keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/26.02.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 98/26.02.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.UR2013-001020/04.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.140/2011, respectiv prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 08/24.03.2011 si Avizul Favorabil nr. 13/19.07.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9432 din 15.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, având ca beneficiar pe DAHMA MARIA CAMELIA, întocmit conform Proiectului nr. 189/2011, realizat de S.C. WH PROJECT S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+2E+Er, acces auto si realizarea celor 72 de locuri de parcare se vor face exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2011-002559 din 22.09.2011, procentul de ocupare al terenului POT max de 40%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de max. 1,6, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9432 din 15.10.2012.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Timişoara, timp in care trebuie demarate investitiile prevazute in documentatie.

Art. 4: Terenul studiat este format din sase parcele în suprafaţă totală de 4.800 mp, este inscris in CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/13 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, CF nr. 430128, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/16 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/20 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/24 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/21 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/17 (CF vechi nr. 134421), teren intravilan, arabil in suprafata de 800 mp, este proprietatea beneficiarului DAHMA MARIA CAMELIA.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare", str. Preot Alexandru Balas, Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitărţii:
- Compartimentului Control;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Posibilitati_de_mobilare.pdf

60 5.00 6.00 5.00 14.75

60 5.006.005.00 14.75

60 5.00 6.00 5.00 14.75

60 5.006.00 5.00 14.75

R 9 .0 0

R 9 .0 0

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

GANG

GANG

GANG

TEREN STUDIAT

C.F. nr. 429913 top. 14325-14327/13, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430128 top. 14325-14327/16, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430129 top. 14325-14327/17, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430130 top. 14325-14327/20, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430131 top. 14325-14327/21, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430132 top. 14325-14327/24, Suprafata teren = 800.00 mp

CALCULUL NECESAR LOCURI DE PARCARE

10 Apartamente / Bloc = 10 ap. x 6 blocuri = 60 apartamente

2 parcari vizitatori / bloc = 12 locuri de parcare

60 apartamente = 60 locuri de parcare

vizitatori = 12 locuri de parcare

TOTAL = 72 LOCURI DE PARCARE

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

31.35 31.30

2 5 .5 1

2 5 .5 1

2 5 .5 1

2 5 .5 1

2 5 .5 0

2 5 .5 0

7 .1 0

3 6 .0 0

1 4 .2 0

3 6 .8 0

1 4 .6 0

3 6 .8 0

6 .7 0

10.00 16.35 5.00

10.00 16.35 5.00

10.00 16.35 5.00

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

Cladire propusa de locuinte colective

si functiuni complementare

Regim de inaltime max. P+2+Eretras

P.O.T. propus max.= 40.00 %

C.U.T. propus max. = 1.60

S teren = 800 mp

str.MURES

s tr .C L A U D E D E B U S S Y

CC

str. MUZICESCU

:/8

800mp

:/9

800mp

:/12

800mp

:/25 1189mp

:/26

1232mp

:/29

S A N T IE R

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F. 134421, str. ALEXANDRU BALAS, NR. CAD. 14325-14327/13, 14325-14327/16, 14325-14327/17, 14325-14327/20, 14325-14327/21, 14325-14327/24, TIMISOARA

Limita zona studiata P.U.Z.

Limita de proprietate

LEGENDA POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

Limite cadastrala a parcelelor studiate

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 10.000

N

PARCELELEPARCELELEPARCELELEPARCELELE STUDIATESTUDIATESTUDIATESTUDIATE

N str. muresstr. muresstr. muresstr. mures

str. musicescustr. musicescustr. musicescustr. musicescu

SUPRAFETE PE TEREN

TOTAL PARCELE STUDIATE

LOCUINTE P+2+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STRAZI, ACCES AUTO

ZONA VERDE AMENAJATA

TEREN AGRICOL

BILANT DE SUPRAFETE EXISTENTE / PROPUSE PE TEREN

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

4800 100 4800 100

1920 400 0

0 0 780.00 16.25

0.00 0.00

0 0

1200 25.00

0 0

PARCARI DALE INIERBATE 0 0 900.00 18.75

GRADINA 4800 100 0 0

Limita propusa de implantarea cladirilor in cadrul parcelelor

REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATACerintaSemnaturaNumeExpert

189/2011

Proiect nr.:

Titlul plansei:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr.

