keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 240/23.04.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A - extravilan Timisoara

23.04.2013

Hotararea Consiliului Local 240/23.04.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A - extravilan Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-003621/12.03.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr.138/2012 privind Regulamentul local de implicare în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/20.11.2009 şi Avizul favorabil nr. 41/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6750 din 05.09.2011;
Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 101/22.11.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara., având ca beneficiar pe SC NOVATIM SRL, întocmit conform Proiectului nr. UTZ 127/2009, realizat de SC ICEBERG SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime: pentru subzona activitati economice si depozitare: P+2E, H coama = 10,50 m, pentru zubzona unitati agricole: P+1E, H coama = 7 m, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-002270/04.10.2010, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului: POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului: pentru subzona activitati economice si depozitare : CUT = 1,50, pentru subzona unitati agricole: CUT = 0,75; spaţii verzi de 29,18 % din suprafaţa totală a parcelei - conform Avizului Agenţiei pentru Protecţia Mediului nr. 6570/05.09.2011.

Art. 3 : Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie. Terenul studiat in suprafata totala de 31269 mp este înscris în C.F. nr. 420392 nr. Cad. 420392, extravilan Timisoara, fiind proprietatea SC NOVATIM SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii", C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: 2.1.Context_suprateritorial.pdf

a
si
emilian PTA d e rr 2, at iii ESSEN hui SIE pi dt atei FE ar ai ED initiat
emilian PTR d e rr 2, at indic simtire ESSEN hui RI, pe dt atei FE et ar e ED initiat
LEGENDA — UNITE EEE — =) LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EX LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS Ar LIMITA ZONEI CENTRALE EGEE 4 —! LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA 77 — ZONIFICARE FUNCTIONALA — ZONA CENTRALA Si ALTE ZO IN faca COMPLEXE DE INTERES GENERAL IE PENTRU LOCUINTE SI FU 7) ZONA UNITATI AGRICOLE it | ZONA-DE SPAŢII ATEI iC ME 7) POARTA GE PRO E ct [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT SIRET FIE] ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE A ZONA CONSTRUCTII AFERENTE demna oana EDILITARE CERBI: —) ZONA GIRcuLarE RUTIERA SI CONSTRUCTII PIE ENTE EREI TONA SI CONSTRUCTII + ri RO ZONA CIRCULATIE NAVALA SI , N A APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA - E CHA 7) DEZVOLTARE FE TERITORIUL ALTORLOCALITATI mr DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, : ; CENTURA OCOLITOARE -INELVI PE LEGATURA AUTOSTRADA E STRAZI PRINCIPALE! SECUNDARE. BERI —— MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | FI INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE “— = = ES PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE SE PASME DENVELATE RUTIERE /CU CF. _ EEE 5 vata Sare vai E RI ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA,

Atasament: Regulament_Puz_Novatim.pdf

1

s . c . I C E B E R G s . r . l . 300238 , loc. Berini, nr.178, comuna Sacoşul Turcesc, jud.Timiş, tel. 004(0)/356/108680, fax. 004(0)/356/815918 mob.0724772341 sau 0723278812, mail: [email protected] Reg. com. J35/181/2002, C.Î.F. RO14448064 cod IBAN RO24OTPV191000280255RO01,OTP Bank-Operei Timişoara

pr. nr. UTZ 127/09 Vol. 2-Regulament local de urbanism

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la

”PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE , ACTIVITĂŢI

AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2,

extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş“

PROIECT

2

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM anexa la

”PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE , ACTIVITĂŢI

AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2,

extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş“

1. GENERALITĂŢI

1.1 Introducere, rolul R.L.U.

Regulamentul Local de Urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice necesare elaborării documentaţiilor tehnice de avizare a parcelărilor, executării construcţiilor şi echipării edilitare a zonei pentru care acesta s-a elaborat. Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) are o dublă utilitate: - stabileşte reguli proprii zonei pentru care a fost elaborat, în domeniul urbanismului, în acord cu principiile de dezvoltare durabilă (configuraţia parcelelor, natura proprietăţii, amplasarea şi conformarea construcţiilor şi amenajărilor aferente) precum şi condiţiile de ocupare şi utilizare a terenului); - precizează caracterul definitiv al zonei (în acord cu prevederile Planului Urbanistic General şi Regulamentului General de Urbanism) şi impune condiţiile şi restricţiile necesare respectării acestor prevederi. Regulamentul Local de Urbanism se elaborează odată cu Planul Urbanistic Zonal. Prevederile prezentului regulament vor fi permanent corelate cu evoluţia legislaţiei de specialitate prin grija Consiliului Local şi al elaboratorului.

1.2 Cadrul legal de elaborare a Regulamentului local de urbanism

Prezentul Regulament Local de Urbanism este întocmit în conformitate cu Legea nr. 50/1991 (cu modificările ulterioare) privind Autorizarea executării construcţiilor şi HG nr. 525/95 (cu modificările ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, precum şi cu celelalte acte normative specifice sau complementare domeniului dintre care se mentionează: Codul Civil, Legea 18/1991 a fondului funciar (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 54/1998 privind circulaţia juridica a terenurilor, Legea 69/1991 privind administraţia publica locală (republicată şi cu modificările ulterioare), Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu

3

modificările ulterioare), Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor, Legea 137/1995 privind protectia mediului (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară (cu modificările şi completările ulterioare), Legea 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare, Legea 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Conţinutul documentaţiei este conform cu reglementarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM – 007 – 2000 aprobată cu ord. MLPAT nr. 21/N/10 04 2000

În aplicarea prezentului Regulament Local de Urbanism, este obligatorie coroborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative şi reglementărilor în domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri în domeniu, ulterioare întocmirii prezentului regulament vor fi considerate, în aplicare, drept completare a celor din anexă şi vor fi respectate potrivit prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescripţii legale în vigoare la eliberarea unei Autorizaţii de Construire nu poate fi justificată prin prevederi diferite ale regulamentului.

1.3 Aprobarea Regulamentului local de urbanism Regulamentul local de urbanism anexă la ”PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE , ACTIVITĂŢI AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2, extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş“, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Local Timişoara, pe baza avizelor şi acordurilor prevăzute de lege şi devine act de autoritate publică al Administraţiei Publice Locale.

1.4 Domeniul de aplicare al Regulamentului local de urbanism

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se referă la proiectarea şi realizarea tuturor construcţiilor ce vor fi amplasate pe suprafaţa de teren din teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, jud. Timiş constituită din parcelele cu NR.CAD. Cc 848/1/2, A848/1/1; A848/2/1; A848/2/2/2, în suprafaţă totală de 31 072 mp, înscrise în C.F. 405135 şi 402443 Timişoara . Prevederile PUZ-ului se pot extinde şi la zonele limitrofe. Recomandăm Consiliului Local Timişoara preluarea prevederilor considerate benenfice şi introducerea acestora în PUG, pentru realizarea unei politici urbanistice unitare la nivelul întregii zone.

2. PRECIZĂRI , DETALIERI ŞI EXEMPLIFICĂRI PRIVIND UTILIZAREA REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM LA ELABORAREA REGULAMENTULUI LOCAL ŞI LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII CONSTRUCŢIILOR

4

2.1 REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1.1 Reguli cu privire la păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului natural şi construit.

Art.1 Terenuri agricole din extravilan. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor pe terenurile agricole din

extravilan este permisă pentru funcţiunile şi condiţiile stabilite de lege. Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări, la emiterea autorizaţiei de construire, gruparea suprafeţelor de teren afectate construcţiilor , spre a evita prejudicierea activităţilor agricole. Prin aprobarea PUZ, terenul ce face obiectul prezentei documentaţii, se introduce în intravilan, cu interdicţie temporară de construire până la scoaterea terenului din circuitul agricol.

Art.2 Terenuri agricole din intravilan. Autorizarea executării construcţiilor pe terenurile agricole din intravilan este

permisă pentru toate tipurile de construcţii şi amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea raţională a terenurilor şi pentru realizarea următoarelor obiective : valorificarea terenurilor din zonele echipate cu reţele tehnico-edilitare, amplasarea construcţiilor, amenajărilor şi lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Pentru autorizaţia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Art.3 Resursele subsolului. Autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale,

necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă.

Autorizarea executării construcţiilor industriale necesare exploatării şi prelucrării resurselor identificate ale subsolului se face de către Consiliul Local Timişoara, după caz, cu avizul organelor de stat specializate.

În cazul identificării de zone cu resurse pe teritoriul ce face obiectul prezentului PUZ, modalitatea exploatării acestora va face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.

Zonele care conţin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunică la consiliul judeţenean Timiş prin ordin al preşedintelui Agenţei Naţionale pentru Resurse Minerale Timiş.

Art.4 Resursele de apă şi platforme meteorologice. Autorizarea executării lucrărilor pentru construcţiile permise în acest

Regulament este permisă numai cu avizul autorităţilor de gospodărire a apelor, după caz şi cu asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, de respectare a zonelor de protecţie faţă de lucrările de gospodărire şi de captare a apelor.

Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în zona de protecţie a platformelor meteorologice se face cu avizul prealabil al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Art.5 Zonele cu valoare peisagistică şi zone naturale protejate.

5

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor care, prin amplasament, funcţiune, volumetrie şi aspect arhitectural - conformare şi amplasare goluri, raport gol-plin, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică etc. depreciază valoarea peisajului este interzisă.

Consiliul Local Timişoara va identifica şi va delimita, în funcţie de particularităţile specifice, zonele naturale de interes local ce necesită protecţie pentru valoarea lor peisagistică şi va stabili condiţiile de autorizare a executării construcţiilor, având în vedere păstrarea calităţii mediului natural şi a echilibrului ecologic.

Art.6 Zonele construite protejate. Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu

cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărâre a consiliului judeţean Timiş, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţul Timiş, subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

2.1.2 Reguli cu privire la siguranţa construcţiilor şi la apărarea interesului

public. Art.7 Siguranţa în construcţii. Autorizarea construcţiilor de orice fel se va putea face numai în condiţiile

respectării prevederilor legale privind siguranţa în construcţii între care se amintesc următoarele considerate ca prioritare fără ca enumerarea să fi limitativă: - Legea nr. 50/1991 cu modificările ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare în vigoare la data eliberării Autorizaţiei de Construcţii. - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. - HGR nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii. - HGR nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor inclusiv instrucţiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care însoţesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcţii vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă privind realizarea şi exploatarea construcţiilor.

Art.8 Expunerea la riscuri naturale. Autorizarea executării construcţiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la

riscuri naturale, cu excepţia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se înţelege: alunecări de teren, terenuri mlăştinoase, eroziuni, zone inundabile şi altele asemenea, delimitate prin hotărâre a Consiliului Local Timişoara, cu avizul organelor de specialitate ale administraţiei publice.

Art.9 Expunerea la riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcţiilor în zonele expuse la riscuri tehnologice,

precum şi în zonele de servitute şi de protecţie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicaţie şi altor asemenea lucrări de infrastructură, delimitate conform avizelor de specialitate obţinute în prealabil, anexe prezentului PUZ, este interzisă.

6

În sensul prezentului regulament, riscurile tehnologice sunt cele determinate de procesele industriale sau agricole care prezintă pericol de incendii, explozii, radiaţii, surpări de teren ori de poluare a aerului, apei sau solului.

Fac excepţie de la prevederile alin. (1) construcţiile şi amenajările care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora, sau cele care sunt permise prin normativele de specialitate privitoare la energia electrică, gaze, apă, canalizare, căi de comunicaţie şi alte asemenea lucrări de infrastructură, precizate sau nu în avizele de specialitate obţinute în prealabil, anexe prezentului PUZ.

Art.10 Construcţii cu funcţiuni generatoare de riscuri tehnologice. Autorizarea executării construcţiilor care, prin natura şi destinaţia lor, pot

genera riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat şi aprobat conform prevederilor legale.

Lista categoriilor de construcţii generatoare de riscuri tehnologice este cuprinsă în Ordinul Ministrului Industriei şi Comerţului nr.1587 din 12 septembrie 1997.

Art.11 Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor,

presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.

Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.

Art.12 Asigurarea compatibilităţii funcţiunilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu condiţia asigurării

compatibilităţii dintre destinaţia construcţiei şi funcţiunea dominantă a zonei. Condiţiile de amplasare a construcţiilor în funcţie de destinaţia acestora în

cadrul zonei de faţă sunt prevăzute în cap. 3 a prezentului Regulament. Art.13 Procentul de ocupare a terenului. Coeficientul de utilizare a terenului. Procentul de ocupare al terenului este de 50%. Coeficientul de utilizare al terenului este de 1,50 pentru subzona de industrie,

depozitare şi servicii şi de 0,75 pentru subzona de unităţi agricole . Art.14 Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcţii pe terenuri care au fost rezervate în

planul de amenajare a teritoriului judeţean Timiş şi/sau planul de amenajare a teritoriului municipal Timişoara pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

În toate cazurile, la eliberarea unei Autorizaţii de Construcţie, interesul public va fi considerat prioritar faţă de interesul persoanei direct interesate. Orice acţiune de construcţie din zonă va fi analizată având în vedere ca aceasta să nu aducă atingere interesului public.

2.2 CONDIŢII DE AMPLASARE ŞI CONFORMARE A CONSTRUCŢIILOR

2. Reguli de amplasare şi retrageri minine obligatorii.

Art.15 Orientarea faţă de punctele cardinale.

7

Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea condiţiilor şi a recomandărilor de orientare faţă de punctele cardinale, conform anexei nr. 3 la Ghid privind elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de urbanism, fiind prioritare condiţiile tehnologice specifice ale activităţilor.

Art.16 Amplasarea faţă de drumurile publice. În zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de

specialitate ale administraţiei publice: construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, de deservire, de întreţinere şi de exploatare; parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi şi resurse de energie (inclusiv funcţiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.); conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de transport gaze, ţiţei sau alte produse petroliere, reţele termice, electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii sau construcţii de acest gen.

În sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înţelege ampriza, fâşiile de siguranţă şi fâşiile de protecţie.

Art.17 Amplasarea faţă de aliniament. Construcţiile noi propuse vor respecta regimul de aliniere prevăzut în planşa

127-PUZ-2-A- Reglementări urbanistice. Zonificare. Construcţiile noi propuse se vor amplasa la o distanţă minimă de 50 m faţă de

marginea îmbrăcăminţii asfaltice a DN 59A. Autorizaţia de construire se emite numai dacă înălţimea clădirii nu depăşeşte

distanţa măsurată, pe orizontală, din orice punct al clădirii faţă de cel mai apropiat punct al aliniamentului opus.

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înţelege limita dintre domeniul privat şi domeniul public.

Art.18 Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă se respectă:

distanţele minime obligatorii faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conform Codului civil şi distanţele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unităţii teritoriale de pompieri.

În vederea amplasării construcţiilor în interiorul parcelei se vor respecta următoarele: distanţa minimă obligatorie faţă de limitele laterale este de 10 m pe latura vestică şi 2 m pe latura estică, dar nu mai puţin de ½ din înălţimea clădirii, iar faţă de spatele parcelei este de 10 m. De asemenea în vederea amplasării construcţiilor se va consulta şi planşa 127-PUZ-2-A Reglementări urbanistice. Zonificare, din punct de vedere al respectării limitei construibile permise.

