

DE

A

DE

HCn

A

A

HPr

A

DE

A

DE

A

HCn

HCn

A

HPr

HCn

A A

HCn

AA

AA

HCnHCn AA

AA

AA

AA

AA

A

A A

A A

A

A

A

Hpr A

Hpr

A

Hcn

A

AA

HCnHCn

A

A

A

A

AA

Hcn

Dn(69)

Dn(69)

AA

AA

AA

AA

AA

HCnHCn

DeDe

HCnHCn

HCnHCn

DeDe

DFDF

AA

DeDe

HCnHCn

DeDe DeDe

DeDe

AA

AA

PdtPdt

De DeDe

De

DeDe

DeDe

HCnHCn

HCnHCn

AA

AA

De

HCnHCn HCnHCn

DeDe AA HCnHCn AA

FF DeDe

DeDe

Hcn HCnHCn

Hcn

HCnHCn HCnHCn

AA

De

DeDe Hcn HCnHCn

A

HCnHCn

Hcn

A

AA

DeDe

A AA

AAA DeDe

De

A

A

A A

A

HCnHCn

AAA

HCnHCn

HCnHCn AA

HCnHCn

Hcn

A

A A

A

A A

A A

A

A

A

A A

AA A

DeDe

De DeDe

Hcn

A A

Hcn

A A A

AA

DJDJ

HCnHCn

HCnHCn

DN HCnHCn

Hcn

F F

A A

A

A A

A

HCn

DE

A

A

A A

A

A A

A A

DE A

Ps LA

CC F

A

DE

HCn DN

L

CC

A A

A

A

A

A A

HCn

A

A

CC

HCn

A

DE

A

DE

HCn

CC

HCn

HC

CC A

A

A

H C

A A A A A A A

A A HPrA

AA A A AA

A A

A A A A

DE

A A A

A A A

A

DE

CC CC

A

A

A A

A

A A

A

HCn

DE

A

A

A A

A

A A

A A

DE A

Ps LA

CC F

A

DE

HCn DN

L

CC

A A

A

A

A

A A

HCn

A

A

CC

HCn

A

DE

A

DE

HCn

CC

HCn

HC

CC A

A

A

H C

A A A A A A A

A A HPrA

AA A A AA

A A

A A A A

DE

A A A

A A A

A

DE

CC CC

A

A

A

A

F Hcn

A

A A

A A A

De

A

A

A De

A

A

A

A

A A

A A

A

A

A A

De

A A

Hcn

A A

A

DE

A

HCn

A

A

HCn

A

A

A

A A A

A A A

A Cp

F Fp

1.33 0.87

1.13

2.84

2.00

1.15

1.83 1.15

0.43 7.00

1.00

1.00 0.87

2.32

1.99

7.00

2.87

1.62

1.00

1.00

1.71

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00 3.60

0.50.