SCARA

DATA

NUME SEMNATURA

Desenat:

SPECIFICATIE

Denumire proiect:

09.2011

189/2011

Proiectat:

1: 1000

A05POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA

arh.WALDAR FACKELMANN

arh.HOREA CIRCA

Beneficiar:

DAHMA MARIA CAMELIA

str. C. Martirilor, nr.112, Timisoara, jud. TimisSef proiect:

arh.WALDAR FACKELMANN

PUZ-LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT DE SPECIALITATE:URBANISM WH PROJECT s.r.l.

tel/fax:0256437120/ 0256436039 C.U.I. R 13870345 J35/508/2001

P R O J E C T

C.F. Nr. 134421, str. Preot Alexandru Balas, TIMISOARA

P.U.Z.

POSIBILITATI DE MOBILARE URBANA - SCARA 1: 1000

s tr .P R E O T A L E X A N D R U B A L A S

P U D " C O N S T R U IR E I M O B IL E D E

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 2 E + M /E r

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x P + 3 E + E r

R E G IM S T A B IL IT

P R IN P .U .D .

A P R O B A T P R IN

H C L 3 3 7 /2 5 .0 9 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN P .U .D .

A U T O R IZ A T IE D E C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .2 7 1 9 /2 8 .0 9 .2 0 0 7

A U T O R IZ A T IE D E

C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .3 1 4 3 /3 1 .1 0 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN

P .U .D .

Nr. top. parcele existente

CIRCULATIE TERENURILOR

mp mp %

suprafata teren studiat

suprafata de reparcelat

suprafata ce tece in domeniul public

mp %

P.O.T.max. admis

14325-14327/13, 14325-14327/16,

14325-14327/17, 14325-14327/20,

14325-14327/21, 14325-14327/24,

4800 0 0 0 0 40.00 %

C.U.T.max. admis

1.60

Carosabil si circulatie propus

Trotuar propus

Acces propus pe parcela - pavaj dale beton

Acces propus pe parcela

Spatiu verde amenajat propus

e sp _ ei

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

31.35

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

TEREN STUDIAT

C.F. nr. 429913 top. 14325-14327/13, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430128 top. 14325-14327/16, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430129 top. 14325-14327/17, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430130 top. 14325-14327/20, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430131 top. 14325-14327/21, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430132 top. 14325-14327/24, Suprafata teren = 800.00 mp

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

31.35 31.30

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

1 0 .0 0

2 3 .8 0

5 .0 0

1 5 3 .0 6

5.00 16.35

10.00

5.00 16.35

10.00

5.00 16.35

10.00

5.00 16.35

10.00 10.00

16.32 5.00

5.00 16.35

10.00

5.00 16.35

10.00

str.MURES

s tr .C L A U D E D E B U S S Y

CC

str. MUZICESCU

:/8

800mp

:/9

800mp

:/12

800mp

:/25 1189mp

:/26

1232mp

:/29

S A N T IE R

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F. 134421, str. ALEXANDRU BALAS, NR. CAD. 14325-14327/13, 14325-14327/16, 14325-14327/17, 14325-14327/20, 14325-14327/21, 14325-14327/24, TIMISOARA

Nr. cad. 14325-14327/13

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/16

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/17

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/20

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/21

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/24

Steren = 800.00 mp

Limita zona studiata P.U.Z.

Limita de proprietate

LEGENDA REGLEMENTARI URBANISTICE

Limite cadastrala a parcelelor studiate

Carosabil si circulatie propus

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 10.000

N

PARCELELEPARCELELEPARCELELEPARCELELE STUDIATESTUDIATESTUDIATESTUDIATE

N str. muresstr. muresstr. muresstr. mures

str. musicescustr. musicescustr. musicescustr. musicescu

Zona pentru locuinte P+2+Eretras si functiuni complementare

Conform PUZ aprobat HCL 91/1998 Zona rezidentiala si dotari aferente cu regim de inaltime max. P+2E

Limita propusa de implantarea cladirilor in cadrul parcelelor

REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATACerintaSemnaturaNumeExpert

189/2011

Proiect nr.:

Titlul plansei:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr.

SCARA

DATA

NUME SEMNATURA

Desenat:

SPECIFICATIE

Denumire proiect:

09.2011

189/2011

Proiectat:

1: 1000

A03REGLEMENTARI URBANISTICE

arh.WALDAR FACKELMANN

arh.HOREA CIRCA

Beneficiar:

DAHMA MARIA CAMELIA

str. C. Martirilor, nr.112, Timisoara, jud. TimisSef proiect:

arh.WALDAR FACKELMANN

PUZ-LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT DE SPECIALITATE:URBANISM WH PROJECT s.r.l.

tel/fax:0256437120/ 0256436039 C.U.I. R 13870345 J35/508/2001

P R O J E C T

C.F. Nr. 134421, str. Preot Alexandru Balas, TIMISOARA

P.U.Z.

