keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 253/29.05.2012 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara", C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara

29.05.2012

Hotararea Consiliului Local 253/29.05.2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara", C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2012-008625/18.05.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011 privind aprobarea Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 02/22.04.2010 şi Avizul Favorabil nr. 08/26.04.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4547 din 20.06.2011, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 148/20.12.2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara", C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, având ca beneficiar pe SC TEHNOLUB SRL, întocmit conform Proiectului nr. 9066/2009, realizat de SC SIREGON GRUP SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de maxim S+P+2E, procentul de ocupare al terenului POT max de 55%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,60, H maxim cornisa de 15 m, conform Avizului Consiliului Judetean Timis nr. 148/20.12.2011, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001488/30.06.2011, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, spaţii verzi de minim 25,02% din suprafaţa totală a parcelei, conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4547 din 20.06.2011.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara", C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioada in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 10.000 mp (S masurata de 10.011 mp), este inscris in C.F. 410312 - Timisoara, nr. cadastral A1299/1/15/b/2, teren extravilan cu destinatia teren, proprietar fiind SC TEHNOLUB SRL.

Art. 4 Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara", C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea emite doar după ce suprafetele de teren afectate de dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public.
Conform Avizului Consiliului Judetean Timis cu nr. 03/16.01.2012, se conditioneaza autorizarea construirii obiectivelor dupa realizarea prealabila a lucrarilor de infrastructura tehnico - edilitara si a cailor de circulatie.

Art. 6: Terenul va fi introdus în intravilanul municipiului Timişoara prin grija beneficiarului si va fi impozitat conform zonei D de impozitare.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutia Arhitectului Sef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Beneficiarului SC TEHNOLUB SRL;
- Proiectantului SC SIREGON GRUP SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu-PUZ-Parcela-A1299_1_15_b_2-Extravilan-Timisoara.pdf

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

MEMORIU DE PREZENTARE

5.1. INTRODUCERE

5.1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

• Denumirea lucrari i PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

• Amplasament: Amplasamentul studiat se gaseste pozi t ionat in extravi lanul local i tat i i T imisoara, judetul Timis, in partea de sud a acesteia s i este ident i f icat pr in:

o CF nr. : 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2. SC TEHNOLUB SRL, Steren = 10.000 mp, Steren masurata = 10.011 mp

Terenul in suprafata de 10.000 mp este propr ietatea SC TEHNOLUB SRL. Terenul nu este scos din c i rcui tu l agr icol . Pe amplasament nu exista construct i i . Imobi lul are inscr ier i pr iv i toare la sarcin i : o Intabulare, drept de ipoteca, valoare 130.000 EURO, plus dobanzi le, costur i le ,

majorar i le , penal i tat i le s i spezele bancare aferente ALPHA BANK ROMANIA SA sucursala Timisoara

• Beneficiar SC TEHNOLUB SRL Timisoara.

• Proiectant general SC SIREGON GRUP SRL Timişoara.

• Subproiectanti , colaboratori Conform foaie colectiv de elaborare.

• Data elaborarii Noiembrie 2011.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

5.1.2. OBIECTUL LUCRARII

• Solicitari ale temei program Prin tema program se sol ic i ta anal izarea contextulu i urbanist ic pr iv ind amplasarea obiect ivulu i : EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA compusa din b i rour i , reprezentante f i rme, depozi tar i , centru de afacer i , service auto, industr ie nepoluanta etc. Caracter ist ic i a le amplasamentulu i : o se const i tu ie teren agr icol in extravi lan, s i tuat in extravi lanul local i tat i i T imisoara; o este adiacent DE 1293; o este adiacent zonei ext inse de servic i i , depozi tare si industr ie;

• Prevederi ale programului de dezvoltare a localitat i i pentru zona studiata, in conformitate cu prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al localitat i i .

Prin contextul urbanist ic se def ineşte zona agr icola, s i tuata in extravi lanul local i tat i i T imisoara, in partea de S-V. Zona studiata se af la la: o 8000 m de zona centra la a local i tat i i ; o adiacent la zona de servic i i , depozi tare si industr ie. o 500 m de l imi ta intravi lan a local i tat i i T imisoara. Anal izand zona studiata in re lat ie cu zonele vecine rezul ta urmatoarele concluzi i : o Zona studiata nu este def in i ta pr in reglementar i le PUG. o Zonele 1, 2 s i 3 de vecinatate nu sunt def in i te pr in reglementar i PUZ sau PUG. o Zona 4 de vecinatate este def in i ta pr in reglementari le PUZ ca zona de servic i i ,

depozi tare si industr ie. De remarcat ca in toate zonele de vecinatate, cu except ia zonei 4, se va incepe in scurt t imp un proces de restructurare, existand suprafete de teren neconstru i t , care odata amenajate vor avea un impact urbanist ic deosebi t . In concluzie, obiectul lucrari i i l constituie amplasarea obiectivului: EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA constituit dintr-o zona cu servicii , depozitare si industrie, in un regim de inalt ime de P+2E+Er.

5.1.3. SURSE DOCUMENTARE

• Lista studii lor şi proiectelor elaborate anterior Planul Urbanist ic General .

• Lista studii lor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ o Studiu topometr ic; o Studiu geotehnic;

• Date stat ist ice Planul Urbanist ic General

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 2 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

• Proiecte de investit i i elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanist ica a zonei

o PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7"; zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

o PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII , SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravi lan si extravi lan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

o PUZ "CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV". Calea Sagului (DN 59), km 8 dreapta, parcela nr . cad. A 1229/2/6, intravi lan ext ins Timisoara S.C. BANU CONSTRUCT S.R.L. HCLMT nr. 338/31.07.2007

o PUZ "CALEA SAGULUI (DN 59), KM 7+500 DREAPTA TIMISOARA". S.C. AGROIMOBILIARE S.R.L. Chisoda. HCLMT nr. 291/01.11.2001

5.2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

5.2.1. EVOLUTIA ZONEI

• Date privind evolutia zonei Zona studiata, se const i tu ie in tota l i tate in teren neconstru i t cu except ia zonei 4 in care sunt edi f icate doua hale industr ia le apart inand INTERCOLOR respect iv MICHEL THEIRRY ROMANIA.

• Caracterist ici semnif icative ale zonei relat ionate cu evolutia localitat i i . Ca urmare a dezvol tar i i local i tat i , s-a creat premisa consol idar i i zonei de servic i i , depozi tare si industr ie compuse din b irouri , reprezentante f i rme, depozi tar i , centru de afacer i , service auto, industr ie nepoluanta etc, in contextul existentei unor zone similare adiacente amplasamentulu i studiat, s-a considerat ca aceasta zona este o zona favorabi la pentru consol idarea unei zone de servic i i , depozi tare si industr ie.

• Potential de dezvoltare Ca urmare a pozi t iei zonei in contextul urbanist ic a local i tat i i se poate aprecia ca zona va deveni o zona dominata de servic i i , depozi tare si industr ie.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 3 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

5.2.2. INCADRARE IN LOCALITATE

• Pozit ia zonei fata de intravilanul localitat i i . Zona studiata se gaseşte pozi t ionata in extravi lanul local i tat i i T imisoara, judetul Timiş, in partea de S-V, intr -o pozi t ie a carei potent ia l permite dezvol tarea zonei de servic i i , depozi tare si industr ie s i este ident i f icat pr in: o CF nr. : 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2 .

• Relationarea zonei cu localitatea sub aspectul pozit iei accesibil i tat i i , cooperarii in domeniul edil i tar, servirea cu institut i i de interes general etc.

Zona este accesib i la pr in or ice forma de traf ic urban deoarece este adiacenta la DE 1249 si DE 1293. Aceaste legatur i asigura f lu idizarea circulat i i lor atat in sensul incarcar i i zonei cat ş i in sensul descarcar i i acesteia. In sensul cooperar i i in domeniul edi l i tar se poate constata ca exista toate premisele asigurar i i t raseelor ut i l i tare pr incipale dar s i a celor secundare. Zona este asigurata cu ut i l i ta t i le necesare funct ionari i , respect iv energie electr ica.

5.2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

• Elemente ale cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanist ica: reliefuri , reteaua hidrografica, cl ima, condit i i geotehnice, r iscuri naturale.

Zona este amplasata pe teren re lat iv or izontal pe culoarul canalu lu i Bega. In consecinta s i cele la l te elemente ale cadrulu i natural cum sunt c l ima, condi t i i le geotehnice si al te e lemente de r iscur i naturale sunt cele speci f ice or icarei zone din local i tate.

5.2.4. CIRCULATIA RUTIERA

• Aspecte crit ice privind desfaşurarea in cadrul zonei a circulat iei rut iere. Circulat ia rut iera in zona este def ini ta de DE 1249 DE 1293 si DE 1205/3 si corespunde cer inte lor invest i toru lu i pentru t ipul de act iv i tate propus. Circulat ia este compusa din traf ic de autotur isme si t raf ic greu.

• Capacitat i de transport , greutati in f luenta circulat iei , incomodari intre t ipurile de circulat i i precum dintre acestea şi alte functiuni ale zonei, necesitat i de modernizare a traseelor existente şi de realizare a unor artere noi, capacitat i şi trasee ale transportului in comun, intersecti i cu probleme, prioritat i .

Ca urmare a dezvol tar i i local i tat i i T imisoara pr in consol idarea unei zonei de servic i i , depozi tare si industr ie se impune asigurarea unui prof i l corespunzator rete le lor rut iere care asigura ci rculat ia auto in zona studiata. DE 1205/3, DE 1293 si DE 1249 se const i tu ie in prezent intr -o bar iera de comunicare auto si pietonala a zonelor de vecinatate 1, 2, 3 ş i 4. In concluzie se impun de urgenta anal izarea unor solut i i urbanist ice care sa rezolve cu pr ior i tate traf icul urban in zona studiata pr in propunerea unor prof i le transversale corespunzatoare, astfe l incat sa permita ext inderea zonei de servic i i , depozi tare si industr ie. M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 4 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

5.2.5. OCUPAREA TERENURILOR

• Principalele caracterist ici ale functiunilor ce ocupa zona studiata Principala caracter ist ica a funct iuni lor ce ocupa zona studiata este aceea de uni tate, pr iv ind t ipologia funct iuni i , adica de servic i i , depozi tare si industr ie. Construct i i le din aceasta zona precum si din zonele vecine l ipsesc cu desavarsi re cu except ia zonei 4 de vecinatate in care sunt edi f icate doua hale industr ia le apart inand INTERCOLOR respect iv MICHEL THEIRRY ROMANIA.

• Relationari intre functiuni In prezent intre funct iuni le bine const i tu i te respect iv cele de zona de servic i i , depozi tare si industr ie prevazute pr in PUZ şi funct iuni le propuse exista o cooperare funct ionala, deoarece prezinta acelaşi t ip de funct iune.

• Gradul de ocupare a zonei cu fond construit In prezent se poate constata ca in zona studiata nu exista fond constru i t cu except ia zonei 4 de vecinatate in care sunt edi f icate doua hale industr ia le apart inand INTERCOLOR respect iv MICHEL THEIRRY ROMANIA.