2.2.2 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art.19 Accese carosabile. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi

de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor.

În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), cu avizul unităţii teritoriale de pompieri.

În ceea ce priveşte numărul şi configuraţia acceselor acestea se vor adapta funcţiunilor concrete ce vor ocupa zona dar se vor respecta următoarele

8

reguli: pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare, în funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului, platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor; pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

Art.20 Accese pietonale. Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă

numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei.

În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului.

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

2.2.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară.

Art.21 Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există

posibilitatea racordării de noi consumatori la reţelele existente de apă, la instalaţiile de canalizare şi de energie electrică.

De la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele, sau dacă nu există şi până la apariţia reţelelor publice în localitate cu avizul Agenţiei pentru protecţia mediului.

Autorizarea executării construcţiilor este permisă doar după realizarea reţelelor tehnico-edilitare, şi a racordării acestora la reţelele publice existente.

Art.22 Realizarea de reţele tehnico-edilitare. Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare

publice se realizează de către proprietari, parţial sau în întregime, după caz. Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în

întregime de către proprietari. Toate reţelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze

naturale, telecomunicaţii, se vor realiza recomadabil subteran, cu excepţia celor aflate deja în curs de execuţie şi a căror extindere se preconizează.

Este obligatorie realizarea bazinelor de retenţie prevăzute în proiectul tehnic al echipărilor edilitare în interiorul fiecărei parcele. Apa stocată va putea fi folosită pentru udarea spaţiilor verzi şi la circuite casnice care nu necesită apă potabilă.

9

Art.23 Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare. Reţelele de apă, de canalizare, de drumuri publice şi alte utilităţi aflate în

serviciul public sunt proprietate publică a comunei sau judeţului, dacă legea nu dispune altfel.

Reţelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică şi de telecomunicaţii sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Lucrările prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modul de finanţare, intră în proprietatea publică.

2.2.4 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi ale construcţiilor.

Art.24 Parcelarea. Parcelarea este operaţiunea de divizare a unei suprafeţe de teren în minimum

4 loturi alăturate, în vederea realizării de noi construcţii. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării şi executarea construcţiilor cu condiţia adoptării de soluţii de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă şi de protecţie a mediului.

Autorizarea executării parcelărilor, în baza prezentului regulament, este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiţii: front la stradă de minimum 35 m ; suprafaţa minimă a parcelei obţinute în urma dezmembrărilor ulterioare va respecta Regulamentul General de Urbanism de la vremea respectivă ; adâncime mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile alin. (2).

Sunt admise comasări şi dezmembrări pentru maxim trei parcele. Comasarea a mai mult de trei parcele se poate face doar în urma elaborării şi aprobării unui PUD pentru zona respectivă. Regulamentul de Urbanism este făcut pentru forma actuală a parcelelor. Cazurile particulare rezultate din nevoi ulterioare de folosire a terenului, care nu s-ar regăsi în prevederile PUZ-ului, se vor reglementa prin PUD-uri. PUD-urile ulterioare nu pot modifica POT-ul şi CUT-ul specificate în actualul regulament aferente fiecărei funcţiuni în parte.

Art.25 Înălţimea construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor se face cu respectarea înălţimii medii a clădirilor învecinate şi a caracterului zonei, fără ca diferenţa de înălţime să depăşească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate.

În sensul prezentului regulament, clădiri imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeaşi parte a străzii.

Regimul de înălţime maxim al construcţilor este de P+2E pentru subzona industrială şi P+1E pentru subzona de unităţi agricole.

Înălţimea totală a noilor construcţii nu va depăşi 10,5 m în subzona industrială şi 7 m în subzona de unităţi agricole.

Art.26 Aspectul exterior al construcţiilor. Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor

exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.

10

Sunt interzise construcţiile ce reprezintă pastişe ale unor tipuri de arhitectură nespecifice.

Culorile dominante pentru faţadele imobilelor vor fi: alb, alb-gri natur, ocru, culori armonizate în general. Sunt permise totuşi culorile specifice firmelor ce- şi desfăşoară activitatea în clădirile respective. Este preferabilă realizarea de construcţii cu învelitori tip terasă. Se recomandă utilizarea de terase circulabile, parţial înverzite. Este preferabilă evitarea aspectului industrial pentru clădirile administrative,

birouri, grupuri sociale etc. 2.2.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi împrejmuiri . Art.27 Parcaje. Autorizarea executării construcţiilor care, prin destinaţie, necesită spaţii de

parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaţii de parcare se stabileşte prin autorizaţia de construire de către primarul municipiuni Timişoara, conform legii.

Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, după cum urmează:

- pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute locuri de parcare pentru clienţi, astfel: un loc de parcare la 200 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de până la 400 m2; un loc de parcare la 100 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru unităţi de 400-600 m2; un loc de parcare la 50 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000 m2; un loc de parcare la 40 m2 suprafaţă desfăşurată a construcţiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000 m2;

- pentru construcţii industriale vor fi prevăzute parcaje în funcţie de specificul activităţii, astfel dar nu mai puţin de un loc de parcare la o suprafaţă de 100 m2.

- pentru construcţii ce înglobează spaţii cu diferite destinaţii, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

Terenul dintre aliniament şi construcţii este cu preponderenţă destinat zonelor de parcare-garare, fiind dimensionat astfel ca să suporte locuri de parcare-garare destinate cu preponderenţă traficului greu.

Este permisă prevederea de locuri de parcare descoperite pentru vehicole pe zonele verzi doar folosindu-se pavaje permeabile şi numai afectând până la 20% din totalul de zonă verde.

Parcările pentru autoturisme amenajate pe spaţiul public sau în zonele verzi vor fi realizate din pardoseli absorbante. Parcările destinate automobilelor de transport marfă, camioane, etc – de mare tonaj – pot fi realizate din beton.

Art.28 Spaţii verzi şi plantate. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii

verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei. Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol

decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2-5% din suprafaţa totală a terenului.

11

Pentru construcţiile industriale vor fi prevăzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20% din suprafaţa totală a terenului.

Este obligatorie plantarea cel puţin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 300 mp de teren.

Este obligatorie amenajarea şi plantarea a spaţiului verde aferent circulaţiilor carosabile.

Art.29 Împrejmuiri. La limita de proprietate dinspre stradă împrejmuirea trebuie să fie

transparentă (din grilaje metalice, lemn sau plase de sârmă), cu înălţimea maximă de 2,00 m. Este permis un soclu plin de maxim 60 cm. Elementele de sporire a gradului de securitate vor fi amplasate spre proprietate, neputând aduce atingere spaţiului public.

Sunt permise elemente opace în planul împrejmuirii dinspre stradă, inclusiv copertine, parapeţi de zidărie, etc, cu condiţia ca acestea să nu depăşească ca pondere 20% din lăţimea parcelei.

Plasarea pubelelor, contoarelor de apă, gaz etc şi a altor elemente care necesită acces din domeniul public, nu pot aduce atingere spaţiului public.

Se recomandă dublarea împrejmuirii cu gard viu. Pe limitele laterale, începînd de la aliniamentul clădirii şi pînă la limita de

proprietate din spate şi pe limita de proprietate din spate sunt permise şi împrejmuiri opace, cu înălţimea maximă de 2,20 m. Elementele de sporire a gradului de securitate vor fi amplasate spre proprietate, neputînd aduce atingere spaţiului public.

Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectului exterior al construcţiei.

2.3 DISPOZIŢII FINALE

Art.30 Litigiile.

Litigiile dintre solicitanţii de autorizaţii şi autorităţile administraţiei publice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, în condiţiile Legii contenciosului administrativ.

3. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ.

3.1 ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE.

În zona studiată sunt propuse următoarele unităţi şi subunităţi funcţionale :

I.D. – Subzona pentru activităţi economice şi depozitare

U.A. – Subzona pentru unităţi agricole

C. – Zona pentru căi comunicaţie rutieră

S.P. – Zona pentru spaţii verzi amenajate, perdele de protecţie

4. PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR ŞI SUBZONELOR FUNCŢIONALE.

12

4.1 I.D. – SUBZONA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI DEPOZITARE.

4.1.1 Delimitare.

Subona pentru activităţi economice şi depozitare, constituie principala zonă funcţională a prezentului proiect, şi este delimitată la vest, nord şi est de limita de proprietate, respectiv teritoriul extravilan iar la sud de subzona U.Ag.-unităţi agricole

4.1.2 Caracteristici.

Constituie obiectul principal al prezentei documentaţii, constituită din terenuri destinate în principal activităţilor economice şi depozitarii.

4.1.3 Reglementări.

Funcţiunea dominantă a zonei. Funcţiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de activităţi economice, comerciale, servicii, depozitări cu caracter agricol, birouri, in general activitati ce necesita procedura simplificată din punct de vedere al obţinerii avizului de protectie a mediului. Funcţiunile complementare admise ale zonei.

Este permisă construirea de clădiri pentru comerţ, servicii, grupuri sociale, cabinet medical, prestări servicii. Este permisă realizarea de mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar şi a dotărilor de alimentaţie publică. Este permisă utilizarea unor spaţii pentru construirea de locuinţe cu caracter temporar, de genul locuinţelor de servici şi protocol, spaţii de odihnă şi recreere pentru personal, spaţii de cazare în regim hotelier. Funcţiunile nepermise în zonă. Nu este permisă construirea de locuinţe, în afara celor de serviciu. Funcţiunile propuse, prin natura şi amploarea activităţilor nu trebuie să perturbe circulaţia auto sau cea pietonală din localitate. Zonele impermeabile de tipul teraselor, locurilor de parcare, platformelor de orice fel, adunate la suprafaţa construită la sol nu pot depăşi 60% din suprafaţa terenului pentru parcela respectivă. Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreţinerea spaţiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenţie a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

4.2 U.Ag. – SUBZONA PENTRU UNITĂŢI AGRICOLE.

4.1.1 Delimitare.

Subzona pentru unităţi agricole, se suprapune peste perimetrul în care deja funcţionează acest tip de funcţiune şi anume o fermă vegetală şi este delimitată la vest şi nord de subzona ID-Industrie şi depozitare, la est de limita de propritate apoi

13

teritoriul extravilan iar la sud de subzona C-Căi de comunicaţie respectiv accesul din DN 59A.

4.1.2 Caracteristici.

Constituie funcţiunea existentă care se doreşte a fi păstrată şi este constituită din terenuri destinate în principal activităţilor agricole, mai puţin cele zootehnice.

4.1.3 Reglementări.

Funcţiunea dominantă a zonei. Funcţiunea dominantă propusă pentru zonă este cea de activităţi agricole, exploataţii agricole, ferme vegetale, depozitare şi procesare legume-fructe. Funcţiunile complementare admise ale zonei.

Este permisă construirea de clădiri pentru comerţ şi servicii. Este permisă realizarea de mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar şi a dotărilor de alimentaţie publică. Este permisă utilizarea unor spaţii pentru construirea de locuinţe cu caracter temporar, de genul locuinţelor de servici şi protocol, spaţii de odihnă şi recreere pentru personal, spaţii de cazare în regim hotelier. Funcţiunile nepermise în zonă. Nu este permisă construirea de locuinţe, în afara celor de serviciu. Funcţiunile propuse, prin natura şi amploarea activităţilor nu trebuie să perturbe circulaţia auto sau cea pietonală din localitate. Este obligatorie şi cade în sarcina fiecărui proprietar amenajarea peisageră şi întreţinerea spaţiului verde de pe proprietate, de la limita de proprietate dinspre stradă până la frontul construit. Este interzisă orice intervenţie a proprietarilor la domeniul public, fără acordul Consiliului Local.

4.3 C. – ZONĂ CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE.

4.3.1 Delimitare.

Zona se rezumă la terenul destinat tuturor căilor de acces auto şi pietonale.

4.3.2 Caracteristici.

Zona este destinată asigurării accesului auto şi pietonal la toate parcelele noi propuse.

4.3.3 Reglementări.

Prin amplasare şi funcţionare construcţiile nu vor afecta buna desfăşurare a circulaţiilor pe căile rutiere în condiţii optime de capacitate, fluenţă şi siguranţă. Se recomandă amplasarea unităţilor de transporturi în zona unităţilor de producţie.

14

Se interzice a se realiza orice construcţie care prin amplasare, configuraţie sau exploatare împietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului de pe drumuri şi vor prezenta riscuri de accidente. Acestea vor fi interzise în zona de siguranţă şi protecţie a drumului cu excepţia celor care le deservesc.

Sunt permise amenajarea de locuri de parcare de-a lungul căilor de acces, cu condiţia ca acestea să nu impieteze în vreun fel desfăşurarea traficului, sau accesul la vreo parcelă din drumul public. Acestea se vor realiza din fondurile investitorilor interesaţi. Pentru toate căile rutiere se impun şi următoarele reglementări generale: - îmbunătăţirea elementelor geometrice la traseele existente; - marcarea şi semnalizarea corespunzătoare; - întreţinerea periodică a căii de rulare, a şanţurilor şi a lucrărilor de artă; - alcătuirea profilului transversal al drumurilor va urmării: · categoria traseului carosabil; · zona funcţională pe care o străbate; · dimensionarea corespunzătoare a sistemelor rutiere; · realizarea fâşiilor de protecţie.

4.4 S.P. – ZONA PENTRU SPAŢII VERZI AMENAJATE, PERDELE DE

PROTECŢIE.

4.4.1 Delimitare.

Zona de faţă este delimitată conform planşei de Reglementări Urbanistice, şi se suprapune în mare măsură peste culuarele de trecerea ale reţelelor electrice aeriene existente pe amplasament, restul fiind rezultate din zonificarea teritoriului studiat.

4.4.2 Caracteristici.

Terenul a fost astfel amplasat pentru a putea cât mai uşor prelua întreaga gospodărie de apă a întregului ansamblu.

4.4.3 Reglementări.

Sunt permise amplasarea de mobilier urban specific, elemente urbane pentru publicitate, şi altele asemenea. Sunt permise amplasarea de reţele tehnico-edilitare şi construcţii edilitare subterane, sau terane de mici dimensiuni (staţii pompare, posturi de transformare, firide electrice şi de telecomunicaţii, cabine de portar, bariere, etc) cu condiţia ca să se asigure accesul ulterior la acestea fără a deteriora spaţiile verzi amenajate.

Sunt permise amenajări destinate percajelor cu condiţia ca să fie de tip dale înierbate şi să nu depăşească 20% din suprafaţa destinată zonei verzi respective .

Sunt permise amenajări peisagere de orice fel. Sunt interzise orice alt tip de construcţii.

15

5. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.

În perimetrul terenului studiat există o singură Unitate Teritorială de Referinţă.