REGLEMENTARI URBANISTICE - SCARA 1: 1000

s tr .P R E O T A L E X A N D R U B A L A S

P U D " C O N S T R U IR E I M O B IL E D E

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 2 E + M /E r

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x P + 3 E + E r

R E G IM S T A B IL IT

P R IN P .U .D .

A P R O B A T P R IN

H C L 3 3 7 /2 5 .0 9 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN P .U .D .

A U T O R IZ A T IE D E C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .2 7 1 9 /2 8 .0 9 .2 0 0 7

A U T O R IZ A T IE D E

C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .3 1 4 3 /3 1 .1 0 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN

P .U .D .

Trotuar propus

Acces propus pe parcela - pavaj dale beton

Acces propus pe parcela

Nr. top. parcele existente

CIRCULATIE TERENURILOR

mp mp %

suprafata teren studiat

suprafata de reparcelat

suprafata ce tece in domeniul public

mp %

P.O.T.max. admis

14325-14327/13, 14325-14327/16,

14325-14327/17, 14325-14327/20,

14325-14327/21, 14325-14327/24,

4800 0 0 0 0 40.00 %

C.U.T.max. admis

1.60

SUPRAFETE PE TEREN

TOTAL PARCELE STUDIATE

LOCUINTE P+2+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STRAZI, ACCES AUTO

ZONA VERDE AMENAJATA

TEREN AGRICOL

BILANT DE SUPRAFETE EXISTENTE / PROPUSE PE TEREN

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

4800 100 4800 100

1920 400 0

0 0 780.00 16.25

0.00 0.00

0 0

1200 25.00

0 0

PARCARI DALE INIERBATE 0 0 900.00 18.75

GRADINA 4800 100 0 0

e sp _ ei

Atasament: Situatia_Existenta.pdf

31.35

31.35

1 5 3 .0 6

TEREN STUDIAT

C.F. nr. 429913 top. 14325-14327/13, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430128 top. 14325-14327/16, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430129 top. 14325-14327/17, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430130 top. 14325-14327/20, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430131 top. 14325-14327/21, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430132 top. 14325-14327/24, Suprafata teren = 800.00 mp

SUPRAFATA TOTALA TEREN = 4800.00 mp SITUATIE EXISTENTA

S construita la sol = 0.00 mp

S construita desf. = 0.00 mp

P.O.T. = 0.00 % C.U.T. = 0.00

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

s t r .B o e m a

CC

D E - 4 m

:/8

800mp

:/9

800mp

:/12

800mp

:/25 1189mp:/26

1232mp

:/29

:/ 2 8

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F. 134421, str. ALEXANDRU BALAS, NR. CAD. 14325-14327/13, 14325-14327/16, 14325-14327/17, 14325-14327/20, 14325-14327/21, 14325-14327/24, TIMISOARA

Limita zona studiata P.U.Z.

Limita de proprietate

LEGENDA SITUATIA EXISTENTA

Limite cadastrala a parcelelor studiate

Carosabil si circulatie pietonala

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 10.000

N

PARCELELEPARCELELEPARCELELEPARCELELE STUDIATESTUDIATESTUDIATESTUDIATE

N str. muresstr. muresstr. muresstr. mures

str. musicescustr. musicescustr. musicescustr. musicescu

Conform PUZ aprobat HCL 91/1998 Zona rezidentiala si dotari aferente cu regim de inaltime max. P+2E

REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATACerintaSemnaturaNumeExpert

189/2011

Proiect nr.:

Titlul plansei:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr.

SCARA

DATA

NUME SEMNATURA

Desenat:

SPECIFICATIE

Denumire proiect:

09.2011

189/2011

Proiectat:

1: 1000

A02SITUATIA EXISTENTA

arh.WALDAR FACKELMANN

arh.HOREA CIRCA

Beneficiar:

DAHMA MARIA CAMELIA

str. C. Martirilor, nr.112, Timisoara, jud. TimisSef proiect:

arh.WALDAR FACKELMANN

PUZ-LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT DE SPECIALITATE:URBANISM WH PROJECT s.r.l.

tel/fax:0256437120/ 0256436039 C.U.I. R 13870345 J35/508/2001

P R O J E C T

C.F. Nr. 134421, str. Preot Alexandru Balas, TIMISOARA

P.U.Z.