• Aspecte calitat ive ale fondului construit Halele industr iale apart inand INTERCOLOR respect iv MICHEL THEIRRY ROMANIA sunt real izate din mater ia le peste media de cal i tate s i se af la in tr -o stare buna.

• Asigurarea cu servicii a zonei studiate in corelare cu zonele vecine Zona studiata se propune a se const i tu i in zona de servic i i , depozi tare si industr ie, complementara cu zona 4 de vecinatare.

• Asigurarea cu spati i verzi Prezenta spat i i lor verzi in zona studiata poate f i def ini ta in cadrul unui fenomen general de def in ire a acestora, respect iv de zona verde in sensul l ipsei construct i i lor , nic idecum in sensul existentei unor spat i i verzi peisagere sau a unei zone agr icole. Pr in prevederi le prezentului PUZ s-au prevazut spat i i verzi amenajate in procent de 25% din suprafata parcelelor rezul tate.

• Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine Nu este cazul .

• Principalele disfunctionalitat i Inexistenta unei rete le de traf ic auto si p ietonal corespunzatoare zonei studiate. L ipsa ini t ia t ivelor de remodelare funct ionala s i urbanist ica a subzonei .

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 5 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

5.2.6. ECHIPAREA EDILITARA

• Stadiul echiparii edil i tare a zonei, in corelare cu infrastructura localitat i i (debite si retele de distributie apa potabila, retele de canalizare, retele de transport energie eIectrica, retele de telecomunicatie, surse si retele alimentare cu caIdura, posibiI i tat i de alimentare cu gaze naturale — dupa caz)

Zona studiata este asigurata cu energie electr ica.

• Principale disfunctionalitat i Zona studiata nu este asigurata cu trasee edi l i tare de apa potabi la, retea canal izare, te lefonizare si gaze naturale, care se vor asigura ca urmare a chel tu ie l i lor real izate de benef ic iar . Zona studiata este traversata de magistra le de energie e lectr ica si gaze naturale. Magistra la de gaze naturale se propune a f i deviata conform plansei de Reglementar i edi l i tare.

5.2.7. PROBLEME DE MEDIU Conform Ordinulu i comun al MAPPM (nr . 214/RT/1999) — MLPAT (nr . 16/NN/1999) s i ghidulu i sau de apl icare, problemele de mediu se trateaza in cadrul unor anal ize de evaluare a impactului asupra mediulu i , incluse planuri lor de amenajare a ter i tor iu lu i s i p lanur i lor de urbanism. Aceste anal ize de evaluare a problemelor existente de mediu vor f i :

• Relatia cadrul natural - cadrul construit Raportu l d intre cal i tatea cadrulu i natural s i cal i tatea cadrulu i constru i t nu poate f i anal izat deoarece in prezent, in zona studiata nu exista cadru constru i t . Desi cadrul natural nu det ine cal i tat i deosebi te pr in prezenta unor e lemente ajutatoare, zona studiata se caracter izeaza pr in teren natural .

• Evidentierea riscurilor naturale si antropice Nu e cazul .

• Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicati i si din categorii le echiparii edil i tare, ce prezinta riscuri pentru zona.

Aşa cum s-a precizat anter ior zonele de vecinatate 1, 2, 3 s i 4 prezinta r iscuri dator i ta vecinatat i i cu DE 1205/3, DE 1293 si DE 1249.

• Evidentierea valori lor de patrimoniu ce necesita protectie Nu e cazul .

• Evidentierea potentialului balnear si turist ic - dupa caz. Nu e cazul .

• Protectia calitat i i apelor Terenul luat in studiu nu dispune de un sistem centra l izat de canal izare si epurare a apelor menajere. Se propune ext inderea rete le lor de canal izare in zona obiect ivulu i , pr in M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 6 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

in termediul surselor f inanciare proveni te din fondur i le structurale, apa menajera reziduala urmand a f i d ir i ja ta catre aceasta. Apele meteor ice de pe suprafete le betonate vor f i colectate pr in gur i i le de scurgere proiectate, spre separatorul de produse petrol iere s i bazinul de retent ie iar preapl inul este deversat pr in reteaua pentru ape meteor ice in canalu l ANIF HCn 1228.

• Protectia calitat i i aerului Terenul f i ind in extravi lanul local i tat i i T imisoara, cal i tatea aerulu i este buna, l ipsind elementele de poluare. Energia termica necesara incalz i r i i s i preparar i i apei calde menajere pentru c ladir i le ce urmeaza a f i edi f icate, va f i asigurata cu ajutorul centrale lor termice indiv iduale (murale sau de pardosea) al imentate cu GPL, vor f i amplasate in incaper i specia l dest inate cu suprafete s i cosur i de fum corespunzatore.

• Protectia impotriva zgomotului si a vibrati i lor Activ i tatea de baza prevazuta in zona, de industr ie nepoluanta, depozi tar i s i prestar i servic i i , nu produce zgomote si v ibrat i i care sa necesi te masur i specia le de protect ie . Se evident iaza astfe l amplasarea obiect ivelor in zona industr ia la a municip iulu i .

• Protectia solului si subsolului Activ i t i le industr iale, de depozi tare, de prestar i servic i i s i industr ie nepoluanta nu va impl ica operat i i care pot per ic l i ta cal i tat i le solu lu i sau a subsolulu i . Toate act iv i tat i le se desfasoara in spat i i inchise, pe suprafete perfect impermeabi l izate. In var ianta fo losi r i i cazanelor de incalz ire cu combust ib i l l ich id cu rezervoare ingropate sau aeriene se vor respecta normele tehnice in v igoare pr iv ind protect ia mediulu i s i sanatatea populat ie i ( rezervoare amplasate in cuve din beton, rezervoare cu peret i dubl i , sau cuve de retent ie ) .

• Gospodaria deseurilor Deseuri le produse de aceste obiect ive vor f i pre luate de RETIM si depuse pentru neutra l izare la rampa de gunoi a local i tat i i T imisoara. In t impul execut ie i obiect ivelor , mater ia lele se vor aproviz iona in baze propr i i s i se vor aduce in sant ier numai in masura puner i i in opera. In t impul lucrar i i de real izare a obiect ivulu i , munci tor i i vor f i instru i t i sa vegheze asupra factor i lor de mediu. Excesul de pamant s i moloz, ramase din t impul construct ie i vor f i evacuate in zonele de umplutur i indicate de pr imaria Timisoara. Deseuri le tehnologice rezul tate d in diversele act iv i tat i industr ia le nepoluante vor f i colectate di ferent iat in funct ie de natura acestora , stocate in recip ient i speci f ic i , urmand a f i valor i f icate pr in f i rmele autor izate in colectarea si gest ionarea acestora.

• Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul . In spat i i le de depozi tare nu se vor stoca substante toxice si periculoase. Act iv i tat i le industr iale nepoluante propuse a se desfasura nu impl ica ut i l izarea de substante toxice si per iculoase.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 7 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

• Gestionarea ambalajelor Ambalajele rezul tate d in act iv i tat i le curente se colecteaza di ferent iat in funct ie de natura acestora (hart ie s i car toane, fo l ie de pol iet i lena, metale) , urmand a f i d irect ionate spre f i rmele de colectare autor izate in baza contracte lor de colaborare ce se vor incheia intre societat i le comerciale ce is i vor desfasura act iv i tatea.

• Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor industr ia le, depozi tar i s i prestar i servic i i , cat s i pentru a aduce un aport imbunatat i r i i ca l i tat i i aerulu i se vor amenaja spat i i le verzi , in inter ioru l parcele lor , asigurandu-se procentul minim de 25% impus de pr in regulamentul general de urbanism (R.G.U.) . In incinta zonei studiate pr in Planul Urbanist ic Zonal .

5.2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

• Se vor prezenta optiunile populatiei, precum si punctele de vedere ale administrat iei publice locale asupra polit ici i proprii de dezvoltare urbanist ica a zonei.

Deoarece intreaga zona de S-V a local i tat i i a fost s i este caracter izata pr in suprafete de teren neconstru i te, in prezent se constata o creştere a interesulu i pr iv ind uti l izarea intensiva a acestor terenur i pentru servic i i , depozi tare si industr ie.

• Se va expune si punctul de vedere al elaboratorului privind solicitari le beneficiarului si felul cum urmeaza a f i solutionate acestea in cadrul PUZ

Consideram ca amplasarea zonei de servic i i , depozi tare si industr ie compusa din b i rour i , reprezentante f i rme, depozi tar i , centru de afacer i , service auto, industr ie nepoluanta etc. in d i rect ia unei zone de servic i i , depozi tare si industr ie este o s i tuat ie de normal i tate cat s i una de necesi tate.

5.3. PROPUNERI DE DEZVOLTATE URBANISTICA

5.3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

• Se pot prezenta sintet ic concluzii le studii lor de fundamentare elaborate anterior si concomitent cu PUZ in special a celor ce justif ica enuntarea unor reglementari urbanist ice

Din concluzi i le studi i lor de fundamentare ce just i f ica reglementar i le in zona studiata rezul ta oportuni tatea intervent i i lor de a include zona studiata in c i rcui tu l zonelor de servic i i , depozi tare si industr ie compusa din b irouri , reprezentante f i rme, depozi tar i , centru de afacer i , service auto, industr ie nepoluanta etc.

5.3.2. PREVEDERI ALE P.U.G.

• Vor f i prezentate prevederile PUG aprobat cu implicati i asupra dezvoltari i urbanist ice a zonei in studiu: cai de comunicatie; relat i i le zonei studiate cu Iocalitatea si in special cu zonele vecine; mutati i ce pot interveni in folosinta terenurilor; lucrari majore prevazute in zona; dezvoltarea echiparii edil i tare; protectia mediului etc.

Deoarece zona studiata se af la in extravi lanul local i tat i i T imisoara nu sunt preveder i ale

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 8 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

PUG pentru zona studiata. Pr in consol idarea funct iuni i in zona studiata se prevede ampl i f icarea colaborar i i cu cele la l te zone din local i tate.

5.3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se vor mentiona posib i l i ta t i le de valor i f icare a le cadrulu i natural : • relat ionarea cu formele de relief; prezenta unor oglinzi de apa si a spati i lor

plantate; construibil i tatea si condit i i le de fundare ale terenului, adaptarea Ia condit i i le de clima; valorif icarea unor potentiale balneare etc. - dupa caz.

Intervent i i le in zona studiata vor avea in vedere ca toate construct i i le ş i amenajar i le vor f i percepute in mare masura de la n ivelu l p ietonului sens in care toate rezolvar i le speci f ice vor respecta aceasta reglementare. Ca urmare a acestui fapt se va acorda o atent ie deosebi ta prezentei spat i i lor p lantate de protect ie.

5.3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI In funct ie de preveder i le PUG in domeniul c i rculat ie i s i concluzi i le studi i lor de fundamentare se vor prezenta:

• Organizarea ci rculat ie i In zona studiata vor f i prevazute prof i le corespunzatoare ale cai lor de comunicat ie rut iera care sa asigure accesul in zona. Noi le prof i le vor avea urmatoarele d imensiuni : o DE 1205/3 - 35 m la Sud-Vest de gi rat ie s i 35,5 m la Est de aceasta o DE 1293 – 24 m o DE 1249 – 17 m Accesul pe parcela A1299/1/15/b/2 se va face din DE 1293 pr in intermediul unei brete le de acces.