Intocmit, arh. Hancheş J. Cătălin Specialist RUR, arh. Hancheş J. Cătălin

***

Atasament: Memoriu_Puz_Novatim.pdf

1

s . c . I C E B E R G s . r . l . 300238 , loc. Berini, nr.178, comuna Sacoşul Turcesc, jud.Timiş, tel. 004(0)/356/108680, fax. 004(0)/356/815918 mob.0724772341 sau 0723278812, mail: [email protected] Reg. com. J35/181/2002, C.Î.F. RO14448064 cod IBAN RO24OTPV191000280255RO01,OTP Bank-Operei Timişoara

pr. nr. UTZ 127/09 Vol.1 Piese scrise

FOAIE DE GARDĂ Denumirea proiectului PLAN URBANISTIC ZONAL

ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE , ACTIVITĂŢI AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2, extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş

Beneficiari SC NOVATIM SRL Timişoara, str. F.C.Ripensia, nr.29 Jud. Timiş

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. –

Proiectant de specialitate SC ICEBERG SRL 300687 , loc. Berini, nr. 178, jud Timiş

Data octombrie, 2012

2

s . c . I C E B E R G s . r . l . 300238 , loc. Berini, nr.178, comuna Sacoşul Turcesc, jud.Timiş, tel. 004(0)/356/108680, fax. 004(0)/356/815918 mob.0724772341 sau 0723278812, mail: [email protected] Reg. com. J35/181/2002, C.Î.F. RO14448064 cod IBAN RO24OTPV191000280255RO01,OTP Bank-Operei Timişoara

LISTA ŞI SEMNĂTURILE PROIECTANŢILOR Şef proiect arh. Hancheş J. Cătălin

Proiectant General SC GEOLINK SRL 1900 Timişoara, str. Gh. Doja, nr. 5, ap.2

• Topometrie şi cadastru

ing. Rodina Ioan

Proiectant de specialitate SC ICEBERG SRL 300687 , loc. Berini, nr. 178, jud Timiş

• Arhitectură şi urbanism

arh. Hancheş J. Cătălin

Specialist RUR arh. Hancheş J. Cătălin

Subproiectanţi

• Lucrări rutiere

S.C. PROTON CONSULT S.R.L. Timisoara, Str. L. Galvani nr.7

ing. Coşoveanu Florin

3

• Edilitare - apă canal

SC DELTA PROJECT SRL Timisoara, Str. 1 Decembrie nr.27/a

ing. Florescu Constantin

• Edilitare - electrice

SC TECS-PRO SRL 1900 Timişoara,

sing. Ciocani Ioan

Întocmit, arh. Hancheş J. Cătălin

4

s . c . I C E B E R G s . r . l . 300238 , loc. Berini, nr.178, comuna Sacoşul Turcesc, jud.Timiş, tel. 004(0)/356/108680, fax. 004(0)/356/815918 mob.0724772341 sau 0723278812, mail: [email protected] Reg. com. J35/181/2002, C.Î.F. RO14448064 cod IBAN RO24OTPV191000280255RO01,OTP Bank-Operei Timişoara

pr. nr. UTZ 127/09

BORDEROU GENERAL a. Piese scrise

1. Pagina de gardă Pag.1 2. Lista şi semnăturile proiectanţilor Pag.2 3. Borderou general Pag.4 4. MEMORIU GENERAL Pag.6

1. Introducere Pag.6 1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei Pag.6 1.2 Obiectul lucrării Pag.7 1.3 Surse documentare Pag.8 2. Stadiul actual al dezvoltării Pag.8 2.1. Evoluţia zonei Pag.8 2.2. Încadrare în localitate Pag.9 2.3. Elemente ale cadrului natural Pag.9 2.4. Circulaţia Pag.9 2.5. Ocuparea terenurilor Pag.10 2.6. Echipare edilitară Pag.11 2.7. Probleme de mediu Pag.11 2.8. Opţiuni ale populaţiei Pag.12 3. Propuneri de dezvoltare urbanistică Pag.12 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Pag.12 3.2. Prevederi ale P.U.G. Pag.12 3.3. Valorificarea cadrului natural Pag.13 3.4. Modernizarea circulaţiei Pag.13 3.5. Zonificarea funcţională – reglementări, bilanţ teritorial,

indici urbanistici Pag.15

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare Pag.16 3.7. Protecţia mediului Pag.19 3.8. Obiective de utilitate publică Pag.21 4. Concluzii, măsuri în continuare Pag.22 5. Anexe Pag.24

5

b. piese desenate

1. Plan de încadrare în zonă PMT sc. 1:5000 2. Plan de situaţie existent PMT sc 1:1000 2. Plan de situaţie cadastral cu viza OCPI –1 3. Situaţia existentă. Disfuncţionalităţi 127 – PUZ–1 – U 4. Context suprateritorial. Încadrare în teritoriu 127 – PUZ– 2.1 – U 5. Reglementări urbanistice. Zonificare 127 – PUZ– 2 – U 6. Reglementări - echipare edilitară - apă canal 01 – Ed 7. Reglementări - echipare edilitară - reţele electrice 01 – El 8. Lucrări rutiere 01 – D 9. Proprietatea asupra terenurilor 127 – PUZ – 3 – U

10. Posibilităţi de mobilare urbanistică 127 – PUZ – 4 – U

6

s . c . I C E B E R G s . r . l . 300238 , loc. Berini, nr.178, comuna Sacoşul Turcesc, jud.Timiş, tel. 004(0)/356/108680, fax. 004(0)/356/815918 mob.0724772341 sau 0723278812, mail: [email protected] Reg. com. J35/181/2002, C.Î.F. RO14448064 cod IBAN RO24OTPV191000280255RO01,OTP Bank-Operei Timişoara

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a P.U.Z.

• Denumirea lucrării

PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE , ACTIVITĂŢI AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2, extravilan TIMIŞOARA, jud. Timiş

• Beneficiari SC NOVATIM SRL Timişoara, str. F.C.Ripensia, nr.29 Jud. Timiş

• Proiectant

general

SC GEOLINK SRL 1900 Timişoara, str. Gh. Doja, nr. 5, ap.2

• Proiectant de

specialitate

SC ICEBERG SRL 300687 , loc. Berini, nr. 178, jud Timiş

• Specialist RUR arh. HANCHEŞ J. CĂTĂLIN

Subproiectanţi S.C. PROTON CONSULT S.R.L. Timisoara, Str. L. Galvani nr.7 SC DELTA PROJECT SRL Timisoara, Str. 1 Decembrie nr.27/a SC TECS-PRO SRL 1900 Timişoara

• Proiect nr. UTZ 127/09

7

• Data elaborării 03.10.12 1.2 Obiectul PUZ Obiectul documentaţiei de faţă îl constituie o parcelă de teren aflată în zona vestică a extravilanului municipiului Timişoara, jud. Timiş, situată pe DN 59A Timişoara – Jimbolia, între Timişoara şi Săcălaz. Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel:

- parcela este proprietate privată, conform extrasului de Carte Funciară nr. 111328 ,Timişoara, dobândit prin cumpărare în anii 1999 şi 2008.

- Suprafaţa totală a terenului este de 31 072 mp. Suprafaţa reală din teren conform măsurătorilor este de 29 957 mp.

- Numerele cadastrale ale parcelei sunt: Cc 848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/2/2 ; parcela este lipsita de sarcini.

Regimul economic al terenurilor le încadrează în folosinţa teren intravilan curţi- construcţii. Lucrarea are drept scop creerea unei zone de activitati economice şi agricole, servicii şi depozitare de-a lungul DN59A spre Săcălaz, funcţiune ce dezvoltă o fermă vegetală existentă, rămânând cu propunerile în acelaşi domeniu. Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentaţie este întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată şi Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic Zonal, ţinând cont şi de Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea “Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viaţă al populaţiei”, prezenta documentaţie tratând următoarele categorii de probleme, enunţate de către beneficiar:

• parcelarea în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara; • stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcţiilor în cadrul

parcelei şi a procentelor de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara;

• stabilirea soluţiilor de principiu a echipării cu utilităţi a noii parcelări; • stabilirea soluţiilor de principiu a căilor de acces , a profilelor stradale noi

creeate în conformitate cu pervederile legale existente în domeniu şi prevederile C.L. Timişoara;

• stabilirea mişcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării ansamblului industrial propus.

• ambientarea zonei, soluţii de principiu: spaţii verzi, iluminat public. Funcţiunea propusă este cea permisă de Certificatul de Urbanism obţinut în prealabil.

8

Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la îndemâna factorilor de decizie locali şi care poate sta la baza elaborării şi aprobării tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiţi beneficiari cum ar fi colectivităţi sau persoane particulare, administraţie centrală şi locală, agenţi economici, etc. 1.3. Surse documentare 1.3.1. Studii şi proiecte elaborate anterior PUZ

1. Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara (intocmitor SC IPROTIM SRL Timişoara).

2. Studiu privind dezvoltarea spaţială în aglomerarea Urbană Timişoara, aprobat prin HCL 325/2005.

1.3.2. Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ

1. Date topografice şi cadastrale sc.1:1000 proiect întocmit de SC GEOLINK SRL Timişoara.

Pentru nevoile documentaţiei au fost folosite copii ale documentaţiei menţionate. 1.3.3. Date statistice La ora actuală terenul este destinat activităţilor agricole (fermă vegetală 1932 mp şi agricultură 29140 mp), cu destinaţia finală: comerţ în regim propriu al firmei SC NOVATIM SRL. Propunerea aduce un număr posibil de aprox. 20 locuri de muncă. 1.3.4. Proiecte de investiţii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea

urbanistică a zonei Se precizează proiectul “Masterplan de alimentare cu apă şi canalizare a judeţului Timiş”. proiectant SC AQUATIM SA Timişoara. Pentru nevoile documentaţiei au fost folosite copii ale documentaţiei menţionate.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 2.1. Evoluţia zonei Terenul face parte din extravilanul municipiului Timişoara, jud.Timiş. O parte a terenului a fost achiziţionată în anul 1999, iar în anul 2001 a fost edificată o fermă vegetală ce conţine patru sere vegetale. Ferma a activat fără întrerupere de la acea dată. În anul 2008 a fost achiziţionat restul terenului ca teren agricol. Ulterior terenul achiziţionat a fost scos din circuitul agricol în vederea edificării. Zona are un real potenţial de dezvoltare datorită accesului la DN 59A, pe direcţia spre Jimbolia. Terenul se află la mică distanţă de Timişoara şi Săcălaz.

9

2.2. Încadrarea în localitate Terenul luat în studiu este situat în extravilan, la vestul actualului extravilan al Timişoarei, la aproximativ 1000 m vest de acesta pe DN 59A. Terenul se află vis-a- vis de staţia 220/110 kv Săcălaz. Este legat de municipiu prin DN 59A Timişoara-Jimbolia - drum de asfalt, principalele utilităţi ale localităţii regăsindu-se pe acelaşi traseu. Limitele terenului sunt:

- la nord: teren arabil extravilan; - la sud: Hcn - canal de desecare aflat în administraţia A.N.I.F.,

apoi DN 59A; - la est: teren arabil extravilan; - la vest: Hcn - canal de desecare aflat în administraţia A.N.I.F.,

apoi terenurile topo. 25382-25384/2/1/2 - Cc şi 25382- 25384/2/1/1 – arabil ale firmei SC Kredli SRL, pe care se desfăşoară activităţi de mică industrie, respectiv depozit caroserii auto.

2.3. Elemente ale cadrului natural Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată. Panta generală a terenului este pe direcţia aproximativă Est-Vest. În zonă există canalul de desecare Hcn la Sud şi Hcn la Vest de terenul studiat făcând parte din sistemul local de desecare. Clima Timişorei se înscrie în cea de tip temperat continental moderată cu influenţe mediteraneene. Temperaturile medii lunare în ianuarie sunt de -1, -2 gd.Celsius şi în iulie de +22, +25 gd.Celsius . Perioada martie-septembrie prezintă umiditatea atmosferică scăzută, valorile variind între 62%(iulie) şi 66,6%(aprilie). Zilele cu soare reprezintă cca. 75% din totalul zilelor. Nivelul multianual al precipitaţiilor în mm este de 600. Vântul de nord are frecvenţa cea mai mare , urmat de cel de vest şi sud. Zona are o orientare bună faţă de punctele cardinale, permiţând noilor funcţiuni respectarea normelor sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie. Din punct de vedere seismic, terenul se încadrează în zona D cu Ts=1,0s şi Ks=0,16 echivalent gradului 7 M.K.S. de intensitate seismică faţă de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanţă a construcţiei. Adîncimea de îngheţ conform prescripţiilor este de 0,80 m. Nu există în zonă riscuri naturale. 2.4. Circulaţia Accesul în zonă se face de pe DN 59A de la sud. Nu există o intersecţie amenajată pe DN 59A pentru acces.

10

Transportul în comun este prezent pe DN 59A , dar nu are staţiie în apropiere. Nu există alte tipuri de amenajări destinate circulaţiilor. Analiza circulaţiei din zona studiată a relevat disfuncţionalităţi de natură strict legată de circulaţie dar şi privind legătura normală a zonei cu restul localităţii, expuse în continuare:

• Zona nu are prevăzută la o distanţă corespunzătoare o staţie de transport în comun.

• Zona este lipsită de irigare cu circulaţii adecvate unei zone industriale şi de depozitare.

• Circulaţia pietonieră şi ciclistă nu se gaseşte pe nici una dintre căile de acces

în zonă.

• Zona nu are prevăzute parcaje. 2.5. Ocuparea terenurilor. 2.5.1. Principalele caracteristici ale funcţiunilor ce ocupă zona studiată. La ora actuală, folosinţa terenului este agricolă, cu specificaţia fermă vegetală. Construcţiile se compun din sere P dispuse pe direcţia aproximativă nord-sud, şi sediu administrativ P+M, spre DN. 2.5.2. Relaţionări între funcţiuni Funcţuinea actuală este compatibilă cu tipul de funcţiune alăturată, spre vest, şi se înscrie în cea propusă în studiul de dezvoltare din 2005, care propune pe această zonă o zonă industrială. 2.5.3. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit Pe teren există patru sere P dispuse pe direcţia aproximativă nord-sud, şi sediu administrativ P+M, spre DN, precum şi construcţii anexe mici de natură să susţină activitatea principală. 2.5.4. Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine Nu este cazul. 2.5.5. Asigurarea cu spaţii verzi Nu există spaţii verzi în accepţiunea urbană a cuvântului. 2.5.6. Existenţa unor riscuri naturale în zona studiată Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale majore în zonă. 2.5.7. Principalele disfuncţionalităţi.

11

Principalele disfuncţionalităţi ale zonei studiate rezultă din cele de mai sus şi pot fi rezumate în următorele: - teren cu folosinţă actuală activităţi agricole, puţin amenajat; 2.6. Echipare edilitară 2.6.1. Stadiul echipării edilitare În Certificatul de Urbanism 5605 din 26.08.2008, se precizează că în zonă există următoarele utilităţi: apă, canal, electricitate, gaz. Alimentarea cu apa potabilă. Funcţiunea actuală are un foraj propriu de alimentare cu apă. Cea mai apropiată reţea centralizată de alimentare cu apă de află la aprox. 1000 m de amplasamentul studiat, spre est. Reţeaua de canalizare menajeră nu exista în zonă, cel mai apropiat punct fiind tot în Timişoara, pe DN 59A la aprox. 1000 m sud de terenul studiat. Reţeaua de canalizare pluvială nu există în zonă. Această funcţie o preia canalul de desecare din zonă. Reţelele de transport şi distribuţie energie electrică: vis-a-vis de amplasament faţă de DN se află staţia de 220/110 KV Săcălaz. Această staţie are rolul de a reduce tensiunea nominală de la 220 KV la 110 KV. Aşadar, această staţie primeşte o linie de 220 kV, ce vine din direcţia Nord, şi care taie în două amplasamentul studiat. Din staţia de transformare pleacă mai multe trasee de 110 kV, dintre care două spre Nord, de-o parte şi de alta a liniei de 220 KV, traversând şi acestea terenul studiat, şi două spre Sud. Toate reţelele mai sus amintite, precum şi staţia de transformare, aparţin societăţii SC Transelectrica SA. De asemenea paralel cu DN 59A exista o linie electrică aeriană de 20 kV. Ea constituie sursa de alimentare cu electricitate a obiectivelor actuale din zonă, cu ajutorul unui transformator. Încălzire: nu există în zonă. Alimentare cu gaz metan: există pe DN o reţea de transport gaz metan ce alimentează localitatea Săcălaz (?). Telefonie, alte instalaţii: Reţelele de telefonie, cablu TV, fibră optică – nu există; 2.6.2. Principalele disfuncţionalităţi Se apreciază că disfuncţionalităţile cele mai evidente sunt legate de existenţa pe teren a celor trei reţele aeriene de transport energie electrică, care grevează o mare parte din teren. Condiţiile de construibilitate vor respecta normativele în vigoare şi avizele regiilor de transport şi distribuţie energie electrică. De asemenea se notează lipsa dotării cu utilităţi a zonei.