SITUATIA EXISTENTA - SCARA 1: 1000

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x P + 3 E + E r

R E G IM S T A B IL IT

P R IN P .U .D .

A P R O B A T P R IN

H C L 3 3 7 /2 5 .0 9 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN P .U .D .

str.MURES

s tr .C L A U D E D E B U S S Y

str. MUZICESCU

A U T O R IZ A T IE D E C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .2 7 1 9 /2 8 .0 9 .2 0 0 7

S A N T IE R

A U T O R IZ A T IE D E

C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .3 1 4 3 /3 1 .1 0 .2 0 0 7

s tr .P R E O T A L E X A N D R U B A L A S

P U D " C O N S T R U IR E I M O B IL E D E

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 2 E + M /E r

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN

P .U .D .

Nr. cad. 14325-14327/13

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/16

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/17

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/20

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/21

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/24

Steren = 800.00 mp Nr. top. parcele existente

CIRCULATIE TERENURILOR

mp mp %

suprafata teren studiat

suprafata de reparcelat

suprafata ce tece in domeniul public

mp %

P.O.T.max. admis

14325-14327/13, 14325-14327/16,

14325-14327/17, 14325-14327/20,

14325-14327/21, 14325-14327/24,

4800 0 0 0 0 40.00 %

C.U.T.max. admis

1.60

SUPRAFETE PE TEREN

TOTAL PARCELE STUDIATE

LOCUINTE P+2+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STRAZI, ACCES AUTO

ZONA VERDE AMENAJATA

TEREN AGRICOL

BILANT DE SUPRAFETE EXISTENTE / PROPUSE PE TEREN

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

4800 100 4800 100

1920 400 0

0 0 780.00 16.25

0.00 0.00

0 0

1200 25.00

0 0

PARCARI DALE INIERBATE 0 0 900.00 18.75

GRADINA 4800 100 0 0

e sp _ ei

Atasament: RAPORT_informare_public_preot_Balas_DAHMA.pdf

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

  1

 

Nr. UR2011-024464/16.05.2012

RAPORT

DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI

privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Locuinţe colective P+2E+Er şi funcţiuni complementare”

str. Preot Al. Bălaş, Timişoara

Având în vedere ORDINUL nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; Având în vedere procedura prevăzută în H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

Se întocmeşte Raportul informării şi consultării publicului, Etapa 2 – etapa elaborării

propunerilor PUZ şi RLU aferent pentru documentaţia: Plan Urbanistic Zonal – ,,Locuinţe colective P+2E+Er şi funcţiuni complementare”

­ nr. de înregistrare UR2011-024464/15.12.2011 ­ amplasament: str. Preot Al. Bălaş, Timişoara ­ beneficiar: DAHMA MARIA CAMELIA ­ proiectant: S.C. WH PROJECT S.R.L

Informarea şi consultarea publicului s-a desfăşurat astfel:

1. Afişare pe site-ul oficial www.primariatm.ro al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu data de 09.01.2012 a Anunţului privind demararea Etapei 2;

2. Afişarea pe 4 panouri a anunţului cu privire la lucrarea propusă, dintre care unul pe parcela care a generat PUZ;

3. S-au expediat prin Poşta Română anunţuri cu privire la Plan Urbanistic Zonal – ,,Locuinţe colective P+2E+Er şi funcţiuni complementare” str. Preot Al. Bălaş, Timişoara tuturor proprietarilor din zona studiată, un număr de 21 de adrese poştale;

4. Documentaţia a putut fi consultată la sediul administraţiei publice, Biroul Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD, după programul stabilit în Anunţ;

5. O persoană a solicitat consultarea documentaţiei la sediul administraţiei, fără să exprime vreo opinie, conform tabelului cu lista persoanelor care au solicitat consultarea documentaţiei;

6. In data de 19.01.2012, ora 16,00 – 17,00, a avut loc întâlnirea cu reprezentantul proiectantului arh. Horea Circa şi cetăţenii din zonă, la Atelierul de Urbanism;

 

R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I S O A R A

I N S T I T U Ț I A   A R H I T E C T U L U I   Ş E F B I R O U L   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   A V I Z A R E   P U Z / P U D  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l :   + 4 0   2 5 6   4 0 8 4 3 5 e ‐ m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

