keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/25.03.2020 Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate

25.03.2020

Hotararea Consiliului Local 91/25.03.2020
Privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7557/24.03.2020, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7557/24.03.2020 al Direcţiei Secretariat General, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Avînd în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7557/24.03.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de prevederile art. 50-51 , alin. (1) din Anexa nr. 1 - "MĂSURI de primă urgenţă cu aplicabilitate directă" din Decretul nr. 195/16.martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (3) şi respectiv art. 240 alin. 2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE

Art. 1: În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa Consilierilor Locali la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, şedinţele Comisiilor de specialitate precum şi şedinţele în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, se vor desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.

Art. 2: Se aprobă procedura de desfăşurare a şedinţelor Comisiilor de specialitate precum şi a şedinţelor în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara în situaţiile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, conform Anexei din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: anexa.pdf

ANEXA = az la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.291/2903 privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepţionale, constatate de autoritățile abilitate CAPITOLULI Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara Art. 1: (1) Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara se face prin modalităţile prevăzute de Codul administrativ. (2) Locul desfăşurării şedinţelor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara se consideră fiind acolo unde se află Preşedinţii acestora. Art. 2: Şedinţele se vor desfăşura prin mijloace electronice, printr- o platformă online de videoconferinţă. CAPITOLUL II Modalitatea de lucru în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara Art. 3: Procedura de lucru, la începerea şedinţei, în cadrul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara este următoarea: a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze ( smartphone, PC, notebook etc.); b) Vor verifica căsuţa de e-mail cu care corespondează în relația cu Primăria Municipiului Timişoara, vor primi şi deschide e-mailul privind invitaţia pentru conectare la platforma online şi vor selecta link-ul ”Join the meeting/Join"; c) La prima utilizare vor completa în căsuţa disponibilă numele, prenumele şi e- mailul; d) Vor fi conectaţi automat în sistemul de video conferinţă. Art. 4: Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara este următoarea: a) Preşedintele Comisiei de specialitate va face o prezenţă tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcţionează normal. În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent şi i se va porni microfonul pentru confirmare. b) Preşedintele Comisiei de specialitate anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale. c) În situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceştia vor înscrie în căsuţa de chat: "înscriere la cuvânt”. d) Preşedintele Comisiei de specialitate va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului. e) Preşedintele Comisiei de specialitate are dreptul să oprească microfonul consilierului local dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenţia acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut. Art. S: (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalităţi: a) Prin apel nominal şi pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-şi exprima votul; b) Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicaţie, unde consilierii îşi vor putea selecta opţiunea de vot. (2). Ootiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA”, 2) ”NU” şi 3) ”Abţinere”. Art. 6: Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. S alin. (1) lit. ”b”, este limitat la maxim 3 minute.

Art. 7: După ce ultimul consilier local şi-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare a acestuia, Preşedintele Comisiei de specialitate anunță rezultatul votului. Art. 8: (1) Avizul va fi transmis anterior desfăşurării şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara, prin mijloace electronice, Secretarului General al Municipiului Timişoara şi Serviciului Administraţie Locală. CAPITOLUL III Modalitatea de lucru în cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timișoara Art. 9: Procedura de lucru la începerea şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara este următoarea: a) Consilierii locali vor deschide tableta de serviciu sau dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze ( smartphone, PC, notebook etc.); b) Vor verifica căsuţa de e-mail cu care corespondează în relaţia cu Primăria Municipiului Timişoara, vor primi şi deschide e-mailul privind invitaţia pentru conectare la platforma online şi vor selecta link-ul ”Join the meeting/Join”; c) La prima utilizare vor completa în căsuţa disponibilă numele, prenumele şi e- mailul; d) Vor fi conectaţi automat în sistemul de video conferinţă. Art. 10: Modalitatea de lucru în timpul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara este următoarea: a) Preşedintele ședinței în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, asistat de Secretarul General al Municipiului Timişoara, va face o prezenţă tehnică a consilierilor locali, pentru a se asigura că toate dispozitivele funcţionează normal. În acest sens, fiecare consilier local va fi întrebat dacă este prezent şi i se va porni microfonul pentru confirmare. b) Secretarul General al Municipiului Timișoara verifică şi anunţă dacă sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, pentru ca şedinţa să fie statutară, conform prevederilor legale. c) Preşedintele de şedinţă va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare şi aprobare a acesteia fiind cea prevăzută de Codul administrativ. d) În situaţia în care consilierii locali doresc să se înscrie la cuvânt, aceştia vor înscrie în căsuţa de chat: înscriere la cuvânt”. e) Preşedintele de şedinţă în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara va porni microfoanele pe rând, în vederea acordării cuvântului. ) Preşedintele de şedinţă în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara are dreptul să oprească microfonul consilierului local, dacă acesta are un comportament neadecvat sau dacă intervenţia acestuia nu are legătură cu subiectul dezbătut. Art. 11: (1) Procedura de exercitare a votului se poate face în două modalităţi: a) Prin apel nominal şi pornirea microfonului fiecărui consilier local pentru a-şi exprima votul; b) Prin utilizarea sistemului de vot electronic din aplicaţie, unde consilierii îşi vor putea selecta opţiunea de vot. (2). Opțiunile de vot sunt următoarele: 1) "DA”, 2) ”NU" şi 3) ??Abţinere”. Art. 12: Timpul de exercitare a dreptului la vot, în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. "b”, este limitat la maxim 3 minute. Art. 13: (1) După ce ultimul consilier local şi-a exercitat dreptul la vot sau, după caz, a expirat timpul de exercitare al acestuia, Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Timişoara anunţă rezultatul votului. (2) Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Timişoara menţionează dacă Proiectul de hotărâre sau subiectul supus votului a fost adoptat sau respins, precizând