12

2.7. Probleme de mediu La ora actuală, terenul luat în studiu este în folosinţă agricolă neexistând un micro- ecosistem valoros. Terenul este relativ plan şi orizontal având stabilitatea generală asigurată, neexistând vreun risc natural sau antropic. Nu există in zonă valori de patrimoniu ce necesită protecţie. Nu există in zonă potenţial balnear. Toate aceste aspecte relevă faptul că evaluarea impactului pe care îl produce aplicarea P.U.Z. este neglijabil din punctul de vedere al mediului, având în vedere următoarele:

o Nu sunt prevăzute implantări de surse de poluanţi sau care ar putea modifica condiţiile de mediu existente.

o Nu sunt evidenţiate riscuri naturale existente. o Sistemul căilor de comunicaţii şi echipare edilitară, existente şi proiectate nu

prezintă riscuri pentru zonă.

2.8. Opţiuni ale populaţiei După obţinerea titlurilor de proprietate, s-a manifestat tendinţa deţinătorilor ce au terenuri în vecinătatea Timişoarei de a dezmembra parcelele şi de a le vinde în scopul construirii. Noii proprietari sunt în general locuitori ai municipiului, dar şi ai comunei. Această tendinţă de a da suprafeţelor de teren cu destinaţia iniţială de terenuri agricole o altă funcţiune, se manifestă extrem de puternic şi este necesar ca documentaţiile ce vor structura evoluţia viitoare a comunei să ţină seama de aceste intenţii. 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării „Date topografice şi cadastrale sc.1:1000” prin care în afara suportului topo au fost evidenţiate datele principale privind situaţia parcelară şi a proprietăţilor. Concluziile studiului sunt sintetizate după cum urmează:

− lucrările preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce se află proprietatea beneficiarului.

− panta generală a terenului este pe direcţia Est-Vest spre canalul de desecare. 3.2. Prevederi ale PUG.

• Planul Urbanistic General întocmit în anul 1998 nu cuprinde în perimetrul său terenul de faţă şi poate fi cu această ocazie considerat depăşit. El este în faza de reactualizare.

• În 2005 s-a întocmit „ Studiul privind dezvoltarea spaţială în aglomerarea urbană Timişoara”. Acest studiu cuprinde terenul studiat cu specificaţia „ zonă industrială propusă, parţial afectată de zona de protecţia a liniilor electrice”. ....

13

• Asfel noua funcţiune respectă studiul mai sus amintit. • Studiul nu precizează alte detalieri în zonă acestea urmând a face obiectul

unor studii în fază PUZ sau PUD. 3.3. Valorificarea cadrului natural O componentă importantă a zonei este cantitatea de precipitaţii ce cade şi intră în sol. Prin construire aceasta este captată de obicei şi nu mai ajunge în sol. Astfel s-a încercat ca principiul rezolvării apelor pluviale să fie acela al reintroducerii apei provenite din precipitaţii în sol. Se propune plantarea unui arbore de talie medie la fiecare 300 mp de teren. Se interzice forarea de noi puţuri fără avizul A.N.-Apele Române. 3.4. Modernizarea circulaţiei Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare amenajării acceselor rutiere la obiectiv, precum şi reţeaua de străzi interioare pentru deservirea întregii zone , în vederea asigurării traficului auto şi pietonal al teritoriului studiat, asigurarea zonei cu transport în comun. Potrivit datelor rezultate din dezvoltarea studiului a rezultat că modernizarea circulaţiei din zonă atât carosabilă inclusiv parcaje, cât şi pietonieră constitue una din principalele probleme care este necesar a fi rezolvate, alături de rezolvarea accesului din DN care deja devin importante, având implicaţii majore atât din punct de vedere funcţional cât şi privind creerea unei ambianţe urbane corespunzătoare unei zone industriale şi de servicii. Disfuncţionalităţile de circulaţie au fost prezentate la cap. 2.4., rezolvările propuse urmărind, în măsura posibilului eliminarea, în cea mai mare parte sau totală a acestora. 3.4.1. Transportul în comun. Transportul în comun se desfăşoară actual pe DN 59A însă fără staţii în apropierea terenului. Se propune odată cu amenajarea intersecţiei pe DN 59A amplasarea a două staţii de transport în comun poziţionate în apropierea intersecţiei de acces, câte una pe fiecare sens, care să deservească întreaga zonă industrială. Stabilirea poziţiei acestor staţii de va face de comun acord cu toate instituţiile abilitate (CNADNR, Politia Rutieră, Regia de Transport in comun implicată). 3.4.2. Circulaţiile auto Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura din drumul naţional DN 59A la km 5+700 dreapta. Amenajarea accesului rutier se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/1998, privind amenajarea intersecţiilor la nivel din afara localităţilor, asigurându-se şi relaţia de viraj la stânga. Lucrările rutiere amenajate ca o intersecţie în ,,T’’, pentru ambele direcţii de

14

circulaţie, constând din următoarele: • amenajarea unei benzi de viraj la stânga de 50,00 m lungime, având

sector de stocaj de 20,00 m, cu o lăţime de 3,50 m; • amenajarea unei benzi de decelerare de 50,00 m lungime cu o lăţime

variabilă de 3,50 ~ 5,50 m, cu o pană de racordare la drumul naţional de 35,00 m, racordată la accesul în incintă cu o rază de 12,00 m;

• amenajarea unei benzi de accelerare de 70,00 m lungime, cu lăţime variabilă de 5,50 ~ 3,50 m, cu o pană de racordare la drumul naţional de 61,25 m, racordată la accesul în incintă cu o rază de 12,00 m;

• amenajarea accesului în incită, având 2 benzi de circulaţie cu o lăţime de 4,50 m pentru banda de acces în incintă şi de 4,50 m lăţime pentru banda de ieşire din incintă, sensurile de circulaţie fiind separate de o insulă sub formă de ,,picătură’’ delimitată cu bordură ridicată;

• amenajarea în zona accesului a 2 (două) insule sub formă triunghiulară ce vor delimita benzile de accelerare respectiv decelerare de banda curentă a drumului naţional, retrase la 60 cm faţă de marginea drumului naţional;

• lărgirea drumului naţional se va face doar pe partea dreaptă, pentru aceasta urmând a fi deviat traseul canalului existent şi lărgirea podeţelor din zona accesului proiectat;

• dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţia de pe drumul naţional s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie conform SR 1848-1 din decembrie 2004, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul naţional ;

• refacerea acostamentelor şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea carosabilului existent;

• clădirile din incinta obiectivului proiectat, se vor amplasa la o distanţă mai mare de 50,00 m faţă de marginea părţii carosabile a DN 59A.

Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se va dirija ca şi până în prezent spre zonele adiacente existente de-a lungul drumului naţional. Pentru facilitarea accesului la parcele a proprietarilor din zonă, s-a prevăzut în zona de protecţie a DN 59A după amenajarea accesului rutier din DN, un drum colector cu un prospect de 16 m cu carosabil de 7m şi trotuare de 2m pe fiecare parte. Accesul auto proiectat deserveşte atât actuala incintă a fermei vegetale, cât şi zona industrială şi de depozitare propusă, prin intermediul unei bretele de circulaţie cu două benzi, cu o lăţime a carosabilului de 7 m. În interiorul incintei industriale, circulaţia rutieră se desfăşoară pe un sistem de inel inchis, format din două benzi de circulaţie cu o lăţime totală de 7 m. De asemenea din studiul de circulaţie la nivelul întregii zone, a rezultat nevoia unei artere de 16m la limita de Nord a parcelei studiate. La acestă arteră, terenul de faţă participă cu o lăţime de 8 m, urmând ca ceilalţi 8m să fie completaţi din terenul proprietarilor de la Nord. 3.4.3. Circulaţia pietonală, ciclistă, handicapaţi. Pe toate arterele de circulaţie auto din incintă sau exterioare sunt prevăzute circulaţii pietonale.

15

Circulaţia ciclistă se va desfăşură pe carosabilul auto. Accesul în toate instituţiile publice cât şi serviciile către populaţie a persoanelor cu handicap va fi cerut prin Certificatul de Urbanism. De asemenea trecerile de pietoni vor fi adaptate şi persoanelor cu handicap. (coborâri înclinate de pe trotuare, semafoare sonore ,etc.) 3.4.4. Parcaje In interiorul incintei sunt prevăzute parcaje diferenţiate pentru toate tipurile de vehicule. Numărul locurilor de parcare este în conformitate cu RLU Timişoara, care face trimitere la art. 33 şi anexa 5 RGU. Conform anexei 5 la RGU, pentru activităţi industriale ce desfăşoară pe suprafeţe mai mari de 1000 mp, se va respecta regula de 1loc parcare/100 mp. Astfel pentru zona industrială, care are ca suprafaţă maximă de desfăşurare 5398 mp, rezultă un număr minim de 54 de locuri de parcare. Pentru construcţii comerciale conform RGU (1loc parcare la 50 mp de constructie desfasurata), sunt prevazute un nr de 30 locuri de parcare. Rezultă un număr total de 84 locuri de parcare. Aceste norme sunt însă extrem de orientative, rămânând la fazele de PUD sau DTAC să fie precizat numărul exact de locuri de parcare, funcţie de tipul de activitate şi de normele specifice pentru acel tip de activitate. Pentru activităţile agricole nu sunt prevăzute norme cu privire la numărul locurilor de parcare. Pentru acestea s-au prevăzut un nr de 10 locuri de parcare, atât pentru autoturisme cât şi pentru vehicule de transport cu tonaj mic şi mediu.

3.5. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI, BILANŢ TERITORIAL,

INDICI URBANISTICI. 3.5.1. Zonificare, principii de rezolvare urbanistică Potrivit temei lansate de către beneficiar obiectul principal al studiului îl constitue lotizarea terenului în conformitate cu prevederile R.G.U., ale R.L.U., pervederile C.L.Timişoara, şi celelalte norme în vigoare din domeniu, în vederea desfăşurării de activităţi de producţie şi depozitare. Astfel s-au obţinut un număr de o parcelă destinată producţiei şi depozitării şi serviciilor conexe, precum şi o parcelă destinate activităţilor agricole existente, reorganizată, fiecăreia fiindu-i asigurat accesul la un drum public. Principiul de rezolvare urbanistică a urmărit îndeaproape fructificarea la maxim a terenului construibil negrevat de culuare de trecere electrice, rezolvarea circulaţiilor precum şi principiul unificării zonelor funcţionale (activitati economice, zone verzi), atribuindu-se fiecarei set de functiuni pozitia conjunctural cea mai convenabila. S-au avut în vedere relaţionări cu zonele vecine din punct de vedere al circulaţiilor precum şi legături cu posibile viitoare dezvoltări după principii ierarhice. Acest aspect

16

este prezentat în planşa 127-PUZ-2.1-A-Studiu de zonă. Corelare cu documentaţii deja aprobate. 3.5.2. Propuneri de intervenţii privind fondul construit. Sunt propuse spre demolare construcţii mici, anexe, care împiedică accesul la terenul încă neconstruit. 3.5.3. Reglementări Reglementările detaliate sunt prezentate în planşa 127-PUZ-2-A-Reglementări urbanistice-zonificare, cuprinsă în documentaţie şi în Regulamentul Local de Urbanism care însoţeşte partea scrisă a acesteia. 3.5.4. Bilanţ teritorial

SUPRAFEŢE TEREN EXISTENT

PROPUS

mp % mp % TOTAL ZONA STUDIATA 75 000 241,40 75 000 241,40 TOTAL TEREN din acte 31 072 100,00 31 072 100,00 TOTAL TEREN din teren 31 269 100,63 31 269 100,63 Unitati de depozitare şi comerţ en-gros - - 9 046 29,11 Servicii catre populatie 825 2,65 Unitati de productie agricolă - - 4 678 15,06 Spaţii verzi, zone plantate - - 9 140 29,42 Circulaţii - - 7 383 23,76 P.O.T. maxim depozitare şi comerţ en-gros - 50,00 activităţi agricole - 50,00 C.U.T. maxim depozitare şi comerţ en-gros 1,50 - activităţi agricole 0,75 -

Circulaţia terenurilor.

nr. topo parcelă existentă

suprafaţă parcelă existentă

suprafaţă ce rămâne în proprietatea beneficiarului

Suprafaţă de teren ce trece în domeniul public

mp mp % mp % Vezi CF în anexă

31 072

28 430

91,50 2 404 7,74

3.5.5. Indici Urbanistici Procentul de ocupare a terenului s-a calculat pentru zonă de mică producţie nepoluantă, activitati economice, depozitare, servicii.

17

POT maxim admis este de 50 % pentru zona de producţie şi depozitare cât şi pentru activităţile agricole. CUT maxim admis este 1,50 pentru activităţile industriale, depozitare şi servicii şi 0,75 pentru activităţile agricole. 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare 3.6.1. Alimentare cu apă Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unei reţele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar udării culturilor leguminoase din ferma vegetală. Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar, conform breviarului de calcul sunt: Qzi med. = 5,19 m3/zi = 0,06 l/s Qzi max. = 6,74 m3/zi = 0,08 l/s Qorar max. = 18,87 m3/zi = 0,78 m3/h = 0,21 l/s Debitele pentru stropit culturi: Qstropit = 12,16 m3/zi = 0,14 l/s Debitul necesar la sursă: Qs = Qzimax + Qstropit = 0,08 + 0,14 = 0,22 l/s Alimentarea cu apă se va face dintr-un foraj cu H = 120 m, sistemul fiind alcătuit din: - foraj, prevăzut cu cabină puţ forat, vas de expansiune şi lanţ de măsură; - conductă alimentare cu apă potabilă hale; - conductă stropit culturi agricole de legume (pătlăgele roşii, ardei, vinete, etc). Forajul proiectat va avea dimensiunile conform specificaţiilor din studiul hidrogeologic care se va întocmi la faza de proiect tehnic şi va fi echipat cu o cabină a puţului forat şi o electropompă submersibilă. Cabina puţului forat este prevăzută cu lanţ de măsură cu un contor de apă rece, un recipient cu membrană interschimbabilă şi toate instalaţiile hidraulice aferente. Conducta de apă pentru alimentarea obiectelor sanitare din cadrul obiectivului se realizează din PE-HD, PE80, PN6, De 63 x 3,6 mm în lungime de cca. 280 m. La fazele următoare de proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru lucrările propriu-zise se va obţine avizul definitiv cu soluţia alimentării cu apă care va cuprinde toate detaliile de execuţie necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru reţelele edilitare din zonă. 3.6.2. Canalizare menajeră Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt: Quz.zimed = 5,19 m3/zi = 0,06 l/s Quz.zimax = 6,74 m3/zi = 0,08 l/s Quz.orarmax = 18,87 m3/zi = 0,78 m3/h = 0,21 l/s Canalizarea apelor menajere cuprinde reţea de canalizare menajeră şi tanc septic etanş vidanjabil.