 

  2

 

7. Au luat parte: inspectorul de zonă şi Şeful Biroului Dezvoltare Urbană şi Avizare PUZ/PUD, un reprezentant din partea proiectantului şi cinci cetăţeni, care au notat observaţiile în legătură cu propunerile din documentaţie în tabelul cu lista persoanelor participante la întâlnirea cu proiectantul;

8. Cetăţenii din zona studiată şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la aglomerarea traficului din zonă, la noxele degajate de maşini, lipsa locurilor de parcare pe stradă, rezerva că reţelele de utilităţi nu vor face faţă la mărirea numărului de utilizatori, nemulţumire vis-a-vis de implantarea unor locuinţe colective în vecinătatea lor;

9. Având în vedere obiecţiunile ridicate de către cetăţeni, iniţiatorul PUZ a formulat un răspuns;

10. Rezultatele informării şi consultării împreună cu răspunsul iniţiatorului au fost afişate pe site-ul oficial www.primariatm.ro, iar celor care au participat la întâlnirea cu proiectantul din data de 19.01.2012 li s-a expediat prin poştă răspunsul iniţiatorului;

11. S-a inregistrat cu nr. RU2012-000127/01.03.2012 solicitarea unui cetăţean din zonă de organizare a unei dezbateri publice.

12. In data de 29 martie 2012 s-a organizat o dezbatere publică la sediul administraţiei publice şi, deoarece nu a participat nici un cetăţean, s-a organizat o nouă dezbatere publică în data de 05 aprilie 2012.

13. In urma înregistrării audio a dezbaterii din data de 05 aprilie 2012, s-a întocmit de către Direcţia Comunicare un proces verbal.

14. După data de 05.04.2012 nu s-au mai înregistrat sesizări;

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, corespunzător Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, această Etapă a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare pentru documentaţia Plan Urbanistic Zonal - ,,Locuinţe colective P+2E+Er şi funcţiuni complementare” str. Preot Al. Bălaş, Timişoara, beneficiar DAHMA MARIA CAMELIA, proiectant S.C. WH PROJECT S.R.L

Arhitect Şef Arh. Ciprian Silviu CADARIU

Şef Birou Consilier Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Sorina POPA

Red/dact. S.P. – 2 ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 1

Nr. UR2013-001020/04.02.2013

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU

REFERAT

pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-001020/25.01.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara;

Ţinând cont de Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 08/24.03.2011 şi de Avizul Favorabil nr. 13/19.07.2012 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1623/20.04.2011 prelungit pana la data de 20.04.2013, adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9432 din 15.10.2012;

Documentatia PUZ "Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, a fost afisata pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Timisoara incepand cu luna ianuarie 2012;

Conform procedurii prevazuta prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului documentatia PUZ ,,Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, se incadreaza in etapa aprobarii PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 64 din HCL nr. 140/2011, respectiv din HCL nr. 138/2012), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 transparenta decizionala in administratia publica;

Avand in vedere Dezbaterea publica din data de 05.04.2012 in urma careia s-a intocmit proces verbal atasat la dosar;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara;

Documentatia Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, este elaborata de SC WH PROJECT SRL, proiect nr. 189/2011, la cererea beneficiarului DAHMA MARIA CAMELIA.

Terenul studiat în cadrul P.U.Z. este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de sud a oraşului, în UTR 70, prevazut prin PUG Timisoara, ca zona de locuinte si functiuni complementare in regim

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 2

de max P+2E, fiind delimitat la nord de locuinte colective, la sud de un teren proprietate privata liber de constructii, la est de str. Alexandru Balas si la vest de locuinte colective in regim P+2E.

Terenul studiat este format din sase parcele în suprafaţă totală de 4.800 mp, este inscris in CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/13 (CF vechi nr. 134421), teren arabil intravilan, in suprafata de 800 mp, CF nr. 430128, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/16 (CF vechi nr. 134421), teren arabil intravilan, in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/20 (CF vechi nr. 134421), teren arabil intravilan, in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/24 (CF vechi nr. 134421), teren arabil intravilan, in suprafata de 800 mp, CF nr. 429913, Timisoara, avand nr. top. 14325-14327/21 (CF vechi nr. 134421), teren arabil intravilan, in suprafata de 800 mp, este proprietatea beneficiarului DAHMA MARIA CAMELIA.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, nu se incalca prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului. La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in vecinatatea amplasamentului studiat, precum si de planurile de urbanism cu caracter director si anume:

- PUD "Bloc de locuinte colective" zona Mureş - Muzicescu C.F. nr. 145581, nr. cadastral 14325- 14327/4; 14325-14327/6/a, Timişoara, aprobat prin HCL 337/2007;

- PUZ „Zona Lidia Muzicescu Martirilor Urseni” aprobat prin HCL 91/1998 Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”,

str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, se propune amenajarea unui ansamblu: locuinte colective si functiuni complementare, cu un regim de inaltime maxim de P+2E+Er.

