keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 212/25.05.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara

25.05.2010

Hotararea Consiliului Local 212/25.05.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2010-002742/15.04.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului nr. 519/01.02.2010;
Având în vedere Avizul prealabil de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 312/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 04/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. MONLANDYS S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 29/CST 1/07, realizat de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P+4E+Er spre str. Constructorilor şi P+2E+Er pe parcele, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-008088/10.12.2009, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 50%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2, spaţii verzi de 25% din suprafaţa totală a parcelei conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului nr. 519 din 01.02.2010.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute in documentaţie.

Art. 4: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. în 403905 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 14917), nr. top 2193/2/1/2/1, 2193/2/1/2/2 reprezentând teren curţi construcţii în str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, fiind proprietatea S.C. MONLANDYS S.R.L. Timişoara

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe şi funcţiuni complementare" - str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 6: Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce se va reglementa situaţia juridică a suprafeţelor de teren propuse a constitui domeniu public, conform planşei nr. A04 "Obiective de utilitate publică".

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Art. 8:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. MONLANDYS S.R.L. ;
- Proiectantului S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CIRCULATIA_TERENURILOR.pdf

Amplasament:

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1/a CF nr. 403905 Timisoara, Nr. cad. 2193/2/1/2/1 ;2193/2/1/2/2

29/ CST1/ 07

S.C. MONLANDYS S.R.L.

arh. Filip

Semnatura

arh. Filip / Institoris

c.arh.Institoris Karina

S.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

S.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

PUZ - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

04.2010

27.073

4. 18

5 7.

26 7

12.00

13 1.

82 9

3.013 24.098

6. 22

2

7. 26

7

6. 82

0 7.

03 4.

98 4

13 .6

29 14

.4 60

11 .1

88 6.

51 0

5. 81

1 3.

67 1

16 .7

06 9.

01 4

10 .1

65 10

.2 59

5. 38

2 1.

54 7

5.3091.2709.841 10.655

24 .0

0

24.260 m 298.6 86

99.2 81

98.7 09

98.7 30

98.6 38

99.3 04

98.6 81

98.6 89

98.7 06

98.7 4898.7

62

98.7 25

98.7 56

98.8 0998.8

37

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98.5 13

98.4 57 9

8.35 9

99.3 61

98.7 35

98.7 48

98.7 85

98.8 55

98.9 52

99.0 01

98.9 24

98.8 4998.6

55 98.6

83

98.6 45

98.7 10

98.8 14

98.5 3698.5

73 98.6

2098.6 55

98.6 11 98.5

44 98.4

73 98.5 10

98.4 12

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98.2 11

98.2 38

98.1 77

98.2 90

98.2 94

STR. CONSTRUCTORILOR

S TR

. H . D

E LA

V R

A N

C E

A G

IB O

N Y

Locuinta unifamilialaP+M Nr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamilialaP+ M Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Locuinta unifamiliala P+1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/4

- C la

di re

in c

on st

ru ct

ie -

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 1

Locuinta unifamilialaP+M Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Te re

n pe

nt ru

d ru

m N

r. ca

d. 2

19 2/

2/ 1,

2 19

2/ 2/

2 L oc

ui re

s i s

er vi

ci i

(c ab

in et

e m

ed ic

al e)

D +P

+2 E

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 13

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamilialaP+1E Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamilialaP+M Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamilialaP+1E+M

S.C. FORAD EX S.A.

S.C. CONFORT S.A. Nr. cad. 2193/2

/2

Cantina P

Birouri P

Depozit P

A te

lie r m

ec an

ic P

Laborator P

Copertina P

A te

lie r m

ec an

ic P

C op

er tin

a P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit -carburanti-

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

Casa de poarta

98.2 80

STR. CONSTRUCTORILOR

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

S .C

. M O

N LA

N D

Y S

S .R

.L .

C .F

. n r.

40 39

05 T

im is

oa ra

Locuinta unifamiliala max. P+M

Locuinta unifamiliala P+M

43

96

Bloc 20

3

sala cla

sasala sp

ort

1B 1C

Bloc A 3 Blo

c A 4

Scara A

20A

Scara C Scara B

7

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

5

Scara B

Bloc A2

Bloc A1

Scara AScara B atel

ier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

Scara A

3B3 S.C . O

CAS ION

S.R .L.

URB IS T

IMI S

3A

pos t tra

fo

cab ina

por tar

st at

ie o

xi ge

n

S.C . CO

NFO RT

S.A .

si na

m ac

ar a

B loc A 5

22

11

9

9A 13

URB IS T

IMI S

pos t tr

afo cab

ina poa

rta

S.C . VU

LCA N

TIM IS

pod rulant

STR. ARMONIEI

Bloc 30

1

96 Bl oc

300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

1A

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

cas tel

apa

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

si na

m ac

ar a

atel ier

mec anic

ate lier

me can

ic

si na

m ac

ar a

biro u

ca nt

ar

cab ina

poa rta

Nr. 3

S.C . FO

RAD EX

TIM IS S

.A.

STR. CONSTRUCTORILOR

S te

re n

C F=

34 81

m p

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

D +

P D

+ P+

7+ Er

P R

E LU

N G

IR E

S TR

. H O

LD E

LO R

c on

fo rm

H C

L1 86

/2 9.

07 .2

00 3

S tra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L1

86 /2

9. 07

.2 00

3

D +

P D

+ P+

7+ Er

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i

Ti m

is oa

ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

Limita de proprietate existenta

Limita de proprietate propusa

Drum de incinta deschis circulatiei publiceprin legatura de perspectiva cu drumurile propuse prin documentatiile aprobate prinHCL 472/2008 si HCL 304/2007

S.C. IMP Rom ania

Industrial S.R. L.

Nr. cad. 2193/2 /1/1/1

acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

acces auto

acces auto

S teren cedat = 24.25 mp

D +

P+ 7+

Er

S tra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L

di n

28 .1

0. 20

08

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

D +

P+ 7+

Er

acces auto

27.073

4. 18

5 7.

26 7

12.00

13 1.

82 9

3.013 24.098 7 .2

67

6. 82

0 7.

03 4.

98 4

13 .6

29 14

.4 60

11 .1

88 6.

51 0

5. 81

1 3.

67 1

16 .7

06 9.

01 4

10 .1

65 10

.2 59

5. 38

2 1.

54 7

5.3091.270 9.841

10.655

24 .0

0

2 4 . 2 6

0 m 2

98. 686

99.2 81

98.7 09

98. 730

98.6 38

99.3 04

98.6 81

98.6 89

98.7 06

98.7 4898.

762

98. 725

98.7 56

98. 80998.8

37

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98. 513

98. 457 9

8.3 59

99.3 61

98.7 35

98. 748

98.7 85

98. 855

98. 952

99.0 01

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98.6 45

98.7 10

98.8 14

98.5 3698.5

73 98.6

2098.6 55

98.6 11 98.

544 98. 473 98.5

10

98.4 12

98. 509

98. 504

98. 440

98.2 11

98. 238

98.1 77

98.2 90

98. 294

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala

S.C. FORA DEX S.A.

S.C. CONFORT S.A. Nr. cad. 2193

/2/2

Cantina P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit -carburanti-

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

98. 280

STR. CONSTRUCTORILOR

Te re

n pr

op rie

ta te

p riv

at a

S .C

. M O

N LA

N D

Y S

S .R

.L .

C .F

. n r.

40 39

05 T

im is

oa ra

S.C . FO

RAD EX

TIM IS S

.A.

S te

re n

C F=

34 81

m p

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i

Ti m

is oa

ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

Limita de proprietate existenta

Limita de proprietate propusa

Drum de incinta deschis circulatiei publiceprin legatura de perspectiva cu drumurilepropuse prin documentatiile aprobate prinHCL 472/2008 si HCL 304/2007

S.C. IMP Ro mania

Industrial S.R .L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

acces auto

acces auto

S teren cedat = 24.25 mp

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

acces auto

limita de proprietate existenta

teren proprietate publica

teren proprietate privata

L E G E N D A :

limita de proprietate propusa

teren propus spre donare in vederea construirii domeniului public drumuri propuse

drum de incinta deschis circulatiei publice prin legatura de perspectiva cu drumurile propuse prin documentatiile aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

terenul studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 01/20.01.2009

prospect stradal propus pentru inelul IV 16,50m

teren rezervat pentru constituirea infrastructurii rutiere (prospect stradal 24m inel IV)

Plan de incadrare 1:1000

Plan de situatie 1:500

Obiective de utilitate publica A04

St r. Constructorilor

Str. Armoniei Str. I.Iones cu de la Brad

C al

ea L

ip ov

ei

parcare Bloc 305

92 92 Bloc 304

CA LE

A LI

PO VE

I Bloc 303

94

Bloc 205

37

STR . PER

LEI

Sc. Generala Nr. 7

Bloc 204

41

Bloc 302

94

43

96

Bloc 203

sala clasa

sala clasa

sala sport

1B 1C

Bloc A1 Scara A

Scara B

atelier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

birouri

birouri

3A

post trafo cabina portar

stat ie

oxig en

S.C. CONFORT S.A.

sina ma

car a

rampa

S.C. COMAT S.A.

pod rulant

pod rulant

birouri

birouri

magazie produse chimice

depozit produse metalurgice pod rulant

pod rulant

depozit materiale

rampa descarcare

atelier mecanic

platforma beton

magazie atelier mecanic

S.C. INVEST S.A. atelier

atelier confectii metalice

atelier mecanic

rampa

magazie oxigenrampa rampa

2

STR. ARMONIEI

Bloc 301

96

Bloc 300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

1A

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

castel apa

183 184

185

R.A.T.T Depou troleibuze

186

187

188

Hala reparatii troleibuze

depou

sina ma

cara

atelier mecanic

atelier mecanic

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

sonda apa geotermala

Teren Primarie

platforma tehnologica

sin a m

ac ar

a

rampa

depozit termica

depozit

centrala

birou

cantar cab

ina au

to

depozit carbid

cabina poarta Nr. 3

depozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburantiplatforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozit carburanti

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

atelier mecanic

laborator

rampa scule

cantina

birouri

cabinaportar

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

pod rulant castel apa

STR. CONSTRUCTORILOR

bascula

Plan de incadrare

NN

REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI

Atasament: Constructorilor_edilitare.pdf

S.C. FORADEX S.A.

STR. CONSTRUCTORILOR Locuinta unifamiliala

P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamiliala

Locuinta unifamiliala

P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/4

- C la

di re

in c

on st

ru ct

ie -

Nr . c

ad . 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

2

Te re

n vi

ra n

Nr . c

ad . 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

12

Locuinta unifamiliala

P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala

P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

CantinaP

BirouriP

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+M

Locuinta unifamiliala

P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala

P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Locuinta unifamiliala

P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Te re

n vi

ra n

Nr . c

ad . 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

1

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i

(c ab

in et

e m

ed ic

al e)

D+ P+

2E

Nr . c

ad . 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Teren viran

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Depozit

At el

ie r m

ec an

ic P

Co pe

rti na

P

Ra m

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

Pr aj

in i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

De po

zi t

- p la

tfo rm

a -

S.C. IMP Romania Industrial S.R.L.

Nr. cad. 2193/2/1/1/1

S.C. FORADEX S.A.

Nr. cad. 2193/2/2

POT max. = 50%

CUT max. = 2

POT max. = 50%

CUT max. = 2

C. F.

n r.

1 Ti

m is

oa ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

1 1

pr op

rie ta

r

Pr im

ar ia

M un

ic ip

iu lu

i T im

is oa

ra

ST R.

H . D

EL AV

RA NC

EA G

IB O

NY

aliniament front stradal

limita implantare la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

limita implantare la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol limita implantare la sol

ZONA DE IMPLANTARE

A CONSTRUCTIEI

- Locuinte si functiuni

complementare - Corp 1P+4E+Er

H max.=21.00m

ZONA DE IMPLANTARE

A CONSTRUCTIEI

- Locuinte si functiuni

complementare - Corp 2P+2E+Er

H max.=14.00m

acces auto si pietonal

A

C

AC

Ca

CR

PVCKGØ200

PEHD%%50 AC

Ca

CR

PVCKGØ200

PEHD%%50

PE HD

Ø 12

5

PV CK

G Ø

40 0

PE HD

Ø 12

5

PE HD

Ø 12

5

PV CK

G Ø

40 0

LEGENDA: Conducta de apa rece existenta Conducta canalizare existenta Conducta de apa rece propusa Conducta canalizare propusa

C Camin canalizare A Camin apa rece CR Camin de racord Ca Camin apometru Denumire plan••:

S.C. C & C INSTAL SRL Str.GOSPODARILOR nr. 4 loc. Timisoara - Romania tel. +40(0)256-439428 mobil 0723828903

12/2009

Scara :

Data :

1:500

Nr. proiect:

PUZ

08/05/2007 Faza :

sef proiect arh. Filip Eugen

Verificator CerintaSemnatura Referat / Expertiza nr. / Data

Plansa nr. 08/05/2007 - 01 - verificat dipl.ing. Bejerita Cristian

proiectat dipl. ing. Buda Claudia Plan Edilitare

Denum. proiect:"Locuinte si functiuni complementare"

Beneficiar: S.C. MONLANDYS S.R.L.

Adresa: Timisoara, Str. I. Ionescu de la Brad, nr. 1/a, nr. top. 2193/2/1/2/1 ; 2193/2/1/2/2

H Hidrant exterior de incendiu

Atasament: MOBILARE_URBANA.pdf

Amplasament:

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad,nr.1/a, CF.nr. 403905 Timisoara Nr. cad. 2193/2/1/2/1 si 2193/2/1/2/2

29/ CST1/ 07

S.C. MONLANDYS S.R.L.

arh. Filip

Semnatura

04. 2010

S.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

arh. Filip / Institoris

c.arh.Institoris Karina

PUZ - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

98.9 52

20.36 6.54

0. 90

16 .5

0

17.00

12.00

3.00 24.10

6. 22

7. 27

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84 10.65

16 .5

0

98. 684

98. 686

99. 281

98.7 09

98. 730

98.6 38

99.3 04

98.6 81

98. 689

98.7 06

98.7 4898.7

62

98.7 25

98. 756

98. 80998.

837

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98.5 13

98.4 57 9

8.35 9

99.3 61

98.7 35

98.7 48

98.7 85

98. 855

98.9 52

99.0 01

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98.6 45

98.7 10

98.8 14

98.5 3698.5

73 98.6

20 98.

655

98.6 11 98.5

44 98. 473

98.5 10

98.4 12

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98. 211

98.2 38

98.1 77

98.2 90

98.2 94

STR. CONSTRUCTORILOR

S TR

. H . D

E LA

V R

A N

C E

A G

IB O

N Y

N

Locuinta unifamiliala P+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/4

- C la

di re

in c

on st

ru ct

ie -

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 1

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Te re

n pe

nt ru

d ru

m N

r. ca

d. 2

19 2/

2/ 1,

2 19

2/ 2/

2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2ENr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+1E+M

S.C. FORA DEX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Ro mania

Industrial S. R.L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Nr. cad. 2193 /2/2

Cantina P

Birouri P

Depozit P

A te

lie r m

ec an

ic P

Laborator P

Copertina P

A te

lie r m

ec an

ic P

C op

er tin

a P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - p latforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

Casa de poarta

S.C . F

OR ADE

X S .A.

98.2 80

STR. CONSTRUCTORILOR

Locuinta unifamiliala max. P+M

Locuinta unifamiliala P+M

sala cla

sasala spo

rt

1B 1C

Bloc A 3 Blo

c A 4 S

cara A

20A

Scara C Scara B

7

STR. ION IONESCU DE LA BRA D

5

Scara B

Bloc A2

Blo c A

1 Scara AScara B

ate lier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

Scara A

3B3 S. C. O

CAS ION

S.R .L.

URB IS T

IMI S

3A

st at

ie o

xi ge

n

S.C . CO

NFO RT

S.A .

si na

m ac

ar a

Bloc A 5

22

11

9

9A 13

pos t tra

fo cab

ina poa

rta

S.C . VU

LCA N

TIM IS

pod rulant

STR. ARMONIEI

Blo c 30

1 Bloc 30

0

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

1A

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

cas tel

apa

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

si na

m ac

ar a

ate lier

me can

ic

atel ier

me can

ic

si na

m ac

ar a

biro u

ca nt

ar ca

bi na

a ut

o

dep ozit

car bid

cab ina

poa rta

Nr. 3

STR. CONSTRUCTORILOR

Sta tie

de gaz

me tan

D ru

m d

e in

ci nt

a da

le in

ie rb

at e

98. 684

98. 686

99. 281

98.7 09

98. 730

99.3 04

98.6 81

98. 689

98.7 62

98.7 25

98. 756

98. 80998.

837

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98.5 13

98.4 57 9

8.35 9

99.3 61

98. 855

99.0 01

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98.6 45

98.7 10

98.8 14

98.5 3698.5

73 98.6

20 98.

655

98.6 11 98.5

44 98. 473

98.5 10

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98. 211

98.2 38

98.1 77

98.2 90

98.2 94

98.2 80

min. 6,00

Parcaj dale inierbate

L= h

di st

an ta

in tre

c or

pu ri

POT max. = 50% CUT max. = 2

POT max. = 50% CUT max. = 2

CORP B

CORP A

terasa circulabila inierbata

PR EL

U N

G IR

E ST

R . H

O LD

EL O

R c

on fo

rm H

C L1

86 /2

9. 07

.2 00

3

St ra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L

di n

28 .1

0. 20

08

St ra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L1

86 /2

9. 07

.2 00

3

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

:/24

S=837mp

S=709mp

:/23

S=837mp

S=709mp

:/22

S=837mp

S=709mp

:/21

S=837mp

S=709mp

:/24

:/23

:/22

:/21

:/25

S=222mp

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1

pr op

rie ta

r P rim

ar ia

M un

ic ip

iu lu

i Ti

m is

oa ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

4. 43

6. 22

5. 48

4. 19

7. 27

27.21

26.89

6. 18

48 .6

7 L=

h di

st an

ta in

tre c

or pu

ri 48

.5 0

12 .0

0 0.

83

7.3514.003.003,00

5. 58

6. 22

4. 33

13 1.

83

6. 94

17.00

24 .0

0

Limita de proprietate existenta

Limita de proprietate propusa

Drum de incinta deschis circulatiei publice prinlegatura de perspectiva cu drumurile propuseprin documentatiile aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

acces auto

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

limita implant are la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

Parcaj dale inierbate

m in

. 6 ,0

0

aliniament front stradal

Locuinte si functiuni complementare

Corp A P+4E+Er

H max.=21.00m

Locuinte si functiuni complementare

Corp B P+2E+Er

H max.=14.00m

te ra

sa c

irc ul

ab ila

in ie

rb at

a h

= 9,

50

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1.

20 m

D +

P D

+ P

+ 7

+ Er

D +

P +

7 +

Er

5. 95

2.55

6.00

13 1.

83

3.01 24.10 7

.2 7

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84

6.81 8 m

2

6.77 8 m

2

98.7 30

98.6 38

98.7 48

98.7 25

98.7 56

98.8 0998.8

37

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98. 567

98.6 17

98. 513

98. 457 98

.359

98. 85598.

952

99.0 01

98.9 24

98.8 4998.

65598. 683

98. 645

98.7 10

98.8 14

98. 53698.

57398.6 2098.6

55

98. 611 98.5

44 98.4

73 98.5

10

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98.2 11

98.2 38

98.1 77

98.2 90

98.2 94

98.2 80

min. 6,00

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

L= h

di st

an ta

in tre

c or

pu ri

POT max. = 50% CUT max. = 2

POT max. = 45% CUT max. = 2

CORP B

CORP A

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

C .F

. n r.1

, T im

is oa

ra N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 pr

op ie

ta r P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i T

im is

oa ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

min. 3,00

3.00 11.55 5.42 5.00 2.50

4.95

2. 82

2. 71

36 .5

0 5.

95 6.

00 6.

00 0.

92 6.

00 36

.5 0

5. 40

6. 00

7. 11

Drum de incinta deschiscirculatiei publice prin legatura de

perspectiva cu drumurilepropuse prin documentatiileaprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

Parcaj dale inierbate

acces auto

limita implantare l a sol

m in

. 6 ,0

0

Locuinte si functiuni complementare

Corp A P+4E+Er

H max.=21.00m

Locuinte si functiuni complementare

Corp B P+2E+Er

H max.=14.00m

9

8

7/69

6/70 54321

10/68

11/67

12

13

14

15

16/66

17/65

18

19

20/64

21/63

22

23

24

2526

30 31 32 33 34/62

39/59

40

41

42

43

44/58

46

45/57

47

27 28

29

35/61

36

37

38/60

4849505152

53

54

55

56

98. 952

20.36 6.54

0. 90

16 .5

0

17.00

12.00

3.00 24.10 7 .2

7

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84 10.65

16 .5

0

98. 684

98. 686

99. 281

98. 709

98. 730

98. 638

99. 304

98. 681

98. 689

98.7 06

98.7 4898.

762

98. 725

98. 756

98. 80998.

837

98. 767

98. 738

98. 674

98. 567

98. 617

98. 513

98. 457

98. 359

99. 361

98.7 35

98. 748

98. 785

98. 855

98. 952

99. 001

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98. 645

98. 710

98. 814

98. 53698.

57398. 62098.

655

98. 611 98.

544 98. 473 98.

510

98. 412

98. 509

98. 504

98. 440

98. 211

98. 238

98. 177

98. 290

98. 294

Locuinta unifamiliala Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+1E+M

S.C. FORA DEX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Ro mania

Industrial S. R.L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Nr. cad. 2193 /2/2

Cantina P

Birouri P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

S.C . F

OR ADE

X S .A.

98. 280

STR. CONSTRUCTORILOR

Ter itor

iul a dm

inis trat

iv D um

bra vita

D ru

m d

e in

ci nt

a da

le in

ie rb

at e

98. 684

98. 686

99. 281

98. 709

98. 730

99. 304

98. 681

98. 689

98. 762

98. 725

98. 756

98. 80998.

837

98. 767

98. 738

98. 674

98. 567

98. 617

98. 513

98. 457

98. 359

99. 361

98. 855

99. 001

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98. 645

98. 710

98. 814

98. 53698.

57398. 62098.

655

98. 611 98.

544 98. 473 98.

510

98. 509

98. 504

98. 440

98. 211

98. 238

98. 177

98. 290

98. 294

98. 280

min. 6,00

Parcaj dale inierbate

L= h

di st

an ta

in tre

c or

pu ri

POT max. = 50% CUT max. = 2

POT max. = 50% CUT max. = 2

CORP B

CORP A

terasa circulabila inierbata

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 pr

op rie

ta r P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i

Ti m

is oa

ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

4. 19

7. 27

27.21

26.89

6. 18

48 .6

7 L=

h di

st an

ta in

tre c

or pu

ri 48

.5 0

12 .0

0 0.

83

7.3514.003.003,00

13 1.

83

17.00

24 .0

0

Limita de proprietate existenta

Limita de proprietate propusa

Drum de incinta deschis circulatiei publice prinlegatura de perspectiva cu drumurile propuseprin documentatiile aprobate prinHCL 472/2008 si HCL 304/2007

D +P

+2 E

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 13

acces auto

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

limita implant are la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

Parcaj dale inierbate

m in

. 6 ,0

0

aliniament front stradal

Locuinte si functiuni complementare

Corp A P+4E+Er

H max.=21.00m

Locuinte si functiuni complementare

Corp B P+2E+Er

H max.=14.00m

te ra

sa c

irc ul

ab ila

in ie

rb at

a h

= 9,

50

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1.

20 m

S=1740mp

S=1885mp

locuinte peste P+3

servicii locuinte colective cu servicii la parter

L E G E N D A :

zona industriala

teren viran

circulatie pietonala

spatii verzi

limita de proprietate

circulatie auto existente

zona rezidentiala - case unifamiliale

zona servicii propuse

drumuri propuse prin planuri urbanistice

PUZ -uri aprobate si in curs de aprobare cu locuinte colective

limita de proprietate propusa

aliniamente si limite de implantare

constructii propuse suprafata estimata teren cedat in vederea construirii domeniului public

locuinte colective si servicii propuse

terenul studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 01/20.01.2009

drum de incinta deschis circulatiei publice prin legatura de perspectiva cu drumurile propuse prin documentatiile aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

prospect stradal propus pentru inelul IV sector ingustat 16,50m

teren rezervat pentru constituirea infrastructurii rutiere (prospect stradal 24m inel IV)

spatiu verde amenajat si intretinut de SC MONLANDYS SRL conform raport de avizare CTATU nr. 04/PV-04.03.2010

mp Situatia propusa

% Situatia existenta

(mp)

CUT = maxim 2

Spatii verzi min. 25%

0

100

0

0

Circulatii pietonale, auto si parcaje inverzite

max. 25%

Locuinte colective cu servicii la parter

POT = maxim 50%

3.481 3.456.75

max. 1.728.37

min. 864.18mp

max. 864.18mp

max. 50%

1 loc de parcare/ apartament + 15% - 65 locuri ( 56 apartamente)

Suprafata teren Suprafata parcela

cedata 24.25 -

servicii - 1 loc/80mp ADC + spor 20% - 5 locuri parcare

Total parcari necesare - 70locuri Total parcari necesare - 70locuri din care 13 parcari ecologice

* Parcajele inierbate pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 12%

PROFIL CARACTERISTIC INEL 4

Carosabil

7.00

Li m

ita p

ro sp

ec t

st ra

da l Zona

Verde

1.502.50 1.00

Trotuar Ciclisti Pista

7.00

Carosabil

24.00

Lim ita prospect stradal

Ciclisti

1.001.50

Zona Verde

2.50

Trotuar Pista

SCARA 1:100

Li m

ita p

ro sp

ec t

st ra

da l Trotuar

2.25

Carosabil

6.00

Lim ita prospect stradal

STR CONSTRUCTORILOR PE SECTORUL INGUSTAT

16.50

Trotuar

2.25 6.00 Carosabil

SCARA 1:100

PUZ aprobat prin HCL Timisoara din 28.10.2008 S+P+4E+Ph...S+P+6E+Ph

PUD in curs de aprobare D+P+4E+M

PUZ aprobat conform HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+2E+Ph

PUZ aprobat conform HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+6E

PUZ in curs de aprobare max.D+P+7E+Er

Plan de situatie 1:500

Plan Parter 1:500

Propuneri mobilare urbanistica A05

Sistem pentru parcarile inierbate - recomandat pentru a obtine un procent de max. 90% zona verde

Str. Constructorilor

Str. Armoniei Str. I.Ionescu de la Brad

C al

ea L

ip ov

ei

parcare Bloc 305

92 92 Bloc 304

CA LE

A LI

PO VE

I Bloc 303

94

Bloc 205

37

ST R.

PE RL

EI

Sc. Generala Nr. 7

Bloc 204

41

Bloc 302

94

43

96

Bloc 203

sala clasa

sala clasa

sala sport

1B 1C

Bloc A1 Scara A

Scara B

atelier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

birouri

birouri

3 A

post trafo cabina portar

stat ie

oxi ge

nS.C. CONFORT S.A.

sin a m

ac ar a

rampa

S.C. COMAT S.A.

pod rulant

pod rulant

birouri

birouri

magazie produse chimice

depozit produse metalurgicepod rulant

pod rulant

depozit materiale

rampa descarcare

atelier mecanic

platforma beton

magazie atelier mecanic

S.C. INVEST S.A. atelier

atelierconfectii metalice

atelier mecanic

rampa magazie oxigenrampa rampa

2

STR. ARMONIEI

Bloc 301

96

Bloc 300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

1A

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

castel apa

183 184

185

R.A.T.T Depou troleibuze

18 6

187

18 8

Hala reparatii troleibuze

depou

sin a m

ac ara

atelier mecanic

atelier mecanic

Teren primaria Timisoara

Teren primaria Timisoara

sonda apa geotermala

Teren Primarie

platforma tehnologica

sin a m

ac ar

a

rampa

depozit termica

depozit

centrala

birou

ca nt

ar ca

bin a a

ut o depozit carbid

cabina poarta Nr. 3

depozit carburanti

depozit carburanti

depozit carburantiplatforma tehnologica

platforma prajini foraj

depozitcarburanti

S.C. FORADEX TIMIS S.A.

ateliermecanic

laborator

rampa scule

cantina

birouri cabinaportar

STR. CONSTRUCTORILOR

STR. CONSTRUCTORILOR

pod rulant pod rulant

castel apa

STR. CONSTRUCTORILOR bascula

Plan de incadrare

N

Atasament: REGLEMENTARI_URBANISTICE.pdf

Amplasament:

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E-mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Timisoara, Ion Ionescu de la Brad, nr. 1/a, CF. nr. 403905 Timisoara Nr. cad. 2193/2/1/2/1 si 2193/2/1/2/2

29/ CST1/ 07

S.C. MONLANDYS S.R.L.

arh. Filip Eugen

Semnatura

04. 2010

S.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

arh. Filip / Institoris

c.arh.Institoris Karina

PUZ - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Functiune Suprafata Zona verde %

Zona rezidentiala Zona industriala PUZ RATT

PUZ PYR Zona servicii si comert Propunere agrement Propunere gradinita

18.966 5.385,9 28%

2.762,19 828,65 30%

75%3.453,54.604,73

7.384,39 396,2 5%

90 15%

Teren studiat 3275 687,75 21%

618

~38.650,76 20%~7.730.15 ~30%~121.133,67 ~31.465,34

Total cvartal ~214.529 ~54.320 ~25,32%

~

PUD HCL 304/31.07.07 13.122,22 20,9%2.742,54

PUZ in lucru 6.159,88 25%1.539,97

S=1740mp

S=1885mp

locuinte peste P+3

servicii

locuinte colective cu servicii la parter

L E G E N D A :

zona industriala

teren viran

circulatie pietonala

spatii verzi

l imita de proprietate

terenul studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 01/20.01.2009

circulatie auto existente

zona rezidentiala - case unifamiliale

zona servicii propuse

drumuri propuse prin planuri urbanist ice

PUZ -uri aprobate si in curs de aprobare cu locuinte colect ive

zona de implantare a constructi i lor - locuinte colective si servici i propusa

locuinte colective si servicii propuse

drum de incinta deschis circulatiei publice prin legatura de perspectiva cu drumurile propuse prin documentati i le aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

aliniamente si l imite de implantare teren rezervat pentru constituirea infrastructuri i rutiere (prospect stradal 24m inel IV)

prospect stradal propus pentru inelul IV sector ingustat 16,50m

limita de proprietate propusa

suprafata estimata teren cedat in vederea construirii domeniului public

spatiu verde amenajat si intretinut de SC MONLANDYS SRL conform raport de avizare CTATU nr. 04/PV-04.03.2010

mp Situatia propusa

% Situatia existenta

(mp)

CUT = maxim 2

Spatii verzi* min. 25%

0

100

0

0

Circulatii pietonale, auto si parcaje inverzite max. 25%

Locuinte colective cu servicii la parter

POT = maxim 50%

3.481 3.456.75

max. 1.728.37

min. 864.18mp

max. 864.18mp

max. 50%

1 loc de parcare/ apartament + 15% - 65 locuri ( 56 apartamente)

Suprafata teren Suprafata parcela

cedata 24.25 -

servicii - 1 loc/80mp ADC + spor 20% - 5 locuri parcare

Total parcari necesare - 70locuri Total parcari necesare - 70locuri din care 13 parcari ecologice

* Parcajele inierbate pot fi cuantificate in procentul spatiilor verzi, dar nu mai mult de 12%

PROFIL CARACTERISTIC INEL 4

Carosabil

7.00

Li m

ita p

ro sp

ec t

st ra

da l Zona

Verde

1.502.50 1.00

Trotuar Ciclisti Pista

7.00

Carosabil

24.00

Lim ita prospect stradal

Ciclisti

1.001.50

Zona Verde

2.50

Trotuar Pista

SCARA 1:100

4. 43

6. 22

5. 48

4. 43

6. 22

5. 48

min. 6,00

m in

. 6 ,0

0 49

,2 0

13 1.

