keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/27.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.

27.03.2020

Hotararea Consiliului Local 94/27.03.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020-7400/24.03.2020 al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-7400/24.03.2020 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate SC2020-7400/24.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere solicitarea nr. 656/18.03.2020 a Consiliului de Administratie al S.C. PIEŢE S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, însoţită de anexele nr. 1-5 de fundamentare;
Având în vedere Decizia nr. 1/29.01.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C. PIEŢE S.A., privind avizarea bugetului pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) şi art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) şi lit.d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin. (1), lit. a) şi art. 139 alin.(1) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEŢE S.A, prevăzut în Anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. PIEŢE S.A.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. PIEŢE S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport.pdf

Cod FO53-01,Ver.1 1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA DE MEDIU NR. SC2020- 7400/ 24.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE Proiect de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al SC PIEȚE SA

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. SC2020- 7400/24.03.2020

al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A., Facem următoarele precizări:

S.C. PIEȚE S.A. solicită, prin adresa nr. 656/18.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.

La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2019. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. PIEȚE S.A. nr. 1/29.01.2020 .

Având în vedere solicitarea S.C. PIEȚE S.A. nr. 656/18.03.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RM2020-1132/18.03.2020, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, însoţită de anexele de la nr. 1- la 5 de fundamentare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Având în vedere prevederile Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

70/28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020; Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și

completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată; Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi

completată; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean,

m m”m Timecnara Vii)
sas II CaniT2i2 DE _NINTIIVII
Tr — "TOT ——.

Cod FO53-01,Ver.1 2

respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.a) și lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.139, alin.(1) și (3) și art.196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Red. Dac. VCB 23.03.2020

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M. Alexandru GHIULAI

SEF SERVICIU, Cristian-Gabriel CĂRĂBAȘ

CONSILIER, Victor Cătălin BIRDA

m m”m Timecnara Vii)
sas II CaniT2i2 DE _NINTIIVII
Tr — "TOT ——.

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-03,Ver.3

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR NR. SC2020-7400/24.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A.

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.

În conformitate cu art. 4 alin. (1) lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b)

În concluzie, considerăm necesară aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. PIEȚE S.A.

PRIMAR Nicolae ROBU

VICEPRIMAR Dan DIACONU

SEF SERVICIU, Cristian-Gabriel CĂRĂBAȘ

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, Adrian-Amedeo BERE SEMEREDI

o Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii
IT TTX LOST IT IT TI

Cod FO53-03,Ver.3

2 o 2 Î Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Adresa_Consiliul_de_Administrare_SC_PIETE_SA_RM2020-1132-18.03.2020.pdf

Societatea PIETE S.A, Timisoara Str. Lt. Ovidiu Balea, Nr. 2 CUI: RO 2487361 Nr. Reg. Com. : 135/751/1991 Tel. : 0256-494482, Fax : 0256 — 471425 Catre HAI OO — (8-02 22 Primaria Municipiului Timisoara, Directia de Mediu, ln urma adresei dvs. nr. SC2020-5410/02.03.2020, Consiliul de Administratie al Societatii PIETE SA Timisoara va inainteaza propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, impreuna cu anexele de fundamentare pentru aprobarea acestuia in sedinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Presedinte Consiliu de Administratie, SARMES DAN - ION

