keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 367/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Camin studentesc P+4E cu servicii la parter" - str. Mihail Jora, nr. 2 , Timişoara

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 367/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Camin studentesc P+4E cu servicii la parter" - str. Mihail Jora, nr. 2 , Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2010-020949/17.09.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/08.07.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 03/PV-09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin.(5) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Camin studentesc P+4E cu servicii la parter" Timisoara având ca beneficiar pe SC ARCHICENTER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 08/2009, realizat de SC D-CONTEXT STUDIO SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+4E, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, conform normativului "Normativul privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto, realizarea celor 8 locuri de parcare se va face la sol acestea fiind amenajate ca parcaje ecologice conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2010-001740/01.04.2010, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, H max de 16.00 m, coeficientul de utilizare al terenului CUT max de 1.5, spaţii verzi de minim 25% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 4175/16.08.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal ,"Camin studentesc P+4E cu servicii la parter'' Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat în suprafaţă totala de 707 mp este înscris în C.F. nr. 419534 (provenita din conversia pe hartie a C.F. nr. 6038), având nr. topo/cadastral 419534 fiind proprietatea SC ARCHICENTER SRL.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Institutiei Arhitectului Sef ;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului SC ARCHICENTER SRL;
-Proiectantului SC D-CONTEXT STUDIO SRL;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 10.08.10_PUZ_p03_regim_juridic.pdf

Bloc de locuinte colective P+3 ST

R A

D A

M IH

A IL

J O

R A

STRADA EROILOR DE LA TISA

ST R

A D

A M

IN ER

V A

servicii/locuire P+M+4

servicii/locuire P+M+4

ST R

A D

A C

LU J

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

5, 46

6,065

38,84

5, 46

10,94

3,33 5

35,15

18,62

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA UTR 42 trafo post

STR. O LTU

L

STR. PETRE RAM N

EAN TU

(STR. O LTU

LU I)

15

B­DUL VIC TOR BABE

S

terasa

17

15

15A

ROMGAZ

turn apa

punct termic

4

STR. ION V

IDU ( STR.

SIRET )

13

terasa

terasa

casa pens iune

terasa

INSTITUT DE CERCETARE

terasa4

STRA DA P

LAUT IUS A

NDRO NESC

U (ST R. TA

RNAV A)

biblioteca

22

13

pivnita

B

26

BULEVARD UL DR. VIC

TOR BABE S

A

19

23

policlinica

terasa

28

25

Hotel Silva

27

4

3

STRAD A PU

TN A

2 2A

1

terasa

terasa

S.C. TOMIX S.R.L.

policlinica

28

11

26

STR. BARTO K BELA (STR. TU

SN AD

)

30

32

BULEVAR DUL DR.

VICTOR B ABES

29

31

34

33­34

20

9A

36

STRAD A CLUJ

16

18

STRAD A CLU

J

terasa

5

terasa

terasa

8

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

24

18

20

8

12 14­16

10

Protectie Civila

Inspectoratul 14

15

birouri

terasa

5

terasa

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

platf. beton

Muzica

Caminul 7

platforma

beton

11

Ministerul

de interne

3

5

terasa

pubela

STR . DI

ANA

Sca ra A

BUL EVA

RDU L ER

OILO R

1­3 8

terasa

STR. M INERVA

10Scar a A

Scar a B

11

12Sca ra C

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

3A

7

Sca ra B

centrala termica

cosarzator

Scara C

cos

STR. GLADIO LELO

R

4

Bloc H

post trafo

15

16

Scara B

Scar a A

14

16

11

Bloc H

6

Bloc H

11/2

terasa

1

terasa

terasa

2

STR. M IHAIL JO

RA

16 3A

3

7A

parcare

7B

parcare

Scar a A

parcare

Scar a B

Caminul 6

platf. beton

parcare

Medicina si Farmacie

Universitatea de

STR . IO

N V IDU

platf. beton

Caminul 5 parcare

Timisoara

18

7C

7A

parcare

Scar a C

7D

20A

parcare

magazine

platf. beton

Universitatea de Vest

magazie

cantina

Timisoara

magazie

Institutul Politehnic

STR . 1 D

ECE MBR

IE

Sc. B

Bl. B

12

10

Bloc B Scara A parcare

STR. GLADIO LELO

R

vestiar

parcare

patinoar

parc copii parcare

sp. comercial

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

parcare

Caminul 1

Traian Vuia

25

post trafo

platf beton

Caminul 22C

Universitatea Politehnica

Universitatea Politehnica

Caminul 21

Caminul 4

Universitatea Tehnica

Caminul 20

Universitatea Politehnica

pubela

Medicina si Farmacie

Caminul 3

Universitatea de

rez

Caminul 2

ALEEA F.C. RIPENSIA

Camin studentesc nr.16

16

Bloc C3A

STR. VIRGIL BIRO U

sp. comercial

Scara A

Bloc C3B

Scara B

27 STR. CARAS

31

33

90A

90B

90C

bazin

PECO

Cp

Sala de Sport Olimpia bazin

parcare

bazin

parcare

depozit

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

LEGENDA

N

87.42

90.42 90.42

87.28 87.28

87.34

4000

C

C

C

C

V V

V

V

V

V

V

z.v.

z.v.

P+M

P+4E

P+3E

P+2E+M

P

V

P+3

478700 2 07

40 0

478700 2 07

45 0

478750 2 07

40 0

478750 2 07

45 0

z.v.

z.v.

z.v.

alee asfalt al

ee a

sf al

t

alee asfalt alee asfalt

alee asfalt

z.v.

parc

P.T.

alee asfalt

parcare

parcare

V

11 12

13 1

23 4

567

8

9

10

PUZ ­ CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTER

EXTRAS PUZ APROBAT PRIN HCL 93/1998­UTR3

limita de proprietate teren studiat

teren proprietate privata

limita zonei studiate, conform Studiu de Oportunitate aprobat prin HCL nr. 311 din 28.07.2009

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

Locuinta unifamiliala

P servicii P+M Bloc de locuinte

colective D+P+2

Servicii P+2(+3partial)

Locuinta unifamiliala cu servicii

D+P

Locuinta unifamiliala D+P

servicii P

P

Bloc de locuinte colective cu servicii P+3 Locuinta cu servicii la parter

P+2

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala

P+1+M

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Locuinta unifamiliala

P+1

Locuinta unifamiliala

P Locuinta unifamiliala P+1

Servicii P

Bloc de locuinte colective cu servicii la parter si et. 1

P+5 servicii/locuire

P+M+4 servicii/locuire

P+M+4

Bloc de locuinte colective

P+3

Bloc de locuinte colective P+4

Bloc de locuinte colective D+P+2

Camin studentesc P+3

camin Ion Vidu P+3

ParcareCamin studentesc P+3

Camin studentesc P+3

Garaje si servicii P

Bloc de locuinte colective cu comert la parter

P+3

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala P+1

Locuinta / servicii P+2

Limita de proprietate

Teren proprietate privata S.C. ARCHICENTER S.R.L.

C.F. nr. 419534 Timisoara Nr. cad 9240, 9241

S teren conform C.F. = 700 mp

teren proprietate publica

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificat

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

s.arh. Sergiu Borza

Timisoara, Str. Mihail Jora, nr. 2

PUZ

A­04 PROPRIETATEA ASUPRA

TERENURILOR

S.C. ARCHICENTER S.R.L.

CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTERarh. Dragomir Dragan

S.C. D­Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E­mail: [email protected]

D­Context Studio 08/2009

mai 2010

Nume

arh. Eugen Filip

3 RN 8 > = ama 7

Atasament: 10.08.10_PUZ_p04_propunere.pdf

Bloc de locuinte colective P+3 ST

R A

D A

M IH

A IL

J O

R A

STRADA EROILOR DE LA TISA

ST R

A D

A M

IN ER

V A

servicii/locuire P+M+4

servicii/locuire P+M+4

ST R

A D

A C

LU J

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

5, 46

6,065

38,84

10,94 3,33

35,15

18,62

5, 46

3,00

5, 46

6,065

38,84

5, 46

10,93 3,33

35,15

18,62

N

87.42

90.42 90.42

87.28 87.28

87.34

4000

C

C

C

C

V V

V

V

V

V

V

z.v.

z.v.

P+4E

P+3E

P+2E+M

P

V

P+3

478700 2 07

40 0

478700 2 07

45 0

478750 2 07

40 0

478750 2 07

45 0

z.v.

z.v.

z.v.

alee asfalt al

ee a

sf al

t

alee asfalt alee asfalt

alee asfalt

z.v.

parc

P.T.

alee asfalt

parcare

parcare

V

11 12

13 1

23 4

567

8

9

10

1 2 3 4

PROPUNERE DE MOBILARE ­Plan parter­

LEGENDA

PUZ ­ CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTER

5 6 7 8

87.42

90.42 90.42

11 12

13 1

23 4

567

8

9

10

1 2 3 4

5 6 7 8

BILANT TERITORIAL

18,62

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

Locuinta unifamiliala

P servicii P+M Bloc de locuinte

colective D+P+2

Servicii P+2(+3partial)

Locuinta unifamiliala cu servicii

D+P

Locuinta unifamiliala D+P

servicii P

P

Bloc de locuinte colective cu servicii P+3 Locuinta cu servicii la parter

P+2

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala

P+1+M

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Locuinta unifamiliala

P+1

Locuinta unifamiliala

P Locuinta unifamiliala P+1

Servicii P

Bloc de locuinte colective cu servicii la parter si et. 1

P+5 servicii/locuire

P+M+4 servicii/locuire

P+M+4

Bloc de locuinte colective

P+3

Bloc de locuinte colective P+4

Bloc de locuinte colective D+P+2

Camin studentesc P+3

camin Ion Vidu P+3

ParcareCamin studentesc P+3

Camin studentesc P+3

Garaje si servicii P

Bloc de locuinte colective cu comert la parter

P+3

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala P+1

Locuinta / servicii P+2

A liniam

ent la frontul stradal

Limita implantare min. 4,50m

Lim ita im

plantare fata de spatele parcelei m

in. 12m

Limita de proprietate

A cces

auto

parcaje circulatii auto in incinta

A cces

pietonal

circulatie pietonala marcata pe circulatie auto

Suprafata construita 30%

%

174.50

Terenul studiat 275.50

Spatii verzi 250 25% Circulatii pietonale, auto si parcaje 45%

Situatia propusaSituatia existenta (mp)

700 315 175

POT

CUT

27.66%

0.46 1.5

~7837.93 POT CUT

~34.46% ~0.95

~34.94%

mp

700

~7837.93 Cvartal studiat

Teren studiat ­ C.F. nr. 419534 Timisoara; nr. cad. 9240,9241

210

30%

~1.04

Suprafata teren

100%

CAMIN STUDENTESC CU SERVICII LA PARTER

Teren proprietate privata S.C. ARCHICENTER S.R.L.

C.F. nr. 419534 Timisoara, Nr. cad. 9240,9241 Suprafata teren conform C.F. = 700 mp P.O.T.propus = 30% C.U.T. propus = 1.5 Regim de inaltime: P+4E H maxim = 16.00 m

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificat

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

s.arh. Sergiu Borza

Timisoara, Str. Mihail Jora, nr. 2

PUZ

A­05PROPUNERE DE MOBILARE URBANA

S.C. ARCHICENTER S.R.L.

CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTERarh. Dragomir Dragan

S.C. D­Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E­mail: [email protected]

D­Context Studio 08/2009

mai 2010

Nume

arh. Eugen Filip

limita de proprietate teren studiat

circulatie auto

limita zonei studiate, conform Studiu de Oportunitate aprobat prin HCL nr. 311 din 28.07.2009

circulatie pietonala

zona verde

servicii (P; P+M; P+2; P+3; P+4E)

Camin studentesc su servicii la parter

Regim de inaltime : max. P+4E H max. 16.00m Total parcaje propuse: 8 locuri in incinta

locuire unifamiliala (D+P; P; D+P+1; P+1; P+1+M; P+2)

locuire colectiva (P+3, P+4)

locuire colectiva cu servicii sau comert la parter (P+3; P+5)

locuire unifamiliala cu servicii sau comert la parter (D+P; P+2)

garaje/ servicii (P)

cladire propusa ­ Camin studentesc

A liniam

ent la frontul stradal

Limita implantare min. 4,50m

Lim ita im

plantare fata de spatele parcelei m

in. 12m

A cces

auto A

cces pietonal

1

87.28 87.28

1

2

P.O.T. max.= 30% C.U.T. max.= 1.5 S teren = 700mp

Atasament: 10.08.10_PUZ__01.pdf

Bloc de locuinte colective P+3 ST

R A

D A

M IH

A IL

J O

R A

STRADA EROILOR DE LA TISA

ST R

A D

A M

IN ER

V A

servicii/locuire P+M+4

servicii/locuire P+M+4

ST R

A D

A C

LU J

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

5, 46

4,095

6,065

38,84

10,94 3,33

35,15

18,62

5, 46

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA UTR 42

PUZ ­ CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTER

trafo post

STR. O LTU

L

STR. PETRE RAM N

EAN TU

(STR. O LTU

LU I)

15

B­DUL VIC TOR BABE

S

terasa

17

15

15A

ROMGAZ

turn apa

punct termic

4

STR. ION V

IDU ( STR.

SIRET )

13

terasa

terasa

casa pens iune

terasa

INSTITUT DE CERCETARE

terasa4

STRA DA P

LAUT IUS A

NDRO NESC

U (ST R. TA

RNAV A)

biblioteca

22

13

pivnita

B

26

BULEVARD UL DR. VIC

TOR BABE S

A

19

23

policlinica

terasa

28

25

Hotel Silva

27

4

3

STRAD A PU

TN A

2 2A

1

terasa

terasa

S.C. TOMIX S.R.L.

policlinica

28

11

26

STR. BARTO K BELA (STR. TU

SN AD

)

30

32

BULEVAR DUL DR.