5.3.5. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Zone funct ionale propuse in zona studiata sunt: o servic i i , depozi tare si industr ie (construct i i ) 45,00%, o zone verzi s i de protect ie 20,03+5,00%, o platforme rut iere, a le i s i parcaje de incinta 23,63%, o drumuri publ ice 6,34%. Suprafete s i coef ic ient i : o POT: maxim 55% pentru depozi tare, servic i i s i industr ie; o CUT: maxim 1,60 pentru depozi tare, servic i i s i industr ie; o Regim de inal t ime: maxim S+P+2E pentru depozi tare, servic i i s i industr ie; o Inal t ime maxima: H cornisa = 15,0 m, H coama = 16,0 m pentru depozi tare, servic i i s i

industr ie o S teren: 10.011 mp.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 9 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

Al in ierea construct i i lor propuse va f i de: o 35 m de la l imi ta noulu i prof i l a DE 1293; o 10 m de la l imi ta poster ioara a parcele i ; o 5 m de la l imi ta laterala Sudica a parcele i ; o 10 m de la l imi ta laterala Nordica a parcele i . Repart izarea suprafete lor : o 4.505 mp – construct i i ; o 2.006+500 mp – spat i i verzi amenajate; o 2.366 mp – platforme rut iere, a lei s i parcaje de incinta; o 634 mp – drumur i publ ice. 10.011 mp

5.3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII UTILITARE In funct ie de concluzi i le anal izei cr i t ice a s i tuat ie i existente si de preveder i le din PUG se vor trata urmatoarele categor i i de probleme:

• Alimentare cu apa: lucrari necesare pentru asigurarea capacitat i i instalat i i lor de alimentare cu apa la sursa, tratare si aductiune; dezvoltari ale retelelor de distributie din zona; modif icari part iale ale traseelor retelelor de distributie existente etc.

Lucrari propuse: o Zona studiata va f i deservi ta din punct de vedere al asigur ar i i cu apa potabi la in s istem

centra l izat, pr in racordare la reteaua de al imentare cu apa a municip iu lui Timisoara. Alimentarea cu apa Deoarece pe amplasamentul studiat nu sunt asigurate condi ţ i i le speci f ice acestor lucrăr i , ca urmare a inexistentei rete le le i de apa potabi la, a l imentarea cu apa a zonei studiate se va face pr in ext inderea rete le i de apa a local i tat i i , af lata in vecinatate, Calea Sagului , administrata de care RA AQUATIM Timisoara. Dimensionarea insta laţ i i lor se va face avându-se in vedere consumator i i propusi in zona studiata . Necesarul de apă s-a determinat pentru un numar de 1 cladire industr ie x 66 persoane = 66 persoane. Conform S.R. 1343/1-2006 necesarul de apa pe zi aferent unui angajat in act iv i tat i industr ia le nepoluante este de 50 l . Avand in vedere, conform STAS 1478/90, tabelu l 4, coef ic ient i i : K p =1,0; K z i= 1,15; K o=1,2; rezul ta urmatoarele consumuri speci f ice: q 1 = 66 persoane x 50 l /om.zi = 3300 l /z i q2= 0,2 l /mp intret inere curatenie spat i i in ter ioare Debi te le de apa necesare din retea sunt: Q z i m e d = 1,0 x q / 1.000 = 3,900 mc/zi ; Q z i m a x =1,15 x Q z i m e d = 4,485 mc/zi ; Qh m a x = 1,2 x Q z i m a x /24 h = 0,224 mc/h.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 0 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

Debite le tota le apa potabi la caracter ist ice sunt urmatoarele: Q z i m e d . = 3,900 mc/zi (0,045 l /s) ; Q z i m a x .= 4,485 mc/zi (0,052 l /s) ; Qh m a x . = 0,224 mc/h (0,062 l /s) . Pr in racordarea la reteaua ext insa de apa potabi la a local i tat i i Timisoara, se urmareste asigurarea debi tu lu i necesar atat pentru consumul curent, cat s i pentru st ingerea unui eventual incendiu. Reteaua de apa potabi la propusa se va executa d in conducte de pol iet i lena de inal ta densi tate PEHD, cu diametrul Dn = 100 mm, L = 1320 m, se va monta ingropat la 1,10 m adancime, pe un pat de nis ip. Reteaua de distr ibut ie se va poza de regula in spat iu l verde ( in afara zonei carosabi le) s i se va echipa cu camine de vane pentru sector izare. Dimensionarea retele i de apa proiectata s-a facut la debi tu l de apa necesar pentru consumul curent: Q h max. = 0,224 mc/h (0,062 l /s) , precum si a debi tu lu i pentru un eventual incendiu (5 l /s) , rezul tand diametrul conductei Dn = 100 mm, PN= 6 bar. Reteaua de apa potabi la s i bransamentele la retea se va real iza pe chel tu ia la invest i toru lu i . • Canalizare: imbunatatir i si extinderi ale retelei de canalizare din zona; extinderi

sau propuneri de stat i i noi de epurare sau stat i i de preepurare etc. Colectarea apelor uzate si meteor ice de pe amplasament se face in rete le di fer i le astfe l : o Apele uzate menajere proveni te de pe zona studiata se colecteaza pr in intermediul

rete le i de canal izare si se vor deversa in reteaua de canal izare a local i tat i i T imisoara, administrata de care RA AQUATIM Timisoara.

o Apele meteor ice de pe construct i i , drumur i s i parcare se vor colecta pr in intermediul rete le i de canal izare pentru ape pluvia le, separata de reteaua de canal izare apa menajera si se vor deversa in canalu l de desecare ANIF HCn 1228. Apele meteor ice de pe drumur i s i parcaje vor f i t recute pr intr -un separator de produse petro l iere inainte de colectarea lor intr-un bazin de retent ie iar apele meteor ice se vor colecta d i rect intr -un bazin de retent ie. Preapl inul apelor meteor ice colectate in bazinul de retent ie se va deversa in canalu l de desecare.

Canalizare ape menajere Deoarece pe amplasamentul studiat nu sunt asigurate condi ţ i i le speci f ice acestor lucrăr i , ca urmare a inexistentei rete le le i de canal izare, aceasta retea se va face pr in ext inderea rete le i de canal izare a local i tat i i T imisoara. Reteaua de canal izare ape menajere propusa se real izeaza din tubur i PVC r ig id de t ip KG asamblabi le cu mufe si garni tur i de cauciuc, de culoare portocal ie, dest inate rete le lor de canal izar i exter ioare si evacuari i gravi tat ionale a apelor menajere, cu diametrul D = 300 mm, lungime L = 1320 m. Se recomanda amplasarea rete le i de canal izare in axul strazi i . Reteaua de canal izare ape menajere propusa va funct iona in s istem gravi tat ional , modul de descarcare in canalul colector al local i tat i i T imisoara se va real iza gravi tat ional sau pr in refu lare. Pe reteaua de canal izare ape menajere se monteaza camine de viz i tare, d istanta d intre acestea nu va depasi 60 m. Debi te le de ape uzate evacuate, conform STAS 1848/1990 in staţ ia de epurare sunt: Q z i m e d . u z a t = 3,900 mc/zi (0,045 l /s) ; Q z i m a x . u z a t = 4,485 mc/zi (0,052 l /s) ; M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 1 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

Qh m a x . u z a t = 0,224 mc/h (0,062 l /s) . Canalizare ape pluviale Apele p luviale de pe drumur i s i parcar i le propuse vor f i colectate pr in r igole de scurgere amplasate pe marginea platformelor rut iere in reteaua de canal izare ape pluvia le s i vor f i t recute pr intr-un separator de produse petro l iere inainte de stocarea lor intr -un bazin de retent ie. Preapl inul apelor meteorice colectate in bazinul de retent ie se va deversa in canalu l de desecare ANIF HCn 1228 in condi t i i le impuse de HG 352/2005 (NTPA 001/2002). Reteaua de canal izarea ape pluvia le propusa se real izeaza din tubur i PVC r ig id de t ip KG asamblabi le cu mufe si garni tur i de cauciuc, de culoare portocal ie, dest inate rete le lor de canal izar i exter ioare si evacuar i i gravi tat ionale a apelor pluvia le, cu diametrul D = 300 mm, lungime L = 190 m de la bazinul de retent ie la gura de descarcare in canalu l de desecare ANIF. Se recomanda amplasarea rete le i de canal izare in axul strazi i . Reteaua de canal izare ape pluvia le propusa va funct iona in s istem gravi tat ional , modul de descarcare in canalul de desecare ANIF se va real iza gravi tat ional sau pr in refu lare. Pe reteaua de canal izare ape pluvia le propusa se monteaza camine de viz i tare, distanta d intre acestea nu va depasi 60 m. Debi tu l apelor meteor ice evacuate intr -un an de pe suprafata anal izata, se calculeaza în funct ie de media anuala cazuta pe suprafata respect iva (592 l /mp an, conform datelor d in pagina web a Primar ie i Timisoara) . Debi tu l anual de pe suprafata considerata este de: Q = 592 l /mp an x 4505 mp construct i i x 0,8 = 2133568 l /an = 2133,568 mc/an Q = 592 l /mp an x 2366 mp drumur i x 0,85 = 1190571 l /an = 1190,571 mc/an Q = 592 l /mp an x 2506 mp spat i i verzi x 0,1 = 148355 l /an = 148,355 mc/an Canti tatea de apa preluata in canalul de desecare: 3472,494 mc/an ~ 3472,5 mc/an Reteaua de canal izare ape uzate respect iv de ape pluvia le s i bransamentele la aceste rete le se vor real iza pe chel tu iala invest i toru lui . Proiectu l tehnic de racordare a obiect ivulu i propus la reteaua de canal izare se va corela cu solut i i le s i strategi i le de dezvol tare a rete le i edi l i tare d in zona, existente la data intocmir i i proiectu lu i tehnic.

• Alimentare cu energie electrica: asigurarea necesarului de consum electric; propuneri pentru noi stat i i sau posturi de transformare; extinderi sau devieri de l inii electrice: modernizarea l inii lor electrice existente: modernizarea i luminatului public etc.

In zona studiata nu sunt asigurate toate condi t i i le speci f ice acestor lucrar i . Asigurarea al imentar i i cu energie electr ica a invest i t ie i se va face din reteaua de medie tensiune af lata adiacent amplasamentulu i pr in intermediul unui post TRAFO. Bransamentul la retea se va real iza pe chel tu iala benef ic iarului .

• Telecomunicati i: ext inderea l inii lor de telecomunicati i noi amplasamente pentru oficii poştale, centrale telefonice, relee, posturi de radio si TV etc.

In zona studiata nu sunt asigurate condi t i i le speci f ice acestor lucrar i . Asigurarea cu te lefonizare a invest i t ie i se va face de la unul din furnizor i i af lat i in zona adiacent zonei studiate. Bransamentul la retea se va real iza pe chel tu iala benef ic iarului . M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 2 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

• Alimentare cu caldura: sisteme de incalzire propuse; t ipuri de combustibil i , modernizari sisteme existente etc.

