keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/27.03.2020 Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.03.2020

Hotararea Consiliului Local 93/27.03.2020
Privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020 - 7715/26.03.2020, al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2020 - 7715/26.03.2020 al Directiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.03.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020 - 7715/26.03.2020;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) şi (3) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară în cuantum de 3.000.000 lei.

Art.2: Suma de 3.000.000 lei reprezentând fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 3.000.000 lei, astfel:
- pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes suma de 1.500.000 lei
- pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara suma de 1.500.000 lei.
Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes si Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, beneficiare a sumelor.


Art.3: Alocarea sumei de 3.000.000 lei se va face din disponibilităţile Cap. 54 "Alte servicii publice generale", subcapitol "Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale".


Art.4: Modificările aprobate vor fi adaptate în Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timisoara aprobat pentru anul 2020, respectiv în Bugetul general consolidat al Unităţii administrativ teritoriale a Municipiului Timisoara pe anul 2020.


Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timisoara, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes si Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.


Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Timişoara;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2020 – 7715/26.03.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Avand in vedere: - Adresa Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes nr.

2493/26.03.2020 - Adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nr. E-1281/26.03.2020 - Raportul de specialitate nr. 7715/26.03.2020 la proiectul de hotărâre privind aprobarea

constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Timisoara pe anul 2020

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară aferent Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Timisoara pe anul 2020 si supun dezbaterii Consiliului Local documentatia aferenta.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR. SC 2020 – 7715/26.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă

bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

Având in vedere:

- solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes nr.2493/26.03.2020 privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 1.500.000 lei,

- solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara nr.E-1281/26.03.2020 privind acordarea unui sprijin financiar necesar pentru achizitionarea de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 1.500.000 lei,

Ţinând cont de cresterea semnificativa a numarului de persoane infectate cu CORONAVIRUS

Covid-19, În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, În baza prevederilor art. 15 alin. 1 şi 2 şi ale art. 36 alin. 1 din Legea nr.273/2006, actualizată

privind finanţele publice locale, În temeiul art.19, al.1, lit. „a" din Legea nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale

actualizată, În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.11/2020 privind stocurile de urgenta

medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 1 din 17.03.2020 privind unele măsuri de primă

urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. In conformitate cu Ordonanta militara nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a

răspândirii COVID-19. Având în vedere declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 30 ianuarie

2020, a stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional, din cauza infecţiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan din Republica Populară Chineză si, luând în considerare recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dispuse în cadrul reuniunii din data de 22-23 ianuarie 2020, în sensul că toate ţările ar trebui să fie pregătite pentru gestionarea infecţiilor cu noul virus, inclusiv supravegherea activă, depistarea timpurie, izolarea şi tratamentul cazurilor, urmărirea contactelor şi prevenirea răspândirii continue a infecţiei,

Ţinând cont de faptul că prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, Întrucât din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, consiliul local poate aproba acordarea de ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţii de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din proprie iniţiativă, Municipiul Timisoara poate constitui un fond de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali

de credite, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate.

Suma de 3.000.000 lei din fondul de rezervă bugetară aprobat, se va utiliza pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 3.000.000 lei. Răspunderea pentru utilizarea fondurilor pentru scopul prevăzut revine Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes si Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, beneficiare al sumelor.

Alocarea sumei de 3.000.000 lei se va face din disponibilităţile Cap. 54 „Alte servicii publice generale", subcapitol „Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale", prin virament bancar astfel:

- în contul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes suma de 1.500.000 lei.

-în contul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara suma de 1.500.000 lei.

Justificarea alocarii sumelor acordate se va face in baza documentelor jusitificative de achizitionare a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii prin contracte, facturi, ordine de plata si alte documente in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza carora se va face decontarea sumelor.

Având la bază cele mai sus prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea constituirii şi utilizării fondului de rezervă bugetară pentru acordarea unui sprijin financiar necesar in vederea achizitionarii de urgenta a materialelor sanitare, reactivilor si a materialelor pentru protectia muncii in suma de 3.000.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC, Pt. SEF SERVICIU BUGET,

STELIANA STANCIU

Cod FP 53 – 01, Ver.1