83

3.01 24.10

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84 10.65

16 .5

0

24 ,0

0

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Nr. cad. 2193/ 2/2S.C. FO

RADEX S.A.

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Locuinta unifamilialaP+1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/4

- C la

di re

in c

on st

ru ct

ie -

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 1

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Te re

n pe

nt ru

d ru

m N

r. ca

d. 2

19 2/

2/ 1,

2 19

2/ 2/

2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamilialaP+1E Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+ 1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamilialaP+2E Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

S.C. CONFORT S.A.

Nr. cad. 2193/ 2/1/1/1

Cantina P

Birouri P

Depozit P

A te

lie r m

ec an

ic P

Laborator P

Copertina P

A te

lie r m

ec an

ic P

C op

er tin

a P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

Casa de poarta

S.C . FO

RAD EX

S.A .

Sma s=1

684 mp

Sac t=1

838 mp

Sm as=

179 7 mp

Sac t=18

37 m p

N

h - distanta intre corpuri

POT max. = 50% CUT max. = 2

POT max. = 50% CUT max. = 2

CORP B

CORP A

98.6 84

98.6 86

99.2 81

98.7 09

98.7 30

98.6 38

99.3 04

98.6 81

98.6 89

98.7 06

98.7 4898.7

62

98.7 25

98.7 56

98.8 0998.8

37

98.7 67

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98.5 13

98.4 57 9

8.35 9

99.3 61

98.7 35

98.7 48

98.7 85

98.8 55

98.9 52

99.0 01

98.9 24

98.8 4998.6

55 98.6

83

98.6 45

98.7 10

98.8 14

98.5 3698.5

7398.6 20

98.6 55

98.6 11 98.5

44 98.4

73 98.5 10

98.4 12

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98.2 11

98.2 38

98.1 77

98.2 90

98.2 94

S TR

. H . D

E LA

V R

A N

C E

A G

IB O

N Y

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Locuinta unifamilialaP+1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/4

- C la

di re

in c

on st

ru ct

ie -

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 1

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Te re

n pe

nt ru

d ru

m N

r. ca

d. 2

19 2/

2/ 1,

2 19

2/ 2/

2

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamilialaP+1E Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+ 1E+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamilialaP+2E Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+MNr. cad. 2193/1/1/1/2/17

S.C. FORAD EX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Rom ania

Industrial S.R .L.

Nr. cad. 2193/ 2/1/1/1

Nr. cad. 2193/ 2/2

Cantina P

Birouri P

Depozit P

A te

lie r m

ec an

ic P

Laborator P

Copertina P

A te

lie r m

ec an

ic P

C op

er tin

a P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

S.C . FO

RAD EX

S.A .

98.2 80

43

96

Bloc 20

3

sala cla

sasala spo

rt

1B 1C

ST R . C

O N

ST AN

TI N

C EL

M AR

E

Sc ar

a B

B loc A 3 Bloc

A 4 Scara A

20A

Scara C Scara B

75

IN TR

. P O

RT IT

EI ALEEA BAGHET EI

Scara B

B loc A2

Bloc A1

(ALEEA BALTI)

Scara AScara B atel

ier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

Scara A

3B3 S. C. O

CAS ION

S.R .L.

URB IS T

IMI S

3A

pos t tra

fo

cab ina

por tar

st at

ie o

xi ge

n

S.C . CO

NFO RT

S.A .

si na

m ac

ar a

Bloc A 5

22

11

9

9A 13

URB IS T

IMI S

pos t tr

afo

S.C . VU

LCA N

TIM IS

pod rulant

STR. ARMONIEI

Bloc 30

1

96 B loc

300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

cas tel

apa

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

si na

m ac

ar a

ate lier

me can

ic

ate lier

me can

ic

si na

m ac

ar a

biro u

ca nt

ar ca

bi na

a ut

o

dep ozit

car bid

cab ina

poa rta

Nr. 3

STR. CONSTRUCTORILOR

CORP B

P R

E LU

N G

IR E

S TR

. H O

LD E

LO R

c on

fo rm

H C

L1 86

/2 9.

07 .2

00 3

S tra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L

di n

28 .1

0. 20

08

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

D +

P D

+ P+

7+ Er

Zona rezidentiala - locunte unifamiliale

Zona rezidentiala - locunte unifamiliale Zona rezidentiala - locunte unifamiliale

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

Zo na

re zi

de nt

ia la

- lo

cu nt

e un

ifa m

ili al

e

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i

Ti m

is oa

ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

4. 41

6. 94

8. 68

23.92

min.3,00 17.00 m in. 6,00

min. 3.00 17.00 m in. 6,00

m in

.6 ,0

0 49

.8 0

L= h

d is

ta nt

a in

tre c

or pu

ri 49

.2 0

12 .2

9

min. 3.00 17.00 min. 6,00

min.3,00 17.00 min. 6,00

Limita de proprietate

Drum de incinta deschis circulatiei publice prinlegatura de perspectiva cu drumurile propuseprin documentatiile aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

Limita de proprietate propusa

STR. CONSTRUCTORILOR acces auto

acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

limita implant are la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

Locuinte si functiuni complementare

Corp A P+ 4E+Er

H max.=21.00m

Locuinte si functiuni complementare

Corp B P+2E+Er

H max.=14.00m

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

acces auto

STR. ION IONESCU DE LA B RAD

aliniament front stradal

D +

P+ 7+

Er

acces auto

min. 6,00

m in

. 6 ,0

0 49

,2 0

13 1.

83

3.01 24.10

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.27 9.84

10.65

16 .5

0

24 ,0

0

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Nr. cad. 219 3/2/2S.C.

FORADEX S.A.

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1ENr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

S.C. CONFORT S.A.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Cantina P

Birouri P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

S.C . F

OR AD

EX S.A

.

h - distanta intre corpuri

POT max. = 50% CUT max. = 2

POT max. = 50% CUT max. = 2

CORP B

CORP A

98. 684

98.6 86

99.2 81

98.7 09

98.7 30

98.6 38

99.3 04

98.6 81

98.6 89

98.7 06

98. 74898.7

62

98.7 25

98.7 56

98.8 0998.8

37

98. 767

98.7 38

98.6 74

98.5 67

98.6 17

98.5 13

98.4 57 9

8.35 9

99.3 61

98.7 35

98.7 48

98.7 85

98.8 55

98.9 52

99.0 01

98.9 24

98.8 4998.6

55 98.6

83

98.6 45

98. 710

98. 814

98.5 3698.5

73 98.6

20 98.6

55

98.6 11 98.

544 98. 473

98.5 10

98.4 12

98.5 09

98.5 04

98.4 40

98.2 11

98.2 38

98.1 77

98. 290

98.2 94

S TR

. H . D

E LA

V R

A N

C E

A G

IB O

N Y

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1ENr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

S.C. FORA DEX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Ro mania

Industrial S. R.L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Nr. cad. 219 3/2/2

Cantina P

Birouri P

R am

pa s

cu le

- p la

tfo rm

a -

Depozit - platforma -

P ra

jin i f

or aj

- p la

tfo rm

a -

D ep

oz it

- p la

tfo rm

a -

S.C . F

OR AD

EX S.A

.

98.2 80

CORP B

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

Zona rezidentiala - locunte unifamiliale

Zona rezidentiala - locunte unifamiliale

C .F

. n r.

1 Ti

m is

oa ra

, N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 1/

1 Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i

Ti m

is oa

ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

prospect stradal existent - variabil 6.00 - 7.45m

4. 41

6. 94

8. 68

23.92

min.3,00 17.00 min. 6,00

min. 3.00 17.00 m in. 6,00

m in

.6 ,0

0 49

.8 0

L= h

d is

ta nt

a in

tre c

or pu

ri 49

.2 0

12 .2

9

min. 3.00 17.00 min. 6,00

min.3,00 17.00 min. 6,00

Limita de proprietate

Drum de incinta deschis circulatiei publice prinlegatura de perspectiva cu drumurile propuseprin documentatiile aprobate prin HCL 472/2008 si HCL 304/2007

Limita de proprietate propusa

STR. CONSTRUCTORILOR acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

limita implan tare la sol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

lim ita

im pl

an ta

re la

s ol

Locuinte si functiuni complementare

Co rp A P+4E+Er

H max.=21.00m

Locuinte si functiuni complementare

Corp B P+2E+Er

H max.=14.00m

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

de cr

os ur

i p os

ib ile

m ax

. 1 .2

0m

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

acces auto

aliniament front stradal

acces auto

Li m

ita p

ro sp

ec t

st ra

da l

Trotuar

2.25

Carosabil 6.00

Lim ita prospect stradal

STR CONSTRUCTORILOR PE SECTORUL INGUSTAT

16.50

Trotuar

2.25 6.00 Carosabil

SCARA 1:100

PUZ Ansamblu de locuinte sociale aprobat prin HCL Timisoara din 28.10.2008 S+P+4E+Ph...S+P+6E+Ph

PUD in curs de aprobare D+P+4E+M

PUD- Ansamblu de locuinte colective si servicii aprobat prin HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+6E

PUZ in curs de aprobare max.D+P+7E+Er

Plan de incadrare 1:1000

Plan de situatie 1:500

Reglementari urbanistice A02

NN

Atasament: Raport_avizare.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIȘOARA COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM RAPORT DE AVIZARE 04/PV — 04.03.2010 Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi a H.C.L. nr. 299/27.06.2006 privind înființarea C.T.A.T.U,, întrunită la data de 04.03.2010 a luat în discuție materialul inițiat de Direcţia Urbanism cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcțiuni complementare”, str. lon Ionescu de la Brad nr. l/a Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. MONLANDYS S.R.L., proiect întocmit de către S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., în baza Avizului de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 modificat aprobat cu H.C.L. nr. 312/28.07.2009. In urma dezbaterilor, Comisia a recomandat: * - terenul situat la vest de parcela beneficiarilor şi aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara se va amenaja ca spațiu verde şi se va întreține de către S.C. MONLANDYS S.R.L. Cu această recomandare Comisia a emis următorul: AVIZ FAVORABIL : Pentru Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcțiuni complementare”, str. Ion Ionescu de la Brad nr. l/a Timişoara, elaborat la solicitarea S.C. MONLANDYS S.R.L., proiect întocmit de către S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. Întocmit în baza procesului verbal al şedinţei din data de 04.03.2010 Prezentul raport se comunică: e Proiectantului - S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L. e beneficiarilor - S.C. MONLANDYS S.R.L. e membrilor C.T.A.T.U. DIRECȚIA URBANISM ARH. ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU Cod FP 47-03, ver. |

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. UR2010-002742/15.04.2010

REFERAT privind avizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe si functiuni complementare ” – str.

Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2010-002742/11.02.2010 cu completările ulterioare, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe si functiuni complementare ” – str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3993/21.08.2009, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001, în această perioadă;

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 01/20.01.2009 aprobat cu H.C.L. 312/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 04/PV-04.03.2010 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Documentaţia PUZ „Locuinţe si funcţiuni complementare ” – str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu luna februarie 2010 în vederea informării şi consultării populaţiei.

Având în vedere Dezbaterea publică organizată în data de 25 martie 2010, în baza Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D./P.U.Z şi a legislaţiei în vigoare cu privire la amenajarea teritoriului şi urbanismului, la care au participat cetăţenii din zonă în conformitate cu Procesul Verbal anexat şi totodată au depus o sesizare înregistrată cu nr. RU2010-000270/29.03.2010, care este ataşată la documentaţie;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe si functiuni complementare ” – str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara, este elaborată de S.C. ATELIERELE ARHITECH S.R.L., proiect nr. 29/CST 1/07, la cererea beneficiarului S.C. MONLANDYS S.R.L.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timiş, conform adresei nr. R 2832 din 05.03.2010, ataşată la dosar.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe si funcţiuni complementare ” – str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul studiat în cadrul documentaţiei este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de nord, în arealul încadrat de străzile Sever Bocu, Ion Ionescu de la Brad, Constructorilor şi prelungirea străzii Holdelor.

In conformitate cu PUG Timişoara, zona studiată este cuprinsă în UTR nr. 24, iar conform PUZ „Ion Ionescu de la Brad” aprobat cu H.C.L. 186/2003 zonă rezidenţială cu clădiri P, P+1E, P+2E propusă. Terenul studiat, în suprafaţă totala de 3481 mp este înscris în CF nr. 403905 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 14917), nr. Top 2193/2/1/2/1, 2193/2/1/2/2 reprezentând teren curţi construcţii în str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, fiind proprietatea S.C. MONLANDYS S.R.L. Timişoara.

Cod FP 53-01, ver. 1

2

Prin documentaţie se propune construirea a două imobile de locuinţe colective în regim de înălţime de maxim P+4E+Er spre str. Constructorilor (Inelul IV de circulaţie) şi mai redus în spate, pe parcele, de maxim P+2E+Er.

Se recomandă, în conformitate cu Raportul de Avizare nr. 04/PV-04.03.2010 al C.T.A.T.U., amenajarea ca spaţiu verde a terenului situat la vest de parcela beneficiarului, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Accesul auto si pietonal necesare funcţiunii de locuire, se vor realiza din strada Constructorilor, conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-008088/10.12.2009.

In conformitate cu Declaraţia administratorului delegat al S.C. MONLANDYS S.R.L., Luca Serena, şi în conformitate cu planşa A04 „Obiective de utilitate publică”, se va dona o suprafaţă de teren în vederea construirii domeniului public, suprafaţa exactă a acesteia urmând a fi stabilită până la faza de A.C.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: POT max. = 50 % CUT max. = 2,0 Regim de înălţime max. = P+4E+Er spre str. Constructorilor = P+2E+Er pe parcele Se propun spaţii verzi de min 25 % conform Avizului Agenţiei Regionale pentru Protecţia

Mediului nr. 519 din 01.02.2010. Autorizaţia de Construire se va putea emite doar după ce suprafeţele de teren afectate de

dezvoltarea tramei stradale, vor fi trecute în domeniu public. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe si functiuni complementare ” – str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/a, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Urbanism, lăsăm la aprecierea Consiliului Local Timişoara oportunitatea realizării acestui obiectiv.

DIRECTOR DIRECŢIA URBANISM, Arh. Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER, CONSILIER Ing. Sorina POPA Ing. Steluţa URSU AVIZAT JURIDIC,

Atasament: SITUATIA_EXISTENTA.pdf

Amplasament:

Beneficiar:

Titlu proiect:

Titlu plansa:

Proiect nr.:

Faza:

Plansa nr:

proiectare complexa in constructii civile si industriale

S.C.Atelierele ArhiTECH S.R.L. Timisoara, Aleea Icar nr.9

Reg. Com. J35/3726/2004 C.U.I. R17025085 Tel. 40/256/406033

E­mail: [email protected]

Atelierele ArhiTECH

PUZ1:500 Sef proiect

Proiectat

Desenat

Scara: Nume

Data:

CerintaSemnaturaNumeVerificator / expert Referat / Expertiza Nr. / Data

Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad,nr.1/a, CF nr. 403905 Timisoara Nr. cad. 2193/2/1/2/1 si 2193/2/1/2/2

29/ CST1/ 07

S.C. MONLANDYS S.R.L.

arh. Filip

Semnatura

arh. Filip/ Institoris

c.arh.Institoris Karina

PUZ ­ LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARES.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

S.C. MONLANDYS S.R.L. P.U.Z . LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

12. 2009

S=1740mp

S=1885mp

locuinte peste P+3

servicii

locuinte colective cu servicii la parter

L E G E N D A :

zona industriala

teren viran

circulatie pietonala

spatii verzi

limita de proprietate

terenul studiat conform Aviz prealabil de oportunitate nr. 01/20.01.2009

circulatie auto

zona rezidentiala ­ case unifamiliale

acces auto

zona servicii propuse

drumuri propuse

PUZ ­uri aprobate si in curs de aprobare cu locuinte colective

7. 52

5 54

.0 0

12 .0

0 54

.0 0

18 .0

0 54

.0 0

8. 55

16 .5

95

9.00 18.00 22.00 24.00 9.00

9.655 6.00 12.00 10.50 7.00 4.50 6.00 12.00 6.00 9.00

7. 50

54 .0

0 12

.0 0

54 .0

0 18

.0 0

54 .0

0 9.

59 5

12 .3

3

83.995

22 1.

42

81.87

11 8.

07

4.56

99 .3

2

4.87

7. 83

15.55 18.00 6.00 22.00 18.00 9.00

14.58 18.00 22.00 7.00 11.00 6.00 9.00

4.56 10.14 6.00 12.00 6.00 22.00 12.00 6.00 9.00

6.00 12.00 6.00 4.50 7.00 10.50 12.00 6.00 9.00

7. 52

5 6.

00 42

.0 0

6. 00

12 .0

0 6.

00 42

.0 0

6. 00

18 .0

0 6.

00 42

.0 0

6. 00

8. 55

16 .5

95

7. 50

6. 00

42 .0

0 6.

00 12

.0 0

6. 00

42 .0

0 6.

00 18

.0 0

6. 00

42 .0

0 6.

00 9.

59 5

12 .3

3

11 8.

07 99

.3 2

7. 83

4.87 83.995

22 1.

42

81.87

Ster en C

F/Ste ren a

fere nt c-

tiei:

Scon s exi

sten t/pro

pus:

Sdes f exi

sten t/pro

pus:

POT exis

tent /pro

pus:

CUT exis

tent /pro

pus:

5.80 1,68

/ 55 .949

,00 m p

19,31 % / m

ax40 %

0,30 5 / m

ax.3 ,10

SUPR AFAT

A CO NSTR

UITA EXIS

TENT A / P

ROPU SA:

CIRC ULAT

IE PI ETON

ALA EXIS

TENT A / P

ROPU SA:

ZONA VER

DE EX ISTE

NTA / PRO

PUSA :

Din c are:

%

S (m p)

SUPR AFAT

A TER EN ST

UDIA T (CF

):

PARC AJE E

XIST ENTE

/ PR OPUS

E:

BILA NT T

ERIT ORIA

L:

CIRC ULAT

IE AU TO EX

ISTE NTA

/ PRO PUSA

:

18.96 6,00

2,61 / 17,2

4

56,12 / 28

,24

0,00 / 1,9

7

3.66 3,33

/ 6.3 46,9

5

4167 ,22/

2.798 ,45

495, 50 /

3.01 1,32

0,00 / 37

5,00

10.63 9,95

/ 4.9 33,5

0

19,31 /36,

35

21,96 /16,

02

-COR PURI

PRO PUSE

-TRO TUAR

E CIR CULA

TII P IETO

NALE

-CIR CULA

TII A UTO/

PLAT FORM

E, PA RCAR

I BET ONAT

E

-SPA TII V

ERZI / LOC

DE J OACA

- VEC INAT

ATI C ONST

RUIT E

ACCE S AU

TO ACCE

S PIE TONA

L- DAL E INI

ERBA TE

- LIM ITA Z

ONEI REG

LEME NTAT

E

- LIM ITE P

ARCE LE

- RET RAGE

RE FA TA D

E ALI NIAM

ENT

LEGE NDA

Din c are L

OC D E JOA

CA E XIST

ENT/ PRO

PUS:

0,00 / 452

,40

18.96 6,00

mp/ 17.47

0,00

3.66 3,33

/ 6.2 70,00

mp

Ssub sol p

ropu s (PA

RKIN G, AL

A, sp .

tehn ice):

14.17 8,81

mp

INCA DRAR

EA IN LOC

ALITA TE:

INCA DRAR

EA IN LOC

ALITA TE:

POZA DIN

SATE LIT:

-LOC URI D

E PAR CARE

PLAN URB

ANIS TIC Z

ONAL SI D

E DET ALIU

ANSA MBL

U LO CUIN

TE SO CIAL

E TIM ISOA

RA

PLAN DE IN

CADR ARE

IN P.U .Z. IO

N ION ESCU

DE L A BR

AD:

SUPR AFAT

A TER EN AF

EREN T CO

NSTR UCTI

EI:

(dife rent

a se ced

eaza pt. d

rum ul di

n pa rtea

nord ica)

17.47 0,00

100.0 0

100.0 0

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN T R . P O R T IT E I

Bloc A1

(ALEEA BALTI)

Scara A Scara B

3

ateli er Scara B

3A

18 5

18 6

18 7

18 8

PROPUNERE ZONA DE SERVICII SI COMERT

93.00

92.82

93.00

92.80

92.96 92.96 92.80 92.82

92.67 92.82

92.80

92.76 92.67

92.69

92.51

92.59

92.62 92.54

92.59

92.77

92.64

C

92.82

92.72

92.75 92.81

92.93

93.03

93.08

92.84

92.94

92.7992.81

92.68 92.76

92.95 92.71

93.01

92.6892.68

92.57 92.68

92.77

92.78

92.91

92.76

92.71 92.9592.8

5 92.87

92.75 92.47

92.59

92.51

92.76

92.62

92.40

92.7792.77

92.44

92.7492.74

92.44

92.54 92.54

C

92.61

92.39

92.46

92.52 92.52

92.72

92.45

93.03

92.34

92.78

92.30

92.8992.88

92.61

92.649 2.79

92.2592.26

92.29 92.52

92.43

92.52

92.44

92.54

92.43

92.56

92.7992.78

92.60

92.82 92.76

92.51

92.71

92.58

92.67

92.63

92.83

92.78

93.14 92.80

92.81

93.05

92.79

92.83

92.47 92.45

C

92.40 92.35

92.32 92.29

92.24 92.26

92.82

92.65

92.22

92.4992.61 92.60

92.65

92.31 92.69

92.52

92.50 92.44

92.3392.33 91.88

92.60 92.47

92.69

92.19 91.99

92.0292.08

92.38 92.25

C

91.90 92 .12

91.98 92.17

91.16 92.17

92.12 91.04

92.08

92.19

92.64 92.08

92.91 C

92.03

C

92.34

92.38 92.48

92.46 93.39

92.93

92.32

92.53 92.44

92.34

92.4692.43C92.15

92.29 C

91.16

92.54 92.58

92.7592.1992.64

92.11 92.16

92.1592.14 90.87

92.17C 92.14

92.2891.94

C 91.95

91.8091.89

C

91.80

91.86

91.85 91.90 91.88

91.75 92.0792.0792.2291.71C

91.58 92.10

C

91.80

92.00 92.16 91.68 92.00 91.95

92.61 C 91.72

91.80 91.82 91.8091.82

91.74

C

91.76

92.08 92.03 91.92

91.92 92.05 92.54 92.53

92.3292.39 91.9191.7591.9793.00

92.95

91.96

92.84

91.94

92.19

92.7091.94

92.0992.50 C

91.87

91.88 92.5291.8792.5591.92

C

91.79

91.8391.83

91.83 91.83

91.8592.0191.8192.01

92.02 C

91.44

91.69 C 91.58

91.76

91.64 91.78

91.91

91.98

91.81

92.05

89.94

91.79

C

91.66 91.85 91.97 91.91

C

91.96

92.04

92.0192.01 92.04

92.05

C

91.90

91.89 91.92

91.92

91.91

92.1192.34 92.26

92.42 91.94

92.3891.96

92.41

92.13 92.1492.08 92.0292

.94

92.87

92.01 C

91.91

92.7191.91

92.79

92.10 92.12

92.86

91.91

C

91.77

91.8091.80 91.79 91.80

91.62 91.87

91.78

93.33 91.73

91.73

C

91.85

92.3492.05 92.72

91.9891. 94

C

91.87

C

91.68

92.11 92.32

92.3592.34

92.35

92.85

92.38 92.41

92.37

92.35

92.37 92.41

92.41

92.18 92.18 92.1992.21 C

92.15

C

91.71

92.10

92.15 92.17

92.00 91.71

90.75

91.65

91.64 91.64

91.62 92.19

92.53 91.30

C

92.38

92.46 92.35

C 91.97

C 92.51

92.37 92.36

92.37

C

92.41

92.35 92.34

92.36

92.48 92.42 92.09

92.32 C

92.39 C

92.44

C

92.41

92.65

92.26 92.43

92.30

C

92.44

92.22 92.31

92.08 92.21C

92.03

92.3392.36

92.28 92. 32

92.72 92.72 92.72

91.99

92.61 92.61

92.68 92.68

C 92.2692.16

C

92.27

92.61 92.6 9

92.73

92.19

C

92.37

92.5292.2492.21

92.48

92.13 92.51 92.46

92.4992.44

92.48

92.37

C

92.39

92.29

92.18 92.05

92.19

92.03

92.33 92 .44

C

92.43 C

92.50

92.45

92.30 92.20

C

92.35

92.34 92.4492.26

C 91.93

C

92.00

C 92.20

C 92.2592.44

92.19 C 91.89

92.14

92.21

92.39 92.29

92.34

92.4392.40

92.38 92. 41

C

92.32

C

92.36 C

92.39

C

92.50C 92.42

92.32

92.39 92.39 92.47

C

91.76

92.30C 92.44

92.27 92.16

92.4392.43

92.49

C

92.43

92.40

92.53

C 92.47

92.50 92.45

92.02

C

92.39

C

92.39 92.41

C 92.44

92.37 92.3 9

92.62

92.80

92.58

92.56

92.60

C

92.50

C

92.50

92.45

92.39

92.57 92.50

92.50

92.35 92.32

92.29 92.10

C

92.16

92.11

C

92.15

92.10

C

92.00 92.14

C

92.34

92.62

92.46

92.61

92.91

92.48

92.74

92.79 92.64

92.5692.56

92.4892.19

92.27

92.33

92.52

92.65

92.71

Cladire

DEPOZIT

MAGAZIE

Cladire

bazin

de ca

nto r

bazin

92.46

92.14

92.28

92.31

92.17

20 76 00

482 600

20 77 00

482 600

20 76 00

482 400

92.58

INDI CI:

LOCU INTE

SOC IALE

- 12 S CARI

CF N R. 14

1364

NR. T OP. 2

190/ 2, 21

291/ 1, 21

91/2 , 219

2/1/ 1/1/4

/2-3 /4, 2

192/ 1/7/2

,

2193 /1/1/

1/1/2

REGI M DE

INAL TIME

: ma xim

S+P+ 6E+P

ENTH OUSE

Ssup rafa

ta CF = 18

.966 ,00 m

p

Sma sura

t = 18 .944

,40 m p

Safe rent

con stru

ctiei =17.4

70,0 0

NR L OCU

RI DE PAR

CARE = 50

4 (47 4 pa

rcaj e su

bter ane)

1,00 loc p

arca re / a

p. +1 ,80%

Apar tame

nte 1 cam

era = 122

(24,6 5%)

Apar tame

nte 2 cam

ere = 373

(75,3 5%)

TOTA L APA

RTAM ENTE

= 49 5

TOTA L loc

atar i = e

stim at 1 .

000

/ a rhit

ect ura

/ s tru

ctu ra /

ins tala

tii /

GR UP

DES ENA

T SEF

PRO IECT

PRO IECT

AT

Arh. AND

REE A ST

RAT ULA

T 04 .200

8

Arh. AND

REI FILIP

scar a

1/50 0

PLA N MO

BILA RE U

RBA NIST

ICA

Nr p lansa

:

A06

Nr p roiec

t:

11/2 008

Bene ficiar

: PR IMAR

IA M UNIC

IPIU LUI T

IMIS OAR

A

FAZA

P.U.Z .-

P.U.D .

ANS AMB

LU D E LO

CUIN TE S

OCIA LE

STR . ION

ION ESC

U DE LA B

RAD , Baz

a RA TT, T

IMIS OAR

A

Arh. AND

REI FILIP

PROPUNERE GRADINITA

S+P+4E S+P+4E

S+P+6E

S+P+5E

BLOC 1 S+P+6E+Ph

S+P+6E

S+P+4E

Acces parcari subterane

Acces parcari subterane

Pl at

fo rm

a go

sp od

ar ea

sc a

30 lo

cu ri

de pa

rc ar

e

Acces parcari subterane

Loc de joaca

4E - Parter liber

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran Contur garaj subteran

BLOC 2 S+P+4E+2Ph

BLOC 3 S+P+5E+2Ph

BLOC 4 S+P+6E+Ph

BLOC 5 S+P+4E+2Ph

BLOC 6 S+P+4E+Ph

2E - Parter liber

1E - Parter liber

PROPUNERE ZONA DE AGREMENT

13 1.

83

3.01 24.10

4. 43

6. 22

5. 48

4. 19

7. 27

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84 10.65

98. 684

98. 686

99. 281

98. 709

98. 730

98. 638

99. 304

98. 681

98. 689

98. 706

98. 74898.

762

98. 725

98. 756

98. 80998.

837

98. 767

98. 738

98. 674

98. 567

98. 617

98. 513

98. 457

98. 359

99. 361

98. 735

98. 748

98. 785

98. 855

98. 952

99. 001

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98. 645

98. 710

98. 814

98. 53698.

57398. 62098.

655

98. 611 98.

544 98. 473 98.

510

98. 412

98. 509

98. 504

98. 440

98. 211

98. 238

98. 177

98. 290

98. 294

STR. CONSTRUCTORILOR

ST R

. H . D

EL A

VR A

N C

EA G

IB O

N Y

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/3

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/4

­ C la

di re

in c

on st

ru ct

ie ­

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 2

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 1

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/5

Te re

n pe

nt ru

d ru

m N

r. ca

d. 2

19 2/

2/ 1,

2 19

2/ 2/

2

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Te re

n vi

ra n

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

2/ 12

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+1E+M

S.C. FORAD EX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Rom ania

Industrial S.R .L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Nr. cad. 2193 /2/2

Cantina P

Birouri P

Depozit P

A te

lie r m

ec an

ic P

Laborator P

Copertina P

A te

lie r m

ec an

ic P

C op

er tin

a P

R am

pa s

cu le

­ p la

tfo rm

a ­

Depozit ­ platforma ­

Pr aj

in i f

or aj

­ p la

tfo rm

a ­

D ep

oz it

­ p la

tfo rm

a ­

Casa de poarta

S.C . FO

RAD EX

S.A .