Atasament: Anexa_nr.1_BVC_PIETE_2020.pdf

Societatea PIEȚE S.A. Timisoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020 Anexa 1 mii lei Realizat/ % Nr. Preliminat Propuneri an o Estimări an INDICATORI rd. | „recadent | curent (2020) e van 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 (2019) 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 8.312 8.500 202 8.700 8.900| 102,4 102,3 1 Venituri din exploatare 2 8.308 8.496| 102,3 8.695 8.895| 102,3 102,3 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 2 Venituri financiare 5 4 4| 100,0 5 5| 125,0 100,0 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 6 9.446 8.400 189 8.400 8.500/ 100,0 101,2 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 7 9.445 8.399 88,9 8.399 8.499| 100,0 101,2 A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 8 4.307 3.363 78,1 3.237 3.256 96,3 100,6 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 2.150 2.150| 100,0 2.150 2.150 100,0 100,0 C. |cheltuieli cu personalul, din care: 10 2.543 2.516 98,9 2.612 2.643| 103,8 101,2 CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 11 1.794 1.631 90,9 1.705 1.725) 104,5 101,2 C1 -ch. cu salariile 12 1.662 1.520 91,5 1.580 1.600| 103,9 101,3 Cc2 -bonusuri 13 132 111 84,1 125 125| 112,6 100,0 C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 0 0 0 0 Cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 15 0 o 0 0 disponibilizărilor de personal e Cheltuieli aferente contractului de mandat sia altor 16 658 832| 126,4 850 860| 102,2 101,2 organe de conducere si control, comisii si comitete C5 cheltuieli cu asigurările si protectla socială, fondurile 17 91 53 58,2 57 58| 107,5 101,8 speciale şi alte obligaţii legale D. |alte cheltuieli de exploatare 18 445 370 83,1 400 450| 108,1 112,5 2 Cheltuieli financiare 19 1 1| 100,0 1 1 100,0 100,0

Realizat/ “% Nr Prelininat Propuneri an Estimări an INDICATORI , an % an rd. precedent curent (2020) 2021 2022 9=7/5 10=8/7 (2019) 0 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 UL REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 20 -1.134 100 300 400| 300,0 133,3 IV IMPOZIT PE PROFIT 21 0 16 48 64| 300,0 133,3 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA V IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 2 5“ 262 30| oi E Rezerve legale 23 Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege 24 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 25 84 252 300| 300,0 119,0 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 26 plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 27 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 28 26, 27, 28,29 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 29 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 30 societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) | - dividende cuvenite bugetului de stat 31 b) | - dividende cuvenite bugetului local 32 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 33

Realizat/ % Nr. Preliminat Propuneri an 5 Estimări Estimări an INDICATORI rd. precar dent (2020) 2022 | 9=7/5 | 10=8/7 (2019) 0 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 34 finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 35 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 36 a) |cheltuieli materiale 37 b) |cheltuieli cu salariile 38 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 39 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 40 e) |alte cheltuieli 41 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 370 370 370 100,0 100,0 Alocaţii de la buget(local+stat) 43 alocații bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 44 anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 45 370 310 370 100,0 100,0 X DATE DE FUNDAMENTARE 46 Nr. de personal prognozat la finele anului 47 35 33 32 94,3 97,0 Nr.mediu de salariaţi total 48 34 33 32 97,1 97,0 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bca Sel de roca FE ASI 2 49 995 4.306 440|, 107,7 143 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor etnie Rai s0 725 ui 467| 1071 Va Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 51 250 263 278 105,4 105,5 (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 2

RATEI Realizat/ % Nr Preliminar Propuneri an Estimări an INDICATORI , an % an rd. precedent curent (2020) 2021 2022 9=7/5 10=8/7 (2019) 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 53 (cantitate produse finite/ persoană) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000 54 1.136 988 87 966 955 97,7 98,9 9 Plăti restante, în preturi curente 55 10 Creanţe restante, în preţuri curente(clienti) 56 Director General, Director economic, loan Nasleu Petre Ulucian 7 3 TI N i PIEŢE | OA SA SA 4

