keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/24.02.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara

24.02.2009

Hotararea Consiliului Local 74/24.02.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - aeroport utilitar, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-003367/15.02.2009- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - Aeroport Utilitar, Timişoara, având ca beneficiari pe Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau , întocmit conform Proiectului nr. 229/2006, realizat de B.I.A. Craculeac Mircea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de: P+1E+M pentru cladiri de locuit cu maxim 3 niveluri, P+2E+M pentru cladiri de locuit peste 3 niveluri, si P+2E+M pentru zona de dotari, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35% pentru cladiri de locuit cu maxim 3 niveluri, POT max de 20% pentru cladiri de locuit peste 3 niveluri, si POT max de 40% pentru zona de dotari, coeficientul de utilizare al terenului: CUT de 1,05 pentru cladiri de locuit cu maxim 3 niveluri, CUT de 0,8 pentru cladiri de locuit peste 3 niveluri, si CUT de 1,6 pentru zona de dotari, spaţii verzi de minim 5,6 % din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3:Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare", Zona Torontal - Aeroport Utilitar, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 139386, având nr. cadastral A 715/1/7/1 arabil extravilan, fiind proprietatea Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau;

Art.4:Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau ;
- Proiectantului B.I.A. Craculeac Mircea;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: incadrare_in_zona.pdf

Parcelare si dezmembrare pertruzora locuinte | 225 MIRSEA “reținere birou incivicual de arhitectura Timisoara, zona Calea Torontal _ E arh. CRACULEAC MIRCEA. Zanzinger Kara. a mocnit arhi ORACULEAC MIRCEA N DESERT. arh. CRACULEAG MIRCEA. d sc ÎNCADRARE ÎNZONA pareri]

Atasament: reglementari.pdf

LEGENDA — —— anti nora 32 ruda a rea ante FE FETE romana creea ret BE mn rr ZI ora e x [EEE care use. RE Ra Pc Sarei estuare | Arh.CRAGULEAC MIRCEA nr, ana CaTa = ET rang _ CETATI = REGLEMENTARI URBANISTICE se 110 ZONIFICARE TE

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver 1

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U32008-003367/15.02.2009

R E F E R A T privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire

locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara,

Planului Urbanistic Zonal cu caracter Director, Timisoara Nord şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U32008- 003367/25.06.2008, cu completarile ulterioare prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 1668 din 17.03.2008; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Zanzinger Klara, Kiss Ludovic, Sima Valburga Ramona şi Denuntzio Romeo Ladislau şi a fost elaborată de Biroul Individual de Arhitectură „arh. Crăculeac Mircea”, conform proiect nr. 229/2006.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.Z. este de 41.000 mp, şi este înscrisă în CF nr. 139386 Timişoara, nr. Cad A 715/1/7/1 arabil extravilan.

Terenul studiat în cadrul PUZ “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar, Timişoara este situat în extravilanul municipiului Timişoara, în zona Torontal, la sud de Aeroportul utilitar Timişoara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Parcelare si dezmembrare pentru construire locuinte si functiuni complementare” Zona Torontal – Aeroport utilitar, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Documentatia contine Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 138/23.10.2008, impreuna cu plansele solicitate, care fac parte integranta din aviz, precum si Avizul de Principiu al Autoritatii Aeronauticii Civile Romane, nr. 28161/ 1678 din 30.01.2008.

Prin Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara, se propune pe zona studiată parcelarea şi dezmembrarea terenului în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe individuale cu regim mic de înălţime. Se va realiza o lotizare de 44 parcele, din care 31 de parcele sunt propuse pentru locuinte cu regim de inaltime P+1E(M), P+2E(M), 9 parcele pentru locuinte cu functiuni complementare cu regim de inaltime P+2E(1E+M), P+3E(2E+M), si 4 loturi pentru zone verzi.

Se vor asigura parcari la nivelul terenului si parcaje colective la subsolul cladirilor (unde este cazul), in conformitate cu Avizul Comisiei de Circulatie nr. TH 2007 – 001725/18.04.2008.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, in conformitate cu Anexa 2 din RLU aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007. Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Cod FP 53-01, ver 1

Indicii de construibilitate propuşi sunt:

Cladiri de locuit: - Cladiri de locuit cu maxim 3 niveluri: POT max = 35 % CUT max = 1,05 H max cornisa = 8m Regim maxim de inaltime: P+1E+M - Cladiri de locuit peste 3 niveluri:

POT max = 20 % CUT max = 0,8 % H max cornisa = 11m Regim maxim de inaltime : P+2E+M

- Zona de dotari: POT max = 40 % CUT max = 1,6 H max cornisa = 12m Regim maxim de inaltime : P+2E+M Spatiile verzi vor fi amenajate in conformitate cu Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5602RP din 14.04.2008.

La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Se va realiza branşarea la reţeaua de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare pe cheltuiala beneficiarilor.

Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiul Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului, care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţii.

După introducerea in intravilanul municipiul Timişoara, terenul va trece în zona B de impozitare.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare, conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal “Parcelare şi dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare”, Zona Torontal – aeroport utilitar Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

DIRECTOR, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

Pt. SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Steluta URSU

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact. S.U., Dact.2exemplare