keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 19/27.01.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara

27.01.2009

Hotararea Consiliului Local 19/27.01.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-005715/13.01.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Conform prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, având ca beneficiar pe SC ROMICS SRL, întocmit conform Proiectului nr. 202/2006, realizat de SC SANTECON PROMO SISTEM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+1E (pentru spatii de depozitare si birouri) si P+2E (spatii de prezentare, expunere si birouri ), acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007-000061/01.03.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT max - nu este instituit, spaţii verzi de min 20 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 756RP din 09.07.2007.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 10.000 mp, este inscris in C.F. 5065 - Freidorf, nr. cadastral A 1314/1/5-6/1, arabil extravilan, proprietar fiind SC ROMICS SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Eliberarea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de reglementarea situaţiei juridice a suprafeţelor de teren afectate de drumuri.

Art. 6: După aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal "Constructii pentru hale industriale, depozite si birouri", prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timisoara, suprafaţa de teren studiată se va scoate din circuitul agricol pe cheltuiala beneficiarilor, se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara şi va trece în zona D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC ROMICS SRL;
-Proiectantului SC SANTECON PROMO SISTEM SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Incadrare.pdf

N LEGENDA: —— DRUMURI EXISTENTE mr DRUMURI PROPUSE Ira tai cerne eri an REZ EET e rm RTIZA NR./ DATA VERIFICAOR/ REFERAT / EXPEI | IRA A MRI RA | sera ez oma || N EREI pere | e RE | 1:2000 |ÎNDUSTRIALE, DEPOZI Arh. L. Murdunescu__ [ZI ZONA FREIDORF, STR. B, [Ari Murdunescu | Data [Rumana PLAN DE A | DEȘENAT [Arh. A. Dumitrescu [RTC] IULIE 2007 PROPUNERE| 4 E Proiect nr.: 56493302, Te. S.C. ROMICS Ș.R.L. 202/2006 Faza: E SI BIROURI ICALBASA ELI SANBLU DRUMURI E EI]

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, ver. 1

ROMANIA SE APROBA, JUDETULTIMIS P R I M A R MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALA U32007-005715/ 04.12.2008

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii pentru hale industriale, depozite si

birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timisoara Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată cu nr. U32007-005715/03.11.2007 si completarile ulterioare, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal „Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara.

Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 4137 din 21.07.2006, prelungit pana la 21.07.2008.

Documentatia PUZ ,,Constructii pentru hale industriale, depozite si birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timisoara a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna noiembrie 2008.

Având in vedere dezbaterea publica organizata in data de 03.12.2008, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Avand in vedere ca nu au existat solicitari formulate in dezbatere publica de catre vecinii direct afectati;

Pentru realizarea investitiei, documentatia este insotita de acordurile de principiu ale proprietarilor de terenuri situate in extravilan.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal “ Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri ”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, este elaborata de SC SANTECOM PROMO SISTEM SRL, proiect nr. 202/2006, la cererea beneficiarului SC ROMICS SRL.

Terenul propus pentru construire este situat în în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, fiind delimitat: la nord-vest de un drum acces prelungire strada Bacalbasa DE 1294, la nord-est – teren arabil extravilan, nr. top. A 1314/4, la sud-est – drum DE 1318/3, la sud-vest – teren arabil extrailan, nr. top A 1314/7.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis cu nr. 147/06.11.2007. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 10.000 mp, este inscris in C.F. 5065 - Freidorf, nr. cadastral A 1314/1/5-6/1, arabil extravilan, proprietar SC ROMICS SRL Timişoara.

FP 53-01, ver. 1

Terenul este liber de constructii si este accesibil din partea de nord – vest, de la drumul DE 1294 – prelungire Bacalbasa.

Prin Plan Urbanistic Zonal “Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri”, prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, se propune dezvoltarea unor hale cu activitati nepoluante, in regim de: P+1E (pentru spatii de depozitare si birouri) si P+2E (pentru spatii de prezentare, expunere si birouri).

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va face conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007- 000061/01.03.2007.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 50 % CUT max – nu este instituit Regim de inaltime max. P+1E (pentru spatii de depozitare si birouri) si P+2E (spatii

de prezentare, expunere si birouri ) Spatii verzi min 20% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului

Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal, „Construcţii pentru hale industriale, depozite si birouri” prelungire str. Bacalbasa, Zona Freidorf, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

Avand in vedere referatul Directiei Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, lasam la aprecierea Consiliului Local Timisoara oportunitatea realizarii obiectivului prezentat in acest referat.

DIRECTOR, Arh. Sef Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Liliana IOVAN AVIZAT JURIDIC, Red./Dact. L.I.

  • ROMANIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU
    • REFERAT

Atasament: Reglementari.pdf

— — — limita loturi pt RUS | BENESSERE = circulati auto propuseNn cadrul platforma beton spatii verzi a im de inaltime statia pompare rezer inmagazinare bazin retăqtie ape pluviale camin Separator ui si produse ptrolere camin destebie camin iztore glie menajera CF Nr. : S06S/ Freidorf Nr:Top: AL3I4//S-6/1 POTrens =50% / lot = 0.45 Suprafete parcele propuse INDICE] _oBrECT. S TEREN SPERDE [P.OT. LOT i Birou | _1 118.60n5 | 285mp/20-105] 50% | LOT 2 |depozitare; birouri | 1427.65mp | 290 mp/20.3 %| 50% LOT 3 |depoziare/ birouri | 1 427.8mp [290 mp/20.3 4] 50% LOT“ |epozitare/ birouri |290 3] 50% LOS re | 616200 | 324 mp/52.6%| 474% 1976 jexpunere sibirouri | 1 | 381 mp/34.1 5 392% LOT 7 paie] 2 563-95mp | 145 mp/3505] TOTAL 16000 mp [005mp/2003[ SILENT TERITORIAL SC ON SSTEN SRL | E TE se | CONSTRUCTII PENTRU ALE, rm PETE ITI bun

Atasament: Situatia_existenta.pdf

CF Nr. : 5065/ Freidorf Nr.Top: A1314/1/S-6/1 LEGENDA: — — — limita de proprietate Amplasament propus 475700 3 VERFICORI E cama | REFERATI EXPERTIZA NR. DATA TEN RL ORE E A a TE Fac SPEGIATE une |, San: | CONSTRUCTII PENTRU ALE ŞI |NDUSTRIALE, DEPOZITE Sl BIROURI A [SETE frunza IE] von | zona FRED, STR BACLEASA E PROIECTAT Ar. Murdunescu Tut Data [ITI DESE [Dumitrescu E] | PLAN DE SITUATIE BNSTENT =