keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 511/22.10.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte şi dotări", str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 511/22.10.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinte şi dotări", str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-015763/27.09.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/24.05.2012 şi Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 66/18.07.2013;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4405 din 13.05.2013, precum si Adresa Consiliului Judetean Timiş nr. R 11483/ 03.10.2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinte şi dotări", str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, având ca beneficiari pe CHIRICI ALEXANDRU şi CHIRICI MARIA ELENA, întocmit conform Proiectului nr. U223/2012, realizat de S.C. MELVIN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- pentru zona de locuinţe individuale
POT max = 35 %, CUT max = 1
Regim de inaltime max. D+P+1E
H max cornisa = 7 m, H max coamă = 11 m
- pentru zona de dotări şi servicii publice
POT max = 40 %, CUT max = 1,2
Regim de inaltime max. D+P+1E
H max cornisa = 8 m, H max coamă = 12 m
- spatii verzi min 5,24% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4405 din 13.05.2013, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-002206/27.09.2012, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinte şi dotări", str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate până la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat, alcătuit din doua parcele, în suprafaţă totală de 7.081 mp, este inscris in C.F. 420530 - Timişoara, nr. topografic 420530, teren arabil intravilan in Timişoara str. Sulina nr. 19 - 21 in suprafaţă de 92 mp si in C.F. 420531 - Timişoara, nr. topografic 420531, teren arabil intravilan Timişoara in suprafaţă de 6.989 mp, proprietari fiind CHIRICI MARIA ELENA şi CHIRICI ALEXANDRU.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinte şi dotări", str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizatia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri vor deveni publice.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice ;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei de Mediu;
-Compartimentului Control;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-Beneficiarilor CHIRICI MARIA ELENA şi CHIRICI ALEXANDRU;
-Proiectantului S.C. MELVIN S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 05_Obiective.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 06_Mobilare.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 04_Echipare_edilitara.pdf

Atasament: 03_Reglementari.pdf

9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 02_Existent.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 01.Plan_de_incadrare.pdf

NUME VERIFICATOR/EXPERT SEMNATURA CERINTA

Beneficiar:

Proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

DIRECTOR

PROIECTAT

Scara:

Data:

MELVIN S.R.L. Str. Ion Ghica nr. 1,ap.1 300 161 Ro-TIMISOARA

tel./fax 0256-441 102, e-mail: [email protected]

MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de proiect si Consulting

APRILIE 2012

1:5000

ing. Daniel PESCARU

DESENAT

Arh. L. PESCARU

Nr. Proiect:

Faza:

Rev:

Pl.nr.:

CHIRICI MARIA ELENA CHIRICI ALEXANDRU

PUZ LOCUINTE SI DOTARI

PUZ

U223/2012

01

Plan de incadrare in zona extras Banca de date urbane PMT

TIMISOARA, str. Sulina nr. 19-21

SEF PROIECT

  • Page 1

Atasament: Memoriu_tehnic_si_RLU.pdf

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

1

DENUMIREA LUCRĂRII:

P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI

TIMISOARA, strada SULINA 19-21

AMPLASAMENT: Arabil intravilan TIMISOARA, judetul TIMIS

420530, 420531

BENEFICIAR: CHIRICI ALEXANDRU

CHIRICI ELENA MARIA

PROIECT NR.: U 223 / 2012

FAZA: AVIZ P.U.Z.

DATA: SEPTEMBRIE 2013

PROIECTANT: s.c. MELVIN s.r.l.

DIRECTOR: Ing. Daniel PESCARU

URBANISM: arh. Loredana PESCARU

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

2

LISTA DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: s.c. MELVIN s.r.l.

Şef proiect arh. LOREDANA PESCARU Urbanism ARH. LOREDANA PESCARU

COLABORATORI:

Ridicare topografică SC EFICIENT SRL Str. Simion Barnutiu nr. 11, Timisoara

Ing. Gheorghe PANZARU

Alimentare cu Apa-Canal: S.C. RAULLY NISTOR S.R.L. Str. Emil Zola nr. 63, Timişoara

Ing. Nicolae NISTOR

Alimentare cu energie electrica: s.c. MELVIN s.r.l str. Ion Ghica nr. 1, ap. 1

ing. Daniel PESCARU

Lucrari rutiere: s.c. COS MUN WEST s.r.l str. Sf. Ap. Petru si Pavel nr. 15

ing. Doru MUNTEANU

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

3

B O R D E R O U

A. P I E S E S C R I S E

1. FOAIE DE CAPĂT

2. BORDEROU

3. MEMORIU TEHNIC

4. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

5. ANEXA AVIZE SI ACORDURI CONFORM C.U.

B. P I E S E D E S E N A T E

1. PLAN DE INCADRARE IN ZONA ..................................... 01

2. SITUATIA EXISTENTA .................................................... 02

3. REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE,

PROFILE TRANSVERSALE TIP ...................................... 03

4. ECHIPARE EDILITARA .....................................................04

5. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA ...............................05

6. STUDIU DE CVARTAL ......................................................06

7. POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA...................07

8. VOLUMETRIE .................................................................. 08

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

4

M E M O R I U T E H N I C 1. INTRODUCERE

Date generale

- Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL –

LOCUINTE SI DOTARI

TIMISOARA, strada SULINA 19-21

- Amplasament : INTRAVILAN TIMISOARA,

parcela nr. Top 420531, 420530

- Faza de proiectare : AVIZ PUZ

- Beneficiari : CHIRICI ALEXANDRU SI CHIRICI MARIA ELENA

- Proiectant general : s.c. “MELVIN” s.r.l.

- Proiectanti specialitate

- urbanism : arh. PESCARU Loredana

- Data elaborarii : mai 2013

Obiectul lucrarii

Elaborarea documentatiei de faţă este determinată de intenţia de a transforma o zonă cu

funcţiunea actuală agricolă, din sudul localităţii Timisoara, în zonă destinată funcţiunilor urbane de locuit.

Documentaţia se elaboreaza la comanda beneficiarilor Chirici Alexandru si Chirici Elena Maria, având ca obiect parcelarea unui teren in suprafata totala de 7081mp, conform CF in vederea realizarii de :

1. locuinte familiale (10 parcele), 2. spatii pentru servicii si dotari de cartier din gama (1 parcela): - mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul ;

- unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii pentru profesii liberale

3. spatii verzi (2 parcele) De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei

infrastructuri adecvate. Terenul studiat este proprietate privată şi situat în sud-vestul municipiului Timisoara, in

apropierea strazii Bacalbasa. Parcelele cadastrale care face obiectul prezentei documentatii sunt : 420531 Arabil intravilan, 420530 Arabil intravilan.