Accesul auto pentru cele 72 de locuri de parcare care se vor realiza in incinta parcelei (cu posibilitate de întoarcere pe parcela), se va face in conformitate cu avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2011- 002559/22.09.2011.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007, respectiv cu HCL nr. 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie (in conformitate cu Avizul C.T.A.T.U. nr. 24/13.11.2012)

sunt: POT max = 40 %, CUT max = 1,6 Regim de inaltime max. P+2E+Er, H max cornisa = 15 m (la etajul retras) Spatii verzi min 25 % - conform adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 9432 din

15.10.2012.

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 3

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Aceasta se va putea elibera doar dupa ce toate terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal „Locuinte colective P+2E+Er si functiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balas, Timisoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

DIRECTOR, Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, Gabriela GHILEZAN

AVIZAT JURIDIC,

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M S E R V I C I U L   D E   D E Z V O L T A R E   U R B A N Ă   Ş I   R E A B I L I T A R E   Ş I   C O N S E R V A R E  

C L Ă D I R I   I S T O R I C E B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T Ă Ţ I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1 4

Red/Dact – G.G.

Atasament: Plansa_de_drumuri.pdf

A U

TO R

IZA TIE

D E

C O

N STR

U IR

E IM

O B

IL D +P+2E+Er

N R

.2719/28.09.2007 locuinte colective

IM O

B IL D

E LO

C U

IN TE C

O LEC

TIVE H

m ax P

+3E+Er R

E G

IM S

TA B

ILIT PR IN

P.U .D

. A

P R

O B

A T P

R IN

H C

L 337/25.09.2007

IM O

B IL D

E LO

C U

IN TE C

O LEC

TIVE H

m ax S/D

+P+3E +E

r/M R

E G

IM P

R O

P U

S PR

IN P.U

.D .

A U

TO R

IZA TIE

D E

C O

N STR

U IR

E IM

O B

IL D +P+2E+Er

N R

.2719/28.09.2007 locuinte colective

N r. cad. 14325-14327/13

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

N r. cad. 14325-14327/16

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

N r. cad. 14325-14327/17

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

N r. cad. 14325-14327/20

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

N r. cad. 14325-14327/21

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

N r. cad. 14325-14327/24

LO C

U IN

TE C

O LEC

TIVE P

R O

PU SE

P +2E+Er

S teren = 800 m

p

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

12 11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12 11

12 11

12 11

12 11

B LO

C I B

LO C II

B LO

C III

B LO

C IV B

LO C V

B LO

C VI

ETAPA III

ETAPA II ETAPA I

Lim ita de proprietate

PUZ studiat

R3 .00

R3.00

1.00 7.40

1.00 1.00

7.40

1.00 1.00

7.40

R3.00

R3 .00

1.00

14.801.507.001.50

5.00 0.85

1.00 5.00

R3 .00

5.0014.751.507.001.50

0.505.006.005.0014.851.507.001.50

3.503.50

5.006.00

2.50

R3.00

0.505.006.00

2.50

0.505.006.00

2.50

0.505.006.00

2.50 2.50

0.505.006.00

2.50

5.00

2.55 5.00

2.60 5.00

2.553.503.50

14.801.507.001.50 0.505.006.005.00

2.55 5.00

2.20 5.00

2.553.503.50

R9 .00

R9.00

R9 .00

R9.00

A C

C E

S AU

TO A

C C

E S

AU TO

A C

C E

S AU

TO

GANG

GANG

GANG

N r. cad. 14325-14327/13

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

N r. cad. 14325-14327/16

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

N r. cad. 14325-14327/17

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

N r. cad. 14325-14327/20

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

N r. cad. 14325-14327/21

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

N r. cad. 14325-14327/24

LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

R O

P U

S E

P+2E+Er S

teren = 800 m p

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

12 11

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

12 11

12 11

12 11

12 11

B LO

C I B

LO C

II B

LO C III

B LO

C IV

B LO

C V

B LO

C VI

ETA PA

III ETA

PA II

ETA PA

I

R3 .00

R3.00

1.00 7.40

1.00 1.00

7.40

1.00 1.00

7.40

R3.00

R3 .0

0

1.00

14.801.507.001.50

5.00 0.85

1.00 5.00

R3 .0

0

5.0014.751.507.001.50

0.505.006.005.0014.851.507.001.50

3.503.50

5.006.00

2.50

R3.00

0.505.006.00

2.50

0.505.006.00

2.50

0.505.006.00

2.50 2.50

0.505.006.00

2.50

5.00

2.55 5.00

2.60 5.00

2.553.503.50

14.801.507.001.50 0.505.006.005.00

2.55 5.00

2.20 5.00

2.553.503.50

A C

C E

S A

U TO

A C

C E

S A

U TO

A C

C E

S A

U TO

GANG

GANG

GANG

8 cm pavaj din dale prefabricate

15 cm fundatie din piatra sparta

20 cm fundatie din balast

3 cm nisip pentru egalizare

D etaliu structura rutiera acces

sc. 1:20

8 cm pavaj din dale prefabricate inierbate

15 cm fundatie din piatra sparta

20 cm fundatie din balast

3 cm nisip pentru egalizare

D etaliu structura rutiera parcare

sc. 1:20

6 cm pavaj din dale prefabricate

15 cm fundatie din balast

3 cm nisip pentru egalizare

D etaliu structura trotuar

sc. 1:20

STR . M

U ZIC

ESC U ETAPA IIIETAPA IIETAPA I

STR . M

U R

ES1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 STR. PREOT ALEXANDRU BALAS

STR. CLAUDE DEBUSSY

STR. EDGAR QUINET

STR. TOSCA

D AH

M A M

AR IA C

AM ELIA

P U

Z - LO C

U IN

TE C

O LE

C TIV

E P

+2E +E

r S

I FU N

C TIU

N I C

O M

P LE

M E

N TA

R E

A dresa: str. PR

EO T ALEX

AN D

R U

BA LA

S, TIM ISO

AR A

R eferat / E

xpertiza N r. / D

ata C

erinta S

em natura

N um

e V

erificator / expert

P roiect nr.:

B eneficiar:

Faza: Titlu proiect:

S cara:

S em

natura N

um e

P lansa nr:

1 Titlu plansa:

D ata:

S ef proiect

P roiectat

D esenat

P .U

.Z. S

pecificatie 1:20 1:500 1:1000

ing. F. C osoveanu

ing. R . C

hifu

20P C

/2011

tehn. A . Szabo

S tr. L. G

alvani nr. 7, C

am . 2, Tim

isoara Tel / Fax: 0356 008 102 R

eg.C om

.35/3979/2005 C

.U .I.18220270

E -m

ail: [email protected] protonconsult.ro

P LA

N D

E S

ITU A

TIE G E

N ER

AL P

LA N

D E

S ITU

A TIE LU

C R

AR I R

U TIER

E P

LA N

D E

ÎN C

A D

R AR

E ÎN ZO

N Ă

PLA N

D E SITU

A TIE G

EN ER

A L,

SC .1:1000

PLA N

D E SITU

A TIE LU

C R

A R

I R U

TIER E,

SC .1:500

PLA N

D E IN

C A

D R

A R

E IN ZO

N A

str. C . M

artirilor, nr.112, Tim isoara, jud. Tim

is A

dresa:

10 A partam

ente/B loc = 10 ap x6 bl.=60 ap.

60 ap. : 1 = 60 locuri parcare 2 parcari vizitatori/bloc = 12 locuri parcare

TO TA

L = 72 locuri parcare

C alcul necesar locuri de parcare:

V izitatori = 12 locuri parcare

_— REA Ba !
> LO3ud D L1AS

Atasament: Circulatia_terenurilor.pdf

31.35

1 5 3 .0 6

Domeniu privat terenurile studiate

Domeniu privat inafara limitei de proprietate

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

A C C E S A U T O

TEREN STUDIAT

C.F. nr. 429913 top. 14325-14327/13, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430128 top. 14325-14327/16, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430129 top. 14325-14327/17, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430130 top. 14325-14327/20, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430131 top. 14325-14327/21, Suprafata teren = 800.00 mp C.F. nr. 430132 top. 14325-14327/24, Suprafata teren = 800.00 mp

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . a l e x a n d r u b a l a s

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

s t r . C L A U D E D

E B U S S Y

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

2 5 .5 0

s t r .B o e m a

tarus

CC

D E - 4 m

:/8

800mp

:/9 800mp

:/12

800mp

:/25 1189mp:/26

1232mp

:/29

:/ 2 8

P.U.Z. - LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

C.F. 134421, str. ALEXANDRU BALAS, NR. CAD. 14325-14327/13, 14325-14327/16, 14325-14327/17, 14325-14327/20, 14325-14327/21, 14325-14327/24, TIMISOARA

Limita zona studiata P.U.Z.