Sistemul de incalz i re propus - centra la termica propr ie cu combust ib i l GPL.

• Alimentare cu gaze naturale - dupa caz: extinderi ale capacitat i lor existente, procedura de urmat pentru aprobarea introducerii al imentari i cu gaze naturale etc.

In zona studiata nu sunt asigurate condi t i i le speci f ice acestor lucrar i , in consecinta in etapa 1, zona studiata nu va f i racordata la reteaua de gaz natural . Dupa real izarea rete lei de gaz natural de catre un furnizor zonal , benef ic iarul va hotara oportuni tatea racordar i i la aceasta. Bransamentul la retea se va real iza pe chel tu iala benef ic iarului .

• Gospodaria comunala: amenajari pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deşeurilor; extinderi pentru baze de transport in comun; constructi i si amenajari specif ice etc.

In zona studiata sunt asigurate toate condi t i i le speci f ice acestor lucrar i .

5.3.7. PROTECTIA MEDIULUI Ca urmare a anal izei pr iv ind impactul asupra mediulu i pentru zona studiata sau formulat propuner i s i masur i de intervent ie urbanist ica, ce pr ivesc: o Diminuarea pana Ia el iminare a surselor de poluare (emisi i , devers ar i etc.) o Prevenirea producer i i r iscur i lor naturale; o Depozi tarea contro lata a deşeur i lor ; o Organizarea sistemelor de spat i i verzi ; o Refacere peisagist ica si reabi l i tare urbana; o EIiminarea disfunct ional i tat i lor d in domeniul cai lor de comunicat ie s i al rete le lor edi l i tare

majore;

CRITERII pentru determinarea efectelor semnif icative potentiale asupra mediului PUZ-EXTINDERE SERVICII IN EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA 1. Caracterist ici le planurilor si programelor cu privire in special la: a) . gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitat i vi itoare f ie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si condit i i le de functionare, f ie in privinta alocarii resurselor; Planul de urbanism zonal propune edi f icarea pe terenul in suprafata tota la de 10.000 mp organizarea la standarde r id icate a unei zone de servic i i , depozi tare si industr ie compusa din b irouri , reprezentante f i rme, depozi tar i , centru de afacer i , service auto, industr ie nepoluanta etc. Astfe l aceasta etapa se const i tue intr -o premisa a unei dezvol tar i ul ter ioare a acestei zone, in specia l pr in ext inderea zonelor de servic i i , depozi tare si industr ie. Acesta premisa s-a creat in specia l dator i ta existentei unor suprafete de teren re lat iv mar i ut i l izate pana in prezent ca si terenur i agr icole in apropierea local i tat i i T imisoara. De acest fenomen va benef ic ia de asemenea si populat ia existenta, impl ic i t in treaga comuni tate deoarece invest i t i i le ce afecteaza infrastructura nu se preteaza la o dezvol tare

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 3 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

a unei s ingure parcele sau zone. Ea va atrage dupa sine rezolvarea problemei a l imentar i i cu apa si a canal izari i pentru intreaga zona cat s i real izarea unui acces faci l in zona. Realizarea invest i t ie i va atrage dupa sine si real izarea unui numar important de locuri de parcare. Orice al ta dezvol tare a act iv i tat i i pe amplasament se va real iza cu respectarea funct iuni lor in i t ia te de catre p lanul de urbanism zonal prezentat. b). gradul in care planul sau programul inf luenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele; Planul de urbanism zonal propus va inf luenta si cele lal te p lanur i sau programe pentru zona supusa dezbater i i , existente deja sau in curs de aprobare, in sensul in care se va accelera obt inerea aprobar i lor necesare de la organele abi l i ta te s i a demarar i i act iv i tat i lor de parcelare si constru i re a imobi le lor s i in frastructur i i aferente. In aceeasi masura planul de urbanism zonal supus aprobar i i este inf luentat de planuri le existente in lucru sau aprobate in zona, in sensul corelar i i pro iecte lor de real izare a infrastructur i i zonei (ext indere retea de apa canal , real izare drumur i de acces). Aceasta va accentua tendinta de dezvol tare a zonei de S-V a local i tat i i , va atrage dupa sine demararea tuturor lucrar i lor propuse a se real iza in zona dator i ta in specia l aportu lu i pe care i l vor avea noi invest i tor i la aceasta. c). relevanta planului sau programului in/pentru integrarea considerati i lor de mediu, mai ales din perspectiva promovarii dezvoltari i durabile; Toate proiecte le promovate pe amplasament se al in iaza proiecte lor de dezvol tare durabi la a zonei . Act iv i tatea promovata de catre t i tu larul planulu i se incadreaza speci f iculu i zonei . Se evident iaza demararea proiecte lor pentru: • al imentarea cu apa potabi la in s istem centra l izat, de la reteaua local i tat i i T imisoara, pr in

ext inderea acesteia d in zona adiacenta zonei studiate; • colectarea centra l izata a apelor menajere; • colectarea apelor pluvia le s i d i rect ionarea acestora spre bazinul de retent ie; • real izarea unor prof i le corespunzatoare pentru drumur i le de acces si legatura; Racordarea propriu-zisa a acestor rete le se va real iza la cele existente si cele prevazute intr -o etapa de perspect iva. Orice posibi la sursa de poluare se va anal iza cu cea mai mare atent ie, astfe l incat s imul tan cu apar i t ia acesteia este anal izata s i pro iectata solut ia construct iva sau masura organizator ica necesara el iminar i i acesteia . d). probleme de mediu relevante pentru plan sau program; Cea mai importanta problema de mediu r idicata de promovarea planulu i de urbanism zonal consta in colectarea si di rect ionarea spre canal izare a apelor uzate colectate de pe amplasament. Se evident iaza colectarea separata a apelor p luvia le, asigurarea tratamentulu i corespunzator zonei de unde provin (cele de pe platformele carosabi le sunt t recute in i t ia l pr in sepatator de uleiur i ) s i d i rect ionarea spre reteaua de canal izare. O al ta problema de mediu va f i cea data de gest ionarea deseur i lor menajere. Acestea vor f i r idicate de catre servic iu l de salubr i tate a l local i tat i i Timisoara. Pr in implementarea proiectu lu i propus se vor e l imina de asemenea si rampele clandest ine de deseur i ce se creaza in zona ca urmare a depozi tar i i necorespunzatoare de deseur i proveni te din lucrar i le de amenajare real izate de catre invest i tor i i din zona. M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 4 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

e). relevanta planului sau programului pentru implementarea legislat iei nationale si comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de gospodarirea apelor) Asa cum s-a amint i t anter ior va exista o preocupare permanenta pentru act iv i tatea de gest ionare a deseur i lor produse in per imetrul zonei studiate. Se evident iaza existenta la ora actuala a funct ionar i servic iu lu i de colectare a deseur i lor menajere de pe raza local i tat i i T imisoara si in zona din imediata vecinatate a acesteia. Se evident iaza de asemenea faptul ca necesarul de apa se va asigura centra l izat pe ampasament, reglementarea consumuri lor cat s i a condi t i i lor de evacuare a apelor reziduale facandu-se pr in avizele sol ic i tate de catre benef ic iar la inst i tut i i le abi l i ta te. 2. Caracterist ici le efectelor si ale zonei posibil a f i afectate cu privire, in special la: a) . probabil itatea, durata, frecventa si reversibil i tatea efectelor; Avandu-se in vedere ca inca de la etapa de anal iza a p lanulu i zonal de urbanism, urmata de cea de proiectare a tuturor elementelor ce vor concura la mobi larea amplasamentulu i se iau toate masur i le de prevenire a poluar i i , se considera ca probabi l i tatea apar i t ie i de evenimente nedor i te va f i cu totu l accidentala. Se va urmar i indeaproape modul in care se vor respecta condi t i i le impuse de catre inst i tut i i le abi l i ta te la real izarea echipar i i edi l i tare s i a mobi lar i i amplasamentulu i . Se considera astfe l ca zona nu va sufer i i mof i f icar i a le cal i tat i i mediului . Probabi l i tatea unor evenimente cu impact negat iv asupra mediulu i este minima si tota l accidentala. b). natura cumulativa a efectelor; Avandu-se in vedere impactul redus asupra mediulu i a funct iuni lor propuse, pr in gest ionarea conforma cu normativele de mediu a tuturor factor i lor de mediu posib i l a f i afectat i , se considera ca nu va exista o acumulare de efecte negat ive ce pot inf luenta amplasamentul s i impl ic i t zona de S-V a local i tat i i T imisoara. c). natura transfrontiera a efectelor; Nu este cazul . d). r iscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu (de exemplu datorita accidentelor); Nu sunt r iscur i pentru sanatatea populat ie i , in pr imul rand datori ta natur i i pro iectu lu i propus – edi f icarea unei zone de servic i i , depozi tare si industr ie nepoluanta in regim de inal t ime maxim S+P+2E, cat s i a solut i i lor adoptate, pentru implementarea acestuia. Riscur i le pentru mediu sunt de asemenea reduse ca urmare a elementelor amint i te anter ior . e). marimea si spatialitatea efectelor (zona geografica si marimea populatiei potential afectate); Asa cum s-a amint i t anter ior real izarea efect iva a proiectu lu i in per imetrul anal izat nu va afecta, in cazul gest ionar i corespunzatoare si a echipar i i corespunzatoare, n ic i aceasta suprafata nic i zonele invecinate. Nu se pune astfe l problema mar imi i s i spat ia l i tat i i e fecte lor , a zonelor geograf ice si a mar imi i populat ie i ce ar putea f i afectate. f ) . valoarea si vulnerabil itatea arealului posibil a f i afectat de: Nu este cazul . Real izarea planulu i de urbanism zonal se inscr ie in d inamica de dezvol tare a zonelor de servic i i , depozi tare si industr ie d in Romania.

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 5 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

Se evident iaza amplasamentul in zona extravi lana a local i tat i i T imisoara cat s i s i tuat ia favorabi la a existentei in zona adiacenta a rete le lor de apa si canal . ( i ) . caracterist ici le naturale speciale sau patrimoniul cultural: Nu exista areale speci f ice ce pot f i afectate de promovarea invest i t i i lor pe suprafata de teren propusa pentru demarar iea acestora. Intregul per imetru va f i amenajat astfe l ca acestea se vor incadra in speci f icul zonei . ( i i ) . depasirea standardelor sau a valori lor l imita de calitate a mediului Nu vor exista depasir i a le l imi te lor impuse de normavele in v igoare. Toate sursele de poluare sunt ident i f icate astfe l incat se iau toate masur i le el iminar i i acestora, inca din etapa de proiectare. In ceea ce pr iveste sursele de poluare a aerulu i datorate funct ionari i centra le lor termice propr i i ce asigura apa calda si agentul termic necesar incalz i r i i imobi le lor in per ioada de iarna, acestea se vor incadra in l imi te le impuse de normativele in v igoare. Aceasta ca urmare a combust ib i lulu i ut i l izat - GPL, a cant i tat i lor re lat iv mici necesare in cea mai mare parte a anulu i s i a echipamentelor de ul t ima generat ie existente pe piata romaneasca. ( i i i ) . folosirea terenului in mod intensiv; Folosirea terenulu i pentru construct ia de imobi le s i echiparea edi l i tara se va real iza in parametr i normal i de ut i l izare, nu se pune problema ut i l izar i i acestuia in mod intensiv. Proiectu l promovat nu va afecta arealu l anal izat. g). efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejere recunoscut pe plan national, comunitar sau international. Nu este cazul .