3.60

1.00 1.00 0.50

1.00 1.00

1.00 0.50

1.00

1.00

1.00 1.17

5.95

5.85

2.00

0.50 0.50

0.500.50

0.50

0.50 0.500.50

0.500.50

0.50 0.500.50

0.500.500.500.50

4.00 0.500.420.50

0.58 0.80 3.54 4.46

1.85

2.50 5.50

S=0.67

S=4.69 ha

S=0.49 ha

S=2.17 ha

S=13.44

S=13.44

S=3.67 ha

S=2.67

S=6.32

S=2.40 ha

S=1.81 ha

S=5.64 ha

S=4.10 ha

S=4.16 ha

S=1.87 ha

S=7.17

3.90

1.28

6.22 S=19.42 S=3.80 ha

S=6.08 ha

S=0.62 ha

S=1.02 ha

S=5.69 ha

S=1.80 ha

S=4.08 ha

S=5.54 ha

S=9.50 ha

S=9.50 ha

S=1.70 ha

S=1.75 ha

S=9.17 ha

S=7.00 ha

S=4.50 ha

S=0.50 ha

S=5.25 ha

S=5.96 ha

S=3.58 ha

2.50 2.50

0.50

1.00 0.50 2.50

2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.75

2.50 2.50 2.04 0.75

2.50

2.50

3.00

2.68

2.80

5.00

2.68

5.18

2.76

1.05

10.00

3.00

1.00

3.00

0.50 0.50

1.00

4.03

4.48

5.00

6.45

4.92

2.93

2.37

1.81

2.89

5.48

1.00

1.00

4.71

2.98

2.00

5.25

7.69

2.05

4.00

1.74

2.40

2.34

1.00

1.00

2.13 2.87

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

1.00

0.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.50

2.50 1.00

0.50 0.50

0.82

2.50

1.25

2.48

2.87

4.82

5.00

10.0

5.06

4.11

10.00

4.87

5.00 1.151.50

2.87 1.76 2.23

1.73

4.89

0.502.36

4.00

9.78

0.05

0.90

0.24

1.58 1.25

2.50 2.50 2.00

2.50 1.15 0.94

2.50 2.51

2.50

2.86

1.77 2.50

1.00

1.00 1.00

1.29

5.42

2.39

0.16 0.96 2.50 2.50

2.50

3.55

2.86

2.73

4.48

2.68 1.48

1.15

2.65 2.12

4.12

2.68

2.63

5.00

1.73

5.75

0.80

1.37

2.70

2.25

1.84

3.15

3.48

0.35

0.95

1.36

2.50

4.60

2.20

1.00

1.26

1.25

1.36

2.50 1.73

2.02

5.07

1.25

4.00

0.50

2.68

4.42 1.85

2.50 2.00

3.38

0.11 1.62

2.18

0.31 5.00

1.54 1.12

1.12

5.00

2.26 5.00

1.11 3.27

2.33 1.72 2.96

0.58

1.11

2.89

2.89

1.40

S=0.67

S=2.67

30.96

4.77

1.95

6.76

5.95

3.49

1.00

4.42

10.00

3.90

5.85

1.28

2.00

6.22

S=4.69 ha

S=0.49 ha

S=2.17 ha

S=3.67 ha

S=13.44

S=13.44

S=19.42 S=3.80 ha

S=6.08 ha

S=6.32

S=1.80 ha

S=4.08 ha

S=1.02 ha

S=9.50 ha

S=5.54 ha

S=9.50 ha

S=5.96 ha

S=3.58 ha

S=0.62 ha

S=5.69 ha

S=14.70ha

S=24.11ha

S=62.51ha

S=1.74ha

S=46.03ha

S=0.20ha

S=4.60ha

S=13.49ha

S=7.00ha

S=9.29ha

S=23.33ha

S=36.90ha

S=19.06ha S=27.49ha

S=1.55ha

S=65.81ha

S=20.03ha

S=1?.42ha

S=17.20ha

S=7.60ha

S=3.00ha

S=6.08ha

S=14.23ha

S=15.25ha

S=1.43ha

S=6.35ha

1.71

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 1.00 0.50

1.00 1.00

1.00 0.50

1.00

0.50.

3.60

3.60

1.00

1.00 1.17

0.50

0.500.50

0.50 0.50

0.50 0.50

0.500.50

0.500.500.50

0.500.500.50

0.50

0.50

4.00 0.500.420.50

0.58 0.80 3.54 4.46

1.85

2.50 5.50

S=0.67

S=2.67

S=0.49 ha

1.71

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00 1.00 0.50

1.00 1.00

1.00 0.50

1.00

0.50.