18

Apele uzate de la obiectiv sunt colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din PVC cu De 200 mm în lungime de cca.320 m şi evacuate într-un tanc septic etanş. Tancul septic etanş este de tip cilindric şi are o capacitate de înmagazinare de cca. 14 mc. Instalaţia de vidanjare are de asemenea o capacitate de 14 mc. Din calculele rezultate, conform breviarului de calcul a rezultat că fosa septică ar trebui vidanjată o dată la cca. 2 zile. 3.6.3. Canalizare pluvială Conform breviarului de calcul debitele de ape meteorice se prezintă astfel: QP = QPacoperis + QPplatformă + QPzonă verde = 16 + 128 + 2 = 146 l/s Apele pluviale se vor colecta prin intermediul unei reţele de canalizare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi de tip ACO NG 120/400 şi pompate în bazinul de retenţie. Canalizarea pluvială se va realiza din tuburi PVC 100, De 315 mm şi De 400 mm în lungime totală de 630 m. Pentru o bună foncţionare a canalizării s-au propus un număr de 16 cămine de vizitare. Staţiile de pompare pentru ape pluviale este de tip cheson, fiind echipate cu 1+1R electropompe submersibile. Staţiile de pompare vor fi echipate cu toate instalaţiile hidraulice aferente. Apa pluvială este refulată în bazinul de retenţie prin intermediul unui disipator de energie. Bazinul de retenţie cu volumul de 160 mc, având dimensiunile necesare de 16 m x 10 m x 1 m. Apele meteorice vor fi folosite la stropitul zonelor verzi şi a platformei carosabile. Pentru siguranţă, bazinul de retenţie se prevede cu un preaplin, apa meteorică deversată peste acesta fiind pompată în canalul de desecare HCn 780 din zonă. 3.6.4. Reţea de curent electric Reţeaua de curent electric se va extinde ca soluţie globală conform planşei de utilităţi aceasta fiind doar o soluţie de principiu. Aceasta se va realiza prin branşamentul existent. Lucrări necesare: realizarea reţelei electrice de distribuţie preferabil în regim subteran; iluminatul stradal se va face prin corpuri montate pe stâlpi; iluminatul din incinte se va realiza pe baza unor reţele subterane şi corpuri amplasate pe stâlpi exteriori.

Proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a zonei se va elabora de către S.C. ”ENEL” S.A. –Sucursala de Distribuţie şi Transport Timiş, la care se va lansa comandă în acest sens. 3.6.5. Reţea de gaz metan Nu există reţele de gaz la ora actuală în zonă şi nici în perspectiva imediată. 3.6.6. Telecomunicaţii

Sistemele de telecomunicaţii se pot realiza la ora actuală doar în sistem individual,

19

prin sisteme fără fir. Odată cu apariţia în zonă a acestor tipuri de reţele, noul obiectiv se va putea racorda la acestea. 3.6.7. Alimentare cu căldură.

Datorită inexistenţei unei reţele centralizate de alimentare cu căldură sau a unei reţele de gaz, se propune ca alimentarea cu căldură să se realizeze prin centrale proprii cu gaz metan, cu alimentare de la butelii de mare capacitate amplasate pe terenul studiat sau centrale pe combustibil solid, variantele cele mai plauzibile. 3.6.8. Gospodărie comunală. Deşeurile rezultate în urma aplicarii P.U.Z.ului vor fi selectate la producător şi eliminate prin întreprinderea de salubritate orăşenească a municipiului Timişoara după depozitarea lor intermediară în recipiente şi spaţii controlate organizate corespunzător, sarcină ce revine intreprinderii, sau de catre firme specializate in cazul deseurilor tehnologice. La fazele următoare de proiectare se vor obţine avize de principiu de la toţi factorii interesaţi în zonă privind racordarea la utilităţi edilitare, apă-canal, gaze, electrice, etc.

3.7. Protecţia mediului. Implementarea proiectului în teritoriu poate produce efecte care nu sunt evidente, fapt pentru care o analiză detaliată a efectelor implementării programului asupra mediului este considerată necesară. În ceea ce priveşte criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului, cuprinse în anexa nr.1 la HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru situaţia concretă a planului urbanistic zonal de faţă, se precizează: 1. Referitor la caracteristicile planului propriu-zis: a) În ceea ce priveşte amplasamentul studiat, planul urbanistic zonal dezvoltă o zonă pe care deja funcţionează o ferma vegetală, având în apropiere activităţi economice existente sau propuse, înmulţind şi mai mult premisele populării zonei şi interesul pentru dezvoltarea sa, fiind vorba de un amplasament aflat la un drum naţional. Natura, mărimea şi condiţiile de funcţionare ale activităţilor propuse prin PUZ, se pot analiza diferenţiat. Astfel, în ceea ce priveşte funcţiunile de depozitare acestea sunt în strânsă legătură cu ferma vegetală existentă în sensul oferirii unor spaţii de depozitare şi desfacere a produselor vegetale, din fermă sau de la alţi producători agricoli. Tipul de depozitare este de gros, asigurând în acelaşi loc şi desfacerea. Transportul include toate tipurile de autospeciale de transport. Complexul deţine şi o zonă frigorifică precum şi mică desfacere în aer liber. Ferma propriu-zisă se păstrează ca atare, modernizându-i-se doar accesul. Pe lângă acestea mai apare o zonă destinată serviciilor ce pot sa susţină activităţile principale şi acoperă sfera cazare, alimentaţie publică şi birouri.

20

Cât priveşte alocarea resurselor se poate spune că echiparea întregii zone în sistem centralizat presupune un efort financiar considerabil dar unitatea zonei şi varietatea funcţiunilor sunt un motiv pentru administraţia locală de a susţine dezvoltarea zonei. Poate în cea mai mare măsură investitorul însuşi este interesat de realizarea din fonduri proprii a echipării tehnico-edilitare a zonei, în vederea unei optime funcţionări. b) Planul Urbanistic Zonal de faţă, detaliază Planul Urbanistic Zonal cu Caracter Director Timişoara Nord, inclus şi aprobat prin HCL 325 din 27.06.2005 privind aprobarea "Studiul privind dezvoltarea spaţială în aglomerarea urbană Timişoara". Dându-i o destinaţie concretă terenului de faţă, imaginea globală a zonei devine mult mai concretă şi mai clară. Astfel administraţia publică locală are în faţă un orizont de timp, economic şi tehnic mult mai clar, ceea ce face ca alocarea resurselor să fie mult mai eficientă. Planul de faţă influenţează şi definitivarea modului de urbanizare a întregii zone, propunând o schemă directoare de artere majore, elaborată funcţie de elementele teritoriale existente. Prin aceasta, planul dirijază viitoarele parcelări din zonă şi creează premise favorabile dezvoltării ulterioare urbanistice a terenurilor din zonă. c) Din punctul de vedere al dezvoltării durabile, pornind de la definiţia dezvoltării durabile, care o defineşte ca întâmpinare a nevoilor actuale, fără a împiedica generaţiile viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, se poate spune că planul de faţă ia agriculturii un teren cu destinaţia arabil neexploatat la ora actuală dar cu potenţial şi oferă indirect populaţiei Timişoarei şi nu numai accesul la produse ecologice, locale, fapt ce întâmpină nevoile prezente de bază ale populaţiei, dar nu împiedică posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi întâmpina propriile nevoi, intervenţia fiind oricând reversibilă iar terenul nefiind unul valoros din punct de vedere al mediului. d) Din punct de vedere al impactului asupra mediului, se pot preciza următoarele aspecte: - nu există în zonă nici o sursă de poluare (emisii, deversări, etc); - nu există în zonă riscuri naturale; - sistemul de alimentare cu apă este realizat într-o primă fază prin foraje şi staţii de tratare, iar în faza a două prin branşare la viitoarele reţele publice de alimentare cu apă ; apele uzate menejere sunt colectate în prima fază într-un tanc septic etanş, vidanjabil, iar în faza finală de canalizarea menajeră publică a operatorului regional; canalizarea pluvială este rezolvată prin colectare gravitaţională şi stocată într-un bazin de retenţie amplasat pe zona verde, în legătură directă cu canalul de desecare Hcn 780, ce va primi preaplinul bazinului, după o preepurare. Apa pluvială după o preepurare se va folosi pentru spălarea carosabilelor sau udarea spaţiilor verzi. - deşeurile rezultate în urma activităţilor propuse vor fi colectate diferenţiat în recipiente speciale la producător şi vor fi preluate de către Regia de colectare Retim. Nu sunt preconizate deşeuri speciale. - din punct de vedere al mediului natural, prin intervenţia propusă nu sunt distruse plantaţii sau ecosisteme valoroase pentru mediu, ci din contră sunt propuse zone verzi noi cu plantări de arbori şi vegetaţie. Livada existentă este păstrată în cadrul fermei vegetale. - spaţiile verzi propuse totalizează o suprafaţă totală de 9 069 mp (29,11%).

21

- nu există în zonă bunuri de patrimoniu stabilite la nivel judeţean, naţional, comunitar sau internaţional, prin legislaţia specifică. - terenul nu are valoare deosebită din punct de vedere peisagistic. - terenul nu are potenţial din punct de vedere turistic. - în domeniul căilor de comunicaţie disfuncţionalităţile, adică lipsa de irigare cu circulaţii a zonei şi lipsa de amenajare a acestora, acestea au fost eliminate prin propunerile PUZ, urmând ca administraţia publică locală să vegheze la realizarea lor efectivă. Disfuncţionalităţile din cadrul reţelelor edilitare majore, adică lipsa la ora actuală a acestor de pe amplasament, au fost eliminate, propunându-se două etape de rezolvare, ce ţin cont de cele două ritmuri şi posibilităţi ale beneficiarului şi ale administraţiei locale şi anume, soluţii provizorii într-o primă fază (alimentare cu apă prin foraje proprii, canalizare menajeră cu tanc septic etanş vidanjabil, soluţii proprii de asigurare a căldurii, etc) şi soluţiile din faza definitivă care cuprind racordare la viitoarele reţele publice de apă, canalizare menajeră, gaze naturale, telefonie , televiziune şi internet. e) planul de faţă respectă întocmai legislaţia naţională şi comunitară de mediu, în special din punctul de vedere al gospodăririi deşeurilor şi al apelor: deşeurile sunt colectate diferenţiat la producător şi evacuate de către o firmă specializată iar sistemele de alimentare cu apa şi canalizare menajeră şi pluvială, sunt prevăzute în fază finală în sisteme centralizate, iar fazele intermediare de rezolvare ale acestora sunt în acord cu legislaţia în vigoare (foraj cu distribuţie centralizată, tanc septic etanş vidanjabil, bazine de retenţie cu preepurare) 2. Referitor la caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate: a) În ceea ce priveşte efectele implementării planului , acestea se descriu următoarele direcţii posibile: biodiversitatea nu este afectată, datorită faptului că terenul de faţă este în circuitul agricol; asupra populaţiei existente nu există efecte semnificative negative zona nefiind populată; sănătatea umană nu va avea de suferit de pe urma implementării planului, din contră oferirea de produse ecologice locale duce la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei; fauna şi flora nu vor avea de suferit de pe urma implementării planului; solul îşi va pierde stratul vegetal pe zonele ce vor fi ocupate de construcţii sau amenajări, pe toată durata de existenţă a acestora, acest proces fiind reversibil în urma demolării construcţiilor şi amenajărilor; apa este un factor ce nu va avea de suferit decât pe perioada echipării edilitare în sistem provizoriu, în sensul diminuării sensibile a pânzei freatice, dar cu efecte reversibile odată cu branşarea la sistemul centralizat; aerul nu va avea de suferit de pe urma împlementării planului, din contră prin plantarea de arbori şi vegetaţie, microclimatul local va fi influenţat pozitiv; factorii climatici - temperatură, vânt, presiune, etc, nu vor fi influenţaţi de implementarea planului; valorile materiale care se pierd prin implementarea planului sunt materiile prime şi veniturile din agricultură, alegerea fiind aceea de a fructifica şi în sensul desfacerii potenţialul terenului situat acum în apropierea zonei urbane Timişoara; nu există valori de patrimoniu cultural, arhitectonic, arheologic sau peisagistic; b) efectele implementării planului nu au o natură cumulativă semnificativă. c) implementarea proiectului nu are nici un efect de natură transfrontieră.

22

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu, poate fi considerat nesemnificativ. Nu exista riscul altor tipuri de accidente (substanţe inflamabile, gaze , noxe, etc.). e) din punct de vedere al mărimii şi spaţialităţii efectelor se poate spune că influenţa implementării planului este practic nesemnificativă. f) arealul posibil de afectat este minim cu putinţă, iar valoarea sa este dată doar de potenţialul agricol. Folosirea intensiva a terenului în acest caz nu degradează terenul ci-l face doar inutilizabil pe perioada de existenţă a construcţiilor şi amenajărilor. g) nu există pe sau în apropierea aplasamentului zone sau peisaje care să aibe statut de protejare recunoscut pe plan naţional, comunitar sau internaţional. Intreaga analiză de mai sus duce la concluzia că implementarea planului nu are un impact negativ asupra mediului , ci din contra îi sporeşte anumite calităţi, şi ca urmare nu este nevoie de monitorizare a implementării sale în timp. 3.8. Obiective de utilitate publică Obiectivele de utilitate publică sunt următoarele: Căi de comunicaţie - realizarea intersecţiei de pe DN 59A pentru asigurarea accesului la obiectiv. Acţiune de interes local. Infrastructură majoră - extinderea reţelei de apă potabilă a Timişoarei. Acţiune de interes local. - realizarea canalului colector menajer spre Timişoara, in etapa a doua. Acesta se va dimensiona pentru nivelul întregii zone. Acţiune de interes interlocal. 4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE 4.1. Categorii şi priorităţi de intervenţie. Se vor definitiva proiectele şi soluţiile de acces şi echipare edilitară a zonei de către Primăria Timişoara. 4.2. Lucrări în continuare Pentru dezvoltarea acţiunilor modernizare şi ambientare a spaţiului urban nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări care pot condiţiona aplicarea prezentului PUZ

• Întocmirea proiectelor de execuţie pentru extinderea tuturor reţelelor din zonă. • Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulaţiilor , a intersecţiilor şi a

elementelor de ambientare. 4.3. În atenţia autorităţilor locale

23

Se amintesc următoarele principii rezultate din “La Charte urbaine europeene” – CPLRE Stasbourg 17 – 19 martie 1992

• Autorităţile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităţii • Dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială sunt indispensabile • Colaborarea între sectorul public şi sectorul particular este o componentă

importantă a creşterii şi dezvoltării economice a localităţii. Strategia realizării obiectivelor cuprinde:

• ordonarea prioritară justă şi logică a proiectelor de care este nevoie • identificarea surselor şi a structurilor de finanţare necesare pentru

elaborarea şi execuţia proiectelor • implicarea resurselor umane (populaţie localnică, sezonieră, factori

interesaţi), mass media, în acţiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.