5.3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA Pentru a faci l i ta prevederea si urmar i rea real izar i i obiect ivelor de ut i l i ta te publ ica sunt necesare urmatoarele operat iuni : - Deoarece invest i t i i le d in zona propusa sunt majore se impune la aceasta data

dezvol tarea rete le lor de apa potabi la ş i canal izare pentru zona studiata. - Primar ia Timisoara va intocmi formal i tat i le de acordare a unui numar de imobil

invest i t ie i propuse.

5.4. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

• Inscrierea amenajari i si dezvoltari i urbanist ice propuse a zonei in prevederile PUG. Consideram ca intervent i i le propuse de f irma noastra sunt in concordanta cu prevederi le de dezvol tare a zonei .

• Categorii principale de interventie, care sa sustina materializarea programului de dezvoltare.

Pentru evi tarea aglomerar i i cu construct i i in zona studiata se propune ca POT maxim sa f ie 55% si CUT maxim de 2,0. De asemenea, frontul stradal la DE 1293 va f i retras cu minim 15 de metr i de la l imi ta carosabi lu lu i , zona care se const i tu ie in zona de siguranta.

• Prioritat i de interventie. Reglementarea si tuat i i lor jur id ice a terenur i lor ca urmare a uni f icar i lor s i dezmembrar i lor ce

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 6 d i n 1 7

P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L – E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S O A R A

vor surveni in urma operat iuni lor de sistematizare a zonei studiate d in care vor rezul ta urmatoarele parcele:

(a) Parcela 1 –servic i i , depozi tare si industr ie; (b) Parcela 2 – cai de comunicat ie;

• Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate, eventuale restrict i i . Apreciem propuner i le avansate ca f i ind in concordanta cu previz iuni le de dezvol tare ale local i tat i i T imisoara. Util izand logica coroborarii elementelor componente ale viet i i urbane si a deducerii implicati i lor lantului decizional, concluzionam ca prin acest P.U.Z. se cert if ica urmatoarele: - Zona studiata se dezvolta in directia unor functiuni de interes general prioritare

f i ind dotari le pentru servicii , depozitare si industrie compusa din birouri, reprezentante f irme, depozitari , centru de afaceri, service auto, industrie nepoluanta etc;

- Obiectivul propus, prin activitatea sa, se include in gama de functiuni privind dezvoltarea zonei studiate;

- Zona studiata va f i sistematizata prin prevederea unor cai de acces rutier care sa corespunda intereselor beneficiarului dar şi de dezvoltare a zonei studiate in relat ie cu zonele invecinate;

- Primaria Timisoara va atribui numere pentru parcelele nou create; - Dupa dezmembrare se va trece la scoaterea din circuitul agricol a parcelelor nou

create.

Intocmit arh. Sor in HENT

M e m o r i u d e p r e z e n t a r e P U Z p a g i n a 1 7 d i n 1 7

  • Planul Urbanistic General.

Atasament: 05a-Mobilare-Urbana.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

MOBILARE URBANA

Proiectat:

Nr. Plansa: 005a

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

Hala P

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

P.U.Z. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

MOBILARE URBANA

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

Birouri P+1E

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

17m

24m

35m

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita de proprietate; suprafata teren ce urmeaza a fi introdus in intravilan

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 1-1

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 2-2

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 3-3

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

telefonie apa

canalizare energie electricagaz

gaz telefonie

energie electrica apa canalizare

telefonie energie electricagaz apa

canalizare

zo na

v er

de

zo na

v er

de zo

na v

er de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

Magistrala gazLEGENDA Limita intravilan

Constructii propuse

Zona verde

Accese

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Drum propus prin PUZ

Drum propus prin PUG

Drum existent

35,5m

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 4-4

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

telefonie energie electricagaz apa

canalizare

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

1. S=9377mp

2. S=634mp

(S=623mp-conformCF)

Atasament: 05a1-Mobilare-Urbana2.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

17m

24m

35m

MOBILARE URBANA ETAPA II

Proiectat:

Nr. Plansa: 005a/1

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

P.U.Z. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

MOBILARE URBANA ETAPA II

DATA: Noiembrie 2011

Hala P

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita de proprietate; suprafata teren ce urmeaza a fi introdus in intravilan

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 1-1

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 2-2

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 3-3

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

telefonie apa

canalizare energie electricagaz

gaz telefonie

energie electrica apa canalizare

telefonie energie electricagaz apa

canalizare

zo na

v er

de

zo na

v er

de zo

na v

er de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

Magistrala gaz LEGENDA

Limita intravilan

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

Constructii propuse

Zona verde

Accese

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Drum propus prin PUZ

Drum propus prin PUG

Drum existent

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

Birouri P+1E

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

63,38 m

35,5m

pi st

a bi

ci cl

et e

tro tu

ar

Profil transversal 4-4

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

pi st

a bi

ci cl

et e

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

tro tu

ar

c ar

os ab

il

c ar

os ab

il

telefonie

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

energie electricagaz apa canalizare

zo na

v er

de

zo na

v er

de

zo na

v er

de

lim ita

d e

pr op

rie ta

te lim

ita d

e pr

op rie

ta te

lim ita

d e

pr op

rie ta

te

Linie electrica subterana 20 kV

1. S=9377mp

2. S=634mp

(S=623mp-conformCF)

Atasament: 04a-Reglementari-Edilitare.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

REGLEMENTARI EDILITARE

Proiectat:

Nr. Plansa: 004a

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:ing. IANCU Gabriel

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: ing. DINESCU Gabriela

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

Hala P

P.U.Z. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

REGLEMENTARI EDILITARE

B.R.

S.H.

He

He

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita de proprietate; suprafata teren ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Accese

SH BR GD

Conducta apa rece existenta Conducta canalizare existenta Retea telefonie existenta Retea electricitate existenta Conducta gaz existenta

Conducta apa rece propusa Conducta canalizare propusa

Retea telefonie propusa Retea electricitate propusa Conducta gaz propusa

Canalizare ape pluviale

Separator hidrocarburi Bazin de retentie Gura deversare

He Hidrant de incendiu exterior Dn100 avand 2 racorduri tip B si un racord tip A

Magistrala gaz

DATA: Noiembrie 2011

LEGENDA

Limita intravilan

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

G. D.

Birouri P+1E

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

Atasament: 04a1-Reglementari-Edilitare2.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

REGLEMENTARI EDILITARE ETAPA II

Proiectat:

Nr. Plansa: 004a/1

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect:

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat:

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

P.U.Z. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

REGLEMENTARI EDILITARE ETAPA II

B.R.

S.H.

He

He

DATA: Noiembrie 2011

Hala P

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

Linie electrica aeriana 20 kV

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita de proprietate; suprafata teren ce urmeaza a fi introdus in intravilan

Accese

LEGENDA

Limita intravilan

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

arh. HENT Sorin

ing. IANCU Gabriel

ing. DINESCU Gabriela

G. D.

SH BR GD

Conducta apa rece existenta Conducta canalizare existenta Retea telefonie existenta Retea electricitate existenta Conducta gaz existenta

Conducta apa rece propusa Conducta canalizare propusa

Retea telefonie propusa Retea electricitate propusa Conducta gaz propusa

Canalizare ape pluviale

Separator hidrocarburi Bazin de retentie Gura deversare

He Hidrant de incendiu exterior Dn100 avand 2 racorduri tip B si un racord tip A

Birouri P+1E

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

Magistrala CET Magistrala gaz Linie electrica subterana 20 kV

Atasament: 03a-Situatia-Juridica.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

P.U.Z. EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

SITUATUA JURIDICA

SITUATIA JURIDICA

Proiectat:

Nr. Plansa: 003a

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publica de interes local

Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public

Limita de proprietate

Limita PUZ aprobat

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET

Magistrala gaz

DATA: Noiembrie 2011

LEGENDA

Limita intravilan

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

1

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

Atasament: 02a-Reglementari-Urbanistice.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

REGLEMENTARI URBANISTICE

REGLEMENTARI URBANISTICE

Proiectat:

Nr. Plansa: 002a

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

DATA: Noiembrie 2011

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

Ape, cursuri de apa, canale

Zona agricola

Zona extindere servicii si depozitare

Zona construibila

Zona industrie

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Zona servicii, depozitare si industrie

Accese pe amplasament

-

REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

1

Regim de inaltime

existent propus

DRUMURI, ALEI, PARCAJE

DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE

ZONA FUNCTIONALA

2 -

max. S+P+2E

-

C.U.T. (%)

55

-

P.O.T. (%)

1,60

Hmax cornisa (m) propusParcela

Hmax coama (m) propus

15,0

existent 30 m de la

limita de la strada - E 10 m de la

limita din spate - V si laterala - N

5m de la limita laterala - S

Retrageri

16,0

- -

--

-

propus

-

existent propus

-

Linie electrica aeriana 20 kV

LEGENDA

Limita de proprietate

Magistrala CET

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Magistrala gaz

Limita intravilan

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

Drum propus prin PUZ

Drum propus prin PUG

Drum existent

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

1

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

P.U.Z.

100,00SUPRAFATA TEREN (ha)

PLATFORME RUTIERE, ALEI SI PARCAJE (ha)

EXISTENT

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALA

0,00

100,00

0,00

1,0011

1,0011

PROPUS

% din Steren

0,2366

Suprafata (ha) masurat

100,00

% din Steren Suprafata (ha)

masurat

23,63

0,000,00TEREN AGRICOL (ha)

1,0011

CONSTRUCTII (ha)

SPATII VERZI AMENAJATE (ha) 0,00 0,00 0,2006+0,0500 20,03+5,00

0,00 0,00 0,4505 45,00

DRUMURI PUBLICE (ha) 0,00 0,00 0,0634 6,34

1. S=9377mp

2. S=634mp

(S=623mp-conformCF)

Atasament: 02a1-Reglementari-Urbanistice2.pdf

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II

Proiectat:

Nr. Plansa: 002a/1

CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, TimisoaraSef Proiect: arh. HENT Sorin

SC TECHNOLUB SRL

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Denumire proiect:

Amplasament:

SCARA: 1: 1000 Beneficiar:arh. HENT Sorin

Proiect Nr.: 9066/2009

Faza: P.U.Z.