98. 280

STR. CONSTRUCTORILOR

C F

nr . 1

T im

is oa

ra Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i T

im is

oa ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

1/ 1

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

Te re

n in

tr av

ila n,

c ur

ti co

ns tr

uc tii

S. C

. M O

N LA

N D

YS S

.R .L

. C

.F . n

r. 40

39 05

T im

is oa

ra

Locuinta unifamiliala max. P+M

Locuinta unifamiliala P+M

sala cla

sasala spo

rt

1B 1C

Blo c A

3 Blo c A

4 Scara A

20A

Scara C Scara B

7

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

5

Scara B

Blo c A

2

Blo c A

1 Scara AScara B

ate lier

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

Scara A

3B3 S. C. O

CAS ION

S.R .L.

URB IS T

IMI S

3A

pos t tr

afo

cab ina

por tar

st at

ie o

xi ge

n

S.C . CO

NFO RT

S.A .

si na

m ac

ar a

Blo c A

5 22

11

9

9A 13

URB IS T

IMI Scab

ina poa

rta

S.C . VU

LCA N

TIM IS

pod rulant

STR. ARMONIEI

Blo c 30

1

96 B loc

300

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

CA LE

A LI

PO VE

I

1A

CA LE

A LI

PO VE

I

As

CA LE

A LI

PO VE

I

cas tel

apa

18 3

18 4

18 5

18 6

18 7

18 8

si na

m ac

ar a

ate lier

me can

ic

ate lier

me can

ic

si na

m ac

ar a

biro u

ca nt

ar ca

bi na

a ut

o

dep ozit

car bid

cab ina

poa rta

Nr. 3

STR. CONSTRUCTORILOR

St er

en C

F =

34 81

PR EL

U N

G IR

E ST

R . H

O LD

EL O

R c

on fo

rm H

C L1

86 /2

9. 07

.2 00

3

St ra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L

di n

28 .1

0. 20

08

St ra

da p

ro pu

sa c

on fo

rm H

C L1

86 /2

9. 07

.2 00

3

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

prospect stradal existent ­ variabil 6.00 ­ 7.45mprospect stradal propus ­ 16.50m (inel IV sector ingustat)

:/24

S=837mp

:/23

S=837mp

:/24

:/23

:/25

D +

P D

+ P

+ 7

+ Er

N

acces auto

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

ac ce

s au

to

ac ce

s au

to ac

ce s

au to

acces auto

acces auto

D +

P +

7 +

Er

7. 52

5 54

.0 0

12 .0

0 54

.0 0

18 .0

0 54

.0 0

8. 55

16 .5

95

9.00 18.00 22.00 24.00 9.00

9.655 6.00 12.00 10.50 7.00 4.50 6.00 12.00 6.00 9.00

7. 50

54 .0

0 12

.0 0

54 .0

0 18

.0 0

54 .0

0 9.

59 5

12 .3

3

83.995

22 1.

42

81.87

11 8.

07

4.56

99 .3

2

4.87

7. 83

15.55 18.00 6.00 22.00 18.00 9.00

14.58 18.00 22.00 7.00 11.00 6.00 9.00

4.56 10.14 6.00 12.00 6.00 22.00 12.00 6.00 9.00

6.00 12.00 6.00 4.50 7.00 10.50 12.00 6.00 9.00

7. 52

5 6.

00 42

.0 0

6. 00

12 .0

0 6.

00 42

.0 0

6. 00

18 .0

0 6.

00 42

.0 0

6. 00

8. 55

16 .5

95

7. 50

6. 00

42 .0

0 6.

00 12

.0 0

6. 00

42 .0

0 6.

00 18

.0 0

6. 00

42 .0

0 6.

00 9.

59 5

12 .3

3

11 8.

07 99

.3 2

7. 83

4.87 83.995

22 1.

42

81.87

Ster en C

F/Ste ren a

fere nt c-

tiei:

Scon s exi

sten t/pro

pus:

Sdes f exi

sten t/pro

pus:

POT exis

tent /pro

pus:

CUT exis

tent /pro

pus:

5.80 1,68

/ 55 .949

,00 m p

19,31 % / m

ax40 %

0,30 5 / m

ax.3 ,10

SUPR AFAT

A CO NSTR

UITA EXIS

TENT A / P

ROPU SA:

CIRC ULAT

IE PI ETON

ALA EXIS

TENT A / P

ROPU SA:

ZONA VER

DE EX ISTE

NTA / PRO

PUSA :

Din c are:

%

S (m p)

SUPR AFAT

A TER EN ST

UDIA T (CF

):

PARC AJE E

XIST ENTE

/ PR OPUS

E:

BILA NT T

ERIT ORIA

L:

CIRC ULAT

IE AU TO EX

ISTE NTA

/ PRO PUSA

:

18.96 6,00

2,61 / 17,2

4

56,12 / 28

,24

0,00 / 1,9

7

3.66 3,33

/ 6.3 46,9

5

4167 ,22/

2.798 ,45

495, 50 /

3.01 1,32

0,00 / 37

5,00

10.63 9,95

/ 4.9 33,5

0

19,31 /36,

35

21,96 /16,

02

-COR PURI

PRO PUSE

-TRO TUAR

E CIR CULA

TII P IETO

NALE

-CIR CULA

TII A UTO/

PLAT FORM

E, PA RCAR

I BET ONAT

E

-SPA TII V

ERZI / LOC

DE J OACA

- VEC INAT

ATI C ONST

RUIT E

ACCE S AU

TO ACCE

S PIE TONA

L- DAL E INI

ERBA TE

- LIM ITA Z

ONEI REG

LEME NTAT

E

- LIM ITE P

ARCE LE

- RET RAGE

RE FA TA D

E ALI NIAM

ENT

LEGE NDA

Din c are L

OC D E JOA

CA E XIST

ENT/ PRO

PUS:

0,00 / 452

,40

18.96 6,00

mp/ 17.47

0,00

3.66 3,33

/ 6.2 70,00

mp

Ssub sol p

ropu s (PA

RKIN G, AL

A, sp .

tehn ice):

14.17 8,81

mp

INCA DRAR

EA IN LOC

ALITA TE:

INCA DRAR

EA IN LOC

ALITA TE:

POZA DIN

SATE LIT:

-LOC URI D

E PAR CARE

PLAN URB

ANIS TIC Z

ONAL SI D

E DET ALIU

ANSA MBL

U LO CUIN

TE SO CIAL

E TIM ISOA

RA

PLAN DE IN

CADR ARE

IN P.U .Z. IO

N ION ESCU

DE L A BR

AD:

SUPR AFAT

A TER EN AF

EREN T CO

NSTR UCTI

EI:

(dife rent

a se ced

eaza pt. d

rum ul di

n pa rtea

nord ica)

17.47 0,00

100.0 0

100.0 0

STR. ION IONESCU DE LA BRAD

IN T R . P O R T IT E I

Bloc A1

(ALEEA BALTI)

