keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 366/28.09.2010 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timişoara,

28.09.2010

Hotararea Consiliului Local 366/28.09.2010
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN 6", Timişoara,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-016953/12.08.2010- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul Prealabil de Oportunitate nr. 11/20.01.2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2009 şi Raportul de Avizare Favorabil nr. 04/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6", Timişoara, având ca beneficiar pe SC EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L., S.C. RED TOP S.R.L., S.C. MOTUL S.R.L., ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA, întocmit conform Proiectului nr. 131/2008, realizat de S.C. ARH-ROM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de: P+3E pentru zona de comert si servicii, P+1E (M) pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta , pentru zona afectata de servitutile aeronautice: Hmax= 6m; acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de: 50% pentru zona de comert si servicii, 55 % pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta, coeficientul de utilizare al terenului CUT de: 1,5 pentru zona de comert si servicii, si 1 pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta, spaţii verzi de min. 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani. Terenul studiat in suprafata totala de 25812 mp este înscris în:
- CF nr. 400354 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 139387), nr. cadastral Cc711/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 7906 mp, proprietatea S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.;
- CF nr. 404442 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 101891), nr. cadastral Cc711/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 7906 mp, proprietatea S.C. RED TOP S.R.L.;
- CF nr. 404500 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 143480), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 5000 mp, proprietatea S.C. MOTUL S.R.L.;
- CF nr. 404477 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 142676), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 5000 mp, proprietatea lui ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA-TEREZEIA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6", Timisoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarilor : SC EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L., S.C. RED TOP S.R.L., S.C. MOTUL S.R.L., ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA;
- Proiectantului S.C. ARH-ROM S.R.L ;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu_PUZ_DN6_km652+200.pdf

Volumul I PUZ SPA•II COMER•, SERVICII, DEPOZITARE,

ACTIVIT••I ECONOMICE INDUSTRIALE NEPOLUANTE

FOAIE DE GARDA

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL pentru comert, servicii, Depozitare, activitati economice ind. Nepoluante

Localitatea : Timisoara, zona Calea Torontalului, DN6,

km 562+200stg, judet Timis

Beneficiari : S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. S.C. RED TOP S.R.L. S.C. MO•UL S.R.L. Alexandrescu Constantin •i

Alexandrescu Dorina Terezia Proiect nr.: 131/2008

Proiectant general: S.C. ARH ROM S.R.L. Timi•oara str.Mitropolit Varlaam nr.12, ap.6

Tel./fax 0256 497423

Proiectanti: URBANISM arh. Cr•culeac Mircea

GEO S.C. GEOSOND S.R.L.

TOPO P.F.A. ing. Sîrb Nela

DRUMURI S.C. PATH’S ROUT S.R.L.

EDILITARE S.C. HYDRO-EXPERT S.R.L.

ELECTRICE S.C. HYDRO-EXPERT S.R.L.

BORDEROU

I. PIESE SCRISE

A. MEMORIU DE PREZENTARE

1. Introducere 1.1. Date de recunoa•tere a documenta•iei 1.2. Obiectul lucrarii 1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvolt•rii 2.1. Evolu•ia zonei

2.2. Încadrare în teritoriu 2.3. Elemente ale cadrului natural

2.4. Circula•ia 2.5. Ocuparea terenurilor 2.6. Echiparea edilitar• 2.7.Probleme de mediu 2.8. Op•iuni ale popula•iei

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

3.2. Prevederi ale PUG 3.3. Valorificarea cadrului natural 3.4. Modernizarea circula•iei 3.5. Zonificarea func•ional• – reglement•ri, bilan• territorial, indici urbanistici

3.6. Dezvoltarea echip•rii edilitare 3.7. Protec•ia mediului 3.8. Obiective de utilitate public•

4. Concluzii

5. Anexe Certificat de Urbanism nr. 1484 / 07.04.2009

Extrase C.F. nr.400354 ; 404442 ; 404500 ; 404477 Avize

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

6. Dispozitii generale

7. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

II. PIESE DESENATE

1. Planuri de încadrare în municipiu, zon•, PUG 01 - A 2. Plan cadastral 3. Plan incadrare in zona 02 - A 4. Situatia existent•; regim juridic 03 - A 4. Reglement•ri urbanistice; zonificare 04 - A 5. Circulatia terenurilor 05 - A 6. Studiu cvartal 06 - A 7. Retele electrice 01 - E 8. Re•ele ap•, canalizare 01 - ED 9. Lucr•ri rutiere; profile transversale 01 - D

A. MEMORIU DE PREZENTARE 1.INTRODUCERE

1.1.Date de recunoa•tere a documenta•iei § Denumire proiect P.U.Z. pentru comert, servicii, depozitare, activit••i

economice industriale nepoluante § Amplasament Timi•oara zona Calea Torontalului, judetul Timis § Faza de proiectare PUZ § Beneficiari S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.;

S.C. RED TOP S.R.L.; S.C. MO•UL S.R.L.; Alexandrescu C-tin •i Alexandrescu Dorina Terezia

§ Proiectant general S.C.,,ARH ROM’’S.R.L. § Numar proiect 131/2008 § Data elaborarii iulie 2008

1.2. Obiectul lucr•rii Terenul, pentru care se întocme•te PLANUL URBANISTIC ZONAL reprezint•

propunerea de parcelare si ulterior de amplasare în vederea realiz•rii unor constructii pentru comert, servicii, depozitare, activit••i economice industriale nepoluante cu dotarile aferente pe o suprafata de 25.812mp, teren amplasat la DN6, Timisoara – Sannicolau Mare, zona km 562+200 stanga, apar•inând extravilanului municipiului Timi•oara, jude•ul Timi•.

Obiectul lucrarii const• în rezolvarea complex• a problemelor func•ionale, tehnice •i estetice din zon•, fa•• de propunerile si recomand•rile din PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Timi•oara.

Proprietarii S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.;S.C. RED TOP S.R.L.; S.C. MO•UL S.R.L.; Alexandrescu C-tin •i Alexandrescu Dorina Terezia inten•ioneaz• s• amplaseze si construiasc• cl•diri pentru comert, servicii, depozitare, activit••i economice industriale nepoluante

1.3. Surse documentare Baza topografica folosita este format• din planuri scara 1:2000 si 1:1000 reactua-

lizate în anul 2008. Planul de Urbanism General al Municipiului Timi•oara •i Regulamentul Local de

Urbanism aferent.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT•RII

2.1. Evolu•ia zonei Zona studiat• în cadrul P.U.Z., teren curti constructii , este cuprins• în extravilanul

municipiului Timi•oara. În P.U.G. Municipiului Timi•oara zona studiata nu este cuprinsa. Ulterior a fost întocmit un P.U.Z. cu caracter director zona Calea Torontalului -

Calea Aradului în care este cuprins •i amplasamentul studiat. P.U.Z.-ul cu caracter director propune pe 60% din suprafa•a teritoriului construc•ii

reziden•iale iar pe 40% din suprafa•• unit••i industriale, depozitare, prest•ri servicii, comer•, spa•ii verzi.

Pe amplasamentul studiat cuprins în P.U.Z.-ul director este propus• zon• industrial•, depozite, servicii, comer•.

2.2. Încadrarea în teritoriu( Pl. 01) Terenul analizat în P.U.Z. este situat în partea de nord-vest a municipiului Timi•oara, pe

partea stanga a DN6, in zona km 562+200.

2.3. Elemente ale cadrului natural Teritoriul extravilan municipiului Timi•oara din care face parte terenul studiat în

P.U.Z. este situat în partea de nord-vest a municipiului Timi•oara.

Relieful Fiind asezata în câmpia Banatului, relieful municipiului este format - în totalitate - din câmpie.

Relieful este de câmpe joasa, f•când parte din câmpia Timi•ului, caracterizat• de valuri largi, fiind acoperit• cu o cuvertura de loess. Aceast• caracteristic• de ,,câmpie joasa” îi este atribuita datorita faptului ca, fiind o prelungire a Câmpiei Tisei, în spatiul Piemonturilor Vestice(de-a lungul cursului râului Timis), este format• din formatiuni aluvionare cu denivelari de mai mic• amploare, determinate de prezenta croburilor si dispune de altitudini ce se încadreaz• între 80 si 100m.

Teritoriul studiat este in prezent teren arabil, prezint• pante line, nesemnalându-se fenomene fizico-geologice de instabilitate.

Hidrografia Teritoriul administrativ al municipiului este strab•tut de la est spre sud- vest de canalul navigabil Bega ce prezint• un regim natural de curgere cu fluctua•ii de debit dependente de volumul precipita•iilor c•zute în bazinul lui hidrografic Timi• Bega

Scurgerea •i debitele maxime se formeaz•, mai cu seama, din ploile de la începutul verii. Scurgerea minim• se produce în perioada secetoas• din timpul verii si toamnei.

Din punct de vedere hidrogeologic se disting trei categorii de apa subterana: v ap• freatic• cantonat• si cu circula•ia în aluviunile recente din lunca pâraielor

din zon•, la adâncimi relativ reduse, de 1-2m si care este în stânsa legatura cu volumul precipitatiilor

v ap• subteran• freatic• cantonat• si cu circulatia în stratul argilos de pe terase la adâncimi de 10-15m.

v ap• subteran• de adâncime medie si mare

Clima este temperat• de tranzi•ie, cu influen•e submediteraneene. Temperatura medie anual• este de 10,7oC (1900 - 1990), înregistrându-se maxima de 41oC în data de 16.08.1952 •i minima de -35,3oC în 29.01.1963. Temperatura medie în 1999 a fost de 11,30C, minima fiind de –14,50C (25.12.99) •i maxima de 35,50C (10.08.99).

Vântul bate în câmpie dominant din nord.

Precipitatiile Cantitatea de precipita•ii c•zut• în 1999 a fost de 771,1 mm, la o medie anual• de 609,4 mm (1901-1990). Maxima lunar• s-a înregistrat în luna iulie de 187,1 mm, iar maxima pe 24 h în 05.05.99 de 30,2 mm.

Solul •i subsolul Stratul geologic din zona municipiului este format dintr-o succesiune de straturi aluviale de argile, nisipuri si pietrisuri pe fundament cristalin.

Solurile din zon• sunt soluri aluviale si aluvo-coluviale. Sub aspect geologic, stratifica•ia terenului pe adâncimea cât intereseaz• din punct

de vedere geotehnic este reprezentat• de pamânturi argiloase neogene care în partea superioar• pe adâncimi pâna la 3 - 6m prezint• un grad avansat de alterare.

Acestea permit fundarea direct• a constructiilor de medie importan•• la adâncimi de 1-1,5m cu presiuni conven•ionale de calcul de ordinul a 150 -180 kPa.

Din punct de vedere seismic întreg teritoriul municipiului este situat în zona D cu Ks = 0,16 si Tc =1 în conformitate cu normativul P100-92.

2.4. Circula•ia Terenul considerat în cadrul Planului Urbanistic Zonal, este delimitat• pe latura de

est, nord-est de DN6 si canal desecare, pe latura de nord de drumul de exploatare De711/1/17, iar pe celelalte dou• laturi de terenuri arabile in extravilan, propriet••i private.

În prezent, accesul rutier la parcele este asigurat prin DN6.

2.5. Ocuparea terenurilor Suprafa•a de 2,58 ha a teritoriului analizat în P.U.Z., este teren curti constructii.

Nu exist• în prezent spa•ii verzi •i nici spa•ii cu planta•ii de protec•ie. Nu sunt riscuri naturale în zona studiat• •i nici în vecin•t••i.

În zon• nu sunt surse majore de poluare a mediului. La est terenul are front la DN6 pe o ungime de 55m, iar pe o lungime de cca.170m

este despartit de DN6 prin HCn. Spre sud terenul este vecin cu terenuri arabile pe o lungime de 117m.

Spre vest teritoriul este vecin cu terenuri arabile pe o lungime de 215m. Spre nord terenul are un front de 125m la drumul de exploatare De711/1/17.

Disfunctionalitati Din analiza situatiei existente reiese c• realizarea cl•dirilor pentru comert, servicii,

depozitare, activit••i economice industriale nepoluante, este determinat• de dezvoltarea circula•iei în teritoriul analizat.

2.6. Echiparea edilitara • Alimentarea cu apa

În prezent pe terenul analizat nu exist• instala•ii de alimentare cu apa. Exista o retea de apa o400 pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament.

• Canalizarea În prezent pe amplasament nu exist• instala•ii de canalizare menajer• •i pluvial•.

Exista retea de canalizare Dn500 pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament. • Alimentarea cu caldura

Teritoriul analizat nu este echipat cu o retea de alimentare cu caldura. • Alimentarea cu gaze

În zona analizat• nu sunt retele de distributie de gaze naturale de presiune redus•. Exista o retea de presiune medie pe partea dreapta a DN6, vis-a-vis de amplasament.

• Alimentarea cu energie electrica În prezent pe amplasament nu exist• alimentare cu energie electric•. Exista

adiacent amplasamentului retea electrica de distributie subterana pe partea stanga a DN6. • Telecomunicatii

Pe amplasament, nu exista retea de telecomunicatii.

Disfunctionalitati Realizarea cl•dirilor pentru comert, servicii, depozitare, activit••i economice

industriale nepoluante, este determinat• de dezvoltarea echiparii edilitare în teritoriul analizat.

2.7. Probleme de mediu În prezent pe teritoriul analizat în cadrul PUZ nu sunt factori de poluare. Factori

de poluare în zona limitrofa sunt provocati de depozitarea ilegal• a deseurilor si circulatia rutiera.

Dezvoltarea zonei, creaz• premize pentru protec•ia mediului, cu condi•ia respect•rii prevederilor din PUZ referitoare la realizarea sistemului de canalizare ape menajere •i pluviale, precum •i colectarea si transportarea de•eurilor la centrul zonal de depozitare ecologic• Timi•oara.

2.8. Op•iuni ale popula•iei Popula•ia zonei vecine, zona caii Torontalului cât •i Consiliul Local sunt de acord

cu P.U.Z. comert, servicii, depozitare, activit••i economice •i cu demararea construc•iilor pr-zise.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC•

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare Realizarea construc•iilor pentru comert, servicii, depozitare, activit••i economice, ce

face subiectul prezentului P.U.Z. va duce la dezvoltarea echip•rii edilitare •i circula•iei, iar prin num•rul de noi locuri de munc• ce se vor crea, un aport economic municipiului Timi•oara.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Deoarece in P.U.G. Municipiului Timi•oara amplasamentul studiat nu este cuprins,

in organizarea acestei zone s-a •inut seama de propunerile de amenajare a teritoriului din P.U.Z. cu caracter director zona Calea Torontalului - Calea Aradului.