3.60

3.60

1.00

1.00 1.17

0.50

0.500.50

0.50 0.50

0.50 0.50

0.500.50

0.500.500.50

0.500.500.50

0.50

0.50

4.00 0.500.420.50

0.58 0.80 3.54 4.46

1.85

2.50 5.50

S=0.67

S=2.67

S=0.49 ha

0.90

1.58 1.25

2.00 1.15

2.50

2.50 2.50

0.16 0.96

2.68 1.48

0.94

1.00 1.00

1.00

1.77

1.29

2.86

2.50 2.50

1.15

2.65 2.12

5.00

2.68

2.63

1.73

0.80

Hcn

LEA 110 Kw SACALAZ(SATCHINEZ)

LEA 20 Kw (BILED)

220 KW

LEA 110

KW SA

CAL AZ-

ORT ISO

ARA

743/3/7

732/1/42

732/1/41 732/1/39

732/1/40

732/1/38

732/1/37

715/1/5

716

732/1/36 732/1/35/1

732/1/35/2 732/1/34

715/1/4

715/1/3 715/1/2 712/1

715/1/1711/1/38 711/1/37

711/1/36

711/1/34

732/1/29

732/1/30

732/1/31

743/3/16

743/3/15

732/1/33

732/1/1

74 6

732/1/32

732/1/3 732/1/4 732/1/6

732/1/5

732/1/15/2

732/1/16

732/1/14 732/1/15

732/1/13 732/1/12

732/1/9

732/1/10

732/1/8

732/1/11

710

712

711/1/35 711/1/17

711/1/9 711/1/8

711/1/7

711/1/6 711/1/5

711/1/4 711/1/3

711/1/2

704/2

709/1

344 346-8

345

365

364

366

356

349 711/1/33

711/1/32

711/1/30

711/1/29 711/1/28

711/1/27 711/1/26

711/1/25

732/1/20

732/1/19

711/1/1

711/1/24 711/1/23

711/1/22 711/1/21

711/1/18

708

732/1/17

718

718/1

729

711/19

711/20

353

363

361

67 0

399

358

351 352

359

35 6/1

357

743/3 /1

743/3/14

743/3/9

317/1/4

743/3/13 739

732 /3/

173 8743/3/12

743/3/11 743/3/10

317

31 9

31 8

321/1

321/2

323

317/1/5

317/1/6

309/4

317/1/8

31 7/

1/ 7

317/1/9

325/1

317/10

311

320

317/11

307/2

304/1/1

328

303

287

300/7

301

300/3

300/6

300/5

300/4

197

344

347

350

354

325/2 361/1 361/3

361/5 361/7 361/9

361/11

361/6 361/8

326-5/1 m 361/2

361/4

361/10

361/13 361/15

361/17

361/12

361/16 361/14

361/18

361/19 361/20

361/21

361/24

361/22 361/23 361/25

361/26

361/27

327

361/28

333 334

332

331/1

331/2

268/2

329-3/1 m

286

308

330/2

274/2

330/1

291

26 8/

1/ 1

268/1/2

268/1/3

268/1/4

271

274/1/1

268/1/5

266

274/1/2

274/1/3

274/1/4

274/1/5 274/1/6

274/1/7

272

264 257

300/2

300/1

257

223

294 292

284

255 298

299

200

201

196 203

176/1 204

285

288/1/2 288/2/1

288/1/1

288/1/4

289 290

282/1

276 282/2

282/3

282/4

283

269

277 282/5

282/6

282/8

282/7

282/8

282/9

202

197

109

214

217

282/11

282/14

278

282/10

282/12

282/13

281

279

275

273

260

259

262 261

240

241

271

271 239

238

218

256

284

736

337-12

93

99

98-8

100 744

746

732

716

702 710

711

704/2 366

345

346-8

708

344

364

365

356

347

942

857/3/1

857/3/2 853

857/3/3

857/3/4

857/3/6

857/3/7

857/3/10

856

857/3/12/2

798

800/1/3

850 804/1

802

804/2

804/3

851

852 803

804/4

804/6

800/1/4

807/4

807/3

804/5 848/1

848/6

807/6

799

797

795/3

795/2

800/1/2

807/2

798

807/1

807/5

807/8

807/9/1

807/10/1

807/10/2

807/11

807/12

793 795/1

794

792/1

792/2

792/3 792/4

792/5