Denumire plansa:

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 1824

Proiectat: arh. TRIF Vlad

SC SIREGON GRUP SRL

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial

DATA: Noiembrie 2011

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

REGLEMENTARI URBANISTICE ETAPA II

100,00SUPRAFATA TEREN (ha)

PLATFORME RUTIERE, ALEI SI PARCAJE (ha)

EXISTENT

BILANT TERITORIAL

ZONA FUNCTIONALA

0,00

100,00

0,00

1,0011 (1,0000 conf.CF)

1,0011 (1,0000 conf.CF)

PROPUS

% din Steren

0,2366

Suprafata (ha) masurat

100,00

% din Steren Suprafata (ha)

masurat

23,63

0,000,00TEREN AGRICOL (ha)

Ape, cursuri de apa, canale

Zona agricola

Zona extindere servicii si depozitare

Zona construibila

Zona industrie

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Zona servicii, depozitare si industrie

Accese pe amplasament

1,0011 (1,0000 conf.CF)

-

REGIM DE INALTIME, COEFICIENTI, RETRAGERI

1

Regim de inaltime

existent propus

DRUMURI, ALEI, PARCAJE

DEPOZITARE, SERVICII SI INDUSTRIE

ZONA FUNCTIONALA

2 -

max. S+P+2E

-

C.U.T. (%)

55

-

P.O.T. (%)

1,60

Hmax cornisa (m) propusParcela

Hmax coama (m) propus

15,0

existent 30 m de la

limita de la strada - E 10 m de la

limita din spate - V si laterala - N

5m de la limita laterala - S

Retrageri

16,0

- -

--

-

propus

-

existent propus

-

Zona protectie magistrala gaz

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

CONSTRUCTII (ha)

SPATII VERZI AMENAJATE (ha) 0,00 0,00 0,2006+0,0500 20,03+5,00

0,00 0,00 0,4505 45,00

DRUMURI PUBLICE (ha) 0,00 0,00 0,0634 6,34

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

LEGENDA

Limita de proprietate

Retrageri, aliniamente

Limita PUZ aprobat

Limita intravilan

Drum propus prin PUZ

Drum propus prin PUG

Drum existent

S=2006mp zona verde

20,03% din Steren

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

1

2

4

3

6

5

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m

P.U.Z.

Linie electrica aeriana 20 kV

Magistrala CET Magistrala gaz Linie electrica subterana 20 kV

1. S=9377mp

2. S=634mp

(S=623mp-conformCF)

Atasament: 01a-Zonificare-Existenta.pdf

LEA 20KV

Proiectare, asistenta si monitorizare investitii G R U P

GAS

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

LE A

20 KV

Beneficiar: CF nr.: 410312, Nr. Cad: A1299/1/15/b/2, Timisoara

Denumire proiect:

Nr. Plansa: 001aSITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE

B-dul B. P. Hasdeu Nr. 21, Timisoara Tel-fax: +4 0256 493670, Tel: +4 0722 778955

e-mail: [email protected], web: www.siregon.ro

Proiectat:

Sef Proiect:

SC TECHNOLUB SRL SCARA: 1: 1000

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA

Amplasament:

Faza: P.U.Z.

Proiect Nr.: 9066/2009

arh. HENT Sorin

arh. HENT Sorin

Denumire plansa:

SR EN ISO 9001:2008 Certificat nr. 1824

arh. TRIF VladProiectat:

Studiu topo: ing. TUDOSIE Dorin

SC SIREGON GRUP SRL

SC WEST CAD SRL Timisoara

3 2

1 4

HALA INDUSTRIALA MICHEL THEIRRY ROMANIA

P+1E partial Ape, cursuri de apa, canaleLinie electrica aeriana 20 kV

LEGENDA

Zona agricola

Zona servicii, depozitare si industrie

Limita de proprietate

Magistrala CET

Retrageri, aliniamente

Zona industrie

Zona spatii verzi amenajate plantatii protectie

Limita PUZ aprobat

Zona extindere servicii si depozitare

Magistrala gaz Zona protectie magistrala gaz

PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7". zona Calea Sagului (DN 59), km 7 - Timisoara. S.C. LAVEDI LIMITED S.R.L. HCLMT nr. 495/18.12.2007

DATA: Noiembrie 2011

Limita intravilan

Zona protectie linie electrica aeriana 20 kV

SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE

TI M

IS OA

RA >

< SA

G

METRO

EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA P.U.Z.

PLAN DE INCADRARE IN LOCALITATE sc 1:10000

P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA PARCELA A1299/1/15/B/2 SC TECHNOLUB SRL

PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL TIMISOARA

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI

INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312,

Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp

S teren masurat = 10.011 mp

SC TECHNOLUB SRL P.U.Z. - EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA CF NR: 410312, Nr.Cad: A1299/1/15/b/2 S teren conform CF = 10.000 mp S teren masurat = 10.011 mp

PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII, SHOW ROOM, DEPOZITARE". Timisoara intravilan si extravilan; Calea Sagului (DN 59), km 7+300, dreapta. S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. HCLMT nr. 37/29.01.2008

Zona studiata

HALA INDUSTRIALA INTERCOLOR P+1E partial

97.39

98.64 98.80

98.76

98.94

99.53

99.01

1

2

4

3

6

5

98.62

98.59

98.8698.74

98.76 98.90

98.85

98.91

99.0998.05

97.10

98.23 98.71

99.06

98.16

97.33

98.86

96.96

99.22

98.88

98.68

98.95

98.56

98.64

98.52

98.59

98.68

98.69

98.80

98.82

98.89

99.04

98.97

99.06

98.91

98.95

98.74

98.83

98.65

98.75

98.82

98.78

98.88

98.69

98.59

98.66

98.92

98.80

98.91

98.65

98.62

98.55

98.52

98.60

98.44

98.73

97.81

98.46

98.31

98.74

97.74

98.49

98.64

98.66

98.75

98.58 98.60

98.82

98.69

100.51

99.27

98.82 98.32

98.86

98.96

98.99

98.95

98.93

97.20

98.82

98.80

98.73

98.85

98.13

98.17

98.73

98.7598.98

99.62 99.73

98.85

99.92 99.73

98.54

98.87

DE 1228/6/1

DE 1293

De 12

05

63,38 m

79, 22

m

158 ,45

m

63,38 m

63,38 m

158 ,45

m

79, 22

m 20

m 20

m

24m

Atasament: Regulament-PUZ-Parcela-A1299_1_15_b_2-Extravilan-Timisoara.pdf

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL

I . DISPOZIŢII GENERALE

1. ROL R.L.U. Regulamentul aferent PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA cupr inde prescr ipţ i i cu pr iv i re la restr icţ i i ş i permisiuni care sunt obl igator i i pe întreg ter i tor iu l ce face obiectu l PUZ. Regulamentul este parte integrantă a PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA şi se aprobă odată cu acesta.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII La baza elaborări i Regulamentului aferent p lanulu i urbanist ic zonal stau în pr incipal : o H.G.R. nr . 525/1996 şi ghidul de apl icare R.G.U. aprobat pr in ordinul MLPAT nr.

176/N/16.08.2000; o Legea nr . 350/2001 pr iv ind amenajarea ter i tor iu lu i s i urbanism; o Legea nr . 50/1991 pr iv ind autor izarea executăr i i construcţ i i lor ş i unele măsuri pentru

real izarea locuinţe lor ( republ icata) ; o Legea fondului funciar nr . 18/1991 (republ icata) ; o Legea nr .33/1994 pr iv ind expropierea pentru ut i l i ta te publ ica; o Legea apelor nr .107/1996; o Legea nr . 137/1995 pr iv ind protect ia mediulu i ; o OMS nr. 59/1997 pentru aprobarea normelor de igena; o Legea nr . 54/1998 pr iv ind ci rculat ia jur id ica a terenur i lor ; o HCJ Timis nr . 115/2008 pr iv ind aprobarea reglementar i lor s i indic i lor urbanist ic i din

Judetul Timis; o OG 27/2008 pentru modi f icarea si completarea Legi i nr . 350/2001 pr iv ind amenajarea

ter i tor iu lu i s i urbanismul. precum şi cele la l te acte legis lat ive speci f ice sau complementare domeniulu i . Reglementăr i le cupr inse în PUG si prescr ipt i i le regulamentului de urbanism aferente PUG pentru zona ce face obiectu l PUZ.

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 1 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

3. DOMENIUL DE APLICARE Prezentul regulament cupr inde reglementar i obl igator i i cu pr iv i re la modul de amplasare a construct i lor , spat i lor verzi , parcaje lor s i drumur i lor , prof i lele acestora, coef ic ient i de ut i l izare a terenur i lor , solut i i de echipare edi l i tara pentru zona studiata în vederea autor izar i i acesteia. Preveder i le PUZ şi a le Regulamentulu i Local de Urbanism aferent PUZ, odată aprobate, const i tu ie act de autor i tate a l administraţ ie i publ ice locale. Pentru zona studiata d istr ibut ia funct iuni lor este urmatoarea: PARCELA CU SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE Functiuni permise: Pentru aceasta parcela funct iuni le permise sunt cu caracter de servic i i , depozi tare si industr ie def in i te pr in: in trepr inder i cu caracter nepoluant (noxe), centre logist ice, centre depozi tare, ate l iere de asamblare componente, comert en detai l sau en gros, showroom, service auto, b i rour i , servic i i de a l imentat ie publ ica, spat i i de cazare, reprezentante, prestar i servic i i d iverse, agent i i , c ladir i sport s i agrement, stat i i comercia l izare produse petro l iere etc. Functiuni complementare: Locuinte dest inate personalulu i de supraveghere si in tret inere, locuinte de servic iu sau protocol , amplasare construct i i cu dest inat ie socia la (sani tare) . Dotari complementare: Parcaje s i insta lat i i edi l i tare. Functiuni interzise: Pentru toata zona studiata sunt interzise urmatoarele funct iuni : locuinte indiv iduale s i colect ive, gospodar i re comunala, c imi t i re, depozi te deseur i s i agro-zootehnice.

I I . REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Ca urmare a anal izei pr iv ind impactul asupra mediulu i pentru zona studiata sau formulat propuner i s i masur i de intervenţ ie urbanist ica, ce pr ivesc:

o Diminuarea pana Ia e l iminare a surselor de poluare (emisi i , deversări etc.) o Prevenirea produceri i r iscur i lor naturale; o Depozi tarea contro lata a deşeur i lor ; o Organizarea sistemelor de spat i i verzi ; o Refacere peisagist ica si reabi l i tare urbana; o EIiminarea disfunct ional i tat i lor d in domeniul cai lor de comunicaţ ie s i a l reţe le lor

edi l i tare majore.

Protectia calitat i i apelor Terenul luat in studiu nu dispune de un sistem centra l izat de canal izare si epurare a apelor menajere. Se propune ext inderea rete le lor de canal izare in zona obiect ivulu i , pr in

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 2 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

in termediul surselor f inanciare proveni te d in fondur i le structurale, apa menajera reziduala urmand a f i d i r i ja ta catre aceasta. Apele meteor ice de pe suprafete le betonate vor f i colectate pr in gur i i le de scurgere proiectate, spre separatorul de produse petro l iere s i bazinul de retent ie iar preapl inul este deversat pr in reteaua pentru ape meteorice in canalu l ANIF HCn 1228.