VICTOR B ABES

29

31

34

33­34

20

9A

36

STRAD A CLU

J

16

18

STRAD A CLU

J

terasa

5

terasa

terasa

8

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

24

18

20

8

12 14­16

10

Protectie Civila

Inspectoratul 14

15

birouri

terasa

5

terasa

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

platf. beton

Muzica

Caminul 7

platforma

beton

11

Ministerul

de interne

3

5

terasa

pubela

STR . DI

ANA

Sca ra A

BUL EVA

RDU L ER

OILO R

1­3 8

terasa

STR. M INERVA

10Scar a A

Scar a B

11

12Sca ra C

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

3A

7

Sca ra B

centrala termica

cosarzator

Scara C

cos

STR. GLADIO LELO

R

4

Bloc H

post trafo

15

16

Scara B

Scar a A

14

16

11

Bloc H

6

Bloc H

11/2

terasa

1

terasa

terasa

2

STR. M IHAIL JO

RA

16 3A

3

7A

parcare

7B

parcare

Scar a A

parcare

Scar a B

Caminul 6

platf. beton

parcare

Medicina si Farmacie

Universitatea de

STR . IO

N V IDU

platf. beton

Caminul 5 parcare

Timisoara

18

7C

7A

parcare

Scar a C

7D

20A

parcare

magazine

platf. beton

Universitatea de Vest

magazie

cantina

Timisoara

magazie

Institutul Politehnic

STR . 1 D

ECE MBR

IE

Sc. B

Bl. B

12

10

Bloc B Scara A parcare

STR. GLADIO LELO

R

vestiar

parcare

patinoar

parc copii parcare

sp. comercial

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

parcare

Caminul 1

Traian Vuia

25

post trafo

platf beton

Caminul 22C

Universitatea Politehnica

Universitatea Politehnica

Caminul 21

Caminul 4

Universitatea Tehnica

Caminul 20

Universitatea Politehnica

pubela

Medicina si Farmacie

Caminul 3

Universitatea de

rez

Caminul 2

ALEEA F.C. RIPENSIA

Camin studentesc nr.16

16

Bloc C3A

STR. VIRGIL BIRO U

sp. comercial

Scara A

Bloc C3B

Scara B

27 STR. CARAS

31

33

90A

90B

90C

bazin

PECO

Cp

Sala de Sport Olimpia bazin

parcare

bazin

parcare

depozit

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

LEGENDA

N

87.42

90.42 90.42

87.28 87.28

87.34

2000

4000

C

C

C

C

V V

V

V

V

V

V

z.v.

z.v.

Casa P+M

P+M

P+4E

P+3E

P+2E+M

P

V

P+3

478700 2 07

40 0

478700 2 07

45 0

478750 2 07

40 0

478750 2 07

45 0

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

z.v.

alee asfalt al

ee a

sf al

t

alee asfalt alee asfalt

alee asfalt

z.v.

parc

P.T.

alee asfalt

parcare

parcare

V

dale

dale

Nr. top.9240­9241

nr. 2

11 12

13 1

23 4

567

8

9

10

Anexa P

BILANT SUPRAFETE ­ SITUATIA EXISTENTA:

S teren conform C.F. = 700 mp POT existent = 27.66% CUT existent =0.46

Locuinta unifamiliala P+1

Cladire existenta P+1 in curs de radiere din C.F.

Teren proprietate privata S.C. ARCHICENTER S.R.L.

C.F. nr. 419534 Timisoara, Nr. cad. 9240,9241 Suprafata teren conform C.F. = 700 mp P.O.T. existent = 27.66% C.U.T. existent = 0.46

EXTRAS PUZ APROBAT PRIN HCL 93/1998­UTR3

limita de proprietate teren studiat

circulatie auto

limita zonei studiate, conform Studiu de Oportunitate aprobat prin HCL nr. 311 din 28.07.2009

circulatie pietonala

spatii verzi

locuire unifamiliala (D+P; P; D+P+1; P+1; P+1+M; P+2)

servicii (P; P+M; P+2; P+3)

locuire colectiva (P+3, P+4)

locuire colectiva cu servicii sau comert la parter (P+3; P+5)

locuire unifamiliala cu servicii sau comert la parter (D+P; P+2)

garaje/ servicii (P)

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

Locuinta unifamiliala

P servicii P+M Bloc de locuinte

colective D+P+2

Servicii P+2(+3partial)

Locuinta unifamiliala cu servicii

D+P

Locuinta unifamiliala D+P

servicii P

P

Bloc de locuinte colective cu servicii P+3 Locuinta cu servicii la parter

P+2

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala

P+1+M

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Locuinta unifamiliala

P+1

Locuinta unifamiliala

P Locuinta unifamiliala P+1

Servicii P

Bloc de locuinte colective cu servicii la parter si et. 1

P+5 servicii/locuire

P+M+4 servicii/locuire

P+M+4

Bloc de locuinte colective

P+3

Bloc de locuinte colective P+4

Bloc de locuinte colective D+P+2

Camin studentesc P+3

camin Ion Vidu P+3

ParcareCamin studentesc P+3

Camin studentesc P+3

Garaje/ servicii

Bloc de locuinte colective cu comert la parter

P+3

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala P+1

Locuinta / servicii P+2

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificat

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

s.arh. Sergiu Borza

Timisoara, Str. Mihail Jora, nr. 2

PUZ

A­01SITUATIA EXISTENTA

S.C. ARCHICENTER S.R.L.

CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTERarh. Dragomir Dragan

S.C. D­Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E­mail: [email protected]

D­Context Studio 08/2009

mai 2010

Nume

A cces pietonal

Limita de proprietate Stalp mutat intr­o faza ulterioara de proiectare

arh. Eugen Filip

27 o E e D N E

Atasament: Referat.pdf

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0

2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

SE APROBA,

P R I M A R Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr. UR2010-020949/17.09.2010

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” –

str. Mihail Jora, nr. 2 , Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-020949/19.08.2010 cu completările ulterioare, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 4868/16.10.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ţinând cont de Avizul prealabil de oportunitate nr. 04/08.07.2009 si Raportul de Avizare Favorabil nr. 03/PV – 09.09.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara.

Documentaţia P.U.Z. „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna august 2010 în vederea informării şi consultării populaţiei.

Pentru această documentaţie s-a organizat Dezbatere publică în data de 16 septembrie 2010, în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, la care au participat cetăţenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat. Nu a fost înregistrată nici o sesizare în scris cu privire la această documentaţie;

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0

2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara, este elaborată de S.C. D-Context Studio S.R.L., proiect nr. 08/2009, la cererea beneficiarului Camera de Comert Industrie si Agricultura Timisoara.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „ Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de Sud - Est, invecinandu-se la Nord – Est cu str. Mihail Jora, iar la Sud – Est, Nord-Vest si Sud-Vest cu parcele proprietate privata.

In conformitate cu PUG Timişoara, zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 42, zonă cu caracter preponderent rezidential.

Terenul studiat, în suprafaţă totala de 707 mp este înscris în CF nr. 419534 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 6038), nr. Top 9240, 9241 reprezentând constructii în str. M ihail Jora, nr. 2, fiind proprietatea SC ARCHICENTER SRL prin contract de vanzare-cumparare 1846.2008.

Prin documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara, se propun lucrari de constructii – ce se doresc a fi o alternativa a unui camin studentesc, modulele constructiei fiind pentru o persoana si avand echivalentul ca suprafata al unei camere de 5 persoane din caminele existente in Complex, fiecare modul are baie si bucatarie proprie; la parter locatarii putand avea magazine alimentare, cafenele sau alte spatii caracteristice zonei; cladirea beneficiaza de o terasa inierbata privata utilizabila de locatari cu parcare proprie.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela concesionata de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto şi pietonal se va realiza de pe str. Mihail Jora, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2010-001740/01.04.2010, cu conditia ca cele 8 locuri de parcare amplasate la sol sa fie amenajate ca parcaje ecologice.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: Regim de înălţime maxim = P+4E POT max. = 30 % CUT max. = 1.5 H maxim = 16.00 m Se propun spaţii verzi minim 25% conform cu Avizul Agentiei Regionale pentru

Protectia Mediului Timisoara nr. 4175/16.08.2010.

R O M Â N I A

J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I S O A R A I N S T I T U Ţ I A A R H I T E C T U L U I Ş E F

B I R O U L D E Z V O L T A R E U R B A N Ă Ş I A V I Z A R E P U Z / P U D

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0

2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,

i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul

de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal „Camin studentesc P+4E cu servicii la parter” – str. Mihail Jora, nr. 2, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Institutiei Arhitectului Sef, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitate a realizării acestui obiectiv.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU

SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Mihaela Buta

AVIZAT JURIDIC,

  • SE APROBA,
  • P R I M A R
  • Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: 10.08.10_PUZ_02_reglementari.pdf

Bloc de locuinte colective P+3 ST

R A

D A

M IH

A IL

J O

R A

STRADA EROILOR DE LA TISA

ST R

A D

A M

IN ER

V A

servicii/locuire P+M+4

servicii/locuire P+M+4

ST R

A D

A C

LU J

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

5, 46

6,065

38,84

10,94 3,33

35,15

18,62

5, 46

19,1512,00

14,12 4,50

EXTRAS DIN P.U.G. TIMISOARA UTR 42 trafo post

STR. O LTU

L

STR. PETRE RAM N

EAN TU

(STR. O LTU

LU I)

15

B­DUL VIC TOR BABE

S

terasa

17

15

15A

ROMGAZ

turn apa

punct termic

4

STR. ION V

IDU ( STR.