Atasament: Anexa_nr.2_BVC_PIETE_2020.pdf

- S.C. PIEŢE SA Timisoara, str. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 ANEXA de fundamentare Nr.2 eri n cae Propuneri an curent (N) 2020 % % INDICATORI Ra (N2).2018 Aprobat Total la - Preliminat/ ED realizat Trim Tim AV 7 = 6d/5 8= 5/3a AGA | o 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 1, VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 8.496 8.300 8.312) 1.700 3.800 6.200 8.500| 102,26% 97,83% 1 in exploatare (-S+ Ru SR St fad 14), > 8.485 a200| 8.308| 1.699 3.798| 6.197 8.496| 102,26% 97,91% a) |din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: 3 8.154 8.100 8.153) 1.679 3.758 6.127 8.396 102,98% 99,99% al) din servicii prestate apa-canal 4 a2) din alte servicii prestate 5 2.620 2.900 2.629 329 1.058 2.027 2.796 106,35% 100,34% a3) din redevenţe şi chirii 6 4.993 4.700 4.933| 1.250 2.500 3.750 5.000 101,36% 98,80% a4) alte venituri 7 541 500 591 100 200 350 600 101,52% 109,24% b) |din vânzarea mărfurilor 8 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri C) |nete (Rd.10+Rd. 11), din care: 9 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 d) |din producţia de imobilizări 12 e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 f) |alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), 14 331 190 155 20 40 70 100 64,52% 46,83% f1) din amenzi şi penalităţi 15 148 100 111 20 40 70 80 72,07% 75,00% f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 (Rd.18+Rd.19), din care: -active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor C02 20 f5) alte venituri 21 183 90 44 0 0 0 20 45,45% 24,04% 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 22 11 10 4 1 2 3 4 100,00% 36,36% a) |din imobilizări financiare 23 b) financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25

Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) 2020 % % (N-1) 2019 Nr. | Realizat an INDICATORI Rd. |(N-2)-2018 Aprobat Total la - Preliminat/ Conform - , 7 = 6d/5 8= 5/3a Hotararii | realizat a TI TI AN AGA o 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 ci) |din dobânzi 26 11 10 4 1 2 3 4 100,00% 36,36% e) |alte venituri financiare 27 II |CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139) 28 8.333 8.100 9.446| 1.690 3.751 6.150 8.400 88,93% 113,36% 1 |Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care: 29 8.332 8.099 9.445 1.690 3.751 6.150 8.399 88,93% 113,36% A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 30 3.618 3.310 4.307 471 1.186 2.360 3.363 78,08% 119,04% ieli privi ile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd. i A1 Ce privind stocurile ( d.37+Rd.38+Rd.39); din | 1, 1371 1370| 1577| 220 500 830 1330| 8434%| 115,03% a) |cheltuieli cu materiile prime 32 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 202 200 261 20 40 130 200 76,63% 129,21% b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 28 30 63 50 79,37% 225,00% b2) cheltuieli cu combusti 35 50 50 50 10 20 35 50 100,00% 100,00% c) |cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar 36 23 20 67 0 10 20 30 44,78% 291,30% d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 1.146 1.150 1.249 200 450 680 1.100 88,07% 108,99% e) |cheltuieli privind mărfurile 38 A2 ameteli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), 39 307 315 508 13 96 159 215 42,32% 165,47% a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 296 300 493 10 90 150 200 40,57% 166,55% b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 41 bl) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 b2) - către operatori cu capital privat 43 c) |prime de asigurare 44 11 15 15 3 6 9 15 100,00% 136,36% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ 45 1.940 1.625 2.222 238 590 1.371 1.818 81,82% 114,54% Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 69 50 73 12 24 38 50 68,49% 105,80% bl) [cheltuieli privind consultanţa juridica 48 46 46 46 11 22 35 46 100,00% 100,00% c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din 49 75 65 144 3 6 36 65 45,14% 192,00% c1) cheltuieli de protocol, din care: 50 17 15 39 3 6 11 15 38,46% 229,41% - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 51 ulterioare c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 58 50 105 0 0 25 50 47,62% 181,03% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, 53 potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) 2020 % % (N-1 ) 2019 Nr. | Realizat an INDICATORI Rd. |(N-2)-2018 Aprobat Total la - Preliminat/ Conform 5 5 5 7 = 6/5 8 = 5/3a Hotararii | realizat m n 0 AN AGA 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 54 193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor 55 Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 56 0 5 0 0 0 0 5 d1) ch.de sponsori are a cluburilor sportive 57 d2) ch, de sponsorizare a unităţilor de cult 58 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si socl/ale 59 d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea(fundatii) 60 0 5 0 0 0 0 5 e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 61 o o o 0 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 62 S 5 6 0 4 5 5 83,33% 200,00% cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 63 1 2 2 -interna 64 1 2 1 -externa 65 1 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 84 50 95 15 35 55 80 84,21% 113,10% h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 6 5 6 1 2 3 5 83,33% 100,00% i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68 226 222 247 62 124 189 257| 104,05% 109,29% i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 205 200 224 57 114 172 230 102,68% 109,27% i2) eul privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de 70 20 20 21 5 10 15 25 119,05% 105,00% i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71 1 2 2 0 0 2 2 100,00% 200,00% i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 72 necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate intern 74 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de i6) conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 j) alte cheltuieli 77 1.477 1.223 1.651 145 395 1.045 1.351 81,83% 111,78% B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate o 5 (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 78 1.808 1.800 2.150 534 1.073 1.612 2.150 100,00% 118,92% a) [ch. ou taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79

Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) 2020 % % (N-1) 2019 INDICATORI Ra ATZI Aprobat Total la - : Preliminat/ Ponto realizat Tm Tm Tm RI 7 = 6d/5 8 = 5/3a AGA 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 b) |ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 80 1.436 1.436 1.456 364 728 1.092 1.456 100,00% 101,39% c) |ch. cu taxa de licenţă 81 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 e) |ch. cu taxa de mediu 83 f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 372 364 694 170 345 520 694 100,00% 186,56% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 85 2.496 2.645 2.543 593 1.308 1.902 2.516 98,94% 101,88% Co |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 86 1.680 1.833 1.794 402 804 1.207 1.631 90,91% 106,79% C1 |Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 87 1.570 1.688 1.662 375 750 1.125 1.520 91,46% 105,86% a) salarii de bază 88 1.549 1.658 1.629 375 750 1.125 1.500 92,08% 105,16% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 89 21 30 33 0 0 0 20 60,61% 157,14% c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care; 91 110 145 132 27 54 82 111 84,09% 120,00% a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din| 92 care: - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările 93 -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 94 193/2006, cu modificările ulterioare; b) tichete de masă; 95 110 145 132 27 54 82 111 84,09% 120,00% c) tichete de vacanţă; 96 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul 97 e) alte cheltuieli conform CCM. 98 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 99 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 100 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărări 101 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 102 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de C4 |conducere si control, comisii si comitete (Rd. 105+Rd.108+Rd.| 103 723 715 658 178 475 653 832 126,44% 91,01% 111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 104 529 528 472 115 307 422 538 113,98% 89,22% -componenta fixă 105 324 374 401 115 230 345 461 114,96% 123,77% -componenta variabilă 106 205 154 71 0 77 T7 T7 108,45% 34,63% b) pentru consiliul de administraţle/consiliul de supraveghere 107 194 187 186 63 168 231 294| 158,06% 95,88% -componenta fixă 108 139 139 159 63 126 189 252 158,49% 114,39% -componenta variabilă 109 55 48 27 0 42 42 42 155,56% 49,09%

Prevederi an precedent i o 0 (N-1) 2019 Propuneri an curent (N) 2020 % % Nr. | Realizat an INDICATORI Rd. |(N-2)-2018 Aprobat Total la - Preliminat/ Conform â 7 = 6dl5 8 = 5/3a Hotararii | ealizat Tm TI Prim AN AGA 1 2 $ 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 c) pentru AGA şi cenzori 110 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 111 c5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi 112 93 97 91 13 29 42 53 58,24% 97,85% alte obligaţii legale D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: 1 410 na bi z 1 276 370| 83,15%| 108,54% a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 115 - către bugetul general consolidat 116 - către alţi creditori 117 b) |cheltuieli privind activele imobilizate 118 c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 119 d) |alte cheltuieli 120 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 121 347 344 373 92 184 276 370 99,20% 107,49% ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane 5 Îl |(Rd.123-Rd. 126), din care: 122 63 o 72 0,00%| 114,29% f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 123 75 o 83 0,00% 110,67% 1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 124 f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 125 2) venituri din provizioane şi ajusta! pentru depreciere sau 126 12 0 11 0,00% 91,67% pierderi de valoare, din care: f2.1) n provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), 127 12 0 11 0,00% 91,67% din participarea salariaţilor la profit;contr.mandat si CO 128 -din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor 129 12 0 11 0,00% 91,67% circulante -venituri din alte provizioane 130 Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 131 1 1 1 - - - 1 100,00% 100,00% a) |din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134), din care: 132 al) aferente creditelor pentru investiţii 133 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 134

Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) 2020 % % (N-1 ) 2019 Nr. | Realizat an INDICATORI Rd. |(N-2)-2018 Aprobat Total la - Preliminat/ Conform , 7 = 6d/5 8 = 5/3a Hotararii | Fealizat n am TI AN AGA 0 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 b) |cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care: 135 b1) aferente creditelor pentru investiţii 136 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 137 c) |alte cheltuieli financia 138 1 1 1 - - - 1 100,00% 100,00% INI 139 163 200 -1.134 10 49 50 100 -8,82% -695,71% 140 cheltuieli nedeductibile fiscal 141 IV IMPOZIT PE PROFIT 142 26 32 16 V DATE DE FUNDAMENTARE 143 Venituri totale din exploatare (rd.2) din care 144 .- venituri din subventi si transferuri 145 Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea 146 productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 147 1.680 1.833 1.794 402 804 1.206 1.631 90,91% 106,79% Cheltuieli cu salariile (Rd.88) din care: 148 1.570 1.688 1.662 375 750 1.125 1.520 91,46% 105,86% cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in | 149 plata sume aferente cresterii numarului de personal prognozat : 150 la finele anului fata de cel aprobat in anul precedent. Nr. de personal prognozat la finele anului 151 51 49 49 34 34 35 35 71,43% 96,08% Nr.mediu de salariaţi din care: 152 51 49 49 34 34 34 34 69,39% 96,08% numar de personal cu cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe| 153 tara garantat in plata numar de personal prognozat in plus la finele anului 2018 154 fata de cel aprobat in anul precedent. Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu n 5 a) salariile (Rd.148/Rd.152)/12*1000 185 2565 2871 2827| 3676 3676 3676 3725| 131,77% 110,21%

Prevederi an precedent Propuneri an curent (N) 2020 % % (N-1) 2019 Nr. | Realizat an 7 INDICATORI Rd. |(N-2)-2018 Aprobat Total la - : Preliminat/ Conform 7 = 6d/5 8 = 5/3a Hotararii realizat Trim Trim Trim AN AGA l U UU o 1 2 3 3a 4 5 Ga 6b 6c 6d 7 8 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza b) |cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.152)/12*1000 188 2745 3117 3051[ 3941 3941 3941 3998| 131,04%| 111,15% Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu | 2) |(leiipersoană) (Rd.2/Rd.152) ţ p p 157 166 169 170 50 62 71 250| 147,38%| 102,14% 4 Productivitatea muncii în unităţi valorice(cifra de afaceri) pe total 158 ai) personal mediu (lei/persoană) (Rd.3/Rd.152) b Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 159 ) (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.152 c1) |Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care | 160 - cantitatea de produse finite (QPF) 161 - pret mediu (p) 162 - valoare=QPF x p 163 - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 164 7 Plăţi restante 165 8 Creanţe restante, din care: 166 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 167 - de la operatori cu capital privat 168 - de la bugetul de stat 169 - de la bugetul local 170 Credite pentru finantarea activ.curente(soldul ramas de 171 rambursat) Director General, loan Naslgu 0 SOAD Director economic, Petre Ulucian

Atasament: Anexa_nr.3__BVC_PIETE_2020.pdf

S.C. PIEŢE SA Timisoara, str. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361 Gradul de realizare a veniturilor in anii precedenti 2018 si 2019 ANEXA de fundamentare Nr.3 % anul N-1 ( 2019) % Nr. INDICATORI anul N-2 (2018) crt. Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 | Venituri totale ( rd.1+rd.2+rd3)*, din 8.300 8.496 102% 8.300 8.312 100% care: 1 Venituri din exploatare 8.295 8.472 102% 8.290 8.308 100% 2 Venituri financiare 5 11 220% 10 4 40% 3 Venituri extraordinare 0 13 0 * Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenţii sau transferuri, precum şi veniturile care nu se transformă în lichidităţi băneşti (nu influenţează fluxul de numerar). Director General, loan Nasleu ETEN, LE SSE N SIE Director economic, Petre Ulucian i = 7