792/6

807/13

807/14

807/15

807/16

807/17/1

807/17/2

807/17/3

807/17/4

807/17/5

807/18

792/7

792/8

790

792/9

792/10

792/11

792/12

792/13

785

807/19

807/20

807/21

807/22

807/23

807/24

807/25

792/14

792/15

792/16

792/17

792/18

792/19 807/33

807/26

807/27

807/28

807/29

807/30

807/31

807/32 786-4

784/1

792/20

792/21

792/22

787

786

784/2

785-4 784/3

784/4

784/5 784/6

784/7 784/8

89/5

89/3/2

89/3/1

89/4

90

88

89/2

784/9 784/10

91/7

91/6

91/5 91/8

91/2

91/3

88

91/4 91/1

93/3 93/6

93/8

93/10

93/9

93/7

93/2

93/1

93/4 93/5 93

95/2

95/3

65

60

97/3/5

97/3/7 97/3/6

97/1

116

58 58/1

131

132

120

11 8

114

113

130 129

129

114

122

121

138

128

139

147

863/1/1

863/1/3

863/1/2

849 845

863/1/6/1

863/1/4 863/1/5

846

863/1/6/3

848/5

848/2

848/4

848/3

843/16 843/6

843/14 843/15

843/8

843/5

848/7

848/8

843/13

843/11 843/10

843/9 843/7

848/9 843/12

843/4

807/7

807/9/2

837/16

837/15 837/14 837/13

780

818/5

818/2

838/1

818/6 818/4

817

818/3

818/1

818/2

818/3

815-4

806 814

818/4

780-10

768/3/6

813-3

612

772

808/5

749/4/12

773-2

749/4/11

808/4

808/3

749/4/10

749/4/9

749/4/8

775/1

774/1

777/1

808/2

808/1

777/2

749/4/5

749/4/4

784/11

784/12

784/13

778

779

91/9 91/10

784/14

782

91/12 781

749/3/6

91/11 749/3/4

92-8

93/17

93/21

93/20

93/11 93/12 93/13 93/14

93/15

94

93/16 93/18 93/19

337 93/23 98-8

93/22

99

95/10

95/11

95/12

95/7 95/6

95/4

95/5

95/8

95/9

99

97/2

95/16

100

746

744/4/2

97/3/4

97/3/2

97/3/3 97/3/1

102

59 58/2

127

10 6

109

108

101 179 181

178180

190/1/2

123/2

112

115

123/1

111

110

190/1/4

190/1/3

189/2

190/1/4/1

190/1/4/2

189/1/7

190/1/6

189/1/8

195/7

307/9

307/8

187

307/4

307/3

307/1

307/7

307/6

307/5

328

333

332 334

26 8/

1/ 1

268/1/2

190/1/9

194/1/2

194/1/3

190/1/7

190/1/8

195/5

195/6

195/4

193

194/1/1

194/2

195/3

195/2

195/1

124

194/1/4

194/1/5

194/1/6 194/1/7

104

177

194/3

199

192

302/7

302/6 302/5

302/4

187 /8

302/3

306 305 307/2

304/1/1

302/2

302/1

198/4 301

303

287

300/7

300/6 197

198/3

198/2

198/1

300/3

300/2

300/1

300/5

300/4

257

223

294 292

284

255 298

299

126

127

105

100

172

191

173

170

171

169

168

175

200

201

167 176/1

196 203

204

329-3/1 m

330/2

331/2

331/1

268/2

274/2

330/1

286

308

285

288/1/2

288/1/4

288/2/1

288/1/1

290

291

282/1

282/2

283

276

282/3

282/4

277 282/5

282/6

268/1/3

274/1/3

274/1/5

274/1/4

274/1/6

274/1/7

289

197

202

109

269

282/8

282/8

282/9

282/7

282/10

282/11

282/14

278

282/13

282/12

214

217

218

281

279

942

850 851

802-6

804

89 90

858

860

852 849

861

845 846-6

803

846-4

785-5 848

780-8

843

838/1

815-4

806 814

817

818

816

780-10

770/1

807

813-3

612

811-3

810

773-2

772

771

752-4.