3.2.1. Zone si subzone func•ionale P.U.Z. cu caracter director propune pe 60% din suprafa•a teritoriului construc•ii

reziden•iale iar pe 40% din suprafa•• unit••i industriale, depozitare, prest•ri servicii, comer•, spa•ii verzi.

Pe amplasamentul studiat cuprins în P.U.Z. director este propus• zon• industrial•, depozite, servicii, comer•.

Cuprinde dou• subzone:

§ I b - subzona unit••ilor industriale •i de depozitare propuse § Idb - subzona depozite •i prest•ri servicii propuse

3.2.2. Func•iunea dominant• este cea industrial•, depozitare, servicii, comer• .

3.2.3. Func•iuni complementare admise ale zonei: § comer•, alimenta•ie public•, servicii, administra•ie, sta•ionare autovehicule,

instala•ii tehnico-edilitare necesare zonei; § birouri, sedii financiar-bancare,etc. § accese pietonale •i carosabile § spa•ii verzi amenajate § re•ele tehnico edilitare

3.2.4. Interdic•ii temporare. § Orice interven•ie se poate realiza numai pe baz• unor documenta•ii PUZ sau PUD

aprobate. Pân• la aprobarea acestora zonele respective se afl• în interdic•ia temporar• de construire.

3.2.5. Interdic•ii definitive § unit••i ce prezint• riscuri tehnologice, noxe, vibra•ii, zgomot,fum § ferme agro-zootehnice § anexe gospod•re•ti pentru cre•terea suinelor, bovinelor, cabalinelor § depozite de de•euri

construc•ii în perimetrele de protec•ie ale forajelor de ap• potabil•.

3.3. Valorificarea cadrului natural Planul urbanistic zonal pentru amplasarea constructiilor pentru comert, servicii,

depozitare, activit••i economice s-a elaborat pe acest teren având în vedere urmatoarele avantaje:

• Zona este relativ plan• si orizontal•, denivelarile maxime între extremele nord - sud sunt de 0,20 - 0,30m.

• Fundarea obiectivelor propuse se va putea face direct , începând de la adâncimea minim• de 1,00(0,90)m fata de nivelul actual al terenului.

• Apa subterana are NHmax = 2,40m; nu prezint• agresivitate fa•• de betoane •i nu trebuiesc m•suri speciale de hidroizolare.

3.4. Modernizarea circula•iei Pentru deservirea rutier• a zonei studiate se propune amenajarea unui drum

colector pornind din intersectia METRO II la DN6 km 562+600 si un drum cu caracter de deservire local•, amplasat pe traseul drumului de exploatare De711/1/17, drum racordat la strazile propuse si aprobate prin PUZ 382/2005 ,, Zona rezidentiala si spatii comerciale” Buga Viorel si asociatii.

Prospectele stradale ale celor doua drumuri au o l••ime de 12,00m din care 6,00m parte carosabil•, m•rginit• de zon• verde •i trotuar.

În incinte se propun amenajarea de platforme de parcare destinate angaja•ilor •i clien•ilor, drumuri de incint• •i platforme tehnologice.

Sistematizarea pe vericala a terenului nu impune lucr•ri deosebite deoarece terenul natural este relativ plan, f•r• denivel•ri sau obstacole naturale sau artificiale. Strada va fi executat• dintr-o funda•ie din balast •i piatr• spart• •i o îmbr•c•minte asfaltic• Apele meteorice de suprafa•• vor fi colectate centralizat •i se vor evacua în re•eaua de canalizare a ora•ului.

3.5. Zonificare func•ional• – reglement•ri, bilan• territorial, indici urbanistici Planul urbanistic zonal s-a elaborat având în vedere urmatoarele probleme:

v Zonificarea functional• a teritoriului având ca scop cre•terea eficien•ei economice prin folosirea intensiv• a terenului

v Stabilirea unor rela•ii avantajoase în teritoriu •inându-se seama de propunerile de amenajare complex• a zonei limitrofe

v Vecin•tatea cu artere majore de circulatie existente v Asigurarea echip•rii tehnico-edilitare a zonei constand din : alimentarea cu

apa, canalizare menajer• si pluvial•, alimentarea cu energie electrica, telefonie.

Elemente de tema Tema de proiectare, stabilit• de comun acord cu proprietarii terenurilor ce compun

teritoriul analizat, prevede zonificarea terenului analizat în vederea realiz•rii unor constructii pentru comert, servicii, depozitare, activit••i economice industriale nepoluante, drumuri interioare •i platforme carosabile, spa•ii verzi •i planta•ii.

Zonificarea teritoriului, bilant teritorial Criteriile de organizare urbanistica a zonei au fost urmatoarele : v Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare obiectivelor prev•zute

prin tem•. v Amplasarea noilor obiective a tinut seama de urmatoarele considerente: 1. functionale - acces la strada de deservire local• 2. compozi•ionale - amplasarea spre circula•ia major• de dotari, magazin

prezentare, birouri

Ø Bilant teritorial - existent 100% - curti constructii - 25.812mp

Ø Bilant teritorial – propus Suprafata totala a terenului analizat este de 25.812mp.

Se propune urmatoarea zonificare:

Bilant teritorial Zona comert, servicii, 13.121 mp - 50,80 Zona depozitare, industrie nepoluanta 3.258 mp - 12,60 Zona verde 6.453 mp - 25,00 Zona circulatii 2.980 mp - 11,60 Total teren 25.812 mp - 100,00%

Regimul de înaltime al constructiilor Regimul de înaltime maxim propus s-a stabilit functie de avizul de principiu al

Autoritatii Aeronautice Civile Romane(A.A.C.R.) Regimul de inaltime maxim admis va fi :

Pentru parcela S.C. EUROBANAT PETROCHEM P S.R.L. P+1E(M) ÷ P+3E(2E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 12,00m; P ÷ P+2E – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 12,00m;

Pentru parcela S.C. RED TOP S.R.L. P+1E(M) ÷ P+2E(1E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 10,37m; P ÷ P+2E – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 10,37m;

Pentru parcela S.C. MOTUL S.R.L. P+1E(M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 6,00m; P+1E(M) – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 6,00m;

Pentru parcela ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA P ÷ P+1E(M) - c-•ii depozitare, industrie; Hmax corni•• = 6,00m;

Regimul de inaltime este restrictionat printr-un aviz de principiu emis de

Autoritatea Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.), care in prezent face o evaluare de speciali- tate in vederea realizarii unei piste asfaltate de zbor, in perimetrul existent al Aerodromului Cioca Timisoara – S.C. Aviatia Utilitara Timisoara S.A.

La momentul intocmirii D.T.A.C. pentru viitoarele constructii pe parcelele prezentului PUZ, se vor solicita avize definitive de la A.A.C.R., si functie de stadiul de finalizare al evaluarii de specialitate in vederea realizarii pistei asfaltate de zbor pentru S.C. Aviatia Utilitara Timisoara S.A., regimul de inaltime maxim admis ar putea creste pentru toate cele 4 parcele.

Regimul de aliniere al constructiilor În sensul Regulamentului General de Urbanism, aliniamentul este limita dintre

domeniul public si domeniul privat. O cl•dire este construit• ,,la aliniament” dac• este amplasat• la limita dintre domeniul public si cel privat. Când construc•ia este retras• de la aliniament, acesta poate fi materializat de împrejmuirea terenului. Alinierea fa•adelor coincide dupa caz,cu aliniamentul stradal sau poate constitui o linie paralel• sau neparalel• cu aceasta.

Regimul de aliniere al construc•iei din prezentul PUZ este indicat în plansa 04 •i a fost determinat in func•ie de :

- profilul transversal caracteristic al strazii de deservire local• propus• si zonelor verzi propuse

q Astfel pentru latura de est, spre drumul colector de deservire, aliniamentul propus pentru constructii este cu o retragere de cca. 40m.

Orientarea fa•• de punctele cardinale Amplasarea cl•dirilor cu fa•adele principale spre est •i vest, asigur• lumin•

naturala •i însorire spa•iilor de produc•ie. Pentru cladirile comerciale, depozitare, amplasarea nu

este conditionata de orientare pentru iluminatul natural.

3.6. Dezvoltarea echip•rii edilitare

Alimentarea cu ap• Necesarul de ap• potabil• necesar pentru nevoile personal administrativ •i

muncitoresc pentru spa•ii de depozitare, industrie nepoluant• •i servicii se stabile•te conform SR 1343-1/2006 considerând o norm• de consum de 20 l/om.zi pentru nevoi administrative pe o period• de 8 ore •i o norm• nevoi pentru personalul muncitor 50 l/om. zi pt. func•iuni complementare .

Cerin•a de ap•: Q.zi.med. = 3,164 mc/zi = 0,061 l/sec. Q.zi.max. = 4,114 mc/zi = 0,079 l/sec. Q.h.max. = 0,573 mc/h = 0,160 l/sec. Amplasamentul studiat de P.U.Z. nu dispune de echipare hidroedilitar•, dar pe

DN6 exist• re•ea centralizat• de alimentare cu ap• •i canalizare menajer•. Alimentarea cu ap• a acestei zone se va face de la re•eaua de alimentare cu

ap• existent• , prin extindere de re•ea de ap•. Bran•amentul cl•dirilor de la re•eaua de alimentare cu ap• se va realiza cu priz•

de bran•ament PE-HD PE 80 Pn 6 cu Dext = 75 mm •i robinet de concesie. Pe bran•ament se va monta apometre de contorizare a consumului de ap•.

Apometrele se vor monta în c•mine de vizitare în interiorul propriet••ilor la cel mult 1,0 m de limita de proprietate.

Canalizarea apelor menajere În zon• exist• sistem centralizat de canalizare menajer• pe DN6.

Debitele de ape uzate menajere determinate conf. STAS 1846-90 Q.zi.med. = 2,531 mc/zi = 0,049 l/sec. Q.zi.max. = 3,291 mc/zi = 0,063 l/sec. Q.h.max. = 0,458 mc/h =0,128 l/sec. Racordurile de canalizare menajer• se vor realiza din •eav• PVC cu Dext 250

mm, cu c•mine de canalizare din polietilen•, la re•eaua de canalizare extins• de pe DN6.

Canalizarea apelor meteorice Apele meteorice se infiltreaza in sol, in zona verde sau la limita proprietatii, iar

cele provenite de pe acoperisurile cl•dirii, de pe drumuri interioare •i platforme betonate vor fi colectate intr-un bazin de reten•ie cu statie de pompare si utilizate la stropitul spatiilor verzi.

Alimentarea cu caldura pentru obiectivele propuse se va putea asigura prin realizarea unei centrale termice proprii, având combustibil gazul metan.

Alimentarea cu gaze naturale a obiectivelor propuse în Planul urbanistic zonal, este obligatorie prin realizarea unei retele de gaze naturale de presiune redusa •i realizarea bran•amentelor aferente fiecarui obiectiv.

Alimentarea cu energie electrica Având în vedere specificul activit••ilor propuse se va considera un consum de

142,00 kW pentru partea de for•• (luând în considerare suprafa•a construit• •i specificul activit••ii) •i un consum de 23,00 kW pentru instala•ia de iluminat interioar• •i exterioar•.

Puterea total• instalat• este de 165,00 kW •i puterea simultan absorbit• este de 130,00 kW.

Puterea necesar• total instalat• se va asigura prin amplificarea postului de tansformare din apropiere •i extinderea re•elei de distribu•ie pîn• la blocul de m•sur• •i protec•ie din care se va alimenta cu energie electric• pe baza unei contract de furnizare incheiat cu S.C. ENEL ENERGIE S.A.

Telefonie La comanda beneficiarilor obiectivele vor fi racordate la re•elele de telecomunica•ii apar•inând S.C. ROMTELECOM S.A

3.7. Protectia mediului 3.7.1.În zona nu se vor ivi probleme speciale de protectie a mediului prin

construirea cl•dirilor. De•eurile din ambalaje la fel se vor colecta •i preda la firme specializate. De•eurile menajere se vor colecta în europubele •i se vor prelua de RETIM .

Cu toate aceste firme de colectare beneficiarii vor incheia contracte pt. colectare. Depozitarea de•eurilor menajere – industriale se fac în pubele •i containere

etan•e realizate din materiale necorodabile, amplasate în spatii special amenajate. Ridicarea, transportul •i procesarea acestora se va realiza periodic de c•tre o firm• de salubritate specializat• pe baza unui contract.

3.7.2. Recuperarea terenurilor degradate, consolidarea terenurilor instabile În zona studiat• de in P.U.Z. nu exist• terenuri degradate sau instabile, în

consecin•• nu sunt necesare lucr•ri pentru consolidarea acestora. 3.7.3. Delimitarea zonelor protejate, cu prezentarea prescrip•iilor generale pentru

conservarea patrimoniului natural •i construit Suprafa•a alocat• P.U.Z – ului nu este încadrat• într-o zon• protejat• de

conservare a patrimoniului natural sau construit. 3.7.4. Zonele propuse pentru refacerea peisagistic• •i reabilitare urban• Lucr•rile propuse ce sunt prev•zute a se executa, nu afecteaz• peisagistica

zonal•, nefiind necesare lucr•ri speciale pentru refacerea peisajului sau a reabilit•rii urbane. 3.7.5. M•suri de prevenire •i combatere a riscurilor naturale •i antropice Nu sunt necesare m•suri de prevenire •i combatere a riscurilor naturale •i

antropice. 3.8. Obiective de utilitate public• Planul Urbanistic Zonal propune construirea unor cl•diri pentru comert, servicii,

depozitare si activitati industriale nepoluante in extravilanul municipiului Timi•oara. Obictive de utilitate public• vor fi dot•rile tehnico-edilitare din zona studiat• :

dumuri, re•ele de alimentare cu ap• •i canalizare , re•ele de gaze naturale, re•ele electrice, telefonie etc.