SIRET )

13

terasa

terasa

casa pens iune

terasa

INSTITUT DE CERCETARE

terasa4

STRA DA P

LAUT IUS A

NDRO NESC

U (ST R. TA

RNAV A)

biblioteca

22

13

pivnita

B

26

BULEVARD UL DR. VIC

TOR BABE S

A

19

23

policlinica

terasa

28

25

Hotel Silva

27

4

3

STRAD A PU

TN A

2 2A

1

terasa

terasa

S.C. TOMIX S.R.L.

policlinica

28

11

26

STR. BARTO K BELA (STR. TU

SN AD

)

30

32

BULEVAR DUL DR.

VICTOR B ABES

29

31

34

33­34

20

9A

36

STRAD A CLU

J

16

18

STRAD A CLU

J

terasa

5

terasa

terasa

8

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

24

18

20

8

12 14­16

10

Protectie Civila

Inspectoratul 14

15

birouri

terasa

5

terasa

STRAD A ION

VIDU (STR.

SIRET )

platf. beton

Muzica

Caminul 7

platforma

beton

11

Ministerul

de interne

3

5

terasa

pubela

STR . DI

ANA

Sca ra A

BUL EVA

RDU L ER

OILO R

1­3 8

terasa

STR. M INERVA

10Scar a A

Scar a B

11

12Sca ra C

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

3A

7

Sca ra B

centrala termica

cosarzator

Scara C

cos

STR. GLADIO LELO

R

4

Bloc H

post trafo

15

16

Scara B

Scar a A

14

16

11

Bloc H

6

Bloc H

11/2

terasa

1

terasa

terasa

2

STR. M IHAIL JO

RA

16 3A

3

7A

parcare

7B

parcare

Scar a A

parcare

Scar a B

Caminul 6

platf. beton

parcare

Medicina si Farmacie

Universitatea de

STR . IO

N V IDU

platf. beton

Caminul 5 parcare

Timisoara

18

7C

7A

parcare

Scar a C

7D

20A

parcare

magazine

platf. beton

Universitatea de Vest

magazie

cantina

Timisoara

magazie

Institutul Politehnic

STR . 1 D

ECE MBR

IE

Sc. B

Bl. B

12

10

Bloc B Scara A parcare

STR. GLADIO LELO

R

vestiar

parcare

patinoar

parc copii parcare

sp. comercial

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

parcare

Caminul 1

Traian Vuia

25

post trafo

platf beton

Caminul 22C

Universitatea Politehnica

Universitatea Politehnica

Caminul 21

Caminul 4

Universitatea Tehnica

Caminul 20

Universitatea Politehnica

pubela

Medicina si Farmacie

Caminul 3

Universitatea de

rez

Caminul 2

ALEEA F.C. RIPENSIA

Camin studentesc nr.16

16

Bloc C3A

STR. VIRGIL BIRO U

sp. comercial

Scara A

Bloc C3B

Scara B

27 STR. CARAS

31

33

90A

90B

90C

bazin

PECO

Cp

Sala de Sport Olimpia bazin

parcare

bazin

parcare

depozit

B­D UL E

ROI LOR

DE LA T

ISA

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

LEGENDA

N

87.42

90.42 90.42

87.28 87.28

87.34

4000

C

C

C

C

V V

V

V

V

V

V

z.v.

z.v.

P+M

P+4E

P+3E

P+2E+M

P

V

P+3

478700 2 07

40 0

478700 2 07

45 0

478750 2 07

40 0

478750 2 07

45 0

z.v.

z.v.

z.v.

alee asfalt al

ee a

sf al

t

alee asfalt alee asfalt

alee asfalt

z.v.

parc

P.T.

alee asfalt

parcare

parcare

V

11 12

13 1

23 4

567

8

9

10

PUZ ­ CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTER

EXTRAS PUZ APROBAT PRIN HCL 93/1998­UTR3

limita de proprietate teren studiat

circulatie auto

limita zonei studiate, conform Studiu de Oportunitate aprobat prin HCL nr. 311 din 28.07.2009

circulatie pietonala

zona verde

servicii (P; P+M; P+2; P+3; P+4E)