770/2

760-8

786-4

808

785-4 806-4

774

775

784

91

337-12

778

779

782

781 780

92-8

93 337

337-12

93

98-8

194/1/1

177 194/1/2

194/1/3

302/8

302/3

302/7

302/6 302/5

302/4

302/2

302/1

198/4

300/8

300/7

300/6

328

361/24

361/25

361/26

330/1/2

287/1

329/1

283

194/3/6

194/1/4

194/1/5

194/1/6

194/1/7

194/1/8

199

194/2

194/5

194/4

159

169

194/3

191

173

176/1 168/2

198/2

198/3

198/1

300/5

300/4

300/2

300/3

292/1

300/1 298

299

197

284

175/2

175

200/1

175/3

172 170/1

168/1

174/1 204

281/2

187

285

288

288/1/4

288/2/1

308

291/1

291/2

223/1/2

223/1/1 286/1/3

282/5

200/2

289/1

201

202/2

202/1

269

282/6

282/9

282/8

282/10

282/11

282/14

202/3

282/15

282/12

282/13

203/1

217

203/2

214

279/2

279/3

271

268/1/5

268/1/4

274/1/2

274/1/3

274/1/1

268/1/3

274/2

268/2

330/2

331/1

331/2

330/1

329-3/1 m

268/1/2

26 8/

1/ 1

334 332

333

361/28

361/27

361/26

327

361/25

361/24

361/23 361/22

361/21 361/20

197

287

300/6

300/7

301

303

304/1/1

307/2305306

328

307/3

307/5

307/6

307/7

317/11

307/8

307/9

309/1

309/2

309/3

354

361/19361/18

361/16 361/14 361/12

361/10 361/8

361/17 361/15 361/13

361/11 361/9

361/6

361/4 361/2 326-5/1 m

361/5 361/7

361/3361/1

350

347

320

325/2

323

325/1

321/2

321/1

31 8

31 9

311

317/10

317/1/9

31 7/

1/ 7

309/4

31 0

317/1/8

317

317/1/6

317/1/5

317/1

317/2 317/1/4

312

743/3/11

738 743/3/12

732 /3/

1

739

344

729

718/1

718

732/1/5

732/1/11

732/1/12

732/1/8

732/1/10

732/1/9

743/3/10

743/3/13

188/1/1

743/3/9 743/3/8

732/1/6 732/1/4732/1/3

743/3 /1

743/3/14

743/3/15

743/3/16 743/3/17

743/3/18

743/3/19

35 6/1

359

67 0

361

353

351 352

358

399

349

356

711/20711/19 711/1/18

708

711/1/21

711/1/22711/1/23

711/1/24

711/1/25

711/1/1

346-8 344711/1/2

711/1/3

711/1/26

711/1/4

711/1/17

363

364345

365

366704/2

709/1

710

711/1/5 711/1/6

711/1/7

711/1/8 711/1/9

732/1/17

732/1/19

732/1/20 74

6

732/1/13 732/1/14

732/1/15

732/1/15/2

732/1/16

732/1/33

711/1/27

711/1/28

711/1/29711/1/30

711/1/32

711/1/33 711/1/34

711/1/36

711/1/35711/1/37 711/1/38715/1/1

732/1/1

732/1/32

732/1/31

732/1/30

732/1/29

732/1/34732/1/35/2

732/1/35/1 732/1/36

732/1/37

732/1/28

732/1/27

732/1/26

712712/1715/1/2 715/1/3

715/1/4

715/1/5

716

732/1/38

732/1/39 732/1/40

732/1/41

732/1/42

198/4

302/1

187 /8

307/1

307/4

187

195/7

189/1/7

189/1/6

189/1/5189/2

189/1/4

189/1/3

189/1/2

189/1/1

187/1

190/1/1

182 183

185184

744/6

180

181

178

179

744/5

188/1/2

743/3/7 743/3/6

743/3/4/2

743/3/4/1

743/3/2

743/3/3

743/3/20

743/3/21

743/3/22

743/3/23

744/4/1

744/4/2

746100

743/3/24

743/3/25

743/3/26

197

743/3/27744/1 744/2

744/3

732/1/25

732/1/24

732/1/23

732/1/21/2

732/1/21/1

99

98-8 93/23

732/1/21 736

711/1/9 710

711/1/8

711/1/7