3.9.Regimul juridic În plan•• este analizat terenul situate pe amplasamentul studiat, sub aspectul

propriet••ii. Situatia actual• arata astfel :

PROPRIETAR C.F. Nr. Nr.cadastral

Supraf. mp

Descriere

S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. 400354 Cc711/1/1/2/1 7.906 Curti, c-tii extravilan

S.C. RED TOP S.R.L. 404442 Cc711/1/1/2/2 7.906 Curti, c-tii extravilan

S.C. MO•UL S.R.L. 404500 Cc711/1/1/1/2/2 5.000 Curti, c-tii extravilan

Alexandrescu Constantin •i Alexandrescu Dorina -Terezia 404477 Cc711/1/1/1/2/1 5.000

Curti, c-tii extravilan

T O T A L

25.812

Circulatia terenurlor Realizarea obiectivelor de utilitate publica propuse în cadrul PUZ sunt necesita

cedari de teren. Astfel 2980 mp destina•i realiz•rii drumului •i retelelor edilitare vor trebui s• treac•

din proprietatea privat• a beneficiarilor S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; S.C. RED TOP S.R.L.; S.C. MO•UL S.R.L.; Alexandrescu C-tin •i Alexandrescu Dorina Terezia, în proprietatea public• a Consiliului Local Timi•oara.

4. CONCLUZII Elaborarea Planului Urbanistic Zonal, s-a efectuat in concordan•• cu cadrul continut al

documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate prin ordinul nr. 176/N/2000 al MLPAT, HGR nr. 525/10.07.1996- Regulamentul General de Urbanism si anexele 1-6 ale acestuia. La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementarilor si restrictiilor impuse au stat urmatoarele obiective principale:

• încadrarea în Planul Urbanistic General al municipiului Timi•oara • respectarea Ordonantei nr.43 /1997 privind regimul drumurilor • asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema

intocmit

arh.Craculeac Mircea

Volumul II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

FOAIE DE GARDA

Denumirea lucrarii : PLAN URBANISTIC ZONAL pentru comert, servicii, Depozitare, activitati economice ind. nepoluante

Volumul II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Localitatea : Timisoara, zona Calea Torontalului, DN6, judet Timis

Beneficiari : S.C. EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L. S.C. RED TOP S.R.L. S.C. MO•UL S.R.L. Alexandrescu Constantin •i

Alexandrescu Dorina Terezia Proiect nr.: 131/2008

Proiectant general: S.C. ARH ROM S.R.L. Timi•oara str.Mitropolit Varlaam nr.12, ap.6 Tel./fax 0256 497423

Proiectanti: URBANISM arh. Cr•culeac Mircea

B. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

6. DISPOZITII GENERALE

6.1.ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ( RLU ) al PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat.

Modificarile Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism (RGU) aprobat cu H.G.R. 525/1996 republicata si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala.

6.2. BAZA LEGALA

La baza elaborarii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al P.U.Z. stau in principal:

• LEGEA nr. 350/2001, privind AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISMULUI • H.G.R.nr.525/1996(cu modificarile ulterioare) pt. APROBAREA REGULAMENTULUI

GENERAL DE URBANISM A fost consultat “Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de

urbanism”, (indicativ GM – 007 - 2000) aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000, precum si Ghidul privind metodologia de elaborare si cadrul continut al Planului Urbanistic Zonal (indicativ G.M. – 010 – 2000), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/2000.

6.3. DOMENIUL DE APLICARE

P.U.Z.-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice teren aflat in limita terenului studiat.

Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, prezentate in plansa de reglementari urbanistice. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone fuctionale.

6.3.1. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE

Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie fosta agricola propuse spre urbanizare.

In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructiile propuse si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism.

Pentru integrarea in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997.

Terenul studiat cuprinde doua zone functionale major• si anume: -zona comert, servicii,

-zona depozitare, activitati economice industriale nepoluante;

6.3.2. FUNCTIUNEA DOMINANTA A ZONEI

Func•iunea dominant• a zonei este cea de comert, servicii. Functiunea propusa pentru terenul studiat este comert, servicii, depozitare, activitati

economice industriale nepoluante.

6.3.3. FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ADMISE IN ZONA

In afara functiunii dominante, zona va cuprinde dotari si functiuni complementare. • comer•, alimenta•ie public•, servicii, administra•ie, sta•ionare autovehicule, instala•ii

tehnico-edilitare necesare zonei; • birouri, sedii financiar-bancare,etc. • accese pietonale •i carosabile • spa•ii verzi amenajate • re•ele tehnico edilitare

6.4. UTILIZARE FUNCTIONALA

6.4.1. UTILIZARI PERMISE

- constructii cu functiune de regul• industrial•, administrativ•, - servicii, comer• - construc•ii pentru gospodarie comunal• - spatii verzi si plantatii de protectie/aliniament - parcaje si drumuri de deservire

6.4.2.UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- dot•ri de comer• alimentar •i nealimentar, comer• cu am•nuntul ; - alimenta•ie public• - unit••i pentru prest•ri servicii, sedii firme, activit••i de proiectare •i alte servicii pentru

profesii liberale

6.4.3. INTERDICTII TEMPORARE

- necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica (strazile de deservire).

6.4.4. UTILIZARI INTERZISE

- unit••i de produc•ie cu riscuri tehnologice - ferme agro-zootehnice, abatoare - construc•ii locuin•e - depozite de deseuri

7. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

7.1. CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

7.1.1. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art.1.) ORIENTARE FATA DE PUNCTELE CARDINALE

Conform art.17 - R.G.U.

art.2.) AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE

Se va respecta art.18 - R.G.U. Autorizarea executarii constructiilor este permisa cu respectare zonei rezervate

prospectului stradal delimitat conform legii. În cazul terenurilor situate de-a lungul arterelor de penetra•ie în ora• (DN 6) se vor respecta retragerile construc•iilor fa•• de drumuri stabilite în documenta•iilor P.U.Z. aprobate.

art.3.) AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT

Conform art.23 - R.G.U. Amplasarea fata de aliniament se va face cu o retragere de min.10,00m, în vederea

realiz•rii unei planta•ii de protec•ie. Unit••ile de produc•ie nepoluante din zonele reziden•iale sau din preajma lor vor respecta

distan•ele minime obligatorii ale zonei respective. La fiecare situa•ie în parte se vor asigura coeren•a fronturilor stradale, luând în

considerare situa•ia vecinilor imedia•i •i caracterul general al str•zii.

art.4.) AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI

Conform art.24 - R.G.U. a). Constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa

in limitele codului civil. b). Retragerile impuse fata de limitele laterale si de fund ale terenului au un caracter

minimal pentru realizarea cerintelor de asigurare a confortului urban, privind respectarea conditiilor de vizibilitate (perceptia unei portiuni din bolta cereasca din interiorul incaperilor), in acord cu realizarea intimitatii pentru constructiile invecinate.

c).Amplasarea construc•iilor fa•• de limitele laterale ale parcelei se va face respectând condi•iile:

- cl•dirile vor putea fi realizate în regim în•iruit (atingând ambele limite laterale ale parcelei) cu condi•ia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto în parcel• la parterul cl•dirii, având minimum 3 m l••ime

- cl•dirile se vor putea realiza în regim cuplat sau independent cu condi•ia ca distan•ele cl•dirilor fa•• de limitele laterale pe care nu le ating, s• fie cel pu•in egal• cu jum•tatea în•l•imii cl•dirii, dar nu mai mic• de 3 m

- amplasarea construc•iilor se va face cu respectarea normelor de însorire conform normelor de igien• cuprinse în Ordinul nr. 536 din 1997.

Nu se admit calcane spre vecini, decit la garaje sau construc•ii anexe d).Amplasarea construc•iilor fa•• de limitele de fund ale parcelelor va respecta

urm•toarele condi•ii: - cl•dirile principale se vor amplasa la o distan•• de 10,00m fa•• de limita posterioara ; - construc•iile anexe se vor amplasa la cel pu•in 4 m fa•• de limit• sau pe limit• cu

condi•ia s• nu dep••easc• în•l•imea de 3 m, sau se pot amplasa pe limit• în situa•ia în care se alipesc altor construc•ii anexe din parcela vecin•.

7.1.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.1.) ACCESE CAROSABILE

Conform art.25 •i anexa 4 - R.G.U. a) Autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor la

drum public. b) La dimensionarea strazilor noi, se va tine seama de legislatia in vigoare privind

profilul stradal si de categoria strazii. c) La drumurile ce se termina in fundatura este necesara amenajarea acestora, in asa

fel incat sa permita intoarcerea vehiculelor ce deservesc zona inclusiv a autospecialelor de interventie pentru stingerea incendiilor.

d) Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80m latime si 4,20m inaltime.

art.2.) ACCESE PIETONALE

Conform art.26 - R.G.U. a) autorizarea executiei constructiilor se va face numai in cazul asigurarii acceselor

pietonale potrivit importantei destinatiei constructiilor b) la trotuare si spatii publice se vor prevedea rampe pentru handicapati

7.1.3. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ECHIPARII TEHNICO-EDILITARE

art.1.) RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE

Conform art.27 - R.G.U. a) autorizarea executiei constructiilor se vor face doar in cazul existentei posibilitatilor de

racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica. b) Lipsa echiparii edilitare in zona conduce la obligativitatea adoptarii unor solutii

locale cu caracter temporar pana la realizarea retelelor edilitare publice. c) Realizarea de solutii de echipare in sistem individual cu respectarea normelor

sanitare si de protectie a mediului se admit doar in cazul in care beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la retelele centralizate publice atunci cand acestea se vor executa.

art.2.) REALIZAREA DE RETELE EDILITARE

Conform art.28 - R.G.U. a) Realizarea de retele publice edilitare se va realiza de catre autoritatiile locale sau

beneficiari total sau partial. Lucrarile de racordare si bransament in reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau de beneficiar.

art.3.) PROPRIETATE PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE

Conform art.29 - R.G.U. a) Retelele de alimentare cu energie electrica si telecomunicatii sunt proprietatea

publica a localitatii. b) Retelele de apa, canalizare, drumuri publice(strazi) – sunt proprietatea publica a

comunitatii.

art.4.) AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR

a) Lucrarile de echipare a cladirilor (apa, canal, gaz, alimentare cu energie electrica) se vor proiecta si organiza evitand traseele aparente, fiind de regula ingropate.

b) Orice amenajare realizata pe teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu fie un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale la canalele existente.

c) Lucrarile de sistematizare pe verticala a terenului destinat construirii se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aibe directia de scurgere spre terenurile vecine, si numai spre santurile drumurilor publice, strazi sau canale de desecare.

7.1.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA, DIMENSIUNILE TERENULUI SI C-TIILOR.

Art.1. PARCELAREA.

Conform art.30 - R.G.U. a) Prin parcelare se vor asigura conditiile necesare obtinerii unor loturi construibile cu o

suprafata minima de 1000 m pentru constructii izolate sau cuplate cu front minim de 20,0 m. b) Adancimea loturilor va fi mai mare sau cel putin egala cu frontul acestora. c) Proiectarea tuturor obiectivelor va fi obligatoriu corelata.

. Art.2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

Conform art.31 - R.G.U. Regimul de înaltime maxim propus s-a stabilit functie de avizul de principiu al

Autoritatii Aeronautice Civile Romane(A.A.C.R.) Regimul de inaltime maxim admis va fi :

Pentru parcela S.C. EUROBANAT PETROCHEM P S.R.L. P+1E(M) ÷ P+3E(2E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 12,00m; P ÷ P+2E – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 12,00m;

Pentru parcela S.C. RED TOP S.R.L. P+1E(M) ÷ P+2E(1E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 10,37m; P ÷ P+2E – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 10,37m;

Pentru parcela S.C. MOTUL S.R.L. P+1E(M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 6,00m; P+1E(M) – c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 6,00m;

Pentru parcela ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA P ÷ P+1E(M) - c-•ii depozitare, industrie; Hmax corni•• = 6,00m;

Regimul de inaltime este restrictionat printr-un aviz de principiu emis de

Autoritatea Aeronautica Civila Romana (A.A.C.R.), care in prezent face o evaluare de speciali- tate in vederea realizarii unei piste asfaltate de zbor, in perimetrul existent al Aerodromului Cioca Timisoara – S.C. Aviatia Utilitara Timisoara S.A.

La momentul intocmirii D.T.A.C. pentru viitoarele constructii pe parcelele prezentului PUZ, se vor solicita avize definitive de la A.A.C.R., si functie de stadiul de finalizare al evaluarii de specialitate in vederea realizarii pistei asfaltate de zbor pentru S.C. Aviatia Utilitara Timisoara S.A., regimul de inaltime maxim admis ar putea creste pentru toate cele 4 parcele.

Art.3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTILOR

Conform art.32 - R.G.U. • Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul exterior nu

contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. • Sunt interzise imitatiile de materiale • Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care prin aspect architectural,

comformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, invelitoare, palete cromatica, volumetrie si aspect exterior depreciaza valoarea peisajului, este interzisa.

Art.4. PROCENTUL DE OCUPARE (P.O.T.) si COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI (C.U.T.)

Conform art.15 •i anexa 2 - R.G.U. Procentul maxim de ocupare a terenului se stabileste in functie de destinatia constructiei

care urmeaza sa fie amplasata si de conditiile de amplasare pe teren.

C-tiicomert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,50 C-tii depozitare, industriale POTmax=55%; CUT max= 1,00

7.1.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPATII VERZI,

IMPREJMUIRI

Art.1. PARCAJE, GARAJE

Conform art.33 si anexa 5 - R.G.U. a) La toate tipurile de constructii se vor realiza suprafetele necesare parcarii si gararii

caracteristice fiecarei functiuni. b) Stationarea vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie

asigurate in afara spatiilor publice. c) Amplasare parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avand in

vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

d) Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa se asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

e) Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului avand denivelarii care ar putea provoca accidente pietonilor

f) Pentru garaje cu cota pardoselii sub cota terenului, partea de acces va incepe dupa limita de proprietate.

g) De regula lucrarile rutiere vor fi insotite si de lucrarile de plantare. Plantatiile rutiere fac parte integranta din ansamblul lucrarilor de drumuri, permitand integrarea drumului in peisajul pe care il traverseaza asigurand reducerea noxelor si a poluarii sonore.