• examinarea periodică a stadiilor şi dezvoltarea capacităţii de neadaptare la condiţiile schimbate pe parcurs.

• cetăţenii au dreptul de a fi consultati asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivităţii

• deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală şi regională condusă de echipe de profesionişti

• alegerea soluţiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional

5. ANEXE 5.1. Documente Se anexează următoarele documente:

• Certficatul de Urbanism nr. 1203 din 28.03.2011, emis de Primăria Municipiului Timişoara

• Extrase CF nr. 405135 şi 402430 Timişoara. • Regulament local de urbanism în volum separat. • Avizele obţinute şi prezentate în volum separat cu borderou.

Intocmit Specialist RUR,

arh. Hancheş J. Cătălin

***

Atasament: 2-Reglementari_urbanistice-Zonificare.pdf

MUNICIPIUL — ++ — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV —_— ——] LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT i LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE te E = _ LIMITA TIR STA EA zl a ONIFICARE FUNCTI IONALA — plant ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI _) ZONA UNITATI AGRICOLE 7) FC POATA CE PROTECTIE E _ [77] ZONA DE SPORT - AGREMENT ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE 2 EBA AFERENTELUCRARILOR E ETC RUTIERA SI CONSTRUCT CREEZ ZONA IR SI CAI CIRCULATIE NAVALA St CoNSTRUGTI => a APERE E =: = _ ZE OGLINZI DE APA / PORT. EREI PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA — x sr” E STATIE ” 220/110 Kv CZ DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI “mm DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE -INELV/ IRA AUTOSTRADA STRAZI PRINGIPALE/ SECUNDARE = CZ MODERNNZARI DE TRASEE; DESCHIDERIDE STRAZI E TRASEE PIETONALE MAJORE 5 INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = RIA users SI / —— PASAJE DENNELATE RUTIERE GE. p ring —_ E = eri —- REGLEMENTARI ZONE PROTEJATE CU VALOARE ISTORICA,

Atasament: plan_situatie_1_1000.pdf

PLAN DE SITUATIE- LUCRARI RUTIERE SCARA 1:1000 LEGENDA : LIMITE MUN niz stuciu M_— m imita de proprietate studiata S—s——? Limite topografice parcele Limita subzone functionale cu caracteristici identice FUNCTIUNI IEEE Scrvicii Mica productie nepoluanta si depozitare EXIT] Activităţi agricole -] Gospodărie proprie (foraje, gunoi, etc) MARIMI ALE VOLUMULUI CONSTRUIT P.O.T. C.U.T. H=10,5m Procentul de ocupare al terenului Coeficientul de utilizare al terenului Inaltime maxima admisa LIMITARI = Limita construibila —— Aliniament impus P+2E Numarul maxim de niveluri admis CIRCULATII EI Transport în comun CTT) Carosabile EEE) Pietonale Speciale (ciclista [C], mixta [M], parcaje ZONE VERZI EEE Parcuri, scuaruri, zone verzi IEEE Plantatii de aliniament [TITI] Perdele de protectie, valuri de pamant o Copaci APE IE Cursuri de apa, canale de desecare a Bazine de retentie LUCRARI TEHNICO-EDILITARE LEA Linie electrica aeriana Stalp reţea de înaltă tensiune — — Retele curenti slabi (telefon, net, fibra optica) PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITĂŢI ECONOMICE NEPOLUANTE, ACTIVITATI AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE CAD. Cc848/1/2, A848/1/1, A848/2/1, A848/2/212 EXTRAVILAN TIMIŞOARA, JUDETUL TIMIŞ BILANŢ TERITORIAL Destinaţie teren Suprafaţă (mp) Procent (% | Zonă studiată - total din acte de proprietate 31 072,0 100,00 Zonă studiată - total existent în teren din măsurători 31 269,0 100,63 Unităţi de depozitare şi comeţ en-gros 9 046,0 29,11 Servicii către populaţie 825,0 2,65 Unităţi de producţie agricolă 4 630,0 14,90 Spaţii verzi, zone de protecţie, zone plantate interioare 9 069,0 29,18 Drumuri, parcaje, platforme, trotuare, inclusiv Z.v. alinia. 7 502,0 24,14 CUTmax / POT max - PD/IS 1,50 50,00 CUTmax / POT max - Ag 0,75 50,00 EET E E LI TE EXTRAS PUG TIMIŞOARA SC 1:25 000 INCADRARE IN LOCALITATE SC 1:50 000 INTERDICTII, ZONE DE PROTECTIE PE) interdictie temporara de construire pâna la reglementarea condiţiilor tehnice Zonă minimă de apropiere faţă de culuare tehnice, stabilită prin studii de coexistenţă <> Zona de protectie fata de constructii si culoare tehnice ALTELE CI —> PS Cladiri Sens de circulatie Acces posibil ID,IS |P+2E 50% [1,50 - 10,5m ID, IS P+2E 50% 1,50 10,5m Tabele sintetice, unde: Functiune Numar maxim de niveluri POT CUT Înălţime maximă admisa A92I2 a Numar cadastral sau topografic Numar parcela | k Fe NN Statia onat S=600 mp Suprafata parcela (delimitare topografica) 20 Cota în metri Ia so Î Prim; AMIAT <5 RE la AVIZ Lu; ue A . » ARA jreulați Sr AŢI Nume Verificator / expert Semnatura Cerinţă Referat / Expertiza Nr. / Data LT Str. Sorin Titel nr.1 ,ap.5 Cam. 2, Timisoara Tel/ Fax: 0356 465159 Reg.Com.35/3979/2005 C.U1.18220270 E-mail: officeGprotonconsult.ro Beneficiar: S.C. NOVA-TIM S.R.L. Aleea F.C. Ripensia, nr. 29 Amplasament: TIMIŞOARA, ZONA DN 59A Km 5+700 PARTEA DREAPTA , JUD. TIMIŞ, CF 420392, nr. top. 420392 Proiect nr.: 54PC-2012 Specificaţie Nume Semnatura Sef proiect ing. F. Cosoveanu Scara: 1:1000 Titlu proiect: industrială Săcălaz " "ELABORARE PUZ- ZONA INDUSTRIE SI DEPOZITARE NEPOLUANTA, PRESTARI SI SERVICII- Amenajare acces rutier la spa ţii depozitare cu specific agricol-| Faza: AC Proiectat ing. R. Chifu Ir Desenat ing. N. Diaconescu 7 Data: OCT 2i Titlu plangşă: 012 PLAN DE SITUATIE- LUCRARI RUTIERE Plangşa nr: D-02 7 I7-

Atasament: plansa_electrice.pdf

-ZNd- "1 "Jeuesed HE ZNd- 2 uman 1 | W 00Y 0008: IBIS N "Pr | _Peraud Jos al re - ? IWLL NVIIAVULG V oara ET | v V 99 Va "TVNOZ NVI 108 BeujuNUBA Beunuea "TUS WLLVAON JS ZNd „| noa MBA ATEI LE Sg la IT. Ee DI a pt fe E DI SE UB MN T0 SIT << sndosd AX 40/02 ZDd 0314 4S0d 9 eunțsuey op cajeu dis |] “LI SUA ST RIYUDNI ueu ui ao TRY du 009=S speed 6) oyeiBodoy nes |ansepeo JBLUNN v sesoy ejisinsup op sues eduey UIPRID [IRT « TIILTV Z 16 ep giey oroeaud op Bu0Z < > glueyspreoo Sp IIPrIS ULd 'eojuue; eueNNS ep e esejdoude op gwjujui BesBuCLUGIBEJ BI Rugd eunysuco ep ZZZ] 30 3NOZ ojumes op cuzeg CI eleoesop op IEEE enoaaud ep ZIeA efopued [ZII] op [III] [ZIGA GUOZ [MIEI] IZUSA 3NOZ BIJUUŢ i —.— RIY.LIW eopuep] PRSuopBIEO NS — — — — — ejecued eoyeuBodoy eţiuul eyopudoud ep mms mmm "IPS Ig um " YN3931 SINIL 1NL3anr 'VUVOSINIL NVIIAVULXI3 "LIZIBYBVYV 'ZIL/BY82D 'AVID IDIAJY3IS 'IUVLIZOdIA ILVLIAILOV 3IINONOI3 "31LNVNMOd3N ILYLINLOV TVNOZ JLLSINVSYN NVId ZNd V _———— a TIE E RET —= Sk ZII nor > SE Rădoi ma E Ca tai CI i "a um, SSI 2 SRI XX? = a? > SR So SO E SR să 5 LA Să RA e, RE eX Ss Să ce. 002 0S 0 0€ 0ZSLOLSO ez 0 a. i

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I P U G /   P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1

e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA,

P R I M A R NICOLAE ROBU

Nr. UR2013-003621/12.03.2013

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole,

depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A - extravilan Timisoara. Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-003621/07.03.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara.

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 04/20.11.2009 şi de Avizul Favorabil nr. 41/15.12.2011 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1203/28.03.2011 prelungit pana la data de 28.03.2013, de prevederile adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6570 din 05.09.2011, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 101/22.11.2012;

Documentatia PUZ: „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna septembrie 2011, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, modificata si completata cu HCL nr. 138/2012, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 11.11.2011, a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2011-019047/11.11.2011;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificata si completata prin H.C.L. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ: „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011 modificata si completata prin H.C.L. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, este elaborata de SC ICEBERG SRL, proiect nr. UTZ 127/2009, la cererea beneficiarului SC NOVATIM SRL.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I P U G /   P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1

e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Terenul propus pentru construire este situat în partea de vest a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, situata pe DN 59A Timisoara- Jimbolia, intre Timisoara si Sacalaz fiind delimitat: la nord - teren arabil extravilan; la sud - Hcn- canal de desecare aflat in administratia A.N.I.F., apoi DN 59A; la est - teren arabil extravilan; la vest - Hcn - canal de desecare aflat in administratia A.N.I.F., apoi terenurile topo. 25382- 25384/2/1/2-Cc si 25382-25384/2/1/1- arabil ale firmei SC KREDLI SRL, pe care se desfasoara activitati de mica industrie, respectiv depozit caroserii auto.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis cu nr. 101/22.11.2012. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 31269 mp, este inscris in C.F. nr. 420392 nr. Cad. 420392, extravilan Timisoara, proprietar fiind SC NOVATIM SRL.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, se propune amenajarea unei zone activitati economice si agricole, de depozitare si servicii de-a lungul DN 59A spre Sacalaz, prin realizarea unor constructii in regim de inaltime de pana la P+2.

La ora actuala terenul este destinat activitatilor agricole, acesta fiind ocupat de o ferma vegetala. Accesul in zona se face de pe DN 59A de la sud, se va realiza in conformitate cu avizul Comisiei de

Circulaţie nr. DT2012-002270/04.10.2012. Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare

functiunii propuse exclusiv pe parcela detinuta de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie (in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean Timis nr.

101/22.11.2012) sunt: Subzona activitati economice si depozitare: POT = 50 %; CUT = 1, 50; Regim de inaltime = P+2E; H coama = 10.50 m; Subzona unitati agricole: POT = 50 %; CUT = 0, 75; Regim de inaltime = P+1E; H coama = 7 m;

Spatii verzi propuse = 29,18 % conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 6570/05.09.2011.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N A   S I   C O N S E R V A R E   S I   R E A B I L I T A R E  

C L A D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I P U G /   P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1

e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392, nr. top 420392, DN 59A, extravilan Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

pentru ARHITECT SEF, Sorin Emilian CIURARIU

CONSILIER, Steluta URSU

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact 2 ex – S.U.

Atasament: Raportul__informarii_Cal_Sacalazului_NOVA_TIM.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

Nr. UR2011 – 019047/11.11.2011     RAPORTUL INFORMĂRII  ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI    Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia:

- PUZ – Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii - Amplasament: Calea Sacalazului, extravilan, Timisoara - Beneficiar: S.C. NOVA-TIM S.R.L. - Proiectant: S.C. ICEBERG S.R.L.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru

aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, a H.C.L. 140/2011 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), vă aducem la cunoştinţă rezultatele informării şi consultării publicului:

Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul,

Cetăţenii au fost invitaţi să transmită observaţii în perioada 30.09.2011- 24.10.2011, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro

Au fost notificati un numar de 3 proprietari de terenuri din zona care face obiectul PUZ- ului.

Proprietari notificaţi :

- Proprietar parcela A 848/6; - Proprietar parcela A 848/2/2/1; - S.C. KREDLI S.R.L.;

Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

 

La intalnirea cu proiectantul S.C. ICEBERG S.R.L., dl. Hanches J.Catalin, organizata in data de 13.10.2011, intre orele 15,00 – 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu a participat nici o persoana notificata. Nu s-au formulat obiectii cu privire la aceasta investitie.