711/1/6 711/1/5

711/1/4

711/1/17

711/1/30

711/1/29 711/1/28

711/1/27 711/1/26

711/1/25

711/1/3

711/1/2

711/1/1

704/2

709/1 345

365

364

366

356

344 346-8

349

711/1/24 711/1/23

711/1/22

718

711/19

711/20

708

711/1/21

711/1/18

718/1

729

344

347

353

350

363

361

399

358

357

67 0

352 351 359

325/2 361/1

354

361/3 361/5

326-5/1 m 361/2

361/4

361/7 361/9

361/6 361/8

361/13

361/11

361/15

361/12

361/16

361/10

361/14

361/17 361/18

361/19 361/20

361/21 361/22

327

361/24

361/23 361/25

361/26

361/27

361/28

332

26 8/

1/ 1

333 334

331/1

268/1/2

711/1/9 710

711/1/8

711/1/7

711/1/6 711/1/5

711/1/4

711/1/17

711/1/30

711/1/29 711/1/28

711/1/27 711/1/26

711/1/25

711/1/3

711/1/2

711/1/1

704/2

709/1 345

365

364

366

356

344 346-8

349

711/1/24 711/1/23

711/1/22

718

711/19

711/20

708

711/1/21

711/1/18

718/1

729

344

347

353

350

363

361

399

358

357

67 0

352 351 359

325/2 361/1

354

361/3 361/5

326-5/1 m 361/2

361/4

361/7 361/9

361/6 361/8

361/13

361/11

361/15

361/12

361/16

361/10

361/14

361/17 361/18

361/19 361/20

361/21 361/22

327

361/24

361/23 361/25

361/26

361/27

361/28

332

26 8/

1/ 1

333 334

331/1

268/1/2

863/1/4 863/1/3

845 846

863/1/5

863/1/6/1 863/1/6/3

848/4

843/16

843/14 843/15

843/13

848/8

843/11

848/9 843/12

837/16

837/15

818/5

818/6 818/4

843/6 843/5

843/4

843/8

843/10

843/9 843/7

838/1

837/14 837/13

780

818/3 818/2

817

818/2

815-4

818/4

814

818/1

818/3

780-10

768/3/6

C F

spre ARAD

spre ARAD - D

N 69

spre SINICOLAU MARE - DN 6

spre TIM ISOARA - DN 6

(calea TORONTALULUI)

190/1/5

1:20000

PARCELA CARE A GENERAT P.U.Z

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

DN 6

DN 69

SPRE ARAD

SPRE SINNICOLAU MARE

C F SPR

E A R

A D

CENTRU ISTORIC TIMISOARA

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-01

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt A3 (297 x 420)

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt INCADRARE IN TERITORIU

TERITORIU

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

  • A-01 INCADRARE IN TERITORIU

Atasament: A-07_PROFILE_STRADALE,_DETA.PDF

domeniu publicdomeniu public

12,00 12,00 12,00

1,50 1,00

domeniu public

1,501,00 3,503,50801,70 2,00 80 1,703,503,502,00801,70 2,00 80 1,703,503,502,00

4,00 4,50 5,00 13,00 12,0012,00 13,00 12,00

domeniu privat

domeniu privat

domeniu privat

domeniu privat

domeniu privat

tr z.v. c z.v.c tr

PROFIL TRANSVERSAL TIP 2a - 12m STRADA SECUNDARA (2 benzi)

2.5% 2.5%

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U S

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U STR

O TU

A R

CAROSABIL

TR O

TU A

R

APA TELEFON/ ELECTRIC

GAZ CANAL

pb

TR O

TU A

R

P IS

TA D

E B

IC IC

LE TA

tr

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

pb c c

P IS

TA D

E B

IC IC

LE TA

trz.v. z.v.