Art.2. SPATII VERZI

Conform art.34 si anexa 6 - R.G.U. a). Suprafa•a spa•iilor verzi •i plantate se v-a stabili în corelare cu normele de igien• •i

protec•ia mediului. b). Arborii existen•i vor fi p•stra•i la maximum. Construc•iile trebuie s• fie implantate în

a•a fel încât s• respecte planta•iile valoroase existente. c). Fiecare documenta•ie depus• pentru autoriza•ia de construire va fi înso•it• de un plan

de situa•ie ce va indica planta•ia ce se inten•ioneaz• s• se desfiin•eze pentru realizarea construc•iei •i cea care se inten•ioneaz• s• se creeze.

d). Orice proiect de construire atrage dup• sine obliga•ia de a trata cel pu•in 20% din suprafa•a terenului ca spa•ii verzi •i de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de spa•iu liber în jurul construc•iei

e). Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2.0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati.

f). Este obligatorie amenajarea •i plantarea spa•iilor verzi aferente circula•iilor carosabile \•i a dot•rilor edilitare comune.

Art.3. IMPREJMUIRI

Conform art.35 - R.G.U. a). Toate propriet••ile de pe cuprinsul intravilanelor vor fi împrejmuite, potrivit dispozi•iilor

prezentului Regulament, chiar dac• nu sunt construite. b). Împrejmuirea spre strad• se va pozi•iona pe linia de aliniere a str•zii. Por•ile

împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre interior.

c). În•l•imea admis• a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor dep••i 2,40 m. În•l•imea maxim• a soclului unei împrejmuiri va fi de 45 – 60 cm de la nivelul trotuarului (terenului), iar partea superioar• a împrejmuirii va fi obligatoriu transparent•.

d). Spre frontul stradal •i la limitele de vecin•tate, pân• la frontul casei în interior, se vor realiza împrejmuiri transparente, din grilaje metalice, cu în•l•imea de 2.00 m. De la construc•ie pân• în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace, cu o în•l•ime de max. 2,00 m.

e). Se recomand• împrejmuiri vegetale sau împrejmuiri transparente îmbr•cate în vegeta•ie, atat spre aliniamentul stradal, cat si intre proprietati.

f). Se interzice executarea împrejmuirilor din panouri prefabricate de beton, pe linia de aliniere a strazii.

7.1.6 SERVITUTI Se recomanda corelarea constructiilor cu executarea lucrarilor publice edilitare si de

drumuri. Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiunile ce vor urma avizarii

P.U.Z. si introducerea lor in banca de date existenta in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Întocmit

arh. Cr•culeac Mircea

Atasament: Reglementari_urbanistice.pdf

14 .8

8 73

.4 1

17 .2

5

5. 00

5.00 10.00

15 .0

0

15 .0

0

5. 00

5. 00

50 .0

0

12.00

5.00 5.00

15 .0

0

12.00 10.00 15.00

10.00

12 .0

0

12.00

30.00

14 .7

3 73

.2 0

17 .2

5

5. 00

11 7.

34

11 7.

0912 5.

06

11 6.

77

11 7.

59

63.44 67.61 42.16 42.07

10 .0

0 10

.0 0

10.00 10.00

504.95 m2

620.75 m2 623.93 m2

3,258.44 m23,260.67 m25,116.92 m2

2,455.91 m2

2,288.16 m2

spre

CONSTR

4 3 2

1 89 .26

89 .26

D E

71 1/

1/ 17

H=11.33

13 14

A711/1/4

C C

C

Hm .3

Hm .2

Zona comerciala si de dotari •administratie, servicii,

A711/1/5

reprezentante .... •

P.U.Z. 382/2005 ZONA REZIDENTIALA SI

SPATII COMERCIALE BUGA VIOREL si

asociatii

N

DN6

Zo na

v er

de de

p ro

te ct

ie

DRUMURI PROPUSE IN CVARTAL

9

1

8

LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E(M); P+2E(1E+M)

LOCUINTE COLECTIVE P+3E(2E+M); P+5E(4E+M)

7

H C

n7 10

15

10

6

Timisoara

CANALE EXISTENTE

C -ti

i d ep

oz ita

re , i

nd us

tr ia

le P

O Tm

ax =5

5% ; C

U T

m ax

= 1,

00

ZONA INTERDICTIE CONSTRUIRE PROTECTIE DN 6

3

LEGENDA CVARTAL Zo na

v er

de de

p ro

te ct

ie

NUMAR PARCELA

ACCES AUTO PE PARCELA

SPA•II VERZI

km 5

62 +2

00 st

g

ZONA DE IMPLANTARE A CONSTRUCTIILOR PE PARCELA

AVIASAN

ZONA DEPOZITARE,ACTIVITATI EC. IND.NEPOLUANTE

DN6

DRUM COLECTOR PROPUS

DRUMURI PROPUSE IN PUZ-URI AVIZATE

ZONA I EST

ZONA I EST

TOTAL TERITORIU

LEGENDA PUZ

BILANT TERITORIAL

100

3.STRAZI SI ALEI CAROSABILE

4.ZONA VERDE 6 453 25,00

zone functionale mp %

2.DEPOZITARE, IND. NEPOLUANTE

1.COMER•, SERVICII

25 812

13 121 50,80

3 258 12,60

2 980 11,60

ZONA COMERT, SERVICII

SPA•II VERZI PROTECTIE PROPUSE

LIMITA ZONA CU SERVITUTI AERONAUTICE - I EST

ZONA CU SERVITUTI AERONAURTICE REGIM DE INALTIME RESTRICTIONAT Hmax = 6,00m

ZONA DEPOZITARE,ACTIVITATI EC. IND. NEPOLUANTE P+1E(M) 9. S= 2 456

10. S= 2 288 11. S= 594 zv 12. S= 986 zv 13. S= 621 zv 14. S= 623 zv 15. S= 3 039 drum

1. S= 505mp zv 2. S= 847 zv 3. S= 996 zv 4. S= 555 zv 5. S= 555 zv 6. S= 3 258 7. S= 3 260 8. S= 5 117

REGIM INALTIME; POT; CUT maxim

48 39 00

204200

204100

48 38 00

48 40 00

204100

48 39 00

S di

n C

.F .=

79 06

m p

S di

n C

.F .=

79 06

m p

99 .2 90

99 .5 37

10 0

99 .14 6

98 .9 86

98 .9 41

99 .2 47

10 0.6 35

10 0.6 31

10 0.1 99

99 .7 12

98 .9 53

98 .5 73

98 .5 65

98 .5 92

98 .5 33

98 .4 28

98 .3 93

98 .07 3

97 .9 31

98 .06 3

98 .18 1

98 .2 97

98 .3 30

98 .3 58

98 .4 78

98 .5 00

98 .6 10

98 .6 14

98 .6 41

98 .7 29

98 .5 82

98 .6 88

98 .5 9798 .5 95

98 .5 48

98 .7 11

98 .7 30

98 .7 31

98 .6 49

98 .6 92

98 .5 82

98 .7 21

98 .5 88

98 .6 92

98 .5 70

98 .5 13 9 8. 23 2

98 .2 50

98 .3 56

98 .19 9

98 .3 819 8. 50 8

98 .3 87

98 .4 91

98 .3 79

98 .4 09

98 .4 44

98 .4 8398 .7 96

99 .05 899 .6 05

98 .6 52

98 .8 51

98 .5 86

98 .4 39

98 .5 81

48 41 00

204100

204200

48 40 00

204000

48 40 00

S m

as .=

79 06

m p

204200

S.C. ARH ROM S.R.L.

C C

71 1/

1/ 1/

2/ 1

204300

48 38 00

A711/1/3A711/1/3

A711/1/2

S = 1 .0 0 h a

C C

71 1/

1/ 1/

1/ 2/

2

S di

n C

.F .=

50 00

m p

S m

as .=

49 42

m p

3 Gr f

1 Gr f 2

Gr f

3 Gr f4

Gr f

S m

as .=

79 06

m p

S di

n C

.F .=

50 00

m p

S m

as .=

49 42

m p

C c

71 1/

1/ 1/

1/ 2/

1

HCn346

C C

71 1/

1/ 1/

2/ 2

30.00 14

.5 0

73 .0

2 17

.2 5

12 .0

0

55.70

9.63

7.55 67.62 42.16 42.07

5. 00

10.00 10.00

10 .0

0 0.

00 38

.6 0

38 .6

0 17

.2 5

995.99 m2 555.62 m2

594.38 m2

846.86 m2 554.44 m2

986.23 m2

ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA

S .C

.E U

R O

B A

N A

T PE

TR O

C H

EM -

PS .R

.L .

S .C

.R ED

T O

P S

.R .L

.

S .C

.M O

TU LS

.R .L

.

Timi•oara str. Mitropolit Varlaam nr.12 ap.6, telfax 0256 497423

Pr.nr.131

12

LIMITA PARCELE CADASTRALE

A le

xa nd

re sc

u C

on st

an tin

s i

A le

xa nd

re sc

u D

or in

a Te

re zi

a

drum colector spre intersectia METRO II la DN6 km 562+600

C- tii locuinte colective POTmax=20% ; CUT max= 2,00

C- tii locuinte individuale POTmax=35% ; CUT max= 1,05

11

2 3

LIMITA PARCELE PROPUSE

54

2008

PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante

S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; S.C.RED TOP S.R.L. S.C.MOTUL S.R.L.; Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia

Timisoara, zona Calea Torontalului DN 6

BENEFICIARI:

PROIECT:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

HCn

Zo na

v er

de de

p ro

te ct

ie

arh. CRACULEAC MIRCEA

DENUMIRE PLANSA:

PROIECTANT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

AMPLASAMENT:

SC. 1 : 1000

FAZA P.U.Z

ZONIFICARE, REGLEMENTARI URBANISTICE Pl.nr.04

P.U.Z.P.U.Z. ZONA COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, ACTIVITATI ECONOMICE IND. NEPOLUANTE

LIMITA ZONA STUDIATA IN PUZ

LIMITA PARCELE CADASTRALE

LIMITA PARCELE PROPUSE

S.C. MOTUL S.R.L.

C-tii depozitare, industriale POTmax=55%; CUT max= 1,00

PARCELE PROPUSE

P+1E(M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 6,00m; P+ 1E(M)- c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 6,00m;

C-tii comert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,00

P+1E(M) - c-•ii depozitare, industrie; Hmax corni•• = 6,00m;P+1E(M) ÷ P+2E(1E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 10,37m; P ÷ P+2E - c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 10,37m;

S.C.RED TOP S.R.L.

S.C. EUROBANAT PETROCHEM P S.R.L.

P+1E(M) ÷ P+3E(2E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 12,00m; P ÷ P+2E - c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 12,00m;

C-tii comert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,50

C-tii comert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,50

Atasament: Studiu_cvartal.pdf

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

12.14 12.14

6.0 7

12 .14

12.14 12.14

6.0 7

12 .14

3.5 4

7.08

5.0 6

3.6 4

3.6 4

7.5 9

3.7 9

3.7 9

7.5 9

14.1626.00

3.5 4

7.08

5.0 6

3.6 4

3.6 4

7.5 9

3.7 9

3.7 9

7.5 9

14.1626.00

30.00

11 7. 09

11 7. 34

55.70

9. 63

7.55

67.62

42.16

42.16

11 8. 13

11 7. 09

11 7. 34

55.70

9. 63

7.55

67.62

42.16

42.16

11 7. 59

42.07

42.07

11 7. 59

42.07

42.07

50 .00

11 8. 13

A711/1/2

Sannicolau Mare

Zo na

ve rde

de pr

ote cti

e

Zo na

ve rde

de pr

ote cti

e

Zo na

ve rde

de pr

ote cti

e

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

DRUMURI PROPUSE IN CVARTAL

spre

Timisoara

N

ZONA INTERDICTIE CONSTRUIRE PROTECTIE DN 6

CANALE EXISTENTE

DRUMURI PROPUSE IN PUZ

SPA•II VERZI

DRUM COLECTOR PROPUS

DN6 SI DRUMURI EXISTENTE

LEGENDA PUZ

ZONA DEPOZITARE,ACTIVITATI EC. IND.NEPOLUANTE P+1E(M); P+2E(1E+M)

N

SPA•II VERZI PROPUSE

LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E(M); P+2E(1E+M)

LOCUINTE COLECTIVE P+3E(2E+M); P+5E(4E+M)

DRUM COLECTOR PROPUS

ZONA INTERDICTIE CONSTRUIRE PROTECTIE DN 6

1.50

DN6 LARGIRE LA 4 BENZI SI 2 GIRATII

DRUMURI PROPUSE IN PUZ-URI AVIZATE

DN6 SI DRUMURI EXISTENTE

ZONA DEPOZITARE,ACTIVITATI EC. IND. NEPOLUANTE P+1E(M); P+2E(1E+M)

LEGENDA CVARTAL

P ÷ P+1E(M) - c-•ii depozitare, industrie; Hmax corni•• = 9,00m; C-tii depozitare, industriale POTmax=55%; CUT max= 1,00