Beneficiarul solicita întocmirea documentaţiei de urbanism necesare în vederea parcelării terenului pentru locuinţe unifamiliale si functiuni complementare, drumuri interioare de deservire, precum şi echiparea tehnico-edilitară aferentă. La elaborarea documentaţiei de urbanism se vor avea în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică a municipiului Timisoara.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

5

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII Evoluţia zonei si incadrarea in teritoriu. Tendinta de dezvoltare a Municipiului Timisoara este de ocupare si construire a acestei zone,

cu functiuni diversificate: locuire, servicii, comert, etc. Vecinatatile parcelei : N - teren liber cu acces din strada Sulina si PUD aprobat,

- PUD aprobat pentru locuinte colective in regim de inaltime D+P+3E, parcaje si imprejmuire (data elaborarii aprilie 2008),

NE – firma de mezeluri « C+C » E – PUZ aprobat pentru locuinte si functiuni complementare (HCL 377/2005) V – parcele cu acces de pe strada Bacalbasa S – strada Alma Cornea Ionescu. In prezent pe aceast sit folosinta actuala este de teren liber de constructii – teren arabil.

Elemente de cadru natural Suprafaţa de teren studiată are categoria de folosinţă teren agricol - păşune şi este liberă de construcţii. Terenul este relativ plat, stabilitatea generală a terenului fiind asigurată. Geografic terenul este situat în Câmpia de Vest. Regimul eolian în partea de sud-vest este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care interferează deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de câmpie, cea mai mare pondere o au vânturile din nord. Ca şi climă întâlnim în această încadrare tipul topoclimatic specific silvostepei caracterizată prin temperaturi medii anuale ridicate (10,6º C), intervalul anual fără îngheţ este mai extins (peste 200 de zile) iar numărul mediu anual de zile cu îngheţ mai mic (95). Clima este deci temperat –moderată. Temperatura aerului: Medie lunară maximă +20....+28 °C (iulie-august) Medie lunară minimă -1.... -2 °C (ianuarie) Precipitaţii: Medie lunară maximă 70....80 mm (iunie) Medie anuală 600....700 mm Vântul: Direcţii predominante N-S 16% E-V 13%. Seismic, în conformitate cu normativul P100/92, amplasamentul se încadrează în zona seismică „D”, având Tc = 1,0 sec şi Ks = 0,16 (grad VII MSK).

Circulaţia

Accesul din Timişoara se face fie din nord de pe strada Nicolae Andreescu – strada Sulina – strada Bacalbasa – strada Alma Cornea Ionescu, sau din sud de pe strada Ovidiu Cotrus – strada Bacalbasa – strada Alma Cornea Ionescu. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii Municipiului Timisoara in vecinatatea zonei industriale de pe Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

6

Prospectul strazii Alma Cornea Ionescu este de 6m in zona de case existente, iar in zona PUZ-ului aprobat este de 12m.

In zona exista PUZ-uri si PUD-uri aprobate a caror drumuri se vor prelua.

Ocuparea terenurilor Amplasamentul se află in intravilanul localitatii si este format din parcelele cadastrale: 420531 Arabil intravilan, 420530 Arabil intravilan

aflată in proprietatea lui CHIRICI ALEXANDRU SI CHIRICI MARIA ELENA, fara sarcini. Principalele disfuncţionalităţi semnalate sunt următoarele : - Lipsesc dotările edilitare (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrica,

telefonie), care sa permita asigurarea utilitatilor in zona si bransarea cladirilor la acestea . - Drum de acces de 6m din strada Bacalbasa. - Suprapuneri de teren.

Probleme de mediu

Suprafaţa din perimetrul studiat, având în prezent folosinţa arabil, nu prezintă nici un fel de surse de poluare a mediului.

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu zona rezidentiala.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Valorificarea cadrului natural

Zona amplasamentului studiat este in totalitate cuprinsa in circuitul agricol. Documentaţia prezenta se elaboreaza având ca obiect parcelarea unor terenuri, in suprafata

de 7081 mp conform CF. Se doreste realizarea de locuinte familiale (10 parcele) precum si a unor spatii pentru servicii si dotari de cartier (1 parcela) si zone verzi (2 parcele).

De asemenea se prevede realizarea lucrarilor rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii uneii infrastructuri adecvate. Pe parcelele destinate constructiei de case unifamiliale, prin regulamentul de urbanism se instituie obligativitatea ca spatiul plantat sa nu fie mai mic de 25% din suprafata lotului.

Regimul de inaltime maxim al constructiilor locuintelor este D+P+1E. Se propun case aliniate la limita parcelei cu acces si retrase la minim 6m de spatele parcelei. Aspectul exterior recomandat este al locuintelor din zona rurala, cu sarpanta de tigla. Solutia aleasa a avut in vedere prevederile normativelor in vigoare cu privire la forma,

dimensiunile terenului, orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o buna insorire a fatadelor si curtilor interioare.

Conditiile de clima, cat si cele privind construibilitatea nu ridica probleme deosebite. Terenul

este plan si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala. Modernizarea circulaţiei

Accesul din Timişoara se face fie din nord de pe strada Nicolae Andreescu – strada Sulina – strada Bacalbasa – strada Alma Cornea Ionescu, sau din sud de pe strada Ovidiu Cotrus – strada Bacalbasa – strada Alma Cornea Ionescu. Terenul este amplasat in intravilanul localitatii Municipiului Timisoara in vecinatatea zonei industriale de pe Calea Sagului, in cartierul Freidorf.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

7

Prospectul strazii Alma Cornea Ionescu este de 6m in zona de case existente, iar in zona PUZ-ului aprobat este de 12m. Prospectul strazii Alma Cornea Ionescu - 12,00m - a fost preluat si in prezentul PUZ de la PUZ vecin aprobat cu HCL nr 377/2005.

Drumurile interioare de deservire au prospecte de 12,0 m in dreptul PUZ aprobat cu HCL 377/2005 si respectiv 9,00m in dreptul PUZ aprobat cu HCL 398/2008.

De asemenea au fost prevazute zone speciale pentru spatii verzi, rigole pentru scurgerea apelor pluviale, dotari tehnico-edilitare. Drumurile locale s-au prevazut in concordanta cu specificul terenului, folosind pantele naturale ale terenului si evitand ulterioare lucrari de nivelare. Racordarea strazilor interioare se face cu raze de 9,00 m, necesare pentru vehicule mici si utilitare. Sistematizarea pe verticala

Dat fiind natura plana a zonei studiate, volumul de sistematizare pe verticala este destul de redus, lucrarile rezumandu-se la realizarea pantelor necesare scurgerii si colectarii apelor meteorice la rigolele stradale.

Zonificare funcţională- reglementări

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului in suprafata de 7081mp, conform CF cu un numar de 12 parcele : - locuinte (10 parcele),

- spatii pentru servicii si dotari de cartier (1 parcela), - spatii verzi (2 parcele), - drumuri.