numărul de voturi. CAPITOLUL IV Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara Art. 14: Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara se asigură prin accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor consiliului local, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului, la instrumentele de prezentare şi motivare a acestora, precum şi prin vizualizarea acestora pe internet/ site www.primariatm.ro. CAPITOLUL V Dispoziţii finale Art. 15: Tabletele puse la dispoziţia Consilierilor Locali dispun de SIM şi conexiune la internet, în situaţia în care consilierul local va utiliza un alt dispozitiv acesta are obligaţia de a asigura conexiune la internet. Art. 16: Şedinţele Consiliului Local al Municipiului Timişoara se vor înregistra audio şi video, rezultatele votului fiind în mod obligatoriu salvate. Art. 17: (1) Dezbaterile din cadrul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara se vor consemna într-un proces-verbal, prin grija Serviciului Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. (2) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor de la art. 17 alin. (1), va fi semnat pentru veridicitate de către Preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi de către Secretarul General al Municipiului Timişoara. Art. 18: Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. SECRETAR GENERAL, WN

Atasament: Referat_de_aprobare_HCL_ON_LINE.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2020-7557/24.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului

Timișoara, în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate

În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă pentru

sănătatea publică cu impact internaţional şi ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul

teritoriului României, de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada

imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului de

suport tehnico- ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României,

precum şi de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin care se

impune analizarea desfăşurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepţionale,

alternative de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara şi a comisiilor

de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferinţă.

Având în vedere că activitatea administraţiei publice locale se exercită fără întreruperi, cu

respectarea prevederilor legale, cu obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii;

Se propune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de

desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situaţii excepţionale

constatate de autorităţile abilitate.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

NICOLAE ROBU CAIUS ȘULI

Atasament: Raport_de_spec._HCL_ON_LINE.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALĂ

Nr. SC2020-7557/24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului

Timișoara, în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate

Având în vedere Adresa nr. 3002/S3 din 24.03.2020 a Instituției Prefectului Timiș,

înregistrată la noi cu nr. CS2020-000033/24.03.2020, referitoare la măsurile necesare pentru

împiedicarea răspândirii coronavirusului SARS – Cov2 pe teritoriul României;

Având în vedere că prin dispoziţiile art. 50 şi art. 51 alin. (1) din Anexa nr. 1 „Măsuri de

primă urgenţă, cu aplicabilitate direct" din Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării

de urgenţă pe teritoriul României, emis de Preşedintele României, s-a stabilit obligaţia autorităţii

publice locale de a lua măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat contactul

direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, precum şi

obligaţia de a asigura desfăşurarea optimă a activităţii, cu asigurarea prevenţiei şi reducerea

riscului de îmbolnăvire;

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării

de asediu şi regimul stării de urgenţă pe durata stării de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice,

operatorii economici şi populaţia sunt obligate să respecte şi să aplice prevederile legale speciale

pe domeniu, precum şi măsurile dispuse de autorităţile competente;

În contextul declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stării de urgenţă pentru

sănătatea publică cu impact internaţional şi ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul

teritoriului României, de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada

imediat următoare cu coronavirusul COVID-19, de măsurile instituite prin hotărâri ale grupului

de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt-contagioase pe teritoriul României,

precum şi de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin care se

impune analizarea desfăşurării muncii la domiciliu, se impune luarea unor măsuri excepţionale,

alternative de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara şi a

comisiilor de specialitate, prin mijloace electronice pe o platformă on-line de videoconferinţă.

Având în vedere că activitatea administraţiei publice locale se exercită fără întreruperi, cu

respectarea prevederilor legale, cu obligaţia de a răspunde nevoilor societăţii.

În baza prevederilor legale invocate se propune adoptarea Proiectului de hotărâre

privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului

Timișoara, în situaţii excepţionale constatate de autorităţile abilitate.

SECRETAR GENERAL,

CAIUS ȘULI