keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 147/30.04.2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr. 7, parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un preţ de vanzare de 139.000 euro

30.04.2020

Hotararea Consiliului Local 147/30.04.2020
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii, nr. 7, parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un preţ de vanzare de 139.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr SC2020 - 7846/30.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7846/30.03.2020 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din data de 31.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7846/30.03.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. SC2020-7233/20.03.2020, primita de la BEJ CAPOTESCU IOAN pentru debitorii DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si DUDNICENCO CORNELIA, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilelor urmarite inscrise in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,ap 5, jud Timis, in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr. 7 ,parter, spatiu comercial 1, jud. Timis si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul inscris in CF nr. 408159, nr. top. 17149, situat in Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I) , la pretul de vanzare de 139.000 euro;
Avand in vedere Adresa cu nr 822/12.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015 ;
Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.67/2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/2015;
În conformitate cu art 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. nr. 5, situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, nr. 7, jud. Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, nr. 7 ,parter, jud. Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr. top. 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp. teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul. Tineretii, inscris in CF nr 408159, nr. top. 17149, la un pret de vanzare de 139.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Monumente si Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si doamnei DUDNICENCO CORNELIA prin BEJ CAPOTESCU IOAN;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

___________________________________________________________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5 , situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 , jud Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 ,parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr top 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii , inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un prêt de vanzare de 139.000 euro

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat cu nr SC2020- ..................................... şi Proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5 ,situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 , jud Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 ,parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr top 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii , inscris in CF nr 408159, nr top 17149, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , modificata si completata si a HCL nr 67/2008, modificata si completata ;

Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. SC2020-7233/20.03.2020, primita de la BEJ CAPOTESCU IOAN pentru debitorii DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si DUDNICENCO CORNELIA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilelor urmarite inscrise in :

-CF nr 408159-C1-U4, nr top 17149/VI , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,ap 5, jud Timis

-CF nr 408159-C1-U2, nr top 17148/V , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,parter, spatiu comercial 1, jud Timis

-Cota de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul inscris in CF nr 408159, nr top 17149 , situat in Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I),

la pretul de vanzare de 139.000 euro .

Conform adresei nr 822/12.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015.

In conformitate cu extrasul C.F. nr 408159-C1-U4, nr top 17149/VI la A.Partea I. Descrierea imobilului figureaza : “ apartamentul nr 5 situat la parter compus din 2 camere, bucatarie, baie, terasa, boxa

IT TTX LOST IT IT TI

nr 2, la subsol, 2 soproane in curte, cu 12,77% din partile commune indivize si din teren cu drept de folosinta 154/1206 mp “.

In conformitate cu extrasul C.F. nr 408159-C1-U2, nr top 17148/V la A.Partea I. Descrierea imobilului figureaza ap. spatiu commercial 1 este “ compus din atelier si magazin “ .

De asemenea, conform anexelor la raportul de evaluare depus de catre BEJ Capotescu Ioan , elaborate de Westside Appraisal, datat ianuarie 2020, figureaza ca ap. nr 5 are o suprafata utila de 89.88 mp iar ap. spatiu comercial 1 are 50.15 mp.

La solicitarea noastra, Direcţia de Urbanism isi exprima punctul sau de vedere referitor la starea fizica la strada a imobilului in cauza , iar DCTDD II Vest , Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, ne comunica faptul ca „ imobilul nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara, adrese care constituie anexa la prezentul raport de specialitate. În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) şi alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ; Ca urmare a situţiei prezentate mai sus, a prevederilor legale cât şi a adreselor emise de către

compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca prezentul proiect de hotărâre , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA Cod FO53- 01,Ver.2

  Atasament: Referat.pdf

  ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA COMPARTIMENT MONUMENTE SC2020-

  __________________________________________________________________________________

  REFERAT de APROBARE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 5 ,situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 , jud Timis, evidentiat in CF nr. 408159-C1-U4, nr. top. 17149/VI , a ap. spatiu comercial 1, situat in Timisoara, Bdul Tineretii , nr 7 ,parter, jud Timis, inscris in CF nr. 408159-C1-U2, nr top 17148/V, si a cotei de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul situat in Timisoara, Bdul Tineretii , inscris in CF nr 408159, nr top 17149, la un prêt de vanzare de 139.000 euro

  Avand in vedere solicitarea înregistrata cu nr. SC2020-7233/20.03.2020, primita de la BEJ CAPOTESCU IOAN pentru debitorii DUDNICENCO MIRCEA GHEORGHE si DUDNICENCO CORNELIA , prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilelor urmarite inscrise in :

  -CF nr 408159-C1-U4, nr top 17149/VI , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,ap 5, jud Timis

  -CF nr 408159-C1-U2, nr top 17148/V , Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I), nr 7 ,parter, spatiu comercial 1, jud Timis

  -Cota de 86/1206 mp teren aferent SAD 1 (de sub B4) din imobilul inscris in CF nr 408159, nr top 17149 , situat in Timisoara, Bdul Tineretii (Bdul Regele Carol I),

  la pretul de vanzare de 139.000 euro .

  Conform adresei nr 822/12.03.2020 emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş, imobilul situat la adresa de mai sus, este inclus in Situl urban Vechiul Cartier Iosefin , Cod TM-II-s-B-06098, poz 63, Lista monumentelor Istorice-2015.

  Având în vedere adresele emise de către Direcţia de Urbanism, Direcţia Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest, Serviciul Proiecte Infrastructura pentru Cultura, Serviciul Şcoli Spitale si Baze Sportive, prin care ni se comunică faptul că imobilul menţionat anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara ;

  În conformitate cu art 129 alin 2 , art 139 alin 1 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicata şi actualizata şi cu HCL nr.67/2008, modificată prin HCL nr.362/2015 ;

  Apreciem ca prezentul proiect de hotărâre indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

  PRIMAR VICEPRIMAR

  NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

  codFO53-03,ver 3

  IT TTX LOST IT IT TI