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1b - 16m STRADA PRINCIPALA (2 benzi) SI CANAL ADIACENT

2.5% 2.5%

CAROSABIL

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U STR

O TU

A R

ZONA DE PROTECTIE A CANALULUI - ACCESIBIL

PENTRU CURATARE

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U S

CANAL DESECARE ( H = 1,00 M - 1,50 M)

domeniu privat

proprietate apele romane

APAGAZ CANAL TELEFON/ ELECTRIC

pb

TR O

TU A

R

P IS

TA D

E B

IC IC

LE TA

tr

LI M

IT A

D E

P R

O P

R IE

TA TE

pb c c

P IS

TA D

E B

IC IC

LE TA

trz.v. z.v.

2.5% 2.5%

CAROSABIL LI

M IT

A D

E P

R O

P R

IE TA

TE

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U S

A LI

N IA

M E

N T

P R

O P

U STR

O TU

A R

PROFIL TRANSVERSAL TIP 1a - 16m STRADA PRINCIPALA (2 benzi) SI CANAL ADIACENT

APAGAZ TELEFON/ ELECTRIC

CANAL

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L P A L T I M - Z O N A S O L E C T R O N

1:100

2 A3 (840 x 297)

FAZA

NR.PLANᗠဠDATA

SCARA

DESENAT:

PROIECTAT:

ᗠEF PROIECT:

BENEFICIAR:

PROIECT:

PLANᗠA:

OBIECT:

PROIECT NR.

SEMNဠTURဠNUMESPECIFICAᘠIE

S.C. PALTIM S.A. si BODEA STEFAN

51/2006

PUZ

A-07

P. U. Z. PALTIM - ZONA SOLECTRON (DN 6), Timisoara, calea Torontalului nr.top A190/1/5

iunie 2008

s.c. ARCHAEUS s.r.l.

arh. VARDAY Zsolt

arh. Marius MICLAUS

arh. VARDAY Zsolt PROFILE STRADALE, DETALII

DETALII

Timisoara 300575, str. Mihail Jora nr.1, tel / fax +40-256-288549, e-mail. [email protected]

ISO 9001 NEW LUXOR C E R T NR. 43

  • A-07 PROFILE STRADALE, DETALII

Atasament: Referat_PUZ_PALTIM.pdf

FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U32007-005715/25.11.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea

Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U22008-004650/18.07.2008 cu completarile ulterioare, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 5253 din 07.08.2008 si cele obtinute anterior, CU nr. 3802 din 28.06.2007 si CU nr. 4422 din 19.07.2007.

Ca urmare a sesizarilor inregistrate cu nr. RE2008-003754/13.10.2008, RE2008- 003755/13.10.2008, SC2008-022779/13.10.2008, R22008-000746/13.10.2008, R22008- 000744/13.10.2008, R22008-000743/13.10.2008, R22008-000745/13.10.2008 formulate de catre SC SOLECTRON Romania SRL si SC COCA-COLA HBC Romania SRL, in urma publicarii documentatiei pe site-ul oficial al primariei Timisoara, menţionăm că: 1. aceste obiecţiuni se refereau la faptul ca Certificatul de Urbanism nr. 5253/07.08.2008 a

fost emis pentru „-lucrari de tip a) – Constructii pentru servicii si industrie – Construire hala productie prefabricate din beton armat si depozit materiale de constructii, platforme acces auto, statie betoane, imprejmuire, lucrari tehnico-edilitare dupa elaborare PUZ aprobat prin HCL”,

2. in fapt, dupa discutiile purtate atat cu cei ce au depus sesizarile cat si cu firma de proiectare s-a clarificat faptul ca se doreste realizarea unor spatii de productie nepoluanta, asa cum in proportie de aproximativ 80% este constituita intreaga zona, prin dezvoltarile existente atat in partea de Nord a DN 6 cat si la sud de DN 6 – Parcul Industrial Torontalului, in sustinerea celor mentionate existand si adresa celor care au depus initial sesizarile enumerate mai sus