Solutia propusa, este prevazuta a se realiza etapizat, functie de ritmul popularii zonei, precum si de bugetul comunitatii proprietarilor de teren vizand posibilitatea de finantare a dotarilor cu echipare tehnico-edilitara caracteristica unei zone de locuit. Zona de locuit va cuprinde parcele destinate constructiei de locuinte, pe loturi individuale cuprinse intre 298 mp si 638 mp in regim de inaltime de maximum D+P+1E etaje. Pe parcele se propun case individuale. Se vor construi doar locuinte pentru o familie. In cadrul parcelelor pentru dotari si servicii publice pot fi mobilate cu functiuni complementare din gama :

- mici dotări de comerţ alimentar şi nealimentar, comerţ cu amănuntul ; - unităţi pentru prestări servicii, sedii firme, activităţi de proiectare şi alte servicii pentru profesii liberale Propunerile de sistematizarea teritoriului s-au facut tinand cont de:

- disfunctionalitatile evidentiate - particularitatile terenului - posibilitatile de asigurare a utilitatilor in zona - integrarea in prevederile de dezvoltare generala a zonei.

Regimul de înălţime Regimul de înălţime al construcţiilor de locuinţe este prevăzut la maximum 3 nivele (D+P+E sau

P+1E+M) si respectiv H cornisa maxim 7,0m, iar H coama la 11,00m pentru locuinte si H cornisa maxim 8,00m pentru dotari si servicii si H coama la 12,00m pentru dotari si servicii.

Regimul de aliniere a construcţiilor

In cadrul studiului, pentru fiecare parcelă a fost stabilită limita maximă de implantare a construcţiilor. Retragerea acestei limite faţă de aliniament (limita dintre domeniul public şi domeniul privat ) a fost propusa la 0,00 m, exceptie parcela 1 cu o retragere de 5m.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

8

Sistematizarea pe verticală Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine păstrând posibilitatea

evacuării apelor meteorice prin rigole la canalele existente, pentru îndepărtarea excesului de umiditate.

Bilanţul teritorial

Bilanţul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situaţia existentă şi propusă. Proporţia dintre funcţiuni este prezentată în tabelul următor :

Indici urbanistici

Indicii de folosire ai terenului prevăzuţi sunt : Procentul maxim de ocupare a terenului pentru locuinţe familiare :

P.OT. max. = 35 % Procentul maxim de ocupare a terenului pentru zona dotărilor de utilitate publică :

P.OT. max. = 40 % Coeficientul maxim admis de utilizare a terenului :

C.U.T. Max. = 1.00 pentru locuinte C.U.T. Max. = 1.20 pentru zona dotărilor de utilitate publică.

Gospodarie comunala

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face pe fiecare parcela, controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de catre o firma specializate, in baza unui contract si transportate la deponeul municipiului Timisoara.

Alimentarea cu apa si canalizarea (vezi memoriu si breviar de calcul anexat) Protecţia mediului Dezvoltarea durabilă a aşezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate

aspectele sale: economice, ecologice şi estetice şi accentuiază caracterul de globalitate a problematicii mediului. Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă şi contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT Suprafata % Suprafata mp mp PROPUS Suprafata totala teren Circulatii si Zone verzi de aliniament Zona de locuinte Suprafata studiata 7.081 100% 27.59% 62.17%

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

9

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecţie şi conservare a mediului va determina menţinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanţi ce afectează sănătatea şi creează disconfort şi va permite valorificarea potenţialului natural şi a sitului construit. Se prevăd plantaţii de aliniament în lungul căilor de acces. Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puţin a unui arbore la o suprafaţă de 150 mp de parcelă construibilă pentru locuinţă, precum şi recomandarea de împrejmuiri dublate cu gard viu. De asemenea spaţiul plantat pe fiecare parcelă în parte nu va fi mai mic de 25 % din suprafaţa fiecărui lot. Odată cu realizarea urbanizării zonei propuse a fost necesară asigurarea utilităţilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apă şi canalizarea.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENŢIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire în special la : 1.a. Soluţiile de urbanism propuse creează suportul pentru activităţi viitoare. Fiind P.U.Z.

pentru zonă de locuinte si functiuni complementare, se vor crea noi spatii de locuit si locuri de muncă, factor benefic la nivelul întregului oraş.

1.b. Se încadrează în P.U.G. 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinţă teren arabil, dar nu este un teren valoros

pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulţumitoare. Se vor consulta şi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul şi în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documentaţiei de urbanism de extindere a zonei de locuinte şi servicii de interes general nu afectează mediul. În zona respectivă nu se utilizează substanţe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Prin canalizare şi alimentare cu apă în sistem centralizat, soluţia ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la : 2.a. Propunerile promovate prin documentaţia de faţă produc nişte efecte ireversibile. Terenul

agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creaza locuinte. 2.b. Nu e cazul. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu există riscuri pentru sănătatea umană. 2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale şi nici patrimoniu natural care să fie afectat. 2.f.ii - nu e cazul. Nu se depăşesc standardele şi valorile limită de calitate a mediului . 2.f.iii - nu e cazul.

2.g. Nu e cazul.

Protecţia calităţii apelor

Lucrările de alimentare cu apă potabilă şi canalizare sunt concepute în sensul încadrării în limitele admise de Inspecţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr.137/1995 şi conform prevederilor din STAS 1342/91, NTPA 001/97.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, adică canalizare subterană din tuburi de polietilenă de înaltă densitate PE-HD se elimină posibilitatea exfiltraţiilor în sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Apele uzate epurate vor fi evacuate în emisar cu respectarea parametrilor de calitate prevăzuţi de Normativul NTPA 001/97 şi STAS 4706-88 privind categoria de calitate a emisarului.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

10

Protecţia aerului

Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calităţii aerului din mediul învecinat.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanţi.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Întregul proces tehnologic care se desfăşoară cu ocazia realizării sistemului centralizat de alimentare cu apă şi canalizare aferent zonei de locuinţe este conceput în sensul încadrării în limitele admise de Agenţia pentru Protecţia Mediului, Legea Mediului nr. 137/95 şi conform prevederilor din STAS 10009/88. Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

Lucrarea în ansamblu s-a conceput în idea realizării unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele construcţiilor, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60 dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Lucrarea în ansamblul ei s-a conceput astfel încât să asigure condiţii optime de lucru pentru muncitori. Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii sanitare, instalaţii de transport pe verticală şi orizontală, precum şi a unor echipamente corespunzătore. Protecţia împotriva radiaţiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiaţii în procesul tehnologic, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiaţiilor.

Protecţia solului şi subsolului

Tehnologia desfăşurată pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare se realizează în condiţiile prevenirii poluării solului cu exfiltraţii de apă uzată, care este vehiculată în special prin instalaţiile de canalizare. În acest sens reţelele de canalizare s-au prevăzut a se executa din conducte de PE-HD Dn100 iar materialele folosite pentru construcţia decantorului etajat sunt rezistente la acţiunea agenţilor chimici, biologici şi naturali. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Funcţionarea lucrărilor propuse a se executa, au drept scop asigurarea unei protecţii a ecosistemelor terestre. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

În vederea asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, în cadrul prezentei documentaţii se prevăd toate măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare.

Aceste măsuri sunt în concordanţă cu prevederile din Legea Mediului 137/95 şi a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

11

La toate lucrările propuse se va respecta H.G.101/1997 "Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară", cap. I, art. 5.