Atasament: Anexa_nr.4_BVC_PIETE_2020.pdf

MO NOI N PIETE SA Timisoara, str. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361 PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE pe anul 2020 ANEXA Nr.4 mii lei INDICATORI Data finalizării investiţiei An 2019 Valoare Aprobat Realizat/ Surse proprii, din care: 3 a) amortizare 4 344 b) - profit Alocaţii de la buget Credite bancare, din care: a)-interne 84 Preliminat An curent 2020 An 2021 An 2022 b) - externe Alte surse, din care: -din SOLD REZERVA -alte fonduri nerambursabile a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: denumire obiectiv denumire obiectiv b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unităţii administrativ-teritoriale: Piata Badea Cartan Piata Giroc

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale denumire obiectiv denumire obiectiv d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locaţie de gestiune. excusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unităţi administrativ teritoriale: denumire obiectiv denumire obiectiv a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 338 TARG TRADITIONAL P.TRAIAN 338 denumire obiectiv b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unităţii administrativ-teritoriale: denumire obiectiv denumire obiectiv c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale denumire obiectiv denumire obiectiv d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locaţie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: denumire obiectiv denumire obiectiv unităţii administrativ-teritoriale: a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: Piata 700 59 Piata Z.Soarelui 30 Piata Mehala II 18 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a 0 denumire obiectiv denumire obiectiv

47 48 49 50 51 2 53 54 53 56 57 c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale denumire obiectiv denumire obiectiv denumire obiectiv d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al stalului sau al unităţii administrativ teritoriale: denumire obiectiv denumire obiectiv a)-interne b)- externe Director General, NASLEU IOAN Director economic, Ec. ULUCIAN PETRE |

Atasament: Anexa_nr.5_BVC_PIETE_2020.pdf

S.C. PIEŢE SA Timisoara, str. Lt. Ovidiu Balea nr.2 CUI RO 2487361 ANEXA de fundamentare Nr.5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante - an 2020 Nr. crt. Măsuri Termen] an precedent 2019 an curent 2020 2021 2022 de Preliminat / Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-) realizar| Rezultat . | Rezultat . | Rezultat] Plati | Rezultat , e brut (+/-) Plati brut Plati brut restant brut Plati restante restante 6 restante 0 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 Pct.i Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor 1|Măsura 1.......... FE X 2|Măsura2......................... X X 3|Alte măsuri x x 4 TOTAL Pct. | X x Pct. Il Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. | CAUZĂ core x X X x 3|Alte cauze X X 4 TOTAL Pct. II X X Pct. Il! TOTAL GENERAL Pct. | + Pct. II 0 0 0 0 0 0 0 Mentiune: S.C. PIEŢE S.A. nu este in situatia de a inregistra plati restante Director economic, Petre Ulucian ( UV (/ C

Atasament: Decizia_nr.1-29.01.2020_CA_PIETE.pdf

UI 1/33 Societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA Str. Lt. O. Balea, nr.2, tel. 0256.494.482 DECIZIA NR... din data de 29.01.2020 Consiliul de Administraţie al societăţii PIEŢE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020 DECIDE: Se avizează bugetul pentru anul 2020. Președinte Consiliul de Administraţie SARMEȘ DAN-ION

Atasament: Decizie_C.A._pt._buget.pdf

Societatea PIEŢE S.A. TIMIŞOARA Str. Lt. O. Balea, nr.2, tel. 0256.494.482 DECIZIA NR... din data de 29.01.2020 Consiliul de Administrație al societății PIEȚE S.A. TIMIȘOARA, la ședința din data de 29.01.2020 DECIDE: Se avizează bugetul pentru anul 2020. Președinte Consiliul de Administrație SARMEȘ DAN-ION