Regim înaltime; POT; CUT maxim

C-tii comert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,50

A711/1/4

A711/1/3

A711/1/7

A711/1/1

A711/1/6

14

13

A711/1/5

zv

zv

zv

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.358

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.358

98.478

98.500

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.439

98.478

98.500

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.439

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.444

98.483

98.796

99.058

98.851

98.586

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.444

98.483

98.796

99.058

98.851

98.586

98.729

98.582

98.688

98.597

98.692

98.721

98.491

98.409

98.581

98.729

98.582

98.688

98.597

98.692

98.721

98.491

98.379

98.409

98.581

98.610

98.614

98.641

98.588

98.692

98.508

98.387

98.652

98.610

98.614

98.641

98.588

98.692

98.508

98.387

98.652

732/1/31

A7 32 /1 /1 6

A7 32 /1 /1 6

732/1/33

A

732/1/32

DE 71

6

DE 732/1/1

S= 70

00 0m

p

0.43 732/1/35/2

22 2.2 0

DE 732/1/1

A

732/1/8

732/1/11

732/1/10

732/1/6

A

732/1/20

718 A

1.50

732/1/12

718

732/1/3 732/1/4

732/1/9

1.13

DE732/1/1

1

8

9

10

11

12

19

18

21

14

6

Ev ac

ua re

Cu rt e Ap ro viz ion ar e

Cu rt e Ap ro viz ion ar e

Re ce pt ie De lic at es e

E2

F

Re ce pt ie

Le gu me

Fr uc te

C B2

Re ce pt ie Pe st eE

Ev ac

ua re

D1

D

E1

C1

Ce nt ra la F ri go

G

1d

1

2

1a

1c

1b

Ev ac

ua re

Re ce pt ie Ca rn e3

4

5

Ie sir e cl ien ti

Pa rc ar e ac op er ita 5 0 lo cu ri

1b

1d

B1

B

1c

A 1a

Ev ac ua re

1

2

3

4

5

6

Ev ac ua re

7

8

Pa rc ar e du ba

Ac ce s pr inc ipa l

cl ien ti

9

10

11

Ra mp a

ca ru cio ar e

B

C

A

ax c an al N SH V

DN A

Gr up E le ct ro ge n

10

Ev ac

ua re

Re ce pt ie pr od us e ne al ime nt ar e

7

8.1

8

9 A cc es p er so na l

Ev ac ua re

TR AF O

11

G1

G

E

F

D 550 loc

uri pa

rca re d

in c are

50 ac

ope rite

RE ZE RV OR

SP RI NK LE RE

Pl at fo rm a

am ba la je

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BA ZI N

RE TE NT IE

SN

SN

SN

SN

SG

SG

A711/1/18

715/1/7

1.15

732/1/35/1

8

V

V

V

S= 70

00 0m

p

A

A 732/1/13

21

13

A

732/1/20

718 A

88 .43

14 3.0

40 .0

732/1/15

363

718

DE732/1/1

1

8

9

10

11

12

19

18

21

14

6

Ev ac

ua re

Cu rt e Ap ro viz ion ar e

Cu rt e Ap ro viz ion ar e

Re ce pt ie De lic at es e

E2

F

Re ce pt ie

Le gu me

Fr uc te

C B2

Re ce pt ie Pe st eE

Ev ac

ua re

D1

D

E1

C1

Ce nt ra la F ri go

G

1d

1

2

1a

1c

1b

Ev ac

ua re

Re ce pt ie Ca rn e3

4

5

Ie sir e cl ien ti

Pa rc ar e ac op er ita 5 0 lo cu ri

1b

1d

B1

B

1c

A 1a

Ev ac ua re

1

2

3

4

5

6

Ev ac ua re

7

8

Pa rc ar e du ba

Ac ce s pr inc ipa l

cl ien ti

9

10

11

Ra mp a

ca ru cio ar e

B

C

A

ax c an al N SH V

DN A

Gr up E le ct ro ge n

10

Ev ac

ua re

Re ce pt ie pr od us e ne al ime nt ar e

7

8.1

8

9 A cc es p er so na l

Ev ac ua re

TR AF O

11

G1

G

E

F

D 550 loc

uri pa

rca re d

in c are

50 ac

ope rite

RE ZE RV OR

SP RI NK LE RE

Pl at fo rm a

am ba la je

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BA ZI N

RE TE NT IE

SN

SN

SN

SN

SG

SG

A711/1/18

DE 71 6

8

V

V

V

98.567

99.640

99.444

98.697

97.992

98.148

97.333

97.28597.285

97.022 96.999

97.287

97.870

98.430

98.110

98.301

98.448

98.630

98.604

98.405

97.947 97.995

97.668

97.659

97.869

97.809

97.861

97.811

97.797

98.073

98.263

98.638

99.180

99.339

99.728 99.688

99.803

99.821

100.000

99.695

98.452

98.259

98.128

98.006

98.223

98.095

98.102

97.520

97.413

97.659

99.462 99.591

99.720

99.401

99.542

99.469

99.30399.501

99.583

98.406

98.511

98.567

98.005

97.804

97.825

98.329

98.223

97.813

97.659

97.868

km 56

2+ 600

31

11

2

10

32

9

11

12

40

39

30

14

15

16

22

17

38

18

33

19

23

24

3

1

4

5

27

29

6

7

8

34

35

36

37

41

26

25

363A

C- tii comert, servicii POTmax=50% ; CUT max= 1,50

P.U.Z. 382/2005 ZONA REZIDENTIALA SI SPATII

COMERCIALE BENEFICIAR - BUGA VIOREL si

asociatii

Pr . B

er eg

sa u

88.17

87.12

90.28

732/1/7

732/1/34 7.00

DE 71

1/1 /17

6.35

715/1/6/2

732/1/38

14 8.5 3

14 8.5 3

14 8.5 31 48 .53

P.U.Z. 23/2005 ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE BENEFICIAR - POPOVICI DORIN IOAN -

GHEORGHE

1.15

88 .32

305

4.80

732/1/36

1.83

732/1/37

15 7.3 7

732/1/39

4.534.53

14 8.5 3

HCn

96.60

A

DE

715/1/14

A 715/1/8

A

45.82

4 m

3.37 DE

3.37 713/4

Ps 704/1

Ps 608

HCn

211/1/39

A 705 CC 709/3

704/2

A 706

709/2

CC

HCn 0.8 m159

709/1 Ps

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P remiza pompieri

baz

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

1 m

4 m

5 7

Ps608

4

3

LA 375

A705

0.8 m

CC709/3

CC 709/2

Ps 704/2

A 706 2

F 707

159 709/1

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P

27.30

remiza pompieri

baz

36.50

36.50

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

704/2

709/2

709/3

709/1 1590.8 m

705

211/1/39

4 m

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P remiza pompieri

baz

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

:/6/2

:/7

A715

DE 71

5/1 /8

:/4

A711/1/16A715/1/9

:/10

:/5

:/6/2

A711/1/12 A711/1/11

DE712/1

:/6/1

PTT1 PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

HCn

96.60

A

DE

715/1/14

A 715/1/8

A

45.82

4 m

3.37 DE

3.37 713/4

Ps 704/1

Ps 608

HCn

211/1/39

A 705 CC 709/3

704/2

A 706

709/2

CC

HCn 0.8 m159

709/1 Ps

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P remiza pompieri

baz

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

58 .10

36.50

1 m

4 m

5 7

Ps608

4

3

LA 375

A705

0.8 m

CC709/3

CC 709/2

Ps 704/2

A 706 2

F 707

159 709/1

363363

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P remiza pompieri

baz

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

704/2

709/2

709/3

709/1 1590.8 m

705

211/1/39

4 m

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

A F

P remiza pompieri

baz

Cp Cc Cp

De

Cp

Cp

:/6/2

:/7

A715

DE 71

5/1 /8

:/4

A711/1/16A715/1/9

:/10

:/5

:/6/2

A711/1/12 A711/1/11

DE712/1

:/6/1

PTT1 PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

HCn346

S=0.50ha

99.247

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

97.931

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

S= 0 .8 0 ha

S= 0. 50 h a

S= 0. 50 h a

S= 1. 00 h a

S= 0. 80 h a

98.652

98.586

98.439

98.581

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /1

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /2

Cc 7 11 /1 /1 /1 /2 /2

Cc 7 11 /1 /1 /1 /2 /1

HCn346

S=0.50ha

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

97.931

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

S= 0 .8 0 ha

S= 0. 50 h a

S= 0. 50 h a

S= 1. 00 h a

S= 0. 80 h a

98.652

98.586

98.439

98.581

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /1

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /2

Cc 7 11 /1 /1 /1 /2 /2

Cc 7 11 /1 /1 /1 /2 /1

29929913.50

Largire la 4 benzi DN6

DN 6

Calea Torontalului

spre Zo

na ve

rde

de pr

ote cti

e

C-t ii d

ep oz

ita re,

in du

str ial

e

PO Tm

ax =5

5% ; C

UT m

ax = 1

,00

km 562+200stg

15 P+1E(M) ÷ P+3E(2E+M) - c-•ii birouri, sedii firme; Hmax corni•• = 12,00m; P ÷ P+2E - c-•ii comer•, servicii; Hmax corni•• = 12,00m;

ZONA COMERT, SERVICII, P ÷ P+2E - c-•ii comer•, servicii P+1E(M) ÷ P+3E(2E+M) - c-•ii birouri, sedii firme

ZO NA

I ES

T

CAPAT EST 20

pis ta

a er

od ro

m p

ro pu

s

S.C. ARH ROM S.R.L.

50 .00

Pl.nr.06

C- tii locuinte individuale POTmax=35% ; CUT max= 1,05

C- tii locuinte colective POTmax=20% ; CUT max= 2,00

HCn

11

LIMITA ZONA STUDIATA IN PUZ

LIMITA PARCELE CADASTRALE

LIMITA PARCELE PROPUSE

LIMITA PARCELE CADASTRALE

LIMITA PARCELE PROPUSE

HCn346

12

HC n71

0

zv

zv

Timisoara, zona Calea Torontalului DN6, km 562+200stg

Pr.nr.131

Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; S.C.MOTUL S.R.L.; S.C.RED TOP S.R.L.

732/1/14

drum colector spre intersectia METRO II la DN6 km 562+600

HC n7

10

tii locuinte colective POTmax=20% ; CUT max= 2,00

PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante

2008

C- tii locuinte individuale POTmax=35% ; CUT max= 1,05

28

HC n71

4

drum colector spre intersectia METRO II la DN6 km 562+600

FAZA P.U.Z.Timisoara,str.Mitropolit Varlaam nr.12

PROIECT:

AMPLASAMENT:

BENEFICIARI:

DENUMIRE PLANSA:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

PROIECTANT:

SC. 1 : 2000 STUDIU CVARTAL

1 2

3

4

5 98.379

6

7

8

10

9

P.U.Z.P.U.Z. LOCUINTE INDIVIDUALE, COLECTIVE, COMERT, SERVICII, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Biroul Dezvoltare Urbana si Metropolitană Nr. UR2009-016953/12.08.2010

REFERAT

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea

Torontalului, DN6, Timişoara,

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2009-010218/20.08.2009 cu completarile ultarioare, ultimul fiind UR2009-016953/10.11.2009, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6”, Timişoara, beneficiari SC EUROBANAT PETROCHEM – P S.R.L., S.C. RED TOP S.R.L., S.C. MOTUL S.R.L., ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA TEREZIA.

Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 11/20.01.2009, aprobat cu HCL 18/2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 04/PV-12.11.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1802/06.05.2010, precum şi modificările survenite la Legea nr. 350/2001 în aceasta perioadă.

Documentaţia PUZ „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6, Timişoara, beneficiari S.C. Eurobanat Petrochem – P S.R.L., S.C. Red Top S.R.L., S.C. Motul S.R.L., Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara în luna noiembrie 2009.

Având in vedere dezbaterea publică organizată în data de 14.01.2010, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica si coroborat cu Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 92/2007;

Având în vedere ca nu au fost sesizări formulate în dezbaterea publică de către vecinii direct afectaţi,

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6 Timişoara.

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6”, Timişoara este elaborată de S.C. ARH-ROM S.R.L., proiect nr. 131/2008, la cererea beneficiarilor S.C. Eurobanat Petrochem – P S.R.L., S.C. Red Top S.R.L., S.C. Motul S.R.L., Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia;

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zonă de interes deosebit, pentru care este necesar avizul Comisiei de Monumente;

Pentru aceasta documentatie au fost obtinute Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 193/10.11.2009, precum si Avizul de principiu al Autoritatii Aeronautice Civile Romane nr. 19286/1143/43 din 29 iulie 2010;

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6”, Timişoara, nu se încalcă

Cod FP 53-01, ver. 1

prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Zona studiată este amplasată în teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, în zona nord-vestica, pe partea stanga a DN 6, Timisoara – Sannicolaul Mare, in zona km 562+200.

In P.U.G. Timişoara, zona studiata nu este cuprinsa. Prin Avizul de Oportunitate nr. 11/20.01.2009, se propun urmatoarele funcţiuni: servicii de interes general, activitati economice industriale nepoluante si depozitare nepoluanta. Terenul ce urmează a fi reglementat, în suprafaţa totală de 25812 mp, este compus din:

- CF nr. 400354 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 139387), nr. cadastral Cc711/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 7906 mp, proprietatea S.C. EUROBANAT PETROCHEM – P S.R.L.

- CF nr. 404442 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 101891), nr. cadastral Cc711/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 7906 mp; proprietatea S.C. RED TOP S.R.L.

- CF nr. 404500 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 143480), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/2 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 5000 mp; proprietatea S.C. MOTUL S.R.L.

- CF nr. 404477 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 142676), nr. cadastral Cc711/1/1/1/2/1 reprezentând curti si constructii în suprafaţă de 5000 mp, proprietatea lui ALEXANDRESCU CONSTANTIN si ALEXANDRESCU DORINA- TEREZEIA.

Prin documentaţie se propune construirea unui ansamblu de clădiri având funcţiunea dominanta cea de comert si servicii. Funcţiunea propusa pentru terenul studiat este: comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante. In afara functiunii dominante, zona va cuprinde dotari si functiuni complementare. Accesul principal la parcele se va realiza din Calea Torontalului, aşa cum reiese şi din Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2008-007021/15.01.2009.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferentă P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 şi prelungit cu HCL nr. 139/2007.

Indicii de construibilitate propuşi pentru investiţie, (conform avizului CJT): Pentru zona de comert si servicii: POT max = 50 % CUT max = 1,5 Regim maxim de înălţime : P+3E H cornisa = 12,00 m Pentru zona de depozitare si industrie nepoluanta: POT max = 55% CUT max = 1,00 Regim maxim de inaltime: P+1E (M) Hcornisa = 9,00 m Pentru zona afectata de servitutile aeronautice: Hmax = 6,00 m In zona afectata de servitutile aeronautice, la faza A.C. se va obtine pentru fiecare imobil

Avizul Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Spatii verzi min. 25% conform Avizului prealabil de Oportunitate nr. 11/20.01.2009. La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin

avizele eliberate de către deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Cod FP 53-01, ver. 1

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile necesare conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal „Comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului, DN6”, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 5 ani.

ARHITECT SEF, Arh. Ciprian Silviu CADARIU

SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Emilian Sorin CIURARIU Ing. Steluta URSU AVIZAT JURIDIC, Red/dact S.U.