De asemenea, în zonă nu există obiective de interes public care ar trebui să fie protejate.

Gospodărirea deşeurilor

Din procesul tehnologic privind alimentarea cu apă nu rezultă deşeuri care ar necesita o gospodărire specială.

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase

Deoarece atât lucrările de alimentare cu apă cât şi cele de canalizare sunt destinate folosinţei umane, nu rezultă nici un fel de substanţe toxice sau periculoase, deci nu necesită prevederea unor măsuri speciale în acest scop.

4. CONCLUZII- MĂSURI ÎN CONTINUARE Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanţă cu cadrul conţinut al

documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenţie, reglementări şi restricţii impuse au stat următoarele obiective principale: - încadrarea în Planul Urbanistic General - Asigurarea amplasamentelor şi amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă. Toate terenurile având categoria de folosinţă agricolă, sunt supuse INTERDICŢIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdicţiei făcându-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu plata taxei legale de scoatere din circuitul agricol. Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei documentaţii tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situaţia juridică a terenurilor aparţinând domeniului public şi/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice.

Intocmit, arh. PESCARU Loredana

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

12

5. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

5.1. DISPOZITII GENERALE

• Rolul Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat. Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

• Baza legala La baza elaborarii PUZ-lui au stat urmatorele : - Legea 50/91 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si complectata in 2001 cu legea 453. - Regulament General de Urbanism aprobat in HG 525/27.iun.1996. - Metodologia elaborare PUZ – Urbanproiect aug. 2000.

• Domeniul de aplicare PUZ si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificari s- au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale. Impartirea teritoriului in unitati teritoriale de referinta s-a facut conform plansei de reglementari, care face parte integranta din prezentul Regulament. Unitatea teritoriala de referinta (U.T.R.) este o reprezentare conventionala a unui teritoriu avind o functiune predominanta, omogenitate functionala, caracteristici morfologice unitare, fiind delimitata prin limite fizice pe teren. Zona studiata s-a impartit in trei U. T. R. – uri : U. T. R. 1 – ZONA REZIDENTIALA – LOCUINTE U. T. R. 2 – ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE U. T. R. 3 – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE U. T. R. 4 – ZONA VERDE 5.2. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

• Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul in suprafata de 7081 mp se afla in intravilanul localitatii Timisoara si este in prezent in circuitul agricol. Acesta urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari urbanistice - zonificare”. Orice interventie in zonele protejate va fi autorizata cu avizul organelor centrale sau locale cu atributie in domeniu. Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

13

• Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale cailor de comunicatie si retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din RGU/HG 525/96. Autorizarea lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instalat servitute de utilitate publica, se face in conditiile art. 16 din RGU ( dezvoltarea si extinderea retelei stradale, extinderea retelei de apa si canalizare, a zonei de protectie sanitara, a surselor, a retelei si a statiei de epurare ).

• Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii Constructiile se vor amplasa astfel incat sa respecte normele de insorire si iluminat natural si sa evite amplasarea constructiilor la distante necorespunzatoare, unele fata de altele. Amplasarea constructiilor in raport cu limitele dintre parcele : - constructiile se pot amplasa cuplat (pentru 2 parcele) sau izolat - constructiile retrase in raport cu limitele lateralela se vor dispune la minim 3m respectiv H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective) la constructile ce depasesc la cornisa inaltimea de 6,00m. - constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 0,0 m fata de aliniament pentru toate loturile cu exceptia lotului 1 care prezinta o retragere de 5m; - constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 6,00 m fata de spatele parcelelor .

- constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in conditiile respectarii prevederilor codului civil.

• Reguli cu privire la circulatii si asigurarea acceselor obligatorii Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de constructii la reteaua de circulatie si transport reprezinta o conditie majora de configurare, amplasarea si autorizare a acestora. Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare, privind profilul stradal si de categoria strazii. Un teren pentru a fi construibil trebuie sa fie accesibil printr-un drum public, sau privat, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Asigurarea accesului autospecialelor de interventie este obligatoriu la curtile interioare inchise pe toate laturile de cladiri, daca au aria mai mare decat 600 mp si diferenta de nivel fata de drumul public mai mica de 0,5 m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime.

• Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara Autorizarea executarii constructiilor este conditionata de prevederile art.27 RGU, corelate cu celelalte articole ale RGU, conform carora se vor avea in vedere posibilitatile de racordare de noi consumatori la retelele existente. Extinderea de retele sau marirea de capacitate a retelelor publice, se face conform prevederilor art. 28 RGU, corelate cu celelalte articole ale RGU. Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local dupa caz. Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc.) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Se admit in cazuri foarte bine justificate, in mod exceptional si numai pe baza unui studiu de impact, pentru zona, pozarea supraterana a retelelor de echipare a cladirilor. Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor. Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie. Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale, la canalul existent.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

14

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin canalizarea retelei rutiere in canalul de desecare.

• Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii Parcelele vor avea un front minim de 17m si suprafata minima de 298 mp pentru cladiri cuplate, sau izolate si adancimea parcelei mai mare sau cel putin egala cu frontul. Inaltimea maxima a constructiilor de locuinte individuale va fi D+P+1E. Inaltimea maxima a constructilor de dotari si servicii publice va fi D+P+1E.

• Reguli cu privire la amenajari exterioare (amplasarea de spatii verzi, imprejmuiri, parcari si garaje)

La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. De regula, lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrari de plantare. Plantatiile de aliniament, de a lungul acceselor rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il strabate si punerea in evidenta a unor obiective deosebite asigurand reducerea poluarii sonore si de noxe. Se prevad rampe pentru handicapati, la trotuare si spatii publice. 5.3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

• Unitati si subunitati functionale In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrare in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997. 5.4. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATIILOR SI SUBUNITATIILOR FUNCTIONALE

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

15

L – ZONA REZIDENTIALA Capitolul 1 – GENERALITATI Art. 1 Zone si subzone functionale − L – zona rezidentiala mixta cu locuinte - individuale : cladiri D+P+1E

Art. 2 Functiunea dominanta - este cea rezidentiala, zona fiind compusa din locuinte cu caracter urban si semi-rural, cu regim de inaltime : D+P+1E. Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA Art. 4 Utilizari permise

• locuinte individuale cu caracter urban; • conversia locuintelor in alte functiuni ce nu deranjeaza zona; • functiuni complementare: servicii, mic comert, administratie, sanatate, spatii verzi amenajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, retele tehnico – edilitare si constructii aferente;

Art. 5 Utilizari permise cu conditii

• comert alimentar si nealimentar, activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de mica amploare, nepoluante, fara riscuri tehnologice.

Art. 6 Interdictii temporare de construire

• nu este cazul Art. 7 Interdictii definitive de construire

• activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros • activitati de depozitare, comert en gros, antreprize • spatii de intretinere auto • ferme agro-zootehnice, abatoare • anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor • depozite de deseuri • panouri mari publicitare in spatiile verzi sau pe cladiri

Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

• REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii.

Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren. Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a dormitoarelor la locuinte, a spatiilor administrative,

de birouri in cazul functiunilor complementare celei de locuit. Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata din : carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latimi de 12.0 m, 9.0 m .

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

16

Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 0,0 m fata de aliniament pentru toate loturile cu exceptia lotului 1 care prezinta o retragere de 5m; Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. Nu este cazul. Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. Nu este cazul. Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi Nu este cazul. Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei Nu este cazul. Art. 14 Retrageri fata de aliniament Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor stradale. - constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 0,0 m fata de aliniament pentru toate loturile cu exceptia lotului 1 care prezinta o retragere de 5m; Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe constructii principale si anexe.

Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei : Toate constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 6,00 m fata de spatele parcelelor. Doar constructiile anexe parter cu inaltimea de pana la 3,00m se pot amplasa pana la limita din spate a proprietatii, celelalte cu inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective.

Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei : Constructiile principale se vor amplasa fata de limitele laterale ale loturilor in conformitate cu prevederile Codului Civil.

− constructiile retrase in raport cu limitele lateralele se vor dispune la minim 3m respectiv H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective) la constructile ce depasesc la cornisa inaltimea de 6,00m. − constructiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, in conditiile respectarii prevederilor codului civil. − nu se admit calcane spre vecini decat pentru garaje sau cladiri cuplate, proiectarea trebuind corelata. − autorizarea executarii constructiilor de locuinte este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu.

Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren : Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in spate nu afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii, Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva (desfasurare) din strada a ansamblului. Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei.

• REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art. 16 Accese carosabile Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de circulatie si transport.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

17

Art. 17 Accese pietonale Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile.

• REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie. Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor. Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate. Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei rutiere in canale de desecare. Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a comunei.

Drumurie vor intra in domeniul public al Timisoarei. Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor

respective. Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra

in proprietatea publica.

• REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea Nu se mai admit alipiri sau dezlipiri de parcele ulterior PUZ-ului. Art. 22 Inaltimea constructiilor Pentru constructia de locuinte regimul maxim de inaltime admis este D+P+1E cu inaltimea maxima la cornisa de 7,00m. Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter unitar ansamblului construit. Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile. Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejurimilor. Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile. Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, reclame, firme. Art. 24 Procentul de ocupare al terenului Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele cu destinatia de locuinta este de 35% .

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

18

• REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor.

Construcţiile de garaje vor fi realizate din aceleaşi materiale şi în acelaşi spirit ca şi clădirile de locuit. Art. 26 Spatii verzi Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista. Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Se va planta cel puţin un arbore la fiecare 150 m suprafaţă de parcelă construibilă destinată locuirii. Spaţiul verde va fi de minimum 25% din suprafaţa parcelei. Art. 27 Imprjmuiri

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.20m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi dublate de un gard viu. Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m. De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălţime maximă de 2,20m.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

19

IS – ZONA DE DOTARI SI SERVICII PUBLICE

Capitolul 1 – GENERALITATI Art. 1 Zone si subzone functionale - IS – zona de dotari si servicii publice : cladiri cu regim de inaltime D+P+1E. Art. 2 Functiunea dominanta - este cea de dotari si servicii publice, zona fiind compusa din constructii cu caracter urban si semi-rural, cu regim de inaltime : D+P+1E. Art. 3 Dotari si servicii publice

■ servicii, mic comert cu H max. D+P+1E. ■ spatii verzi amenajate ■ accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje ■ retele tehnico – edilitare si constructii aferente

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA Art. 4 Utilizari permise

■ dotari: servicii, mic comert, comert alimentar si nealimentar, administratie, sanatate, constructii pentru cultura, constructii pentru turism, spatii verzi amentajate, accese carosabile, pietonale, parcaje, garaje, retele tehnico – edilitare si constructii aferente;

Art. 5 Utilizari permise cu conditii

■ activitati productive – cu conditia ca acestea sa fie de mica amploare, nepoluante, fara riscuri tehnologice.

Art. 6 Interdictii temporare de construire

■ nu este cazul Art. 7 Interdictii definitive de construire

■ activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros ■ activitati de depozitare, comert en gros, antreprize ■ spatii de intretinere auto ■ ferme agro-zootehnijce, abatoare ■ anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor ■ depozite de deseuri ■ panouri mari publicitare in spatiile verzi sau pe cladiri

Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

- REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale Se va asigura insorirea tuturor constructiilor de pe teren. Se va evita pe cit posibil orientarea Nord a spatiilor administrative, de birouri in cazul dotarilor si serviciilor publice.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

20

Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Zona drumului este formata din: carosabil, acostamente, rigole, zone verzi de aliniament si trotuare, avind o latime de 12,0m. Constructiile se vor amplasa de-a lungul acceselor auto cu o retragere fixa de 0,0 m fata de aliniament pentru toate loturile . Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. Nu este cazul. Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. Nu este cazul. Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi Nu este cazul. Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei Nu este cazul. Art. 14 Retrageri fata de aliniament Cladirile vor fi retrase de la limita aliniamentului respectand coerenta si caracterul fronturilor stradale.

- constructiile se vor amplasa la frontul stradal.

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei In functie de marimea parcelei, pe suprafata acesteia se pot amplasa una sau mai multe constructii principale si anexe.

Amplasarea constructiilor fata de limitele din spate ale parcelelei : Constructiile se vor amplasa cu o retragere de min. 6,00 m fata de spatele parcelelor. Doar constructiile anexe parter se pot amplasa pana la limita din spate a proprietatii, celelalte cu inaltime care depaseste 3,00m se vor amplasa retrase la min. jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei : Constructiile retrase in raport cu limitele lateralele se vor dispune la minim 3m respectiv H/2 (jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii respective) la constructile ce depasesc la cornisa inaltimea de 6,00m. Amplasarea a doua sau mai multe constructii principale pe teren : Se va face in conditiile in care prin inaltimea, volumetria si aspectul constructiilor situate in spate nu afecteaza insorirea si nu aduce prejudicii aspectului arhitectural al cladirii existente sau al strazii, Proiectul pentru autorizarea constructiei in acest caz va cuprinde obligatoriu o perspectiva (desfasurare) din strada a ansamblului. Pentru toate constructiile sunt valabile regulile de amplasare fata de limitele parcelei.

- REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art. 16 Accese carosabile Pentru toate categoriile de constructii este obligatorie asigurarea accesului la reteaua de circulatie si transport.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

21

Art. 17 Accese pietonale Accesele pietonale trebuie prevazute pentru toate constructiile si amenajarile de orice fel. Profilul strazilor trebuie sa prevada realizarea de trotuare de o parte si de alta a partii carosabile.

- REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. Bransarea constructiilor la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie. Firidele de bransament vor fi inzidite, fiind evitata amplasarea lor pe fatadele principale ale cladirilor. Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare Lucrarile de echipare a cladirilor ( apa, canal, termoficare, gaz, TV cablu, alimentare cu energie electrica, telefonie, etc. ) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran. Evacuarea apelor pluviale – de pe acoperis, de pe platforme se face prin rigolele retelei rutiere

in canale de desecare. Art. 20 Proprietatera publica asupra retelelor tehnico – edilitare Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a comunei. Drumurie vor intra in domeniul public al Timisoarei Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

- REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea Nu se mai admit alipiri sau dezlipiri de parcele ulterioare. Art. 22 Inaltimea constructiilor Pentru dotari si servicii publice, regimul maxim de inaltime admis este D+P+1E cu inaltimea maxima la cornisa de 8,00m. Art. 23 Aspectul exterior al constructiilor Constructiile trebuie sa se apropie prin volumetrie si proportie intre ele pentru a da un caracter unitar ansamblului construit. Este interzisa executarea de locuinte din materiale nedurabile. Lucrarile tehnice (retele, conducte, bransamente) trebuie integrate in volumul constructiilor sau al imprejurimilor. Instalatiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fatade. Ele pot fi montate pe acoperisuri numai pe versantul interior al acestuia sau in podurile nemansardabile. Fatadele laterale si posterioare trebuie tratate la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea. Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectura cu elemente de signalistica, reclame, firme. Art. 24 Procentul de ocupare al terenului Procentul maxim de ocupare a terenului pentru parcelele de dotari si servicii publice de 40%.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

22

- REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 25 Parcaje La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafete necesare parcarii si gararii, caracteristice fiecarei functiuni. Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari in nivelul trotuarului sau a pietei publice, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Art. 26 Spatii verzi Se vor mentine spatiile verzi de aliniament acolo unde acestea exista. Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Ponderea spaţiilor verzi amenajate din subzonele ce cuprind instituţii şi servicii în spaţiu plantat, va fi în favoarea spaţiilor verzi. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Art. 27 Imprjmuiri Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul constructiei în interior se recomandă împrejmuiri vegetale, dar se accepta la fel de bine si împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.20m, cu sau fara soclu plin şi vor putea fi dublate de un gard viu. Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.80m. De la constructii şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălţime maximă de 2,20m. La fatada principala imprejmuirile vor fi de tipul soclu si gard transparent sau semitransparent. Inaltimea maxima admisa a soclului este de 0.60m iar inaltimea maxima a gardului (imprejmuirii ) este de 2.20m.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

23

CC – ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATII SI CONSTRUCTII AFERENTE Capitolul 1 – GENERALITATI Art. 1 Zone si subzone functionale - CC – cai de comunicatii rutiere existente – cai de comunicatii rutiere propuse Drumurile publice sunt drumuri destinate transportului rutier de toate categoriile, clasificate tehnic in strazi principale si secundare , drumuri nationale si judetene. Ampriza drumului este fasia de teren ocupata de elementele constructive ale drumului in sectiunea transversala masurata in proiectie orizontala. Fasiile de siguranta sunt zonele amplasate de o parte si de alta a amenajarii drumului (destinate amplasarii semnalizarii rutiere , a plantatiilor sau alte activitati si amenajari legate de exploatarea drumului). Zona drumului public este suprafata de teren ocupata de drum si de lucrarile aferente constituita din ampriza si cele 2 fasii laterale de o parte si de alta a ei, denumite zone de siguranta, la care se adauga si zonele de protectie corespunzatoare fiecarei categorii de drumuri publice in intravilan zona drumurilor publice alcatuite din : carosabil, trotuare si suprafete de lucru necesare amplasarii lucrarilor anexe (rigole, spatii verzi, semnalizari rutiere, ilumunat si retele publice) se stabileste prin documentatiile de urbanism, in concordanta cu caracteristicile trafiului actual si de perspectiva. Art. 2 Functiunea dominanta

• cai de comunicatii si constructii aferente • zona este compusa din terenuri pentru :

- cai de comunicatie rutiere si constructii aferente existente sau propuse

Art. 3 Functiuni complementare − servicii compatibile functiunii de baza a zonei − retele tehnico edilitare Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA Art. 4 Utilizari permise

- cai de comunicatie - parcaje publice - spatii de stationare - platforme sau alveole carosabile pentru transportul in comun - trotuare, alei pentru ciclisti - spatii verzi - refugii si treceri pentru pietoni - functiuni complementare pentru deservirea populatiei

Art. 5 Utilizari permise cu conditii Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice.

Art. 6 Interdictii temporare de construire Realizarea de trame stradale noi se autorizeaza doar prin documentatii PUZ .

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

24

Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

− REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale Nu se impune o regula. Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice Se vor avea in vedere propunerile din plansa REGLEMENTARI URBANISTICE. Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. Nu este cazul. Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. Nu este cazul. Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi Nu este cazul. Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei Nu este cazul. Art. 14 Retrageri fata de aliniament Nu se instituie o regula. Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei Nu este cazul.

• REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art. 16 Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Art. 17 Accese pietonale Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. În sensul prezentului articol, prin accese pietonale se înţelege căile de acces pentru pietoni, dintr- un drum public, care pot fi: trotuare, străzi pietonale, pieţe pietonale, precum şi orice cale de acces public pe terenuri proprietate publică sau, după caz, pe terenuri proprietate privată grevate de servitutea de trecere publică, potrivit legii sau obiceiului. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

- REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. Se interzice amplasarea supraterana a retelelor de alimentare cu gaze. Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare Retelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se vor realiza subteran.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

25

Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a comunei. Drumurie vor intra in domeniul public al Timisoarei Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

- REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea

Nu este cazul

Art. 22 Aspectul exterior al constructiilor Nu este cazul

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului Nu se instituie POT maxim.

− REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 24 Imprejmuiri Se recomanda imprejmuiri vegetale.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

26

V – ZONA VERDE: PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE,

PERDELE DE PROTECTIE

Capitolul 1 – GENERALITATI Art. 1 Zone si subzone functionale - V – zone verzi propuse , perdele de protectie propuse, zona de agrement propusa, subzone pentru activitati sportive Art. 2 Functiunea dominanta

• parcuri, spatii verzi pentru agrement si recreere, plantatii de protectie. Art. 3 Functiuni complementare

- constructii specifice functiunii de agrement si sport indispensabile exploatarii zonei - retele tehnico edilitare - stationare vehicule

Capitolul 2 – UTILIZAREA FUNCTIONALA Art. 4 Utilizari permise

- parcuri (alei, oglinzi de apa, fantani arteziene, mobilier urban) - retele tehnico-edilitare - parcaje - plantatii, amenajari spatii verzi

Art. 5 Utilizari permise cu conditii Constructiile permise pot fi realizate cu conditia sa se ia toate masurile pentru a nu provoca alunecari de teren, surpari sau a nu modifica echilibrul panzei freatice. Art. 6 Interdictii temporare de construire Toate amenajarile noi se autorizeaza doar prin documentatii PUZ . Art. 7 Interdictii definitive de construire

Se interzice construirea oricaror obiective altele decat cele mentionate la art. 4. Capitolul 3 – CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

- REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art. 8 Orientarea fata de punctele cardinale Vor fi luate măsuri de protecţie împotriva însoririi excesive:

Art. 9 Amplasarea fata de drumurile publice Amplasarea constructiilor se face cu respectarea zonelor de protectie a drumurilor conform legii. Art. 10 Amplasarea fata de caile navigabile existente si cursuri de apa cu potential navigabil. Nu este cazul. Art. 11 Amplasarea fata de caile ferate din administrarea SNCFR. Nu este cazul.