Având în vedere că nu s-a depus nici o solicitare de organizare a unei dezbateri publice si s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 – Etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia P.U.Z. ,, Activitati economice nepoluante, activitati agricole, depozitare, servicii”, Calea Sacalazului, extravilan, Timisoara , a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF Arh. Ciprian Silviu CADARIU SEF BIROU CONSILIER Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Steluta URSU

Red/Dact S.U. – 2ex

Atasament: reglem_hidroedilitare.pdf

LT PS a FA LL AZ LL a = LL : LA (a ZORI EDI CZ LS LPP TR CEZ — LE d a N i i a RL Re i Ol e aa a DES RS SR SL LR DZ Se O a ri i i i e SEX ZI ROL o Neo vc Z—Z Ed al a a SR SS RSS za V E E E ARE INI, RE deea Z CEZ ZE 2 RS CI Su E Sr e | x RR & SRR x? SK? x RR = LV RR Ec V / e 7 i vaz O 7 a ss Statia Sacalaz / ON = DN5SA | / iz , m SAT | IAT ZZ m i | A E A a at TIMIS o şi SE / A Lu E MIT ut / NET ILIE LEGENDA LUCRARI HIDROEDILITARE: A retea apa potabila propusa F foraj de adancime propus Ov camin de vane propus G canal menajer propus TS tanc septic vidanjabil propus O camin de vizitare pe canalizare, propus Cp canal pluvial propus DS decantor separator de hidrocarburi propus SP statie de pompare ape pluviale propusa R conducta de refulare ape pluviale GV gura de varsare Za Verificator /expert | Nume AT Semnătura | Cerinţa | Referat /Expertiză nr. / Data ESI De aa a vaio cin ÎL] | Denumire proc PUZ - ACTIVITĂȚI ECONONICE NEPOLUANTE adela Sr Ga uite Prea AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICI PROJECT| or: Ro wsresas 17 NE: PARCELELE Cc 848//2, AB481/1, ABASI2/1, AB4B/2/2/2 Faza Proiectare edilitară Cap.soc.: 200 lei RENO sr! Locul iei: Extravilan TIMISOARA, jud. TIMIS PUZ Şef proiect dr.ing. Florescu Constantin Scara: Denumire planşă: Proiectant specialitate| dr.ing. Florescu Constantin 1:1000 LUCRARI HIDROEDILITARE Verificat dring. Segneanu Emanoil | CĂ | oz000 | Persan. 01 -ED 7

Atasament: memoriu_electrice.pdf

S.C. S.R.L. TIMISOARA :str.CA ROSETTI nr.16 = tel. 0721018490 = * Registrul comertului nr.J35/404/2003 = Cont banca OTP BANK Timisoara RO420TPV190000034576ROO1 = CUI R015226066= "PROIECTARE = CONSULTANTA =electroinstalatii «automatizari = instalatii de paratraznet si legare la pamant = tablouri electrice= Pr.nr.: 014/12 Faza: PUZ Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL ACTIVITATI ECONOMICE NEPOLUANTE, ACTIVITATI AGRICOLE ,DEPOZITARE SERVICII (parcela cad. Cc 848/1/2;A 848/1/1;A848/2/1;A8B48/2/2/2) RETELE ELECTRICE Amplasament : EXTRAVILAN TIMISOARA , judetul TIMIS Beneficiar : SC"NOVATIM "SRL PROIECTANT SPECIALITATE:TECS-PRO SRL TIMISOARA sing. CIOCAN IOAN n SING. CIOCANI IOAN A ELECTRICIAN AUTORIZAT ANRE 14105/2005 grd IIlA-lilB A e R 15226066 A = TECS- PRO 5 A SRL Şi Timisoara OCT. 2012

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SITUATIA EXISTENTA A RETELELOR: Pe amplasamentul studiat sunt amplasate trei linii de inalta tensiune LEA 110KV Sacalaz- Ortisoara;LEA 220KV Sacalaz-Arad;LEA 110KV Sacalaz-Satchinez.Prin urmare se va face un studiu de coexistenta cu PUZ-ul apartinind SC"NOVATIM"SRL SITUATIA PROPUSA : Pentru viitoarea dezvoltare a zonei s-a intocmit un studiu de coexistenta a retelelor de inalta tensiune nr.32/2011 de catre SC"ELCO MD ELECTRIC “SRL, asaigurindu-se culoare de protectie in conformitate cu legislatia in vigoare , a studiului de coexistent si avizul TRANSELECTRICA. Pentru alimentarea cu energie electrica a noilor obiective de pe amplasament se vor realiza urmatoarele lucrari: - extinderea liniei de 20kv existente din zona(din statia enel 220/110/20KV amplasata vis-a vis de zona studiata) cu cablu in canalizatie subterana; --realizarea a unui post trafo PCZ in anvelopa de beton 20/0,4KV care va deservi noii consumatori; - din postul trafo se vor alimenta in cablu subteran activitatiile de servicii si depozitare. Pentru alimentarea cu energie electrica a iluminatului incintelor si cailor rutiere se vor realiza prin linii electrice subterane in cablu armat si protejat in tub -LES 0,4KV echipate cu stilpi de beton cu corpuri de iluminat cu halogenuri metalice de tip etans de exterior.Amplasarea stilpilor se va realiza tinind cont de legislatia specifica inn vigoare,respectind distantele minime fata deretelele din zona si a cladirilor propuse . In zonele de subtraversare a cailor rutiere se va proteja cablul de energie se protejeaza in tub PVC-G pozat in pat de beton. - deasemenea se vor respecta distantele normate fata de LES 0,4KV,in conformitate cu legislatia in vigoare (NTEOO7/08/00) fata de diverse retele, constructii si obiecte atit in plan orizontal cit si vertical . Delimitarea intalatiilor electroenergetice intre furnizor si utilizator se vor realiza realizape parteade medie tensiune la capetele terminale ale cablurilor de 20KV . -In mod obligatoriu constructiile de pe amplasament vor fi protejate atit impotriva descarcarilor electrice in timpul furtunilor cit si pentru scurgerea electricitatii statice in conformitate cu normele specifice cit si normele PSI. Se vor respecta cu strictete Normativul pentru proiectarea „executarea „verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie “NP 099- 04”,Normativul pentru proiectarea „executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor "N 17-2011”,Normativul pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice “NTE 007/08/00”,NTE 003/04/00,HGR 300/2006,etc. -rezistenta de dispersie a prizei de pamant al incintei va avea in mod obligatoriu sub 1 ohm. Confom Legii energiei electrice nr.13/2007 ;17/2011si reglementarilor ANRE in vigoare, bilantul energetic al noilor consumatori se preconizeaza astfel: -depozite,servicii,spatii ad.tive : Pi= 241,00kW;Ps=175,00KW -iluminat incinta : Pi= 6,0KW;Ps= 6,0KW Total platforma Pi =247,00KW;Ps=181,00KW Se vor respecta cerintele de siguranta in exploatare; ambianta atmosferica ; protectia impotriva zgomotului;confort visual;igiena,sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului:economia de energie si izolarea hidrofuga:asigurarea unor consumuri optime de energie electrica;asigurarea unei protectii eficiente la patrunderea apei in echipamentele electrice. Se vor respecta normele tehnice in

vigoare(PE155/1992;PE135/91;PE132/95;PE102/93;17-11;NTE007/08/00; NTE006/06/00; NTEO005) . Definitivarea solutiilor de alimentare cu energie electrica precum si amploarea lucarilor de reglementare a retelelor electrice (proprietate ENEL DISTRIBUTIE BANAT SA ) se va definitiva de catre colectivul de proiectare a SC” ENEL ENERGIE "SA in fazele urmatoare de proiectare la comanda beneficiarului. Pr.specialitate :sing.Ciocani loan al CIOCANII ELECTRICIAN AUTORIZAT ANRE 14105/2008 grd Asii

TELEFONIZAREA ZONEI SITUATIA PROPUSA: Pentru viitoarea dezvoltare a zonei se preconizeaza : -crearea unui culoar tehnologic pentru retelele Tc nou proiectate prin realizarea unei conectari la centrala telefonica de zona(zona Ovidiu Balea) si realizarea unei canalizatii subterane tip fibra optica care sa preia noii abonati. Se interzice in zona, montarea de antene GSM „generatoare de cimpuri el.magnetice intense. Se vor respecta cerintele de siguranta in exploatare; ambianta atmosferica ; protectia impotriva zgomotului;confort visual;igiena,sanatatea oamenilor,refacerea si protectia mediului. Se vor respecta normele tehnice in vigoare ,STAS 8591/97,STAS 831/2002,STAS 6290/2004. Definitivarea solutiilor de telefonizare precum si amploarea lucarilor de reglementare a retelelor Tc(proprietate ROMTELECOM) se va definitiva de catre atelierul de proiectare a ROMTELECOM in fazele urmatoare de proiectare la comanda beneficiarului. Pr.specialitate :sing.Ciocani loan

Atasament: MEMORIU.pdf

MEMORIU TEHNIC 1, DATE GENERALE 1.1. Denumirea investiţiei: PLAN URBANISTIC ZONAL — ACTIVITĂȚI ECONOMICE NEPOLUANTE, ACTIVITĂȚI AGRICOLE, DEPOZITARE, SERVICII PARCELELE Cc 848/1/2, AB48/1/1, A848/2/1, AB48/2/2/2 1.2. Nr. proiect: P 42/2009 1.3. Faza: PUZ. 1.4. Titularul şi beneficiarul investiţiei: S.C. NOVATIM S.R.L. Timişoara, str. F.C.Ripensia, nr.29 1.5. Proiectant general: S.C. ICEBERG S.R.L. 300687 , loc. Berini, nr. 178, jud Timiş, tel : 0724 772 341 1.6. Proiectant de specialitate S.C. Delta Project S.R.L. Timişoara Str. 1 Decembrie Nr. 27/A, Timişoara, tel: 0722 41 81 60, fax: 0356 105 103 1.7. Localizarea obiectivului: Terenul luat în studiu este situat în extravilan, la vestul actualului extravilan al Timişoarei, la aproximativ 1000 m vest de acesta pe DN 59A. Terenul se află vis-a-vis de Stația 220/110 kv Săcălaz. 2. OBIECTUL LUCRĂRII Prin Certificatul de Urbanism nr. 5605 din 26.08.2008 se solicită realizarea unui plan urbanistic zonal pentru o zonă destinată activităților economice nepoluante, activități agricole, depozitare, servicii, teren identificat prin C.F. nr. 405135, 402430 — Timişoara, teren cu suprafața totală de 31.072 mp. O parte a terenului a fost achiziționată în anul 1999, iar în anul 2001 a fost edificată o fermă vegetală ce conține patru sere vegetale. Ferma a activat fără întrerupere de la acea dată. În anul 2008 a fost achiziţionat restul terenului ca teren agricol. Ulterior terenul achiziţionat a fost scos din circuitul agricol în vederea edificării, Zona are un real potențial de dezvoltare datorită accesului la DN 59A, pe direcția spre Jimbolia. Terenul se află la mică distanță de Timişoara şi Săcălaz.. Obiectul documentației de față îl constituie o parcelă de teren aflată în zona vestică a extravilanului municipiului Timişoara, jud. Timiş, situată pe DN 59A Timişoara — Jimbolia, între Timişoara şi Săcălaz, Regimul juridic al terenului luat în studiu se prezintă astfel: - parcela este proprietate privată, conform extrasului de Carte Funciară nr. 111328 „Timişoara, dobândit prin cumpărare în anii 1999 şi 2008;

- suprafața totală a terenului este de 31072 mp. Suprafața reală din teren conform măsurătorilor este de 29 957 mp; - numerele cadastrale ale parcelei sunt: Cc 848/1/2, A848/1/1, AB48/2/1, AB48/2/212 ; parcela este lipsita de sarcini. Regimul economic al terenurilor le încadrează în folosința teren intravilan curți-construcții. Lucrarea are drept scop creerea unei zone de activitati economice şi agricole, servicii şi depozitare de-a lungul DN59A spre Săcălaz, funcțiune ce dezvoltă o fermă vegetală existentă, rămânând cu propunerile în acelaşi domeniu, Planul Urbanistic Zonal cuprins în prezenta documentație este întocmit în conformitate cu Legea nr.50/1991 republicată şi Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000 privind Metodologia de elaborare şi conţinutul — cadru al Planului Urbanistic Zonal, ținând cont şi de Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea "Normelor de igienă şi a recomandărilor privind modul de viață al populației”, prezenta documentație tratând următoarele categorii de probleme, enunțate de către beneficiar: - parcelarea în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea regulilor urbanistice de amplasarea construcțiilor în cadrul parcelei şi a procentelor de ocupare şi utilizare a terenului în conformitate cu R.G.U. şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea soluțiilor de principiu a echipării cu utilități a noii parcelări; - stabilirea soluțiilor de principiu a căilor de acces , a profilelor stradale noi creeate în conformitate cu pervederile legale existente în domeniu şi prevederile C.L. Timişoara; - stabilirea mişcării proprietarilor asupra terenului studiat, în vederea realizării ansamblului industrial propus. - ambientarea zonei, soluții de principiu: spații verzi, iluminat public. Funcțiunea propusă este cea permisă de Certificatul de Urbanism obținut în prealabil. Odată cu aprobarea sa, Planul Urbanistic Zonal devine un instrument de lucru la îndemâna factorilor de decizie locali şi care poate sta la baza elaborării tuturor proiectelor de dezvoltare propuse de diferiți beneficiari cum ar fi colectivități sau persoane particulare, administrație centrală şi locală, agenți economici, elc. 3. ECHIPARE EDILITARĂ 3.1. SITUAȚIA EXISTENTĂ În prezent nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare în zona obiectivului studiat prin prezentul PUZ, Rețeaua hidrografică din zonă constă din canale de desecare administrate de ANIF.

3.2. SITUAȚIA PROPUSĂ a. Alimentare cu apă Pentru satisfacerea nevoilor de apă se impune realizarea unei rețele de apă atât pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare din cadrul obiectivului cât şi pentru asigurarea debitului necesar udării culturilor leguminoase din ferma vegetală. Debitele de apă potabilă necesare consumului igienico-sanitar, conform breviarului de calcul sunt: Quimes. = 5,19 m?/zi = 0,06 Ils = 6,74 m'zi = 0,08 I/s Qorar mar. = = 0,78 m3/h = 0,21 |/s Debitele pentru stropit culturi: Qstopi = 12,16 m/zi = 0,14 Debitul necesar la sursă: QS = Qamax + Qstopi = 0,08 + 0,14 = 0,22 I/s Alimentarea cu apă se va face dintr-un foraj cu H = 120 m, sistemul fiind alcătuit din: - foraj, prevăzut cu cabină puț forat, vas de expansiune şi lanţ de măsură; - conductă alimentare cu apă potabilă hale — în prima fază de la foraj, iar după finalizarea rețelei de apă a localității se va branşa la acesta prin intermediul unei extinderi de rețea de apă; - conductă stropit culiuri agricole de legume (pătlăgele roşii, ardei, vinete, efc). Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin intermediul unui foraj de apă. Forajul proiectat va avea dimensiunile conform: specificațiilor din studiul hidrogeologic care se va întocmi la faza de proiect tehnic şi va fi echipat cu o cabină a puțului forat şi o electropompă submersibilă. Cabina puțului forat este prevăzută cu lanț de măsură cu un contor de apă rece, un recipient cu membrană interschimbabilă şi toate instalațiile hidraulice aferente. Conducta de apă pentru alimentarea obiectelor sanitare din cadrul obiectivului se realizează din PE-HD, PEB0, PNS, De 63 x 3,6 mm în lungime de cca. 280:m. La fazele următoare de proiectare peniru obținerea autorizaţiei de construcție pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția alimentării cu apă care va cuprinde foate detaliile de execuție necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă. b. Canalizare Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt: Quzzinea = 5,19 = 0,06 I/s Qluzzinax = 6,74 = 0,08 l/s Qluzorama = 18,87 = 0,78 m3/h = 0,21 |/s Canalizarea apelor menajere cuprinde reţea de canalizare menajeră şi tanc septic etanş vidanjabil.