  • ROMÂNIA SE APROBA,
  • MUNICIPIUL TIMISOARA P R I M A R
  • DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Atasament: Incadrari_puz_torontal.pdf

EXTRAS DIN PUG TIMISOARA » LEGENDA ZONE SI SUBZONE FUNCTIONALE C -ZONA CENTRALĂ L -ZONA REZIDENTIALĂ Le - Subzone si nuclee centrale înserate în rezidential LMa- Subzona rezidentială cu clădiri existentă LMb- Subzona rezider P.P+1, P+2 propusă Lla- Subzona rezidentială cu clădiri Su mai muli de 3 niveluri existentă LMm - Subzona rezidentială mită cu clădiri EP, P+2 si dotari de cartier propusă IS -ZONA DE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL 1Sa - Subzona de institutii publice si servicii de interes general existente ISb - Subzona de instiuti publice si servicii de interes general propuse ISc - Subzona de institutii publice si servicii de interes general propuse prin reconversia functional a zonelor industriale existente ISp - Subzona de institutii publice si servicii În spatiu plantat M_-ZONA MIXTĂ | ZONA UNITĂTILOR INDUSTRIALE la - Subzona unitătilor industriale existente lb - Subzona unitătilor industriale propuse ldb - Subzonă depozite şi prestări servicii propusă A -ZONA UNITĂTILOR AGRICOLE P -ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, PERDELE DE PROTECTIE Ppa - subzonă parcuri, grădini publice, Scuaruri existente. Ppb - subzonă parcuri. grădini publice, scuaruri propuse Psa - subzonă dotări de sport, agrement, recreere existente. Psb - subzonă dotări de sport, agrement. recreere propuse Pdb-- subzonă pădure propusă ca pădure-parc Pprb - subzonă plantati de protectie propuse mixtă propusă: parcuri, sport, Pb gubzonă mixtă propusă: parcuri, sport lă cu clădiri LIMITA ZONA STUDIATA. LIMITA INTRAVILAN MUNICIPIUL TIMISOARA UIMITA TERITORIU ADMINISTRATIV MITA TEREN PROPRIETATEA PRIMARIEI TIMISOARA PROPUNERE CENTURA | m PROPUNERE CENTURA ÎI — TRAMA MAJORA Q INTERSECTII CU GRATIE n STRAZI CU POSIBILITATI DE TRANSPORT IN COMUN SI CU POSIBILITATI DE AMPLASARE A OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLICA. STRAZI PROPUSE ZONE DE SERVICII, COMERT. ZONE LOCUIRE ZONA INVATAMANT. [ 3 357085.5 mp. — BE AEROPOFS UTILITAR — Î -CIOCA = EXTRAS DIN PUZ DIRECTOR [ ZONA PROPUSA DE PRODUCTIE E ZONA AEROPORT. PUZ. ZONA COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, ACTIVITATI ECONOMICE IND. NEPOLUANTE PROIECTANT: PROIECT: S.C.ARH-ROM S.R.L. Timioara str. Mitropolit Varlaam nr. 12 ap.6, telfax 0256 497423 PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati Nr.pr.131 economice industriale nepoluante. 2008 AMPLASAMENT: Timisoara, zona Calea Torontalului DN6& FAZA SEF PROIECT. | arh. CRACULEAC MIRCEA | BENEFICIAR: S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P SRL; S-C.REDTOPSRIL. PUZ. PROIECTAT: | arh. CRACULEAC MIRCEA | DENUMIRE PLANSA: DESENAT: arh. CRACULEAC MIRCEA | nm

Atasament: regim_juridic_exist_puz_totontal.pdf

PUZ. 382/2005 ZONA REZIDENTIALA SI SPATII COMERCIALE BENEFICIAR - BUGA VIOREL: si asociatii BILANT TERITORIAL | Proprietar Nrcadastra! | folosinta actuala | mp | S.C.EUROBANAT PERTOCHEM-P S.R.L.| 711/1/1/2/1 |curt, cil extravilan] 7 906 |SC.REDTOPSRL. | THIFAIZIZ jcuri cul envavian] 706 S.C. MOTUL S.R.L. |curt, ci extravilan, 5000 ALEXANDRESCU C-TIN si DORINA curti, ci 5000 TOTAL TERITORIU | 25812 PROIECTANT: PROIECT: PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati Pr.nr.131 S.C. ARH ROM S.R.L economice industriale nepoluante | 200g SI "EL AMPLASAMENT: - Timisoara, zona Calea Torontalului DN 6 LIMITA ZONA STUDIATA Timisoara,str.Mitropolit Varlaam nr.12 | , SEF PROIECT: arh. CRACULEAC MIRCEA BENEFICIARI: 'S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.: S.C.RED TOP SRL. FAZA LIMITA PARCELE CADASTRALE S.C.MOTUL S.R.L.: Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia | PUZ CURTI CONSTRUCTII EXTRAVILAN ] PROIECTAT: arh. CRACULEAC MIRCEA DENUMIRE PLANSA: SITUATIA EXISTENTA BERNA" arh. CRACULEAC MIRCEA SC. 1: 2000 REGIMUL JURIDIC Plnr.03 |

Atasament: Incadrare_in_zona.pdf

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

SC M

ET RO

CA SH

&C AR

RY

RO MA

NIA SR

L

21 9. 28

3.5 4

6.07

11 .1

3

5. 56

5.56

5.56

7.0 810

.11

5.56 1.52 3.5

4

1.5 2

6.07

6.57 6.57

6. 57

12.14

14 .16

26 .30

44 3.1 1

6 0 . 6

9

14 6.6 6

3 . 5 4

7.08

5 . 0 6

3.64

3.64

7.59

3 . 7 9

3 . 7 9

7 . 5 9

39 9.6 4

173,6

39 0,5

183,8

3.5 4

6.07

11 .1

3 1.

52 5. 56

5.56

5.56

7.0 8

10 .11

5.56 1.52 3.5

4

1.5 2

6.07

6.57 6.57

6. 57

1. 01

12.14

6.0 7

12 .14

14.1626.00

11.13

14.11

26.24

21 9. 28

3.5 4

6.07

11 .1

3

5. 56

5.56

5.56

7.0 810

.11

5.56 1.52 3.5

4

1.5 2

6.07

6.57 6.57

6. 57

12.14

14 .16

26 .30

44 3.1 1

6 0 . 6

9

14 6.6 6

3 . 5 4

7.08

5 . 0 6

3.64

3.64

7.59

3 . 7 9

3 . 7 9

7 . 5 9

39 9.6 4

173,6

39 0,5

183,8

3.5 4

6.07

11 .1

3 1.