Limita de proprietate

LEGENDA SITUATIA EXISTENTA

Limite cadastrala a parcelelor studiate

PLAN DE INCADRARE IN ZONA SCARA 1: 10.000

N

PARCELELEPARCELELEPARCELELEPARCELELE STUDIATESTUDIATESTUDIATESTUDIATE

N str. muresstr. muresstr. muresstr. mures

str. musicescustr. musicescustr. musicescustr. musicescu

REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATACerintaSemnaturaNumeExpert

189/2011

Proiect nr.:

Titlul plansei:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr.

SCARA

DATA

NUME SEMNATURA

Desenat:

SPECIFICATIE

Denumire proiect:

09.2011

189/2011

Proiectat:

1: 1000

A04PLANSA DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

arh.WALDAR FACKELMANN

arh.HOREA CIRCA

Beneficiar:

DAHMA MARIA CAMELIA

str. C. Martirilor, nr.112, Timisoara, jud. TimisSef proiect:

arh.WALDAR FACKELMANN

PUZ-LOCUINTE COLECTIVE P+2E+Er SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PROIECTANT DE SPECIALITATE:URBANISM WH PROJECT s.r.l.

tel/fax:0256437120/ 0256436039 C.U.I. R 13870345 J35/508/2001

P R O J E C T

C.F. Nr. 134421, str. Preot Alexandru Balas, TIMISOARA

P.U.Z.

PLANSA DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR - SCARA 1: 1000

str.MURES

s tr .C L A U D E D E B U S S Y

str. MUZICESCU

S A N T IE R

s tr .P R E O T A L E X A N D R U B A L A S

P U D " C O N S T R U IR E I M O B IL E D E

L O C U IN T E C O L E C T IV E

P + 2 E + M /E r

Nr. cad. 14325-14327/13

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/16

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/17

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/20

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/21

Steren = 800.00 mp

Nr. cad. 14325-14327/24

Steren = 800.00 mp

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x P + 3 E + E r

R E G IM S T A B IL IT

P R IN P .U .D .

A P R O B A T P R IN

H C L 3 3 7 /2 5 .0 9 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN P .U .D .

A U T O R IZ A T IE D E C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .2 7 1 9 /2 8 .0 9 .2 0 0 7

A U T O R IZ A T IE D E

C O N S T R U IR E

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

D + P + 2 E + E r

N R .3 1 4 3 /3 1 .1 0 .2 0 0 7

IM O B IL D E L O C U IN T E

C O L E C T IV E

H m a x S /D + P + 3 E + E r/ M

R E G IM P R O P U S P R IN

P .U .D .

Nr. top. parcele existente

CIRCULATIE TERENURILOR

mp mp %

suprafata teren studiat

suprafata de reparcelat

suprafata ce tece in domeniul public

mp %

P.O.T.max. admis

14325-14327/13, 14325-14327/16,

14325-14327/17, 14325-14327/20,

14325-14327/21, 14325-14327/24,

4800 0 0 0 0 40.00 %

C.U.T.max. admis

1.60

Carosabil si circulatie propus

Trotuar propus

Acces propus pe parcela - pavaj dale beton

Acces propus pe parcela

Limita propusa de implantarea cladirilor in cadrul parcelelor

SUPRAFETE PE TEREN

TOTAL PARCELE STUDIATE

LOCUINTE P+2+Eretras SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

STRAZI, ACCES AUTO

ZONA VERDE AMENAJATA

TEREN AGRICOL

BILANT DE SUPRAFETE EXISTENTE / PROPUSE PE TEREN

EXISTENT PROPUS

mp % mp %

4800 100 4800 100

1920 400 0

0 0 780.00 16.25

0.00 0.00

0 0

1200 25.00

0 0

PARCARI DALE INIERBATE 0 0 900.00 18.75

GRADINA 4800 100 0 0

e sp _ ei