Protectia calitat i i aerului Terenul f i ind in extravi lanul local i tat i i T imisoara, cal i tatea aerulu i este buna, l ipsind elementele de poluare. Energia termica necesara incalz i r i i s i preparar i i apei calde menajere pentru c ladir i le ce urmeaza a f i edi f icate, va f i asigurata cu ajutorul centra lelor termice indiv iduale (murale sau de pardosea) a l imentate cu GPL, vor f i amplasate in incaperi specia l dest inate cu suprafete s i cosur i de fum corespunzatore. Nu vor exista depasir i a le l imi te lor impuse de normativele in v igoare pr iv ind protect ia mediulu i : o Ord. 462/1993 al MAPPM pr iv ind emisi i le ; o STAS 12574/1987 pr iv ind cal i tatea aerulu i ; o Ordonanta de urgenta nr . 243/2000 pr iv ind protect ia atmosferei .

Protectia impotriva zgomotului si a vibrati i lor Activ i tatea de baza prevazuta in zona, de industr ie nepoluanta, depozi tar i s i prestar i servic i i , nu produce zgomote si v ibrat i i care sa necesi te masur i speciale de protect ie. Se evident iaza astfe l amplasarea obiect ivelor in zona industr ia la a municip iu lui .

Protectia solului si subsolului Activ i t i le industr iale, de depozi tare, de prestar i servic i i s i industr ie nepoluanta nu va impl ica operat i i care pot per ic l i ta cal i tat i i le solu lu i sau a subsolu lu i . Toate act iv i tat i le se desfasoara in spat i i inchise, pe suprafete perfect impermeabi l izate. In var ianta fo losi r i i cazanelor de incalz i re cu combust ib i l l ich id cu rezervoare ingropate sau aer iene se vor respecta normele tehnice in v igoare pr iv ind protect ia mediulu i s i sanatatea populat ie i (rezervoare amplasate in cuve din beton, rezervoare cu peret i dubl i , sau cuve de retent ie) .

Gospodaria deseurilor Deseur i le produse de aceste obiect ive vor f i pre luate de RETIM si depuse pentru neutra l izare la rampa de gunoi a local i tat i i T imisoara. In t impul execut ie i obiect ivelor , mater iale le se vor aproviz iona in baze propr i i s i se vor aduce in sant ier numai in masura puner i i in opera. In t impul lucrar i i de real izare a obiect ivulu i , munci tor i i vor f i instru i t i sa vegheze asupra factor i l lor de mediu. Excesul de pamant s i moloz, ramase din t impul construct ie i vor f i evacuate in zonele de umplutur i indicate de pr imar ia Timisoara. Deseur i le tehnologice rezul tate d in d iversele act iv i tat i industr ia le nepoluante vor f i colectate di ferent iat in funct ie de natura acestora, stocate in recip ient i speci f ic i , urmand a f i valor i f icate pr in f i rmele autor izate in colectarea si gest ionarea acestora.

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 3 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul . In spat i i le de depozi tare nu se vor stoca substante toxice si per iculoase. Act iv i tat i le industr ia le nepoluante propuse a se desfasura nu impl ica ut i l izarea de substante toxice si per iculoase.

Gestionarea ambalajelor Ambalaje le rezul tate din act iv i tat i le curente se colecteaza di ferent iat in funct ie de natura acestora (hart ie s i car toane, fo l ie de pol iet i lena, metale) , urmand a f i d irect ionate spre f i rmele de colectare autor izate in baza contracte lor de colaborare ce se vor incheia intre societat i le comercia le ce is i vor desfasura act iv i tatea.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor industr ia le, depozi tar i s i prestar i servic i i , cat s i pentru a aduce un aport imbunatat i r i i ca l i tat i i aerulu i se vor amenaja spat i i le verzi , in inter ioru l parcele lor , asigurandu-se procentul minim de 25% impus de pr in regulamentul general de urbanism (R.G.U.) . In incinta zonei studiate pr in Planul Urbanist ic Zonal . Impactul asupra patrimoniului construit Zona adiacenta care face obiectu l prezentulu i PUZ este const i tu i ta din teren agr icol s i reglementata ca zona de servic i i , depozi tare si industr ie conform conform PUZ-uri vecine: PUZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7", PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII , SHOW ROOM, DEPOZITARE", PUZ "CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV" s i PUZ "CALEA SAGULUI (DN 59), KM 7+500 DREAPTA TIMISOARA". Regimul de inal t ime al construct i lor propuse pe amplasamentul prezentului PUZ este in concordanta cu reglementar i le PUZ-ur i vecine: UZ "DE 1205, CALEA SAGULUI, KM 7", PUZ "RECONFIGURARE ZONA PENTRU SPATII COMERCIALE, SERVICII , SHOW ROOM, DEPOZITARE", PUZ "CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE CU CORP ADMINISTRATIV" s i PUZ "CALEA SAGULUI (DN 59), KM 7+500 DREAPTA TIMISOARA". Al in iamentul propus va respecta const i tu i rea spat iu lu i verde propus. Promovarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA DE SERVICII , DEPOZITARE SI INDUSTRIE IN EXTRAVILAN TIMISOARA, at ît în faza de execuţie, cât şi în cea de funcţionare, va genera un impact redus şi local asupra calităţ i i mediului înconjurător.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

La proietarea construct i i lor se vor respecta preveder i le Legi i 10/1995 pr iv ind cal i tatea in construct i i , Legea 50/1991 pr iv ind autor izarea executar i i lucrar i lor de construct i i , normativul P118/1999 pr iv ind siguranta la foc a construct i lor precum si normative speci f ice de proiectare pe specia l i tat i sau t ip de funct iune. Pr in prevederi le prezentulu i PUZ au fost reglementate accese carosabi le in zona si parcaje.

6. REGULI DE AMPLASARE A CONSTUCTIILOR ŞI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Conform reglementari lor aferente prezentulu i PUZ se propun următoarele: Zonele functionale propuse in l imita de studiu sunt: o servicii , depozitare si industrie (constructi i) 45,00%, o zone verzi si de protectie 20,03+5,00%, R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 4 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

o platforme rutiere, alei si parcaje de incinta 23,63%, o drumuri publice 6,34%. Suprafete s i coef ic ient i : o POT : maxim 55% pentru servic i i , depozi tare si industr ie. o CUT : maxim 1,6 pentru servic i i , depozi tare si industr ie. o Regim de inal t ime: maxim S+P+2E pentru servic i i depozi tare si industr ie. o Inal t ime maxima: H cornisa = 15,0 m, H coama = 16,0 m pentru servic i i , depozi tare si

industr ie. o S t e r e n = 10.011 mp. Al in ierea construct i i lor propuse va f i de: o 35 m de la l imi ta noulu i prof i l a DE 1293; o 10 m de la l imi ta poster ioara a parcele i ; o 5 m de la l imi ta laterala Sudica a parcele i ; o 10 m de la l imi ta laterala Nordica a parcele i . Tipul de acoper i re: o sarpanta sau terasa. La amplasarea construct i lor se vor respecta: o normele de insor ire s i i luminat natural ; o distantele minime de siguranta la foc intre construct i i s i dotar i le edi l i tare respect iv intre

dotar i le edi l i tare s i l imi ta de propr ietate precum si accesele in construct ie pentru asigurarea cer inte lor de siguranta la foc;

o construct i le nou propuse pentru servic i i , depozi tare si industr ie in regim S+P+2E vor rerspecta preveder i le Codului Civ i l cu pr iv i re la vecinatat i s i in s i tuat ia in care depasesc doua nivelur i se va respecta d istanta minima de ½ din H cornisa fata de mezuini le laterale;

o la amplasarea construct i lor pe l imi ta de proprietate se va sol ic i ta acordul notar ia l al proprietarulu i parcele i fata de care se amplaseaza construct ia propusa.

Pr in avizele det inator i lor de ut i l i ta t i din zona amplasamentului sunt impuse urmatoarele retrager i sau restr ict i i pe or izontala din axa conductelor sau a insta lat i i lor de pe amplasament: o zona de protect ie LEA 20Kv – 24 m; o zona de protect ie LES 20Kv – 2 m; o retragere costruct i i fata de conducta de transport gaze naturale Dn 200 mm SRM

Timisoara I – SRM Timisoara I I - 20m, respect iv 6 m de la prot iunea de retea clasa a 4-a de locat ie.

o retragere parcar i auto fata de conducta de transport gaze naturale Dn 200 mm SRM Timisoara I – SRM Timisoara I I - 6m

o retragere drumur i fata de conducta de transport gaze naturale Dn 200 mm SRM Timisoara I – SRM Timisoara I I - 20m

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 5 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Accese carosabile În zona studiată vor f i prevăzute noi cai de comunicaţ ie rut iera care sa asigure accesul în zona. Drumuri le ce deservesc zona vor f i racordate la DE 1249 DE 1293 si DE 1205/3. Accesul la parcela d in zona studiata se va face di rect din DE1293. Documentaţ ia de execuţ ie a lucrăr i lor aferente acceselor în zona studiată vor f i întocmite de un proiectant de specia l i tate - lucrar i rut iere. Drumuri de incintă Drumuri le de incintă vor f i pro iectate ş i prevăzute cu marcaje ş i indicatoare corespunzătoare. Documentaţ ia de execuţ ie a lucrăr i lor aferente acceselor în zona studiată vor f i întocmite de un proiectant de specia l i tate. Parcaje Autor izarea executăr i i construcţ i i lor care pr in dest inaţ ie, necesi tă spaţ i i de parcare se admite numai dacă există posibi l i ta tea real izăr i i acestora în incinta. Pentru construcţ i i le care au ca act iv i tate servic i i , depozi tare sau industr ie se va respecta legis lat ia in v igoare cu pr iv i re la numarul de parcaje raportate la t ipul de act iv i tate desfasurata.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA Racordarea la reţele tehnico-edil itare existente Autor izarea executăr i i construcţ i i lor va f i permisă numai în cazul asigurari i cu ut i l i ta t i a amplasamentulu i respect iv asigurarea cu energie e lectr ica, apa potabi la s i evacuare ape manajere. Dupa real izarea rete le lor centra l izate de ut i l i ta t i publ ice benef ic iarul se obl iga să racordeze imobi lele la reţe lele centra l izate publ ice. Realizarea de reţele tehnico-edil itare Pentru asigurarea uti l i tă ţ i lor necesare funcţ ionări i zonelor de servic i i , depozi tare si industr ie se propune obl igat iv i tatea real izăr i i următoarelor echipăr i edi l i tare: o Asigurarea cu apa potabi la a obiect ivelor se va real iza pr in ext inderea rete le i de apa

potabi la existenta in prezent in Calea Sagului . o Apele uzate menajere proveni te de pe zona studiata se colecteaza pr in intermediul

rete le i de canal izare si se vor deversa in reteaua de canal izare a municipiu lu i Timisoara pr in ext inderea rete le i de canal izare existenta in prezent in Calea Sagului .

o Apele meteor ice de pe construct i i , drumuri s i parcare se vor colecta pr in intermediul rete le i de canal izare pentru ape pluvia le, separata de reteaua de canal izare apa menajera si se vor deversa in canalu l ANIF dupa ce vor f i t recute pr intr-un deznisipator s i separator de produse hidrocarburi . Acestea vor f i stocate intr -un bazin de retent ie propus BR. Preapl inul se va deversa in canalu l de desecare HCn 1228. Racordarea la canalu l de desecare se face pr intr -o gura de varsare.

o Pentru zona de servic i i , depozi te s i industr ie apele menajere vor f i t recute pr intr -un separator de grăsimi.

o Asigurarea cu energie electr ica a zonei se va real iza pr in bransamente la reteaua de energie e lectr ica adiacent amplasamentulu i .