52 5. 56

5.56

5.56

7.0 8

10 .11

5.56 1.52 3.5

4

1.5 2

6.07

6.57 6.57

6. 57

1. 01

12.14

6.0 7

12 .14

14.1626.00

11.13

14.11

26.24

12 5. 06

6 3 .4 4

11 6. 77

11 7. 09

11 7. 34

55.70

9 . 6 3

7.55

6 7 .6 2

67.62

42.16

4 2 .1 6

11 8. 13

12 5. 06

6 3 .4 4

11 6. 77

11 7. 09

11 7. 34

55.70

9 . 6 3

7.55

6 7 .6 2

67.62

42.16

4 2 .1 6

11 7. 59

4 2 .0 7

42.07

11 7. 59

4 2 .0 7

42.07

55.70

63.44

42.16

11 6.7

7

12 5.0

6

67.62

11 7.3

4

42.16

67.62

11 7.0

9

320.00

22 4. 92

22 4. 92

3.5 4

3.5 4

22 4. 92

22 4. 92

3.5 4

3.5 4

11 8. 13

135.00

R15R15

174° 174° 174° 174°

C o t a

f u n d

s a n t

90 .3

5

M a r g i n e c a r o s a b i l

M argine

banda de

incadrare

GS 13

89 .9

5

GS 14

89 .4

5

S a n t

p e r e

a t

L = 5 3

. 0 0

m

C o t a

f u n d

s a n t

90 .3

5

C o t a

f u n d

s a n t

89 .5

0

M a r g i n e c a r o s a b i l

M argine

banda de

incadrare

M a r g i n e a c o s t a m

e n t

C o t a

f u n d

s a n t

90 .3

5

M a r g i n e c a r o s a b i l

M argine

banda de

incadrare

GS 13

89 .9

5

GS 14

89 .4

5

S a n t

p e r e

a t

L = 5 3

. 0 0

m

C o t a

f u n d

s a n t

90 .3

5

C o t a

f u n d

s a n t

89 .5

0

M a r g i n e c a r o s a b i l

M argine

banda de

incadrare

M a r g i n e a c o s t a m

e n t

S= 70

00 0m

p

S= 1.0

0 h a

32.26

32.25

13 .5 0

101.50 34.80

234.41

A 694/6 Ps696/1/1

HCn

695-4 1.5 m

Ps

19 5

696/1/2

110 3 0

21 2. 56.24

3 5 7

4.13

4 m

9.59

4.18

694/5A

694/4

HCn

108.0 216.0

2 6 5

71 .5 0

698/2/4 Ps

5.25

42.0

0.5 m

23 .0

HCn 701-4

700-346.0

1.00 0.50

17 5. 98

Ps698/2/3

1.5 m

17 8. 95 150

698/2/1 DE

295.84

156 73 .50

A0.82

Teren de aterizare

49 .32

2.00

1.00

22 .0

41.40

1.8 m

613-8

44.40

HCn

96.60

73 .50 0.50

50 .32

A Hotar aviatia utilitara

A

A

DE

715/1/14

78 .40

59 .05

155 70 .15

732/1/42

47 .60

2.21

1.50

732/1/41 A 1.33

A

732/1/39 0.87

1.13732/1/40

A 732/1/38

A

96 .272.84

732/1/37 A

A

A 4.80

A713/1

15 7.3 7

305

42 .20

27.30 36.50 14

8.5 3

715/1/6/2

14 8.5 3

715/1/8

A

45.82

36.50

58 .10

1.15

1.83

DE 6.35

71688 .32

36.50 13.504 m

732/1/36 732/1/35/1

1.15

0.43

A

A 732/1/35/2

22 2.2 07.00

A

732/1/34

79 .15

2.32

732/1/29

732/1/30

1.99

A

732/1/31

A

743/3/16

743/3/15

A

A

88 .43

7.00

732/1/33

14 3.0

2.87

A

40 .0

732/1/1

1.62

732/1/32

A

DE

732/1/3 A

A

A A

A

732/1/4 732/1/6

732/1/5

A A AA

A

A

732/1/14 732/1/15

732/1/13 732/1/12

732/1/9 732/1/10

732/1/8

732/1/11

Ps612 2.10 HCn

606-4 1.3 m

Ps 614

DE 579 4 m

Ps603 10 4

A 580/2/1 1.82

157

611 4 m 1.93

DE 2.81

Ps

3.37 DE

3.37 713/4

Ps 704/1

Ps607

610

602-1 HCn

601 HCn

598-15 HCn

HCn 609-5

1 m

HCn 670

Ps 608

A

175

A A

596/1

596/2

596/3 A

596/4

A

A 596/6

A 596/7

596/5

3.37 A

12 167

A

1.00 0.87

592 CC 591

F 595

593CPCCC

1.15

3.35 21 .482

4.6 9

11 584166 F

29 .39

248 588 CPC

587DE F583

594

DE 597

4 m

1.15

3.35

0.6 m

0.7 m Ps600

83.21

28 .40

82.71

525 DN 379

ASR

DE ASR

82.55

ASR 378

Km560

253

DE

383 4 m

ASR384 385 4 m

ASR386 DE 387

599-1 0.7 m

HCn 4 m

HCn 485/1

374-6

375 LA

HCn

DE

ASR377 ASR

372 371

380 CC 381

393

DE

CC 382

CC

6 mDE 391

4 m ASR

ASR 4 m

394

392

389 4 m ASR390

4 m 388 395

DE

CC 396/1

CC 396/2

HCn

211/1/390.29 A 705

CC 709/3

704/2

A 706

F 707346-5 HCn

1 m

F

709/2

CC 160 161

367

HCn 0.8 m159

709/1 Ps

F

344HCn

2 m 346-8

CC 345

LA365 364

A 366

DE 356 4 m

349

A

732/1/20

708

718 100

A 718/1 CC 27.66

35.66

HCn

40.80

27.30

711/20

40 .00 A

A 19.74 21.30

L

CC

353

CC

A 373

DE 4 m

4 m 370

DE

A 363

361

DE 1.5 m

A 369

HC 67 0

399

HCn

358CC 351CC

A352 A 359

DE 35 6/ 1

743/ 3/1

743/3/14

743/3/9

A

A

743/3/13 A 739 CC D

E

A DE 73 2/ 3/ 173

8743/3/12 A 743/3/11

743/3/10 A

DE 31 9 HC n3 18 4 m

A 321/2

DN 344

A 347

350

DE

Arad DN 355 Timisoara

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

A59

754-4

A 756

4 m

A 688

4 m

DE

692 HCn

695-4

1.5 m

4 m

1

Ps 596

Ps 698

4

5

6

14 15 10

69

78

7 1

157

Ps 612

25

3 4

2

16 11

6 1

606-4 HCn

691

PdT

Cc

733

Km6

734

LPj

HCn

A 694

700-3 HCn

693-5

1.5 m

735

PdT

736

PdT

A 99

Calea Torontalului

DF 100 A 744

746 DE

A 732

155

0.5 m HCn 701-4

1.5 m

156 Teren de aterizare

Ps 704/1

Hotar aviatia utilitara

613-8

1.8 m

HCn

HC 714-5

A 713

1 m

2 1

4 m

DE 611

Ps

DE 716

4 m

15 20

7

8 DE

12

13

18

17

14

19

Ps 614

23 21 2122

20

1.3 m

3 24

579

94 m

10

19 Ps 603

11 12

13

14

22 17 18

15

16 DE

A 596

5 4

Ps 607

610

3

4

0.6 m

23 HCn

6

601

602-1

HCn

HCn 598-15

670

2 1

HCn 609-5

1 m

HCn

5 7

Ps 608

4

3

597

4 m

0.7 m

Ps 600

0.7 m

599-1

253

378 ASR

Km560

HCn

374-6

LA 375

HCn

4 m

485/1 HCn

A705

0.8 m

CC 709/3

CC 709/2

Ps 704/2

A 706 2

1 m

F 707

HCn 346-5

F 367

A 366

160

161

159 709/1

345 F

300 2 m

HCn 346-8

344 DN

LA

CC

364

365

DE 356

4 m

A 347

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

93/23 98-8

P.U.Z. 382/2005 ZONA

REZIDENTIALA SI SPATII

COMERCIALE BENEFICIAR -

BUGA VIOREL si asociatii

99

7 4 6

744/4/2

A

2.5 m2.5 m

HCn Arad DN 355 Timisoara350

347

27.66

100

321/2

4 m

31 8

31 9312

743/3/11

73 8743/3/12

73 2/ 3/ 1

739

40.80

344

35.66 27.30

718/1

718

732/1/5

732/1/11

732/1/12

732/1/8

732/1/10 732/1/9

743/3/10

743/3/13

188/1/1

743/3/9 743/3/8

732/1/6 732/1/4732/1/3

Zona C FR

743/ 3/1

743/3/14

743/3/15

743/3/16743/3/17 743/3/18

743/3/19

35 6/ 1

359

67 0

361 1.5 m

369

370

353

351 352

358

399

349

4 m 356

21.30 19.74711/20

40 .00

708

346-8 344

2 m

363

364345 365

366704/2 161

160

367

709/2

709/3

709/1 1590.8 m

705

211/1/39

732/1/13 732/1/14 732/1/15

732/1/33

22 2.2 0

732/1/1

732/1/32

732/1/31

40 .0

14 3.0

732/1/30

732/1/29

88 .43

732/1/34732/1/35/2

732/1/35/1 732/1/36

732/1/37

79 .15

732/1/28

732/1/27

96 .27732/1/26

58 .64

54 .56

35.95

4 m

13.50

88 .32

716

36.50 6.355

8.1 0

732/1/38

732/1/39

36.5036.50

27.30 1 48 .53

715/1/6/2 42 .20

47 .60

732/1/40

732/1/41

732/1/42

30.12

70 .15

732/1/43

732/1/44

155

59 .05

78 .40

10 9. 50

187/ 1

744/6744/5

188/1/2

743/3/7 743/3/6

743/3/4/2 743/3/4/1

743/3/2

743/3/3

743/3/20

743/3/21

743/3/22

743/3/23

744/4/1

744/4/2

7 4 6

743/3/24

743/3/25

743/3/26

197

743/3/27744/1 744/2

744/3

44.25

732/1/25

732/1/24

732/1/23

732/1/21/2

732/1/21/1

105 .13

99

PARC INDUSTRIAL TORONTALULUI

98-8 93/23

32.30

86 .23

40 .0

31 5

732/1/21 736

735

732/1/45

732/1/46

732/1/47

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

A711/1/4

DE 71 1/ 1/ 17

C

C

C

:/20

A711/1/5

C

C

C

C

C

V

V

V

A

A

D

50

90.3090.25

90.35

90.40

90.45

90.50

90.55

90.60 90.65

90.70

90.75 9 0.75

90.80

90.85

90.90

90.95

91.00

91.10

91.20

91.30

91.40

91.50

91.60

91.70

91.80

91.90

90.8 0

90.40 90.45

90.35

90.35

90.40

E F

G

H

I J

M

37.0 0

KL

N

T

U X

Y

S

T i1

T e

1

V 1

T i2

T e

2 V

2

E 1

E 2

T i3

T e

3

V 3

T i5

T e

5

V 5

V 7

T e

7

T i7

C 7

T i8

T e

8

V 8

C 8

PTT1

PTT1

H C

700

Ps698/1

Ps675

HC 69

5

A696/1/1

A698/2/3

A698/2/5

DE 69

8/2 /2-

4m

A698/2/4/2/2

DE 67

8- 4m

:/6/2

:/7

A698/2/4/2/1

A698/2/4/1

A713/3 DE

71 3/4

A713/2

A715

DE 71

5/1 /8

HC 69

5

DE732/1/1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

15

19

18

21

14

17

6

Eva cua

re

Cu rt e

Ap ro vi zi on ar e

Cu rt e

Ap ro vi zi on ar e

Re ce pt ie De lica te se

E2 F

Re ce pt ie

Le gu me

Fr uc te

C

Rec ept ie Pes teE Eva

cua re

D1

D

E1

C1

Ce nt ra la Fr igo

G

1d

2

1a

1c

1b

Eva cua

re

Rec ept ie Car ne3

4

5

Ies ire c lien ti

Pa rc ar e ac op er ita 5 0 loc ur i

1b

1d

B1 1c

A 1a

Ev ac ua re

1

2

3

4

5

6

Ev ac ua re

7

8

Pa rc ar e d ub a

Ac ce s pr inc ipa l

clie nt i

9

10

11

Ra mp a

ca ru cio ar e

B

C

ax c an al NS HV

DNA

Gr up E lec tr og en

10

Eva cua

re

Re ce pt ie pr od us e ne alim en ta re

7

8.1

8

9 Ac ce s pe rs on al

Eva cua re

TR AF O

11

G

E

55 0 l

oc uri

pa rca

re din

ca re

50 ac

op eri

te

REZ ERV OR

SP RIN KL ER E

Pl at fo rm a

a m b a

l a j e

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BAZ IN RE TE NT IE

SPM

SN

SN

SN

SN

SG

SG

:/4

A711/1/16A715/1/9

:/10

A711/1/1

:/5

C

C

C

C

C

:/6/2

A711/1/12 A711/1/11

A711/1/7

A711/1/18

A711/1/6

DE 71 6

DE712/1

DE 71 1/ 1/ 17

C

C

C

C

:/20

P.U.Z. 23/2005 ZONA DE LOCUINTE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE BENEFICIAR -

POPOVICI DORIN IOAN - GHEORGHE

:/6/1

C

C

C

V

V

V

V

C

V

59.1 9

A

A

D

GS 12

89 .1

5 R12.00

70

50

50

90.3090.25

90.35

90.40

90.45

90.50

90.55

90.60

90.65

90.70 90.75

90.7 5

90.80

90.85

90.90

90.95

91.00

91.10

91.20

91.30

91.40

91.50

91.60

91.70 91.80

91.90

90.8 0

90.40 90.45

90.35

90.35

90.40

90.3090.25

90.3090.2590.20 90.15

90.1090.05 90.0089.95

89.90

E F

G

H

I J

M

R12.00

37.0 0

K L

N O

P R

T

U X

Y

S

T e

1

V 1

T i2

T e

2 V

2

E 1

E 2

T i3

T e

3

V 3

T i4

T e

4

V 4

T i5

T e

5

V 5

T i6

T e

6

V 6

V 7

T e

7

T i7

C 7

T i8

T e

8

V 8

C 8

T i9

T e10

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1 PTT2

8

17

V

V

V

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

P.U.Z. 24/2005 ZONA DE

LOCUINTE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE BENEFICIAR - LEUSCA MIHAI,