STRADA ION VIDU (STR. SIRET)

Locuinta unifamiliala

P servicii P+M Bloc de locuinte

colective D+P+2

Servicii P+2(+3partial)

Locuinta unifamiliala cu servicii

D+P

Locuinta unifamiliala D+P

servicii P

P

Bloc de locuinte colective cu servicii P+3 Locuinta cu servicii la parter

P+2

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala

P+1+M

Locuinta unifamiliala

D+P+1

Locuinta unifamiliala

P+1

Locuinta unifamiliala

P Locuinta unifamiliala P+1

Servicii P

Bloc de locuinte colective cu servicii la parter si et. 1

P+5 servicii/locuire

P+M+4 servicii/locuire

P+M+4

Bloc de locuinte colective

P+3

Bloc de locuinte colective P+4

Bloc de locuinte colective D+P+2

Camin studentesc P+3

camin Ion Vidu P+3

ParcareCamin studentesc P+3

Camin studentesc P+3

Garaje si servicii P

Bloc de locuinte colective cu comert la parter

P+3

Bloc de locuinte colective

P+3

Locuinta unifamiliala P+1

Locuinta / servicii P+2

A liniam

ent la frontul stradal ­ 4m

Limita implantare min. 4,50m

Lim ita im

plantare fata de spatele parcelei m

in. 12m

Camin studentesc su servicii la parter

Regim de inaltime : max. P+4E H max. 16.00m

P.O.T. max.= 30% C.U.T. max.= 1.5 S teren = 700mp

Limita de proprietate

A cces auto

Suprafata construita 30%

%

174.50

Terenul studiat 275.50

Spatii verzi 250 25% Circulatii pietonale, auto si parcaje 45%

Situatia propusaSituatia existenta (mp)

700 315 175

POT

CUT

27.66%

0.46 1.5

~7837.93 POT CUT

~34.46% ~0.95

~34.94%

mp

700

~7837.93 Cvartal studiat

Teren studiat ­ C.F. nr. 419534 Timisoara; nr. cad. 9240,9241

210

30%

~1.04

Suprafata teren

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:Proiectat

Scara: Semnatura

Data:

CerintaSemnaturaNume Referat / Expertiza Nr. / Data Beneficiar:

Amplasament:

Verificat

Sef proiect

Desenat

Titlu proiect:

1:500

arh. Dragomir Dragan

s.arh. Sergiu Borza

Timisoara, Str. Mihail Jora, nr. 2

PUZ

A­02REGLEMENTARI URBANISTICE

S.C. ARCHICENTER S.R.L.

CAMIN STUDENTESC P+4E CU SERVICII LA PARTERarh. Dragomir Dragan

S.C. D­Context Studio S.R.L. Timisoara, str Martir Ferkel Suteu

nr.8, sc. A, Ap: 19 Reg. Com. J35/1778/2006 C.U.I.

RO 18734492 Tel. 40/256/460404

E­mail: [email protected]

D­Context Studio 08/2009

mai 2010

Nume

arh. Eugen Filip

100%

Zona de implantare a constructiilor ­ CAMIN STUDENTESC CU SERVICII LA PARTER ­

Teren proprietate privata S.C. ARCHICENTER S.R.L.

C.F. nr. 419534 Timisoara, Nr. cad. 9240,9241 Suprafata teren conform C.F. = 700 mp P.O.T.propus = 30% C.U.T. propus = 1.5 Regim de inaltime: P+4E H maxim = 16.00 m

locuire unifamiliala (D+P; P; D+P+1; P+1; P+1+M; P+2)

locuire colectiva (P+3, P+4)

locuire colectiva cu servicii sau comert la parter (P+3; P+5)

locuire unifamiliala cu servicii sau comert la parter (D+P; P+2)

garaje/ servicii (P)

zona de servicii propusa ­ Camin studentesc

zona de implantare a cladirii

27 o E e D N E