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 6 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

o Asigurarea cu gaze naturale a zonei se va real iza pr in bransamente la reteaua gaze naturale af lata in zona.

Pentru reţe le le de uti l i tă ţ i existente în zonă, lucrăr i le de racordare şi de branşare la reţeaua edi l i tară publ ică se suportă în întregime de invest i tor . Invest i tor i i vor real iza propr i i le insta laţ i i de încălz i re. Centra la termica va funct iona cu gaz natural sau lemne.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCTII

Terenur i le pentru construcţ i i vor f i dimensionate având în vedere următoarele e lemente: • Frontul stradal la DE 1293 va f i retras cu minim 35 m de la l imi ta carosabi lu lu i , zona

care se const i tu ie in zona verde; In funct ie de preveder i le PUG in domeniul c i rculat ie i s i concluzi i le studi i lor de fundamentare se vor prezenta: • Cai le de comunicat ie ce deservesc amplasamentul vor avea urmatoarele prospecte: In zona studiata vor f i prevazute prof i le corespunzatoare ale cai lor de comunicat ie rut iera care sa asigure accesul in zona. Noi le prof i le vor avea urmatoarele dimensiuni : o DE 1205/3 – 35,5 m - compus din: t rotuar 2 m, p ista b ic ic lete 1,5 m, zona verde 1,5 m,

carosabi l 7,0 m, zona verde 11,5 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 1,5 m, p ista b ic ic lete 1,5 m si t rotuar 2 m;

o DE 1205/3 - 35 m - compus din: t rotuar 2 m, p ista b ic ic lete 1,5 m, zona verde 1,5 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 11 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 1,5 m, p ista b ic ic lete 1,5 m si t rotuar 2 m;

o DE 1293 – 24 m - compus din: t rotuar 2 m, p ista b ic ic lete 1,5 m, zona verde 1,5 m, carosabi l 7,0 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 1,5 m, p ista b ic ic lete 1,5 m si t rotuar 2 m;

o DE 1249 – 17 m - compus din: t rotuar 1,5 m, p ista b ic ic lete 1,5 m, zona verde 2,0 m, carosabi l 7,0 m, zona verde 2,0 m, p ista b ic ic lete 1,5 m si t rotuar 1,5 m;

Accesul pe parcela A1299/1/15/b/2 se va face din DE 1293 prin intermediul unei brete le de acces.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI Spaţii verzi şi plantate Autor izaţ ia de constru ire va conţ ine obl igaţ ia creăr i i de spaţ i i verzi amenajate. Este obl igator ie amenajarea şi plantarea spaţ iu lu i verde aferent c i rculaţ i i lor carosabi le. De asemenea in inter ioru l parcele lor rezul tate vor f i amenajate ca spat i i verzi in suprafata de minim 25% din suprafata tota la a parcele i rezul tate. Împrejmuiri Este permisă real izarea de împrejmuir i : • t ransparente, decorat ive sau gard viu pentru del imi tarea parcelelor aferente clădir i lor

fata de l imi ta de propr ietate dinspre strada, cu inal t imea de maxim 2 m, iar inal t imea soclu lu i nu va depasi 0,5 m;

• opace, d in z idar ie sau lemn cu inal t imea maxima de 2 m pentru del imi tarea parcele lor aferente clădir i lor fata de l imi ta de propr ietate aferente a l tor c ladir i .

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 7 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

Aspectul împrejmuir i lor se va supune aceloraşi exigenţe ca şi în cazul aspectulu i exter ior al c lădir i lor .

I I I . ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

11. UNITĂŢI ŞI SUBUNITĂŢI FUNCŢIONALE Zona studiată este reglemantata pr in PLANUL URBANISTIC GENERAL TIMISOARA ca zona pentru servic i i , depozi te s i industr ie. In concluzie zona studiata este def in i ta ca zona de servic i i , depozi te s i industr ie dar in prezent amplasamentul se const i tu ie din teren agr icol in extravi lan.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE REF

ERINTA L – locuirea Nu este cazul . IS – instituţ i i şi servicii Zona studiata va f i prevazuta cu servic i i minim 10%. ID – unităţ i de producţie şi depozitare Zona studiata va f i prevazuta cu depozi tare si industr ie minim 10%. C- căi de comunicaţie Zona studiata va f i prevazuta cu cai de comunicat ie conform capi to l I I , punct 7. Regul i cu pr iv i re la asigurarea acceselor obl igator i i . SP – spaţi i plantate, agrement, sport Zona studiata va f i prevazuta cu spaţ i i verzi amenajate, minim 25% din suprafata de teren ramasa dupa real izarea drumur i lor . DS – destinaţie specială Nu este cazul . GC – gospodărire comunală Nu este cazul . TE – echipare edil itară Zona studiata va f i prevazuta cu echipăr i edi l i tare conform capi to l I I , punct 8. Regul i cu pr iv i re la echiparea edi l i tară. Zona studiata este traversata de magistra le de energie electr ica si gaze naturale. Magistra la de gaze naturale se propune a f i deviata conform plansei de Reglementar i edi l i tare.

V. UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ Zona studiată se const i tu ie într -o zona cu uni tat i ter i tor ia le de refer inta, după cum urmează: • Zona de servic i i , depozi tare si industr ie, cu regim de inal t ime S+P+2E, parcela 1;

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 8 d i n 9

P U Z – P L A N U R B A N I S T I C Z O N A L E X T I N D E R E Z O N A D E S E R V I C I I , D E P O Z I T A R E S I I N D U S T R I E I N E X T R A V I L A N T I M I S OA R A

• Drumuri publ ice - parcela 2; Pentru uni tatea funct ionala aferenta zonei studiate se vor apl ica prescr ipţ i i le pr iv ind restr icţ i i ş i permisiuni prevăzute în PUZ.

Intocmit , arh. HENT Sor in

R e g u l a m e n t l o c a l d e u r b a n i s m p a g i n a 9 d i n 9

  • Spaţii verzi şi plantate
  • Împrejmuiri

Atasament: Referat.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. UR2012-008625/18.05.2012

REFERAT pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan

Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan Timisoara Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2012-008625/16.05.2012, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 02/22.04.2010 şi de Avizul Favorabil nr. 08/26.04.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2301/01.06.2010 prelungit pana la data de 01.06.2012, Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4547 din 20.06.2011, precum si Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 148/20.12.2011;

Documentatia PUZ ,,Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna ianuarie 2012;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, , extravilan Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aproabarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara.

Documentatia, Plan Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, este elaborata de SC SIREGON GRUP SRL, proiect nr. 9066/2009, la cererea beneficiarului SC TEHNOLUB SRL.

Terenul propus pentru construire este situat în partea de sud-vest a municipiului Timisoara, in extravilanul localitatii, in zona Calea Sagului (DN 59) fiind delimitat: la nord – est de drumul de exploatare DE 1293 , la sud – est de de parcela privata reglementata prin Planul Urbanistic Zonal „DE 1205. Calea Sagului , KM 7” aprobat prin HCL nr. 495/18.12.2007 iar la sud-vest si la nord – vest de parcele private.

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului.

Zona studiata care face obiectul acestei documentatii, nu se afla în zona protejata sau de protectie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru aceasta documentatie, conform Legii nr. 350/2001 a fost obtinut Avizul Consiliului Judetean Timis cu nr. 148/20.12.2011. Terenul studiat, în suprafaţă totală de 10.000 mp (S masurata de 10.011 mp), este inscris in C.F. 410312 – Timisoara, nr. cadastral A1299/1/15/b/2, teren extravilan cu destinatia teren, proprietar fiind SC TEHNOLUB SRL.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zona adiacenta amplasamentului, precum si de planurile de urbanism cu caracter director si anume: PUZ - „DE 1205, Calea Sagului, km 7” - zona Calea Sagului (DN 59), km , aprobat prin H.C.L. nr. 495/18.12.2007, PUZ - "Zona pentru spatii comeriale, servicii, show room, depozite”, intravilan si extravilan, calea Sagului DN 59, km 7+300 dreapta, Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 37/29.01.2008, PUZ „Construire hale depozitare cu corp administrativ”, - zona Calea Sagului (DN 59), km , aprobat prin H.C.L. nr. 338/31.07.2007, PUZ „Construire hale industriale”, - zona Freidorf, aprobat prin H.C.L. nr. 129/30.03.3010, PUZ „Calea Sagului (DN 59), km 7+500 dreapta Timisoara”, - zona Calea Sagului (DN 59), km , aprobat prin H.C.L. nr. 291/01.11.2001.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal„Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, se propune amenajarea unei zone de depozitare, servicii si industrie prin construirea unor hale si constructii administrative in regim de inaltime max. S+P+2E.

Accesul auto pentru parcajele realizate in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela) se va realiza, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2011-001488/30.06.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Autorizatia de Construire se va emite doar după ce suprafetele de teren afectate de drumuri vor deveni domeniul public.

Indicii propuşi prin documentaţie (in conformitate cu Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 148/20.12.2011) sunt:

POT max = 55 %, CUT max = 1,60 Regim de inaltime max. S+P+2E, H max cornisa = 15 m Spatii verzi min 25,02% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4547 din

20.06.2011. Se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

Planul Urbanistic Zonal „Extindere zona de servicii, depozitare, industrie in extravilan Timisoara”, C.F. nr. 410312 nr. Cad. A 1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF,

Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC,

Red/Dact – L.I.

Atasament: RAPORT_CF_410312_extravilan_TM_TEHNOLUB.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA INSTITUȚIA ARHITECTULUI ŞEF BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, fel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbanaBprimariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2012 — 000699/27.02.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația: - PUZ — „EXTINDERE ZONA DE SERVICII, DEPOZITARE SI INDUSTRIE, ZONA ADMINISTRATIVA SI SERVICII” - Amplasament: CF 410312, NR. CAD. A1299/1/15/b/2, extravilan Timisoara - Beneficiar: S.C. TECHNOLUB S.R.L. - Proiectant: S.C. SIREGON GRUP S.R.L. Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 23.01.2012- 16.02.2012, referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană din cadrul Instituţiei Arhitectului Şef şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Institutia Arhitectului Sef a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro Proprietari notificați : - S.C. JOMRITA INVESTITII S.R.L. — Calea Sagului DN 59, km. 7+300, dreapta; - S.C.LAVEDI LIMITED S.R.L. — Calea Sagului DN 59, km. 7; Documentaţia disponibilă la Biroul Dezvoltare Urbană, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. SIREGON GRUP S.R.L., organizata in data de 02.02.2012, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația P.U.Z. - „Extindere zona de servicii, depozitare si industrie, zona administrativa si servicii”, CF 410312, NR. CAD. A1299/1/15/b/2, extravilan Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. ȘEF BIROU CONSILIER Arh.Emilian Sorjn CIURARIU Ing. Liliana IOVAN Red/Dact. LI. —2ex E ZA U (