3. documentatia de urbanism prezentata se refera la mutarea activitatii firmei SC PALTIM SA dintr-o zona centrala detinuta in oras, societate ce desfasoara o activitate NEPOLUANTA, fapt confirmat si prin adresa firmei de proiectare SC ARCHAEUS SRL,

4. certificatul de urbanism in baza caruia s-a intocmit proiectul fiind CU nr. 3802 din 28.06.2007, eliberat pentru „-lucrari de tip a) – Constructii pentru industrie” iar in regulamentul propus prin documentatia de urbanism fiind vorba de spatii birouri, hale depozitare si spatii logistica

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara este initiata la cererea beneficiarului SC PALTIM SRL si Bodea Stefan si elaborata de SC ARCHAEUS SRL, proiect nr. 51/2006, proprietar SC PALTIM SA si SC JAAGUPI SRL.

FP 53-01, ver. 1

Terenul propus pentru construire este situat în partea de nord a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, fiind delimitat: la vest de calea ferata, la nord – terenuri arabile situate in extravilan, la sud – terenuri, la sud-vest – teren arabil extrailan, nr. top A 1314/7.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis cu nr. 151/14.11.2008. Terenul studiat în suprafaţă totală de 100.000 mp, este inscris in C.F. 140844 - Timisoara, nr. cadastral A 190/1/5, arabil extravilan, proprietar SC PALTIM SA asupra 40.000/100.000mp si SC JAAGUPI SRL asupra 60.000/100.000mp..

Terenul este liber de constructii si este accesibil din partea de sud de pe DN 6, drum aflat in administrarea CNADR prin DRDP Timisoara. Avand in vedere ca incepand cu 1990 in zona s-au dezvoltat mai multe unitati de productie nepoluanta cat si Parcul Industrial gestionat de catre Consiliul Judetean Timis, toate cu acces provizoriu direct din DN 6 – Calea Torontalului, fara a se avea in vedere o dezvoltare ulterioara a celorlalte terenuri, avand in vedere Avizul DRDP nr. 340/259 din 26.11.2007 eliberat pentru aceasta documentatie cat si Avizul DRDP nr. 40/562 din 21.06.2001 eliberat pentru documentatia Consiliului Judetean Timis – PUZ Parc Industrial aprobata prin HCL nr. 381/2001 prelungit cu HCL nr. 40/2008 propunem aprobarea documentatiei urbanistice cu conditia ca pana la solicitarea si eliberarea Autorizatiei de Construire sa se stabileasca clar varianta de dezvoltare a tramei stradale in partea de nord de DN 6 pana la centura din nord a orasului, tinand cont de posibilitatea legaturii acestora cu intersectia prevazuta a se realiza intre centura si Calea Aradului. Acest lucru nu este posibil a se realiza in acest moment, intrucat exista in cadrul DRDP proiectul „Sporire capacitate trafic – largire la patru benzi de circulatie”, proiect ce urmeaza a se realiza in doua etape si care trebuie sa clarifice si sa reglementeze giratia (ce urmeaza a se realiza in etapa II) prevazuta in dreptul parcelelor identificate cu nr. cad. 743/3/8, 188/1/2 si 188/1/1 si care urmeaza sa deserveasca intreaga zona prin realizarea drumurilor majore.

Prin Planul Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara se propune dezvoltarea unor hale cu activitati nepoluante, in regim de: P (pentru spatiile de depozitare) si P+3E (birouri, servicii conexe, spatii de prezentare).

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007- 006092/06.12.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: pt zona de depozitare pt zona de birouri si servicii conexe POT max = 55 % POT max = 55% CUT max – 0,55 CUT max = 2,2 Regim de inaltime – P Regim de inaltime – P+3E

FP 53-01, ver. 1

Spatii verzi de minim 26,20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 3208 din 08.07.2008 Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „PALTIM – Zona Solectron DN 6, Calea Torontalului nr. top A 190/1/5”, Timisoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR DIRECTIA URBANISM, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

Pt. SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. L.I.