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

27

Art. 12 Amplasarea fata de aeroporturi Nu este cazul. Art. 13 Retrageri fata de fisia de protectie a frontierei Nu este cazul. Art. 14 Retrageri fata de aliniament Nu este cazul

Art. 15 Amplasarea in interiorul parcelei Nu este cazul

- REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art. 16 Accese carosabile Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă există posibilităţi de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinaţiei construcţiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenţia mijloacelor de stingere a incendiilor. În mod excepţional se poate autoriza executarea construcţiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. precedent, cu avizul unităţii teritoriale de pompieri. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului şi autorizaţiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Art. 17 Accese pietonale

Autorizarea executării construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanţei şi destinaţiei construcţiei. Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare.

- REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO – EDILITARA Art. 18 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existenta. Bransarea la reteaua de ape uzate, in zonele in care aceasta exista este obligatorie. Art. 19 Realizarea de retele tehnico – edilitare Nu este cazul Art. 20 Proprietatea publica asupra retelelor tehnico – edilitare Retelele de apa, canalizare si gaze sunt in serviciul public si se afla in proprietatea publica a comunei. Drumurie vor intra in domeniul public al Timisoarei Retelele de alimentare cu energie electrica si de telecomunicatii sunt proprietate a regiilor respective. Indiferent de modul de finantare a executarii retelelor de utilitati tehnico-edilitare, acestea intra in proprietatea publica.

- REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI ALE CONSTRUCTIILOR

Art. 21 Parcelarea

Parcelarea terenurilor se va admite in urmatoarele conditii: - calitatea terenurilor - respectarea dimensiunilor minime ale unei parcele. - fiecare parcela sa aiba legatura cu strazi sau piete publice

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

28

Proprietarii terenurilor supuse parcelarii vor ceda fara despagubire suprafete de teren necesare amenajarii de zone verzi, parcuri, deschiderii de drumuri, piete publice, alei si fundaturi.

Art. 22 Aspectul exterior al constructiilor Nu este cazul

Art. 23 Procentul de ocupare a terenului Nu se instituie POT maxim.

- REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

Art. 24 Parcaje Suprafeţele parcajelor se determină în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Art. 25 Spatii verzi Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul straziilor propuse. Suprafaţa spaţiilor verzi şi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienă şi protecţia mediului. Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţia şi de capacitatea construcţiei, conform normativelor în vigoare. Art. 26 Imprejmuiri Se recomanda imprejmuiri vegetale. Intocmit,

arh. Loredana PESCARU

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

29

AVIZE SI ACORDURI CONFORM CERTIFICAT DE URBANISM

S. C. MELVIN S.R.L. str. Ion Ghica, nr. 1, ap 1 PROIECT NR.: U223 / 2012 300161 T I M I S O A R A P.U.Z. LOCUINTE SI DOTARI, Tel/Fax : 0256 441 102 TIMISOARA, str. SULINA 19-21, CHIRICI ALEXANDRU, CHIRICI MARIA ELENA

30

CERTIFICAT DE URBANISM nr 2507 / 21.06.2012

AVIZ DE OPORTUNITATE nr 13 / 24.05.2012

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

nr UR 2012 – 013553 / 13.09.2012

AVIZ DE PRINCIPIU PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA nr 890 / 30.10.2012

ANCPI PROCES VERBAL DE RECEPTIE nr 996 / 2012

AVIZ OCPI nr 102763 / 25.07.2012

AVIZ ANIF nr 1298 / 13.11.2012

AVIZ MEDIU nr 4405 / 13.05.2013

AVIZ INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA nr 843373 / 03.12.2012

AVIZ SECURITATE LA INCENDIU nr 843170 / 03.12.2012

AVIZ COMISIA DE CIRCULATIE nr DT2012 - 002206 / 27.09.2012

AVIZ DE PRINCIPIU MEDIU URBAN nr 921 / 26.10.2012

AVIZ CONSILIUL JUDETEAN TIMIS nr R 11483 / 03.10.2012

AVIZ UNIC PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA –

RETELE EXISTENTE nr 853 / 13.10.2012

AVIZ ROMTELECOM nr 1516 / 27.09.2012

AVIZ RATT nr UR 2012 – 01 – 7079 / 28.09.2012

AVIZ AQUATIM nr 22366 / 01.10.2012

AVIZ AQUATIM nr 25573 / DT – ST / 06.11.2012

AVIZ COLTERM 02.10.2012

AVIZ ENEL nr 842 / 01.10.2012

AVIZ EON nr 17097 / 08.10.2012

AVIZ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA TIMIS nr 619 / C / 03.12.2012

ADEVERINTA PMT FOND FUNCIAR nr D 02012 – 1877 / 10.10.2012

ADEVERINTA PMT JURIDIC nr D 02012 – 1877 / 10.10.2012

AVIZ CTATU NR. 66 / 18.07.2013

STUDIU GEOTEHNIC

Atasament: Raportul_informarii_si_consultarii_publicului_Sulina_19.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici e a Loga nr. 1 300030 tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana&primari atm.ro, internet:www.primariatm.ro Nr. UR2012 — 013553/13.09.2012 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia: - Documentaţia: PUZ — Locuinte si dotari - Amplasament: str. Sulina nr. 19, TIMISOARA - Beneficiari: CHIRICI MARIA ELENA si CHIRICI ALEXANDRU; - Proiectant: S.C. MELVIN S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul: Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Dezvoltare Urbană si Avizare PUZ /PUD din cadrul Directiei Urbanism şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.08.2012 - 01.09.2012. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul Zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,„ au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificați : - Str. KARL BROCKY nr. 19, 17, 15, 13, 11,9,7,5,3,1; - Str. VASILE NICOLESCU nr. 13, 11,9, 7, 5,3, 1; - Str. SULINA nr. 13, 11; - Str. ALMA CORNEA IONESCU nr. 1; - Str. ANTON BACALBASA nr. 52, 52 A, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72 A, 74, 76, 78, 80, 80A, 82, 84, 84A; Documentaţia disponibilă la Compartimentul Dezvoltare Urbană si Avizare PUZ /PUD, a fost consultată de 2 persoane. Nu s-au formulat obiectii. La intalnirea cu proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., organizata in data de 23.08.2012, intre orele 15,00 — 16, 00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba Iulia nr. 2, au participat: din partea beneficiarului investitiei - domnul Crisan Gheorghe, din partea publicului 2 persoane - proprietari ai imobilului situat in str. Anton Bacalbasa nr. 62 si vecini investitiei. Nu s-au formulat obiectii. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentaţia Plan Urbanistic