Scara A Scara B

3

ateli er Scara B

3A

18 5

18 6

18 7

18 8

PROPUNERE ZONA DE SERVICII SI COMERT

93.00

92.82

93.00

92.80

92.96 92.96 92.80 92.82

92.67 92.82

92.80

92.76 92.67

92.69

92.51

92.59

92.62 92.54

92.59

92.77

92.64

C

92.82

92.72

92.75 92.81

92.93

93.03

93.08

92.84

92.94

92.7992.81

92.68 92.76

92.95 92.71

93.01

92.6892.68

92.57 92.68

92.77

92.78

92.91

92.76

92.71 92.9592.8

5 92.87

92.75 92.47

92.59

92.51

92.76

92.62

92.40

92.7792.77

92.44

92.7492.74

92.44

92.54 92.54

C

92.61

92.39

92.46

92.52 92.52

92.72

92.45

93.03

92.34

92.78

92.30

92.8992.88

92.61

92.649 2.79

92.2592.26

92.29 92.52

92.43

92.52

92.44

92.54

92.43

92.56

92.7992.78

92.60

92.82 92.76

92.51

92.71

92.58

92.67

92.63

92.83

92.78

93.14 92.80

92.81

93.05

92.79

92.83

92.47 92.45

C

92.40 92.35

92.32 92.29

92.24 92.26

92.82

92.65

92.22

92.4992.61 92.60

92.65

92.31 92.69

92.52

92.50 92.44

92.3392.33 91.88

92.60 92.47

92.69

92.19 91.99

92.0292.08

92.38 92.25

C

91.90 92 .12

91.98 92.17

91.16 92.17

92.12 91.04

92.08

92.19

92.64 92.08

92.91 C

92.03

C

92.34

92.38 92.48

92.46 93.39

92.93

92.32

92.53 92.44

92.34

92.4692.43C92.15

92.29 C

91.16

92.54 92.58

92.7592.1992.64

92.11 92.16

92.1592.14 90.87

92.17C 92.14

92.2891.94

C 91.95

91.8091.89

C

91.80

91.86

91.85 91.90 91.88

91.75 92.0792.0792.2291.71C

91.58 92.10

C

91.80

92.00 92.16 91.68 92.00 91.95

92.61 C 91.72

91.80 91.82 91.8091.82

91.74

C

91.76

92.08 92.03 91.92

91.92 92.05 92.54 92.53

92.3292.39 91.9191.7591.9793.00

92.95

91.96

92.84

91.94

92.19

92.7091.94

92.0992.50 C

91.87

91.88 92.5291.8792.5591.92

C

91.79

91.8391.83

91.83 91.83

91.8592.0191.8192.01

92.02 C

91.44

91.69 C 91.58

91.76

91.64 91.78

91.91

91.98

91.81

92.05

89.94

91.79

C

91.66 91.85 91.97 91.91

C

91.96

92.04

92.0192.01 92.04

92.05

C

91.90

91.89 91.92

91.92

91.91

92.1192.34 92.26

92.42 91.94

92.3891.96

92.41

92.13 92.1492.08 92.0292

.94

92.87

92.01 C

91.91

92.7191.91

92.79

92.10 92.12

92.86

91.91

C

91.77

91.8091.80 91.79 91.80

91.62 91.87

91.78

93.33 91.73

91.73

C

91.85

92.3492.05 92.72

91.9891. 94

C

91.87

C

91.68

92.11 92.32

92.3592.34

92.35

92.85

92.38 92.41

92.37

92.35

92.37 92.41

92.41

92.18 92.18 92.1992.21 C

92.15

C

91.71

92.10

92.15 92.17

92.00 91.71

90.75

91.65

91.64 91.64

91.62 92.19

92.53 91.30

C

92.38

92.46 92.35

C 91.97

C 92.51

92.37 92.36

92.37

C

92.41

92.35 92.34

92.36

92.48 92.42 92.09

92.32 C

92.39 C

92.44

C

92.41

92.65

92.26 92.43

92.30

C

92.44

92.22 92.31

92.08 92.21C

92.03

92.3392.36

92.28 92. 32

92.72 92.72 92.72

91.99

92.61 92.61

92.68 92.68

C 92.2692.16

C

92.27

92.61 92.6 9

92.73

92.19

C

92.37

92.5292.2492.21

92.48

92.13 92.51 92.46

92.4992.44

92.48

92.37

C

92.39

92.29

92.18 92.05

92.19

92.03

92.33 92 .44

C

92.43 C

92.50

92.45

92.30 92.20

C

92.35

92.34 92.4492.26

C 91.93

C

92.00

C 92.20

C 92.2592.44

92.19 C 91.89

92.14

92.21

92.39 92.29

92.34

92.4392.40

92.38 92. 41

C

92.32

C

92.36 C

92.39

C

92.50C 92.42

92.32

92.39 92.39 92.47

C

91.76

92.30C 92.44

92.27 92.16

92.4392.43

92.49

C

92.43

92.40

92.53

C 92.47

92.50 92.45

92.02

C

92.39

C

92.39 92.41

C 92.44

92.37 92.3 9

92.62

92.80

92.58

92.56

92.60

C

92.50

C

92.50

92.45

92.39

92.57 92.50

92.50

92.35 92.32

92.29 92.10

C

92.16

92.11

C

92.15

92.10

C

92.00 92.14

C

92.34

92.62

92.46

92.61

92.91

92.48

92.74

92.79 92.64

92.5692.56

92.4892.19

92.27

92.33

92.52

92.65

92.71

Cladire

DEPOZIT

MAGAZIE

Cladire

bazin

de ca

nto r

bazin

92.46

92.14

92.28

92.31

92.17

20 76 00

482 600

20 77 00

482 600

20 76 00

482 400

92.58

INDI CI:

LOCU INTE

SOC IALE

- 12 S CARI

CF N R. 14

1364

NR. T OP. 2

190/ 2, 21

291/ 1, 21

91/2 , 219

2/1/ 1/1/4

/2-3 /4, 2

192/ 1/7/2

,

2193 /1/1/

1/1/2

REGI M DE

INAL TIME

: ma xim

S+P+ 6E+P

ENTH OUSE

Ssup rafa

ta CF = 18

.966 ,00 m

p

Sma sura

t = 18 .944

,40 m p

Safe rent

con stru

ctiei =17.4

70,0 0

NR L OCU

RI DE PAR

CARE = 50

4 (47 4 pa

rcaj e su

bter ane)

1,00 loc p

arca re / a

p. +1 ,80%

Apar tame

nte 1 cam

era = 122

(24,6 5%)

Apar tame

nte 2 cam

ere = 373

(75,3 5%)

TOTA L APA

RTAM ENTE

= 49 5

TOTA L loc

atar i = e

stim at 1 .

000

/ a rhit

ect ura

/ s tru

ctu ra /

ins tala

tii /

GR UP

DES ENA

T SEF

PRO IECT

PRO IECT

AT

Arh. AND

REE A ST

RAT ULA

T 04 .200

8

Arh. AND

REI FILIP

scar a

1/50 0

PLA N MO

BILA RE U

RBA NIST

ICA

Nr p lansa

:

A06

Nr p roiec

t:

11/2 008

Bene ficiar

: PR IMAR

IA M UNIC

IPIU LUI T

IMIS OAR

A

FAZA

P.U.Z .-

P.U.D .

ANS AMB

LU D E LO

CUIN TE S

OCIA LE

STR . ION

ION ESC

U DE LA B

RAD , Baz

a RA TT, T

IMIS OAR

A

Arh. AND

REI FILIP

PROPUNERE GRADINITA

S+P+4E S+P+4E

S+P+6E

S+P+5E

BLOC 1 S+P+6E+Ph

S+P+6E

S+P+4E

Acces parcari subterane

Acces parcari subterane

Pl at

fo rm

a go

sp od

ar ea

sc a

30 lo

cu ri

de pa

rc ar

e

Acces parcari subterane

Loc de joaca

4E - Parter liber

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran

Contur garaj subteran Contur garaj subteran

BLOC 2 S+P+4E+2Ph

BLOC 3 S+P+5E+2Ph

BLOC 4 S+P+6E+Ph

BLOC 5 S+P+4E+2Ph

BLOC 6 S+P+4E+Ph

2E - Parter liber

1E - Parter liber

PROPUNERE ZONA DE AGREMENT

13 1.

83

3.01 24.10

4. 19

7. 27

6. 82

7. 03

4. 98

13 .6

3 14

.4 6

11 .1

9 6.

51 5.

81 3.

67 16

.7 1

9. 01

10 .1

6 10

.2 6

5. 38

1. 55

5.311.279.84 10.65

98. 684

98. 686

99. 281

98. 709

98. 730

98. 638

99. 304

98. 681

98. 689

98. 706

98. 74898.

762

98. 725

98. 756

98. 80998.

837

98. 767

98. 738

98. 674

98. 567

98. 617

98. 513

98. 457

98. 359

99. 361

98. 735

98. 748

98. 785

98. 855

98. 952

99. 001

98. 924

98. 84998.

655 98.

683

98. 645

98. 710

98. 814

98. 53698.

57398. 62098.

655

98. 611 98.

544 98. 473 98.

510

98. 412

98. 509

98. 504

98. 440

98. 211

98. 238

98. 177

98. 290

98. 294

Lo cu

ire s

i s er

vi ci

i (c

ab in

et e

m ed

ic al

e) D

+P +2

E N

r. ca

d. 2

19 3/

1/ 1/

1/ 2/

13

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/19

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/16

Locuinta unifamiliala P+1E+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/15

Locuinta unifamiliala P+1E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/20

Locuinta unifamiliala P+2E

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/18

Teren viran Nr. cad. 2193/1/1/1/2/14

Locuinta unifamiliala P+M

Nr. cad. 2193/1/1/1/2/17

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+M

Locuinta unifamiliala P+1E+M

S.C. FORAD EX S.A.

S.C. CONFORT S.A.

S.C. IMP Rom ania

Industrial S.R .L.

Nr. cad. 2193 /2/1/1/1

Nr. cad. 2193 /2/2

Cantina P

Birouri P

R am

pa s

cu le

­ p la

tfo rm

a ­

Depozit ­ platforma ­

Pr aj

in i f

or aj

­ p la

tfo rm

a ­

D ep

oz it

­ p la

tfo rm

a ­

S.C . FO

RAD EX

S.A .

98. 280

STR. CONSTRUCTORILOR

C F

nr . 1

T im

is oa

ra Te

re n

pr op

rie ta

te P

rim ar

ia M

un ic

ip iu

lu i T

im is

oa ra

N r.

ca d.

2 19

3/ 1/

1/ 1/

1/ 1

N r.

ca d.

2 19

3/ 2/

1/ 2/

1; 2

19 3/

2/ 1/

2/ 2

Te re

n in

tr av

ila n,

c ur

ti co

ns tr

uc tii

S. C

. M O

N LA

N D

YS S

.R .L

. C

.F . n

r. 40

39 05

T im

is oa

ra

Locuinta unifamiliala max. P+M

St er

en C

F =

34 81

Strada propusa conform HCL din 28.10.2008

prospect stradal existent ­ variabil 6.00 ­ 7.45mprospect stradal propus ­ 16.50m (inel IV sector ingustat)

acces auto

acces auto

PUZ aprobat prin HCL Timisoara din 28.10.2008 S+P+4E+Ph...S+P+6E+Ph

PUD in curs de aprobare D+P+4E+M

PUZ aprobat conform HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+2E+Ph

PUZ aprobat conform HCL 304 din 31.07.2007 max.D+P+6E

PUZ in curs de aprobare max.D+P+7E+Er

Plan de incadrare 1:1000

Plan de situatie 1:500

Situatia existenta A01

N

a teritoriului si caile de comunicatie se. 1:2000 FE nora | LEGENDA PUZ -lon Ionescu ela Brad DI oara ron UL nr m
a teritoriului si caile de comunicatie se. 1:2000 FE nora | LEGENDA PUZ -lon Ionescu ela Brad DI oara ron UL nr m
REGLEMENTARI LEGENDA w UMITE [m — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT fai LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE i E LIMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA IC Ec | — ZONIFICARE FUNCTIONALA — 5 m TG =) ZONA CENTRALA Si ALTE ZONE CU FREE) COMPLEXE BE INTERES GENERAL PENTRU LOCUINTE SI FUN E E (P- a 7] ZONA INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE E ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII CI STATIE ” 220/110 Kv EEE EEE FEROVIARA SI CONSTRUCTII crt ZONA CIRCULATIE NAVALA SI CONSTRUCTII AFERENTE E 5 APE, OGLINZI DE APA / PORT PADURE PARC | TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA = ECE [7] DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE OCOLITOARE - INEL V/ inci: =] STRAZI PRINCIPALE 1 SECUNDARE E sis) MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI | N — EEE TRASEE PIETONALE MAJORE REA ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE i = "4 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / mail PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CUCF. — REGLEMENTARI rara) RIN CU TORA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA [x— x] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE ——-1 ZONA DE PROTECTIE C.F. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA __ i LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DF FUNCTIUNE PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Pralea TIMISOARA | Nr. promt DE PROECTARI i REGLEMENTARI | Beneticiar. PRIAFIA VINSCPULY Paz PUG, P a I-A RE z TIMISOARA EMENTĂRI ICAREA TERITORIULUI
E : mu +? SE ES 1073. so TIT TOI | e * ES E : = , , și m : n 5 Ro) șI | E pe Fa 4 FI E =, PL A. EI TR i _ n nl NI a E TORI SO ATI Li E : E LE = 5 n UI SI n “ = | Il N FI E HI n PRR E E SI EI ESI DI N A [ £ a A £ 1 T “ _ ! ki i f i , i , : ar IX; 2 EEE) AIA SFIBIMP E ES E i BASIL FA 5 E DEE LI SA U U 1 a UI U UI U FRAFETE TEREN Ă U RUŞTI n UE =) 4 e BESOIU CES =) STAN SRL. a BEI ULUI SISU IE Esau 5 ICE | m" | SS LS ISI) |... Ma ELA