LEUSCA MARCELA, MILOI

GHEORGHE, MILOI MARCELA,

ZBEGAN GHEORGHE

4.53

715/1/7

Calea Torontalului

DN 6

S= 70

00 0m

p

32.26

32.25

13 .5 0

101.50 34.80

234.41

A 694/6 Ps696/1/1

HCn

695-4 1.5 m

Ps

19 5

696/1/2

110 3 0

21 2. 56.24

3 5 7

4.13

4 m

9.59

4.18

694/5A

694/4

HCn

108.0 216.0

2 6 5

71 .5 0

698/2/4 Ps

5.25

42.0

0.5 m

23 .0

HCn 701-4

700-346.0

1.00 0.50

17 5. 98

Ps698/2/3

1.5 m

17 8. 95 150

698/2/1 DE

295.84

156 73 .50

A0.82

Teren de aterizare

49 .32

2.00

1.00

22 .0

41.40

1.8 m

613-8

44.40

HCn

96.60

73 .50 0.50

50 .32

A Hotar aviatia utilitara

A

A

DE

715/1/14

78 .40

59 .05

155 70 .15

732/1/42

47 .60

2.21

1.50

732/1/41 A 1.33

A

732/1/39 0.87

1.13732/1/40

A 732/1/38

A

96 .272.84

732/1/37 A

A

A 4.80

A713/1

15 7.3 7

305

42 .20

27.30 36.50 14

8.5 3

715/1/6/2

14 8.5 3

715/1/8

A

45.82

36.50

58 .10

1.15

1.83

DE 6.35

71688 .32

36.50 13.504 m

732/1/36 732/1/35/1

1.15

0.43

A

A 732/1/35/2

22 2.2 07.00

A

732/1/34

79 .15

2.32

732/1/29

732/1/30

1.99

A

732/1/31

A

743/3/16

743/3/15

A

A

88 .43

7.00

732/1/33

14 3.0

2.87

A

40 .0

732/1/1

1.62

732/1/32

A

DE

732/1/3 A

A

A A

A

732/1/4 732/1/6

732/1/5

A A AA

A

A

732/1/14 732/1/15

732/1/13 732/1/12

732/1/9 732/1/10

732/1/8

732/1/11

Ps612 2.10 HCn

606-4 1.3 m

Ps 614

DE 579 4 m

Ps603 10 4

A 580/2/1 1.82

157

611 4 m 1.93

DE 2.81

Ps

3.37 DE

3.37 713/4

Ps 704/1

Ps607

610

602-1 HCn

601 HCn

598-15 HCn

HCn 609-5

1 m

HCn 670

Ps 608

A

175

A A

596/1

596/2

596/3 A

596/4

A

A 596/6

A 596/7

596/5

3.37 A

12 167

A

1.00 0.87

592 CC 591

F 595

593CPCCC

1.15

3.35 21 .482

4.6 9

11 584166 F

29 .39

248 588 CPC

587DE F583

594

DE 597

4 m

1.15

3.35

0.6 m

0.7 m Ps600

83.21

28 .40

82.71

525 DN 379

ASR

DE ASR

82.55

ASR 378

Km560

253

DE

383 4 m

ASR384 385 4 m

ASR386 DE 387

599-1 0.7 m

HCn 4 m

HCn 485/1

374-6

375 LA

HCn

DE

ASR377 ASR

372 371

380 CC 381

393

DE

CC 382

CC

6 mDE 391

4 m ASR

ASR 4 m

394

392

389 4 m ASR390

4 m 388 395

DE

CC 396/1

CC 396/2

HCn

211/1/390.29 A 705

CC 709/3

704/2

A 706

F 707346-5 HCn

1 m

F

709/2

CC 160 161

367

HCn 0.8 m159

709/1 Ps

F

344HCn

2 m 346-8

CC 345

LA365 364

A 366

DE 356 4 m

349

A

732/1/20

708

718 100

A 718/1 CC 27.66

35.66

HCn

40.80

27.30

711/20

40 .00 A

A 19.74 21.30

L

CC

353

CC

A 373

DE 4 m

4 m 370

DE

A 363

361

DE 1.5 m

A 369

HC 67 0

399

HCn

358CC 351CC

A352 A 359

DE 35 6/ 1

743/ 3/1

743/3/14

743/3/9

A

A

743/3/13 A 739 CC D

E

A DE 73 2/ 3/ 173

8743/3/12 A 743/3/11

743/3/10 A

DE 31 9 HC n3 18 4 m

A 321/2

DN 344

A 347

350

DE

Arad DN 355 Timisoara

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

A59

754-4

A 756

4 m

A 688

4 m

DE

692 HCn

695-4

1.5 m

4 m

1

Ps 596

Ps 698

4

5

6

14 15 10

69

78

7 1

157

Ps 612

25

3 4

2

16 11

6 1

606-4 HCn

691

PdT

Cc

733

Km6

734

LPj

HCn

A 694

700-3 HCn

693-5

1.5 m

735

PdT

736

PdT

A 99

Calea Torontalului

DF 100 A 744

746 DE

A 732

155

0.5 m HCn 701-4

1.5 m

156 Teren de aterizare

Ps 704/1

Hotar aviatia utilitara

613-8

1.8 m

HCn

HC 714-5

A 713

1 m

2 1

4 m

DE 611

Ps

DE 716

4 m

15 20

7

8 DE

12

13

18

17

14

19

Ps 614

23 21 2122

20

1.3 m

3 24

579

94 m

10

19 Ps 603

11 12

13

14

22 17 18

15

16 DE

A 596

5 4

Ps 607

610

3

4

0.6 m

23 HCn

6

601

602-1

HCn

HCn 598-15

670

2 1

HCn 609-5

1 m

HCn

5 7

Ps 608

4

3

597

4 m

0.7 m

Ps 600

0.7 m

599-1

253

378 ASR

Km560

HCn

374-6

LA 375

HCn

4 m

485/1 HCn

A705

0.8 m

CC 709/3

CC 709/2

Ps 704/2

A 706 2

1 m

F 707

HCn 346-5

F 367

A 366

160

161

159 709/1

345 F

300 2 m

HCn 346-8

344 DN

LA

CC

364

365

DE 356

4 m

A 347

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

93/23 98-8

P.U.Z. 382/2005 ZONA

REZIDENTIALA SI SPATII

COMERCIALE BENEFICIAR -

BUGA VIOREL si asociatii

99

7 4 6

744/4/2

A

2.5 m2.5 m

HCn Arad DN 355 Timisoara350

347

27.66

100

321/2

4 m

31 8

31 9312

743/3/11

73 8743/3/12

73 2/ 3/ 1

739

40.80

344

35.66 27.30

718/1

718

732/1/5

732/1/11

732/1/12

732/1/8

732/1/10 732/1/9

743/3/10

743/3/13

188/1/1

743/3/9 743/3/8

732/1/6 732/1/4732/1/3

Zona C FR

743/ 3/1

743/3/14

743/3/15

743/3/16743/3/17 743/3/18

743/3/19

35 6/ 1

359

67 0

361 1.5 m

369

370

353

351 352

358

399

349

4 m 356

21.30 19.74711/20

40 .00

708

346-8 344

2 m

363

364345 365

366704/2 161

160

367

709/2

709/3

709/1 1590.8 m

705

211/1/39

732/1/13 732/1/14 732/1/15

732/1/33

22 2.2 0

732/1/1

732/1/32

732/1/31

40 .0

14 3.0

732/1/30

732/1/29

88 .43

732/1/34732/1/35/2

732/1/35/1 732/1/36

732/1/37

79 .15

732/1/28

732/1/27

96 .27732/1/26

58 .64

54 .56

35.95

4 m

13.50

88 .32

716

36.50 6.355

8.1 0

732/1/38

732/1/39

36.5036.50

27.30 1 48 .53

715/1/6/2 42 .20

47 .60

732/1/40

732/1/41

732/1/42

30.12

70 .15

732/1/43

732/1/44

155

59 .05

78 .40

10 9. 50

187/ 1

744/6744/5

188/1/2

743/3/7 743/3/6

743/3/4/2 743/3/4/1

743/3/2

743/3/3

743/3/20

743/3/21

743/3/22

743/3/23

744/4/1

744/4/2

7 4 6

743/3/24

743/3/25

743/3/26

197

743/3/27744/1 744/2

744/3

44.25

732/1/25

732/1/24

732/1/23

732/1/21/2

732/1/21/1

105 .13

99

PARC INDUSTRIAL TORONTALULUI

98-8 93/23

32.30

86 .23

40 .0

31 5

732/1/21 736

735

732/1/45

732/1/46

732/1/47

P

Pt

P

Cat

PDt

Pp

P

F A

Hs jegheab

Hc

Pt

A

Pt

P

Aeroportul Utilitar Timisoara

F

De

Pista aterizare

P

Ng

platforma beton

Hc

Hc

Hc

Hc

P

N

De

P

De

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

De

A

P

platforma beton

P F

platforma beton platforma beton

P

Cc

A

Cc

Cc

P

Dtr

Fp

F

A F

P

rez. dezafectate

remiza pompieri

baz

statie pomp.Fp

Dn

Cp Cc Cp

terasapoarta

De

Cp

Cp

F Fp

Dtr

Dtr

Fp

Dtr

A711/1/4

DE 71 1/ 1/ 17

C

C

C

:/20

A711/1/2

A711/1/3

A711/1/5

C

C

C

C

C

V

V

V

A

A

D

50

90.3090.25

90.35

90.40

90.45

90.50

90.55

90.60 90.65

90.70

90.75 9 0.75

90.80

90.85

90.90

90.95

91.00

91.10

91.20

91.30

91.40

91.50

91.60

91.70

91.80

91.90

90.8 0

90.40 90.45

90.35

90.35

90.40

E F

G

H

I J

M

37.0 0

KL

N

T

U X

Y

S

T i1

T e

1

V 1

T i2

T e

2 V

2

E 1

E 2

T i3

T e

3

V 3

T i5

T e

5

V 5

V 7

T e

7

T i7

C 7

T i8

T e

8

V 8

C 8

PTT1

PTT1

H C

700

Ps698/1

Ps675

HC 69

5

A696/1/1

A698/2/3

A698/2/5

DE 69

8/2 /2-

4m

A698/2/4/2/2

DE 67

8- 4m

:/6/2

:/7

A698/2/4/2/1

A698/2/4/1

A713/3 DE

71 3/4

A713/2

A715

DE 71

5/1 /8

HC 69

5

DE732/1/1

1

2

6

7

8

9

10

11

12

15

19

18

21

14

17

6

Eva cua

re

Cu rt e

Ap ro vi zi on ar e

Cu rt e

Ap ro vi zi on ar e

Re ce pt ie De lica te se

E2 F

Re ce pt ie

Le gu me

Fr uc te

C

Rec ept ie Pes teE Eva

cua re

D1

D

E1

C1

Ce nt ra la Fr igo

G

1d

2

1a

1c

1b

Eva cua

re

Rec ept ie Car ne3

4

5

Ies ire c lien ti

Pa rc ar e ac op er ita 5 0 loc ur i

1b

1d

B1 1c

A 1a

Ev ac ua re

1

2

3

4

5

6

Ev ac ua re

7

8

Pa rc ar e d ub a

Ac ce s pr inc ipa l

clie nt i

9

10

11

Ra mp a

ca ru cio ar e

B

C

ax c an al NS HV

DNA

Gr up E lec tr og en

10

Eva cua

re

Re ce pt ie pr od us e ne alim en ta re

7

8.1

8

9 Ac ce s pe rs on al

Eva cua re

TR AF O

11

G

E

55 0 l

oc uri

pa rca

re din

ca re

50 ac

op eri

te

REZ ERV OR

SP RIN KL ER E

Pl at fo rm a

a m b a

l a j e

ZONA ACOPERITA VANZARE FLORI

COMB.

BAZ IN RE TE NT IE

SPM

SN

SN

SN

SN

SG

SG

:/4

A711/1/16A715/1/9

:/10

A711/1/1

:/5

C

C

C

C

C

:/6/2

A711/1/12 A711/1/11

A711/1/7

A711/1/18

A711/1/6

DE 71 6

DE712/1

DE 71 1/ 1/ 17

C

C

C

C

:/20

P.U.Z. 23/2005 ZONA DE LOCUINTE CU

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE BENEFICIAR -

POPOVICI DORIN IOAN - GHEORGHE

:/6/1

C

C

C

V

V

V

V

C

V

59.1 9

A

A

D

GS 12

89 .1

5 R12.00

70

50

50

90.3090.25

90.35

90.40

90.45

90.50

90.55

90.60

90.65

90.70 90.75

90.7 5

90.80

90.85

90.90

90.95

91.00

91.10

91.20

91.30

91.40

91.50

91.60

91.70 91.80

91.90

90.8 0

90.40 90.45

90.35

90.35

90.40

90.3090.25

90.3090.2590.20 90.15

90.1090.05 90.0089.95

89.90

E F

G

H

I J

M

R12.00

37.0 0

K L

N O

P R

T

U X

Y

S

T e

1

V 1

T i2

T e

2 V

2

E 1

E 2

T i3

T e

3

V 3

T i4

T e

4

V 4

T i5

T e

5

V 5

T i6

T e

6

V 6

V 7

T e

7

T i7

C 7

T i8

T e

8

V 8

C 8

T i9

T e10

PTT1

PTT1

PTT1

PTT1 PTT2

8

17

V

V

V

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

PTT2

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

P.U.Z. 24/2005 ZONA DE

LOCUINTE CU FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE BENEFICIAR - LEUSCA MIHAI,

LEUSCA MARCELA, MILOI

GHEORGHE, MILOI MARCELA,

ZBEGAN GHEORGHE

4.53

715/1/7

DN 6

D .N .3 4 4

A711/1/3

A711/1/2

HCn346

DE7 11/ 1/ 17

S= 0.50ha

99.290

99.537

100

99.146

98.986

98.941

99.247

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

97.931

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

S= 0 . 8 0 h a

S= 0.5 0 ha

S= 1.0 0 ha

98.652

98.851

98.586

98.439

98.581

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /1

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /2

Cc 71 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2

Cc 71 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1

D .N .3 4 4

A711/1/3

A711/1/2

HCn346

DE7 11/ 1/ 17

S= 0.50ha

99.290

99.537

100

99.146

98.986

98.941

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

97.931

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.610

98.614

98.641

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.588

98.692

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.508

98.387

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

S= 0 . 8 0 h a

S= 0.5 0 ha

S= 1.0 0 ha

98.652

98.851

98.586

98.439

98.581

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /1

Nr . to p2 50 59 /1 -5 ;8 ;1 1; 12 /2 /2

Cc 71 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2

Cc 71 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1

D .N .3 4 4

DE7 11/ 1/ 17

S= 0.50ha

99.290

99.537

99.146

98.986

98.941

99.247

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

S= 1.0 0 ha

98.851

98.586

98.439

98.581

D .N .3 4 4

HCn346

DE7 11/ 1/ 17

S= 0.50ha

99.290

99.537

99.146

98.986

98.941

100.635

100.631

100.199

99.712

98.953

98.573

98.565

98.592

98.533

98.428

98.393

98.073

98.063

98.181

98.297

98.330

98.358

98.478

98.500

98.729

98.582

98.688

98.597

98.595

98.548

98.711

98.730

98.731

98.649

98.692

98.582

98.721

98.570

98.513

98.232

98.250

98.356

98.199

98.381

98.491

98.379

98.409

98.444

98.483

98.796

99.058

99.605

Nr . to

p2 50

59 /1-

5;8 ;11

;12 /2/

1

98.851

98.586

98.439

98.581

S= 50

00 mp

S= 50

00 mp

HCn346

Cc 71

1/1 /1/

1/2 /2

98.610

98.614

98.641

98.588

98.692

98.508

98.387

98.652

98.614

98.641

98.588

98.692

Nr . to

p2 50

59 /1-

5;8 ;11

;12 /2/

2

98.652

ZONA STUDIATA IN PUZ

NN COCA COLA

Cc 71

1/1 /1/

1/2 /1

S= 79

06 mp

S= 79

06 mp

299299

97.93197.931

PA R

AU B

ER EG

SA U

PA R

AU B

ER EG

SA U

S.C. ARH ROM S.R.L. BENEFICIARI:

PROIECT:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

DENUMIRE PLANSA:

Timisoara,str.Mitropolit Varlaam nr.12

SC. 1 : ÎNCADRARE ÎN ZONA

PROIECTANT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

AMPLASAMENT:

Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; S.C.MOTUL S.R.L. S.C.RED TOP S.R.L.

Timisoara, zona Calea Torontalului

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

DENUMIRE PLANSA:

SC. 1 : ÎNCADRARE ÎN ZONA

PROIECTANT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

2008

FAZA P.U.Z.

Timisoara, zona Calea Torontalului

PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante

Pr.nr.131

Ale xa

nd res

cu C

on sta

nti n s

i

Ale xa

nd res

cu D

ori na

T ere

ziaS. C.M

OT UL

S.R .L.

S. C.R

ED TO

P S .R

.L.S. C.E

UR OB

AN AT

P ET

RO CH

EM -

PS.R .L.

Pl.nr.01

Atasament: Circulatia_terenurilor.pdf

48 38 00

204200 12.00

12.00

12 .0

0

4.23

12 .0

0

215.28 10

1. 47

14 .8

8 73

.4 1

17 .2

5

14 .7

3 73

.2 0

17 .2

5

11 7.

34

11 7.

0912 5.

06

11 6.

77

11 7.

59

63.44 67.61 42.16 42.07

2,288.16 m2

5,116.92 m2

2,455.91 m2

3,260.67 m2 3,258.44 m2

504.95 m2

620.75 m2 623.93 m2

GG

N

0.8 m

0.8 m

Calea TorontaluluiDN6

Ap ø 400

LES LESLES LES

G C Dn 500

G

Ap ø 400 C Dn 500

0.8 m

Ap ø 400 C Dn 500 G

Ap ø 400

D E

71 1/

1/ 17

13 14

Hm .3

Hm .2

9

1

8 7

H C

n7 10

15

10

6

km 5

62 +2

00 st

g

S.C. ARH ROM S.R.L.

48 39 00

204200

204100

48 40 00

204100

48 39 00

S di

n C

.F .=

79 06

m p

S di

n C

.F .=

79 06

m p

99 .2 90

99 .5 37

10 0

99 .14 6

98 .9 86

98 .9 41

99 .2 47

10 0.6 35

10 0.6 31

10 0.1 99

99 .7 12

98 .9 53

98 .5 73

98 .5 65

98 .5 92

98 .5 33

98 .4 28

98 .3 93

98 .07 3

97 .9 31

98 .06 3

98 .18 1

98 .2 97

98 .3 30

98 .3 58

98 .4 78

98 .5 00

98 .6 10

98 .6 14

98 .6 41

98 .7 29

98 .5 82

98 .6 88

98 .5 9798 .5 95

98 .5 48

98 .7 11

98 .7 30

98 .7 31

98 .6 49

98 .6 92

98 .5 82

98 .7 21

98 .5 88

98 .6 92

98 .5 70

98 .5 13 9 8. 23 2

98 .2 50

98 .3 56

98 .19 9

98 .3 819 8. 50 8

98 .3 87

98 .4 91

98 .3 79

98 .4 09

98 .4 44

98 .4 8398 .7 96

99 .05 899 .6 05

98 .6 52

98 .8 51

98 .5 86

98 .4 39

98 .5 81

48 41 00

204100

48 40 00

204000

48 40 00

S m

as .=

79 06

m p

204200

C C

71 1/

1/ 1/

2/ 1

A711/1/3A711/1/3

A711/1/2 C

C 71

1/ 1/

1/ 1/

2/ 2

S di

n C

.F .=

50 00

m p

S m

as .=

49 42

m p

3 Gr f

1 Gr f 2

Gr f

3 Gr f4

Gr f

S m

as .=

79 06

m p

S di

n C

.F .=

50 00

m p

S m

as .=

49 42

m p

C c

71 1/

1/ 1/

1/ 2/

1

HCn346

C C

71 1/

1/ 1/

2/ 2

11 6.

53

4.2 4 208.06

14 .5

0 73

.0 2

17 .2

5 12

.0 0

55.70

9.63

7.55 67.62 42.16 42.07

10.00 10.00

10 .0

0 0.

00 38

.6 0

38 .6

0 17

.2 5

554.44 m2846.86 m2 555.62 m2995.99 m2

594.38 m2 986.23 m2

P.U.Z.P.U.Z. ZONA COMERT, SERVICII, DEPOZITARE, ACTIVITATI ECONOMICE IND. NEPOLUANTE

E ON Gaz Distributie SA

ENEL Electrica Banat

AQUATIM SA

AQUATIM SA

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC•

LES

G

Ap

C

CANALE EXISTENTE

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN PROPRIETATEA CONSIULUI LOCAL

TOTAL TERITORIU

%mp

100

DRUMURI PROPUSE IN PUZ-URI AVIZATE

DRUM COLECTOR PROPUS

TERENURI CE SE INTENTIONEAZA A FI TRECUTE DIN PROPRIETATEA PRIVATA IN PROPRIETATEA CONSILIULUI LOCAL

BILANT TERITORIAL

25 812

Timi•oara str. Mitropolit Varlaam nr.12 ap.6, telfax 0256 497423

Pr.nr.131 2008

PUZ pentru comert, servicii, depozitare, activitati economice industriale nepoluante

S.C.EUROBANAT PETROCHEM - P S.R.L.; S.C.RED TOP S.R.L. S.C.MOTUL S.R.L.; Alexandrescu Constantin si Alexandrescu Dorina Terezia

Timisoara, zona Calea Torontalului DN 6

BENEFICIARI:

PROIECT:

SEF PROIECT:

PROIECTAT:

DESENAT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

DENUMIRE PLANSA:

PROIECTANT:

arh. CRACULEAC MIRCEA

arh. CRACULEAC MIRCEA

AMPLASAMENT:

SC. 1 : 1000

DN6

SPA•II VERZI

LEGENDA

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DESTINATE SPATII VERZI

TERENURI PROPRIETATE PRIVATA DESTINATE PARCELARII

HCn

TIPURI DE PROPRIETATE A TERENURILOR

FAZA P.U.Z

TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR CIRCULA•IA TERENURILOR

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC• Pl.nr.05

2 980 11,60

LIMITA PARCELE PROPUSE

LIMITA PARCELE CADASTRALE

LIMITA ZONA STUDIATA IN PUZ

22 832 88,40

S .C

.E U

R O

B A

N A

T PE

TR O

C H

EM -

P S

.R .L

.

S .C

.R ED

T O

P S

.R .L

.

S .C

.M O

TU LS

.R .L

.

12

A le

xa nd

re sc

u C

on st

an tin

s i

A le

xa nd

re sc

u D

or in

a Te

re zi

a

11

2 3 54