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA URBANISM COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ ŞI AVIZARE PUZ/PUD Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana&primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro Zonal ,„, Locuinte si dotari”, str. Sulina nr. 19, Timisoara, a fost finalizată şi se va putea începe circuitul legal de avizare. CONSILIER Ing. Liliana IOVAN E Red/Dact - L.I.-2 ex

Atasament: Referat.pdf

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

1

SE APROBA, P R I M A R

NICOLAE ROBU Nr. UR2013-015763/27.09.2013

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2013-015763/20.09.2013, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 13/24.05.2012, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 66/18.07.2013;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2507 din 21.06.2012 prelungit până la 20.06.2012, Avizul Agentiei pentru Protectia Mediului cu nr. 4405 din 13.05.2013, precum si Adresa Consiliului Judetean Timiş nr. R 11483/ 03.10.2012;

Documentaţia PUZ “Locuinţe şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, beneficiari CHIRICI ALEXANDRU şi CHIRICI MARIA ELENA, proiectant S.C. MELVIN S.R.L., a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începand cu luna septembrie 2012, cu ocazia demararii Etapei 2 – etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. 140/2011, etapa finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 13.09.2012, a Raportul informarii si consultarii publicului cu nr. UR2012-013553/ 13.09.2012;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ ,,Locuinţe şi dotări”, str. Sulina nr. 19 – 21, Timişoara, se incadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara; Planul Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, este elaborat de proiectantul S.C. MELVIN S.R.L., proiect nr. U223/2012, la cererea beneficiarilor CHIRICI ALEXANDRU şi CHIRICI MARIA ELENA.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zona protejată sau de protecţie a monumentelor istorice pentru care este necesar Avizul Comisiei de Monumente. Pentru

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

2

aceasta documentaţie nu este necesar Avizul Consiliului Judeţean conform adresei cu nr. R 11483/ 03.10.2012.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, este situat în intravilanul municipiului Timişoara, in partea de sud-vest a oraşului, in zona Freidorf, fiind delimitat: la nord de teren liber cu acces din str. Sulina si PUD "Constructie locuinte colective in regim D+P+3E, amenajare locuri de parcare in demisol si imprejmuire proprietate", situate in Timisoara, str. Sulina nr. 19", aprobat prin H.C.L. nr 189/28.04.2009 conform Sentintei Civile nr. 1028/CA pronuntata in sedinta publica din 03.12.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ pentru imobilele inscrise in CF 3589 Freidorf, nr. cad. 501/1/2, 501/1/1/3/5/1; nr. cad 501/1/2, 501/1/1/3/5/2 si CF 5208 Freidorf, nr. cad A 1358/2/1, la nord – est de S.C. AMA S.R.L. – firma de mezeluri ,,C+C”, la est de P.U.Z. "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, aprobat prin H.C.L. nr. 398/30.09.2008 şi PUZ ,,Locuinţe" Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 377/11.10.2005, la vest de parcele cu acces de pe strada Anton Bacalbaşa şi la sud de strada Alma Cornea Ionescu. Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

La elaborarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, s-a tinut cont de planurile urbanistice aprobate in zonele vecine amplasamentului, si anume: P.U.Z. "Construire ansamblu locuinte colective P+2E+M cu spatii pentru institutii, comert si servicii la parter", str. Sulina nr. 13, aprobat prin H.C.L. nr. 398/30.09.2008 şi PUZ ,,Locuinţe" Bacalbaşa, Freidorf-Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 377/11.10.2005. Terenul studiat, alcătuit din doua parcele, în suprafaţă totală de 7.081 mp, este inscris in C.F. 420530 – Timişoara, nr. topografic 420530, teren arabil intravilan in Timişoara str. Sulina nr. 19 - 21 in suprafaţă de 92 mp si in C.F. 420531 – Timişoara, nr. topografic 420531, teren arabil intravilan Timişoara in suprafaţă de 6.989 mp, proprietari fiind CHIRICI MARIA ELENA şi CHIRICI ALEXANDRU.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, se propune parcelarea terenului in suprafaţă totală de 7.081 mp, intr-un numar de 13 parcele cu suprafeţe cuprinse între 298 mp şi 638 mp, şi anume: 10 parcele pentru locuinţe individuale în regim de înalţime D+P+1E, 1 parcelă pentru servicii publice şi dotări în regim de D+P+1E şi 2 parcele pentru spaţii verzi.

Accesul auto si pietonal la parcela se va realiza, conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2012-002206/27.09.2012, cu condiţia ca terenul afectat de amenajarea străzii Karl Brocky, se va trece in proprietatea Municipiului Timişoara.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcelele detinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit cu HCL nr. 139/2007 respectiv HCL 105/2012.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: - pentru zona de locuinţe individuale POT max = 35 %, CUT max = 1 Regim de inaltime max. D+P+1E

  R O M Â N I A

J U D E Ț U L   T I M I Ş M U N I C I P I U L   T I M I Ş O A R A

D I R E C T I A   U R B A N I S M B I R O U L   A V I Z A R E   C O N F O R M I T A T I   P U G / P U D / P U Z  

B d .   C o n s t a n t i n   D i a c o n o v i c i   L o g a ,   n r .   1 ,   3 0 0 0 3 0 ,   t e l / f a x   + 4 0   2 5 6   4 0 8 3 4 1 e ‐ m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o ,   i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 1

3

H max cornisa = 7 m, H max coamă = 11 m - pentru zona de dotări şi servicii publice POT max = 40 %, CUT max = 1,2 Regim de inaltime max. D+P+1E H max cornisa = 8 m H max coamă = 12 m Spatii verzi min 5,24% - conform Avizului Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 4405 din

13.05.2013. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele

eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului. Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri

vor deveni publice. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic Zonal “Locuinte şi dotări”, str. Sulina nr. 19 - 21, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara si va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Pentru ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU SEF SERVICIU CONSILIER Ciprian Silviu CADARIU Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC, Red/Dact L.I.

Atasament: 06_Studiu_de_cvartal.pdf

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

Atasament: 08.Volumetrie_3D.pdf

NUME VERIFICATOR/EXPERT SEMNATURA CERINTA

Beneficiar:

Proiect:

Titlu plansa:

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA

DIRECTOR

PROIECTAT

Scara:

Data:

MELVIN S.R.L. Str. Ion Ghica nr. 1,ap.1 300 161 Ro-TIMISOARA

tel./fax 0256-441 102, e-mail: [email protected]

MELVIN Arhitectura, Urbanism, Management de proiect si Consulting

mai 2013

-

ing. Daniel PESCARU

ing. Ovidiu CIUNGANDESENAT

Arh. L. PESCARU

Nr. Proiect:

Faza:

Rev:

Pl.nr.:

CHIRICI MARIA ELENA CHIRICI ALEXANDRU

PUZ LOCUINTE SI DOTARI

PUZ

U223/2012

08 Volumetrie 3D

TIMISOARA, str. Sulina nr. 19-21

SEF PROIECT

Str ad

a K arl

Br oc

ky

Strada Alm a Cornea Ionescu

  • Page 1