Apele uzate de la obiectiv sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare din PVC cu De 200 mm în lungime de cca.320 m şi evacuate într-un tanc septic etanş. Tancul septic este prevăzut provizoriu până la executarea rețelei de canalizare a localității. Racordul la canalizarea localității se va realiza printr-o extindere de rețea de canal. Tancul septic etanş este de tip cilindric şi are o capacitate de înmagazinare de cca. 14 mc. Instalaţia de vidanjare are de asemenea o capacitate de 14 mc. Din calculele rezultate, conform breviarului de calcul a rezultat că fosa septică ar trebui vidanjată o dată la cca. 2 zile. Conform breviarului de calcul debitele de ape meteorice se prezintă astfel: QP = QPacoperis + QPolatimă + QPzonă verde = 16 + 128 + 2 = 146 Is Apele pluviale se vor colecta prin intermediul unei rețele de canalizare, vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi de tip ACO NG 120/400 şi pompate în bazinul de retenție. Canalizarea pluvială se va realiza din tuburi PVC 100, De 315 mm şi De 400 mm în lungime totală de 630 m. Pentru o bună foncționare a canalizării s-au propus un număr de 16 cămine de vizitare. Stațiile de pompare pentru ape pluviale este de tip cheson, fiind echipate cu 1+1R electropompe submersibile. Stațiile de pompare vor fi echipate cu toate instalațiile hidraulice aferente. Apa pluvială este refulată în bazinul de retenție prin intermediul unui disipator de energie. Bazinul de retenție cu volumul de 160 mc, având dimensiunile necesare de 16 m x 10 m x 1 m. Apele meteorice vor fi folosite la stropitul zonelor verzi şi a platformei carosabile. Pentru siguranță, bazinul de retenție se prevede cu un preaplin, apa meteorică deversată peste acesta fiind pompată în canalul de:desecare HCn din zonă. La fazele următoare de proiectare pentru obținerea autorizaţiei de construcție pentru lucrările propriu-zise se 'va obține avizul definitiv cu soluția de canalizare care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum şi avizele de gospodărire subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

BREVIAR DE CALCUL A. ALIMENTARE CU APĂ A.1, NECESARUL DE APĂ POTABILĂ (conf. SR 1343-1:2006) Numărul de angajați estimat pentru toate halele din incinta obiectivului studiat sunt: Birouri hale producţie: - nr. angajați: 20 persoane/zi - normă consum: 30 l/om . zi — conform SR 1343/1-06; Muncitori hale producție: - Ar. persoane: 11 persoane - normă consum: 60 l/om . zi — conform SR 1343/1-06; Zonă cazare: - nr. persoane: 15 persoane - normă consum: 150 l/om . zi — conform SR 1343/1-06; Restaurant: - nr. persoane: 50 persoane - normă consum: 15 I/om . zi — conform SR 1343/1-06; Ferma vegetală: - nr. stropiri: 2 stropiri/zi - normă consum: 1 l/mp.stropire; Debitele pentru consumul menajer: N= Ga x (20x 30 + 11 x 60 + 15 x 150 + 50 x 15) = 4,26 m/zi = 0,16 l/s = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,15 x (20 x 30 + 11 x 60 + 15 x 150 + 50 x 15) = 5,19 m?/zi = 0,06 l/s = Kzix Qi med. = 1,3 X 5,19 m/zi = 6,74 mdzi = 0,08 Glorarmax. = KO X Qaima = 2,8 x 6,74 m/zi = 18,87 m/zi = 0,78 mh = 0,21 Ils Debitele pentru stropit culturi: Qawogit = Ks x Kp x N = 1,06 x 1,15 x (2 stropiri x 4990 mp x 1 l/mp) = 12,16 m3/zi = 0,14 Is A.2. DEBITUL LA SURSĂ QS = Qiimax + Qstropit = 0,08 + 0,14 = 0,22 fs. Alimentarea cu apă se va realiza prin intermediul unui foraj de adâncime. Alimentarea obiectivelor sanitare în prima fază se va face de la foraj, iar în etapa finală se va executa o extindere de rețea de apă la viitoarea rețea de apă a localității. * B. CANALIZARE B.1. DEBITELE APELOR UZATE MENAJERE EVACUATE (conf. SR 1846-1:2006) Debitele apelor uzate menajere sunt: Qluz.zimed = Qzimed = 5,19 mdzi = 0,06 ls Qluzzinax = Qzima = 6,74 = 0,08 s Qluzorarmax = Qlorarmax = 18,87 mdzi = 0,78 m?/h = 0,21 Ws Debitul uzat menajer se va colecta într-un tanc septic etanş de 14 m? care se va vidanja periodic funcție de necesități, prin grija beneficiarului. Apele uzate menajere se vor colecta în tancul septic în prima etapă. Odată cu realizarea canalizării localității apele uzate menajere se vor racorda la rețeaua localități prin intermediul unei extinderi de canal.

Tancul septic etanş se va vidanja odată la 2 zile (capacitalea maximă a unei vidanje este V = 14 mc): Nr. zile = V/Qzimax= 14 mc /6,74 me/zi = 2 zile B.2. DEBITELE APELOR PLUVIALE EVACUATE (conf. SR 1846-2:2007) Apele pluviale cazute pe suprafaţa obiectivului se vor colecta prin intermediul unei canalizări pluviale şi se vor trece printr-un decantor-separator de hidrocarburi după care se vor pompa într-un bazinul de retenţie. Debitul de ape meteorice total care se colectează: Qm=mxix2 5x68 Clasa de importanță a folosinţei conform STAS 4273-83 este de clasa IV. Suprafaţa totală a obiectivului este: Stotat = Sacoperiş * Spiatiormă * Siartă = 0,2492 + 2,2273 + 0,6307 = 3,1072 ha Timpul de ploaie va fi : t, = 12 + L/60xV = 12 + 250/60x0,7 = 18 min. Conform STAS 9470-73 zona 13, f 2/1 rezultă o intensitate a ploii i = 85 l/s.ha QPacoperis = MX S x p xi = 0,8 x 0,2492 ha x 0,95 x 85 I/s.ha = 16 Ils. Qlplatiormă = m x S x 9 xi = 0,8x 2,2273 ha x 0,85 x 85 Ils.ha = 128 l/s. QPzonă verde = m x S x 9 xi = 0,8 x 0,6307 ha x 0,05 x 85 |s.ha = 2 Ils. Qp = QPacoperis * Qplatiormă * QPzonă verde = 16 + 128 + 2 = 146 |/s Decantorul-separator de hidrocarburi va fi de tip ACO, tip NG 120/400, pentru o suprafață de 3,1072 ha constituită din zonă verde, platformă carosabilă şi acoperişurile halelor. Apele pluviale colectate sunt stocate în bazinul de retenţie, de unde vor fi folosite la stropitul zonelor verzi şi spalatul platformelor. Preaplinul bazinului de retenţie va fi pompat în canalul de desecare HCn din zonă. Volumul de acumulare necesar bazinului de retenţie este: Ver = Qp x tp = 145 x 18 x 60 / 1000 = 160 mă Dimensiunile necesare ale bazinului de retenţie sunt: 16 m x 10 m x 1 m = 160 m3 Debitul Qp = 85 Ils (pentru drum) a fost determinat pentru o ploaie maximă cu f2/1, pentru o durată a ploii de 18 min, x Debitul apelor meteorice pe un an de pe suprafaţa considerată de 31.072 mp, se calculează în funcţie de media anuală căzută pe suprafaţa respectivă (592 llm2 an, conf. datelor din pagina Web a Primăriei Timişoara). Debitul anual de pe suprafaţa considerată este de: Q = 592 llm? an x 31.072 m? = 592 x 103 x 31.072 = 18.395 m3/an Întocmit Verificat dr.ing. Florescu C-tin - dr.ing. Segneanu E.

Atasament: ATTD7PQC.pdf

PLAN URBANISTIC ZONAL PAR. CAD. Cc 848/1/2, A 848/1/1, A 848/2/1, A EXTRAVILAN TIMIŞOARA AMENAJARE ACCES RUTIER LA SPAŢII DEPOZITARE CU SPECIFIC AGRICOL - ZONA INDUSTRIALĂ SĂCĂLAZ, LOCALITATEA TIMIŞOARA ÎN ZONA DN 59A Timişoara - JIMBOLIA, km 5+700 DREAPTA DOCUMENTAȚIE PENTRU OBŢINEREA AVIZ D.R.D.P. TIMIŞOARA - OCTOMBRIE 2010 -

03560081 02 a bt urare FOAIE DE CAPĂT Denumirea lucrării: PLAN URBANISTIC ZONAL PAR. CAD. Cc 848/1/2, A 848/1/1, A 848/211, A 848/2i212, EXTRAVILAN TIMIŞOARA AMENAJARE ACCES RUTIER LA SPAȚII DEPOZITARE CU SPECIFIC AGRICOL - ZONA INDUSTRIALĂ SĂCĂLAZ, LOCALITATEA TIMIŞOARA, ÎN ZONA DN 59A Timişoara - JIMBOLIA, km 5+700 DR. Faza: DOCUMENTAȚIE AVIZ D.R.D.P. TIMIŞOARA Berieficiar: S.C. NOVA-TIM S.R.L. Timisoara, Str.Aleea FC Ripensia, nr. 29, jud. Timiş Amplasament: ÎN ZONA DN 59A TIMIŞOARA - JIMBOLIA, km 5+700 dr. Proiectant: S.C. „PROTON CONSULT” S.R.L. TIMIȘOARA - OCTOMBRIE 2010 -

MEMORIU TEHNIC CAP. 1. DATE GENERALE Prezenta documentație tratează lucrările de amenajare a accesului rutier din DN 59A Timişoara - Jimbolia, km 5+700 dreapta, la obiectivul „Spaţii depozitare cu caracter agricol”, în zona industrială Săcălaz din extravilanul municipiului Timişoara, pentru PLAN URBANISTIC ZONAL - PAR. CAD. Cc 848/1/2, A 848/1/1, A 848/2/1, A 848/2/2/2, EXTRAVILAN TIMIŞOARA. Investiţia proiectată are funcțiunea de amenajare spații pentru activități de depozitare cu caracter agricol. Obiectivul cu caracter privat se va construi pe o suprafață de 30.000 m, teren arabil fără dotări tehnico-edilitare (rețele aeriene sau subterane). Propunerea de mobilare respectă distanțele legale față de traseul drumului național principal, neafectându-se zona de siguranță a traseului existent. Documentaţia s-a întocmit având la bază Certificatul de Urbanism nr. 5605/ 26.08.2008 şi planul topografic al zonei, întocmit la scara 1:1000 în sistem de coordonate STEREO 70. CAP. 2. SITUAŢIA EXISTENTĂ În zona amplasamentului studiat, drumul național DN 59A este în aliniament, drumul situându-se în rambleu. În prezent, drumul are două benzi de circulație, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o platformă de 9,00 m, din care partea carosabilă de 7,00 m lățime, încadrată de acostamente din pământ de 2 x1,00 m.

Pe partea dreapta a drumului există un canal de desecare, în care sunt colectate şi apele meteorice de pe partea carosabilă. La distața de aproximativ 65,00 m de marginea părții carosabile, pe terenul beneficiarului exista o fermă agricolă vegetală (sere) care nu va fi demolată după realizarea obiectivului mai sus menționat. Se menţionează faptul că pe planu! de situație nu sunt poziționate rețelele subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii de rețele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a traseelor existente. CAP. 3. SITUAŢIA PROIECTATĂ 3.1. Elemente geometrice Deservirea rutieră a obiectivului proiectat urmează a se asigura din drumul național DN 59A la km 5+700 dreapta. Amenajarea accesului rutier se va realiza în conformitate cu prevederile normativului C.D. 173/1998, privind amenajarea intersecțiilor la nivel din afara localităților, asigurându-se şi relaţia de viraj la stânga. Lucrările rutiere amenajate ca o intersecție în „T”, pentru ambele direcții de circulație, constând din următoarele: - amenajarea unei benzi de viraj la stânga de 50,00 m lungime, având sector de stocaj de 20,00 m, cu o lățime de 3,50 m; - amenajarea unei benzi de decelerare de 50,00 m lungime cu o lățime variabilă de 3,50 + 5,50 m, cu o pană de racordare la drumul național de 35,00 m, racordată la accesul în incintă cu o rază de 12,00 m; - amenajarea unei benzi de accelerare de 70,00 m lungime, cu lățime variabilă de 5,50 + 3,50 m, cu o pană de racordare la drumul național de 61,25 m, racordată la accesul în incintă cu o rază de 12,00 m;

- amenajarea accesului în incită, având 2 benzi de circulație cu o lățime de 4,50 m pentru banda de acces în incintă şi de 4,50 m lățime pentru banda de ieşire din incintă, sensurile de circulație fiind separate de o insulă sub formă de picătură” delimitată cu bordură ridicată; - amenajarea în zona accesului a 2 (două) insule sub formă triunghiulară ce vor delimita benzile de accelerare respectiv decelerare de banda curentă a drumului naţional, retrase la 60 cm față de marginea drumului național; - lărgirea drumului național se va face doar pe partea dreaptă, pentru aceasta urmând a fi deviat traseul canalului existent şi lărgirea podețelor din zona accesului proiectat; - dirijarea circulației şi reglementarea priorități pentru circulația de pe drumul național s-a prevăzut prin realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulație conform SR 1848-1 din decembrie 2004, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul naţional ; - refacerea acostamentelor şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea carosabilului existent; - în interiorul incintei se vor amenaja platforme de parcare distincte pentru vehicule mari şi autoturisme, care sa deserveasca spațiile de depozitare; - Clădirile din incinta obiectivului proiectat, se vor amplasa la o distanță mai mare de 50,00 m față de marginea părţii carosabile a DN 59A. Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se va dirija ca şi până în prezent spre zonele adiacente existente de-a lungul drumului naţional. Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului național, beneficiarul şi executantul vor fi obligați să respecte normele de protecția muncii şi siguranța circulației, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulație.

Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuția lucrărilor se va face de către o unitate specializată în lucrări de drumuri. 3.2. Execuția lucrărilor Realizarea lucrărilor se va face numai de către un constructor autorizat pentru acest gen de lucrări. Începerea lucrărilor se va face numai după obținerea autorizaţiei de construcție, întocmirea procesului verbal cu deținătorii de retele tehnico — edilitare şi obținerea aprobării de la D.R.D.P. Timişoara. 4. ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Organizarea de şantier se va limita la rulote pentru muncitori şi unelte, iar acestea se vor amplasa pe terenul beneficiarului. La executarea lucrărilor pe şantier se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în actele normative în vigoare HG-uri, STAS-uri, Norme şi Instrucţiuni tehnice, pentru fiecare gen de lucrări, precum şi prevederile prevăzute în caietele de sarcini. Materialele necesare se vor aduce la şantier numai pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă realizarea de depozite pe ampriza drumului. Se vor lua măsuri deosebite privind siguranța circulației, mai ales semnalizarea pe timp de zi şi de noapte. 5. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Prin lucrările proiectate şi tehnologiile de execuţie adoptate, zona agricolă nu va fi afectată, iar materialele din decapări şi săpături vor fi:

- utilizate pentru întreținerea altor drumuri, pietruite sau din pământ (balast, piatră spartă); - transportate în depozite stabilite de comun acord cu organele locale (excedentul de săpătură). Materialele utilizate pentru construcție sunt materiale tradiționale pentru acest gen de lucrări şi care nu poluează mediul, la punerea în operă: piatră brută, piatră spartă, balast, beton de ciment, emulsie bituminoasă, etc. 6. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR Controlul calității lucrărilor se va face conform normelor şi normativelor în vigoare la data execuţiei precum şi caietelor de sarcini. Materialele puse în operă vor fi însoțite de buletine de calitate corespunzătoare. 7. CONCLUZII Prezenta documentație cuprinde toate lucrările necesare a fi realizate amenajării accesului rutier la ,, Spaţii depozitare cu caracter agricol”, în zona DN '59A Timişoara - Jimbolia, km 5+700 dreapta, pentru PLAN URBANISTIC ZONAL - PAR. CAD. Cc 848/12, A 848/1/1, A 848/2/1, A 848/2/2/2, EXTRAVILAN TIMIŞOARA. Menționăm faptul că beneficiarul şi executantul lucrării au obligația de a obține, înainte de începerea lucrărilor, AVIZUL de la deţinătorii de rețele subterane, privind poziția exactă a acestora şi a eventualelor măsuri de protecție ce trebuie luate pentru a se realiza lucrările de amenajare a intersecţiei. ÎNTOCMIT, | ng. Chifu Radu