keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 245/25.06.2020 Privind schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgenţe în SECŢIA CLINICĂ UNIVERSITARĂ DE PRIMIRI URGENŢE - UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

25.06.2020

Hotararea Consiliului Local 245/25.06.2020
Privind schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgenţe în SECŢIA CLINICĂ UNIVERSITARĂ DE PRIMIRI URGENŢE - UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, cu nr.E-2526 /19.06.2020 , al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.E-2527 din data de 19.06.2020 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenă Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.06.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. E-2527/19.06.2020; SC2020-013936/24.06.2020;
Având în vedere prevederile art.170, alin.(1), lit. i) şi art.172, alin.(7) din Legea nr. 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1706/02.10.2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;
Având în vedere atribuţiile managerului interimar al spitalului public, stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1374/05.12.2016;
În temeiul art.18 alin.1 lit.(b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.d) şi alin.(7), lit.(c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea denumirii din Unitate Primire Urgenţe în Secţia Clinică Universitară de Primiri Urgenţe-UPU, din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul RUNOS, Direcţia Economică - Biroul Finanţare Şcoli, Serviciul Şcoli, Spitale şi Baze Sportive din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generală de Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Serviciului Şcoli, Spitale şi Baze Sportive;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Sănătate Publică Timiş;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI